(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "(UOFFISIELL OVERSETTELSE)"

Transkript

1 NOR/312D0696.tona OJ L 311/12, p COMMISSION DECISION of 6 November 2012 amending Decision 2012/88/EU on the technical specifications for interoperability relating to the control-command and signalling subsystems of the trans-european rail system (2012/696/EU) (UOFFISIELL OVERSETTELSE)

2 KOMMISJONSBESLUTNING av 6. november 2012 om endring av beslutning 2012/88/EU om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne som gjelder for delsystemene «styring, kontroll og signal» i det transeuropeiske jernbanesystem [meddelt under nummer K(2012) 7325] (2012/696/EU) EUROPAKOMMISJONEN HAR under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/57/EF av 17. juni 2008 om samtrafikkevnen i Fellesskapets jernbanesystem( 1 ), særlig artikkel 6 nr. 1 annet ledd, og ut fra følgende betraktninger: 1) Den 16. april 2012 utstedte Det europeiske jernbanebyrå sin anbefaling ERA/REC/ /ERTMS. Denne beslutning er basert på den nevnte anbefalingen. 2) Utviklingen av tilleggsfunksjonaliteter for Det europeiske trafikkstyringssystemet for tog/det europeiske togstyringssystem («ERTMS/ETCS») med henblikk på å lette hurtig ibruktaking av ETCS på eksisterende konvensjonelle linjer, er etterspurt av sektoren og definert i programerklæringen som ble undertegnet av Kommisjonen og bransjeforeningene i juli Denne beslutning bør omfatte disse tilleggsfunksjonalitetene i en ny referanseversjon av spesifikasjonene, kalt referanseversjon 3, som søkere kan anvende fullt ut i stedet for ERTMS/ETCS-spesifikasjonene fastsatt i kommisjonsbeslutning 2012/88/EU av 25. januar 2012 om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne som gjelder for delsystemene «styring, kontroll og signal» i det transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog( 2 ) (siste utgave av referanseversjon 2, også kjent som 2.3.0d). Et grunnleggende trekk ved referanseversjon 3 er at tog utstyrt med ERTMS/ETCS i samsvar med referanseversjon 3, skal kunne kjøre på ERTMS/ETCS-linjer i henhold til referanseversjon 2 uten at ERTMS/ETCS medfører tekniske eller driftsmessige begrensninger. Det bør også være mulig å konfigurere referanseversjon 3 på linjer for å sikre kompatibilitet med tog med ERTMS/ETCS i henhold til referanseversjon 2 (bare funksjoner i versjon 2.3.0d). Referanseversjon 3 løser også åpne punkter i ERTMS/ETCS som bremsekurver og ergonomi i grensesnittet mellom lokomotivfører og maskin. 3) Det er akseptert at spesifikasjonene i referanseversjon 2 har ligget fast siden vedtakelsen av kommisjonsvedtak 2008/386/EF av 23. april 2008 om endring av vedlegg A til vedtak 2006/679/EF om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne som gjelder for delsystemet «styring, kontroll og signal» i det transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog, og om endring av vedlegg A til vedtak 2006/860/EF med hensyn til delsystemet «styring, kontroll og signal» i det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog( 3 ). Det bør derfor være mulig å fortsette å bruke dem. For ERTMS/ETCS om bord skal likevel de reviderte testspesifikasjonene (som det vises til i indeks 37b og 37c i tabell A 2 i vedlegg A) gjelde. Ettersom referanseversjon 3 løser enkelte åpne punkter, bør gjennomføringen av referanseversjon 2 når det gjelder disse punktene også være basert på de aktuelle spesifikasjonene for referanseversjon 3 som det vises til i vedlegg A. 4) Det europeiske jernbanebyrå har revidert ERTMS-spesifikasjonen for det globale systemet for mobile kommunikasjonsfunksjoner for jernbaner (GSM-R) (nevnt i indeks 32, 33, 34 og 65 i tabell A 2 i vedlegg A). De reviderte spesifikasjonene endrer ikke kravene, men gir en klar og utvetydig klassifisering av de eksisterende obligatoriske krav i EIRENEdokumentene (European Integrated Radio Enhanced Network), og letter dermed sertifiserings-, samsvars- og verifiseringsarbeid. 5) Med hensyn til spesifikasjoner som er oppført som «reservert» i tabell A 2 i vedlegg A, inneholder programerklæringen mellom Europakommisjonen, Det europeiske jernbanebyrå og bransjeforeningene i den europeiske jernbanesektoren om styrket samarbeid i forvaltningen av ERTMS, undertegnet 16. april 2012, bestemmelser, herunder en tidsplan fastsatt av Det europeiske ( 1 ) EUT L 191 av , s. 1. ( 2 ) EUT L 51 av , s. 1. ( 3 ) EUT L 136 av , s. 11.

3 2 jernbanebyrå, som skal sikre at testspesifikasjonene blir revidert og at de angitte «reserverte» spesifikasjonene blir utarbeidet i god tid. 6) Beslutning 2012/88/EF bør derfor endres. 7) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 29 nr. 1 i direktiv 2008/57/EF TRUFFET DENNE BESLUTNING: I beslutning 2012/88/EU gjøres følgende endringer: 1) Artikkel 6 oppheves. 2) Ny artikkel 6a skal lyde: «Artikkel 6a Artikkel 1 Ved gjennomføringen av den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne som er fastsatt i vedlegg III til denne beslutning, skal ett av de to settene av spesifikasjoner oppført i tabell A 2 i vedlegg A få anvendelse. Spesifikasjonene for referanseversjon 3 skal opprettholdes for å sikre at tog utstyrt med ERTMS/ETCS i samsvar med referanseversjon 3, kan kjøre på linjer i samsvar med referanseversjon 2 uten ytterligere tekniske eller driftsmessige restriksjoner.» 3) Vedlegg A erstattes med vedlegg I til denne beslutning. 4) Vedlegg G erstattes med vedlegg II til denne beslutning. Denne beslutning får anvendelse fra 1. januar Artikkel 2 Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. Artikkel 3 Utferdiget i Brussel, 6. november For Kommisjonen Siim KALLAS Visepresident

4 3 VEDLEGG I «VEDLEGG A Referanser For hver referanse i grunnparametrene (kapittel 4 i denne TSI) angir følgende tabell de tilsvarende obligatoriske spesifikasjonene, via registeret i tabell A 2. Tabell A 1 Referanse i kapittel 4 Indeksnummer (se tabell A 2) Referanse i kapittel 4 Indeksnummer (se tabell A 2) c a 1, d b e 73, c f 32, g h 69, a 27, j 71, b k 75, a a 64, b 1, 4, 13, 15, b 10, 39, c 31, 37b, c, d c 19, d 18, d 9, e e 16, f a 8, 25, 26, 36c, 49, 52

5 4 Referanse i kapittel 4 Indeksnummer (se tabell A 2) Referanse i kapittel 4 Indeksnummer (se tabell A 2) a b 29, b 1, 4, 13, 15, c c 31, 37b, c, d d d 18, e f a 64, b a b 62, c a 77 (nr. 3.2) d e a 6, a 11, a 32, 33, 51, a a a 77 (nr. 3.1)

6 5 Referanse i kapittel 4 Indeksnummer (se tabell A 2) Referanse i kapittel 4 Indeksnummer (se tabell A 2) a 38 Spesifikasjoner Ett av de to settene med spesifikasjoner som er oppført i tabell A 2 i dette vedlegg får anvendelse. Dokumenter som det vises til i en spesifikasjon oppført i tabell A 2, skal anses som å være bare til informasjonsformål, dersom ikke annet er oppgitt i tabell A 2. Merknad: spesifikasjoner som er angitt som «reservert» i tabell A 2 er også oppført som åpne punkter i vedlegg G dersom det er nødvendig å gi melding om nasjonale regler for å avslutte de tilsvarende åpne punktene. Reserverte dokumenter som ikke er oppført som åpne punkter, er beregnet å være forbedringer av systemet. Tabell A 2 Liste over obligatoriske spesifikasjoner 1 ERA/ ERTMS/ ERTMS/ETCS Functional requirement specification 5.0 Bevisst slettet 2 Bevisst slettet Bevisst slettet 3 SUBSET-023 Glossary of Terms and Abbreviations SUBSET-023 Glossary of Terms and Abbreviations 4 SUBSET-026 System Requirements Specification SUBSET-026 System Requirements Specification SUBSET-027 FFFIS Juridical recorder-downloading tool Merknad 1 SUBSET-027 FIS Juridical Recording 6 SUBSET-033 FIS for man-machine interface ERA_ERTMS_ ETCS Driver Machine interface SUBSET-034 FIS for the train interface SUBSET-034 Train Interface FIS 8 SUBSET-035 Specific Transmission Module FFFIS SUBSET-035 Specific Transmission Module FFFIS 9 SUBSET-036 FFFIS for Eurobalise SUBSET-036 FFFIS for Eurobalise 10 SUBSET-037 EuroRadio FIS SUBSET-037 EuroRadio FIS

7 6 11 SUBSET-038 Offline key management FIS SUBSET-038 Offline key management FIS 12 SUBSET-039 FIS for the RBC/RBC handover Reservert SUBSET-039 FIS for the RBC/RBC handover 13 SUBSET-040 Dimensioning and Engineering rules SUBSET-040 Dimensioning and Engineering rules SUBSET-041 Performance Requirements for Interoperability SUBSET-041 Performance Requirements for Interoperability ERA SUBSET- 108 Interoperability related consolidation on TSI Annex A documents Bevisst slettet 16 SUBSET-044 FFFIS for Euroloop SUBSET-044 FFFIS for Euroloop Bevisst slettet Bevisst slettet 18 SUBSET-046 Radio infill FFFS Bevisst slettet 19 SUBSET-047 Trackside-Trainborne FIS for Radio infill SUBSET-047 Trackside-Trainborne FIS for Radio infill 20 SUBSET-048 Trainborne FFFIS for Radio infill SUBSET-048 Trainborne FFFIS for Radio infill 21 SUBSET-049 Radio infill FIS with LEU/interlocking Bevisst slettet 22 Bevisst slettet Bevisst slettet 23 SUBSET-054 Responsibilities and rules for the assignment of values to ETCS variables SUBSET-054 Responsibilities and rules for the assignment of values to ETCS variables 24 Bevisst slettet Bevisst slettet 25 SUBSET-056 STM FFFIS Safe time layer SUBSET-056 STM FFFIS Safe time layer

8 7 26 SUBSET-057 STM FFFIS Safe link layer SUBSET-057 STM FFFIS Safe link layer 27 SUBSET-091 Safety Requirements for the Technical Interoperability of ETCS in Levels 1 and SUBSET-091 Safety Requirements for the Technical Interoperability of ETCS in Levels 1 and Reservert Reliability availability requirements Reservert Reliability availability requirements 29 SUBSET-102 interface K SUBSET-102 interface K Bevisst slettet Bevisst slettet 31 SUBSET-094 Functional requirements for an on-board reference test facility Reservert SUBSET-094 Functional requirements for an on-board reference test facility 32 EIRENE FRS GSM-R Functional requirements specification EIRENE FRS GSM-R Functional requirements specification EIRENE SRS GSM-R System requirements specification EIRENE SRS GSM-R System requirements specification A11T6001 (MORANE) Radio Transmission FFFIS for EuroRadio 12.4 A11T6001 (MORANE) Radio Transmission FFFIS for EuroRadio Bevisst slettet Bevisst slettet 36 a Bevisst slettet Bevisst slettet 36 b Bevisst slettet Bevisst slettet 36 c SUBSET FFFIS STM Test cases document Reservert SUBSET FFFIS STM Test cases document 37 a Bevisst slettet Bevisst slettet

9 8 37 b SUBSET Test cases related to features Reservert SUBSET Test cases related to features 37 c SUBSET Test sequences Reservert SUBSET Test sequences 37 d SUBSET Scope of the test specifications Reservert SUBSET Scope of the test specifications 37 e Bevisst slettet Bevisst slettet 38 06E068 ETCS Marker-board definition E068 ETCS Marker-board definition SUBSET ERTMS EuroRadio Conformance Requirements SUBSET ERTMS EuroRadio Conformance Requirements 40 SUBSET ERTMS EuroRadio test cases safety layer SUBSET ERTMS EuroRadio test cases safety layer 41 Bevisst slettet Bevisst slettet 42 Bevisst slettet Bevisst slettet 43 SUBSET 085 Eurobalise FFFIS SUBSET 085 Eurobalise FFFIS 44 Reservert Odometry FIS Reservert Odometry FIS 45 SUBSET-101 Interface K Specification SUBSET-101 Interface K Specification SUBSET-100 Interface G Specification SUBSET-100 Interface G Specification Bevisst slettet Bevisst slettet 48 Reservert mobile equipment Reservert mobile equipment

10 9 GSM-R GSM-R 49 SUBSET-059 Performance requirements for STM SUBSET-059 Performance requirements for STM. 50 SUBSET-103 Euroloop SUBSET-103 Euroloop Reservert Ergonomic aspects of the DMI Bevisst slettet 52 SUBSET-058 FFFIS STM Application layer SUBSET-058 FFFIS STM Application layer 53 Bevisst slettet Bevisst slettet 54 Bevisst slettet Bevisst slettet 55 Bevisst slettet Bevisst slettet 56 Bevisst slettet Bevisst slettet 57 Bevisst slettet Bevisst slettet 58 Bevisst slettet Bevisst slettet 59 Bevisst slettet Bevisst slettet 60 Bevisst slettet SUBSET-104 ETCS System Version Management Bevisst slettet Bevisst slettet 62 Reservert RBC-RBC Test specification for safe communication interface Bevisst slettet 63 SUBSET-098 RBC-RBC Safe Communication Interface SUBSET-098 RBC-RBC Safe Communication Interface 64 EN Global System for Mobile Merknad 2 EN Global System for Mobile Merkna d 2

11 10 Communication (GSM); Requirements for GSM operation on railways Communication (GSM); Requirements for GSM operation on railways 65 TS Detailed requirements for GSM operation on railways Merknad 3 TS Detailed requirements for GSM operation on railways Merkna d 3 66 (MORANE) A 01 T ASCI Options for Interoperability 1 (MORANE) A 01 T ASCI Options for Interoperability 1 67 (MORANE) P 38 T 9001 FFFIS for GSM-R SIM Cards 4.1 (MORANE) P 38 T 9001 FFFIS for GSM-R SIM Cards ETSI TS Railway Telecommunication; GSM; Usage of the UUIE for GSM operation on railways ETSI TS Railway Telecommunication; GSM; Usage of the UUIE for GSM operation on railways (MORANE) F 10 T 6002 FFFS for Confirmation of High Priority Calls 4 (MORANE) F 10 T 6002 FFFS for Confirmation of High Priority Calls 4 70 (MORANE) F 12 T 6002 FIS for Confirmation of High Priority Calls 4 (MORANE) F 12 T 6002 FIS for Confirmation of High Priority Calls 4 71 (MORANE) E 10 T 6001 FFFS for Functional 4 (MORANE) E 10 T 6001 FFFS for Functional 4 72 (MORANE) E 12 T 6001 FIS for Functional 5.1 (MORANE) E 12 T 6001 FIS for Functional (MORANE) F 10 T6001 FFFS for Location Dependent 4 (MORANE) F 10 T6001 FFFS for Location Dependent 4 74 (MORANE) F 12 T6001 FIS for Location Dependent 3 (MORANE) F 12 T6001 FIS for Location Dependent 3 75 (MORANE) F 10 T 6003 FFFS for Presentation of Functional Numbers to Called and Calling Parties 4 (MORANE) F 10 T 6003 FFFS for Presentation of Functional Numbers to Called and Calling Parties 4 76 (MORANE) F 12 T 6003 FIS for Presentation of Functional Numbers to Called and Calling Parties 4 (MORANE) F 12 T 6003 FIS for Presentation of Functional Numbers to Called and Calling Parties 4

12 11 77 ERA/ERTMS/ Interfaces between CCS track-side and other subsystems 1.0 ERA/ERTMS/ Interfaces between CCS track-side and other subsystems Reservert Safety requirements for ETCS DMI functions Reservert Safety requirements for ETCS DMI functions 79 Ikke relevant Ikke relevant SUBSET-114 KMC-ETCS Entity Off-line KM FIS Ikke relevant Ikke relevant Reservert GSM-R Driver Machine Interface Merknad 1: Bare den funksjonelle beskrivelsen av opplysningene som skal registreres er obligatorisk, ikke de tekniske opplysningene om grensesnittet. Merknad 2: Spesifikasjonene angitt i del 2.1 av EN er obligatoriske. Merknad 3: Endringsanmodningene (CR) som er oppført i tabell 1 og 2 i TR er obligatoriske. Tabell A 3 Liste over obligatoriske standarder Standardene oppført i denne tabell skal anvendes i sertifiseringsprosessen, uten å berøre kapittel 4 og kapittel 6 i denne TSI. Nr. Referanse Dokumentnavn og kommentarer Versjon A1 EN Jernbaneapplikasjoner Spesifikasjon og demonstrasjon av pålitelighet, tilgjengelighet, vedlikehold og sikkerhet (RAMS) 1999 A2 EN Jernbaneapplikasjoner Kommunikasjon, signallering og prosessystemer Programvare for kontroll- og beskyttelsessystemer for jernbane 2001 A3 EN Jernbaneapplikasjoner Kommunikasjon, signallering og prosessystemer Sikkerhet i forbindelse med elektroniske systemer for signallering 2003 A4 EN Jernbaneapplikasjoner Kommunikasjon, signallering og prosess-utstyr Del 1: Sikkerhetsrelatert kommunikasjon i lukkede transmisjonssystemer 2001 A5 EN Jernbaneapplikasjoner Kommunikasjon, signallering og prosess-utstyr Del 2: Sikkerhetsrelatert kommunikasjon i åpnede transmisjonssystemer 2001»

13 12 VEDLEGG II «VEDLEGG G ÅPNE PUNKTER Åpent punkt Merknader Bremsemessige aspekter Gjelder bare ERTMS/ETCS referanseversjon 2 (se vedlegg A, tabell A 2, indeks 15). Løst i ERTMS/ETCS referanseversjon 3 (se vedlegg A, tabell A 2, indeks 4 og 13). Indeks 28 Krav knyttet til pålitelighet/tilgjengelighet Hyppig forekommende situasjoner med forstyrrelser som følge av feil på kontroll/kommando- og signalutstyr vil redusere systemsikkerheten. Minste hjuldiameter for hastigheter over 350 km/t Se vedlegg A, tabell A 2, indeks 77 Minste akselavstand for hastigheter over 350 km/t Se vedlegg A, tabell A 2, indeks 77 Metall- og induksjonsdeler fri avstand mellom hjul Se vedlegg A, tabell A 2, indeks 77 Dette er ikke et åpent punkt for godsvogner Kjennetegn ved sand som brukes på spor Se vedlegg A, tabell A 2, indeks 77 Jernbanekjøretøyets metallmasse Se vedlegg A, tabell A 2, indeks 77 Kombinasjon av kjennetegn ved rullende materiell som påvirker skifteimpedans Se vedlegg A, tabell A 2, indeks 77 Elektromagnetisk interferens (kjørestrøm) Se vedlegg A, tabell A 2, indeks 77 Elektromagnetisk interferens (elektromagnetiske felter) Se vedlegg A, tabell A 2, indeks 77 Dette er ikke et åpent punkt for andre framdriftssystemer enn DC Jernbanekjøretøyets impedans Se vedlegg A, tabell A 2, indeks 77 DC og lavfrekvensdeler av kjørestrøm Se vedlegg A, tabell A 2, indeks 77 Bruk av magnet-/virvelstrømbremser Se vedlegg A, tabell A 2, indeks 77 Indeks 78 Sikkerhetskrav for ETCS DMI-funksjoner Dette åpne punktet er knyttet til grensesnittet mellom ETCS om bord og føreren, dvs. feil i hvordan opplysninger blir vist og hvordan dataer og kommandoer legges inn.»

NOR/307D0153.00T OJ L 67/07, p. 13-17

NOR/307D0153.00T OJ L 67/07, p. 13-17 NOR/307D0153.00T OJ L 67/07, p. 13-17 COMMISSION DECISION of 6 March 2007 modifying Annex A to Decision 2006/679/EC concerning the technical specification for interoperability relating to the control-command

Detaljer

NOR/308D T OJ L 136/08, p

NOR/308D T OJ L 136/08, p NOR/308D0386.00T OJ L 136/08, p. 11-17 COMMISSION DECISION of 23 April 2008 modifying Annex A to Decision 2006/679/EC concerning the technical specification for interoperability relating to the control-command

Detaljer

Nr. 21/94 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 23. april 2008

Nr. 21/94 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 23. april 2008 Nr. 21/94 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK 2014/EØS/21/25 av 23. april 2008 om endring av vedlegg A til vedtak 2006/679/EF om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 19. oktober [meddelt under dokument K(2009) 7787] (2010/79/EF)(*)

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 19. oktober [meddelt under dokument K(2009) 7787] (2010/79/EF)(*) 3.9.2015 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 51/63 KOMMISJONSVEDTAK 2015/EØS/51/10 av 19. oktober 2009 om endring av vedtak 2006/679/EF og 2006/860/EF om tekniske spesifikasjoner for samtrafikkevne

Detaljer

NOR/310D T OJ L 37/2010, p

NOR/310D T OJ L 37/2010, p NOR/310D0079.00T OJ L 37/2010, p. 74-81 Commission decision of 19 October 2009 amending Decisions 2006/679/EC and 2006/860/EC as regards technical specifications for interoperability relating to subsystems

Detaljer

COMMISSION DECISION (EU) 2015/14 of 5 January 2015 amending Decision 2012/88/EU on the technical specification for interoperability relating to the

COMMISSION DECISION (EU) 2015/14 of 5 January 2015 amending Decision 2012/88/EU on the technical specification for interoperability relating to the COMMISSION DECISION (EU) 2015/14 of 5 January 2015 amending Decision 2012/88/EU on the technical specification for interoperability relating to the control-command and signalling subsystems of the trans-european

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312D0463.rti OJ L 217/12, p. 11-19 COMMISSION DECISION of 23 July 2012 amending Decisions 2006/679/EC and 2006/860/EC concerning technical specifications for interoperability (UOFFISIELL OVERSETTELSE)

Detaljer

NOR/311D0155.grbo OJ L 63/11, p

NOR/311D0155.grbo OJ L 63/11, p NOR/311D0155.grbo OJ L 63/11, p. 22-25 COMMISSION DECISION of 9 March 2011 on the publication and management of the reference document referred to in Article 27(4) of Directive 2008/57/EC of the European

Detaljer

NOR/308D T OJ L 84/08, p

NOR/308D T OJ L 84/08, p NOR/308D0232.00T OJ L 84/08, p. 132-134 COMMISSION DECISION of 21 February 2008 concerning a technical specification for interoperability relating to the «rolling stock» sub-system of the trans-european

Detaljer

NOR/304D T OJ L 193/04, p

NOR/304D T OJ L 193/04, p NOR/304D0447.00T OJ L 193/04, p. 53-63 Commission Decision of 29 April 2004 modifying Annex A to Decision 2002/731/EC of 30 May 2002 and establishing the main characteristics of Class A system (ERTMS)

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312R0328.lbjo OJ L 106/12, p.14-19 COMMISSION REGULATION (EU) No 328/2012 of 17 April 2012 amending Regulation (EC) No 62/2006 concerning the technical specification for interoperability relating to

Detaljer

NOR/308D T OJ L 77/08, p. 1-3

NOR/308D T OJ L 77/08, p. 1-3 NOR/308D0217.00T OJ L 77/08, p. 1-3 Commission Decision of 20 December 2007 concerning a technical specification for interoperability relating to the «infrastructure» sub-system of the trans-european high-speed

Detaljer

NOR/312D0088.bjaa OJ L 51/12, p. 1-65 COMMISSION DECISION of 25 January 2012 on the technical specification for interoperability relating to the

NOR/312D0088.bjaa OJ L 51/12, p. 1-65 COMMISSION DECISION of 25 January 2012 on the technical specification for interoperability relating to the NOR/312D0088.bjaa OJ L 51/12, p. 1-65 COMMISSION DECISION of 25 January 2012 on the technical specification for interoperability relating to the control-command and signalling subsystems of the trans-

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/924 of 8 June 2015 amending Regulation (EU) No 321/2013 concerning the technical specification for interoperability

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/924 of 8 June 2015 amending Regulation (EU) No 321/2013 concerning the technical specification for interoperability COMMISSION REGULATION (EU) 2015/924 of 8 June 2015 amending Regulation (EU) No 321/2013 concerning the technical specification for interoperability relating to the rolling stock freight wagons subsystem

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312D0226.tona OJ L 115/12, p. 27-34 COMMISSION DECISION of 23 April 2012 on the second set of common safety targets as regards the rail system (UOFFISIELL OVERSETTELSE) KOMMISJONSBESLUTNING av 23.

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313D0753.ams OJ L 334/13, p. 37-43 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION of 11 December 2013 amending Decision 2012/226/EU on the second set of common safety targets for the rail system (UOFFISIELL OVERSETTELSE)

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0305.eltr OJ L 91/13, p. 1-4 COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No 305/2013 of 26 November 2012 supplementing Directive 2010/40/EU of the European Parliament and of the Council with regard to

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312R1078.ame OJ L 320/12, p. 8-13 COMMISSION REGULATION (EU) No 1078/2012 of 16 November 2012 on a common safety method for monitoring to be applied by railway undertakings, infrastructure managers

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 55/355 KOMMISJONSBESLUTNING. av 25. januar 2012

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 55/355 KOMMISJONSBESLUTNING. av 25. januar 2012 31.8.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 55/355 KOMMISJONSBESLUTNING 2017/EØS/55/32 av 25. januar 2012 om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne som gjelder for delsystemene

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/919 of 27 May 2016 on the technical specification for interoperability relating to the control-command and signalling

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/919 of 27 May 2016 on the technical specification for interoperability relating to the control-command and signalling COMMISSION REGULATION (EU) 2016/919 of 27 May 2016 on the technical specification for interoperability relating to the control-command and signalling subsystems of the rail system in the European Union

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R1273.jaeg OJ L 328/13, p. 72-78 COMMISSION REGULATION (EU) No 1273/2013 of 6 December 2013 amending Regulation (EU) No 454/2011 on the technical specification for interoperability relating to the

Detaljer

NOR/314R0317.besa OJ L 93/2014, p. 24-27

NOR/314R0317.besa OJ L 93/2014, p. 24-27 COMMISSION REGULATION (EU) No 317/2014 of 27 March 2014 amending Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction

Detaljer

NOR/311D0765.bjaa OJ L 314/11, p. 36-40 COMMISSION DECISION of 22 November 2011 on criteria for the recognition of training centres involved in the

NOR/311D0765.bjaa OJ L 314/11, p. 36-40 COMMISSION DECISION of 22 November 2011 on criteria for the recognition of training centres involved in the NOR/311D0765.bjaa OJ L 314/11, p. 36-40 COMMISSION DECISION of 22 November 2011 on criteria for the recognition of training centres involved in the training of train drivers, on criteria for the recognition

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0613.fral OJ L 173/13, p. 34-37 COMMISSION REGULATION (EU) No 613/2013 of 25 June 2013 amending Regulation (EC) No 1451/2007 as regards additional active substances of biocidal products to be examined

Detaljer

Nr. 6/374 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSBESLUTNING. av 23. april 2012

Nr. 6/374 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSBESLUTNING. av 23. april 2012 Nr. 6/374 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 26.1.2017 KOMMISJONSBESLUTNING 2017/EØS/6/43 av 23. april 2012 om annen serie med felles sikkerhetsmål for jernbanesystemet [meddelt under nummer

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/314R0071.lbjo OJ L 23/14, p. 27-30 COMMISSION REGULATION (EU) No 71/2014 of 27 January 2014 amending Regulation (EU) No 965/2012 laying down technical requirements and administrative procedures related

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/314R0088.eltr OJ L 32/14, p. 3-5 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 88/2014 of 31 January 2014 specifying a procedure for the amendment of Annex I to Regulation (EU) No 528/2012 of the European

Detaljer

Statens jernbanetilsyn jernbane taubane park og tivoli

Statens jernbanetilsyn jernbane taubane park og tivoli Statens jernbanetilsyn jernbane taubane park og tivoli Nytt om TSIer osv Dagens tema: 1.Status TSIer 2.Herunder krav til ERTMS (TSI CCS) 3.Bruk av og kontroll med samtrafikkomponenter Side 2 1. Hva er

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0568.fral COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 568/2013 of 18 June 2013 approving the active substance thymol, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and

Detaljer

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/1136 of 13 July 2015 amending Implementing Regulation (EU) No 402/2013 on the common safety method for

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/1136 of 13 July 2015 amending Implementing Regulation (EU) No 402/2013 on the common safety method for COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/1136 of 13 July 2015 amending Implementing Regulation (EU) No 402/2013 on the common safety method for risk evaluation and assessment 1 2 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING

Detaljer

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/1397 of 14 August 2015 renewing the approval of the active substance florasulam in accordance with

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/1397 of 14 August 2015 renewing the approval of the active substance florasulam in accordance with COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/1397 of 14 August 2015 renewing the approval of the active substance florasulam in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and

Detaljer

NOR/312R0848.tona OJ L 253/2012, p. 5-7

NOR/312R0848.tona OJ L 253/2012, p. 5-7 NOR/312R0848.tona OJ L 253/2012, p. 5-7 COMMISSION REGULATION (EU) No 848/2012 of 19 September 2012 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on

Detaljer

Hva er en TSI og hvilken rolle får disse fremover?

Hva er en TSI og hvilken rolle får disse fremover? Hva er en TSI og hvilken rolle får disse fremover? NEK 900 lanseringsseminar 2014-05-22 Steinar Danielsen Jernbaneverket Innhold Hva er en TSI? Hvorfor TSIer? Hvordan lages TSIer? Hvor og når gjelder TSIene?

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0348.tona OJ L 108/13, p. 1-5 COMMISSION REGULATION (EU) No 348/2013 of 17 April 2013 amending Annex XIV to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration,

Detaljer

COUNCIL REGULATION (EU) 2017/997 of 8 June 2017 amending Annex III to Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council as regards

COUNCIL REGULATION (EU) 2017/997 of 8 June 2017 amending Annex III to Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council as regards COUNCIL REGULATION (EU) 2017/997 of 8 June 2017 amending Annex III to Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council as regards the hazardous property HP 14 Ecotoxic RÅDSFORORDNING

Detaljer

NOR/309R1293.00T OJ L 347/09, p. 23-25

NOR/309R1293.00T OJ L 347/09, p. 23-25 NOR/309R1293.00T OJ L 347/09, p. 23-25 Commission Regulation (EU) No 1293/2009 of 23 December 2009 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance

Detaljer

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 448/2014 of 2 May 2014 amending Implementing Regulation (EU) No 1035/2011 by updating references to the

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 448/2014 of 2 May 2014 amending Implementing Regulation (EU) No 1035/2011 by updating references to the COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 448/2014 of 2 May 2014 amending Implementing Regulation (EU) No 1035/2011 by updating references to the Annexes to the Chicago Convention 1 2 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312R0519.tona OJ L 159/2012, p. 1-4 COMMISSION REGULATION (EU) No 519/2012 of 19 June 2012 amending Regulation (EC) No 850/2004 of the European Parliament and of the Council on persistent organic pollutants

Detaljer

Nr. 76/626 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2009/139/EF. av 25. november 2009

Nr. 76/626 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2009/139/EF. av 25. november 2009 Nr. 76/626 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2009/139/EF 2015/EØS/76/82 av 25. november 2009 om lovfestede preginger for motorvogner med to eller tre hjul

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) 1 NOR/312R0307.irja OJ L 102/2012, p. 2-4 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 307/2012 of 11 April 2012 establishing implementing rules for the application of Article 8 of Regulation (EC) No 1925/2006

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312R1077.ame OJ L 320/12, p. 3-7 COMMISSION REGULATION (EU) No 1077/2012 of 16 November 2012 on a common safety method for supervision by national safety authorities after issuing a safety certificate

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312R0607.alle OJ L 177/12, p. 16-18 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 607/2012 of 6 July 2012 on the detailed rules concerning the due diligence system and the frequency and nature of the

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 80/2013. av 3. mai 2013

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 80/2013. av 3. mai 2013 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 80/2013 av 3. mai 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) og vedlegg XX (Miljø) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/311R1134.jaeg OJ L 292/11, p. 1-3 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 1134/2011 of 9 November 2011 concerning the nonrenewal of the approval of the active substance cinidon-ethyl, in accordance

Detaljer

27.6.2013 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 11. august 2006

27.6.2013 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 11. august 2006 27.6.2013 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 38/143 KOMMISJONSVEDTAK av 11. august 2006 2013/EØS/38/29 om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne som gjelder for delsystemet «Drift

Detaljer

NOR/309D0460.00T OJ L 150/09, p. 11-19

NOR/309D0460.00T OJ L 150/09, p. 11-19 NOR/309D0460.00T OJ L 150/09, p. 11-19 Commission Decision of 5 June 2009 on the adoption of a common safety method for assessment of achievement of safety targets, as referred to in Article 6 of Directive

Detaljer

NOR/312R0125.tona OJ L 41/2012, p. 1-4 COMMISSION REGULATION (EU) No 125/2012 of 14 February 2012 amending Annex XIV to Regulation (EC) No 1907/2006

NOR/312R0125.tona OJ L 41/2012, p. 1-4 COMMISSION REGULATION (EU) No 125/2012 of 14 February 2012 amending Annex XIV to Regulation (EC) No 1907/2006 NOR/312R0125.tona OJ L 41/2012, p. 1-4 COMMISSION REGULATION (EU) No 125/2012 of 14 February 2012 amending Annex XIV to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the

Detaljer

NOR/314R0632.ohfo OJ L 175/14, p. 1-5

NOR/314R0632.ohfo OJ L 175/14, p. 1-5 1 NOR/314R0632.ohfo OJ L 175/14, p. 1-5 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 632/2014 of 13 May 2014 approving the active substance flubendiamide, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0414.fral OJ L 125/13, p. 4-6 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 414/2013 of 6 May 2013 specifying a procedure for the authorisation of same biocidal products in accordance with Regulation

Detaljer

NOR/303R T OJ L 245/03, p. 4-6

NOR/303R T OJ L 245/03, p. 4-6 NOR/303R1642.00T OJ L 245/03, p. 4-6 Regulation (EC) No 1642/2003 of the European Parliament and of the Council of 22 July 2003 amending Regulation (EC) No 178/2002 laying down the general principles and

Detaljer

NOR/310R0358.00T OJ L 105/10, p. 12-14

NOR/310R0358.00T OJ L 105/10, p. 12-14 NOR/310R0358.00T OJ L 105/10, p. 12-14 COMMISSION REGULATION (EU) No 358/2010 of 23 April 2010 amending Regulation (EU) No 185/2010 of 4 March 2010 laying down detailed measures for the implementation

Detaljer

NOR/313R0126.tona OJ L 43/13, p COMMISSION REGULATION (EU) No 126/2013 of 13 February 2013 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006

NOR/313R0126.tona OJ L 43/13, p COMMISSION REGULATION (EU) No 126/2013 of 13 February 2013 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 NOR/313R0126.tona OJ L 43/13, p. 24-27 COMMISSION REGULATION (EU) No 126/2013 of 13 February 2013 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the

Detaljer

Nr. 25/336 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2009/134/EF. av 28. oktober 2009

Nr. 25/336 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2009/134/EF. av 28. oktober 2009 Nr. 25/336 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 30.4.2015 KOMMISJONSDIREKTIV 2009/134/EF 2015/EØS/25/31 av 28. oktober 2009 om endring av rådsdirektiv 76/768/EØF om kosmetiske produkter for

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R1187.fral COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 1187/2013 of 21 November 2013 approving the active substance penthiopyrad, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0570.fral COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 570/2013 of 17 June 2013 approving the active substance geraniol, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/293 of 1 March 2016 amending Regulation (EC) No 850/2004 of the European Parliament and of the Council on persistent

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/293 of 1 March 2016 amending Regulation (EC) No 850/2004 of the European Parliament and of the Council on persistent COMMISSION REGULATION (EU) 2016/293 of 1 March 2016 amending Regulation (EC) No 850/2004 of the European Parliament and of the Council on persistent organic pollutants as regards Annex I 1 2 KOMMISJONSFORORDNING

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/314R0144.beja OJ L 45/14, p. 7-11 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 144/2014 of 14 February 2014 approving the active substance valifenalate, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 109/2017 av 16. juni 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 109/2017 av 16. juni 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø) EØS-KOMITEEN HAR EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 109/2017 av 16. juni 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø) under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/314R0492.ELTR OJ L 139/14, p. 1-6 COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No 492/2014 of 7 March 2014 supplementing Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council as regards

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R1177.fral COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 1177/2013 of 20 November 2013 approving the active substance spirotetramat, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0201.fral COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 201/2013 of 8 March 2013 amending Implementing Regulations (EU) No 788/2011 and (EU) No 540/2011 as regards an extension of the uses for which

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/314R0143.beja OJ L 45/14, p. 1-6 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 143/2014 of 14 February 2014 approving the active substance pyridalyl, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of

Detaljer

NOR/306R0736.00T OJ L 129/år, p. 10-15

NOR/306R0736.00T OJ L 129/år, p. 10-15 NOR/306R0736.00T OJ L 129/år, p. 10-15 COMMISSION REGULATION (EC) No 736/2006 of 16 May 2006 on working methods of the European Aviation Safety Agency for conducting standardisation inspections KOMMISJONSFORORDNING

Detaljer

NOR/310R T OJ L 166/10, p. 6-8

NOR/310R T OJ L 166/10, p. 6-8 NOR/310R0574.00T OJ L 166/10, p. 6-8 COMMISSION REGULATION (EU) No 574/2010 of 30 June 2010 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with

Detaljer

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP. Forslag til KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR.../2011

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP. Forslag til KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR.../2011 NO NO NO KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP Forslag til Utferdiget i Brussel, C KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR..../2011 av [ ] om endring av kommisjonsforordning (EF) nr. 2042/2003 om kontinuerlig

Detaljer

Nr. 58/598 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSBESLUTNING. av 23. februar 2010

Nr. 58/598 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSBESLUTNING. av 23. februar 2010 Nr. 58/598 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSBESLUTNING 2015/EØS/58/73 av 23. februar 2010 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/53/EF om kasserte

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0827.fral COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 827/2013 of 29 August 2013 approving the active substance Aureobasidium pullulans (strains DSM 14940 and DSM 14941), in accordance with Regulation

Detaljer

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017/805 of 11 May 2017 renewing the approval of the active substance flazasulfuron in accordance with

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017/805 of 11 May 2017 renewing the approval of the active substance flazasulfuron in accordance with COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017/805 of 11 May 2017 renewing the approval of the active substance flazasulfuron in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and

Detaljer

NOR/310R0573.ioe OJ L 166/10, p. 1-5 COMMISSION REGULATION (EU) No 573/2010 of 30 June 2010 amending Regulation (EU) No 185/2010 laying down detailed

NOR/310R0573.ioe OJ L 166/10, p. 1-5 COMMISSION REGULATION (EU) No 573/2010 of 30 June 2010 amending Regulation (EU) No 185/2010 laying down detailed NOR/310R0573.ioe OJ L 166/10, p. 1-5 COMMISSION REGULATION EU) No 573/2010 of 30 June 2010 amending Regulation EU) No 185/2010 laying down detailed measures for the implementation of the common basic standards

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/314R0970.hza OJ L 272/14, p. 11-14 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 970/2014 of 12 September 2014 amending Regulation (EU) No 677/2011 laying down detailed rules for the implementation of

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0188.fral COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 188/2013 of 5 March 2013 approving the active substance mandipropamid, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament

Detaljer

17.11.2005 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/20/EF. av 8. april 2003

17.11.2005 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/20/EF. av 8. april 2003 Nr. 58/183 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/20/EF 2005/EØS/58/38 av 8. april 2003 om endring av rådsdirektiv 91/671/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om obligatorisk bruk av bilbelter

Detaljer

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP. Forslag til KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR.../...

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP. Forslag til KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR.../... KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP Brussel, C Forslag til KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR..../... av [ ] om endring av kommisjonsforordning (EF) nr. 2042/2003 om kontinuerlig luftdyktighet for luftfartøyer

Detaljer

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/864 of 4 June 2015 amending Regulation (EC) No 340/2008 on the fees and charges payable to the European

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/864 of 4 June 2015 amending Regulation (EC) No 340/2008 on the fees and charges payable to the European COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/864 of 4 June 2015 amending Regulation (EC) No 340/2008 on the fees and charges payable to the European Chemicals Agency pursuant to Regulation (EC) No 1907/2006

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 278/2014 of 19 March 2014 amending Regulation (EU) No 185/2010 as regards clarification, harmonisation and simplification of the use of explosive trace detection

Detaljer

NOR/311D0314.bjaa OJ L 144/11, p. 1-112 COMMISSION DECISION of 12 May 2011 concerning the technical specification for interoperability relating to

NOR/311D0314.bjaa OJ L 144/11, p. 1-112 COMMISSION DECISION of 12 May 2011 concerning the technical specification for interoperability relating to NOR/311D0314.bjaa OJ L 144/11, p. 1-112 COMMISSION DECISION of 12 May 2011 concerning the technical specification for interoperability relating to the operation and traffic management subsystem of the

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0829.fral COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 829/2013 of 29 August 2013 approving the active substance Pseudomonas sp. strain DSMZ 13134, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009

Detaljer

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/370 of 15 March 2016 approving the active substance pinoxaden, in accordance with Regulation (EC) No

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/370 of 15 March 2016 approving the active substance pinoxaden, in accordance with Regulation (EC) No COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/370 of 15 March 2016 approving the active substance pinoxaden, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0183.sd OJ L 61/13, p. 6-8 COMMISSION REGULATION (EU) No 183/2013 of 4 March 2013 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312D0462.rti OJ L 217/12, p. 1-10 COMMISSION DECISION of 23 July 2012 amending Decisions 2002/731/EC, 2002/732/EC, 2002/733/EC, 2002/735/EC and 2006/66/EC and repealing Decision 2002/730/EC concerning

