STYRINGSGRUPPA - ARBEIDSDOKUMENT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STYRINGSGRUPPA - ARBEIDSDOKUMENT"

Transkript

1 STYRINGSGRUPPA - ARBEIDSDOKUMENT TIL : GRUPPELEIARANE FRÅ : RÅDMANNEN EMNE : KJØP AV FLORØ SJUKEHUS DATO : 23. AUGUST 2012 KOPI : FORMANNKSKAPET, RÅDMANNSGRUPPA M FL 1.0 BAKGRUNN I sak 104/12 vedtok bystyret: 1. Flora kommune sin intensjon er å kjøpe Helse Førde sin sjukehuseigedom med påståande bygningsmasse i Florø for kr. 5mill. 2. Rådmannen set ned ei tverrfagleg gruppe for å utgreie moglege bruksområder for eigedomen. Gruppeleiarane er styringsgruppe. 3. Rådmannen utgreier driftsmessige og økonomiske konsekvensar ved kjøp av eigedomen. 4. Saka vert å legge fram for endeleg vedtak om kjøp i fyrste bystyremøte hausten Med bakgrunn i Flora kommune og Helse Førde sitt sams ynskje om å møte og innfri sentrale intensjonar i Samhandlingsreforma sluttar Flora kommune seg til planar om utvikling av nye tenester i Florø slik det går fram av intensjonsavtale av I dette notatet vil eg prøve å sjå på moglege bruksområde for eigedomen. Kort gjere greie for driftsmessige og økonomiske konsekvensar ved kjøp. Meininga er at gruppeleiarane og rådmannen skal utvikle notatet som eit svar på bystyret si bestilling. Arbeidet frå administrasjonen si side byggjer på ei vurdering som er gjort sommaren Vurderingane er tufta på dei forhold administrasjonen kjenner no. I sommarmånadane har det ikkje vore høve til å organisere rådmannen sitt arbeid som eit prosjekt der gruppeleiarane har fungert som styringsgruppe. Første kontakt mellom det politiske og administrative nivået skjer såleis i samband med drøfting av dette notatet. Ei viktig vurdering vil difor bli om vi vil kunne legge fram ei sak til bystyret i samsvar med punkt 4 i vedtaket.

2 2.0 MOGLEGE BRUKSOMRÅDE Omsorg Endra levekår har ført til auka levealder og sterk vekst i tal eldre. Fleire eldre med fleire og komplekse sjukdomsbilete må handterast i kommunane. Tal for Flora kommune henta frå SSB, syner at talet eldre vil stige i perioden fram til Fram mot 2030 vil den eldre befolkninga i Flora kommune stige med 1279 personar. Dette syner at utfordringane i høve bustad og omsorgsbehov relatert til alder vil vere betydelege frå ca Fleire eldre enn i dag vil trenge permanent institusjonsopphald, og mange vil trenge ein fleksibel tilrettelagt bustad. Samstundes er det utfordringar i høve akutte og langsiktige behov for bustader til fleire brukargrupper både innan Nav, for innvandrarar, tilpassa bustader for unge funksjonshemma, og omsorgsbustader både med og utan bemanning. I utvidinga av samhandlingsreforma frå 2016, vil ein også trenge tilpassa bustader for å ta imot psykiatriske pasientar med bistandsbehov. Ei samlokalisering av bustader til fleire grupper vil truleg vere avgjerande for å drifte kostnadseffektivt. Seniorbustader Ved ei bygging av sentrumsnære, fleksible og tilrettelagte bustader for unge eldre, som ynskjer å kjøpe eigne lettstelte bustader, vil sjukehustomta vere godt egna. Den ligg også i nærleiken av det etablerte dagtilbodet på Flora omsorgssenter. For kommunen sin ressursbruk vil det vere viktig å kunne yte tenesta på det lågaste effektive omsorgsnivå, og legge til rette for at eldre kan bu i eigen bustad å få hjelp der så lenge som mogeleg. Framskrivingar syner ein sterk auke i behovet for omsorgsbustader, og tilrettelagte bustader for denne gruppa. Den sterkaste auken i hjelpebehov vil komme på nivå 1 til 4 på omsorgstrappa fram mot Det inneber auka fokus på førebygging, gjennom blant anna hjelp til tilrettelegging av eigen bustad og auka trong for mindre og fleksible bustader. Det vil verte behov for ulike aktivitets tilbod, tryggleiksalarm, opplæring i bruk av hjelpemiddel, dagtilbod, praktisk bistand og heimesjukepleie. Dette er heilt i tråd med Samhandlingreforma, der ein skal vri tenester mot større grad av førebygging og hjelp til sjølvhjelp. Vi ser at dei sentrale bu einingane i Docken er etterspurt frå eldre som ynskjer ein sentrumsnær bu- eining i trygge omgjevnader, men som i utgangspunktet ikkje har noko stort hjelpebehov. Eit stort fleirtal av brukarar innanfor omsorgstenestene svarar i undersøkingar at dei ynskjer å bu i eigen bustad så lenge som mogeleg og få tenestetilbod der. 2

