Network Statement 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Network Statement 2016"

Transkript

1 VEDLEGG 1.3 Rettslig forankring VEDLEGG / ANNEX: Network Statement Kommunikasjonssystemer Communications Systems Gyldighetsperiode: 13. desember desember 2016 Validity Period: 13 December December 2016

2 Jernbaneverket Network Statement 2016 Side/Page: 1 av/of 10 Skjematisk kart av jernbanenettet som viser kommunikasjonssystemet. Schematic map of the Railway Network showing the Communications System.

3 Jernbaneverket Network Statement 2016 Side/Page: 2 av/of GSM-R GSM-R GSM-R er kommunikasjonssystemet som brukes som togradio og for nødsituasjoner. GSM R, GSM for Rail, bygger på mobilstandarden GSM og er tilpasset jernbanens spesielle funksjoner samt strenge krav til sikkerhet og tilgjengelighet. Det europeiske kommunikasjonssystemet legger til rette for internasjonal togtrafikk og interoperabilitet, effektivisering av jernbanedriften og nye tjenester for brukerne. GSM-R is the communications system used as the train radio and for emergency situations. GSM-R, GSM for Rail, is built upon the mobile standard GSM and is customized toward the railway s special functions along with heavy demands for security and availability. The European communications system opens the way for international rail traffic and inter-operability, increases the efficiency of the railway service and allows for new services for the users Interoperabilitet Interoperability GSM-R Interoperabilitet er evnen av GSM-R radioer fra utenfor Norge med tilgang til det norske nettet til å fungere som fastsatt. Terminaler som skal brukes i det norske GSM-R nettet må oppfylle kravene i kapittel Interoperability of the GSM-R system is the ability for GSM-R radios from outside of Norway with access to the Norwegian network to function as prescribed. Terminals to be used in the Norwegian GSM-R network must meet the requirements in chapter Terminaler med utenlandske SIM-kort er forventet til å fungere slik som med en JBV Nett SIM-kort. Tjenestene tilgjengelig til terminaler med utenlandske SIM-kort bør være lik de som er tilgjengelig med et JBV Nett SIM-kort. Terminals with a foreign SIM-card are expected to perform in a like manner as with a JBV Nett SIM-card. The services available to terminals using a foreign SIM-card should be the same as with using a JBV Nett SIM-card. EIRENE spesifikasjoner gir rammebetingelser for interoperabilitet (for mobil kommunikasjoner). De understøtter EU Direktivet om Trans-European High Speed Rail Network, sammen med andre spesifikasjoner under arbeid av UIC. På det øverste nivået er Interoperabilitet Direktiv (96/48/EC) som etablerer de samlete rammebetingelsene og som må innføres til nasjonal lov av hver av medlemsstatene. Interoperabilitet Direktivet refereres til en sett av TSI er (Tekniske Standarder for Interoperabilitet). TSI ene utgir mer detaljerte beskrivelser av bestemmelsene for systemene som de referer til. Med sær interesse for radio kommunikasjonssystem er TSI Control Command. The EIRENE Specifications provide the framework for interoperability (for mobile communications). They underpin the EC Directive on the Trans-European High Speed Rail Network, along with other specifications being developed by the UIC. At the highest level is the Interoperability Directive (96/48/EC) which sets the overall framework and which must be adopted into national law by each of the Member States. The Interoperability Directive refers to a set of TSIs (Technical Standards for Interoperability). These TSIs provide more detailed descriptions of the requirements for the subsystems to which they relate. Of particular interest for the radio communications system is the TSI Control Command.

4 Jernbaneverket Network Statement 2016 Side/Page: 3 av/of Roaming Abonnenter hos andre GSM-R operatører i Europa vil ha tilgang til å roame i det norske GSM-R nettet dersom den utenlandske operatøren har inngått avtale med Jernbaneverket om roaming. Utenlandske abonnenter som roamer i det norske GSM-R nettet vil ha tilgang til de samme tjenestene som Jernbaneverkets abonnenter Dekning Alle strekninger på det norske jernbanenettet inkludert alle tunneler har GSM-R dekning. Hele nettet oppfyller kravene til dekning i EIRENE SRS Generelle GSM-R funksjoner Generelle GSM-R tjenester er vanlige telefoni/data tjenester kjent fra tradisjonell mobil telefoni og vil danne basis for andre spesialiserte tjenester Talekommunikasjon Tjenesten sørger for ordinær samtaleoppkobling og overføring av tale og signaleringsinformasjon mellom abonnenter. Tjenesten skal også tilfredsstille de krav og retningslinjer som er gitt av norske myndigheter til sivilt nødanrop Roaming Subscribers from other GSM-R operators in Europe will have access to roam in the Norwegian GSM-R network if the foreign operator has an agreement with Norwegian National Rail Administration for roaming. Foreign subscribers who are roaming in the Norwegian GSM-R network will have access to the same services as the Norwegian National Rail Administration subscribers Coverage All sections of the Norwegian rail network, including all tunnels have GSM-R coverage. The entire network meets the requirements for coverage in EIRENE SRS General GSM-R functions General GSM-R functions are normal telephony/data services commonly made available from traditional mobile service and will create the basis for additional specialized services. Voice Communication The service provides for ordinary connections and transfer of voice and signal information between A and B subscriber. The service also satisfies Norwegian Authorities Rules and Regulations for civil emergency calls. SMS Tjenesten skal sørge for overføring av SMS til og fra et meldingshåndteringssenter (SMSC) og en mobilterminal. SMS The service provides for transfer of SMS to and from a message handling centre (SMSC) and a mobile terminal. Linjesvitsjet data Det norske GSM-R nettet støtter linjesvitsjet datakommunikasjon BS26. Denne har en datarate på 9,6 kbit/s. Tjenesten må bestilles, godkjennes og aktiveres på det enkelte abonnement. Circuit Switched Data The Norwegian GSM-R network supports circuit switched data communication BS26. The service has a data rate of 9,6 kbit/s. The service must be ordered, approved and activated on each subscription. GPRS Det norske GSM-R nettet støtter GPRS tjenesten. Tjenesten må bestilles, godkjennes og aktiveres på det enkelte abonnement. GPRS The Norwegian GSM-R network supports the GPRS service. The service must be ordered, approved and activated on each subscription.

