Organisasjonsgrader med vekt på organisering blant arbeidstakere med høyere utdanning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Organisasjonsgrader med vekt på organisering blant arbeidstakere med høyere utdanning"

Transkript

1 Organisasjonsgrader med vekt på organisering blant arbeidstakere med høyere utdanning Innledning for NTL Forskningsinstitutter 1

2 Tema for innledningen Organisasjonsgraden innen NTLs områder Dvs. staten, jf. at våre data ikke tillater å se på området til NTL Forskningsinstituttene Arbeidstakere med høyere utdanning Hvorfor organisere seg? Hva er viktig for valg av organisasjon? Individualister eller kollektivister? Holdinger til lønn, til reguleringer i arbeidslivet og til LO Studentmedlemskap 2

3 Datagrunnlaget Jevnlige undersøkelser av den norske organisasjonsgraden Nyeste: tilleggsundersøkelse til AKU per 2008 Organisert/uorganisert + hvilken hovedorganisasjon/forbund Undersøkelse om fagorganisering blant yngre arbeidstakere med høyere utdanning (2008) Spørreundersøkelse blant ca 1500 lønnstakere med høyere utdanning i alderen t.o.m. 40 år Rapporter om studentmedlemmene i LO Kvalitative intervjuer: hvorfor studentmedlem i LO Kvantitativ undersøkelse; hvor mange forblir og hvor mange forsvinner ut 3

4 I. Organisasjonsgraden innen NTLs områder 4

5 Organisasjonsgrader etter utdanning og alder (2008, alle sektorer) 0 Under 25 år år år år år år år år år 65 år og mer Til og med videregående nivå Høyere utdanning 5

6 Høy organisasjonsgrad i staten (Ett unntak: unge uten høyere utdanning) Statlig sektor under 30 år år år 50 år og mer Til og med videregående nivå Høyere utdanning 6

7 Få uorganiserte i staten, lavere organisasjonsgrad i randsonen 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % Ikke organisert Organisert 20 % 10 % 0 % T.o.m. videregående Høyere utdanning T.o.m. videregående Høyere utdanning Privat eier innen sosial, kultur, idrett, forskning m.v. Statlig sektor eksl. helseforetakene 7

8 Hva vet vi om yngre uorganiserte i statlig/offentlig sektor? Generelt Få uorganiserte i staten Først og fremst blant arbeidstakere med midlertidig ansettelse og/eller kort ansiennitet Også i randsonen er mange av de uorganiserte nye eller løst tilknyttet De aller fleste fanges opp etterhvert, spørsmålet er hvem som nå fram først/best Blant gruppen med høyere utdanning (offentlig sektor sett under ett) Få intervjuer/liten gruppe gir usikre tall i undersøkelsen vår, men: Den begrunnelsen flest gir er at medlemskap er for dyrt En del har ikke behov eller har ikke funnet noen organisasjon som passer En av fire sier at de kun er midlertidig ansatt Få begrunner dette mer ideologisk eller med mangel på tilbud Kun et mindretall har bestemt seg for å forbli uorganisert Langt færre uansett ikke aktuelt enn i privat sektor Flertallet vil vurdere å organisere seg når de finner en organisasjon som passer, når jobben blir fast eller hvis den blir utrygg - få sier at det er helt uaktuelt å organisere seg 8

9 II Organisering blant arbeidstakere med høyere utdanning 9

10 Hvorfor er LO (og NTL) opptatt av disse gruppene? Nesten halvparten av unge som går ut i arbeidslivet i dag har eller vil skaffe seg høyere utdanning Tre av fire har lavere grad (2-4 år), for eksempel lærer, sykepleier, ingeniør, sosionom, revisor, økonom En fjerdedel har høyere grad, for eksempel jurist, lege, sivilingeniør I staten har 75 prosent av arbeidstakerne i alderen år høyere utdanning, og nesten halvparten av disse har høyere grad Flertallet er organisert utenfor LO prosent er i LO, flertallet i Unio eller Akademikerne Jo lengre utdanning, jo sjeldnere i LO I dag har prosent av LOs medlemmer høyere utdanning (flertallet med inntil 4 års høyere utdanning) 10

11 Organisasjonsvalgene blant statsansatte Hovedorganisasjon - statlig ansatte unntatt helseforetakene (AKU 2008) Samlet Høyere grad Lavere grad LO YS Frittstående Unio Akademikerne T.o.m. videregående skole 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 11

