ENTREPRENØRSKAP I NORGE 2008 GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR ERLEND BULLVÅG SVENN ARE JENSSEN LARS KOLVEREID BJØRN WILLY ÅMO

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ENTREPRENØRSKAP I NORGE 2008 GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR ERLEND BULLVÅG SVENN ARE JENSSEN LARS KOLVEREID BJØRN WILLY ÅMO"

Transkript

1 ENTREPRENØRSKAP I NORGE 2008 GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR ERLEND BULLVÅG SVENN ARE JENSSEN LARS KOLVEREID BJØRN WILLY ÅMO

2 GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR ENTREPRENØRSKAP I NORGE 2008 Erlend Bullvåg, Svenn Are Jenssen, Lars Kolvereid og Bjørn Willy Åmo Handelshøgskolen i Bodø Although data used in this work are collected by the GEM consortium, their analysis and interpretation are the sole responsibility of the authors.

3 INNHOLD GEM BEGREPER... 7 EXECUTIVE SUMMARY INTRODUKSJON ENTREPRENØRSKAP I NORGE ENTREPRENØRSKAP I ULIKE LAND ENTREPRENØRIELLE MULIGHETER, KAPASITET, MOTIVASJON OG RISIKOAVERSJON I NORGE VEKSTPOTENSIAL - TEKNOLOGI OG EKSPORT RAMMEBETINGELSER FOR ENTREPRENØRSKAP INNOVASJONSARBEID BLANT NORSKE ARBEIDSTAKERE ENTREPRENØRIELLE PROFILER I NORGE KONKLUSJON POTENSIELLE FORSKNINGSOMRÅDER APPENDIKS APPENDIKS INNOVASJON NORGE HANDELSHØGSKOLEN I BODØ KUNNSKAPSPARKEN BODØ AS

4 Entreprenørskap i Norge 2008 TABELLER Tabell 7.1 Andelen ansatte som deltar i utvikling av ny forretningsaktivitet...44 Tabell 7.2 Ble deltakelsen initiert av leder eller andre i bedriften, eller på eget initiativ? Tabell 7.3 Andelen av involverte som bidrar til ideutvikling, og deres rolle i denne prosessen Tabell 7.4 Andelen av involverte som bidrar til uttesting av ideen, og deres rolle i denne prosessen FIGURER Figur 1.1 Den reviderte forskningsmodellen for GEM prosjektet...11 Figur 2.1 Planer om og involvering i ulike typer tidligfase entreprenøriell aktivitet i Figur 2.2 Utviklingen av tidligfase entreprenørskap i Norge mellom år 2002 og år 2008, vist med 95 % konfidensintervall Figur 2.3 Antall involverte i tidligfase entreprenøriell aktivitet i befolkningen. (Aldergruppen 18-64) Figur 2.4 Tidligfase entreprenøriell aktivitet i Norge fordelt på forsøk på bedriftsetablering og nylig etablerte bedrifter i befolkningen i aldersgruppen 18 til 64 år Figur 2.5 Utviklingen av tidligfase entreprenørskap i Norge mellom år 2000 og år 2008 for menn og kvinner Figur 2.6 Andel kvinner i tidligfase entreprenørskap i Norge Figur 2.7 Kvinneandelen av gründere i de landene som deltok i GEM Figur 2.8 Dynamikk skapt av entreprenørskap. Verdier større enn 1, indikerer at flere ønsker å bli eiere av bedrifter enn det er personer som eier bedrifter Figur 2.9 Bransjemessig fordeling mellom nye og veletablerte bedrifter i Norge Figur 2.10 Årsaker til exit eller nedleggelse av bedriften. % andeler Figur 3.1 Tidlig fase entreprenøriell aktivitet i alle land som deltar i GEM Figur 3.2 Tidlig fase entreprenørskap sammenstilt med bruttonasjonalprodukt i alle land som deltar i GEM Figur 3.3 Holdninger for entreprenørskap i Norge indeksert i forhold til øvrige GEM land Figur 3.4 Indeks for tidligfase entreprenøriell aktivitet i Norge Figur 3.5 Indeks for ambisjonsnivået i tidligfase entreprenøriell aktivitet Figur 3.6 Global Entrepreneurship Indeks for Norge Figur 4.1 Oppfatning av tilgangen på gode forretningsideer der gründeren bor de kommende 6 måneder Figur 4.2 Redselen for å mislykkes blant de som ser gode oppstartmuligheter Figur 4.3 Utvikling i andelen av befolkningen som oppgir at de har tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter til å kunne starte for seg selv (med 95% konfidensintervall) Figur 4.4 Utvikling i andelen av befolkningen som ser entreprenørskap som en god karrierevei (med 95% konfidensintervall) Figur 5.1 Utbredelsen av nyetableringer med høyvekstpotensial blant GEM-landene i 2008 (de nyetableringene som ser for seg ha 20 eller flere ansatte om 5 år, prosentandel av befolkningen år)

