PROSJEKT Aktiv Fritid HOVUDPROSJEKTPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROSJEKT Aktiv Fritid HOVUDPROSJEKTPLAN"

Transkript

1 PROSJEKT Aktiv Fritid HOVUDPROSJEKTPLAN

2 1.0 Mål og rammer 1.1 Innleiing Samarbeidsprosjektet Aktiv fritid ønskjer å styrke og utvide det kommunale rusarbeidet gjennom å tilby ein meiningsfull fritidsaktivitet til unge i risikosona og rusavhengige under behandling/rehabilitering gjennom metoden Fritid med bistand. Aktiv fritid ynskjer å ha eit førebyggande fokus med tidleg intervensjon som utgangspunkt. Dette inneber at ein må vurdera risikofaktorar omkring unge i eit heilskaplig perspektiv. Erfaringar gjort gjennom de siste 10 år viser at metoden Fritid med bistand gir både raske og varige endringar knytt til livskvalitet og meistring også utover det som skjer på fritidsarenaen. Gjennom prosjektet ønskjer vi å implementere bruk av metoden overfor unge i risikogrupper og personar med etablerte rusproblem. Stord kommune har i 2009 gjennomført prosjektet Fritidskontakt med mål om å utforme ein ny modell for organisering av støttekontakttenesta. Forslag til organiseringsmodell har vore på høyring og ligg no (2011) til handsaming hos administrasjonen. Fritid med bistand er eitt av tiltaka som er foreslått. Prosjektet Aktiv fritid samsvarar svært god med eigne planar og vil styrke innsatsen innan helsefremmande og førebyggjande arbeid. Den nye organiseringsmodellen vil leggja til rette for at Fritid med bistand blir forankra i den ordinære drifta til kommunen. I Stord kommune ønskjer vi å relatere prosjektet Aktiv fritid både til Ruspolitisk handlingsplan og til satsing innan folkehelse. Ruspolitisk handlingsplan for perioden foreslår tiltaket fritidskontakt for å styrke den rusavhengige sitt rusfrie nettverk. Innanfor folkehelse har Stord kommune i 2007 inngått Partnarskap for folkehelse med Hordaland fylke. Dette har ført til styrking av folkehelsearbeidet, blant anna gjennom prosjektet Partnarskap for folkehelse i Stord kommune. Prosjektet har som mål Betre helse for fleire, og har såleis spesielt fokus på utsette grupper. Aktiv fritid vil inngå som helsefremmande arbeid på fritidsarenaen, og vil vere forankra i kommunen sitt folkehelsearbeid. 1.2 Bakgrunn Ungdomsundersøking 2009 i Stord kommune viser at det er ein samanheng mellom ungdommar som ikkje deltek i organiserte fritidsaktivitetar og alkoholbruk. Gjennom kartlegging av rusavhengige saman med 9 Helse fonna kommunar, Helse Fonna, og Iris (kompetansesenter for rus i Stavanger) trer det fram tydelege indikasjonar på at det å ha noko meiningsfylt å gjer, er ein viktig del av rehabiliteringa. Dette vert og støtta av uttalar frå rusavhengige som startar i lågterskel tiltak. Erfaringar med metoden Fritid med bistand viser at inkludering er mogleg og at meistringsopplevingar gjennom fritid også får ringverknader utover denne arenaen. Frå eit folkehelseperspektiv visar forsking et det er ein samanheng mellom deltaking i kultur/frivillig aktivitet og trivsel, helse og subjektivt velvære (livskvalitet og helse).

3 Stord kommune har starta arbeidet med ei ny organisering av støttekontakttenesta. Ein ønskjer ei meir differensiert teneste med større fokus på førebygging. Målet er å redusere sosiale helseskilnader ved å leggje til rette for helsefremmande aktivitetar for utsette grupper. Både ungdom med byrjande rusproblem og etablerte rusavhengige har auka risiko for redusert helse. Prosjektet Aktiv fritid støtter opp om kommunen si eiga satsing og gjer det mulig å innføre tiltaket fritid med bistand for desse gruppene. I Opptrappingsplanen for rusfeltet ( ) og rettleiaren «Fra bekymring til handling» er fritida ein viktig arena der det er behov for å utvikle tenestetilbodet lokalt i samarbeid med frivillig sektor. Dette blir også vektlagt gjennom Samhandlingsreforma (St. meld. nr ). Helsedirektoratet har allereie med satsinga "Fritid for alle" signalisert et ønske om å styrke arbeidet på feltet Støttekontakt, kultur- og fritidsdeltaking. Satsinga skjer med utgangspunkt i Stortingsmelding nr. 25 ( ) Mestring, muligheter og mening. Prosjektet vil styrke denne nasjonale satsinga si merksemd på kommunalt rusarbeid. Knutepunktet Fritid for alle har allereie etablert en nasjonal veilederteneste, fylkesvise faglige nettverk og en idébank gjennom nettstaden I arbeidet med å sikre gode tenestetilbod for einskildpersonar som gir rom for å realisere ideala om en aktiv og meiningsfylt tilvere saman med andre står den lovpålagte støttekontakttenesta sentralt. Utfordringa handlar om å utforme et fritidstilbod basert på det enkelte menneskets ønskjer, behov, føresetnader og kanskje draumar. For å sikre dette legg Helsedirektoratet vekt på at kommunane kan organisere støttekontakttenesta innanfor tre hovudløysingar: Et individuelt tilbod i samarbeid med en frivillig organisasjon (Fritid med bistand) Deltaking i en aktivitetsgruppe Individuell støttekontakt Prosjektet ønskjer å styrke kompetansen, kvaliteten og ikkje minst tilgjenge til støttekontakttenesta for målgruppene som Opptrappingsplanen retter seg mot. Ein tek utgangspunkt i arbeidsmetoden Fritid med bistand; ein metode for å hjelpe menneske med ulik trong for bistand inn i fritidsaktivitetar. Metoden bygger på eit meistringsperspektiv, med fokus på den enkelte sine føresetnader, ønskjer, draumar og behov. Målet er at deltakaren i løpet av ein avgrensa tidsperiode, blir inkludert i ein sjølvvalt aktivitet. Prosjektmedarbeidaren si oppgåve blir å følgje opp den enkelte deltakar, i samarbeid med kontaktperson/tilrettelegger i den organisasjonen/aktiviteten han/ho ønskjer å delta i. Fritid med bistand har sitt teoretiske fundament knytt til empowerment. Empowerment kan forståast som ein prosess der menneske bygger opp evna til å handle på eigne vegne, og på denne måten styrke sjølvbildet sitt. I tråd med dette blir det lagt vekt på at inkludering berre er meiningsfylt dersom det er tale om sosial inkludering gjennom samhandling og aksept. Fritid med bistand står fram elles innanfor støttekontakttenesta som den einaste metoden som sikrar muligheita til å gi tilbod innanfor de tre hovudløysningane som er nemnt ovanfor, eller gjennom en kombinasjon av disse.