12 Som folk flest: trygghet prioriteres Jeg ønsker å ha en organisasjon i ryggen hvis jeg skulle få problemer på arbeidsplassen Jeg får tilgang til medlemsgoder som forsikringer, kredittkort og lignende Det styrker min stilling i lokale lønnsforhandlinger aller høyest De to viktigste årsakene til å være organisert Jeg ønsker ikke å være gratispassasjer Jeg mener det er ideologisk riktig å være fagorganisert Min organisasjon tilbyr medlemsfordeler som er viktige for min yrkesutøvelse Offentlig Privat Det er naturlig for min yrkesgruppe å være organisert Jeg ønsker å delta i det yrkesfaglige fellesskapet som fagforeningen utgjør Prosent 12

13 Ikke store forskjeller mellom hovedorganisasjonene i hva som er viktig for medlemskapet Offentlig sektor Jeg ønsker å ha en organisasjon i ryggen Det styrker min stilling i lokale lønnsforhandlinger Medlemsgoder som forsikringer, kredittkort og lignende Det er ideologisk riktig å være fagorganisert Medlemsfordeler som etterutdanningskurs eller tidsskrifter Det yrkesfaglige fellesskapet som fagforeningen utgjør LO Unio Akademikerne 13

14 Hva ligger til grunn for valg av fagorganisasjon? Offentlig sektor At organisasjonen ivaretar min yrkesgruppe spesielt Organisasjonens lønnspolitikk At organisasjonen har dyktige tillitsvalgte på min arbeidsplass At organisasjonen er den største på min arbeidsplass Organisasjonens yrkesfaglige tilbud De økonomiske medlemsgodene som organisasjonen tilbyr Det samfunnsmessige engasjementet organisasjonen står for Uorganiserte Organiserte 14

15 Konklusjoner Yngre arbeidstakere med høyere utdanning etterspør samme type tjenester som arbeidstakere flest Trygghet ved problemer på arbeidsplassen er viktigste grunn til å organisere seg Ønsker bistand i forbindelse med lønnsspørsmål og konflikter på arbeidsplassen Kun mindre forskjeller mellom hovedorganisasjonene Profesjonsfaglige medlemsgoder kommer et stykke ned på lista når medlemstilbudene skal prioriteres Men mange legger vekt på at deres fagorganisasjon skal ivareta deres yrkesgruppe spesielt Tidsskrifter og profesjonskurs viktigste for typiske profesjonsyrker Viktig å markedsføre de økonomiske medlemsgodene som finnes mange er nok usikre på hva de har tilbud om Arbeidstakere med høyere utdanning gjør sitt organisasjonsvalg tidlig studentmedlemskap viktig for de tradisjonelle profesjonsgruppene 15

16 Kollektivister eller individualister? Holdninger blant arbeidstakere med høyere utdanning 16

17 Misfornøyde med lønna, men stort sett positive til kollektive institusjoner Lønnen bør i større grad enn i dag avspeile forskjeller i innsats Statlig forvaltning/universitet og høgskole I dag gir formell utdanning for liten uttelling i lønn sammenlignet med dem som ikke har tatt utdanning Lønns- og arbeidsbetingelser bør først og fremst avtales individuelt mellom arbeidstaker og arbeidsgiver Arbeidstakerorganisasjonene må arbeide aktivt for å hindre at arbeidstakernes rettigheter svekkes i tiden framover Bruken av overtid må begrenses gjennom lov og avtaleverk - Hvor enig eller uenig er du i følgende utsagn om lønn og Kollektive lønnsforhandlinger er viktig for å hindre urimelige lønnsforskjeller mellom arbeidstakerne 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 1 1 Helt enig Helt uenig 17

18 Overraskende små forskjeller mellom hovedorganisasjonene 100 Holdinger til lønnsdannelse (offentlig sektor) Større lønnsforskjeller ut fra utdanning Større lønnsforskjeller ut fra innsats Lønn en sak mellom arbeidstaker og arbeidsgiver LO Unio Akademikerne Uorganiserte 18

19 Moderat positiv innstilling til LOs samfunnsrolle (men mange har ikke gjort seg opp noen mening) 100 Andel som er enige i påstandene (offentlig sektor) Et sterkt LO er til fordel for lønnstakere flest LO tar et helhetlig samfunnsansvar og bidrar positivt til samfunnsutviklingen LO Unio Akademikerne Uorganiserte LO bidrar til å skape kunstige motsetninger mellom arbeidstakere og arbeidsgivere 19