5 Figur 5.2 Jobbskaping nå, og forventet jobbskaping om 5 år i tidligfase bedrifter og bedrifter eldre en 42 måneder Figur 5.3 Antall medlemmer i grunderteamet i bedrifter eldre en 42 måneder, nyetablerte og i etableringsforsøkene Figur 5.4 Gjennomsnittlig antall medlemmer i gründerteamet i GEM-landene i Figur 5.5 Nyhetsgraden av den teknologien nyetableringer baserer seg på Figur 5.6 Teknologianvendelsen i nyetableringer og eksisterende bedrifter (% andeler) Figur 5.7 Hvor stor andel av sluttproduktet nyetableringene ser for seg å eksportere Figur 5.8 Eksport i veletablerte og eksportforventninger i tidligfase bedrifter. % andeler Figur 6.1 Tilgang på kapital Figur 6.2 Politisk prioritering av entreprenørskap Figur 6.3 Behov for støtte...38 Figur 6.4 Tilgang på støtte Figur 6.5 Dynamikk på hjemmemarkedet...38 Figur 6.6 Fravær av markedshindringer Figur. 6.7 Månedlig utvikling i antall nyetableringer perioden 2002 til ut mars Figur 6.8 Endring i forhold til samme måned for 12 måneder siden i %. Eksempel: 60 % i januar 2009 betyr at antall nyetableringer er 60 % av antallet i januar Figur 7.1 Andelen ansatte som følte at de møtte ingen, noe eller mye intern motstand for å implementere denne nye forretningsaktiviteten Figur 8.1 Alderssammensetningen til gruppene ikke-entreprenører, entreprenører, høyvekstentreprenører og bedriftseiere Figur 8.2 Kjønnssammensetningen til gruppene ikke-entreprenører, entreprenører, høyvekstentreprenører og bedriftseiere Figur 8.3 Utbredelsen av business angels blant gruppene ikke-entreprenører, entreprenører, høyvekstentreprenører og bedriftseiere Figur 8.4 Andelen ikke-entreprenører, entreprenører, høyvekstentreprenører og bedriftseiere som ser gode forretningsmuligheter i sitt nærmiljø Figur 8.5 Andelen ikke-entreprenører, entreprenører, høyvekstentreprenører og bedriftseiere som mener å ha nødvendig kompetanse og evner for å starte bedrift

6 6 ENTREPRENØRSKAP I NORGE 2008

7 GEM BEGREPER GEM Global Entrepreneurship Monitor. Et longitudinelt internasjonalt forskningsprosjekt som siden 1997 årlig har undersøk omfanget av og forholdene for entreprenørskap i ulike land. ETABLERINGSFORSØK et etableringsforsøk skjer når noen aktivt planlegger en ny bedrift. Det forutsettes at gründeren er medeier i bedriften og at han eller hun i løpet av de siste 12 månedene har gjennomført konkrete aktiviteter for å få bedriften opp og gå. Aktiviteter som å sette sammen et etablererteam, søke etter utstyr, spare penger til etableringen eller skrive en forretningsplan kan være eksempler på konkrete aktiviteter. For å regnes som et forsøk forutsettes det også at etablereren ikke har tatt ut lønn fra bedriften i mer enn 3 måneder. Nyetablert bedrift en ny bedrift er under 42 måneder gammel, og gründeren har ikke mottatt lønn fra bedriften lengre enn den har eksistert. Etablert bedrift en etablert bedrift er en bedrift som er mer enn 42 måneder gammel. TEA Tidligfase Entreprenøriell Aktivitet. Dette er summen av etableringsforsøk og nye bedrifter, som involverer befolkningen mellom 18 og 64 år. Noen ganger er TEA lavere enn summen av etableringsforsøk og nye bedrifter. Dette er tilfeller hvor en person hevder å være involvert i et etableringsforsøk samtidig som han eller hun oppgir å eie en ny bedrift. Slike etablerere blir kun medregnet en gang 7

8 8 ENTREPRENØRSKAP I NORGE 2008

9 EXECUTIVE SUMMARY MAIN CHARACTERISTICS OF ENTREPRENEURIAL ACTIVITY The 2008 data for Norway indicate that 8.7% of the population between 18 and 64 years old are involved in early-stage entrepreneurial activity, of which 5.0% are nascent entrepreneurs, and 4% new business ownermanagers. Men are twice as active as women in earlystage entrepreneurship with 12.1% male involvement compared to 5.2% female involvement. Average team size was 2.2 persons per start-up. Entrepreneurship in Norway is predominantly motivated by opportunity (93.0%) and 39% of the population perceive there to be good business opportunities in the area where they live. Furthermore, 10.7% expect to start a business within the next 3 years. As much as 40.6% believe they possess the necessary skills and knowledge to start their own business, and 60.9% view entrepreneurship as a good career choice. On the other hand, only 1.0% of the population is involved in high growth start-ups, expecting more than 20 employees in 5 years time. government, reduction of what the new firms perceive as a massive bureaucracy, and that entrepreneurship is placed higher on the political agenda. Initiatives in order to provide improved overview over government regulations and current technology and network initiatives, will improve entrepreneurship conditions in Norway. The experts also regard difficult access to the domestic market as hindering entrepreneurship. Compared to other countries, they are most positive about the physical infrastructure for entrepreneurship. CURRENT ISSUES The challenges for Norway are to foster a more entrepreneurial climate, to engage more females in entrepreneurship and to encourage young people to choose entrepreneurship as career path. The government has launched several new initiatives to address these issues, but their effects remain to be evaluated. After a steady decline from 2005 to 2007, there has been an increase in the TEA rates in The ratio between female and male participation has not changed much, and females only represent roughly 1/3 of entrepreneurial activity in Norway. UNIQUE NATIONAL CHARACTERISTICS The expert panel, argue for further improvement in the conditions for entrepreneurship in Norway. They particularly point to the need for greater support from 9

