Nye Bodø Rådhus Godkjenning av vinnerutkast Veien videre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nye Bodø Rådhus Godkjenning av vinnerutkast Veien videre"

Transkript

1 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv /04 0/849 4 Saksnummer Utvalg Møtedato 4/05 Formannskapet /8 Bystyret / Organisasjonsutvalget Nye Bodø Rådhus Godkjenning av vinnerutkast Veien videre Forslag til vedtak. Vinnerutkastet «Et krysningsfelt mellom by & borger, fortid og fremtid» fra det danske arkitektbyrået Atelier Lorentzen & Langkilde, København, godkjennes. Vinnerutkastet legges til grunn for nytt rådhus.. Skisseprosjektet anbefales fullført. Bystyret tar stilling til byggeprogram, framdrift og økonomi i møte.desember Prosjektet Nye Bodø Rådhus videreføres i et forprosjekt inklusiv ny kostnadskontroll. Bystyret vil ved behandling av forprosjektet i juni 05 ta stilling til byggeprogram, fremdrift og økonomisk ramme. 4. Prosjektet Nye Bodø Rådhus videreføres med foreløpig framdrift som drøftet i saken. Tidligst antatt byggestart er primo 0 med ferdigstillelse Planlegging av Rådhusparken/Solparken må sees i sammenheng med Rådhuskvartalet.. a. Rådmannen gir i oppgave å foreta en hensiktsmessig organisering av prosjektet Nye Bodø Rådhus, herunder - Klargjøring av roller, oppgaver og ansvar. - Sikre tilfredsstillende rapportering. - Sikre koordinering mellom investeringstiltak og driftskostnader. - Sikre relevant informasjon for rådmannens planlegging og finansiering. - Sikre at målsettinger oppnås - Sikre fremdriften i prosjektet b. Rådmannen gis fullmakt til ansettelse/anskaffelse av prosjektleder/prosjektledelse c. De ansatte og deres representanter skal medvirke i arbeidet 7. Prosjektet under pkt. finansieres gjennom investeringsbudsjettet og knyttes til realiseringen av det nye rådhuset. 8. Fremlagt mandat for Nye Bodø Rådhus vedtas Side8

2 Formannskapets behandling i møte den : Forslag Svein Olsen, Rødt, fremmet følgende forslag: På bakgrunn av kommunens høye gjeldsvolum, andre presserende investeringer (skoler, boliger, sykehjem mm) og usikker mulighet for tilstrekkelig egenkapital, utsettes avgjørelse om videreføring av prosjektet til 0. Votering Innstillingen tiltrådt mot stemme avgitt for Rødts forslag (R). Formannskapets innstilling 9. Vinnerutkastet «Et krysningsfelt mellom by & borger, fortid og fremtid» fra det danske arkitektbyrået Atelier Lorentzen & Langkilde, København, godkjennes. Vinnerutkastet legges til grunn for nytt rådhus. 0. Skisseprosjektet anbefales fullført. Bystyret tar stilling til byggeprogram, framdrift og økonomi i møte.desember 04.. Prosjektet Nye Bodø Rådhus videreføres i et forprosjekt inklusiv ny kostnadskontroll. Bystyret vil ved behandling av forprosjektet i juni 05 ta stilling til byggeprogram, fremdrift og økonomisk ramme.. Prosjektet Nye Bodø Rådhus videreføres med foreløpig framdrift som drøftet i saken. Tidligst antatt byggestart er primo 0 med ferdigstillelse Planlegging av Rådhusparken/Solparken må sees i sammenheng med Rådhuskvartalet. 4. a. Rådmannen gir i oppgave å foreta en hensiktsmessig organisering av prosjektet Nye Bodø Rådhus, herunder - Klargjøring av roller, oppgaver og ansvar. - Sikre tilfredsstillende rapportering. - Sikre koordinering mellom investeringstiltak og driftskostnader. - Sikre relevant informasjon for rådmannens planlegging og finansiering. - Sikre at målsettinger oppnås. - Sikre fremdriften i prosjektet. b. Rådmannen gis fullmakt til ansettelse/anskaffelse av prosjektleder/prosjektledelse. c. De ansatte og deres representanter skal medvirke i arbeidet. 5. Prosjektet under pkt. finansieres gjennom investeringsbudsjettet og knyttes til realiseringen av det nye rådhuset.. Fremlagt mandat for Nye Bodø Rådhus vedtas. Sammendrag Bodø kommune har gjennomført en åpen arkitektkonkurranse for Nye Bodø Rådhus. Det kom inn hele 00 forslag. Vinner av arkitektkonkurransen ble det danske arkitektbyrået Atelier Lorentzen & Langkilde, København med sitt utkast «Et krysningsfelt mellom by & borger, fortid og fremtid». Dette utkastet pekte seg ut som konkurransens beste og hadde det største potensiale for videre bearbeidelse. Side9