20 De som har valgt forbund i Akademikerne betrakter i minst grad LO som et alternativ Offentlig sektor Enige Uenige Enige Uenige LO ivaretar ikke interessene til grupper som har lang utdanning LO passer for min gruppe LO Unio Akademikerne Uorganiserte 20

21 Hovedinntrykk: lønnsfrustrerte kollektivister - I offentlige sektor er det stor oppslutning om kollektive ordninger og sterke organisasjoner - Liten avstand mellom medlemmer av LO, YS og Unio - De som har valgt Akademikerne (grupper med lang utdanning) er i snitt mer individualistiske enn øvrige - Moderat støtte til LOs samfunnsrolle - Utfordringer for LO når det gjelder tariffpolitikken - Unison oppslutning om at utdanning bør gi bedre lønnsmessig uttelling (også fra LOs medlemmer) - Mange om beinet - Sterke konkurrenter, ikke minst blant profesjonsorganisasjonene - Få uorganiserte å rekruttere blant - Viktigste begrunnelse for valg av organisasjon: Den skal ivareta min yrkesgruppe spesielt 21

22 Studentmedlemskapet 22

23 Nesten halvparten har valgt sin organisasjon allerede i studietida Offentlig sektor Hvorav statlig forvaltning og univ/høgskole Privat sektor 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Mens jeg var under utdanning I min første jobb etter studiene I min nåværende jobb Annet tidspunkt 23

24 Studentmedlemskapet viktigst for Unio og Akademikerne 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % LO YS Unio Akademikerne Frittstående Innmeldt i nåværende forbund i studietida Studentmedlem i dag Var medlem i et fagforbund i studietida Ikke studentmedlem 24

25 Studentmedlemskap og studentorganisering studenter (inkl. deltidsstudenter), studentmedlemmer. Organisasjonsgrad et sted mellom ¼ og 1/3 LO har studentmedlemmer, Unio , Akademikerne I tillegg kommer bl.a NITO og NJ Store forskjeller i hvor vi finner mange med studentmedlemskap Blant leger og sykepleiere er nesten alle organisert Middels høy organisasjonsgrad i en del andre profesjonsutdanninger studerer samfunnsfag og humanistiske fag, 1500 medlemmer i NTL, Samfunnsviterne og Samfunnsøkonomene Vil være stor variasjon mellom yrker i hvor stor betydning studentmedlemskapet har for framtidig rekruttering 25

26 Undersøkelsen blant LO-studentene Datagrunnlaget Kvalitative intervjuer med studentmedlemmer i LO, inkl. i NTL Vi intervjuet også uorganiserte studenter Ulike veier inn i LO For noen er dette et politisk valg, noen ønsker godene i medlemskapet og mange sier det er lurt å ha noen å gå ved problemer i deltidsjobben På de profesjonsrettede studiene oppfattes det som selvsagt å være medlem, eller mer tilfeldig LO oppfattes som fagforening som passer på rettighetene i arbeidslivet, og dette sammen med god forsikring er viktig for medlemskapet Medlemmene er i hovedsak fornøyde De som har benyttet forsikring eller søkt hjelp fra sitt forbund er fornøyde Noen leser fagbladene, andre sier disse er lite spennende Kontingenten er rimelig (men bør ikke være høyere, ifølge studentene) 26

27 Synspunkt på LO Både de uorganiserte og de organiserte studentene har i hovedsak et positivt syn på LO LO er størst og mektigst Omfatter alle, ikke bare enkeltgrupper Sommerpatruljen et viktig bidrag til at studentene ser på LO som den organisasjonen som passer på at folk får rettighetene sine Noen studentmedlemmer er skeptiske til det faglig-politiske samarbeidet, men de fleste er enig i at skal LO samarbeide med de partiene som kjemper for LOs sak Flere av de uorganiserte studentene synes LO bør være forsiktige med å ta standpunkter i politiske saker som ikke er arbeidslivsrelaterte 27

28 Utfordringen: hvordan overføre et positivt inntrykk av LO og fagorganisering til et studentmedlemskap? Utnytte rekrutteringspotensial blant studenter som deler LOs politiske ståsted Avklare konkurranseflaten mot profesjonsforbundene Man kan ikke være tilstede overalt, profesjonsforbundene formidable konkurrenter LO oppfattes som fagforening som er opptatt av alle (på godt og vondt), utnytte det positive i dette Synliggjøre gode individuelle medlemsfordeler Et tilleggsgode som gjør medlemskapet rimelig Skal LOs studentpolitikk bidra til rekruttering? LO er neppe synlig blant gjennomsnittsstudenten på studiestedene Viktig med lett tilgjengelig informasjon og enkle rutiner online Studenter forventer å finne det de leter etter raskt online 28

