Endring av prisstruktur for lokalbussene i Østfold

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Endring av prisstruktur for lokalbussene i Østfold"

Transkript

1 Saksnr.: 2011/5320 Løpenr.: 69977/2014 Klassering: N11 Saksbehandler: Kjetil Gaulen Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Flerkulturelt råd Eldrerådet Fylkesrådet for funksjonshemmede Samferdsel, miljø og klimakomiteen Endring av prisstruktur for lokalbussene i Østfold Vedlegg Ingen Bakgrunn for saken Samferdsel, miljø og klimakomiteens behandlet en sak om «Tilpasning av priser for lokalbussene i Østfold» (PS 21/2014) i møte 9. april 2014 med følgende vedtak: 1. Prisen for Østfoldkortet ved salg i Nettbutikken settes lik prisen for Lokalkortet, dvs. kr 200,- for 7 dager, kr 600,- for 30 dager og kr 3.000,- for 180 dager. 2. Endringen gjelder fra 1. mai Samferdsel, miljø og klimakomiteen ber fylkesrådmannen om å vurdere endringer i prisstrukturen for å forenkle tilbudet ytterligere, samtidig som tilbudet tilpasses NSB og Ruter i henhold til avtalen om Sømløst i Sør. Endringene vurderes i forbindelse med behandling av årsbudsjettet for Saken fremmes for å vedta ny prisstruktur for lokalbussene i Østfold fra 1. februar Fakta Overordnet målsetting I regional transportplan (RTP) fremheves felles billettering mellom ulike billettsystemer hos ulike operatører og på tvers av fylkesgrensene som vesentlig for at passasjerene skal ha et enkelt prissystem å forholde seg til for alle typer kollektivreiser. Målet er å gjøre kollektivtransporten bedre og mer konkurransedyktig ved å åpne for bruk av felles reisekort på alle kollektive transportmiddel, uavhengig av transportmiddel eller geografisk område. Dette vil kreve en viss samordning av prisstrukturen mellom fylkene og transportmidlene. Det er samtidig et mål å redusere kontanthåndteringen om bord i bussene både av hensyn til sikkerhet og redusert tid til billettsalg ved holdeplassene slik at den totale reisetiden kan

2 reduseres. Redusert kontanthåndtering stiller krav til at billetter gjøres lettere tilgjengelig for kundene gjennom andre salgskanaler og flere salgssteder, samtidig som det også bør innføres et prisincitament for å få flere til å velge å løse billett/kort før de kommer på bussen. Handlingsprogrammet for fylkesveier og kollektivtransport følger opp målsettingene i RTP med for eksempel mulighet for betaling med bank- og kredittkort på lokalbussene, salg av nye periode- og verdikort i bussene, ny nettbutikk for fornyelse av busskort samt å ta i bruk mobil billettering. De tre første tiltakene er allerede gjennomført og målet er å kunne tilby billetter på mobiltelefon i løpet av høsten Det må være et mål at prisstrukturen utformes slik at det fremstår som enkelt og attraktivt å reise med buss i Østfold, samtidig som sjåførenes arbeidsmiljø ivaretas på en god måte. Det er samtidig et mål å samordne prisstrukturen i Østfold mot NSB og Ruter gjennom prosjektet Sømløst i Sør og tilsvarende prosjekt i Østlandssamarbeidet. Salg, produkter og prisstruktur Det er kommunegrensene som utgjør sonegrensene i Østfold, med unntak for Moss og Rygge som er en prissone. Samtlige busskort er upersonlige og kan benyttes av flere enn den som er innehaver av kortet. For øvrig gjelder dagens priser slik det fremgår av tabellen nedenfor. Østfold fylkeskommune har lagt stor vekt på forenkling av prisstrukturen på lokalbussene og å beholde gode rabattordninger for ungdom, studenter og familier. Dette har ført til at prisstrukturen i Østfold avviker fra andre fylker og transportselskap på mange områder. Det er gjennomført mange positive prisendringer de siste årene. Fra 1. januar 2010 ble prisen på periodekort redusert og det ble innført fri overgang i 90 minutter, uansett billettype og reisestrekning. Grunnprisen for enkeltbilletter ble økt mens sonepåslaget ble redusert. Fra 1. juni 2012 ble det innført en ny ungdomsbillett for aldersgruppen fom 16 tom 24 år hvor prisen er lik barnebillett. Barn tom 6 år reiser gratis frem til skolestart og prisen for BuzzBilli - gruppebilletter til grunnskolene og de videregående skolene ble halvert fra kr 10,- til kr 5,- pr tur. Billettene ble utvidet til også å gjelde ved bytte av buss underveis innenfor en 2

3 overgangstid på 90 minutter. Familierabattordningen ble samtidig endret til at barn tom 15 år reiser gratis i følge med foresatte. I forbindelse med lansering av ny nettbutikk høsten 2013, ble prisen på Østfoldkortet redusert med kr 100,- til kr 600,- for 30 dager. Tilbudet ble senere vedtatt som et fast tilbud. Salg av nye kort var tidligere forbeholdt salgssteder utenfor bussen, som også hadde bank- /kredittkortterminaler tilgjengelig. Disse tjenestene er nå tilgjengelig i alle lokalbussene. Det ble solgt over 1 mill enkeltbilletter første halvår 2014 til en gjennomsnittspris på kr 25,- pr billett. Ca 90 % var billetter i 1 sone, altså innenfor egen kommune og 65 % av alle enkeltbilletter ble solgt i og mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Andelen som bruker verdikort med 25% rabatt utgjør om lag 7-8 %. Det ble i perioden solgt vel periodekort til en verdi av kr 15 mill. Ungdomskortet står for nesten halvparten, mens det ble solgt vel Østfoldkort og lokalkort. Det ble foretatt totalt 1,3 mill reiser med periodekort første halvår, fordelt på med Ungdomskort, med Østfoldkort, med Lokalkort, med Honnørkort og med Studentkort. Gjennomsnittlig antall reiser pr kort er høyest for Østfoldkort og lavest for Studentkort, men dette skyldes trolig flere solgte kort for lengre perioder. Forslag til ny prisstruktur Det er ulike begrunnelser for endringsforslagene, herunder ; - Oppfølging av Sømløst i Sør og Østlandssamarbeidet med tilpasning av prisstrukturen til Ruter, NSB og andre fylker forslag 3, 5, 6 og Oppfølging av RTP Handlingsprogrammet for Østfold forslag 1, 2, 3, 8, 9 og Redusert kontanthåndtering på bussene med mindre veksel og veksling forslag 1, 2, 3, 9 og 10 - Mer effektiv billettering og økt fremføringshastighet forslag 1, 2, 3, 4, 8, 9 og Andre årsaker, f.eks. bedre og enklere tilbud å kommunisere/markedsføre og forenkling for å unngå misforståelser og usikkerhet forslag 4, 7, 8, 12 og Justering av pris for enkeltbilletter kjøpt på buss Grunnprisen endres med kr 5,- for voksen og 2,- for barn/honnør. Ny pris for 1, 2 og 3 soner blir for voksen kr 40,-, 50,- og 60,-. Tilsvarende for barn og honnør blir 50 % av voksen kr 20,-, 25,- og 30,-. Det ble solgt totalt 1 mill enkeltbilletter første halvår 2014 fordelt med 30 % voksen, 10 % barn, 30 % ungdom og 30 % honnør. Overføring til andre billettyper vil erfaringsmessig være betydelig, og det er derfor vanskelig å anslå økonomiske konsekvenser av forslaget 2. Mobilbillett til kampanjepriser Det gjennomføres om lag transaksjoner med bankkort på bussene hver måned og salget gjennom nettbutikken har også økt betydelig det siste året. Totalt utgjør elektronisk betaling om lag 30 % av alt billettsalg. For å kunne øke andelen ytterligere er det et mål å kunne tilby en billett-app til smart- telefoner så snart den tekniske løsningen for Østfold er ferdig, etter planen fra midten av desember. Tilbudet vil omfatte priskategoriene Voksen, Barn/Ungdom og Honnør til kampanjepris kr 30,- og 15,- uavhengig av reiseavstand. Dette vil gi en rabatt på 50 % på lengre reisestrekninger. 3

