STYRINGSGRUPPA - ARBEIDSDOKUMENT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STYRINGSGRUPPA - ARBEIDSDOKUMENT"

Transkript

1 STYRINGSGRUPPA - ARBEIDSDOKUMENT TIL : GRUPPELEIARANE FRÅ : RÅDMANNEN EMNE : KJØP AV FLORØ SJUKEHUS DATO : 23. AUGUST 2012 KOPI : FORMANNKSKAPET, RÅDMANNSGRUPPA M FL 1.0 BAKGRUNN I sak 104/12 vedtok bystyret: 1. Flora kommune sin intensjon er å kjøpe Helse Førde sin sjukehuseigedom med påståande bygningsmasse i Florø for kr. 5mill. 2. Rådmannen set ned ei tverrfagleg gruppe for å utgreie moglege bruksområder for eigedomen. Gruppeleiarane er styringsgruppe. 3. Rådmannen utgreier driftsmessige og økonomiske konsekvensar ved kjøp av eigedomen. 4. Saka vert å legge fram for endeleg vedtak om kjøp i fyrste bystyremøte hausten Med bakgrunn i Flora kommune og Helse Førde sitt sams ynskje om å møte og innfri sentrale intensjonar i Samhandlingsreforma sluttar Flora kommune seg til planar om utvikling av nye tenester i Florø slik det går fram av intensjonsavtale av I dette notatet vil eg prøve å sjå på moglege bruksområde for eigedomen. Kort gjere greie for driftsmessige og økonomiske konsekvensar ved kjøp. Meininga er at gruppeleiarane og rådmannen skal utvikle notatet som eit svar på bystyret si bestilling. Arbeidet frå administrasjonen si side byggjer på ei vurdering som er gjort sommaren Vurderingane er tufta på dei forhold administrasjonen kjenner no. I sommarmånadane har det ikkje vore høve til å organisere rådmannen sitt arbeid som eit prosjekt der gruppeleiarane har fungert som styringsgruppe. Første kontakt mellom det politiske og administrative nivået skjer såleis i samband med drøfting av dette notatet. Ei viktig vurdering vil difor bli om vi vil kunne legge fram ei sak til bystyret i samsvar med punkt 4 i vedtaket.

2 2.0 MOGLEGE BRUKSOMRÅDE Omsorg Endra levekår har ført til auka levealder og sterk vekst i tal eldre. Fleire eldre med fleire og komplekse sjukdomsbilete må handterast i kommunane. Tal for Flora kommune henta frå SSB, syner at talet eldre vil stige i perioden fram til Fram mot 2030 vil den eldre befolkninga i Flora kommune stige med 1279 personar. Dette syner at utfordringane i høve bustad og omsorgsbehov relatert til alder vil vere betydelege frå ca Fleire eldre enn i dag vil trenge permanent institusjonsopphald, og mange vil trenge ein fleksibel tilrettelagt bustad. Samstundes er det utfordringar i høve akutte og langsiktige behov for bustader til fleire brukargrupper både innan Nav, for innvandrarar, tilpassa bustader for unge funksjonshemma, og omsorgsbustader både med og utan bemanning. I utvidinga av samhandlingsreforma frå 2016, vil ein også trenge tilpassa bustader for å ta imot psykiatriske pasientar med bistandsbehov. Ei samlokalisering av bustader til fleire grupper vil truleg vere avgjerande for å drifte kostnadseffektivt. Seniorbustader Ved ei bygging av sentrumsnære, fleksible og tilrettelagte bustader for unge eldre, som ynskjer å kjøpe eigne lettstelte bustader, vil sjukehustomta vere godt egna. Den ligg også i nærleiken av det etablerte dagtilbodet på Flora omsorgssenter. For kommunen sin ressursbruk vil det vere viktig å kunne yte tenesta på det lågaste effektive omsorgsnivå, og legge til rette for at eldre kan bu i eigen bustad å få hjelp der så lenge som mogeleg. Framskrivingar syner ein sterk auke i behovet for omsorgsbustader, og tilrettelagte bustader for denne gruppa. Den sterkaste auken i hjelpebehov vil komme på nivå 1 til 4 på omsorgstrappa fram mot Det inneber auka fokus på førebygging, gjennom blant anna hjelp til tilrettelegging av eigen bustad og auka trong for mindre og fleksible bustader. Det vil verte behov for ulike aktivitets tilbod, tryggleiksalarm, opplæring i bruk av hjelpemiddel, dagtilbod, praktisk bistand og heimesjukepleie. Dette er heilt i tråd med Samhandlingreforma, der ein skal vri tenester mot større grad av førebygging og hjelp til sjølvhjelp. Vi ser at dei sentrale bu einingane i Docken er etterspurt frå eldre som ynskjer ein sentrumsnær bu- eining i trygge omgjevnader, men som i utgangspunktet ikkje har noko stort hjelpebehov. Eit stort fleirtal av brukarar innanfor omsorgstenestene svarar i undersøkingar at dei ynskjer å bu i eigen bustad så lenge som mogeleg og få tenestetilbod der. 2

3 Ei mulig samling av institusjonane Vi ser ei utvikling i kommunen der eldre på institusjon er både eldre og sjukare enn kva gruppa var for få år sidan. Dette kan tyde på at terskelen for å få institusjonsplass er blitt høgare, og at mange eldre med hjelpebehov mottar teneste i eigen heim eller omsorgsbustad. Framskrivingane syner at ein kan vente ein stor auke i eldre som vil trenge institusjonstenester rundt Det auka behovet for institusjonsplassar vil ligge på om lag 50 plassar fram mot Dette med utgangspunkt i institusjonsdekning for 18,5 % av eldre over 80 år. Planlegginga av desse plassane bør starte , og for å få ei mest mogeleg kostnadseffektiv drift bør desse institusjonsplassane vere mest mogeleg samlokaliserte. Ein kan sjå at sjukehuseigendommen kan representere eit potensiale for ei samling av begge institusjonane i kommunen, i tillegg til ei vidare utbygging av det forventa behovet for institusjonsplassar. Dette vil truleg gje den mest kostnadseffektive drifta av desse tenestane. Tomta ligg sentralt har sentralt i vakre omgjevnader. Ei kostnadsanalyse vil kunne synleggjere kostnadane ved å samle alle institusjonsplassane i eit nybygg på sjukehustomta i forhold til å opp gradere og bygge ut ved dei eksisterande institusjonane. Kommunen har i dag to omsorgssenter med til saman 89 institusjonsplassar. Desse institusjonane ligg relativt langt frå kvarandre, noko som vanskeleg gjer eit godt fagleg og ressursmessig samarbeid. For å kunne møte utfordringane med samhandlingsreforma har ein lagt til rette for 6 nye kortidsplassar ved Furuhaugane omsorgssenter innafor den eksisterande bygningsmassen. Der har ein også har lagt til rette for godt eigna lokale til heimetenestene. Tilgjengeleg tomteareal gjer det muleg med ei vidare utbygging av ein del plasser, men ikkje nok til å stette det auka behovet. Bygningsmassen ved Fururhaugane omsorgsenter har i tillegg eit sterkt behov for ei opp gradering. Ved Flora omsorgsenter kan det vere mulig å få plass til nye institusjonsplassar, gjennom å sanere den gamle delen og bygge nytt der. Administrative tenester Bystyret har bestilt og satt av ressursar til ei utgreiing om samling av dei administative tenestene og kontor i kommunen. Dette arbeidet er bestilt utgreidd i Det vil difor vere for tidleg å å gi signal om korleis ein slik modell vil bli. Samstundes er det gjennom rapporten om eit framtidig kulturhus bestemt at samfunnshuset i større grad skal reindyrkast som kulturarena. Brannstasjonen skal flytte og dei andre kommunale kontora skal følgjeleg samlast i eige lokale. Rådmannen har korkje grunnlag eller mandat til å peike på sjukehuset som eit administrasjonssenter i framtida. Flora kommune vil samstundes ha betydelege økonomiske utfordringar med å realisere eit slikt prosjekt sjølv. Samarbeid med andre/private aktørar kan vere eit motsvar på dette. Ein slik modell må kome som bestilling etter at rådmannen har lagt fram sak om ei eventuell samling av administrasjonen. 3

