Dagtilbod for eldre og uføre Prosjektplan forstudie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dagtilbod for eldre og uføre Prosjektplan forstudie"

Transkript

1 Eksempler på prosjektplaner fra Stord kommune Prosjektplan døme Først kjem eit døme på ein prosjektplan til eit forstudie for eit mindre omfattande prosjekt: Dagtilbod for eldre og uføre. Vidare følgjer prosjektplan for hovudprosjekt til eit noko større prosjekt: Springbrettet eit samarbeidprosjekt for ungdom Dagtilbod for eldre og uføre Prosjektplan forstudie 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn I samband med oppfølging av økonomiplanen for 2005 vart det på saksmøte vedteke å setja fokus på dagtilboda for eldre og uføre i kommunen. Bakgrunnen for dette er forslag om å leggja ned nokre av dei, for at einskilde einingar skal kunne halda seg innafor gitte rammer. Dette kan gje økonomiske konsekvensar for andre einingar. Det vart på saksmøte vedteke å oppretta eit prosjekt etter PLP metoden. Mål Mål for hovud Vidareføra og/eller etablera dagtilbod for eldre og uføre i samsvar med kommunen sitt behov og økonomiske situasjon. Mål for forstudiet Mål for forstudiet er å gjera ei vurdering av dagtilboda for eldre og uføre i kommunen og peika på konsekvensar av moglege endringar. Rammer Kostnaden for for er prosjektmedarbeidarane si arbeidstid rekna til ca. kr Forstudiet må vera ferdig i løpet av mai månad, med evt. referat i levekårsmøte 31. mai og på saksmøte i forkant av dette. 2. OMFANG OG AVGRENSING 2.1 Oppgåver Mandat: Det vert sett ned ei arbeidsgruppe som lagar eit forstudie for å vurdera dagtilbod for eldre og uføre. Forstudiet må beskriva: Kvar tilbod kan etablerast (både eksisterande og andre moglege lokaliseringar) Henting og levering Drift Kostnad Vurdere mogleg samarbeid med frivillige Kostnaden vert vurdert opp mot det dei individuelle tilboda kostar i den same tida rundt i heimane for dei potensielle brukarane av eit dagtilbod. 2.2 Avgrensing

2 Dagtilboda til personar med utviklingshemming, målgruppa til Hamna kontaktsenter og dei som nyt seg av Frivillighetssentralen si drift i Sævarhagen vert ikkje omfatta av dette. 3. ORGANISERING 3.1 Ansvar Prosjektansvarleg: Kommunalsjef Knut J. Gram Prosjektleiar: Trygve Dahl Andre roller Prosjekteigar: Rådmannen Prosjektmedarbeidarar: Line Stenerud, Britt Sørensen Dalsgård og Inge Hamre 3.2 Samarbeid Samarbeid med einingsleiarane i pleie- og omsorgseiningane i arbeidet med hovudaktivitetane. 4. AVGJERDER, OPPFØLGING OG MILEPÆLAR 4.1 Avgjerdspunkt Avgjerdspunkt Oppstart prosjekt Føresetnader Prosjekt ferdig, godkjent av PA Avgjerdspunkt Avslutting prosjekt Føresetnader Ferdig med hovudaktivitetar, sluttrapport ferdig 4.2 Oppfølging Møte 3 gonger mellom prosjektleiar og prosjektmedarbeidarar. Møte med prosjektansvarleg før sluttrapport vert skrive. 4.3 Milepælar MP Prosjektplan er klar MP Sluttrapport er ferdig 5 RISIKOANALYSE OG KVALITETSSIKRING 5.1 Risikofaktorar Risikofaktor Lite heiltheitlege løysingar,- forskyving av ansvar pga pressa økonomi Tiltak God informasjon til einingsleiarane, kundetorget og heimebaserte tenester representert i prosjektgruppa 5.2 Kvalitetssikring Søkje støtte hos prosjektansvarleg dersom forskyving vert eit problem. 6 GJENNOMFØRING 6.1 Hovudaktivitetar Nr. Namn Formål Oppgåver Ansvar Samarbeid 01 Vurdere tilboda Delaktivitet: - eksisterande Tilpassa tilbod etter behov Kartlegge og vurdere behovet, dimensjonera prosjektleiar Prosjektmedarbeidarar/ andre einingsleiarar innafor pleie og

3 - evt. nye omsorg Ha eit effektivt hente - bringe system 02 Vurdere henting og bringing Delaktivitet: - eksisterande - mogleikar 03 Vurdere drift kring dagtilboda Drive dagtilboda effektivt 04 Økonomi Optimal ressursutnytting 05 Kontakt med frivillige Nytte frivillige i drifta Kartleggje eksisterande og vurdere supplement/alternativ Vurdere eksisterande drift opp mot alternativ Berekne kostnader og eigenandel ved tilboda, innhenta info frå andre Avklare kva frivillige kan bidra med 6.2 Tids- og ressursplan Forstudiet vert gjennomført i perioden Ingen ressursar utover bruk av prosjektmedlemmar si ordinære arbeidstid. 7 ØKONOMI 3 møter a 2 timar 3 prosjektmedlemmer kr. 250,- = kr Prosjektleiar arbeid mellom prosjektmøta og skriving av sluttrapport: 20 timar a kr. 250,- = kr Kartlegging og koordinering av opplysningar: 25 timar kr. 250,- = kr Total kostnad kr KONTRAKTAR OG AVTALAR Ikkje aktuelt. Justert etter første møte i prosjektgruppa Stord Knut J. Gram prosjektansvarleg Trygve Dahl prosjektleiar

4 Prosjektplan - hovudprosjekt

5 Innhald 1. MÅL OG RAMMER BAKGRUNN PROSJEKTMÅL Hovudmål Delmål: RAMMER OMFANG OG AVGRENSING OPPGÅVEOMFANG / AVGRENSING MÅLGRUPPE ORGANISERING PROSJEKTLEIING ØVRIGE ROLLER Styringsgruppe: Referansegruppe: Prosjekteigarar BESLUTNINGSPUNKT, OPPFØLGING OG MILEPÆLAR BESLUTNINGSPUNKT OPPFØLGING MILEPÆLAR RISIKOANALYSE KRITISKE SUKSESSFAKTORER KVALITETSSIKRING GJENNOMFØRING HOVUDAKTIVITET TIDS- OG RESSURSPLAN Kompetanse ØKONOMI KOSTNADER 2002: KOSTNADER 2003: KONTRAKTER OG AVTALER... 17

6 1. Mål og rammer 1.1. Bakgrunn Komite for Levekår har vedteke å setja i gong eit prosjekt med mål om å redusera talet på langtidsmottakarar av sosialhjelp. Dette vart vedteke i sak LEV 0038/01. Bakgrunnen er auke i utbetalinga av sosialhjelp dei siste 10 åra. År Progn ose ca 600 Tal stønads mottakar ar Utbetalin g 6,9 7,7 8,8 9,3 12,8 15,8 15,0 14,3 14,9 16,2 16,0 Stord ligg for tida øverst av kommunane i Hordaland når det gjeld talet på sosialhjelpsmottakarar pr. 100 innbyggjarar. Berre tre bydelar i Bergen ligg høgare. Talet på einslege forsytarar som mottek stønad etter lov om folketrygd ligg høgt og det same gjer talet på arbeidslause. Når det gjeld rusrelaterte forhold ligg Stord og høgt. Når unge personar er arbeidslause veit me at det kan føra til sosiale problem. Til dømes einsemd, oppleving av å ikkje strekkja til og oppleving av å ikkje vera dugande til noko. Det å ikkje ha arbeid eller skule å gå til gjer kvardagen lang. Mange unge snur døgeret på hovudet. Det gjer igjen til at dei ikkje er i stand til å følgja opp avtalar og anna på dagtid. Talet på tilsette i sosialtenesta er lågt, berre ein kommune i Hordaland har lågare. Det gjer at dei tilsette må prioritera strengt grunna stor saksmengde. Eit tidlegare prosjekt i sosialtenesta, der ein vektla å auka stillingsressursane, var vellykka. Erfaring frå andre stadar visar at dersom ein tilfører ressursar, går sosialhjelpsutbetalingane ned og det vert færre sosialhjelpsmottakarar.

