Korrigering nr. 5: Riksregulativ for 2009 RIKSREGULATIV FOR FERJETAKSTER GJELDENDE FRA 1. JANUAR TAKSTBESTEMMELSER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Korrigering nr. 5: Riksregulativ for 2009 RIKSREGULATIV FOR FERJETAKSTER GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2009 1. TAKSTBESTEMMELSER"

Transkript

1 Korrigering nr. 5: Riksregulativ for 2009 RIKSREGULATIV FOR FERJETAKSTER GJELDENDE FRA 1. JANUAR TAKSTBESTEMMELSER 1.1 Takstbestemmelsene omfatter all person- og godstransport, herunder også passasjerer, gods, samt egne kjøretøy, befraktet i riksvegferjesamband. Alle takster er inkludert merverdiavgift. 1.2 Den enkelte ferjestrekning plasseres i takstsone etter ferjestrekningens lengde. Samferdselsdepartementet kan fastsette at takstene avviker fra denne bestemmelsen. 1.3 Kjøretøy takstberegnes etter kjøretøyets totallengde. Snøscooter takstberegnes etter takstgruppe C. Mopedbil takstberegnes etter takstgruppe C. MC med tilhenger og/eller sidevogn og firehjulsmotorsykkel takstberegnes etter takstgruppe C. Elektriske rullestoler og lignende kjøreanordninger med maksimum fart på 10 km pr time er gratis, men fører betaler passasjertakst etter vanlige regler. Elektriske biler med drivstoffkode 5 i vognkortet er gratis, men fører og passasjerer betaler passasjertakst etter vanlige regler. Trafikanter i denne kjøretøygruppen kan alternativt kreve takstberegning etter takstgruppe C i de tilfeller dette gir lavere takst. 1.4 Kjøretøy over 6 meter og tilhenger takstberegnes som ett kjøretøy, dvs. kjøretøyets samlede lengde bestemmer takstgruppen. Kjøretøy under 3500 kg og tilhenger betaler enkel takst dersom kjøretøy og tilhenger samlet er under 6 m. Kjøretøy under 3500 kg og som er under 6 m betaler dobbel takst for kjøretøy dersom kjøretøy og tilhenger samlet er under 10 m. Dersom samlet lengde er over 10 m, betales tredobbel takst. Ved bruk av rabattkort betales hhv. det dobbelte/tredobbelte av rabattert takst. 1.5 Punktet opphørte fra og med Kjøretøy med bredde over 2,6 m, og derav skal være særskilt utstyrt/merket i h.h.t. Forskrift om bruk av kjøretøy, skal betale dobbel takst. 1.7 Kjøretøy medregnet last som er høyere enn 4,5 m eller høyere enn fri høyde på ferja, kan avkreves dobbel takst der hvor lasten medfører forlenget terminaltid. 1.8 Kjøretøy som er lengre enn 22 m, skal betale tilleggstakst pr. løpemeter over 22 m etter takstgruppe A1. 1

2 1.9 For kjøretøy som benytter rabattkort skal det i de tilfeller de medfører utoverhengende last betales et tillegg pr løpemeter for denne last etter takstgruppe A Alle passasjerer utenom bilførere, således også hjelpemenn på godsbiler, skal betale personbillett. Pasient på båre befordres fritt Barn under 4 år reiser gratis, også i barnevogn Barnetakst betales fra og med fylte 4 år inntil fylte 16 år. Fra og med den dag en fyller 16 år betales voksen takst. Er det tvil om alderen kan det forlanges aldersattest Bompenger innkreves som tillegg til ferjetaksten. Størrelsen på bompengesatsen og eventuelle rabatter på denne framgår av stortingsvedtaket vedrørende det enkelte bompengeprosjekt. Kjøretøy som etter riksregulativets bestemmelser 1.4, 1.5, 1.6 og 1.7 skal betale dobbel ferjetakst, skal betale enkel bompengetakst. Fritak for betaling av bompengeandelen gis jf Vegdirektoratets takstretningslinjer for bompengeprosjekter punkt 2.3, og det enkelte takstvedtak. For avregning mellom ferje- og bompengeselskapet skal også ovennevnte stortingsvedtak legges til grunn Reisende som ved kontroll ikke kan vise gyldig billett eller kort skal betale tilleggstakst tilsvarende det dobbelte av taksten for enkeltbillett på vedkommende distanse. Summen av takst og tilleggstakst skal likevel være minst 200 kr for personer og 400 kr for kjøretøyer. Oppgjør kan skje ved ekstra klipp i sonekortet. Antallet klipp bestemmes etter følgende beregning: Samlet beløp å betale dividert med betalt nettopris pr klipp, avrundet oppover til nærmeste hele klipp For gods som ikke går på bil benyttes også selskapets eget godsregulativ. Hest med vogn inklusiv fører takstberegnes i gruppe B 2. Storfe eller hest, inklusiv røkter, takstberegnes i gruppe B 2. Sauer takstberegnes etter gruppe A 2. Selskapet avgjør om dyr skal transporteres i vogn/kasse På anmodning plikter bilfører å fremvise gyldig vognkort. 2. RABATTBESTEMMELSER Rabattkort prises på grunnlag av selskapets godkjente takster. Markedstilpassede takstavvik omfatter ikke rabattkort. 2

3 2.1 Persontakster Sonekort Sonekort for personer utstedes med 12 klipp. Kortprisen skal være 10 enkeltbilletters pris (17% rabatt). Det utstedes ett kort for voksne og ett for barn. Kortene utstedes for en bestemt sone og kan brukes i samband i samme eller lavere sone innenfor et selskaps ruteområde. Kortene kan brukes av flere som reiser sammen. Det gis ikke honnørrabatt på sonekort. For samband med bompenger se pkt Månedskort for personer Tidsbegrenset rabattkort skal tilbys som månedskort. Månedskortet forutsettes å løpe fra første til siste dag i kalendermåneden, og gjelder for et ubegrenset antall reiser i gyldighetsperioden. Kortet utstedes for en bestemt person og for en bestemt reisestrekning (utgangspunkt og reisemål), og skal være utstyrt med den reisendes foto. Pris for månedskort er oppgitt i pkt. 5 i dette rundskriv. Kortet utstedes både for barn og voksne. Prisen for barn er 50 % av prisen for voksne. Eventuelle bompenger oppkreves i tillegg til takstene med 40 ganger vanlig beløp. For samband med bompenger, se pkt Månedskort flere samband Prisen settes lik 13 enkeltbilletter pr. samband pluss en fastdel, 320 kr, se pkt 5. For bompenger, se pkt Månedskort for buss og ferje For månedskort for buss- og ferjereiser er det den samlede reisestrekningen som skal legges til grunn ved prisberegningen av månedskortet. Taksten skal deles mellom trafikkmidlene/selskapene pro rata etter andelene av totalstrekning på en slik måte at ingen selskap får en andel mindre enn halvparten av laveste månedskortpris Honnørbilletter Honnørreisende betaler barnetakst. Dvs. 50% av ordinær pris for personbillett, avrundet oppad til nærmeste hele krone. Ordningen omfatter: a) personer over 67 år b) uføre som har uførepensjon etter lov om folketrygd av 28. febr nr. 19, paragraf 12. 3

4 c) blinde d) døvblinde e) ektefelle som reiser sammen med person som har rett til honnørbillett etter punktene a), b), eller c). Registrerte partnere i samsvar med partnerskapsloven av gis honnørrabatt på samme vilkår som ektefeller. f) personer som reiser i følge med en person som fremviser legitimasjonskort der kommunen har bekreftet at vedkommende har behov for ledsager, reiser gratis. Den som krever honnørbillett skal legitimere seg med gyldig identitetskort. Som gyldig identitetskort for personer over 67 år regnes pass, førerkort, bankkort og Postens identitetskort. Ledsager til person som har rett til honnørbillett etter pkt. d) reiser gratis ved framlegging av legitimasjon utstedt av Statens sentralteam for Døvblinde. Det skal ikke settes krav til bosted eller nasjonalitet. Retten til honnørrabatt for uførepensjonister er imidlertid knyttet til deres posisjon etter folketrygdloven. Den etablerte ordningen med utstedelse av legitimasjonskort fra trygdekontoret ivaretar dette forholdet. Det gis ikke honnørrabatt på sonekort, månedskort og storbrukerkort Moderasjon for vernepliktig personell og sivile tjenestepliktige Vernepliktige mannskaper (korporaler og menige) og sivile tjenestepliktige betaler barnebillett. Moderasjon gjelder for alle reisende i riksvegferjesamband, herunder også tjenestereiser, permisjonsreiser som Forsvaret betaler, og dimisjonsreiser, og for den tjenesteperiode som er innført i vernepliktboken. Denne tjener som legitimasjon, hvis ikke annet bestemmes. For innkallingsreiser gjelder innkallingsordren som legitimasjon. Det gis ikke militærmoderasjon på sonekort, månedskort eller for kjøretøy Skolebarntransport På ordinære turer er det adgang for ferjeselskaper til å inngå kontrakt om transport av et bestemt antall skolebarn basert på antall skoledager og takstene i vedkommende ferjesamband minus 25% rabatt. Alder ved skoleårets begynnelse legges til grunn for hele skoleåret. De skolebarn kontrakten gjelder, må utstyres med legitimasjon fra skolen Gruppemoderasjon Til reisegrupper på 12 personer eller mer kan ferjeselskapene utstede fellesbillett. Det gis 17 % moderasjon på ordinær takst, gjelder også for reiseleder. Ferjeselskapet har anledning til å forlange at fellesbillett skal løses ved selskapets ekspedisjoner/kontorer i land. 4

