Møteinnkalling Samferdsel, miljø og klimakomiteen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling Samferdsel, miljø og klimakomiteen"

Transkript

1 Møteinnkalling Samferdsel, miljø og klimakomiteen Møtested: Fylkeshuset, møterom Valdisholm Tidspunkt: Onsdag 12. mars 2014 kl Eventuelle forfall meldes til Margrethe Corneliussen på e-post eller på telefon Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer Olav Ingebjørn Moe Leder Kristelig Folkeparti Andreas Lervik Nestleder Arbeiderpartiet Aase Furali Medlem Arbeiderpartiet Gunnel Edfeldt Medlem Arbeiderpartiet Ole Hagen Medlem Arbeiderpartiet Lars Vangen Medlem Senterpartiet Tor Prøitz Medlem Høyre Gretha Kant Medlem Høyre Hilde Borger Medlem Høyre Kjell Håvard Jensen Medlem Fremskrittspartiet Hanne Therese S. Myhrer Medlem Fremskrittspartiet Sarpsborg, 5. mars 2014 Olav Ingebjørn Moe leder Side1

2 Saksliste Saksnr. Sakstittel Side Saker til behandling PS 14/2014 Forslag til endring av regionale og fylkeskryssende busstilbud i Østfold Side2

3 Sakertilbehandling Side3

4 Sakertilbehandling Side4

5 Saksnr.: 2010/1607 Løpenr.: 7570/2014 Klassering: 223 Saksbehandler: Kjetil Gaulen Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Samferdsel, miljø og klimakomiteen /2014 Forslag til endring av regionale og fylkeskryssende busstilbud i Østfold Vedlegg: 1) Lokale og regionale tilbud som blir videreført 2) Forslag til nye regionale busstilbud i Indre Østfold Bakgrunn for saken Nettbuss Øst AS har etablert et omfattende kommersielt ekspressbusstilbud med TIMEkspressen mellom Østfoldbyene og Oslo som også utgjør en viktig del av det lokale busstilbudet; Linje 3 Halden-Sarpsborg-Moss-Oslo, Linje 6 Hvaler-Fredrikstad-Oslo og Linje 9 Mysen-Askim-Oslo. Østfold fylkeskommune inngikk tidlig i 2013 nye, langsiktige avtaler om lokaltrafikk med TIMEkspressen samt lokalrute 206 mellom Mysen og Sarpsborg. TIMEkspressen har hatt økonomiske utfordringer i flere år, og Nettbuss har valgt å si opp avtalen med Linje 9, Linje 206 og Linje 3 mellom Halden og Sarpsborg og varslet en avvikling av tilbudet fra sommeren Alternative tilbud til Linje 3 vil ikke behandles i denne saken, men vil fremmes som sak når innretning og omfang av nye tilbud er avklart. Samferdsel, næring- og klimakomiteen behandlet en sak om kollektivtilbudet langs E18 i Indre Østfold i møte 29. november 2013 (PS 88/2013), med følgende vedtak; Samferdsel, miljø- og klima komiteen ber fylkesrådmannen om en nærmere avklaring av hvilke tilbud som kan videreføres innenfor dagens godtgjørelse til TIMEkspressen linje 9, samt hvilke godtgjørelse som er nødvendig for å videreføre et minimumstilbud for dagpendlere mellom Indre Østfold og Oslo. Fylkesrådmannen legger frem en ny sak våren 2014 hvor alternative tilbud gjennom en avtale med Ruter AS samt kapasiteten på Østfoldbanens Østre Linje også vurderes. SMK-komiteen ber fylkesrådmannen undersøke muligheten for å se strekningene Karlstad-Mysen og Mysen-Oslo i sammenheng for og å vurdere muligheten for en tilbyder på hele strekningen. Saken fremmes for å vurdere konsekvensene av varslede endringer og behandle et forslag til nytt regionalt busstilbud langs E 18 i Indre Østfold, langs rv 111 mot Rakkestad og Sarpsborg samt tilbudet mellom Askim og Sarpsborg. Side5

6 Fylkesrådmannen foreslår å sende forslaget på høring med endelig behandling i juni. Fakta om dagens tilbud TIMEkspressen Linje 9 Mysen-Askim-Oslo Passasjerstatistikken for TIMEkspressen linje 9 viser totalt nærmere reiser i 2012, fordelt med reiser internt i Østfold og fylkeskryssende reiser samt om lag reiser utenfor Østfold. Av de interne reisene utgjør grunnskoleelevene om lag og videregående skoleelever om lag reiser. Skoleelevene fordeler seg på mange ulike avganger, men det er særlig to avganger om ettermiddagen som benyttes. Nettbuss gjennomførte en omfattende ruteomlegging og effektivisering i juni Da ble tilbudet redusert, strekningen Ørje-Mysen lagt ned og alle avganger i helgen fjernet. Tiltakene reduserte underskuddet, men selskapet forventer likevel et negativt resultat på nærmere fem millioner kroner i Passasjerbelegget i rushtiden er høyt og det er ikke uvanlig med plassproblemer på enkelte avganger. Dessverre er det relativt lavt belegg på avgangene utenfor rushtiden. Utfordringen for Nettbuss er først og fremst at kostnadene øker betydelig mer enn inntektene. All erfaring tilsier at det er vanskelig å dekke inn underskuddet ved å gjennomføre en betydelig takstøkning, særlig siden ekspressbussen er en direkte konkurrent til toget og prisen derfor ikke kan ligge mye høyere enn dette. Østfold fylkeskommune har inngått en avtale med Nettbuss om godtgjørelse for skoleelever som benytter tilbudet for å sikre et godt skysstilbud i hovedsak på strekningen Mysen - Askim. Godtgjørelsen utgjør om lag 1,1 million kroner i Linje 206 Mysen Rakkestad - Sarpsborg Østfold kollektivtrafikk inngikk en avtale med Nettbuss Østfold i 2006 om godtgjørelse for skoleelever som benytter lokalrute 206 i Østfold. Avtalen er videreført i en ny avtale fra 1. juli Hensikten er først og fremst å sikre et godt skysstilbud for skoleelevene, men det er samtidig et mål å kunne tilby ordinære reisende de samme pris- og rabattordningene som gjelder for andre lokale busstilbud i Østfold. Linje 206 er det eneste lokale busstilbudet på strekningen Sarpsborg - Rakkestad - Mysen. Tilbudet har 9 daglige avganger i hver retning på hverdager og 3 avganger på lørdager og søndager. Totalt antall reiser i 2013 var omlag , hvorav ble foretatt av elever i videregående skole og av elever i grunnskolen. Avtalen bygger på prinsippene i en nettoavtale, hvor selskapet beholder inntektene fra salg av billetter og kort om bord i bussene. Godtgjørelsen fra Østfold kollektivtrafikk utgjør om lag kr 3,5 mill pr år. Linje 465 Askim Skiptvet Sarpsborg Tilbudet inngår i den ordinære anbudsavtalen med Nettbuss i Askim og omfatter 9 avganger i hver retning mellom Askim og Gjerstad på hverdager, hvor 6 av disse har start og endepunkt i Sarpsborg. Tilbudet omfatter noe skoleskyss mellom Skiptvet og Askim i tillegg. Tilbudet i helgene er begrenset og omfatter kun 2 avganger i hver retning på lørdager som betjenes av minibuss. 2 Side6