7 1.2. Prosjektmål I løpet av prosjekttida vil det vera mogleg å spesifisere virkningane av. Prosjektet skal vera eit samarbeid mellom aetat, trygdekontor og sosialkontor. I forkant har det vore møter og alle involverte instansar støttar opp om noverande organisering. Tidlegare ressursauke har vist seg å gi ønska effekt. Det er satt av 2,2 stillingar med moglegheit til å vera fleksibel med arbeidstida. Egna kontorlokal er leigd. Lokala ligg sentralt til i nærleik av samarbeidspartane. Utfordringa til dei prosjekttilsette vert å finna rett person til rett arbeidsoppgåve. I løpet av tre år, som er levetida til, skal reduserte utgifter til sosialhjelp vera nådd. Utgiftene til skal vera dekka inn med reduksjonen i sosialhjelpsutgiftene Hovudmål I løpet av tiltaksperioden skal fleire unge jenter og gutar få erfaring frå arbeidslivet og slik kvalifisera seg til ordinært arbeid, eller at dei vil få tilbod om skuleplass eller AMO kurs. Dette skal igjen føra til at utbetalingane til sosialhjelp vert redusert og talet på sosialhjelpsmottakarar går ned Delmål: Kartleggja brukarane og få avklart den enkelte sin situasjon med tanke på arbeid eller utdanning. I arbeidet med kvar enkelt brukar må fokus vera på brukar sine ressursar og ønskjer. Dei unge skal få arbeidserfaring og læra arbeidslivet sine formelle / uformelle reglar. Gi den enkelte ei større tru på seg sjølv og sine moglegheiter. Forhindra sosial skeivutvikling som følgje av arbeidslause og lediggang. Støtte og hjelpe brukar til å skaffe seg arbeid eller utdanning i etterkant av deltakinga i.

8 1.3. Rammer Prosjektet varer i 3 år, frå til Utgiftene skal frå finansierast gjennom reduksjon i sosialhjelpsutbetalingane. Prosjektarbeidararne i 100 % stilling, 2 tilsette, er knytt til eininga sosiale tenester. 2. Omfang og avgrensing 2.1 Oppgåveomfang / avgrensing Prosjektet skal samarbeida med sosialkontor, aetat, trygdekontor og ulike einingar i Stord kommune. To heile stillingar skal arbeida aktivt mot brukarar. På personalkontoret er det ein person som skal arbeida 20% for å få arbeidsplassar i ulike einingar i kommunen. Dei som kjem ut i arbeid kan få dette gjennom tiltak frå aetat; arbeidspraksis, lønstilskot eller APS (arbeidspraksis i skjerma verksemd). Dersom dei ikkje fell inn under nokon av Aetat sine tiltak kan dei motta sosialhjelp etter rettleiande sats. Dei som har inntekt som ligg kant i kant med sosialhjelpssats kan i tillegg motta motiverings-tilskot frå sosialtenesta. Personar som har trygdeytingar kan og delta i. I nokre høve, t.d. rehabiliteringspengar, ligg det føre at dei kan ha maks 50% tiltak. 2.2 Målgruppe Deltakarane skal vera reelle arbeidssøkjarar mellom år. Deltakarane må vera busett i Stord kommune. Deltakarane må vera arbeidslause og tilmeldt Aetat eller trygdekontor. Deltakarane kan ha inntekt i form av sosialhjelp, dagpengar eller ei trygdeyting. 3. Organisering 3.1 Prosjektleiing Prosjektansvarleg, PA, er Else Berit Helle, einingsleiar sosiale tenester. Prosjektleiar, PL, er Siren Eldøy Hinderaker 3.2 Øvrige roller I tillegg til prosjektleiar er Elisabeth Pedersen prosjektmedarbeidar i 100% stilling. Torunn Lothe Foseid skal arbeida i 20% stilling. Sistnemde skal fortrinnsvis vera knutepunktet til aktuelle einingar for å finna eigna arbeidsplassar Styringsgruppe: - Aetat ved Åshild Østerlid og Geirmund Mæland. - Trygdekontoret ved Bjarne Skaar. - Kommunalsjef Reidun Myklebust - leiar - Einingsleiar sosiale tenester Leirvik Else Berit Helle

9 - Einingsleiar Helse- og sosialområde Sagvåg Tore Tveit - Prosjektleiar Siren Eldøy Hinderaker sekretær Referansegruppe: - Prosjektansvarleg i Bergen kommune Ingrid Voll - Prosjektleiar i Haugesund kommune Samuel Svensen - Trygve Dahl, fagleg samordning, i utøvinga av PLP som arbeidsmetode Prosjekteigarar A-eigar: B-eigar: C-eigar: bidreg/løyver midlar/er oppdragsgivar. Stiller krav til framdrift og resultat. bidreg/løyver midlar, stiller krav til resultat og bruk av midlane. bidreg med midlar eller moralsk støtte, stiller ikkje krav til Einingsleiar sosialtenesta Else Berit Helle Kommunalsjef Reidun Myklebust Politikar og Aetat tilsett Åshild Bjelland Eriksen Komite for Levekår A-eigar Er prosjektansvarleg. Har utforma og laga forstudiet og forprosjekt. Har personalansvar for prosjektleiar og medarbeidar. A-eigar Er overordna ansvarleg for det administrative i sosialtenesta på Leirvik. A-eigar Har vore med og vedtatt. Ser behovet frå ein samarbeidande etat som slit med same problemstilling. B-eigar Har ansvar for sosialtenesta og økonomien her. Har vedtatt å iverksetje. Ventar resultat. 4. Beslutningspunkt, oppfølging og milepælar 4.1 Beslutningspunkt Eit beslutningspunkt er ein definert, overordna og obligatorisk aktivitet i der prosjektansvarleg tar ei prinsipiell avgjerd om skal vidareførast eller avsluttast. Beslutningspunkt skal haldast som møter. Prosjektansvarleg skal kalle styringsgruppa inn til møte, har ansvar for saksliste og tilfredsstillande skriftleg avgjerdsgrunnlag og leia møte. Det skal lagast eit referat frå møtet. Prosjektleiar er ansvarleg for å iverksetje vedteke avgjersle. Beslutningspunkt Oppstart i med å ta imot brukarar

