FORENKLING AV DAGENS TAKST- OG SONESYSTEM FOR BUSS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORENKLING AV DAGENS TAKST- OG SONESYSTEM FOR BUSS"

Transkript

1 Saksutredning: FORENKLING AV DAGENS TAKST- OG SONESYSTEM FOR BUSS Trykte vedlegg: 1. Forslag fra Kolumbus datert «Forenkling av takst og sonestruktur» 2. Sak - FT- 49/15: Forenkling av dagens takst og sonestruktur for buss 3. Rapport fra Norconsult «Kvalitetssikring av inntektseffekter ved forenkling av takst - og sonesystemet i Rogaland». 4. Ny og gammel billettportefølje med takster 5. Eksempler på takster utvalgte billetter andre fylker Utrykte vedlegg: 1. Bakgrunn: Saken har sin bakgrunn i to ulike vedtak fattet av fylkestinget. I. FT-72/12 Økonomiplan Årsbudsjett 2013:.3. Kolumbus bes gjennomgå dagens takstsoner for å forenkle og evt. slå sammen soner. Forenklingen gjaldt takst på buss og var forutsatt ikke å gi endringer i inntektene. II. I forbindelse med behandlingen av forslag til nytt busstilbud på Haugalandet vedtok Fylkestinget i sak FT 91/14:.2. Innsparte midler benyttes til taksttiltak i byområdet, samt informasjon/profilering med mål om å øke antall passasjerer. Fylkestinget har i tillegg i flere sammenhenger uttrykt et ønske om en større integrasjon mellom buss og tog knyttet til takst. De ulike problemstillingene berører hverandre og er innarbeidet i samme sak. Når sone-strukturen forenkles, er det også naturlig å vurdere andre deler av takstsystemet. Det har derfor i lengre tid vært arbeidet med å jobbe frem et enklere takst- og sonesystem for buss. På bakgrunn av dette arbeidet vedtok styret i Kolumbus den forslag til forenklinger (vedlegg 1). Noen av endringene Kolumbus foreslo var relativt uproblematiske og ble behandlet og vedtatt i sak FT- 49/15 (vedlegg 2). Øvrige deler av forslaget var omfattende og

2 kunne i stor grad påvirke passasjerinntektene. Norconsult ble derfor engasjert til å kvalitetssikre beregningene som lå til grunn. Rapport fra Norconsult knyttet til dette arbeidet er vedlagt saken (vedlegg 3). På bakgrunn av kvalitetssikringen er det utarbeidet et justert forslag til forenkling. Det nye forslaget er i stor grad i tråd med Kolumbus sitt forslag, men for å sikre inntektsnivået er bl.a. takstene justert opp. Forslaget til nytt forenklet takst og sonesystem legges frem for fylkestinget til behandling. Forslaget til Kolumbus innebar et utvidet takstsamarbeid med NSB knyttet til 30 dagers billetter. Det er i saken også sett på hva en fullstendig takstsamordning med NSB vil koste. Et eventuelt takstforsøk i byområdet på Haugalandet bør koordineres med innføring av nytt takst og sonesystem. Forslag til takstforsøk på byrutene på Haugalandet legges derfor frem til behandling i samme sak. 2. Problemstilling: Fylkestinget er takstmyndighet for fylkeskommunale buss- og båtruter. Fylkestinget bes i denne saken ta stilling til: 1. Forslag til forenkling i takst- og sonesystemet på buss inkl. utvidet takstsamarbeid med NSB på periodebilletter. (Takstsystemet gjelder også på båt på strekningen Stavanger Byøyene - Usken/Hommersåk samt delvis på tog. 2. En eventuell full takstsamordning med NSB slik at alle Kolumbus sine bussbilletter (også enkeltbilletter og korttidspass) kan benyttes på lokaltoget mellom Stavanger og Egersund (Jærbanen). 3. Gjennomføring av takstforsøk med rimeligere billetter på bybussrutene på Haugalandet. 3. Saksopplysninger: 3.1 Bakgrunn Det er behov for å forenkle dagens takst- og sonesystem for buss. Dagens system, selv med de forenklinger som allerede er vedtatt i FT sak 49/15, består av mange soner og billettprodukter. Dette gjør det vanskelig for kunder og sjåfører. Dagens system er også til hinder for at NSB kan selge Kolumbus sine billetter på automater og i sin app. En forenkling vil for øvrig gjøre det lettere for Kolumbus å informere om tilbudet.

3 Dagens takstsamarbeid mellom NSB og Kolumbus gjør at det er mulig å bruke Periodepass buss/tog, Studentpass og Ungdomspass på Jærbanen. I tillegg gis det overgang mellom buss og tog på enkeltbillett på enkelte stasjoner. Det er ønskelig at samarbeidet utvides slik at alle Kolumbus sine bussbilletter kan brukes på lokaltoget mellom Stavanger og Egersund. Det er i tillegg en målsetting at kundene kjøper billett før de går ombord. Dette bidrar til kortere kjøretid, mindre kontanter ombord på bussene og vil være kostnadsbesparende for Kolumbus. Dagens takst- og sonesystem er komplekst og ikke tilrettelagt for selvbetjeningsløsninger. Det har vært en nedgang i antall reiser med buss på Haugalandet de seneste årene. Med mål om å snu utviklingen har fylkestinget vedtatt å iverksette en tiltakspakke bestående av takstforsøk og markedstilpassing av rutene. Nytt ruteopplegg ble satt i drift i juni i år mens takstforsøket er det hensiktsmessig å gjennomføre i tilknytning til at nytt og forenklet takst- og sonesystem iverksettes. 3.2 Oppsummering av forslagene Fylkestinget har forutsatt at nytt og forenklet takst - og sonesystemet skal være inntektsnøytralt. Det er ikke realistisk å få til en fullstendig samordning med NSB, hvor alle Kolumbus sine bussbilletter kan benyttes på tog, uten at tilskuddet økes. Det er derfor utarbeidet ett tilnærmet inntektsnøytralt forslag til forenkling og samordning som kun innebærer et utvidet takstsamarbeid med NSB knyttet til periode-billetter. Forslaget er i stor grad i tråd med Kolumbus sitt forslag til nytt takst- og sonesystem, men takstene er økt for å sikre inntektene. Der forslaget ellers avviker er dette kommentert. Det er en målsetting få til en full samordning med NSB/Jærbanen knyttet til takst. Det er derfor i tillegg sett på hva «prisen» vil være for at også enkeltbilletter og korttidsbilletter gjøres gyldig på tog. Et takstforsøk på bybussrutene på Haugalandet bør samkjøres med de planlagte forenklingene i takst- og sonesystemet. Forslag til takstforsøk bør derfor vurderes samtidig. I korte trekk innebærer forslagene: 1. Forslag til forenkling av dagens takst og sonesystem inkl. utvidet takstsamarbeid på periodebilletter o Dagens 136 soner reduseres til fem soner. o Ordningen med kjernesone og nærsone utgår. o Innføring av ordinære takster på nattbuss.