3 Juryen fant ingen utkast som ga et fullgodt svar på alle konkurranseoppgavens krav og utfordringer. De merknadene som juryen hadde til vinnerutkastet, er nå bearbeid av det vinnende arkitektfirmaet. Vinnerutkastet er komplettert med tekniske fag og fremstår nå som et godt konsept eller noe uferdig skisseprosjekt. Eiendomskontoret har gjennomført en kostnadskontroll av vinnerutkastet, etter det er justert som anbefalt av juryen. Det er gjort av Rambøll og Norconsult AS, som er to av Norges fremste rådgivende ingeniørfirma. Rambøll og Norconsult AS har brukt ulike metoder å beregne kostnadene på. Rambøll har beregnet totalkostnadene ved antatt ferdigstillelse til 553 mill kr, mens Norconsult AS beregnet totalkostnadene til 53 mill kr. Det er en forskjell på kun,8%, noe som inngir tillit til tallene. Kostnadsberegningene fra Norconsult AS og Rambøll er vedlagt saksfremlegget. Budsjettet fra mulighetsstudien, og som er lagt inn i økonomiplanen for 04-08, er på 50 mill kr. pr Dersom dette budsjettet fremskrives til ferdigstillelse 3..07, og prisstigning tas med, så blir budsjettet ved ferdigstillelse på 589 mill kr. Det betyr at Nye Bodø Rådhus, med de planene som nå foreligger, sannsynligvis kan gjennomføres innenfor det vedtatte budsjettet fra mulighetsstudien. Arbeidet med det nye rådhuset bør i tråd med anbefalinger fra KPMG videreføres i en organisatorisk omstillingsprosess som omfatter både virksomhets- og byggutvikling. Det bør derfor etableres et prosjekt som tar for seg det målrettede utviklingsarbeidet som skal sikre realiseringen av målene med det nye rådhuset. Prosjektet må etter rådmannens vurdering ledes av en egen prosjektleder for å sikre tilstrekkelig ledelse, styring, fremdrift og koordinering av arbeidet. Saksopplysninger Arkitektkonkurransen Konkurransegrunnlaget for arkitektkonkurransen ble behandlet i formannskapet i sak PS 3/93 og godkjent. Konkurransen for Nye Bodø Rådhus ble kunngjort i databasene Doffin og TED og gjennomført som en Åpen Plan- og designkonkurranse. Frist for innlevering av utkast var.oktober 03. Det kom inn hele 00 forslag. Arkitektfirma fra til sammen 5 nasjoner deltok. Vinner ble kåret Besvarelsene var etter juryens vurdering av gjennomgående høg kvalitet. Vinner av konkurransen ble det danske arkitektbyrået Atelier Lorentzen & Langkilde, København med sitt utkast «Et krysningsfelt mellom by & borger, fortid og fremtid». Dette utkastet pekte seg ut som konkurransens beste og hadde det største potensiale for videre bearbeidelse. Spesielt fremstår utformingen av arbeidsplassene og integreringen mellom nytt og gammelt som svært overbevisende. Juryen leverte sin rapport I denne rapporten er både vinnerutkast og de premierte utkastene presentert, samt de forslag som ble innkjøpt eller gitt hedrende omtale. Juryens rapport finnes i sin helhet på prosjektets hjemmeside I juryens generelle kritikk fremhever juryen at konkurransen anses som svært vellykket. Juryen fant ingen utkast som ga et fullgodt svar på alle konkurranseoppgavens krav og utfordringer. Juryen hadde derfor en del merknader til vinnerutkastet. Disse merknadene er beskrevet i juryens rapport. Etter konkurransen var avsluttet har det vinnende arkitektfirmaet bearbeid og justert vinnerutkastet i hht juryens merknader og kritikk. Vinnerutkastet er også komplettert med tekniske fag som byggeteknikk, brann, VVS, EL og akustikk. Ved å få inn tekniske rådgivere på dette tidspunktet i prosjektet, reduseres risikoen for usikkerhetene i gjennomførbarhet og man får et betydelig sikrere prosjektmateriale. Det oppdaterte konseptet for Nye Bodø Rådhus er vedlagt Side0

4 saksfremlegget. Det finnes også med høyere oppløsning på prosjektets hjemmeside Prosjektkostnad Mulighetsstudien som ble gjennomført i forkant av arkitektkonkurransen, konkluderte med at det nye rådhuset ville kunne realiseres innfor et budsjett på 50 mill kr. pr Dersom man legger til prisstigningen fra til i dag, og benytter SSB`s indeks for «Boligblokk i alt», så gir det en prisstigning på 5,7% fra budsjettet ble utarbeid til i dag. Nytt budsjett pr blir da 53 mill kr. Forutsetter vi byggestart og byggetid år, så vil Nye Bodø Rådhus kunne stå ferdig Prisstigning frem til byggestart og i byggetiden er vurdert til 3,5% pr. år. Det gir, når vi fremskriver budsjettet fra mulighetsstudien med prisstigningen frem til ferdigstillelse, en total kostnad for Nye Bodø Rådhus på 589 mill kr. pr Kostnadskontroll Det justerte vinnerutkastet som presenteres i dette saksfremlegget, er kostnadsberegnet av to av Norges fremste rådgivende ingeniørfirma, Rambøll og Norconsult AS. Ved å benytte to uavhengige firma, reduseres usikkerheten i kostnadskalkylen. På denne måten mener Eiendomskontoret at man får frem et best mulig bilde av totalkostnadene på dette tidspunktet i prosjektet, og usikkerheter/risiko i tilknytning til kalkylene. Rambøll og Norconsult AS har brukt ulike metoder for å beregne kostnadene. Det vurderer Eiendomskontoret som en stor fordel. Rambøll har mye benyttet erfaringspriser pr. m for tilsvarende sammenlignbare prosjekter i Bodø. Norconsult har brukt kalkulasjonsvertøyet Calcus, som er utviklet for slike kostnadsberegninger. Calcus forutsetter en masseberegning av prosjektet. Norconsult har også benyttet erfaringspriser fra sammenlignbare prosjekter i Bodø. Kostnadsberegningene fra Rambøll og Norconsult AS viser følgende: Pr Pr Pr Budsjett fra mulighetsstudien 50 mill 53mill 589 mill Totalkostnader beregnet av Rambøll 50 mill 553 mill Totalkostnader beregnet av Norconsult AS 5 mill 53 mill Begge de to uavhengige beregningene av totalkostnadene ved ferdigstillelse av Nye Bodø Rådhus, viser totalkostnader som ligger innenfor budsjettet fra 0. Forskjellen i totalkostnadene fra Rambøll og Norconsult er på kun,8%. Det inngir tillit til tallene fra disse to firmaene. Største usikkerhet mhp totalkostnadene, synes dermed å være markedsituasjonen for de aktuelle entreprenørene ved byggestart. Den er det umulig å spå noe om på nåværende tidspunkt. Økonomi/finansiering Inntil man kommer lenger i planleggingsprosessen, vil det naturligvis herske usikkerhet rundt de finansielle tallene i prosjektet. Dette gjelder investeringsbeløp, egenkapitalfinansiering, effektiviseringsgevinster og FDV nivå etter ferdigstillelse. Kommunen står imidlertid ikke ovenfor valget om å gjøre noe eller ingenting, men derimot hva man skal gjøre. En samlokalisering av kommunens administrasjon og ledelsesfunksjoner forventes å effektivisere, profesjonalisere, øke samhandlingen, og således legge til rette for kultur og organisasjonsutviklingen som er nødvendig for å skape en kommune innbyggerne er fornøyd med. Gitt at investeringsrammer overholdes, en egenkapitalfinansiering i størrelsesorden 00-0 mill og at det realiseres effektiviseringsgevinster i størrelsesorden 0 5 millioner, vil prosjektet være selvfinansierende i løpet av 0 år. Da er det forutsatt at man ser bygget i et 40 års perspektiv også når det gjelder låneopptak. Side