4 Metoden Fritid med bistand er særskilt relevant iht Opptrappingsplanane for rusfeltet Styrke samarbeidet mellom offentlig og frivillige aktørar og vurdere partnarskapsmodellar Styrke kommunens lågterskeltilbod og oppsøkande verksemd Styrke kommunalt rusarbeid og tverrfaglig oppfølging Legge til rette for arbeidsretta tiltak, varierte aktivitetstilbod, grøne læringsog meistringsarenaer, sosiale aktivitetar og fritidsaktivitetar kan vere ein del av rehabiliteringa. 2.0 Mål 2.1 Hovudmål Implementere og vidareutvikle metoden Fritid med bistand overfor den avklarte målgruppa. Jobbe for sosial inkludering basert på tydelig sosial samhandling og aksept for einskildpersonar. Kompetanseoverføring. "Fritid for alle" gir opplæring slik at prosjektet i kommunen blir i stand til å nytte metodikken overfor sine deltakarar i prosjektet, og andre brukarar av støttekontakttenesta. Prosjektet sine resultat og metodikk blir implementert i kommunes ordinære drift. 2.2 Resultatmål Prosjektet etablerar gode organisatoriske løysingar for bruk av metoden Fritid med bistand overfor målgruppa Risikoutsett ungdom og unge vaksne med rusrelaterte utfordringar blir losa inn i ordinære fritidsorganisasjonar etter eige val. Unge i risiko/rusavhengige får ein sjanse til å få verdsette sosiale roller i et varig nettverk. Unge i risiko/rusavhengige oppnår ordinært fellesskap i fritidsorganisasjonar før, under og etter rehabilitering. Frivillige organisasjonar inkluderer menneske med ulike utfordringar Minst deltakarar blir gitt eit inkluderande fritidstilbod i ordinære organisasjonar i løpet av prosjektperioden. Kommunen avklarar om korleis metoden Fritid med Bistand inngår i det ordinære tenestetilbodet, samt sikrar at tilsette i ulike einingar i aktuelle sektorar, leiinga og politikarar har kunnskap om metoden.

5 Prosjektet implementerast i aktuelle handlingsplanar og som ein del av den ordinære støttekontakttenesta. 3.0 Rammer Det er ønskeleg å kunne gi deltakarar eit tilbod over 3 år. I starten av prosjektperioden vil fokus være knytt til organisering av prosjektet og opplæring, medan siste del av prosjektet på tilsvarande måte vil være knytt til å dokumentere erfaringar og implementere erfaringane i den ordinære organisasjonen. Det vil i praksis sei at det er litt over to år der arbeidet med å sikre einskildpersonar et godt tilbod har hovudfokus. Prosjektmedarbeidaren Å arbeide etter metoden Fritid med bistand krev at ein brukar tid på kveldar og i helger i inkluderingsprosessen. Som prosjektmedarbeidar bør ein difor ikkje ha oppfølging av fleire enn ca 8-10 nye deltakarar pr år. I tillegg til implementering skal prosjektansvarlig arbeide med dokumentasjon av prosjektet. Kommunen vil også arbeide for å få på plass ein 100% stilling som koordinator for fritidskontakttenesta (for alle grupper). Ved å ha felles organisering og lokalisering vil ein kunne oppnå eit fagmiljø og samtidig sikre stabilitet og kontinuitet for tenesta. Dette vil også gjere stillingane meir attraktive. Deltakarane Dei som blir tilbudd deltaking i prosjektet bør ha ein relativt stabil livssituasjon og rusmeistring. Dette er verksamme faktorar synliggjort gjennom fleire tidligare prosjekt. Til kvar deltakar i prosjektet settes det av kroner; øyremerket kontingenter, innkjøp av utlånsutstyr samt godtgjøring til dei aktuelle organisasjonane. Desse kreative tiltaksmidlane blir finansiert gjennom støttekontakttenesta, og blir tildelt etter lov om sosiale tenester eller lov om barnevernstenester etter søknad. Midlane gir høve for prosjektmedarbeidar saman med deltakar til å realisere den enkeltes aktivitetsval. Skal deltakarar inn på lågterskel må tiltaksmidlane finansierast internt eller gjennom eksterne tilskottsordningar. Fritid for alle Knutepunktet "Aktiv fritid for alle" vil gi kommunen opplæring og rettleiing. I tillegg til informasjonsarbeid, samarbeid og dokumentasjon vil «Aktiv fritid for alle» ta ansvar for å samle erfaringane frå samarbeidsprosjektet. Fagbokforlaget vil trykke dette som ei fagbok. 4.0 Organisering Aktiv fritid for alle er tenkt organisert saman med kommunen si ordinære støttekontakt/fritidskontaktteneste. Dette vil seie at ein nyttar vanleg sakshandsaming med tingar- utførar modell, der tingarkontoret gjer vedtak om teneste og tildeler midlar i tråd med vedtak. Prosjektmedarbeidar i Aktiv fritid vil vere utøvarfunksjon, saman med koordinator for fritidskontakt. Planen er å organisere utøvarfunksjonen i eining for Kultur. Det vil vere tett samarbeid med eining for Sosial og førebyggjande teneste, barnevernet og Nav. Dette er dei

6 tenestene som i dag er mest i kontakt med unge i risiko/rusavhengige. Det eksisterar allereie eit godt samarbeid rundt enkeltbrukarar innanfor helsetiltak og bustadsosiale tiltak. Aktiv fritid vil medverke til ei heilskapleg teneste med sterkare fokus på ressursar og helsefremmande faktorar. Som førebyggjande tiltak for ungdom vil samarbeid med barnevern, støtteteam for barn og unge, SLT-koordinator, skular og utekontakt vere sentrale samarbeidspartnarar. I kommunen sine planar for organisering av støttekontakt, er det føreslått ei samordning av støttekontakttenesta etter barnevernslova og etter sosialtenestelova. Dette vil medføre eit tettare samarbeid med barnevernet, noko som også vil gjelde prosjektet Aktiv fritid. 4.1 Prosjektleiing/ Andre roller Funksjon Oppdragsgjevar/ Eigar Prosjektansvarleg Prosjektleiar Styringsgruppa Prosjektgruppa B- eigar Referansegruppe Namn: Aktiv Fritid Fylkesmannen v/stord kommune Guri Aksnes Thomas Mikkelsen Guri Aksnes Trine Hjertholm Tove Vikanes Agdestein Else Berit Helle Nina Helle Kjetil Øyehaug Terje Eriksen Kenneth Stenbråten Cecilie Berger Rune Pedersen Fritid for alle (nasjonalt nettverk) 5.0 Gjennomføring av prosjektet Knutepunktet "Fritid for alle" vil gi oppfølginga til prosjektet i nært samarbeid med ressurspersonar i bl.a. samarbeidskommunane og rusrådgjevar hos Fylkesmannen. Prosjektet er planlagt gjennomført i tre fasar som vil overlappe kvarandre over en periode på 3 år. Prosjektmedarbeidaren i kommunen gis opplæring i bruk av metoden Fritid med bistand av knutepunktet Aktiv fritid. Første året får de individuell rettleiing av praktikarar som har erfaring med metoden..

