Verving. argumenter og tips for tillitsvalgte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Verving. argumenter og tips for tillitsvalgte"

Transkript

1 Verving argumenter og tips for tillitsvalgte

2 Å verve medlemmer til FO en brosjyre for lokale tillitsvalgte FO er ett av forbundene i LO med høyest organisasjonsprosent. Vi organiserer i dag rundt fagfolk og har fokus på lønnsog arbeidsforhold, helse- og sosialpolitikk og yrkesfaglige spørsmål. Vi mener at det er viktig å se sammenhengen mellom disse tre grunnpilarene. Dette farger all aktivitet i forbundet. Omlag 67 % av de yrkesaktive barnevernpedagogene, sosionomene og vernepleierne er medlemmer av FO. På tross av dette kan vi bli mange flere. Det er fortsatt ca vernepleiere, ca sosionomer, ca barnevernpedagoger og mange velferdsvitere som ikke er medlemmer i forbundet. Noen av disse jobber nok innenfor sektorer hvor det kan være naturlig å være medlem i andre forbund. Alle undersøkelser vi har gjort viser imidlertid at det store flertallet av disse ca kollegene er uorganiserte. Rekruttering til FO Siden dannelsen av FO i 1992 har forbundet hatt et jevnt tilsig av nye medlemmer. I likhet med andre forbund i fagbevegelsen har vi de siste åra sett at det ikke lenger er så opplagt og selvfølgelig å være fagorganisert når man er yrkesaktiv. Forbundene må jobbe mer målretta enn tidligere. Synliggjøring på studiesteder og arbeidssteder er avgjørende for å lykkes i rekrutteringsarbeidet. Å ta kontakt med nyansatte og uorganiserte er en del av oppgaven din som tillitsvalgt. Skal du verve, trenger du ikke å gjøre det mer vanskelig enn at du snakker med kolleger og gir dem en innmeldingsbrosjyre. Du som tillitsvalgt har rett til å kontakte nyansatte og tilby medlemskap i FO. Det står i Hovedavtalen som arbeidsgiverne også har vært med å undertegne. Når vi skal rekruttere medlemmer lønner det seg å finne ut hvordan situasjonen er på arbeidsplassen Hvor mange mulige medlemmer er det? Hvem kan bidra i arbeidet med å rekruttere bare den tillitsvalgte eller er det en vara eller et klubbstyre som kan bidra? Har dere noe materiell som kan brukes i arbeidet (brosjyrer, innmeldingsskjema, strøartikler, penner, pins, sekker etc) eller skal dette framskaffes via FO-avdelingen i fylket? Har dere noen økonomiske midler som kan brukes i arbeidet, eller skal det søkes tilskudd fra FO- avdelingen i fylket? Søylene viser at mange barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere foreløpig ikke er medlemmer i FO. Det store flertallet av disse er uorganiserte og kan verves til forbundet. Det er mange måter å få de uorganiserte kollegene i tale på. Den metoden som garantert er mest effektiv er om du driver medlemsverving på arbeidsplassen. Over halvparten av de uorganiserte arbeidstakerne i Norge har aldri blitt spurt om de vil organisere seg! Kanskje gjelder dette også noen av dine kolleger. Vi håper at denne brosjyren skal bidra til at du som tillitsvalgt får de nødvendige redskap for å kunne verve nye medlemmer til FO. Mulige medlemmer Barnevernpedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere kan bli medlemmer i FO. Også de med sammenlignbar utdanning kan bli medlemmer, men disse må sende inn en egen søknad om medlemskap. Ved å ta kontakt med leder på arbeidsstedet og be om en liste over stillinger, får du oversikt over antall aktuelle medlemmer. Slike lister har du rett til å få etter Hovedavtalen. Ta så kontakt med FO-avdelingen i fylket og be om oppdatert medlemsliste. Slike lister kan tillitsvalgte i avdelingen lett kjøre ut via medlemsnettet på FOs websider (www.fo.no). Når du sjekker listene opp mot hverandre vil du få en pekepinn om mulige nye medlemmer.

3 Hvem kan bidra i arbeidet Det er alltid lettere og morsommere å jobbe sammen med andre. Gjør vervingen til en felles sak for dere som allerede er FOere på arbeidsstedet! En god ide kan være å få tillitsvalgte i FO-avdelingen til å være med på verving og synliggjøring på arbeidsplassen. Inviter gjerne medlemmer og ikke-medlemmer til temakveld, og kombiner verving og faglig input. Materiell FO har laget diverse brosjyrer og materiell til bruk i vervingen, først og fremst brosjyren «Dette er FO» som også har et innmeldingsskjema. Vi har også en rekke andre trykksaker som kan være aktuelle. En oversikt over tilgjengelig brosjyremateriell finner du på www. fo.no. Ta en kikk og gjør deg kjent. Det er utarbeidet mye spennende og nyttig materiell. Ta kontakt med avdelingen, så vil de kunne skaffe til veie det du trenger. Økonomiske midler til aktivitet Trenger dere penger til aktivitet lokalt, kan det tas kontakt med FO-avdelingen i fylket. En klubbkasse er god å ha for å få arrangert en FO-lunsj, invitere innledere til temakveld eller lignende. Alternativt kan utgifter dekkes direkte av FOavdelingen. Husk å avklare dette med avdelingen i forkant av arrangement. Argumenter for medlemskap: fagbladene Fontene og forskningstidsskriftet Fontene forskning mulighet til å påvirke og engasjere mulighet til å søke medlemsstipender tilbud om tillitsvalgtskolering tilbud om kurs og fagseminarer, blant annet innen veiledningsteori og metode gratis godkjenningsordninger for veiledere, klinikere og annen spesialkompetanse (ikke-medlemmer må betale avgift på kr ) medlemsmøter, temakvelder og faglig input internasjonal aktivitet og konferanser LO-fellesskapets styrke og ressurser forsikringsordninger og andre fordeler gjennom LO-Favør kompetente tillitsvalgte i alle spørsmål som angår lønnsog arbeidsforhold et forbund som også er engasjert i helse- og sosialpolitikk og yrkesfag gunstige betingelser for studentmedlemskap for alle på bachelor og for de som tar master eller annen videreutdanning på heltid gunstige betingelser for trygdede og pensjonister Noen gode argumenter for fagorganisering og FO-medlemskap En del av en større sammenheng Fagbevegelsen har hatt en historisk rolle i å kjempe frem sosiale goder og reformer. De siste tiårene har mange av disse velferdsordningene vært under press. På flere områder står multinasjonale konsern klar til å overta offentlige oppgaver for å hente ut mest mulig fortjeneste. Privatiseringen har kommet langt på mange områder, for eksempel innenfor rusomsorg og barnevern. Troen på markedskreftene er utbredt. FO står sammen med resten av fagbevegelsen og andre gode krefter for å forsvare velferdsstaten og velferdsordningene våre. Rettferdig lønn De fleste barnevernpedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere jobber i offentlig sektor. En av de viktigste utfordringene framover er de store lønnsforskjellene mellom offentlig og privat sektor. Det er også behov for å legge til rette for opprettelse av stillinger som gir mulighet for fag- og kompetanseutvikling. Vi må være pådrivere for å få opprettet stillinger med krav om videre-/spesialistutdanning, mastergrad/hovedfag, doktorgrad og egne fagutviklingsstillinger. FO arbeider for en rettferdig lønn på basis av oppgaver, ansvar og kompetanse både gjennom de sentrale oppgjør og i de lokale forhandlingene.

4 Verdige arbeidsforhold Økte krav til fleksibilitet og effektivitet støter stadig flere ut av arbeidslivet antallet uføretrygdede øker og utbrenthet er blitt et problem innen vår sektor. Vi mener at arbeidshverdagen må tilrettelegges slik at alle blir i stand til å yte god service og at ansatte klarer å stå i stillingen over tid. Dette er særskilt viktig for de som arbeider tett opp til brukerne av tjenestene. Tiltak som kan settes inn er veiledning, tid til refleksjon samt mulighet til å ta videreutdanning og studier av høyere grad i samarbeid med arbeidsstedet. Avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv må videreføres og videreutvikles. FO krever at det gis garantier for at sykelønnsordningene ikke svekkes, uavhengig av utviklingen i sykefraværet. Likeledes må det satses mer på seniorpolitiske tiltak og avtalens andre målsetting; ansettelse av funksjonshemmede. FO kjemper for et inkluderende arbeidsliv, for verdige arbeidsforhold. Vi bruker tid og ressurser på å ivareta de av våre medlemmer som trenger hjelp etter yrkesskade, oppsigelse eller andre problemer i arbeidsforholdet. Påvirkningskraft gjennom tillitsvalgte Arbeidsgivers styringsrett betyr at det er arbeidsgiver som har rett til å lede og organisere arbeidet. Fagforeningene, ved de tillitsvalgte, har rett til å delta i prosessene og å påvirke disse. Det er imidlertid ingen selvfølge at arbeidsgiver følger opp sine forpliktelser når det gjelder informasjon til de ansatte eller plikten til å drøfte omorganiseringer og nedbemanninger med de ansatte. Her kreves det våkne og kompetente tillitsvalgte som påser at lov og avtalerverk følges og at enkeltmedlemmer får sine rettigheter ivaretatt. Med tanke på de ulike reformene innefor våre sektorer blir det også viktig å følge opp arbeidsbetingelsene som endres ved omorganiseringer, lønnsbetingelsene som endres og nye avtaler som skal gjøres gjeldende. andre fora som er avtalt lokalt mellom arbeidsgiver og organisasjonene. I tillegg gjennomfører den tillitsvalgte lokale lønnsforhandlinger, bistår medlemmene i stillingsvernsaker, konfliktsaker og andre saker som angår den ansattes rettigheter. Yrkesfag og yrkesetikk FO er opptatt av å sikre gode og praksisrelevante utdanninger, sikre medlemmenes mulighet for kompetanseutvikling, veiledning og faglig refleksjon og å sikre høy kompetanse nær brukeren. FO administerer godkjenningsordninger med støtte fra Helsedirektoratet for godkjenning som faglige veiledere, spesialkompetanse og klinikere. FOs yrkesetiske grunnlagsdokument bidrar til å sette den etiske dimensjon ved yrkesutøvelsen på dagsorden, og FOs yrkesetiske råd kan gi råd og veiledning i saker som angår yrkesetikken. Det yrkesetiske rådet skal også behandle klager på yrkesutøvelsen til barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere og slik medvirke til at faget holdes på et høyt nivå. Forbundet har tett kontakt med utdanningsfeltet, forskningsmiljøer, departementer og direktorater, og følger opp saker som angår våre medlemmers arbeidsfelter. FO er det eneste fagforbundet som er spesielt rettet inn mot barnevernpedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere som fagutøvere. Helse- og sosialpolitikk Mange av våre klienter og brukere er helt avhengige av gode offentlige tjenester og støtteordninger for å få et verdig liv. På mange områder er det store uløste oppgaver og FO er, sammen med brukernes egne organisasjoner, en viktig pådriver overfor myndigheter og politikere. FO bidrar til at lov- og avtaleverk følges og at enkeltmedlemmer får ivaretatt sine rettigheter i en tid med store omstillinger og stadige omorganiseringer. Lokale tillitsvalgte deltar i arbeidsmiljøutvalg, samarbeidsutvalg, tilsettingsråd eller

5 FO driver aktivt helse- og sosialpolitisk påvirkningsarbeid både sentralt og lokalt overfor politiske partier, regjering, storting, departementer og direktorater. Vi etablerer samarbeid med brukerorganisasjonene og setter viktige saker på den politiske dagsorden. Det enkelte medlem har gjennom FO en viktig kanal for å selv drive påvirkningsarbeid i saker som angår rammene for fagutøvelsen og kvaliteten på tjenestene. Alle kan få behov for bistand fra FO! Enkeltmedlemmer kan komme i konflikt med arbeidsgiver på mange måter: arbeidsgiver kan ønske å pålegge nytt innhold i stillingen som endrer arbeidsoppgaver og arbeidssted stillingen kan bli organisert bort slik at den enkelte blir overflødig, i verste fall risikerer å bli sagt opp. arbeidstaker kan bli pålagt eller presset til å jobbe overtid, doble vakter mv. i strid med arbeidsmiljølovens bestemmelser - og det er slett ikke sikkert at man får riktig godtgjøring for dette man kan oppleve et arbeidsmiljø som langt fra er tilfredsstillende mange utsettes for vold og trusler på jobb. Antallet yrkesskadesaker er økende. FO-medlemmer har lokale tillitsvalgte til å tale sin sak og har tilgang til FOs øvrige ressurser: bistand fra avdelingen i fylket, bistand fra FOs forbundskontor, og bistand fra LOs juridiske avdeling der dette er nødvendig. Spørsmål og svar om medlemskapet: Er FO partipolitisk uavhengig? Ja. FO har ikke et spesielt forhold til noe politisk parti. Innad i LO kjemper FO for å avvikle det formaliserte samarbeidet med Arbeiderpartiet, og ønsker ikke denne typen formelle samarbeidsstrukturer med noen politiske partier. Mye politisk påvirkningsarbeid foregår imidlertid i et tett og godt samarbeid rundt politiske enkeltsaker. Viktige samarbeidsparter er da både partier, andre fagorganisasjoner, interesseorganisasjoner og brukerorganisasjoner. Hva kan FO tilby som ikke andre forbund kan? FO er det eneste forbundet som både er fagforbund og profesjonsorganisasjon for barnevernpedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere. Forbundet skreddersyr medlemstilbudet til våre yrkesgrupper når det gjelder fagblader, kursvirksomhet, medlemsstipender og annet. I FO er man i et fellesskap som omfatter det store flertallet av de aktuelle utdanningsgruppene i Norge. FO utvikler et organisasjonstilbud som både rettes mot den enkelte profesjon, og svarer på de konkrete utfordringer innenfor de ulike feltene hvor barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere jobber. Vi har også faggrupper som ivaretar en slik feltrettet funksjon, se Hvem kan bli medlem i FO? Alle som har grunnutdanning/bachelor i barnevern, sosialt arbeid, vernepleie eller velferdsfag/arbeids- og velferdssosiologi fra norske studiesteder - samt de som bygger/eller har bygget på utdanningen med videreutdanninger, mastergrad, doktorgrad etc. Studentene ved bachelorprogrammene i barnevern, sosialt arbeid, vernepleie eller velferdsfag/arbeids- og verlferdssosiologi. Alle med utenlandsk utdanning som er likestilt med de aktuelle norske utdanningene. Medlemskap kan også gis til personer som har sammenlignbar utdanning (minst bachelor utdanning og arbeid innen relevant område) etter søknad til forbundskontoret. For de to siste gruppene er det FOs arbeidsutvalg som avgjør om medlemskapet skal innvilges. Dokumentasjon må derfor vedlegges søknad om innmelding

6 Hvem kan bli studentmedlemmer i FO? Studentene ved de aktuelle bachelorutdanningene kan tegne studentmedlemskap. Dette gjelder også de som studerer på deltid. Kontingenten er kr. 250,- pr. semester inkludert obligatorisk forsikringspremie. Studenter på masterprogrammer eller annen videreutdanning kan ha studentmedlemskap dersom de har studiet som hovedbeskjeftigelse. Hva med arbeidssøkende, hjemmeværende, pensjonister eller lignende? Personer som ikke er yrkesaktive har en egen kontingentsats. Kontingenten er kr 495,- pr. kvartal, inkludert obligatorisk forsikringspremie. Pensjonister og trygdede betaler 290,- pr. kvartal. Pensjonister over 75 år betaler 65 kroner pr. kvartal. Hva er B-medlemskap? Barnevernpedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere som arbeider i bransjer/sektorer hvor FO ikke har grunnlag for å opprette tariffavtale, kan bli B-medlemmer. De vil ha samme kontingent som ikke-yrkesaktive medlemmer. Konkurrerer FO med andre LO-forbund? Det er organisasjonsfrihet i Norge og dermed opp til den enkelte å avgjøre hvilken fagforening (og om) man vil bli medlem av. Men innad i LO-felleskapet er det enighet om at man ikke skal verve hverandres medlemmer, eller konkurrere om de uorganiserte. Hvis man lokalt opplever problemer i denne forbindelse, ta gjerne kontakt med forbundet sentralt. Hva koster det å være med i FO? Medlemskapet koster for de yrkesaktive 1.6 % av bruttolønn inntil lønnstrinn 62 i statens lønnsregulativ eller tilsvarende (uten tillegg og overtid) pluss kr 65,- pr. måned i obligatorisk forsikringspremie. Med en brutto regulativlønn på kr pr. år utgjør dette kr 530 kroner pr. måned inkludert kollektiv hjemforsikringen. Rundt halvparten av beløpet er fradragsberettiget på selvangivelsen. Hvordan betales kontingenten? Når medlemmene har oppgitt hvilken arbeidsgiver de har, vil FO opprette automatisk trekk av FO-kontingenten via medlemmets lønnsslipp. For øvrige vil FO sentralt sende giro. Medlemmene må selv melde fra til forbundet ved skifte av arbeidsgiver. Er medlemsfordelene de samme i alle fagforbund? Alle forbund som er parter i tariffavtalen på en arbeidsplass er underlagt de samme lønns- og arbeidsforholdene. Lønnsregulativ og lønnstiger vil dermed være den samme fra forbund til forbund. Hvilke forsikringer som er obligatoriske varierer fra forbund til forbund. I FO er det kun kollektiv hjemforsiktingen som er obligatorisk. Andre forsikringer tegnes på frivillig basis. De ulike forbundene har ulike tilbud når det gjelder stipender, fagkurs, tillitsvalgskolering osv. Hva slags stipender deles ut i FO? FO har for tiden fire ulike stipender Olav Knudsens minnestipend for tillitsvalgte Fagutviklingsstipend for barnevernpedagoger Fagutviklingsstipend for sosionomer Fagutviklingsstipend for vernepleiere Mer informasjon om stipendene finnes på FO har også et solidaritetsfond som kan gi støtte til solidaritetsreiser og deltagelse i internasjonalt arbeid og som med ujevne mellomrom lyser ut ulike typer reisestipender. FO-medlemmer ansatt i staten eller Spekter-området kan i tillegg søke LO-Stat utdanningstipend. Vi videreformidler også en del internasjonale stipender. Hva er LO-Favør? LO-favør er et medlemsprogram som gir en rekke økonomiske fordeler. Oppdatert informasjon finnes på LO-favør sine websider Her kan du også enkelt regne ut besparelsen på medlemskap (fordelskalkulatoren). LO-favør programmet inneholder blant annet: innboforsikring til kr. 65 pr. mnd (denne er obligatorisk og billigere enn de øvrige på markedet) tilbud om utvidete forsikringsordninger gjennom LO-favør ordningen tilbud om rabatt på andre varer og tjenester særvilkår på banktjenester, blant annet mulighet til å søke medlemslån. FO - Mariboesgate 13 - Pb 4693 Sofienberg OSLO - Tlf.: Utgitt april 2012

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS HVORFOR BLI MEDLEM? Hvorfor bli medlem? - Lærerveiledning K O M M U N E V A L G E T 2 0 1 1 FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Hvorfor bli medlem Kaffekurset er et kort kurs, der potensielle

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SYNLIGGJØRINGSFRAMSTØT OG REKRUTTERING I FO

ÅRSPLAN FOR SYNLIGGJØRINGSFRAMSTØT OG REKRUTTERING I FO ÅRSPLAN FOR SYNLIGGJØRINGSFRAMSTØT OG REKRUTTERING I FO Rutiner hele året Hvert kvartal - 1.januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober: Utsending av kontingentkrav til ikkeyrkesaktive, pensjonister og, med

Detaljer

Fagforbundet organiserer deg i jobben du har, og den du utdanner deg til

Fagforbundet organiserer deg i jobben du har, og den du utdanner deg til Fagforbundet organiserer deg i jobben du har, og den du utdanner deg til omtanke solidaritet samhold BOKMÅL 2 Hvorfor velge Fagforbundet? Fagforbundet er på vei mot 355 000 medlemmer; elever, lærlinger,

Detaljer

Sak 8.5: Rekruttering og medlemsbevaring

Sak 8.5: Rekruttering og medlemsbevaring Sak 8.5: Rekruttering og medlemsbevaring 1 Sak 8.5 Rekruttering og medlemsbevaring Forslag 8.51 Forslagsstiller: Landsstyret Landsstyret innstiller for kongressen: Kongressen ber landsstyret om: Utarbeide

Detaljer

www.flr.no LO er størst i luftfarten LO er størst på bakken

www.flr.no LO er størst i luftfarten LO er størst på bakken www.flr.no LO er størst i luftfarten LO er størst på bakken LO er størst på bakken Med over 8.000 medlemmer innen trafikk, kundesentre, billettkontor, bagasjehåndtering, kabin, cockpit, brann og redning,

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen

Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen Bakgrunn FO og Fagforbundet har som mål at alle arbeidstakere innenfor våre organisasjonsområder skal være organisert i et LO-forbund. Nedslagsfeltet

Detaljer

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund VELKOMMEN som medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 1 Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren

Detaljer

Sikkerhet lønner seg også i arbeidslivet. Fagforening for Luftfart og Reiseliv www.flr.no

Sikkerhet lønner seg også i arbeidslivet. Fagforening for Luftfart og Reiseliv www.flr.no Sikkerhet lønner seg også i arbeidslivet Fagforening for Luftfart og Reiseliv www.flr.no Vi er der for deg! Handel og Kontor i Norge (HK) har tariffavtale og organiserer ansatte innen luftfarts- og reiselivsbransjen.

Detaljer

Arbeidslivets svar på RFSU Beskytter deg! www.fellesforbundet.no

Arbeidslivets svar på RFSU Beskytter deg! www.fellesforbundet.no Arbeidslivets svar på RFSU Beskytter deg! www.fellesforbundet.no Vi skal alle dø en gang...... Men i tiden fram til det uunngåelige er det DU som bestemmer hvordan livet ditt skal være! Om du har vært

Detaljer

Velkommen til Industri Energi Statoil

Velkommen til Industri Energi Statoil 2015 Velkommen til Industri Energi Statoil INDUSTRI ENERGI STATOIL Til deg som er ansatt i Statoil Bli medlem i Industri Energi, den største og mest betydningsfulle fagforeningen i Statoil, på Norsk Sokkel

Detaljer

Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Lundin

Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Lundin 2015 Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Lundin INDUSTRI ENERGI LUNDIN Bransjeavtale i Lundin Industri Energi inngikk i mars 2014 avtale med Lundin som gjelder de landansatte. Det er bransjeavtalen

Detaljer

Fylkesavdelingsstyret sammensettes slik at ingen seksjon har flertall alene. Annen sammensetning krever dispensasjon fra landsstyret.

Fylkesavdelingsstyret sammensettes slik at ingen seksjon har flertall alene. Annen sammensetning krever dispensasjon fra landsstyret. FO Nordland Oversikt over ledige verv i styret og utvalg til Årsmøtet 2016 FYLKESSTYRET Fra vedtektene 11.6 Fylkesavdelingsstyret er fylkesavdelingens utøvende organ. Fylkesavdelingsstyret sammensettes

Detaljer

Fagforbundets vernepleierkonferanse

Fagforbundets vernepleierkonferanse Fagforbundets vernepleierkonferanse 24. September 2012 Clarion Hotel Oslo Airport Sissel M. Skoghaug Prosjektleder / SHS-sentralt Hvorfor viktig at mange står sammen? - Fagbevegelsen har bl.a. kjempet

Detaljer

Fagforbundet. teologene. omtanke solidaritet samhold

Fagforbundet. teologene. omtanke solidaritet samhold Fagforbundet teologene omtanke solidaritet samhold Hvorfor skal jeg velge Fagforbundet teologene? Fagforbundet teologene er en landsdekkende fagforening for teologer og prester i offentlig sektor, i statlig,

Detaljer

Arbeider du i en privat skole har skolen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no

Arbeider du i en privat skole har skolen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no Arbeider du i en privat skole har skolen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 2 Utdanningsforbundet Med over 150 000 medlemmer er Utdanningsforbundet Norges tredje største

Detaljer

Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Wintershall

Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Wintershall 2015 Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Wintershall INDUSTRI ENERGI WINTERSHALL Bransjeavtale i Wintershall Industri Energi inngikk i oktober 2013 avtale med Wintershall som gjelder for de landansatte.

Detaljer

Arbeider du i en privat barnehage har barnehagen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no

Arbeider du i en privat barnehage har barnehagen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no Arbeider du i en privat barnehage har barnehagen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 2 Utdanningsforbundet Med over 150 000 medlemmer er Utdanningsforbundet Norges tredje

Detaljer

Sak 8.3: Andre innsendte forslag fra avdelingene, råd og utvalg

Sak 8.3: Andre innsendte forslag fra avdelingene, råd og utvalg Sak 8.3: Andre innsendte forslag fra avdelingene, råd og utvalg 1 Sak 8.3 Andre innsendte forslag fra avdelingene, råd og utvalg Forslag 8.301 Forslagsstiller: Landsstyret Landsstyrets innstiller for kongressen:

Detaljer

Velkommen som tillitsvalgt i NNN

Velkommen som tillitsvalgt i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Velkommen som tillitsvalgt i NNN Veiledning for nye tillitsvalgte Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund NNN er et forbund i LO med 28 500 medlemmer

Detaljer

Til deg som er. Lærling. - det lønner seg å være organisert!

Til deg som er. Lærling. - det lønner seg å være organisert! Til deg som er Lærling - det lønner seg å være organisert! Litt om oss selv Fellesforbundet er det største LO-forbundet i privat sektor, med over 140.000 medlemmer over hele landet. En av våre viktigste

Detaljer

Arbeider du i en privat barnehage. har barnehagen tariffavtale?

Arbeider du i en privat barnehage. har barnehagen tariffavtale? Arbeider du i en privat barnehage har barnehagen tariffavtale? 2 Utdanningsforbundet Med over 159 000 medlemmer er Utdanningsforbundet Norges nest største fagorganisasjon. Vi organiserer medlemmer fra

Detaljer

Bli medlem i Tekna. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Bli medlem i Tekna. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Bli medlem i Tekna Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Om Tekna Hva er Tekna? Tekna er foreningen for deg som har utdanning på masternivå innen teknisk-naturvitenskapelige fag. Tekna har over 55

Detaljer

LO er størst i luftfarten. - trygghet i arbeidslivet

LO er størst i luftfarten. - trygghet i arbeidslivet LO er størst i luftfarten - trygghet i arbeidslivet HK og LO i luftfarten Over 8000 ansatte på alle områder i luftfarten har valgt å organisere seg i HK eller et annet LOforbund. Med over 8000 medlemmer

Detaljer

Organisasjonsgrader med vekt på organisering blant arbeidstakere med høyere utdanning

Organisasjonsgrader med vekt på organisering blant arbeidstakere med høyere utdanning Organisasjonsgrader med vekt på organisering blant arbeidstakere med høyere utdanning Innledning for NTL Forskningsinstitutter 1 Tema for innledningen Organisasjonsgraden innen NTLs områder Dvs. staten,

Detaljer

Fare for streik. - trygghet i arbeidslivet

Fare for streik. - trygghet i arbeidslivet Fare for streik - trygghet i arbeidslivet Vi krever lik lønn for hele bransjen HK har i dag en fullverdig tariffavtale med Hovedorganisasjonen Virke, og den omfatter over 16.000 HK-medlemmer. HKs tariffavtale

Detaljer

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. Du er viktigst! Veiledning for medlemsrekruttering i NNN

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. Du er viktigst! Veiledning for medlemsrekruttering i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Du er viktigst! Veiledning for medlemsrekruttering i NNN 1 Du er selv det beste argumentet! Du kjenner arbeidsplassen. Du kjenner kolleger og arbeidskamerater.

Detaljer

HÅNDBOK FOR studentforum

HÅNDBOK FOR studentforum HÅNDBOK FOR studentforum Innholdsfortegnelse: 1. Fagforbundet for deg... 5 2. Hva er et studentforum?.... 6 3. Aktiviteter... 6 4. Eksempel på handlingsplan... 7 5. Økonomi... 7 6. Hvem kan jeg få hjelp

Detaljer

Som medlem står du aldri alene i saker du ofte kan kjenne deg alene om.

Som medlem står du aldri alene i saker du ofte kan kjenne deg alene om. www.parat.com www.parat.com Som medlem står du aldri alene i saker du ofte kan kjenne deg alene om. ? Hva kan Parat gjøre for deg? Vår jobb er å skape et best mulig grunnlag for at arbeidsplassen fungerer

Detaljer

sikret MEDBESTEMMELSE Det lønner seg...

sikret MEDBESTEMMELSE Det lønner seg... sikret MEDBESTEMMELSE Det lønner seg... VIL DU SE PÅ ELLER DELTA? Rettigheter som er gitt gjennom lov- og avtaleverk har ingen reell verdi dersom de ikke brukes. De må følges opp. Hvis ikke blir de sovende

Detaljer

vern under OMSTILLING Det lønner seg...

vern under OMSTILLING Det lønner seg... vern under OMSTILLING Det lønner seg... IKKE GODT NOK NÅ LENGER...? Det du gjorde i går, er ikke nødvendigvis godt nok i morgen. Og samme hvor mye erfaring og kunnskap du har, kan bedriften likevel bestemme

Detaljer

INNLEDNING... 2. 1 Lønn, arbeidsforhold og arbeidsmiljø... 2. FO Finnmark skal jobbe for:... 2. Fokus på medlemmenes lønns- og arbeidsforhold...

INNLEDNING... 2. 1 Lønn, arbeidsforhold og arbeidsmiljø... 2. FO Finnmark skal jobbe for:... 2. Fokus på medlemmenes lønns- og arbeidsforhold... FINNMARK HANDLINGSPROGRAM FO FINNMARK 2011-2013 INNLEDNING... 2 1 Lønn, arbeidsforhold og arbeidsmiljø... 2 FO Finnmark skal jobbe for:... 2 Fokus på medlemmenes lønns- og arbeidsforhold... 2 Likelønn

Detaljer

, LARVIK. www.fagforbundet.no

, LARVIK. www.fagforbundet.no www.fagforbundet.no, LARVIK FAGFORBUNDET ET FORBUND FOR ALLE Fagforbundet er den største arbeidstakerorganisasjonen i Norge, med ca. 290.000 medlemmer. Forbundet er i rask vekst, men det er plass til flere!

Detaljer

Fagforbundet organiserer deg i den jobben du har, og den du utdanner deg til

Fagforbundet organiserer deg i den jobben du har, og den du utdanner deg til Fagforbundet organiserer deg i den jobben du har, og den du utdanner deg til omtanke solidaritet samhald NYNORSK 2 Kvifor velje Fagforbundet? Fagforbundet er på veg mot 355 000 medlemmar; elevar, lærlingar,

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2008 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2008 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2008 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2008 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen.

Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen. Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen. Solidaritet er ikke en utgift. Det er en lønnsom investering i egen framtid. Medlemskap i Industri Energi lønner seg. Industri Energi er det største

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2006 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT

NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT FAKTA OM NITO 1 NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT NITO har avdelinger over hele landet som utgjør grunnsteinene i NITOs organisasjon. Disse tilbyr faglig og kollegialt fellesskap gjennom over 500

Detaljer

HELT ALENE? Ditt bedriftsnavn inn her. HK i Norge PRODUKSJON: LO MEDIA, 2016 FORSIDEFOTO:

HELT ALENE? Ditt bedriftsnavn inn her. HK i Norge PRODUKSJON: LO MEDIA, 2016 FORSIDEFOTO: HELT ALENE? PRODUKSJON: LO MEDIA, 2016 FORSIDEFOTO: WWW.YAYIMAGES.COM HK i Norge Adresse: Youngsgate 11, 0181 Oslo Telefon: 23 06 11 80, E-post: post@hkinorge.no hkinfo.no Ditt bedriftsnavn inn her - Eller

Detaljer

HANDLINGSPLAN. FOR UNGDOMSARBEIDET I EL & IT Forbundet

HANDLINGSPLAN. FOR UNGDOMSARBEIDET I EL & IT Forbundet HANDLINGSPLAN FOR UNGDOMSARBEIDET I EL & IT Forbundet INNHOLD Innledning... 3 Hovedmålsetning... 4 Satsingsområder... 4 Organisatorisk... 4 Politisk... 4 Faglig... 4 Målsetning for den organisatoriske

Detaljer

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon Trenger ungdom å organisere seg? Det finnes to milliarder mennesker i verden mellom 18 og 35 år. Det betyr at unge mennesker kan ha mye makt, men da må du være organisert i et større fellesskap. Mange

Detaljer

Samarbeid og lagånd med tydelige mål gir resultater!

Samarbeid og lagånd med tydelige mål gir resultater! Samarbeid og lagånd med tydelige mål gir resultater! «Delta skaper balanse i arbeidslivet» Delta har en medlemsgaranti Alle handlinger og aktiviteter skal føre til «Best opplevd medlemstilbud» bare fordeler

Detaljer

Fagforbundet. teologene

Fagforbundet. teologene Fagforbundet teologene Fagbevegelsen har i over hundre år kjempet for arbeidsfolks faglige og politiske rettigheter. Vi tror fortsatt på det gode interessefelleskapet mellom ulike arbeidstakergrupper.

Detaljer

2018 Fakta om NITO 1

2018 Fakta om NITO 1 2018 Fakta om NITO 1 NITO finner du på 20 steder i landet vårt NITO har avdelinger over hele landet som utgjør grunnsteinene i NITOs organisasjon. Disse tilbyr faglig og kollegialt fellesskap gjennom over

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Bergen avd 081 Vedtatt på årsmøtet den 26.01.2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode. Handlingsplanen

Detaljer

FAGFORBUNDET for bibliotekansatte

FAGFORBUNDET for bibliotekansatte FAGFORBUNDET for bibliotekansatte omtanke solidaritet samhold Foto: mikkel@speak.st Seksjon kirke, kultur og oppvekst Fagforbundet jobber for bibliotekansatte Fagforbundet tar utfordringen med å styrke

Detaljer

Til deg som er vår kollega Derfor kan det bli streik

Til deg som er vår kollega Derfor kan det bli streik Til deg som er vår kollega Derfor kan det bli streik - trygghet i arbeidslivet Uorganisert? De HK- organiserte arbeidstakerne ved denne bedriften streiker for bedre lønns- og arbeidsvilkår Vårt mål er

Detaljer

Lønnsoppgjøret AKAD / Tekna / NTNU

Lønnsoppgjøret AKAD / Tekna / NTNU Lønnsoppgjøret 2016 AKAD / Tekna / NTNU Innhold Totaloversikt Detaljer Utfordringer Ta vare på alle grupper Spørsmål? 2 Totaloversikt over lønnsoppgjøret 2016 Snitt lønnstillegg: 2,4% (prisvekst: 3,6%)

Detaljer

Fysioterapeuter beveger samfunnet. Om medlemskap i Norsk Fysioterapeutforbund

Fysioterapeuter beveger samfunnet. Om medlemskap i Norsk Fysioterapeutforbund Fysioterapeuter beveger samfunnet Om medlemskap i Norsk Fysioterapeutforbund NFFs kurskalender blir publisert på www.fysio.no/kurs i september hvert år. På attraktive kurs anbefales det å melde seg på

Detaljer

lønns- og arbeidsvilkår

lønns- og arbeidsvilkår Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Velkommen til NNN Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren

Detaljer

Samarbeid og lagånd med tydelige mål gir resultater!

Samarbeid og lagånd med tydelige mål gir resultater! Samarbeid og lagånd med tydelige mål gir resultater! «Delta skaper balanse i arbeidslivet» Delta har en medlemsgaranti Alle handlinger og aktiviteter skal føre til «Best opplevd medlemstilbud» bare fordeler

Detaljer

ORGANISASJONSUTVIKLING

ORGANISASJONSUTVIKLING GRUPPE: DISKUSJONSSAK: ORGANISASJONSUTVIKLING Diskusjonsnotat for organisasjonsutvikling Innledning: Parat er i dag en etablert samleorganisasjon med medlemmer i alle sektorer av norsk arbeidsliv. Antall

Detaljer

DITT FØRSTEVALG SAMFUNNSVITERNE

DITT FØRSTEVALG SAMFUNNSVITERNE DITT FØRSTEVALG SAMFUNNSVITERNE Er du samfunnsviter eller humanist med utdanning på masternivå eller er i studiefasen innen disse fagområder, så hører du hjemme hos oss! Samfunnsviterne arbeider for å

Detaljer

DIN STEMME TELLER! Velg side 10. september

DIN STEMME TELLER! Velg side 10. september DIN STEMME TELLER! Velg side 10. september Velferd eller marked? I Trondheim har en rødgrønn allianse med AP-ordfører og HKmedlem Rita Ottervik i spissen sikret full barnehagedekning. I kommuner som Oslo

Detaljer

Din trygghet. Vårt ansvar. Foto: Anne Lise Norheim

Din trygghet. Vårt ansvar. Foto: Anne Lise Norheim Din trygghet. Vårt ansvar. Foto: Anne Lise Norheim 2017 Solidaritet er ikke en utgift. Det er en lønnsom investering i egen framtid. Solidaritet lønner seg Siden Industri Energi er størst kan vi sammen

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211

Handlingsplan Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211 Vedtatt på årsmøtet den 25. januar 2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode.

Detaljer

2.f-1 Veiledende funksjonsbeskrivelser og fullmakt

2.f-1 Veiledende funksjonsbeskrivelser og fullmakt 2.f-1 Veiledende funksjonsbeskrivelser og fullmakt Veiledende retningslinjer som danner utgangspunkt for oppgavefordeling i avdelingen behandlet og vedtatt av LS i desember 2011 (ref. LS-sak 92/11 samt

Detaljer

2/3 av avdelingene oppgir å ha prioriteringer i stor grad av samsvar med landsstyrets handlingsplan mens de øvrige oppgir middels grad av samsvar.

2/3 av avdelingene oppgir å ha prioriteringer i stor grad av samsvar med landsstyrets handlingsplan mens de øvrige oppgir middels grad av samsvar. Aktivitetsrapport fra fylkesavdelingene for 2015 - oppsummering Aktivitetsrapporten er levert gjennom Questback. Alle avdelinger, med unntak av Østfold og Aust-Agder, har besvart spørsmålene og levert

Detaljer

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. Velkommen til NNN

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. Velkommen til NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Velkommen til NNN Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren

Detaljer

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Hvordan bli IA-virksomhet? Hvis din virksomhet ikke har IA-samarbeidsavtale, bør du ta opp dette med arbeidsgiveren din. Du som tillitsvalgt kan

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2009 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

Fagforbundet sjekker lønna di. omtanke solidaritet samhold

Fagforbundet sjekker lønna di. omtanke solidaritet samhold Fagforbundet sjekker lønna di omtanke solidaritet samhold Forord Fagforbundet skal være synlig og nær medlemmene. Det er vi når vi oppsøker medlemmer og verver nye. Hvorfor ikke gi tilbud om en lønns-

Detaljer

2015/2016. Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen.

2015/2016. Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen. 2015/2016 Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen. Solidaritet er ikke en utgift. Det er en lønnsom investering i egen framtid. Medlemskap i Industri Energi lønner seg. Industri Energi er

Detaljer

Til deg som er vår kollega: Mulig streik

Til deg som er vår kollega: Mulig streik Til deg som er vår kollega: Mulig streik - trygghet i arbeidslivet Uorganisert? De HK- organiserte arbeidstakerne ved denne bedriften skal i mekling for bedre lønns- og arbeidsvilkår. Vårt mål er å gjøre

Detaljer

Gratulerer med ditt verv som tillitsvalgt i Parat! I denne brosjyren vil du finne viktig informasjon om det å være tillitsvalgt.

Gratulerer med ditt verv som tillitsvalgt i Parat! I denne brosjyren vil du finne viktig informasjon om det å være tillitsvalgt. NY SOM TILLITSVALGT Gratulerer med ditt verv som tillitsvalgt i Parat! I denne brosjyren vil du finne viktig informasjon om det å være tillitsvalgt. Som tillitsvalgt i Parat har du gjennom vårt opplæringsprogram

Detaljer

Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen.

Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen. Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen. Solidaritet er ikke en utgift. Det er en lønnsom investering i egen framtid. Medlemskap i Industri Energi lønner seg. Industri Energi er det største

Detaljer

Håndbok om medlemskap

Håndbok om medlemskap Håndbok om medlemskap Hvem kan bli medlem i NTL? Tilsatte i staten og virksomheter med offentlig tilknytning, for eksempel fristilte statlige institusjoner, og privat virksomhet som mottar grunnfinansiering

Detaljer

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Bli med i NNN Dette medlemsheftet gir deg informasjon om hva NNN er, om alle medlemsfordelene, hva det vil si å være medlem og om hvordan vi sammen kan bidra

Detaljer

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Bli med i NNN Dette medlemsheftet gir deg informasjon om hva NNN er, om alle medlemsfordelene, hva det vil si å være medlem og om hvordan vi sammen kan bidra

Detaljer

Sak 8.1. Organisasjonsutvikling FO 2015-2019

Sak 8.1. Organisasjonsutvikling FO 2015-2019 Sak 8.1. Organisasjonsutvikling FO 2015-2019 1 Sak 8 Saker lagt fram av eller gjennom landsstyret 8.1 Organisasjonsutvikling FO 2015 2019 Forslag 8.101 Forslagsstiller: Landsstyret Landsstyret innstiller

Detaljer

Sak 8.2.5 Språklige endringer

Sak 8.2.5 Språklige endringer Sak 8.2.5 Språklige endringer Forslag 8.2.5.1 Forslagsstiller: landsstyret Følgende språklige endringer tas inn i vedtektene gjennomgående: Vedtektene endres slik at begrepene «landsmøte» og «landsmøteperiode»

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. nyansert. ansvarsfull. bindeledd. engasjert. troverdig. modig. rettferdig. omtenksom. etisk. kompetent. hjelpende.

Ny som tillitsvalgt. nyansert. ansvarsfull. bindeledd. engasjert. troverdig. modig. rettferdig. omtenksom. etisk. kompetent. hjelpende. modig troverdig ansvarsfull engasjert kompetent nyansert Ny som tillitsvalgt nyskapende rettferdig hjelpende omtenksom etisk bindeledd Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Velkommen som tillitsvalgt

Detaljer

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Noe av det flotteste med IA-avtalen er at den inkluderer alle i arbeidet med å nå målene. Fra topp til bunn. Erfaringene viser at der partene på

Detaljer

Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalgte. Et oppdrag for hele organisasjonen

Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalgte. Et oppdrag for hele organisasjonen Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalgte Et oppdrag for hele organisasjonen Innhold Viktigheten av å rekruttere ATV-er 3 Arbeidsoppgaver på alle nivå 4 5 Konkrete tips i arbeidet 5 6 10 gode grunner til

Detaljer

du taper ingenting på å bli trygg. www.industrienergi.no

du taper ingenting på å bli trygg. www.industrienergi.no du taper ingenting på å bli trygg. www.industrienergi.no 2 innhold Side 3: Hvem er vi Side 5: ALT-området Side 7: Hvorfor bli medlem Side 9: Vi kan hjelpe deg Side 11: Medlemskap i LO Side 13: Solidaritet

Detaljer

Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014

Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014 Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014 Teknas interesseforening ved skoleverket har som formål å ivareta medlemmenes interesser i saker som angår lønns- og arbeidsvilkår

Detaljer

Velkommen til en ny verden.

Velkommen til en ny verden. Velkommen til en ny verden. Innhold Sideoversikt: 1. Jo flere vi er sammen 2. Medlemsfordeler Riktig lønn Korrekt ansettelsesforhold Et liv ved siden av jobben Et liv på jobben Hjelp til videreutdanning

Detaljer

10.01.2014. Hovedoppgjøret 2014. Hovedoppgjøret 2014. LOs overordnede tariffpolitikk

10.01.2014. Hovedoppgjøret 2014. Hovedoppgjøret 2014. LOs overordnede tariffpolitikk FELLESORGANISASJONEN Hovedoppgjøret 2014 Hovedoppgjøret 2014 Høsten 2013 - Avdelingenes representantskap behandler innspill jf. debattheftet. 31. oktober - Frist for innspill fra avdelingene 9. desember

Detaljer

Netthets. Et arbeidsmiljøproblem. En rapport om netthets blant FOs medlemmer FO.NO FO.NO

Netthets. Et arbeidsmiljøproblem. En rapport om netthets blant FOs medlemmer FO.NO FO.NO Netthets Et arbeidsmiljøproblem FO.NO FO.NO En rapport om netthets blant FOs medlemmer Utgivelse: august 2017 1 Innhold 1 Innledning...4 1.1 Hva er netthets?...4 2 Hovedfunn...5 3 Metode...6 4 Resultater...7

Detaljer

Sak 8.2.9 FO-Studentene

Sak 8.2.9 FO-Studentene Sak 8.2.9 FO-Studentene Forslag 8.2.9.1 Forslagsstiller: landsstyret Følgende vedtektsendringer vedtas: Endring i eksisterende 7, 5. ledd: FO-Studentene velger på sitt landsting, av og blant sine medlemmer,

Detaljer

Lønnsoppgjøret Akademikerne / Tekna / NTNU

Lønnsoppgjøret Akademikerne / Tekna / NTNU Lønnsoppgjøret 2017 Akademikerne / Tekna / NTNU Innhold Totaloversikt Detaljer Utfordringer Ta vare på alle grupper Spørsmål? 2 Totaloversikt over lønnsoppgjøret 2017 Snitt lønnsøkning i staten 2017: 2,4%

Detaljer

FOs profesjonsstrategi

FOs profesjonsstrategi FO.NO FOs profesjonsstrategi Vedtatt i sin helhet av landsstyret i mars 2016 1 Innhold FOs profesjonsstrategi...3 Målet med FOs profesjonsstrategi...3 Strategi for profesjonsfaglig arbeid i FO...3 Profesjonsfaglig

Detaljer

Velkommen som uføre- og pensjonisttillitsvalgt i Fagforbundet

Velkommen som uføre- og pensjonisttillitsvalgt i Fagforbundet Velkommen som uføre- og pensjonisttillitsvalgt i Fagforbundet Hvordan drive pensjonistarbeid lokalt Informasjon, råd og veiledning Deltakere fra landskonferansen for pensjonister 2015 omtanke solidaritet

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1 Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 1 2 www.utdanningsforbundet.no Velkommen som tillitsvalgt Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet.

Detaljer

Velkommen til jobbsøkerkurs!

Velkommen til jobbsøkerkurs! Velkommen til jobbsøkerkurs! www.utdanningsforbundet.no www.pedagogstudentene.no 1 GRATULERER! Du er snart ferdig som student og arbeidslivet venter på deg! Det er et stort behov for barnehagelærere, det

Detaljer

Hovedsatsningsområder

Hovedsatsningsområder Hovedsatsningsområder 2013-2015 1 Målstruktur Tannhelsesekretærenes Forbund ThsF 2 Hovedmål 1. Evne til påvirkning/premissleverandør 1.1. Politisk arbeid ThsF skal etablere og opprettholde samarbeid med

Detaljer

Oslo. Hva mener du? hovedoppgjøret 2014: Prioriteringer i. Til barnehagelærere

Oslo. Hva mener du? hovedoppgjøret 2014: Prioriteringer i. Til barnehagelærere Prioriteringer i hovedoppgjøret 2014: Hva mener du? Våren 2014 er det tid for et nytt hovedtariffoppgjør, og Utdanningsforbundet må gjøre en rekke veivalg før kravene våre kan utformes. I dette arbeidet

Detaljer

2017 FAKTA OM NITO 1

2017 FAKTA OM NITO 1 2017 FAKTA OM NITO 1 NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT NITO har avdelinger over hele landet som utgjør grunnsteinene i NITOs organisasjon. Disse tilbyr faglig og kollegialt fellesskap gjennom over

Detaljer

NY SOM TILLITSVALGT Refleksjoner fra kurs for nye tillitsvalgte 2017

NY SOM TILLITSVALGT Refleksjoner fra kurs for nye tillitsvalgte 2017 NY SOM TILLITSVALGT Refleksjoner fra kurs for nye tillitsvalgte 2017 Velkommen til felles kurs for nye tillitsvalgte i Finansforbundet. Del kunnskap! Gjennom forelesninger, presentasjoner, diskusjoner

Detaljer

Folketrygden. ! Tallene er fra 01.05.04. kilde: Pensjonskommisjonen

Folketrygden. ! Tallene er fra 01.05.04. kilde: Pensjonskommisjonen Folketrygden! Minstepensjon - grunnbeløp (G) - 58 778 kroner + særtillegg til de som ikke har nok tilleggspensj. = 105 407 kr for enslige 190 000 for ektepar! Tilleggspensjon i forhold til inntekt og antall

Detaljer

- BRUK STEMMERETTEN! STEM RØD GRØNT

- BRUK STEMMERETTEN! STEM RØD GRØNT FAGBEVEGELSEN OG KOMMUNEVALGET 2011 - BRUK STEMMERETTEN! FREDRIKSTAD STEM RØD GRØNT FREDRIKSTAD Prosjekt Rød - grønt Fredrikstad 2011 - Prosjektet skal samle, engasjere og styrke den lokale fagbeveglsen

Detaljer

Du er fremtiden. Hjelp når du trenger det. Flere fordeler med medlemskap. Hva det koster IT -FORUM. Innmelding

Du er fremtiden. Hjelp når du trenger det. Flere fordeler med medlemskap. Hva det koster IT -FORUM. Innmelding Vi er framtiden Du er fremtiden Hjelp når du trenger det Flere fordeler med medlemskap Hva det koster IT -FORUM Som ansatt i IT-bransjen tilhører vi en sektor som hele tiden er i forandring. Det som er

Detaljer

Sak 8.2: Vedtektsendringer Forslag til nye vedtekter Vedtektsspeil

Sak 8.2: Vedtektsendringer Forslag til nye vedtekter Vedtektsspeil Sak 8.2: Vedtektsendringer Vedtektsspeil Sak 8.2.1 Sak 8.2.2 Sak 8.2.3 Sak 8.2.4 Sak 8.2.5 Sak 8.2.6 Sak 8.2.7 Sak 8.2.8 Sak 8.2.9 Sak 8.2.10 Organisasjonsstruktur Faggrupper Utvalg Saksgang og saksbehandling

Detaljer

Lønnssamtalen er din mulighet til å synliggjøre egen innsats

Lønnssamtalen er din mulighet til å synliggjøre egen innsats Lønnssamtalen Lønnssamtalen er din mulighet til å synliggjøre egen innsats Hva er en lønnssamtale? > I forkant av den årlige lønnsgjennomgangen foretar leder og ansatt en evaluering av den ansattes presta

Detaljer

Rekrutteringshefte. for unge

Rekrutteringshefte. for unge Rekrutteringshefte for unge Synlig unge i LO LO og forbundene skal være synlige på arbeidsplassen, på studiestedet og ellers i samfunnet. LO er landets største arbeidstakerorganisasjon med 870 000 medlemmer.

Detaljer

Din forsikring i arbeidslivet. www.parat.com

Din forsikring i arbeidslivet. www.parat.com Din forsikring i arbeidslivet Din forsikring i arbeidslivet Tør du stå alene? Arbeidslivet er i omstilling. Mange opplever det i form av nye eller endrede arbeidsoppgaver, omorganisering av virksomheten,

Detaljer

Din forsikring i arbeidslivet

Din forsikring i arbeidslivet Din forsikring i arbeidslivet Tør du stå alene? Hva er Parat? Arbeidslivet er i omstilling. Mange opplever det i form av nye eller endrede arbeidsoppgaver, omorganisering av virksomheten, flytting eller

Detaljer

HANDLINGSPLAN

HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN 1.8.2013-31.7.2015 1. Lønns- og arbeidsvilkår Bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, sikre framtidig lønnsutvikling Sikre reell medbestemmelse og et godt arbeidsmiljø Følge opp sentrale

Detaljer

OMSTILLINGER -OM OMSTILLING OG OMORGANISERING I KOMMUNER OG SYKEHUS FAGPOLITISK KONFERANSE FOR TILLITSVALGTE 7. MARS 2013, ELVERUM

OMSTILLINGER -OM OMSTILLING OG OMORGANISERING I KOMMUNER OG SYKEHUS FAGPOLITISK KONFERANSE FOR TILLITSVALGTE 7. MARS 2013, ELVERUM OMSTILLINGER -OM OMSTILLING OG OMORGANISERING I KOMMUNER OG SYKEHUS FAGPOLITISK KONFERANSE FOR TILLITSVALGTE 7. MARS 2013, ELVERUM Når har tillitsvalgte rett til å bli tatt med på råd? I henhold til hovedavtalene

Detaljer

Tromsø Bygningsarbeiderforening søker arbeidere i byggfagene, glassfaget og byggeindustrien i Tromsø og Nord-Troms!

Tromsø Bygningsarbeiderforening søker arbeidere i byggfagene, glassfaget og byggeindustrien i Tromsø og Nord-Troms! Tromsø Bygningsarbeiderforening søker arbeidere i byggfagene, glassfaget og byggeindustrien i Tromsø og Nord-Troms! Vi trenger DEG som medlem! Annonsen utløper: ALDRI!!!!!!! -Hvordan er vår organisasjon

Detaljer

Innholdsfortegnelse Side

Innholdsfortegnelse Side 1 Vervehjelpen Innholdsfortegnelse Side Forord...3 Verveprosjekt Prosjektplan...5 Prosjektplan skjema...7 Få oversikt...9 Organisasjonsgraden...11 Fordel oppgavene...12 Tariffavtale...13 Veien til tariffavtale...14

Detaljer