Tilbudsinnbydelse - skogbruksplanlegging i

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilbudsinnbydelse - skogbruksplanlegging i"

Transkript

1 Forside med logo og referanse Tilbudsinnbydelse - skogbruksplanlegging i Invitasjon Deres firma inviteres til å gi tilbud på skogbruksplanlegging i. (område)... Kommune imøteser deres tilbud innen tilbudsfristen. Bekreftelse på mottak av tilbudsinnbydelsen Vedlegg F. Bekreftelse på mottak av tilbudsinnbydelsen er et skjema som vi vil at dere skal fylle ut og returnere til.. Kommune snarest, og senest innen.(dato), kl Tilbudsgrunnlaget Dokumentet Regler for anskaffelsen beskriver viktige elementer ved tilbudsprosessen fra mottak av denne innbydelsen og fram til ferdig forhandlet kontrakt. Forslag til kontrakt er satt opp i følgende dokumenter: - Spesielle kontraktvilkår. - Alminnelige kontraktvilkår. I tillegg skal følgende vedlegg også bli del av fremtidig kontrakt: - Vedlegg A. Teknisk kravspesifikasjon. - Vedlegg B. Kontaktpersoner. - Vedlegg C. HMS-erklæring. - Vedlegg D. Signaturark, forhandlet kontrakt. - Vedlegg E. Kart over takstområder. Utarbeiding og innsending av tilbud Følg opplegg i dokument om Regler for anskaffelsen. Med hilsen Leder i kommunen Saksbehandler 1

2 Regler for anskaffelsen Versjon 1 Anskaffelsens formål Skog- og miljøregistrering for utarbeidelse av: o Skogbruksplaner o Skogoversikter o Totaloversikt Informasjonen som framskaffes skal være grunnlag for bærekraftig forvaltning av skogressursene. Takstprosjektet er en del av gjennomføringen av hovedplan for skogbruksplanlegging i fylke. Målet er at flest mulig eiendommer bestiller skogbruksplan. Arbeidet gjennomføres som områdetakst dersom sum takstareal for bestilte skogbruksplaner utgjør minst.. prosent av samlet takstareal. Frister og fremdriftsplan Bekreftelse på mottak av tilbudsinnbydelsen Tilbyder må fylle inn og returnere Bekreftelse på mottak av tilbudsinnbydelsen til.. Kommune innen (dato og klokkeslett). Returnering av dette dokumentet er nødvendig for at tilbyder skal få ettersendt eventuelle rettelser, suppleringer og endringer i tilbudsinnbydelsen. Tilbudskonferanse Kommunen vil arrangere en tilbudskonferanse..(dato). Konferansen vil starte kl.. og finne sted i Påmelding av deltagere innen fem dager før konferansen finner sted. Kommunen forbeholder seg retten til å begrense antall deltagere fra hver tilbyder. Tilbudsfrist Tilbudet skal være Kommunen i hende senest (dato og klokkeslett). Vedståelsesfrist Tilbudet skal være gyldig fram til (dato). 2

3 Fremdriftsplan for tilbudsprosess Kommunen planlegger følgende fremdrift: Dato Aktiviteter Tilbudsinnbydelsen gjøres tilgjengelig på web, eller sendes ut pr. post. Frist for spørsmål til tilbudskonferanse. Frist for påmelding til tilbudskonferanse. Tilbudsfrist. Evaluering og eventuelle tilbudsavklaringer. Kontraktsavklaringer og shortlisting av tilbydere. Informasjonsmøte med skogeierne. Frist for bestilling av skogbruksplan. Taksttype fastslås, oppdatering av kontrakt og signering. Vedståelsesfrist på tilbud. Det takstfirma en gjennom kontraktsforhandlingene finner aktuelt å samarbeide videre med får i oppdrag å lage bestillingsskjema for skogbruksplan som skal sendes ut til den enkelte skogeier. En viktig del av bestillingsskjema er kart med arealsituasjonen (eksempelvis N5 raster og / eller markslag fra ØK) og eiendomskart fra ØK (DEK) som viser alle teiger på den enkelte skogeiendom. Kartet skal være en kontroll av kvaliteten på DEK, og lages ved kobling av Landbruksregisteret og DEK. Koblingen av register og kart gir også adresselister for aktuelle skogeiendommer. Eiendommer under 100 dekar produktiv skog får informasjon om taksten fra skogeierlaget, og kan bestille skogbruksplan om de ønsker det. De vil imidlertid ikke få tilsendt bestillingsmateriell. Anskaffelsesprosedyre Anskaffelsen gjennomføres som konkurranse med forhandlinger uten forutgående kunngjøringer etter Forskrift om offentlige anskaffelser av 15. juni 2001 ( med senere endringer). (Kommentar: Eventuelt som direkte anskaffelse?) Kvalifikasjonskrav For å komme i betraktning og bli vurdert videre på tildelingskriterier skal tilbyder dokumentere -/ legge ved: - tilfredsstillende finansiell og økonomisk stilling (årsrapport / regnskap for 3 siste år) - dokumentert kvalitetsikringsnivå, - skatteattest, skal ikke være eldre enn 6 måneder, 3

4 - HMS egenerklæring, erklæring om virksomhetens helse- miljø og sikkerhetssystem (jfr. Vedlegg C). Tildelingskriterier Kommunen vil tildele kontrakt til de eller det økonomisk mest fordelaktige tilbud på grunnlag av en samlet vurdering av følgende kriterier i ikke prioritert rekkefølge: - prisnivå, - forventninger om kvalitet, o på planproduktet, o på registrering (nøyaktighet), - evne til å oppfylle spesifikasjon og gjennomføre kontrakten, - erfaringer og referanser, - brukertilpassning, - dokumentert kvalitetssystem. Kommunikasjon i tilbudsperioden Hovedprinsipp for kommunikasjon Alle spørsmål og henvendelser angående denne tilbudsinnbydelsen skal rettes til Kommunens kontaktperson. Spørsmålene skal være skriftlige med referanse til tilbudsinnbydelsen. Spørsmålene vil bli gjennomgått og besvart på en generell og anonymisert måte, og vil bli tilsendt samtlige tilbydere. Kontaktpersoner Som angitt i Vedlegg B. Kontaktpersoner. Rettelse, supplering eller endring av tilbudsinnbydelsen Rettelser, suppleringer eller endringer av tilbudsinnbydelsen vil bli meddelt skriftlig samtidig til alle tilbydere som har returnert Bekreftelse på mottak av tilbudsinnbydelsen, og som har bekreftet at de har til hensikt å gi tilbud. Tilbudskonferanse Kommunen vil arrangere en tilbudskonferanse hvor de viktigste tekniske og merkantile aspekter i tilbudsinnbydelsen vil bli gjennomgått. Spørsmål Spørsmål som ønskes besvart på konferansen skal meddeles Kommunen skriftlig i henhold til avsnittet om Hovedprinsipp for kommunikasjon. Tilbydere kan også stille tilleggsspørsmål på konferansen. Kommunen vil besvare disse på konferansen i den grad det er mulig, og eventuelt ettersende svar på ubesvarte spørsmål. Spørsmål og svar vil bli fordelt til alle tilbydere. Påmelding av deltakere 4

5 Tilbyder må varsle Kommunen skriftlig om hvilke personer som vil delta innen 5 dager før konferansen finner sted. Kommunen forbeholder seg retten til å begrense antall deltakere fra hver tilbyder. Krav til tilbudet Tilbudets struktur Tilbudet skal bestå av følgende deler: 1. Signert tilbudsbrev etter format i Vedlegg H. Tilbudsbrev. 2. Spesifikasjon av krav til innhold i tilbudet etter Vedlegg G. Krav til tilbudets innhold. Reservasjoner, avvik og tillegg Dersom tilbyder har reservasjoner eller tillegg til de kommersielle eller tekniske betingelser skal de samles og presiseres som anvist i tilbudsdokumentenes Vedlegg G. Krav til tilbudets innhold. I de tilfeller tilbyder velger å ikke besvare eventuelle spørsmål i tilbudsinnbydelsen skal dette begrunnes. Språk Tilbudet skal være på norsk. Adresse og leveringssted for tilbudet Tilbudet sendes per post til: Tilbudet kan også etter avtale leveres personlig direkte til:.. Tilbudet merkes med: TILBUD PÅ SKOGBRUKSPLANLEGGING ÅPNES KUN AV ADRESSAT Tilbyders deltagelseskostnader Kostnader som tilbyder pådrar seg i forbindelse med utarbeidelse, levering, og oppfølging av tilbudet vil ikke bli refundert. Tilbud som er utarbeidet i henhold til de krav som er satt i innbydelsen og tilbudsgrunnlaget honoreres med et vederlag på kroner for arbeidet. 5

6 Behandling av tilbud Åpning av tilbudene Åpning av mottatte tilbud vil begynne 30 minutter etter tilbudsfrist. Tilbud på deler av leveringsomfanget Det er kun adgang til å gi tilbud på hele omfanget av takstprosjektet. Bruk av underleverandører skal framgå av tilbudet. Avvisning av tilbud Kommunen forbeholder seg retten til å avvise forsinkede eller mangelfulle tilbud. Rett til å forkaste tilbud Kommunen forbeholder seg retten til å forkaste samtlige tilbud uten saklig begrunnelse. Retur av tilbud Kommunen vil ikke returnere tilbudet til de tilbydere som ikke blir valgt. Fortrolig behandling av informasjon Kommunen vil behandle all informasjon fra tilbyder fortrolig. Tilbyder kan ikke offentliggjøre hele eller deler av tilbudsinnbydelsen uten skriftlig tillatelse fra Kommunen. Valg av leverandør Tilbydere som ikke blir valgt kan på anmodning få vite: - hvem som ble valgt, og - kort begrunnelse for hvorfor de selv ikke ble valgt. 6