10 Føresetnader - Underteikna prosjektplan Beslutningspunkt Evaluering av første prosjekt år 02 Føresetnader - Prosjektet har vore i drift i eitt år - Utarbeida ein førebels evalueringsplan Beslutningspunkt Evaluering av andre prosjekt år 03 Føresetnader - Prosjektet har vore i drift i to år - Utarbeida ein førebels evalueringsplan Beslutningspunkt Avslutting av prosjekt 04 Føresetnader - Evalueringsrapport presentert prosjektansvarleg Oppfølging Det skal vera regelmessige møter, ein gong i månaden mellom prosjektansvarleg og prosjektleiar. Her skal prosjektleiar informera prosjektansvarleg om framdrift, eventuelle problem eller avvik og status. Dersom det er noko ekstra som ikkje kan venta til neste møte, er det mogleg å avtala møter utanom dei faste. Faste møter i styringsgruppa ein gong i halvåret. Det skal då legjast fram ein statusrapport. Denne er det prosjektleiar som er ansvarleg å utarbeida. Første halvår skal det vera eit ekstra møte i styringsgruppa i slutten av november Milepælar MP Prosjektplan underteikna 01 MP Møte med samarbeidspartar (aetat, trygdekontor, 02 psykiatriske sjukepleiarar, personalkontor, oppfølgingstenesta, sosialtenesta) er halde. MP Einingane i kommunen er informert om 03 MP Prosjektet er klar til å ta imot brukarar for 04 MP 05 kartlegging Første brukar skal vera i gang med arbeid MP 06 MP Det skal vera 5 brukarar i gang med tiltak brukar skal ha fått fast arbeid

11 MP 08 MP 09 MP Evaluering av første driftsår Evaluering av andre driftsår Avslutning av, evalueringsplan er ferdig 5. Risikoanalyse 5.1 Kritiske suksessfaktorer S Sannsynlighet for at den kritiske faktoren skal inntreffa på ein negativ måte K Konsekvens for dersom den inntreffer RF Risikofaktor (SK) Faktorane går frå : 1=liten sannsynlighet/konsekvens til 5=meget/stor sannsynlighet/konsekvens Kritisk faktor 01 Samarbeidsproblem mellom prosjekt, sosialtenesta, aetat og trygdekontor 02 Einingane ikkje villige til å ta imot arbeidstakarar 03 For få aktuelle kandidatar frå sosialtenesta, aetat og trygdekontor 04 Prosjektet klarar ikkje å finansiera seg sjølv med reduksjon i sosialhjelpsutbetalingane 05 Brukarane er ikkje interessert i å gå på arbeid 06 Arbeidsstaden til brukar er ikkje nøgd med ivaretakinga frå 07 Konfliktar mellom prosjekttilsette 07 Konflikt mellom prosjektansvarleg og prosjektleiar S K RF Tiltak Alle partar må ha god informasjon. Må snakke samme språk Prosjektet er vedtatt av politikarane. Kommunalsjefane må få melding og gå inn og styra einingane Prosjektet må sjå på kven som er brukargruppa. Må vurdera om det er gitt tilstrekkeleg med informasjon til samarbeidspartane Det må kallast inn til eit beslutningsmøte der ein må vurdera om skal endra kurs eller leggast ned. Ekstra løyvingar må gjerast dersom skal fortsetje med endra kurs Det må då arbeidast meir med motivering og oppfølging, samt tilrettelagt og interessant arbeid Prosjektet må passe på å inkludere og informere arbeidsplassen om korleis situasjonen er og hjelpe brukar å vera i kontakt med sine kollegaer Må utreia kva som ligg til grunn. Prosjektansvarleg må koma inn og rettleie og styra Må utreia kva som ligg til grunn. Oppdragsgivar / eigarar må koma inn og styra.

12 Basert på skjema ovanfor er det tre aktuelle kritiske suksessfaktorar : 1. Samarbeidsproblem mellom, sosialtenesta, aetat og trygdekontor. Ulike etatar kan ha ulik oppfatningar av kva som skal gjerast i, kven som er målgruppe og på bakgrunn av det kan ta del i. Det kan og oppstå ulike oppfatningar av kva som er best eller mest tenleg for brukar med tanke på arbeidsplass og ønskjer. Økonomi kan verta eit problem dersom det ikkje ligg føre eit klart ansvar, t.d. Skal denne personen få lønstilskot, arbeidspraksismidlar eller ei trygd? 2. For få aktuelle kandidatar frå sosialtenesta, aetat og trygdekontor. Det er mest sannsynleg at dette kan oppstå i oppstarten av. Dei ulike einingane er pressa i ein hektisk arbeidssituasjon. Arbeid som er direkte retta mot brukarar et ofte opp tida. Det kan då vera tidkrevjande å vurdera kandidatar til. 3. Einingane i kommunen er ikkje villige til å ta imot brukarar. Å ta imot ein arbeidstakar som ikkje er tilsett på same måte som dei andre kan vera meirarbeid for eininga. Det kan vera med tanke på opplæring og oppfølging. Einingane kan ha motstand då dei ser føre seg problem som kan oppstå. 5.2 Kvalitetssikring Tiltak for oppfølging av dei kritiske suksessfaktorane: 1. Samarbeidsproblem mellom, sosialtenesta, aetat og trygdekontor. Godt samarbeid er enklare når personane som skal samarbeida kjenner kvarandre. Det betrar kommunikasjonen og gjer det mogleg å diskutera problema. Det er og viktig at samarbeidspartane kjenner til si oppgåve, med dei moglegheiter og hinder som er. 2. For få aktuelle kandidatar frå sosialtenesta, aetat og trygdekontor. Dei ulike avdelingane må få god informasjon om målgruppa. Å starte med nokon av dei mest motiverte kan vera bra for å få i gang og få oppleving av å lykkast. Å gi god tilbakemelding til dei ulike avdelingane om situasjonen i kan og føra til at utveljing av kandidatar vert prioritert. At dei som arbeidar i kjenner personane i dei ulike avdelingane gjer og samarbeidet enklare. 3. Einingane i kommunen er ikkje villige til å ta imot brukarar. Prosjektarbeidarane må informera einingane om i forkant, det vil sei før spørsmålet om å ta imot brukarar kjem. Einingane må og få informasjon om brukar og om spesielle behov eller vanskar. Einingane i kommunen må og få kjennskap til at er vedteke av politikarane og har forankring hos øvste leiing i kommunen.

13 6. Gjennomføring 6.1 Hovudaktivitet Nr Namn Formål Oppgåver Resultat 01 Planlegging Eit godt planlagt prosjekt har større moglegheit til å lykkast. Kvalitetssikring Planleggje forløpet i og oppgåver 02 Informasjon Informasjon til einingane i kommunen om 03 Møte med aetat og trygdekontor 04 Møte mellom prosjektansvar leg og prosjektleiar Knytte gode samarbeidsrelasjonar Oppdatere og diskutere kva som har skjedd og kva som skal skje i Gi einingane god informasjon om Få einingane med på eit godt samarbeid Utpeika ein person i kvar etat som skal vera kontaktperso n Sørgje for at kontaktperso nen er tilgjengeleg og har mynde til å ta avgjerd Avgjere vidare drift i Korrigere eventuelle avvik Prosjektplan utarbeida Framgangsmåte er kartlagt Enklare å få arbeidsstad til brukarane Få einingane til å forstå kor viktig det er at dei samarbeider og er positive Ved å ha ein kontaktperson vert det lettare å samarbeida Etatane og snakkar same språk Ansvarlege for er kjent med situasjonen Semje i vegen framover 05 Styringsgruppe møte Legge fram statusrapport 06 Kartlegging Ta imot tilviste brukarar og kartleggje. Diskutere rapporten Korrigere eventuelle avvik Kartleggje behov Kartleggje Fortsatt legitimitet Styringsgruppa er kjent med situasjonen i Finne ein arbeidsstad til brukar som er