5 2.1.9 Skole- og studentrabatt Skole- og studentrabatt på 40 % gis på månedskort for voksne. Ordningen gjelder for skoleelever og studenter opp til og med 30 år. Gyldig skole-/studentbevis må fremvises ved kjøp. I tilfeller hvor deler av prisen på månedskortet gjelder bompenger, gis det ikke rabatt på bompengedelen Ungdomskort Alle fylkeskommuner skal ha et tilbud om ungdomskort for aldersgruppen år. Ungdomskortet gir rett til et ubegrenset antall reiser innen et fylke i den perioden kortet gjelder for. Prisen på ungdomskortet fastsettes av fylkeskommunen. Det er opp til fylkeskommunen å slutte avtale med det enkelte rederi/vegkontor hvis fylkeskommunen ønsker at ungdomskortet skal gjelde på riksvegferjene. 2.2 Kjøretøytakster Sonekort for kjøretøy (herunder også motorsykler med og uten sidevogn) Sonekort for kjøretøy utstedes: med 40 klipp, slik at 50 % rabatt oppnås i forhold til det en enkeltbillett koster. Kortene gjelder en bestemt eier med kjøretøyets eier påført kortet. Kortene utstedes for en bestemt sone og kan brukes på strekninger i samme eller lavere sone innenfor et selskaps ruteområde. Kjøretøy som benytter kortet må ikke være i høyere takstgruppe enn det kjøretøy kortet er utstedt for, i dette tilfellet vises til pkt og 1.4. Et kort kan ved hver ferjetur kun benyttes av ett kjøretøy. I følgende tilfeller kan sonekort allikevel benyttes for flere kjøretøy på samme tur: a) Næringstransporter når flere kjøretøy har samme eier. Om nødvendig kan det kreves legitimasjon. b) Når idrettslag/organisasjoner kan dokumentere felles reiser til arrangementet. For samband med bompenger, se pkt Moderasjon for kjøretøy anskaffet med støtte gjennom folketrygden For kjøretøy anskaffet med støtte fra folketrygden, gis det 50 % rabatt på enkeltbillett. Dette gjelder også om bilens eier fyller vilkårene for stønad til bil fra folketrygden, men likevel har valgt å kjøpe bil uten slik støtte. 50 % rabatt gis også på en personbillett enten det er bilens eier eller en ledsager som fører bilen. NAV-kontorene utsteder et spesielt legitimasjonsbevis påført kjøretøyets registreringsnummer. Dette må forevises sammen med annet identitetskort. 50 % rabatt gis kun for det kjøretøyet som trygdekontoret har utstedt legitimasjonsbevis for når eieren selv er med i bilen. For at det skal gis 50 % rabatt på en evt. tilhenger stilles det samme krav til dokumentasjon fra NAV-kontoret som for bilen. 5

6 For samband med bompenger se pkt REFUSJONER 3.1 Sonekort Det skal ikke betales gebyr ved refusjon av kort Sonekort er gyldig inntil 1 måned etter takstendring. Ubenyttede klipp refunderes med betalt nettopris pr. klipp, inntil 6 måneder etter takstendring Ved overføring av konsesjon fra et selskap til et annet, er sonekort gyldig i 1 måned etter konsesjonsoverføring. Ubenyttede klipp refunderes med betalt nettopris pr. klipp inntil 6 måneder etter konsesjonsoverføring Ved nedklassifisering av en riksvegferjestrekning er sonekort gyldig i 1 måned etter nedklassifisering. Ubenyttede klipp refunderes med betalt nettopris pr. klipp inntil 6 måneder etter nedklassifisering med mindre trafikant, selskap og tilskuddsmyndighet blir enige om noe annet Ved opphør av en riksvegferjestrekning refunderes ubenyttede klipp med betalt nettopris pr. klipp inntil 6 måneder etter at ferjestrekningen opphørte Sonekort som innløses i gyldighetstiden skal refunderes på angitt sted. Det skal regnes full pris for brukte klipp. Dette skal trekkes fra pris på kortet. 3.2 Månedskort generelt Månedskort kan innløses i gyldighetstiden. Trafikanten anses å ha reist som om sonekort var benyttet t.o.m. den dag kortet (merket) innleveres (postlegges) til selskapet. Refusjon gis etter denne formel: Månedskort med fradrag av 2 reiser pr. dag til enkeltbillettpris minus 25% rabatt. 3.3 Månedskort - i sykdomstilfelle Månedskort som på grunn av sykdom ikke kan benyttes, skal hvis refusjon kreves, innleveres (postlegges) til selskapet. Refusjon gis mot legeerklæring med 1/30 av månedskortprisen pr. dag kortet ikke har vært benyttet, dog ikke hvis dette har vært mindre enn 10 dager. Kortet regnes å ha vært brukt t.o.m. innleveringsdagen. Har kortet som følge av omstendighetene ikke kunnet innleveres til selskapet, kan refusjon likevel ytes mot tilfredsstillende legitimasjon for det antall dager kortet ikke har vært benyttet. 6

7 4. REKVISISJON/LISTEFØRING For busser og kombinerte biler som går i konsesjonerte ruter samt for helt spesielle transporter, kan det gis adgang til rekvisisjon/listeføring av turer og busspassasjerer når det innbetales a-kontobeløp tilnærmet månedens transportbehov. Brukere av listeføring og rekvisisjon kan gis 30 % rabatt for kjøretøy og 17 % rabatt for busspassasjerer. Ferjeselskapet noterer antall turer og passasjerer og avstemmer mot a-kontobeløpet hver måned. Det er ferjeselskapet som avgjør om det skal gis adgang til rekvisisjon/ listeføring av turer og busspassasjerer. Det blir ikke gitt anledning til bruk av listeføring etter at elektronisk billettering er innført i et selskaps ruteområde. 5. TAKSTER FOR MÅNEDSKORT MED UBEGRENSET ANTALL REISER Strekning Sone Månedskort kr 0-2,9 km ,0-5,9 km ,0-8,9 km ,0-11,9 km ,0-14,9 km ,0-17,9 km For distanser utover tabellen regnes kortprisen ut på denne måten: Enkeltbillett koster 139,06 øre pr. km. x (sone + 6). Avrundes til nærmeste hele krone. Månedskort koster kr enkeltbilletter. Avrundes til nærmeste tall delelig med 5. Kortene takstberegnes etter den sone som samlet reiselengde tilsier. Dersom ferjesambandet er plassert i en annen takstsone enn lengden tilsier, skal soneplasseringen legges til grunn ved takstberegningen. Månedskort utstedes for barn og voksne. Prisen for barn er 50 % av prisen for voksne, avrundes til nærmeste tall delelig med TAKSTER FOR BEREDSKAPSTURER 6.1 Sonene følger inndelingen i taksttabellen. Den ordinære soneplassering legges til grunn. 7

8 Sone Takst i kr For distanser utover tabellen regnes takstene ut på denne måten: 3 463,09 kr + 624,12 kr for hver 5. sone utover sone ,90 kr x antall soner totalt. Avrundes oppad til nærmeste hele 10 kroner. For eksempel sone 18: kr 3 463,09 + kr 624,12 + (kr 52,90 x 18) = kr 5 039,41, som avrundes til kr For ventetid inntil 1 time regnes ikke ekstrabetaling. For ventetid utover 1 time må ny takst lik taksten for sone 1 betales for hver påbegynte time. 6.3 Det understrekes at beredskapsvakt er innført for å sikre tilbringertjenesten til sykehus. Det er således ikke økende transportbehov eller transportøkonomiske hensyn som ligger til grunn for beredskapstjenesten. Disse retningslinjene forutsettes lagt til grunn i samtlige riksvegsamband. Regionsvegsjefene er tidligere underrettet om i hvilke samband det skal være beredskapsvakt. 8

9 7. TAKSTER FOR EKSTRATURER OG FRAKT AV ANLEGGSMASKINER M.V. TIL VEGLØSE BYGDER 7.1 Takster for ekstraturer og for frakt av anleggsmaskiner m.v. til vegløse bygder skal følge selskapets egne bestemmelser, basert på selvkostprinsippet. 7.2 Ekstraturer i ferjesamband hvor det er etablert beredskapsvakt kan bare gis i helt nødvendige tilfeller og under forutsetning av at muligheten for beredskapsturer ikke faller bort for lengre tid. Ferjeføreren treffer avgjørelsen etter nærværende punkt. Som ekstratur regnes ikke turer for avvikling av trafikk møtt fram til ordinære ruteavganger. 8. LOKALE TAKSTAVVIK 8.1 Begrensede lokale takstavvik Gjelder takstavvik i tilskuddsåret som følge av endrede budsjettforutsetninger Forutsetningen for å kunne benytte denne type takstavvik er de vilkår som fremgår av tilskuddsavtalen og hovedavtalens pkt. 3.4 og Det kan iverksettes begrensede lokale takstavvik for takstgruppene A1 - A2, B2 - B10 og C i taksttabellen Takstendringen kan være på inntil +/- 15 % og skjer ved å flytte takstene til en annen takstsone. En tar utgangspunkt i den sonen ferjesambandet skal ha ut fra sambandets lengde uten noen form for justering. Ved beregning av nytt sonenr. bruker en taksten i takstabellen for takstgruppe B2 og foretar avrunding til nærmeste takstsone. Denne takstsonen brukes for samtlige takstgrupper. For samband med bompenger se pkt Myndighet til å fastsette begrensede lokale takstavvik er delegert regionsvegsjefen i den enkelte region. 8.2 Andre lokale takstavvik Mer varige lokale takstavvik kan brukes ved: a) Utvidet/redusert rutetilbud. b) Økt/redusert frekvens. c) Investeringer i ferjemateriell utover fastsatt standard Det kan iverksettes andre lokale takstavvik for takstgruppene A1 -A2, B2 - B10 og C i taksttabellen. 9

10 8.2.3 Takstendringen kan være på inntil +/- 15 % og skjer ved å flytte takstene til en annen takstsone. En tar utgangspunkt i den sonen ferjesambandet skal ha ut fra sambandets lengde uten noen form for justering. Ved beregning av nytt sonenr. bruker en taksten i takstabellen for takstgruppe B2 og foretar avrunding til nærmest takstsone. Denne takstsonen brukes for samtlige takstgrupper. For samband med bompenger se pkt Det er adgang til å bruke begrensede lokale takstavvik i tillegg til andre takstavvik. Takstendringene kan være på tilsammen +/- 15 %. Forøvrig er beregningen av tillegget som under Myndighet til å fastsette andre lokale takstavvik ligger til Samferdselsdepartementet. Regionsvegsjefen skal innhente uttalelse fra fylkeskommunen før innstilling til Vegdirektoratet utarbeides. 9. MARKEDSTILPASSEDE TAKSTAVVIK 9.1 Formålet med markedstilpassede takstavvik er ved endrede takster å lede trafikk fra toppbelastede tider til tider med ledig kapasitet, ved bruk av takstpåslag i toppbelastede tider og rabatter i tider med ledig kapasitet. 9.2 Markedstilpassede takstavvik kan brukes på ferjesamband med regelmessige kapasitetsproblemer. Prisendring i forhold til takstregulativet kan skje på følgende to måter. a) Prisendring over dag og uke. b) Prisendringer over året i samband hvor turisttrafikken er bestemmende for ferjetilbudet ved takstpåslag i tiden og rabatter resten av året. 9.3 Markedstilpassede takstavvik gjelder for enkeltbillett i takstgruppene A1- A2 og B2 - B10 i taksttabellen. 9.4 Takstendringen kan være på inntil +/- 33 % og skjer ved å flytte takstene til en annen takstsone. En tar utgangspunkt i den sonen ferjesambandet skal ha ut fra sambandets lengde uten noen form for justering. Ved beregning av nytt sonenr. bruker en taksten i taksttabellen for takstgruppe B2 og foretar avrunding til nærmeste takstsone. Denne takstsonen brukes for de øvrige takstgrupper nevnt under 9.3. For samband med bompenger se pkt Myndighet til å fastsette markedstilpassede takstavvik er delegert Vegdirektoratet. Regionsvegsjefen skal innhente uttalelse fra fylkeskommunen før vedtak/innstilling til Vegdirektoratet utarbeides. 10