4 Framtidig høgskule? Vi nermar oss konklusjon på forsprosjektet om ei eventuell etablering av høgskule i Flora. Dersom vi blir vertskommune for eit slilkt tilbod, kan det vere grunn til å arbeide vidare med ei permanent etablering av tilbodet. I samband med oppstart av tilbodet vil lokaliseringa til å begynne med bli knytt til Flora vidaregåande skule. Ein framtidig høgskule bør likevel etablerast i eige område. Dersom kommunen kjøper sjukehuseigedomen, kan vi seinare i ein prosess om høgskulelokalisering peike på sjukehustomta som stad for statleg utbygging av området. Dette er det knytt stor usikkerheit til no, men bør nemnast som eit ev fleire moglege bruksområde. 3.0 DRIFTSMESSIGE OG ØKONOMISKE KONSEKVENSAR For ordens skuld vil rådmannen gjenta hovedtrekka i korleis vi opplever den byggtekniske sida av eigedomen. Dette byggjer på ein rapport som vart utarbeidd for seks år sidan og vi har ingen kjennskap til kva Helse Førde i ettertid har gjort med bygget, men det er vel grunn til å tru at det er lite eller ingenting. Utvendige fasader har i alle fall forfalt ytterlegare. Vedlikeholdsetterslepet har nok eskalert og det er sikkert ikke tatt for hardt i om kostnadene økes med 50%. Dvs. +/-30 mill.kr. Det ligg føre utreiing datert der det vart gjennomført tilstandsanalyse, energianalyse, og teknisk verdivurdering av bygningsmassen. I tillegg er det som eige dokument datert utarbeidd brannteknisk tilstandsrapport. Konklusjonar: Generelt er bygningen i funksjonsmessig brukbar stand, men den bygningsmessige og tekniske tilstanden tilfredsstiller ikkje dagens myndigheits- og lovkrav, m.a. i høve innemiljø. Bygningsmessig: Delar av takkonstruksjon i vest og nordfløy (blokk 1) er fuktskadd og treng utskifting. Det er store fuktskadar i yttervegger i blokk 1, der det er naudsynt med omfattande utbetring av ytterveggane både på inn- og utside m/kuldebrubryting. Det er naudsynt med omfattande oppgradering av vindauga i blokk 2. Blokk 1 er lite fleksibel mht funksjonsendringar pga av massive bærekonstruksjonar og føringsvegar for teknisk anlegg. Føringsvegar for teknisk anlegg i blokk 2 er tronge og gjer ombygging mindre fleksibel. Teknisk anlegg: Ventilasjonsanlegga er gamle med unntak av operasjonsavdelingas anlegg. Anlegga er energikrevjande og manglar utvidingspotensiale. Oppgradering fører til omfattande utskifting av ventilasjonsanlegg og styringssystem, samt supplering av kanalar for å auke luftmengder. Oljekjelen, som er over 30 år (normal levetid 20 år), har store manglar og bør skiftast. Hovudfordeling og underfordeling (el-anlegg) er gamalt og utidsmessig, er dårlig brannisolert og har skrusikringar fleire stader, og bør skiftast til meir moderne anlegg. 4

5 Brannteknisk: Det vart utført brannteknisk rehabilitering i Rapporten har likevel avdekka manglar til ein stipulert kostnad på vel kr ,-. I tillegg til dette vert det peika på at det kan vere feil/manglar med brannseksjonering i samband med etablering av nytt ventilasjonsanlegg for kjøkken. Kostnaden med dette er ikkje vurdert i rapporten, med tilvising til at ansvarlig prosjekterande for dette tiltaket må kunne legge fram dokumentasjon på at dette er forskriftsmessig utført. Dersom dette punktet ikkje er ivareteke kan det føre til utbetringskostnader. Energianalyse: Energisituasjonen for bygget er vurdert til å vere god og relativ stabil, men har stort forbetringspotensiale, m.a. ved å skifte/oppgradere delar av varme- og ventilasjonsanlegget og optimalisere styring av luft og varme frå SD anlegg. Energitapet gjennom fasaden pga av kuldebruer vil kunne reduserast ved å skifte ut vindauge og etablere kuldebrubrytarar. Kostnadsestimat (2006): Rehabilitering yttertak og veggar: ,- Innerveggar, ventilasjon og el-anlegg: Totalt: ,- Kommentar til kostnadsestimat: I rapportane er det lista opp ei rekke tiltak som bør/skal utbetrast, m.a. i brannteknisk del går det fram at mange av tiltaka skulle gjennomførast i løpet av Vi manglar oversikt over kva tiltak som ev er utført. Vidare kan vi ikkje sjå at utskifting av oljefyr er med i kostnadskalkylen. Det må peikast på at rapportane tek utgangspunkt i drift av bygget som sjukehus. Regelverk og krav endrar seg alt etter kva bruk bygget har/skal ha og vil kunne påverke kostnader med oppgradering. I dette ligg det at både branntekniske krav og krav til innemiljø/luftmengder endrar seg alt etter kva bruk bygget vil ha i framtida. Ei sanering av bygget vil først kunne skje etter prosjekterings- og anbudsprosessar. Den vil kunne ta +/- 9mnd. Ivest Consult AS opplyser at rivingskostnadene i Oslo-området ligg på kr. 800,- 1000,- pr. m2. I Oslo er det bl.a. kort vei til deponeringsanlegg. Kostnadene med sanering av det brannskadde bygget på Solbakken var i 2009 ca kr. 1800,- pr. m2 Da vi ikke kjenner til bygget og hva det inneholder av farlige stoff, samt lange transportavstander til mottaksanlegg, må vi legge oss over kostnadsnivået i Oslo. Estimat for rivingskostnader settes til mill.kr. I Acos sak 09/1411 ligg mykje info om bygget og teknisk tilstand inkl. lengre utdrag av dei ulike rapportane. 5

6 Skulle kommunen bli eier av bygget, vil vi omgående pådra oss kostnader knyttet til tilsyn og drift av bygget. Det kommunale kjøkkenet holder til i bygget og medfører at eiendomsmassen ikkje kan stenge umiddelbart, sjølv om HF sin aktivitet flyttear ut. Kvar skal kjøkkenet ligge om kommunen blir eigar av bygget med formål om å rive det. Her må det påreknast investeringar på +/- 10 mill.kr. Samtidig vil det medføre utsetteling av rivingsoppdraget. FDV- kostnader i taksten er satt til 1,2 1,3 mill.kr. pr. år. I tillegg kjem energikostnader og reinhald. Tal frå HF viser en årleg kostnad knytt til drift av bygningsmassen på 4,5 5 mill.kr. Det inkluderer teknisk drift, vedlikehald, strøm og reinhald. Oppsummering: Kjøp av bygget vil påføre FK følgende investeringskostnader: Kjøp Sanering hele bygningsmassen Nytt kommunalt kjøkken 5 mill.kr. 15 mill.kr. - overslag 10 mill.kr. - overslag Økte årlige FDV-kostnder aktivitetsavhengig 4,5 mill.kr. vil være Dei økonomiske utfordringane knytt til eit kjøp av sjukehustomta krev såleis kreative og gode løysingar. 4.0 ANDRE TILHØVE Rådmannen er kjend med at ei legegruppe er sett saman av representantar frå HF og SMSmiljøet for å sjå på mogelege samarbeidsområde. Dei arbeider ut frå eit slikt mandat: Ta utgangspunkt i samhandlingsreformen og de avtaler som følger av denne samt de faglige elementer i intensjonsavtalen, og beskriv fra et faglig perspektiv: mål for samarbeid og samhandling om pasientene mål for oppgavefordeling beskriv prosesser og andre forhold som kan bidra til å nå målene (eks fagutvikling, undervisning etc). Rådmannen ser positivt på ei slik sondering og har ikkje tidlegare lagt skjul på synet om at ei samlokalisering av tenestene innbyggarane får som pasientar; kommunehelsetenester så vel som frå spesialistnivå, er til det beste for Florasamfunnet. Dette låg også til grunn for rådmannen si vurdering i førre runde om nybygg for Nav. 6

