Verving. argumenter og tips for tillitsvalgte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Verving. argumenter og tips for tillitsvalgte"

Transkript

1 Verving argumenter og tips for tillitsvalgte

2 Å verve medlemmer til FO en brosjyre for lokale tillitsvalgte FO er ett av forbundene i LO med høyest organisasjonsprosent. Vi organiserer i dag rundt fagfolk og har fokus på lønnsog arbeidsforhold, helse- og sosialpolitikk og yrkesfaglige spørsmål. Vi mener at det er viktig å se sammenhengen mellom disse tre grunnpilarene. Dette farger all aktivitet i forbundet. Omlag 67 % av de yrkesaktive barnevernpedagogene, sosionomene og vernepleierne er medlemmer av FO. På tross av dette kan vi bli mange flere. Det er fortsatt ca vernepleiere, ca sosionomer, ca barnevernpedagoger og mange velferdsvitere som ikke er medlemmer i forbundet. Noen av disse jobber nok innenfor sektorer hvor det kan være naturlig å være medlem i andre forbund. Alle undersøkelser vi har gjort viser imidlertid at det store flertallet av disse ca kollegene er uorganiserte. Rekruttering til FO Siden dannelsen av FO i 1992 har forbundet hatt et jevnt tilsig av nye medlemmer. I likhet med andre forbund i fagbevegelsen har vi de siste åra sett at det ikke lenger er så opplagt og selvfølgelig å være fagorganisert når man er yrkesaktiv. Forbundene må jobbe mer målretta enn tidligere. Synliggjøring på studiesteder og arbeidssteder er avgjørende for å lykkes i rekrutteringsarbeidet. Å ta kontakt med nyansatte og uorganiserte er en del av oppgaven din som tillitsvalgt. Skal du verve, trenger du ikke å gjøre det mer vanskelig enn at du snakker med kolleger og gir dem en innmeldingsbrosjyre. Du som tillitsvalgt har rett til å kontakte nyansatte og tilby medlemskap i FO. Det står i Hovedavtalen som arbeidsgiverne også har vært med å undertegne. Når vi skal rekruttere medlemmer lønner det seg å finne ut hvordan situasjonen er på arbeidsplassen Hvor mange mulige medlemmer er det? Hvem kan bidra i arbeidet med å rekruttere bare den tillitsvalgte eller er det en vara eller et klubbstyre som kan bidra? Har dere noe materiell som kan brukes i arbeidet (brosjyrer, innmeldingsskjema, strøartikler, penner, pins, sekker etc) eller skal dette framskaffes via FO-avdelingen i fylket? Har dere noen økonomiske midler som kan brukes i arbeidet, eller skal det søkes tilskudd fra FO- avdelingen i fylket? Søylene viser at mange barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere foreløpig ikke er medlemmer i FO. Det store flertallet av disse er uorganiserte og kan verves til forbundet. Det er mange måter å få de uorganiserte kollegene i tale på. Den metoden som garantert er mest effektiv er om du driver medlemsverving på arbeidsplassen. Over halvparten av de uorganiserte arbeidstakerne i Norge har aldri blitt spurt om de vil organisere seg! Kanskje gjelder dette også noen av dine kolleger. Vi håper at denne brosjyren skal bidra til at du som tillitsvalgt får de nødvendige redskap for å kunne verve nye medlemmer til FO. Mulige medlemmer Barnevernpedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere kan bli medlemmer i FO. Også de med sammenlignbar utdanning kan bli medlemmer, men disse må sende inn en egen søknad om medlemskap. Ved å ta kontakt med leder på arbeidsstedet og be om en liste over stillinger, får du oversikt over antall aktuelle medlemmer. Slike lister har du rett til å få etter Hovedavtalen. Ta så kontakt med FO-avdelingen i fylket og be om oppdatert medlemsliste. Slike lister kan tillitsvalgte i avdelingen lett kjøre ut via medlemsnettet på FOs websider (www.fo.no). Når du sjekker listene opp mot hverandre vil du få en pekepinn om mulige nye medlemmer.