7 Første fase Andre fase Tredje fase Planlegging Tilsetting av prosjektmedarbeidar i kommunen. "Fritid for alle" sørgjer for oppstart og grunnleggande opplæring. Gjennomføring 1) auke kompetansen blant nye prosjektmedarbeidar for å kunne gi målgruppa et så godt tilbod som mulig, og 2) jobbe for å implementere Fritid med bistand som metode i kommunen gjennom å auke kunnskapen i forskjellige avdelingar. Forankring og vidareføring Prosjektet må bli følgt opp og dokumentert kontinuerlig i hele prosjektperioden. I siste fase bør det leggast konkrete føringar for korleis erfaringane frå prosjektet kan nyttiggjørast også etter prosjektperiodens avslutning. Første fase Planlegging Det blir tilsett prosjektmedarbeidar i tråd med tildelte midlar 1. Tilsette prosjekt - medarbeidar Ansvarsfordeling Kommunen 2. Opplæring og igangsetting av prosjekt Fritid for alle Kommunen 3. Utvikle prosjektdirektiv Aktiv fritid 4. Orientering om prosjektet/nedsette prosjektgruppe Aktiv fritid Kommunen sin prosjektmedarbeidar får opplæring av "Fritid for alle", som rettleiar kommunen i planlegging og gjennomføring av prosjektet. Andre fase - Gjennomføring Kompetanseheving prosjektmedarbeidar ---> ---> To parallelle spor Tilby Fritid med bistand til målgruppa Implementering av metoden i kommunen Prosjektet skal utviklast i tråd med lokale muligheiter og behov. Under heile prosessen skal prosjektmedarbeidar ha tilgang til oppfølging. Dette vil hovudsakleg skje ved rettleiing pr. telefon/e-post. Kommunen vil også få tilbod om å delta på nettverkssamlingar. Vårt primære siktemål er knytt til lokal forankring og vidareutvikling av metoden Fritid med bistand overfor målgruppene som er definert i prosjektet. Målsettinga er todelt. Prosjektet skal sikre kunnskap i bruk av metoden Fritid med bistand, og forankre dette som eit ordinært tenestetilbod innanfor støttekontakttenesta gjennom å dra nytte av rettleiing og oppfølging frå "Fritid for alle".

8 Tredje fase - Forankring og vidareføring Erfaringsformidling vil stå sentralt i hele prosjektperioden, men det vil i siste fase bli tillagt et enda større fokus. Prosjektet vil søke å finne de gode historiene; finne suksesskriterier samt kartlegge kva for faktorar som kvalitetssikrar bruk av metoden i kommunens ordinære drift også etter prosjektperioden. Målsettinga er å sikre kunnskap i bruk av metoden Fritid med bistand og at kommunen får oppfølging i en prosess frem til en kan forankre dette som et ordinært tenestetilbod innanfor støttekontakttenesta. 6.0 Finansieringsplan Samarbeidsprosjektet er tenkt finansiert gjennom tilskott frå Helsedirektoratet kapittel 0763 post 61 og en eigendel frå kommunen. Prosjektet er tenkt gjennomført over ein tre års periode. 1. Arbeid - tidsbruk Prosjektet blir drive av en 100% stilling. 2. Investeringar Det trengs ingen særskilte investeringer for igangsetting av dette prosjektet. 3. Drift Personar i målgruppa som ønskjer tilbodet Aktiv fritid søker kundetorget om dette. Kundetorget gjer vedtak i samråd med prosjektmedarbeidar. Innhaldet i tenesta Aktiv fritid er skildra tidlegare og inkluderer kroner til kontingenter, innkjøp av utlånsutstyr samt godtgjøring til de aktuelle organisasjonane. Desse midlane blir overført frå tingarkontoret eller barnevernet sitt støttekontaktbudsjett til koordinator/prosjektmedarbeidar sitt budsjett ved vedtak. 7.0 Oppfylging I oppstartsfasen skal det vera faste møter i prosjektgruppa 1. gong pr. 6-8 veke. Her blir det informert om framdrift i saker, om det er behov for justeringar og arbeidet vidare. Det skal vera faste møter mellom prosjektansvarleg og prosjektleiar. I oppstarten etter behov, seinare ein gong i månaden. Her skal prosjektleiar informera om framdrift, eventuelle problem, avvik og status. Dersom uventa ting kjem opp, kan ein ha møter utanom dei faste. Faste møter i styringsgruppa ein til to gonger i halvåret. Det skal då leggjast fram ein statusrapport. Denne er det prosjektleiar som er ansvarleg å utarbeida. Første møte i stryringsgruppa blir i januar 2012.

9 7.1 Milepælar (MP) MP Møte i prosjektgruppa. MP Orientering om prosjektet til samarbeidspartnarar MP Prosjektet er klar til å ta i mot saker frå ulike tenester MP Det er 3-4 deltakarar tilvist prosjektet MP Prosjektplanen er klar og godkjennast MP Evaluering av første driftsperiode (halvår) MP Presentasjon av prosjektet for komiteane MP Det er 6 nye deltakarar tilvist prosjektet MP Evaluering 1. år i prosjektet MP Evalueringsrapport og fagartikkel er skrive MP Sluttevaluering er gjennomført 8.0 Risikoanalyse 8.1 Kritiske suksessfaktorar S Sannsynlighet for at den kritiske faktoren skal inntreffa på ein negativ måte K Konsekvens for prosjektet dersom den inntreff RF Risikofaktor (SxK) Faktorane går frå : 1=liten sannsynlighet/ konsekvens til 5=meget/stor sannsynlighet/ konsekvens Nr Kritiske S K RF Tiltak risikofaktorar 1. Vert ikkje etterspurd God informasjon til aktuelle instansar. Felles forståing og tro på kva prosjektet kan bidra med for målgruppa. 2. For mange tilvisningar Informasjon om kriteria felles einigheit om kven som er målgruppa 3. Aktuelle kandidatar takkar nei til deltaking Korleis blir prosjektet presentert for målgruppa. Prosjektet blir presentert med fokus på brukarstyring og 4. Manglande økonomiske midlar. 5. Finn ikkje tilrettelaggar i organisasjon meistring Ikkje satt av økonomi i budsjettet til vedtak om tenesta. Må avklarast ved budsjetthandsaming Prøvar å skaffe alternativ aktivitetskontakt