5 Jernbaneverket Network Statement 2016 Side/Page: 4 av/of Spesifikke GSM-R funksjoner Spesifikke GSM-R tjenester er tjenester som er tilpasset spesielt for jernbanedrift. Herunder ligger også tjenester som skal støtte pålitelig og effektiv kommunikasjon mellom togleder og trafikkerende tog. Nødkommunikasjon Denne tjenesten skal sørge for formidling av høyprioritetsanrop for å informere togførere, togledere og annet relevant personell om oppståtte faresituasjoner i et predefinert område, med hensikt å kunne avverge uønskete hendelser. Prioritering av anrop Denne tjenesten sørger for riktig prioritering av anrop i GSM-R Nettet. Funksjonelle numre Tjenesten skal tillate at en B-abonnent kan adresseres/ringes opp via abonnentens funksjonelle rolle i stedet for nummeret knyttet til hans mobilterminal. A-abonnenten taster et funksjonelt nummer og nettet vil bestemme MSISDN (Mobil Station ISDN Number) for den SIM hvor funksjonelt nummer er aktivt. Gruppesamtale Tjenesten skal sørge for at det er mulig å sette opp en gruppesamtale i halv duplex modus mellom flere abonnenter i en forhåndsdefinert gruppe. Kringkasting Tjenesten skal tilby enveis kommunikasjon for varsling og kunngjøring av meldinger mellom en initiator og en gruppe abonnenter. Samtaleregistrering (Voice Recording) Alle samtaler til/fra en GSM-R terminal lagres i en taleregistrator (Voice Recorder) for senere å kunne avspilles dersom en spesiell hendelse/ulykke krever dokumentasjon på relaterte samtaler/anrop i dette tidsrommet. Samtalebekreftelse (Acknowledgement) Ved nødanrop skal terminal både hos initiator av samtalen og hos alle mottakere av samtalen gi en notifikasjon/kvittering til et Acknowledgement senter i GSM-R nettet. I Acknowledgement senteret skal disse meldingene lagres for senere å Specific GSM-R functions Specific GSM-R functions are services designed especially for railway use. Some of the following services are also designed to support dependable and affective communication between the train operator and trains in transit. Emergency Communication This service provides a high priority link to train conductors, train operators and additional relevant personnel about hazardous situations within a predefined area, with the intent of avoiding undesirable situations. Prioritization of calls This service provides the correct prioritization of calls within the GSM-R network. Functional Numbers This service allows that a subscriber can be contacted via the subscriber s functional roll instead of the number given the telephone terminal. The caller uses a functional number and the network selects the MSISDN (Mobil Station ISDN Number) for the SIM where the functional number is active. Group Conversation This service provides the ability to set up a group conversation in half duplex mode between several subscribers from a predefined group. Broadcast This service allows one way communication for warning and announcement of messages between an initiator and a group of subscribers. Voice Recorder All conversations to or from a GSM-R terminal are recorded, stored and available for future listening if a special occurrence/accident requires documentation concerning related conversations/calls during this timeframe. Acknowledgement Centre All terminals, both initiator and listeners, involved in an emergency call send a notification/ receipt to an Acknowledgement Centre in the GSM-R network. The messages are stored in the Acknowledgement Centre so they

6 Jernbaneverket Network Statement 2016 Side/Page: 5 av/of 10 kunne gjenfinnes dersom en spesiell hendelse/ulykke krever dokumentasjon på relaterte samtaler/anrop i dette tidsrommet. Togleder- og TXP tjenester Tale og meldingstjeneste i GSM-R nettet som skal sørge for at togledersentralene og TXP har tilgang til alle tjenestene i GSM-R nettet Krav til GSM-R utstyr GSM-R utstyr og programvare må ha et gyldig Europeisk samsvarssertifikat utsted av et teknisk kontrollorgan som dokumenterer at utstyr og programvare er i samsvar med EU direktiv 2008/57/EC og Control command and signalling subsystems CCS TSI Commission Decision 2012/88/EU og alle underliggende spesifikasjoner Det må kun benyttes godkjente GSM-R terminaler, og det er bruker sitt ansvar å påse at utstyret som benyttes til enhver tid er godkjent. Jernbaneverket anbefaler derfor at brukerne kontakter sine leverandører for oppdatert informasjon vedrørende godkjenning. Ytterlige informasjon vedrørende GSM-R terminaler er tilgjengelig på Jernbaneverkets internettsider: R-mobiltjenester/GSM-R-Terminaler/ can be accessed later if a special occurrence/accident requires documentation concerning related conversations/calls during this timeframe. Train Operator and Block Post Keeper Services GSM-R service which ensures that train operator centres and Station Masters have access to all voice and message services Requirements for GSM-R equipment The GSM-R equipment and software must hold a valid EC Certificate of Conformity issued by a notified body that documents the compliance with EC Directive 2008/57/EC and Control command and signalling subsystems - CCS TSI, Commission Decision 2012/88/EU and all underlying specifications. Only approved GSM-R terminals must be used. It is the user s responsibility to ensure that the equipment being used at any given time is approved. Jernbaneverket recommends that the users contact their vendors for updated information regarding approval. Further information regarding GSM-R terminals are available at Jernbaneverket s website: R-mobiltjenester/GSM-R-Terminaler/

7 Jernbaneverket Network Statement 2016 Side/Page: 6 av/of GSM-R abonnement GSM-R Subscriptions For å få tilgang til GSM-R nettet må terminalen ha et SIM-kort installert. SIM-kortet inneholder bl.a. informasjon om tjenester det gis tilgang til avhengig av hvilken funksjon terminalen har. Det er for eksempel egen profil for Togradioterminal hos lokfører (cabradio) og håndholdte terminaler. Ved bestilling av abonnement (SIM-kort) skal det oppgis hvilken bruk det er ment for. To gain access to the GSM-R network the terminal must have a SIM-card installed. The SIM-card contains, among other things, information about which services are given access to dependent upon which function the terminal has. There is for example a profile for the train radio terminal for the train driver (cab-radio) and handheld terminals. When ordering a subscription (SIM-card) it is necessary to inform which use is intended Kunderegistrering Customer Registration Før en kunde kan benytte seg av GSM-R nettet, må det etableres et kundeforhold mellom kunden og Jernbaneverket. Dette skjer ved at kunden fyller ut et Kundeskjema Se URL-adresse under 1. Skjemaet må fylles ut, signeres og sendes inn til Jernbaneverkets Operasjonssenter se kapt for kontaktinformasjon. I Kundeskjema vil organisasjonsinformasjon bli definert sammen med faktureringsadresse. Hver kunde som registreres vil få tilsendt faktura for abonnementene som er knyttet til dem. Hvis en organisasjon består av flere enheter som ønsker egen faktura kan det opprettes en hovedkundeavtale samt at de interne enhetene registreres som underkunder. Underkundene registreres også med Kundeskjemaet, men det er da viktig å spesifisere Avdeling/Enhet. Before a customer can use the GSM-R network there must be a customer/client relationship established between the customer and Jernbaneverket. The customer must fill out a Customer Form 2. Cf. URL-address below. The form must be filled out, signed and sent to Jernbaneverket s Operations Centre, see chapter for contact information. On the Customer Form the organization s information will be filled in along with the billing address. Each customer which registers will be sent a bill for the subscriptions which are tied to them. If an organization consists of several units that desire their own bill a main agreement can be set up with the internal units registered as secondary customers. The secondary customers are also to be registered on the Customer Form, but it is important to specify the Department/Unit. Utover dette defineres følgende i Kundeskjemaet : Kontaktperson Hvem som skal ha myndighet til å utføre ulike bestillinger knyttet til abonnement Feilmeldingspunkt som vil være 1.linjes support for kundens brukere av GSM-R. Dette kontaktpunktet skal motta og ved behov videreformidle feil angående GSM-R til Jernbaneverkets operasjonssenter som blir 2. linje support for brukerne hvis ikke annet er The following is also filled in on the Customer Form : Customer Contact Person Who will have authority to conduct ordering tied to the subscription Fault notification point which will be the first line of support for the customer s users of GSM-R. This point of contact will receive and, when needed, relay faults to Jernbaneverket s Operations Centre which is the second line of support for users, if nothing else is agreed 1 Kundeskjema/Cust. form :