3 Hvem kan bidra i arbeidet Det er alltid lettere og morsommere å jobbe sammen med andre. Gjør vervingen til en felles sak for dere som allerede er FOere på arbeidsstedet! En god ide kan være å få tillitsvalgte i FO-avdelingen til å være med på verving og synliggjøring på arbeidsplassen. Inviter gjerne medlemmer og ikke-medlemmer til temakveld, og kombiner verving og faglig input. Materiell FO har laget diverse brosjyrer og materiell til bruk i vervingen, først og fremst brosjyren «Dette er FO» som også har et innmeldingsskjema. Vi har også en rekke andre trykksaker som kan være aktuelle. En oversikt over tilgjengelig brosjyremateriell finner du på www. fo.no. Ta en kikk og gjør deg kjent. Det er utarbeidet mye spennende og nyttig materiell. Ta kontakt med avdelingen, så vil de kunne skaffe til veie det du trenger. Økonomiske midler til aktivitet Trenger dere penger til aktivitet lokalt, kan det tas kontakt med FO-avdelingen i fylket. En klubbkasse er god å ha for å få arrangert en FO-lunsj, invitere innledere til temakveld eller lignende. Alternativt kan utgifter dekkes direkte av FOavdelingen. Husk å avklare dette med avdelingen i forkant av arrangement. Argumenter for medlemskap: fagbladene Fontene og forskningstidsskriftet Fontene forskning mulighet til å påvirke og engasjere mulighet til å søke medlemsstipender tilbud om tillitsvalgtskolering tilbud om kurs og fagseminarer, blant annet innen veiledningsteori og metode gratis godkjenningsordninger for veiledere, klinikere og annen spesialkompetanse (ikke-medlemmer må betale avgift på kr ) medlemsmøter, temakvelder og faglig input internasjonal aktivitet og konferanser LO-fellesskapets styrke og ressurser forsikringsordninger og andre fordeler gjennom LO-Favør kompetente tillitsvalgte i alle spørsmål som angår lønnsog arbeidsforhold et forbund som også er engasjert i helse- og sosialpolitikk og yrkesfag gunstige betingelser for studentmedlemskap for alle på bachelor og for de som tar master eller annen videreutdanning på heltid gunstige betingelser for trygdede og pensjonister Noen gode argumenter for fagorganisering og FO-medlemskap En del av en større sammenheng Fagbevegelsen har hatt en historisk rolle i å kjempe frem sosiale goder og reformer. De siste tiårene har mange av disse velferdsordningene vært under press. På flere områder står multinasjonale konsern klar til å overta offentlige oppgaver for å hente ut mest mulig fortjeneste. Privatiseringen har kommet langt på mange områder, for eksempel innenfor rusomsorg og barnevern. Troen på markedskreftene er utbredt. FO står sammen med resten av fagbevegelsen og andre gode krefter for å forsvare velferdsstaten og velferdsordningene våre. Rettferdig lønn De fleste barnevernpedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere jobber i offentlig sektor. En av de viktigste utfordringene framover er de store lønnsforskjellene mellom offentlig og privat sektor. Det er også behov for å legge til rette for opprettelse av stillinger som gir mulighet for fag- og kompetanseutvikling. Vi må være pådrivere for å få opprettet stillinger med krav om videre-/spesialistutdanning, mastergrad/hovedfag, doktorgrad og egne fagutviklingsstillinger. FO arbeider for en rettferdig lønn på basis av oppgaver, ansvar og kompetanse både gjennom de sentrale oppgjør og i de lokale forhandlingene.