4 o Flexipass, Periodepass buss/tog og Studentpass slås sammen til én 30- dagersbillett (700 kr for en sone) som gjøres gyldig på alle Kolumbus-busser og Jærbanen. o Periodebilletter tilbys kun som 30-dagersbillett og 365-dagersbillett. o Innføring av en forenklet rabattstruktur med to priser; vanlig (full) pris og rabattert pris (50 %). o Rabatten for reisepenger («elektronisk pengepung») på buss fjernes, og erstattes med et ombordtillegg. o Prisen for en enkeltbillett økes fra 32 kr til 33 kr. o Forslaget er tilnærmet inntektsnøytralt. 2. Fullstendig takstsamordning med NSB o Forenklinger som skissert ovenfor. I tillegg inngås det avtale med NSB slik at det også blir mulig å benytte enkeltbillett og korttidspass på Jærbanen. Alle bussbillettene til Kolumbus blir dermed gyldig på Jærbanen. o Kostnad ca. 9 millioner kroner. 3. Takstforsøk på Haugalandet o Utvidelse av dagens nærsone o Halv pris på voksen periodepass (350 kroner) i nærsonen o 10 kroner for enkeltbillett i nærsonen for alle o Kostnad ca. 4,7 millioner kroner. 3.3 Forslag til forenkling av dagens takst og sonesystem inkl. utvidet takstsamarbeid på periodepass (tilnærmet inntektsnøytralt) Sonesystem Dagens system Gjeldende takstsystem for buss er sonebasert og består av 136 ordinære soner. I tillegg er det en ordning med 17 nærsoner for korte reiser i sentrumsnære områder. Rogaland har også som eneste fylke en ordning med kjernesoner. Dette innebærer at kundene kan reise over det antall soner han/hun har betalt for med utgangspunkt i en kjernesone. Billetter med kjernesone kan ikke selges i nettbutikk eller billettautomater, og bruken er vanskelig å kontrollere. I og med at ordningen med kjernesoner kun benyttes i Rogaland, vil løsningen kunne skape problemer mht. et fremtidig nasjonalt billettsamarbeid. En forenkling med færre soner vil innebære at hver sone blir større. Med mindre takstene økes, vil større soner gi lavere inntekter. Dette skyldes at en reise prises i forhold til hvor mange soner kunden reiser gjennom. Når sonen blir større, vil mange av de som tidligere betalte for flere soner kun betale for en sone. For å sikre inntektsnøytralitet må derfor takstene økes dersom antall soner reduseres/utvides. I og med at alle reiser prises likt innenfor en ny større sone, vil de korte reisene

5 subsidiere de lengre reisene. Jo større den nye sonen er - desto større er denne effekten. Det foretas rundt 23 mill. reiser med buss pr år i Rogaland. Mellom prosent av disse reisene skjer på Nord-Jæren. Dette innebærer at soneinndelingen i dette området er av stor betydning for inntektsnivået. 5 soner I tråd med Kolumbus sitt forslag anbefales det at antall soner reduseres fra 136 til 5. Dagens soneinndeling Forslag til ny soneinndeling (136 soner) (5 soner) Ny soneinndeling: Jæren 1 (Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg, Rennesøy og Kvitsøy) Jæren 2 (Klepp, Time, Hå og Gjesdal) Dalane (Eigersund, Bjerkreim, Lund og Sokndal) Haugalandet (Haugesund, Karmøy, Tysvær, Bokn, Vindafjord og Ølen ) Ryfylke (Strand, Forsand, Finnøy, Hjelmeland, Sauda og Suldal) Dagens ordning med nærsoner benyttes i svært liten grad. Det selges rundt reiser med denne billettypen pr uke. De fleste av billettene selges i Stavanger og Haugesund. Ordningen er vanskelig å forstå for sjåfører og kunder og foreslås avviklet. Endringen innebærer at de som i dag benytter denne billetten (16 kroner), vil måtte kjøpe en ordinær enkeltbillett til 33 kroner (ny enhetstakst). Rogaland som en sone Et takstsystem med kun en sone vil være den mest ekstreme varianten av forenkling. Med en slik løsning vil en reise fra Egersund til Haugesund koste det samme som en kort reise i Egersund by. En slik løsning innebærer at det ikke er sammenheng mellom pris og reiselengde. Dette vil fort oppleves som urettferdig.

6 Dersom takstsamarbeidet med NSB utvides til å omfatte enkeltbilletter, vil f.eks. en reise fra Stavanger til Egersund med tog koste 33 kroner (nye takster). Dette er ikke hensiktsmessig. NSB sine takster på enkeltbillett er høyere enn de fylkeskommunale takstene. Takstforskjellen er større jo lengre reisen er. Dagens avtale med NSB innebærer at Kolumbus kompenserer prisdifferansen mellom NBS sine og fylkeskommunens takster på reiser med Ungdomspass, Periodepass og Studentpass på tog (15,4 mill. kroner pr år). Jo færre soner som etableres - desto større vil kravet om kompensasjon bli. En sonestruktur med en sone vil kost rundt 16 millioner kroner mer, i tapte inntekter og kompensasjon til NSB, enn en struktur med 5 soner. Den relativt begrensede merkostnaden gjenspeiler at kollektivtrafikken i Rogaland er kjennetegnet av mange korte reiser innenfor én sone. Hensynet til rettferdighet og hva som er hensiktsmessig tilsier imidlertid at dette ikke er en god løsning. Å tilby et «Voksenpass» tilsvarende Ungdomspasset vil få tilsvarende konsekvenser og anses derfor heller ikke som aktuelt Billettstruktur Nytt 30 - dagers produkt («månedskort») I dagens takstsystem tilbys det seks ulike 30-dagers periodeprodukter. Dette er mye. Det blir komplisert å formidle og vanskelig for brukerne å forholde seg til. De tre variantene av periodebilletter (Flexipass, Periodepass buss/tog og Studentpass) foreslås avviklet og erstattet med en ny 30- dagers billett. Dermed fjernes en produktlinje, og det blir lettere å informere om tilbudet. Det foreslås at det nye 30 dagers produktet gjøres upersonlig. Det vil dermed kunne fungere som et familiekort. Dagens «gjesteordning» på Flexikort, hvor det er mulig å ta med en voksen og tre barn på ettermiddag og kveld, vil også gjelde på den nye 30-dagersbilletten. Billetten gjøres soneavhengig og gjøres gyldig på både buss og Jærbanen. Dagens Flexipass er en sonefritt 30-dagersbillett og kan benyttes i hele Rogaland. Endringene innebærer at dagens Flexipassbrukere, som reiser langt, må betale for flere soner. Statistikken viser imidlertid at de fleste reisene med Flexipass foregår innenfor en av de «nye» 5 sonene. Dagens Flexipassbrukere vil dermed i liten grad merke at billetten erstattes av en billett som ikke gjelder for hele Rogaland. Det vil imidlertid være noen brukere som opplever at de må reise på tvers av de nye sonegrensene. For eksempel vil dagens Flexipassbrukere i Ålgård som reiser til/fra Sandnes og Stavanger, måtte betale for 2 soner og få en prisøkning på 450 kroner. Dette er imidlertid en relativt liten gruppe brukere sett i forhold til alle de som vil få tilgang til en ny og bedre 30 dagers billett.