3 Ei mulig samling av institusjonane Vi ser ei utvikling i kommunen der eldre på institusjon er både eldre og sjukare enn kva gruppa var for få år sidan. Dette kan tyde på at terskelen for å få institusjonsplass er blitt høgare, og at mange eldre med hjelpebehov mottar teneste i eigen heim eller omsorgsbustad. Framskrivingane syner at ein kan vente ein stor auke i eldre som vil trenge institusjonstenester rundt Det auka behovet for institusjonsplassar vil ligge på om lag 50 plassar fram mot Dette med utgangspunkt i institusjonsdekning for 18,5 % av eldre over 80 år. Planlegginga av desse plassane bør starte , og for å få ei mest mogeleg kostnadseffektiv drift bør desse institusjonsplassane vere mest mogeleg samlokaliserte. Ein kan sjå at sjukehuseigendommen kan representere eit potensiale for ei samling av begge institusjonane i kommunen, i tillegg til ei vidare utbygging av det forventa behovet for institusjonsplassar. Dette vil truleg gje den mest kostnadseffektive drifta av desse tenestane. Tomta ligg sentralt har sentralt i vakre omgjevnader. Ei kostnadsanalyse vil kunne synleggjere kostnadane ved å samle alle institusjonsplassane i eit nybygg på sjukehustomta i forhold til å opp gradere og bygge ut ved dei eksisterande institusjonane. Kommunen har i dag to omsorgssenter med til saman 89 institusjonsplassar. Desse institusjonane ligg relativt langt frå kvarandre, noko som vanskeleg gjer eit godt fagleg og ressursmessig samarbeid. For å kunne møte utfordringane med samhandlingsreforma har ein lagt til rette for 6 nye kortidsplassar ved Furuhaugane omsorgssenter innafor den eksisterande bygningsmassen. Der har ein også har lagt til rette for godt eigna lokale til heimetenestene. Tilgjengeleg tomteareal gjer det muleg med ei vidare utbygging av ein del plasser, men ikkje nok til å stette det auka behovet. Bygningsmassen ved Fururhaugane omsorgsenter har i tillegg eit sterkt behov for ei opp gradering. Ved Flora omsorgsenter kan det vere mulig å få plass til nye institusjonsplassar, gjennom å sanere den gamle delen og bygge nytt der. Administrative tenester Bystyret har bestilt og satt av ressursar til ei utgreiing om samling av dei administative tenestene og kontor i kommunen. Dette arbeidet er bestilt utgreidd i Det vil difor vere for tidleg å å gi signal om korleis ein slik modell vil bli. Samstundes er det gjennom rapporten om eit framtidig kulturhus bestemt at samfunnshuset i større grad skal reindyrkast som kulturarena. Brannstasjonen skal flytte og dei andre kommunale kontora skal følgjeleg samlast i eige lokale. Rådmannen har korkje grunnlag eller mandat til å peike på sjukehuset som eit administrasjonssenter i framtida. Flora kommune vil samstundes ha betydelege økonomiske utfordringar med å realisere eit slikt prosjekt sjølv. Samarbeid med andre/private aktørar kan vere eit motsvar på dette. Ein slik modell må kome som bestilling etter at rådmannen har lagt fram sak om ei eventuell samling av administrasjonen. 3

4 Framtidig høgskule? Vi nermar oss konklusjon på forsprosjektet om ei eventuell etablering av høgskule i Flora. Dersom vi blir vertskommune for eit slilkt tilbod, kan det vere grunn til å arbeide vidare med ei permanent etablering av tilbodet. I samband med oppstart av tilbodet vil lokaliseringa til å begynne med bli knytt til Flora vidaregåande skule. Ein framtidig høgskule bør likevel etablerast i eige område. Dersom kommunen kjøper sjukehuseigedomen, kan vi seinare i ein prosess om høgskulelokalisering peike på sjukehustomta som stad for statleg utbygging av området. Dette er det knytt stor usikkerheit til no, men bør nemnast som eit ev fleire moglege bruksområde. 3.0 DRIFTSMESSIGE OG ØKONOMISKE KONSEKVENSAR For ordens skuld vil rådmannen gjenta hovedtrekka i korleis vi opplever den byggtekniske sida av eigedomen. Dette byggjer på ein rapport som vart utarbeidd for seks år sidan og vi har ingen kjennskap til kva Helse Førde i ettertid har gjort med bygget, men det er vel grunn til å tru at det er lite eller ingenting. Utvendige fasader har i alle fall forfalt ytterlegare. Vedlikeholdsetterslepet har nok eskalert og det er sikkert ikke tatt for hardt i om kostnadene økes med 50%. Dvs. +/-30 mill.kr. Det ligg føre utreiing datert der det vart gjennomført tilstandsanalyse, energianalyse, og teknisk verdivurdering av bygningsmassen. I tillegg er det som eige dokument datert utarbeidd brannteknisk tilstandsrapport. Konklusjonar: Generelt er bygningen i funksjonsmessig brukbar stand, men den bygningsmessige og tekniske tilstanden tilfredsstiller ikkje dagens myndigheits- og lovkrav, m.a. i høve innemiljø. Bygningsmessig: Delar av takkonstruksjon i vest og nordfløy (blokk 1) er fuktskadd og treng utskifting. Det er store fuktskadar i yttervegger i blokk 1, der det er naudsynt med omfattande utbetring av ytterveggane både på inn- og utside m/kuldebrubryting. Det er naudsynt med omfattande oppgradering av vindauga i blokk 2. Blokk 1 er lite fleksibel mht funksjonsendringar pga av massive bærekonstruksjonar og føringsvegar for teknisk anlegg. Føringsvegar for teknisk anlegg i blokk 2 er tronge og gjer ombygging mindre fleksibel. Teknisk anlegg: Ventilasjonsanlegga er gamle med unntak av operasjonsavdelingas anlegg. Anlegga er energikrevjande og manglar utvidingspotensiale. Oppgradering fører til omfattande utskifting av ventilasjonsanlegg og styringssystem, samt supplering av kanalar for å auke luftmengder. Oljekjelen, som er over 30 år (normal levetid 20 år), har store manglar og bør skiftast. Hovudfordeling og underfordeling (el-anlegg) er gamalt og utidsmessig, er dårlig brannisolert og har skrusikringar fleire stader, og bør skiftast til meir moderne anlegg. 4