4 Verdige arbeidsforhold Økte krav til fleksibilitet og effektivitet støter stadig flere ut av arbeidslivet antallet uføretrygdede øker og utbrenthet er blitt et problem innen vår sektor. Vi mener at arbeidshverdagen må tilrettelegges slik at alle blir i stand til å yte god service og at ansatte klarer å stå i stillingen over tid. Dette er særskilt viktig for de som arbeider tett opp til brukerne av tjenestene. Tiltak som kan settes inn er veiledning, tid til refleksjon samt mulighet til å ta videreutdanning og studier av høyere grad i samarbeid med arbeidsstedet. Avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv må videreføres og videreutvikles. FO krever at det gis garantier for at sykelønnsordningene ikke svekkes, uavhengig av utviklingen i sykefraværet. Likeledes må det satses mer på seniorpolitiske tiltak og avtalens andre målsetting; ansettelse av funksjonshemmede. FO kjemper for et inkluderende arbeidsliv, for verdige arbeidsforhold. Vi bruker tid og ressurser på å ivareta de av våre medlemmer som trenger hjelp etter yrkesskade, oppsigelse eller andre problemer i arbeidsforholdet. Påvirkningskraft gjennom tillitsvalgte Arbeidsgivers styringsrett betyr at det er arbeidsgiver som har rett til å lede og organisere arbeidet. Fagforeningene, ved de tillitsvalgte, har rett til å delta i prosessene og å påvirke disse. Det er imidlertid ingen selvfølge at arbeidsgiver følger opp sine forpliktelser når det gjelder informasjon til de ansatte eller plikten til å drøfte omorganiseringer og nedbemanninger med de ansatte. Her kreves det våkne og kompetente tillitsvalgte som påser at lov og avtalerverk følges og at enkeltmedlemmer får sine rettigheter ivaretatt. Med tanke på de ulike reformene innefor våre sektorer blir det også viktig å følge opp arbeidsbetingelsene som endres ved omorganiseringer, lønnsbetingelsene som endres og nye avtaler som skal gjøres gjeldende. andre fora som er avtalt lokalt mellom arbeidsgiver og organisasjonene. I tillegg gjennomfører den tillitsvalgte lokale lønnsforhandlinger, bistår medlemmene i stillingsvernsaker, konfliktsaker og andre saker som angår den ansattes rettigheter. Yrkesfag og yrkesetikk FO er opptatt av å sikre gode og praksisrelevante utdanninger, sikre medlemmenes mulighet for kompetanseutvikling, veiledning og faglig refleksjon og å sikre høy kompetanse nær brukeren. FO administerer godkjenningsordninger med støtte fra Helsedirektoratet for godkjenning som faglige veiledere, spesialkompetanse og klinikere. FOs yrkesetiske grunnlagsdokument bidrar til å sette den etiske dimensjon ved yrkesutøvelsen på dagsorden, og FOs yrkesetiske råd kan gi råd og veiledning i saker som angår yrkesetikken. Det yrkesetiske rådet skal også behandle klager på yrkesutøvelsen til barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere og slik medvirke til at faget holdes på et høyt nivå. Forbundet har tett kontakt med utdanningsfeltet, forskningsmiljøer, departementer og direktorater, og følger opp saker som angår våre medlemmers arbeidsfelter. FO er det eneste fagforbundet som er spesielt rettet inn mot barnevernpedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere som fagutøvere. Helse- og sosialpolitikk Mange av våre klienter og brukere er helt avhengige av gode offentlige tjenester og støtteordninger for å få et verdig liv. På mange områder er det store uløste oppgaver og FO er, sammen med brukernes egne organisasjoner, en viktig pådriver overfor myndigheter og politikere. FO bidrar til at lov- og avtaleverk følges og at enkeltmedlemmer får ivaretatt sine rettigheter i en tid med store omstillinger og stadige omorganiseringer. Lokale tillitsvalgte deltar i arbeidsmiljøutvalg, samarbeidsutvalg, tilsettingsråd eller