8 Jernbaneverket Network Statement 2016 Side/Page: 7 av/of 10 avtalt. Forventet antall abonnement frem i tid slik at det kan vurderes å reservere en nummerserie til kunden Når Jernbaneverkets operasjonssenter mottar Kundeskjemaet vil kunden registreres i kunde og abonnements-systemet og kunden vil få tildelt et kundenummer som benyttes ved alle henvendelser knyttet til abonnement/sim-kort. Alle som har fått tillatelse av Statens Jernbanetilsyn til å drive jernbanevirksomhet, må registreres som kunde, når de ønsker å få SIMkort for å benytte GSM-R. Oversikt over hvem dette gjelder, se URL-adresse fg. side 2. I tillegg kan egne virksomheter i JBV bestille et GSM-R abonnement. Om det kommer forespørsel fra kunder utenfor det som er definert over og disse oppgir at de har krav på seg å ha GSM-R radio som Togradio eller nødkommunikasjon, må dette bestilles av oppdragsgiver som er hhv. togselskapet eller den enhet i JBV de utføre oppdraget for. Hvis en aktør leier inn togsett fra utlandet for en kortere periode og eier av togsettet ikke står på listen til Statens Jernbanetilsyn, kan SIM-kort bestilles hos OPM BSS av den som leier togsettet. Denne aktøren må være registrert som kunde i systemet og kunden som bestiller et abonnement vil være ansvarlig for abonnementet/sim-kortet. Først når kundeforhold er etablert mellom kunde og JBV Nett vil kunden ha mulighet til å bestille SIM-kort til GSM-R nettet. Endringer i kundeforholdet skal meldes skriftlig til Operasjonssenteret. upon Expected number of future subscribers so a reserved number series can be determined When Jernbaneverket s Operations Centre receives the Customer Form the customer is registered in the customer and subscribers system and the customer will be issued a customer number which is to be used for all inquiries concerning the subscription/sim-card. All authorized by Norwegian Railway Inspectorate to operate railway functions must register as a customer when they desire a SIMcard to utilize GSM-R. Additional information as to who this concerns, cf. URL-address prev. page 3. In addition JBV departments can order a GSM-R subscription. If a request comes from a customer outside of what is described above and they state that they have the right to have a GSM-R radio for communication, it must then be ordered by their employer which is either an RU or the unit in JBV they are hired by. If someone rents a train from outside of the country and the owner is not on Norwegian Railway Inspectorate s list, the SIM-card can be ordered from OPM BSS by those who are renting the train. The renter must be registered in the system as a customer and the customer who orders a subscription will be responsible for the subscription/sim-card. A customer relationship must first be established between the customer and JBV Nett and then the customer can order a SIM-card to use the GSM-R network. Changes in customer relationships shall be reported in writing to the Operations Centre Bestilling/SIM-kort Ordering/SIM-card SIM-kort kan bestilles enten til nye brukere eller til allerede eksisterende ved for eksempel feil på SIM-kort. I begge tilfeller benyttes SIM-cards can be ordered either by a new customer or by a previously registered one when for example there is an error on the SIM-card. In 2 Hvem omfattes av GSM-R anvendelse :

9 Jernbaneverket Network Statement 2016 Side/Page: 8 av/of 10 Abonnementskjema Se URL-adresse under 3 Skjemaet fylles ut, signeres og sendes til Jernbaneverkets operasjonssenter, se kapt for kontaktinformasjon. Vi gjør oppmerksom på at vi i utgangspunktet har 2 ukers leveringsfrist på bestilling av SIM-kort. Ved større bestillinger må lengre tid påregnes. Ved behov for endringer og oppdateringer vil Jernbaneverkets Operasjonssenter gjøre oppdatering av innholdet på brukerens SIM-kort. Oppdateringer vil bli gjort enten direkte ved bruk av kortleser eller over luft ved hjelp av SMS. Oppdateringsmetode er avhengig av om vi har SIM-kortet fysisk tilgjengelig eller ikke. Ved oppdateringer som ikke skyldes brukers egen bestilling av endring vil Operasjonssenteret ta kontakt i forkant av at oppdatering kjøres. Test- og kurs SIM-kort both cases Abonnementskjema is used,cf. URL-address below 4. The form is to be filled out, signed and sent to Jernbaneverket s Operations Centre, see chapter for contact information. Be advised, it takes approximately two weeks for delivery of the SIM-card. Larger orders take longer. When in need of changes or updating Jernbaneverket s Operations Centre will update the contents of the user s SIM-card. The updates will be done either directly via a card reader or over the air via SMS. The updating method is dependent upon whether the SIM-card is physically available or not. With regard to updates that have not been requested by the user, the Operation Centre will contact the user prior to running the update. Test and Course SIM-card: OPM BSS har også mulighet til å låne ut spesielle SIM-kort beregnet for testing og kursing. Innholdet på disse SIM-kortene er noe forskjellige fra vanlige SIM-kort. Bruken av slike test- og kurskort vil derfor ikke forstyrre vanlige brukere av GSM-R nettet. Ta kontakt med Operasjonssenteret hvis du ønsker å låne SIMkort til testing eller kursing, se kapt for kontaktinformasjon. OPM BSS also has the ability to loan out special SIM-cards designed for testing and holding courses. The contents of these SIM-cards are slightly different from usual SIM-cards. The use of such test and course cards will therefore not disturb normal users of the GSM-R network. Contact the Operations Centre if you wish to borrow SIM-cards for testing or holding courses, see chapter for contact information. 3 Bestillingsskjema/Ordering form

10 Jernbaneverket Network Statement 2016 Side/Page: 9 av/of Jernbaneverkets Operasjonssenter Jernbaneverket sitt operasjonssenter for GSM-R, OPM, er lokalisert på Marienborg i Trondheim. Her overvåkes og driftes GSM-R og annen kjøreveisrelatert infrastruktur. Operasjonssenteret er bemannet 24/7/ Kontaktinformasjon Telefon: Faks: E-post: Postadresse: Jernbaneverket Operasjonssenter Marienborg, Postboks 6166, Sluppen, 7435 Trondheim Besøksadresse: Osloveien 105, Marienborg Trondheim Operations Centre Jernbaneverket s Operations Centre for GSM-R is located at Marienborg in Trondheim. The Operations Centre is staffed 24/7 and monitors and operates the GSM-R network Contact information Telephone: Fax: Mailing address: Jernbaneverket Operasjonssenter Marienborg, Postboks 6166, Sluppen, 7435 Trondheim Norway Visiting address: Osloveien 105, Marienborg Trondheim Norway Brukerstøtte Jernbaneverkets Operasjonssenter tilbyr døgnkontinuerlig brukerstøtte 365 dager i året til brukere av GSM-R. Jernbaneverkets interne brukere Jernbaneverkets Operasjonssenter fungerer som 1.linje support for denne kategorien brukere. Interne brukere retter alle henvendelser direkte til Operasjonssenteret. Brukere fra eksterne trafikkutøvere For brukere fra eksterne trafikkutøvere vil Operasjonssenteret fungere som 2.linje support. Brukerne skal derfor i første omgang henvende seg til sine respektive driftsoperative sentre. Disse vil selv håndtere henvendelsen eller eventuelt rute den videre til Operasjonssenteret hvis nødvendig. Brukerstøtte kan håndtere følgende: Generelle spørsmål og henvendelser rundt GSM-R Feilmeldinger angående GSM-R Bestilling av GSM-R abonnement (SIM-kort) User support Jernbaneverket s Operations Centre offers round the clock user support for the users of GSM-R. Jernbaneverket s internal users Jernbaneverket s Operations Centre acts as first line of support for these users. Internal users shall direct all inquiries directly to the Operations Centre External users For External users the Operations Centre acts as second line of support. External users shall first contact their own operations centre who will handle the incident and eventually contact Jernbanverket s Operations Centre if necessary User support handles : General questions regarding GSM-R Fault reports regarding GSM-R Ordering of GSM-R subscriptions

11 Jernbaneverket Network Statement 2016 Side/Page: 10 av/of 10 Sperring av abonnement (SIM-kort) for å hindre uautorisert bruk. Sperring kan kun foretas av den person som er autorisert i Kundeskjema. Anmodning om sperring/gjenåpning foretas pr telefon. PIN-/PUK-kode: Brukerstøtte kan være behjelpelig med å åpning av låst SIM-kort. Bruker må kunne identifisere seg iht. autorisasjon for å få dette utført. Varsling av planlagte og uforutsette driftsavvik på tjenester og infrastruktur i GSM-R Nettet. Blocking of subscription (SIM-card): Blocking the SIM card in the GSM-R network so as to hinder unauthorized use. Blocking of the subscription can only be initiated by the person authorized in the Customer Form. Blocking and reopening is conducted over the telephone. PIN/PUK: User support can be of assistance if the SIM-card is locked. Only personnel authorized by the customer can get PIN/PUK. Notification of scheduled an unscheduled deviations in the GSM-R network

Network Statement 2017

Network Statement 2017 VEDLEGG 1.3 Rettslig forankring VEDLEGG / ANNEX: 3.3.3.3 Network Statement 2017 3.3.3.3 Kommunikasjonssystemer Communications Systems Gyldighetsperiode: 11. desember 2016-9. desember 2017 Validity Period:

Detaljer

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Nordisk Adressemøte / Nordic Address Forum, Stockholm 9-10 May 2017 Elin Strandheim,

Detaljer

DecisionMaker Frequent error codes (valid from version 7.x and up)

DecisionMaker Frequent error codes (valid from version 7.x and up) DecisionMaker Frequent error codes (valid from version 7.x and up) DM Frequent Error Codes Bisnode Credit IT 03.02.2014 1 (5) CONTENTS 1 Target... 3 2 About this document... 3 3 Error codes an messages...

Detaljer

Information search for the research protocol in IIC/IID

Information search for the research protocol in IIC/IID Information search for the research protocol in IIC/IID 1 Medical Library, 2013 Library services for students working with the research protocol and thesis (hovedoppgaven) Open library courses: http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin/medbiblkurs

Detaljer

INFO TAXI REMOTE. Taxi Management CONTROL SYSTEM (TMCS)

INFO TAXI REMOTE. Taxi Management CONTROL SYSTEM (TMCS) INFO TAXI REMOTE Taxi Management CONTROL SYSTEM (TMCS) November 2015 taxi remote taxi remote I Taxi Management Control System registreres taxier med en transponderbrikke festet til frontruten. Brikken

Detaljer

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward C13 Kokstad Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward Norsk Innhold 1. Innledning... 2 2. Spørsmål mottatt per 28.11.12...

Detaljer

MID-TERM EXAM TDT4258 MICROCONTROLLER SYSTEM DESIGN. Wednesday 3 th Mars Time:

MID-TERM EXAM TDT4258 MICROCONTROLLER SYSTEM DESIGN. Wednesday 3 th Mars Time: Side 1 av 8 Norwegian University of Science and Technology DEPARTMENT OF COMPUTER AND INFORMATION SCIENCE MID-TERM EXAM TDT4258 MICROCONTROLLER SYSTEM DESIGN Wednesday 3 th Mars 2010 Time: 1615-1745 Allowed

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE:

TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE: TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE: Kjære , hovedveileder for Den årlige fremdriftsrapporteringen er et viktig tiltak som gjør

Detaljer

NOR/307D0153.00T OJ L 67/07, p. 13-17

NOR/307D0153.00T OJ L 67/07, p. 13-17 NOR/307D0153.00T OJ L 67/07, p. 13-17 COMMISSION DECISION of 6 March 2007 modifying Annex A to Decision 2006/679/EC concerning the technical specification for interoperability relating to the control-command

Detaljer

JBV DSB godkjenninger

JBV DSB godkjenninger JBV DSB godkjenninger Leverandørmøte 2015-02-03 Willy Karlsen Sakkyndig driftsleder Electrical operation manager Eier av JBVs elektriske anlegg Alle jernbaneverkets elektriske anlegg er delt opp på de

Detaljer

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE KANDIDATER: (Fornavn, etternavn) Den årlige fremdriftsrapporteringen er et viktig tiltak som gjør instituttene og fakultetene

Detaljer

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Vigdis Bjørlo 2016-02-05 Suppliers' obligations in relation to the Construction Client Regulations

Detaljer

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter:

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: dag.syversen@unit4.com Denne e-guiden beskriver hvordan du registrerer en reiseregning med ulike typer utlegg. 1. Introduksjon 2. Åpne vinduet

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

Frekvensbånd for mobilkommunikasjon i Norge dagens bruk, tillatelser, FDD/TDD, sameksistens, GSM-R og naboer

Frekvensbånd for mobilkommunikasjon i Norge dagens bruk, tillatelser, FDD/TDD, sameksistens, GSM-R og naboer Frekvensbånd for mobilkommunikasjon i Norge dagens bruk, tillatelser, FDD/TDD, sameksistens, GSM-R og naboer Tekna, seminar om mobilt bredbånd, 29. mars 2011 av John-Eivind Velure seksjonssjef i Post-

Detaljer

Nåværende EU-rett Dir 96/3/EC

Nåværende EU-rett Dir 96/3/EC Article 1 Derogation By way of derogation to point 4 of Chapter IV of Annex II to Regulation EC (No) 852/2004, liquid oils or fats which are intended for or likely to be used for human consumption ('oils

Detaljer

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission:

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: VIKINGTIDSMUSEET Plan- og designkonkurranse/design competition Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: Det benyttes en egen elektronisk løsning for innlevering (Byggeweb Anbud). Dette

Detaljer

Endringer i neste revisjon av EHF / Changes in the next revision of EHF 1. October 2015

Endringer i neste revisjon av EHF / Changes in the next revision of EHF 1. October 2015 Endringer i neste revisjon av / Changes in the next revision of 1. October 2015 INFORMASJON PÅ NORSK 2 INTRODUKSJON 2 ENDRINGER FOR KATALOG 1.0.3 OG PAKKSEDDEL 1.0.2 3 ENDRINGER FOR ORDRE 1.0.3 4 ENDRINGER

Detaljer

1 BANESTRØMFORSYNING TOGVARMEANLEGG KONTAKTLEDNINGSANLEGG... 5

1 BANESTRØMFORSYNING TOGVARMEANLEGG KONTAKTLEDNINGSANLEGG... 5 Infrastruktur Elkraft / Energy Side / Page: 1 av/of 5 1 BANESTRØMFORSYNING... 3 2 TOGVARMEANLEGG...4 3 KONTAKTLEDNINGSANLEGG... 5 Infrastruktur Elkraft / Energy Side / Page: 2 av/of 5 1... 3 TRACTION POWER

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort.

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2011 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2012 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

Statens vegvesen. Godkjenning av LT 103 vegrekkverk. Linetech GmbH & Co. KG Von-Hünefeld-Straße Köln Tyskland

Statens vegvesen. Godkjenning av LT 103 vegrekkverk. Linetech GmbH & Co. KG Von-Hünefeld-Straße Köln Tyskland Statens vegvesen Linetech GmbH & Co. KG Von-Hünefeld-Straße 99 50829 Köln Tyskland Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Matteo Pezzucchi /

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Examination paper for TDT4252 and DT8802 Information Systems Modelling Advanced Course

Examination paper for TDT4252 and DT8802 Information Systems Modelling Advanced Course Department of Computer and Information Science Examination paper for TDT4252 and DT8802 Information Systems Modelling Advanced Course Academic contact during examination: Phone: Examination date: Examination

Detaljer

Existing Relay-based Interlocking System Upgrades (NSI-63) Ombygging av relebasert sikringsanlegg (NSI-63) Entreprise UBF 42 / Contract UBF 42

Existing Relay-based Interlocking System Upgrades (NSI-63) Ombygging av relebasert sikringsanlegg (NSI-63) Entreprise UBF 42 / Contract UBF 42 Ombygging av relebasert sikringsanlegg (NSI-63) Entreprise UBF 42 / Contract UBF 42 Existing Relay-based Interlocking System Upgrades (NSI-63) Jostein Heimark Project Manager Signalling Innhold Introduksjon

Detaljer

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING E-postmaler til bruk ved utsendelse av fremdriftsrapportering ph.d.- kandidater og veiledere TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE KANDIDATER: Kjære

Detaljer

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting (OFFICE TRANSLATION) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ISLAND DRILLING COMPANY ASA ORG NR 989 734 229 NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF ISLAND DRILLING COMPANY ASA REG NO 989 734 229 Den 9 juni

Detaljer

Statens vegvesen. Godkjenning av StalPro Rail su vegrekkverk. Stalprodukt S.A ul. Wygoda 69, Bochnia. Polen. Dawid Barnaś

Statens vegvesen. Godkjenning av StalPro Rail su vegrekkverk. Stalprodukt S.A ul. Wygoda 69, Bochnia. Polen. Dawid Barnaś Statens vegvesen Stalprodukt S.A ul. Wygoda 69, 32-700 Bochnia Polen Dawid Barnaś Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Matteo Pezzucchi /

Detaljer

Independent audit av kvalitetssystemet, teknisk seminar 25-26 november 2014

Independent audit av kvalitetssystemet, teknisk seminar 25-26 november 2014 Independent audit av kvalitetssystemet, teknisk seminar 25-26 november 2014 Valter Kristiansen Flyteknisk Inspektør, Teknisk vedlikehold Luftfartstilsynet T: +47 75 58 50 00 F: +47 75 58 50 05 postmottak@caa.no

Detaljer

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler UNIVERSITETET I OSLO INF1300 Introduksjon til databaser Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler Institutt for informatikk Dumitru Roman 1 Eksempel (1) 1. The system shall give an overview

Detaljer

Independent Inspection

Independent Inspection Independent Inspection Odd Ivar Johnsen Vidar Nystad Independent Inspection Mål: Felles forståelse og utøvelse av "Independent Inspection" i forbindelse med "Critical Maintenance Task". Independent Inspection

Detaljer

Statens vegvesen. Rekkverket har en totalbredde på 0,54m og høyde på 0,90m (uten kantdrager). LT 102 er testet med en lengde på ca. 60m.

Statens vegvesen. Rekkverket har en totalbredde på 0,54m og høyde på 0,90m (uten kantdrager). LT 102 er testet med en lengde på ca. 60m. Statens vegvesen Linetech GmbH & Co. KG Von-Hünefeld-Straße 99 50829 Köln Birgit Schenk Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Matteo Pezzucchi

Detaljer

1 User guide for the uioletter package

1 User guide for the uioletter package 1 User guide for the uioletter package The uioletter is used almost like the standard LATEX document classes. The main differences are: The letter is placed in a \begin{letter}... \end{letter} environment;

Detaljer

GSM-R. [forside] Sikker og effektiv kommunikasjon for jernbanen. Foto: Øystein Grue

GSM-R. [forside] Sikker og effektiv kommunikasjon for jernbanen. Foto: Øystein Grue GSM-R Sikker og effektiv kommunikasjon for jernbanen [forside] Foto: Øystein Grue HVA ER GSM-R Hvorfor bygger Jernbaneverket ut GSM-R? GSM-R er et vesentlig bidrag til sikkerheten i togtrafikken. Mobilnettet

Detaljer

Statens vegvesen. Rekkverket med føringsskinne av type A er i utgangspunktet samme egenskaper som det som var fullskalatestet, type B.