7 Spesielle kontraktvilkår Versjon 1 - Utkast til kontrakt - Innhold.. Innledning Generelt Etter denne kontrakt med vedlegg har.. Kommune, heretter kalt oppdragsgiver, og (takstfirma), heretter kalt leverandøren, blitt enige om betingelser for levering av.(skogbruksplaner, skogoversikter med mer), samt gjennomføring av denne kontrakten i sin helhet. Forholdet til forskrift Denne kontrakten og tilhørende arbeid skal bygge direkte på: - Forskrift om tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistreringer av 4/ Rundskriv til Forskrift om tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistreringer av 2/ (M-3/2004). Eventuelle avvik fra forskrift eller rundskriv skal være beskrevet i Spesielle kontraktsvilkår. Dersom kontraktdokumentene og forskrift / rundskriv inneholder bestemmelser som strider mot hverandre, skal dokumentene gjelde i denne rekkefølge: 1. Forskrift om tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistreringer av 4/ Rundskriv til Forskrift om tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistreringer av 2/ (M-3/2004). 3. Spesielle kontraktvilkår. Aktører og organisering Kommunen Kommunen er samlet for hele takstprosjektet oppdragsgiver. Dette gjør Kommunen i kraft av sin rolle som tilskuddsmyndighet for skogbruksplanlegging. 7

8 Skogeier Dette takstoppdraget skal også finansieres med midler fra den enkelte skogeier som bestiller plan. På dette grunnlag er skogeier oppdragsgiver for sin eiendom. Ved bestilling av skogbruksplan oppretter leverandøren en egen avtale med skogeier som regulerer særskilte forhold rundt taksten på den enkelte eiendom. Avtalen mellom leverandør og skogeier må direkte bygge på de forutsetninger og rammer som denne kontrakten mellom Kommunen og leverandør gir. Det faktiske oppgjør for skogeiers andel av prisen på skogbruksplan er et anliggende mellom leverandør og den enkelte skogeier som har bestilt skogbruksplan. Skogeier skal ha mulighet til medvirkning før og under taksten. Alle berørte skogeiere inviteres til fellesmøte der det orienteres om arbeidet og gis mulighet til å komme med innspill. Eiere for skogeiendommer med større produktivt skogareal enn.. dekar inviteres i tillegg til individuell samtale med taksator på inntil minutter for diskusjon om egne behov og ønsker. Kostnader forbundet med deltakelse på informasjonsmøter og individuelle samtaler inngår i oppdraget og skal ikke faktureres spesielt. Takstutvalg / styringsgruppe Takstutvalget eller styringsgruppa består av følgende personer: Navn Rolle Representant for Leder..Skogeierlag Sekretær Skogbrukssjef i.. kommune Styremedlem Fylkesmannen i.(fylke) Styremedlem.. Skogeierlag Styremedlem.. Skogeierforening Styremedlem.. (takstfirma) Varamedlem.. Skogeierlag Endringer i sammensetning av takstutvalg / styringsgruppe skal meddeles leverandøren skriftlig. 8

9 Fremdriftsplan - leveringstidspunkt Tabell 1. Fremdriftsplan med milepæler og leveringstidspunkt. Tidsrom / dato Aktivitet Grunnlagsdata oversendes takstfirma. Flyfotografering. Individuell samtale med store skogeiere. Utsending av materiell til mindre skogeiere. Forhåndsinndeling / fototakst. Feltarbeid Skogbruksplaner er levert til alle skogeiere og skogbrukssjef i kommunen. Skogbruksplankurs er gjennomført. Skogoversikt og totaloversikt er levert til offentlige myndigheter Produkter Takstprosjektet skal levere følgende produkter: Skogbruksplaner Skogoversikter Totaloversikt Digitale data til offentlige etater Skogbruksplankurs Skogbruksplan er et produkt til den enkelte skogeier, og utarbeides kun når det foreligger en planbestilling. Planens innehold på eiendomsnivå og bestandsnivå er spesifisert i 6 Forskrift om tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistreringer av 4/ For nærmere informasjon om ulike parametere, se Vedlegg A. Teknisk kravspesifikasjon Til skogeier leveres skogbruksplanen som utskrift av bestandsliste og plott av kart satt sammen i en perm. Permen skal inneholde følgende laminerte temakart med bestandsformel: - Fargelagt hogstklassekart med ØK som bakgrunn. - Sort/hvit bestandskart med ØK som bakgrunn. Skogbruksplanen skal som tilleggsytelse kunne oversendes skogeier som digitalt dokument (kart og bestandslister som PDF-filer), og bestandsdataene skal kunne legges til rette for bruk på skogeiers egen PC. Til skogbrukssjefen i kommunen leveres alle skogbruksplanene som: Papirkopier i perm Digitale dokumenter (Word/PDF) Skogoversikt utarbeides for eiendommer over.. dekar takstareal der skogeier ikke har bestilt skogbruksplan. Skogoversikten inneholder den samme bestands- og 9

10 eiendomsinformasjon som en ordinær skogbruksplan. Det stilles ikke krav om utarbeidelse av eget plandokument, men det skal leveres datautskrifter på eiendomsnivå. Til skogbrukssjefen i kommunen leveres skogoversiktens bestandslister som: Papirkopier / utskrift Digitale dokumenter (Word/PDF) Totaloversikten er et dokument med verbal beskrivelse av skogforholdene og tabeller for samlet takstareal. Følgende oversikter inngår: Produktivt areal, stående kubikkmasse og tilvekst fordelt på boniteter og hogstklasser Volum fordelt på bonitet, hogstklasser og treslag Produksjonsevne og arealer med ulike tiltaksbehov Arealoppgaver for livsmiljøer Til Kommunen leveres totaloversikten som digitalt tekstdokument (Word-fil). Til skogeierlag leveres totaloversikten som utskrift. Data til offentlige etater Digitale bestandsdata Heldekkende digitale bestandsdata for alt takstareal leveres i henhold til siste versjon av SOSI standard, Skogbruksplan bestand, og egenskapsdataene i DBASE-format. Unik ID for automatisk kobling av kart og egenskapsdata skal være tilrettelagt. (Kommentar: NIJOS arbeider nå med en spesifikasjon og datamodell for sluttleveransen på MiS-registreringer.) Koordinatsystem og projeksjon.. Digitale data sendes til: Kommunen Fylkesmannen NIJOS Jordskifteretten Temakart som plott og PDF-filer Til kommunen sendes temakart som plott og PDF-filer for hele takstområdet: - Fargelagt hogstklassekart med ØK som bakgrunn. - Sort/hvit bestandskart med ØK som bakgrunn. Geografisk avgrensning for temakart (plott og PDF-filer): Kartbladvis Hele området i ett kart Inndeling etter spesifiserte geografiske områder (jf. Vedlegg??) 10

11 Skogbruksplankurs Alle skogeiere som har bestilt skogbruksplan skal få tilbud om skogbruksplankurs. Kurset skal gjennomføres snarest etter at planer er sendt ut til skogeier. Innhold. Omfang (Kommentar: innhold og opplegg foreslås av leverandøren i tilbudet. Opplegget som skal følges spesifiseres her før signering av kontrakt.) Priser generelt Alle priser i denne kontrakt er eksklusiv merverdiavgift og før tilskudd. Timepriser Timepriser for arbeid som kommer i tillegg til det som er avtalt i denne kontrakten er: Tabell 2. Timepriser etter stillingskategori. Stillingskategori Timepris Indeksregulering Indeksregulering skjer i henhold til den indekstabell som Statens kartverk utgir hvert kvartal basert på Indeks for kart- og oppmålingsarbeider NGO Indeksregulering skjer fra den dato leverandørs opprinnelige tilbud ble mottatt av oppdragsgiver. Dette er uke nr.?? i år 200?. Pris på skogbruksplan Pris på den enkelte skogbruksplan beregnes ved å multiplisere anvendt arealkategoriens kostnad pr. dekar med antall dekar (arealgrunnlag for faktura) taksert med arealkategorien. I de tilfeller hvor mer enn en arealkategori benyttes på den enkelte eiendom summeres totalkostnaden for den enkelte arealkategori for å finne prisen på skogbruksplan. I tillegg kommer prisen for håndtering av ikke produktive arealer. Størrelsen på tilskudd fra LUF er et anliggende mellom Kommunen og den enkelte skogeier. Pris etter arealkategori Tilhørende hver arealkategori har leverandøren gitt bindende priser som benyttes til fakturering (jf. Tabell 3 og tabell 4). Arealkategoriene er beskrevet i Vedlegg A. Teknisk kravspesifikasjon. 11

12 Tabell 3. Pristabell for arealkategori R1 (kroner pr. dekar). Bestillingsprosent Eiendomskategori % > 80 % < Osv. Tabell 4. Pristabell for arealkategori R2 (kroner pr. dekar). Bestillingsprosent Eiendomskategori % > 80 % < Osv. Arealgrunnlag for prisberegning er: Produktivt skogareal Produktivt skogareal + tillegg for andre spesifiserte arealtyper med inntil.. prosent av produktivt skogareal Produktivt skogareal + flatt tillegg for andre spesifiserte arealtyper Takstarealet Med produktivt skogareal menes her arealet av de bestand som har fått angitt H-40 bonitet med fratrekk for impedimentprosent. Følgende uproduktive arealtyper faktureres: Myr Skrapskogmark Impediment Veier og kraftgater Vann Andre markslag Flat pris pr. dekar er kroner. Prising av MiS-biologisk mangfold Priser for MiS-biologisk mangfold skal integreres med pris for den enkelte arealkategori. Arbeidet med MiS-biologisk mangfold innebærer registrering, rangering, utvelgelse og presentasjon i skogbruksplan. Minste pris for skogbruksplan Minste pris for skogbruksplan er.kroner. Minste pris må ikke forveksles med et fastledd for den enkelte eiendom før eventuelle arealavhengige kostnader. I prisberegningen 12