5 For øvrig vises det til vedlagte rapport fra KPMG «Kvalitetssikring av Mulighetsstudie Nytt Rådhus», datert.juni 03. Parkering Bystyret vedtok i bystyret den 7.mars 04 under sak PS 4/33 «Parkeringsanlegg i Bodø sentrum valg av løsning» følgende:. Administrasjonen bes arbeide videre med realisering av et offentlig parkeringsanlegg i Rådhusparken/Solparken med to underjordiske plan med minimum 35 biloppstillingsplasser og reetablering av park over parkeringsanlegget. Anbud på P-anlegget med minimumsløsning og opsjon på skalering opp til 90 biloppstillingsplasser innhentes før størrelsen på anlegget bestemmes.. Parkeringsanlegget skal minimum - dekke generelle parkeringsbehov for Bodø kommune - dekke parkeringskrav for nye rådhuset - dekke parkeringskrav for Kulturkvartalet Stormen - erstatte biloppstillingsplasser som falt bort ved bygging i Kulturkvartalet 3. Hovedpart av sykkelparkering til rådhusprosjektet søkes løst under Rådhusparken 4. Parkeringsanlegget i Rådhusparken/Solparken innarbeides i økonomiplanen Vedtakene overfor viser at all bilparkering og det meste av sykkelparkeringen for Nye Bodø Rådhus skal skje under Rådhusparken. Det betyr at begge disse prosjektene vil gripe inn og påvirke hverandre. Det ene prosjektet kan derfor ikke sees uavhengig av det andre. Det er visjonen for Nye Bodø Rådhus at nytt og gammelt sammen, skal utgjøre en enhet med en samlet identitet. Det må understøttes i planleggingen av utearealene. Nye Bodø Rådhus har i planene fått tre innganger. Det er fra Torvgt, fra Kongens gt. og fra Dronningens gt. Ny hovedadkomst blir nå fra Torvgt. De tre adkomstene til det nye rådhuset er åpne, inviterende og landskapelig utformet. Disse inngangene med de tre viktige plassene rundt seg, må utformes etter en helhetlig plan. Ikke bare for Rådhuskvartalet, men sammen med Rådhusparken/Solparken. De må derfor planlegges og sees i en total sammenheng. Til informasjon er vedlagt et ideutkast til utforming av Rådhusparken og Solparken. Utkastet er laget av vinner av arkitektkonkurransen, som har sett Rådhusparken og Solparken i sammenheng med utformingen av Rådhuskvartalet. Det er viktig at man får en god opplevelse av hele dette område. Ideutkastet er lagt ut på prosjektets hjemmeside Forhold til vernemyndigheter Når kommunen nå skal bygge ut og modernisere rådhuset for å imøtekomme dagens krav og behov til et moderne rådhus, så førte det til spennende utfordringer i tilknytning til å sikre de bevaringsverdige og ærverdige delene av rådhuskvartalet. Derfor måtte premissene for arkitektkonkurransen mhp vernemyndighetene klarlegges før arkitektkonkurransen ble utlyst. Det ble gjort i mulighetsstudien, og i nært samarbeid med Nordland fylkeskommunes kulturminneseksjon «Kulturminner i Nordland». Prosessen med kulturminnevern fungerte bra og Eiendomskontoret fikk mange nyttige innspill som ble brukt i konkurransegrunnlaget. Disse premissene har det vinnende arkitektfirmaet forholdt seg lojalt til. Fremdrift Det legges opp til følgende fremdriftsplan for byggeprosjektet frem til ferdigstillelse: Side

6 . Skisseprosjekt fullføres. Nov Romprogrammet verifiseres og godkjennes. - Plassering av de enkelte kontorene/seksjonene bestemmes. - Studietur til relevante firma i København. - Workshop i Bodø med brukerne. - Fysisk arbeidsmodell i :00, der hver etasje kan løftes av. - «Guidelines» for løs innredning og romfordeling. - Kvalitetssikring av valgte tekniske løsninger, som sjaktstørrelser og plassering av disse, samt konstruktive prinsipper på bakgrunn av feedback fra Rambøll og Norconsult. - Energibetraktninger - Røyksimulering av atrium - Oppmåling av terrenget rundt eksisterende bygninger - Sjekke spesielt konstruksjon i overgang mellom eksisterende og nytt rådhus - Kostnadskontroll - Behandling i bystyre des. 04. Forprosjekt Des. 04 Mai 05 - Dette er en videreføring av skisseprosjektet hvor prosjektleder, prosjekteringsleder og rådgivere innen de enkelte fagområder engasjeres. Fysiske løsninger sjekkes og bestemmes. - Alle bruksmessige forhold blir endelig bestemt. - Kostnadskontroll - Entreprisemodell bestemmes. - Oppstart regulering - Usikkerhetsanalyse - Behandling i bystyre juni Detaljprosjektering/Innhenting av tilbud fra entreprenørene Mai Des Den valgte entreprisemodellen vil bestemme om det skal skje en detaljprosjektering, eller om det skal utarbeides funksjonsbeskrivelse som grunnlag for totalentreprise(r) eller samspillkontrakt. - Søknad godkjenning byggesak - Entreprenør(er) kontraheres 4. Byggeperiode Byggestart Ferdigstillelse Innflytting 08 Arkitektene er bedt om å utarbeide ulike forslag til hvordan innredning av de forskjellige etasjene kan være. Dette gjøres for å skaffe seg et anvendelig redskap som kan brukes i den designdrevne brukerprosessen når det nye rådhuset programmeres. Alt av faste konstruksjoner og innredninger vil inngå i mappen til skisseprosjektet, mens alt det fleksible, dvs. løse innredninger og møblement, vil inngå i forslag til «guidelines» for alternativ bruk av rådhuset. Den foreslåtte framdriftsplanen ovenfor er meget stram og blir krevende å gjennomføre for de involverte. Den forutsetter derfor at beslutninger kan tas fortløpende. Side3