11 10. FORHÅNDSBESTILLING 10.1 Det skal gis adgang til bruk av forhåndsbestilling på alle samband. Adgangen til forhåndsbestilling begrenses til maksimalt 30 % av ferjedekket. Vegdirektoratet kan gjøre unntak fra 30 %-grensen Retten til å kunne forhåndsbestille ferjeplass gjelder for kjøretøy i takstgruppene B2 - B10 og elektriske biler, jf punkt Forhåndsbestillingen skal skje mot 50 % taksttillegg for enkeltbillett, dog med følgende begrensninger: a) Minimumstillegg: kr 50 b) Maksimumstillegg lett bil (B2): kr 100 c) Maksimumstillegg tung bil (B3 - B10): kr 350 Det kan forlanges at forhåndsbestilling skal skje mot forhåndsbetaling av taksttillegget. Taksttillegget kan ikke refunderes. Vegdirektoratet kan både gjøre unntak for om det skal gis helt fritak for taksttillegg - og i tilfelle det skal gis taksttillegg - fastsette et lavere taksttillegg enn det som følger av pkt. 10.3, 1. ledd, for spesielle samband med 4 eller flere anløpssted. Vegdirektoratet kan også gjøre unntak for mellomliggende anløpssted i andre samband. For samband med bompenger se pkt Frist for forhåndsbestilling og eventuell forhåndsbetaling av taksttillegget er kl siste virkedag før avreise Myndighet til å godkjenne taksttilleggets størrelse i henhold til pkt. 10.3, 1. ledd, samt eventuell forhåndsbetaling av taksttillegget er delegert regionsvegsjefen, jfr. Forskrift om persontransport i rute innenlands med motorvogn eller fartøy, pkt. 15 og Punktet har utgått. 11

12 TILLEGG TIL RIKSREGULATIV FOR FERJETAKSTER 12 ELEKTRONISK BILLETTERING 12.1 Bestemmelsene gjelder på de samband der elektroniske billettmaskiner er tatt i bruk. Bestemmelsene gjelder i tillegg til pkt i riksregulativet for ferjetakster Verdikort for kjøretøy For kjøretøy i bilgruppe B2 - B4 samt motorsykkel/moped utstedes verdikort med en minste verdi på kr 2 800,-. For kjøretøy i bilgruppe B5 - B8 utstedes verdikort med en minste verdi på kr ,-. For kjøretøy i bilgruppe B9 - B10 utstedes verdikort med en minste verdi på kr ,-. Verdikortet gir rabatt for kjøretøy i samme eller lavere bilgrupper enn det kortet er kjøpt for. Rabatt gis ved bruk, og slik at 50 % rabatt oppnås i forhold til hva enkeltbillett koster. Ved bruk av verdikort gis 17% rabatt på personbillett for voksne og barn. Det samme verdikortet kan benyttes på alle ferjesambandene i fylkene Rogaland, Hordaland og Sogn og fjordane. Ellers i landet kan det enkelte verdikort benyttes på ferjesamband innenfor et selskaps ruteområde. Kortet kan brukes på alle strekninger innenfor et selskaps ruteområde. Et verdikort kan ved hver ferjetur kun benyttes som rabattkort av ett kjøretøy. I følgende tilfeller kan verdikort likevel benyttes som rabattkort for flere kjøretøy på samme tur: a) Næringstransporter når flere kjøretøy har samme eier. Om nødvendig kan det kreves legitimasjon. b) Når idrettslag/organisasjoner kan dokumentere felles reiser til arrangement Månedskort Månedskortet gjelder 1 måned fra og med en dato til og med en dato. Bestemmelsene gjelder for øvrig som i pkt

13 12.4 Storbrukerkort For busser og kombinerte biler som går i konsesjonerte ruter samt for helt spesielle transporter, kan selskapene tilby storbrukerkort. For å få storbrukerkort skal brukeren innen den 5. i måneden betale inn et a- kontobeløp tilnærmet månedens transportbehov på forskudd. Selskapet registrerer og sender ut faktura med oppgave over bruken av kortene. Hvis a-kontobeløpet ikke blir innbetalt innen den 5. i måneden er selskapet pliktig til å sperre bruken av storbrukerkortet. Ved forskuddsbetaling gis det følgende rabatter: For busser og kombinerte biler som går i konsesjonerte ruter gis 50% rabatt for kjøretøyet og 17% rabatt for passasjerene For spesielle transporter gis det 30% rabatt på kjøretøyet Det er ferjeselskapet som avgjør om det skal gis adgang til rekvisisjon og storbrukerkort. Det samme storbrukerkortet kan benyttes på alle ferjesambandene i fylkene Rogaland, Hordaland og Sogn og fjordane. Ellers i landet kan det enkelte storbrukerkort benyttes på ferjesamband innenfor et selskaps ruteområde. Det blir ikke gitt anledning til bruk av listeføring etter at elektronisk billettering er innført i et selskaps ruteområde Refusjoner Refusjon av verdikort som blir innløst i gyldighetstiden, jfr. pkt , skjer ved at restverdi i kortet blir refundert 6 måneder etter innlevering av kortet, med mindre trafikant og selskap blir enige om annet. Ved refusjon etter pkt skjer refusjon av restverdi i verdikortet etter bestemmelser angitt under nevnte pkt. 13

14 RIKSREGULATIV FOR FERJETAKSTER Gjeldende fra 1. januar 2009 ekskl. 8 % mva. Persontakster: Takster for kjøretøy inkl fører etter kjøretøyets totale lengde, inkl. last: Mot.sykl., Honnør T.o.m. 6,01-7,01-8,01-10,01-12,01-14,01-17,01-19,01 - mopeder Sone Voksne Barn 6,0 m 7,0 m 8,0 m 10,0 m 12,0 m 14,0 m 17,0 m 19,0 m 22,0 m inkl. fører nr: A1: A2: B2: B3: B4: B5: B6: B7: B8: B9: B10: C: 1 19,4 9,7 42,6 107,6 128,0 175,7 220,6 265,5 333,6 388,1 456,2 33,6 2 20,7 10,3 47,8 119,8 141,6 192,0 236,9 286,0 354,0 408,5 483,4 36,1 3 21,9 11,0 52,9 132,1 155,2 208,3 254,6 306,4 374,5 428,9 503,8 37,4 4 23,2 11,6 58,1 143,0 168,9 224,7 272,3 320,0 394,9 449,4 524,3 40,0 5 24,5 12,3 63,3 155,2 182,5 241,0 292,8 340,4 415,3 476,6 551,5 41,3 6 25,8 12,9 68,4 167,5 196,1 256,0 306,4 360,9 435,7 497,0 571,9 43,9 7 27,1 13,6 73,6 178,4 209,7 272,3 326,8 381,3 456,2 517,4 592,3 46,5 8 28,4 14,2 77,5 190,6 223,3 286,0 340,4 394,9 476,6 537,9 619,6 47,8 9 29,7 14,8 82,6 202,9 236,9 306,4 360,9 415,3 497,0 558,3 640,0 50, ,0 15,5 87,8 213,8 250,6 320,0 374,5 435,7 517,4 578,7 660,4 52, ,3 16,1 92,9 226,0 264,2 333,6 394,9 456,2 537,9 606,0 687,7 54, ,6 16,8 98,1 236,9 279,2 354,0 415,3 469,8 558,3 626,4 708,1 56, ,9 17,4 103,3 249,2 292,8 367,7 428,9 490,2 578,7 646,8 728,5 58, ,1 18,1 108,4 261,4 306,4 388,1 449,4 510,6 599,2 667,2 755,7 60, ,4 18,7 112,3 272,3 320,0 401,7 463,0 531,1 612,8 687,7 776,2 63, ,7 19,4 117,5 286,0 333,6 415,3 483,4 544,7 633,2 714,9 796,6 64, ,0 20,0 122,6 299,6 347,2 435,7 497,0 565,1 653,6 735,3 823,8 67, ,3 20,7 127,8 306,4 360,9 449,4 517,4 585,5 674,0 755,7 844,3 69, ,6 21,3 133,0 320,0 374,5 463,0 531,1 606,0 694,5 776,2 864,7 71, ,9 21,9 138,1 333,6 388,1 483,4 551,5 626,4 714,9 796,6 891,9 73, ,2 22,6 143,3 340,4 401,7 497,0 571,9 640,0 735,3 823,8 912,3 74, ,5 23,2 148,5 354,0 415,3 510,6 585,5 660,4 755,7 844,3 932,8 77, ,8 23,9 152,3 367,7 428,9 531,1 606,0 680,9 776,2 864,7 960,0 80, ,1 24,5 157,5 381,3 442,6 544,7 619,6 701,3 796,6 885,1 980,4 81, ,3 25,2 162,7 388,1 456,2 565,1 640,0 714,9 817,0 905,5 1000,9 83, ,6 25,8 167,8 401,7 469,8 578,7 653,6 735,3 837,5 932,8 1028,1 86, ,9 26,5 173,0 415,3 483,4 592,3 674,0 755,7 857,9 953,2 1048,5 87, ,2 27,1 178,2 428,9 497,0 612,8 694,5 776,2 878,3 973,6 1068,9 90, ,5 27,8 183,3 435,7 510,6 626,4 708,1 789,8 898,7 994,0 1096,2 91, ,8 28,4 187,2 449,4 524,3 640,0 728,5 810,2 919,2 1014,5 1116,6 94, ,1 29,0 192,4 463,0 537,9 660,4 742,1 830,6 939,6 1041,7 1137,0 96, ,4 29,7 197,5 476,6 551,5 674,0 762,6 851,1 960,0 1062,1 1164,3 98, ,7 30,3 202,7 483,4 565,1 687,7 776,2 864,7 980,4 1082,6 1184,7 100, ,0 31,0 207,8 497,0 578,7 708,1 796,6 885,1 1000,9 1103,0 1205,1 103, ,3 31,6 213,0 510,6 592,3 721,7 810,2 905,5 1021,3 1123,4 1232,3 104, ,5 32,3 218,2 517,4 606,0 742,1 830,6 926,0 1041,7 1150,6 1252,8 107, ,8 32,9 222,0 531,1 619,6 755,7 851,1 939,6 1062,1 1171,1 1273,2 108, ,1 33,6 227,2 544,7 633,2 769,4 864,7 960,0 1082,6 1191,5 1300,4 111, ,4 34,2 232,4 558,3 646,8 789,8 885,1 980,4 1103,0 1211,9 1320,9 113, ,7 34,9 237,5 565,1 660,4 803,4 898,7 1000,9 1116,6 1232,3 1341,3 114, ,0 35,5 242,7 578,7 674,0 817,0 919,2 1014,5 1137,0 1259,6 1368,5 117, ,3 36,1 247,9 592,3 687,7 837,5 932,8 1034,9 1157,5 1280,0 1388,9 120, ,6 36,8 253,0 606,0 701,3 851,1 953,2 1055,3 1177,9 1300,4 1409,4 121, ,9 37,4 256,9 612,8 714,9 864,7 973,6 1075,8 1198,3 1320,9 1436,6 123, ,2 38,1 264,6 626,4 728,5 885,1 987,2 1096,2 1218,7 1341,3 1457,0 125, ,5 38,7 264,6 640,0 742,1 898,7 1007,7 1109,8 1239,2 1368,5 1477,5 127, ,7 39,4 271,1 646,8 748,9 919,2 1021,3 1130,2 1259,6 1388,9 1504,7 130, ,0 40,0 277,6 660,4 762,6 932,8 1041,7 1150,6 1280,0 1409,4 1525,1 131,7