13 for skogbruksplaner er det kun arealavhengige kostnader, men dersom arealet er tilstrekkelig lite vil minste pris for skogbruksplan slå inn. Etterbestilling av skogbruksplan Følgende regler for beregning av pris på skogbruksplan gjelder ved etterbestillinger: 1. Fast gebyr på kr pr. skogbruksplan. 2. Kontraktens gjeldende dekarpriser økes med prosent, gjelder alle arealkategorier. 3. Indeksjustering til leveringsdato for skogbruksplan. Skogbruksplankurs Pris på skogbruksplankurs er kroner pr. kurs. Antall personer på ett kurs er maksimalt. Priser skogoversikt og totaloversikt Pris på skogoversikt er kroner pr. dekar. Pris på totaloversikt er.. kroner. Fakturering og betaling (Kommentar: Det er ulik praksis på fakturering og utbetaling av tilskudd i ulike fylker / kommuner, og NIJOS har foreløpig ikke noe forslag til hva som bør være gjeldende praksis. Nedenfor følger noen punkter som kan inngå.) Betalingsplan Betalingsbetingelser Forsinket betaling Ved forsinket betaling skal Kommunen eller skogeier (avhengig av hvem som er forsinket) betale rente etter Lov om renter ved forsinket betaling mm. av 17. desember Overføring av krav til tredjepart Leverandøren kan ikke overføre utestående krav i forbindelse med denne kontrakten til tredjepart uten skriftlig tillatelse fra Kommunen. Leverandøren er fortsatt ansvarlig for alle sine forpliktelser i forhold til Kommunen selv om Kommunen har gitt leverandøren skriftlig tillatelse til å overføre sine krav til tredjepart. 13

14 Mangler ved leveransen Mangler vedrørende innhold og kvalitet i skogbruksplanen framsettes normalt av skogeier direkte til leverandøren. Dersom klage ikke fører fram kan saken søkes løst for en klagenemnd. Klagenemnden opprettes med en representant fra hver av følgende instanser; leverandøren, skogeierens organisasjon og Kommunen. Leverandøren finansierer selv sin deltagelse i klagenemnden. Dersom behandling i klagenemnd ikke fører fram til en løsning må saken føres videre etter prinsipper som beskrevet i Alminnelige kontraktvilkår for statlige anskaffelser, avsnitt 17 - Tvister. Rettigheter til utarbeidet materiale Kommunen på vegne av Staten og de skogeierne som bestiller plan bærer kostnadene ved innkjøp av materiell og utførelse av arbeid beskrevet i denne kontrakt, og skal på dette grunnlag ha alle rettigheter knyttet til utarbeidet materiale. Eksempler på utarbeidet materiale er analoge kart, flybilder, digitale skogbruksplandata, skogbruksplaner, dokumentasjon av takstmetoder m.m. Samlet for hele oppdraget er Kommunen oppdragsgiver, og de skogeiere som har bestilt skogbruksplan er i tillegg oppdragsgivere for sin eiendom. Dette innebærer at Kommunen og skogeiere som har bestilt plan i fellesskap er rettighetshavere. Rettighetshaver er den som har rett til å gi tillatelse til alle typer bruk av utarbeidet materiale. I tabell 5 er de parter som er delaktig i denne kontrakten og øvrige involverte / berørte aktører listet opp med tilhørende rettigheter til skogbruksplandata og øvrig utarbeidet materiale. Tabell 5. Kontraktspartene og øvrige aktørers rettigheter til utarbeidet materiale. Parter og berørte aktører Type rettighet Geografisk område Skogeier med bestilling på skogbruksplan Rettighetshaver Egen eiendom. Kommune Rettighetshaver Hele takstområdet Landbruksdepartementet Disposisjonsrett Hele takstområdet Fylkesmannen i. (fylke) Disposisjonsrett Hele takstområdet Jordskifterettene Disposisjonsrett og Hele takstområdet publiseringsrett NIJOS Disposisjonsrett, Hele takstområdet distribusjonsrett og publiseringsrett Leverandør Ingen rettigheter Dersom skogeierforeningen ønsker at skogbruksleder skal få kopi av skogbruksplanen må det innhentes samtykke til dette fra den enkelte skogeier. Kostnader forbundet med kopiering belastes.. Skogeierforening. Skogbruksplanene som skogbruksleder får tilsendt kopi av kan kun brukes til rådgivning overfor den enkelte skogeier. 14

15 Geovekst Geovekstavtale I forbindelse med gjennomføringen av dette takstoppdraget er geodataplan for. (fylke) og hovedplan for skogbruksplanlegging samordnet i Geovekstavtale for.(område eller kommune), avtale nummer.. av / Kommunen og den enkelte næringsdrivende i jord- og skogbruk (grunneier) er en del av landbruksparten i Geovekst. Kommunen er rettighetshaver til alle data som reguleres i Geovekstavtalen, mens grunneier har disposisjonsrett til digitale data og markedsrett til analoge produkt over egen eiendom / driftsenhet. Avtalen gir landbruksparten tilgang på følgende grunnlagsdata som er nødvendig for gjennomføringen av takstprosjektet: - Eiendomsinformasjon (DEK). - Vei (VBASE). - Innsjøer og vassdrag (VANN). - Markslag (DMK). - N5 raster ØK. Geovekstavtalen gjelder alt takstareal. Skogbruksplandataene som utarbeides i henhold til denne kontrakt skal ikke inngå i geovekstsamarbeidet. (Kommentar: Til takstareal uten geovekstavtale må det erverves egne rettigheter til kart.) Flyfoto ortofoto Takstprosjektet spesifiserer kravene til flyfotoene, og finansierer fotografering og utarbeidelse av ortofoto. Flybildene og ortofotoene stilles til rådighet for landbrukets geodataleder i fylket, og kan dersom det er ønskelig inngå i Geovekst-samarbeidet som et bidrag fra landbruksparten. Ajourhold av DEK I forbindelse med forprosjekt er DEK kvalitetssikret mot Landbruksregisteret. Likevel vil det ved gjennomføringen av denne kontrakt bli oppdaget feil i DEK. De feil og mangler som oppdages skal dersom det er ønskelig komme Geovekst til gode. Det skal inngås egen avtale mellom leverandøren og kommunen som regulerer bidraget fra leverandøren. Avtalen skal baseres på at funn av feil i DEK er finansiert gjennom denne kontrakt, og at kommunikasjon av oppdagede feil og mangler finansieres av Geovekst. Ajourhold av felles kartdatabase (FKB) De utarbeidede skogbruksplandataene skal også kunne brukes til øvrig ajourhold av FKB. Vilkårene for dette arbeidet avtales særskilt mellom leverandøren og kommunen eller geodataleder i fylket. 15

16 Forvaltning av skogbruksplandata Leverandøren skal forvalte alt materiale som er anvendt og utarbeidet (eksempelvis digitale data, instrukser og annen dokumentasjon) på en sikker måte i minst fem år etter at takstprosjektet er fullført (jf. forskrift 11). Leverandøren skal på vegne av Kommunen kunne gjøre uttak og tilrettelegging av skogbruksplandata utarbeidet i kraft av denne kontrakt. Bearbeiding og distribusjon skal faktureres etter medgodt tid. Arbeid med ajourhold av skogbruksplandataene reguleres ikke av denne kontrakt. Finansiering over Landbrukets utviklingsfond Bevilgning av tilskudd til skogbruksplanlegging over Landbrukets utviklingsfond (LUF) er gjenstand for årlig vurdering og forhandling i Landbruksdepartementet. Kommunen tar derfor forbehold om tilstrekkelig årlig bevilgning til skogbruksplanlegging i kontraktperioden. Redusert bevilgning kan føre til en forlengelse av kontraktsperioden, eller at arbeidet må opphøre ved oppsigelse av avtale. Underleverandører Leverandøren har det totale ansvar for absolutt alt som leveres under denne kontrakt, herunder alle varer og tjenester som skal leveres av underleverandører. Det vil si at eventuelle feil, mangler, forsinkelser, mislighold, osv. som har sin årsak i underleverandører faller inn under leverandørens ansvar. Kommunen vil avtalemessig kun forholde seg til leverandøren. Eventuelle aktiviteter som Kommunen utfører i forbindelse med innsyn, oppfølging og kontroll av underleverandører endrer ikke leverandørens ansvar for sine underleverandører. Leverandøren er ansvarlig for at denne kontraktens betingelser blir videreført til underleverandører for å kunne ivareta intensjonen med denne kontraktens bestemmelser. Leverandøren skal holde Kommunen skadesløs for ethvert krav eller søksmål av hvilken som helst art som måtte oppstå under, eller i forbindelse med noen av underleverandørenes gjennomføring av kontrakten. Kvalitetssikring Leverandørens kvalitetssikringssystem er spesifisert i vedlegg??. 16