7 Dagens Flexipass er ikke gyldig på tog. I og med at den nye 30 dagers billetten vil kunne benyttes på tog, vil kravet om kompensasjon fra NSB øke. Dagens Flexipass koster 650 kroner. For å sikre inntektene må prisen på den nye 30 dagers billetten settes 50 kroner høyere (700 kroner). Prisøkningen kan forsvares med at brukerne nå også får mulighet til å reise med Jærbanen innenfor en av de nye 5 sonene. De som aldri har behov for å reise med tog vil imidlertid oppleve endringen som en ren prisøkning. Den nye 30 dagers billetten vil bli rimeligere enn dagens Periodepass buss/tog på alle reiserelasjoner med tog innenfor en av de 5 sonene. En 30- dagers billett mellom Stavanger og Sandnes vil for eksempel bli 310 kroner rimeligere. Reisende som må krysse en av de nye takstsonene og reiser relativt kort, vil få en takstøkning. En 30 dagers billett mellom Klepp og Sandnes stasjon og Klepp og Gausel stasjon vil for eksempel bli henholdsvis 250 og 90 kroner dyrere. Varighet Dagens Periodepass buss/tog tilbys i dag i 30-, 60, 90- og 105 dagers utgaver. Kun 105- dagers passet gir noen form for rabatt (15-dager). Kundene etterspør derfor i liten grad 60- og 90 dagers passet. For å forenkle foreslås det at den nye billetten kun tilbys 30- og 365 dager (årskort). Ved kjøp av årskortet får kunden rundt to måneder (60 dager) i rabatt. Endringen vil innebære at noen av dagens brukere av Periodepass, f.eks. pendlere på Jærbanen, vil måtte kjøpe et dyrere kort med lengre gyldighet enn de gjør i dag for å få ekstra rabatt. Natt-takst Nattbuss-tilbudet har hatt en negativ utvikling i antall reiser de siste årene. Det er i dag egne og høyere takster på disse rutene. Som et markedstiltak og som et ledd i forenkling foreslås det at det innføres ordinære takster på nattbuss. Dette vil gi en betydelig reduksjon i takstene. En reise med nattbuss mellom Stavanger og Sandnes vil for eksempel bli 65 kroner billigere. Endringen er forventet å gi 2,3 millioner kroner pr år i tapte inntekter. Det er imidlertid grunn å tro at tiltaket vil gi flere reisende Rabattsystem Forenklet rabattstruktur Dagens takstsystem innebærer at det er forskjellige rabattsatser på ulike billettyper. Videre tilbys det ikke barn- og honnørrabatt på flere av dagens periodebilletter. Det foreslås å innføre en forenklet rabattstruktur med to priser; vanlig pris (full pris) og rabattert pris (halv pris). Rabatten vil gjelde alle billettyper og for alle kundekategorier (barn, honnør, student, uføre, blinde og vernepliktig).

8 Endringen vil imøtekomme et lenge uttrykt ønske om et Flexipass for honnør og barn samt en bedre løsning for studenter. Den nye 30 dagers billetten vil gi studentene et bedre alternativ enn dagens studentpass og vil være et alternativ til «Ungdomspass for studenter». Å tilby «Ungdomspass» til studenter er beregnet å koste rundt 1,5 mill. kroner eksklusiv refusjon for tog/ferge og vil være en dyrere løsning. I tråd med nasjonale bestemmelser har vernepliktige 50 prosent rabatt på enkeltbillett. Den foreslåtte samordningen av rabattsystemet innebærer at vernepliktige vil få halv pris på alle billettyper. Endringen er forventet å ha beskjedne inntektsmessige konsekvenser. I henhold til dagens takstregulativ gis det en grupperabatt på 60 prosent avslag i prisen i forhold til voksen enkeltbillett til skoler, SFO, barnehager, idrettslag, veldedige-/frivillige organisasjoner. I tråd med målsettingen om å forenkle foreslås det at grupperabatten endres til 50 prosent. Dette innebærer at grupperabatten for barn forsvinner, da de allerede har 50 prosent rabatt. Barn fra 4 til og med 15 år betaler i dag barnetakst. I tråd med bestilling fra fylkestinget er det sett på konsekvensene av at barnetaksten på enkeltbilletter, korttidspass og 365 dagers pass, utvides til å gjelde frem til fylte 18 år. En slik endring er forventet å gi 3,1 millioner kroner i reduserte inntekter. I utgangspunktet er det ønskelig at denne aldersgruppen stimuleres til bruk av kollektivtransport gjennom ordningen med Ungdomskort. En slik endring vil kunne bidra til at salget av «Ungdomspass» reduseres Reisepengerabatten fjernes I dagens takstsystem gis det 25 prosent rabatt på voksen enkeltbillett dersom kunden betaler med reisepenger/reisekort. Kjøpes enkeltbilletten via Mobiltelefon, på automat eller på et salgskontor, betaler kunden full pris. Det er ikke reisepengerabatt for barn og honnør. Dagens rabattregler er dermed inkonsistente. Reisepengerabatten innebærer også at kundene, ved innføring av ombordtillegg, vil få ytterligere ett prisnivå å forholde seg til. I tråd med ønsket om å forenkle bør reisepengerabatten derfor fjernes. Enkeltbilletter utgjør mellom prosent av alle reiser, men står for en mye større andel av inntektene. Prisen på enkeltbilletter er derfor av stor betydning for inntektsnivået. Reduksjonen i antall soner gir i utgangspunktet lavere inntekter. Å fjerne reisepengerabatten samt øke dagens enhetstakst fra 32 til 33 kroner bidrar til at det blir mulig å forenkle uten at inntektene går vesentlig ned. Kunder som reiser over flere soner med enkeltbillett vil få et sonepåslag på 20 kroner. For de som reiser kort og må reise på tvers av en av de nye sonene, vil dette innebære at de må betale mer enn i dag. En voksen som tidligere betalte 32

9 kroner for en enkeltbillett (for en sone/dagens takst) vil kunne oppleve å måtte betale 53 kroner (ny minstetakst 33,- + sonepåslag 20,-) etter endringen. Hvis kunden i tillegg benytter seg av reisepengerabatt, betaler kunden i dag 24 kroner for en sone, og prisøkningen blir da enda større. «Prisen» på et enklere og mer helhetlig sone og takstsystem vil være at noen får det billigere og andre får det dyrere. De som havner på feil side av en av de nye sonegrensene rammes spesielt. Grensene må imidlertid settes, og dette er «prisen» for å forenkle Ombordtillegg Tilstrekkelige kjøpskanaler er ikke nok for å få ned kontantsalget om bord på bussene. Det er behov for ytterligere incentiver. Flere fylker har valgt å innføre et tillegg i prisen dersom bussbilletten ikke kjøpes på forhånd (Ombordtillegg). Dette har vist seg å være et godt virkemiddel for å redusere kontanthåndteringen. Det anbefales derfor å innføre et tillegg på henholdsvis 20,- og 10,- kroner for voksen og barn/honnør/student/uføre/vernepliktig, dersom billetten (enkeltbillett/periodebillett) kjøpes kontant ombord på bussen. Billetter vil fortsatt kunne betales med reisepenger/reisekort uten tillegg i prisen. Det foreslås at blinde ikke pålegges ombordstigningsgebyr. En enkeltbillett (en sone) vil, med ombordstigningsgebyr, koste henholdsvis 53 kroner for voksen og 27 kroner for barn/honnør/student/uføre/vernepliktig. Kjøpes billetten med reisepenger/reisekort eller før kunden går på bussen, blir prisen 33,- /17,- kroner. Rundt 10 prosent av enkeltbillettene betales i dag med reisepenger og er dermed kjøpt med rabatt. Dette innebærer at 90 prosent av de som reiser på enkeltbillett betaler full pris. Voksne som i dag betaler full pris for en sone, vil etter forenklingen få en takstøkning på 1 krone, så fremt billetten er kjøpt på forhånd eller med reisepenger/reisekort. De øvrige kundene som betaler full pris og i dag reiser mer enn en sone vil måtte betale mindre enn de gjør i dag. En fullpris enkeltbillett fra Stavanger til Hommersåk vil f.eks. bli 29 kroner billigere enn den er i dag dersom billetten kjøpes på forhånd eller betales med reisepenger. De som i dag benytter seg av rabattordningen på enkeltbilletter vil få en større prisøkning. Voksne som reiser 1 eller 2 soner (dagens sonestruktur) vil få en økning i prisen på henholdsvis 9 kroner og 4,50 kroner. Reiser de mer enn 2 soner vil imidlertid reisen bli opp mot nærmere 23 kroner billigere. Kolumbus har i sitt forslag lagt til grunn at det skal innføres ombordtillegg i hele fylket. Andre fylker som har innført ombordtillegg, har valgt kun å innføre et slikt tillegg for reiser i og fra byområdet. Bakgrunnen for dette er at det gjerne vil være vanskeligere å få kjøpt billett på forhånd i mindre sentrale områder. På bakgrunn av dette anbefales det kun å innføre ombordtillegg på reiser i og fra Sone 1 Jæren.

10 Erfaringene fra Oslo og Hordaland tilsier at innføring av ombordtillegg vil gi økte inntekter i Sone 1 Jæren på rundt 6 mill. kroner pr år. Dersom ombordtillegg også innføres i resten av Rogaland, er dette forventet å gi ytterligere 1,3 mill. kroner i inntekter. Det vil for øvrig alltid være usikkerhet knyttet til hvordan markedet reagerer på en slik ordning, og følgelig vil det også være usikkerhet knyttet til anslagene Skoleskyss Kommunene betaler enkeltbillett/barn for en skolereise. Prisen på billetten/reisen beregnes ut fra hvor mange soner eleven reiser. Når sonene blir større, vil prisen kommunen betaler for skolereisen også bli lavere. Det er forventet at de foreslåtte endringene vil gi reduserte inntekter fra skoleskyssen på mellom 5 og 6 millioner kroner pr år. Endringene i takst og sonestruktur medfører dermed at kommunene får en rimeligere skoleskyss. Dette er en utilsiktet og ikke ønsket effekt. Det er sett på ulike løsninger for å håndtere problemet. Kolumbus har i sitt forslag forutsatt at det inngås avtaler med kommunene som sikrer at inntektene ikke endres. Fordi prisen på skoleskyss skal være direkte knyttet til rabattert enkeltbillett er det problematisk å inngå en slik avtale. Kolumbus vil imidlertid ha anledning til å dekke inn en del av inntektstapet ved å fakturere kommunene for arbeidet de har knyttet til å administrere skoleskyssen. Dette vil imidlertid ikke fult ut dekke reduksjonen i inntektene. Endringene i takst og sonesystemet innebærer dermed at inntektene for skoleskyss reduseres med rundt 2 mill. kroner pr år. 3.4 Full takstsamordning med NSB Forslaget til endringer i takst og sonesystemet som er beskrevet ovenfor, innebærer en utvidelse av takstsamarbeidet med NSB knyttet til periodebilletter. Det er imidlertid et mål å få til en fullstendig takstsamordning. Dette vil gi et sømløst og brukervennlig kollektivtilbud. Dersom enkeltbilletter og korttidspass også gjøres gyldig på tog, vil dette trolig utløse et krav om kompensasjon på rundt 9 millioner kroner pr år. Beløpet vil for øvrig til syvende og sist avhenge av den avtalen Kolumbus inngår med NSB i forhold til et utvidet takstsamarbeid. En fullstendig samordning vil innebære at enkeltbillett på tog blir rimeligere på alle reiserelasjoner innenfor en av de nye 5 sonene. De som i dag betaler minstetakst og må krysse en av de nye sonene, vil imidlertid få en prisøkning på 15 kroner (eks. Klepp Ganndal). 3.5 Takstforsøk på Haugalandet Det har i lengre tid vært en negativ utvikling i antall reiser med buss på Haugalandet. Som et markedstiltak ble rutetilbudet forbedret og forenklet fra og med