29 Relevante Fafo-rapporter Kristine Nergaard og Jørgen Svalund Fagorganisering blant arbeidstakere med høyere utdanning, Fafo-rapport 2009:22 Kristine Nergaard og Torgeir Aarvaag Stokke Arbeidslivets organisasjoner 2008/2009 Organisasjonsgrader, tariffavtaledekning og tillitsverv, Fafo-rapport 2010:47 Øyvind M. Berge og Kristine Nergaard «Det er godt å ha noen i ryggen» Forventninger til og erfaringer med LOs studentmedlemskap, Fafo-rapport 2010:13 Kristine Nergaard og Bård Jordfald Hvor blir studentmedlemmene av? En kvantitativ analyse av LOs studentmedlemskap, Fafo-rapport 2008:25 29

Kristine Nergaard og Jørgen Svalund. Fagorganisering blant arbeidstakere med høyere utdanning

Kristine Nergaard og Jørgen Svalund. Fagorganisering blant arbeidstakere med høyere utdanning Kristine Nergaard og Jørgen Svalund Fagorganisering blant arbeidstakere med høyere utdanning Kristine Nergaard og Jørgen Svalund Fagorganisering blant arbeidstakere med høyere utdanning Fafo-rapport 2009:22

Detaljer

Øyvind M. Berge og Kristine Nergaard. «Det er godt å ha noen i ryggen» Forventninger til og erfaringer med LOs studentmedlemskap

Øyvind M. Berge og Kristine Nergaard. «Det er godt å ha noen i ryggen» Forventninger til og erfaringer med LOs studentmedlemskap Øyvind M. Berge og Kristine Nergaard «Det er godt å ha noen i ryggen» Forventninger til og erfaringer med LOs studentmedlemskap Øyvind M. Berge og Kristine Nergaard «Det er godt å ha noen i ryggen» Forventninger

Detaljer

Bård Jordfald og Kristine Nergaard. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2007

Bård Jordfald og Kristine Nergaard. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2007 Bård Jordfald og Kristine Nergaard Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2007 Bård Jordfald og Kristine Nergaard Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2007 Fafo-rapport 2008:13 Fafo 2008 ISBN 978-82-7422-622-7

Detaljer

LO og forbundenes ungdomsarbeid

LO og forbundenes ungdomsarbeid LO og forbundenes ungdomsarbeid Øyvind M. Berge, Jørgen Svalund og Tom Erik Vennesland Med drøye 142 500 medlemmer under 30 år (inkludert studentmedlemmer), er LO landets største hovedorganisasjon for

Detaljer

Kristine Nergaard og Bård Jordfald. Hvor blir studentmedlemmene av? En kvantitativ analyse av LOs studentmedlemskap

Kristine Nergaard og Bård Jordfald. Hvor blir studentmedlemmene av? En kvantitativ analyse av LOs studentmedlemskap Kristine Nergaard og Bård Jordfald Hvor blir studentmedlemmene av? En kvantitativ analyse av LOs studentmedlemskap Kristine Nergaard og Bård Jordfald Hvor blir studentmedlemmene av? En kvantitativ analyse

Detaljer

Organisasjonsgrader og tariffavtaledekning i norsk arbeidsliv 2004/2005

Organisasjonsgrader og tariffavtaledekning i norsk arbeidsliv 2004/2005 Kristine Nergaard og Torgeir Aarvaag Stokke Organisasjonsgrader og tariffavtaledekning i norsk arbeidsliv 2004/2005 Prosent LO Frittstående AF Unio YS Akademikerne 60 60 50 50 40 40 30 30 20 20 10 10 0

Detaljer

Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013

Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Fafo-rapport

Detaljer

Kristine Nergaard. Hvem har ikke AFP? En analyse med basis i registerbaserte data

Kristine Nergaard. Hvem har ikke AFP? En analyse med basis i registerbaserte data Kristine Nergaard Hvem har ikke AFP? En analyse med basis i registerbaserte data Kristine Nergaard Hvem har ikke AFP? En analyse med basis i registerbaserte data Fafo-notat 2009:20 Fafo 2009 ISSN 0804-5135

Detaljer

Kristine Nergaard. En organisasjon for framtida. Utdanningsforbundet utfordringer og prioriteringer

