Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested:, Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 10:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested:, Kommunestyresalen Dato: 24.01.2013 Tidspunkt: 10:00"

Transkript

1 Formannskapet Utvalg: Møtested:, Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post eller telefon som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Saksliste Saksnr PS 1/13 PS 2/13 PS 3/13 PS 4/13 PS 5/13 PS 6/13 PS 7/13 Innhold Håja barnehage - ny kostnadsramme Endring takstgrunnlag eiendomsskatt på boliger. Søknad om tilskudd - Rekrutteringsprosjekt Hammerfest - en by og bo i - ny behandling KU åpning for Petroleumsvirksomhet i Barentshavet sørøst Reglement for Hammerfest kommunes finansforvaltning Kommunale foretak - evaluering Godkjenning av protokoll Muntlig orientering: - Status sentralen Saksdokumentene er lagt ut til offentlig gjennomsyn på Hammerfest rådhus - servicekontoret, Hammerfest bibliotek og kommunens hjemmeside. Møtet er åpent for publikum! Alf E. Jakobsen ordfører

2 Saksbehandler: Leif Vidar Olsen Saksnr.: 2012/1142-8/ Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 1/13 Formannskapet Kommunestyret Saksdokumenter ikke vedlagt: Hammerfest Eiendom KF økt kostnadsramme for Håja barnehage Håja barnehage - ny kostnadsramme Saken gjelder Byggeprosjektet Håja barnehage har vært ute på anbud. Anbudene er høyere enn vedtatt kostnadsramme. Hammerfest Eiendom KF behandlet saken og foreslår en høyere kostnadsramme med finansiering. Saksutredningen under inneholder følgende: A. Hammerfest Eiendom KF s saksutredning, innstilling og vedtak B. Rådmannens vurdering og innstilling A. Hammerfest Eiendom KF s saksutredning, innstilling og vedtak Kommunestyrevedtak: PS 33/12 Håja barnehage, nytt bygg Rådmannens forslag til vedtak: Vedtaket bør formuleres slik: 1. Hammerfest kommunestyre vedtar å bygge Håja barnehage med 5 avdelinger med 120 plasser. 2. Investeringsrammen økes til kr fordelt (20%) i 2012 og (80%) i Økte driftskostnader og økte tekniske driftsutgifter innreguleres i økonomiplan med helårsvirkning i Saksprotokoll i Kommunestyret Behandling Votering: Som innstillingen enstemmig vedtatt.

3 Prosjektet har vært på anbudsrunde og fått en kostnadsøkning på kr i forhold til kostnadskalkyle K1, til sammen kr inkl. riving av eksisterende bygg. Økning av kostnadene skyldes i hovedsak økte kostnader på EL og VVS arbeider i tillegg til økte kostnader generelt. Planlagt oppstart er satt til første del av mars i år, byggetid er satt til 15 måneder. Før kontrahering av entreprenør må øket kostnadsramme være godkjent. Vedståelsesfrist fra entreprenør er satt til 1. mars i år, etter denne tid er tilbudet ikke gjeldende. Investeringsoversikt K2 rev Antall avdelinge og plasser: 5 avd. 120 plasser Post K1 K2 Anmerkning: 1. Felleskostnader: Bygning VVS Elkraft Tele og data Inngår i (4) 6. Andre installasjoner Huskostnad (1-6) Utendørs Inngår i (2) Entreprisekostnad (1-7) Generelle kostnader /Prosjektering Byggekostnad Spesielle kostnader: a) Merverdigavgift b) Inventar c)riving eks bygg d) Beskyttelse av jordkabel Inngår i (2) e) Utsmykning f) Finanskostnader g) Avgifter til kommunen h) Ref. av opparbeidelseskostnader Grunnkalkyle (1-9) Forventet tillegg a) Sikkerhetsmargin 6 % av b.kost + mva b) Prisstigning i byggetida Sum 1-10 Prosjektkostnad

4 Post 9 er inkl. mva. Finansieringsplan Sum Byggekostnad Mva % egenkap. Kommunen Lån Styrets vurdering Etter det styret kan se er økning av kostnadsrammen nødvendig for å kunne gjennomføre prosjektet utefra bestilling. Entreprenør må antas med forbehold om godkjennelse av kommunestyret. Styrets forslag til vedtak: Styret i Hammerfest Eiendom KF godkjenner økning av kostnadsramme for bygging av nytt bygg til Håja barnehage, ny kostnadsramme kr B. Rådmannens vurdering Rådmannen mener at prosjektrammen må økes, men må endres og reduseres noe i forhold til Hammerfest Eiendom KF sitt vedtak. Refusjon MVA må endres fra kr 15,7 mill til kr. 12,4 mill. Mva må beregnes av kostnadsrammen med mindre unntak. Utsmykning kr var ikke opprinnelig budsjettert. Rådmannen mener at posten kan utgå, spesielt nå når kostnadsrammen ikke holder. Rådmannen mener at finanskostnadene kr er beregnet for høyt. Korrekt beløp vil være kr i byggeperioden. Prosjektrammen blir da kr og kan finansieres slik: Finansieringsplan Sum Byggekostnad Mva % egenkap. Kommunen Lån Dette betyr at kommunens overføringer til Hammerfest Eiendom KF endres; Egenkapitalen øker Driftskostnader 2013 reduseres i forhold til opprinnelig budsjett 2013 Driftskostnader økes fom 2014 i forhold til økonomiplanen.

5 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret vedtar ny prosjektramme K2 for Håja barnehage på kr Prosjektet finansieres slik: Finansieringsplan Sum Byggekostnad Mva % egenkap. Kommunen Lån Hammerfest kommunes og Hammerfest Eiendom KF s budsjett 2013 og økonomiplan endres i tråd med finansieringsvedtaket.