7 Antall passasjerer i 2013 var vel Avtalen bygger på prinsippene i en bruttoavtale, hvor Østfold kollektivtrafikk beholder inntektene fra salg av billetter og kort om bord i bussene. Godtgjørelsen i 2013 var om lag 5 mill kr. Linje 476/875 Trøgstad Lillestrøm - Oslo Tilbudet drives i regi av Ruter etter avtale med Østfold kollektivtrafikk og omfatter 8 avganger i hver retning mellom Skjønhaug og Lillestrøm på hverdager, hvor 3 av disse har start og endepunkt i Oslo. I tillegg omfatter tilbudet 2 avganger mellom Skjønhaug og Lillestrøm på lørdager og søndager. De tre pendleravgangene mot Oslo benyttes av i gjennomsnitt under 20 reisende fra Østfold hver dag. Ruter mottar en årlig godtgjørelse fra Østfold kollektivtrafikk på om lag kr 2 mill for drift av tilbudet. L22 Mysen Oslo S NSB har et omfattende tilbud mellom Mysen og Oslo med halvtimesavganger i rush og timesavganger utenfor rush. Reisetiden er i overkant av en time med stopp på Slitu, Askim, Spydeberg, Knapstad, Tomter, Skotbu, Kråkstad, Ski og Holmlia. Første avgang er kl 0455 fra Mysen og siste avgang fra Oslo er kl 2331 på hverdager. Flexx Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold. Prisen er som for en ordinær busstur og de fleste tilbudene åpner for å hente og levere kunden hjemme. Indre Østfold har et nettverk av bestillingstilbud, og en del av disse har korrespondanse med buss og tog videre mot Oslo, jf vedlagt oversikt. Lokale busstilbud langs E18 I tillegg til dagens ekspressbusstilbud og togtilbud finnes det en rekke lokale busstilbud og bestillingstilbud i regionen. Dette er ruter som i hovedsak er lagt opp for å ivareta skoleskyssen i regionen, men som også kan benyttes av andre. Disse enkeltrutene blir ikke kommentert spesielt her, men er vedlagt saken i vedlegg 1. Fylkesrådmannen vil påpeke at det ikke foreslås endringer i disse rutene. Dette innebærer bl.a at lokale tilbud langs E18 (Ørje-Mysen og Spydeberg-Askim) opprettholdes som i dag. Fylkesrådmannens vurdering Mål og avtaleforhold Det er en overordnet målsetting for transportpolitikken å tilby et effektivt, tilgjengelig, sikkert og miljøvennlig transportsystem som dekker samfunnets behov for transport og fremmer regional utvikling. Fylkesrådmannen har i tidligere politiske saker gitt uttrykk for at avtalen med Nettbuss om lokaltrafikk med kommersielle ekspressbusstilbud har bidratt til å styrke tilbudet mellom østfoldbyene, med høyere kvalitet og til en lavere kostnad enn alternative tilbud. Samtidig er avtalene basert på kommersielle betingelser og omfatter ikke en tilsvarende driveplikt som i ordinære avtaler om lokaltrafikk i Østfold. Dette gir en mindre forutsigbarhet i tilbudet og kan resultere i endringer eller nedleggelse av tilbud som fylkeskommunen må erstatte med alternative tilbud. Slike avtaler kan derfor på sikt gi økte kostnader og et totalt sett dårligere tilbud. 3 Side7

8 Fylkesrådmannen mener samtidig at avtalen med Nettbuss Østfold har vært en god avtale for fylkeskommunen og har derfor valgt ikke å konkurranseutsette dette tilbudet tidligere. Basert på nye vurderinger, blant annet knyttet til oppfølgingen av kollektivtransportforordningen i rundskriv fra Samferdselsdepartementet nr 1/2014 datert 25.februar 2014, åpner ikke anskaffelsesreglementet for å inngå direktekjøpsavtaler med den fremgangsmåten dette er gjort i avtalene med TIMEkspressen Linje 9 og Linje 206. Dette gjelder uavhengig av inntektsrisiko og størrelse på tilbud eller tilskudd. Fylkesrådmannen anbefaler derfor at det heretter legges til grunn at nye avtaler om lokale busstjenester bør være langsiktige avtaler som er inngått etter anbudskonkurranser hvor fylkeskommunen setter krav til tilbud og kvalitet. Fylkeskommunens ansvarsområde Østfold fylkeskommune har som beskrevet i denne saken inngått avtaler om lokaltrafikk på ekspressbusser som krysser fylkesgrensen. Fylkeskommunens kjøp av tjenester på fylkeskryssende ekspressruter har primært vært å sikre et lokalt rutetilbud intern i Østfold. Det økonomiske bidraget har ikke vært ment for å subsidiere kollektivreiser utover fylkesgrensen. Indirekte kan imidlertid disse kjøpene ha bidratt til at det totale ekspressbusstilbudet kunne opprettholdes. Det er et relativt stort fremtidig behov for å bedre det lokale og regionale kollektivtilbudet internt i Østfold. Fylkesrådmannen vil derfor ikke anbefale at det benyttes økonomiske midler til å subsidiere kollektivtransport som går utover fylkesgrensen. Sømløst i Sør Fylkeskommunen har samtidig et ansvar for å tilrettelegge best mulig for overgang mellom lokale kollektivtilbud og tog eller ekspressbusser mot Oslo. En slik ansvarsfordeling er også i tråd med samarbeidsavtalen om «Sømløst i Sør» som ble inngått med NSB og Ruter i NSB har sett på utfordringer og muligheter med flere togpendlere på Østre linje, og gitt tilbakemelding om at de ser på tilpasninger i passasjerkapasiteten for å møte et økt behov i forbindelse med nedleggelse av ekspressbusstilbudet. NSB melder samtidig om en del kortsiktige utfordringer i forbindelse med at jernbaneverket skal utføre omfattende forbedringsarbeid på strekningen fra 15. juni. NSB planlegger for et generelt redusert togtilbud i ruteplanen for sommer og høst 2014, og melder samtidig om at hele strekningen Rakkestad Ski vil bli stengt i perioden 21. juni 7. september. I tillegg vil alle rushtidsavgangene bli innstilt morgen og ettermiddag frem til desember siden krysningssporene på strekningen vil bli stengt. NSB har nedsatt en arbeidsgruppe som planlegger alternative tilbud slik at trafikkavviklingen kan gjennomføres med minst mulig ulemper for pendlerne. Generelt vil kapasiteten på Østre linje i retning Oslo om morgenen være uproblematisk, mens det vil være større utfordringer i motsatt retning på ettermiddagen, siden alle kunder som benytter togene konkurrerer på lik linje om plassene ut fra Oslo. Erfaringsmessig vil dette medføre ståplasser til Ski. På noe lengre sikt vil den planlagte modernisering av strekningen med nytt signalsystem og oppgradering av stasjonene gi et løft for Østre linje. 4 Side8

9 Nye tilbud mellom Karlstad-Mysen og Mysen-Oslo Nye tilbud på strekningene Karlstad-Mysen og Mysen-Oslo ble behandlet i Samferdsel, miljøog klimakomiteen 20. november 2013 (PS 90/2013) og vil vurderes nærmere i et forprosjekt (Interreg) som gjennomføres våren 2014 i samarbeid med Region Värmland. Rapporten fra forprosjektet vil etter planen foreligge i løpet av sommeren og danne grunnlag for å vurdere et hovedprosjekt med prøvedrift fra Alternative tilbud Fylkesrådmannen ble i sak PS 88/2013 bla bedt om»en nærmere avklaring av hvilke tilbud som kan videreføres innenfor dagens godtgjørelse til TIMEekspressen linje 9 samt hvilken godtgjørelse som er nødvendig for å videreføre et minimumstilbud for pendlerne mellom Indre Østfold og Oslo.» Etter at SMK fattet slikt vedtak har Nettbuss Øst AS også sagt opp rute 206 Mysen Rakkestad Sarpsborg. SMK er tidligere orientert om dette. Fylkesrådmannen har med bakgrunn i de nye forutsetningene (rute 206) valgt å vurdere en større endring av kollektivtilbudet i Indre Østfold og mellom Indre- og ytre Østfold. STREKNINGEN MYSEN SARPSBORG OG ASKIM SARPSBORG Alternativ 1: Tilbud innenfor dagens økonomiske rammer. Det økonomiske handlingsrommet er på totalt kr. 10,6 mill. Beløpet fremkommer som summen av de frigjorte midlene fra kjøp av tjenester på linje 9 Mysen-Askim-Oslo, rute 206 Mysen-Rakkestad-Sarpsborg og rute 465 Askim Sarpsborg. Fylkesrådmannen vil nå anbefale at rute 206 og 465 slås sammen til en ringrute som betjener Sarpsborg Rakkestad Mysen Askim Skiptvet Sarpsborg med 7 avganger på hverdager i begge retninger, samt 3 tilleggsavganger på strekningen Rakkestad Mysen og Skiptvet - Askim i korrespondanse med toget på de typiske pendleravgangene. Ingen tilbud lørdag og søndag. Kostnaden er beregnet til om lag 10,6 mill kr pr år. Vedlegg 2. Alternativ 2: Utvidet tilbud med kr. 2 mill. pr. år. Som alternativ 1, men med 3 avganger på ny ringrute lørdag og søndag. Tilbudet kan finansieres med om lag 2 mill kr av allerede tilgjengelige midler (1 mill kr for 2. halvår 2014). Tilbud utover dette vil ha en anslått kostnad på kr 1,5 mill for hver nye ringrute som settes opp på hverdager (en avgang i hver retning). Ut fra behov og kostnad er imidlertid fylkesrådmannen usikker på om et slikt helgetilbud bør igangsettes. STREKNINGEN MYSEN ASKIM OSLO Med bakgrunn i gjeldene regelverk kan ikke Østfold fylkeskommune fortsette med direkte kjøp tilsvarende det som er gjort for linje 9 Mysen-Askim-Oslo. Det er derfor vanskelig å angi den nøyaktige kostnaden ved et slikt minimumstilbud før det er gjennomført en anbudsprosess. Fylkesrådmannen har i samtaler med nåværende transportør bedt om en oversikt over hva et kjøp av 3 pendleravganger i hver retning morgen og ettermiddag på strekningen Mysen Askim Oslo vil koste. Med bakgrunn i tilbakemeldinger fra transporten vil fylkesrådmannen anslå en kostnad i størrelse kr. 2,5 til 3,0 mill. pr. år for et slikt tilbud. Den endelige kostnaden vil imidlertid ikke være kjent før et eventuelt anbud er gjennomført. 5 Side9