10 Basert på skjemaet ovanfor er det tre aktuelle kritiske suksessfaktorar: 1. Vert ikkje etterspurd: Dei ulike tenestene har ikkje prosjektet i fokus. Blir gløymt som eit aktuelt tiltak i kvardagen. Ser ikkje nytten eller behov for prosjektet. 2. Aktuelle kandidatar takkar nei til deltaking : Deltakaren ser ikkje nytten av tilbodet. Tilbodet skal være basert på frivillig deltaking og brukarstyring. 3. Manglande økonomiske midlar Blir ikkje prioritert ved budsjetthandsaming. Ikkje einige om at prosjektet skal væra eit alternativ til støttekontaktvedtak med tildelte midlar. 8.2 Kvalitetssikring Tiltak for oppfølging av dei kritiske suksessfaktorane: 1. Vert ikkje etterspurd: Ny orientering om prosjektet til aktuelle tenester. Avklare eventuelle årsaker med prosjektgruppa. Kartlegging av behov blant målgruppa. Ha meir fokus på lavterskeltilbod utan vedtak? Bruke rettleiing frå det nasjonale nettverket 2. Aktuelle kandidatar takkar nei til deltaking Dei ulike tenestene må ha tru på prosjektet. Presentere prosjektet med fokus på brukarstyring muligheiter, ønskjer og drømmer for den einskilde. 3. Manglande økonomiske midlar Felles einigheit om lovgrunnlag og rammer for prosjektet. Få metoden implementert som ein del av den ordinære tenesta. Klargjøring av midlar til prosjektet på bakgrunn av erfaringar.

11 9.0 Gjennomføring 9.1 Hovudaktivitetar i fasen Nr Namn Føremål Oppgåver Resultat 01 Planleggje Eit godt planlagt prosjekt har større moglegheit til å lykkast. Kvalitetssikring. Planleggje gongen i prosjektet og oppgåver 02 Informasjon Informasjon om prosjektet til dei ulike tenestene i kommunen. Gi god informasjon om prosjektet til aktuelle samarbeidspartnarar - Prosjektsplan utarbeida - Framgansmåte er kartlagt. - Informera om metoden, målgruppe og måloppnåing. Metoden skal være ein ressurs for deira målgruppe. 03 Møte med prosjektgruppa. Vil møtast gjennom heile prosjektperioden 04 Oppstart med aktuelle deltakarar/ parallelt jobbe med implementering av prosjektet 05 Møter mellom prosjektansvarleg og prosjektleiar 06 Styringsgruppemøtar Knytte gode samarbeidsrelasjonar. Få faglige diskusjonar og rettleiing i prosjektet. Ta imot tilviste deltakarar. Orientere politikarar og andre aktuelle om prosjektet Oppdatera og diskutere kva som har skjedd og kva som skal skje i prosjektet Leggje fram statusrapportar Utpeike personar som jobbar tett på målgruppa og har faglige vurderingar rundt prosjektet. Følgje metoden Fritid Med Bistand - Avgjere vidare drift i prosjektet - Korrigere eventuelle avvik - Diskuter rapporten - korrigere eventuelle avvik Ved å nedsette ei prosjektgruppe blir det lettare å samarbeida - dei ulike tenestene snakkar same språk Sikre inkludering av deltakarar. Sikre implementering av tenesta - Ansvarlege for prosjektet er kjent med situasjonen - Semje i prosessen framover - Framleis legitimitet Styringsgruppa er kjend med situasjonen i

12 07 Evaluering 1.evaluering: evaluering: evaluering: evaluering: evaluering: evaluering: Sluttevaluering av prosjektet 2014 Leggje fram status og evalueringsplan Ha utarbeida sluttevaluering - Gå gjennom korleis prosjektet har fungert - vurdera om det er verdt å forsetje Godkjenne evaluering prosjektet - Korrigere avvik - Avgjerda om prosjektet skal fortsetje - Prosjektet er korrekt evaluert og ut frå det kan ein avgjera om prosjektet har nådd målsetjinga - Bakgrunn for vedtak om vidareføring 9.2 Tids- og ressursplanar Planlegging og utarbeiding av prosjektplan vert utarbeid og lagt fram for prosjektgruppa innan slutten av Prosjektet vil frå oppstart jobbe ut frå to parallelle spor (jmf. Tabell under). Kompetanseheving prosjektmedarbeidar ---> ---> To parallelle spor Tilby Fritid med bistand til målgruppa Implementering av metoden i kommunen Politisk forankring og implementering av prosjektet vil få eit hovudfokus det siste året i prosjektperioden. Samstundes blir det viktig å forankre metoden inn i den ordinære støttekontakttenesta som ein del av ein ny organisering. Siste del av prosjektperioden vi ha fokus på kva for faktorar som kvalitetssikrar bruk av metoden i kommunens ordinære drift, også etter prosjektperioden er over Økonomi Prosjektbudsjett Kva Kor mykje 100% stilling Kompetanseheving Totalt

13 11.0 Godkjenning Prosjektplanen vart godkjent

PROSJEKTPLAN FOR SYKKELBYEN STORD

PROSJEKTPLAN FOR SYKKELBYEN STORD PROSJEKTPLAN FOR SYKKELBYEN STORD 1. Mål og rammer 1.1 BAKGRUNN Stord kommune signerte 22.januar 2013 avtale om Stord som sykkelby. Avtalen er mellom Vegvesenet, Hordaland Fylkeskommune og Stord kommune.

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg.

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg. Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011 Møtedato: 8. desember 2011 Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg Sak nr: 70/2011 Namn på sak: Verdibasert Hverdag Adm. direktørs

Detaljer

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet.

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Dette notatet skisserer innhald og kan brukast som eit utgangspunkt for drøftingar og innspel. Me ynskjer særleg

Detaljer

Fra prosjekt til drift - eksempel på politisk vedtak i Stord

Fra prosjekt til drift - eksempel på politisk vedtak i Stord Fra prosjekt til drift - eksempel på politisk vedtak i Stord Sak til komité for levekår 05.10.04 1.0 Bakgrunn Komité for levekår vedtok 09.04.02 i sak 0008/02 å opprette eit prosjekt retta mot unge langtidsmottakarar

Detaljer

Praktisk arbeid med Betre Tverrfagleg Innsats (BTI) i Årdal kommune,

Praktisk arbeid med Betre Tverrfagleg Innsats (BTI) i Årdal kommune, Praktisk arbeid med Betre Tverrfagleg Innsats (BTI) i Årdal kommune, ein samarbeidsmodell for å hindra brot i oppfølginga av barn, unge og familiar i risiko Styrarnettverk 04.11.2015 Aktuelt: 1. Bakgrunn

Detaljer

Eksempel frå Stord kommune

Eksempel frå Stord kommune Eksempel frå Stord kommune Evaluering andre driftsår Pr. 31.08.2004 1.0 Innleiing Springbrettet eit samarbeidsprosjekt for ungdom vart starta 01.08.02 med sluttdato 31.07.05. Prosjektet skal evaluerast