10

11 1 INTRODUKSJON Norge deltar i forskningsprosjektet Global Entrepreneurship Monitor (GEM) for niende gang i GEM består av en internasjonal gruppe av forskere som siden 1997 har samlet inn data fra en rekke forskjellige land. Målsettingen ved GEM er tredelt: 1. Å måle forskjeller mellom land når det gjelder nivået for entreprenørskap. 2. Å identifisere faktorer som kan forklare forskjeller i entreprenørskapsnivået mellom ulike land. 3. Å identifisere politiske virkemidler som kan fremme det nasjonale nivået for entreprenørskap. Tradisjonell analyse av økonomisk vekst overser som oftest den rollen til nye og små bedrifter har i økonomien. GEM benytter en mer omfattende tilnærming, der en måler nivået for entreprenørskap i hvert deltakerland og identifiserer flere forskjellige typer av entreprenørskap og faser i entreprenørskapsprosessen. Den forskningsmodellen som GEM benytter ble nylig revidert. Revideringen ble nødvendig fordi ny forskning har bidratt til ny kunnskap om entreprenørskap og økonomisk vekst. I den reviderte modellen tar man hensyn til den økonomiske utviklingen i land, og entreprenørskap forventes å ta ulike former og ha forskjellige roller avhengig av det stadium landets økonomi befinner seg i. GEM konsentrerer seg om tre hovedfaser i lands økonomiske utvikling: (1) Faktordrevne økonomier, som i hovedsak er råvareprodusenter (kullproduksjon, utvinning av malm, olje etc.) (2) Effektivitetsdrevne økonomier, hvor storskala produksjon er en viktig faktor for landets utvikling (3) Innovasjonsdrevne økonomier, der landets utvikling i stor grad bestemmes av innovasjon og nyskaping i næringslivet. Etter hvert som land utvikler sin økonomi vil de kunne bevege seg mellom disse tre ulike fasene. På tross av høy produksjon av råvarer som fisk og olje, har Norge en innovasjonsdrevet økonomi. I faktordrevne økonomier finner vi en stor utbredelse av entreprenørskap som skyldes nødvendighet. Det finnes bare en begrenset mengde med arbeidsplasser, og folk mangler andre gode muligheter til å livnære seg. Etter hvert som økonomien utvikler seg vil utbredelsen av Figur 1.1 Den reviderte forskningsmodellen for GEM prosjektet 11

12 entreprenørskap som skyldes nødvendighet gradvis bli redusert, fordi produktive bransjer vokser og kan tilby flere arbeidsplasser. I innovasjonsdrevne økonomier er det nesten ingen som starter bedrifter fordi de må. Her gjør folk det helt frivillig fordi de har et ønske om å realisere en forretningsidé. Det er viktig å være klar over at alle de tre forskjellige økonomiske aktivitetene - faktordrevet, effektivitetsdrevet og innovasjonsdrevet er tilstede i alle lands økonomier, men deres utbredelse og betydning for økonomisk vekst varierer. Den reviderte GEM modellen er vist i figur 1.1. I faktordrevne økonomier er fokus på basale nødvendigheter: utvikling av institusjoner, infrastruktur, makroøkonomisk stabilitet, helse og utdanning på grunnskolenivå. Disse forholdene vil støtte opp under entreprenørskap som skyldes nødvendighet, men vil ha liten eller ingen effekt for mulighetsdrevet entreprenørskap. Ettersom landets økonomi utvikler seg vil tilstedeværelsen av gode entreprenørielle rammebetingelser få stadig større betydning. Slike entreprenørielle rammebetingelser inkluderer tilgangen på finansiering, tilstedeværelsen av et offentlig støtteapparat for etablerere, utdanning i entreprenørskap, transfer av forskning og utvikling, kommersiell og legal infrastruktur for entreprenørskap og regler som vedrører nyetableringer. DATAKILDER Hvert år samler GEM prosjektet inn en rekke forskjellige typer av data fra hvert deltakerland: Befolkningsundersøkelsen innsamling av intervjudata fra et tilfeldig og representativt utvalg av den yrkesaktive delen av befolkningen. I 2009 ble denne undersøkelsen i Norge gjennomført av TNS Gallup. Ekspertundersøkelsen data fra minimum 36 eksperter på entreprenørielle rammebetingelser. Sekundærdata fra pålitelige kilder. I 2008 ble det i befolkningsundersøkelsen samlet inn data fra minimum 2000 personer i hver av de 43 deltakerlandene. Personer som er mellom 18 og 64 år ble blant annet spurt om de forsøker å etablere en ny bedrift og om de eier og driver en nyetablert bedrift. På bakgrunn av svarene fra denne undersøkelsen ble det beregnet en score for entreprenørskap for hvert land. Den norske befolkningsundersøkelsen ble gjennomført rett etter fellesferien i august Dette betyr at dataene ble samlet inn før finanskrisen begynte å gjøre seg særlig gjeldende. Det er klart at den økonomiske krisen vi nå er inne i vil påvirke entreprenørskap på flere måter. Krisen startet som en finanskrise, men når dette skrives, er allerede flere andre sektorer av økonomien hardt rammet. Krisen kan få innvirkning både på den type entreprenørskap vi får se samt på forskjellige faser i entreprenørskapsprosessen. Vi antar at entreprenørskap kan være et mulig virkemiddel for å få oss ut av krisen. Dette under forutsetning av at myndighetene ikke faller for fristelsen til å støtte bedrifter som er i ferd med å gå over ende. I befolkningsundersøkelsen spør GEM om en rekke forhold som kan bli påvirket av krisen. Tilgangen på nye forretningsmuligheter vil sannsynligvis bli dårligere fordi (1) etterspørselen etter varer og tjenester faller og derved også mulighetene til å tjene penger, (2) tilgangen på kapital blir vanskeligere fordi banker og investorer blir mindre villige til å ta risiko. I denne rapporten rapporterer vi at tilgangen på forretningsmuligheter er synkende. Frykten for å mislykkes er også stigende, trolig fordi konsekvensene av å mislykket blir større fordi det finnes færre alternativer på arbeidsmarkedet. Eksperter innenfor de ulike entreprenørielle rammebetingelsene ble bedt om å fylle ut et spørreskjema. Spørreskjemaet inneholdt spørsmål med faste svaralternativer om hver av de forskjellige rammebetingelsene for entreprenørskap. I spørreskjemaet ble ekspertene også bedt om å angi hva som etter deres mening kan gjøres for å forbedre forholdene for entreprenørskap. Ekspertene ble da invitert til å komme med råd innenfor hver av de ulike entreprenørielle rammebetingelsene. I 2008 ble det norske spørreskjemaet besvart av 36 eksperter. GEM har samlet inn en rekke forskjellige typer av sekundærdata som omhandler informasjon om landets økonomiske situasjon, demografiske kjennetegn ved befolkningen, landets kultur samt andre relevante temaer. Dataene er samlet inn fra flere forskjellige kilder, inkludert OECD, FN, Verdensbanken samt data fra andre internasjonale forskningsprosjekter som for eksempel the World Competitive Yearbook, og the Global Competitiveness Report. Denne enorme datainnsamlingen gir et svært godt bilde av situasjonen i det enkelte deltakerland. Den informasjonen som er samlet inn, gjør det mulig å sammenligne land så vel som å studere utviklingen i et land over tid. Denne rapporten gir kun en oversikt over et utvalg av det innsamlede datamaterialet. 12