10 Ut fra fylkeskommunenes ansvarsområde og andre mer prioriterte behov, vil imidlertid fylkesrådmannen ikke anbefale å bruke midler på dette. Videre arbeid Driftsnivået på tilbudet langs E18 og mellom Indre og Ytre Østfold har variert lite gjennom året, og det er ikke tatt høyde for redusert reisebehov i juli og august. Fylkesrådmannen anbefaler at tilbudet i større grad tilpasses en vinter og sommerproduksjon, og at det vurderes bestillingstilbud i hele eller deler av tilbudet som reduseres i juli og august. Fylkesrådmannen anbefaler samtidig at tilbudet fra Ruter om lokaltilbud i Østfold fra fylkesgrensen i Trøgstad til Askim gjennomgås og evalueres, og at det vurderes endringer fra ruteendring i desember Fylkesrådmannen vil ta ny kontakt med NSB og Nettbuss Øst AS for å se på et mulig samarbeid mellom dagens ekspressruter og NSBs transportutfordringer i forbindelse med anleggsarbeidene 2. halvår Fylkesrådmannen vil avklare dette før endelig behandling av busstilbudet i juni i år. Fylkesrådmannen vil samtidig følge opp ulike tiltak som kan bedre det totale kollektivtilbudet (buss og tog) gjennom prosjektet Sømløst i Sør. Dette kan f.eks være tiltak knyttet til bedre korrespondanser, felles takster/billetter mm. Nye tilbud kan etableres fra mandag 23. juni. Fylkesrådmannens forslag til vedtak Samferdsel, miljø og klimakomiteen ber fylkesrådmannen å sende saksutredning med forslag til nye rutetilbud i Indre Østfold på høring til kommunene og Regionrådet i Indre Østfold med svarfrist 6.mai Sarpsborg, 5. mars 2014 Atle Haga fylkesrådmann Håkon Johnsen fylkesdirektør 6 Side10

11 Vedlegg 1 L22 Mysen Oslo (tog) 476/875 Trøgstad Lillestrøm 473 Moss-Elvestad-Askim 485 Mysen-Rakkestad-Halden 467 Aamodt-Vidnes-Haugen-Askim 468 Lund-S.Mørk-Spydeberg-Askim 469 Askim-Heli-Spydeberg-Askim 471 Askim-Spydeberg-Svikebøl 472 Askim-Spydeberg-Godheim-Delet 481 Askim-Slitu-Momarken-Mysen 482 Ørje-Kroksund-Ydersbond-Mysen 563 Ørje-Mysen Flexx tilbud i Indre Østfold (ikke vedlagt) 14 Mysen-Morenen/Slitu-Trøgstad-Båstad 33 Krokedal-Skjønhaug-Trøgstad 34 Trøgstad-Bingen-Havnås 5 Askim-Solbergfoss 9 Askim-Lund-Vidnes-Skiptvet 29 Ringvoll-Tomter-Spydeberg 31 Tomter-Godheim-Spydeberg-Knapstad-Tomter 12 Ørje-Mysen Rakkestad sentrum 37 Rakkestad-Degernes-Tjernes Mysen sentrum 2 Askim-Skiptvet-Svinndal 4 Askim-Mysen-Rakkestad 3 Askim-Spydeberg-Hobøl 5 Askim-Mysen-Trøgstad-Båstad 6 Askim-Kykkelsrud-Ihlen 6 Mysen-Ørje 7 Askim-Vamma Ørje sentrum 10 Mysen-Åmot-Lundeby Rakkestad sentrum 11 Mysen-Frydenlund-Slitu 13 Trøgstad-Tosebygda-OBS/Slitu-Mysen 32 Spydeberg-Skarnes-Heli-Spydeberg 35 Ørje-Rødenessjøen øst/vest 36 Rakkestad-Østby-Krosby 39 Trosterud-Trandemsetra 42 Ørje-Strømsfoss-Damholtet Side11

12 Side12

13 Side13

14 Side14

15 472 Askim-Spydeberg-Godheim-Delet Side15

16 Side16

17 Vedlegg 2 NY RUTE 465 Sarpsborg - Skiptvet - Askim - Mysen - Rakkestad - Sarpsborg Mandag - Fredag Sarpsborg bussterminal Trøsken bru Nordby Handel Gjerstad Aamodt Skiptvet rådhus Aslaksrud Libru Vamma Askim jernbanestasjon Mysen jernbanestasjon Trømborg Rakkestad jernbanestasjon Ise jb.st Sarpsborg bussterminal Lørdag Søndag Sarpsborg bussterminal Trøsken bru Nordby Handel Gjerstad Aamodt Skiptvet rådhus Aslaksrud Libru Vamma Askim jernbanestasjon Mysen jernbanestasjon Trømborg Rakkestad jernbanestasjon Ise jb.st Sarpsborg bussterminal Sarpsborg - Rakkestad - Mysen - Askim - Skiptvet- Sarpsborg Mandag - fredag Sarpsborg bussterminal Ise jernbanestasjon Rakkestad jernbanestasjon Trømborg Mysen jernbanestasjon Askim jernbanestasjon Vamma Libru Aslaksrud Skiptvet rådhus Aamodt Gjerstad Nordby Handel Trøsken bru Sarpsborg bussterminal Lørdag Søndag Sarpsborg bussterminal Ise jernbanestasjon Rakkestad jernbanestasjon Trømborg Mysen jernbanestasjon Askim jernbanestasjon Vamma Libru Aslaksrud Skiptvet rådhus Aamodt Gjerstad Nordby Handel Trøsken bru Sarpsborg bussterminal Side17

Avklaring og finansiering av fylkeskryssende busstilbud mellom Indre Østfold og Oslo/Akershus

Avklaring og finansiering av fylkeskryssende busstilbud mellom Indre Østfold og Oslo/Akershus Saksnr.: 2010/1607 Løpenr.: 33355/2014 Klassering: 223 Saksbehandler: Kjetil Gaulen Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Eldrerådet 28.05.2014 Flerkulturelt råd 28.05.2014 Fylkesrådet

Detaljer

Forslag til endring av regionale busstilbud i Indre Østfold

Forslag til endring av regionale busstilbud i Indre Østfold Saksnr.: 2010/1607 Løpenr.: 34524/2014 Klassering: 223 Saksbehandler: Kjetil Gaulen Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Eldrerådet 28.05.2014 Flerkulturelt råd 28.05.2014 Fylkesrådet