5 Brannteknisk: Det vart utført brannteknisk rehabilitering i Rapporten har likevel avdekka manglar til ein stipulert kostnad på vel kr ,-. I tillegg til dette vert det peika på at det kan vere feil/manglar med brannseksjonering i samband med etablering av nytt ventilasjonsanlegg for kjøkken. Kostnaden med dette er ikkje vurdert i rapporten, med tilvising til at ansvarlig prosjekterande for dette tiltaket må kunne legge fram dokumentasjon på at dette er forskriftsmessig utført. Dersom dette punktet ikkje er ivareteke kan det føre til utbetringskostnader. Energianalyse: Energisituasjonen for bygget er vurdert til å vere god og relativ stabil, men har stort forbetringspotensiale, m.a. ved å skifte/oppgradere delar av varme- og ventilasjonsanlegget og optimalisere styring av luft og varme frå SD anlegg. Energitapet gjennom fasaden pga av kuldebruer vil kunne reduserast ved å skifte ut vindauge og etablere kuldebrubrytarar. Kostnadsestimat (2006): Rehabilitering yttertak og veggar: ,- Innerveggar, ventilasjon og el-anlegg: Totalt: ,- Kommentar til kostnadsestimat: I rapportane er det lista opp ei rekke tiltak som bør/skal utbetrast, m.a. i brannteknisk del går det fram at mange av tiltaka skulle gjennomførast i løpet av Vi manglar oversikt over kva tiltak som ev er utført. Vidare kan vi ikkje sjå at utskifting av oljefyr er med i kostnadskalkylen. Det må peikast på at rapportane tek utgangspunkt i drift av bygget som sjukehus. Regelverk og krav endrar seg alt etter kva bruk bygget har/skal ha og vil kunne påverke kostnader med oppgradering. I dette ligg det at både branntekniske krav og krav til innemiljø/luftmengder endrar seg alt etter kva bruk bygget vil ha i framtida. Ei sanering av bygget vil først kunne skje etter prosjekterings- og anbudsprosessar. Den vil kunne ta +/- 9mnd. Ivest Consult AS opplyser at rivingskostnadene i Oslo-området ligg på kr. 800,- 1000,- pr. m2. I Oslo er det bl.a. kort vei til deponeringsanlegg. Kostnadene med sanering av det brannskadde bygget på Solbakken var i 2009 ca kr. 1800,- pr. m2 Da vi ikke kjenner til bygget og hva det inneholder av farlige stoff, samt lange transportavstander til mottaksanlegg, må vi legge oss over kostnadsnivået i Oslo. Estimat for rivingskostnader settes til mill.kr. I Acos sak 09/1411 ligg mykje info om bygget og teknisk tilstand inkl. lengre utdrag av dei ulike rapportane. 5

6 Skulle kommunen bli eier av bygget, vil vi omgående pådra oss kostnader knyttet til tilsyn og drift av bygget. Det kommunale kjøkkenet holder til i bygget og medfører at eiendomsmassen ikkje kan stenge umiddelbart, sjølv om HF sin aktivitet flyttear ut. Kvar skal kjøkkenet ligge om kommunen blir eigar av bygget med formål om å rive det. Her må det påreknast investeringar på +/- 10 mill.kr. Samtidig vil det medføre utsetteling av rivingsoppdraget. FDV- kostnader i taksten er satt til 1,2 1,3 mill.kr. pr. år. I tillegg kjem energikostnader og reinhald. Tal frå HF viser en årleg kostnad knytt til drift av bygningsmassen på 4,5 5 mill.kr. Det inkluderer teknisk drift, vedlikehald, strøm og reinhald. Oppsummering: Kjøp av bygget vil påføre FK følgende investeringskostnader: Kjøp Sanering hele bygningsmassen Nytt kommunalt kjøkken 5 mill.kr. 15 mill.kr. - overslag 10 mill.kr. - overslag Økte årlige FDV-kostnder aktivitetsavhengig 4,5 mill.kr. vil være Dei økonomiske utfordringane knytt til eit kjøp av sjukehustomta krev såleis kreative og gode løysingar. 4.0 ANDRE TILHØVE Rådmannen er kjend med at ei legegruppe er sett saman av representantar frå HF og SMSmiljøet for å sjå på mogelege samarbeidsområde. Dei arbeider ut frå eit slikt mandat: Ta utgangspunkt i samhandlingsreformen og de avtaler som følger av denne samt de faglige elementer i intensjonsavtalen, og beskriv fra et faglig perspektiv: mål for samarbeid og samhandling om pasientene mål for oppgavefordeling beskriv prosesser og andre forhold som kan bidra til å nå målene (eks fagutvikling, undervisning etc). Rådmannen ser positivt på ei slik sondering og har ikkje tidlegare lagt skjul på synet om at ei samlokalisering av tenestene innbyggarane får som pasientar; kommunehelsetenester så vel som frå spesialistnivå, er til det beste for Florasamfunnet. Dette låg også til grunn for rådmannen si vurdering i førre runde om nybygg for Nav. 6