15 RIKSREGULATIV FOR FERJETAKSTER Gjeldende fra 1. januar 2009 ekskl. 8 % mva. Persontakster: Takster for kjøretøy inkl fører etter kjøretøyets totale lengde, inkl. last: Mot.sykl., Honnør T.o.m. 6,01-7,01-8,01-10,01-12,01-14,01-17,01-19,01 - mopeder Sone Voksne Barn 6,0 m 7,0 m 8,0 m 10,0 m 12,0 m 14,0 m 17,0 m 19,0 m 22,0 m inkl. fører nr: A1: A2: B2: B3: B4: B5: B6: B7: B8: B9: B10: C: 49 81,3 40,7 284,0 674,0 776,2 946,4 1055,3 1171,1 1300,4 1429,8 1545,5 134, ,6 41,3 290,5 687,7 789,8 966,8 1075,8 1184,7 1320,9 1450,2 1572,8 136, ,9 42,0 290,5 694,5 803,4 980,4 1089,4 1205,1 1341,3 1477,5 1593,2 138, ,2 42,6 296,9 708,1 817,0 994,0 1109,8 1225,5 1361,7 1497,9 1613,6 140, ,5 43,2 303,4 721,7 830,6 1014,5 1130,2 1246,0 1382,1 1518,3 1640,9 142, ,8 43,9 309,8 735,3 844,3 1028,1 1143,8 1259,6 1402,6 1538,7 1661,3 144, ,1 44,5 309,8 742,1 857,9 1041,7 1164,3 1280,0 1423,0 1559,2 1681,7 147, ,4 45,2 316,3 755,7 871,5 1062,1 1177,9 1300,4 1443,4 1579,6 1708,9 148, ,7 45,8 322,7 769,4 885,1 1075,8 1198,3 1320,9 1463,8 1606,8 1729,4 151, ,9 46,5 329,2 783,0 898,7 1096,2 1211,9 1334,5 1484,3 1627,2 1749,8 153, ,2 47,1 329,2 789,8 912,3 1109,8 1232,3 1354,9 1504,7 1647,7 1777,0 154, ,5 47,8 335,6 803,4 926,0 1123,4 1252,8 1375,3 1525,1 1668,1 1797,5 157, ,8 48,4 342,1 817,0 939,6 1143,8 1266,4 1395,8 1545,5 1688,5 1817,9 158, ,1 49,1 348,6 823,8 953,2 1157,5 1286,8 1409,4 1566,0 1715,8 1845,1 161, ,4 49,7 355,0 837,5 966,8 1171,1 1300,4 1429,8 1586,4 1736,2 1865,5 164, ,7 50,3 355,0 851,1 980,4 1191,5 1320,9 1450,2 1606,8 1756,6 1886,0 165, ,0 51,0 361,5 864,7 994,0 1205,1 1334,5 1470,6 1620,4 1777,0 1913,2 167, ,3 51,6 367,9 871,5 1007,7 1218,7 1354,9 1484,3 1640,9 1797,5 1933,6 170, ,6 52,3 374,4 885,1 1021,3 1239,2 1375,3 1504,7 1661,3 1824,7 1954,1 171, ,9 52,9 374,4 898,7 1034,9 1252,8 1388,9 1525,1 1681,7 1845,1 1981,3 174, ,1 53,6 380,8 912,3 1048,5 1273,2 1409,4 1545,5 1702,1 1865,5 2001,7 175, ,4 54,2 387,3 919,2 1062,1 1286,8 1423,0 1566,0 1722,6 1886,0 2022,1 178, ,7 54,9 393,7 932,8 1075,8 1300,4 1443,4 1579,6 1743,0 1906,4 2049,4 180, ,0 55,5 393,7 946,4 1089,4 1320,9 1457,0 1600,0 1763,4 1933,6 2069,8 182, ,3 56,2 400,2 953,2 1103,0 1334,5 1477,5 1620,4 1783,8 1954,1 2090,2 184, ,6 56,8 406,7 966,8 1116,6 1348,1 1491,1 1640,9 1804,3 1974,5 2117,5 187, ,9 57,4 413,1 980,4 1130,2 1368,5 1511,5 1654,5 1824,7 1994,9 2137,9 188, ,2 58,1 419,6 994,0 1143,8 1382,1 1531,9 1674,9 1845,1 2015,3 2158,3 191, ,8 59,4 419,6 1000,9 1157,5 1395,8 1545,5 1695,3 1865,5 2042,6 2185,5 192, ,1 60,0 426,0 1014,5 1171,1 1416,2 1566,0 1715,8 1886,0 2063,0 2206,0 194, ,3 60,7 432,5 1028,1 1184,7 1429,8 1579,6 1729,4 1906,4 2083,4 2226,4 197, ,6 61,3 438,9 1041,7 1198,3 1450,2 1600,0 1749,8 1926,8 2103,8 2253,6 198, ,9 62,0 438,9 1048,5 1211,9 1463,8 1613,6 1770,2 1947,2 2124,3 2274,1 201, ,2 62,6 445,4 1062,1 1225,5 1477,5 1634,1 1790,6 1967,7 2151,5 2294,5 204, ,5 63,3 451,8 1075,8 1239,2 1497,9 1654,5 1804,3 1988,1 2171,9 2321,7 205, ,8 63,9 458,3 1089,4 1252,8 1511,5 1668,1 1824,7 2008,5 2192,4 2342,1 207, ,1 64,5 464,7 1096,2 1266,4 1525,1 1688,5 1845,1 2028,9 2212,8 2362,6 209, ,4 65,2 464,7 1109,8 1280,0 1545,5 1702,1 1865,5 2049,4 2233,2 2389,8 211, ,7 65,8 471,2 1123,4 1293,6 1559,2 1722,6 1879,2 2069,8 2260,4 2410,2 214, ,0 66,5 477,7 1130,2 1307,2 1572,8 1736,2 1899,6 2090,2 2280,9 2430,7 215, ,3 67,1 484,1 1143,8 1320,9 1593,2 1756,6 1920,0 2110,7 2301,3 2457,9 218, ,6 67,8 484,1 1157,5 1334,5 1606,8 1770,2 1940,4 2124,3 2321,7 2478,3 220, ,8 68,4 490,6 1171,1 1348,1 1627,2 1790,6 1954,1 2144,7 2342,1 2498,7 222, ,1 69,1 497,0 1177,9 1361,7 1640,9 1811,1 1974,5 2165,1 2369,4 2526,0 224, ,4 69,7 503,5 1191,5 1375,3 1654,5 1824,7 1994,9 2185,5 2389,8 2546,4 225, ,7 70,4 503,5 1205,1 1388,9 1674,9 1845,1 2015,3 2206,0 2410,2 2566,8 228, ,0 71,0 509,9 1218,7 1402,6 1688,5 1858,7 2035,8 2226,4 2430,7 2594,1 231,1

16 RIKSREGULATIV FOR FERJETAKSTER Gjeldende fra 1. januar 2009 ekskl. 8 % mva. Persontakster: Takster for kjøretøy inkl fører etter kjøretøyets totale lengde, inkl. last: Mot.sykl., Honnør T.o.m. 6,01-7,01-8,01-10,01-12,01-14,01-17,01-19,01 - mopeder Sone Voksne Barn 6,0 m 7,0 m 8,0 m 10,0 m 12,0 m 14,0 m 17,0 m 19,0 m 22,0 m inkl. fører nr: A1: A2: B2: B3: B4: B5: B6: B7: B8: B9: B10: C: ,3 71,6 516,4 1225,5 1416,2 1702,1 1879,2 2049,4 2246,8 2451,1 2614,5 232, ,6 72,3 522,8 1239,2 1429,8 1722,6 1892,8 2069,8 2267,2 2478,3 2634,9 235, ,9 72,9 529,3 1252,8 1443,4 1736,2 1913,2 2090,2 2287,7 2498,7 2662,1 237, ,2 73,6 529,3 1259,6 1457,0 1749,8 1933,6 2110,7 2308,1 2519,2 2682,6 238, ,5 74,2 535,7 1273,2 1470,6 1770,2 1947,2 2124,3 2328,5 2539,6 2703,0 241, ,8 74,9 542,2 1286,8 1484,3 1783,8 1967,7 2144,7 2349,0 2560,0 2730,2 242, ,0 75,5 548,7 1300,4 1497,9 1804,3 1981,3 2165,1 2369,4 2587,2 2750,7 245, ,3 76,2 548,7 1307,2 1511,5 1817,9 2001,7 2185,5 2389,8 2607,7 2771,1 247, ,6 76,8 555,1 1320,9 1525,1 1831,5 2015,3 2199,2 2410,2 2628,1 2798,3 249, ,9 77,5 561,6 1334,5 1538,7 1851,9 2035,8 2219,6 2430,7 2648,5 2818,7 251, ,2 78,1 568,0 1348,1 1552,3 1865,5 2049,4 2240,0 2451,1 2669,0 2839,2 254, ,5 78,7 568,0 1354,9 1566,0 1879,2 2069,8 2260,4 2471,5 2689,4 2866,4 255, ,8 79,4 574,5 1368,5 1579,6 1899,6 2090,2 2274,1 2491,9 2716,6 2886,8 258, ,1 80,0 580,9 1382,1 1593,2 1913,2 2103,8 2294,5 2512,4 2737,0 2907,3 259, ,4 80,7 587,4 1395,8 1606,8 1926,8 2124,3 2314,9 2532,8 2757,5 2934,5 262, ,7 81,3 593,8 1402,6 1620,4 1947,2 2137,9 2335,3 2553,2 2777,9 2954,9 264, ,0 82,0 593,8 1416,2 1634,1 1960,9 2158,3 2349,0 2573,6 2798,3 2975,3 265, ,2 82,6 600,3 1429,8 1647,7 1981,3 2171,9 2369,4 2594,1 2825,5 3002,6 268,5

RIKSREGULATIV FOR FERJETAKSTER GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2007 1. TAKSTBESTEMMELSER

RIKSREGULATIV FOR FERJETAKSTER GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2007 1. TAKSTBESTEMMELSER RIKSREGULATIV FOR FERJETAKSTER GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2007 1. TAKSTBESTEMMELSER 1.1 Takstbestemmelsene omfatter all person- og godstransport, herunder også passasjerer, gods, samt egne kjøretøy, befraktet

Detaljer

Statens vegvesen. Korrigering nr 3 - Riksregulativ for ferjetakster gjeldende fra 1. januar 2010

