Network Statement 2016

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Network Statement 2016"

Transkript

1 VEDLEGG 1.3 Rettslig forankring VEDLEGG / ANNEX: Network Statement Kommunikasjonssystemer Communications Systems Gyldighetsperiode: 13. desember desember 2016 Validity Period: 13 December December 2016

2 Jernbaneverket Network Statement 2016 Side/Page: 1 av/of 10 Skjematisk kart av jernbanenettet som viser kommunikasjonssystemet. Schematic map of the Railway Network showing the Communications System.

3 Jernbaneverket Network Statement 2016 Side/Page: 2 av/of GSM-R GSM-R GSM-R er kommunikasjonssystemet som brukes som togradio og for nødsituasjoner. GSM R, GSM for Rail, bygger på mobilstandarden GSM og er tilpasset jernbanens spesielle funksjoner samt strenge krav til sikkerhet og tilgjengelighet. Det europeiske kommunikasjonssystemet legger til rette for internasjonal togtrafikk og interoperabilitet, effektivisering av jernbanedriften og nye tjenester for brukerne. GSM-R is the communications system used as the train radio and for emergency situations. GSM-R, GSM for Rail, is built upon the mobile standard GSM and is customized toward the railway s special functions along with heavy demands for security and availability. The European communications system opens the way for international rail traffic and inter-operability, increases the efficiency of the railway service and allows for new services for the users Interoperabilitet Interoperability GSM-R Interoperabilitet er evnen av GSM-R radioer fra utenfor Norge med tilgang til det norske nettet til å fungere som fastsatt. Terminaler som skal brukes i det norske GSM-R nettet må oppfylle kravene i kapittel Interoperability of the GSM-R system is the ability for GSM-R radios from outside of Norway with access to the Norwegian network to function as prescribed. Terminals to be used in the Norwegian GSM-R network must meet the requirements in chapter Terminaler med utenlandske SIM-kort er forventet til å fungere slik som med en JBV Nett SIM-kort. Tjenestene tilgjengelig til terminaler med utenlandske SIM-kort bør være lik de som er tilgjengelig med et JBV Nett SIM-kort. Terminals with a foreign SIM-card are expected to perform in a like manner as with a JBV Nett SIM-card. The services available to terminals using a foreign SIM-card should be the same as with using a JBV Nett SIM-card. EIRENE spesifikasjoner gir rammebetingelser for interoperabilitet (for mobil kommunikasjoner). De understøtter EU Direktivet om Trans-European High Speed Rail Network, sammen med andre spesifikasjoner under arbeid av UIC. På det øverste nivået er Interoperabilitet Direktiv (96/48/EC) som etablerer de samlete rammebetingelsene og som må innføres til nasjonal lov av hver av medlemsstatene. Interoperabilitet Direktivet refereres til en sett av TSI er (Tekniske Standarder for Interoperabilitet). TSI ene utgir mer detaljerte beskrivelser av bestemmelsene for systemene som de referer til. Med sær interesse for radio kommunikasjonssystem er TSI Control Command. The EIRENE Specifications provide the framework for interoperability (for mobile communications). They underpin the EC Directive on the Trans-European High Speed Rail Network, along with other specifications being developed by the UIC. At the highest level is the Interoperability Directive (96/48/EC) which sets the overall framework and which must be adopted into national law by each of the Member States. The Interoperability Directive refers to a set of TSIs (Technical Standards for Interoperability). These TSIs provide more detailed descriptions of the requirements for the subsystems to which they relate. Of particular interest for the radio communications system is the TSI Control Command.