7 Reguleringsmessige forhold (dette er tatt inn etter styringsgruppa sitt første møte) Det området som sjukehuset ligg på, med tilhørande tomt er sett av til følgjande, i nyleg vedteken sentrumsplan for Florø: Offentleg eller privat tenesteyting Følgjande føresegn og gjeld for dette området: OP6 Området skal nyttast til offentlege føremål. Område kan ha ein % BRA på inntil 100 %. Bygningar i området kan ha maksimalt 4 etasjar. Eksisterande byggjehøgda mot Hans Blom gata kan ikkje aukast. Området som er sett av til offentlege føremål er på overkant av 5000 kvm. Gjennom ei god detaljplanlegging, og at ein vurderer eit større område enn det som i plankartet er sett av til offentlege føremål kan det vere rom for å byggje mellom kvm i området. Sentrumsplanen opnar for, gjennom generelle føresegn, å vurdere høgre bygg enn det som ligg i føresegnene for kvart einskil område. Skal det vere mogleg å realisere opp mot kvm så vil det vere naudsynt å vurdere å gå utover 4 etasjar. Sentrumsplanen legg opp til gjennom retningslinjer og føringar at området rundt parken, med skule, kultur, omsorg, park osv skal vurderast heilskapleg som eit sentralt offentleg område i byen. Dvs at det vil vere avgjerande å sjå på heilskapen i dette områder i den vidare planlegginga. Med forventa vekst innanfor omsorg, skule, barnehage, høgskule mm er det viktig at kommunen tek grep og styring på utviklinga av det området sjukehuset er ein del av. Dersom det blir aktuelt å rive heile eller delar av sjukehuset så vil det være viktig å vurdere dei kulturhistoriske verdiane av den eldste delen av bygget. Dette har i snart 100 år vore eit sentralt område og bygg i byen. Det vil uansett ikkje vere snakk om at store delar av bygget må takast vare på, det er fasadane som er det viktige. Kommunen har gjennom mange år vore restriktive til å gje rivningsløyve i sentrum, før det ligg føre godkjent planar for kva som skal kome på tomta etterpå. Dette inneberer at ein ved ei rivning av bygget må ha ein plan for kva ein skal gjere med området/tomta på både kort og lang sikt, før ein kan gje løve til riving Dokumentet vert frå no eit arbeidsdokument for styringsgruppa. 7

8 Møte i styringsgruppa Dato: 24. august 2012 Deltakarar: Bjørn Hollevik, Bente F Steindal, Målfrid Steindal, Gustav J Nydal, Frank Willy Djuvik, Bente N Halvorsen, Odd Bovim Stad og tid: Rådhuset, Rådmannen orienterte først om notatet som var sendt ut på førehand og deretter vart det drøfting av ulike forhold kring styringsgruppa sitt arbeid. Framdrift: Styringsgruppa konkluderte med at det vil vere nødvendig å orientere i første bystyremøte (4. sep) om den vidare framdrifta. Arbeidet i gruppa kan ikkje sluttførast i samsvar med mandatet frå bystyret. Rådmannen orienterer bystyret f k. Spørsmål og vidare utgreiingar Styringsgruppa var samd i å ta utgangspunkt i spørsmålslista frå Odd Bovim og supplere denne med spørsmål frå dei andre medlemene. Bovim sine spørsmål: 1. Hvor lang periode ser rådmannen for seg at investeringene skal fordeles over? (Hvor store investeringer vil dette bli de neste 4 årene, les Eikefjord-investeringsperioden?) Hva 2. Vil det være mulig å kjøpe sykehuset i den hensikt å gi inn anbud for et mulig leieforhold med Helse Førde i deler av bygget? 3. Hvis man satser på et betydelig privat engasjement i investering og oppgradering, hvilke løsninger kan da tenkes? (Privat bygging av eldre- eller omsorgsboliger, f.eks.?) 4. Hvis vi skal bruke bygget til samling av helse- og eldreinstitusjoner, hvilke investeringer (og i hvilket omfang) kan vi da spare andre steder? Hvor store areal HF vil ha behov for i Flora kommune, og hvor mye av dette som kan være på sykehuset. 5. Hvis vi kjøper bygget nå og bruker tid til å områ oss, er det noen måte å unngå/redusere de årlige driftskostnader, som iht. notatet er 4,5-5 mill.? (Les: kroner pr. innbygger pr år...) 6. Hva kan vi foreta oss av reguleringsendringer uten å møte erstatningsansvar fra Helse Førde/Helse Vest? Går det an å få inn en klausul om at vi står fritt mht. regulering dersom vi kjøper bygget? Beskrive konsekvenser ved en ev omregulering? (Positive og negative) 7. Foreligger det restriksjonar på evt riving av hele eller deler av bygget? ( tenker da vern eller om vi forventer innsigelse fra fylkesmannen) 8. Kvalifiserte og dokumenterte anslag på hvilke økonomiske konsekvenser vi vil få på fremtidige driftsbudsjetter. (Både ved riving og rehab) 9. En uttale fra fylkesmannen på grunn av vår deltagelse i Robek registeret. 10. Lag eller organisasjoner som kan være interessert i et spleiselag? ( Røde kors, saniteten, Boivest, ) 11. Hvor mye betaler Flora Kjøkken i leige i dag? 12. Liste over tjenester og aktiviteter som kan flyttes til eksisterende lokaler med minimal ombygging. I tillegg vart følgjande spørsmål meldt eller bestemt utgreidd: 8

9 - Styringsgruppa skal ha ein gjennomgang av dokumentasjon som er vesetleg i høve eigedomen sin tekniske status. Seinare vert det eventuelt tatt stilling til om å knyte til seg kyndig kompetanse på området. - Vi bør ha ein gjennomgang av alle reguleringsmessige forhold. Her vart spørsmålet om omregulering utan kommunalt kjøp også stilt. Neste møte vart bestemt til 11. september kl 1300, rådhuset Møte i styringsgruppa Dato: 24. august 2012 Deltakarar: Bjørn Hollevik, Bente F Steindal, Ole Chr Rynning, Bente N Halvorsen, Odd Bovim Stad og tid: Rådhuset, Innleiingsvis drøfta styringsgruppa svar på mail frå dir Jon Bolstad Helse Førde. Bovim lagde eit utkast under møte som vert distribuert blant medlemene i gruppa. Svaret frå styringsgruppa vert del av dokumentasjonen som følgjer dette arbeidsnotatet vidare. Bjørn Hollevik vart deretter vald til leiar og talsmann for styringsgruppa. Deretter gjekk rådmannen gjennom svar på spørsmåla frå førre møte. Rådmannen svarte slik: 1. Hvor lang periode ser rådmannen for seg at investeringene skal fordeles over? (Hvor store investeringer vil dette bli de neste 4 årene, les Eikefjordinvesteringsperioden?) Ikkje svart på i dette møtet 2. Vil det være mulig å kjøpe sykehuset i den hensikt å gi inn anbud for et mulig leieforhold med Helse Førde i deler av bygget? Svar: Ja, det vil vere offentleg tenesteyting i trå med sentrumsplanen og er helt uproblematisk. 3. Hvis man satser på et betydelig privat engasjement i investering og oppgradering, hvilke løsninger kan da tenkes? (Privat bygging av eldre- eller omsorgsboliger, f.eks.?) Svar: I utgangspunktet kan private stå for all investering, bygging, risiko og utleie. Det er føremålet for kva dei leigar ut til, som er viktig å høve til gjeldande føremål i sentrumsplanen. Denne seier at det skal vere offentleg tenesteyting på området. Dette kan vera kommunal eller statleg skule, offentlege kontorar, omsorgstenester, omsorgsbustader osv. Det vil også vere å selje omsorgsbustader, slik at brukarane eig sine eigne bustader. Det som ikkje vil vere i trå med gjeldande plan vil vere eit reint bustad, eller næringsprosjekt. Dette vil krevje ein regulering som ikkje er i trå med trå med overordna plan, og vil difor vere ein relativt omfattande prosess, sjå merknad knytt til spørsmål 6. 9