7 Veien videre Vedlagt er forslag fra HR-kontoret til mandat for videreføring av «Det nye rådhuset». Dette er et komplisert og utfordrende prosjekt som pr. i dag har mange uløste problemstillinger. Det gjelder spesielt mhp hvordan kommunens administrasjon skal fungere optimalt i det nye rådhuset. De løsninger som nå velges, kommer til å påvirke hele kommunens administrasjon i mange år fremover. Grunnlaget legges nå. Gevinstene kan bli store, men fallhøyden er også stor. Arbeidet med mulighetsstudien og arkitektkonkurransen har vært utført av Eiendomskontoret og blitt fulgt opp av rådmannen. Informasjon har blitt gitt som orienteringer fra byggprosjektet, uten stort fokus på organisasjonen og de menneskene som skal ta bygningen i bruk. Så langt har det vært liten grad av involvering av de ansatte og deres representanter. De detaljerte arealoversiktene for det nye rådhuset som presenteres i arkitektenes skisser pr. mai 04, bygger på oversikter som ble utarbeidet i 0, og kan ikke betraktes som endelige. Det gjenstår et stort arbeid med organisasjonens ulike virksomheter for å tydeliggjøre behov og hensiktsmessige disposisjoner av byggets arealer. Prioritering interne ressurser Det nye rådhuset skal søke synergier og effektiviseringer i størrelsesorden 0 mill. kr. Det skal oppnås bl.a. ved å legge til rette for optimal drift, økt samhandling og nye måter å arbeide på. Disse effektene oppnås ikke uten at de som skal ta bygget i bruk involveres i utformingen av det nye rådhuset. Sammen med brukerne skal man derfor i felleskap komme frem til så fornuftige og fleksible løsninger som mulig. Slik involvering av de ansatte er en kritisk suksessfaktor for å nå de målsettinger som er satt for prosjektet. Det synes derfor nødvendig å styrke dette arbeidet med ressurser ut over det som basisorganisasjonen selv kan levere i dag. Dette forsterkes av kommunens mange samtidige prosjekter, som gjør det utfordrende å avse tilstrekkelige ressurser. I denne sammenhengen vil det være naturlig å se på målrettet organisasjonsutvikling som en like viktig investering som selve bygget, og dermed også naturlig kanalisering av investeringsmidler også til denne delen av prosjektet. Rådmannen bør derfor sørge for at det settes av tilstrekkelig med interne ressurser, slik at de personene som blir involvert, får mulighet til å arbeide med dette prosjektet uten å ha for mange andre forstyrrende arbeidsoppgaver. Denne interne prioriteringen er helt avgjørende for å kunne lykkes med dette prosjektet. Ny prosjektleder for utviklingsarbeidet Arbeidet med det nye rådhuset bør i tråd med anbefalinger fra KPMG videreføres i en organisatorisk omstillingsprosess som omfatter både virksomhets- og byggutvikling. Det bør derfor etableres et prosjekt som tar for seg det målrettede utviklingsarbeidet som skal sikre realiseringen av målene med det nye rådhuset. Prosjektet må etter rådmannens vurdering ledes av en egen prosjektleder for å sikre tilstrekkelig ledelse, styring, fremdrift og koordinering av arbeidet. Ny prosjektleder bør rekrutteres ved nyansettelse. Den største delen av dette arbeidet er planlegging og gjennomføring av selve byggeprosjektet. Dette har sin egen organisering og bemanning. Arbeidet mot måloppnåelse forutsetter imidlertid god planlegging og koordinering også av andre innsatsområder. Prosjektet må derfor omfatte både de tekniske, funksjonelle og organisatoriske forholdene knyttet til det nye rådhuset. Siden det nye rådhuset vil være et «skall» rundt de funksjonene rådhuset skal betjene, bør de funksjonelle og Side4

8 organisatoriske forholdene knyttet til det nye rådhuset være avklart tidlig i planleggingsfasen og i god tid før byggingen tar til. All erfaring viser at det er meget uheldig, spesielt kostnadsmessig, å måtte gjøre større endringer i byggeperioden. Konklusjon veien videre Rådmannen anbefaler at det etableres et prosjekt og en prosjektorganisasjon med ansvar for fremdrift og målrealisering. Rådmannen foreslår følgende overordnede målsettinger for dette prosjektet: Prosjektet skal Overholde prosjektets økonomiske og tidsmessige betingelser Sørge for optimaliserte funksjonelle forhold for alle brukere av det nye rådhuset Sørge for effektiviseringsgevinster, positive synergieffekter og driftsmessige besparelser på til sammen 0 millioner kroner (målt opp mot 03-nivå) Sørge for at de beste forutsetninger for gode arbeidsplasser skapes gjennom et aktivt samarbeid mellom de ansatte, deres representanter, verneorganisasjon og prosjektorganisasjon Saksbehandler: Snorre Leivseth og Eirik Lie Rolf Kåre Jensen Rådmann Thor-Arne Tobiassen Eiendomssjef Trykte vedlegg: Vedlegg Mandat for videreføring av prosjekt "Nye Bodø Rådhus" Nye Bodø Rådhus Bearbeid vinnerutkast fra arkitekt 3 Nye Bodø Rådhus Kostnadsoverslag fra Rambøll 4 Nye Bodø Rådhus Kostnadsoverslag fra Norconsult 5 Nye Bodø Rådhus Kvalitetssikring av Mulighetsstudie Rapport KPMG Utrykte vedlegg: <Vennligst ikke slett noe etter denne linjen> Side5

9 Mandat for videreføring av prosjekt "Nye Bodø ra dhus ". Bakgrunn og hensikt med prosjektet Både rådhus, bibliotek og herredshus fremstår i dag som urasjonelle og umoderne kontorbygg. Det er stort oppgraderingsbehov, særlig knyttet til tekniske anlegg. Rådhuset drives i dag på dispensasjon fra Arbeidstilsynet. Kommunens administrasjon er i dag lokalisert på flere ulike steder, som betyr at kommunens drift er både urasjonell og lite publikumsvennlig. Dette er bakgrunnen for at Bystyret har vedtatt at kommunens administrasjon skal samlokaliseres i et nytt rådhus. En slik samordning antas å gi betydelige samordningsgevinster. I det eksisterende rådhuset arbeider i dag ca. 00 personer. Totalt arbeider det ca. 350 personer i Bodø kommunes administrasjon. Alle disse skal inn i det nye rådhuset. I første halvdel av 0 gjennomførte Bodø kommune en mulighetsstudie hvor det ble sett på muligheten for å etablere et nytt rådhus i Rådhuskvartalet. Mulighetsstudien har fulgt følgende målsetting: «Gi innbyggerne i Bodø et bedre tjenestetilbud og samtidig sikre en mer økonomisk drift av kommunens administrasjon. Dette gjennom en samlokalisering av kommunens administrasjon i et moderne, fleksibelt og energiøkonomisk rådhus med god tilgjengelighet.» Mulighetsstudien konkluderer med at det både teknisk og funksjonelt er mulig å etablere et nytt fremtidsrettet rådhus i rådhuskvartalet på totalt.90 m som tilfredsstiller dagens krav både til universell tilgjengelighet og arbeidsmiljø. Det nye rådhuset vil kunne bidra til en mer økonomisk drift av kommunens administrasjon. Basert på denne mulighetsstudien vedtok Bodø bystyre den 4.0. å gå videre med prosjektet ved å gjennomføre en åpen arkitektkonkurranse. Bystyret behandlet opplegget for gjennomføring og etablering av jury den Resultatet fra arkitektkonkurransen ble presentert i midten av januar 04. En kvalitetssikring av de økonomiske kalkyler ble presentert for bystyret den 9..04, samtidig som dette prosjektmandatet ble vedtatt.. Prosjekteier Bystyret 3. Prosjektansvarlig Rådmann Side