Statens vegvesen. Rekkverket med føringsskinne av type A er i utgangspunktet samme egenskaper som det som var fullskalatestet, type B. Statens vegvesen Stalprodukt S.A ul. Wygoda 69, 32-700 Bochnia Polen Dawid Barnaś Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Matteo Pezzucchi /

Detaljer

Statens vegvesen. Rekkverket med føringsskinne av type A er i utgangspunktet samme egenskaper som det som var fullskalatestet, type B.

Statens vegvesen. Rekkverket med føringsskinne av type A er i utgangspunktet samme egenskaper som det som var fullskalatestet, type B. Statens vegvesen Stalprodukt S.A ul. Wygoda 69, 32-700 Bochnia Polen Dawid Barnaś Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Matteo Pezzucchi /

Detaljer

Et treårig Interreg-prosjekt som skal bidra til økt bruk av fornybare drivstoff til persontransporten. greendriveregion.com

Et treårig Interreg-prosjekt som skal bidra til økt bruk av fornybare drivstoff til persontransporten. greendriveregion.com Et treårig Interreg-prosjekt som skal bidra til økt bruk av fornybare drivstoff til persontransporten. greendriveregion.com Mål Målet i Green Drive Region er at 10 % av alle personbiler i Indre Skandinavia

Detaljer

(Notification of attendance Proxy documents: English version follows below)

(Notification of attendance Proxy documents: English version follows below) MØTESEDDEL OG FULLMAKTSSKJEMA (Notification of attendance Proxy documents: English version follows below) i forbindelse med ekstraordinær generalforsamling i som avholdes 24.11.2017 kl. 09:30 i Lilleakerveien

Detaljer

Monitoring water sources.

Monitoring water sources. Monitoring water sources. Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/38336681.aspx Ekstern anbuds ID 223314-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010 0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010 Klasse / Class 1 For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag Trekk- 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 gr.lag 100 200 Tabellen

Detaljer

Invitation to Tender FSP FLO-IKT /2013/001 MILS OS

Invitation to Tender FSP FLO-IKT /2013/001 MILS OS Invitation to Tender FSP FLO-IKT /2013/001 MILS OS April 15th 2013 Forfatter Prosjektittel 19.04.2013 19.04.2013 1 Introduction AGENDA Important aspects regarding the competition and Invitation to tender

Detaljer

Improving Customer Relationships

Improving Customer Relationships Plain Language Association International s 11 th conference Improving Customer Relationships September 21-23, 2017 University of Graz, Austria hosted by Klarsprache.at Copyright of this presentation belongs

Detaljer

EMS 1. Music Streamer. Owner's Manual

EMS 1. Music Streamer. Owner's Manual EMS 1 Music Streamer Owner's Manual EN N 2 ENG About the EMS 1 Electrocompaniet Music Streamer This unit is designed to work with the Electrocompaniet PD 1 DAC only. A radio link is established between

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

Statens vegvesen. Rekkverket har en totalbredde på 0,54m og høyde på 0,90m (uten kantdrager).

Statens vegvesen. Rekkverket har en totalbredde på 0,54m og høyde på 0,90m (uten kantdrager). Statens vegvesen Likelydende brev - se vedlagt liste Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Matteo Pezzucchi / 22073246 15/212577-15 07.12.2015

Detaljer

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 Klasse / Class 1 For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag Trekk- 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Detaljer

HOW TO GET TO TØI By subway (T-bane) By tram By bus By car Fra flyplassen

HOW TO GET TO TØI By subway (T-bane) By tram By bus By car Fra flyplassen HOW TO GET TO TØI TØI s offices are located on the 5th and 6th floors of the CIENS building in the Oslo Research Park (Forskningsparken). We recommend that one uses the subway (T-bane), tram or bus to

Detaljer

Jernbaneverket / INFRASTRUKTURENS EGENSKAPER Kap. / Chapt.: 6 Norwegian National

Jernbaneverket / INFRASTRUKTURENS EGENSKAPER Kap. / Chapt.: 6 Norwegian National Banedivisjonen Tele / Telematic applications Side / Page: 1 av/of 7 1 DIREKTE TELEFON SYSTEM...2 1.1 Togradiosystem...2 1.1.1 Generelt...2 1.1.2 Togradiosystem GSM-R...2 1.2 Nødtelefon...3 1.2.1 Utforming

Detaljer

(see table on right) 1,500,001 to 3,000, ,001pa to 250,000pa

(see table on right) 1,500,001 to 3,000, ,001pa to 250,000pa UNDERWRITING LIMITS The following tables show our financial and medical underwriting limits effective from 11 April 2016. FINANCIAL LIMITS Protection Financial evidence requirements Additional financial

Detaljer

Statens vegvesen. Testene tilfredsstiller kravene til styrkeklasse T3 med en målt arbeidsbredden på 0,7m.

Statens vegvesen. Testene tilfredsstiller kravene til styrkeklasse T3 med en målt arbeidsbredden på 0,7m. Statens vegvesen DELTA BLOC International GmbH Industriestrasse 28 2601 Sollenau Østerrike Paul Bittner Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312D0696.tona OJ L 311/12, p. 3-13 COMMISSION DECISION of 6 November 2012 amending Decision 2012/88/EU on the technical specifications for interoperability relating to the control-command and signalling

Detaljer

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00. Til aksjeeierne i Songa ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Songa ASA holdes på selskapets kontor i Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Detaljer

Godkjenning av hydrogen som drivstoff på skip

Godkjenning av hydrogen som drivstoff på skip Godkjenning av hydrogen som drivstoff på skip Kolbjørn Berge Sjøfartsdirektoratet Innhold Nasjonalt regelverk Internasjonalt regelverk IGF Alternativt design MSC.1/Circ.1455 - Guidelines for the approval

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A CHAIRMAN OF THE MEETING 4 STYREVALG 4 ELECTION TO THE BOARD OF DIRECTORS *** ***

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A CHAIRMAN OF THE MEETING 4 STYREVALG 4 ELECTION TO THE BOARD OF DIRECTORS *** *** OFFICE TRANSLATION INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING I OF AEGA ASA ORG NR 997 410 440 AEGA ASA REG NO 997 410 440 Ekstraordinær generalforsamling i

Detaljer

FLAGGING NOT FOR DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR FLAGGING. eller "Selskapet"). 3,20 pr aksje:

FLAGGING NOT FOR DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR FLAGGING. eller Selskapet). 3,20 pr aksje: MeldingsID: 327238 Innsendt dato: 06.05.2013 08:34 UtstederID: Utsteder: Instrument: Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: Meldingstekst: REACH Reach Subsea ASA REACH

Detaljer

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools The Visions Conference 2011 UiO 18 20 May 2011 Kirsten Palm Oslo University College Else Ryen

Detaljer

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting (OFFICE TRANSLATION) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MARACC- MARINE ACCURATE WELL ASA ORG NR 989 734 229 NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF MARACC- MARINE ACCURATE WELL ASA REG NO 989 734 229

Detaljer

Managing Risk in Critical Railway Applications

Managing Risk in Critical Railway Applications Managing Risk in Critical Railway Applications Topics Railway signalling Real projects Regulator, standards and the law Acceptance criteria for signalling systems (SIL) Risk analysis a special case The

Detaljer

Du må håndtere disse hendelsene ved å implementere funksjonene init(), changeh(), changev() og escape(), som beskrevet nedenfor.

Du må håndtere disse hendelsene ved å implementere funksjonene init(), changeh(), changev() og escape(), som beskrevet nedenfor. 6-13 July 2013 Brisbane, Australia Norwegian 1.0 Brisbane har blitt tatt over av store, muterte wombater, og du må lede folket i sikkerhet. Veiene i Brisbane danner et stort rutenett. Det finnes R horisontale

Detaljer

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ.

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ. ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT by between Aker ASA ( Aker ) Investor Investments Holding AB ( Investor ) SAAB AB (publ.) ( SAAB ) The Kingdom of Norway acting by the Ministry of Trade Industry ( Ministry

Detaljer

Oppgave 1a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet.

Oppgave 1a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet. TDT445 Øving 4 Oppgave a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet. Nøkkel: Supernøkkel: Funksjonell avhengighet: Data i en database som kan unikt identifisere (et sett

Detaljer

Utstyr for avstandsmåling. Dommersamling 14. mars 2015 Stein Jodal

Utstyr for avstandsmåling. Dommersamling 14. mars 2015 Stein Jodal Utstyr for avstandsmåling Dommersamling 14. mars 2015 Stein Jodal Dommersamlingen 2012 Regulert i R 14-3 Kunstige hjelpemidler, uvanlig utstyr og uvanlig bruk av utstyr Anmerkning: Komiteen kan lage en

Detaljer

Network Statement 2017

Network Statement 2017 VEDLEGG 1.3 Rettslig forankring VEDLEGG / ANNEX: 3.6.3.2 Network Statement 2017 3.6.3.2 Driftsbanegårder Marshalling Yards Gyldighetsperiode: 11. desember 2016 9. desember 2017 Validity Period: 11 December

Detaljer

Bostøttesamling

Bostøttesamling Bostøttesamling 2016 Teresebjerke@husbankenno 04112016 2 09112016 https://wwwyoutubecom/watch?v=khjy5lwf3tg&feature=youtube 3 09112016 Hva skjer fremover? 4 09112016 «Gode selvbetjeningsløsninger» Kilde:

Detaljer

Trust in the Personal Data Economy. Nina Chung Mathiesen Digital Consulting

Trust in the Personal Data Economy. Nina Chung Mathiesen Digital Consulting Trust in the Personal Data Economy Nina Chung Mathiesen Digital Consulting Why does trust matter? 97% of Europeans would be happy for their personal data to be used to inform, make recommendations or add

Detaljer

20.01.2012. Brukerkrav og use case diagrammer og -tekst 19. januar 2012. Agenda. Brukerkrav og use case. Diagrammer Tekst.

20.01.2012. Brukerkrav og use case diagrammer og -tekst 19. januar 2012. Agenda. Brukerkrav og use case. Diagrammer Tekst. Brukerkrav og use case diagrammer og -tekst 19. januar 2012 Agenda Brukerkrav og use case Diagrammer Tekst Praktisk eksempel 1 OOAD i livsløpsperspektiv Krav Design Konstruksjon Her er vi i nå Testing

Detaljer

EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON

EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON Side 1 av 5 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for telematikk EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON Contact person /

Detaljer

GSM-R i dag og i morgen for brukere av jernbanen. Terje Langaas Jernbaneverket Nett

GSM-R i dag og i morgen for brukere av jernbanen. Terje Langaas Jernbaneverket Nett GSM-R i dag og i morgen for brukere av jernbanen Terje Langaas Jernbaneverket Nett 1 Markedet Malmtrafikk AS Peterson Rail AB noen av våre kunder 2 Innhold GSM-R struktur Standardisering Realisering Utfordringer

Detaljer

Workshop 22. september 2015

Workshop 22. september 2015 Workshop 22. september 2015 Rapporteringsforordning (EU) nr. 376/2014 Luftfartstilsynet T: +47 75 58 50 00 F: +47 75 58 50 05 postmottak@caa.no Postadresse: Postboks 243 8001 BODØ Besøksadresse: Sjøgata

Detaljer

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven Gol Statlige Mottak Modul 7 Ekteskapsloven Paragraphs in Norwegian marriage law 1.Kjønn To personer av motsatt eller samme kjønn kan inngå ekteskap. Two persons of opposite or same sex can marry 1 a. Ekteskapsalder.

Detaljer

NOR/310D T OJ L 37/2010, p

NOR/310D T OJ L 37/2010, p NOR/310D0079.00T OJ L 37/2010, p. 74-81 Commission decision of 19 October 2009 amending Decisions 2006/679/EC and 2006/860/EC as regards technical specifications for interoperability relating to subsystems

Detaljer

Skattekontoret skriver ut et nytt skattekort for 2017 på grunnlag av de opplysninger som skattekontoret har om din skatteplikt.

Skattekontoret skriver ut et nytt skattekort for 2017 på grunnlag av de opplysninger som skattekontoret har om din skatteplikt. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2017 Du fikk skattefritak eller lavere skatt enn 15 prosent ved

Detaljer

Lovlig bruk av Cloud Computing. Helge Veum, avdelingsdirektør Difi, Oslo 17.03.2014

Lovlig bruk av Cloud Computing. Helge Veum, avdelingsdirektør Difi, Oslo 17.03.2014 Lovlig bruk av Cloud Computing Helge Veum, avdelingsdirektør Difi, Oslo 17.03.2014 Vårt utgangspunkt Det er Datatilsynets utgangspunkt at det er mulig å oppnå godt personvern også i nettskyen Dette er

Detaljer

https://sandefjord.ist-asp.com/sandefjordpub/login.htm

https://sandefjord.ist-asp.com/sandefjordpub/login.htm Søknad om plass i barnehage eller SFO i Sandefjord kommune Application for a place in kindergarten or day care facilities for school children, this will be referred to as SFO. Søknad om plass skal legges