10 4. Hvis vi skal bruke bygget til samling av helse- og eldreinstitusjoner, hvilke investeringer (og i hvilket omfang) kan vi da spare andre steder? Hvor store areal HF vil ha behov for i Flora kommune, og hvor mye av dette som kan være på sykehuset. Ikkje svara på i dette møtet 5. Hvis vi kjøper bygget nå og bruker tid til å områ oss, er det noen måte å unngå/redusere de årlige driftskostnader, som iht. notatet er 4,5-5 mill.? (Les: kroner pr. innbygger pr år...) Ikkje svara på i dette møtet 6. Hva kan vi foreta oss av reguleringsendringer uten å møte erstatningsansvar fra Helse Førde/Helse Vest? Går det an å få inn en klausul om at vi står fritt mht. regulering dersom vi kjøper bygget? Beskrive konsekvenser ved en ev omregulering? (Positive og negative) Svar: I utgangspunktet er kommunen suveren som reguleringsmynde. Dette inneberer at kommunen når som helst kan vedta ein regulering av området, herunder å endre føremålet med området. Dersom ein vel å regulere til noko som ikkje er i trå med overordna plan, dvs sentrumsplanen vil det vere ein vesentleg tyngre prosess, enn å regulere området i trå med føringane i sentrumsplanen. Dersom kommunen, etter å ha tatt over bygget og tomta slik det no ligg, og så vel å regulere det til eit reint bustad eller næringsføremål for så realisere ein større økonomisk gevinst, kan det med rette bli stilt spørsmål om dette er myndighets- eller maktmissbruk etter forvaltningsretten. I ei slik evt sak vil også høve til sterk svak part vere vesentleg. I dette tilfellet vil det evt være kommunen mot staten. Dvs at kommunen ikkje er det svake parten, noko som er til kommunen sin fordel. Vi har ikkje klart å finne fram til aktuell rettspraksis på området. Det er med andre ord vanskelig å gi eit eksakt svar på dette sprøsmålet. 7. Foreligger det restriksjonar på evt riving av hele eller deler av bygget? ( tenker da vern eller om vi forventer innsigelse fra fylkesmannen) Svar: Dersom det blir aktuelt å rive heile eller delar av sjukehuset vil det være viktig å vurdere dei kulturhistoriske verdiane av den eldste delen av bygget. Dette har i snart 100 år vore eit sentralt område og bygg i byen. Det vil uansett ikkje vere snakk om at store delar av bygget må vurderast, å bli tatt vare på, og det vil bere vere fasadane som er viktige. Bygget er ikkje vurdert som særskilt verneverdig eller som verneverdig miljøobjekt i sentrumsplanen. Bygget ligg heller ikkje innanfor NB: registret til Riksantikvaren. Begge desse høva tilseier at Fylkeskommunen V/fylkesdirektør for kultur, som er mynde, på vegne av Riksanikvaren, ikkje bør leggje seg opp i saka. Med andre ord dette ein lokal sak. 10

11 Kommunen har gjennom mange år vore restriktive til å gje rivningsløyve i sentrum, før det ligg føre godkjent planar for kva som skal kome på tomta etterpå. Dette inneberer at ein ved ei rivning av bygget bør ha ein plan for kva ein skal gjere med området/tomta på både kort og lang sikt, før ein kan gje løve til riving. Kommunen kan velje å gi dispensasjon frå kravet om plan for kva ein skal nytte området til etter rivning, med heimel i at dette er ein heilt spesielt område i byen, og vil såleis ikkje gje verknad for andre prosjekt i høve til kravet til likebehandling. 8. Kvalifiserte og dokumenterte anslag på hvilke økonomiske konsekvenser vi vil få på fremtidige driftsbudsjetter. (Både ved riving og rehab) Sjå svar på spørsmål En uttale fra fylkesmannen på grunn av vår deltagelse i Robek registeret. Ikkje svara på i dette møte 10. Lag eller organisasjoner som kan være interessert i et spleiselag? ( Røde kors, saniteten, Boivest, ) Ikkje svara på i dette møte 11. Hvor mye betaler Flora Kjøkken i leige i dag? Svar: Flora Kjøkkenservice betaler i 2012 kr ,- til Helse Førde. Kr er husleige, kr er straum, kr er vask toalett/gang, kr er bossavgift og kr er for telefon. 12. Liste over tjenester og aktiviteter som kan flyttes til eksisterende lokaler med minimal ombygging. Ikkje svara på i dette møte I tillegg vart følgjande spørsmål meldt eller bestemt utgreidd: - Styringsgruppa skal ha ein gjennomgang av dokumentasjon som er vesetleg i høve eigedomen sin tekniske status. Seinare vert det eventuelt tatt stilling til om å knyte til seg kyndig kompetanse på området. - Vi bør ha ein gjennomgang av alle reguleringsmessige forhold. Her vart spørsmålet om omregulering utan kommunalt kjøp også stilt. Her gjekk rådmannen (Lars Ove Nygård, Flora bygg og eigedom) gjennom hovudtrekka i takstgrunnlaget frå Dokumenta vert levert medlemene i gruppa og følgjer som dokumentasjon og vedlegg til arbeidsnotatet (ikkje denne utsendinga) 11

12 Styringsgruppa sine vurderingar: Styringsgruppa vart samde om at rådmannen sine svar så langt var avklarande i høve reguleringsspørsmål og at private kan bygge/realisere eigedomen så lenge føremålet i sentrumsplanen vert ivareteke. Det vil ikkje vere aktuelt for styringsgruppa å tilrå ei omregulering av dagens føremål. Styringsgruppa konkluderte vidare med at rådmannen sine utrekningar i høve spørsmåla 1, 3 8 og 11 skal ta utgangspunkt i følgjande alternativ: Økonomiske investerings- og driftsmessige konsekvensar ved å kjøpe bygget til 5 millionar kroner og vedlikehald som er naudsynt for å halde bygget på kort sikt Økonomiske investerings- og driftsmessige konsekvensar ved å kjøpe bygget til 5 millionar kroner og rive blokk 1 (gamal del) Begge alternativa skal ta utgangspunkt i takstgrunnlaget frå 2006 justert for indeks og andre kjende forhold. Neste møte vert 20. september kl Møte i styringsgruppa Dato: 20. september 2012 Deltakarar: Bjørn Hollevik, Bente F Steindal, Ole Chr Rynning, Odd Bovim Stad og tid: Rådhuset, Rådmannen gjekk gjennom sitt svar på spørsmål 11, (sjå svar under spørsmålet side 11) Deretter gjekk rådmannen gjennom drifts- og investeringsmessige følgjer av eit eventuelt kjøp. Sortert etter alternativa som er skissert ovanfor. Utgreiing av dei økonomiske alternativa. Alternativ 1, a Økonomiske investerings- og driftsmessige konsekvensar ved å kjøpe bygget til 5 millionar kroner og vedlikehald som er naudsynt for å halde bygget på kort sikt Kjøp kr 5,0 mill lån Årlege FDV kostnader kr 4,5 mill drift Naudsynt og minimal oppgradering kr 5,0 mill lån Sum kr 14,5 mill Driftsmessige konsekvensar: 5,5 mill kr Kapitalutgifter anslått til 10 % av investering 10 mill kr gir ei årlege utgift på 1 mill kr Årlege FDV kostnader lik 4,5 mill kr Søke Fylkesmannen om låneopptak: 10 mill kr Investeringsmessige konsekvensar: 10 mill kr Alternativ 1, b 12