17 Helse, miljø og sikkerhet Leverandøren er forpliktet til å følge alle lovfestede krav innen helse, miljø og sikkerhet (HMS) (jfr. Vedlegg C). Oppfølging av kontrakten Partene skal dekke sine egne kostnader i forbindelse med reisevirksomhet og møter. Hver av partene kan kreve at det gjennomføres oppfølgingsmøter vedrørende bruk og tolkning av kontrakten på to ukers varsel. All kommunikasjon vedrørende denne kontrakten skal rutes gjennom det personell som er angitt som kontaktpersoner av partene. Kommunikasjon i forbindelse med den enkelte skogbruksplan gjøres direkte mellom den enkelte skogeier og leverandøren, eller mellom Kommunen og leverandøren ved prinsipielle spørsmål (eksempelvis takstopplegg). All korrespondanse vedrørende kontrakten skal være skriftlig og på norsk, samt være merket med navnet på denne kontrakten. Kontaktpersonene er navngitt i Vedlegg B. 17

18 AKS-89 Alminnelige kontraktvilkår for statlige anskaffelser Disse alminnelige kontraktvilkår er en del av kontrakten. Eventuelle endringer må inntas i de vilkår som er spesielt avtalt for leveransen, heretter benevnt "spesielle kontraktvilkår". K

19 1 Pris 1.1 Dersom ikke annet er avtalt er prisen fast og eksklusive merverdiavgift, men inkluderer emballasje, toll, skatter og andre avgifter. Endres skatte- og avgiftsbestemmelser på en måte som innvirker på prisen, skal denne endres tilsvarende. 1.2 I kontrakter hvor det er avtalt at den endelige pris skal fastsettes på grunnlag av de påløpne kostnader, skal regler for kostnadskontroll m v ved statlige innkjøp, fastsatt av Næringsdepartementet legges til grunn. Den godtgjørelse leverandøren tilkommer beregnes som avtalt i de spesielle kontraktvilkår. 2 Levering 2.1 Levering skal anses å ha skjedd når materiellet er mottatt for godkjenning på avtalt sted. Materiellet skal ved levering være ledsaget av avtalt og i de spesielle kontraktvilkår spesifisert dokumentasjon. Kjøpers godkjenningsprosess skal gjennomføres uten ugrunnet opphold. Dersom leveransen eller deler av den finnes å lide av en vesentlig mangel, har kjøperen rett til å avvise den eller de mangelfulle deler ved å gi leverandøren umiddelbar skriftlig beskjed om dette. For den avviste del av leveransen anses levering ikke skjedd. Dersom leveransen ikke avvises får reglene i pkt 13 anvendelse overfor den mangelfulle del av leveransen. Levering skal ikke skje tidligere enn avtalt med mindre kjøperen skriftlig gir tillatelse til det. 2.2 Leverandøren har plikt til å gjøre det som kan gjøres for å levere rettidig. Dersom leverandøren forstår eller har grunn til å anta at levering vil bli forsinket, skal det omgående gis skriftlig underretning til kjøperen om antatt varighet og med begrunnelse for forsinkelsen. 2.3 Ved forsinket levering som ikke skyldes kjøperen eller som ikke kan henføres under force majeure, skal kjøperen kreve inn dagmulkt (konvensjonalbot), uten dokumentasjon av tap ved forsinkelsen. Dagmulkten skal, med mindre annet er avtalt, utgjøre 1 - en - promille pr hverdag etter avtalt leveringstid, regnet av den avtalte pris som knytter seg til den del av leveransen som på grunn av forsinkelsen ikke kan tas i bruk som forutsatt. Med pris forstås i denne sammenheng grunnpris med alle avtalte tillegg og fradrag. Konvensjonalboten skal, med mindre annet er avtalt, begrenses til 10% av den del av prisen som dekker den del av leveransen som ikke kan tas i bruk som forutsatt. 2.4 Dersom kjøperen har vært berettiget til maksimal dagmulkt for noen del av leveransen etter pkt 2.3, og denne del fortsatt ikke er levert, kan kjøperen gi leverandøren en siste rimelig frist for levering. Hvis leverandøren fortsatt ikke har levert innen denne frist, kan kjøperen heve avtalen for den del av leveransen som ikke kan tas i bruk som forutsatt, og kreve erstatning for det lidte tap ut over maksimal dagmulkt. Denne erstatning kan dog ikke overstige 10% av den del av prisen som knytter seg til den hevede del av leveransen. Begrensningen på 10% gjelder ikke hvis leverandøren har gjort seg skyldig i grov uaktsomhet. 2.5 Følgende omstendigheter skal betraktes som force majeure (fritaksgrunner) dersom de inntrer etter avtalens inngåelse og hindrer dens oppfyllelse: Krig, opprør eller indre uroligheter, beslutning av offentlig myndighet, naturkatastrofe, avbrudd i den offentlige kraftforsyning eller i den alminnelige samferdsel, betydningsfull arbeidskonflikt eller brann eller annen omstendighet av liknende karakter og inngripende betydning. 2.6 En forsinkelse vil kun bli godtatt som force majeure dersom leverandøren har gjort hva som kan gjøres for å begrense/avhjelpe virkningen av forsinkelsen. 19

20 2.7 Leverandøren skal umiddelbart ved forsinkelsens inntreden skriftlig underrette kjøperen om den antatte varighet, samt eventuelle tiltak som vil bli satt i verk for å bøte på forsinkelsen. Leverandøren skal uten ugrunnet opphold dokumentere at forsinkelsen skyldes force majeure. Leverandøren skal dessuten fortløpende informere kjøperen om hva som gjøres for å begrense forsinkelsen. 2.8 Leverandøren har ansvaret for at de underleverandører som leverandørene selv har valgt leverer rettidig. Dersom underleverandør som kjøper har valgt får leveringsvansker, er leverandøren også forpliktet til å gjøre sitt beste for å søke å få underleveransen frem til rett tid. Leverandøren kan ikke på kjøperens vegne godta force majeure hos en underleverandør, med mindre kjøperen har gitt særskilt samtykke til dette. 2.9 Dersom kjøperen forstår eller har grunn til å anta at kjøperen ikke vil kunne motta materiellet til avtalt tid, skal kjøperen omgående underrette leverandøren skriftlig med begrunnelse for den oppståtte situasjon. Selv om kjøperen ikke kan motta materiellet til avtalt tid, er kjøperen likevel forpliktet til å foreta betaling som er gjort avhengig av levering, som om angjeldende materiell hadde vært levert. Leverandøren skal etter avtale mellom partene besørge lagring av materiellet for kjøperens regning og risiko. De merkostnader leverandøren måtte påføres som følge av at kjøperen ikke kan ta imot materiellet, dekkes av kjøperen. Ny leveringstid skal avtales skriftlig, jf pkt Leveringsklausuler (fob, c&f m v) skal tolkes i samsvar med kjøpslovens bestemmelser og for øvrig i henhold til «Incoterms 1980» utgitt av International Chamber of Commerce. 3 Forsikring Staten er selvassurandør for egen risiko og særskilt forsikring til dekning av denne skal derfor ikke tegnes for kjøperens regning, med mindre spesielle forhold er til stede og det er fastsatt i de spesielle kontraktvilkår. 4 Betaling 4.1 Betaling skal skje innen 30 dager etter at både leveransen og fakturaer med avtalte bilag er mottatt, dersom ikke andre betalingsvilkår er avtalt. Betaling innebærer ingen godkjennelse av leveransen. Sluttoppgjør skjer når leverandøren har oppfylt sine leveringsforpliktelser og endelig kontraktspris er fastsatt, jf pkt Dersom glideskala/prisjustering er spesielt avtalt, og den nødvendige statistikk ikke foreligger ved levering, kan avregning foretas etter nærmest foranliggende kjente tall, eller ved en a konto utbetaling. Endelig avregning foretas straks statistikktallene foreligger for det avtalte avlesningstidspunkt. Eventuelt valuta-avhengig beløp kursavregnes etter avtale i takt med innbetalingene i forhold til hver enkelt termins andel av den totale pris. 4.3 Dersom forfalne beløp ikke betales i rett tid, betales gjeldende morarente i henhold til «Lov om renter ved forsinket betaling m m» av Leverandører som overdrar fakturaer til tredjemann for innkreving står fortsatt ansvarlig overfor kjøper ved eventuelle reklamasjoner eller regresskrav. 20

AKS-89. Alminnelige kontraktvilkår for statlige anskaffelser

AKS-89. Alminnelige kontraktvilkår for statlige anskaffelser Bilag 3 AKS-89 Alminnelige kontraktvilkår for statlige anskaffelser Disse alminnelige kontraktvilkår er en del av kontrakten. Eventuelle endringer må inntas i de vilkår som er spesielt avtalt for leveransen,

Detaljer

Alminnelige vilkår ved anskaffelser

Alminnelige vilkår ved anskaffelser Alminnelige vilkår ved anskaffelser Forsvaret 1 Anvendelsesområde og dokumentrang Blankett 5002 inneholder Forsvarets alminnelige avtalevilkår ved anskaffelser. De alminnelige avtalevilkårene utgjør en

Detaljer

Leie av barnehagepaviljong/moduler MELLOM. Ski kommune Oppdragsgiver. Leverandør

Leie av barnehagepaviljong/moduler MELLOM. Ski kommune Oppdragsgiver. Leverandør AVTALE OM Leie av barnehagepaviljong/moduler MELLOM Ski kommune Oppdragsgiver Og Leverandør Side 2 av 13 AVTALEDOKUMENT Det er i dag inngått avtale om levering av mellom og Oppdragsgiver: Ski kommune Postadresse:

Detaljer

Knekkarmskran. Konkurransegrunnlag. Konkurranse med forhandlinger. Oppdragsgiver: Havforskningsinstituttet. Tilbudsfrist kl 15.

Knekkarmskran. Konkurransegrunnlag. Konkurranse med forhandlinger. Oppdragsgiver: Havforskningsinstituttet. Tilbudsfrist kl 15. Knekkarmskran Konkurransegrunnlag Oppdragsgiver: Havforskningsinstituttet Konkurranse med forhandlinger Tilbudsfrist 08.05. 2006 kl 15.00 1 1. TILBUDSINNBYDELSE 1.1. Kontraktens omfang og varighet Havforskningsinstituttet

Detaljer

Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG. Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole

Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG. Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Stangnes videregående skole innbyr til begrenset anbudskonkurranse

Detaljer

TILBUDSINVITASJON TIL BYGGELEDELSE AV RINGERIKSBADET DEL 1: REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 1 av 9 TILBUDSINVITASJON TIL AVTALE OM BYGGELEDELSE

TILBUDSINVITASJON TIL BYGGELEDELSE AV RINGERIKSBADET DEL 1: REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 1 av 9 TILBUDSINVITASJON TIL AVTALE OM BYGGELEDELSE DEL 1: REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 1 av 9 TILBUDSINVITASJON TIL AVTALE OM BYGGELEDELSE AV REGIONALT BADEANLEGG, RINGERIKSBADET AS KONKURRANSE MED FORHANDLINGER TILBUDSFRIST 30. MAI 2008 REGLER FOR ANSKAFFELSEN

Detaljer

Avtale om kjøp av Kapselendoskopi mellom Vestre Viken HF NO MVA (senere kalt Helseforetaket) og. (senere kalt Leverandøren)

Avtale om kjøp av Kapselendoskopi mellom Vestre Viken HF NO MVA (senere kalt Helseforetaket) og. (senere kalt Leverandøren) Avtale om kjøp av Kapselendoskopi mellom Vestre Viken HF NO 894 166 762 MVA (senere kalt Helseforetaket) og (senere kalt Leverandøren) For Vestre Viken HF Drammen den... den. Arkiv 15/02727 1 Denne kontrakten

Detaljer

GENERELLE INNKJØPSBETINGELSER 2009

GENERELLE INNKJØPSBETINGELSER 2009 side 1 av 6 GENERELLE INNKJØPSBETINGELSER 2009 1. DEFINISJONER 1.1 "Kjøpsavtale" betyr disse generelle betingelser, bestillingsformularet og annen dokumentasjon som utgjør deler av denne Kjøpsavtale ved

Detaljer

FORSVARSDEPARTEMENTETS ALMINNELIGE KO VILK ÅR FOR KONSULENTTJENESTER

FORSVARSDEPARTEMENTETS ALMINNELIGE KO VILK ÅR FOR KONSULENTTJENESTER FORSVARSDEPARTEMENTETS 0 ALMINNELIGE KO VILK ÅR FOR KONSULENTTJENESTER 1. Anvendelsen av kontrakten... 4 2. Oppdragstakers ansvar for oppdraget og utførelsen... 4 2.1 Ansvar... 4 2.2 Oppdragstakers personell...

Detaljer

Veileder for innhenting av sammenlignbare tilbud på skogbruksplanlegging

Veileder for innhenting av sammenlignbare tilbud på skogbruksplanlegging Veileder for innhenting av sammenlignbare tilbud på skogbruksplanlegging NIJOS dokument 1/02 Forsidefoto: Jan-Erik Nilsen NIJOS dokument 1/02 I Innhold Bakgrunn og hensikt... 1 Inndeling i metodeområder...

Detaljer

RAMMEAVTALE LEASING OG KJØP AV BILER

RAMMEAVTALE LEASING OG KJØP AV BILER RAMMEAVTALE FOR LEASING OG KJØP AV BILER Er inngått mellom: (heretter kalt Leverandør) og Frosta kommune, Stjørdal kommune, Meråker kommune, Selbu kommune og Tydal kommune (heretter kalt Oppdragsgiver)

Detaljer

Rundskriv om skogbruksplanlegging med miljøregistrering. Vedlegg 4. Kravspesifikasjon

Rundskriv om skogbruksplanlegging med miljøregistrering. Vedlegg 4. Kravspesifikasjon Rundskriv om skogbruksplanlegging med miljøregistrering Vedlegg 4 Kravspesifikasjon Sist oppdatert: 13.04.2010 KRAVSPESIFIKASJON Kravspesifikasjonen skal være grunnlag for å innhente tilbud om skogbruksplanlegging.

Detaljer

Alminnelige innkjøpsvilkår for Tranøy kommune

Alminnelige innkjøpsvilkår for Tranøy kommune Alminnelige innkjøpsvilkår for Tranøy kommune 1 INNLEDNING 1.1 Nedenstående alminnelige innkjøpsvilkår gjelder for kjøp av tjenester og varer til Tranøy kommune så langt de ikke strider mot norsk lov eller

Detaljer

Rundskriv om skogbruksplanlegging med miljøregistrering. Vedlegg 3. Tilbudsinnbydelse

Rundskriv om skogbruksplanlegging med miljøregistrering. Vedlegg 3. Tilbudsinnbydelse Rundskriv om skogbruksplanlegging med miljøregistrering Vedlegg 3 Tilbudsinnbydelse Sist oppdatert: 13.04.2010 MAL FOR TILBUDSINNBYDELSE Innhold Innledning Formålet med taksten Bakgrunn Organisering Prosjektet

Detaljer

VEDLEGG 7 Alminnelige betingelser for kjøp av tjenester

VEDLEGG 7 Alminnelige betingelser for kjøp av tjenester VEDLEGG 7 Alminnelige betingelser for kjøp av tjenester Sarpsborg kommunes alminnelige betingelser for kjøp av tjenester Vedtatt av bystyret 7.9.2000, sak 00/52. Disse alminnelige betingelser gjelder for

Detaljer

Vedlegg: HMS egenerklæring (Returneres utfylt m/tilbudet) Avtaledokument (Til orientering og bruk ved avtaleinngåelse)

Vedlegg: HMS egenerklæring (Returneres utfylt m/tilbudet) Avtaledokument (Til orientering og bruk ved avtaleinngåelse) Konkurransegrunnlagets Del II Kontraktsvilkår Vedlegg: HMS egenerklæring (Returneres utfylt m/tilbudet) Avtaledokument (Til orientering og bruk ved avtaleinngåelse) 1 Oppdragsgiver Når begrepet Oppdragsgiver

Detaljer

STANDARD INNKJØPSBETINGELSER FOR KJØP AV VARER

STANDARD INNKJØPSBETINGELSER FOR KJØP AV VARER STANDARD INNKJØPSBETINGELSER FOR KJØP AV VARER Revidert Juli 2011 Side 1 av 7 1 Innledning... 3 1.1 Tilbud... 3 1.2 Bestilling... 3 1.3 Ordrebekreftelse... 3 1.4 Offentligrettslige krav... 3 1.5 Samfunnsansvar...

Detaljer

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig.

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. Side 1 av 6 1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2 Dersom leverandøren benytter eller henviser

Detaljer

Rammeavtale Melk og melkeprodukter

Rammeavtale Melk og melkeprodukter Rammeavtale Melk og melkeprodukter 2016 Andøy kommune INNHOLD 1. GENERELLE BESTEMMELSER...3 1.1 Partene 3 1.2 Kontrakten består av følgende dokument...3 1.3 Avtalens varighet 3 1.4 Kontaktpersoner..3 1.5

Detaljer

Kontrakt: 2016/33. Rammeavtale for reisebyråtjenester

Kontrakt: 2016/33. Rammeavtale for reisebyråtjenester Kontrakt: 2016/33 mellom Valgdirektoratet Postboks 2080, 3103 Tønsberg, org. nr.: 916 132 727 og [Leverandør] [Adr], org. nr.: [ ] dokument Valgdirektoratet Sted/dato: xxx Sted/dato: Signatur: Signatur:

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester.

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og Innovasjon Norge (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer

Konkurransegrunnlag for Svelvik sykehjem nytt ledelys

Konkurransegrunnlag for Svelvik sykehjem nytt ledelys Konkurransegrunnlag for Svelvik sykehjem nytt ledelys 1 1. OPPDRAGSGIVER Svelvik kommune, heretter kalt Oppdragsgiver. 2. ANSKAFFELSESPROSEDYRE OG KONTRAKTSTYPE Anskaffelsesprosedyren er en tilbudskonkurranse

Detaljer

Tilbud om skogbruksplaner i Roan og Osen

Tilbud om skogbruksplaner i Roan og Osen Tilbud om skogbruksplaner i Roan og Osen Skogbruksplanen gir deg oversikt over skogens ressurser. Den er ditt beste verktøy til en aktiv utnyttelse av eiendommen din! Hva er en skogbruksplan? Skogbruksplanen

Detaljer

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale)

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) mellom BS KJØKKENINFO (heretter kalt BS) og (heretter

Detaljer

1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER Dersom avtaledokumentene inneholder bestemmelser som strider mot hverandre, skal dokumentene gjelde i følgende rekkefølge:

1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER Dersom avtaledokumentene inneholder bestemmelser som strider mot hverandre, skal dokumentene gjelde i følgende rekkefølge: GENERELLE AVTALEVILKÅR FOR KJØP AV TJENESTER Vilkårene skal være basis for inngåelse av endelig avtale. Eventuelle forbehold til generelle avtalevilkår for kjøp av tjenester må være tatt med skriftlig

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester.

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og Innovasjon Norge (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer

Innbydelse til. anbudskonkurranse. for kjøp av. Glassfelter til Dal skole, i Eidsvoll kommune

Innbydelse til. anbudskonkurranse. for kjøp av. Glassfelter til Dal skole, i Eidsvoll kommune Innbydelse til anbudskonkurranse for kjøp av Glassfelter til Dal skole, i Eidsvoll kommune Innholdsfortegnelse: INNBYDELSE...3 1. OPPDRAGSGIVERS REPRESENTANT...3 2. LEVERANSENS OMFANG...3 3. LEVERINGSTIDSPUNKT...3

Detaljer

SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE tilknyttet kjøp av motorsykler til politiet

SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE tilknyttet kjøp av motorsykler til politiet SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE EKSEMPLAR NR. GRADERING KONTRAKTNUMMER 1 av 2 INGEN SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE tilknyttet kjøp av motorsykler til politiet Inngått mellom [politidistriktets navn] og

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Delområdemodell Fergefri E39

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Delområdemodell Fergefri E39 Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Delområdemodell Fergefri E39 Dokumentets dato: 06.10.11 Saksnummer: 2011154410 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1. Tilbudsinnbydelse...

Detaljer

KONTRAKT. 13/00385 Leasingavtale traktor. mellom. Firmanavn: Firmanavn: Romerike Avfallsforedling Org.nr:

KONTRAKT. 13/00385 Leasingavtale traktor. mellom. Firmanavn: Firmanavn: Romerike Avfallsforedling Org.nr: KONTRAKT 13/00385 Leasingavtale traktor mellom Firmanavn: Romerike Avfallsforedling Org.nr: 965 075 364 (heretter kalt LEIETAKER) og Firmanavn: (heretter kalt LEVERANDØR) Som en del av avtalen følger:

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER Side 1 av 6

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER Side 1 av 6 KONKURRANSEGRUNNLAG for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER 23.04.2010 Side 1 av 6 Innhold 1. GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Beskrivelse av anskaffelsen... 3 2. INSTRUKS TIL

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del I

Konkurransegrunnlag Del I Konkurransegrunnlag Del I, under EØS terskelverdi Fartøy til kystnær beredskap INNHOLD Del I Betingelser for konkurransen... 3 1 Informasjon om anskaffelsen... 3 1.1 Presentasjon av oppdragsgiver... 3

Detaljer

Kontraktsbestemmelser. mellom. Skedsmo kommune og. Transport av brukere til og fra dagsentere i kommunen

Kontraktsbestemmelser. mellom. Skedsmo kommune og. Transport av brukere til og fra dagsentere i kommunen Kontraktsbestemmelser mellom Skedsmo kommune og Transport av brukere til og fra dagsentere i kommunen 2012 1 Innhold 1. Formål... 3 2. Parter og kontaktpersoner... 3 3. Kontraktens varighet... 3 4. Kontrakten...

Detaljer

Miljørettet helsevern

Miljørettet helsevern Steinkjer kommune ANBUDSINNBYDELSE Konkurranse med forhandlinger Miljørettet helsevern Anbud 16/08 Miljørettet helsevern Steinkjer den 04.04.08 1. Generelt Steinkjer kommune skal inngå avtale om kjøp av

Detaljer

Avtale om Bake- og konditorvarer

Avtale om Bake- og konditorvarer Avtale om Bake- og konditorvarer er inngått mellom:.. (heretter kalt Leverandøren) og Ruter As, Org. Nr.: 991 609 407 Dronningens gate 40, Postboks 1030 Sentrum, 0104 Oslo (heretter kalt Oppdragsgiver)

Detaljer

KONTRAKT LEVERING AV. 3 lastebiler MELLOM. Ski kommune Oppdragsgiver. XXXXXXXX Leverandør

KONTRAKT LEVERING AV. 3 lastebiler MELLOM. Ski kommune Oppdragsgiver. XXXXXXXX Leverandør KONTRAKT LEVERING AV 3 lastebiler MELLOM Oppdragsgiver Og XXXXXXXX Leverandør Side 2 av 5 AVTALEDOKUMENT Det er i dag inngått kontrakt mellom og Oppdragsgiver: Postadresse: Postboks 3010 Postnr.: 1402

Detaljer

Rammeavtale. for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415

Rammeavtale. for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415 Rammeavtale for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415 1 Avtale om juridiske tjenester Avtale er inngått mellom: Kongsberg kommunale eiendom KF (heretter kalt oppdragsgiver) og (Advokat/firma) (heretter kalt

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER Generelle vilkår for kjøp av varer Side 1 av 5 GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER INNHOLD 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes kontaktpersoner...

Detaljer

Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om "Lån til kjøp av fast eiendom 2015"

Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om Lån til kjøp av fast eiendom 2015 Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om "Lån til kjøp av fast eiendom 2015" Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 2 Om oppdragsgiver... 2 3 Tidsfrister... 2 4 Offentlighet og

Detaljer

GENERELLE BETINGELSER FOR PRODUKSJON OG LEVERING AV ARMERINGSSTÅL

GENERELLE BETINGELSER FOR PRODUKSJON OG LEVERING AV ARMERINGSSTÅL [Skriv inn tekst] GENERELLE BETINGELSER FOR PRODUKSJON OG LEVERING AV ARMERINGSSTÅL Dette dokumentet tilhører Celsa Steel Service AS, med mindre noe annet er avtalt. Dokumentet skal ikke reproduseres,

Detaljer

2012/7759 11.12.2012 AVTALE. Mellom Verdal kommune, heretter benevnt VK og. Verdal Idrettslag, heretter benevnt Verdal IL,

2012/7759 11.12.2012 AVTALE. Mellom Verdal kommune, heretter benevnt VK og. Verdal Idrettslag, heretter benevnt Verdal IL, AVTALE Mellom Verdal kommune, heretter benevnt VK og Verdal Idrettslag, heretter benevnt Verdal IL, er det inngått følgende avtale om drift av idrettsanlegg: 1. Avtalens varighet og omfang Denne avtalen

Detaljer

Vedlegg 4 AVTALE. Det er i dag inngått avtale om mellom. Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli. Entreprenør

Vedlegg 4 AVTALE. Det er i dag inngått avtale om mellom. Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli. Entreprenør Vedlegg 4 AVTALE Det er i dag inngått avtale om mellom Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli og Entreprenør Innhold 1. Alminnelige bestemmelser... 4 1.1 Oppdragets omfang... 4 1.2 Gjennomføring

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING 2.0 GENERELT OM TILBUDET 2.1 Kunngjøring 2.2 Kontaktpersoner i anskaffelsesprosessen 2.3

Detaljer

Kontrakt varekjøp. Trondheim kommune (Oppdragsgiver) Postadresse: Postboks 2300, Sluppen Org.nr.:

Kontrakt varekjøp. Trondheim kommune (Oppdragsgiver) Postadresse: Postboks 2300, Sluppen Org.nr.: Kontrakt varekjøp Trondheim kommune (Oppdragsgiver) Postadresse: Postboks 2300, Sluppen Org.nr.: 942 110 464 Telefonnr: Postnr.: 7004 E-post: Poststed: TRONDHEIM Kontaktperson: og Navn på leverandør (Leverandør)

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør. Dokumentets dato: 01.02.2012. Saksnummer: 2011/189908

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør. Dokumentets dato: 01.02.2012. Saksnummer: 2011/189908 Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør Dokumentets dato: 01.02.2012 Saksnummer: 2011/189908 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1. Tilbudsinnbydelse...

Detaljer

Kommunedelplan for Dagalifjellet

Kommunedelplan for Dagalifjellet Kommunedelplan for Dagalifjellet KONKURRANSEGRUNNLAG Frist for innlevering av tilbud 30.09.2011 kl. 12.00 NORE OG UVDAL SEPTEMBER 2011 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

Såfremt det ikke er inngått annen avtale brukes de nedenstående leveringsbetingelsene som gjelder for de produktene som leveres av HAGENS FJÆRER.

Såfremt det ikke er inngått annen avtale brukes de nedenstående leveringsbetingelsene som gjelder for de produktene som leveres av HAGENS FJÆRER. Såfremt det ikke er inngått annen avtale brukes de nedenstående leveringsbetingelsene som gjelder for de produktene som leveres av HAGENS FJÆRER. Alminnelige leveringsbetingelser Anvendelse 1. Nedenstående

Detaljer

Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (under EØS-terskelverdi)

Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (under EØS-terskelverdi) Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (under EØS-terskelverdi) 1. Utførelse av oppdraget 1.1 Tjenesteyter skal utføre oppdraget i henhold til avtalen, inkludert disse Alminnelige Betingelser. 1.2

Detaljer

GENERELLE AVTALEVILKÅR FOR KJØP AV VARER

GENERELLE AVTALEVILKÅR FOR KJØP AV VARER Standard avtalebetingelser for kjøp av varer 1 GENERELLE AVTALEVILKÅR FOR KJØP AV VARER Vilkårene skal være basis for inngåelse av endelig avtale. Eventuelle forbehold til generelle avtalevilkår for kjøp

Detaljer

Rammeavtale om kjøp av medisinsk tekniske tjenester mellom. For Vestre Viken HF. (senere kalt Oppdragsgiver) og. (senere kalt Tjenesteyter)

Rammeavtale om kjøp av medisinsk tekniske tjenester mellom. For Vestre Viken HF. (senere kalt Oppdragsgiver) og. (senere kalt Tjenesteyter) Unntatt offentlighet, jf offentlighetsloven 23 Rammeavtale om kjøp av medisinsk tekniske tjenester mellom Vestre Viken HF Org.nr.: 894 166 762 (senere kalt Oppdragsgiver) og. Org.nr: (senere kalt Tjenesteyter)

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av frukt og grønnsaker

Utkast Rammeavtale for kjøp av frukt og grønnsaker Utkast Rammeavtale for kjøp av frukt og grønnsaker er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og INNOVASJON NORGE (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER Generelle vilkår for kjøp av varer Side 1 av 6 GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER INNHOLD 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes kontaktpersoner...

Detaljer

TILBUD PÅ SKOGBRUKSPLANER I SKAUN

TILBUD PÅ SKOGBRUKSPLANER I SKAUN Trondheim 22.12.2014 TILBUD PÅ SKOGBRUKSPLANER I SKAUN Miljøregistrering i Skog (MiS) ble utført i Skaun kommune i 2000/2001 i forbindelse med utarbeiding av skogbruksplaner fra 1998. For å fortsatt være

Detaljer

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser.

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser. Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Dryppvanning AS. 1. Generelt Disse generelle salgs- og leveringsbetingelsene gjelder alle leveranser fra Dryppvanning AS («Selger») til kunder («Kjøper»). De

Detaljer

Bestillingsfrist 8. desember.

Bestillingsfrist 8. desember. Trondheim 28.10.2014 TILBUD PÅ SKOGBRUKSPLANER I TINGVOLL Du er en av flere skogeiere i kommunen som mangler skogbruksplan med Miljøregistrering i Skog (MiS). Etter 1. januar 2016 vil du ikke lenger kunne

Detaljer

Transport av mat på lørdager, søndager og helligdager

Transport av mat på lørdager, søndager og helligdager Tilbudsforespørsel: Transport av mat på lørdager, søndager og helligdager INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 ANSKAFFELSENS FORMÅL 2.0 OMFANG OG KONTRAKTSVERDI 3.0 GENERELT OM KONKURRANSEN 3.1 Krav til tilbudet 3.2

Detaljer

Tilbud om skogbruksplan i Røyrvik og Lierne

Tilbud om skogbruksplan i Røyrvik og Lierne Tilbud om skogbruksplan i Røyrvik og Lierne Skogbruksplanen gir deg oversikt over skogens ressurser. Den er ditt beste hjelpemiddel til en aktiv utnyttelse av din eiendom. Fra 2013 forutsetter alt tømmersalg

Detaljer

SANDØY KOMMUNE HARØY SKULE

SANDØY KOMMUNE HARØY SKULE SANDØY KOMMUNE HARØY SKULE Konkurransegrunnlag Del I Anskaffelse av lekeplassutstyr til Harøy skule INNHOLD Del I Betingelser for konkurransen... 3 1 Informasjon om anskaffelsen... 3 1.1 Presentasjon av

Detaljer

KONTRAKT. OM Leveranse av tjenester for: Opplæring av helsefagarbeidere SAK NR: 14/04207. Unntatt offentlighet, jfr. Offl. 13

KONTRAKT. OM Leveranse av tjenester for: Opplæring av helsefagarbeidere SAK NR: 14/04207. Unntatt offentlighet, jfr. Offl. 13 KONTRAKT OM Leveranse av tjenester for: Opplæring av helsefagarbeidere SAK NR: 14/04207 Unntatt offentlighet, jfr. Offl. 13 1 AVTALE PARTER: Denne avtale er inngått mellom: Sarpsborg kommune (org. nr 938

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune Innholdsfortegnelse 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13

Detaljer

Avtale om tilgang til engrosmarkedet for elkraft i Norge

Avtale om tilgang til engrosmarkedet for elkraft i Norge Avtale om tilgang til engrosmarkedet for elkraft i Norge (Balanseavtalen) Mellom Statnett SF (heretter kalt Statnett) og (heretter kalt Balanseansvarlig ), Organisasjonsnummer: er det inngått følgende

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Innleie av kontorrigg for Statens vegvesen prosjekt E 39 Eiganestunnelen og Rv 13 Ryfast

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Innleie av kontorrigg for Statens vegvesen prosjekt E 39 Eiganestunnelen og Rv 13 Ryfast Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Innleie av kontorrigg for Statens vegvesen prosjekt E 39 Eiganestunnelen og Rv 13 Ryfast Dokumentets dato: 15.06.2012 Saksnummer: 2012038690 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt Leverandøren) Organisasjonsnummer: om Rammeavtale for service og

Detaljer

Kommunedelplan for Nore og Uvdal vest

Kommunedelplan for Nore og Uvdal vest VERSJON 1.0 Kommunedelplan for Nore og Uvdal vest KONKURRANSEGRUNNLAG Frist for forespørsel om deltakelse 10.11.2009, kl. 12.00 NORE OG UVDAL - OKTOBER 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OPPDRAGET...3 1.1 Oppdragsgiver...3

Detaljer

NAV Tiltak Akershus. Anskaffelse av arbeidsrettet tiltak: Opplæring (AMO) Anskaffelse etter forskriftens del I

NAV Tiltak Akershus. Anskaffelse av arbeidsrettet tiltak: Opplæring (AMO) Anskaffelse etter forskriftens del I // KONKURRANSEGRUNNLAG NAV Tiltak Akershus Anskaffelse av arbeidsrettet tiltak: Opplæring (AMO) Park og anlegg med steinlegging i Ullersmo fengsel, Kroksrud avdeling Anskaffelse etter forskriftens del

Detaljer

Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen. Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet

Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen. Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet 1 AVTALE OM KONSULENTBISTAND/KONSULENTOPPDRAG Avtalen er inngått mellom: Person eller

Detaljer

AVTALE OM KONSULENTOPPDRAG Bistand med utarbeidelse av hovedplan for Narvik stasjon og hovedplan for sterkningen Hell - Værnes.

AVTALE OM KONSULENTOPPDRAG Bistand med utarbeidelse av hovedplan for Narvik stasjon og hovedplan for sterkningen Hell - Værnes. AVTALE OM KONSULENTOPPDRAG Bistand med utarbeidelse av hovedplan for Narvik stasjon og hovedplan for sterkningen Hell - Værnes mellom Jernbaneverket (heretter kalt OPPDRAGSGIVER) og Navn (heretter kalt

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del B utkast til kontrakt for levering av tjenester

Konkurransegrunnlag Del B utkast til kontrakt for levering av tjenester Konkurransegrunnlag Del B utkast til kontrakt for levering av tjenester AVTALE OM LEVERING AV Rammeavtale Konsulentbistand Geodataseksjonen Region sør mellom [Fyll inn leverandør] Leverandør og Statens

Detaljer

TILBUD PÅ SKOGBRUKSPLANER OG RESSURSOVERSIKTER I HOLTÅLEN

TILBUD PÅ SKOGBRUKSPLANER OG RESSURSOVERSIKTER I HOLTÅLEN Navn Adresse Postnr Sted Trondheim 5.2.2015 TILBUD PÅ SKOGBRUKSPLANER OG RESSURSOVERSIKTER I HOLTÅLEN Du er en av flere skogeiere i kommunen som mangler skogbruksplan med Miljøregistrering i Skog (MiS).

Detaljer

Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten).

Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten). 1. Anvendelse Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten). Eventuelle avvikende kontraktsvilkår er uten virkning

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Leie av ett fly til fotografering av havert i september - oktober Tokt nr: fly

Konkurransegrunnlag. Leie av ett fly til fotografering av havert i september - oktober Tokt nr: fly Konkurransegrunnlag Leie av ett fly til fotografering av havert i september - oktober 2007 Tokt nr: 2007 805 fly Tilbudsfrist 10. august 2007 kl. 1430 Åpen anbudskonkurranse 1 Orientering om oppdragsgiver:

Detaljer

Krødsherad kommune. Brøyting ved avfallscontainere på Norefjell sesongen 2013/2014 til 2015/2016. Tilbudsforespørsel

Krødsherad kommune. Brøyting ved avfallscontainere på Norefjell sesongen 2013/2014 til 2015/2016. Tilbudsforespørsel Krødsherad kommune Brøyting ved avfallscontainere på Norefjell sesongen 2013/2014 til 2015/2016 Tilbudsforespørsel ÅPEN TILBUDSKONKURRANSE PÅ BRØYTING VED AVFALLSCONTAINERE PÅ NOREFJELL Krødsherad kommune

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling i ett trinn Etter forskriftens del I og del II (Under EØS- terskelverdi og uprioriterte tjenester)

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling i ett trinn Etter forskriftens del I og del II (Under EØS- terskelverdi og uprioriterte tjenester) KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling i ett trinn Etter forskriftens del I og del II (Under EØS- terskelverdi og uprioriterte tjenester) LEDERUTVIKLINGSPRGRAM FOR FROGN KOMMUNE SAKSNUMMER: 12/1635

Detaljer

TILBUD PÅ RESSURSOVERSIKTER I RISSA

TILBUD PÅ RESSURSOVERSIKTER I RISSA Trondheim 2016 TILBUD PÅ RESSURSOVERSIKTER I RISSA Du er en av flere skogeiere som mangler ressursoversikt med Miljøregistrering i Skog (MiS). Etter 1. januar 2016 kreves det dispensasjon for å kunne selge

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER Vedlegg C Generelle vilkår for kjøp av varer Side 1 av 7 GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER INNHOLD 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes

Detaljer

FORSVARET. Forsvarets logistikkorganisasjon Driftsanskaffelsesavdelingen Innkjøpskontor Felles og Støtte. Tilbudsforespørsel på Føreropplæring

FORSVARET. Forsvarets logistikkorganisasjon Driftsanskaffelsesavdelingen Innkjøpskontor Felles og Støtte. Tilbudsforespørsel på Føreropplæring FORESPØRSEL: 2014027296 Side 1 av 10 FORSVARET Forsvarets logistikkorganisasjon Driftsanskaffelsesavdelingen Innkjøpskontor Felles og Støtte Tilbudsforespørsel på Føreropplæring Forespørsel 2014027296

Detaljer

Vedlegg A-02: Alminnelige innkjøpsvilkår

Vedlegg A-02: Alminnelige innkjøpsvilkår Vedlegg A-02: Alminnelige innkjøpsvilkår A-2.1 Generelt Disse alminnelige innkjøpsvilkår gjelder for all levering av varer og tjenester til Ringsaker kommune hvor ikke annet er avtalt. Kjøper er Ringsaker

Detaljer

Kontrakt. vedrørende sekretariatsfunksjon for Villreinnemnda for

Kontrakt. vedrørende sekretariatsfunksjon for Villreinnemnda for Kontrakt vedrørende sekretariatsfunksjon for Villreinnemnda for.. Mellom Fylkesmannen i.. og. 1. Parter Følgende parter inngår med dette revidert kontrakt om sekretariatsfunksjon for Villreinnemnda for..:

Detaljer

RAMMEAVTALE OM TRANSKRIPSJON AV INTERVJUER

RAMMEAVTALE OM TRANSKRIPSJON AV INTERVJUER RAMMEAVTALE OM TRANSKRIPSJON AV INTERVJUER Avtalen er inngått mellom: Person eller firma org. nr: (heretter kalt oppdragstaker) og Riksrevisjonen org. nr.: 974 760 843 Sted og dato: Riksrevisjonen Oppdragstaker

Detaljer

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR 1. DEFINISJONER I Lisensavtalen med tilhørende lisensvilkår skal begreper som opplistet under forstås slik: Avtalen: Brukere: Brukerstøtteavtale: Dokumentasjon:

Detaljer

Multilux AS Standard leveringsbetingelser 2014

Multilux AS Standard leveringsbetingelser 2014 1. AVTALEN OG AVTALEINNGÅELSEN 1.1. Disse alminnelige leveringsbetingelser gjelder for alle leveranser fra Selger (Multilux AS) til Kjøper med mindre partene skriftlig har avtalt avvik. 1.2. Dersom det

Detaljer

KONTRAKT om Utrednings- og dokumentasjonsprosjekt (FoU) mellom KS (heretter kalt Oppdragsgiver) og

KONTRAKT om Utrednings- og dokumentasjonsprosjekt (FoU) mellom KS (heretter kalt Oppdragsgiver) og 1 KONTRAKT om Utrednings- og dokumentasjonsprosjekt (FoU) mellom KS (heretter kalt Oppdragsgiver) og (heretter kalt Oppdragstaker) 1. Prosjektutførelse 1.1 Innhold Oppdragstaker skal gjennomføre prosjektet

Detaljer

ALMINNELIGE KONTRAKTSVILKÅR (TJENESTEKJØP) FOR. Revidert Alminnelige kontraktsvilkår Larvik kommune Tjenester Side 1 av 5

ALMINNELIGE KONTRAKTSVILKÅR (TJENESTEKJØP) FOR. Revidert Alminnelige kontraktsvilkår Larvik kommune Tjenester Side 1 av 5 ALMINNELIGE KONTRAKTSVILKÅR (TJENESTEKJØP) FOR Revidert 17.4.2015 Alminnelige kontraktsvilkår Larvik kommune Tjenester Side 1 av 5 Innhold 1. Ansvar... 3 2. Kommersielle betingelser... 3 3. Prisendringer...

Detaljer

Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen

Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE

Detaljer

Kontrakt vedrørende kjøp av

Kontrakt vedrørende kjøp av Kontrakt vedrørende kjøp av Vedlegg 3 MATVARER Varegruppe 3 Fisk og fiskeprodukter mellom BALSFJORD KOMMUNE (heretter kalt KUNDEN) og for perioden (heretter kalt LEVERANDØREN) f.o.m. 15.06.2014 t.o.m.

Detaljer

KONKURRANSE for kjøp under NOK 500.000 eks. mva., jf. forskriftens del I. 3 Vaskemaskiner med opsjon på serviceavtale

KONKURRANSE for kjøp under NOK 500.000 eks. mva., jf. forskriftens del I. 3 Vaskemaskiner med opsjon på serviceavtale Namsos kommune KONKURRANSE for kjøp under NOK 500.000 eks. mva., jf. forskriftens del I 3 Vaskemaskiner med opsjon på serviceavtale Konkurransegrunnlag For levering til Namsos kommune v/ Sykeheim Innleveringsfrist:

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Jordsmonnkartlegging E6 Brattåsen Lien

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Jordsmonnkartlegging E6 Brattåsen Lien Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Jordsmonnkartlegging E6 Brattåsen Lien Dokumentets dato: 01.07.2013 Saksnummer: 2010231837 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1. Tilbudsinnbydelse...

Detaljer

Vedlegg C Utkast til avtale og kontraktsvilkår Avtale om tjenestekjøp. mellom. (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere)

Vedlegg C Utkast til avtale og kontraktsvilkår Avtale om tjenestekjøp. mellom. (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere) Vedlegg C Utkast til avtale og kontraktsvilkår Avtale om tjenestekjøp mellom (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere) Sted: Dato: Sted: Dato: For Fylkeskommunen: For Leverandør: INNHOLD

Detaljer

Konkurransegrunnlaget for åpen anbudskonkurranse om. kjøp av PC-er til skoler i Vågan kommune. Dato:

Konkurransegrunnlaget for åpen anbudskonkurranse om. kjøp av PC-er til skoler i Vågan kommune. Dato: Konkurransegrunnlaget for åpen anbudskonkurranse om kjøp av PC-er til skoler i Vågan kommune Dato: 05.06.2015 Saksnummer: 3-2015 1 Innbydelsen 1.1 Kort om anskaffelsen Vågan kommune innbyr til konkurranse

Detaljer

VEDLEGG D GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER

VEDLEGG D GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER VEDLEGG D GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 3 1 ANSATTE OG UNDEROPERATØRERS LØNNS- OG ARBEIDSFORHOLD... 3 2 ENDRINGER... 3 2.1 FORMKRAV

Detaljer

Veiledende salgs- og leveringsbestemmelser Januar 2008

Veiledende salgs- og leveringsbestemmelser Januar 2008 Veiledende salgs- og leveringsbestemmelser Januar 2008 Følgende salgs- og leveringsbetingelser kommer bare til anvendelse dersom de er gjort til en del av avtalen og noe annet ikke uttrykkelig er skriftlig

Detaljer

Kvalifikasjonsgrunnlag. Tjenestekonsesjonskontrakt. anskaffelse av: Driftsavtale bar Sarpsborg scene

Kvalifikasjonsgrunnlag. Tjenestekonsesjonskontrakt. anskaffelse av: Driftsavtale bar Sarpsborg scene Kvalifikasjonsgrunnlag Tjenestekonsesjonskontrakt anskaffelse av: Driftsavtale bar Sarpsborg scene Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Om oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang...

Detaljer

Avtale bygget på Annonsørforeningens anbefalte avtalebestemmelser mellom kunde og reklamebyrå. Rammeavtale om kjøp av reklamebyråtjenester mellom

Avtale bygget på Annonsørforeningens anbefalte avtalebestemmelser mellom kunde og reklamebyrå. Rammeavtale om kjøp av reklamebyråtjenester mellom Avtale bygget på Annonsørforeningens anbefalte avtalebestemmelser mellom kunde og reklamebyrå Rammeavtale om kjøp av reklamebyråtjenester mellom Norsk Tipping AS og (reklamebyråets navn) Avtalereferanse

Detaljer

Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus. er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og

Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus. er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Crowd Services AS Kundens underskrift

Detaljer

TILBUD PÅ SKOGBRUKSPLANER OG RESSURSOVERSIKTER I NAMSOS

TILBUD PÅ SKOGBRUKSPLANER OG RESSURSOVERSIKTER I NAMSOS Navn Adresse Postnr Sted Trondheim 10.12.2014 TILBUD PÅ SKOGBRUKSPLANER OG RESSURSOVERSIKTER I NAMSOS Du er en av flere skogeiere i kommunen som mangler skogbruksplan med Miljøregistrering i Skog (MiS).

Detaljer

Avtale om. leie av medlemssystemet Zubarus. er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og. (heretter kalt Kunden)

Avtale om. leie av medlemssystemet Zubarus. er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og. (heretter kalt Kunden) Avtale om leie av medlemssystemet Zubarus er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Kundens underskrift Leverandørens underskrift

Detaljer

Kjøp av medieovervåkingstjenester

Kjøp av medieovervåkingstjenester Til tilbydere Deres referanse Deres dato Vår referanse Vår dato 07/3760 13.12.2007 Kjøp av medieovervåkingstjenester Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse (FOA Del III) Sak 07/3760 Postadresse Postboks

Detaljer

RAMMEAVTALE MELLOM DET KONGELIGE UTDANNINGS- OG FORSKNINGSDEPARTEMENT (UFD) OG UNINETT FAS AS

RAMMEAVTALE MELLOM DET KONGELIGE UTDANNINGS- OG FORSKNINGSDEPARTEMENT (UFD) OG UNINETT FAS AS RAMMEAVTALE MELLOM DET KONGELIGE UTDANNINGS- OG FORSKNINGSDEPARTEMENT (UFD) OG UNINETT FAS AS FOR LEVERANSE AV Teknisk drift av TROFAST-tjenere for høgskolene Rammeavtale om teknisk drift av TROFAST-tjenere

Detaljer

TILBUD PÅ SKOGRESSURSOVERSIKT MED MIS I STRANDA, NORDDAL OG SYKKYLVEN

TILBUD PÅ SKOGRESSURSOVERSIKT MED MIS I STRANDA, NORDDAL OG SYKKYLVEN TILBUD PÅ SKOGRESSURSOVERSIKT MED MIS I STRANDA, NORDDAL OG SYKKYLVEN Alle skogeiere i Stranda, Norddal og Sykkylven mangler ny skogressursoversikt med Miljøregistrering i Skog (MiS). Etter 1. januar 2016

Detaljer

Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer

Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE

Detaljer