10 4. Prosjektets overordnede målsetting Prosjektet er en samlende organisasjon for alle involverte aktører og skal sørge for at de overordnede målsettingene realiseres. Den største delen av dette arbeidet er planlegging og gjennomføring av selve byggeprosjektet. Arbeidet mot måloppnåelse forutsetter imidlertid god planlegging og koordinering også av andre innsatsområder. Prosjektet må derfor omfatte både de tekniske, funksjonelle og organisatoriske forholdene knyttet til det nye rådhuset. Siden det nye rådhuset vil være et skall rundt de funksjonene rådhuset skal betjene, bør de funksjonelle og organisatoriske forholdene knyttet til det nye rådhuset være avklart tidlig i planleggingsfasen og i god tid før byggingen tar til. All erfaring viser at det er meget uheldig, både funksjonelt og ikke minst kostnadsmessig, å måtte gjøre større endringer i byggeperioden. Totale byggekostnader er stipulert til ca. 50 millioner kroner inkl. mva. (pr. februar 04) og byggeperioden er stipulert til ca. år. Byggestart forventes i januar 0. Besparelser vil komme i form av lavere driftsutgifter av bygningsmassen samt en effektivisering av de administrative ressursene med behov for færre ansatte. Overordnede resultatmål: Overholde prosjektets økonomiske og tidsmessige betingelser Sørge for optimaliserte funksjonelle forhold for alle brukere av det nye rådhuset Sørge for effektiviseringsgevinster, positive synergieffekter og driftsmessige besparelser på til sammen 0 millioner kroner (målt opp mot 03-nivå) Sørge for at de beste forutsetninger for gode arbeidsplasser skapes gjennom et aktivt samarbeid mellom de ansatte, deres representanter, verneorganisasjon og prosjektorganisasjon Forventet effekt: Bedre tilgjengelighet for publikum (universell utforming), og kun et sted for byens innbyggere å henvende seg Lavere sykefravær pga. bedre inneklima og er funksjonelle arbeidsplasser Enklere å rekruttere nye medarbeidere når arbeidsplassen fremstår som moderne og fremtidsrettet Et signalbygg for byen 5. Oppgavebeskrivelse og avgrensning Prosjektet skal lede, koordinere og administrere aktiviteter innenfor følgende områder: (oversikten er ikke uttømmende) Bygg Arkitektoniske og byggtekniske forhold Fysisk utforming FDV-kostnader Håndtere prosesser, internkontroll og avvik Lokalisering av administrasjonen i byggeperioden Økonomi Egenkapital og finansieringer Oppfølging og kontroll Kalkylejusteringer Side7

11 Kommunikasjon Kundeservice, forbedringer Informasjon og kommunikasjon (også med publikum og presse) Skape kunnskap og entusiasme Organisasjon Dimensjonering av arbeidsplasser Fysisk plassering i bygget Arbeidsplassorganisering Organisatoriske endringer og omstruktureringer Bemanningsanalyser, bemanningstilpasninger Prosesseffektivisering og synergieffekter Involvering av ansatte, medvirkning IKT IKT infrastruktur Prosesseffektivisering Digitalisering Mobilitet. Budsjettrammer/ estimater Kommunen må enten bruke kommunalt ansatt prosjektleder, ansette ny prosjektleder eller kjøpe prosjektledelse hos et anerkjent konsulentselskap. Et eventuelt kjøp må følge lov om offentlige anskaffelser og gjennomgå vanlige anbudsrutiner. Ansettelse av egen prosjektleder anbefales av hensyn til både økonomi og kommunens kompetansebehov (også på sikt). Under følger et grovt overslag over forventede prosjektkostnader ved de ulike alternativene: Prosjektledelse, -bistand og kostnader 04 Prosjektledelse, -bistand og kostnader 05 Prosjektledelse, -bistand og kostnader 0 Prosjektledelse, -bistand og kostnader 07 Nyansettelse Ansettelsesprosessen, egne ressurser, ca. 0 timer Årslønn + utgifter = ,- Årslønn + utgifter = ,- Årslønn + utgifter = ,- Årslønn + utgifter = ,- Anskaffelse Anskaffelsesprosessen, egne ressurser, ca. 50 timer Ca. 400 timer + utgifter = ,- Ca. 500 timer + utgifter = ,- Ca. 500 timer + utgifter = ,- Ca. 500 timer + utgifter = ,- Side8

12 7. Overordnede faser og milepæler FRA TIL Beslutning om igangsettelse/ prosjektoppstart Juni 04 Forberedelser Juli 04 Desember 04 Detaljprosjektering Januar 05 Desember 05 Byggefase inkl. utflytting. Januar 0 Desember 07 Innflytting Januar 08 Realisering av effektivitetsgevinster Januar 07 Desember 08 Prosjektavslutning Desember 07 Kompleksiteten rundt dette prosjektet er stor, dette må derfor betraktes som en foreløpig plan. Prosjektet utarbeider detaljerte prosjekt- og milepælsplaner. 8. Prosjektorganisering og ansvarsfordeling Prinsippskisse, prosjektorganisering: Bystyret Styringsgruppe Prosjektleder Bygg Økonomi Kommunikasjon Organisasjon IKT Side9