Detaljer

Kollektivbetjening av nytt sykehus på Kalnes fra 2015

Kollektivbetjening av nytt sykehus på Kalnes fra 2015 Saksnr.: 2013/2695 Løpenr.: 19006/2013 Klassering: N02 Saksbehandler: Kjetil Gaulen Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Samferdsel, miljø og klimakomiteen 24.04.2013 Fylkesutvalget

Detaljer

Avklaring av videre drift og finansiering av busstilbudet mellom Mysen-Oslo og Mysen-Askim-Sarpsborg

Avklaring av videre drift og finansiering av busstilbudet mellom Mysen-Oslo og Mysen-Askim-Sarpsborg Saksnr.: 2010/1607 Løpenr.: 71013/2014 Klassering: 223 Saksbehandler: Kjetil Gaulen Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Flerkulturelt råd 12.11.2014 Eldrerådet 14.11.2014 Fylkesrådet

Detaljer

Kollektivbetjening av Grålum- og Kalnesområdet i Sarpsborg fra 2015

Kollektivbetjening av Grålum- og Kalnesområdet i Sarpsborg fra 2015 Saksnr.: 2013/2695 Løpenr.: 70499/2014 Klassering: N02 Saksbehandler: Kjetil Gaulen Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Flerkulturelt råd 12.11.2014 Eldrerådet 14.11.2014 Fylkesrådet

Detaljer

Samarbeid om tilbud og priser ved lokale togreiser i Østfold

Samarbeid om tilbud og priser ved lokale togreiser i Østfold Saksnr.: 2013/3283 Løpenr.: 50959/2014 Klassering: N11 Saksbehandler: Kjetil Gaulen Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Flerkulturelt råd 27.08.2014 Eldrerådet 29.08.2014 Fylkesrådet

Detaljer

Forprosjekt om etablering av busstilbud over riksgrensen mellom Østfold og Värmland

Forprosjekt om etablering av busstilbud over riksgrensen mellom Østfold og Värmland Saksnr.: 2013/8240 Løpenr.: 59497/2014 Klassering: N15 Saksbehandler: Kjetil Gaulen Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Samferdsel, miljø og klimakomiteen 15.10.2014 Fylkesutvalget

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Fylkesrådet for funksjonshemmede Møtested: Fredriksten, Fylkeshuset Dato: 02.06.2014 Tid: 12:00

Møteprotokoll. Utvalg: Fylkesrådet for funksjonshemmede Møtested: Fredriksten, Fylkeshuset Dato: 02.06.2014 Tid: 12:00 Møteprotokoll Utvalg: Fylkesrådet for funksjonshemmede Møtested: Fredriksten, Fylkeshuset Dato: 02.06.2014 Tid: 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Roar Høisveen Leder Arbeiderpartiet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 19/14 14/305 HØRING - KONSEPTVALGUTREDNINGER (KVU) - NUKLEÆRE ANLEGGENE I NORGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 19/14 14/305 HØRING - KONSEPTVALGUTREDNINGER (KVU) - NUKLEÆRE ANLEGGENE I NORGE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 08.05.2014 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 68 16 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

EIDSBERG. kommune. Frihet til å reise. Frihet til å reise. Layout/Produksjon: www.inpublish.no

EIDSBERG. kommune. Frihet til å reise. Frihet til å reise. Layout/Produksjon: www.inpublish.no Layout/Produksjon: www.inpublish.no EIDSBERG kommune Frihet til å reise Frihet til å reise Gyldig fra 1. november 2013 OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet

Detaljer

Sømløst i Sør - samarbeid om gjennomgående trafikktilbud, informasjon og billettering

Sømløst i Sør - samarbeid om gjennomgående trafikktilbud, informasjon og billettering Saksnr.: 2013/3283 Løpenr.: 31895/2015 Klassering: N11 Saksbehandler: Kjetil Gaulen Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Flerkulturelt råd 15.04.2015 Fylkesrådet for funksjonshemmede

Detaljer

EIDSBERG 2016. Gyldig fra VI HENTER OG KJØRER DEG TIL BUSSPRIS

EIDSBERG 2016. Gyldig fra VI HENTER OG KJØRER DEG TIL BUSSPRIS EIDSBERG KOMMUNE 2016 2016 Gyldig fra JANUAR VI HENTER OG KJØRER DEG TIL BUSSPRIS OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som

Detaljer

Oslo S Mysen Sarpsborg t/r

Oslo S Mysen Sarpsborg t/r Lokaltog Skøyen Oslo S Mysen Sarpsborg t/r 1 Skøyen Oslo S Mysen Sarpsborg Tog nr 155 Buss 157 161 Buss 163 Buss 167 Buss 171 Buss 173 Buss 175 Buss 09.01.00.-10.06.00 Skøyen 0553 0705 0809 1009 1209 1309

Detaljer

VÅLER 2014. Gyldig fra

VÅLER 2014. Gyldig fra VÅLER KOMMUNE 2014 Gyldig fra JANUAR OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig hentes hjemme

Detaljer

MARKER KOMMUNE GYLDIG FRA 20. JUNI 2016

MARKER KOMMUNE GYLDIG FRA 20. JUNI 2016 MARKER KOMMUNE GYLDIG FRA 20. JUNI 2016 OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig hentes hjemme

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Samferdselskomiteen Møtested: Valdisholm, Fylkeshuset Dato: 09.02.2016 Tid: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Samferdselskomiteen Møtested: Valdisholm, Fylkeshuset Dato: 09.02.2016 Tid: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Samferdselskomiteen Møtested: Valdisholm, Fylkeshuset Dato: 09.02.2016 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Olav Ingebjørn Moe Leder Fellesliste Ap, Sp,

Detaljer

Gjennomgang av prisstrukturen for lokalbussene i Østfold

Gjennomgang av prisstrukturen for lokalbussene i Østfold Saksnr.: 2011/5320 Løpenr.: 79205/2014 Klassering: N11 Saksbehandler: Kjetil Gaulen Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Samferdsel, miljø og klimakomiteen 04.12.2014 Gjennomgang av

Detaljer

FLEXX NATT Nyhet for ungdom!

FLEXX NATT Nyhet for ungdom! SARPSBORG KOMMUNE 2014 Gyldig fra 18. AUGUST FLEXX NATT Nyhet for ungdom! OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig

Detaljer

Møteinnkalling Eldrerådet

Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Eldrerådet Møtested: Fylkeshuset, Fredriksten Tidspunkt: 14.11.2014 kl. 10:00 Eventuelle forfall meldes til Caroline Østvold, telefon 69 11 74 12 eller carost1@ostfoldfk.no Varamedlemmer

Detaljer

TRØGSTAD 2016. Gyldig fra VI HENTER OG KJØRER DEG TIL BUSSPRIS

TRØGSTAD 2016. Gyldig fra VI HENTER OG KJØRER DEG TIL BUSSPRIS TRØGSTAD KOMMUNE 2016 2016 Gyldig fra JANUAR VI HENTER OG KJØRER DEG TIL BUSSPRIS OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som

Detaljer

Utvidelse av skysskort i videregående opplæring og noen adre billettjusteringer

Utvidelse av skysskort i videregående opplæring og noen adre billettjusteringer Saksnr.: 2011/5320 Løpenr.: 83669/2015 Klassering: N11 Saksbehandler: Kjetil Gaulen Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Flerkulturelt råd 11.11.2015 Fylkesrådet for funksjonshemmede

Detaljer

Møteinnkalling Fylkestrafikksikkerhetsutvalget

Møteinnkalling Fylkestrafikksikkerhetsutvalget Møteinnkalling Fylkestrafikksikkerhetsutvalget Møtested: Kornmagasinet, Skjærhalden på Hvaler Tidspunkt: Tirsdag 4. juni kl. 10:00 Eventuelle forfall meldes til Margrethe Corneliussen på e-post marcor1@ostfoldfk.no

Detaljer

Møteinnkalling Fylkesrådet for funksjonshemmede

Møteinnkalling Fylkesrådet for funksjonshemmede Møteinnkalling Fylkesrådet for funksjonshemmede Møtested: Fylkeshuset, Basmo Tidspunkt: 16.04.2015 kl. 12:00 Eventuelle forfall meldes til Caroline Østvold, telefon 69117412 eller carost1@ostfoldfk.no