Detaljer

NOR/308R T OJ L 92/08, p

NOR/308R T OJ L 92/08, p NOR/308R0306.00T OJ L 92/08, p. 21-24 Commission Regulation (EC) No 306/2008 of 2 April 2008 establishing, pursuant to Regulation (EC) No 842/2006 of the European Parliament and of the Council, minimum

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0402.ini OJ L 121/13, p. 8-25 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 402/2013 of 30 April 2013 on the common safety method for risk evaluation and assessment and repealing Regulation (EC) No

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0826.fral COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 826/2013 of 29 August 2013 approving the active substance sedaxane, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament

Detaljer

Prop. 133 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag om stortingsvedtak)

Prop. 133 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag om stortingsvedtak) Prop. 133 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag om stortingsvedtak) Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 133/2014 av 27. juni 2014 om innlemmelse i EØS-avtalen av kommisjonsforordning

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312R0562.irja OJ L 168/12, p. 21-23 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 562/2012 of 27 June 2012 amending Commission Regulation (EU) No 234/2011 with regard to specific data required for risk

Detaljer

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/762 of 12 May 2015 approving the basic substance calcium hydroxide in accordance with Regulation (EC) No

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/762 of 12 May 2015 approving the basic substance calcium hydroxide in accordance with Regulation (EC) No COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/762 of 12 May 2015 approving the basic substance calcium hydroxide in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council

Detaljer

NOR/306R T OJ L 320/2006, p

NOR/306R T OJ L 320/2006, p NOR/306R1663.00T OJ L 320/2006, p. 11-12 COMMISSION REGULATION (EC) No 1663/2006 of 6 November 2006 amending Regulation (EC) No 854/2004 of the European Parliament and of the Council laying down specific

Detaljer

NOR/303R1643.00T OJ L 245/03, p. 7-9

NOR/303R1643.00T OJ L 245/03, p. 7-9 NOR/303R1643.00T OJ L 245/03, p. 7-9 Regulation (EC) No 1643/2003 of the European Parliament and of the Council of 22 July 2003 amending Regulation (EC) No 1592/2002 on common rules in the field of civil

Detaljer

KOMMISJONSBESLUTNING. av 30. november 2010

KOMMISJONSBESLUTNING. av 30. november 2010 Nr. 12/762 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSBESLUTNING 2016/EØS/12/58 av 30. november 2010 om fastsettelse av et spørreskjema som skal brukes til å rapportere om gjennomføringen

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/1329 of 31 July 2015 amending Regulation (EU) No 965/2012 as regards operations by Union air carriers of aircraft

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/1329 of 31 July 2015 amending Regulation (EU) No 965/2012 as regards operations by Union air carriers of aircraft COMMISSION REGULATION (EU) 2015/1329 of 31 July 2015 amending Regulation (EU) No 965/2012 as regards operations by Union air carriers of aircraft registered in a third country 1 2 KOMMISJONSFORORDNING

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) No 895/2014 of 14 August 2014 amending Annex XIV to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the

COMMISSION REGULATION (EU) No 895/2014 of 14 August 2014 amending Annex XIV to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the COMMISSION REGULATION (EU) No 895/2014 of 14 August 2014 amending Annex XIV to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council concerning the Registration, Evaluation, Authorisation

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R1236.ame OJ L 322/2013, p. 23-28 COMMISSION REGULATION (EU) No 1236/2013 of 2 December 2013 concerning the technical specification for interoperability relating to the subsystem rolling stock freight

Detaljer

Nr. 64/538 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING. av 21. september 2011

Nr. 64/538 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING. av 21. september 2011 Nr. 64/538 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 2016/EØS/64/39 av 21. september 2011 om fastsettelse av et spørreskjema til rapportering om gjennomføringen

Detaljer

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP. Forslag til KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR.../2010

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP. Forslag til KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR.../2010 KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP Forslag til Brussel, XXX C KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR..../2010 av [ ] om endring av kommisjonsforordning (EF) nr. 1702/2003 om fastsettelse av gjennomføringsregler

Detaljer

NOR/310R0939.ohfo OJ L 277/10, p. 4-7

NOR/310R0939.ohfo OJ L 277/10, p. 4-7 NOR/310R0939.ohfo OJ L 277/10, p. 4-7 COMMISSION REGULATION (EU) No 939/2010 of 20 October 2010 amending Annex IV to Regulation (EC) No 767/2009 on permitted tolerances for the compositional labelling

Detaljer

NOR/308R0308.00T OJ L 92/08 p. 28-34

NOR/308R0308.00T OJ L 92/08 p. 28-34 NOR/308R0308.00T OJ L 92/08 p. 28-34 Commission Regulation (EC) No 308/2008 of 2 April 2008 establishing, pursuant to Regulation (EC) No 842/2006 of the European Parliament and of the Council, the format

Detaljer

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017/842 of 17 May 2017 renewing the approval of the lowrisk active substance Coniothyrium minitans strain

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017/842 of 17 May 2017 renewing the approval of the lowrisk active substance Coniothyrium minitans strain COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017/842 of 17 May 2017 renewing the approval of the lowrisk active substance Coniothyrium minitans strain CON/M/91-08 in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009

Detaljer

26.6.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 18. mars 2005

26.6.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 18. mars 2005 Nr. 38/411 KOMMISJONSVEDTAK 2008/EØS/38/53 av 18. mars 2005 om endring av vedtak 97/80/EF om gjennomføringsbestemmelser for rådsdirektiv 96/16/EF om statistiske granskingar på området mjølk og mjølkeprodukt(*)

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/314R0154.fral OJ L 50/14, p. 7-10 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 154/2014 of 19 February 2014 amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011 as regards the conditions of approval of

Detaljer

Nr. 16/80 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 8. september 2003

Nr. 16/80 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 8. september 2003 Nr. 16/80 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 31.3.2007 KOMMISJONSVEDTAK 2007/EØS/16/13 av 8. september 2003 om tilleggsgarantier med hensyn til salmonella for forsendelser til Finland og Sverige

Detaljer