13 Økonomiske investerings- og driftsmessige konsekvensar ved å kjøpe bygget til 5 millionar kroner og vedlikehald som er naudsynt for å halde bygget på kort sikt vedlikehald etter taksten Kjøp kr 5,0 mill lån Årlege FDV kostnader kr 4,5 mill drift Rehabilitering yttertak og veggar: kr 9.1 mill lån Innerveggar, ventilasjon og el-anlegg: kr 9.1 mill lån Sum kr 27,7 mill Driftsmessige konsekvensar: 6,82 mill kr Kapitalutgifter anslått til 10 % av investering 23,2 mill kr gir ei årlege utgift på 2,32 mill kr Årlege FDV kostnader lik 4,5 mill kr Søke Fylkesmannen om låneopptak: 23,2 mill kr Investeringsmessige konsekvensar: 23,2 mill kr Alternativ 2 Økonomiske investerings- og driftsmessige konsekvensar ved å kjøpe bygget til 5 millionar kroner og rive blokk 1 (gamal del) Kjøp kr 5,0 mill lån Årlege FDV kostnader kr 3,0 mill drift Riving blokk 1 kr 12,5 mill lån Nytt kommunalt kjøkken kr 10,0 mill lån Sum kr 30,5 mill Driftsmessige konsekvensar: 5,75 mill kr Kapitalutgifter anslått til 10 % av investering 27,5 mill kr gir ei årlege utgift på 2,75 mill kr Årlege FDV kostnader lik 3 mill kr Søke Fylkesmannen om låneopptak: 27,5 mill kr Investeringsmessige konsekvensar: 27,5 mill kr Rådmannen vart vidare beden om å svare skriftleg på spørsmål 12; liste over tenester og aktivitetar som kan flyttast til eksisterande lokale med minimal ombygging. Rådmannen ser det vanskeleg å svare på spørsmålet på no. For det første må vi vite kva areal som eventuelt vert frigjort av Helse Førde ved ei eventuell flytting av deira tenester. Kva vil istandsaetting til vårt føremål koste? Dersom vi tar kommunale tenester ut av leigeobjekt vi har i dag og flytter desse inn i sjukehuset kva blir totaløkonomien når vi i ein periode må betale husleige begge plassar. Det viktigaste spørsmålet vil likevel vere kva binding ein slik kommunal bruk representerer dersom vi skal selje eigedomen vidare. 13

14 Frå administrativt hald vil det difor ikkje vere muleg å legge inn leige av kommunale tenester som ein føresetnad før bystyret tar stilling til kjøp. Derimot kan dett kome som del av bestilling til dei som skal ta saka vidare på vegne av Flora kommune. Styringsgruppa sine vurderingar 1. Det mest attraktive alternativet for kjøp av Florø sjukehus er 1 a 2. Vi må vurdere kven som skal kjøpe; Flora kommune eller Flora eigedomselskap AS? 3. Det er semje i styringsgruppa om at dersom Flora kommune kjøper sjukehuset er det for snarast muleg å selje vidare til, eller å gå i samarbeid med private aktørar som kan realisere eigedomen innanfor gjeldande reguleringar. Neste møte var måndag 24.september kl 1900 på Flora rådhus. Då drøfta arbeidsgruppa rådmannen sitt opplegg til saksutgreiing. 14

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Bystyret 02.10.2012 Sakshandsamar: Terje Heggheim Arkiv: K1-614, K3-&50 Objekt: Arkivsaknr 09/1411 KJØP AV FLORØ SJUKEHUS Kva saka gjeld: Flora kommune må ta stilling

Detaljer

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar. Sogn regionråd FELLES UTGREIING OM KOMMUNEREFORMA - STATUS Kommunane i Sogn regionråd gjennomfører ei felles utgreiing som skal gje kommunane eit grunnlag for å ta stilling til ev. kommunesamanslåing med

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 Prosjekt Sogn lokalmedisinske senter, Lærdal. Rapport forstudie og vidareføring TILRÅDING: Leikanger kommunestyre gjer

Detaljer

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering Sogn Lokalmedisinske senter Status organisering prosess etablering Oppstart fase 2 jan 2013 Nokre rammer Kommunane yte best mulege tenester til innbyggarane våre Folkemengd og folkestruktur avgjerande

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT FOR FRAMTIDAS OMSORGSTENESTER ÅR 2010-2025. Utval Saksnr Møtedato Saksbehandlar Utval for helse-, oppvekst- og 045/09 21.10.

STYRINGSDOKUMENT FOR FRAMTIDAS OMSORGSTENESTER ÅR 2010-2025. Utval Saksnr Møtedato Saksbehandlar Utval for helse-, oppvekst- og 045/09 21.10. Nord-Fron kommune Sak STYRINGSDOKUMENT FOR FRAMTIDAS OMSORGSTENESTER ÅR 2010-2025 Utval Saksnr Møtedato Saksbehandlar Utval for helse-, oppvekst- og 045/09 21.10.2009 KED kultursaker Kommunestyret 052/09

Detaljer

Tilleggsinnkalling til Formannskapet

Tilleggsinnkalling til Formannskapet Tilleggsinnkalling til Formannskapet Møtedato: 27.10.2015 Møtestad: Flora samfunnshus Møtetid: 09:00 - Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd er, tlf. 57

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

Team Hareid Trygg Heime

Team Hareid Trygg Heime Team Hareid Trygg Heime Hareid i fugleperspektiv fotografert frå Holstad-heia. Hareid er ein kystkommune med litt i overkant av 5000 innbyggarar. I areal er det ei lita kommune, med kommunesenteret Hareid,

Detaljer

Styresak. Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta

Styresak. Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 13.05.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta Arkivsak

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Samarbeidsavtale om felles barnevernteneste

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18:

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18: KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen»

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» - Og skisser til mogeleg opprusting Status Bygget er eit eldre bygg bygd midt på 1960-talet. Bygget framstår i hovudtrekk slik det var bygd. Det er gjort nokre endringar

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i Hallingdal.

Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i Hallingdal. Notat Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i. Dette notatet kan vera eit diskusjonsgrunnlag for vurdering av fordeling av utgifter til husleige og drift i interkommunale samarbeid. Oversikt

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26.

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 Kommunale utleigebustader - Status Gaupne og bygging Indre Hafslo og Veitastrond. Rådmannen si tilråding: 1)Kommunestyret har ikkje

Detaljer

1. Mål med samhandlingsreforma

1. Mål med samhandlingsreforma 1. Mål med samhandlingsreforma I april 2010 vedtok Stortinget Samhandlingsreforma, som var lagt fram som Stortingsmelding 47 i juni 2009. Meldinga hadde som undertittel Rett behandling på rett sted til

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal» Notat Til: Kopi: Frå: Kommunestyret og kontrollutvalet Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 216 13/1449-13 10263/15 28.01.2015 Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

Sak til styremøtet. Høyringsuttale til forslag til landsverneplan. Jonatunet. Høyringsuttale til forslag til landsverneplan. Saksnr.