6 Saksbehandler: Trond Rognlid Saksnr.: 2013/49-1/ Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 2/13 Formannskapet Kommunestyret Saksdokumenter vedlagt: Saksdokumenter ikke vedlagt: Endring takstgrunnlag eiendomsskatt på boliger. Saken gjelder Sakens bakgrunn og fakta Stortinget vedtok i forbindelse med statsbudsjettet for 2013 å endre loven om eiendomsskatt på boliger. Tidligere har kommunene måtte taksert boligeiendommene hvert 10.ende år. Fra og med skatteåret 2014 vil kommunene kunne velge mellom to alternativer: 1. Taksere eiendommene som tidligere 2. Benytte taksten som var satt på eiendommen ved ligningen året før. Hammerfest kommune skal i 2013 foreta retaksering av alle skatteobjekter i kommunen. Kostnaden ved retaksering av boligeiendommer vil sannsynligvis ligge på noe over 2 millioner. Dette er kostnader vi ikke vil få dersom vi velger å benytte taksten som er satt på eiendommen ved ligningen. Det er liten grunn til å tro at de to måter å taksere eiendommene på vil gi vesentlig forskjellig resultat. Det som vil påvirke den eiendomsskatten for den enkelte bolig vil da bli de elementer vi legger inn i den beregningsmetoden vi velger å bruke: Bunnfradrag Reduksjonsfaktor Skattesats Denne saken omhandler kun hvilke metode vi skal bruke for å komme frem til verdien/takst, og vi vil i en senere sak komme tilbake til beregningsmetoden for eiendomsskatten. Det er viktig å få en rask avklaring på metode for fastsettelse av verdi/takst, da valg av alternativ 1 medfører at arbeidet må starte umiddelbart.

7 Rådmannens vurdering Det vil påløpe relativt store kostnader ved egen retaksering av boliger, og det vil være en stor fordel om boligeierne kun har en offentlig verdi/takst, både på ligningen og ved beregning av eiendomsskatten, og forholde seg til. Rådmannen vurderer derfor alternativ 2 ovenfor som den gunstigste måten å verdisette eiendommene på. Denne endringen for ingen betydning for taksering av øvrige skatteobjekter. Rådmannens forslag til vedtak: 1. Hammerfest kommunestyre vedtar å benytte verdien/taksten som var satt på eiendommen ved ligningen året før skatteåret som grunnlag for beregning av eiendomsskatt på boligeiendommer fra og med skatteåret Hammerfest kommunestyre ber om at administrasjonen fremmer forslag til endring av beregningsmetodene og skattesatsene senest ved budsjettbehandlingen for 2014.

8 Saksbehandler: Bjørn-Harry Risto Saksnr.: 2012/2324-4/ Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 3/13 Formannskapet Saksdokumenter vedlagt: 1 Søknad om midler til rekrutteringsprosjekt 2 Rapport forprosjekt_13_07_12.pdf.pdf 3 Søknad om tilskudd - Rekrutteringsprosjekt Hammerfest - en by og bo i Saksdokumenter ikke vedlagt: Søknad om tilskudd - Rekrutteringsprosjekt Hammerfest - en by og bo i - ny behandling Tilleggsopplysninger til Formannskapssak 112/12 Sakens bakgrunn og fakta I det følgende er kopi av notat fra Hammerfest Næringsforening som svar på de spørsmål Hammerfest Formannskap etterspurte i møte i forbindelse med søknad om finansiell deltakelse i rekrutteringsprosjekt. Administrasjonen er gjort oppmerksom på at ENI ikke lenger deltar i prosjektet Notat fra Hammerfest Næringsforening: Hammerfest en by og bo i. Visjonen Hammerfest er et naturlig førstevalg å bo i og flytte til fordi det er en by med trivsel, opplevelser og utfordringer en by i utvikling! Hovedmål: På en offensiv måte skal Hammerfest sine kvaliteter og tilbud synliggjøres. Samarbeidet skal sørge for å markedsføre Hammerfest som en attraktiv by å flytte til og slik lykkes i å rekruttere

9 nødvendige kompetanse til byen. Dette skal skje gjennom å skape samarbeid og fagmiljø på tvers av bedrifter og mellom bedrifter og offentlig virksomhet, samt gjennom å utvikle metoder og verktøy egnet for formålet. Prosjektperiode og bedrifter i prosjektet Prosjektperioden er Prosjektet går i gang straks finansieringen er på plass. Det skal ansettes en prosjektleder som skal være dedikert i prosjektet, denne personen må være på plass før prosjektet skyter fart. For næringslivet er det flere måter og være med i prosjektet på. Først av alt gjennom medlemskap i Hammerfest Næringsforening, på dette tidspunkt har foreningen 140 medlemsbedrifter slik at disse er automatisk med gjennom sitt medlemskap med (ref.søknadens punkt 6 ) videre kan bedriftene tegne partnerskapsavtaler som gir de med større rekrutteringsbehov tilgang til andre deler i prosjektet. For offentlige bedrifter (som ikke har medlemskap i Hammerfest Næringsforening) vil vi tegne egne partnerskaps avtaler. Helse Finnmark er et slikt eksempel. Vi rekrutterer bedrifter til prosjektet etter hvert som de etablerer seg i Hammerfest og vil være i kontakt med disse fortløpende. Prosjektet skal etter at prosjektperioden er over være selvfinansierende, det vil si at det etableres mange betalbare tjenester. Budsjett og finansiering: Finansiering: Finnmark Fylkeskommune Hammerfest Kommune Bedriftsandeler Budsjett: Kostnader total Administrasjon: Prosjektledelse Prosjektmedarbeider Reisekostnader Overordnet administrasjon Uforutsette kostnader Evaluering Totalt administrasjon Strategiområde 1 Hjemmeside Profilmateriell Direkteutsendelse av brev Studenttiltak Sum Strategiområde 2 Direkte markedsføring Rekrutteringsmesser Sum Strategiområde 3 Velkomstbrev/pakke Fadderordning Ny i byen Sum Total sum