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Sluttrapport pr. 20. April 2010 Alle 9 kunder av FHI s produksjonsavdeling for biofarmasøytiske produkter (SMAP) i perioden 2008-2009 mottok i januar 2010 vårt spørreskjema

Detaljer

Skjema for spørsmål og svar angående: Skuddbeskyttende skjold Saksnr TED: 2014/S

Skjema for spørsmål og svar angående: Skuddbeskyttende skjold Saksnr TED: 2014/S Skjema for spørsmål og svar angående: Skuddbeskyttende skjold Saksnr. 201300129 TED: 2014/S 017-026835 Nr Dokument Referanse Svar 1 Kvalifikasjonsgrunnlag Er det mulig å få tilsendt Nei 27.01.2014 27.01.2014

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 19. oktober [meddelt under dokument K(2009) 7787] (2010/79/EF)(*)

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 19. oktober [meddelt under dokument K(2009) 7787] (2010/79/EF)(*) 3.9.2015 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 51/63 KOMMISJONSVEDTAK 2015/EØS/51/10 av 19. oktober 2009 om endring av vedtak 2006/679/EF og 2006/860/EF om tekniske spesifikasjoner for samtrafikkevne

Detaljer

Windlass Control Panel

Windlass Control Panel SIDE-POWER 86-08955 Windlass Control Panel v1.0.2 Windlass Systems Installasjon manual SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69 30 00 60 Fax: +47 69 30 00 70 w w w. s i d e

Detaljer

NOR/308D T OJ L 136/08, p

NOR/308D T OJ L 136/08, p NOR/308D0386.00T OJ L 136/08, p. 11-17 COMMISSION DECISION of 23 April 2008 modifying Annex A to Decision 2006/679/EC concerning the technical specification for interoperability relating to the control-command

Detaljer

EMPIC MEDICAL. Etterutdanningskurs flyleger 21. april Lars (Lasse) Holm Prosjektleder Telefon: E-post:

EMPIC MEDICAL. Etterutdanningskurs flyleger 21. april Lars (Lasse) Holm Prosjektleder Telefon: E-post: EMPIC MEDICAL Etterutdanningskurs flyleger 21. april 2017 Lars (Lasse) Holm Prosjektleder Telefon: +47 976 90 799 E-post: Lrh@caa.no it-vakt@caa.no Luftfartstilsynet T: +47 75 58 50 00 F: +47 75 58 50

Detaljer

Skatteetaten. Skattekort for 2016

Skatteetaten. Skattekort for 2016 Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 2 Skattekort for 2016 Du fikk skattefritak eller lavere skatt enn 15 prosent ved

Detaljer

hygienehjelpemidler Spesialtilpassede hygienehjelpemidler -ALT er mulig

hygienehjelpemidler Spesialtilpassede hygienehjelpemidler -ALT er mulig Spesialtilpassede hygienehjelpemidler -ALT er mulig ~ Anne Mette Lauridsen, Ergoterapeut Det skjer ofte at man som terapeut står i en situasjon, hvor man bare har lyst til å gi opp. Man har prøvd alle

Detaljer

Grunnlag: 11 år med erfaring og tilbakemeldinger

Grunnlag: 11 år med erfaring og tilbakemeldinger Antenor Management System v5 Grunnlag: 11 år med erfaring og tilbakemeldinger Antenor Management System v5 AMS v5 første versjon lanseres 13. november 100% uavhengig plattform 100% dedikert til Quality

Detaljer

Lovlig bruk av Cloud Computing. Helge Veum, avdelingsdirektør Cloud Inspiration Day, UBC

Lovlig bruk av Cloud Computing. Helge Veum, avdelingsdirektør Cloud Inspiration Day, UBC Lovlig bruk av Cloud Computing Helge Veum, avdelingsdirektør Cloud Inspiration Day, UBC 13.02.2013 Vårt utgangspunkt Det er Datatilsynets utgangspunkt at det er mulig å oppnå godt personvern også i nettskyen

Detaljer

Tips for bruk av BVAS og VDI i oppfølging av pasienter med vaskulitt. Wenche Koldingsnes

Tips for bruk av BVAS og VDI i oppfølging av pasienter med vaskulitt. Wenche Koldingsnes Tips for bruk av BVAS og VDI i oppfølging av pasienter med vaskulitt Wenche Koldingsnes Skåring av sykdomsaktivitet og skade I oppfølging av pasienter med vaskulitt er vurdering og konklusjon vedr. sykdomsaktivitet

Detaljer

Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis

Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis Brukermanual / User manual Skipnes Kommunikasjon ntnu.skipnes.no PhD Thesis NTNU LOG IN NOR: Gå inn på siden ntnu.skipnes-wtp.no, eller

Detaljer

WWW.CERT.DK. Introduction to DK- CERT Vulnerability Database

WWW.CERT.DK. Introduction to DK- CERT Vulnerability Database Introduction to DK- CERT Vulnerability Database By Peter Rickers and Mikael Stamm 1 Fundamental Idea Securing of networks, in-house and externally Savings for the costumers Making admission to the correct

Detaljer

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX)

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Peter J. Rosendahl Click here if your download doesn"t start automatically Han Ola of Han Per:

Detaljer

ATO program for Renewal of IR, Class or Type-rating

ATO program for Renewal of IR, Class or Type-rating May be used by the ATO in order to establish an individual training program for renewal of IR, Class or Type-rating in accordance with FCL.625 IR(c)(d) / AMC1 FCL.625(c) and FCL.740(b)(1)(2) / AMC1 FCL.740(b)(1)

Detaljer

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning EN-435 1 Skriving for kommunikasjon og tenkning Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 EN-435 16/12-15 Introduction Flervalg Automatisk poengsum 2 EN-435 16/12-15 Task 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 EN-435

Detaljer

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Innovasjonsvennlig anskaffelse UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Innovasjonsvennlig anskaffelse Fredrikstad, 20 april 2016 Kjetil Skog 1 Universitetet i Bergen 2 Universitetet i Bergen Driftsinntekter på 4 milliarder kr

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 18.06.2013 Date of exam: 18.06.2013 Tid for eksamen: kl.

Detaljer

Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst

Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst Sauda, 21. september 2011 Grete Solli, spesialrådgiver, Helse Sør-Øst Magne Paulsrud, seniorrådgiver, Initiativ for etisk handel Helse Sør-Øst: nye etiske

Detaljer

Brukerdokumentasjon Brukerdokumentasjon

Brukerdokumentasjon Brukerdokumentasjon Brukerdokumentasjon Brukerdokumentasjon 2 Brukerveiledning For en som skal ta en test: For den som skal ta en test er det mening at en bruksanvisning skal være unødvendig. De få informasjonene som en bruker

Detaljer