13 2 ENTREPRENØRSKAP I NORGE Selv om finanskrisen har preget siste halvår av 2008 og våren 2009, kaster GEM rapporten lys over et fenomen som nå involverer om lag mennesker i Norge. GEM måler entreprenørskap i tidlig fase ved at et representativt utvalg av befolkningen mellom 18 og 64 år blir spurt om deres entreprenørielle planer og involvering i tidligfase entreprenøriell aktivitet. Figur 2.1 nedenfor oppsummerer entreprenøriell aktivitet i Norge i Tidligfase entreprenøriell aktivitet i Norge (TEA) er i ,7%. Andelen av befolkningen som har intensjoner om å etablere bedrift i nær fremtid, men som ennå ikke er i gang med forsøket er 10,2 %. Tidligfase entreprenøriell aktivitet består av forsøk på oppstart og nylig etablerte bedrifter yngre en 42 måneder. Totalt er 8,7 % av befolkningen involvert i slike bedrifter. Det er 5% som er i ferd med å etablere bedrift, og 4 % som er involvert i nylig etablerte bedrifter. Siden noen få personer gjør begge deler samtidig, blir TEA for Norge 8,7%. I Norge Figur 2.1 Planer om og involvering i ulike typer tidligfase entreprenøriell aktivitet i

14 eier 7,7% av befolkningen nå en bedrift eldre en 42 måneder, og 3,4% av befolkningen har lagt ned eller kvittet seg med en bedrift. I figur 2.2 nedenfor er utviklingen i tidligfase entreprenøriell aktivitet (TEA) for Norge vist. Forekomsten av entreprenøriell aktivitet har i perioden 2002 til 2008 variert mellom 9,2% og 6,2%. Norges score falt fra 8,7% i 2002, 7,5% i 2003 og 7,0 i Ledet av sterk konjunkturoppgang, steg forekomsten i 2005 til 9,3 % og til 9,1% i I 2007 falt forekomsten til 6,5%. Dette var det laveste nivået observert i Norge siden GEM målingene startet i år I 2008 er deltakelsen igjen økt til 8,7%. Betraktes utviklingen over tid, er normalnivået for forekomsten av tidligfase entreprenørskap i Norge 8,1%. Svingninger verdien over 9,2% eller under 6,7% markerer med dette signifikante endringer i forhold til det som kan ansees som normalt nivå i Norge. FAKTA Tidligfase entreprenørskap engasjerer nordmenn i ,4% av entreprenørene er kvinner. I gjennomsnitt deltar 2,2 personer i hver bedriftsetablering. Figur 2.2 Utviklingen av tidligfase entreprenørskap i Norge mellom år 2002 og år 2008, vist med 95 % konfidensintervall. 14

15 ENTREPRENØRENE BAK TIDLIGFASE ENTREPRENØRIELL AKTIVITET ER EN MEGET STOR GRUPPE GEM viser at et betydelig antall innbyggere i Norge i aldersgruppen aldersgruppen 18 til 64 år er involvert i tidligfase entreprenørskap i Norge. Basert på GEM målingene er i 2008 hele innbyggere i Norge involvert i tidligfase entreprenøriell aktivitet. Entreprenørene utgjør dermed en formidabel gruppe i samfunnet. Fordelingen mellom kvinner og menn er i ,4% kvinner og 69,6 % menn. Det deltar i 2008 hele menn og kvinner i entreprenøriell aktivitet. Entreprenørene utgjør dermed en formidabel ressurs for samfunnet. Tidligfase entreprenøriell aktivitet involverer om lag like mange personer i Norge som det er innbyggere i Buskerud fylke. Figur 2.3 Antall involverte i tidligfasen entreprenøriell aktivitet i befolkningen. (Aldergruppen 18-64). 15

16 FORSØK OG TILGANG PÅ NYETABLERTE BEDRIFTER GEM måler både pågående forsøk på bedriftsetablering, og nylig etablerte bedrifter. Dette er bedrifter yngre en enn 3,5 år. Figur 2.4 viser utviklingen i forsøk på bedriftsetableringer i Norge og forekomsten av nyetablerte bedrifter i perioden 2002 til Tidligfase entreprenøriell aktivitet er fordelt mellom de som forsøker å etablere bedrift og de som eier en bedrift yngre enn 42 måneder. Andelen som forsøker å etablere varierer fra 5,2 % i toppårene 2002 og 2006, til den laveste observerte forekomsten på 3,8 % i Andelen etableringsforsøk har i 2007 og 2008 hatt en sterkere utvikling enn andelen nyetablerte bedrifter. Dette kan indikere at færre faktisk klarer transformasjonen fra forsøk til bedrift. Andelen av befolkningen involvert i nye bedrifter yngre en 42 måneder, synker fra 5,2 % i 2005 til 4,3 % i 2006 og er markert ned til 2,6 % i 2007, altså en tilnærmet halvering fra Andelen vokser igjen i 2008 til 4,0 %. Relativt sett er det mindre økning i interessen for å involvere seg i nyetablerte bedrifter enn i forsøk på etablering. En lavere andel nyetablerte bedrifter i forhold til forsøk, er en indikator på at færre faktisk lykkes med å lose bedriften gjennom den vanskelige første fasen. ENTREPRENØRSKAP BLANT KVINNER OG MENN Figur 2.5 nedenfor viser omfanget av tidligfase entreprenøriell aktivitet blant kvinner og menn. Det er i Norge satt klare politiske ambisjoner om å øke kvinneandelen av entreprenører til 40%. Av de som i 2008 var involvert i tidligfase entreprenøriell aktivitet i 2008 var 30,4% kvinner og 69,6% menn. Tidligfase entreprenørskap for kvinner falt jevnt i Norge fra 2000 til 2004 ned til i underkant av 4% av den kvinnelige befolkningen i aldersgruppen år. Fra 2004 til 2006 vokser igjen aktiviteten blant norske kvinner til om lag 6 %, faller tilbake til like over 4% i 2007, og ender på litt over 5% i Aktiviteten blant menn følger samme trend frem til 2004, vokser sterkt fra i 2005 til 14%, for å falle tilbake til i overkant av 12% i 2006, til 9% i 2007, for så å stige til over 12% i Figur 2.4 Tidligfase entreprenøriell aktivitet i Norge fordelt på forsøk på bedriftsetablering og nylig etablerte bedrifter i befolkningen i aldersgruppen 16 til 64 år. 16

17 Figur 2.5 Utviklingen av tidligfase entreprenørskap i Norge mellom år 2000 og år 2008 for menn og kvinner. Figur 2.6. Andel kvinner i tidligfase entreprenørskap i Norge. 17

18 Menn Kvinner 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Japan Frankrike Belgia Korea Israel Finland UK Italia Irland Norge Slovenia Hellas Tyskland Island Nederland Danmark USA Spania Egypt Tyrkia Iran India Lativa Romania Ungarn Serbia Sør-Afrika Makedonia Bosnia- Kroatia Angola Russland Chile Ecuador Argentina Colombia Peru Uruguay Jamaica Dominikanske Brasil Mexico Bolivia Innovasjonsdrevne økonomier Effektivitetsdrevne Økonomier Faktor drevne økonomier Figur 2.7 Kvinneandelen av gründere i de landene som deltok i GEM Det er klare målsetninger om å øke andelen kvinnelige entreprenører i Norge til 40 %. Vi ligger i 2008 på 30,2%. Figur 2.7 viser at vi fortsatt har en kvinneandel noe under gjennomsnittet for GEM-landene. Norge er på 9. plass i kvinneandel blant de innovasjonsdrevne landene i GEM. Spania har den høyeste kvinneandelen med 40 %. Danmark har høyest andel av de skandinaviske landene med 37 %, men har betydelig lavere TEA enn Norge. Kvinneandelen i Norge har vært inne i en positiv trend frem til I 2008 går andelen marginalt ned. Fortsatt satsning på økt entreprenøriell orientering blant kvinner bør prioriteres. DYNAMIKK I NORSK ØKONOMI For en innovasjonsdrevet økonomi som Norge, er det viktig at det er høy dynamikk i næringslivet for å opprettholde økonomisk effektivitet og vekst. Schumpeter kaller fenomenet der nye bedrifter forsøker å trenge inn i økonomien, for kreativ destruksjon. Nivået for kreativ destruksjon kan illustreres av hvor mange nye bedrifter som forsøkes etablert, sammenlignet med antall eksisterende bedrifter en har i landet. For høy dynamikk kan bety at det er svært mange som vil inn i økonomien, men at få klarer det. En slik situasjon betyr at for mange ressurser settes inn på å skape nye bedrifter. For lav dynamikk indikerer lav nyskapningsevne, og en stor avhengighet av eksisterende bedrifters nyskapning. I GEM måles dynamikk på personnivå. Figur 2.8 viser dynamikk som utviklingen i forholdet mellom andelen som er involvert i veletablerte bedrifter i befolkningen og de som er involvert i forsøk på å starte nye bedrifter. Er forholdet for lavt, betyr det at næringslivet er satt og at det er lite rom for nyskapning i økonomien. Er forholdet for høyt betyr det at samfunnet og den enkelte entreprenør, bruker mange ressurser på å etablere foretak som ikke lykkes eller tilfører netto nye verdier til økonomien. For hver person i Norge som eier og leder egen bedrift som er eldre en 42 måneder, i perioden 2002 til 2008 er det mellom 1,1 til 1,5 personer som forsøker å skaffe 18

19 Figur 2.8 Dynamikk skapt av entreprenørskap. Verdier større enn 1, indikerer at flere ønsker å bli eiere av bedrifter enn det er personer som eier bedrifter. seg en ny bedrift. Det betyr at det i Norge er flere som forsøker å skaffe seg en bedrift, enn det er eiere av veletablerte bedrifter. Dynamikken er fallende fra 2006 til 2008, noe som indikerer en forskyvning i retning av mindre interesse for å involvere seg i etableringer og nye foretak sammenlignet med interessen for å involvere seg i veletablerte foretak. I 2008 ligger dynamikknivået noe lavere en GEM gjennomsnittet på 1,38, men klart over gjennomsnittet for GEM landene med innovasjonsdrevet økonomi, der forholdet er 0,95. Tar en i betraktning sjansen for at en bedrift overlever lengre enn 3,5 år i Norge, betyr den fallende dynamikken i Norge, mindre konkurranse for eksisterende bedrifter og at graden av effektivisering av økonomien er redusert de siste 3 årene. Den sterkeste bidraget til fallende dynamikk kommer fra mindre interesse i befolkningen for å etablere bedrifter. Det indikerer at det er blitt vanskeligere å klare overgangen fra forsøk til nyetablert bedrift. Årsakene til dette bør kartlegges nærmere. FAKTA For hver person som eier en bedrift i Norge forsøker 1,1 person å starte en ny. Gjennomsnittet blant de innovasjonsdrevne landene er 0,95. 19

20 ENTREPRENØRENES BRANSJEPREFERANSER Her skiller vi mellom 4 bransjer: primærnæringer, industri, bedriftsmarkedet og konsumentmarkedet. Figur 2.9 viser hvordan nye og veletablerte bedrifter fordeler seg på disse fire bransjene. Vi ser at det skjer en betydelig grad av fornying innenfor alle bransjene, men at det er flest nykommere innenfor servicesektorren rettet mot bedriftsmarkedet og konsumentmarkedet. Dette er vel ganske naturlig fordi det er innenfor disse bransjene at etableringsbarrierene er små. Det kreves relativt lite ressurser for å etablere seg innenfor servicesektoren, sammenlignet med primærnæringer og industri. Ressurser er ofte mangelvare blant gründere. Figur 2.9. Bransjemessig fordeling mellom nye og veletablerte bedrifter i Norge. 20

21 Figur 2.10 Årsaker til exit eller nedleggelse av bedriften. % andeler. EXIT OG NEDLEGGELSE AV BEDRIFTER Fra tidligere forskning vet vi at det kun er et fåtall av de bedrifter som blir lagt ned som går konkurs. De fleste bedriftene blir faktisk lagt ned fordi eieren av en eller annen grunn bestemmer seg for å legge den ned. I GEM 2008 ble respondentene spurt om de hadde lagt ned en bedrift og bedt om å oppgi årsaken til at bedriften ble nedlagt. Resultatene fremkommer i figur Andelen som nylig har lagt ned bedrift er 3,4% av arbeidsstyrken. Av disse har hele 37,6% lagt ned bedriften fordi eieren gikk over i lønnet arbeid eller fordi han eller hun hadde kommet over en bedre forretningsmulighet. Mangel på lønnsomhet var begrunnelsen for å legge ned 21% av bedriftene. Personlige årsaker (sykdom i familien etc.) var årsak til 10,7% av nedleggelsene. I 6,3% av tilfellene ble bedriften faktisk solgt til noen andre, og drevet videre med nye eiere. 21

22 3 ENTREPRENØRSKAP I ULIKE LAND Gjennom GEM prosjektet er det vist at entreprenørskap bidrar til økonomisk vekst og utvikling under svært forskjellige forhold og vilkår. En viktig målsetning med GEM undersøkelsene er å kunne sammenligne entreprenørielle holdninger, aktivitetsnivå og ambisjoner på tvers av land. I GEM grupperes deltakerlandene etter hvilken hovedfase den økonomiske utviklingen i landet har nådd. Klassifiseringen er konsistent med den en finner i Global Competitiveness report (Porter og Szhwab, ). Norge er klassifisert som en av de 18 innovasjonsdrevne økonomier som deltar i GEM undersøkelsen. I denne gruppen fremstår de skandinaviske landene, våre viktigste handelspartnere i EU og USA som mest relevante å sammenligne norsk entreprenøriell aktivitet og rammebetingelser med. I gruppen av innovasjonsdrevne økonomier er USA på topp fulgt av Island. Norge kommer som nummer fem i tidligfase entreprenøriell aktivitet og har betydelig mer aktivitet enn EU-gjennomsnittet. I Europa har spesielt Belgia, Tyskland og Frankrike over tid hatt den laveste involveringen i tidligfase entreprenøriell aktivitet. En viktig forklaring er i følge EU kommisjonen en relativ større risikoaversjon og en sterk preferanse for å være ansatt sammenlignet med å være selvstendig. Lave involveringsnivåer er også en indikasjon på at det er gode jobbmuligheter tilgjengelige, og at det å være ansatt fremstår som mer attraktivt enn å være selvstandig for en større andel av befolkningen. I slike omgivelser er det ventet at en større andel av den entreprenørielle aktiviteten får utløp gjennom intraprenørskap og nyskapningsarbeid i eksisterende bedrifter. Figur 3.1 nedenfor oppsummerer tidligfase entreprenørskap i GEM landene i I perioden kom Norge på 3. plass i Europa, bare slått av Irland og Island. I 2007 ble Norge ikke bare slått av Island og Irland, men også av 6 andre europeis- 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 - Belgia Tyskland Danmark Italia Nederland Japan Frankrike UK Slovenia Israel Spania Finland Irland Norge Hellas Korea Island USA Russland Romania Tyrkia Lativa Ungarn Serbia Kroatia Sør-Afrika Bosnia-Hercegovina Iran India Egypt Makedonia Angola Uruguay Brasil Chile Mexico Jamaica Argentina Ecuador Dominikanske Rep. Colombia Peru Bolivia Innovasjonsdrevne økonomier Effektivitetsdrevne Økonomier Faktor drevne økonomier Figur 3.1 Tidlig fase entreprenøriell aktivitet i alle land som deltar i GEM ) Porter, M. E. and K. Schwab (2008). The Global Competitiveness Report Geneva, Switzerland: World Economic Forum. 22

Global Entrepreneurship Monitor

Global Entrepreneurship Monitor Entreprenørskap i Norge 2007 Global Entrepreneurship Monitor Lars Kolvereid Erlend Bullvåg Bjørn Willy Åmo innhold GEM begreper 3 Executive summary 5 1 Innledning 7 2 Entreprenørskap i ulike land 9 3 Høyvekstbedrifter

Detaljer

I NORGE 2013 GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR

I NORGE 2013 GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR ENTREPRENØRSKAP I NORGE 2013 GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR Gry Agnete Alsos Tommy Høyvarde Clausen Espen John Isaksen Bjørn Willy Åmo Erlend Bullvåg GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR ENTREPRENØRSKAP I

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Kvinners entreprenørskap

Kvinners entreprenørskap Kvinners entreprenørskap En komparativ analyse av offentlige støttetiltak i Norge og Sverige Gry Hellem Mortensen Masteroppgave Høsten 2013 Sosiologisk institutt, Universitetet i Bergen i ii Sammendrag

Detaljer

Vekstambisjoner hos kvinnelige nyetablerere

Vekstambisjoner hos kvinnelige nyetablerere Vekstambisjoner hos kvinnelige nyetablerere En kvantitativ studie om kvinnelig entreprenørskap EK206E 000 Bachelor i entreprenørskap og småbedriftsledelse, Handelshøgskolen i Bodø Silje Pettersen Bodø,

Detaljer

Barrierer for kvinners entreprenørskap

Barrierer for kvinners entreprenørskap Barrierer for kvinners entreprenørskap DISKUSJONSNOTAT Gry Agnete Alsos NF-arbeidsnotat nr. 1009/2006 N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no

Detaljer

Etablererstipend - økonomisk støtte og kompetansebygging

Etablererstipend - økonomisk støtte og kompetansebygging N-809 BODØ Tlf. + 7 7 76 00 / Fax + 7 7 7 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. xxxx/0 ISSN-nr.:080-87 Antall sider: xx Prosjekt nr: 7000 Prosjekt tittel: Vurdering av etablererstipend

Detaljer

HR-undersøkelsen 2009. HR i krisetider muligheter i motgang

HR-undersøkelsen 2009. HR i krisetider muligheter i motgang HR-undersøkelsen 009 HR i krisetider muligheter i motgang Om HR Norge og Ernst & Young HR Norge er medlemsorganisasjonen for alle som er interesserte i fag områdene personal, organisasjon, ledelses- og

Detaljer

En million ideer. - veien fra drøm til å lykkes som gründer RAPPORT MENON-PUBLIKASJON NR. 12/2015

En million ideer. - veien fra drøm til å lykkes som gründer RAPPORT MENON-PUBLIKASJON NR. 12/2015 RAPPORT En million ideer - veien fra drøm til å lykkes som gründer MENON-PUBLIKASJON NR. 12/2015 av Leo Grünfeld, Marcus Gjems Theie og Jens Fredrik B. Skogstrøm Forord I Norge bor det mange idéer. Hvert

Detaljer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer 2015 DNB Forskning levert av Menon Business Economics ved Leo Grünfeld, Jens Fredrik Skogstrøm og Marcus Gjems Theie i samarbeid med professor Hans

Detaljer

Kvinnelig entreprenørskap

Kvinnelig entreprenørskap Kvinnelig entreprenørskap En kvalitativ studie av faktorer med betydning for andel kvinnelige gründere i Norge Helene Winther Dahl & Cecilie Flørenæs Handelshøgskolen ved UiS UNIVERSITETET I STAVANGER

Detaljer

FREMTIDENS HELGELAND. Helgeland i dag og frem mot 2020. Utgitt av Helgeland Sparebank

FREMTIDENS HELGELAND. Helgeland i dag og frem mot 2020. Utgitt av Helgeland Sparebank FREMTIDENS HELGELAND Helgeland i dag og frem mot 2020 Utgitt av Helgeland Sparebank 2010 1 FORORD I forbindelse med Helgeland Sparebank sitt 150 års jubileum i 2010 ønsket banken å få utarbeidet en rapport

Detaljer

Innovasjon og entreprenørskap

Innovasjon og entreprenørskap Innovasjon og entreprenørskap - kilder til fremtidige konkurransefortrinn The Boston Consulting Group 2014 Innovasjon og entreprenørskap - kilder til fremtidige konkurransefortrinn 10 HOVEDBUDSKAP Globale

Detaljer

99% SMB. Grunnfjell og vekstmotorer i norsk næringsliv. MENON Business Economics www.menon.no

99% SMB. Grunnfjell og vekstmotorer i norsk næringsliv. MENON Business Economics www.menon.no 99% SMB Grunnfjell og vekstmotorer i norsk næringsliv MENON Business Economics www.menon.no 99% SMB Grunnfjell og vekstmotorer i norsk næringsliv MENON-publikasjon nr. 13/2009 August 2009 Av Gjermund Grimsby

Detaljer

Eierskifter i norske bedrifter -

Eierskifter i norske bedrifter - Eierskifter i norske bedrifter - en analyse basert på Eus næringspolitikk for eierskifter Sissel Ovesen Geir Samdal Kunnskapsparken Bodø AS 30.06.2006 KunnskapsParken FORORD Kunnskapsparken Bodø AS og

Detaljer

HRNORGE. Ledelse som skaper resultater. Større arbeidsglede på arbeidsplassen. Tillit til ledelsen på tross av krisen

HRNORGE. Ledelse som skaper resultater. Større arbeidsglede på arbeidsplassen. Tillit til ledelsen på tross av krisen Norge 2009 Ledelse som skaper resultater Arbeidsglede i forandringstider 1 Større arbeidsglede på arbeidsplassen I krisetider øker medarbeidernes støtte til bedriften / s. 4-5 Tillit til ledelsen på tross