10 Hvem vi samarbeider med I dag er det Hammerfest Flerfaglige Opplæringskontor som jobber med plasser for lærlinger, prosjektet vil holde god kontakt med denne aktøren og sammen se på muligheter for samarbeidsarenaer. Det samme gjelder for Trainee Finnmark og deres prosjekt. Det er ingen konkurranse aspekter i forhold til disse aktører. Et godt samarbeide resulterer i at flere aktører lykkes og at vi lykkes sammen. Hammerfest Næringsforening vil fortsette og samarbeid med begge parter og forhåpentligvis i enda større grad når vi nå får ressurser som kan være dedikert disse oppgavene. Hammerfest Voksenopplæringssenter er en tilbyder av norsk kurs, som vi ønsker at bedriftene skal benytte seg av. Vi samarbeider allerede i dag med voksenopplæringssenteret og er en formidler av deres kurs ut til våre medlemsbedrifter. Hvordan prosjektet skal påføre voksenopplæringssenteret økte kostnader er vanskelig å se. Til sist; det er viktig og vesentlig at vi i fellesskap setter Hammerfest på kartet. Det handler i stor grad om å bli god sammen. Det er i Hammerfest mange gode krefter som gjør utrolig mye bra for Hammerfest, nå er det på tide at vi formidler dette til resten av verden sammen. Det kan vi gjøre blant annet gjennom et godt nettsted og gjennom gode ambassadører, blant annet på studiesteder (ref søknadens punkt ) Hjemmeside med tilhørende databaser Selve budsjettet til området: Strategiområde 1 Hjemmeside Profilmateriell Direkteutsendelse av brev Studenttiltak Sum Hensikt og formål med hjemmeside omtales i selve søknaden om felles gode problematikk og gir en indikasjon på hvorfor dette søkes finansiert av Hammerfest Kommune. Det omtales også i søknadens punkt og under strategiområde 1 punkt Presentasjonen på nettet skal medvirke til at flere flytter til Hammerfest. Websidene skal gi folk som er interessert i å flytte til Hammerfest den informasjonen de trenger, presentert på en attraktiv, lettfattelig og oversiktlig måte. Presentasjonen må vise hva Hammerfest sitt særpreg er, og hva som gjør Hammerfest til den riktige byen å flytte til. Informasjonen skal gis på flere språk, tilpasset bedriftenes rekrutteringsstrategier, og skal som et minimum inneholde informasjon om: ledige stillinger, bedrifter til salgs, næringseiendommer til leie/salg, hus til salgs/leie med visning på kart, skoler, barnehager, helsetilbud, kultur og fritidstilbud alle med visning på kart. Informasjon om høyere utdanning,

11 videreutdanning, norskkurs, andre offentlige tjenester samt linker til andre relevante nettsteder. Mest mulig av informasjonen skal hentes elektronisk fra andre kilder og oppdateres automatisk. Sosiale media skal brukes strategisk og aktivt gjennom en klar strategi som utvikles basert på erfaringer fra lignende prosjekter med godt resultat. Det skal i tillegg utvikles en database for arbeidsgivere som inneholder kandidatbase med CV er, studentoversikt, samt praktisk og nyttig informasjon om de formelle prosedyrer ved ansettelse av utenlandsk personale, bedriftskultur samt aktiviteter i prosjektet. Profilmateriell Profilering og informasjon er to forskjellige ting. Samtidig fungerer informasjon i mange tilfeller også til å profilere, i dette tilfellet, Hammerfest. Det skal utarbeides et felles informasjonsmateriell/profil som skal brukes på messer og til utsendelse av informasjon. Herunder plakater, roll-ups, brosjyrer, mapper og give-aways. Direkte brev til utflyttede Hammerfestinger i aldersgruppen år Denne gruppen vet hva Hammerfest som by har å by på, har et forhold til byen og nettverk. Det de kanskje ikke vet er alle mulighetene som nå finnes det skal vi fortelle dem om i årlige direkte brev til hver enkelt. Holde kontakt med utflyttede studenter Videreføre karrierevorspiel, sende ut faste nyhetsbrev med fokus på karrieremuligheter og presentasjon av bedrifter få til avtale og gi gratis e-avis abonnement for studenter (Altamodellen). I tillegg skal man engasjere studenter for å markedsføre Hammerfest på sitt studiested, såkalte Hammerfestambassadører. Synlighet Prosjektet skal ha en klar mediestrategi som skal gjøre at fokus rettes mot mulighetene i Hammerfest. Blant tiltakene er å skrive kronikker til nasjonale media om positive hendelser som skjer i Hammerfest, invitere media (både nasjonal og internasjonal) på besøk og lage et konkret opplegg rundt besøket for å få fram mulighetene i byen. Prosjektet skal være tilstede og representert på viktige arenaer for å fortelle de gode historiene. Identitetsbygging lokalt Hammerfest er et sterkt merkevarenavn. Vi må bygge rundt og forsterke Hammerfestidentiteten slik at den blir et positivt begrep blant de som bor her, og på den måten forsterker positivismen seg utover via de uformelle kanalene. Igjen skal dette skje gjennom en aktiv medieprofil, nyhetsbrev og tilstedeværelse på de riktige arenaene. For å øke forståelsen tar jeg med et eksempel fra Bodø Kommune: I Bodø har de tilsvarende prosjekt som har en kostnadsramme på 5 millioner pr år. Dette finansieres gjennom et partnerskap mellom 19 bedrifter og Bodø kommune. I dette prosjektet eide man en hjemmeside som ble videreutviklet, dette kostet i overkant av kr Denne kompetansen ble kjøpt eksternt. Hjemmesiden deres inneholder ikke databaser, den har mange linker og ingen oversettelser så langt. I tillegg til dette hadde de kostnader ved en kampanje hjemmeside som kostet kr å utvikle. Utgifter til webredaktører og serverleie kommer i tillegg til nevnte kostnader. At Bodø så massivt har valgt å sette seg selv på kartet, har allerede gitt resultater.