Detaljer

Prosjektplan - Samarbeid om etisk kompetanseheving

Prosjektplan - Samarbeid om etisk kompetanseheving Prosjektplan - Samarbeid om etisk kompetanseheving Meland 03. september 2012 1. Bakgrunn Meland kommune er etter søknad teke opp i utviklingsprogrammet Saman om ein betre kommune. Prosjektgruppa i Saman

Detaljer

på vegne av barn og unge

på vegne av barn og unge HAUGALANDSLØFTET på vegne av barn og unge HAUGALANDSLØFTET SKAL FØRE TIL AT BARN OG UNGE FÅR UTNYTTA RESSURSANE SINE OG BLI GODT INKLUDERT I DET ORDINÆRE OPPLEGGET I BARNEHAGE OG SKULE 4 hovudområde for

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke i kommunestyret 19 juni 2014 FORORD Hovudoppdraget for alle som arbeider i Masfjorden kommune er å yte kommunale tenester av beste kvalitet. Den einskilde sin

Detaljer

Tenesteavtale 7. Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid

Tenesteavtale 7. Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Tenesteavtale 7 Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Innhald 1 Partar 2 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 2 2.1 Avtalen byggjer på 2 3 Formål og virkeområde

Detaljer

Lågterskeltilbod til ungdom mellom 16 21 år

Lågterskeltilbod til ungdom mellom 16 21 år Lågterskeltilbod til ungdom mellom 16 21 år Utviklinga i OT Fleire ungdommar i regionen søkjer ikkje vgs / anna opplæring. Fleire ungdommar i regionen er ikkje klar for det ordinære arbeidslivet sine krav.

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN SAK 57/12 HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN Saksopplysning I sak 41/12 gjorde Regionrådet for Hallingdal slikt vedtak: 1. Regionrådet for Hallingdal vedtek å setja i gang eit 3-årig prosjekt; Hallingdal 2020,

Detaljer

Prosjektgruppa hadde sitt siste møte 14.04. Det er med bakgrunn i

Prosjektgruppa hadde sitt siste møte 14.04. Det er med bakgrunn i Policydokument/ felles strategi t status 09.05.1105 Status Prosjektgruppa hadde sitt siste møte 14.04. Det er med bakgrunn i det som det var semje om der utarbeidd ett utkast til policydokument både til

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18:

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18: KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

Prosjektplan - «Liv i Vinje»

Prosjektplan - «Liv i Vinje» Prosjektplan - «Liv i Vinje» Utarbeida av: Vest-Telemark Næringsutvikling as, v/ole Dalen 6. januar 20 Vest-Telemark Næringsutvikling as - Adr.: Granlivegen A, 3850 Kviteseid T +47 35 06 84 00 M +47 4

Detaljer

Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse. Regional plan for folkehelse 2015-2019

Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse. Regional plan for folkehelse 2015-2019 Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen Hoff Sogn og Fjordane fylkeskommune Regional plan for folkehelse 2015-2019 Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen

Detaljer

DEN GRØNE TRÅDEN TIDLEG INNSATS

DEN GRØNE TRÅDEN TIDLEG INNSATS DEN GRØNE TRÅDEN TIDLEG INNSATS Plan for tidlig innsats er en spore til en pro aktiv væremåte og tilnærming til arbeidsoppgavene her og nå, og til utfordringene vi vet kommer. Når mange nok gjør noe på

Detaljer

Forsand kommune Seksjon kultur

Forsand kommune Seksjon kultur R å d m a n n e n Forsand kommune Seksjon kultur 12/411-2/K1-146//CHEG SLT handlingsplan for perioden 2012-2013 - Samordning av Lokale rus- og kriminalitetsførebyggjande Tiltak 1.0 MANDAT Vedtak om deltaking

Detaljer

Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga. Omtale av og kravspesifikasjon til evaluering av prosjektet: NETTSTØTTA LÆRING INNANFOR KRIMINALOMSORGA

Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga. Omtale av og kravspesifikasjon til evaluering av prosjektet: NETTSTØTTA LÆRING INNANFOR KRIMINALOMSORGA Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga Omtale av og kravspesifikasjon til evaluering av prosjektet: NETTSTØTTA LÆRING INNANFOR KRIMINALOMSORGA Evaluering 0207 1 Kort omtale av prosjektet; Nettstøtta

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke av kommunestyret 19. juni 2014 Postadr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Organisasjonsnr.: 5981 MASFJORDNES 56 16 62 00 56 16 62 01 3201 48 54958 945627913 E-post:post@masfjorden.kommune.no

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

Felles forståing av ord og omgrep (1.1) Beste praksis (1.2) Fagleg grunngjeving (1.3) Kvaliteten på tilpassa opplæring er god når:

Felles forståing av ord og omgrep (1.1) Beste praksis (1.2) Fagleg grunngjeving (1.3) Kvaliteten på tilpassa opplæring er god når: Prosessplan for arbeidet med standarden Sett inn einingsnamn her Standard: Tilpassa opplæring og tidleg innsats Sist oppdatert: 15.09.2014 Sjå nedst for rettleiing utfylling og frist for innsending. For

Detaljer

Tenesteavtale7. Mellom Stord kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid

Tenesteavtale7. Mellom Stord kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Tenesteavtale7 Mellom Stord kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Innhald 1 Partar 3 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 3 -.1 3 Formål og virkeområde 4 4 Aktuelle samarbeidsområde

Detaljer

Rus og psykiatri - utfordringar sett frå kommunane korleis løyse store utfordringar innan feltet åleine eller saman? v/ Line Glesnes og Monica Førde

Rus og psykiatri - utfordringar sett frå kommunane korleis løyse store utfordringar innan feltet åleine eller saman? v/ Line Glesnes og Monica Førde Rus og psykiatri - utfordringar sett frå kommunane korleis løyse store utfordringar innan feltet åleine eller saman? v/ Line Glesnes og Monica Førde Landro, Sund kommune 1. Sund kommune, organisering rus

Detaljer

PROSJEKTPLAN SAMAN OM EIN BETRE KOMMUNE

PROSJEKTPLAN SAMAN OM EIN BETRE KOMMUNE PROSJEKTPLAN SAMAN OM EIN BETRE KOMMUNE 1. Mål og rammer 1.1 Bakgrunn Den 21.11.2012 fekk Stord kommune melding om opptak i programmet Saman om ein betre kommune, og får støtte med kr 300 000 per år til

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Nasjonalt topplederprogram, kull 10. Mona Ryste. Kompetanseløftet på rehabilitering av hjerneslag på Søre Sunnmøre

Utviklingsprosjekt: Nasjonalt topplederprogram, kull 10. Mona Ryste. Kompetanseløftet på rehabilitering av hjerneslag på Søre Sunnmøre Utviklingsprosjekt: Kompetanseløftet på rehabilitering av hjerneslag på Søre Sunnmøre Nasjonalt topplederprogram, kull 10 Mona Ryste Volda, april 2011 1. Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26.