13 Ansvarsfordeling: Prosjekteier Bystyret Prosjektansvarlig Styringsgruppe Prosjektleder Rådmann Rådmann Økonomi/finansdirektør HR-sjef Daglig leder for kommunalt eiendomsforetak 3 representanter fra bystyret nn (må ansettes/ engasjeres) Delprosjekter/ støttefunksjoner med deltakere Bygg Økonomi Kommunikasjon Organisasjon IKT Byggeledelse Arkitekter Rådgivere teknisk og kunstnerisk Entreprenører og leverandører Eiendomskontoret BHT... Økonomikontoret... Kommunikasjonsenheten... HR-kontoret Bedriftshelsetjeneste HVO HTV Brukergrupper... IKT-kontoret... Styringsgruppen er oppdragsgiver og representerer eieren av prosjektet, og har det totale ansvar forprosjektets gjennomføring. Styringsgruppen skal: Fastsette mål Beslutte planer (milepæler og ressurser) Foreta overordnede prioriteringer mht. innsats og resultater Regelmessig følge opp prosjektet og tilpasse planer, milepæler og delresultater Prosjektleders ansvar er den daglige og direkte ledelsen av prosjektet, og står ansvarlig for å nå prosjektets resultatmål. Prosjektleder deltar i styringsgruppen og forbereder saker til politisk behandling. Prosjektleder må kunne bestille interne eller eksterne bidrag for å kunne løse oppgaver tilknyttet prosjektgjennomføringen, og har koordineringsansvar for de ulike delprosjektene. Delprosjektene skal forestå detaljplanlegging og gjennomføring av aktiviteter. Side30

14 9. Administrative rutiner Prosjektet har interne oppfølgingsmøter minimum hver måned. Styringsgruppen orienteres fortløpende, månedlig rapportering fra prosjektleder. Styringsgruppen rapporterer jevnlig til bystyret om fremdrift i prosjektet. Milepælsplan godkjennes av formannskapet. Prosjektet dokumenterer arbeidet gjennom referat fra møter og gjennom andre dokumenter som utarbeides. Det opprettes saker i ephorte for elektronisk lagring av dokumenter. Arkivet skal minimum omfatte: Prosjektmandat i oppdaterte versjoner Prosjektadministrative dokumenter Referater fra møter Månedlige statusrapporter til styringsgruppen Sluttrapport 0. Kontrakter og avtaler. Kritiske suksessfaktorer Side3

15 MAI 04 Nye bodø rådhus atelier - lorentzen - langkilde Side3 Foreløbig. april 04 Dialogmøde 03

16 Mai Nye Bodø Rådhus Side33

17 innholdsfortegnelse Hovedgrep - Konkurransetekst med diagrammer Panorama lounge 5 Prosjektforbedringer Konstruksjoner 4 Lodrette og vandrette snitt Installasjoner - Lav energi design 8 Planer 8 Overordnet brannstrategi 7 Arealoversikt 3 Snitt 34 Appendiks: Fasade prinsipp 38 Netto arealer 7 Overflater i kontoret 40 Overflater i folke forrommet 4 Innganger og uterom 48 Kilen 50 Strøket 5 Plassen 54 Mai 04 Skissemappe atelier lorentzen langkilde Buro Happold + Hjellness Consult Mai Nye Bodø Rådhus Foreløbig. april 04 Dialogmøde 03 Side34

18 Mai Nye Bodø Rådhus Side35

19 Visjonen Rådhuset som kryssningsfelt Rådhuskvartalet er sentralt plasseret i Bodø langs Torvegata, som forbinder Bodøs representative sentrum og sentrum for Bodøs gjenreisningsarkitektur, Rådhusplassen, med innkjøpssentrumet omkring Storgata. Det er visjonen, at Bodøs utvidede og fornyete Rådhus forbinder byens netverk, borgere og samfunn i et åbent og innbydende rådhus. Rådhuset skal forbinde gjenreisningsarkitekturens byplans- og bygningskvaliteter med en foranderlig fremtid. Rådhuset, Banken og konteksten er utgangspunktet for utformingen av fremtidens rådhus i Bodø. Ideen er å utforme en både arkitektonisk så vel som funksjonell harmonisk helhet. - Rådhuset, Banken og utvidelsen forbindes til et flow og logistisk helhet for at skape universel ankomst til alle etasjer og ét samlende rom i Rådhuset. Et demokratisk rom eller forrom. Et rom som blir hjertet for Rådhuset som en moderne fleksibel arbeidsplass. - Rådhuset, Banken er i kraft af deres arkitektoniske kvaliteter, utforming og herskapelige fasader, arkitektonisk utgangspunkt og godt eksempel på byens gjenreisningsarkitektur. Ved å ta utgangspunkt i Rådhuset og Banken er det vår visjon å skape én samlet byggning med en harmonisk balanse mellom nytt og gammelt - Hvor det eksisterende og det nyes kvaliteter gjensidig styrker hverandre. Vi anbefaler, at rådhuset er et sted hvor demokratiet formidles - et sted som styrker lokalsamfunnet og et sted hvor det fortelles historier og arrangeres kulturelle begivenheter, som understøtter kulturlivet i Bodø. Det nye rådhuset blir på den måte et moderne, demokratisk og utviklende kryssningsfelt et møtested for mennesker, kultur og viten. Et møtested, som både forbinder og intensiverer utviklingen fysisk og virtuelt, og som vil danne et sterkt kulturelt punkt ved Rådhuspladsen sammen med Domkirken, Postgården og Museet. Det nye rådhuset utformes som et kryssningsfelt på flere nivå, hvor det nye forenes med de gamle bygninger til et samlet Bodø Rådhus. Mai Nye Bodø Rådhus Foreløbig. april 04 Dialogmøde 03 Side3

20 Kongens Gate Dronningens Gate Ny forplass Torvgata Ankomst til stedet Sentralt plassert ankomstpunkt og vestibyle Nybygget viker for Banken og danner en ny forplass Sammenheng med byen Èn inngang - et åpent og oversiktlig ankomstpunkt På byplannivå utformes Rådhuset, som et kryssningsfelt i byen, med åpning av rådhuset mot Torvgate og Dronningens Gate samtidig med at den eksisterende inngang oppgraderes med nivåfri adgang fra forplassen. Rådhuset blir en moderne inviterende demokratisk institution som åpner seg mot byen og borgerne. Tanken om det åpne rådhus er helt i tråd med visjonen for gjenreisningen av Bodø som vist skissert i vedlagte akvareller av et gjenreist Bodø. Illustrationerne viser også Torvegate som et romlig sammenhengende strøk designet for fotgjengere med høy prioritering av bymiljøet. Vi forslår derfor, at hele strekningen fra Storgata til Rådhuset utformes som et vakkert, helhetlig landskapeligt strøk. Dette vil skabe god bymessig sammenheng mellom byens butikkssentrum og Bodøs mer representative sentrum, samt danne grobunn for nytt byliv. Rådhuset blir et funktionelt kryssningspunkt mellom ny og eksisterende bygningsstrukturer som møtes i ét sentralt ankomstpunkt. I det åpne inviterende ankomstpunktet i vestibylen ligger den primære vertikale sirkulasjonen og den sentrale resepsjon som byr alle besøkende og brukere velkommen. Det oversiktlige åpne ankomstpunktet etableres ved å la nybygget vike til side for banken. Herved dannes en vakker kileformet forplass som gir rom for både nybygget og Bankens karakterfulle arkitektur. Med dannelse av plassen oppstår en respektfull arkitektonisk dialog mellom nytt og eksisterende som en harmonisk helhet. Fra Torvegata er det direkte nivåfri ankomst til vestibylen og fra rådhusplassen ledes man naturlig og nivåfritt eller via heis ned til vestibylen. Gulvkoten for vestibylen er bestemt ved tomtas naturlige fall og ut i fra et ønske om å skape nivåfri og uforhindret ankomst til bygningen fra alle sider, samt behovet for at skape så små nivåforskeller så mulig mellom gulvkotene i nytt og eksisterende byggeri. Dette ene ankomstpunktet til bygningen gjør det lett og logisk å finne resepsjonen, sørvistorget og alle andre funksjoner og avdelinger. Det blir dermed hutig og handicapvenlig for borgere og ansatte, å komme rundt i Rådhuset. Vestibylen og resepsjonen byr velkommen i alle retninger og samler ankomsten til rådhuset så alle møter Rådhuset på en oversiktlig og enkel måte. Mai Nye Bodø Rådhus Side37