11 juni i år. I tilknytning til den politiske behandlingen av ruteendringen ble det vedtatt at innsparte midler skulle brukes til taksttiltak og informasjon om rutetilbudet. Ruteendringene har gitt en årlig innsparing på 2 million kroner (1 million kroner i 2015). Det er forventet å bruke rundt 0,5 million kroner på informasjon av rutetilbudet i inneværende år. Dette innebærer at det gjenstår rundt 0,5 million kroner for bruk til takstforsøk i I og med at takstforsøket trolig ikke vil kunne starte opp før neste år vil disse midlene kunne overføres til Dette innebærer at det for 2016 vil være rundt 2,5 millioner kroner til disposisjon til takstforsøk og informasjon. Forslaget til nytt takst- og sonesystem innebærer at nærsonetaksten i Haugesund forsvinner. I og med at enhetstaksten økes med 1 krone og reisepengerabatten faller bort, blir mange av de korte reisene dyrere. I et område hvor kollektivtilbudet i utgangspunktet står svært svakt vil dette kunne bli spesielt negativt. En av de største fordelene med de foreslåtte endringene i takstsystemet er at den nye 30 dagers billetten, som vil erstatte Flexipasset, blir gyldig på Jærbanen. De som er bosatt på Haugalandet kan ikke dra nytte av dette. Endringen knyttet til den nye 30 dagers billetten vil dermed kun oppleves som negativ. For å støtte opp om bybusstilbudet i Haugesund foreslås det settes i gang et 2 årig takstforsøk. Det foreslås at dagens nærsone utvides slik at den samsvarer med sone 200 i dagens soneinndeling. Dagens nærsone Haugesund Forslag til ny større nærsone (takstforsøk) Prisen for enkeltbillett for reiser innenfor nærsonen foreslås satt til 10 kroner. Prisen vil gjelde alle kunder uavhengig av alder. Det forutsettes at ordningen med ombordtillegg gjelder på lik linje med fylket for øvrig. Tiltaket vil trolig innebære at flere av dagens kortbrukere velger å kjøpe enkeltbillett. Dette vil være på tvers av målsettingen om mindre kontanthåndtering om bord på bussene. Det forslås derfor at det i tillegg tilbys en 30 dagers billett (voksen) til halv pris (350 kroner på reiser innenfor nærsonen.)

12 Takstforsøket er beregnet å koste mellom nærmere 4,7 millioner kroner pr år. 4. Fylkesrådmannens vurderinger: Forenklinger og utvidet takstsamarbeid med NSB på periode billetter. Det er behov for å forenkle dagens takst- og sonesystem på buss. «Prisen» for et enklere og mer helhetlig sone- og takstsystemet vil være at noen får det billigere og andre får det dyrere. Med utgangspunkt i dagens reisemønster er det forsøkt å lage en takst- og sonestruktur som tar hensyn til flest mulig. Det vil imidlertid alltid være noen som havner på feil side av grensene, og dette må veies opp mot forholdet til forenkling. Foreliggende forslag utgjør et sett av tiltak som er å anse som en total pakke. Det vil være uheldig å endre mye på enkelttiltakene da dette vil kunne rokke ved dynamikken og formålet med endringene. Foreliggende forslag til forenkling i takst og sonesystemet er i stor grad i tråd med Kolumbus sitt opprinnelige forslag. For å sikre tilnærmet inntekstnøytralitet har det imidlertid vært nødvendig å justere opp takstene. Kolumbus la i sitt forslag opp til at aldersgrensen for honnørrabatt skulle økes fra 67 år til 72 år. En slik endring er i konflikt med nasjonale bestemmelser og er ikke inkludert i forslaget. Foreliggende forslag innebærer færre og større soner, færre billettprodukter og enklere rabattstruktur. Dette vil gjøre det enklere for publikum og sjåfører samtidig som det blir lettere for Kolumbus å informere om tilbudet. Endringene innebærer også at NSB vil kunne selge Kolumbus sine reiseprodukter på sine automater og sin app. Det er lagt opp til at det innføres ordinære takster på nattbuss. Dette er et fornuftig grep mht. å snu den negative utviklingen i antall reiser. Dette tilbudet har en viktig sosial funksjon og er i dag ikke konkurransedyktig på pris. Nytt forenklet takst- og sonesystem er ment å stimulere til at flere kunder velger kort, og spesielt 30 dagers billetter, fremfor enkeltbilletter. Dette vil forhåpentligvis gi flere faste brukere og raskere billettering. Endringene innebærer også at kollektivtilbudet blir mer konkurransedyktig på pris på lengre reiser. Ved å innføre ombordtillegg på kontantsalg av alle typer billetter vil kontantbeholdningen om bord på bussene reduseres. Dette vil gi sjåførene bedre arbeidsvilkår. Det blir ikke mulig å kjøpe billett om bord på Bussveien, og innføring av ombordtillegg nå vil kunne fungere som en forberedelse til dette.

13 Kolumbus har i sitt forslag lagt opp til at det innføres ombordtillegg i hele Rogaland. Fylkesrådmannen anbefaler imidlertid at det, som i Oslo og Bergen, kun innføres ombordtillegg på reiser i og fra byområdet (sone 1 Jæren). Innføring av ombordtillegg forutsetter at Kolumbus sikrer at det blir enkelt for alle kundegrupper å kjøpe billett før de går om bord. Det forutsetter også at det lages gode løsninger for dem som trenger hjelp med å benytte de ordinære salgskanalene. De som reiser relativt kort vil ofte oppleve at reisen blir dyrere. Spesielt vil dette gjelde de som benytter seg av dagens rabattordning på enkeltbillett. Rundt 90 % av de som reiser på enkeltbillett betaler imidlertid full pris i dag. Mange reiser med enkeltbillett foregår innenfor en av dagens soner. Disse reisene blir 1 krone dyrere. Beregninger tilsier at rundt halvparten av alle reiser med buss blir dyrere. Dette skyldes imidlertid til en viss grad at den planlagte takstøkningen f.o.m januar 2016 er innarbeidet i forslaget og beregningene. Holdes den uansett planlagte takstøkningen utenfor, er det kun ca. 30 prosent av alle reiser med buss som blir dyrere. Lengre reiser med fullpris enkeltbillett blir rimeligere. Lange reiser blir relativt mye rimeligere. Dagens Flexipass er sonefritt og gjelder reiser i hele fylket. Den nye 30 dagers billetten som vil erstatte Flexipasset er sonebasert og vil innebære en begrensning i forhold til dagens billett. Flesteparten av de som reiser med Flexipass reiser imidlertid bare innenfor en av de nye sonene og vil ikke merke at de får en sonebasert billett. For mange vil også prisøkningen på 50 kroner oppveies av at de ville kunne bruke billetten på tog. Dagens «Flexipassbrukere» som ikke har mulighet eller ønske om å reise med tog vil oppleve endringen som en ren prisøkning. De som i tillegg må betale for flere soner vil få en dramatisk prisøkning. Dette vil imidlertid være en relativ liten gruppe brukere sett i forhold til alle fordelene med forenklingene. For dagens periodepassbrukere/pendlere på Jærbanen vil endringene oppleves som svært positiv da det nye 30 dagers billetten blir rimeligere på svært mange tunge reiserelasjoner. Som på buss vil imidlertid noen kunder, som reiser kort og må passere en av de nye sonegrensene, få en relativ stor prisøkning. Forenklingen i rabattstruktur og utvidelsen av sonene innebærer at studenter og honnørreisende får tilbud om en ny og forbedret rabattert 30 - dagers billett. Endringene innebærer trolig at flere vil benytte mobil ved kjøp av billett. Mobilbilletten registreres ikke elektronisk ved ombordstigning. Dette gir noen utfordringer knyttet til statistikk. Det forutsettes at Kolumbus på andre måter innhenter pålitelig statistikk samt gjennomfører nødvendige billettkontroller for å sikre inntektene. De foreslåtte endringene er beregnet å være tilnærmet inntekstnøytrale. Det vil imidlertid alltid være usikkerhet knyttet til beregninger rundt takstendringer.