14 07 Oppfølging Følgje opp brukarar som er i arbeid 08 Avslutning Avslutte kontakt med brukar 09 Evaluering av etter 1 år med drift 10 Evaluering av etter 2 år med drift 11 Sluttevaluere Legge fram status og evaluerings plan Legge fram status og evaluerings plan Ha utarbeida sluttevaluering ønskjer Finne ut om alt fungerer som det skal Trivest brukar på arbeid? Trivest eininga med brukar? Brukar har ikkje lenger behov for oppfølging og tilretteleggin g av arbeid Gå gjennom korleis første året har fungert Vurdere om det er verdt å fortsetje Gå gjennom korleis første året har fungert Vurdere om det er verdt å fortsetje Godkjenne evalueringa ønskeleg Få brukar sjølvhjelpen Brukar skal få arbeidserfaring Brukar skal få ein moglegheit til å verta sjølvhjelpen Brukar er sjølvhjelpen gjennom arbeid Brukar kan ikkje ha ordinært arbeid og vert tilvist til trygdeytingar Korrigere avvik Bestemme om skal fortsetje Korrigere avvik Avgjere om skal fortsetje Prosjektet er korrekt evaluert og ut frå det kan ein avgjere om har nådd målsetjinga 12 Revidering av prosjektplan Prosjektplanen skal vera eit verkty til å bruka. Ha korrekt kurs i prosjektplan en Prosjektplanen er i tråd med det praktiske arbeidet i

15 6.2 Tids- og ressursplan Oppstart og varer i tre år, til Arbeidstida for dei prosjekttilsette kan til tider vera ettermiddag eller helg, alt etter kvar brukarane får arbeid og behovet for oppfølging og hjelp. Hoved aktivitet Uke Uke Planlegging X 2. Oppstart info - møte 3. Møte aetat og trygdekontor 4. Første brukar i gang med arbeid 5. Det skal vera 5 brukarar i gang med arbeid 6. Ein brukar skal ha fått fast arbeid 7. Evaluering av etter 1 år med drift 8. Evaluering av etter 1 år med drift 9. Slutt evaluering 10. Revidere prosjektplan Møter mellom PA og PL Styringsgruppe -møter Beslutnings punkt Ein gong i månaden, siste torsdag i månaden kl X X Pkt.1 Pkt.2 Pkt.3 Pkt.4

16 6.2.1 Kompetanse Prosjektansvarleg er einingsleiar for sosiale tenester. Basisutdanninga er sosionom. Ho har lang erfaring som leiar og politikar, og ho har delteke i mange prosjekt. Prosjektansvarleg har og utarbeida og lagt fram forstudie og forprosjekt til dette for politikarane. Prosjektleiar har utdanning som sosionom. Ho har arbeida i fleire år ved sosialtenesta, først som sosialkurator og dei siste åra som sosialkonsulent med fagansvar. Prosjektmedarbeidar 100% er utdanna vernepleiar. Ho har arbeida i mange år som miljøterapeut i verna bustad. Ho har og erfaring som rettleiar for lærlingar. Prosjektmedarbeidar i 20% er utdanna sosionom. Arbeidsstaden hennar er løn- og personalkontoret. Ho har der ansvar for attføring og HMT. Ho er godt kjent med dei ulike einingane i kommunen. 7. Økonomi 7.1 Kostnader 2002: Diverse seminar Kr ,- Kontorlokaler Kr ,- Ekskursjonar / studieturar Kr ,- Løn Prosjektleiar l.tr. 41 Kr ,- Løn Prosjektmedarbeidar l.tr.38 Kr ,- Løn 0,20% Prosjektmedarbeidar l.tr.38 Kr ,- Samla utgift 2002 Kr ,- 7.2 Kostnader 2003: Revidert budsjett 2003: Diverse seminar Kr ,- Kontorlokaler Kr ,- Ekskursjonar / studieturar Kr ,- Leige av bil Kr ,- Parkeringsplass Kr ,- Drift av bil - bensin Kr ,- Kontorrekvisita Kr ,- Telefon, kontoret Kr ,- Mobiltelefon Kr ,- Straum Kr ,-

17 Løn Prosjektleiar Kr ,- Løn Prosjektmedarbeidar Kr ,- Løn 0,20% Prosjektmedarbeidar Kr ,- Samla utgift 2003 Kr ,- 8. Kontrakter og avtaler - Kontrakt på leige av lokaler i Borggata Samtykke erklæring

Fra prosjekt til drift - eksempel på politisk vedtak i Stord

Fra prosjekt til drift - eksempel på politisk vedtak i Stord Fra prosjekt til drift - eksempel på politisk vedtak i Stord Sak til komité for levekår 05.10.04 1.0 Bakgrunn Komité for levekår vedtok 09.04.02 i sak 0008/02 å opprette eit prosjekt retta mot unge langtidsmottakarar

Detaljer

Eksempel frå Stord kommune

Eksempel frå Stord kommune Eksempel frå Stord kommune Evaluering andre driftsår Pr. 31.08.2004 1.0 Innleiing Springbrettet eit samarbeidsprosjekt for ungdom vart starta 01.08.02 med sluttdato 31.07.05. Prosjektet skal evaluerast

Detaljer

PROSJEKTPLAN SAMAN OM EIN BETRE KOMMUNE

PROSJEKTPLAN SAMAN OM EIN BETRE KOMMUNE PROSJEKTPLAN SAMAN OM EIN BETRE KOMMUNE 1. Mål og rammer 1.1 Bakgrunn Den 21.11.2012 fekk Stord kommune melding om opptak i programmet Saman om ein betre kommune, og får støtte med kr 300 000 per år til

Detaljer

PROSJEKTPLAN SAMAN OM EIN BETRE KOMMUNE

PROSJEKTPLAN SAMAN OM EIN BETRE KOMMUNE PROSJEKTPLAN SAMAN OM EIN BETRE KOMMUNE 1. Mål og rammer 1.1 Bakgrunn Den 21.11.2012 fekk Stord kommune melding om opptak i programmet Saman om ein betre kommune, og får støtte med kr 300 000 per år til

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN SAK 57/12 HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN Saksopplysning I sak 41/12 gjorde Regionrådet for Hallingdal slikt vedtak: 1. Regionrådet for Hallingdal vedtek å setja i gang eit 3-årig prosjekt; Hallingdal 2020,

Detaljer

SAMAN OM EIN BETRE KOMMUNE - STORD. Eit samarbeidsprosjekt mellom Stord kommune, Arbeidstakarorganisasjonane og dei folkevalde PROSJEKTPLAN KOMMUNE

SAMAN OM EIN BETRE KOMMUNE - STORD. Eit samarbeidsprosjekt mellom Stord kommune, Arbeidstakarorganisasjonane og dei folkevalde PROSJEKTPLAN KOMMUNE 1. 1.0 STORD KOMMUNE SAMAN OM EIN BETRE KOMMUNE - PROSJEKTPLAN Eit samarbeidsprosjekt mellom Stord kommune, Arbeidstakarorganisasjonane og dei folkevalde 1.0 Mål og rammer 1.1 Bakgrunn Stord kommune vart

Detaljer

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering Sogn Lokalmedisinske senter Status organisering prosess etablering Oppstart fase 2 jan 2013 Nokre rammer Kommunane yte best mulege tenester til innbyggarane våre Folkemengd og folkestruktur avgjerande

Detaljer

Prosjektplan. Prosjektet reguleringsplan skuleområdet Husnes. gnr 145 bnr 1 m.fl. 1. Mål og rammer

Prosjektplan. Prosjektet reguleringsplan skuleområdet Husnes. gnr 145 bnr 1 m.fl. 1. Mål og rammer Prosjektet reguleringsplan skuleområdet Husnes gnr 145 bnr 1 m.fl. Prosjektplan 1. Mål og rammer 1.1 Bakgrunn Området som er føreslege regulert, ca 300 da, inkluderar m.a. Husnes sjukeheim, omsorgsbustader

Detaljer

1.1 Bakgrunn Prosjektet er ein del av oppfølginga av Styringsdokument for oppvekst Stord kommune vedteke i K-styret i sak 29/07 (juni 2007).