Valg av representanter til styringsgruppe - Nye Bodø rådhus

Valg av representanter til styringsgruppe - Nye Bodø rådhus HR-kontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.08.2014 51190/2014 2012/6849 614 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/155 Formannskapet 03.09.2014 14/117 Bystyret 11.09.2014 Valg av representanter til

Detaljer

atelier lorentzen langkilde

atelier lorentzen langkilde atelier lorentzen langkilde Kasper Lorentzen Arkitektskolen i Århus 2004 Kristian Langkilde Arkitektskolen i Århus 2001 2001-2014 Udvalgt tegnestueerfaring Arkitektkonkurrencer 1. Præmier Sportsarena 10.000

Detaljer

Nye Bodø Rådhus Godkjenning av vinnerutkast Veien videre

Nye Bodø Rådhus Godkjenning av vinnerutkast Veien videre Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv.05.04 33380/04 0/6849 64 Saksnummer Utvalg Møtedato 4/05 Formannskapet 03.06.04 Bystyret 9.06.04 4/ Organisasjonsutvalget 04.06.04 Nye Bodø Rådhus

Detaljer

BODØ RÅDHUS. Mulighetsstudie. Vedlegg 01 Arealbehov/ romprogram. Borealis. ARKITEKTERas

BODØ RÅDHUS. Mulighetsstudie. Vedlegg 01 Arealbehov/ romprogram. Borealis. ARKITEKTERas 20.09.2012 BODØ RÅDHUS Mulighetsstudie Vedlegg 01 Arealbehov/ romprogram Borealis ARKITEKTERas 5 6 RÅDHUSKVARTALET - BODØ UTKAST TIL ROMPROGRAM BASERT PÅ EKSISTERENDE ORGANISASJONSDIAGRAM 14.05.2012 ALLE

Detaljer

Samordning av kommunens administrasjon i nytt Rådhus. Resultat av mulighetsstudie.

Samordning av kommunens administrasjon i nytt Rådhus. Resultat av mulighetsstudie. Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 28.09.2012 57028/2012 2012/6849 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/160 Formannskapet 10.10.2012 12/176 Bystyret 24.10.2012 Samordning av kommunens

Detaljer

MAI 2014 NYE BODØ RÅDHUS. atelier - lorentzen - langkilde

MAI 2014 NYE BODØ RÅDHUS. atelier - lorentzen - langkilde MAI NYE BODØ RÅDHUS atelier - lorentzen - langkilde M a i - - N y e B o d ø R å d h u s INNHOLDSFORTEGNELSE Hovedgrep - Konkurransetekst med diagrammer Innganger og uterom 5 Prosjektforbedringer Kilen

Detaljer

Etablering av parkeringsselskap

Etablering av parkeringsselskap Teknisk avdeling Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.05.2014 34484/2014 2014/3329 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/106 Formannskapet 03.06.2014 14/83 Bystyret 19.06.2014 Etablering av parkeringsselskap

Detaljer

ENSEMBLE. Det nye rådhuskvar talet sett fra Tor vgata

ENSEMBLE. Det nye rådhuskvar talet sett fra Tor vgata E N S E M B L E Bodøs nye rådhus er en åpen, funksjonell og tilgjengelig bygning som blir et selvsagt samlingspunkt for byens ansatte, innbyggere og besøkende. Det nye tilbygget har en tydelig karakter

Detaljer

Detaljregulering Rådhusparken/Solparken

Detaljregulering Rådhusparken/Solparken Detaljregulering Rådhusparken/Solparken Planforum Nordland 02.09.2015 Knut Kaspersen, Bodø kommune Byplan Bakgrunn vedtak Bystyret 08.09.2011 Prioritering av tiltak i parker/uterom plan for finansiering

Detaljer

IMaGO SPEILING AV DET NESTE BODØ

IMaGO SPEILING AV DET NESTE BODØ IMaGO SPEILING AV DET NESTE BODØ D R O N N I N G E N S G A T E H A V N E G A T A T O R V G A T A K O N G E N S G A T E FORSLAGET AVRUNDER RÅDHUSKVARALTET VED Å SAMLE HJØRNET AV DRONNINGENS GATE OG HAVNEGATA.

Detaljer

Hulsteinen. Arkitektkonkurranse // Nye Bodø Rådhus. Maksimal utnyttelse av grunnen. Atrium. Skrånede takflater. Fleksibilitet og konstruksjon

Hulsteinen. Arkitektkonkurranse // Nye Bodø Rådhus. Maksimal utnyttelse av grunnen. Atrium. Skrånede takflater. Fleksibilitet og konstruksjon Arkitektkonkurranse // Nye Bodø Rådhus Prosjektet tar utgangspunkt i det eksisterende byggeriets karakteristikk og forbinder de to eksisterende bygningsvolumene med en ny atriumsbygning. Det nye bygningsvolumet

Detaljer

Arkitektkonkurranse Bodø Rådhus. Opplegg for gjennomføring. Etablering av jury.