Detaljer

Evaluering av Entreprenørskapsprogrammet

Evaluering av Entreprenørskapsprogrammet Evaluering av Entreprenørskapsprogrammet i Møre og Romsdal Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap i analyser, evalueringer og utredninger slik at politiske

Detaljer

Tilstandsrapport. Regjeringens innovasjonspolitikk

Tilstandsrapport. Regjeringens innovasjonspolitikk Tilstandsrapport Regjeringens innovasjonspolitikk Tilstandsrapport Regjeringens innovasjonspolitikk FORORD Regjeringen tar i denne rapporten initiativ til et innovasjonsløft. Gjennom innovasjonsløftet

Detaljer

Forord. June Kristiansen, 13.05.15

Forord. June Kristiansen, 13.05.15 Forord Denne masteroppgaven markerer min avslutning på masterstudiet i Entreprenørskap og Innovasjon ved Norges Miljø- og Biovitenskaplige Universitet. Arbeidet med masteroppgaven har vært en spennende,

Detaljer

Finansiering av bedrifter under nedgangstider

Finansiering av bedrifter under nedgangstider EK206E 003 Entreprenørskap og småbedriftsledelse Finansiering av bedrifter under nedgangstider Hva har forandret seg under finanskrisen? av Reno-A. Dybwad Hansen & Anders Sørmo Abstract The main objective

Detaljer

Aalborg Universitet. Women in Business - meningsfulde værdier - relationer i vækst Saghaug, Kristin Margrethe; Lindgren, Peter. Publication date: 2011

Aalborg Universitet. Women in Business - meningsfulde værdier - relationer i vækst Saghaug, Kristin Margrethe; Lindgren, Peter. Publication date: 2011 Aalborg Universitet Women in Business - meningsfulde værdier - relationer i vækst Saghaug, Kristin Margrethe; Lindgren, Peter Publication date: 2011 Link to publication from Aalborg University Citation

Detaljer

Akademikere som entreprenører i Norge:

Akademikere som entreprenører i Norge: Rapport Akademikere som entreprenører i Norge: Omfang og betydning for vekstbedrifter Menon Publikasjon nr. 10/2012 Av Leo A. Grünfeld og Anniken Enger Forord Vekst er en forutsetning for utvikling og

Detaljer

Denne oppgaven utgjør siste del av masterstudiet i Entreprenørskap og innovasjon ved Handelshøyskolen ved Universitetet for miljø- og biovitenskap.

Denne oppgaven utgjør siste del av masterstudiet i Entreprenørskap og innovasjon ved Handelshøyskolen ved Universitetet for miljø- og biovitenskap. Det norske paradokset: Hvorfor rangeres Norge lavt etter innovasjonsevne når landet har gode økonomiske resultater? The Norwegian puzzle: Why does Norway rank low on innovation performance when the country

Detaljer

Utfordringer for den nordiske velferdsstaten - sammenlignbare indikatorer

Utfordringer for den nordiske velferdsstaten - sammenlignbare indikatorer Utfordringer for den nordiske velferdsstaten - sammenlignbare indikatorer 2. utgave Tor Morten Normann, Elisabeth Rønning og Elisabeth Nørgaard Utfordringer for den nordiske velferdsstaten - sammenlignbare

Detaljer

ENON AS. kompetansenettverk for samfunn, økonomi og verdier

ENON AS. kompetansenettverk for samfunn, økonomi og verdier MENON publikasjon Nr. 5/2007 Alderdom og spesialisering Norsk næringsstruktur i 2025 i lys av eldrebølge og globalisering Leo A. Grünfeld Jørgen Heibø Modalsli Rolf Røtnes ENON AS kompetansenettverk for

Detaljer

Norge best i verden HRNORGE. TEMA: Det daglige arbeid. Norge 2010-11. årgang

Norge best i verden HRNORGE. TEMA: Det daglige arbeid. Norge 2010-11. årgang Norge 2010-11. årgang 3 Norge best i verden TEMA: Det daglige arbeid - Med fokus på arbeidsoppgavene - Nye krav til lederne - En god medarbeidersamtale er gull verdt - Lønnsomt å forebygge sykefravær -

Detaljer

Kvinnelige gründeres tilgang til kapital - hvordan øker vi pengestrømmen?

Kvinnelige gründeres tilgang til kapital - hvordan øker vi pengestrømmen? Kvinnelige gründeres tilgang til kapital - hvordan øker vi pengestrømmen? Mål: Øke fokuset på bedre tilrettelegging av kapital for kvinnelige gründere. Få frem løsninger i form av konkrete virkemidler

Detaljer

Tid for lederskap En oppsummering av forskning om aldersriktig ledelse 2007-2010. Universitetet i Stavanger Trude Furunes og Reidar J.

Tid for lederskap En oppsummering av forskning om aldersriktig ledelse 2007-2010. Universitetet i Stavanger Trude Furunes og Reidar J. Tid for lederskap En oppsummering av forskning om aldersriktig ledelse 2007-2010 Universitetet i Stavanger Trude Furunes og Reidar J. Mykletun 1 2 Forord Mangeårig forskning både nasjonalt og internasjonalt

Detaljer

En studie av fem supervekstledere

En studie av fem supervekstledere BE 307E 003 Entreprenørskap og innovasjonsledelse Hvordan påvirker ledere supervekst i virksomheter? En studie av fem supervekstledere En oppgave av Marius Hansen Monica Marie Jakobsen Handelshøgskolen

Detaljer

Teknas teknologibarometer

Teknas teknologibarometer Teknas teknologibarometer TEKNA-RAPPORT 1/2015 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Teknas Teknologibarometer Tekna-rapport 1/2015 Oslo/Arendal, august 2015 Sammendrag Teknas Teknologibarometer

Detaljer