Kristine Nergaard. En organisasjon for framtida. Utdanningsforbundet utfordringer og prioriteringer Kristine Nergaard En organisasjon for framtida Utdanningsforbundet utfordringer og prioriteringer Kristine Nergaard En organisasjon for framtida Utdanningsforbundet utfordringer og prioriteringer Fafo-notat

Detaljer

Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer

Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer av Niri Talberg AFI-FoU 13 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Avgrensning og inndeling i 4 grupper... 4 3. Bakgrunnsvariabler... 7 4. Syn på

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Norsk arbeidsliv 2015

Norsk arbeidsliv 2015 Norsk arbeidsliv 2015 «Det nye arbeidslivet»: hvem, hva, hvor? Ann Cecilie Bergene Ingar Brattbakk Cathrine Egeland Arild H. Steen Oktober 2015 Design: Signus Trykk: BK Grafisk Opplag: 1000 Illustrasjoner:

Detaljer

Kristine Nergaard. Deltidsarbeid i varehandel hva sier de ansatte?

Kristine Nergaard. Deltidsarbeid i varehandel hva sier de ansatte? Kristine Nergaard Deltidsarbeid i varehandel hva sier de ansatte? Kristine Nergaard Deltidsarbeid i varehandel hva sier de ansatte? Fafo-notat 2013:15 Fafo 2013 ISSN 0804-5135 Trykk: Allkopi AS 2 Innhold

Detaljer

Verving. argumenter og tips for tillitsvalgte

Verving. argumenter og tips for tillitsvalgte Verving argumenter og tips for tillitsvalgte Å verve medlemmer til FO en brosjyre for lokale tillitsvalgte FO er ett av forbundene i LO med høyest organisasjonsprosent. Vi organiserer i dag rundt 26.500

Detaljer

Ja, vi elsker... Ja, vi elsker... Anne Mette Ødegård og Sissel C. Trygstad. Stø kurs for den norske samarbeidstradisjonen

Ja, vi elsker... Ja, vi elsker... Anne Mette Ødegård og Sissel C. Trygstad. Stø kurs for den norske samarbeidstradisjonen Ja, vi elsker... Anne Mette Ødegård og Sissel C. Trygstad Det er en grunnleggende tro på den norske samarbeidsmodellen i arbeidslivet. På tvers av de klassiske motsetningene mellom arbeidstakere og arbeidsgivere

Detaljer

LOs organisasjonsprogram 2013-2017

LOs organisasjonsprogram 2013-2017 LOs organisasjonsprogram 2013-2017 LOs organisasjonsprogram 2013-2017 Innhold 1. Hvorfor organisasjonsprogram? 2. Arbeidsmarked og fagbevegelse. Internasjonale tendenser Europa Norden Norge 3. Organisatorisk

Detaljer

Kristine Nergaard. Ufrivillig deltid, bemanningsstrategier og deltidsstillinger i varehandel

Kristine Nergaard. Ufrivillig deltid, bemanningsstrategier og deltidsstillinger i varehandel Kristine Nergaard Ufrivillig deltid, bemanningsstrategier og deltidsstillinger i varehandel Kristine Nergaard Ufrivillig deltid, bemanningsstrategier og deltidsstillinger i varehandel Fafo-rapport 2012:41

Detaljer

LOs egen organisasjon

LOs egen organisasjon dagsorden pkt. 5 LOs egen organisasjon LOs organisasjonsprogram 2013 2017 Forslag og innstillinger LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, 3. 7. mai 2013 Forslagsnr: 5000 Sekretariatet

Detaljer

Vilkår for læring i kommunene

Vilkår for læring i kommunene Tove Mogstad Aspøy Heidi Nicolaisen Torgeir Nyen Vilkår for læring i kommunene En kartlegging av fire arbeidsfelt Tove Mogstad Aspøy, Heidi Nicolaisen og Torgeir Nyen Vilkår for læring i kommunene En

Detaljer

Undersøkelse om utenlandsstudier

Undersøkelse om utenlandsstudier Undersøkelse om utenlandsstudier 2 Innhold Kapittel 1 Forord... 4 Om rapporten... 4 Kapittel 2 Sammendrag... 5 Kapittel 3 Metode for datainnsamling... 6 Utvalg og svarprosent... 6 Eksterne sekundærdata...