Detaljer

ASKIM 2014. Gyldig fra

ASKIM 2014. Gyldig fra ASKIM KOMMUNE 2014 Gyldig fra JANUAR OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig hentes hjemme

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskap Ekstraordinært møte. Saksliste

Møteinnkalling for Formannskap Ekstraordinært møte. Saksliste SPYDEBERG KOMMUNE Møtedato: 27.05.2014 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 15:00 Møteinnkalling for Formannskap Ekstraordinært møte Forfall meldes til administrasjonen tlf. 69 68 20 54 eller politikk@spydeberg.kommune.no

Detaljer

GLOMMA RINGEN GYLDIG FRA 4.JANUAR 2016. Sarpsborg Fredrikstad

GLOMMA RINGEN GYLDIG FRA 4.JANUAR 2016. Sarpsborg Fredrikstad GLOMMA RINGEN GYLDIG FRA 4.JANUAR 2016 Sarpsborg Fredrikstad Vi endrer Glommaringen 4. januar 2016 Glommaringen har blitt en svært populær ringrute mellom Fredrikstad og Sarpsborg med nærmere 1,5 millioner

Detaljer

Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Tone Lillestølen Tove Larsen Brukerrepresentant

Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Tone Lillestølen Tove Larsen Brukerrepresentant Møteprotokoll Utvalg: Fylkesrådet for funksjonshemmede Møtested: Gamle Tindlundvei 3, 1718 Greåker, NAV Hjelpemiddelsentral Østfold Dato: Mandag 7. april 2014 Tid: Kl. 10.00 14.00 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Busstilbudet som bringer deg til og fra Grålum og Kalnes. Gjelder fra 20. juni 2016. tlf 177 bussmedpuls.no

Busstilbudet som bringer deg til og fra Grålum og Kalnes. Gjelder fra 20. juni 2016. tlf 177 bussmedpuls.no Busstilbudet som bringer deg til og fra Grålum og Kalnes. Gjelder fra 20. juni 2016 tlf 177 bussmedpuls.no Velkommen på bussen! Puls er navnet på busstilbudet som tar deg til og fra Grålum og Kalnes i

Detaljer

RAKKESTAD 2014. Gyldig fra

RAKKESTAD 2014. Gyldig fra RAKKESTAD KOMMUNE 2014 Gyldig fra JANUAR OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig hentes hjemme

Detaljer

TRØGSTAD 2014. Gyldig fra

TRØGSTAD 2014. Gyldig fra TRØGSTAD KOMMUNE 2014 Gyldig fra JANUAR OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig hentes hjemme

Detaljer

Fylkesrådet Møteinnkalling. Dato: 25.11.2013 Tid: 08.30 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar

Fylkesrådet Møteinnkalling. Dato: 25.11.2013 Tid: 08.30 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 25.11.2013 Tid: 08.30 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 254/13 13/12328 Søknad fra H.M Kristiansens Automobilbyrå AS (HMK) konsesjon

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Freddy Lindquist Nestleder Brukerrepresentant Magnar Enggrav Medlem Brukerrepresentant

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Freddy Lindquist Nestleder Brukerrepresentant Magnar Enggrav Medlem Brukerrepresentant Møteprotokoll Utvalg: Eldrerådet Møtested: Fredriksten, Fylkeshuset Dato: 13.11.2015 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Einar Antonsen Medlem Arbeiderpartiet Ann-Karin Aarvik

Detaljer

Vedlegg 3 Rutebeskrivelse

Vedlegg 3 Rutebeskrivelse Rutetransport Hamar-regionen 2012 Vedlegg 3 Rutebeskrivelse Versjon 1.3 Dato: 23.08.2011 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 1.1. Hedmark fylke... 3 1.2. Kontraktsområdet... 3 2. BESKRIVELSE AV RUTENE... 4 2.1.

Detaljer

RÅDE 2014. Gyldig fra

RÅDE 2014. Gyldig fra RÅDE KOMMUNE 2014 Gyldig fra JANUAR OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig hentes hjemme

Detaljer

MARKER 2016. Gyldig fra VI HENTER OG KJØRER DEG TIL BUSSPRIS

MARKER 2016. Gyldig fra VI HENTER OG KJØRER DEG TIL BUSSPRIS MARKER KOMMUNE 2016 2016 Gyldig fra JANUAR VI HENTER OG KJØRER DEG TIL BUSSPRIS OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en

Detaljer

Muntlig orientering: Status Folkehelsearbeidet v/ folkehelsekoordinator Torild Ebeltoft

Muntlig orientering: Status Folkehelsearbeidet v/ folkehelsekoordinator Torild Ebeltoft Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 13.11.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

Gjelder fra 4. januar 2016. Busstilbudet som bringer deg til og fra Grålum og Kalnes.

Gjelder fra 4. januar 2016. Busstilbudet som bringer deg til og fra Grålum og Kalnes. Gjelder fra 4. januar 2016 Busstilbudet som bringer deg til og fra Grålum og Kalnes. Velkommen på bussen! Puls er navnet på busstilbudet som tar deg til og fra Grålum og Kalnes i Sarpsborg. På bussmedpuls.no

Detaljer

HOBØL 2014. Gyldig fra

HOBØL 2014. Gyldig fra HOBØL KOMMUNE 2014 Gyldig fra JANUAR OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig hentes hjemme

Detaljer

tlf 177 177.no Bussruter og åpningstider Jule og nyttårshelgen 2014 15

tlf 177 177.no Bussruter og åpningstider Jule og nyttårshelgen 2014 15 tlf 177 177.no Bussruter og åpningstider Jule og nyttårshelgen 2014 15 LOKALE BUSS OG BÅTRUTER I ØSTFOLD Lørdagsruter med siste avgang ca kl 14:00 14:30. Flexx kjører onsdagsruter med siste avgang kl 1500.

Detaljer

Notat fra arbeidsgruppe kollektivtransport

Notat fra arbeidsgruppe kollektivtransport Notat fra arbeidsgruppe kollektivtransport Arbeidsgruppe kollektivtransport har bestått av: Jostein Brå Vardehaug, Kjell Moa, Håvard Vannebo og Susanne Bratli. Espen Aasen fra samferdselsavdelinga til

Detaljer

Ekspressbussens utfordringer Hvordan står det til? Oslo 12.februar 2015 Bjørn Østbye NOR-WAY Bussekspress

Ekspressbussens utfordringer Hvordan står det til? Oslo 12.februar 2015 Bjørn Østbye NOR-WAY Bussekspress Ekspressbussens utfordringer Hvordan står det til? Oslo 12.februar 2015 Bjørn Østbye NOR-WAY Bussekspress UTFORDRINGER «BAKTEPPE» Ekspressbussnæringen i Norge opplevde en sterk passasjervekst frem til

Detaljer

Oftere, raskere og mer miljøvennlig

Oftere, raskere og mer miljøvennlig Oftere, raskere og mer miljøvennlig Undertittel Innspill fra NSB AS til Nasjonal Transportplan 2014-2023 Befolkningsveksten krever ekstraordinær satsing på jernbane Norge passerte fem millioner mennesker

Detaljer

Bussruter og åpningstider

Bussruter og åpningstider Bussruter og åpningstider Mai 2016 www.177.no ruteopplysningen 177 l app: ØstfoldReise facebook.com/ostfoldkollektivtrafikk Side 1 av 5 1. og 5. mai: Lokalbussene kjører søndagsruter. LOKALBUSSER: FREDRIKSTAD

Detaljer

Vedlegg 3. Rutebeskrivelse. Busstjenester i Nedre Glomma og Indre Østfold

Vedlegg 3. Rutebeskrivelse. Busstjenester i Nedre Glomma og Indre Østfold Vedlegg 3 Rutebeskrivelse Busstjenester i Nedre Glomma og Indre Østfold Innholdsfortegnelse 1 Beskrivelse av område og marked... 4 2 Beskrivelse av rutene... 4 3 Kjøring på helligdager og særskilte hverdager...