Statens vegvesen. Korrigering nr 3 - Riksregulativ for ferjetakster gjeldende fra 1. januar 2010 Statens vegvesen Notat Til: Frå: Kopi: Tilbydere Statens vegvesen Sakshandsamar/innvalsnr: Lise Olsmo Oen - 57655910 Vår dato: 15.01.2010 Vår referanse: 2010/014818-001 Korrigering nr 3 - Riksregulativ

Detaljer

AutoPASS-regulativfor ferjetakster

AutoPASS-regulativfor ferjetakster AutoPASS-regulativfor ferjetakster Hvem gjelder regulativet for Regulativet gjelder for riksvegferjesamband der AutoPASS-brikkebetaling er innført, og gjelder for frakt av kjøretøy inklusiv fører. Det

Detaljer

RIKSREGULATIV FOR FERJETAKSTER GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2015 1. TAKSTBESTEMMELSER

RIKSREGULATIV FOR FERJETAKSTER GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2015 1. TAKSTBESTEMMELSER RIKSREGULATIV FOR FERJETAKSTER GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2015 1. TAKSTBESTEMMELSER 1.1 Takstbestemmelsene omfatter all person- og godstransport, herunder også passasjerer, gods, samt egne kjøretøy, befraktet

Detaljer

Regulativ for ferjetakster Gjeldende fra 1. januar 2017 AutoPASS-regler med verdikort og storbrukerkort som betalingsmiddel

Regulativ for ferjetakster Gjeldende fra 1. januar 2017 AutoPASS-regler med verdikort og storbrukerkort som betalingsmiddel Regulativ for ferjetakster Gjeldende fra 1. januar 2017 AutoPASS-regler med verdikort og storbrukerkort som betalingsmiddel 1. Hvem gjelder regulativet for Regulativet gjelder for riksvegferjesambandene

Detaljer

2.3 Takstene Takstene for de ulike sonene og de ulike kjøretøygruppene går frem av taksttabell for AutoPASS-regulativet.

2.3 Takstene Takstene for de ulike sonene og de ulike kjøretøygruppene går frem av taksttabell for AutoPASS-regulativet. AutoPASS-regulativ for ferjetakster Gjeldende fra 1. januar 2018 1. Hvem gjelder regulativet for Regulativet gjelder for riksvegferjesamband der AutoPASS-brikkebetaling er innført, og gjelder for frakt

Detaljer

2.3 Takstene Takstene for de ulike sonene og de ulike kjøretøygruppene går frem av taksttabell for AutoPASS-regulativet.

2.3 Takstene Takstene for de ulike sonene og de ulike kjøretøygruppene går frem av taksttabell for AutoPASS-regulativet. AutoPASS-regulativ for ferjetakster Gjeldende fra 1. mars 2018 1. Hvem gjelder regulativet for Regulativet gjelder for riksvegferjesamband der AutoPASS-brikkebetaling er innført, og gjelder for frakt av

Detaljer

FORSLAG TIL RIKSREGULATIV FOR FERJETAKSTER GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2015

FORSLAG TIL RIKSREGULATIV FOR FERJETAKSTER GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2015 FORSLAG TIL RIKSREGULATIV FOR FERJETAKSTER GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2015 1. TAKSTBESTEMMELSER 1.1 Takstbestemmelsene omfatter all person- og godstransport, herunder også passasjerer, gods, samt egne kjøretøy,

Detaljer

AutoPASS-regulativ for ferjetakster

AutoPASS-regulativ for ferjetakster AutoPASS-regulativ for ferjetakster 1. Hvem gjelder regulativet for Regulativet gjelder for riksvegferjesamband der AutoPASS-brikkebetaling er innført, og gjelder for frakt av kjøretøy inklusiv fører.

Detaljer

RIKSREGULATIV FOR FERJETAKSTER GJELDENDE FRA 1. MARS 2018

RIKSREGULATIV FOR FERJETAKSTER GJELDENDE FRA 1. MARS 2018 RIKSREGULATIV FOR FERJETAKSTER GJELDENDE FRA 1. MARS 2018 1. TAKSTBESTEMMELSER 1.1 Takstbestemmelsene omfatter all person- og godstransport, herunder også passasjerer, gods, samt egne kjøretøy, befraktet

Detaljer

AutoPASS-regulativ for ferjetakster 2016

AutoPASS-regulativ for ferjetakster 2016 AutoPASS-regulativ for ferjetakster 2016 1. Hvem gjelder regulativet for Regulativet gjelder for riksvegferjesamband der AutoPASS-brikkebetaling er innført, og gjelder for frakt av kjøretøy inklusiv fører.

Detaljer

RIKSREGULATIV FOR FERJETAKSTER GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2017

RIKSREGULATIV FOR FERJETAKSTER GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2017 RIKSREGULATIV FOR FERJETAKSTER GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2017 1. TAKSTBESTEMMELSER 1.1 Takstbestemmelsene omfatter all person- og godstransport, herunder også passasjerer, gods, samt egne kjøretøy, befraktet

Detaljer

RIKSREGULATIV FOR FERJETAKSTER GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2017

RIKSREGULATIV FOR FERJETAKSTER GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2017 RIKSREGULATIV FOR FERJETAKSTER GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2017 1. TAKSTBESTEMMELSER 1.1 Takstbestemmelsene omfatter all person- og godstransport, herunder også passasjerer, gods, samt egne kjøretøy, befraktet

Detaljer

RIKSREGULATIV FOR FERJETAKSTER Gjeldende fra 1. januar 2019

RIKSREGULATIV FOR FERJETAKSTER Gjeldende fra 1. januar 2019 RIKSREGULATIV FOR FERJETAKSTER Gjeldende fra 1. januar 2019 1. TAKSTBESTEMMELSER 1.1 Takstbestemmelsene omfatter all person- og godstransport, herunder også passasjerer, gods, samt egne kjøretøy, befraktet

Detaljer

RIKSREGULATIV FOR FERJETAKSTER GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2018

RIKSREGULATIV FOR FERJETAKSTER GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2018 RIKSREGULATIV FOR FERJETAKSTER GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2018 1. TAKSTBESTEMMELSER 1.1 Takstbestemmelsene omfatter all person- og godstransport, herunder også passasjerer, gods, samt egne kjøretøy, befraktet

Detaljer

REGLEMENT FOR TAKSTAR OG RABATTORDNINGAR FOR BUSS OG SNØGGBÅT I HORDALAND GAMALT BILLETTSYSTEM (BUSPOS) Gjeldande frå 1. mars 2010 og inntil vidare

REGLEMENT FOR TAKSTAR OG RABATTORDNINGAR FOR BUSS OG SNØGGBÅT I HORDALAND GAMALT BILLETTSYSTEM (BUSPOS) Gjeldande frå 1. mars 2010 og inntil vidare HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga 01.03.2010 REGLEMENT FOR TAKSTAR OG RABATTORDNINGAR FOR BUSS OG SNØGGBÅT I HORDALAND GAMALT BILLETTSYSTEM (BUSPOS) Gjeldande frå 1. mars 2010 og inntil vidare

Detaljer

HORDALAND FYLKESKOMMUNE

HORDALAND FYLKESKOMMUNE HORDALAND FYLKESKOMMUNE 01.03.2010 Skyss REGLEMENT FOR TAKSTAR OG RABATTORDNINGAR FOR BUSS OG SNØGGBÅT I HORDALAND NYTT BILLETTSYSTEM Gjeldande frå 1. mars 2010 og inntil vidare 1. GENERELLE REGLAR Reglementet

Detaljer

Forslag til endringer i Riksregulativet for ferjetakster og i AutoPASS-regulativet særbestemmelser

Forslag til endringer i Riksregulativet for ferjetakster og i AutoPASS-regulativet særbestemmelser Forslag til endringer i Riksregulativet for ferjetakster og i AutoPASS-regulativet særbestemmelser September 2016 Vedlegg 2 Forslag til endringer i Riksregulativet for ferjetakster og AutoPASS-regulativet

Detaljer

Bybussen i Ålesund. Rutetabell: Gyldig 23.08.10-19.06.11 www.nettbuss.no. Bybussen i Ålesund

Bybussen i Ålesund. Rutetabell: Gyldig 23.08.10-19.06.11 www.nettbuss.no. Bybussen i Ålesund Bybussen i Ålesund Rutetabell: Gyldig 23.08.10-19.06.11 www.nettbuss.no Bybussen i Ålesund Sideoversikt Linjekart... 2 Rabattkort på bussen... 4 Serviceruta... 5 Oversiktstabeller: Skarbøvika-Moa...6-9

Detaljer

Rute 23-501 Ekspressbåt Sogn - Bergen

Rute 23-501 Ekspressbåt Sogn - Bergen Rute 23-501 Ekspressbåt Sogn - Takstar frå 1. januar 2010 Vardetangen 205 Vardetangen Mjømna/Klaunes 270 60 Mjømna/ Klaunes Sollibotn/Eivindvik 300 110 60 Sollib./Eivindvik Nåra 347 135 77 84 Nåra Rysjedalsvika

Detaljer

Gjennomgang av prisstrukturen for lokalbussene i Østfold

Gjennomgang av prisstrukturen for lokalbussene i Østfold Saksnr.: 2011/5320 Løpenr.: 79205/2014 Klassering: N11 Saksbehandler: Kjetil Gaulen Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Samferdsel, miljø og klimakomiteen 04.12.2014 Gjennomgang av

Detaljer

Takstregulativ Vestfold

Takstregulativ Vestfold Takstregulativ Vestfold Gjelder fra 1. januar 2019 (Gjelder ikke nattbuss) vkt.no/reisegaranti www.vkt.no 1. Betaling Våre rimeligste enkeltbilletter kjøper du på forhånd med appen VKT Mobilbillett. Om

Detaljer

Takstregulativ Vestfold

Takstregulativ Vestfold Takstregulativ Vestfold Gjelder fra 22. juni 2019 vkt.no/reisegaranti www.vkt.no 1. Betaling Våre rimeligste enkeltbilletter kjøper du på forhånd med appen VKT Mobilbillett. Om bord på bussen kan du kjøpe

Detaljer

KJØP AV KORT/BILLETTER Kort og billetter som selges med aldersrestriksjoner må kjøpes ved et billettutsalg ved førstegangs kjøp.