1.1 Bakgrunn Prosjektet er ein del av oppfølginga av Styringsdokument for oppvekst Stord kommune vedteke i K-styret i sak 29/07 (juni 2007). Prosjektplan for hovudprosjektet - Tilpassa opplæring. Rutinar og utfordringar 1. Mål og rammer 1.1 Bakgrunn Prosjektet er ein del av oppfølginga av Styringsdokument for oppvekst Stord kommune 2007 2015

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke i kommunestyret 19 juni 2014 FORORD Hovudoppdraget for alle som arbeider i Masfjorden kommune er å yte kommunale tenester av beste kvalitet. Den einskilde sin

Detaljer

PROSJEKTPLAN FOR SYKKELBYEN STORD

PROSJEKTPLAN FOR SYKKELBYEN STORD PROSJEKTPLAN FOR SYKKELBYEN STORD 1. Mål og rammer 1.1 BAKGRUNN Stord kommune signerte 22.januar 2013 avtale om Stord som sykkelby. Avtalen er mellom Vegvesenet, Hordaland Fylkeskommune og Stord kommune.

Detaljer

Utprøving og innføring av Velferdsteknologi i Stord kommune

Utprøving og innføring av Velferdsteknologi i Stord kommune Utprøving og innføring av Velferdsteknologi i Stord kommune Innhold 1. PROSJEKTNAMN... 2 2. PROSJEKTMÅL... 2 2.1 Hovudmål for prosjektet... 2 2.2 Delmål for prosjekt... 2 3. NOSITUASJONEN... 2 4. PROSJEKTBESKRIVELSE...

Detaljer

Ny GIV Oppfølgingsprosjektet

Ny GIV Oppfølgingsprosjektet Ny GIV Oppfølgingsprosjektet Anne Gerd Strand, prosjektleiar Om oppfølgingstjenesten (OT) Utfordringar for OT Samarbeidsavtalen Førmålet med avtalen er å legge til rette for eit styrka og systematisert

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke av kommunestyret 19. juni 2014 Postadr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Organisasjonsnr.: 5981 MASFJORDNES 56 16 62 00 56 16 62 01 3201 48 54958 945627913 E-post:post@masfjorden.kommune.no

Detaljer

Planarbeidet i prosjektet. Spesialrådgiver Bjørg Røstbø, Prosjektledersamling Pulje lll,

Planarbeidet i prosjektet. Spesialrådgiver Bjørg Røstbø, Prosjektledersamling Pulje lll, Planarbeidet i prosjektet Spesialrådgiver Bjørg Røstbø, Prosjektledersamling Pulje lll, 19.09.08 Ulike planer i prosjektarbeid Mandat? Framdriftsplan? Prosjektplan? Milepælsplan? Prosjektmandat dette er

Detaljer

PROSJEKTPLAN. Stagepass 2010. Pendling Stressless - Bulyst. Visjon:

PROSJEKTPLAN. Stagepass 2010. Pendling Stressless - Bulyst. Visjon: PROSJEKTAN Hovudprosjekt v/ bygdeutviklingslaget Nye Bremanger Stagepass 2010 Oktober 2009 Visjon: Tilrettelagt bumiljø for born og vaksne, slik at også jobbpendling gjev ein stressless kvardag for familien.

Detaljer

Prosjektplan for kommunereformen i Vest-Telemark

Prosjektplan for kommunereformen i Vest-Telemark Kommunestrukturen i Vest-Telemark Prosjektplan for kommunereformen i Vest-Telemark Oppdatert 21. oktober 2015. Innhald 1. Mål og rammer... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Rammer... 3 2. Omfang og avgrensing...

Detaljer

Prosjektplan. Nye Undarheim skule. Alternative løysingar. Kvinnherad kommune. Prosjektplan Nye Undarheim skule Side 1

Prosjektplan. Nye Undarheim skule. Alternative løysingar. Kvinnherad kommune. Prosjektplan Nye Undarheim skule Side 1 Prosjektplan. Nye Undarheim skule. Alternative løysingar. Kvinnherad kommune. Prosjektplan Nye Undarheim skule Side 1 1. MÅL OG RAMMER Målet er å få vedteke ny skulestruktur i Husnes ungdomsskulekrins.

Detaljer

Melding om sjukefråvær Den tilsette skal gje melding om sjukefråvær til arbeidsgjevar så tidleg som mogleg.

Melding om sjukefråvær Den tilsette skal gje melding om sjukefråvær til arbeidsgjevar så tidleg som mogleg. Interkontrollhandbok Side: 1 av 5 1. FORMÅL Føremålet med dette kapitlet er å kvalitetssikra oppfølginga av tilsette som vert sjukmelde. Kapitlet gjev derfor oversikt over kva rutinar som skal følgjast

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-031 Objekt: SATS- prosjekt i Kvam - Samordning A-etat, Trygd- og Sosialkontor - P19031

Kvam herad. Arkiv: N-031 Objekt: SATS- prosjekt i Kvam - Samordning A-etat, Trygd- og Sosialkontor - P19031 Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam eldreråd 03.09.04 013/04 SILA Kvam formannskap 07.09.04 178/04 SILA Kvam heradsstyre 21.09.04 100/04 SILA Avgjerd

Detaljer

Prosjektledersamling Pulje lv 10. 11. februar 2009. Spesialrådgiver Bjørg Røstbø

Prosjektledersamling Pulje lv 10. 11. februar 2009. Spesialrådgiver Bjørg Røstbø Prosjektledersamling Pulje lv 10. 11. februar 2009 Spesialrådgiver Bjørg Røstbø Plan- og dokumentasjonsarbeidet i prosjektet Ulike planer i prosjektarbeid Mandat? Framdriftsplan? Prosjektplan? Milepælsplan?

Detaljer

Prosjektplan for kommunereforma i Vest-Telemark

Prosjektplan for kommunereforma i Vest-Telemark Prosjektplan for kommunereforma i Vest-Telemark Innhald 1. Mål og rammer... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Rammer... 3 2. Omfang og avgrensing... 3 2.1 Oppgåvedefinisjon... 3 2.2 Avgrensing... 3 2.3 Organisering...

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

Barnevernsfaglege vurderingar. Fylkesmannen sine erfaringar. Turid Måseide og Gunn Randi Bjørnevoll 2.9.2014

Barnevernsfaglege vurderingar. Fylkesmannen sine erfaringar. Turid Måseide og Gunn Randi Bjørnevoll 2.9.2014 Barnevernsfaglege vurderingar Fylkesmannen sine erfaringar Turid Måseide og Gunn Randi Bjørnevoll 2.9.2014 Heimel Dokumentasjonskrav 1. Barnevernlova og forvaltningslova Formål 1. Arbeidsverktøy for dei

Detaljer

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE.