Detaljer

SARPSBORG KOMMUNE. Gyldig fra 17. AUGUST NYHET UTVIDET TILBUD OG REDUSERT BESTILLINGSFRIST FOR FLEXX BY!

SARPSBORG KOMMUNE. Gyldig fra 17. AUGUST NYHET UTVIDET TILBUD OG REDUSERT BESTILLINGSFRIST FOR FLEXX BY! SARPSBORG KOMMUNE 2015 Gyldig fra 17. AUGUST NYHET UTVIDET TILBUD OG REDUSERT BESTILLINGSFRIST FOR FLEXX BY! OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet

Detaljer

Forprosjekt: 10.03.04 Kollektivtrafikkplan for Drammensregionen

Forprosjekt: 10.03.04 Kollektivtrafikkplan for Drammensregionen Forprosjekt: 10.03.04 Kollektivtrafikkplan for Drammensregionen 1. Sammendrag Drammensområdet hadde en positiv utvikling i kollektivtrafikken i Ny Giv perioden på 1990 tallet. Etter dette har utviklingen

Detaljer

RANA KOMMUNE Sak 52/12. Saksbehandler: Gislaug Øygarden Arkiv: U01 &01 Arkivsaksnr.: 12/230. / Kommunestyret 24.04.2012 52/12 Formannskapet 17.04.

RANA KOMMUNE Sak 52/12. Saksbehandler: Gislaug Øygarden Arkiv: U01 &01 Arkivsaksnr.: 12/230. / Kommunestyret 24.04.2012 52/12 Formannskapet 17.04. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.04.2012 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

RYGGE 2014. Gyldig fra

RYGGE 2014. Gyldig fra RYGGE KOMMUNE 2014 Gyldig fra JANUAR OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig hentes hjemme

Detaljer

FLEXX NATT Nyhet for ungdom!

FLEXX NATT Nyhet for ungdom! FREDRIKSTAD KOMMUNE 2014 Gyldig fra 18. AUGUST FLEXX NATT Nyhet for ungdom! OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig

Detaljer

Innspill til høring av Handlingsprogram for fylkesveger og kollektivtransport 2017-2020

Innspill til høring av Handlingsprogram for fylkesveger og kollektivtransport 2017-2020 Innspill til høring av Handlingsprogram for fylkesveger og kollektivtransport 2017-2020 Sak: 9/2016 Saksbehandler: Askim kommune v/sølve Bjørkevoll og Trøgstad kommune v/marit L. Haakaas Forslag til vedtak:

Detaljer

Innvandrerrepresentant Mufoncol Bushra Ghazanfar Medlem Innvandrerrepresentant

Innvandrerrepresentant Mufoncol Bushra Ghazanfar Medlem Innvandrerrepresentant Møteprotokoll Utvalg: Flerkulturelt råd Møtested: Fredriksten, Fylkeshuset Dato: 12.11.2014 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer May Elisabeth Hansen Leder Sosialistisk Venstreparti

Detaljer

Søknad fra H.M Kristiansens Automobilbyrå AS (HMK) om konsesjon for ekspressbuss Trysil-Elverum-Gardermoen-Oslo med retur

Søknad fra H.M Kristiansens Automobilbyrå AS (HMK) om konsesjon for ekspressbuss Trysil-Elverum-Gardermoen-Oslo med retur Saknr. 13/12328-27 Saksbehandler: Anders Paulsen Øyvind Hartvedt Søknad fra H.M Kristiansens Automobilbyrå AS (HMK) om konsesjon for ekspressbuss Trysil-Elverum-Gardermoen-Oslo med retur Innstilling til

Detaljer

BÅTRUTENE I ARENDAL HAVN - FYLKESKOMMUNENS ENGASJEMENT

BÅTRUTENE I ARENDAL HAVN - FYLKESKOMMUNENS ENGASJEMENT 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 15.05.2013 2011/3872-15094/2013 / 151 Saksbehandler: Kjell Arild Eidet Saksnr. Utvalg Møtedato Samferdsels- og miljøkomitéen 11.06.2013 Fylkestinget 18.06.2013 BÅTRUTENE

Detaljer

FREDRIKSTAD KOMMUNE. Gyldig fra 22. JUNI FLEXX NATT UNIKT TILBUD FOR UNGDOM MELLOM 16 OG 24 ÅR!

FREDRIKSTAD KOMMUNE. Gyldig fra 22. JUNI FLEXX NATT UNIKT TILBUD FOR UNGDOM MELLOM 16 OG 24 ÅR! FREDRIKSTAD KOMMUNE 2015 Gyldig fra 22. JUNI FLEXX NATT UNIKT TILBUD FOR UNGDOM MELLOM 16 OG 24 ÅR! OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Hanne Bull Fladstad Varamedlem Iver Rode Roger Olstad Varamedlem Kaisa Storeheier Sølvi Brekklund Sæves

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Hanne Bull Fladstad Varamedlem Iver Rode Roger Olstad Varamedlem Kaisa Storeheier Sølvi Brekklund Sæves MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Sted: Rakkestad kulturhus, Kommunestyresalen Dato: 18.12.2014 Tid: 18:00 18:25 Til stede på møtet Møteleder Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ellen Solbrække Varaordfører

Detaljer

Kollektivtrafikk i Åseral. Vedlegg 3 Rutebeskrivelse

Kollektivtrafikk i Åseral. Vedlegg 3 Rutebeskrivelse Kollektivtrafikk i Åseral Vedlegg 3 Rutebeskrivelse INNHOLD 1 BESKRIVELSE AV OMRÅDET OG MARKEDET 3 2 BESKRIVELSE AV RUTENE 3 3 KJØRING PÅ HELLIGDAGER OG SÆRSKILTE HVERDAGER 4 5 TILLEGGSTID / OPPSTILLINGSTID

Detaljer

MØTEREFERAT. Møte i Kontaktutvalget for Miljøpakken. Dato og tid: 20.03.2013, 10:00 14:00. Saksliste. Godkjenning av referat fra møte 14.12.

MØTEREFERAT. Møte i Kontaktutvalget for Miljøpakken. Dato og tid: 20.03.2013, 10:00 14:00. Saksliste. Godkjenning av referat fra møte 14.12. MØTEREFERAT Vår referanse Vår dato 25.04.2013 Gjelder: Møte i Kontaktutvalget for Miljøpakken Dato og tid: 20.03.2013, 10:00 14:00 Sted: Ordførerens møterom Til stede: Referent: Rita Ottervik, TK Tore

Detaljer

RUTEBESKRIVELSE. Vedlegg 3

RUTEBESKRIVELSE. Vedlegg 3 Vedlegg 3 RUTEBESKRIVELSE Innhold 1 Beskrivelse av område og marked... 3 2 Beskrivelse av rutene... 3 3 Kjøring på helligdager og særskilte hverdager... 3 4 Tilleggstid / oppstillingstid... 4 5 Reguleringstider

Detaljer

Møteinnkalling Opplæring, kultur og helsekomiteen

Møteinnkalling Opplæring, kultur og helsekomiteen Møteinnkalling Opplæring, kultur og helsekomiteen Møtested: Tidspunkt: Fylkeshuset, Sarpsborg, 02.12.2010 - Tidspunkt: Etter fylkestingets slutt Eventuelle forfall meldes til Nina Johansen, telefon 69117402

Detaljer

Jernbaneverkets handlingsprogram 2014-2017 - høringsuttalelse

Jernbaneverkets handlingsprogram 2014-2017 - høringsuttalelse Moss kommune Saksutredning Jernbaneverkets handlingsprogram 2014-2017 - høringsuttalelse Saksbehandler: Terje Pettersen Dato: 12.11.2013 Arkivref.: 13/48760/FA-N21 Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Beh.status

Detaljer

Kollektivtransport i distriktene Sluttrapport for 2014

Kollektivtransport i distriktene Sluttrapport for 2014 Kollektivtransport i distriktene Sluttrapport for 2014 1 Oppsummering Flexx startet 20. juni 2012 og erstattet flere ulike bestillingstilbud i Østfold. Tilbudet i 2014 er basert på en videreføring og videreutvikling