KJØP AV KORT/BILLETTER Kort og billetter som selges med aldersrestriksjoner må kjøpes ved et billettutsalg ved førstegangs kjøp. Prisreglement reglement i Buskerud Gyldig fra 1. januar 2014 ELEKTRONISKE REISEKORT Brakar tilbyr to typer reisekort: Brakar Reisekort og Brakar Ungdomskort. Ved førstegangs utstedelse av kort tilkommer

Detaljer

HVALERFERGA. Rutetider og priser

HVALERFERGA. Rutetider og priser HVALERFERGA Rutetider og priser Gyldig fra 1. januar 2018 Velkommen til Hvalerferga Hvalerferga har utgangspunkt i Skjærhalden, og tar deg til de østre øyene i Hvaler kommune. Tilbudet betjenes av en passasjerbåt

Detaljer

HVALERFERGA. Rutetider og priser

HVALERFERGA. Rutetider og priser HVALERFERGA Rutetider og priser Gyldig fra 1. januar 2018 Velkommen til Hvalerferga Hvalerferga har utgangspunkt i Skjærhalden, og tar deg til de østre øyene i Hvaler kommune. Tilbudet betjenes av en passasjerbåt

Detaljer

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Ansvarleg sakshandsamar sign. for utført handling: Saka er godkjend av fylkesrådmannen: Dokumentoversyn: Tal prenta vedlegg: * Tal uprenta vedlegg: * Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Fylkesrådmannen

Detaljer

SOMMER 2016 RUTETIDER

SOMMER 2016 RUTETIDER 3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no SOMMER 2016 RUTETIDER Gjelder fra 20. juni 2016 til og med 14. august 2016 Drangedal Kragerø Bamble (vest) Vi samarbeider med konkurrenten.no

Detaljer

BUSSPRISER 2013. for Aust-Agder. Buss er billigst med busskort. busskort.no

BUSSPRISER 2013. for Aust-Agder. Buss er billigst med busskort. busskort.no BUSSPRISER 2013 for Aust-Agder Buss er billigst med busskort busskort.no Fra 1. februar 2013 NYHET: Verdikort gir 30 % rabatt for alle! TILBUD: BUSS K O,- RT I februar 2013 spanderer vi engangsgebyret

Detaljer

HVALERFERGA. Rutetider og priser

HVALERFERGA. Rutetider og priser HVALERFERGA Rutetider og priser Gyldig fra 1. mai 2019 Velkommen til Hvalerferga Hvalerferga har utgangspunkt i Skjærhalden, og tar deg til de østre øyene i Hvaler kommune. Tilbudet betjenes av en passasjerbåt

Detaljer

HVALERFERGA. Rutetider og priser

HVALERFERGA. Rutetider og priser HVALERFERGA Rutetider og priser Gyldig fra 25. juni 2018 Velkommen til Hvalerferga Hvalerferga har utgangspunkt i Skjærhalden, og tar deg til de østre øyene i Hvaler kommune. Tilbudet betjenes av en passasjerbåt

Detaljer

[ololoqoic^ - /a. MO i TATT. Bøm1 o^^^vegsel ska p. Statens vegvesen Region vest Askedalen 4 6863 LEIKANGER. Bremnes, 14.

[ololoqoic^ - /a. MO i TATT. Bøm1 o^^^vegsel ska p. Statens vegvesen Region vest Askedalen 4 6863 LEIKANGER. Bremnes, 14. MO i TATT 1 -åokt 2ei1 Statens vegvesen Region vest Askedalen 4 6863 LEIKANGER Z^ < n'.''t ' 2011 [ololoqoic^ - /a Bøm1 o^^^vegsel ska p Bremnes, 14. oktober 2011 TAKSTSØKNAD FOR BØMLOPAKKEN Vi viser til

Detaljer

Sommerruter Rutetabell: Gyldig 21.06.10-22.08.10 www.nettbuss.no Bybussen i Ålesund

Sommerruter Rutetabell: Gyldig 21.06.10-22.08.10 www.nettbuss.no Bybussen i Ålesund Sommerruter Rutetabell: Gyldig 21.06.10-22.08.10 www.nettbuss.no Bybussen i Ålesund Nyhet: 3 avganger tur/retur Ålesund sentrum til Fjellstua man-fre. 2 Sideoversikt Linjekart... 2 Rabattkort på bussen...

Detaljer

AutoPASS betaling i riksvegferjedriften. Morten Welde, Statens vegvesen Vegdirektoratet, Ferjekonferansen 2012, Bodø, 1.-2.

AutoPASS betaling i riksvegferjedriften. Morten Welde, Statens vegvesen Vegdirektoratet, Ferjekonferansen 2012, Bodø, 1.-2. AutoPASS betaling i riksvegferjedriften Morten Welde, Statens vegvesen Vegdirektoratet, Ferjekonferansen 2012, Bodø, 1.-2.november Bakgrunn for prosjektet Målsetning om et felles betalingssystem for veg

Detaljer

Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6

Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 Vi kjører for deg! nettbuss.no vkt.no Internett-versjon Rutetabell gyldig fra 17.08.2015 04.10.2015 Prisregler

Detaljer

E6 Gardermoen Kolomoen

E6 Gardermoen Kolomoen Logo autopasss Orig 19. oktober klokken 1.00 starter innkrevingen av bompenger på Gardermoen Kolomoen Blå. CMYK 100c 100m 0k På oppdrag fra Stortinget, er Statens vegvesen i gang med å utvide til en firefelts

Detaljer

BUSSKORT FOR UNGDOM I HALLINGDAL (UNGDOMSKORT)

BUSSKORT FOR UNGDOM I HALLINGDAL (UNGDOMSKORT) SAK 29/10 BUSSKORT FOR UNGDOM I HALLINGDAL (UNGDOMSKORT) Saksopplysning Hallingdal ungdomsråd (HUR) har i fleire møte drøfta eit felles busskort som gjeld for alle busselskapa sine ruter. HUR har og teke

Detaljer

19. oktober kl. 0600 starter innkreving av bompenger på Rv. 255 Gausdalsvegen og fv. 315 Baklivegen

19. oktober kl. 0600 starter innkreving av bompenger på Rv. 255 Gausdalsvegen og fv. 315 Baklivegen Logo autopasss Orig 19. oktober kl. 0600 starter innkreving av bompenger på Rv. 255 Gausdalsvegen og fv. 315 Baklivegen Blå. CMYK 100c 100m 40k Bomstasjonene er automatiske Du skal ikke stoppe ved passering,

Detaljer

Forslag om forenklet rabattering av buss i rute og begrensning av ordning med forhåndsbestilling

Forslag om forenklet rabattering av buss i rute og begrensning av ordning med forhåndsbestilling Forslag om forenklet rabattering av buss i rute og begrensning av ordning med forhåndsbestilling September 2016 Vedlegg 3 5. Forslag om forenklet rabattering av buss i rute Utfordringer med særbestemmelser

Detaljer

Takster og produkter i Vestfold 2015

Takster og produkter i Vestfold 2015 Takster og produkter i Vestfold 2015 vkt.no/reisegaranti www.vkt.no 1. Bussgodstakster For informasjon kontakt oss på tlf. 33 30 01 00. 2. Enkeltbilletter 2.1 Barnebilletter Barnetakst betales fra fylte

Detaljer

3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no. Fra 19. august 2013

3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no. Fra 19. august 2013 3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no RUTETIDER Fra 19. august 2013 Drangedal Kragerø Bamble (vest) Vi samarbeider med konkurrenten.no og Nettbuss Express om buss til/fra Kragerø-Sørlandet

Detaljer

St.prp. nr. 84 (2002 2003) Om utbygging av riksveg 544 Halsnøysambandet med delvis bompengefinansiering

St.prp. nr. 84 (2002 2003) Om utbygging av riksveg 544 Halsnøysambandet med delvis bompengefinansiering St.prp. nr. 84 (2002 2003) Om utbygging av riksveg 544 Halsnøysambandet med delvis bompengefinansiering Tilråding fra Samferdselsdepartementet av 26. september 2003, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen

Detaljer

Vedlegg B. Instruks og retningslinjer for billettkontroll

Vedlegg B. Instruks og retningslinjer for billettkontroll Vedlegg B Instruks og retningslinjer for billettkontroll Innhold 1 Overordnet målsetting... 3 2 Gjennomføring... 3 2.2 Service... 3 2.3 Tilgang til Folkeregisteret... 4 2.4 Antrekk... 4 2.5 Kommunikasjonsutstyr...

Detaljer

Priser og rabatter 2016

Priser og rabatter 2016 Priser og rabatter 2016 Priser, rabatter og endringer i kollektivtransport fra januar 2016 Stor satsning på kollektivtrafikken - lavere pris på periodebilletter, familierabatt og nattbuss inkluderes i

Detaljer

HØRING FORSLAG TIL NY TAKSTMODELL FOR KOLLEKTIVTRANSPORTEN

HØRING FORSLAG TIL NY TAKSTMODELL FOR KOLLEKTIVTRANSPORTEN Saksframlegg HØRING FORSLAG TIL NY TAKSTMODELL FOR KOLLEKTIVTRANSPORTEN Arkivsaksnr.: 10/32778 Saksbehandler: Tore Langmyhr ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: 1) Trondheim

Detaljer

Takster og produkter i Vestfold 2015

Takster og produkter i Vestfold 2015 Takster og produkter i Vestfold 2015 Gyldig f.o.m 1. oktober 2015 vkt.no/reisegaranti www.vkt.no 1. Bussgodstakster For informasjon kontakt oss på tlf. 33 30 01 00. 2. Enkeltbilletter 2.1 Barnebilletter

Detaljer

Fastlandsbussen 650 Ellingsøya-Ålesund

Fastlandsbussen 650 Ellingsøya-Ålesund Fastlandsbussen Rutetabell: Gyldig 23.08.10-19.06.11 www.nettbuss.no Fastlandsbussen 650 Ellingsøya-Ålesund 662 Vigra-Valderøya-Ålesund-Moa 664 Godøya-Giske-Valderøya-Ålesund-Moa Forbehold om endringer

Detaljer

Tilleggsutredning. Modell - Hordaland, en takstsone. Bergen 19.05.2014

Tilleggsutredning. Modell - Hordaland, en takstsone. Bergen 19.05.2014 Tilleggsutredning Modell - Hordaland, en takstsone Bergen 19.05.2014 Oppsummering - Innføring av en takstsone i hele Hordaland Fordeler Enkelt å bruke og forstå Enkelt salg av billetter i alle salgskanaler

Detaljer

VILKÅR FOR REISER MED BUSS OG BÅT I SOGN OG FJORDANE

VILKÅR FOR REISER MED BUSS OG BÅT I SOGN OG FJORDANE VILKÅR FOR REISER MED BUSS OG BÅT I SOGN OG FJORDANE Nedanfor finn du informasjon om vilkår for kollektivreiser med buss og båt internt i Sogn og Fjordane. Desse gjeld for alle operatørar. Kringom sin

Detaljer

Takster og produkter i Vestfold 2016

Takster og produkter i Vestfold 2016 Takster og produkter i Vestfold 2016 vkt.no/reisegaranti www.vkt.no 1. Bussgodstakster For informasjon kontakt oss på tlf. 33 30 01 00. 2. Enkeltbilletter 2.1 Barnebilletter Barnetakst betales fra fylte

Detaljer

Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6

Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 Vi kjører for deg! nettbuss.no farte.no Rutetabell gyldig fra 04.01.2016 22.06.2016 Takstreglement Gjeldande

Detaljer

FORSKRIFT OM BOLIGSONEPARKERING I DRAMMEN KOMMUNE

FORSKRIFT OM BOLIGSONEPARKERING I DRAMMEN KOMMUNE FORSKRIFT OM BOLIGSONEPARKERING I DRAMMEN KOMMUNE Vedtatt av Drammen bystyre xx.xx.xxxx med hjemmel i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr 4 8 jfr forskrift 1. oktober 1993 nr 921 om offentlig parkeringsregulering

Detaljer

Gjennomgående billettering i kollektivtransporten - Første fase: Likelydende kundekategorier

Gjennomgående billettering i kollektivtransporten - Første fase: Likelydende kundekategorier Saknr. 15/4818-3 Saksbehandler: Øystein Sjølie Gjennomgående billettering i kollektivtransporten - Første fase: Likelydende kundekategorier Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget

Detaljer

24.08.2013 Per-Ove Johnsen og Grethe Forshaug - Narvik trafikkstasjon. Årsmøte i Norsk Bobilforening avd. Nordland Ballangen Camping

24.08.2013 Per-Ove Johnsen og Grethe Forshaug - Narvik trafikkstasjon. Årsmøte i Norsk Bobilforening avd. Nordland Ballangen Camping 24.08.2013 Per-Ove Johnsen og Grethe Forshaug - Narvik trafikkstasjon Årsmøte i Norsk Bobilforening avd. Nordland Ballangen Camping Tema Siste endringene i førerkortforskriften Førerkortklasser Helseattest

Detaljer

TRANSPORTTJENESTEN FOR FUNKSJONSHEMMEDE I VEST-AGDER Forslag til nytt reglement.