4 Siden billetten kjøpes på forhånd og utenfor bussen, er det behov for enten å kunne aktivisere billetten når bussen kommer eller å forlenge overgangstiden for å sikre at kunden får samme overgangsordning som for ordinære billetter kjøpt på bussen. Mobilbilletten i Østfold vil foreløpig ikke inkludere en aktiviseringsknapp, og det foreslås derfor midlertidig å forlenge overgangstiden fra 90 til 110 minutter for billetter kjøpt med mobiltelefon. 3. Ny aldersinndeling og priser for periodekort Barn har ikke et eget periodekort i dag, men må bruke ungdomskortet. Ungdomskortet gjelder til 25 år og har samme pris uavhengig av alder innenfor denne gruppen. Mht betalingsevne og ulik mulighet for å bruke kortet avhengig av alder, bør aldersinndelingen og prisen differensieres mer enn i dag. Vestviken kollektivtrafikk har allerede gjennomført en tilsvarende endring som er godt mottatt av kundene. Alle periodeproduktene vil gjelde i hele Østfold og kan brukes både på lokale busser og på TIMEkspressen. Alle produktene tilbys for 7, 30 og 180 dager. I prisforslaget er prisen for barn redusert med kr 50,- ift dagens tilbud, kr 25,- for honnør og voksen kr 50,- pr 30 dg. Prisen økes samtidig med kr 25,- for ungdom i aldersgruppen år. Kategori pris 7 dg 30 dg 180 dg Østfoldkort Barn 80,- 275, ,- Gyldig for barn mellom 4 og 15 år. Østfoldkort Ungdom 100,- 325, ,- Gyldig for ungdom mellom 16 og 19 år. Østfoldkort UngVoksen 110,- 350, ,- Gyldig for unge voksne mellom 20 og 29 år. Kan også benyttes av studenter over 30 år med gyldig studenbevis fra HiØ. Østfoldkort Voksen 200,- 650, ,- Gyldig for voksne mellom 30 og 66 år. Østfoldkort Honnør 100,- 325, ,- Gyldig for alle over 67 år og kunder som har rett til honnørrabatt 4. Avvikling av studentkortordningen Det selges ca studentkort i Østfold pr år ( reiser). Prisen er kr 125, for 7 dager, kr 350, for 30 dager og kr for 180 dager. Det er en stor utfordring å vurdere retten til studentrabatt på bussen. Østfold har innført en ordning som går langt utover minstekravene fra sentrale myndigheter. Den statlige bevilgningen til denne ordningen er forutsatt å dekke kostnadene ved at «studenter og skolelever inntil 30 år får 40 prosent rabatt i forhold til den gjeldende periodekortprisen for voksne på tilskuddsberettiget kollektivtrafikk, samt NSB». Studentkort gjelder på alle lokale bussruter i Østfold for personer med gyldig studentbevis fra godkjent skole, uavhengig av hvor de studerer og uavhengig av alder. Kurstilbud og utdanningsinstitusjonene endrer seg hele tiden og det foreligger ingen enkel, oppdatert og enhetlig oversikt over godkjente kurs/studier eller godkjent legitimasjon. Det er derfor et ønske å forenkle Studentrabattordningen men samtidig ivareta sentrale myndigheters krav til rabatt for studenter under 30 år. Studentkortordningen foreslås avviklet og erstattes at et UngVoksen tilbud for aldersgruppen år til kr 350,- pr 30 dager. Tilbudet kan også benyttes av studenter over 30 år med gyldig 4

5 studentbevis fra Høgskolen i Østfold. Studenter over 30 år som ikke studerer ved HiØ må benytte ordinært Østfoldkort. Ordningen foreslås innført fra studiestart i august Aldersgrensen for barnebillett reduseres til 4 år I dag reiser barn tom. 6 år gratis med bussen frem til skolestart. Barnebilletten gjelder tom. 15 år. Aldersgrensen ble økt fra 1. juni 2012 fra 3 til 6 år. Antall solgte enkeltbilletter for barn 1. halvår 2014 var Østfold er eneste fylke som har innført en slik aldersgrense. 6. Ny aldersgrense og pris for enkeltbillett Ungdom Sommeren 2012 ble det innført en priskategori «ungdom enkeltbillett» som gjelder for aldersgruppen 16 tom 24 år. Rabatten er ikke en såkalt sosialt betinget rabatt med krav til maksimalpris på 50 % av voksen enkeltbillett. Siden ungdomskortet omfatter samme aldersgruppe og har en relativt betydelig rabatt, ble salget av enkeltbilletter til denne gruppen vurdert som så vidt beskjeden at inntektsrisikoen var marginal. Prisen ble derfor satt lik barnebillett. Det selges årlig om lag enkeltbilletter for ungdom i alderen år. Østfold er eneste fylke som har et slikt tilbud, mens andre fylker kun har tilbud om ungdomskort begrenset til aldersgruppen år. Aldersinndelingen må endres for å tilpasses prisstrukturen i andre fylker. Endringen vil medføre en vesentlig prisøkning for enkeltbilletter, men det er samtidig en rekke rabattordninger som reisende kan benytte for å redusere prisen pr reise. 7. Gruppebilletter «BuzzBilli» for barnehager Prisen for BuzzBilli - gruppebilletter til grunnskolene og de videregående skolene ble halvert fra 1. juni 2012 fra kr 10,- til kr 5,- pr tur. Billettene ble samtidig utvidet til også å gjelde ved bytte av buss underveis innenfor en overgangstid på 90 minutter. Det selges om lag billetter til en verdi av kr ,- pr år. Gruppebilletter for barnehagene ble avviklet i 2012 som følge av at barn inntil skolepliktig alder reiste gratis med bussen. Ansatte og andre voksne må benytte ordinære billetter/kort på bussen. I følge passasjerstatistikken for lokalbussene blir det ikke foretatt nevneverdig flere reiser i barnehagene selv om prisen er vesentlig redusert, med forbehold om at sjåførene faktisk registrerer alle barna som reiser. Forslaget er at BuzzBilli ordningen utvides til å omfatte barnehagene i Østfold med pris kr 5,- pr tur uavhengig av alder, og med fri overgang i 90 minutter. En gruppe på 20 barn og voksne må da betale kr 200,- for en reise tur/retur. Siden prisen på voksenbilletten kun er kr 5,- og vesentlig redusert fra i dag, vil den samlede prisen for barnehagene bli omtrent som i dag. 8. Justering av familierabatten Familierabattordningen ble endret fra 1. juni 2012 til at barn tom 15 år reiser gratis i følge med foresatte uavhengig av billettype. Det utstedes ikke egen billett for familierabatten og det finnes derfor ingen detaljert oversikt over salget. Det er vanskelig for sjåfører og kontrollører å vurdere om kunder har rett til familierabatt eller ikke, siden rabatten er forbeholdt foresatte. Det vil derfor forenkle kontrollen av billetter hvis rabatten knyttes opp til voksenpris (uavhengig av billettype) og at det samtidig begrenses til 4 barn på samme billett. Forslaget er også mer i tråd med andre fylker, men det er ingen enhetlige retningslinjer for familierabattordningene mellom fylkene. 5