Sak til styremøtet. Høyringsuttale til forslag til landsverneplan. Jonatunet. Høyringsuttale til forslag til landsverneplan. Saksnr. Sak til styremøtet Saksnr. 29/08 Høyringsuttale til forslag til landsverneplan Møtedato: 17. april 2008 Møtestad: Haugesund Saksbehandlar: Leif Terje Alvestad Dato, framstilling: Vedlegg: Trykte vedlegg:

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 14.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Kjell-Einar Bjørklund, Hans K Stenby, Terje Arne Krokvik SAKA GJELD: Igangsetting av forprosjekt «Bygg Aust» Helse

Detaljer

MØTEBOK Tysnes kommune

MØTEBOK Tysnes kommune MØTEBOK Tysnes kommune Utval Møtedato KOMMUNESTYRET 16.12.08 Arkivsak : Arkivkode: 08/453 111 - Sakshandsamar: Audun Hovland/Helge Drange Handsamingar: Utval Møtedato Saksnummer FORMANNSKAPET 02.12.08

Detaljer

Oppgradering av eksisterende boligmasse. Husbankens økonomiske verkemidlar v/ Sigbjørn Spurkeland, Husbanken vest

Oppgradering av eksisterende boligmasse. Husbankens økonomiske verkemidlar v/ Sigbjørn Spurkeland, Husbanken vest Oppgradering av eksisterende boligmasse Husbankens økonomiske verkemidlar v/ Sigbjørn Spurkeland, Husbanken vest Husbankens mål og arbeid Oppgradering av eksisterande bustadar Fleire bustadar og bygg skal

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID SAK 04/12 SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID Saksopplysning Kommunane i Hallingdal søkjer i brev dat. 2.9.2011 om tilskot til regionalt plansamarbeid. Målet er å styrke lokal plankompetanse gjennom

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4. Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4. Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4 Arkiv: Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus * Tilråding: Sogndal Kulturhus AS vert vidareførd som eit heileigd kommunalt aksjeselskap.

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32

Saksframlegg. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32 Saksframlegg Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32 Christian Frøyd - Søknad om oppføring av ny garasje og fasadeendring, gbnr. 21/48 -Ny handsaming. * Tilråding: Forvaltningsutvalet

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF Tid: Måndag 28. februar 2005, kl 1100 kl 1400 Stad: Scandic Bergen Airport Hotell, Bergen Styremøtet var ope for publikum og presse Saker: Sak 16/05 B Godkjenning

Detaljer

Rus og psykiatri - utfordringar sett frå kommunane korleis løyse store utfordringar innan feltet åleine eller saman? v/ Line Glesnes og Monica Førde

Rus og psykiatri - utfordringar sett frå kommunane korleis løyse store utfordringar innan feltet åleine eller saman? v/ Line Glesnes og Monica Førde Rus og psykiatri - utfordringar sett frå kommunane korleis løyse store utfordringar innan feltet åleine eller saman? v/ Line Glesnes og Monica Førde Landro, Sund kommune 1. Sund kommune, organisering rus

Detaljer

Torsdag 23. Januar, Flora Samfunnshus

Torsdag 23. Januar, Flora Samfunnshus Bustadsosial Moglegheitskonferanse «Brukartilpassa bu- og tenestetilbod» Kvar er i vi dag og i framtida når vi saman tek alle moglegheiter i bruk? Torsdag 23. Januar, Flora Samfunnshus Oppsummert frå gruppearbeid

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 010/14 Kommuneplannemnda 10.04.2014

Saksnr. Utval Møtedato 010/14 Kommuneplannemnda 10.04.2014 Aurland kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 010/14 Kommuneplannemnda 10.04.2014 Saksansvarleg: Kari Voldum Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 13/154-16 K1-143, K2-F00 Ingunn Bårtvedt Skjerdal,

Detaljer

Arkivsak Arkivkode Dato 13/2147 151 13.12.2013

Arkivsak Arkivkode Dato 13/2147 151 13.12.2013 Luster kommune Notat Til: Kommunestyret Frå: Rådmann Jarle Skartun Kopi: Arkivsak Arkivkode Dato 13/2147 151 13.12.2013 Sak: Kjøkkenorganisering Bakgrunn Formannskapet bad i møte onsdag 11. desember om

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

F E L L E S I K T - S T R A T E G I K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, 2012-2015 FOR

F E L L E S I K T - S T R A T E G I K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, 2012-2015 FOR F E L L E S I K T - S T R A T E G I FOR K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, N I S S E D A L, S E L J O R D, T O K K E O G V I N J E 2012-2015 30.03. 2012 - INNHALD - 1 SAMANDRAG 3 1.1

Detaljer

Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester

Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester Framlegg, 16.05.12 Delavtale mellom Balestrand kommune og Helse Førde HF Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester

Detaljer

Interkommunalt samhandlingsprosjekt Sunnfjord og Ytre Sogn

Interkommunalt samhandlingsprosjekt Sunnfjord og Ytre Sogn Interkommunalt samhandlingsprosjekt Sunnfjord og Ytre Sogn Samarbeidande kommunar Dykkar referanse: Sakshandsamar: Øystein Høyvik Tlf. 57612650 Vår referanse: 13/2466-2-ØH-&85 Dato: 25.11.2013 Etablering

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/2350-21542/2014 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Drøftingssak - Eigarskapsmelding 2015 Samandrag

Detaljer

Samarbeid om IKT-løysingar lokalt

Samarbeid om IKT-løysingar lokalt Delavtale mellom XX kommune og Helse Førde HF Samarbeid om IKT-løysingar lokalt Avtale om samarbeid om IKT-løysingar lokalt 1. Partar Avtalen er inngått mellom XX kommune og Helse Førde HF. 2. Bakgrunn

Detaljer

Utval Saksnummer Møtedato Time formannskap Time kommunestyre

Utval Saksnummer Møtedato Time formannskap Time kommunestyre Arkiv: K1-002 Vår ref: 2014000344-45 Journalpostid: 2015018302 Saksbeh.: Elin Wetås de Jara KOMMUNEREFORMA - VIDARE FRAMDRIFT Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Time formannskap Time kommunestyre Framlegg

Detaljer

Granvin herad Sakspapir

Granvin herad Sakspapir Granvin herad Sakspapir Styre, komite, utval Møtedato Saknr Sbh Formannskapet 23.11.2010 059/10 KJF Sakshandsamar: Kjersti Finne Arkivkode: K2-L12 Arkivsaknr: 10/79 Søknad om oppstart av detaljregulering

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/11 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/11 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.03.2011 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/11 10/881

Detaljer

Varsel om tilsyn med Lærdal kommune. Lærdalsøyri skule sitt arbeid med elevane sitt psykososiale miljø og pålegg om innsending av dokumentasjon

Varsel om tilsyn med Lærdal kommune. Lærdalsøyri skule sitt arbeid med elevane sitt psykososiale miljø og pålegg om innsending av dokumentasjon Sakshandsamar: Lill Mona Solberg Vår dato Vår referanse Telefon: 57643105 24.06.2013 2013/2729 - E-post: fmsflms@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse Lærdal kommune Postboks 83 6886 Lærdal Varsel

Detaljer

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD - Tilleggsakliste Kultur- og ressursutvalet Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Kultur- og ressursutvalet... 2 Tilskot til utgreiing av lokalisering av Hordaland

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Når det gjeld barn som vert utsett for vald eller som er vitne til vald, vert dei ofte utrygge. Ved å førebygge og oppdage vald, kan me gje barna