Detaljer

MARKER KOMMUNE GYLDIG FRA NOVEMBER 2017

MARKER KOMMUNE GYLDIG FRA NOVEMBER 2017 MARKER KOMMUNE GYLDIG FRA NOVEMBER 2017 OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig hentes hjemme

Detaljer

HØRING FORSLAG TIL NY TAKSTMODELL FOR KOLLEKTIVTRANSPORTEN

HØRING FORSLAG TIL NY TAKSTMODELL FOR KOLLEKTIVTRANSPORTEN Saksframlegg HØRING FORSLAG TIL NY TAKSTMODELL FOR KOLLEKTIVTRANSPORTEN Arkivsaksnr.: 10/32778 Saksbehandler: Tore Langmyhr ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: 1) Trondheim

Detaljer

Møteinnkalling Hovedstyret for opplevelsesnæring

Møteinnkalling Hovedstyret for opplevelsesnæring Møteinnkalling Hovedstyret for opplevelsesnæring Møtested: Høytorp Fort, Eidsberg kommune Tidspunkt: Torsdag 12. september 2013 kl. 12.00 16.00 Eventuelle forfall meldes til Margrethe Corneliussen på marcor1@ostfoldfk.no

Detaljer

Modum kommune MØTEINNKALLING PLANUTVALGET. innkalles til møte 07.11.2007 kl. 18.00. Sted: Rådhuset, 8.etg. Møteleder: Forfall: Varamedlemmer:

Modum kommune MØTEINNKALLING PLANUTVALGET. innkalles til møte 07.11.2007 kl. 18.00. Sted: Rådhuset, 8.etg. Møteleder: Forfall: Varamedlemmer: Modum kommune MØTEINNKALLING PLANUTVALGET innkalles til møte 07.11.2007 kl. 18.00 Sted: Rådhuset, 8.etg. Møteleder: Forfall: Varamedlemmer: Andre møtende: SAKSLISTE FOR PLANUTVALGET DEN 07.11.2007 Saksnummer

Detaljer

Trøgstad kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 18.04.2013 Tid: 09.00

Trøgstad kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 18.04.2013 Tid: 09.00 Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 18.04.2013 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Ordfører Ole André Myhrvold Varaordfører Christian Granli

Detaljer

Bussruter og åpningstider

Bussruter og åpningstider Bussruter og åpningstider Mai og juni 2015 www.ostfold-kollektiv.no ruteopplysningen 177 Side 1 av 5 1. og 14. mai: Lokalbusser kjører søndagsruter. LOKALBUSSER: Fredrikstad NETTBUSS 17. mai: med noen

Detaljer

Dato: 14.02.2014 Saksnr: 14/575-1 Deres ref: Henvendelse til: Ulf Bakke, 97 10 90 58

Dato: 14.02.2014 Saksnr: 14/575-1 Deres ref: Henvendelse til: Ulf Bakke, 97 10 90 58 ORG. NR. 984 661 177 NSB Schweigaards gate 23 N-0048 Oslo T (+47) 23 15 00 00 F (+47) 23 62 01 13 nsb.no Dato: 14.02.2014 Saksnr: 14/575-1 Deres ref: Henvendelse til: Ulf Bakke, 97 10 90 58 Likelydende

Detaljer

Tlf facebook.com/flexxostfold

Tlf facebook.com/flexxostfold 042016 232016 - THEPITCH Tlf. 03177 www.flexx.no facebook.com/flexxostfold Vi ønsker alle våre kunder en riktig god og varm sommer! HALDEN & AREMARK KOMMUNE GYLDIG FRA 20. JUNI 2016 OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk

Detaljer

SPYDEBERG Gyldig fra

SPYDEBERG Gyldig fra SPYDEBERG KOMMUNE 2014 Gyldig fra JANUAR OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig hentes hjemme

Detaljer

Forslag til styrket busstilbud på strekningen Arendal - Kristiansand

Forslag til styrket busstilbud på strekningen Arendal - Kristiansand Saksframlegg Arkivsak-dok. 17/3342-1 Saksbehandler Leiv Egil Thorsen Utvalg Møtedato Samferdsels- og miljøkomitéen 13.06.2017 Fylkestinget 20.06.2017 Forslag til styrket busstilbud på strekningen Arendal

Detaljer

Saknr. 12/2684-3. Ark.nr. Q60 Saksbehandler: Per Olav Bakken GRENSETRAFIKKEN OSLO-STOCKHOLM NY AVTALE FRA 2013. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 12/2684-3. Ark.nr. Q60 Saksbehandler: Per Olav Bakken GRENSETRAFIKKEN OSLO-STOCKHOLM NY AVTALE FRA 2013. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 12/2684-3 Ark.nr. Q60 Saksbehandler: Per Olav Bakken Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken fra for fylkestinget med slikt forslag

Detaljer

Tlf facebook.com/flexxostfold

Tlf facebook.com/flexxostfold 042016 232016 - THEPITCH Tlf. 03177 www.flexx.no facebook.com/flexxostfold Vi ønsker alle våre kunder en riktig god og varm sommer! TRØGSTAD KOMMUNE GYLDIG FRA 20. JUNI 2016 OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk

Detaljer

TRØGSTAD KOMMUNE GYLDIG FRA NOVEMBER 2017

TRØGSTAD KOMMUNE GYLDIG FRA NOVEMBER 2017 TRØGSTAD KOMMUNE GYLDIG FRA NOVEMBER 2017 OM FLEXX TRØGSTAD KOMMUNE Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan

Detaljer

HVALER KOMMUNE GYLDIG FRA 20. JUNI 2016

HVALER KOMMUNE GYLDIG FRA 20. JUNI 2016 HVALER KOMMUNE GYLDIG FRA 20. JUNI 2016 OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig hentes hjemme

Detaljer

Tlf facebook.com/flexxostfold

Tlf facebook.com/flexxostfold 042016 232016 - THEPITCH Tlf. 03177 www.flexx.no facebook.com/flexxostfold Vi ønsker alle våre kunder en riktig god og varm sommer! SARPSBORG KOMMUNE GYLDIG FRA 20. JUNI 2016 OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk

Detaljer

HALDEN & AREMARK KOMMUNE

HALDEN & AREMARK KOMMUNE HALDEN & AREMARK KOMMUNE GYLDIG FRA 26. JUNI 2017 OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig

Detaljer

Jernbanen i Oslo-området moderniseres. Stengt for togtrafikk i perioden 26.6 8.8 2011

Jernbanen i Oslo-området moderniseres. Stengt for togtrafikk i perioden 26.6 8.8 2011 Jernbanen i Oslo-området moderniseres Stengt for togtrafikk i perioden 26.6 8.8 2011 All togtrafikk til og fra Nationaltheatret og Oslo S stopper i perioden 26. juni 8. august og erstattes med alternativ

Detaljer

Kollektivtilbudet i Modum. - Møte med Ungdomsrådet i Modum

Kollektivtilbudet i Modum. - Møte med Ungdomsrådet i Modum Kollektivtilbudet i Modum - Møte med Ungdomsrådet i Modum - 27.09.2017 Kort historikk Buskerud Kollektivtrafikk kom i drift fra 1. juli 2010 Eid av Buskerud fylkeskommune og 19 kommuner Tok i bruk merkenavnet

Detaljer

SARPSBORG 2016. Gyldig fra. NYHET! Nytt Flexx-tilbud til Grålum og Kalnes!