6 9. Økt rabatt på Verdikort og innføring av Autoreise Verdikortet passer for de som ikke reiser så ofte med buss eller som reiser variert. Kortet lades med det beløpet kunden ønsker og gir 25 % rabatt på voksen enkeltbillett ved bruk. Kortet kan brukes av alle, men gir kun rabatt for voksenbillett. Andelen som bruker verdikort utgjør om lag 7-8 % av enkeltbillettsalget. For å nå målet om å overføre mer av salget fra enkeltbilletter til kort, foreslås å øke rabatten på verdikort til 30 %. Nye priser vil bli: 1 sone 2 soner 3 soner Enkeltbillett i dag 35,00 45,00 55,00 Ny pris for enkeltbillett 40,00 50,00 60,00 Verdikort i dag (25%) 26,25 33,75 41,25 Ny pris for verdikort (30%) 28,00 35,00 42,00 Autoreise vil si bruk av verdikort ved faste reisestrekninger og produkttype. Prisen for reisen trekkes fra kortet uten at sjåfør må registrere reisestrekning og produkt. Tilbudet vil bidra til å redusere billetteringstiden på bussen. Autoreise foreslås innført med samme rabatt som ordinære verdikort 10. Verdikort med rabatt for barn, ungdom og honnør For å øke andelen kort og imøtekomme kundehenvendelser om verdikort også for barn og honnør, foreslås å innvilge 10 % rabatt for denne kundegruppen. Prisen pr reise for sone 1 vil da bli kr 18,- som i dag, forutsatt at enkeltbillettprisen økes til kr 20, Redusert kortkostnad Kortkostnaden på kr 60,- ved førstegangskjøp er ment å skulle dekke innkjøpskostnad med kr 15,- og administrasjonskostnad med kr 45,-. Vanlig pris i andre fylker er kr 50,- og tilsvarende pris foreslås for Østfold. Antall solgte kort pr år er ca Innføring av betaling for sykkel på buss Dagens lokalbusser har relativt begrenset plass til barnevogner, sykler, rullestoler mv. og på linjer med mye trafikk og særlig i rushtiden, kan det være usikkert om kunden får med sykkelen på bussen. Det er også utfordrende for sjåføren å vurdere om det er plass eller ikke, og kundens vurdering er ofte en annen enn sjåførens. Det er et ønske å redusere antall sykler på bussen både for en mer effektiv trafikkavvikling og færre konflikter, men samtidig at det ikke innføres et forbud. NBS og de fleste andre fylker har innført barnepris for sykkel, og tilsvarende foreslås for Østfold, men uavhengig av produkttype (enkeltbillett, verdikort eller periodekort). 13. Avvikling av fraktordning på lokalbussene Bruk av lokalbussene til frakt var utbredt for 10 år siden og prisene var differensiert ift vekt. Fra 1. januar 2010 ble ordningen endret til en fastpris på kr 80,- for frakt inntil 20 kg. Dagens tilbud brukes av noen få faste kunder som betaler pr faktura. I 2014 er det budsjettert med kr ,- på posten Godsinntekter og solgt for kr ,- første halvår. I 2013 viste regnskapet kr 0,-. Det er ikke lenger behov for «frakt» som en egen priskategori, men bedrifter bør fortsatt kunne inngå langsiktige avtaler med Østfold kollektivtrafikk om å medbringe enkel frakt av varer hvis dette er hensiktsmessig. Frakt foreslås derfor tatt ut som egen kategori i prislisten. 6

7 Fylkesrådmannens vurdering Alle endringene som er foreslått er en oppfølging av tidligere vedtak om en enklere prisstruktur som samtidig er mer i tråd med tilbudet til NSB og våre nabofylker. Flere av endringene er vesentlige og det er vanskelig å anslå de økonomiske konsekvensene av forslagene. For eksempel vil endringene i enkeltbillettprisen kunne gi en betydelig økning i inntekt pr billett, men samtidig føre til at flere velger rabatterte kort eller mobilbilletten. Fylkesrådmannen legger til grunn at økte priser og rabatter samt endringer i billettypefordelingen samlet sett vil gå omtrent i 0,-. Forslagene til ny prisstruktur er sendt på høring blant annet til Norsk Jernbaneforum og Yrkestrafikkforbundet i Østfold. Organisasjonene støtter forslagene generelt, og fremhever spesielt sømløse og kontantfrie reiser som viktig samt forslaget om å innføre barnebillett for sykler på buss. I tillegg støttes forslaget om å endre enkeltbillettprisen til runde kroneverdier slik at veksling og veksel kan reduseres til et minimum. Fylkesrådmannen viser samtidig til at det er avsatt kr 2 millioner pr år de neste tre årene fra belønningsordningen i Nedre Glomma til pristiltak. Forslaget er å slå sammen kommunene Fredrikstad og Sarpsborg til èn prissone, slik det allerede er gjort for kommunene Moss og Rygge. Dette vil redusere prisen (sammenlignet med dagens priser) for voksen enkeltbillett med kr 10,- og barn/honnør kr 5,-, samt for Østfoldkortet med kr 100,- pr 30 dager. Siden det vil være mulig å kjøpe dagens produkter (f.eks. halvårskort) helt frem til ny prisstruktur blir innført, er det nødvendig med en fleksibel overgangsordning utover i Selv om nye priser og produkter gjelder fra en gitt dato, må produkter kjøpt før denne datoen godkjennes så lenge de er gyldige. For eksempel vil en kunde på 24 år kunne bruke ungdomskortet sitt så lenge dette gjelder, forutsatt at det ble kjøpt før ny prisstruktur ble innført. Det vil imidlertid ikke være mulig å fornye kort med «gamle» produkttyper. Fylkesrådmannen foreslår at nye priser og produkter gjelder fra 1. februar 2015, med unntak for studentkortet som først avvikles fra studiestart høsten Siden økonomiske konsekvenser av endringene er uklare, foreslår fylkesrådmannen at det fremmes en ny sak i løpet av våren 2015 som gjennomgår prisendringene, og hvor fremtidig prisnivå for mobilbilletten fastsettes. Fylkesrådmannens forslag til vedtak 1. Grunnprisen på enkeltbilletter for lokalbussene i Østfold økes med kr kr 5,- for voksen og 2,- for barn og honnør. 2. Prisen for mobilbillett settes til kr 30,- for voksen og 15,- for barn/honnør uavhengig av avstand og med fri overgang i 110 minutter. Overgangstiden reduseres til 90 minutter når teknisk løsning for aktivisering av billetten er ferdig utviklet. Tilbudet gjelder fra så snart tjenesten er tilgjengelig og evalueres fortløpende. Fylkesrådmannen bes fremme en ny sak hvis salget av mobilbilletter får vesentlige negative konsekvenser for billettinntektene. 7

8 3. Ny aldersinndeling og priser for periodekort: Kategori pris 7 dg 30 dg 180 dg Østfoldkort Barn 80,- 275, ,- Gyldig for barn mellom 4 og 15 år. Østfoldkort Ungdom 100,- 325, ,- Gyldig for ungdom mellom 16 og 19 år. Østfoldkort UngVoksen 110,- 350, ,- Gyldig for unge voksne mellom 20 og 29 år. Kan også benyttes av studenter over 30 år med gyldig studenbevis fra HiØ. Østfoldkort Voksen 200,- 650, ,- Gyldig for voksne mellom 30 og 66 år. Østfoldkort Honnør 100,- 325, ,- Gyldig for alle over 67 år og kunder som har rett til honnørrabatt 4. Studentkortordningen avvikles fra studiestart i august 2015 og erstattes at et UngVoksen tilbud for aldersgruppen år. Tilbudet kan også benyttes av studenter over 30 år med gyldig studentbevis fra Høgskolen i Østfold. 5. Aldersgrensen for barnebillett reduseres til 4 år 6. Priskategorien «ungdom enkeltbillett» som gjelder for ungdom i alderen år avvikles. 7. Det innføres gruppebilletter for barnehager tilsvarende som skolene. 8. Inntil 4 barn tom 15 år reiser gratis i følge med voksen som betaler voksenpris. 9. Rabattsatsen på Verdikort økes til 30 % og det tilbys Autoreise med samme rabatt. 10. Det innføres Verdikort med 10 % rabatt for barn og honnør. 11. Kortkostnaden reduseres til kr 50, Det innføres barnepris for sykkel. 13. Frakt fjernes som egen priskategori, men det kan fortsatt inngås langsiktige avtaler om frakt av mindre varer. 14. Endringene innføres fra 1. februar 2015, med unntak for avvikling av studentkort og tilbud om mobilbillett som har avvikende tidspunkt. 15. Fylkesrådmannen bes fremme en ny sak våren 2015 med evaluering av endringene og eventuelle forslag til justeringer. Sarpsborg, 30. oktober 2014 Atle Haga fylkesrådmann Håkon Johnsen fylkesdirektør 8

Gjennomgang av prisstrukturen for lokalbussene i Østfold

Gjennomgang av prisstrukturen for lokalbussene i Østfold Saksnr.: 2011/5320 Løpenr.: 79205/2014 Klassering: N11 Saksbehandler: Kjetil Gaulen Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Samferdsel, miljø og klimakomiteen 04.12.2014 Gjennomgang av