4 Jernbaneverket Network Statement 2016 Side/Page: 3 av/of Roaming Abonnenter hos andre GSM-R operatører i Europa vil ha tilgang til å roame i det norske GSM-R nettet dersom den utenlandske operatøren har inngått avtale med Jernbaneverket om roaming. Utenlandske abonnenter som roamer i det norske GSM-R nettet vil ha tilgang til de samme tjenestene som Jernbaneverkets abonnenter Dekning Alle strekninger på det norske jernbanenettet inkludert alle tunneler har GSM-R dekning. Hele nettet oppfyller kravene til dekning i EIRENE SRS Generelle GSM-R funksjoner Generelle GSM-R tjenester er vanlige telefoni/data tjenester kjent fra tradisjonell mobil telefoni og vil danne basis for andre spesialiserte tjenester Talekommunikasjon Tjenesten sørger for ordinær samtaleoppkobling og overføring av tale og signaleringsinformasjon mellom abonnenter. Tjenesten skal også tilfredsstille de krav og retningslinjer som er gitt av norske myndigheter til sivilt nødanrop Roaming Subscribers from other GSM-R operators in Europe will have access to roam in the Norwegian GSM-R network if the foreign operator has an agreement with Norwegian National Rail Administration for roaming. Foreign subscribers who are roaming in the Norwegian GSM-R network will have access to the same services as the Norwegian National Rail Administration subscribers Coverage All sections of the Norwegian rail network, including all tunnels have GSM-R coverage. The entire network meets the requirements for coverage in EIRENE SRS General GSM-R functions General GSM-R functions are normal telephony/data services commonly made available from traditional mobile service and will create the basis for additional specialized services. Voice Communication The service provides for ordinary connections and transfer of voice and signal information between A and B subscriber. The service also satisfies Norwegian Authorities Rules and Regulations for civil emergency calls. SMS Tjenesten skal sørge for overføring av SMS til og fra et meldingshåndteringssenter (SMSC) og en mobilterminal. SMS The service provides for transfer of SMS to and from a message handling centre (SMSC) and a mobile terminal. Linjesvitsjet data Det norske GSM-R nettet støtter linjesvitsjet datakommunikasjon BS26. Denne har en datarate på 9,6 kbit/s. Tjenesten må bestilles, godkjennes og aktiveres på det enkelte abonnement. Circuit Switched Data The Norwegian GSM-R network supports circuit switched data communication BS26. The service has a data rate of 9,6 kbit/s. The service must be ordered, approved and activated on each subscription. GPRS Det norske GSM-R nettet støtter GPRS tjenesten. Tjenesten må bestilles, godkjennes og aktiveres på det enkelte abonnement. GPRS The Norwegian GSM-R network supports the GPRS service. The service must be ordered, approved and activated on each subscription.

5 Jernbaneverket Network Statement 2016 Side/Page: 4 av/of Spesifikke GSM-R funksjoner Spesifikke GSM-R tjenester er tjenester som er tilpasset spesielt for jernbanedrift. Herunder ligger også tjenester som skal støtte pålitelig og effektiv kommunikasjon mellom togleder og trafikkerende tog. Nødkommunikasjon Denne tjenesten skal sørge for formidling av høyprioritetsanrop for å informere togførere, togledere og annet relevant personell om oppståtte faresituasjoner i et predefinert område, med hensikt å kunne avverge uønskete hendelser. Prioritering av anrop Denne tjenesten sørger for riktig prioritering av anrop i GSM-R Nettet. Funksjonelle numre Tjenesten skal tillate at en B-abonnent kan adresseres/ringes opp via abonnentens funksjonelle rolle i stedet for nummeret knyttet til hans mobilterminal. A-abonnenten taster et funksjonelt nummer og nettet vil bestemme MSISDN (Mobil Station ISDN Number) for den SIM hvor funksjonelt nummer er aktivt. Gruppesamtale Tjenesten skal sørge for at det er mulig å sette opp en gruppesamtale i halv duplex modus mellom flere abonnenter i en forhåndsdefinert gruppe. Kringkasting Tjenesten skal tilby enveis kommunikasjon for varsling og kunngjøring av meldinger mellom en initiator og en gruppe abonnenter. Samtaleregistrering (Voice Recording) Alle samtaler til/fra en GSM-R terminal lagres i en taleregistrator (Voice Recorder) for senere å kunne avspilles dersom en spesiell hendelse/ulykke krever dokumentasjon på relaterte samtaler/anrop i dette tidsrommet. Samtalebekreftelse (Acknowledgement) Ved nødanrop skal terminal både hos initiator av samtalen og hos alle mottakere av samtalen gi en notifikasjon/kvittering til et Acknowledgement senter i GSM-R nettet. I Acknowledgement senteret skal disse meldingene lagres for senere å Specific GSM-R functions Specific GSM-R functions are services designed especially for railway use. Some of the following services are also designed to support dependable and affective communication between the train operator and trains in transit. Emergency Communication This service provides a high priority link to train conductors, train operators and additional relevant personnel about hazardous situations within a predefined area, with the intent of avoiding undesirable situations. Prioritization of calls This service provides the correct prioritization of calls within the GSM-R network. Functional Numbers This service allows that a subscriber can be contacted via the subscriber s functional roll instead of the number given the telephone terminal. The caller uses a functional number and the network selects the MSISDN (Mobil Station ISDN Number) for the SIM where the functional number is active. Group Conversation This service provides the ability to set up a group conversation in half duplex mode between several subscribers from a predefined group. Broadcast This service allows one way communication for warning and announcement of messages between an initiator and a group of subscribers. Voice Recorder All conversations to or from a GSM-R terminal are recorded, stored and available for future listening if a special occurrence/accident requires documentation concerning related conversations/calls during this timeframe. Acknowledgement Centre All terminals, both initiator and listeners, involved in an emergency call send a notification/ receipt to an Acknowledgement Centre in the GSM-R network. The messages are stored in the Acknowledgement Centre so they