12 Her er noen eksempler fra pressen: Bodø i verdenstoppen; Er blant National Geographics tjue beste reisemål for Også i gårdagens Aftenposten blir Bodø fremhevet som en "inngangsport", men vinkler da på Bodøs nordlige beliggenhet: Selve inngangsporten til det arktiske", skriver de om nordlandshovedstaden. "Inngangsporten til evige, lyse sommernetter, uforglemmelige fjell, nordlys, skrei og småsei, kritthvite strender og veier uten asfalt" står det i beskrivelsen som har løftet Bodø til topps i VGkåringen Slike oppslag gir ikke bare utslag innefor reiseliv, men handler like mye om et godt omdømme noe som igjen fører til at det blir enklere og rekruttere Bodø kommune er kun et eksempel blant flere. Vårt budsjett er laget ut fra undersøkelser fra flere kommuner som har gjort tilsvarende jobber som vi er i ferd med å gjøre. Det er helt klart at en god og informativ hjemmeside er et viktig og riktig arbeid i rekrutteringssammenheng og må utføres av profesjonelle. Denne kompetansen må med andre ord kjøpes eksternt. Ved videre fremdrift av prosjektet vil det måtte utarbeides kravspesifikasjoner til leverandører Når det gjelder profilmateriell må utstyret designes, trykkes og distribueres. En prosess med å utarbeide en design som gir de budskap og uttrykker det vi ønsker for å nå våre må er både tidkrevende og kostbart. Rådmannens vurdering Innstillingen fra administrasjonen opprettholdes, men i punkt 2 og 3 er årstallene endret slik at første år blir 2013 i stedet for Rådmannens forslag til vedtak: 1. Under forutsetning av fullfinansiering innvilger Hammerfest formannskap 27,9 % (inntil kr ,-) til 3-årig rekrutteringsprosjekt i regi av Hammerfest Næringsforening 2. Tilskuddet fordeles med kr ,- hvert år i h.h.v. 2013, 2014 og Tilskudd for 2013 utbetales som startkapital så snart fullfinansiering av prosjektet er dokumentert. 4. Tilskuddet belastes strategisk næringsfond 5. Forutsetningen for tilskuddet er at det gjennomføres en årlig intern evaluering av iverksatte tiltak som rapporteres til Hammerfest kommune v/rådmannen. Etter prosjektets avslutning gjennomføres ekstern evaluering. 6. Siste års utbetaling foretas på bakgrunn av revisorbekreftet prosjektregnskap for hele prosjektet.

13 Saksbehandler: Bjørn-Harry Risto Saksnr.: 2012/2324-2/ Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Formannskapet Møtedato Saksdokumenter vedlagt: Ingen Saksdokumenter ikke vedlagt: Rapport forprosjekt Søknad om tilskudd - Rekrutteringsprosjekt Hammerfest - en by og bo i Saken gjelder Hammerfest Næringsforening søker om kr ,- i tilskudd fra Hammerfest kommune til felles rekrutteringsprosjekt. Tilskuddet søkes fordelt over 3 år med kr ,- hvert år for h.h.v. 2012, 2013 og Hele rekrutteringsprosjektet har en totalramme på kr ,-. Sakens bakgrunn og fakta Det har vært gjennomført en forstudie og et forprosjekt med de største arbeidsgiverne i Hammerfest. Deltakerbedrifter i prosjektet: Formål: Hammerfest kommune Helse Finnmark Statoil Eni Aibel BIS Industrier Aker Solutions Hammerfest Næringsforening Pro Barents Boreal Transport Nord Mainstream Norway Seafoods Hammerfest Industrifiske Bidra til å få innpendlere til å bosette seg i Hammerfest Bidra til at Hammerfest blir foretrukket arbeids- og bosted for utenlandsk kompetanse Bidra til at arbeidsgivere klarer å rekruttere til ledige stillinger Hammerfest kommunes representant i prosjektet har vært ass. rådmann. Forprosjektet definerte følgende arbeidstakere de ønsket å rekruttere:

14 - Ingeniør og fagteknisk personell (fagarbeidere, montører) - Helsepersonell; helsefagarbeidere, vernepleiere, sykepleiere - Pedagogisk personale skole og barnehage - Unge mennesker i etableringsfasen - Folk som ønsker å bosette seg i Hammerfest Og hvordan man skal nå målgruppene: - Skape en attraktiv by som har mye å tilby på fritiden Kulturskole, fritidstilbud, idrett, kino/kultur, uteliv, butikker etc. - Skaffe boliger - tilgjengelige boligtomter - Helhetlig rekruttering av familier - tilby jobb til begge voksne - Fortelle de gode historiene om Hammerfest Nærhet til alt, natur og friluftsliv og urbane tilbud, tiltakspakken, kulturtilbud, gode skoler og barnehager, rikt tilbud til barna innen alle idretter m. mere - Rekruttere lokalt; studenter, unge arbeidstakere og lærlinger - Karriereutvikling; studietilbud rettet mot næringslivets behov Deltakerbedriftene har besluttet å videreføre rekrutteringsprosjektet i et hovedprosjekt med følgende visjon og formål: Visjonen: Hammerfest er et naturlig førstevalg å bo i og flytte til fordi det er en by med trivsel, opplevelser og utfordringer en by i utvikling! Hovedmål: På en offensiv måte skal Hammerfest sine kvaliteter og tilbud synliggjøres. Samarbeidet skal sørge for å markedsføre Hammerfest som en attraktiv by å flytte til, og slik lykkes i å rekruttere nødvendige kompetanse til byen. Dette skal skje gjennom å skape samarbeid og fagmiljø på tvers av bedrifter og mellom bedrifter og offentlig virksomhet, samt gjennom å utvikle metoder og verktøy egnet for formålet. Hovedprosjektet skal definere og gjennomføre rekrutteringstiltak, og definere hvilke tjenester som bør utvikles før, under og etter rekrutteringsprosessen. Prosjektet skal også definere hvem som skal ha ansvar for de forskjellige oppgavene. Prosjektet følger 3 strategier: Strategi 1 Strategi 2 Strategi 3 informasjon og markedsføring (felles og oppdatert info) rekruttering trivsel og inkludering Med tiltak under hver strategi: Tiltaksplan for strategiområde 1 informasjon og markedsføring Hammerfest må dyrke sitt særpreg, og ikke forsøke å bli en dårlig kopi av noen andre.

15 Hjemmeside med tilhørende databaser Presentasjonen på nettet skal medvirke til at flere flytter til Hammerfest. Websidene skal gi folk som er interessert i å flytte til Hammerfest den informasjonen de trenger, presentert på en attraktiv, lettfattelig og oversiktlig måte. Presentasjonen må vise hva Hammerfest sitt særpreg er, og hva som gjør Hammerfest til den riktige byen å flytte til. Informasjonen skal gis på flere språk, tilpasset bedriftenes rekrutteringsstrategier, og skal som et minimum inneholde informasjon om: ledige stillinger, bedrifter til salgs, næringseiendommer til leie/salg, hus til salgs/leie med visning på kart, skoler, barnehager, helsetilbud, kultur og fritidstilbud alle med visning på kart. Informasjon om høyere utdanning, videreutdanning, norskkurs, andre offentlige tjenester samt linker til andre relevante nettsteder. Mest mulig av informasjonen skal hentes elektronisk fra andre kilder og oppdateres automatisk. Sosiale media skal brukes strategisk og aktivt gjennom en klar strategi som utvikles basert på erfaringer fra lignende prosjekter med godt resultat. Det skal i tillegg utvikles en database for arbeidsgivere som inneholder kandidatbase med CV er, studentoversikt, samt praktisk og nyttig informasjon om de formelle prosedyrer ved ansettelse av utenlandsk personale, bedriftskultur samt aktiviteter i prosjektet. Profilmateriell Profilering og informasjon er to forskjellige ting. Samtidig fungerer informasjon i mange tilfeller også til å profilere, i dette tilfellet, Hammerfest. Det skal utarbeides et felles informasjonsmateriell/profil som skal brukes på messer og til utsendelse av informasjon. Herunder plakater, roll-ups, brosjyrer, mapper og give-aways. Direkte brev til utflyttede Hammerfestinger i aldersgruppen år Denne gruppen vet hva Hammerfest som by har å by på, har et forhold til byen og nettverk. Det de kanskje ikke vet er alle mulighetene som nå finnes det skal vi fortelle dem om i årlige direkte brev til hver enkelt. Synlighet Prosjektet skal ha en klar mediestrategi som skal gjøre at fokus rettes mot mulighetene i Hammerfest. Blant tiltakene er å skrive kronikker til nasjonale media om positive hendelser som skjer i Hammerfest, invitere media (både nasjonal og internasjonal) på besøk og lage et konkret opplegg rundt besøket for å få fram mulighetene i byen. Prosjektet skal være tilstede og representert på viktige arenaer for å fortelle de gode historiene. Identitetsbygging lokalt Hammerfest er et sterkt merkevarenavn. Vi må bygge rundt og forsterke Hammerfestidentiteten slik at den blir et positivt begrep blant de som bor her, og på den måten forsterker positivismen seg utover via de uformelle kanalene. Igjen skal dette skje gjennom en aktiv medieprofil, nyhetsbrev og tilstedeværelse på de riktige arenaene. Tiltaksplan for strategiområde 2 rekruttering Samarbeid mellom bedrifter om søkere Få til et godt samarbeid og system for å utvikle felles annonsering, videreformidling av søkere og søknader på en hensiktsmessig måte samt en klar strategi på og fokus på jobb for 2 tiltak. Direkte markedsføring mot yrkesgrupper som næringslivet i Hammerfest har behov for Man skal identifisere yrkesgrupper som næringslivet i Hammerfest har vanskeligheter med å rekruttere arbeidstakere til, utarbeide en direkte markedsføringsstrategi mot disse gruppene. Rekrutteringsmesser Initiere og ha ansvaret for felles deltakelse på utdannings og rekrutteringsmesser organisert sammen med bedrifter og hvis mulig studenter fra Hammerfest på studiestedet. Det skal også opprettes og