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. 1. GENERELT 1.1 Føremål Møre og Romsdal fylke har som mål å yte god service og vere tilgjengeleg for innbyggarane i fylke og for

Detaljer

Revidert prosjektplan for utviding og omtaksering av eigedomsskatt i Balestrand kommune, juni 2015.

Revidert prosjektplan for utviding og omtaksering av eigedomsskatt i Balestrand kommune, juni 2015. Revidert prosjektplan for utviding og omtaksering av eigedomsskatt i Balestrand kommune, juni 2015. 1. Mål og rammer 1.1 Bakgrunn Kommunestyret vedtok i desember 2013, sak 59/13 at det skal innførast eigedomsskatt

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Tilsette repr Tilsette repr Namn

Detaljer

Språkmiljø og språklæring i barnehage og grunnskule i Stord kommune

Språkmiljø og språklæring i barnehage og grunnskule i Stord kommune Dato: 21.02.11 Prosjektplan Språkmiljø og språklæring i barnehage og grunnskule i Stord kommune Plan for eit samanhengande og samordna arbeid med språk, språkutvikling, språkmiljø, språkbruk og språklæring

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 Prosjekt Sogn lokalmedisinske senter, Lærdal. Rapport forstudie og vidareføring TILRÅDING: Leikanger kommunestyre gjer

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT MASFJORDEN KOMMUNE Sosialtenesta Nav Masfjorden Postboks 14, 5987 Hosteland Tlf 815 81 000/47452171 Unnateke for offentleg innsyn Jf. Offlentleglova 13 SØKNAD OM STØTTEKONTAKT Eg vil ha søknaden handsama

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009 1 Føremål med reglane, kven reglane gjeld for Heradet har som overordna mål, innan gitte økonomiske rammer, å leggja tilhøva til rette for god kompetanseutvikling i heile heradsorganisasjonen, slik at

Detaljer

Forprosjekt nydyrking BLEKJE

Forprosjekt nydyrking BLEKJE Forprosjekt nydyrking BLEKJE Foto: Deler av dyrkingsområdet sett frå møllepunkt B2 Prosjekteigar Styringsgruppe Forprosjektleiar/rådgjevar Fitjar Grunneigarlag Harald Rydland (leiar) Reidar Kloster Tore

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

18. RETNINGSLINJER FOR AKAN

18. RETNINGSLINJER FOR AKAN Interkontrollhandbok Side: 1 av 10 18. RETNINGSLINJER FOR AKAN For å få klare reglar på området rusmiddelbruk og arbeid har arbeidsmiljøutvalet (AMU) i Samnanger kommune 24.04.01 vedteke ein AKAN-avtale

Detaljer

Mange yrkesvalhemma har fleire periodar under attføring

Mange yrkesvalhemma har fleire periodar under attføring // Nedgang i sykepengeutbetalingene til selvstendig næringsdrivende Mange yrkesvalhemma har fleire periodar under attføring AV JORUNN FURUBERG SAMANDRAG Mange som avsluttar attføring kjem tilbake som yrkesvalhemma

Detaljer

Prosjektplan for Båt-og kystturisme i Hordaland

Prosjektplan for Båt-og kystturisme i Hordaland Prosjektplan for Båt- og kystturisme i Hordaland 1 Prosjektplan for Båt-og kystturisme i Hordaland Sunnhordland og Nordhordland 1. BAKGRUNN OG MÅL 1.1 Bakgrunn Gode økonomiske tider i Norge og meir fritid,

Detaljer

TRAINEE I SOGN OG FJORDANE

TRAINEE I SOGN OG FJORDANE TRAINEE I SOGN OG FJORDANE Prosjektplan for Framtidsfylket Trainee frå og med haust 2014 Framtidsfylket Trainee er den einaste fylkesdekkjande traineeordninga i landet for kandidatar med bachelor- eller

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0013/03 03/00171 POLITISK KVARTER PERSONAL-OG LØNSUTVALET 04.06.2003

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0013/03 03/00171 POLITISK KVARTER PERSONAL-OG LØNSUTVALET 04.06.2003 OS KOMMUNE Os kommune MØTEINNKALLING Utval: PERSONAL- OG LØNSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.2003 Tid: 17.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0013/03 03/00171 POLITISK KVARTER

Detaljer

Samling hjå fylkesmannen 23.januar 2013

Samling hjå fylkesmannen 23.januar 2013 Samling hjå fylkesmannen 23.januar 2013 Lindås kommune si erfaring med utvikling av Plan for strategisk kompetansestyring Helse-og omsorgstenester 2012-2015 - Korleis me gjekk fram for å laga planen -

Detaljer

PROSJEKTPLAN. - TOPP - idrettsutvikling for ungdom 16-19 år

PROSJEKTPLAN. - TOPP - idrettsutvikling for ungdom 16-19 år PROSJEKTPLAN - TOPP - idrettsutvikling for ungdom 16-19 år Styrke aktivitets, kunnskaps- og kompetanse utviklinga i idretten i Sogn og Fjordane gjennom lokal oppfølging. Ajourført prosjektplan Etter idrettskrinsstyret

Detaljer

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Tema: Utskriving av pasientar frå sjukehus til kommune Samhandling mellom Stord sjukehus

Detaljer

PROSJEKT Aktiv Fritid HOVUDPROSJEKTPLAN

PROSJEKT Aktiv Fritid HOVUDPROSJEKTPLAN PROSJEKT Aktiv Fritid HOVUDPROSJEKTPLAN 1.0 Mål og rammer 1.1 Innleiing Samarbeidsprosjektet Aktiv fritid ønskjer å styrke og utvide det kommunale rusarbeidet gjennom å tilby ein meiningsfull fritidsaktivitet

Detaljer

PROSJEKTPLAN FORSTUDIE BYGGELEMENT PRODUKSJON Utkast

PROSJEKTPLAN FORSTUDIE BYGGELEMENT PRODUKSJON Utkast PROSJEKTPLAN FORSTUDIE BYGGELEMENT PRODUKSJON Utkast 24.10.2012 Bilde: Trond Haavik, Segel AS, prefabrikerte element kan brukast både på små og store bygg, så vel nye som ved rehabilitering. Her eksemplifisert

Detaljer

F E L L E S I K T - S T R A T E G I K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, 2012-2015 FOR

F E L L E S I K T - S T R A T E G I K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, 2012-2015 FOR F E L L E S I K T - S T R A T E G I FOR K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, N I S S E D A L, S E L J O R D, T O K K E O G V I N J E 2012-2015 30.03. 2012 - INNHALD - 1 SAMANDRAG 3 1.1

Detaljer

Felles forståing av ord og omgrep (1.1) Beste praksis (1.2) Fagleg grunngjeving (1.3) Kvaliteten på tilpassa opplæring er god når:

Felles forståing av ord og omgrep (1.1) Beste praksis (1.2) Fagleg grunngjeving (1.3) Kvaliteten på tilpassa opplæring er god når: Prosessplan for arbeidet med standarden Sett inn einingsnamn her Standard: Tilpassa opplæring og tidleg innsats Sist oppdatert: 15.09.2014 Sjå nedst for rettleiing utfylling og frist for innsending. For

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

Finnøy og Rennesøy kommunar

Finnøy og Rennesøy kommunar Kommunikasjonsplan Finnøy og Rennesøy kommunar 1 1. SKILDRING AV DEN AKTUELLE SITUASJONEN... 3 2. PROBLEMANALYSE... 3 3. MÅL... 4 3.1. KOMMUNIKASJONSMÅL... 4 4. MÅLGRUPPER... 4 5. BODSKAP... 5 6. KANALAR

Detaljer

Tenk Alternativt 2015

Tenk Alternativt 2015 Tenk Alternativt 2015 E I T D E L P R O S J E K T I S A M A N O M E I N B E T R E K O M M U N E Saman om ein betre kommune A KTIVITET : Kick-off Jakten på.. Sykkeltur 7.mai Ferie! Prosjektet Saman om ein

Detaljer

Prosjektplan - «Liv i Vinje»

Prosjektplan - «Liv i Vinje» Prosjektplan - «Liv i Vinje» Utarbeida av: Vest-Telemark Næringsutvikling as, v/ole Dalen 6. januar 20 Vest-Telemark Næringsutvikling as - Adr.: Granlivegen A, 3850 Kviteseid T +47 35 06 84 00 M +47 4

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Kommunikasjonsplan Nordhordland ein 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Foto: NUI / Eivind Senneset Nordhordland

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde

Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde Vedteke i kommunestyret 12.12.2013, sak K 13/169 Endra i kommunestyret 27.8.2015, sak K 15/96 Gjeldande frå ny kommunestyreperiode 2015-2019 INNHALD:

Detaljer

NAV- tenester over grenser PROSJEKTPLAN EIT ARBEIDSRETTA INTRODUKSJONSPROGRAM

NAV- tenester over grenser PROSJEKTPLAN EIT ARBEIDSRETTA INTRODUKSJONSPROGRAM NAV- tenester over grenser PROSJEKTPLAN EIT ARBEIDSRETTA INTRODUKSJONSPROGRAM 1. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...3 2. PROSJEKTMÅL...3 3. PROSJEKTORGANISERING...4 4. ANSVARSOMRÅDE OG SAMARBEID «EIT ARBEIDSRETTA

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18:

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18: KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

Kvalitetskommuneprogrammet: Etiske dilemma og auka brukarkompetanse

Kvalitetskommuneprogrammet: Etiske dilemma og auka brukarkompetanse Sommarøya STORD Kvalitetskommuneprogrammet: Etiske dilemma og auka brukarkompetanse Bruk av refleksjonsgrupper som metode i Stord kommune Kvalitetskonferansen august 2009 v/ prosjektleiar Trygve Dahl Stord

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkiv: 034 Arkivsaksnr.: 06/1156. Sogndal kommune overfører følgjande oppgåver/ressursar til NAV Sogndal:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkiv: 034 Arkivsaksnr.: 06/1156. Sogndal kommune overfører følgjande oppgåver/ressursar til NAV Sogndal: SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkiv: 034 Arkivsaksnr.: 06/1156 NY ARBEIDS- OG VELFERDSFORVALTNING - NAV OVERFØRING AV KOMMUNALE OPPGÅVER Rådamnnen si innstilling: Sogndal kommune overfører

Detaljer

Forfall skal meldast til telefon eller e-post: Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale.

Forfall skal meldast til telefon eller e-post: Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale. Kvinnherad kommune MØTEINNKALLING Utval Komite for helse, omsorg, miljø Møtedato Tysdag 01.02.2011 Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 10:00 - Orienteringar og drøfting: Ny lov om folkehelse orientering

Detaljer

Øygarden kommune - Driftstilpasning 2013

Øygarden kommune - Driftstilpasning 2013 Øygarden kommune - Driftstilpasning 2013 til prosjektgruppene dagsett 20.mars Delprosjekt 1 Administrativ organisering Administrative arbeidsprosessar 1. Delprosjektet skal ta utgangspunkt i den administrative

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne

Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne Rettleie og behandle søknader Rettleie og vurdere rettar Rettleie om retten til grunnskoleopplæring Kommunen skal oppfylle retten til grunnskoleopplæring

Detaljer

Retningslinjer for Transportordninga for funksjonshemma i Hordaland. Gjeldande frå 1. mars 2009

Retningslinjer for Transportordninga for funksjonshemma i Hordaland. Gjeldande frå 1. mars 2009 Retningslinjer for Transportordninga for funksjonshemma i Hordaland Gjeldande frå 1. mars 2009 2 Innhald: 1. Formål... 4 2. Kven kan nytte ordninga?... 4 3. Godkjenningsperiode... 4 4. Brukartak... 4 5.

Detaljer

PROSJEKTPLAN. Pendling Stressless - Bulyst. Delprosjekt Rekruttering til. v/ bygdeutviklingslaget Nye Bremanger. Visjon:

PROSJEKTPLAN. Pendling Stressless - Bulyst. Delprosjekt Rekruttering til. v/ bygdeutviklingslaget Nye Bremanger. Visjon: PROSJEKTPLAN Delprosjekt Rekruttering til Pendling Stressless - Bulyst v/ bygdeutviklingslaget Nye Bremanger Visjon: Vise utflytte at ytre Bremanger er ein fantastisk plass å bu og med stor trivsel for

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

Trafikksikker kommune, Hordaland. Prosjektplan

Trafikksikker kommune, Hordaland. Prosjektplan Trafikksikker kommune, Hordaland Prosjektplan Innhold Innhold... 1 Mål og rammer... 2 Bakgrunn og mandat... 2 Føremål og mål... 2 Målgruppe... 3 Mål... 3 Prosjektorganisering... 3 Oppdragsgjevar/prosjekteigar...

Detaljer

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Når det gjeld barn som vert utsett for vald eller som er vitne til vald, vert dei ofte utrygge. Ved å førebygge og oppdage vald, kan me gje barna

Detaljer

Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga. Omtale av og kravspesifikasjon til evaluering av prosjektet: NETTSTØTTA LÆRING INNANFOR KRIMINALOMSORGA

Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga. Omtale av og kravspesifikasjon til evaluering av prosjektet: NETTSTØTTA LÆRING INNANFOR KRIMINALOMSORGA Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga Omtale av og kravspesifikasjon til evaluering av prosjektet: NETTSTØTTA LÆRING INNANFOR KRIMINALOMSORGA Evaluering 0207 1 Kort omtale av prosjektet; Nettstøtta

Detaljer

Prosjektplan. Bustadpolitisk handlingsplan

Prosjektplan. Bustadpolitisk handlingsplan Lærdal kommune Prosjektplan for utarbeiding av Bustadpolitisk handlingsplan 2018-2027 Prosjektfase: Hovudprosjekt Ein bustadpolitisk plan er er eit politisk styringsverktøy som fastset mål, tiltak og prioriteringar

Detaljer

Forsand kommune Personalkontoret

Forsand kommune Personalkontoret Forsand kommune Personalkontoret Saksbeh Ref. Arkivkode Dato: Siw Kristin Sundheim 10/750-10 /K1-401 18.05.2011 RUTINE FOR ROS-ANALYSE VED OMSTILLING I FORSAND KOMMUNE ROS-analyse ulike typar risiko 1

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26.