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 Prosjekt Sogn lokalmedisinske senter, Lærdal. Rapport forstudie og vidareføring TILRÅDING: Leikanger kommunestyre gjer

Detaljer

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09. Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.2010, Sarpsborg - 1. Kom fram til nokre overordna felles mål for partnarskapet

Detaljer

Saksframlegg. Orientering om Kompetansesenteret og søknad om regionale utviklingsmidlar til Ny GIV-tiltak ved Kompetansesenteret

Saksframlegg. Orientering om Kompetansesenteret og søknad om regionale utviklingsmidlar til Ny GIV-tiltak ved Kompetansesenteret TELEMARK FYLKESKOMMUNE Saksframlegg Orientering om Kompetansesenteret og søknad om regionale utviklingsmidlar til Ny GIV-tiltak ved Kompetansesenteret Arkivsaksnr.:13/1766 Arkivkode:A44 Saksbehandlar:

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Oppvekst- og velferdsutvalet Kommunestyret

Utval Møtedato Utval Saksnr Oppvekst- og velferdsutvalet Kommunestyret Vinje kommune Vinje helse og omsorg Arkiv saknr: 2014/516 Løpenr.: 8125/2014 Arkivkode: G10 Utval Møtedato Utval Saksnr Oppvekst- og velferdsutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Kari Dalen Friskliv i Vinje

Detaljer

Dialogkonferanse 2009 Modalen

Dialogkonferanse 2009 Modalen Dialogkonferanse 2009 Modalen - om planarbeid i kommunane - Opptrappingsplan psykisk helse (1999-2006 (Helse- og omsorgsdepartementet) Bakgrunn: St meld nr 25 (1996-97) Åpenhet og helhet (psykiatrimeldingen).

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

ARBEIDSGRUPPE BRUKARINVOLVERING

ARBEIDSGRUPPE BRUKARINVOLVERING ARBEIDSGRUPPE BRUKARINVOLVERING versjon 1, 11.2014 Rapport til samhandlingsutvalet Bakgrunn Som eit tiltak i arbeidet for reell brukarmedverknad sette samhandlingsutvalet 06.03.14 ned ei arbeidsgruppe

Detaljer

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din.

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din. Skal skal ikkje Har du ein draum om å driva Inn på tunet verksemd? Gjennom dette kapittelet i netthandboka får du tankehjelp og praktisk hjelp i dei første fasane mot etablering; frå draum til forretningsplan.

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Ny GIV Oppfølgingsprosjektet

Ny GIV Oppfølgingsprosjektet Ny GIV Oppfølgingsprosjektet Anne Gerd Strand, prosjektleiar Om oppfølgingstjenesten (OT) Utfordringar for OT Samarbeidsavtalen Førmålet med avtalen er å legge til rette for eit styrka og systematisert

Detaljer

Føretaket vil stille personell til å delta i arbeidet, og vil ta felles mål inn i lokale planar og rapporteringssystem for oppfølging.

Føretaket vil stille personell til å delta i arbeidet, og vil ta felles mål inn i lokale planar og rapporteringssystem for oppfølging. Handlingsplan for Pasientreiser, Helse Fonna Ved Margareth Sørensen, funksjonsleiar Pasientreiser, Svanaug Løkling, seksjonsleiar akuttmottak Haugesund og Anne Hilde Bjøntegård, klinikkdirektør. Oversikt

Detaljer

ARBEIDSGJEVARSTRATEGI

ARBEIDSGJEVARSTRATEGI ARBEIDSGJEVARSTRATEGI PersonalPolitiske verdiar Stram arbeidsmarknad Vi vil: vera opne og ærlege Vi vil: samarbeida Auka behov for arbeidskraft Vi vil: visa respekt og likeverd for kvarandre Vi vil: gi

Detaljer

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandlar rammene for administrerande direktør sitt arbeid og definerer ansvar, oppgåver, plikter og rettigheiter.

Detaljer

Kommunikasjonsplan Fylkesplan 2013-2016, regional plan for Møre og Romsdal

Kommunikasjonsplan Fylkesplan 2013-2016, regional plan for Møre og Romsdal Kommunikasjonsplan Fylkesplan 2013-2016, regional plan for Møre og Romsdal For å sikre ei breiast muleg deltaking i arbeidet med Fylkesplan 2013-2016 skal det utarbeidast ein kommunikasjonsplan. Mål for

Detaljer

Ny strategiplan for Høgskulen

Ny strategiplan for Høgskulen Ny strategiplan for Høgskulen Nokre innspel til det vidare arbeidet Petter Øgar Mi forståing av strategisk plan Ein overordna og langsiktig plan for å oppnå bestemte overordna mål for organisasjonen Måla

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

HØYRING - FORSLAG TIL ENDRINGAR I FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA KAPITTEL 13 OPPFØLGINGSTENESTE I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING

HØYRING - FORSLAG TIL ENDRINGAR I FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA KAPITTEL 13 OPPFØLGINGSTENESTE I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING HORDALAND FYLKESKOMMUNE Oppfølgings- og pedagogisksykolo isk teneste Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo KD 20 OKL Vår ref.:201108485 Dykkar ref.:201101650-/abh Bergen, 14. oktober 2011

Detaljer

Team Surnadal- Velferdsteknologi i helhetlige pasientforløp Teamet

Team Surnadal- Velferdsteknologi i helhetlige pasientforløp Teamet Team Surnadal- Velferdsteknologi i helhetlige pasientforløp Teamet Bak: Ingunn Mikkelsen, Annett Ranes og Solveig Glærum Foran: Gunnhild Eidsli og Pål Ranes. Heidrun Solstad og Arnhild Sæter er ikke med

Detaljer

Utprøving og innføring av Velferdsteknologi i Stord kommune

Utprøving og innføring av Velferdsteknologi i Stord kommune Utprøving og innføring av Velferdsteknologi i Stord kommune Innhold 1. PROSJEKTNAMN... 2 2. PROSJEKTMÅL... 2 2.1 Hovudmål for prosjektet... 2 2.2 Delmål for prosjekt... 2 3. NOSITUASJONEN... 2 4. PROSJEKTBESKRIVELSE...