Detaljer

Prioriteringer og samarbeid

Prioriteringer og samarbeid LOs tillitsvalgtpanel, april 2013 Prioriteringer og samarbeid Inger Marie Hagen LOs tillitsvalgtpanel, april 2013 Prioriteringer og samarbeid Inger Marie Hagen Fafo-notat 2013:14 Fafo 2013 ISSN 0804-5135

Detaljer

Med ekspedisjonssjefen som motpart Framtidig organisering og forhandling i departementene

Med ekspedisjonssjefen som motpart Framtidig organisering og forhandling i departementene Åsmund Arup Seip Med ekspedisjonssjefen som motpart Framtidig organisering og forhandling i departementene LOs framtid i offentlig sektor Fafo Åsmund Arup Seip Med ekspedisjonssjefen som motpart Framtidig

Detaljer

Sammendrag av tre rapporter: Tillitsvalgte i en ny tid

Sammendrag av tre rapporter: Tillitsvalgte i en ny tid Sammendrag av tre rapporter: Tillitsvalgte i en ny tid Sammendrag av tre rapporter: Tillitsvalgte i en ny tid Fafo 1 Fafo 2002 ISBN 82-7422-386-1 Bestillingsnr 933 Omslag: Agneta Kolstad Trykk: Centraltrykkeriet

Detaljer

IKT-sektoren i Grimstad En arbeidslivsanalyse

IKT-sektoren i Grimstad En arbeidslivsanalyse Prosjektrapport nr. 15/2006 IKT-sektoren i Grimstad En arbeidslivsanalyse Torunn S. Olsen Tittel Forfatter IKT-sektoren i Grimstad. En arbeidslivsanalyse Torunn S. Olsen Rapport Prosjektrapport nr. 15/2006

Detaljer

Anna Hagen, Marjan Nadim og Torgeir Nyen. En kartlegging av virksomhetenes holdninger til nyere fag i tjenesteytende virksomhet

Anna Hagen, Marjan Nadim og Torgeir Nyen. En kartlegging av virksomhetenes holdninger til nyere fag i tjenesteytende virksomhet Anna Hagen, Marjan Nadim og Torgeir Nyen Fagopplæring på nye felt En kartlegging av virksomhetenes holdninger til nyere fag i tjenesteytende virksomhet Anna Hagen, Marjan Nadim og Torgeir Nyen Fagopplæring

Detaljer

Kari Folkenborg Bård Jordfald. Kommmunale lederes vurdering av sykepleierog ingeniørutdanningen

Kari Folkenborg Bård Jordfald. Kommmunale lederes vurdering av sykepleierog ingeniørutdanningen Kari Folkenborg Bård Jordfald Kommmunale lederes vurdering av sykepleierog ingeniørutdanningen Kari Folkenborg Bård Jordfald Kommmunale lederes vurdering av sykepleier- og ingeniørutdanningen Fafo-notat

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. FO sett fra grasrota

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. FO sett fra grasrota Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad FO sett fra grasrota Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad FO sett fra grasrota Fafo-rapport 2010:11 Fafo 2010 ISBN 978-82-7422-724-8 ISSN 0801-6143 Omslagsfoto:

Detaljer

ARBEIDSSTYRKEN OG ORGANISASJONENE I ARBEIDSLIVET Dugnad for verdiskaping Kunnskapsplattformen Dag Olberg, Fafo

ARBEIDSSTYRKEN OG ORGANISASJONENE I ARBEIDSLIVET Dugnad for verdiskaping Kunnskapsplattformen Dag Olberg, Fafo ARBEIDSSTYRKEN OG ORGANISASJONENE I ARBEIDSLIVET Dugnad for verdiskaping Kunnskapsplattformen Dag Olberg, Fafo Desember 2008 Arbeidsstyrken og organisasjonene i arbeidslivet Innspill til Kunnskapsdugnaden

Detaljer

Marjan Nadim og Anna Hagen. Lærlingordningen i Spekter

Marjan Nadim og Anna Hagen. Lærlingordningen i Spekter Marjan Nadim og Anna Hagen Lærlingordningen i Spekter Marjan Nadim og Anna Hagen Lærlingordningen i Spekter Fafo-rapport 2007:35 Fafo 2007 ISBN 978-82-7422-602-9 ISSN 0801-6143 Omslagsfoto: Paal Audestad

Detaljer

Bruk av innleid arbeidskraft

Bruk av innleid arbeidskraft LOs tillitsvalgtpanel, oktober 2012 Bruk av innleid arbeidskraft Rolf K. Andersen, Kristine Nergaard og Anne Mette Ødegård LOs tillitsvalgtpanel, oktober 2012 Bruk av innleid arbeidskraft Rolf K. Andersen,

Detaljer