TRANSPORTTJENESTEN FOR FUNKSJONSHEMMEDE I VEST-AGDER Forslag til nytt reglement. 1 TRANSPORTTJENESTEN FOR FUNKSJONSHEMMEDE I VEST-AGDER Forslag til nytt reglement. 1. INNLEDNING. Reglementet er godkjent av fylkestinget 14. 15.12. 2010. Det vil gis nærmere veiledning og presiseringer

Detaljer

HORDALAND FYLKESKOMMUNE

HORDALAND FYLKESKOMMUNE HORDALAND FYLKESKOMMUNE 01.07.2012 Skyss REGLEMENT FOR TAKSTAR OG RABATTORDNINGAR FOR BUSS OG BYBANEN I HORDALAND NYTT BILLETTSYSTEM Gjeldande frå 01. juli 2012 og inntil vidare 1. GENERELLE REGLAR Reglementet

Detaljer

E6 Øyer Tretten. 17. desember kl 12 starter innkreving av bompenger på. autopass.no

E6 Øyer Tretten. 17. desember kl 12 starter innkreving av bompenger på. autopass.no 17. desember kl 12 starter innkreving av bompenger på E6 Øyer Tretten Bomstasjonene er automatiske Du skal ikke stoppe ved passering, men kjøre rett igjennom. Det finnes ingen myntmaskiner eller boder

Detaljer

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011 Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse Innhold 1 GENERELLE KRAV TIL UTFØRELSEN... 3 2 LOVER, FORSKRIFTER OG ENKELTVEDTAK... 3 3 KOMMUNIKASJON/VARSLING...

Detaljer

Agder Kollektivtrafikk A/S Busstjenester i Ruteområdet vest. Spørsmål og svar utsendelse nr. 8. Mottatt dato

Agder Kollektivtrafikk A/S Busstjenester i Ruteområdet vest. Spørsmål og svar utsendelse nr. 8. Mottatt dato Agder Kollektivtrafikk A/S Busstjenester i Ruteområdet vest Spørsmål og svar utsendelse nr. 8. Nr Mottatt dato Spørsmål Svar Endring i konkurransegrunnlag Rettelse/ endring nummer 33 08.11.2013 Det er

Detaljer

Lokalruter Stjørdal: Værnes - Stjørdal - Meråker - Storlien

Lokalruter Stjørdal: Værnes - Stjørdal - Meråker - Storlien Værnes - Stjørdal - Meråker - Storlien Lokalruter Stjørdal: Stjørdal stasjon - Terrassehusene - Husbymarka Stjørdal stasjon - Tr.heim lufthavn - Geving Stjørdal stasjon - Prestmoen - Hegra Bestillingstransport

Detaljer

Transporttjenesten for forflytningshemmede i Oppland. Opplandstrafikk TT-reglement 6/11 Godkjent av Fylkestinget 27.09.2011

Transporttjenesten for forflytningshemmede i Oppland. Opplandstrafikk TT-reglement 6/11 Godkjent av Fylkestinget 27.09.2011 Transporttjenesten for forflytningshemmede i Oppland Opplandstrafikk TT-reglement 6/11 Godkjent av Fylkestinget 27.09.2011 Gjelder fra 01.01.2012 Reglementet er godkjent av fylkestinget 27.09.2011, og

Detaljer

BÅTRUTENE I ARENDAL HAVN - FYLKESKOMMUNENS ENGASJEMENT

BÅTRUTENE I ARENDAL HAVN - FYLKESKOMMUNENS ENGASJEMENT 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 15.05.2013 2011/3872-15094/2013 / 151 Saksbehandler: Kjell Arild Eidet Saksnr. Utvalg Møtedato Samferdsels- og miljøkomitéen 11.06.2013 Fylkestinget 18.06.2013 BÅTRUTENE

Detaljer

Statens vegvesen. Konsekvenser av et forenklet regulativ - AutoPASS - regulativ for ferjer

Statens vegvesen. Konsekvenser av et forenklet regulativ - AutoPASS - regulativ for ferjer Statens vegvesen Sogn og Fjordane fylkeskommune Askedalen 2 6863 LEIKANGER Behandlende enhet : Saksbehandler / telefon : Vår referanse : Deres referanse : Vår dato : Vegdirektoratet Tor Myklebust / 90839685

Detaljer

SPESIELLE KONTRAKTSVILKÅR

SPESIELLE KONTRAKTSVILKÅR VEDLEGG C SPESIELLE KONTRAKTSVILKÅR Lokale skolebilruter kommune Side 1 av 8 Innholdsfortegnelse 1 KONTRAKTSPRINSIPPER... 3 2 GODTGJØRELSE FOR OPPDRAGET... 3 2.1 ÅRSGODTGJØRELSE... 3 2.2 JUSTERING AV ÅRSGODTGJØRELSEN...

Detaljer

V1998-26 20.04.98 Endret forskrift om maksimalpriser for kjøring med drosjebil

V1998-26 20.04.98 Endret forskrift om maksimalpriser for kjøring med drosjebil V1998-26 20.04.98 Endret forskrift om maksimalpriser for kjøring med drosjebil Sammendrag: Maksimalpriser for kjøring med drosjebil reguleres med hjemmel i konkurranseloven. Maksimaltakstene endres i tråd

Detaljer

1 Avtale om rabattordninger

1 Avtale om rabattordninger 1 Avtale om rabattordninger Forsvarsdepartementet og Justisdepartementet har inngått avtaler om rabattordninger på transportmidler med: Norges Statsbaner SAS Braathens Widerøes Flyveselskap A/S Statsstøttede

Detaljer

Rutetabell. Linje 21-22-24-25. Gyldig fom 15.08.2011

Rutetabell. Linje 21-22-24-25. Gyldig fom 15.08.2011 Linje 21-22-24-25 Rutetabell Gyldig fom 15.08.2011 21 Strøtvet Drammen sentrum Tolerud 22 Drammen sentrum Konnerud Svingen Andorsrud 24 Drammen sentrum Konnerud Tveten Eikerdelet 25 Drammen sentrum Gulskogen

Detaljer

Vedtatt av: Byrådet Vedtatt: 16.03.2006 Erstatter: Saksnr: Byr 1045/06

Vedtatt av: Byrådet Vedtatt: 16.03.2006 Erstatter: Saksnr: Byr 1045/06 Oslo kommune Instruks Vedtatt av: Byrådet Vedtatt: 16.03.2006 Erstatter: Saksnr: Byr 1045/06 Eier/ Byrådsavdeling for finans og utvikling Ikrafttredelse: 16.03.2006 ansvarlig: Versjon: 3 Bemyndiget: Dok.nr:

Detaljer

Reglement for Transporttjenesten for funksjonshemmede i Vest-Agder vedtatt i fylkestinget 17. -18. desember 2013

Reglement for Transporttjenesten for funksjonshemmede i Vest-Agder vedtatt i fylkestinget 17. -18. desember 2013 1 av 6 Reglement for Transporttjenesten for funksjonshemmede i Vest-Agder vedtatt i fylkestinget 17. -18. desember 2013 1. INNLEDNING. Reglementet er godkjent av fylkestinget 17. -18. desember 2013. Det

Detaljer

Info fra Troms fylkestrafikk. Priser og rabatter 2016

Info fra Troms fylkestrafikk. Priser og rabatter 2016 Info fra Troms fylkestrafikk Priser og rabatter 2016 Priser, rabatter og endringer i kollektivtransport fra januar 2016 Stor satsning på kollektivtrafikken - lavere pris på periodebilletter, familierabatt

Detaljer

Statens vegvesen. Mulighet for bompengefinansiering av trafikkløsning i Presterødbakken

Statens vegvesen. Mulighet for bompengefinansiering av trafikkløsning i Presterødbakken Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi til: Bypakke Tønsberg-regionen Statens vegvesen Region sør, Styrings- og strategistab Saksbehandler/telefon: Karl Sandsmark Vår dato: 12.04.2016 Vår referanse: 16/55426-2

Detaljer

TRØGSTAD 2016. Gyldig fra VI HENTER OG KJØRER DEG TIL BUSSPRIS

TRØGSTAD 2016. Gyldig fra VI HENTER OG KJØRER DEG TIL BUSSPRIS TRØGSTAD KOMMUNE 2016 2016 Gyldig fra JANUAR VI HENTER OG KJØRER DEG TIL BUSSPRIS OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som

Detaljer

Bømlopakken. Informasjon. 2. mai 2013 startar innkrevjing av bompengar i. autopass.no. Du kan teikne avtale frå 1. april

Bømlopakken. Informasjon. 2. mai 2013 startar innkrevjing av bompengar i. autopass.no. Du kan teikne avtale frå 1. april Informasjon 2. mai 2013 startar innkrevjing av bompengar i Logo autopasss Orig Blå. CMYK 100c 100m 40k Bømlopakken Bomstasjonen er automatisk Bomstasjonen står på Spissøy. Du skal ikkje stoppe ved passering,

Detaljer

Kort og billetter. Gyldig fra 1. januar 2014

Kort og billetter. Gyldig fra 1. januar 2014 Kort og billetter Gyldig fra 1. januar 2014 BRAKAR Postboks 3 Bragernes, 3001 Bragernes Tlf.: 177 eller 815 00 184 E-post: firmapost@brakar.no facebook.com/brakar.no Reisekort Vi har to typer kort: Brakar

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår. Reduksjon i foreldrebetaling i barnehage.