14 Analysene er gjort på bakgrunn av billettstatistikk som kan inneholde feil. I tillegg vil det alltid være usikkert rundt hvordan markedet reagerer på endringer. Spesielt vil det knytte seg usikkerhet til inntektene fra ombordtillegget. Det er imidlertid grunn å forvente at endringene på lengre sikt vil genere nye reiser og økte inntekter. Fullstendig takstsamarbeid med NSB Forslaget fra Kolumbus og de endringene som er beskrevet ovenfor innebærer at dagens takstsamarbeid med NSB utvides slik at dagens Flexipassbrukere også kan reise med Jærbanen. Fylkesrådmannen anbefaler at det også inngås et takstsamarbeid med NSB for enkeltbilletter og korttidspass. Alle Kolumbus sine bussbilletter blir dermed gyldig på Jærbanen. Dette forventes å utløse et krav om økt kompensasjon fra NSB på rundt 9 millioner kroner pr år. Kostnaden vil være avhengig av avtalen som inngås mellom Kolumbus og NSB. Forslaget til ny sonestruktur vil trolig gi en mindre nedgang i antall bussreiser og økning i reiser med Jærbanen på kort sikt. Samlede netto trafikkeffekt er forventet å være svakt positiv. Det er grunn til å forvente at endringene, på lengre sikt, vil genere nye reiser og økte inntekter på både buss og tog. Takstforsøk på Haugalandet En av de største fordelene med de foreslåtte endringene er at dagens Flexipassbrukere vil kunne benytte Jærbanen. Dette er ikke aktuelt for reisende på Haugalandet. Når nærsonen og reisepengerabatten også fjernes, vil dette kunne slå spesielt uheldig ut i byområdet på Haugalandet. På bakgrunn av dette og i tråd med vedtak i fylkestinget om takstforsøk foreslår fylkesrådmannen at det gjennomføres takstforsøk på bybussnettet på Haugalandet. Det foreslås at det gjennomføres et 2 -årig forsøk med rimeligere enkeltbilletter og periodepass i en utvidet nærsone i byområdet. Det er usikkert hvorvidt takstforsøket vil gi den ønskede effekt, men kollektivtrafikken står svært svakt på Haugalandet og det er nødvendig å iverksette tiltak. Krav om økt kompensasjon knyttet til full takstsamordning med NSB på 9 millioner kroner samt tapte inntekter ved gjennomføring av takstforsøk på Haugalandet på 4,7 millioner kroner, forutsettes dekket gjennom det ordinære rammetilskuddet til Kolumbus.

15 Forslag til vedtak: 1. Dagens 136 soner reduseres til fem soner. 2. Ordningen med kjernesonen og nærsoner utgår. 3. Det innføres ordinære takster på nattbuss. 4. Flexipass, Periodepass buss/tog og Studentpass slås sammen til én 30- dagersbillett (700 kr for en sone) som gjøres gyldig på alle Kolumbus-busser og på lokaltoget mellom Stavanger og Egersund. 5. Periodebilletter tilbys kun som 30-dagersbillett og 365-dagersbillett. 6. Innføring av en forenklet rabattstruktur med to priser; vanlig (full) pris og rabattert pris (50 %). 7. Rabatten for reisepenger på buss fjernes, og erstattes med et ombordtillegg på 20,-/10,- kroner. 8. Takstene økes i tråd med vedlagt pristabell. 9. Innføring av ombordtillegg forutsetter at Kolumbus sikrer at det blir enkelt for alle kundegrupper å kjøpe billett før de går om bord. Det forutsetter også at det lages gode løsninger for de som trenger hjelp med å benytte de ordinære salgskanalene. 10. Det forutsettes at Kolumbus sikrer pålitelig statistikk samt gjennomfører nødvendige billettkontroller for å sikre inntektene. 11. Kolumbus gis fullmakt til å forhandle frem avtale med NSB om et fullstendig takstsamarbeid med NSB slik at det blir mulig å benytte alle Kolumbus sine bussbilletter på lokaltoget mellom Stavanger og Egersund. 12. Det gjennomføres et toårig forsøk med taksttiltak på bybussrutene på Haugalandet hvor det tilbys en rabattert enkeltbillett til 10 kroner samt 30 dagers billett til 350 kroner for reiser i ny utvidet nærtakstsone. 13. Krav om økt kompensasjon knyttet til full takstsamordning med NSB på 9 millioner kroner i 2016 samt tapte inntekter ved gjennomføring av takstforsøk på Haugalandet på 4,7 millioner kroner i 2016, forutsettes dekket gjennom det ordinære rammetilskuddet til Kolumbus.

16 Trond Nerdal fylkesrådmann Gottfried Heinzerling samferdselssjef Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur.