16 utvikles en kunnskapsbase over strategiske viktige møtearenaer og messer knyttet opp mot rekruttering, både i nasjonalt og internasjonalt. Formålet er å gjøre det enklere for bedrifter i Hammerfest å finne de mest relevante arenaene med tanke på strategisk rekrutteringsarbeid. Vertskapstilbud Ved jobbintervju: Førsteinntrykket er veldig viktig, og man skal utvikle tjenester og opplegg som gjør at kandidater blir tatt godt imot ved førstegangsbesøk i Hammerfest. De skal bli vist rundt i byen og få informasjon samt se tilbud/tjenester som er tilpasset akkurat den kandidaten samt aktuelle boliger/boligområder. Ved tilflytting Ankomstservice vil innebære høy grad av personlig service for arbeidstakeren og dens familiemedlemmer. Dette skal sørge for at overgangen og tilpasningen i Hammerfest vil gå mest mulig smertefritt samt gi en god opplevelse av å være velkommen. Tilbud som kan være aktuelle er bistand til boligsøk, kontakt med ligningskontor, folkeregisteret, barnehagesøk, skolebistand, bank, kulturskole etc. Informasjon til langpendlerne Det skal utvikles informasjonsmateriell til arbeidstakere som i dag langpendler inn til Hammerfest. I samarbeid med arbeidsgivere skal det utvikles målrettet informasjons og markedsmateriell som er aktuell for denne gruppen med sikte på å få disse bosatt. Tiltaksplan for strategiområde 3 trivsel og inkludering Velkomstbrev/pakke Velkomstbrev fra ordføreren sammen med noe standard informasjon samt linker/adresser/telefonnr til hvor du finner den nødvendige informasjonen som kan være aktuell. I tillegg ligger det en invitasjon til neste ny i byen arrangement. Her abonnerer man rett og slett på lister fra folkeregisteret og posten, slik at når nye innbyggere flytter til Hammerfest blir det fanget opp umiddelbart. Tilflyttervert Det skal utvikles en vertskapsfunksjon/tjeneste som skal bistå arbeidsgivere og arbeidstakere i å bli integrert i byen. Tjenestene må tilpasses hvert enkelt oppdrag, men i denne ligger også en førstelinjetjeneste hvor tilflytterne kan henvende seg. Fadderordning Mobilisere de enkelte arbeidsplassene samt frivillige lag og foreninger for å få på plass en fadderordning for å få tilflytterne sosialt integrert. Ny i byen Videreutvikle Ny i Byen som er et svært populært arrangement, slik at man får til flere mindre arrangementer i løpet av et år istedenfor et stort ett. Målet er at tilflyttere skal finne en sosial møteplass med lav terskel for deltakelse i tillegg få tilgang til interessant informasjon. Språkopplæring En stor del av tilflytterne som kommer til Hammerfest i dag, og som vil bli rekruttert framover, vil ha en annen nasjonalitet enn norsk. Det er avgjørende for sosial integrering i lokalsamfunnet av de da behersker norsk. Tilpassede språkkurs er derfor avgjørende å kunne tilby de utenlandske arbeidstakerne. Jf Introduksjonsloven har ikke arbeidsinnvandrere fra land utenfor EU rett til gratis norskopplæring, men har plikt til å gjennomføre 300 timer opplæring.

17 Arbeidsinnvandrere fra EU land har verken rett eller plikt til norskopplæring. Det skal, i samarbeid med voksenopplæringssenteret i Hammerfest, utvikles og tilbys både generelle og skreddersydde kurs i norskopplæring tilpasset den enkelte arbeidstaker/arbeidsgiver. Herunder skal det også kunne tilbys integrert i kursene temaer som prosjektstyring, arbeidsmetoder, arbeidsformer etc. Kostnader og finansiering Prosjektkostnader over 3 år er kr ,- fordelt pr år: Som forutsettes finansiert som følger: Tilskudd Finnmark Fylkeskommune: kr ,- ( 32,2 %) tilsagn foreligger Tilskudd Hammerfest kommune: kr ,- ( 27,9 %) Egenandel deltakerbedriftene: kr ,- ( 39,9 %) Fullfinansiert: kr ,-

18 Prosjektet organiseres med en styringsgruppe på 3 representanter fra partnerskapsbedriftene, 1 representant fra Hammerfest kommune og 1 representant fra Hammerfest Næringsforening. Det ansettes egen prosjektleder etter åpen utlysning. Prosjektleder vil ha det operative prosjektansvar, samt budsjett- og rapporteringsansvar overfor styringsgruppen. Prosjektet skal eksternt evalueres etter avslutning i forhold til målkriterier som fastsettes av styringsgruppen. Rådmannens vurdering Rekruttering av bosatt kvalifisert arbeidskraft er, og vil være, en av Hammerfestsamfunnets store utfordringer. Den økte aktiviteten vi ser for oss innenfor lokalt næringsliv i forbindelse med den positive utviklingen av olje- og gassvirksomheten i Barentshavet vil medføre store utfordringer for næringslivet når det gjelder å få tak i kvalifisert personell. For næringslivet gjelder dette spesielt rekruttering av ingeniører og fagarbeidere innen ulike disipliner. Slik vi vurderer utviklingen på kort og mellomlang sikt mener vi at nesten all kjent og planlagt aktivitet på norsk sektor i Barentshavet de neste år vil skje med utgangspunkt i Hammerfest. Den industriklyngen som er etablert i Hammerfest har i stor grad hatt fabrikken og aktiviteten på Melkøya som primærmarked. Med utbyggingen av Goliat, og framtidig utbygging av Skrugard/Havis vil vi se nye aktører og nye disipliner innen sub-sea og offshore drift etablere seg i Hammerfest. Samtidig vil leteaktiviteten i Barentshavet øke betraktelig de nærmeste år og skape større aktivitet på basen, i havna og i lokalt næringsliv for øvrig. Etterspørselen etter kvalifisert personell vil øke tilsvarende, og det i sterk konkurranse med resten av landet. Innen offentlig sektor vil vi ha økende behov for kvalifisert personell innen pleie- og omsorgsektoren, skoleverket og barnehagesektoren. Samtidig vil offentlig sektor måtte konkurrere med petroleumsnæringen om administrativt personell og ingeniører/fagarbeidere. Ansvaret for egen rekruttering ligger på hver enkelt arbeidsgiver, og arbeidsgiver er primært opptatt av å fylle opp de konkrete stillingene som utlyses. Helhetstenkingen kan ikke overlates alene til hver enkelt arbeidsgiver. Her har det offentlige en tilretteleggerrolle. For Hammerfest kommune er det viktig at arbeidstakerne som skal fylle stillingene i privat og offentlig sektor vil bosette seg i Hammerfest. Skatteinntektene/rammetilskuddet vil være avgjørende for kommunens evne til videreutvikling av nødvendig kommunal infrastruktur. Det viktigste elementet i rekruttering av fast bosatt arbeidskraft er først og fremst attraktiv jobb. I tillegg vurderes bolig, skole/barnehage, arbeid til flerkarrierefamilier og attraktivitet i form av kultur- og fritidsaktiviteter, integrering, trivsel og andre elementer som kan defineres inn under begrepet bolyst. Mange aktører har jobbet med prosjekter og ideer innen temaet rekruttering, omdømmebygging og bolyst. Dette har i stor grad vært ad-hoc tiltak uten bred forankring og uten felles organisering. Prosjektet som nå ønskes iverksatt av byens største arbeidsgivere vil være det første prosjektet med organisert samarbeid og med bred forankring i kommune og næringsliv.