5 FO driver aktivt helse- og sosialpolitisk påvirkningsarbeid både sentralt og lokalt overfor politiske partier, regjering, storting, departementer og direktorater. Vi etablerer samarbeid med brukerorganisasjonene og setter viktige saker på den politiske dagsorden. Det enkelte medlem har gjennom FO en viktig kanal for å selv drive påvirkningsarbeid i saker som angår rammene for fagutøvelsen og kvaliteten på tjenestene. Alle kan få behov for bistand fra FO! Enkeltmedlemmer kan komme i konflikt med arbeidsgiver på mange måter: arbeidsgiver kan ønske å pålegge nytt innhold i stillingen som endrer arbeidsoppgaver og arbeidssted stillingen kan bli organisert bort slik at den enkelte blir overflødig, i verste fall risikerer å bli sagt opp. arbeidstaker kan bli pålagt eller presset til å jobbe overtid, doble vakter mv. i strid med arbeidsmiljølovens bestemmelser - og det er slett ikke sikkert at man får riktig godtgjøring for dette man kan oppleve et arbeidsmiljø som langt fra er tilfredsstillende mange utsettes for vold og trusler på jobb. Antallet yrkesskadesaker er økende. FO-medlemmer har lokale tillitsvalgte til å tale sin sak og har tilgang til FOs øvrige ressurser: bistand fra avdelingen i fylket, bistand fra FOs forbundskontor, og bistand fra LOs juridiske avdeling der dette er nødvendig. Spørsmål og svar om medlemskapet: Er FO partipolitisk uavhengig? Ja. FO har ikke et spesielt forhold til noe politisk parti. Innad i LO kjemper FO for å avvikle det formaliserte samarbeidet med Arbeiderpartiet, og ønsker ikke denne typen formelle samarbeidsstrukturer med noen politiske partier. Mye politisk påvirkningsarbeid foregår imidlertid i et tett og godt samarbeid rundt politiske enkeltsaker. Viktige samarbeidsparter er da både partier, andre fagorganisasjoner, interesseorganisasjoner og brukerorganisasjoner. Hva kan FO tilby som ikke andre forbund kan? FO er det eneste forbundet som både er fagforbund og profesjonsorganisasjon for barnevernpedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere. Forbundet skreddersyr medlemstilbudet til våre yrkesgrupper når det gjelder fagblader, kursvirksomhet, medlemsstipender og annet. I FO er man i et fellesskap som omfatter det store flertallet av de aktuelle utdanningsgruppene i Norge. FO utvikler et organisasjonstilbud som både rettes mot den enkelte profesjon, og svarer på de konkrete utfordringer innenfor de ulike feltene hvor barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere jobber. Vi har også faggrupper som ivaretar en slik feltrettet funksjon, se Hvem kan bli medlem i FO? Alle som har grunnutdanning/bachelor i barnevern, sosialt arbeid, vernepleie eller velferdsfag/arbeids- og velferdssosiologi fra norske studiesteder - samt de som bygger/eller har bygget på utdanningen med videreutdanninger, mastergrad, doktorgrad etc. Studentene ved bachelorprogrammene i barnevern, sosialt arbeid, vernepleie eller velferdsfag/arbeids- og verlferdssosiologi. Alle med utenlandsk utdanning som er likestilt med de aktuelle norske utdanningene. Medlemskap kan også gis til personer som har sammenlignbar utdanning (minst bachelor utdanning og arbeid innen relevant område) etter søknad til forbundskontoret. For de to siste gruppene er det FOs arbeidsutvalg som avgjør om medlemskapet skal innvilges. Dokumentasjon må derfor vedlegges søknad om innmelding

6 Hvem kan bli studentmedlemmer i FO? Studentene ved de aktuelle bachelorutdanningene kan tegne studentmedlemskap. Dette gjelder også de som studerer på deltid. Kontingenten er kr. 250,- pr. semester inkludert obligatorisk forsikringspremie. Studenter på masterprogrammer eller annen videreutdanning kan ha studentmedlemskap dersom de har studiet som hovedbeskjeftigelse. Hva med arbeidssøkende, hjemmeværende, pensjonister eller lignende? Personer som ikke er yrkesaktive har en egen kontingentsats. Kontingenten er kr 495,- pr. kvartal, inkludert obligatorisk forsikringspremie. Pensjonister og trygdede betaler 290,- pr. kvartal. Pensjonister over 75 år betaler 65 kroner pr. kvartal. Hva er B-medlemskap? Barnevernpedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere som arbeider i bransjer/sektorer hvor FO ikke har grunnlag for å opprette tariffavtale, kan bli B-medlemmer. De vil ha samme kontingent som ikke-yrkesaktive medlemmer. Konkurrerer FO med andre LO-forbund? Det er organisasjonsfrihet i Norge og dermed opp til den enkelte å avgjøre hvilken fagforening (og om) man vil bli medlem av. Men innad i LO-felleskapet er det enighet om at man ikke skal verve hverandres medlemmer, eller konkurrere om de uorganiserte. Hvis man lokalt opplever problemer i denne forbindelse, ta gjerne kontakt med forbundet sentralt. Hva koster det å være med i FO? Medlemskapet koster for de yrkesaktive 1.6 % av bruttolønn inntil lønnstrinn 62 i statens lønnsregulativ eller tilsvarende (uten tillegg og overtid) pluss kr 65,- pr. måned i obligatorisk forsikringspremie. Med en brutto regulativlønn på kr pr. år utgjør dette kr 530 kroner pr. måned inkludert kollektiv hjemforsikringen. Rundt halvparten av beløpet er fradragsberettiget på selvangivelsen. Hvordan betales kontingenten? Når medlemmene har oppgitt hvilken arbeidsgiver de har, vil FO opprette automatisk trekk av FO-kontingenten via medlemmets lønnsslipp. For øvrige vil FO sentralt sende giro. Medlemmene må selv melde fra til forbundet ved skifte av arbeidsgiver. Er medlemsfordelene de samme i alle fagforbund? Alle forbund som er parter i tariffavtalen på en arbeidsplass er underlagt de samme lønns- og arbeidsforholdene. Lønnsregulativ og lønnstiger vil dermed være den samme fra forbund til forbund. Hvilke forsikringer som er obligatoriske varierer fra forbund til forbund. I FO er det kun kollektiv hjemforsiktingen som er obligatorisk. Andre forsikringer tegnes på frivillig basis. De ulike forbundene har ulike tilbud når det gjelder stipender, fagkurs, tillitsvalgskolering osv. Hva slags stipender deles ut i FO? FO har for tiden fire ulike stipender Olav Knudsens minnestipend for tillitsvalgte Fagutviklingsstipend for barnevernpedagoger Fagutviklingsstipend for sosionomer Fagutviklingsstipend for vernepleiere Mer informasjon om stipendene finnes på FO har også et solidaritetsfond som kan gi støtte til solidaritetsreiser og deltagelse i internasjonalt arbeid og som med ujevne mellomrom lyser ut ulike typer reisestipender. FO-medlemmer ansatt i staten eller Spekter-området kan i tillegg søke LO-Stat utdanningstipend. Vi videreformidler også en del internasjonale stipender. Hva er LO-Favør? LO-favør er et medlemsprogram som gir en rekke økonomiske fordeler. Oppdatert informasjon finnes på LO-favør sine websider Her kan du også enkelt regne ut besparelsen på medlemskap (fordelskalkulatoren). LO-favør programmet inneholder blant annet: innboforsikring til kr. 65 pr. mnd (denne er obligatorisk og billigere enn de øvrige på markedet) tilbud om utvidete forsikringsordninger gjennom LO-favør ordningen tilbud om rabatt på andre varer og tjenester særvilkår på banktjenester, blant annet mulighet til å søke medlemslån. FO - Mariboesgate 13 - Pb 4693 Sofienberg OSLO - Tlf.: Utgitt april 2012

Rekrutteringshefte. for unge

Rekrutteringshefte. for unge Rekrutteringshefte for unge Synlig unge i LO LO og forbundene skal være synlige på arbeidsplassen, på studiestedet og ellers i samfunnet. LO er landets største arbeidstakerorganisasjon med 870 000 medlemmer.

Detaljer

Sak 10: Økonomi. Sak 10.1. Økonomiske prioriteringer for perioden

Sak 10: Økonomi. Sak 10.1. Økonomiske prioriteringer for perioden Sak 10: Økonomi Sak 10.1. Økonomiske prioriteringer for perioden 1 10.1 Økonomiske prioriteringer for perioden Forslag 10.101 Forslagstiller: landsstyret Kongressen tar de prognoser og forutsetninger som

Detaljer

Organisasjonssaker Vedtekter. Saklistas pkt 6.1 og 6.2

Organisasjonssaker Vedtekter. Saklistas pkt 6.1 og 6.2 Organisasjonssaker Vedtekter Saklistas pkt 6.1 og 6.2 Innholdsfortegnelse Saklistas pkt. 6.1 Organisasjonssaker... 4 Saklistas pkt. 6.2 Vedtektene...10 AVSTEMNINGSREGLER...10 FORBUNDETS VEDTEKTER...10

Detaljer

HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG. FO-Studentene Oppdatert: 16. Juli 2014

HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG. FO-Studentene Oppdatert: 16. Juli 2014 ELVANE MØTAST Elvane møtest, frå kvar sitt fjell. Grip kvarandre i hendene. Blandar sin song og sitt blod. Held fram einige, sterkare, snåvarikkje so lett i steinane: Turrskodd skal ingen vassa oss no!

Detaljer

En håndbok for LO og forbundene

En håndbok for LO og forbundene LOs Student- og elevmedlemskap better safe, than sorry En håndbok for LO og forbundene www.loungdom.no Innhold FORORD 3 INNLEDNING Et helhetlig medlemskap 3 MEDLEMSKAPENE 3 Elevmedlemskapet 3 Studentmedlemskapet

Detaljer

OMSTILLING I STATEN HVA KAN DU GJØRE? TILLITSVALGTES ROLLE OG OPPGAVER TEMA. Lunch B. Lund, distr: www.strandcomics.no

OMSTILLING I STATEN HVA KAN DU GJØRE? TILLITSVALGTES ROLLE OG OPPGAVER TEMA. Lunch B. Lund, distr: www.strandcomics.no OMSTILLING I STATEN TILLITSVALGTES ROLLE OG OPPGAVER TEMA HVA KAN DU GJØRE? VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET Lunch B. Lund, distr: www.strandcomics.no 1 INNHOLD FORORD 3 TEMA Ufordringer for tillitvalgte

Detaljer

Eller sammen med andre?

Eller sammen med andre? Helt alene? Eller sammen med andre? I gode tider, og når det butter i mot Jobben er en stor del av livet ditt. Jobben gir deg lønna du lever av. Jobben gir trygghet i hverdagen og sosial tilhørighet. I

Detaljer

Håndbok for. tillitsvalgte

Håndbok for. tillitsvalgte Håndbok for tillitsvalgte N o r s k A r b e i d s m a n d s f o r b u n d Innhold Forord side 3 1. Å være tillitsvalgt 1.1. Hva forventes av deg som tillitsvalgt? 1.2. Tid til tillitsvalgtarbeid 1.3. Skriftlige

Detaljer

ANDRE FORSLAG. Forslag som ikke gjelder vedtektene eller faglige og politiske mål

ANDRE FORSLAG. Forslag som ikke gjelder vedtektene eller faglige og politiske mål ANDRE FORSLAG som ikke gjelder vedtektene eller faglige og politiske mål Andre forslag Organisasjonsstrukturen nr. 322 HK region Østlandet Sør Organisasjonsstrukturen Det må lages et omfattende debattopplegg

Detaljer

En ny arbeidsdag. Det norske arbeidslivet skal være det mest inkluderende, nyskapende og omstillingsdyktige i verden.

En ny arbeidsdag. Det norske arbeidslivet skal være det mest inkluderende, nyskapende og omstillingsdyktige i verden. 1 2 3 4 En ny arbeidsdag 5 6 7 8 9 10 11 12 Det norske arbeidslivet skal være det mest inkluderende, nyskapende og omstillingsdyktige i verden. 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Detaljer

Debatthefte. Landskonferanse for ungdom 2015. Hvor går veien videre? Vår framtid vårt valg. omtanke solidaritet samhold

Debatthefte. Landskonferanse for ungdom 2015. Hvor går veien videre? Vår framtid vårt valg. omtanke solidaritet samhold Debatthefte Landskonferanse for ungdom 2015 omtanke solidaritet samhold Hvor går veien videre? Vår framtid vårt valg Innhold Velkommen til debatt... 3 Praktiske opplysninger... 4 Politisk handlingsprogram....

Detaljer

Manus til presentasjon av forbundet - Innhold 1

Manus til presentasjon av forbundet - Innhold 1 Manus til presentasjon av forbundet - Innhold 1 TIPS OM HVORDAN HOLDE PRESENTASJONEN... 2 BILDE 1: FORSIDE... 4 BILDE 2: PRESENTASJONSDISPOSISJON... 5 BILDE 3: INDIVIDUELLE GEVINSTER VED ORGANISERING...

Detaljer

Begrunnelse: Alle forbundets organer forpliktes av handlingsprogrammet.

Begrunnelse: Alle forbundets organer forpliktes av handlingsprogrammet. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 HANDLINGSPROGRAM Innledning Handlingsprogrammet er et overordnet prinsipielt dokument. Programmet sier noe om viktige satsingsområder og samfunnsmessige utfordringer

Detaljer

Håndbok ved konkurranseutsetting. Oktober 2003

Håndbok ved konkurranseutsetting. Oktober 2003 Håndbok ved konkurranseutsetting Oktober 2003 : Forord Konkurranseutsetting og annen omstilling snur stadig oftere rundt på forholdene på våre arbeidsplasser. Det skaper usikkerhet og nye utfordringer

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Om lærlinger og lærlingordningen

Om lærlinger og lærlingordningen Om lærlinger og lærlingordningen - en veiledning for tillitsvalgte Forord For mange unge er læretida det første møtet med arbeidslivet, og LO vil bidra til at lærlingene opplever læretida som positiv og

Detaljer

Hovedpunkter i utredningene

Hovedpunkter i utredningene PROSJEKT FORBUNDSalliansen Hovedpunkter i utredningene Grunnlag for høring om sammenslåing 11. september 2012 Foto: TRI NGUYEN DINH Innhold Innledning... 3 1. Forbundene... 4 Tariffavtaler og medlemsgrupper...

Detaljer

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1 STAFOs fremtid 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 1. STAFOS PLASS I FAGBEVEGELSEN... 7 1.1. Politisk innflytelse... 7 1.2. Avtaletilgang... 9 1.3. Grensedragning... 11 1.4. Eventuelle utmeldelser av

Detaljer

Øvrige forslag. Saklistas pkt 7.1 og 7.2

Øvrige forslag. Saklistas pkt 7.1 og 7.2 Øvrige forslag Saklistas pkt 7.1 og 7.2 Saklistas pkt 7.1 Innkomne forslag Forslag nr: 7.1.1 Fra: NTL/landsforening 101, Forsvaret NTL må arbeide aktivt for at alle arbeidsgivere gjennomfører orienteringer

Detaljer

Andre forslag. Forbundets virksomhet/struktur

Andre forslag. Forbundets virksomhet/struktur Andre forslag Forbundets virksomhet/struktur nr. 203 Forbundets møtevirksomhet Forbundsstyret bør se på møtevirksomheten og se om det er innsparing å hente på: - Landsmøtet. Programmet på landsmøtet reduseres

Detaljer

Råd og tips. til. tillitsvalgte. Skolelederforbundet. Skolelederforbundet mars 2015

Råd og tips. til. tillitsvalgte. Skolelederforbundet. Skolelederforbundet mars 2015 Råd og tips til tillitsvalgte i Skolelederforbundet Skolelederforbundet mars 2015 Innhold 1. Når du er blitt tillitsvalgt s. 3 6.1 Konflikter og problemer s. 9 2. Ny som tillitsvalgt s. 3 6.2 Spørsmål

Detaljer

Dagsorden punkt 7 Forbundets handlingsprogram

Dagsorden punkt 7 Forbundets handlingsprogram Dagsorden punkt 7 Forbundets handlingsprogram N F F NORSK FENGSELS- OG FRIOMSORGS FORBUND 1 Dagsorden punkt 7 Forslag til NFFs Handlingsprogram for perioden 2014-2018 Sentralstyrets innstilling Innhold

Detaljer

Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013

Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Fafo-rapport

Detaljer

MEDLEMSHÅNDBOK FOR MEDLEMMER I NORSK AUDIOGRAFFORBUND

MEDLEMSHÅNDBOK FOR MEDLEMMER I NORSK AUDIOGRAFFORBUND MEDLEMSHÅNDBOK FOR MEDLEMMER I NORSK AUDIOGRAFFORBUND Innholdsfortegnelse Innledning...2 Audiografen...2 Hjemmesiden...2 Medlemsinformasjon via E- post...2 Yrkesetiske retningslinjer for medlemmer i NAF

Detaljer

DINE RETTIGHETER som student og i arbeidslivet

DINE RETTIGHETER som student og i arbeidslivet DINE RETTIGHETER som student og i arbeidslivet 2 STUDENTERS RETTIGHETER Dine rettigheter som student og i arbeidslivet Det finnes en jungel med lover og regler som regulerer dine rettigheter både som student

Detaljer

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni Side1 Side2 Innholdsliste Side 2 Side 2-5 Side 6-8 Side 9-17 Side 18 Innholdsliste Dagsorden Vedlegg 1 politisk regnskap Vedlegg 2 handlingsplan Uttalelser EL & IT Ungdommens landsdekkende ungdomskonferanse

Detaljer

2.10 Et større fellesskap... 43 2.10.1 Fellesklubb... 43 2.10.2 Samarbeid i LO-familien... 43 2.10.3 Konsernutvalg og konsernklubber... 44 2.10.

2.10 Et større fellesskap... 43 2.10.1 Fellesklubb... 43 2.10.2 Samarbeid i LO-familien... 43 2.10.3 Konsernutvalg og konsernklubber... 44 2.10. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 UTGAVE JANUAR 2009 KAN FRITT KOPIERES NÅR KILDEN OPPGIS.Forord... 4 Forord... 5 1 Å ha tillitsverv... 6 1.1 Til deg som har påtatt deg tillitsverv... 6 1.2

Detaljer

Råd og tips. til. tillitsvalgte. Norsk Skolelederforbund. Tillitsvalgthåndbok Side 1

Råd og tips. til. tillitsvalgte. Norsk Skolelederforbund. Tillitsvalgthåndbok Side 1 Råd og tips til tillitsvalgte i Norsk Skolelederforbund NSLF mars 2011 Tillitsvalgthåndbok Side 1 Innhold 1. Når du er blitt tillitsvalgt... s. 3 6.2 Søking på stilling s. 8 2. Ny som tillitsvalgt s. 3

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN GJESDAL KOMMUNE FEBRUAR 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

FRA PROSJEKT TIL FAGFORBUND

FRA PROSJEKT TIL FAGFORBUND FRA PROSJEKT TIL FAGFORBUND BF INVITASJON TIL STIFTELSESMØTET FOR BIBLIOTEKARFORBUNDET Alle medlemmer i Prosjekt Bibliotekarforbund inviteres til å delta på stiftelsesmøtet for Bibliotekarforbundet lørdag

Detaljer