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: 024 G00 &01 Arkivsaksnr.: 11/808-2. Rammeavtale for samhandling mellom kommunane og Helse Førde

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: 024 G00 &01 Arkivsaksnr.: 11/808-2. Rammeavtale for samhandling mellom kommunane og Helse Førde SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: 024 G00 &01 Arkivsaksnr.: 11/808-2 Rammeavtale for samhandling mellom kommunane og Helse Førde TILRÅDING: Leikanger kommune har ikkje merknader til framlegget

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

Øyriket i vest Samhandlingsreforma i praksis Presentasjon for Eldrerådskonferansen i Hordaland 31.10.12

Øyriket i vest Samhandlingsreforma i praksis Presentasjon for Eldrerådskonferansen i Hordaland 31.10.12 Øyriket i vest Samhandlingsreforma i praksis Presentasjon for Eldrerådskonferansen i Hordaland 31.10.12 Framtid: Fleire eldre Framtid: Vi får fleire pasientar Pasientar Samhandlingsreforma: Førebygging

Detaljer

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT MASFJORDEN KOMMUNE Sosialtenesta Nav Masfjorden Postboks 14, 5987 Hosteland Tlf 815 81 000/47452171 Unnateke for offentleg innsyn Jf. Offlentleglova 13 SØKNAD OM STØTTEKONTAKT Eg vil ha søknaden handsama

Detaljer

Sogn lokalmedisinske senter

Sogn lokalmedisinske senter Sogn lokalmedisinske senter Felles formannskapsmøte 5. september 2014 Vidar Roseth prosjektleiar Margun Thue - prosjektmedarbeidar Føremålet med Sogn lokalmedisinske senter Helsetilbod som held høg kvalitet

Detaljer

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN SAK 57/12 HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN Saksopplysning I sak 41/12 gjorde Regionrådet for Hallingdal slikt vedtak: 1. Regionrådet for Hallingdal vedtek å setja i gang eit 3-årig prosjekt; Hallingdal 2020,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP AV TOMT 230

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP AV TOMT 230 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 15.03.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP

Detaljer

Styremøte. Leif Terje Alvestad Etablering av ø.hj. senger i Sunnhordaland. 1 vedlegg Styremøte 22.04.15

Styremøte. Leif Terje Alvestad Etablering av ø.hj. senger i Sunnhordaland. 1 vedlegg Styremøte 22.04.15 Forslag til vedtak: Styremøte Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 13.04.15 Sakshandsamar: Saka gjeld: Leif Terje Alvestad Etablering av ø.hj. senger i Sunnhordaland Styresak 26/15 A Arkivsak

Detaljer

VEDTEKT av februar 2007

VEDTEKT av februar 2007 IKS VEDTEKT av februar 2007 Vedteken i følgjande kommunar: Bokn Etne Haugesund Tysvær Vindafjord Vedtekt av februar 2007 Side 1 av 5 INNHALD Side 1. Heimel... 2 2. Deltakarar... 2 3. Føremål... 2 4. Hovudkontor...

Detaljer

HORNINDAL KOMMUNE. Tilsynsplan. Plan for tilsyn i saker etter plan- og bygningslova. Hornindal kommune 2011

HORNINDAL KOMMUNE. Tilsynsplan. Plan for tilsyn i saker etter plan- og bygningslova. Hornindal kommune 2011 HORNINDAL KOMMUNE Tilsynsplan Plan for tilsyn i saker etter plan- og bygningslova Hornindal kommune 2011 Vedteken av Utviklingsutvalet den 16. mars 2011 Sak: 020/11 Arkivsak: 11/207-1 01.03.2011 Innhald:

Detaljer

Krav ved godkjenning av lærebedrifter

Krav ved godkjenning av lærebedrifter OPPLÆRINGSAVDELINGA Fagopplæringskontoret - OPPL AVD Notat Dato: 20.01.2015 Arkivsak: 2015/727-1 Saksbehandlar: aseloh Til: Yrkesopplæringsnemnda Frå: Fagopplæringssjefen Krav ved godkjenning av lærebedrifter

Detaljer

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet.

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Dette notatet skisserer innhald og kan brukast som eit utgangspunkt for drøftingar og innspel. Me ynskjer særleg

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Marie Evjestad Arkivsaksnr.: 07/1229. IT-arbeidsplassar for ungdomsskuleelevar i Luster. Rådmannen si tilråding:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Marie Evjestad Arkivsaksnr.: 07/1229. IT-arbeidsplassar for ungdomsskuleelevar i Luster. Rådmannen si tilråding: SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Marie Evjestad Arkivsaksnr.: 07/1229 Arkiv: 631 A2 IT-arbeidsplassar for ungdomsskuleelevar i Luster Rådmannen si tilråding: 1. Luster kommunestyre vedtek, med tilvising

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 18.05.2016 35308/2016 Åge Ødegård Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015

Detaljer

Vil du vera med å byggja ein ny kommune?

Vil du vera med å byggja ein ny kommune? Vil du vera med å byggja ein ny kommune? - Skal Fjell, Sund eller Øygarden halda fram som eigne kommunar, eller skal vi saman byggja Nye Øygarden kommune? Trygg framtid... Vi håpar at du opplever det godt

Detaljer

Styresak. Bakgrunn. Kommentarar. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 31.05.2007

Styresak. Bakgrunn. Kommentarar. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 31.05.2007 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 31.05.2007 Sakhandsamar: Kristine Enger Saka gjeld: Behandlingstilbodet til pasientar i legemiddelassistert rehabilitering i Rogaland Arkivsak

Detaljer

Fra prosjekt til drift - eksempel på politisk vedtak i Stord

Fra prosjekt til drift - eksempel på politisk vedtak i Stord Fra prosjekt til drift - eksempel på politisk vedtak i Stord Sak til komité for levekår 05.10.04 1.0 Bakgrunn Komité for levekår vedtok 09.04.02 i sak 0008/02 å opprette eit prosjekt retta mot unge langtidsmottakarar

Detaljer

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten.

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten. Rapport. Innbyggjarundersøkinga 2015 Ulvik herad. Generelt om spørsmåla: Spørsmåla kunne graderast på ein skala frå 1-6, kor 1 var dårlegast. Eit gjennomsnitt på 3,5 vil seie ein vurderingsscore midt på

Detaljer

Sparetiltak. Reduserte kostnader. Stipulert

Sparetiltak. Reduserte kostnader. Stipulert Sparetiltak Tiltak Stipulert sparesum Reduserte kostnader 1 Frukt og grønt i skulen, budsjettert med kr 4,-pr elev/dag 300 000 Dette er i tråd med sentrale føringar. Samla utgjer det kr 610 000,- Alternativt

Detaljer

Føretak for framtida. Arbeidet med utviklingsplanar Helse Førde

Føretak for framtida. Arbeidet med utviklingsplanar Helse Førde Føretak for framtida Arbeidet med utviklingsplanar Helse Førde Kvifor dette møtet? Orientere om arbeidet vi har starta med utviklingsplanar Ein utviklingsplan for verksemda Skal omfatte både somatikk og

Detaljer

Styresak. Dato: 16.11.13 Administrerande direktør Sakshandsamar: Saka gjeld: Leif Terje Alvestad Investeringsbudsjett Helse Fonna HF 2014

Styresak. Dato: 16.11.13 Administrerande direktør Sakshandsamar: Saka gjeld: Leif Terje Alvestad Investeringsbudsjett Helse Fonna HF 2014 1 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 16.11.13 Frå: Administrerande direktør Sakshandsamar: Saka gjeld: Leif Terje Alvestad Investeringsbudsjett Helse Fonna HF 2014 Styresak

Detaljer

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din.