Detaljer

F E L L E S I K T - S T R A T E G I K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, 2012-2015 FOR

F E L L E S I K T - S T R A T E G I K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, 2012-2015 FOR F E L L E S I K T - S T R A T E G I FOR K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, N I S S E D A L, S E L J O R D, T O K K E O G V I N J E 2012-2015 30.03. 2012 - INNHALD - 1 SAMANDRAG 3 1.1

Detaljer

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Når det gjeld barn som vert utsett for vald eller som er vitne til vald, vert dei ofte utrygge. Ved å førebygge og oppdage vald, kan me gje barna

Detaljer

Resept for eit sunnare FørdeF

Resept for eit sunnare FørdeF Resept for eit sunnare FørdeF Trygg i FørdeF Del av folkehelsearbeidet i Førde F kommune April 2009 Folkehelseprosjektet Stortingsmelding nr. 16 (2002-2003) 2003) Auka satsing på p folkehelse dei neste

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

RUSFAGLEG FORUM FORUM FOR RUS OG PSYKISK HELSE

RUSFAGLEG FORUM FORUM FOR RUS OG PSYKISK HELSE RUSFAGLEG FORUM FORUM FOR RUS OG PSYKISK HELSE Bakgrunn for oppretting av forumet Fylkestinget reviderte sektorplan for tenester for rusmisbrukarar i Sogn og Fjordane, våren 1995. Der vart Fylkesmannen

Detaljer

Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring

Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring 2 Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring Førebygging på tre nivå OT/PPT sin førebyggjande

Detaljer

1. Mål med samhandlingsreforma

1. Mål med samhandlingsreforma 1. Mål med samhandlingsreforma I april 2010 vedtok Stortinget Samhandlingsreforma, som var lagt fram som Stortingsmelding 47 i juni 2009. Meldinga hadde som undertittel Rett behandling på rett sted til

Detaljer

TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL

TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL TIME KOMMUNE TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL RUSVERNTENESTER 1. FORMÅL Formålet med tenesta er å oppnå rusmeistring hos brukaren og fremja sjølvstende og evne til å meistra eige liv med utgangspunkt i

Detaljer

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Søknad om vidareføring av prosjektet Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Prosjektansvarleg: Gro Jensen Gjerde, Samarbeidsrådet for Sunnhordland Prosjektleiar: Trond Haga, Kværner

Detaljer

Verksemdsplan 2014 for Vest-Telemark PP-teneste

Verksemdsplan 2014 for Vest-Telemark PP-teneste Verksemdsplan 2014 for Vest-Telemark PP-teneste PPT for Seljord, Kviteseid, Nissedal, Fyresdal, Tokke, Vinje og Telemark fylkeskommune Visjon: Ei tilpassa opplæring for alle Hovudmål : Vest-Telemark PP-teneste

Detaljer

Samfunnstryggleik eit felles ansvar ei historie frå dei kommunale tenestene

Samfunnstryggleik eit felles ansvar ei historie frå dei kommunale tenestene Kva når hjelpa ikkje helper? Samfunnstryggleik eit felles ansvar ei historie frå dei kommunale tenestene Ansvar! Eit ansvar for samfunnstryggleiken Der er vi kvar dag! Vi kjenner på ansvar, vi har ansvar

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Referat fra folkehelseforum i Stord kommune 20.04.15

Referat fra folkehelseforum i Stord kommune 20.04.15 Referat fra folkehelseforum i Stord kommune 20.04.15 Stord kommune sitt tredje folkehelseforum vart halde på kveldstid på Stord hotell måndag 20.04. Folkehelseforum er ein open møteplass og ein arena for

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID SAK 04/12 SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID Saksopplysning Kommunane i Hallingdal søkjer i brev dat. 2.9.2011 om tilskot til regionalt plansamarbeid. Målet er å styrke lokal plankompetanse gjennom

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Handlingsplan mot «Vald i nære relasjonar»

Handlingsplan mot «Vald i nære relasjonar» Hå kommune Handlingsplan mot «Vald i nære relasjonar» Hå kommune (Mars 2014) 1. Bakgrunn og formål med planen. Vald i nære relasjonar har mange uttrykk og omfattar fysiske, psykiske, seksuelle og materielle

Detaljer

Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule

Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule Bergen 8.september 2015 Geir T. Rønningen Avdelingsleiar YF Innleiing til prosjekt hospitering for y-lærarar Prosjektet vart initiert som ein

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Kommunikasjonsplan Nordhordland ein 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Foto: NUI / Eivind Senneset Nordhordland

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Ungdomsplan. for Balestrand kommune. Barn frå Fjordtun på Galdhøpiggen

Ungdomsplan. for Balestrand kommune. Barn frå Fjordtun på Galdhøpiggen Ungdomsplan for Balestrand kommune Barn frå Fjordtun på Galdhøpiggen Balestrand mai 2014 1 INNHALD 1. Bakgrunn for planen... side 3 1.1 Førebyggande innsats er forankra i lov og regelverk. side 4 2. Rullering

Detaljer

Tenesteavtale 10. Mellom Suldal kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om helsefremmande og førebyggjande arbeid

Tenesteavtale 10. Mellom Suldal kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om helsefremmande og førebyggjande arbeid Tenesteavtale 10 Mellom Suldal kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om helsefremmande og førebyggjande arbeid Innhald 1 Partar 3 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 3 2.1 Avtalen byggjer på Feil! Bokmerke er ikke

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 Visjon Me er framoverlent Verdiar Samarbeidsrådet for Sunnhordland er eit opent og ærleg samarbeidsorgan for kommunane i Sunnhordland,

Detaljer

HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD

HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD Utgangspunktet for saka er budsjettvedtak i KOM 21.12.2011 der innsparing ved nedlegging av Helstad skule ligg som føresetnad for balanse i framlagt budsjett.

Detaljer

Auke gjennomføringa i vidaregåande opplæring. Styrke samarbeidet mellom stat, fylkeskommune og kommune. Prosjektkoordinator Ny Giv Sissel Espe

Auke gjennomføringa i vidaregåande opplæring. Styrke samarbeidet mellom stat, fylkeskommune og kommune. Prosjektkoordinator Ny Giv Sissel Espe Auke gjennomføringa i vidaregåande opplæring Styrke samarbeidet mellom stat, fylkeskommune og kommune. Prosjektkoordinator Ny Giv Sissel Espe Program 09.30-09.50 Innleiing 09.50-12.00 Trond F. Aarre, avdelingssjef

Detaljer

Møtedato: 11.03.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15:45. Møtestad: Møterom NAV, kommunehuset Saksnr.: 01/14 05/14

Møtedato: 11.03.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15:45. Møtestad: Møterom NAV, kommunehuset Saksnr.: 01/14 05/14 Kontrollutvalet i Vik kommune Møtebok Møtedato: 11.03.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15:45 Møtestad: Møterom NAV, kommunehuset Saksnr.: 01/14 05/14 Følgjande medlem møtte Gyda Bøtun Ola Engum Oddvar Tryti Siv

Detaljer

SAMAN OM EIN BETRE KOMMUNE - STORD. Eit samarbeidsprosjekt mellom Stord kommune, Arbeidstakarorganisasjonane og dei folkevalde PROSJEKTPLAN KOMMUNE