Rapport. Kollektivtakster i Rogaland. Forenklet sonestruktur og billettportefølje for buss i Rogaland

Rapport. Kollektivtakster i Rogaland. Forenklet sonestruktur og billettportefølje for buss i Rogaland Rapport Rapport 48/2014 Mari Betanzo Arnstein Øvrum Tormod Wergeland Haug Bård Norheim Kollektivtakster i Rogaland Forenklet sonestruktur og billettportefølje for buss i Rogaland Forord Urbanet Analyse

Detaljer

Samordning og forenkling av kollektivtransporten i Rogaland Mulighetsstudie som del av EPTA-prosjektet

Samordning og forenkling av kollektivtransporten i Rogaland Mulighetsstudie som del av EPTA-prosjektet Rapport 43 / 2013 Arnstein Øvrum Konstantin Frizen Bård Norheim Samordning og forenkling av kollektivtransporten i Rogaland Mulighetsstudie som del av EPTA-prosjektet Forord På oppdrag fra Rogaland fylkeskommune

Detaljer

Evaluering av ny pris- og sonestruktur (NYPS) i Oslo og Akershus

Evaluering av ny pris- og sonestruktur (NYPS) i Oslo og Akershus Ruterrapport 2013:5 Rapport utarbeidet av Urbanet Analyse AS på vegne av NSB AS og Ruter AS Versjon 1.1 16.8.2013 Evaluering av ny pris- og sonestruktur (NYPS) i Oslo og Akershus reduksjon Ruters forord

Detaljer

2013: Innhold. 2013: Buss Buss Sør-Rogaland Buss Nord-Rogaland Buss Ryfylke. 2013: Båt Båt Ryfylke Båt Byøyene Båt Nord-Rogaland

2013: Innhold. 2013: Buss Buss Sør-Rogaland Buss Nord-Rogaland Buss Ryfylke. 2013: Båt Båt Ryfylke Båt Byøyene Båt Nord-Rogaland 2013: Innhold 2013: Buss Buss Sør-Rogaland Buss Nord-Rogaland Buss Ryfylke 4 6 8 2013: Båt Båt Ryfylke Båt Byøyene Båt Nord-Rogaland 9 10 11 2013: Øvrig virksomhet Kolumbus kundesenter Informasjon og markedsføring

Detaljer

Rapport. Rushtidsavgift i Kristiansand? Bård Norheim, Alberte Ruud Tom N. Hamre

Rapport. Rushtidsavgift i Kristiansand? Bård Norheim, Alberte Ruud Tom N. Hamre Rapport 07 2008 Bård Norheim, Alberte Ruud Tom N. Hamre Rushtidsavgift i Kristiansand? En utredning om effekter på bil- og kollektivtrafikken og konsekvenser for ulike grupper Forord På oppdrag fra ATP-sekretariatet

Detaljer

LEKTIVTRAFIKKEN I ROGALAND (OPPFØLGINGSRAPPORT)

LEKTIVTRAFIKKEN I ROGALAND (OPPFØLGINGSRAPPORT) 333 FORVALTNINGSREVISJON AV ELEKTRONISK BILLETTERING I KOL- LEKTIVTRAFIKKEN I ROGALAND (OPPFØLGINGSRAPPORT) ROGALAND FYLKESKOMMUNE MAI 2013 INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre

Detaljer

Kolumbus. Årsrapport 2012

Kolumbus. Årsrapport 2012 Kolumbus Årsrapport 2012 2012: Innhold 2012: Buss Buss Sør-Rogaland Buss Nord-Rogaland Buss Ryfylke 4 6 8 2012: Båt Båt Ryfylke Båt Byøyene Båt Nord-Rogaland 9 10 11 2012: Øvrig virksomhet Kolumbus kundesenter

Detaljer

Tiltak for forbedret kollektivtilbud i Grenland. En før- og etterundersøkelse

Tiltak for forbedret kollektivtilbud i Grenland. En før- og etterundersøkelse En før- og etterundersøkelse Prosjektrapport 51/2002 Rapportens tittel: FoU-informasjon Tiltak for forbedret kollektivtilbud i Grenland En før- og etterundersøkelse Prosjektnr: 84002328 Oppdragets tittel:

Detaljer

Nasjonalt takstsystem: Kan stykkevis og delt - bli helt?

Nasjonalt takstsystem: Kan stykkevis og delt - bli helt? TØI rapport 1233/2012 Julie Runde Krogstad Nils Fearnley Kjersti Visnes Øksenholt Jørgen Aarhaug Gisle Solvoll Thor-Erik Sandberg Hanssen Nasjonalt takstsystem: Kan stykkevis og delt - bli helt? Forprosjekt

Detaljer

Kolumbus. Årsrapport 2011

Kolumbus. Årsrapport 2011 Kolumbus Årsrapport 2011 2011: Innhold 2011: Buss Buss Sør-Rogaland Buss Nord-Rogaland Buss Ryfylke 4 6 8 2011: Båt Båt Ryfylke Båt Byøyene Båt Nord-Rogaland 9 10 11 2011: Øvrig virksomhet Kolumbus kundesenter

Detaljer

BRUKERVENNLIGE BILLETTSYSTEM

BRUKERVENNLIGE BILLETTSYSTEM forbrukerrådet.no BRUKERVENNLIGE BILLETTSYSTEM Inn i billettjungelen Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Test og metode... 4 4 Funn og anbefalinger... 5 4.1 Å skaffe billett før reisen... 5 4.2 Billettautomater...

Detaljer

Rapport. Potensial for utvikling av salgs- og distribusjonssystemet hos Buskerud Kollektivtrafikk. Forfattere Kristin Ystmark Bjerkan Trond Foss

Rapport. Potensial for utvikling av salgs- og distribusjonssystemet hos Buskerud Kollektivtrafikk. Forfattere Kristin Ystmark Bjerkan Trond Foss A20164 - Åpen Rapport Potensial for utvikling av salgs- og distribusjonssystemet hos Buskerud Kollektivtrafikk Forfattere Kristin Ystmark Bjerkan Trond Foss SINTEF Teknologi og samfunn Transportforskning

Detaljer

Lokal forskrift om avgiftsparkering og ny parkeringsordning i Bodø sentrum

Lokal forskrift om avgiftsparkering og ny parkeringsordning i Bodø sentrum Teknisk avdeling Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.01.2011 3520/2011 2010/16870 Q50 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/45 Formannskapet 23.03.2011 11/47 Bystyret 14.04.2011 Lokal forskrift om avgiftsparkering

Detaljer

INNHOLD. 4 Oppsummering 25 Båt Nord-Rogaland. 26 Driftsresultater øvrig virksomhet. 5 Om Kolumbus. 28 Produktutvikling. 6 Driftsresultater buss

INNHOLD. 4 Oppsummering 25 Båt Nord-Rogaland. 26 Driftsresultater øvrig virksomhet. 5 Om Kolumbus. 28 Produktutvikling. 6 Driftsresultater buss Årsrapport 2014 INNHOLD 4 Oppsummering 25 Båt Nord-Rogaland 5 Om Kolumbus 6 Driftsresultater buss 26 Driftsresultater øvrig virksomhet 28 Produktutvikling 8 Buss Sør-Rogaland 14 Buss Nord-Rogaland 18

Detaljer

Rutetilbudet i Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg fra 2016 og 2021. Høringsutkast mai 2014

Rutetilbudet i Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg fra 2016 og 2021. Høringsutkast mai 2014 Rutetilbudet i Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg fra 2016 og 2021 Høringsutkast mai 2014 Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 5 1.2 Saken omhandler... 6 1.3 Nåsituasjonen... 6 2. Bussvei-linjene...

Detaljer

Omstruktureringstiltak

Omstruktureringstiltak Halden kommune Omstruktureringstiltak Delrapport barnehage, undervisning, SFO og administrasjon RAPPORT 16. oktober 2014 Oppdragsgiver: Rapport nr.: Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent: Halden kommune

Detaljer

Dette dokumentet er en sammenstilling av de punktene som prosjektet finner etterspurte og realistiske for gjennomføring.

Dette dokumentet er en sammenstilling av de punktene som prosjektet finner etterspurte og realistiske for gjennomføring. Kollektiv Alta Innspill til kollektivtilbud for ruteanbud fra 2014 Bakgrunn Kollektiv Alta er et prosjekt i samarbeid med Finnmark fylkeskommune, Statens vegvesen og Alta kommune. Prosjektet er finansiert

Detaljer

FORORD. Jeg vil takke kunder, transportører, eiere, styret og ansatte for godt samarbeid i 2012. AKT. Siv Elisabeth Wiken Administrerende direktør

FORORD. Jeg vil takke kunder, transportører, eiere, styret og ansatte for godt samarbeid i 2012. AKT. Siv Elisabeth Wiken Administrerende direktør Årsrapport 2012 FORORD Det tar tid å bygge et konkurransedyktig kollektivtilbud. Hvis vi skal lykkes med å få flere til å velge bussen fremfor bilen krever dette langsiktig arbeid og forutsigbar finansiering.

Detaljer

Saksframlegg. Bypakke Grenland finansieringsordning for Bypakke Grenland. Rådmannens innstilling: TELEMARK FYLKESKOMMUNE

Saksframlegg. Bypakke Grenland finansieringsordning for Bypakke Grenland. Rådmannens innstilling: TELEMARK FYLKESKOMMUNE TELEMARK FYLKESKOMMUNE Saksframlegg Bypakke Grenland finansieringsordning for Bypakke Grenland Rådmannens innstilling: 1. Det etableres en bypakke for Grenland i tråd med saksinnstillingen og Rapporten

Detaljer

Høringsnotat. Forenkling av regelverket for dekning av pasienters reiseutgifter (pasienttransport)

Høringsnotat. Forenkling av regelverket for dekning av pasienters reiseutgifter (pasienttransport) Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Forenkling av regelverket for dekning av pasienters reiseutgifter (pasienttransport) Forslag til endring av pasient- og brukerrettighetsloven og forslag om ny

Detaljer

Kolumbus. - Årsrapport 2010

Kolumbus. - Årsrapport 2010 Kolumbus - Årsrapport 2010 2010: Innhold Styrets beretning 3 2010: Buss 4 Buss Sør-Rogaland 5 Buss Nord-Rogaland 6 Buss Ryfylke 6 2010: Båt 7 Båt Ryfylke 8 Båt Byøyene 9 Båt Nord-Rogaland 9 2010: Styre

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 13/13196 Tittel: Saksprotokoll: Tiltaksplan for Hedmark Trafikk FKF 2014-2017

Saksprotokoll. Arkivsak: 13/13196 Tittel: Saksprotokoll: Tiltaksplan for Hedmark Trafikk FKF 2014-2017 Saksprotokoll Utvalg: Fylkestinget Møtedato: 09., 10. og 11.12.2013 Sak: 90/13 Resultat: Vedtatt m/tillegg Arkivsak: 13/13196 Tittel: Saksprotokoll: Tiltaksplan for Hedmark Trafikk FKF 2014-2017 Behandling:

Detaljer

Framlagt på møte 16.09.2014 Styresak 40/2014 Saknr. 13/00903 Arknr. 732.0

Framlagt på møte 16.09.2014 Styresak 40/2014 Saknr. 13/00903 Arknr. 732.0 Revisjon av retningslinjer ved forpaktning av anadrome vassdrag på Finnmarkseiendommen Innledning Direktøren startet vinteren 2012-2013 en gjennomgang av forpaktningskontraktene i anadrome vassdrag i forbindelse

Detaljer

Rapport. Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen. Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011

Rapport. Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen. Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011 Rapport Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011 Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen Innhold Sammendrag... 3 1. Bakgrunn og formål... 11 2. Det formelle grunnlaget

Detaljer

Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA

Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA Innhold 1 Sammendrag... 1 2 Innledning...3 2.1 Bakgrunn... 3 2.2 Formål... 3 2.3 Oppgaveramme... 4 3 Grunnlagsmateriale og

Detaljer

Sakskart til møte i Eldrerådet 26.01.2015 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 26.01.2015 Tid 10:15

Sakskart til møte i Eldrerådet 26.01.2015 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 26.01.2015 Tid 10:15 Møteinnkalling Sakskart til møte i Eldrerådet 26.01.2015 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 26.01.2015 Tid 10:15 1 2 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling Godkjenning av protokoll

Detaljer

Rapport. Incentivbaserte kontrakter og konkurranseutsetting. Strategiske valg for Ruter AS DOKUMENTASJONSRAPPORT. Bård Norheim Katrine N Kjørstad

Rapport. Incentivbaserte kontrakter og konkurranseutsetting. Strategiske valg for Ruter AS DOKUMENTASJONSRAPPORT. Bård Norheim Katrine N Kjørstad Rapport Bård Norheim Katrine N Kjørstad 15-b/2009 Incentivbaserte kontrakter og konkurranseutsetting Strategiske valg for Ruter AS DOKUMENTASJONSRAPPORT Forord Urbanet Analyse har i samarbeid med inno

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV TANNHELSETILBUDET TIL RUSVERNPASIENTER ROGALAND FYLKESKOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON AV TANNHELSETILBUDET TIL RUSVERNPASIENTER ROGALAND FYLKESKOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON AV TANNHELSETILBUDET TIL RUSVERNPASIENTER ROGALAND FYLKESKOMMUNE MAI 2014 Forsidefoto: Tom Haga INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontroll- og kvalitetsutvalget, andre folkevalgte,

Detaljer

Tidsdifferensierte bompengetakster - forslag om endringer i dagens bompengeordning

Tidsdifferensierte bompengetakster - forslag om endringer i dagens bompengeordning Byrådssak /15 Tidsdifferensierte bompengetakster - forslag om endringer i dagens bompengeordning NIHO ESARK-7112-201430737-9 Hva saken gjelder: På bakgrunn av bystyrets vedtak den 17. september 2014, legger

Detaljer

Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 26.01.2015

Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 26.01.2015 Møteinnkalling Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 26.01.2015 Møtested Gallleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom 211 Møtedato 26.01.2015 Tid 14:30 Saksliste Saksnr Tittel

Detaljer