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din. Skal skal ikkje Har du ein draum om å driva Inn på tunet verksemd? Gjennom dette kapittelet i netthandboka får du tankehjelp og praktisk hjelp i dei første fasane mot etablering; frå draum til forretningsplan.

Detaljer

Av Linda Jakobsen Daglig leder Drammensregionenens interkommunale krisesenter BETZY

Av Linda Jakobsen Daglig leder Drammensregionenens interkommunale krisesenter BETZY Av Linda Jakobsen Daglig leder Drammensregionenens interkommunale krisesenter BETZY 1.1.2010 Kommunalt ansvar Fylkesmann som tilsynsmyndighet 2 Lov om kommunale krisesentertilbod (krisesenterlova) 1. Formålet

Detaljer

TILDELING AV HELSE-OG OMSORGSTENESTER.

TILDELING AV HELSE-OG OMSORGSTENESTER. TILDELING AV HELSE-OG OMSORGSTENESTER. Odda kommune har eit tildelingskontor som skal sikra lik tilgang på helse-og omsorgstenester for innbyggjarane, uavhengig av alder,tenestebehov og bustad. Søknader

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 07/1522. Kommunalt tenestekjøp; bade- og symjetenester Gaupne. Rådmannen si tilråding:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 07/1522. Kommunalt tenestekjøp; bade- og symjetenester Gaupne. Rådmannen si tilråding: SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 07/1522 Kommunalt tenestekjøp; bade- og symjetenester Gaupne Rådmannen si tilråding: Formannskapet godkjenner konkurransegrunnlaget for kjøp

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 10.02.2015 Stad: Kommunehuset Kl.: 09.00 12.35 Tilstades: Arild Tveranger leiar, Astrid Nordanger nestleiar, Jan Tore Hvidsten, Oddmund

Detaljer

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandlar rammene for administrerande direktør sitt arbeid og definerer ansvar, oppgåver, plikter og rettigheiter.

Detaljer

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune Planprogram Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021 Sund kommune Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Rammer... 4 1.2.1 Nasjonale føringar... 4 1.2.2 Regional plan... 5 2. Formål...

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 30.09.2014 Stad: Kommunehuset Kl.: 09.00 13.40 Tilstades: Astrid Nordanger nestleiar, Jan Tore Hvidsten gikk frå møte etter sak 28/14,

Detaljer

Ei god framtid for alle!

Ei god framtid for alle! Demokrati og politisk styring Ei god framtid for alle! * At kommunereforma skal tuftast på frivilligheit og fakta Senterpartiet har som grunnhaldning at samanslåing av kommunar skal vere frivilleg. Vi

Detaljer

STYRET. 23.08.2011 Seksjonssjef Rolf Strømsheim Arkivkode: Saksmappe: 2011/599

STYRET. 23.08.2011 Seksjonssjef Rolf Strømsheim Arkivkode: Saksmappe: 2011/599 STYRET Unntatt offentligheit, jfr. Off. lova 23 Sak 2011/35 Sal av Åsebøen 3 og 9 Behandlast i: Styret for Helse Møre og Romsdal HF Møtedato Saksbehandlar: Avdelingssjef Svein Jensen 23.08.2011 Seksjonssjef

Detaljer

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Kvifor Utgangspunktet var behovet for revisjon av Hovden del 2 (1997) Målsetting for planarbeidet. Føremålet med planen er å disponere areal og ressursar på Hovden

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato

Saksnr Utval Møtedato Arkivref: 2011/2088-16986/2012 Saksh.: Lars Helge Sørheim Saksframlegg Saksnr Utval Møtedato INTERKOMMUNAL LEGEVAKT OG Ø.HJ. DØGNTILBOD Framlegg til vedtak: 1. Komite for helse, rehabilitering og omsorg

Detaljer

Arkivsak Arkivkode Dato 09/988 614/A2/ 01.10.2009. Drøftingsnotat vedk. tidlegare Fortun skule

Arkivsak Arkivkode Dato 09/988 614/A2/ 01.10.2009. Drøftingsnotat vedk. tidlegare Fortun skule - Luster kommune Drøftingsnotat Til: Frå: Formannskapet Rådmannen Arkivsak Arkivkode Dato 09/988 614/A2/ 01.10.2009 Sak: Drøftingsnotat vedk. tidlegare Fortun skule Rådmannen ønskjer på dette området å

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen)

bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen) Tenesteavtale mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen) Partar Denne avtalen er inngått mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF. Bakgrunn og omfang av

Detaljer

FRÅSEGN MALME OG RØSHOL KRAFTVERK I FRÆNA KOMMUNE

FRÅSEGN MALME OG RØSHOL KRAFTVERK I FRÆNA KOMMUNE Side 1 Tingvoll, 21. september 2013 NVE FRÅSEGN MALME OG RØSHOL KRAFTVERK I FRÆNA KOMMUNE Naturvernforbundet har gått langs elva på den planlagde utbyggingsstrekninga 15.9.2013. Vi har ikkje gått traseen

Detaljer

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 31.01.13 Særavtale mellom Sogndal kommune og Helse Førde HF Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester Avtale om svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 1. Partar Avtalen er inngått mellom

Detaljer

Referat Møte i arbeidgruppa Interkommunal legevakt, akutt- og intermediære senger

Referat Møte i arbeidgruppa Interkommunal legevakt, akutt- og intermediære senger Referat Møte i arbeidgruppa Interkommunal legevakt, akutt- og intermediære senger Møtedato: 20.11. 2012 Tid: 15.00-16.45 Møtested: Lærdal sjukehus Deltagere: Helge Ulvestad (prosjektleiar), Ingrid Neste

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Torun Emma Torheim Arkivsaksnr.: 12/2225-79

Saksframlegg. Sakshandsamar: Torun Emma Torheim Arkivsaksnr.: 12/2225-79 Saksframlegg Sakshandsamar: Torun Emma Torheim Arkivsaksnr.: 12/2225-79 Arkiv: L12 Områdereguleringsplan for SOS - Trudvang - Prestadalen og omkringliggande område Slutthandsaming i kommunestyret * Tilråding:

Detaljer

Styresak. Gjertrud Jacobsen Tilrettelegging av sjukehustenester i Bergensområdet. Styresak 92/05 B Styremøte 27.10. 2005

Styresak. Gjertrud Jacobsen Tilrettelegging av sjukehustenester i Bergensområdet. Styresak 92/05 B Styremøte 27.10. 2005 Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato: 18.10.05 Sakshandsamar: Saka gjeld: Gjertrud Jacobsen Tilrettelegging av sjukehustenester i Bergensområdet Styresak 92/05 B Styremøte 27.10.

Detaljer

Nissedal kommune Kontrollutvalet

Nissedal kommune Kontrollutvalet Vår ref. 11/125-2 033 /BERO Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.02.2011 Nissedal kommune - kontrollutvalget Det blir med dette innkalla til møte i Nissedal kontrollutval. Dato: torsdag 17.02.2011 Tid: kl

Detaljer

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019 PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019 BARNEHAGANE OG BARNEHAGESEKTOREN i KLEPP KOMMUNE 1 Klepp kommune Del 1: Grunnlaget Del 2: Område for kvalitetsarbeid Del 3: Satsingsområda Del 4: Implementering Del

Detaljer

BRUKARSTYRT PERSONLEG ASSISTENT

BRUKARSTYRT PERSONLEG ASSISTENT BRUKARSTYRT PERSONLEG ASSISTENT Presentasjon Politisk dag 12.11.13 ved omsorgstenesta Elisabeth Norman Leversund & Anja Korneliussen BAKGRUNN FOR ORDNINGA OG LOVHEIMEL Ideane bak ordninga kjem frå independent

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2014 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer