HORDALAND FYLKESKOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HORDALAND FYLKESKOMMUNE"

Transkript

1 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Skyss REGLEMENT FOR TAKSTAR OG RABATTORDNINGAR FOR BUSS OG BYBANEN I HORDALAND NYTT BILLETTSYSTEM Gjeldande frå 01. juli 2012 og inntil vidare 1. GENERELLE REGLAR Reglementet gjeld for buss og Bybanen i Hordaland. Reglementet gjeld også der transport med ferje er ein del av reisestrekninga. Rutetraseane i fylket er delt opp i soner, som er definert gjennom fyrste og siste haldeplass i den enkelte sona. Ved takstfastsetjing skal talet på soner frå påstiging til avstiging leggjast til grunn. Ved reise gjennom sone 110 (Bergen sentrum), skal denne sona ikkje telja med ved takstfastsetjing. Takstar går fram av dei til ein kvar tid gjeldande taksttabellar. Minstetakst gjeld for inntil to soner. Det er særlege reglar knytt til takst i Sone Bergen. Sone Bergen gjeld sonene Området omfattar sentrum og bydelane, og vidare til Arna til og med Trengereid, Fana og til og med Søfteland i Os, Straume til og med Kolltveittunnelen, og Kleppestø til og med Florvåg og Strusshamn. Under reisa må gyldig reisebevis alltid kunna framvisast. Reisebevis er gyldig reiseprodukt for tidsperiode og strekning (billett/kort). Ved reise med rabatterte reiseprodukt må gyldig dokumentasjon for krav på rabatt også kunna framvisast (legitimasjon, studentbevis/honnørbevis o.l.). For nattavgangar gjeld eigne takstar. 2. ENKELTREISER - ENKELTSKYSS EnkeltSkyss gjeld for ei enkeltreise på ei bestemt strekning eller innanfor eitt område. 2.1 Ordinær vaksen Gjeld personar frå fylte 16 år. 2.2 Rabatt for barn Barn frå 4 år og opp til fylte 16 år får 50 % rabatt på ordinær pris. Barn inntil fylte 4 år reiser gratis. Ved tvil om alder kan det krevjast gyldig legitimasjon. 2.3 Honnørrabatt Honnørreisande får 50 % rabatt på ordinær pris og gjeld: a) Personar over 67 år b) Uføre som har uførepensjon etter lov om folketrygd c) Blinde d) Ektefelle/registrert partnar som reiser saman med person som har rett til honnørbillett etter pt. a), b) og c) Den som gjer krav på honnørbillett, skal legitimera seg med gyldig legitimasjon, det same gjeld ektefellen/partnaren. Personar som ikkje har fylt 67 år, men har uførepensjon, skal i tillegg syna bevis frå trygdekontoret. Blinde skal syna bevis frå blindeforbund. Døvblinde syner eige tilleggsbevis. 1

2 Ledsagar til funksjonshemma person, som kan visa fram ledsagarbevis/fylgjekort, reiser fritt. Det er ikkje krav om særskild kupong/voucher. 2.4 Student-/lærling-/elevrabatt Studentar/lærlingar/elevar t.o.m. 32 år som reiser gjennom minst 7 soner får 23 % rabatt på ordinær pris og gjeld for: a) Heiltidsstudentar ved universitet og høgskular (også i andre fylke) b) Elevar ved vidaregåande skular c) Lærlingar og lærekandidatar. Ein lærling er ein som har lærekontrakt med sikte på fagprøve/sveineprøve, og ein lærekandidat er ein som har ein opplæringskontrakt med sikte på mindre omfattande prøve enn fag- og sveineprøve d) Fagskuleelevar og vaksenopplæringselevar Gyldig tilleggsbevis for studentar er dokumentasjon for betalt semesteravgift (semesterkort/årsmerke/student-/skulebevis med oblat) frå utdanningsinstitusjonar i Noreg. Studentar ved utdanningsinstitusjonar i utlandet må syne fram internasjonalt studentkort (ISIC-card). Gyldig tilleggsbevis for lærlingar og lærekandidatane er som fylgjer: Personleg ID-kort frå bedrift, merka Lærling eller Lærekandidat Kopi av lærekontrakt Stadfesting frå bedrift om at vedkommande er lærling/lærekandidat og periode for lærekontrakt, påført namn og fødselsdato Gyldig tilleggsbevis for fagskuleelevar og vaksenopplæringselevar er elevkort/studentidentifikasjon med bilde og stempel frå skulen. Personar som ved kontroll ikkje kan vise gyldig tilleggsbevis må betala gjeldande tilleggstakst. 2.5 Rabatt for vernepliktige og sivile tenestepliktige Vernepliktig mannskap (fyrstegongsteneste og HV-mannskap) og sivile tenestepliktige får 50 % rabatt på ordinær pris. Lågaste takst er lik ordinær takst for 2 soner. Rabatten gjeld for den tenesteperiode som er påført Forsvarsdepartementets identitetskort (FD-ID). FD-ID tener som bevis. For innkallingsreiser gjeld innkallingsordren som bevis. 2.6 Familierabatt Ein vaksen eller honnørreisande på enkeltbillett kan ta med seg eitt barn (mellom 4-16 år) gratis. Barn inntil fylte 4 år reiser gratis. 2.7 Grupperabatt Ei gruppe er tre eller fleire som reiser saman. Vaksne i gruppa får 23 % rabatt på ordinær pris. Barn og honnørreisande får ikkje særskild rabatt, men tel med i talet på reisande. Barn under 4 år reiser gratis og tel ikkje med i talet på reisande. 3. SKYSSKORTET Skysskortet er eit elektronisk reisekort. Ein kan ha fleire reiseprodukt lagra på kortet, og det finst som både som registert og uregistert (anonymt) kort. 2

3 4. REISEPRODUKT Ein kan ha inntil åtte reiseprodukt lagra elektronisk på Skysskortet. 4.1 PeriodeSkyss 7 dagar, 30 dagar og 180 dagar PeriodeSkyss gjeld for eit uavgrensa tal reiser på ei bestemt strekning eller innanfor eit bestemt område. PeriodeSkyss gjeld i 7, 30 eller 180 dagar frå fyrste gong produktet vert brukt/aktivert. PeriodeSkyss må aktiverast innan 30 dagar etter kjøpsdato. Ved reiser utover dei sonene ein har gyldig PeriodeSkyss for, må ein kjøpe EnkeltSkyss. Ein betaler for dei soner ein ikkje har PeriodeSkyss for Rabatt for barn PeriodeSkyss for barn gjev 50 % rabatt på ordinær pris vaksen. Gjeld for barn mellom 4 år og opp til fylte 16 år Honnørrabatt PeriodeSkyss for honnørreisande gjev 50 % rabatt på ordinær pris vaksen. For definisjon av honnør, sjå pt Reisande under kategori pt d) har ikkje rett på PeriodeSkyss honnør Student-/lærling-/elevrabatt PeriodeSkyss for studentar, lærlingar og elevar t.o.m. 32 år gjev 40 % rabatt på ordinær pris vaksen, runda opp til næraste 5-kroner. For definisjon av student/lærling/elev, sjå pt PeriodeSkyss buss/tog kombinasjonsreiser PeriodeSkyss buss/tog gjeld for eit uavgrensa tal reiser med buss/bybanen og NSB lokaltog (Bergen- Voss) på ei bestemt strekning eller innafor eit bestemt område. PeriodeSkyss buss/tog gjeld i 30 dagar frå fyrste gong produktet vert brukt/aktivert Rabatt for barn PeriodeSkyss buss/tog for barn gjev 50 % rabatt på ordinær pris vaksen Rabatt for student PeriodeSkyss buss/tog for student gjev 40 % rabatt på ordinær pris vaksen. 4.3 UngdomSkyss UngdomSkyss er gyldig for personar frå og med fylte 16 år til og med den månaden ein fyller 20 år. Elevar i den vidaregåande skole som ikkje er fylt 16 år kan òg kjøpe produktet, men må dokumentere gjennom inntaksbeviset at dei er elevar i den vidaregåande skulen. UngdomSkyss er eit personleg reiseprodukt, og ein må derfor ha eit Skysskort som er påført fullt namn.. Ved kontroll må det synast gyldig legitimasjon. UngdomSkyss er gyldig på buss, ferje og sørgåande snøggbåtrutene i fylket samt Bybanen og lokaltog, og gjeld fram til eller frå fylkesgrensa. UngdomSkyss gjeld i 30 dagar frå fyrste gong produktet vert brukt/aktivert. UngdomSkyss må aktiverast innan 30 dagar etter kjøpsdato. Aktiveringskvittering må framvisast ved kontroll. UngdomSkyss gjeld ikkje på ruter med nattakst, bortsett frå på Trygt heim -rutene. 3

4 4.4 FleksiSkyss FleksiSkyss gjeld for fleire enkeltreiser på ein bestemt strekning eller innanfor eit område. Produktet er gyldig i eitt år frå fyrste gong produktet vert teke i bruk. Dersom produktet går ut på dato så vert ikkje unytta reiser refundert. FleksiSkyss kan ikkje nyttast av fleire i same reisefylgje. FleksiSkyss gjeld frå sone til sone eller innanfor Sone Bergen, på same måte som EnkeltSkyss Ordinær vaksen FleksiSkyss gjev 12 reiser til 23 % rabatt på ordinær pris vaksen (EnkeltSkyss) Rabatt for barn/honnør FleksiSkyss for barn og honnør gjev 10 reiser til 50 % rabatt på ordinær pris vaksen (EnkeltSkyss). 4.5 DagSkyss DagSkyss gjev eit uavgrensa tal reiser innanfor Sone Bergen. DagSkyss er gyldig i 24 timar frå første gong produktet vert brukt/aktivert, men er ikkje gyldig på ruter med nattakst. Det er lik pris for alle, og ingen særskild rabatt (t.d for barn/honnør/student/vernep./sivilt.). 5. KONTANTSKYSS KontantSkyss er eit betalingsmiddel på Skysskortet som gjev 23 % rabatt på ordinær pris for EnkeltSkyss. Innskot på KontantSkyss er minimum kr. 200,- og maksimum verdi er kr. 1500,- Alle reiseprodukt kan betalast med KontantSkyss, men det vert ikkje gjeve ytterligare rabatt på produkt som allereie er rabatterte. 5.1 Favoritt Favoritt er ein tilleggsteneste til KontantSkyss som gjer det muleg å registrere den mest brukte reisa (Sone Bergen eller strekning) som Favoritt på Skysskortet. Beløpet for reisa blir trekt automatisk frå KontantSkyss på kortlesaren om bord, og gir 23 % rabatt på ordinær pris for EnkeltSkyss. 6. NATTAKST For nattavgangane gjeld eigne takstar. 7. OVERGANG FOR ENKELTSKYSS OG FLEKSISKYSS Gyldig overgangstid skal stå på kortlesaren om bord når ein registrerer Skysskortet/Skyss minikortet eller på papirbilletten.. Ved overgang(ar) til ny rute/linje skal Skysskortet/Skyss minikortet elektronisk sjekkast inn eller gyldig papirbillett(ar) framvisast.. Overgang må finna stad på næraste haldeplass for rute/linje det vert omstege til, eller næraste naturlege knutepunkt. Overgang gjeld ved vidarereise, men ikkje ved returreise. Med returreise meiner ein tilbakereise med same linje eller med andre linjer langs same trasé eller langs tilgrensande trasear som ligg innan naturleg gangavstand frå fyrste busstrasé. Overgang må finna stad innan 1 time etter at fyrste reiseprodukt er kjøpt/aktivert, med tillegg på 10 minuttar for kvar sone reiseproduktet er gyldig i. Overgangstida innanfor Sone Bergen er 90 minuttar etter at fyrste reiseprodukt er kjøpt/aktivert. 7.1 Overgang mellom ulike transportmiddel Når buss/bybanen inngår i reisestrekninga før og etter ferje/båt/tog, kan ein for den andre strekninga med buss/bybanen nytta overgangsordninga. Det vert ikkje gjeve prisreduksjon for ferje-, båt- og togstrekningar. For båtruta Kleppestø Bergen (Snarveien) gjeld vanlege overgangsreglar. 4

5 7.2 Overgang frå Flybussen i Bergen til ordinær rutebuss Ved overgang frå Flybussen i Bergen til ordinær rutebuss vert det gjeve rabatt på billetten. Gjeld ikkje ved overgang til Bybanen. 8. REFUSJONAR Ein må kunne dokumentere at ein er rette innehavar av eit Skysskort. Den rette innehavar er den personen som enten har registrert kortet i sitt namn eller ved hjelp av kjøpskvittering med kortnummer kan dokumentere at ein er rette eigar av Skysskortet. 8.1 Rekontruksjon som følgje av feil på/tapt Skysskort Ved feil på/tapt kort må ein rette seg til Skyss via utsalsstad eller kundesenteret snarast råd for refusjon og bestilling av nytt kort. Nytt Skysskort vert sendt i posten. Refusjon vert gjeve dersom følgjande er oppfylt på det tidspunktet feilen/tapet vert meldt: PeriodeSkyss: Meir enn sju dagar igjen av gyldig periode UngdomSkyss: Meir enn sju dagar igjen av gyldig periode FleksiSkyss: Restverdien er over kr 50,- KontantSkyss: Restverdien er over kr 50,- 8.2 I sjukdomshøve Dersom ein grunna sjukdom ikkje kan nytte PeriodeSkyss 30 dagar og 180 dagar, kan refusjonskrav sendast til Skyss. Refusjon vert gjeve mot legefråsegn, for dei dagane PeriodeSkyss ikkje har vore nytta, soframt dette er meir enn sju dagar. Ein reknar at reiseproduktet har vore i bruk til og med innleveringsdagen. Krav om refusjon må rettast til Skyss innan 80 dagar frå fyrste sjukedag. Har ein som fylgje av omstenda, ikkje kunne fremja refusjonskrav innan 80 dagar, kan refusjon likevel ytast mot fullgod dokumentasjon for det tal dagar kortet ikkje har vore nytta. 9. SKYSS SKOLEKORT Skolekortet kan berre nyttast til to reiser per skoledag mellom heim og skole, av den person det er utstedt til. Skolekort for grunnskolen er gyldig frå kl 05:00 til kl 19:00, og til kl 23:00 for vidaregåande skolar. Kortet er gyldig i 10 månader og kan ikkje brukast på laurdagar og søndagar. Elevar som misser skolekortet må dekka reiseutgifter fram til nytt kort er motteke. Reglar for skoleskyss går fram av skoleskyssreglementet. Elevar som nyttar Skyss skolekort må ved kontroll visa gyldig legitimasjon. 10. REISEGODS O.L 10.1 Barnevogner, rullestolar og ski Barnevogner, rullestolar og ski vert teke med gratis så langt plassen tillet det Hund Førarhund saman med betalande blind, og politihund saman med fullt betalande polititenestemann i uniform vert prioritert og reiser fritt. Elles skal det løysast barnetakst for hund. Maksimaltakst kr. 40, Syklar Syklar vert teke med dersom plassen tillet det. For desse vert det rekna barnetakst. Maksimaltakst kr. 40,-. 5

6 11. STØRRE ARRANGEMENT Ved større arrangement kan det seljast tur/retur billettar frå blokk med fastsett pris. Salet skjer av trafikkrettleiar før ombordstigning av buss eller bane. Ingen rabattordningar gjeld, og det må kjøpast tur/retur billett. 6

KJØP AV KORT/BILLETTER Kort og billetter som selges med aldersrestriksjoner må kjøpes ved et billettutsalg ved førstegangs kjøp.

KJØP AV KORT/BILLETTER Kort og billetter som selges med aldersrestriksjoner må kjøpes ved et billettutsalg ved førstegangs kjøp. Prisreglement reglement i Buskerud Gyldig fra 1. januar 2014 ELEKTRONISKE REISEKORT Brakar tilbyr to typer reisekort: Brakar Reisekort og Brakar Ungdomskort. Ved førstegangs utstedelse av kort tilkommer

Detaljer

Møteinnkalling. Side 1

Møteinnkalling. Side 1 Møteinnkalling Utval: Samferdselsutvalet Møtestad: Møterom 700 Fylkeshusa, Molde Dato: 20.12.2011 Tid: Kl. 11: 00 Frå kl.12:00-14:00 skal samferdselsutvalet vere med på dåpen av M/F Kvaløy med tilhøyrande

Detaljer

Håndbok for kollektivreiser i Oppland

Håndbok for kollektivreiser i Oppland Håndbok for kollektivreiser i Oppland Regler og billettering Juli 2013 2 Innholdsfortegnelse 1. Grunnlag og virkeområde... 6 2. Sjåførens betjening av kunder... 7 3. Kunden... 8 3.1 Opptreden... 8 3.2

Detaljer

Skoleskyss 2010-2011. Reglement & handbok for vidaregåande skolar

Skoleskyss 2010-2011. Reglement & handbok for vidaregåande skolar Skoleskyss 2010-2011 Reglement & handbok for vidaregåande skolar Boka er delt inn i tre delar: DEL 1: Skyssreglement og kommentarar til dette. Reglementet inneheld alle dei sentrale retningslinjene om

Detaljer

1.6 Kjøretøy med bredde over 2,6 m, og derav skal være særskilt utstyrt/merket i h.h.t. Forskrift om bruk av kjøretøy, skal betale dobbel takst.

1.6 Kjøretøy med bredde over 2,6 m, og derav skal være særskilt utstyrt/merket i h.h.t. Forskrift om bruk av kjøretøy, skal betale dobbel takst. RIKSREGULATIV FOR FERJETAKSTER GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2014 1. TAKSTBESTEMMELSER 1.1 Takstbestemmelsene omfatter all person- og godstransport, herunder også passasjerer, gods, samt egne kjøretøy, befraktet

Detaljer

RIKSREGULATIV FOR FERJETAKSTER GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2015 1. TAKSTBESTEMMELSER

RIKSREGULATIV FOR FERJETAKSTER GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2015 1. TAKSTBESTEMMELSER RIKSREGULATIV FOR FERJETAKSTER GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2015 1. TAKSTBESTEMMELSER 1.1 Takstbestemmelsene omfatter all person- og godstransport, herunder også passasjerer, gods, samt egne kjøretøy, befraktet

Detaljer

Retningslinjer for Transportordninga for funksjonshemma i Hordaland. Gjeldande frå 1. mars 2009

Retningslinjer for Transportordninga for funksjonshemma i Hordaland. Gjeldande frå 1. mars 2009 Retningslinjer for Transportordninga for funksjonshemma i Hordaland Gjeldande frå 1. mars 2009 2 Innhald: 1. Formål... 4 2. Kven kan nytte ordninga?... 4 3. Godkjenningsperiode... 4 4. Brukartak... 4 5.

Detaljer

SKYSSREGLEMENT FOR VIDAREGÅANDE SKOLE I MØRE OG ROMSDAL

SKYSSREGLEMENT FOR VIDAREGÅANDE SKOLE I MØRE OG ROMSDAL SKYSSREGLEMENT FOR VIDAREGÅANDE SKOLE I MØRE OG ROMSDAL Skoleskyssen er den daglege transporten mellom bustad og opplæringsstad. Det er fylkeskommunen som er ansvarleg for skoleskyssen. Fylkeskommunen

Detaljer

Indre Nordmøre. Vi kjører for deg! Ålesund-Molde-Kristiansund- Trondheim. nettbuss.no Rutetabell gyldig 18.08.14 30.04.15

Indre Nordmøre. Vi kjører for deg! Ålesund-Molde-Kristiansund- Trondheim. nettbuss.no Rutetabell gyldig 18.08.14 30.04.15 Indre Nordmøre Ålesund-Molde-Kristiansund- Trondheim Nx 155 Mørelinjen Linje 901 togbuss Linje 902 Linje 903 Linje 904 Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig 18.08.14 30.04.15 Vi kjører for deg!

Detaljer

RUTER frå 7. november 2011 Velkommen ombord!

RUTER frå 7. november 2011 Velkommen ombord! RUTER frå 7. november 2011 Telemark Bilruter AS Hovudkontor Seljord 35 06 54 00 Ruteopplysning 177 815 00 184 NOR-WAY Bussekspress 815 44 444 Velkommen ombord! www.telemarkbil.no HELSEARTIKLER EMBALLASJE

Detaljer

RUTER. Telemark Bilruter AS. www.telemarkbil.no. frå 15. august 2011. Velkommen ombord! Ruteopplysning 177 815 00 184. Hovudkontor Seljord 35 06 54 00

RUTER. Telemark Bilruter AS. www.telemarkbil.no. frå 15. august 2011. Velkommen ombord! Ruteopplysning 177 815 00 184. Hovudkontor Seljord 35 06 54 00 RUTER frå 15. august 2011 Telemark Bilruter AS Hovudkontor Seljord 35 06 54 00 Ruteopplysning 177 815 00 184 NOR-WAY Bussekspress 815 44 444 Velkommen ombord! www.telemarkbil.no 32 Privatpersoner eller

Detaljer

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 15. oktober 2013 201112482-28/015.T14/RORO. Møterom 367

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 15. oktober 2013 201112482-28/015.T14/RORO. Møterom 367 HORDALAND FYLKESKOMM Samferdselsavdelinga Samferdselsutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 15. oktober 2013 201112482-28/015.T14/RORO Innkalling til møte i samferdselsutvalet

Detaljer

EKSAMEN 2013. Reglement Vurdering Klagerett Bruk av IKT

EKSAMEN 2013. Reglement Vurdering Klagerett Bruk av IKT EKSAMEN 2013 Reglement Vurdering Klagerett Bruk av IKT 1 Innhold Eksamensreglement.. 3 Elevvurdering. 7 Klage på vurdering. 9 Godkjenning/annullering av eksamen. 13 Kildebruk og bruk av PC ved større innleveringer,

Detaljer

Utdanningsdirektoratet - forslag til endring i forskrift til opplæringsloven. Kapittel 1 Innhaldet i opplæringa

Utdanningsdirektoratet - forslag til endring i forskrift til opplæringsloven. Kapittel 1 Innhaldet i opplæringa Utdanningsdirektoratet - forslag til endring i forskrift til opplæringsloven Kapittel 1 Innhaldet i opplæringa 1-1 Opplæringa i grunnskolen I grunnskolen skal opplæringa skal vere i samsvar med Læreplan

Detaljer

HAR SJUKDOM, SKADE ELLER FUNKSJONSHEMMING

HAR SJUKDOM, SKADE ELLER FUNKSJONSHEMMING HELSE SUNNMØRE HF Ålesund sjukehus BARNEAVDELINGA KVA HAR DU RETT PÅ? NÅR BARN UNDER 18 ÅR HAR SJUKDOM, SKADE ELLER FUNKSJONSHEMMING Sist oppdatert: 01.01.08 1 INNHOLD Kompensasjon for tapt arbeidsinntekt

Detaljer

INNHALD. 1. Innleiing s. 1. 2. Søking på internett s. 2

INNHALD. 1. Innleiing s. 1. 2. Søking på internett s. 2 INNHALD. 1. Innleiing s. 1 2. Søking på internett s. 2 3. Rettleiing til vedleggsskjema s. 4 Vedleggsskjema 1 s. 4 Vedleggsskjema 2 s. 8 Vedleggsskjema 3 s. 8 4. Minoritetsspråklege søkjarar s. 9 5. Vaksne

Detaljer

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova).

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). Dato LOV-1998-07-17-61 Departement Kunnskapsdepartementet Sist endret LOV-2012-06-22-53 fra 01.01.2014, LOV-2013-06-21-98 fra 01.08.2013

Detaljer

Utdrag fra FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA SÆRSKILTE REGLER FOR FAGOPPLÆRINGA FAG- OG SVENNEPRØVE

Utdrag fra FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA SÆRSKILTE REGLER FOR FAGOPPLÆRINGA FAG- OG SVENNEPRØVE Utdrag fra FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA SÆRSKILTE REGLER FOR FAGOPPLÆRINGA FAG- OG SVENNEPRØVE VII. Særskilde føresegner for fag-/sveineprøva og kompetanseprøva Heile kapittel 3 endra ved forskrift 1 juli

Detaljer

Informasjon om inntaket til vidaregåande skular

Informasjon om inntaket til vidaregåande skular Informasjon om inntaket til vidaregåande skular E-post: inntak@hfk.no Svargaranti: 24 timar på kvardagar fram til skulestart (mottatt før kl. 12.00 på fredagar) 2015 N S Inntakskontoret Besøksadresse Fylkeshuset,

Detaljer

UNGDOMMENS FYLKESTING 2010

UNGDOMMENS FYLKESTING 2010 Møre og Romsdat fylkeskomrnune UNGDOMMENS FYLKESTING 2010 Kristiansund 5. - 7. november Quality Hotel Grand Velkomstbrev med praktisk informasjon Program Sakspapir Møteprotokoll frå Ungdommens fylkesting

Detaljer

Analyserapport Statistikk over allmennlegars takstbruk 2012 1

Analyserapport Statistikk over allmennlegars takstbruk 2012 1 Analyserapport Statistikk over allmennlegars takstbruk 2012 1 Innhald INNLEIING OG SAMANDRAG... 3 DATAGRUNNLAG OG METODE... 4 BEGREPSASVKLARINGAR... 4 OPPSLAGSVERK... 5 TAL LEGAR I ANALYSEN 2012... 5 FASTLEGELISTE

Detaljer

Elektronisk billettering

Elektronisk billettering Elektronisk billettering Del 3 Billettmedia og produkter VEILEDNING Håndbok 206 Vegdirektoratet 2011 . Elektronisk billettering Del 3 Billettmedia og produkter : : E L E K T R O N I S K B I L L E T T E

Detaljer

Internasjonal vidaregåande skule

Internasjonal vidaregåande skule Internasjonal vidaregåande skule Tilbod om eit skuleår i utlandet Elevar som tek Vg1 på Studiespesialiserande utdanningsprogram i år, kan ta Vg2 i Skottland neste år. Møre og Romsdal fylkeskommune 1. Innleiing

Detaljer

For den sjuke Sjukepengar 4 veker 8 veker 6 månader Vilkår for sjukmelding:

For den sjuke Sjukepengar 4 veker 8 veker 6 månader Vilkår for sjukmelding: For den sjuke Sjukepengar Sjukmelding er aktuell når medisinske grunnar gjer at ein person ikkje kan vere i jobb. Sjukepengar er ein rett som blir opparbeidd via eit tilsettingsforhold eller inntekt som

Detaljer

SAMFERDSEL. Hovudutfordringar

SAMFERDSEL. Hovudutfordringar SAMFERDSEL Budsjett 2011 Budsjett 2012 Tal i heile 1000 kr Endring % 720 Vedlikehald fylkesvegar Brutto driftsutgifter 392 154 396 396 1,1 % Driftsinntekter -25 000-30 000 20,0 % Netto driftsutgifter 367

Detaljer

Lov for SA Naustdal Båtlag

Lov for SA Naustdal Båtlag Lov for SA Naustdal Båtlag Vedteke på årsmøte 26. mars 2015 1 Laget sitt namn Laget sitt namn er SA Naustdal Båtlag, forkorta SA N.B.L 2 Forretningskontor SA Naustdal Båtlag skal ha forretningskontor i

Detaljer

I tillegg kan barn med rett til spesialpedagogisk hjelp og barn med rett til teiknspråkopplæring i førskolealder ha rett til gratis skyss.

I tillegg kan barn med rett til spesialpedagogisk hjelp og barn med rett til teiknspråkopplæring i førskolealder ha rett til gratis skyss. Rundskriv Udir-3-2009 Sakshandsamar: Jens Kristian Jebsen og Mare Erdis Dato: 28.01.2009 Kommunane Fylkeskommunane Fylkesmennene Statlege skolar Privatskoleorganisasjonane Udir-3-2009 Særlege problemstillingar

Detaljer

RETTLEIING ELEKTRONISK SKJEMA FOR VEDTAK OG SØKNAD OM FRI RETTSHJELP

RETTLEIING ELEKTRONISK SKJEMA FOR VEDTAK OG SØKNAD OM FRI RETTSHJELP RETTLEIING ELEKTRONISK SKJEMA FOR VEDTAK OG SØKNAD OM FRI RETTSHJELP Oppdatert 2014 Silje Gustavsen og Helene Fardal FMSF 1 INNHOLD Om denne rettleiaren... 4 Buypass smartkort... 4 Generelt om elektronisk

Detaljer

Oppfølgingstenesta/PPT

Oppfølgingstenesta/PPT Søkjarhandboka 2015 N S Bergen Busstasjon/ Bergen Storsenter mot sentrum Bygarasjen Lars Hilles gate Fjøsangervegen Bybanen Vestre Strømkaien Vestre Strømkaien Inntakskontoret Agnes Mowinckels gt. mot

Detaljer