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

PROSJEKTPLAN 2010-2012. Bygdelivsmeklaren i Vest-Telemark

PROSJEKTPLAN 2010-2012. Bygdelivsmeklaren i Vest-Telemark PROSJEKTPLAN 2010-2012 Bygdelivsmeklaren i Vest-Telemark På bakgrunn av erfaringar gjort i prosjektet fleire folk til Vest- - og bydeutviklingsprosjekt, ynskjer vi å fortsette satsinga på å skape bulyst

Detaljer

Korleis organisere demensomsorga i heimebaserte tenester? Britt Sørensen Dalsgård Einingsleiar heimebaserte tenester i Stord kommune

Korleis organisere demensomsorga i heimebaserte tenester? Britt Sørensen Dalsgård Einingsleiar heimebaserte tenester i Stord kommune Korleis organisere demensomsorga i heimebaserte tenester? Britt Sørensen Dalsgård Einingsleiar heimebaserte tenester i Stord kommune Visjon: Målsetting frå bygging av ny sjukeheim (Backertunet) 2005-2006:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 09.00

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset : 21.03.2013 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING AV TIDLEGARE

Detaljer

STUDENTARBEID. Front-end webklient for Enoro AS. Prosjektbeskriving. Kim René Merkesvik Anders Aalen Andrii Petrychak

STUDENTARBEID. Front-end webklient for Enoro AS. Prosjektbeskriving. Kim René Merkesvik Anders Aalen Andrii Petrychak STUDENTARBEID Front-end webklient for Enoro AS Prosjektbeskriving Kim René Merkesvik Anders Aalen Andrii Petrychak Lenkje til nettstad: http://studprosjekt.hisf.no/~15enoro Avdeling for Ingeniør og Naturfag

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

Prosjektskisse. Innovasjon i offentleg sektor. Samarbeidsrådet for Sunnhordland

Prosjektskisse. Innovasjon i offentleg sektor. Samarbeidsrådet for Sunnhordland Prosjektskisse Innovasjon i offentleg sektor Samarbeidsrådet for Sunnhordland PROSJEKTMÅL Hovudmål for prosjektet Innan utgangen av 2016 skal det i alle deltakarkommunane vera innført konkrete løysingar

Detaljer

Aon Norway Bergen. Øygarden kommune. Rutinar ved melding om personskade I barnehagar og skular Januar 2013

Aon Norway Bergen. Øygarden kommune. Rutinar ved melding om personskade I barnehagar og skular Januar 2013 Aon Norway Bergen Øygarden kommune Rutinar ved melding om personskade I barnehagar og skular Januar 2013 Barneulukke dekningar og forsikringssummar Forsikringsvilkåra, som gjeld til ein kvar tid, er overordna

Detaljer

SENIORPOLITISK PLAN SAMNANGER KOMMUNE. Vedteken av kommunestyret 24.09.2014. Ajourført 04.02.2016.

SENIORPOLITISK PLAN SAMNANGER KOMMUNE. Vedteken av kommunestyret 24.09.2014. Ajourført 04.02.2016. SENIORPOLITISK PLAN SAMNANGER KOMMUNE Vedteken av kommunestyret 24.09.2014. Ajourført 04.02.2016. Innhald Del I - Innleiing, definisjonar og målsettingar... 4 1 Innleiing... 4 2 Omgrepet seniorpolitikk...

Detaljer

Sak Innhald Ansvar 1. Konstituering av styret

Sak Innhald Ansvar 1. Konstituering av styret Møtereferat samarbeidsutvalet (SU) ved Leirvik skule, 7.april 2015 Tilstades: Jan Reinemo (folkevalt), Elin Katrine Dale Andersen (FAU), Rannveig Gramstad (FAU), Hildegunn Eskeland (lærar), Marit S. Grimstad

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING SAK 32/12 LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING Saksopplysning (i grove trekk brev dat. 13.8.2012) I vedlagt brev dat. 13.8.2012 (vedlegg 1) frå prosjektgruppa for Prosjekt lokalmedisinske

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset Møtedato: 10.09.2013 Tid: 16.30 Kl. 1630-1700: Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang Varamedlemmer

Detaljer

Flora kommune. Sluttrapport. Elektronisk meldingsutveksling mellom lege og omsorgsteneste

Flora kommune. Sluttrapport. Elektronisk meldingsutveksling mellom lege og omsorgsteneste Flora kommune Sluttrapport Elektronisk meldingsutveksling mellom lege og omsorgsteneste 03.06.2008 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3 3. Målrealisering... 4 4.

Detaljer

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Søknad om vidareføring av prosjektet Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Prosjektansvarleg: Gro Jensen Gjerde, Samarbeidsrådet for Sunnhordland Prosjektleiar: Trond Haga, Kværner

Detaljer

DEN GRØNE TRÅDEN TIDLEG INNSATS

DEN GRØNE TRÅDEN TIDLEG INNSATS DEN GRØNE TRÅDEN TIDLEG INNSATS Plan for tidlig innsats er en spore til en pro aktiv væremåte og tilnærming til arbeidsoppgavene her og nå, og til utfordringene vi vet kommer. Når mange nok gjør noe på

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: ADMINISTRASJONSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 03.03.2010 Tid: 09:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter

Detaljer

Innkalling av Administrasjonsutvalet

Innkalling av Administrasjonsutvalet Innkalling av Administrasjonsutvalet Møtedato: 06.03.2014 Møtestad: Kantina, rådhuset Møtetid: 10:00-11:30 Eventuelle forfall må meldast til Tove Mette Arnø Fyllingen per tlf. 56 37 51 75, sms til 474

Detaljer

VEDTEKT av februar 2007

VEDTEKT av februar 2007 IKS VEDTEKT av februar 2007 Vedteken i følgjande kommunar: Bokn Etne Haugesund Tysvær Vindafjord Vedtekt av februar 2007 Side 1 av 5 INNHALD Side 1. Heimel... 2 2. Deltakarar... 2 3. Føremål... 2 4. Hovudkontor...

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 007/15 Formannskapet /15 Kommunestyret

Saksnr. Utval Møtedato 007/15 Formannskapet /15 Kommunestyret AURLAND KOMMUNE Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 007/15 Formannskapet 29.01.2015 007/15 Kommunestyret 12.02.2015 Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 14/638-15/326 K1-024 Jan Olav Åsarmoen Møller 57 63

Detaljer

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for Gol kommune Arkivkode Vår ref. Dykkar ref. Dato 400 04/00137-001 - AKV 16.01.04 ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM for GOL KOMMUNE 2000 2003, vedteke i Kommunestyret, sak 0051/00, 24.10.00 2004 2007, vedteke

Detaljer

ARBEIDSGRUPPE BRUKARINVOLVERING

ARBEIDSGRUPPE BRUKARINVOLVERING ARBEIDSGRUPPE BRUKARINVOLVERING versjon 1, 11.2014 Rapport til samhandlingsutvalet Bakgrunn Som eit tiltak i arbeidet for reell brukarmedverknad sette samhandlingsutvalet 06.03.14 ned ei arbeidsgruppe

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Prosjektplan. - Forlenging av Nordsjøruta frå Bergen til Leirvåg

Prosjektplan. - Forlenging av Nordsjøruta frå Bergen til Leirvåg Prosjektplan - Forlenging av Nordsjøruta frå Bergen til Leirvåg Prosjektansvarleg: Gro Røhne Andersen, Samarbeidsrådet for Sunnhordland Prosjektleiar: Nordhordland Reiselivslag Prosjektstart: 01.09.2009

Detaljer

Interkommunalt samarbeid ÅLA kommunane vedr økonomisk rådgjevar Mette Hestetun Berg leiar, NAV Årdal

Interkommunalt samarbeid ÅLA kommunane vedr økonomisk rådgjevar Mette Hestetun Berg leiar, NAV Årdal NAV Årdal Interkommunalt samarbeid ÅLA kommunane vedr økonomisk rådgjevar Mette Hestetun Berg leiar, NAV Årdal ÅLA kven er me NAV, 31.10.2014 Side 2 Avstandar Årdal Lærdal 32 km (28 min) Årdal- Aurland

Detaljer