19 Mange av tiltakene som planlegges iverksatt er kapasitetsmessig vanskelig å gjennomføre og følge opp på egen hånd. Det gjelder bl.a. studenttiltak, utdanningsmesser, velkomsttilbud og ikke minst drift og oppfølging av en rekrutteringsdatabasebase for arbeidsgivere via internett som beskrevet i prosjektet. Også arbeidet for videreutvikling at tilbudet ved videregående skole i tråd med næringslivets behov vil kunne styrkes og intensiveres ved at kommunen og en samlet næring står sammen om krav med bakgrunn i synliggjorte behov. På den annen side planlegges det tiltak som kommunen allerede benytter store økonomiske og personellmessige ressurser til gjennomføring. Det gjelder bl.a. utarbeidelse av materiell til profilering/markedsføring, annonsering. Ved samordning av disse oppgavene kan kommunen spare en del på egne kostnader og ressursbruk, samtidig som vi kan oppnå bredere profilering. Dersom prosjektet tar mål av seg å benytte lokal kompetanse i tiltakene vil prosjektet virke kompetansehevende for lokale aktører. Næringslivet tar, gjennom 40 % finansiell deltakelse i prosjektet, et betydelig ansvar for å utvikle fellesgoder som på sikt vil bidra til enklere rekruttering. Fylkeskommunen deltar i prosjektet med betydelig finansiering, og det vil være rimelig at også Hammerfest kommune deltar. I tillegg til å være tilrettelegger er vi også byens største arbeidsgiver. Det omsøkte prosjektet er kostbart, og styringsgruppen påtar seg et vesentlig samfunnsansvar i forhold til å levere resultat. Dette krever årlig intern evaluering og rapportering til finansielle deltakere. I tillegg skal prosjektet eksternt evalueres etter avslutning. Rådmannens forslag til vedtak: 1. Under forutsetning av fullfinansiering innvilger Hammerfest formannskap 27,9 % (inntil kr ,-) til 3-årig rekrutteringsprosjekt i regi av Hammerfest Næringsforening 2. Tilskuddet fordeles med kr ,- hvert år i h.h.v. 2012, 2013 og Tilskudd for 2012 utbetales som startkapital så snart fullfinansiering av prosjektet er dokumentert. 4. Tilskuddet belastes strategisk næringsfond 5. Forutsetningen for tilskuddet er at det gjennomføres en årlig intern evaluering av iverksatte tiltak som rapporteres til Hammerfest kommune v/rådmannen. Etter prosjektets avslutning gjennomføres ekstern evaluering. 6. Siste års utbetaling foretas på bakgrunn av revisorbekreftet prosjektregnskap for hele prosjektet.

20 Saksbehandler: Odd-Børge Pedersen Saksnr.: 2013/48-2/ Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Formannskapet Saksdokumenter vedlagt: Saksdokumenter ikke vedlagt: KU åpning for Petroleumsvirksomhet i Barentshavet sørøst Saken gjelder Høringsuttalelse fra Hammerfest kommune til Olje- og energidepartementet vedrørende åpningsprosessen av Barentshavet sørøst for petroleumsvirksomhet. Sakens bakgrunn og fakta Hammerfest kommune er høringspart når en konsekvensutredning for en åpningsprosess for Barentshavet sørøst skal igangsettes. Havområdet er ca km 2 stort og det er anslått et brutto ressurspotensial på mellom 270 og 460 milliarder kroner i olje- og gassreserver i området. Det forventes at området, hvis det blir åpnet, vil bidra til å opprettholde norsk produksjon og eksport av olje og gass fra ca 2030 og utover.

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 05.06.2014 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 05.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 05.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 784 02502 som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord formannskap. Utvalg: Møtested: Møterom 3 Otertind, Storfjord rådhus Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Storfjord formannskap. Utvalg: Møtested: Møterom 3 Otertind, Storfjord rådhus Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Storfjord formannskap Utvalg: Møtested: Møterom 3 Otertind, Storfjord rådhus Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00, eller pr. e-post til

Detaljer

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Innhold INNHOLD... 2 1 INNLEDNING... 3 1.1 OMDØMME I OFFENTLIG SEKTOR... 3 1.2 OM PLANEN... 3 1.3 STYRINGSDOKUMENTER... 4 2. OMDØMMEARBEID

Detaljer

BOLIGPOLITISK HANDLINGSPLAN 2014-2024

BOLIGPOLITISK HANDLINGSPLAN 2014-2024 BOLIGPOLITISK HANDLINGSPLAN 2014-2024 INNHOLD 1 INNLEDNING... 1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Framdrift arbeidsform og organisering av arbeidet...1 1.3 Hva er en boligpolitisk plan?...1 1.4 Planens form og innhold...1

Detaljer

Møteinnkalling. Styret for kultur, omsorg og undervisning. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.03.2015 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Styret for kultur, omsorg og undervisning. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.03.2015 Tidspunkt: 09:00 Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.03.2015 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015

Økonomiplan 2012-2015 Økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012 Administrasjons innstilling Økonomiplan 2012 2015 Budsjett 2012 INNHOLD 3 INNHOLD INNHOLD... 3 FORMANNSKAPETS VEDTAK TIL ENDRINGER I ØKONOMIPLANEN... 4 RÅDMANNENS INNLEDNING...

Detaljer

Økonomiplan 20112010-2013

Økonomiplan 20112010-2013 Økonomiplan 20112010-2013 - 2014 Budsjett 2010 Adm. forslag Budsjett 2011 Administrasjons forslag Innholdsfortegnelse 1 VEDTAK I KOMMUNESTYRET 20.12.2010... 5 2 RÅDMANNENS INNLEDNING... 6 3 ORGANISASJON

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 10.11.2011 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 10.11.2011 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 10.11.2011 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus), Kommunestyresalen Dato: 28.03.2014 (OBS- endret dag til fredag) Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus), Kommunestyresalen Dato: 28.03.2014 (OBS- endret dag til fredag) Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus), Kommunestyresalen Dato: 28.03.2014 (OBS- endret dag til fredag) Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 78402502 som sørger for innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Revidert budsjett 2012 - økonomiplan 2013-2015. Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet 2011-2015 19.06.2012 83/12 Kommunestyret 2011-2015

Revidert budsjett 2012 - økonomiplan 2013-2015. Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet 2011-2015 19.06.2012 83/12 Kommunestyret 2011-2015 HITRA KOMMUNE Rådmannen Arkiv: 150 Saksmappe: 2011/2437-14 Saksbehandler: Edel Øyen Myhren Dato: 06.06.2012 Revidert budsjett 2012 - økonomiplan 2013-2015 Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet 2011-2015

Detaljer

Nordkapp kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen, Rådhuset Dato: 04.05.2006 Tid: 10:00

Nordkapp kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen, Rådhuset Dato: 04.05.2006 Tid: 10:00 Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen, Rådhuset Dato: 04.05.2006 Tid: 10:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

INNOVASJONSLØFT NORD

INNOVASJONSLØFT NORD - 0 - INNOVASJONSLØFT NORD Prosjektgruppe nedsatt av Kommunal- og Regionaldepartementet Tiltak for styrket innovasjon i Nord Norge Prosjektgruppens anbefalinger 15. august 2006 Forord - 1 - Innovasjonsløft

Detaljer

Åpent Delegerte vedtak Møte i Kommunestyret den 04.03.2014. Åpent Refererte journalposter Møte i Kommunestyret den 04.03.2014.

Åpent Delegerte vedtak Møte i Kommunestyret den 04.03.2014. Åpent Refererte journalposter Møte i Kommunestyret den 04.03.2014. Møteinnkalling Kommunestyret 04.03.2014 Kommunestyresalen, Melhus rådhus 16.00 Forfall meldes til telefon 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN GJESDAL KOMMUNE FEBRUAR 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Evaluering av kommunale foretak i Hammerfest kommune uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui 5. juni

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017

Økonomiplan 2014-2017 Økonomiplan 2014-2017 Innholdsfortegnelse: Saksframlegg til F-sak 80/13 - side 2 Saksprotokoll F-sak 80/13 den 11.06.13 - side 5 Saksprotokoll F-sak 103/13 den 20.08.13 - side 6 Saksprotokoll K-sak 47/13

Detaljer

Møteinnkalling. Inderøy kommune. 7670 Inderøy

Møteinnkalling. Inderøy kommune. 7670 Inderøy Inderøy kommune 7670 Inderøy Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Inderøyheimen, møterom: Kantina, 3. etg. Dato: 30.11.2009 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210.

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen. Fillan den: 16.6.2011. Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen. Fillan den: 16.6.2011. Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen HITRA KOMMUNE Fillan den: 16.6.2011 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen Medlemmene kalles med dette inn til møte i Frivilligsentralen

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015

Økonomiplan 2012-2015 Økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012 Administrasjons innstilling Økonomiplan 2013 2016 Budsjett 2013 Formannskapets innstilling INNHOLD 3 INNHOLD INNHOLD... 3 RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 FORMANNSKAPETS

Detaljer

PARTNERSKAP OFOTEN. SAKSLISTE STYREMØTE 07.12.09, kl. 18:00 Formannskapssalen, Narvik Rådhus

PARTNERSKAP OFOTEN. SAKSLISTE STYREMØTE 07.12.09, kl. 18:00 Formannskapssalen, Narvik Rådhus PARTNERSKAP OFOTEN SAKSLISTE STYREMØTE 07.12.09, kl. 18:00 Formannskapssalen, Narvik Rådhus SAK 09/09 Revisjon av strategisk næringsplan for Ofoten, videreføring av prosjekt. SAK 10/09 Søknad om dekning

Detaljer

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. 1007/07 ISSN-nr.:0804-1873 Antall sider: 28 Prosjekt nr: 1079 Prosjekt tittel:

Detaljer