7 Reguleringsmessige forhold (dette er tatt inn etter styringsgruppa sitt første møte) Det området som sjukehuset ligg på, med tilhørande tomt er sett av til følgjande, i nyleg vedteken sentrumsplan for Florø: Offentleg eller privat tenesteyting Følgjande føresegn og gjeld for dette området: OP6 Området skal nyttast til offentlege føremål. Område kan ha ein % BRA på inntil 100 %. Bygningar i området kan ha maksimalt 4 etasjar. Eksisterande byggjehøgda mot Hans Blom gata kan ikkje aukast. Området som er sett av til offentlege føremål er på overkant av 5000 kvm. Gjennom ei god detaljplanlegging, og at ein vurderer eit større område enn det som i plankartet er sett av til offentlege føremål kan det vere rom for å byggje mellom kvm i området. Sentrumsplanen opnar for, gjennom generelle føresegn, å vurdere høgre bygg enn det som ligg i føresegnene for kvart einskil område. Skal det vere mogleg å realisere opp mot kvm så vil det vere naudsynt å vurdere å gå utover 4 etasjar. Sentrumsplanen legg opp til gjennom retningslinjer og føringar at området rundt parken, med skule, kultur, omsorg, park osv skal vurderast heilskapleg som eit sentralt offentleg område i byen. Dvs at det vil vere avgjerande å sjå på heilskapen i dette områder i den vidare planlegginga. Med forventa vekst innanfor omsorg, skule, barnehage, høgskule mm er det viktig at kommunen tek grep og styring på utviklinga av det området sjukehuset er ein del av. Dersom det blir aktuelt å rive heile eller delar av sjukehuset så vil det være viktig å vurdere dei kulturhistoriske verdiane av den eldste delen av bygget. Dette har i snart 100 år vore eit sentralt område og bygg i byen. Det vil uansett ikkje vere snakk om at store delar av bygget må takast vare på, det er fasadane som er det viktige. Kommunen har gjennom mange år vore restriktive til å gje rivningsløyve i sentrum, før det ligg føre godkjent planar for kva som skal kome på tomta etterpå. Dette inneberer at ein ved ei rivning av bygget må ha ein plan for kva ein skal gjere med området/tomta på både kort og lang sikt, før ein kan gje løve til riving Dokumentet vert frå no eit arbeidsdokument for styringsgruppa. 7

8 Møte i styringsgruppa Dato: 24. august 2012 Deltakarar: Bjørn Hollevik, Bente F Steindal, Målfrid Steindal, Gustav J Nydal, Frank Willy Djuvik, Bente N Halvorsen, Odd Bovim Stad og tid: Rådhuset, Rådmannen orienterte først om notatet som var sendt ut på førehand og deretter vart det drøfting av ulike forhold kring styringsgruppa sitt arbeid. Framdrift: Styringsgruppa konkluderte med at det vil vere nødvendig å orientere i første bystyremøte (4. sep) om den vidare framdrifta. Arbeidet i gruppa kan ikkje sluttførast i samsvar med mandatet frå bystyret. Rådmannen orienterer bystyret f k. Spørsmål og vidare utgreiingar Styringsgruppa var samd i å ta utgangspunkt i spørsmålslista frå Odd Bovim og supplere denne med spørsmål frå dei andre medlemene. Bovim sine spørsmål: 1. Hvor lang periode ser rådmannen for seg at investeringene skal fordeles over? (Hvor store investeringer vil dette bli de neste 4 årene, les Eikefjord-investeringsperioden?) Hva 2. Vil det være mulig å kjøpe sykehuset i den hensikt å gi inn anbud for et mulig leieforhold med Helse Førde i deler av bygget? 3. Hvis man satser på et betydelig privat engasjement i investering og oppgradering, hvilke løsninger kan da tenkes? (Privat bygging av eldre- eller omsorgsboliger, f.eks.?) 4. Hvis vi skal bruke bygget til samling av helse- og eldreinstitusjoner, hvilke investeringer (og i hvilket omfang) kan vi da spare andre steder? Hvor store areal HF vil ha behov for i Flora kommune, og hvor mye av dette som kan være på sykehuset. 5. Hvis vi kjøper bygget nå og bruker tid til å områ oss, er det noen måte å unngå/redusere de årlige driftskostnader, som iht. notatet er 4,5-5 mill.? (Les: kroner pr. innbygger pr år...) 6. Hva kan vi foreta oss av reguleringsendringer uten å møte erstatningsansvar fra Helse Førde/Helse Vest? Går det an å få inn en klausul om at vi står fritt mht. regulering dersom vi kjøper bygget? Beskrive konsekvenser ved en ev omregulering? (Positive og negative) 7. Foreligger det restriksjonar på evt riving av hele eller deler av bygget? ( tenker da vern eller om vi forventer innsigelse fra fylkesmannen) 8. Kvalifiserte og dokumenterte anslag på hvilke økonomiske konsekvenser vi vil få på fremtidige driftsbudsjetter. (Både ved riving og rehab) 9. En uttale fra fylkesmannen på grunn av vår deltagelse i Robek registeret. 10. Lag eller organisasjoner som kan være interessert i et spleiselag? ( Røde kors, saniteten, Boivest, ) 11. Hvor mye betaler Flora Kjøkken i leige i dag? 12. Liste over tjenester og aktiviteter som kan flyttes til eksisterende lokaler med minimal ombygging. I tillegg vart følgjande spørsmål meldt eller bestemt utgreidd: 8

9 - Styringsgruppa skal ha ein gjennomgang av dokumentasjon som er vesetleg i høve eigedomen sin tekniske status. Seinare vert det eventuelt tatt stilling til om å knyte til seg kyndig kompetanse på området. - Vi bør ha ein gjennomgang av alle reguleringsmessige forhold. Her vart spørsmålet om omregulering utan kommunalt kjøp også stilt. Neste møte vart bestemt til 11. september kl 1300, rådhuset Møte i styringsgruppa Dato: 24. august 2012 Deltakarar: Bjørn Hollevik, Bente F Steindal, Ole Chr Rynning, Bente N Halvorsen, Odd Bovim Stad og tid: Rådhuset, Innleiingsvis drøfta styringsgruppa svar på mail frå dir Jon Bolstad Helse Førde. Bovim lagde eit utkast under møte som vert distribuert blant medlemene i gruppa. Svaret frå styringsgruppa vert del av dokumentasjonen som følgjer dette arbeidsnotatet vidare. Bjørn Hollevik vart deretter vald til leiar og talsmann for styringsgruppa. Deretter gjekk rådmannen gjennom svar på spørsmåla frå førre møte. Rådmannen svarte slik: 1. Hvor lang periode ser rådmannen for seg at investeringene skal fordeles over? (Hvor store investeringer vil dette bli de neste 4 årene, les Eikefjordinvesteringsperioden?) Ikkje svart på i dette møtet 2. Vil det være mulig å kjøpe sykehuset i den hensikt å gi inn anbud for et mulig leieforhold med Helse Førde i deler av bygget? Svar: Ja, det vil vere offentleg tenesteyting i trå med sentrumsplanen og er helt uproblematisk. 3. Hvis man satser på et betydelig privat engasjement i investering og oppgradering, hvilke løsninger kan da tenkes? (Privat bygging av eldre- eller omsorgsboliger, f.eks.?) Svar: I utgangspunktet kan private stå for all investering, bygging, risiko og utleie. Det er føremålet for kva dei leigar ut til, som er viktig å høve til gjeldande føremål i sentrumsplanen. Denne seier at det skal vere offentleg tenesteyting på området. Dette kan vera kommunal eller statleg skule, offentlege kontorar, omsorgstenester, omsorgsbustader osv. Det vil også vere å selje omsorgsbustader, slik at brukarane eig sine eigne bustader. Det som ikkje vil vere i trå med gjeldande plan vil vere eit reint bustad, eller næringsprosjekt. Dette vil krevje ein regulering som ikkje er i trå med trå med overordna plan, og vil difor vere ein relativt omfattande prosess, sjå merknad knytt til spørsmål 6. 9

10 4. Hvis vi skal bruke bygget til samling av helse- og eldreinstitusjoner, hvilke investeringer (og i hvilket omfang) kan vi da spare andre steder? Hvor store areal HF vil ha behov for i Flora kommune, og hvor mye av dette som kan være på sykehuset. Ikkje svara på i dette møtet 5. Hvis vi kjøper bygget nå og bruker tid til å områ oss, er det noen måte å unngå/redusere de årlige driftskostnader, som iht. notatet er 4,5-5 mill.? (Les: kroner pr. innbygger pr år...) Ikkje svara på i dette møtet 6. Hva kan vi foreta oss av reguleringsendringer uten å møte erstatningsansvar fra Helse Førde/Helse Vest? Går det an å få inn en klausul om at vi står fritt mht. regulering dersom vi kjøper bygget? Beskrive konsekvenser ved en ev omregulering? (Positive og negative) Svar: I utgangspunktet er kommunen suveren som reguleringsmynde. Dette inneberer at kommunen når som helst kan vedta ein regulering av området, herunder å endre føremålet med området. Dersom ein vel å regulere til noko som ikkje er i trå med overordna plan, dvs sentrumsplanen vil det vere ein vesentleg tyngre prosess, enn å regulere området i trå med føringane i sentrumsplanen. Dersom kommunen, etter å ha tatt over bygget og tomta slik det no ligg, og så vel å regulere det til eit reint bustad eller næringsføremål for så realisere ein større økonomisk gevinst, kan det med rette bli stilt spørsmål om dette er myndighets- eller maktmissbruk etter forvaltningsretten. I ei slik evt sak vil også høve til sterk svak part vere vesentleg. I dette tilfellet vil det evt være kommunen mot staten. Dvs at kommunen ikkje er det svake parten, noko som er til kommunen sin fordel. Vi har ikkje klart å finne fram til aktuell rettspraksis på området. Det er med andre ord vanskelig å gi eit eksakt svar på dette sprøsmålet. 7. Foreligger det restriksjonar på evt riving av hele eller deler av bygget? ( tenker da vern eller om vi forventer innsigelse fra fylkesmannen) Svar: Dersom det blir aktuelt å rive heile eller delar av sjukehuset vil det være viktig å vurdere dei kulturhistoriske verdiane av den eldste delen av bygget. Dette har i snart 100 år vore eit sentralt område og bygg i byen. Det vil uansett ikkje vere snakk om at store delar av bygget må vurderast, å bli tatt vare på, og det vil bere vere fasadane som er viktige. Bygget er ikkje vurdert som særskilt verneverdig eller som verneverdig miljøobjekt i sentrumsplanen. Bygget ligg heller ikkje innanfor NB: registret til Riksantikvaren. Begge desse høva tilseier at Fylkeskommunen V/fylkesdirektør for kultur, som er mynde, på vegne av Riksanikvaren, ikkje bør leggje seg opp i saka. Med andre ord dette ein lokal sak. 10

11 Kommunen har gjennom mange år vore restriktive til å gje rivningsløyve i sentrum, før det ligg føre godkjent planar for kva som skal kome på tomta etterpå. Dette inneberer at ein ved ei rivning av bygget bør ha ein plan for kva ein skal gjere med området/tomta på både kort og lang sikt, før ein kan gje løve til riving. Kommunen kan velje å gi dispensasjon frå kravet om plan for kva ein skal nytte området til etter rivning, med heimel i at dette er ein heilt spesielt område i byen, og vil såleis ikkje gje verknad for andre prosjekt i høve til kravet til likebehandling. 8. Kvalifiserte og dokumenterte anslag på hvilke økonomiske konsekvenser vi vil få på fremtidige driftsbudsjetter. (Både ved riving og rehab) Sjå svar på spørsmål En uttale fra fylkesmannen på grunn av vår deltagelse i Robek registeret. Ikkje svara på i dette møte 10. Lag eller organisasjoner som kan være interessert i et spleiselag? ( Røde kors, saniteten, Boivest, ) Ikkje svara på i dette møte 11. Hvor mye betaler Flora Kjøkken i leige i dag? Svar: Flora Kjøkkenservice betaler i 2012 kr ,- til Helse Førde. Kr er husleige, kr er straum, kr er vask toalett/gang, kr er bossavgift og kr er for telefon. 12. Liste over tjenester og aktiviteter som kan flyttes til eksisterende lokaler med minimal ombygging. Ikkje svara på i dette møte I tillegg vart følgjande spørsmål meldt eller bestemt utgreidd: - Styringsgruppa skal ha ein gjennomgang av dokumentasjon som er vesetleg i høve eigedomen sin tekniske status. Seinare vert det eventuelt tatt stilling til om å knyte til seg kyndig kompetanse på området. - Vi bør ha ein gjennomgang av alle reguleringsmessige forhold. Her vart spørsmålet om omregulering utan kommunalt kjøp også stilt. Her gjekk rådmannen (Lars Ove Nygård, Flora bygg og eigedom) gjennom hovudtrekka i takstgrunnlaget frå Dokumenta vert levert medlemene i gruppa og følgjer som dokumentasjon og vedlegg til arbeidsnotatet (ikkje denne utsendinga) 11

12 Styringsgruppa sine vurderingar: Styringsgruppa vart samde om at rådmannen sine svar så langt var avklarande i høve reguleringsspørsmål og at private kan bygge/realisere eigedomen så lenge føremålet i sentrumsplanen vert ivareteke. Det vil ikkje vere aktuelt for styringsgruppa å tilrå ei omregulering av dagens føremål. Styringsgruppa konkluderte vidare med at rådmannen sine utrekningar i høve spørsmåla 1, 3 8 og 11 skal ta utgangspunkt i følgjande alternativ: Økonomiske investerings- og driftsmessige konsekvensar ved å kjøpe bygget til 5 millionar kroner og vedlikehald som er naudsynt for å halde bygget på kort sikt Økonomiske investerings- og driftsmessige konsekvensar ved å kjøpe bygget til 5 millionar kroner og rive blokk 1 (gamal del) Begge alternativa skal ta utgangspunkt i takstgrunnlaget frå 2006 justert for indeks og andre kjende forhold. Neste møte vert 20. september kl Møte i styringsgruppa Dato: 20. september 2012 Deltakarar: Bjørn Hollevik, Bente F Steindal, Ole Chr Rynning, Odd Bovim Stad og tid: Rådhuset, Rådmannen gjekk gjennom sitt svar på spørsmål 11, (sjå svar under spørsmålet side 11) Deretter gjekk rådmannen gjennom drifts- og investeringsmessige følgjer av eit eventuelt kjøp. Sortert etter alternativa som er skissert ovanfor. Utgreiing av dei økonomiske alternativa. Alternativ 1, a Økonomiske investerings- og driftsmessige konsekvensar ved å kjøpe bygget til 5 millionar kroner og vedlikehald som er naudsynt for å halde bygget på kort sikt Kjøp kr 5,0 mill lån Årlege FDV kostnader kr 4,5 mill drift Naudsynt og minimal oppgradering kr 5,0 mill lån Sum kr 14,5 mill Driftsmessige konsekvensar: 5,5 mill kr Kapitalutgifter anslått til 10 % av investering 10 mill kr gir ei årlege utgift på 1 mill kr Årlege FDV kostnader lik 4,5 mill kr Søke Fylkesmannen om låneopptak: 10 mill kr Investeringsmessige konsekvensar: 10 mill kr Alternativ 1, b 12

13 Økonomiske investerings- og driftsmessige konsekvensar ved å kjøpe bygget til 5 millionar kroner og vedlikehald som er naudsynt for å halde bygget på kort sikt vedlikehald etter taksten Kjøp kr 5,0 mill lån Årlege FDV kostnader kr 4,5 mill drift Rehabilitering yttertak og veggar: kr 9.1 mill lån Innerveggar, ventilasjon og el-anlegg: kr 9.1 mill lån Sum kr 27,7 mill Driftsmessige konsekvensar: 6,82 mill kr Kapitalutgifter anslått til 10 % av investering 23,2 mill kr gir ei årlege utgift på 2,32 mill kr Årlege FDV kostnader lik 4,5 mill kr Søke Fylkesmannen om låneopptak: 23,2 mill kr Investeringsmessige konsekvensar: 23,2 mill kr Alternativ 2 Økonomiske investerings- og driftsmessige konsekvensar ved å kjøpe bygget til 5 millionar kroner og rive blokk 1 (gamal del) Kjøp kr 5,0 mill lån Årlege FDV kostnader kr 3,0 mill drift Riving blokk 1 kr 12,5 mill lån Nytt kommunalt kjøkken kr 10,0 mill lån Sum kr 30,5 mill Driftsmessige konsekvensar: 5,75 mill kr Kapitalutgifter anslått til 10 % av investering 27,5 mill kr gir ei årlege utgift på 2,75 mill kr Årlege FDV kostnader lik 3 mill kr Søke Fylkesmannen om låneopptak: 27,5 mill kr Investeringsmessige konsekvensar: 27,5 mill kr Rådmannen vart vidare beden om å svare skriftleg på spørsmål 12; liste over tenester og aktivitetar som kan flyttast til eksisterande lokale med minimal ombygging. Rådmannen ser det vanskeleg å svare på spørsmålet på no. For det første må vi vite kva areal som eventuelt vert frigjort av Helse Førde ved ei eventuell flytting av deira tenester. Kva vil istandsaetting til vårt føremål koste? Dersom vi tar kommunale tenester ut av leigeobjekt vi har i dag og flytter desse inn i sjukehuset kva blir totaløkonomien når vi i ein periode må betale husleige begge plassar. Det viktigaste spørsmålet vil likevel vere kva binding ein slik kommunal bruk representerer dersom vi skal selje eigedomen vidare. 13

14 Frå administrativt hald vil det difor ikkje vere muleg å legge inn leige av kommunale tenester som ein føresetnad før bystyret tar stilling til kjøp. Derimot kan dett kome som del av bestilling til dei som skal ta saka vidare på vegne av Flora kommune. Styringsgruppa sine vurderingar 1. Det mest attraktive alternativet for kjøp av Florø sjukehus er 1 a 2. Vi må vurdere kven som skal kjøpe; Flora kommune eller Flora eigedomselskap AS? 3. Det er semje i styringsgruppa om at dersom Flora kommune kjøper sjukehuset er det for snarast muleg å selje vidare til, eller å gå i samarbeid med private aktørar som kan realisere eigedomen innanfor gjeldande reguleringar. Neste møte var måndag 24.september kl 1900 på Flora rådhus. Då drøfta arbeidsgruppa rådmannen sitt opplegg til saksutgreiing. 14

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Bystyret 02.10.2012 Sakshandsamar: Terje Heggheim Arkiv: K1-614, K3-&50 Objekt: Arkivsaknr 09/1411 KJØP AV FLORØ SJUKEHUS Kva saka gjeld: Flora kommune må ta stilling

Detaljer

INNKALLING ETNE KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET. Sakliste

INNKALLING ETNE KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET. Sakliste ETNE KOMMUNE INNKALLING ADMINISTRASJONSUTVALET Møtedato: 28.04.2015 Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: Kl 13:00 Eventuelle forfall må meldast på forfall@etne.kommune.no. Varamedlemmer møter etter nærare

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009 MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: rådhuset Møtedato: 18.06.2009 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN

Detaljer

MØTEBOK. Framlegg til tilråding: Kommunestyret tek avkastningsrapport for september 2008 frå Grieg Investor AS som melding.

MØTEBOK. Framlegg til tilråding: Kommunestyret tek avkastningsrapport for september 2008 frå Grieg Investor AS som melding. Sak 108/08 MØTEBOK PORTEFØLJESTATUS PR SEPTEMBER 2008 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 08/440 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 17/08 Os Formannskap PS 26.02.2008 25/08 Os Formannskap

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune Forvaltningsrevisjon Budsjett- og økonomistyring Tysvær kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis det vert jobba med budsjett- og økonomistyring i Tysvær kommune.

Detaljer

GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008

GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008 GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008 Rapport frå kontrollutvalet i Sykkylven kommune 15. juni 2009 Innhald BAKGRUNN FOR SAKA... 1 REGLEMENT M.M....

Detaljer

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014 Eigedomsforvalting Vinje kommune 2014 :: 734 014 Innhald Samandrag... iii Tilrådingar... v 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Problemstillingar og revisjonskriterium...1 1.3 Nokre

Detaljer

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Budsjett 2013 Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Kommunestyret sitt vedtekne budsjett i sak 084/12 Dato: 19.12.2012 Rådmannen sin kommentar Tryggleik, trivsel og livskvalitet for alle

Detaljer

Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur

Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur OSTERØY KOMMUNE Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur Møtedato: 26.03.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: 13:00 Eventuelle forfall må meldast til Bente Skjerping per

Detaljer

Møtebok for Formannskapet i Radøy

Møtebok for Formannskapet i Radøy Radøy kommune Møtedato: 16.04.2015 Møtested: Alver hotell Møtetid: 09:00 Møtebok for Formannskapet i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Frode Hervik

Detaljer

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume Fjell kommune Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV Frå helseområdet på Straume Rapport desember 2012 I eit samarbeid med Husbanken Region Vest har rådmannen i Fjell laga denne rapporten.

Detaljer

2. Resultatkravet for perioden 2016-2020 blir fastsett som følgjer: Langtidsbudsjett Resultat pr. foretak 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2. Resultatkravet for perioden 2016-2020 blir fastsett som følgjer: Langtidsbudsjett Resultat pr. foretak 2015 2016 2017 2018 2019 2020 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 03.06.2015 SAKSHANDSAMAR: Hans Stenby og Terje Arne Krokvik SAKA GJELD: Langtidsbudsjett 2016-2020 ARKIVSAK: 2014/1260 STYRESAK: 061/15 B

Detaljer

Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15

Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15 Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15 Figur 1: Ideskisse fellesmagasin for musea i Sogn og Fjordane INNHALD 1. Føremål, rammer og prioriteringsgrunnlag 2. Felles utfordringar for fylkeskommunale

Detaljer

Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 19.05.2014 ASTE

Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 19.05.2014 ASTE Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 19.05.2014 ASTE Avgjerd av: Saksh.: Arild McClellan Steine Arkiv: N-252 Objekt: Arkivsaknr 14/293-6 Søknad

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg Radøy kommune Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 13.11.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Komite for oppvekst Møtestad: Møterom I Herøy rådhus Dato: 14.11.2013 Tid: 12:30 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht.

Detaljer

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova.

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova. HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: måndag, 13.10.2014 Tid:12:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Merknadar / innspel til

Merknadar / innspel til Merknadar / innspel til Budsjett og økonomiplan 2015-2018 STORD KOMMUNE - - Innspel etter høyringane i komiteane Uttalar frå Eldrerådet og Rådet for funksjonshemma Andre innkomne innspel Uttalar under

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Bjørnefjorden Gjestetun Møtedato: 21.06.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.:

UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: Åseral kommune UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: L89 2010/406 Rune Stokke UTV.SAKSNR.: UTVAL: MØTEDATO: 11/54 Kommunalutvalet 28.06.2011

Detaljer

Innkalling til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 15. desember 2014

Innkalling til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 15. desember 2014 Til medlemmane i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF Vår ref.: 2013/22 RSR Dykkar ref.: Dato: Innkalling til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 15. desember 2014 Vi kallar med dette

Detaljer

2014 til 2020. Omsorgsplan for Fitjar kommune. Plangruppe Fitjar Kommune. «Fitjar; ein god stad å leva»

2014 til 2020. Omsorgsplan for Fitjar kommune. Plangruppe Fitjar Kommune. «Fitjar; ein god stad å leva» 2014 til 2020 «Fitjar; ein god stad å leva» Omsorgsplan for Fitjar kommune Plangruppe Fitjar Kommune 2014 til 2020 1 Innleiing 1.1 Mandat 2 Føresetnader for omsorgsplanen 2.1 Omsorg 2.2 LEON- BEON-prinsippet

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet

Møteinnkalling. Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtetid: 08.06.2011 kl 12:00 Møtestad: Kommunestyresalen Medlemer som ikkje kan møta, må melda frå til Kundetorget tlf 5349 6645 eller e-post: post@stord.kommune.no Varamedlemer

Detaljer

Høyringssvar til Utviklingsplan for Helse MØre og Romsdal HF

Høyringssvar til Utviklingsplan for Helse MØre og Romsdal HF u Møre og Romsdal fylkeskommune saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar:-- - -----...... 05.10.2012 57850/2012 ' Ingunn Bekken Sjåholm Saksnr U-153/12 T-64/12 Utval Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.2003 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP

Detaljer

Interkommunal Legevakt

Interkommunal Legevakt Plan for etablering av Interkommunal Legevakt som del av Sogn Lokalmedisinske Senter Februar 2013 Innhald Definisjonar og forklaringar...3 1. Bakgrunn for planen...3 1.1. Mandat...3 1.2 Prosjektgruppe...4

Detaljer

Notat om økonomi og organisering ved bygging av eit Helsehus i Nordhordland. September 2013

Notat om økonomi og organisering ved bygging av eit Helsehus i Nordhordland. September 2013 Notat om økonomi og organisering ved bygging av eit Helsehus i Nordhordland September 2013 Innhald 1 Mandat og oppgåve til gruppa... 2 2 Nokre føresetnadar som gruppa har lagt til grunn for sitt arbeid...

Detaljer