SAMAN OM EIN BETRE KOMMUNE - STORD. Eit samarbeidsprosjekt mellom Stord kommune, Arbeidstakarorganisasjonane og dei folkevalde PROSJEKTPLAN KOMMUNE 1. 1.0 STORD KOMMUNE SAMAN OM EIN BETRE KOMMUNE - PROSJEKTPLAN Eit samarbeidsprosjekt mellom Stord kommune, Arbeidstakarorganisasjonane og dei folkevalde 1.0 Mål og rammer 1.1 Bakgrunn Stord kommune vart

Detaljer

Styresak. Bakgrunn. Kommentarar. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 31.05.2007

Styresak. Bakgrunn. Kommentarar. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 31.05.2007 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 31.05.2007 Sakhandsamar: Kristine Enger Saka gjeld: Behandlingstilbodet til pasientar i legemiddelassistert rehabilitering i Rogaland Arkivsak

Detaljer

BRUKARSTYRT PERSONLEG ASSISTENT

BRUKARSTYRT PERSONLEG ASSISTENT BRUKARSTYRT PERSONLEG ASSISTENT Presentasjon Politisk dag 12.11.13 ved omsorgstenesta Elisabeth Norman Leversund & Anja Korneliussen BAKGRUNN FOR ORDNINGA OG LOVHEIMEL Ideane bak ordninga kjem frå independent

Detaljer

Prosjektplan for kommunereformen i Vest-Telemark

Prosjektplan for kommunereformen i Vest-Telemark Kommunestrukturen i Vest-Telemark Prosjektplan for kommunereformen i Vest-Telemark Oppdatert 21. oktober 2015. Innhald 1. Mål og rammer... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Rammer... 3 2. Omfang og avgrensing...

Detaljer

Vinje kommune. Sluttrapport

Vinje kommune. Sluttrapport Vinje kommune Sluttrapport 28.05.2008 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3 3. Målrealisering... 4 4. Prosjektorganisering... 5 5. Erfaringer som samspill kommune...

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering Sogn Lokalmedisinske senter Status organisering prosess etablering Oppstart fase 2 jan 2013 Nokre rammer Kommunane yte best mulege tenester til innbyggarane våre Folkemengd og folkestruktur avgjerande

Detaljer

Årsrapport 2012 Stord kommune Universell utforming

Årsrapport 2012 Stord kommune Universell utforming Årsrapport 2012 Stord kommune Universell utforming 1 1.0 Innleiing Stord kommune har vore pilotkommune og ressurskommune frå 2005, og har denne visjonen: Stord kommune er eit samfunn for alle Stord kommune

Detaljer

Faglege nettverk mellom kommunane og Helse Fonna

Faglege nettverk mellom kommunane og Helse Fonna Faglege nettverk mellom kommunane og Helse Fonna MANDAT OG ORGANISERING versjon 1, 03.2015 Barn og unge 1 Forklaring av forkortingar SU: Samhandlingsutvalet (www.fousam.no) FOUSAM: Forsking- og utviklingseining

Detaljer

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Tema: Utskriving av pasientar frå sjukehus til kommune Samhandling mellom Stord sjukehus

Detaljer

Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson. www.utdanningsforbundet.no

Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson. www.utdanningsforbundet.no Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson www.utdanningsforbundet.no Rådgjevaren ein nøkkelperson Ei god rådgjevarteneste i skulen medverkar til at elevane får: betre sjansar til å

Detaljer

Ørskog kommune - Sunnmørsperla ved Storfjorden -

Ørskog kommune - Sunnmørsperla ved Storfjorden - Ørskog kommune - Sunnmørsperla ved Storfjorden - Arkiv: 030 Saksmappe: 14/780 Saksbehandlar: Rådmannen Dato: 27.11.2014 Synnøve Vasstrand Synnes KOMMUNEREFORM - LOKAL PROSESS SAKSGANG Utvalssaksnr. Utval

Detaljer

HELSE FOR ALLE Kva, kven og korleis?

HELSE FOR ALLE Kva, kven og korleis? HELSE FOR ALLE Kva, kven og korleis? Sunn framtid Erfaringskonferanse Stord 26.03.12 Tove Vikanes Agdestein Folkehelsekoordinator Stord kommune Health is usually described in medical language, but it also

Detaljer

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Oktober 2014 Tittel: Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Dato: Oktober 2014 www.nokut.no Forord NOKUT har vore i kontinuerleg endring sidan

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

Kvalitetsplan mot mobbing

Kvalitetsplan mot mobbing Kvalitetsplan mot mobbing Bryne ungdomsskule Januar 2016 Kvalitetsplan for Bryne ungdomsskule 1 Introduksjon av verksemda Bryne ungdomsskule ligg i Bryne sentrum i Time kommune. Me har om lag 450 elevar

Detaljer

Forstudie Næringshage i Vinje

Forstudie Næringshage i Vinje Forstudie Næringshage i Vinje Forord Dette forstudiet er laga med utgangspunkt i det potensialet som Rehabiliteringssenteret AIR ser rundt si verksemd. Arbeidet med rapporten er gjort i tett samarbeid

Detaljer

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT MASFJORDEN KOMMUNE Sosialtenesta Nav Masfjorden Postboks 14, 5987 Hosteland Tlf 815 81 000/47452171 Unnateke for offentleg innsyn Jf. Offlentleglova 13 SØKNAD OM STØTTEKONTAKT Eg vil ha søknaden handsama

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013. I sak Ud-6/12 om anonym retting av prøver gjorde utdanningsutvalet slikt vedtak;

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013. I sak Ud-6/12 om anonym retting av prøver gjorde utdanningsutvalet slikt vedtak; saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 14.08.2013 49823/2013 Sverre Hollen Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013 Anonym retting av prøver våren 2013 Bakgrunn I sak Ud-6/12 om anonym

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Komite for Helse og omsorg Møtestad: Herøy rådhus, formannskapssalen Dato: 16.05.2013 Tid: 12:00 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere

Detaljer

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING SAK 32/12 LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING Saksopplysning (i grove trekk brev dat. 13.8.2012) I vedlagt brev dat. 13.8.2012 (vedlegg 1) frå prosjektgruppa for Prosjekt lokalmedisinske

Detaljer

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo)

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) rundskriv nr 5/09 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane Dato: Ref: 16.03.2009 MR 9146/2009/040 Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) Fylkesutdanningsdirektøren meiner

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jorunn Nyttingnes Arkiv: G10 Arkivsaksnr.: 14/907-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jorunn Nyttingnes Arkiv: G10 Arkivsaksnr.: 14/907-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jorunn Nyttingnes Arkiv: G10 Arkivsaksnr.: 14/907-1 Vidareutvikling av Sogn frisklivssentral TILRÅDING: 1. Kommunestyret sluttar seg til at Sogn frisklivssentral vert vidareutvikla

Detaljer