6 Jernbaneverket Network Statement 2016 Side/Page: 5 av/of 10 kunne gjenfinnes dersom en spesiell hendelse/ulykke krever dokumentasjon på relaterte samtaler/anrop i dette tidsrommet. Togleder- og TXP tjenester Tale og meldingstjeneste i GSM-R nettet som skal sørge for at togledersentralene og TXP har tilgang til alle tjenestene i GSM-R nettet Krav til GSM-R utstyr GSM-R utstyr og programvare må ha et gyldig Europeisk samsvarssertifikat utsted av et teknisk kontrollorgan som dokumenterer at utstyr og programvare er i samsvar med EU direktiv 2008/57/EC og Control command and signalling subsystems CCS TSI Commission Decision 2012/88/EU og alle underliggende spesifikasjoner Det må kun benyttes godkjente GSM-R terminaler, og det er bruker sitt ansvar å påse at utstyret som benyttes til enhver tid er godkjent. Jernbaneverket anbefaler derfor at brukerne kontakter sine leverandører for oppdatert informasjon vedrørende godkjenning. Ytterlige informasjon vedrørende GSM-R terminaler er tilgjengelig på Jernbaneverkets internettsider: R-mobiltjenester/GSM-R-Terminaler/ can be accessed later if a special occurrence/accident requires documentation concerning related conversations/calls during this timeframe. Train Operator and Block Post Keeper Services GSM-R service which ensures that train operator centres and Station Masters have access to all voice and message services Requirements for GSM-R equipment The GSM-R equipment and software must hold a valid EC Certificate of Conformity issued by a notified body that documents the compliance with EC Directive 2008/57/EC and Control command and signalling subsystems - CCS TSI, Commission Decision 2012/88/EU and all underlying specifications. Only approved GSM-R terminals must be used. It is the user s responsibility to ensure that the equipment being used at any given time is approved. Jernbaneverket recommends that the users contact their vendors for updated information regarding approval. Further information regarding GSM-R terminals are available at Jernbaneverket s website: R-mobiltjenester/GSM-R-Terminaler/

7 Jernbaneverket Network Statement 2016 Side/Page: 6 av/of GSM-R abonnement GSM-R Subscriptions For å få tilgang til GSM-R nettet må terminalen ha et SIM-kort installert. SIM-kortet inneholder bl.a. informasjon om tjenester det gis tilgang til avhengig av hvilken funksjon terminalen har. Det er for eksempel egen profil for Togradioterminal hos lokfører (cabradio) og håndholdte terminaler. Ved bestilling av abonnement (SIM-kort) skal det oppgis hvilken bruk det er ment for. To gain access to the GSM-R network the terminal must have a SIM-card installed. The SIM-card contains, among other things, information about which services are given access to dependent upon which function the terminal has. There is for example a profile for the train radio terminal for the train driver (cab-radio) and handheld terminals. When ordering a subscription (SIM-card) it is necessary to inform which use is intended Kunderegistrering Customer Registration Før en kunde kan benytte seg av GSM-R nettet, må det etableres et kundeforhold mellom kunden og Jernbaneverket. Dette skjer ved at kunden fyller ut et Kundeskjema Se URL-adresse under 1. Skjemaet må fylles ut, signeres og sendes inn til Jernbaneverkets Operasjonssenter se kapt for kontaktinformasjon. I Kundeskjema vil organisasjonsinformasjon bli definert sammen med faktureringsadresse. Hver kunde som registreres vil få tilsendt faktura for abonnementene som er knyttet til dem. Hvis en organisasjon består av flere enheter som ønsker egen faktura kan det opprettes en hovedkundeavtale samt at de interne enhetene registreres som underkunder. Underkundene registreres også med Kundeskjemaet, men det er da viktig å spesifisere Avdeling/Enhet. Before a customer can use the GSM-R network there must be a customer/client relationship established between the customer and Jernbaneverket. The customer must fill out a Customer Form 2. Cf. URL-address below. The form must be filled out, signed and sent to Jernbaneverket s Operations Centre, see chapter for contact information. On the Customer Form the organization s information will be filled in along with the billing address. Each customer which registers will be sent a bill for the subscriptions which are tied to them. If an organization consists of several units that desire their own bill a main agreement can be set up with the internal units registered as secondary customers. The secondary customers are also to be registered on the Customer Form, but it is important to specify the Department/Unit. Utover dette defineres følgende i Kundeskjemaet : Kontaktperson Hvem som skal ha myndighet til å utføre ulike bestillinger knyttet til abonnement Feilmeldingspunkt som vil være 1.linjes support for kundens brukere av GSM-R. Dette kontaktpunktet skal motta og ved behov videreformidle feil angående GSM-R til Jernbaneverkets operasjonssenter som blir 2. linje support for brukerne hvis ikke annet er The following is also filled in on the Customer Form : Customer Contact Person Who will have authority to conduct ordering tied to the subscription Fault notification point which will be the first line of support for the customer s users of GSM-R. This point of contact will receive and, when needed, relay faults to Jernbaneverket s Operations Centre which is the second line of support for users, if nothing else is agreed 1 Kundeskjema/Cust. form :

8 Jernbaneverket Network Statement 2016 Side/Page: 7 av/of 10 avtalt. Forventet antall abonnement frem i tid slik at det kan vurderes å reservere en nummerserie til kunden Når Jernbaneverkets operasjonssenter mottar Kundeskjemaet vil kunden registreres i kunde og abonnements-systemet og kunden vil få tildelt et kundenummer som benyttes ved alle henvendelser knyttet til abonnement/sim-kort. Alle som har fått tillatelse av Statens Jernbanetilsyn til å drive jernbanevirksomhet, må registreres som kunde, når de ønsker å få SIMkort for å benytte GSM-R. Oversikt over hvem dette gjelder, se URL-adresse fg. side 2. I tillegg kan egne virksomheter i JBV bestille et GSM-R abonnement. Om det kommer forespørsel fra kunder utenfor det som er definert over og disse oppgir at de har krav på seg å ha GSM-R radio som Togradio eller nødkommunikasjon, må dette bestilles av oppdragsgiver som er hhv. togselskapet eller den enhet i JBV de utføre oppdraget for. Hvis en aktør leier inn togsett fra utlandet for en kortere periode og eier av togsettet ikke står på listen til Statens Jernbanetilsyn, kan SIM-kort bestilles hos OPM BSS av den som leier togsettet. Denne aktøren må være registrert som kunde i systemet og kunden som bestiller et abonnement vil være ansvarlig for abonnementet/sim-kortet. Først når kundeforhold er etablert mellom kunde og JBV Nett vil kunden ha mulighet til å bestille SIM-kort til GSM-R nettet. Endringer i kundeforholdet skal meldes skriftlig til Operasjonssenteret. upon Expected number of future subscribers so a reserved number series can be determined When Jernbaneverket s Operations Centre receives the Customer Form the customer is registered in the customer and subscribers system and the customer will be issued a customer number which is to be used for all inquiries concerning the subscription/sim-card. All authorized by Norwegian Railway Inspectorate to operate railway functions must register as a customer when they desire a SIMcard to utilize GSM-R. Additional information as to who this concerns, cf. URL-address prev. page 3. In addition JBV departments can order a GSM-R subscription. If a request comes from a customer outside of what is described above and they state that they have the right to have a GSM-R radio for communication, it must then be ordered by their employer which is either an RU or the unit in JBV they are hired by. If someone rents a train from outside of the country and the owner is not on Norwegian Railway Inspectorate s list, the SIM-card can be ordered from OPM BSS by those who are renting the train. The renter must be registered in the system as a customer and the customer who orders a subscription will be responsible for the subscription/sim-card. A customer relationship must first be established between the customer and JBV Nett and then the customer can order a SIM-card to use the GSM-R network. Changes in customer relationships shall be reported in writing to the Operations Centre Bestilling/SIM-kort Ordering/SIM-card SIM-kort kan bestilles enten til nye brukere eller til allerede eksisterende ved for eksempel feil på SIM-kort. I begge tilfeller benyttes SIM-cards can be ordered either by a new customer or by a previously registered one when for example there is an error on the SIM-card. In 2 Hvem omfattes av GSM-R anvendelse :

9 Jernbaneverket Network Statement 2016 Side/Page: 8 av/of 10 Abonnementskjema Se URL-adresse under 3 Skjemaet fylles ut, signeres og sendes til Jernbaneverkets operasjonssenter, se kapt for kontaktinformasjon. Vi gjør oppmerksom på at vi i utgangspunktet har 2 ukers leveringsfrist på bestilling av SIM-kort. Ved større bestillinger må lengre tid påregnes. Ved behov for endringer og oppdateringer vil Jernbaneverkets Operasjonssenter gjøre oppdatering av innholdet på brukerens SIM-kort. Oppdateringer vil bli gjort enten direkte ved bruk av kortleser eller over luft ved hjelp av SMS. Oppdateringsmetode er avhengig av om vi har SIM-kortet fysisk tilgjengelig eller ikke. Ved oppdateringer som ikke skyldes brukers egen bestilling av endring vil Operasjonssenteret ta kontakt i forkant av at oppdatering kjøres. Test- og kurs SIM-kort both cases Abonnementskjema is used,cf. URL-address below 4. The form is to be filled out, signed and sent to Jernbaneverket s Operations Centre, see chapter for contact information. Be advised, it takes approximately two weeks for delivery of the SIM-card. Larger orders take longer. When in need of changes or updating Jernbaneverket s Operations Centre will update the contents of the user s SIM-card. The updates will be done either directly via a card reader or over the air via SMS. The updating method is dependent upon whether the SIM-card is physically available or not. With regard to updates that have not been requested by the user, the Operation Centre will contact the user prior to running the update. Test and Course SIM-card: OPM BSS har også mulighet til å låne ut spesielle SIM-kort beregnet for testing og kursing. Innholdet på disse SIM-kortene er noe forskjellige fra vanlige SIM-kort. Bruken av slike test- og kurskort vil derfor ikke forstyrre vanlige brukere av GSM-R nettet. Ta kontakt med Operasjonssenteret hvis du ønsker å låne SIMkort til testing eller kursing, se kapt for kontaktinformasjon. OPM BSS also has the ability to loan out special SIM-cards designed for testing and holding courses. The contents of these SIM-cards are slightly different from usual SIM-cards. The use of such test and course cards will therefore not disturb normal users of the GSM-R network. Contact the Operations Centre if you wish to borrow SIM-cards for testing or holding courses, see chapter for contact information. 3 Bestillingsskjema/Ordering form

10 Jernbaneverket Network Statement 2016 Side/Page: 9 av/of Jernbaneverkets Operasjonssenter Jernbaneverket sitt operasjonssenter for GSM-R, OPM, er lokalisert på Marienborg i Trondheim. Her overvåkes og driftes GSM-R og annen kjøreveisrelatert infrastruktur. Operasjonssenteret er bemannet 24/7/ Kontaktinformasjon Telefon: Faks: E-post: Postadresse: Jernbaneverket Operasjonssenter Marienborg, Postboks 6166, Sluppen, 7435 Trondheim Besøksadresse: Osloveien 105, Marienborg Trondheim Operations Centre Jernbaneverket s Operations Centre for GSM-R is located at Marienborg in Trondheim. The Operations Centre is staffed 24/7 and monitors and operates the GSM-R network Contact information Telephone: Fax: Mailing address: Jernbaneverket Operasjonssenter Marienborg, Postboks 6166, Sluppen, 7435 Trondheim Norway Visiting address: Osloveien 105, Marienborg Trondheim Norway Brukerstøtte Jernbaneverkets Operasjonssenter tilbyr døgnkontinuerlig brukerstøtte 365 dager i året til brukere av GSM-R. Jernbaneverkets interne brukere Jernbaneverkets Operasjonssenter fungerer som 1.linje support for denne kategorien brukere. Interne brukere retter alle henvendelser direkte til Operasjonssenteret. Brukere fra eksterne trafikkutøvere For brukere fra eksterne trafikkutøvere vil Operasjonssenteret fungere som 2.linje support. Brukerne skal derfor i første omgang henvende seg til sine respektive driftsoperative sentre. Disse vil selv håndtere henvendelsen eller eventuelt rute den videre til Operasjonssenteret hvis nødvendig. Brukerstøtte kan håndtere følgende: Generelle spørsmål og henvendelser rundt GSM-R Feilmeldinger angående GSM-R Bestilling av GSM-R abonnement (SIM-kort) User support Jernbaneverket s Operations Centre offers round the clock user support for the users of GSM-R. Jernbaneverket s internal users Jernbaneverket s Operations Centre acts as first line of support for these users. Internal users shall direct all inquiries directly to the Operations Centre External users For External users the Operations Centre acts as second line of support. External users shall first contact their own operations centre who will handle the incident and eventually contact Jernbanverket s Operations Centre if necessary User support handles : General questions regarding GSM-R Fault reports regarding GSM-R Ordering of GSM-R subscriptions

11 Jernbaneverket Network Statement 2016 Side/Page: 10 av/of 10 Sperring av abonnement (SIM-kort) for å hindre uautorisert bruk. Sperring kan kun foretas av den person som er autorisert i Kundeskjema. Anmodning om sperring/gjenåpning foretas pr telefon. PIN-/PUK-kode: Brukerstøtte kan være behjelpelig med å åpning av låst SIM-kort. Bruker må kunne identifisere seg iht. autorisasjon for å få dette utført. Varsling av planlagte og uforutsette driftsavvik på tjenester og infrastruktur i GSM-R Nettet. Blocking of subscription (SIM-card): Blocking the SIM card in the GSM-R network so as to hinder unauthorized use. Blocking of the subscription can only be initiated by the person authorized in the Customer Form. Blocking and reopening is conducted over the telephone. PIN/PUK: User support can be of assistance if the SIM-card is locked. Only personnel authorized by the customer can get PIN/PUK. Notification of scheduled an unscheduled deviations in the GSM-R network

EKSAMENSOPPGAVE I TTM4130 EXAM IN TTM4130 TTM4130 - Tjenesteintelligens og mobilitet TTM4130 Service intelligence and mobility

EKSAMENSOPPGAVE I TTM4130 EXAM IN TTM4130 TTM4130 - Tjenesteintelligens og mobilitet TTM4130 Service intelligence and mobility Side 1 av 19 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for telematikk EKSAMENSOPPGAVE I TTM4130 EXAM IN TTM4130 TTM4130 - Tjenesteintelligens og mobilitet TTM4130 Service intelligence and

Detaljer

VILKÅR FOR BRUK: VISMA.NET

VILKÅR FOR BRUK: VISMA.NET VILKÅR FOR BRUK: VISMA.NET Land: Norge To read this agreement in English please go to page 13 Versjon: 1 Sist endret: Aldri FORBEHOLD: Dette er en første versjon av Visma.net. Visse funksjoner beskrevet

Detaljer

ONLY VALID FOR CUSTOMERS CONTRACT JURISDICTION WITHIN

ONLY VALID FOR CUSTOMERS CONTRACT JURISDICTION WITHIN ONLY VALID FOR CUSTOMERS CONTRACT JURISDICTION WITHIN Iceland, Kazakhstan, Liechtenstein, Norway, Switzerland, Ukraine, or a member state of the European Union VALABLE POUR LES CLIENTS CONTRAT COMPÉTENCE

Detaljer

NORSK STANDARD NS-EN ISO 9001

NORSK STANDARD NS-EN ISO 9001 NORSK STANDARD NS-EN ISO 9001 3. utgave desember 2000 ICS 03.120.10 Søkeord: Descriptors: kvalitetsstyring, krav, kvalitetssikring quality management, requirements, quality assurance Systemer for kvalitetsstyring

Detaljer

KAPITTEL B - GENERELT

KAPITTEL B - GENERELT KAPITTEL B - GENERELT JAR-OPS 1.005 Generelt JAR-OPS 1.005 General (a) Et luftfartsforetak skal ikke operere et fly som benyttes til ervervsmessig lufttransport på annen måte enn i overensstemmelse med

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE I TTM4130 EXAM IN TTM4130 TTM4130 - Tjenesteintelligens og mobilitet TTM4130 Service intelligence and mobility

EKSAMENSOPPGAVE I TTM4130 EXAM IN TTM4130 TTM4130 - Tjenesteintelligens og mobilitet TTM4130 Service intelligence and mobility Side 1 av 17 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for telematikk EKSAMENSOPPGAVE I TTM4130 EXAM IN TTM4130 TTM4130 - Tjenesteintelligens og mobilitet TTM4130 Service intelligence and

Detaljer

KAPITTEL B - GENERELT

KAPITTEL B - GENERELT SEKSJON 1 KAPITTEL B - GENERELT JAR-OPS 1.005 Generelt JAR-OPS 1.005 General (a) Et luftfartsforetak skal ikke operere et fly som benyttes til ervervsmessig lufttransport på annen måte enn i overensstemmelse

Detaljer

ITIL terminologiliste

ITIL terminologiliste ITIL terminologiliste Versjon 1.0 August 2009 Det er med glede vi lanserer en offisiell norsk versjon av ITIL terminologiliste! For hver term var utfordringen å få enighet om hvilken norsk term som skal

Detaljer

Evaluering av ordningen med bruk av AutoPASS brikker som identifikatorer til parkering og adgangskontroll. SINTEF Teknologi og samfunn

Evaluering av ordningen med bruk av AutoPASS brikker som identifikatorer til parkering og adgangskontroll. SINTEF Teknologi og samfunn SINTEF A8860 Åpen RAPPORT Evaluering av ordningen med bruk av AutoPASS brikker som identifikatorer til parkering og adgangskontroll Liv Øvstedal og Trond Foss SINTEF Teknologi og samfunn Veg- og transportplanlegging

Detaljer

KAP I ALMINNELIGE BESTEMMELSER CHAPTER I GENERAL PROVISIONS

KAP I ALMINNELIGE BESTEMMELSER CHAPTER I GENERAL PROVISIONS Forskrift om helsekrav for personer i petroleumsvirksomheten 937 Forskrift om helsekrav for personer i petroleumsvirksomheten. Gitt av Helsedirektoratet 12.11.90 i medhold av 57 i lov nr 11 av 22. mars

Detaljer

I Datatilsynets brev av 30. juni 2011 ble det bedt om en redegjørelse fra kommunen om følgende punkter:

I Datatilsynets brev av 30. juni 2011 ble det bedt om en redegjørelse fra kommunen om følgende punkter: Narvik kommune Rådhuset 8512 NARVIK Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) 11/00593-18/RTH 21. september 2012 Dato Saken avsluttes - Ny e-postløsning i Narvik Kommune - Google Apps Det vises

Detaljer

Norsk fabrikasjonskontrakt 2007 NF 07

Norsk fabrikasjonskontrakt 2007 NF 07 Norsk fabrikasjonskontrakt 2007 NF 07 Norsk Fabrikasjonskontrakt 2007 Norwegian Fabrication Contract 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE LIST OF CONTENT 1 Protokoll av 25. september 2007 angående vedtagelse av NF07

Detaljer

ITIL-ordliste og forkortelser. på norsk

ITIL-ordliste og forkortelser. på norsk ITIL norsk ordliste, v1.0, 1. oktober 2012 basert på engelsk ordliste v1.0, 29. juli 2011 ITIL-ordliste og forkortelser på norsk Denne ordlisten kan lastes ned gratis. Se www.itil-officialsite.com/internationalactivities/itilglossaries.aspx

Detaljer

Viktig informasjon 2015

Viktig informasjon 2015 2015 Viktig informasjon Web-område for Sony-brukere På www.sonymobile.com/support finner du en kundestøttedel der du raskt får tilgang til hjelp og tips. Her finner du de siste programoppdateringene og

Detaljer

ITIL-ordliste og forkortelser. på norsk

ITIL-ordliste og forkortelser. på norsk ITIL norsk ordliste, v1.0, 1. oktober 2012 basert på engelsk ordliste v1.0, 29. juli 2011 ITIL-ordliste og forkortelser på norsk 1 Takk til bidragsyterne Vi vil gjerne takke Ashley Hanna (HP) og Stuart

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 66 ISSN 1022-9310. 20. årgang 28.11.2013 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 66 ISSN 1022-9310. 20. årgang 28.11.2013 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 66 20. årgang 28.11.2013 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

Tilbud til aksjonærene om kjøp av alle utestående aksjer i Boligutleie Holding III AS. fremsatt av. PATRIZIA Harald Fund Investment 1 S.à r.l.

Tilbud til aksjonærene om kjøp av alle utestående aksjer i Boligutleie Holding III AS. fremsatt av. PATRIZIA Harald Fund Investment 1 S.à r.l. Tilbud til aksjonærene om kjøp av alle utestående aksjer i Boligutleie Holding III AS fremsatt av PATRIZIA Harald Fund Investment 1 S.à r.l. og Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen Tilbudspris: NOK 9,00

Detaljer

Welcome to Norway Information for newly arrived immigrants on their rights, opportunities and responsibilities in Norwegian society

Welcome to Norway Information for newly arrived immigrants on their rights, opportunities and responsibilities in Norwegian society Welcome to Norway Information for newly arrived immigrants on their rights, opportunities and responsibilities in Norwegian society ENGELSK Til nyankomne innvandrere som kan få permanent opphold i Norge

Detaljer

OFFER DOCUMENT VOLUNTARY OFFER TO PURCHASE SHARES IN OFFEROR: INFINEON TECHNOLOGIES HOLDING B.V. OFFER PRICE PER SHARE: NOK 2.00

OFFER DOCUMENT VOLUNTARY OFFER TO PURCHASE SHARES IN OFFEROR: INFINEON TECHNOLOGIES HOLDING B.V. OFFER PRICE PER SHARE: NOK 2.00 OFFER DOCUMENT VOLUNTARY OFFER TO PURCHASE SHARES IN OFFEROR: INFINEON TECHNOLOGIES HOLDING B.V. OFFER PRICE PER SHARE: NOK 2.00 OFFER PERIOD: FROM AND INCLUDING 28 MAY 2003, TO AND INCLUDING 10 JUNE 2003

Detaljer

Generelt / General Oppdraget dreier seg om å opptre som:

Generelt / General Oppdraget dreier seg om å opptre som: Allmenne vilkår ved oppdrag som innleid bedømmer for (NA Dok 60) General terms and conditions on assignment of assessors contracted by Norwegian Accreditation (NA Doc 60) Dok.id.: Policy/Procedure NA Dok

Detaljer

Erklæring - spesielle vilkår i Låneavtalen inngått via internett, gjeldende for kunder i Norge. Bankkontonummer:

Erklæring - spesielle vilkår i Låneavtalen inngått via internett, gjeldende for kunder i Norge. Bankkontonummer: Erklæring - spesielle vilkår i Låneavtalen inngått via internett, gjeldende for kunder i Norge Avtalenummer: Kunden Fornavn: Adresse: Sted: Etternavn: Postnummer: SSN: Telefon/Mobil-nr: Bankkontonummer:

Detaljer

KONTRAKT OM KULTURUTVEKSLING MELLOM AU PAIR OG VERTSFAMILIE CONTRACT FOR CULTURAL EXCHANGE BETWEEN AU PAIR AND HOST FAMILY

KONTRAKT OM KULTURUTVEKSLING MELLOM AU PAIR OG VERTSFAMILIE CONTRACT FOR CULTURAL EXCHANGE BETWEEN AU PAIR AND HOST FAMILY KONTRAKT OM KULTURUTVEKSLING MELLOM AU PAIR OG VERTSFAMILIE CONTRACT FOR CULTURAL EXCHANGE BETWEEN AU PAIR AND HOST FAMILY Kontrakten skal være tydelig og fullstendig utfylt. Dersom au pairen ikke kan

Detaljer

Norges Varemesse Norway Trade Fairs. Reglement. Regulations

Norges Varemesse Norway Trade Fairs. Reglement. Regulations Norges Varemesse Norway Trade Fairs Reglement Regulations 1 Reglement / Regulations 1 GENERELT Utstilleren plikter å følge dette reglement, heretter kalt Reglementet, og blir erstatningspliktig for all

Detaljer

AVTALE AGREEMENT MELLOM BETWEEN SCHLUMBERGER INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES NORGE AS (SITS) AVDELING : REMOTE CONNECTIVITY GROUP

AVTALE AGREEMENT MELLOM BETWEEN SCHLUMBERGER INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES NORGE AS (SITS) AVDELING : REMOTE CONNECTIVITY GROUP 2008-2010 2008-2010 AVTALE AGREEMENT MELLOM BETWEEN SCHLUMBERGER INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES NORGE AS (SITS) AVDELING : REMOTE CONNECTIVITY GROUP SCHLUMBERGER INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES NORGE

Detaljer

Kontrakt om kulturutveksling mellom au pair og vertsfamilie Contract for cultural exchange between au pair and host family

Kontrakt om kulturutveksling mellom au pair og vertsfamilie Contract for cultural exchange between au pair and host family Kontrakt om kulturutveksling mellom au pair og vertsfamilie Contract for cultural exchange between au pair and host family Au pairordningen skal gi unge mennesker mellom 18 og 30 år en mulighet til å lære

Detaljer

HAVILA SHIPPING ASA ANNUAL REPORT / ÅRSRAPPORT 2014

HAVILA SHIPPING ASA ANNUAL REPORT / ÅRSRAPPORT 2014 HAVILA SHIPPING ASA ANNUAL REPORT / ÅRSRAPPORT 2014 1 CONTENT / INNHOLD even more enthusiasm in 2015 04 This is Havila Shipping ASA Dette er Havila Shipping ASA 09 Key events Viktige hendelser 10 Key figures

Detaljer

Subject: Letter of formal notice to Norway concerning the criteria for access to in-patient treatment in other EEA states

Subject: Letter of formal notice to Norway concerning the criteria for access to in-patient treatment in other EEA states ROYAL NORWEGIAN MINISTRY OF HEALTH AND CARE SERVICES EFTA Surveillance Authority Rue Belliard 35 B-1040 Brussel Belgium Your ref Our ref Date 72376 12/5292 15 August 2015 Subject: Letter of formal notice

Detaljer

Uniblue anbefaler at Du oppbevarer en kopi av denne Lisensavtalen for ditt arkiv.

Uniblue anbefaler at Du oppbevarer en kopi av denne Lisensavtalen for ditt arkiv. Sluttbrukerlisensavtale NB: DENNE VERSJONEN ER KUN FOR INFORMASJONSFORMÅL. HVIS DET ER KONFLIKT MELLOM DENNE VERSJONEN OG DEN ENGELSKE VERSJONEN AV AVTALEN, SKAL DEN ENGELSKE VERSJONEN HA FORTRINNSRETT.

Detaljer

Til aksjeeierne i Scatec Solar ASA. To the shareholders of Scatec Solar ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Til aksjeeierne i Scatec Solar ASA. To the shareholders of Scatec Solar ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING These minutes have been prepared in both Norwegian and English. In case of any discrepancies between the versions, the Norwegian version shall prevail. Til aksjeeierne i Scatec Solar ASA INNKALLING TIL

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling. Calling notice for Annual General Meeting. Norwegian Energy Company ASA Organisasjonsnummer 987 989 297

Innkalling til ordinær generalforsamling. Calling notice for Annual General Meeting. Norwegian Energy Company ASA Organisasjonsnummer 987 989 297 Innkalling til ordinær generalforsamling Organisasjonsnummer 987 989 297 Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Norwegian Energy Company ASA (heretter Selskapet ). Møtet avholdes 28.

Detaljer