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår. Reduksjon i foreldrebetaling i barnehage. STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 221 Arkivsaksnr: 2015/5588-44 Saksbehandler: Laila Vikan Skjevik Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Reduksjon i foreldrebetaling i barnehage. Rådmannens forslag

Detaljer

Takst- og regelhåndbok for Oppland og Hedmark fylke. fra oktober 2007. www.innlandskortet.no

Takst- og regelhåndbok for Oppland og Hedmark fylke. fra oktober 2007. www.innlandskortet.no Takst- og regelhåndbok for Oppland og Hedmark fylke fra oktober 2007 www.innlandskortet.no Oppland fylkeskommune og Hedmark Trafikk FKF har målsetting om å etablere et enkelt og kundevennlig kollektivtilbud.

Detaljer

SKYSSREGLEMENT FOR ELEVER I VIDEREGÅENDE SKOLER I HEDMARK. Vedtatt av Hedmark fylkesting den 13. og 14.06.2016, sak 40/16

SKYSSREGLEMENT FOR ELEVER I VIDEREGÅENDE SKOLER I HEDMARK. Vedtatt av Hedmark fylkesting den 13. og 14.06.2016, sak 40/16 SKYSSREGLEMENT FOR ELEVER I VIDEREGÅENDE SKOLER I HEDMARK Vedtatt av Hedmark fylkesting den 13. og 14.06.2016, sak 40/16 INNHOLD: Side: 1 Lovhjemmel 4 2 Rett til skoleskyss 4 2.1. Hvem skyssordningen omfatter

Detaljer

Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling i Overhalla

Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling i Overhalla Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2017/2992-2 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Omlegging av takst og rabattstruktur Namdal bompengeselskap Utvalg

Detaljer

FORORD. Prosjektet er en del av hovedprosjektet ASB ferje som er underlagt Trafikkavdelingen og Tor- Sverre Thomassen ved Veg- og ferjeseksjonen.

FORORD. Prosjektet er en del av hovedprosjektet ASB ferje som er underlagt Trafikkavdelingen og Tor- Sverre Thomassen ved Veg- og ferjeseksjonen. FORORD Denne rapporten oppsummerer erfaringene med forsøket med AutoPASS brikkebetaling i Riksvegferjesambandet Flakk-Rørvik. Rapporten er ikke fullstendig i den forstand at den dekker full drift. Til

Detaljer

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede Søknadspapirer

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede Søknadspapirer ORIENTERING TIL DEG SOM SØKER OM SPESIELL PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE Samferdselsdepartementet har fastsatt særskilte bestemmelser om parkering for forflytningshemmede, se vedlagte kopi

Detaljer

Trafikale og økonomiske virkninger av økt rabattsats på ferjesamband

Trafikale og økonomiske virkninger av økt rabattsats på ferjesamband HANDELSHØGSKOLEN I BODØ HHB Senter for innovasjon og bedriftsøkonomi, SIB AS Gisle Solvoll, Thor-Erik Sandberg Hanssen, Svein Bråthen, Eivind Tveter, Wei Zhang Trafikale og økonomiske virkninger av økt

Detaljer

SAK 200901313 ANBUD PASIENTREISER - SVAR PÅ MOTTATTE SPØRSMÅL TIL KONKURRANSEGRUNNLAGET

SAK 200901313 ANBUD PASIENTREISER - SVAR PÅ MOTTATTE SPØRSMÅL TIL KONKURRANSEGRUNNLAGET Tilbydere som har meldt interesse på Doffin Deres ref.: Vår ref.: 2009/01313-9/416/ Røstøen Dato: 16.09.2009 SAK 200901313 ANBUD PASIENTREISER - SVAR PÅ MOTTATTE SPØRSMÅL TIL KONKURRANSEGRUNNLAGET Viser

Detaljer

av riksvegferjetjenster (post 72)

av riksvegferjetjenster (post 72) 8 Kjøp av riksvegferjetjenster (post 72) I Region sør har vi to riksvegferjesamband. De er sambandet Kvellandstrand Launes i Vest- Agder og Svelvik Verket i Buskerud. Begge disse sambandene oppfyller de

Detaljer

PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE ORIENTERING TIL DEG SOM SØKER OM SPESIELL PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE

PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE ORIENTERING TIL DEG SOM SØKER OM SPESIELL PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE Forebyggende enhet PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE ORIENTERING TIL DEG SOM SØKER OM SPESIELL PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE Samferdselsdepartementet har fastsatt særskilte bestemmelser

Detaljer

HANDELSHØGSKOLEN I BODØ HHB

HANDELSHØGSKOLEN I BODØ HHB HANDELSHØGSKOLEN I BODØ HHB Senter for innovasjon og bedriftsøkonomi, SIB AS Gisle Solvoll AutoPASS-billettering i ferjedriften Noen tilleggsvurderinger SIB-notat nr. 10-2014 AutoPASS-billettering i ferjedriften

Detaljer

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE Versjon: 09.09.2011 ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE Under EØS terskelverdi Drosjetransport for Ringerike kommune - 11/3449 Tilbudsfrist: 3.10.2011 klokken 15.00 1 Dokumenter Denne forespørselen bestør av: et (dette

Detaljer

Buss er billigst med busskort

Buss er billigst med busskort BUSSPRISER 2015 for Vest-Agder og Kristiansandsområdet Buss er billigst med busskort PRISER BUSSKORT OG ENKELTBILLETTER Fra 1. februar 2015 Reis lett med akt.no Reis lett med bussen i 2015 Busskort er

Detaljer

Størrelsen på brevet bestemmer prisen. Priser 2013. Les mer på: posten.no

Størrelsen på brevet bestemmer prisen. Priser 2013. Les mer på: posten.no Størrelsen på brevet bestemmer prisen Priser 2013 Les mer på: posten.no 8 3............ Brev Pakker Frimerker til samling Hvordan motta post Bank og finans Billetter Adresseendring Fortolling og kort Frimerker

Detaljer

Ferjestatistikk 2011. VEILEDNING Håndbok 157

Ferjestatistikk 2011. VEILEDNING Håndbok 157 Ferjestatistikk 2011 VEILEDNING Håndbok 157 FORORD Ferjestatistikken har i 2011 blitt lagt inn i den nye ferjedatabanken nfdb. Den er ikke ferdig utviklet og man har måttet benytte den gamle ferjedatabanken

Detaljer

Priser på porto for 2015

Priser på porto for 2015 Størrelse og vekt på brevet bestemmer prisen Les mer på posten.no eller ring kundeservice 04004 Priser på porto for 201 Brev Pakker Frimerker til samling Hvordan motta post Bank og finans Billetter Fortolling

Detaljer

Lokalruter Elverum. Gyldig fra 4.4.11. hedmark-trafikk.no. Hedmark Trafikk. Hedmark Trafikk

Lokalruter Elverum. Gyldig fra 4.4.11. hedmark-trafikk.no. Hedmark Trafikk. Hedmark Trafikk Lokalruter Elverum Gyldig fra 4.4.11 hedmark-trafikk.no Hedmark Trafikk Hedmark Trafikk Innhold LOKALRUTER. VÅLER ELVERUM Våler Eid Bronka Elverum (Vestsiden)... 3 Elverum Rølsåsen Sørskogbygda... 4 Elverum

Detaljer

Kursemne 8: Kunder & Marked Hvem er kundene? Hvordan få flere og mer fornøyde kunder Kundetilfredshetsundersøkelser

Kursemne 8: Kunder & Marked Hvem er kundene? Hvordan få flere og mer fornøyde kunder Kundetilfredshetsundersøkelser Kursemne 8: Kunder & Marked Hvem er kundene? Hvordan få flere og mer fornøyde kunder Kundetilfredshetsundersøkelser Trond Myhre Markedsdirektør 932 39 400 trondm@vkt.no Vestviken Kollektivtrafikk AS (VKT)

Detaljer

Fosenpakken. 1. januar 2012 starter innkreving av bompenger i. autopass.no

Fosenpakken. 1. januar 2012 starter innkreving av bompenger i. autopass.no Logo autopasss Orig 1. januar 2012 starter innkreving av bompenger i Fosenpakken lå. CMYK 100c 100m 40k Innkreving av bompenger i Fosenpakken vil skje på tre punkter: Fergesambandet rekstad Valset Fergesambandet

Detaljer

Vedlegg 1-Kravspesifikasjon. Arbeidsreiser for personer med nedsatt funksjonsevne

Vedlegg 1-Kravspesifikasjon. Arbeidsreiser for personer med nedsatt funksjonsevne Vedlegg 1-Kravspesifikasjon Arbeidsreiser for personer med nedsatt funksjonsevne Innholdsfortegnelse 1 Beskrivelse... 3 2 Minimumskrav... 3 2.1 Kjøreplan... 3 2.2 Avbestillinger... 3 2.3 Nye /endring av

Detaljer

GODTGJØRINGSREGULATIV FOR KOMMUNALE OMBUD I LØRENSKOG KOMMUNE

GODTGJØRINGSREGULATIV FOR KOMMUNALE OMBUD I LØRENSKOG KOMMUNE GODTGJØRINGSREGULATIV FOR KOMMUNALE OMBUD I LØRENSKOG KOMMUNE 1. Generelt Med kommunale ombud menes, der annet ikke er presisert, folkevalgte i Lørenskog kommune og medlemmer i råd og utvalg som er opprettet

Detaljer

Bompengepakken Stord vestside - søknad om forlenga innkrevingsperiode

Bompengepakken Stord vestside - søknad om forlenga innkrevingsperiode SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2014/11966-7 Saksbehandlar: Bjørn Inge Midtgård Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Samferdselsutvalet 13.05.2014 Fylkesutvalet 20.05.2014 Fylkestinget 11.06.2014

Detaljer

MARKER KOMMUNE GYLDIG FRA 20. JUNI 2016

MARKER KOMMUNE GYLDIG FRA 20. JUNI 2016 MARKER KOMMUNE GYLDIG FRA 20. JUNI 2016 OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig hentes hjemme

Detaljer

Forskrift om endring av førerkortforskriften

Forskrift om endring av førerkortforskriften Forskrift om endring av førerkortforskriften Fastsatt av Vegdirektoratet...med hjemmel i vegtrafikklov18. juni 1965 nr. 4 24, 28, 30, og 43 jf. delegeringsvedtak 17. mars 1967 nr. 3462 og delegeringsvedtak

Detaljer

Endring av prisstruktur for lokalbussene i Østfold

Endring av prisstruktur for lokalbussene i Østfold Saksnr.: 2011/5320 Løpenr.: 69977/2014 Klassering: N11 Saksbehandler: Kjetil Gaulen Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Flerkulturelt råd 12.11.2014 Eldrerådet 14.11.2014 Fylkesrådet

Detaljer

Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår

Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår Vedtatt av kommunestyret 19.06.07, med virkning fra 01.10.07 Revidert etter vedtak i kommunestyret 18.09.07, 06.09.11 og 31.01.12. Redigert mht satser for godtgjørelse

Detaljer