Detaljer

Møteinnkalling Samferdsel, miljø og klimakomiteen

Møteinnkalling Samferdsel, miljø og klimakomiteen Møteinnkalling Samferdsel, miljø og klimakomiteen Møtested: Fylkeshuset, Basmo Tidspunkt: 04.12.2014, kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Ellen Engebretsen, telefon 69 11 74 03 eller ellenme@ostfoldfk.no

Detaljer

Utvidelse av skysskort i videregående opplæring og noen adre billettjusteringer

Utvidelse av skysskort i videregående opplæring og noen adre billettjusteringer Saksnr.: 2011/5320 Løpenr.: 83669/2015 Klassering: N11 Saksbehandler: Kjetil Gaulen Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Flerkulturelt råd 11.11.2015 Fylkesrådet for funksjonshemmede

Detaljer

Innvandrerrepresentant Mufoncol Bushra Ghazanfar Medlem Innvandrerrepresentant

Innvandrerrepresentant Mufoncol Bushra Ghazanfar Medlem Innvandrerrepresentant Møteprotokoll Utvalg: Flerkulturelt råd Møtested: Fredriksten, Fylkeshuset Dato: 12.11.2014 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer May Elisabeth Hansen Leder Sosialistisk Venstreparti

Detaljer

HVALERFERGA. Rutetider og priser

HVALERFERGA. Rutetider og priser HVALERFERGA Rutetider og priser Gyldig fra 1. januar 2018 Velkommen til Hvalerferga Hvalerferga har utgangspunkt i Skjærhalden, og tar deg til de østre øyene i Hvaler kommune. Tilbudet betjenes av en passasjerbåt

Detaljer

HVALERFERGA. Rutetider og priser

HVALERFERGA. Rutetider og priser HVALERFERGA Rutetider og priser Gyldig fra 1. januar 2018 Velkommen til Hvalerferga Hvalerferga har utgangspunkt i Skjærhalden, og tar deg til de østre øyene i Hvaler kommune. Tilbudet betjenes av en passasjerbåt

Detaljer

Samarbeid om tilbud og priser ved lokale togreiser i Østfold

Samarbeid om tilbud og priser ved lokale togreiser i Østfold Saksnr.: 2013/3283 Løpenr.: 50959/2014 Klassering: N11 Saksbehandler: Kjetil Gaulen Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Flerkulturelt råd 27.08.2014 Eldrerådet 29.08.2014 Fylkesrådet

Detaljer

Møteinnkalling Eldrerådet

Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Eldrerådet Møtested: Fylkeshuset, Fredriksten Tidspunkt: 14.11.2014 kl. 10:00 Eventuelle forfall meldes til Caroline Østvold, telefon 69 11 74 12 eller carost1@ostfoldfk.no Varamedlemmer

Detaljer

Kursemne 8: Kunder & Marked Hvem er kundene? Hvordan få flere og mer fornøyde kunder Kundetilfredshetsundersøkelser

Kursemne 8: Kunder & Marked Hvem er kundene? Hvordan få flere og mer fornøyde kunder Kundetilfredshetsundersøkelser Kursemne 8: Kunder & Marked Hvem er kundene? Hvordan få flere og mer fornøyde kunder Kundetilfredshetsundersøkelser Trond Myhre Markedsdirektør 932 39 400 trondm@vkt.no Vestviken Kollektivtrafikk AS (VKT)

Detaljer

HVALERFERGA. Rutetider og priser

HVALERFERGA. Rutetider og priser HVALERFERGA Rutetider og priser Gyldig fra 1. mai 2019 Velkommen til Hvalerferga Hvalerferga har utgangspunkt i Skjærhalden, og tar deg til de østre øyene i Hvaler kommune. Tilbudet betjenes av en passasjerbåt

Detaljer

HVALERFERGA. Rutetider og priser

HVALERFERGA. Rutetider og priser HVALERFERGA Rutetider og priser Gyldig fra 25. juni 2018 Velkommen til Hvalerferga Hvalerferga har utgangspunkt i Skjærhalden, og tar deg til de østre øyene i Hvaler kommune. Tilbudet betjenes av en passasjerbåt

Detaljer

HØRING FORSLAG TIL NY TAKSTMODELL FOR KOLLEKTIVTRANSPORTEN

HØRING FORSLAG TIL NY TAKSTMODELL FOR KOLLEKTIVTRANSPORTEN Saksframlegg HØRING FORSLAG TIL NY TAKSTMODELL FOR KOLLEKTIVTRANSPORTEN Arkivsaksnr.: 10/32778 Saksbehandler: Tore Langmyhr ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: 1) Trondheim

Detaljer

PRISER 2012 AUST-AGDER

PRISER 2012 AUST-AGDER PRISER 2012 AUST-AGDER NYE MULIGHETER MED BUSSKORT! PRISER BUSSKORT OG ENKELTBILLETTER AUST-AGDER 2012 FRA 1. JANUAR 2012 www.busskort.no Fra 1. januar 2012 er det enklere å bruke busskort i Agder, med

Detaljer

Gjennomgående billettering i kollektivtransporten - Første fase: Likelydende kundekategorier

Gjennomgående billettering i kollektivtransporten - Første fase: Likelydende kundekategorier Saknr. 15/4818-3 Saksbehandler: Øystein Sjølie Gjennomgående billettering i kollektivtransporten - Første fase: Likelydende kundekategorier Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Gretha Kant Medlem Fellesliste H og V

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Gretha Kant Medlem Fellesliste H og V Møteprotokoll Utvalg: Samferdselskomiteen Møtested: Valdisholm, Fylkeshuset Dato: 07.12.2017 Tid: 08:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Olav Ingebjørn Moe Leder Fellesliste Ap, Sp,

Detaljer

Avklaring og finansiering av fylkeskryssende busstilbud mellom Indre Østfold og Oslo/Akershus

Avklaring og finansiering av fylkeskryssende busstilbud mellom Indre Østfold og Oslo/Akershus Saksnr.: 2010/1607 Løpenr.: 33355/2014 Klassering: 223 Saksbehandler: Kjetil Gaulen Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Eldrerådet 28.05.2014 Flerkulturelt råd 28.05.2014 Fylkesrådet

Detaljer

Info fra Troms fylkestrafikk. Priser og rabatter 2016

Info fra Troms fylkestrafikk. Priser og rabatter 2016 Info fra Troms fylkestrafikk Priser og rabatter 2016 Priser, rabatter og endringer i kollektivtransport fra januar 2016 Stor satsning på kollektivtrafikken - lavere pris på periodebilletter, familierabatt

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Aase Furali Medlem Arbeiderpartiet

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Aase Furali Medlem Arbeiderpartiet 1 Møteprotokoll Utvalg: Samferdsel, miljø og klimakomiteen Møtested: Valdisholm, Fylkeshuset Dato: 19.11.2014 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Olav Ingebjørn Moe Leder

Detaljer

Takstregulativ Vestfold

Takstregulativ Vestfold Takstregulativ Vestfold Gjelder fra 22. juni 2019 vkt.no/reisegaranti www.vkt.no 1. Betaling Våre rimeligste enkeltbilletter kjøper du på forhånd med appen VKT Mobilbillett. Om bord på bussen kan du kjøpe

Detaljer

HVALER KOMMUNE. Gyldig fra 22. JUNI. UNIKT kollektivtilbud på Hvaler! VI HENTER OG KJØRER DEG TIL BUSSPRIS

HVALER KOMMUNE. Gyldig fra 22. JUNI. UNIKT kollektivtilbud på Hvaler! VI HENTER OG KJØRER DEG TIL BUSSPRIS UNIKT kollektivtilbud på Hvaler! Gyldig fra 22. JUNI 2015 HVALER KOMMUNE VI HENTER OG KJØRER DEG TIL BUSSPRIS OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet

Detaljer

Takstregulativ Vestfold

Takstregulativ Vestfold Takstregulativ Vestfold Gjelder fra 1. januar 2019 (Gjelder ikke nattbuss) vkt.no/reisegaranti www.vkt.no 1. Betaling Våre rimeligste enkeltbilletter kjøper du på forhånd med appen VKT Mobilbillett. Om