SARPSBORG 2016. Gyldig fra. NYHET! Nytt Flexx-tilbud til Grålum og Kalnes! SARPSBORG KOMMUNE 2016 Gyldig fra JANUAR NYHET! Nytt Flexx-tilbud til Grålum og Kalnes! OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke

Detaljer

Kollektivtrafikkutfordringer i små og mellomstore byer Rolf Stavik

Kollektivtrafikkutfordringer i små og mellomstore byer Rolf Stavik Kollektivtrafikkutfordringer i små og mellomstore byer Rolf Stavik Møre og Romsdal Fylke 261 530 innbyggere (5,1 % av landets befolkning) 65 157 i alderen 0-20 år (5,1 %) 157 902 i alderen 20-66 år (4,9%)

Detaljer

Samferdselskomiteen har følgende sammensetting i valgperioden 2003 07:

Samferdselskomiteen har følgende sammensetting i valgperioden 2003 07: Innledning Ibestad kommune består av øyene Rolla og Andørja. Kommunen har i dag i overkant av 1.600 innbyggere, fordelt med 1.000 på Rolla og 600 på Andørja. Kommunens samlede areal er på 241 km2. Folketallet

Detaljer

Vedlegg 3. Versjon 1 12.02.2016. Rutebeskrivelse. Busstjenester Indre by 2017

Vedlegg 3. Versjon 1 12.02.2016. Rutebeskrivelse. Busstjenester Indre by 2017 Vedlegg 3 Versjon 1 12.02.2016 Rutebeskrivelse Busstjenester Indre by 2017 INNHOLD INNHOLD... 1 1 BESKRIVELSE AV LINJENE... 2 2 KJØRING PÅ HELLIGDAGER OG SÆRSKILTE HVERDAGER... 2 3 TILLEGSTID/OPPSTILLINGSTID

Detaljer

STASJONSSTRUKTUR- STASJONSTRUKTUR

STASJONSSTRUKTUR- STASJONSTRUKTUR STASJONSSTRUKTUR- STASJONSTRUKTUR Kråkstad stasjon PROSJEKTET Østfoldbanen Østre linje Utredning av Jernbaneverkets stasjonsstruktur. En gjennomgang av stasjoner og holdeplasser for persontrafikk på banenettet

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Rådet for funksjonshemmede Møtested: Galleri Martin Miljøbygget Dato: 25.09.2013 Tidspunkt: 12:00 13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Kundevekst med nye ruter i Bergen. Bjarte Årvik/Driftssjef Målfrid Vik Sønstabø/Markedssjef

Kundevekst med nye ruter i Bergen. Bjarte Årvik/Driftssjef Målfrid Vik Sønstabø/Markedssjef Kundevekst med nye ruter i Bergen Bjarte Årvik/Driftssjef Målfrid Vik Sønstabø/Markedssjef Agenda 1. Om Skyss 2. Bakgrunn for innføring av nye ruter 3. Ny rutestruktur, tilbud og gjennomføring 4. Hvordan

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 12.04.2012 Tid: 15.00. Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 12.04.2012 Tid: 15.00. Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Møtedato: 12.04.2012 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Marit Tangen, Cecilie Agnalt, Harald Aase, Anne- Grethe

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Grethe Karin Aasgaard Medlem Fremskrittspartiet

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Grethe Karin Aasgaard Medlem Fremskrittspartiet Møteprotokoll Utvalg: Yrkesopplæringsnemnda Møtested: Fylkeshuset Dato: 15.04.2010 Tid: Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Nils Einar Nesdam Leder Næringslivets hovedorganisasjon Ulf

Detaljer

Ny kontrakt for Hadeland og Land fra juni Orientering til regionrådet for Hadeland 9. juni 17 Eirik Strand

Ny kontrakt for Hadeland og Land fra juni Orientering til regionrådet for Hadeland 9. juni 17 Eirik Strand Ny kontrakt for Hadeland og Land fra juni 2018 Orientering til regionrådet for Hadeland 9. juni 17 Eirik Strand Kunden i sentrum Opplandstrafikks løfte til passasjerene er at vårt tilbud skal være Enkelt

Detaljer

Møtedato: 06.12.2011 Tid: 15.00 Møtested: Askim rådhus, 1 etasje, møterom bystyresalen

Møtedato: 06.12.2011 Tid: 15.00 Møtested: Askim rådhus, 1 etasje, møterom bystyresalen ASKIM KOMMUNE MØTEINNKALLING RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE Møtedato: 06.12.2011 Tid: 15.00 Møtested: Askim rådhus, 1 etasje, møterom bystyresalen Forfall skal meldes til politisk sekretariat ved Veronika Årsandøy,

Detaljer

Konseptvalgutredning

Konseptvalgutredning Statens vegvesen E18 Knapstad (i Østfold) E6 i Follo (i Akershus) Konseptvalgutredning Delrapport kollektiv Juni 2008 E18 Knapstad E6 i Follo: Konseptvalgutredning delrapport kollektiv 2 Innhold 1 Bakgrunn

Detaljer

Hvordan har pendlerne det? 2009: 2013:

Hvordan har pendlerne det? 2009: 2013: Hvordan har pendlerne det? 2009: 2013: Noen har fått det bedre: Dal-Drammen: 2 togavganger i timen! Eidsvoll-Kongsberg: Går på Gardermobanen og fungerer godt for pendlerne fra Eidsvoll. Flere korte togsett

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Møtedato: 07.02.2012 Tid: 15.30 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Cecilie Agnalt, Marit Tangen, Dag Søby, Harald Aase,

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4138-2 Arkiv: Q10 &20 Sakbeh.: Tom F. Hansen Sakstittel: KOLLEKTIVSATSING I ALTA OG ALTA SOM SYKKELBY

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4138-2 Arkiv: Q10 &20 Sakbeh.: Tom F. Hansen Sakstittel: KOLLEKTIVSATSING I ALTA OG ALTA SOM SYKKELBY Saksfremlegg Saksnr.: 09/4138-2 Arkiv: Q10 &20 Sakbeh.: Tom F. Hansen Sakstittel: KOLLEKTIVSATSING I ALTA OG ALTA SOM SYKKELBY Planlagt behandling: Hovedutvalg for drift og miljø Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Forprosjekt Kollektivknutepunkt i Elverum bakgrunn og oppdragsbeskrivelse

Forprosjekt Kollektivknutepunkt i Elverum bakgrunn og oppdragsbeskrivelse Vedlegg 1: Forprosjekt Kollektivknutepunkt i Elverum bakgrunn og oppdragsbeskrivelse Bakgrunn og problemstilling Elverum kommune arbeider for tiden med flere større planoppgaver for Elverum sentrum. Dette

Detaljer

MOSS OG RYGGE KOMMUNE

MOSS OG RYGGE KOMMUNE MOSS OG RYGGE KOMMUNE GYLDIG FRA APRIL 2017 OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig hentes

Detaljer

Spørsmål og svar til konkurransegrunnlaget (2) Busstjenester i Nedre Glomma og Indre Østfold

Spørsmål og svar til konkurransegrunnlaget (2) Busstjenester i Nedre Glomma og Indre Østfold Spørsmål og svar til konkurransegrunnlaget (2) Busstjenester i Nedre Glomma og Indre Østfold 15. august 2012 Spørsmål 28 Ruteavklaringer Vi viser til bilag 3.1.2 Revidert oversikt over skolerutene i Sarpsborg

Detaljer

Informasjon om tilrettelagt skoleskyss i Østfold skoleåret 2015-16

Informasjon om tilrettelagt skoleskyss i Østfold skoleåret 2015-16 i Tlf 177 www.177.no OstfoldKollektivtrafikk Informasjon om tilrettelagt skoleskyss i Østfold skoleåret 2015-16 Velkommen til vårt skysstilbud! Fylkeskommunen har ansvar for skyss til videregående opplæring

Detaljer

NSB møter fremtidens transportbehov. NSB-konsernets innspill til Nasjonal transportplan

NSB møter fremtidens transportbehov. NSB-konsernets innspill til Nasjonal transportplan NSB møter fremtidens transportbehov NSB-konsernets innspill til Nasjonal transportplan NSB-konsernet 2012 NSBkonsernet NSB AS Nettbuss AS CargoNet AS Rom Eiendom AS Mantena AS* Støttefunksjoner Persontogvirksomhet

Detaljer

Søknad til KMD på tilskudd til forprosjekt for forbedret jernbanetilbud på Nordlandsbanen i Nord-Trøndelag Steinkjer Grong

Søknad til KMD på tilskudd til forprosjekt for forbedret jernbanetilbud på Nordlandsbanen i Nord-Trøndelag Steinkjer Grong Dato: 11.04.2016. Søknad til KMD på tilskudd til forprosjekt for forbedret jernbanetilbud på Nordlandsbanen i Nord-Trøndelag Steinkjer Grong Sammendrag Det søkes om 1 750 000 kr i støtte til forprosjekt

Detaljer