Detaljer

Priser og rabatter 2016

Priser og rabatter 2016 Priser og rabatter 2016 Priser, rabatter og endringer i kollektivtransport fra januar 2016 Stor satsning på kollektivtrafikken - lavere pris på periodebilletter, familierabatt og nattbuss inkluderes i

Detaljer

Kollektivbetjening av nytt sykehus på Kalnes fra 2015

Kollektivbetjening av nytt sykehus på Kalnes fra 2015 Saksnr.: 2013/2695 Løpenr.: 19006/2013 Klassering: N02 Saksbehandler: Kjetil Gaulen Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Samferdsel, miljø og klimakomiteen 24.04.2013 Fylkesutvalget

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Fylkesrådet for funksjonshemmede Møtested: Fredriksten, Fylkeshuset Dato: 17.11.2014 Tid: 12:00

Møteprotokoll. Utvalg: Fylkesrådet for funksjonshemmede Møtested: Fredriksten, Fylkeshuset Dato: 17.11.2014 Tid: 12:00 Møteprotokoll Utvalg: Fylkesrådet for funksjonshemmede Møtested: Fredriksten, Fylkeshuset Dato: 17.11.2014 Tid: 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Roar Høisveen Leder Arbeiderpartiet

Detaljer

KJØP AV KORT/BILLETTER Kort og billetter som selges med aldersrestriksjoner må kjøpes ved et billettutsalg ved førstegangs kjøp.

KJØP AV KORT/BILLETTER Kort og billetter som selges med aldersrestriksjoner må kjøpes ved et billettutsalg ved førstegangs kjøp. Prisreglement reglement i Buskerud Gyldig fra 1. januar 2014 ELEKTRONISKE REISEKORT Brakar tilbyr to typer reisekort: Brakar Reisekort og Brakar Ungdomskort. Ved førstegangs utstedelse av kort tilkommer

Detaljer

FORENKLING AV DAGENS TAKST- OG SONESYSTEM FOR BUSS

FORENKLING AV DAGENS TAKST- OG SONESYSTEM FOR BUSS Saksutredning: FORENKLING AV DAGENS TAKST- OG SONESYSTEM FOR BUSS Trykte vedlegg: 1. Forslag fra Kolumbus datert 19.3.2015 «Forenkling av takst og sonestruktur» 2. Sak - FT- 49/15: Forenkling av dagens

Detaljer

BUSSPRISER 2013. for Aust-Agder. Buss er billigst med busskort. busskort.no

BUSSPRISER 2013. for Aust-Agder. Buss er billigst med busskort. busskort.no BUSSPRISER 2013 for Aust-Agder Buss er billigst med busskort busskort.no Fra 1. februar 2013 NYHET: Verdikort gir 30 % rabatt for alle! TILBUD: BUSS K O,- RT I februar 2013 spanderer vi engangsgebyret

Detaljer

Ny pris- og sonestruktur i Agder

Ny pris- og sonestruktur i Agder Ny pris- og sonestruktur i Agder RAPPORT FRA PROSJEKTGRUPPEN 20.09.2016 Innhold 1.0 Bakgrunn og organisering... 2 1.1 Behov for en ny pris- og sonestruktur... 2 1.2 Mål om å gjennomføre en forenkling av

Detaljer

Avklaring av videre drift og finansiering av busstilbudet mellom Mysen-Oslo og Mysen-Askim-Sarpsborg

Avklaring av videre drift og finansiering av busstilbudet mellom Mysen-Oslo og Mysen-Askim-Sarpsborg Saksnr.: 2010/1607 Løpenr.: 71013/2014 Klassering: 223 Saksbehandler: Kjetil Gaulen Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Flerkulturelt råd 12.11.2014 Eldrerådet 14.11.2014 Fylkesrådet

Detaljer

Sømløst i Sør - samarbeid om gjennomgående trafikktilbud, informasjon og billettering

Sømløst i Sør - samarbeid om gjennomgående trafikktilbud, informasjon og billettering Saksnr.: 2013/3283 Løpenr.: 31895/2015 Klassering: N11 Saksbehandler: Kjetil Gaulen Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Flerkulturelt råd 15.04.2015 Fylkesrådet for funksjonshemmede

Detaljer

Sømløst i sør. Strategiforum 26.2.2015

Sømløst i sør. Strategiforum 26.2.2015 Sømløst i sør Strategiforum 26.2.2015 Presentasjon av Sømløst i sør 23.1.2015 foreløpig medierespons Sømløshet innebærer Kundene skal ikke møte organisatoriske eller praktiske problemer som følge av at

Detaljer

RYGGE 2014. Gyldig fra

RYGGE 2014. Gyldig fra RYGGE KOMMUNE 2014 Gyldig fra JANUAR OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig hentes hjemme

Detaljer

Buss er billigst med busskort

Buss er billigst med busskort BUSSPRISER 2015 for Vest-Agder og Kristiansandsområdet Buss er billigst med busskort PRISER BUSSKORT OG ENKELTBILLETTER Fra 1. februar 2015 Reis lett med akt.no Reis lett med bussen i 2015 Busskort er

Detaljer

SPYDEBERG Gyldig fra

SPYDEBERG Gyldig fra SPYDEBERG KOMMUNE 2014 Gyldig fra JANUAR OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig hentes hjemme

Detaljer

FREDRIKSTAD KOMMUNE. Gyldig fra 22. JUNI FLEXX NATT UNIKT TILBUD FOR UNGDOM MELLOM 16 OG 24 ÅR!

FREDRIKSTAD KOMMUNE. Gyldig fra 22. JUNI FLEXX NATT UNIKT TILBUD FOR UNGDOM MELLOM 16 OG 24 ÅR! FREDRIKSTAD KOMMUNE 2015 Gyldig fra 22. JUNI FLEXX NATT UNIKT TILBUD FOR UNGDOM MELLOM 16 OG 24 ÅR! OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold,

Detaljer

Sømløst i sør. Mobilitet 2015. Plandirektør Tore Kåss. 6.4.2015

Sømløst i sør. Mobilitet 2015. Plandirektør Tore Kåss. 6.4.2015 Sømløst i sør Mobilitet 2015. Plandirektør Tore Kåss. 6.4.2015 Sør Oslo syd Follo i Akershus Østfold Ca. 470 000 innbyggere Ca. 50 millioner kollektivtrafikkreiser årlig Kostnad ca. 2,5 milliarder kroner

Detaljer

HOBØL 2014. Gyldig fra

HOBØL 2014. Gyldig fra HOBØL KOMMUNE 2014 Gyldig fra JANUAR OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig hentes hjemme

Detaljer

TRØGSTAD KOMMUNE GYLDIG FRA NOVEMBER 2017

TRØGSTAD KOMMUNE GYLDIG FRA NOVEMBER 2017 TRØGSTAD KOMMUNE GYLDIG FRA NOVEMBER 2017 OM FLEXX TRØGSTAD KOMMUNE Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan

Detaljer

TRØGSTAD 2014. Gyldig fra

TRØGSTAD 2014. Gyldig fra TRØGSTAD KOMMUNE 2014 Gyldig fra JANUAR OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig hentes hjemme

Detaljer

Møtebok Saksframlegg. Fordeling av regionale folkehelsemidler 2019

Møtebok Saksframlegg. Fordeling av regionale folkehelsemidler 2019 Saksnr.: 2018/8334 Løpenr.: 172380/2018 Klassering: F03 Saksbehandler: Jan Thyrhaug Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Styret for Ungdommens Fylkesråd 13.11.2018 Styret i Østfoldhelsa

Detaljer

Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Tone Lillestølen Tove Larsen Brukerrepresentant

Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Tone Lillestølen Tove Larsen Brukerrepresentant Møteprotokoll Utvalg: Fylkesrådet for funksjonshemmede Møtested: Gamle Tindlundvei 3, 1718 Greåker, NAV Hjelpemiddelsentral Østfold Dato: Mandag 7. april 2014 Tid: Kl. 10.00 14.00 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Regionruter Hedmarken og nattbusser. Gjelder i perioden 18.08.2014-04.01.2015

Regionruter Hedmarken og nattbusser. Gjelder i perioden 18.08.2014-04.01.2015 R Regionruter Hedmarken og nattbusser Gjelder i perioden 18.08.2014-04.01.2015 Regionruter Hedmarken 170 Gjøvik Hamar Elverum Elverum Hamar Gjøvik Nattbuss 191 Nattbuss Hamar Brumunddal Moelv 192 Nattbuss

Detaljer

SARPSBORG KOMMUNE. Gyldig fra 17. AUGUST NYHET UTVIDET TILBUD OG REDUSERT BESTILLINGSFRIST FOR FLEXX BY!

SARPSBORG KOMMUNE. Gyldig fra 17. AUGUST NYHET UTVIDET TILBUD OG REDUSERT BESTILLINGSFRIST FOR FLEXX BY! SARPSBORG KOMMUNE 2015 Gyldig fra 17. AUGUST NYHET UTVIDET TILBUD OG REDUSERT BESTILLINGSFRIST FOR FLEXX BY! OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Freddy Lindquist Nestleder Brukerrepresentant Magnar Enggrav Medlem Brukerrepresentant

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Freddy Lindquist Nestleder Brukerrepresentant Magnar Enggrav Medlem Brukerrepresentant Møteprotokoll Utvalg: Eldrerådet Møtested: Fredriksten, Fylkeshuset Dato: 13.11.2015 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Einar Antonsen Medlem Arbeiderpartiet Ann-Karin Aarvik

Detaljer

TRØGSTAD 2016. Gyldig fra VI HENTER OG KJØRER DEG TIL BUSSPRIS

TRØGSTAD 2016. Gyldig fra VI HENTER OG KJØRER DEG TIL BUSSPRIS TRØGSTAD KOMMUNE 2016 2016 Gyldig fra JANUAR VI HENTER OG KJØRER DEG TIL BUSSPRIS OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som

Detaljer

Kollektivbetjening av Grålum- og Kalnesområdet i Sarpsborg fra 2015

Kollektivbetjening av Grålum- og Kalnesområdet i Sarpsborg fra 2015 Saksnr.: 2013/2695 Løpenr.: 70499/2014 Klassering: N02 Saksbehandler: Kjetil Gaulen Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Flerkulturelt råd 12.11.2014 Eldrerådet 14.11.2014 Fylkesrådet

Detaljer

RAKKESTAD 2014. Gyldig fra

RAKKESTAD 2014. Gyldig fra RAKKESTAD KOMMUNE 2014 Gyldig fra JANUAR OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig hentes hjemme

Detaljer

SARPSBORG 2016. Gyldig fra. NYHET! Nytt Flexx-tilbud til Grålum og Kalnes!

SARPSBORG 2016. Gyldig fra. NYHET! Nytt Flexx-tilbud til Grålum og Kalnes! SARPSBORG KOMMUNE 2016 Gyldig fra JANUAR NYHET! Nytt Flexx-tilbud til Grålum og Kalnes! OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke

Detaljer

MARKER 2016. Gyldig fra VI HENTER OG KJØRER DEG TIL BUSSPRIS

MARKER 2016. Gyldig fra VI HENTER OG KJØRER DEG TIL BUSSPRIS MARKER KOMMUNE 2016 2016 Gyldig fra JANUAR VI HENTER OG KJØRER DEG TIL BUSSPRIS OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en

Detaljer

VÅLER 2014. Gyldig fra

VÅLER 2014. Gyldig fra VÅLER KOMMUNE 2014 Gyldig fra JANUAR OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig hentes hjemme

Detaljer

Kort og billetter. Gyldig fra 1. januar 2014

Kort og billetter. Gyldig fra 1. januar 2014 Kort og billetter Gyldig fra 1. januar 2014 BRAKAR Postboks 3 Bragernes, 3001 Bragernes Tlf.: 177 eller 815 00 184 E-post: firmapost@brakar.no facebook.com/brakar.no Reisekort Vi har to typer kort: Brakar

Detaljer

RutetiderBåt. Gyldig 19.05-31.08.2008. Oslo - Nesodden Vestside - Drøbak - Son

RutetiderBåt. Gyldig 19.05-31.08.2008. Oslo - Nesodden Vestside - Drøbak - Son RutetiderBåt Gyldig 19.05-31.08.2008 Oslo - Nesodden Vestside - Drøbak - Son 602 Hvilken type billett passer for meg i Akershus eller mellom Akershus og Oslo? Enkeltbillett Enkeltbillett selges av betjening

Detaljer

RÅDE KOMMUNE GYLDIG FRA NOVEMBER 2017

RÅDE KOMMUNE GYLDIG FRA NOVEMBER 2017 RÅDE KOMMUNE GYLDIG FRA NOVEMBER 2017 OM FLEXX RÅDE KOMMUNE Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig

Detaljer

Møtedato 15.6.2010 HANDLINGSPROGRAM FOR KOLLEKTIVTRANSPORT 2010-2013.

Møtedato 15.6.2010 HANDLINGSPROGRAM FOR KOLLEKTIVTRANSPORT 2010-2013. Sentraladministrasjonen Samferdselsavdelinga Arkivsak: 09/01280 Arkivkode: _ Saksbeh: David Karlsen Ugradert Saksgang Fylkestinget Møtedato 15.6.2010 Saksnr. 10/22 HANDLINGSPROGRAM FOR KOLLEKTIVTRANSPORT

Detaljer

Ny pris og sonestruktur foreløpig evaluering. Strategiforum Hanne N. Breivik, torsdag 7. juni 2012

Ny pris og sonestruktur foreløpig evaluering. Strategiforum Hanne N. Breivik, torsdag 7. juni 2012 Ny pris og sonestruktur foreløpig evaluering Strategiforum Hanne N. Breivik, torsdag 7. juni 2012 1 2 Nytt, felles, forenklet prisog sonesystem og (nesten) full e-billettering i Oslo og Akershus 02.10.2011:

Detaljer

Ny sone- og prisstruktur i Oslo og Akershus. Oslo, 12.11.2009 Strategisk planlegger Espen Martinsen, Ruter As

Ny sone- og prisstruktur i Oslo og Akershus. Oslo, 12.11.2009 Strategisk planlegger Espen Martinsen, Ruter As Ny sone- og prisstruktur i Oslo og Akershus Oslo, 12.11.2009 Strategisk planlegger Espen Martinsen, Ruter As 3 Litt av et utvalg.. 5 Differensiert utvalg av salgssteder. Mange muligheter for kjøp av togbillett

Detaljer

Hedmark Trafikk. Samferdselskomiteen 2. juni 2014

Hedmark Trafikk. Samferdselskomiteen 2. juni 2014 Hedmark Trafikk Samferdselskomiteen 2. juni 2014 3 i foretaketsvedtekter HedmarkTrafikker et foretaksomskalha ansvarfor overordnetruteplanleggingog markedsføringavkollektivtilbudet,samtsamordningavdrift

Detaljer

Mobilitet 2011. Fra lokal og regional til nasjonal takstsamordning utfordringer og muligheter

Mobilitet 2011. Fra lokal og regional til nasjonal takstsamordning utfordringer og muligheter Mobilitet 2011 Fra lokal og regional til nasjonal takstsamordning utfordringer og muligheter Utviklingsdirektør 1 Tore Kåss, Ruter AS 2 Nytt, felles, forenklet prisog sonesystem og (nesten) full e-billettering

Detaljer

HVALER KOMMUNE GYLDIG FRA 20. JUNI 2016

HVALER KOMMUNE GYLDIG FRA 20. JUNI 2016 HVALER KOMMUNE GYLDIG FRA 20. JUNI 2016 OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig hentes hjemme

Detaljer

MOSS OG RYGGE KOMMUNE

MOSS OG RYGGE KOMMUNE MOSS OG RYGGE KOMMUNE GYLDIG FRA APRIL 2017 OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig hentes

Detaljer

På bybussene i Tromsø og Harstad er billetten kun gyldig så lenge billettens telleverk er aktivt.

På bybussene i Tromsø og Harstad er billetten kun gyldig så lenge billettens telleverk er aktivt. v.2.0.5 (17.05.17) Om Mobillett Troms Mobillett er en mobilapplikasjon som gjør det mulig å kjøpe enkeltbilletter og periodebilletter til kollektivreiser i hele Troms Fylke via app for iphone og Android

Detaljer

Møtebok - Saksframlegg. Innføring av HjemJobbHjem-konsept. Bakgrunn for saken. Fakta. Vedlegg: Ingen

Møtebok - Saksframlegg. Innføring av HjemJobbHjem-konsept. Bakgrunn for saken. Fakta. Vedlegg: Ingen Saksnr.: 2017/10182 Løpenr. 176068/2018 Klassering: N00 Saksbehandler: Thomas Sirland / Gry Rustad Pettersen Møtebok - Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Koordineringsutvalg for Bypakke

Detaljer

Kollektivtiltak i Moss

Kollektivtiltak i Moss Fakta om kommunen Kollektivtiltak i Moss Spesielt om fergetrafikken som lager rush 25 ganger i døgnet Pendlere 1500 månedskort med tog +3000 bilpendlere Historikk kollektivandel i bytrafikken Gjennomført

Detaljer

RÅDE KOMMUNE GYLDIG FRA APRIL 2017

RÅDE KOMMUNE GYLDIG FRA APRIL 2017 RÅDE KOMMUNE GYLDIG FRA APRIL 2017 OM FLEXX RÅDE KOMMUNE Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig hentes

Detaljer

VILKÅR FOR REISER MED BUSS OG BÅT I SOGN OG FJORDANE

VILKÅR FOR REISER MED BUSS OG BÅT I SOGN OG FJORDANE VILKÅR FOR REISER MED BUSS OG BÅT I SOGN OG FJORDANE Nedanfor finn du informasjon om vilkår for kollektivreiser med buss og båt internt i Sogn og Fjordane. Desse gjeld for alle operatørar. Kringom sin

Detaljer

Forslag til endring av regionale busstilbud i Indre Østfold

Forslag til endring av regionale busstilbud i Indre Østfold Saksnr.: 2010/1607 Løpenr.: 34524/2014 Klassering: 223 Saksbehandler: Kjetil Gaulen Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Eldrerådet 28.05.2014 Flerkulturelt råd 28.05.2014 Fylkesrådet

Detaljer

Høring. Lovfesting av medvirkningsordning for ungdom

Høring. Lovfesting av medvirkningsordning for ungdom Saksnr.: 2013/6567 Løpenr.: 61162/2013 Klassering: 030 Saksbehandler: Olav Nyhus Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Opplæring, kultur og helsekomiteen 15.10.2013 Fylkesutvalget 17.10.2013

Detaljer

HALDEN OG AREMARK Gyldig fra

HALDEN OG AREMARK Gyldig fra HALDEN OG AREMARK KOMMUNE 2014 Gyldig fra JANUAR OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig

Detaljer

Tlf facebook.com/flexxostfold

Tlf facebook.com/flexxostfold 042016 232016 - THEPITCH Tlf. 03177 www.flexx.no facebook.com/flexxostfold Vi ønsker alle våre kunder en riktig god og varm sommer! TRØGSTAD KOMMUNE GYLDIG FRA 20. JUNI 2016 OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk

Detaljer

Nasjonal reiseplanlegging og elektronisk billettering

Nasjonal reiseplanlegging og elektronisk billettering Nasjonal reiseplanlegging og elektronisk billettering Effektive virkemidler for en attraktiv kollektivtransport ITS for bærekraftig utvikling 1. september 2014 15.09.2014 Politisk føring Stortinget har

Detaljer

KOLUMBUS STRATEGI

KOLUMBUS STRATEGI STRATEGI 2016-2021 Strategien danner en ramme for hva vi har som mål å arbeide systematisk med på kort og lang sikt for å skape et attraktiv Rogaland med god mobilitet. KOLUMBUS Kolumbus strategiplan 2016-2021

Detaljer

HORDALAND FYLKESKOMMUNE

HORDALAND FYLKESKOMMUNE HORDALAND FYLKESKOMMUNE 01.07.2012 Skyss REGLEMENT FOR TAKSTAR OG RABATTORDNINGAR FOR BUSS OG BYBANEN I HORDALAND NYTT BILLETTSYSTEM Gjeldande frå 01. juli 2012 og inntil vidare 1. GENERELLE REGLAR Reglementet

Detaljer

FLEXX NATT Nyhet for ungdom!

FLEXX NATT Nyhet for ungdom! FREDRIKSTAD KOMMUNE 2014 Gyldig fra 18. AUGUST FLEXX NATT Nyhet for ungdom! OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig

Detaljer

Forprosjekt om etablering av busstilbud over riksgrensen mellom Østfold og Värmland

Forprosjekt om etablering av busstilbud over riksgrensen mellom Østfold og Värmland Saksnr.: 2013/8240 Løpenr.: 59497/2014 Klassering: N15 Saksbehandler: Kjetil Gaulen Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Samferdsel, miljø og klimakomiteen 15.10.2014 Fylkesutvalget

Detaljer

Møteinnkalling for Ungdomsrådet. Saksliste

Møteinnkalling for Ungdomsrådet. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Møteinnkalling for Ungdomsrådet Møtedato: 05.05.2015 Møtested: Formannskapssalen - Heggin 1 Møtetid: 15:30 Forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen mandag 04.05.2015. Varamedlemmer møter

Detaljer

Virkninger på kollektivreiser av: - brukerbetaling på vei. - nytt takst- og sonesystem i kollektivtrafikken

Virkninger på kollektivreiser av: - brukerbetaling på vei. - nytt takst- og sonesystem i kollektivtrafikken Virkninger på kollektivreiser av: - brukerbetaling på vei - nytt takst- og sonesystem i kollektivtrafikken Christine Oma Nordstrøm Hanne Samstad 20. september 2012 1 Bakgrunn Oslo kommune og Akershus fylkeskommune

Detaljer

Håndbok for kollektivreiser i Oppland

Håndbok for kollektivreiser i Oppland Håndbok for kollektivreiser i Oppland Regler og billettering Juli 2013 2 Innholdsfortegnelse 1. Grunnlag og virkeområde... 6 2. Sjåførens betjening av kunder... 7 3. Kunden... 8 3.1 Opptreden... 8 3.2

Detaljer

MARKER KOMMUNE GYLDIG FRA 20. JUNI 2016

MARKER KOMMUNE GYLDIG FRA 20. JUNI 2016 MARKER KOMMUNE GYLDIG FRA 20. JUNI 2016 OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig hentes hjemme

Detaljer

SOMMER 2016 RUTETIDER

SOMMER 2016 RUTETIDER 3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no SOMMER 2016 RUTETIDER Gjelder fra 20. juni 2016 til og med 14. august 2016 Drangedal Kragerø Bamble (vest) Vi samarbeider med konkurrenten.no

Detaljer

Gratis handlebuss i Drammen. Gert Myhren, Byplan

Gratis handlebuss i Drammen. Gert Myhren, Byplan Gratis handlebuss i Drammen Gert Myhren, Byplan Vedtak i bystyret 27.11.2018 I forbindelse med Økonomiplan 2019-2022/Årsbudsjett 2019 fattet bystyret følgende vedtak: Det settes av kr. 3 mill. i 2019 til

Detaljer

2.1. TRASÉ Operatør skal beskrive linjens trasé. Alle forhold som Ruter kan ha interesse av å ha kjennskap til, skal beskrives i trasébeskrivelsen.

2.1. TRASÉ Operatør skal beskrive linjens trasé. Alle forhold som Ruter kan ha interesse av å ha kjennskap til, skal beskrives i trasébeskrivelsen. 1. INNLEDNING Prisavtalene vil være et supplement for til Ruters øvrige kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Samarbeidet skal i tillegg til Ruters øvrige tilbud og samarbeid med annen kollektivtrafikk (for

Detaljer

Møteinnkalling Samferdsel, miljø og klimakomiteen

Møteinnkalling Samferdsel, miljø og klimakomiteen Møteinnkalling Samferdsel, miljø og klimakomiteen Møtested: Fylkeshuset, møterom Fredriksten Tidspunkt: Tirsdag 11. desember 2012 kl. 09.00 Eventuelle forfall meldes til Margrethe Corneliussen på e-post

Detaljer

HORDALAND FYLKESKOMMUNE

HORDALAND FYLKESKOMMUNE HORDALAND FYLKESKOMMUNE 01.03.2010 Skyss REGLEMENT FOR TAKSTAR OG RABATTORDNINGAR FOR BUSS OG SNØGGBÅT I HORDALAND NYTT BILLETTSYSTEM Gjeldande frå 1. mars 2010 og inntil vidare 1. GENERELLE REGLAR Reglementet

Detaljer

Lokalruter Elverum. Gyldig fra 4.4.11. hedmark-trafikk.no. Hedmark Trafikk. Hedmark Trafikk

Lokalruter Elverum. Gyldig fra 4.4.11. hedmark-trafikk.no. Hedmark Trafikk. Hedmark Trafikk Lokalruter Elverum Gyldig fra 4.4.11 hedmark-trafikk.no Hedmark Trafikk Hedmark Trafikk Innhold LOKALRUTER. VÅLER ELVERUM Våler Eid Bronka Elverum (Vestsiden)... 3 Elverum Rølsåsen Sørskogbygda... 4 Elverum

Detaljer

Utredning av kollektivtilbudet i Østfold - Høringsforslag

Utredning av kollektivtilbudet i Østfold - Høringsforslag Saksnr.: 2018/8096 Løpenr.: 87425/2018 Klassering: N02 Saksbehandler: Kjetil Gaulen Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Styret for Ungdommens Fylkesråd 04.09.2018 Flerkulturelt råd

Detaljer

30.05.2013 Kollektivtiltak og framkomst. Kollektivtiltak og fremkommelighet

30.05.2013 Kollektivtiltak og framkomst. Kollektivtiltak og fremkommelighet 30.05.2013 Kollektivtiltak og framkomst Kollektivtiltak og fremkommelighet Seminar for erfaringsdeling Litteraturhuset i Bergen, 30. mai 2013 Bakgrunn for dagens seminar Skyss/HFK er i gang med et arbeid

Detaljer

NSB AS v/ Birgit Odde Husom Postboks 1800 sentrum 0048 Oslo

NSB AS v/ Birgit Odde Husom Postboks 1800 sentrum 0048 Oslo Postboks 42 3249 Sandefjord styret@ulo.no Dato 7/6-16 NSB AS v/ Birgit Odde Husom Postboks 1800 sentrum 0048 Oslo hjelp@nsb.no, NSB AS v/kristin Kjøge Jansson Schweigaardsgate 23 0048 Oslo kristin.kjoge.jansson@nsb.no

Detaljer

Ny dag, nye tider. Evaluering av NYPS og ruteendringen 9. desember Presentasjon nye MIS Team Analyse, Gylve Aftret-Sandal 19.06.13

Ny dag, nye tider. Evaluering av NYPS og ruteendringen 9. desember Presentasjon nye MIS Team Analyse, Gylve Aftret-Sandal 19.06.13 Ny dag, nye tider Evaluering av NYPS og ruteendringen 9. desember Presentasjon nye MIS Team Analyse, Gylve Aftret-Sandal 9.06.3 Ny pris- og sonestruktur (NYPS) Ruteendringen i desember 202 Begge tiltakene

Detaljer

Tilleggsutredning. Modell - Hordaland, en takstsone. Bergen 19.05.2014

Tilleggsutredning. Modell - Hordaland, en takstsone. Bergen 19.05.2014 Tilleggsutredning Modell - Hordaland, en takstsone Bergen 19.05.2014 Oppsummering - Innføring av en takstsone i hele Hordaland Fordeler Enkelt å bruke og forstå Enkelt salg av billetter i alle salgskanaler

Detaljer

EIDSBERG 2016. Gyldig fra VI HENTER OG KJØRER DEG TIL BUSSPRIS

EIDSBERG 2016. Gyldig fra VI HENTER OG KJØRER DEG TIL BUSSPRIS EIDSBERG KOMMUNE 2016 2016 Gyldig fra JANUAR VI HENTER OG KJØRER DEG TIL BUSSPRIS OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som

Detaljer

Fylkesrådets oppdragsbrev Hedmark Trafikk FKF

Fylkesrådets oppdragsbrev Hedmark Trafikk FKF Saknr. 15/4517-5 Saksbehandler: Øystein Sjølie Fylkesrådets oppdragsbrev 2016 - Hedmark Trafikk FKF Innstilling til vedtak: Fylkesrådet godkjenner vedlagte oppdragsbrev 2016 for Hedmark Trafikk FKF. Vedlegg:

Detaljer

Rapport - mulighetsstudie autonom buss i Fredrikstad og Sarpsborg

Rapport - mulighetsstudie autonom buss i Fredrikstad og Sarpsborg Saksnr.: 2017/10182 Løpenr. 151524/2018 Klassering: N00 Saksbehandler: Marit Johanne Aarum Møtebok - Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Koordineringsutvalg Bypakke Nedre Glomma 20.08.2018

Detaljer

Velkommen til skoleskyssen

Velkommen til skoleskyssen Velkommen til skoleskyssen [ 1 ] Innhold Side Velkommen til skoleskyssen 03 Grunnskole 04 Retten til skoleskyss 04 Skysskort 05 Videregående skole 08 Retten til skoleskyss 08 Skolekort 09 Tilrettelagt

Detaljer

Møteinnkalling Samferdsel, miljø og klimakomiteen

Møteinnkalling Samferdsel, miljø og klimakomiteen Møteinnkalling Samferdsel, miljø og klimakomiteen Møtested: Fylkeshuset, møterom Valdisholm Tidspunkt: Onsdag 12. mars 2014 kl. 08.00-09.00 Eventuelle forfall meldes til Margrethe Corneliussen på e-post

Detaljer

www.timekspressen.no Vikersund-Krokstadelva-Drammen-Oslo Linje 10 Rutetabell gyldig fra 08.11.10 En del av:

www.timekspressen.no Vikersund-Krokstadelva-Drammen-Oslo Linje 10 Rutetabell gyldig fra 08.11.10 En del av: Rutetabell gyldig fra 08.11.10 Vikersund-Krokstadelva-Drammen-Oslo Linje 10 Vikersund-Krokstadelva- Drammen-Oslo med forbindelse: Hønefoss-Vikersund Oslo-Oslo lufthavn Gardermoen ƒ med alle avganger linje

Detaljer

Linje 14. Vi kjører for deg! Stavern - Larvik - Rv303 - Sandefjord - Kopstad - Drammen - Oslo. med forbindelse Oslo - Oslo lufthavn Gardermoen ƒ

Linje 14. Vi kjører for deg! Stavern - Larvik - Rv303 - Sandefjord - Kopstad - Drammen - Oslo. med forbindelse Oslo - Oslo lufthavn Gardermoen ƒ Linje 14 Stavern - Larvik - Rv303 - Sandefjord - Kopstad - Drammen - Oslo med forbindelse Oslo - Oslo lufthavn Gardermoen ƒ Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 02.01.12 Innhold Rabatter...

Detaljer

Linje 3 Takster fra 01.02.2013

Linje 3 Takster fra 01.02.2013 Linje 3 Takster fra 01.02.2013 ØKT takstområde 90 Moss 140 110 Moss Svensk takstområde 140 130 35 160 140 45 45 UTEN MVA 195 170 55 55 45 Halden/Svinesundparken 210 180 55 55 55 40 230 190 150 140 140

Detaljer

BELØNNINGSORDNINGEN FOR BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK/BUSKERUDBYPAKKE 1.

BELØNNINGSORDNINGEN FOR BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK/BUSKERUDBYPAKKE 1. Felles saksfremlegg om BELØNNINGSORDNINGEN FOR BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK/BUSKERUDBYPAKKE 1. REVIDERT HANDLINGSPROGRAM 2010-2013 MED PRINSIPPER FOR BILTRAFIKKREDUSERENDE TILTAK. Forslag

Detaljer

Høring - Forslag om endring av 6 i yrkestransportlova - om behovsprøving for kommersielle bussruter

Høring - Forslag om endring av 6 i yrkestransportlova - om behovsprøving for kommersielle bussruter Saksnr.: 2018/11295 Løpenr.: 178674/2018 Klassering: N00 Saksbehandler: Marit Johanne Aarum Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkesutvalget 13.12.2018 Høring - Forslag om endring

Detaljer