Arkitektkonkurranse Bodø Rådhus. Opplegg for gjennomføring. Etablering av jury. Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 14.02.2013 11037/2013 2012/6849 614 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/18 Komite for plan, næring og miljø 07.03.2013 13/32 Bystyret 21.03.2013 Arkitektkonkurranse

Detaljer

Oppgradering Rådhusparken - Solparken

Oppgradering Rådhusparken - Solparken Byplan Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.04.2017 13027/2017 2017/5381 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 06.06.2017 Bystyret 15.06.2017 Oppgradering Rådhusparken - Solparken Rådmannens

Detaljer

Nye Bodø Rådhus Glimt av Bodø

Nye Bodø Rådhus Glimt av Bodø edersenaksen skvartalet som og åpen bystruktur Forankring Det eksisterende Rådhuset og Banken kan karakteriseres som enkle, men raffinerte bygg: enkle i deres volumoppbygging, men raffinerte i deres detaljering

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Jon Ådalen Arkiv 614 Arkivsaksnr. 16/935. Saksnr. Utvalg Møtedato / Kommunestyret

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Jon Ådalen Arkiv 614 Arkivsaksnr. 16/935. Saksnr. Utvalg Møtedato / Kommunestyret SAKSFREMLEGG Saksbehandler Jon Ådalen Arkiv 614 Arkivsaksnr. 16/935 Saksnr. Utvalg Møtedato / Kommunestyret 06.04.2017 OS SKOLE - ORIENTERING FRA FAST BYGGEKOMITE Rådmannens forslag til vedtak Rakkestad

Detaljer

Bystruktur Volumer. Grøntområder/ plasser. Byfornyelse. Byfornyelse. Trafikkårer. Trafikkårer. Fotgjengerårer. Fotgjengerårer. Nordland sentralsykehus

Bystruktur Volumer. Grøntområder/ plasser. Byfornyelse. Byfornyelse. Trafikkårer. Trafikkårer. Fotgjengerårer. Fotgjengerårer. Nordland sentralsykehus Nye odø Rådhus N Gjenreisningsplanen for odø sentrum preges av en strengt definert kvartalstruktur, oppdelt av store åpne plasser og brede gater. Rådhuskvartalet er lokalisert sentralt i denne planen,

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527 HELSEHUSET - OMBYGGING / TILBYGG UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådets uttalelse: Saksutredning:

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Rådhusparken/Solparken - føringer for videre arbeid

Detaljreguleringsplan for Rådhusparken/Solparken - føringer for videre arbeid Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.02.2016 10571/2016 2013/4285 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for plan, næring og miljø 02.03.2016 Bystyret 31.03.2016 Detaljreguleringsplan

Detaljer

BODØ KOMMUNE V/BODØ KOMMUNALE EIENDOMMER KF side 4 av 26 TILBUDSINNBYDELSE KONTRAKT PROSJEKTERINGSLEDER- PRL

BODØ KOMMUNE V/BODØ KOMMUNALE EIENDOMMER KF side 4 av 26 TILBUDSINNBYDELSE KONTRAKT PROSJEKTERINGSLEDER- PRL BODØ KOMMUNE V/BODØ KOMMUNALE EIENDOMMER KF side 4 av 26 1 Tilbudsinnbydelse 1.1 Generelt om tilbud og oppdrag Bodø kommune som oppdragsgiver, innbyr med dette rådgivende ingeniører til å inngi tilbud

Detaljer

Revidering av politisk og administrativt delegeringsreglement i forbindelse med tilbakeføring av Bodø kommunale eiendommer KF til Rådmannen

Revidering av politisk og administrativt delegeringsreglement i forbindelse med tilbakeføring av Bodø kommunale eiendommer KF til Rådmannen Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.11.2016 82399/2016 2016/7305 Saksnummer Utvalg Møtedato Organisasjonsutvalget 22.11.2016 Bystyret 08.12.2016 Revidering av politisk og administrativt

Detaljer

Rådhusprosjektet Vår nye arbeidsform

Rådhusprosjektet Vår nye arbeidsform Rådhusprosjektet Vår nye arbeidsform - 4.6.2015 - Attraktiv hovedstad i Nord Byen det er godt å bo i Antall innbyggere 70.000 Norges sikkerhets- og beredskapshovedstad Rådhusprosjektets bærende idé «Det

Detaljer

Skolestruktur Tverlandet

Skolestruktur Tverlandet Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 12.06.2013 40827/2013 2010/13038 A20 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/105 Formannskapet 26.06.2013 Skolestruktur Tverlandet Forslag til vedtakadministrasjonen

Detaljer

FEM ARGUMENTER FOR ET NYTT RÅDHUS KONSEPT ARKITEKTKONKURRANSE NYE BODØ RÅDHUS "UNION"

FEM ARGUMENTER FOR ET NYTT RÅDHUS KONSEPT ARKITEKTKONKURRANSE NYE BODØ RÅDHUS UNION FEM ARGUMENTER FOR ET NYTT RÅDHUS KONSEPT Løsningen er basert på å kombinere det beste av eksisterende forhold - det eksentriske, sjarmerende og sterke arkitektoniske uttrykket fra det opprinnelige Rådhuset-

Detaljer

Kulturkvartalet Planlegging av drift

Kulturkvartalet Planlegging av drift Avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.01.2011 2284/2011 2010/362 D10 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/3 Formannskapet 26.01.2011 11/10 Bystyret 17.02.2011 Kulturkvartalet

Detaljer

Nytt parkerings - og parkanlegg for å dekke eksisterende parkeringsbehov i sentrum, samt parkeringskrav i forbindelse med etablering av nytt rådhus.

Nytt parkerings - og parkanlegg for å dekke eksisterende parkeringsbehov i sentrum, samt parkeringskrav i forbindelse med etablering av nytt rådhus. Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.06.2015 48014/2015 2015/3996 614 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 14.10.2015 Bystyret 29.10.2015 Nytt parkerings - og parkanlegg for

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Rådmann i Namsos. Sluttrapport samlokalisering av kommunale enheter

Namsos kommune. Saksframlegg. Rådmann i Namsos. Sluttrapport samlokalisering av kommunale enheter Namsos kommune Rådmann i Namsos Saksmappe: 2008/6174-12 Saksbehandler: Ketil Sørvig Saksframlegg Sluttrapport samlokalisering av kommunale enheter Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap som styringsgruppe

Detaljer

Møteinnkalling. Ruspolitisk råd. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: Tidspunkt: 12:30

Møteinnkalling. Ruspolitisk råd. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: Tidspunkt: 12:30 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Ruspolitisk råd Rådhuset, Dato: 29.03.2012 Tidspunkt: 12:30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Ruspolitisk råd, Torill Kristiansen telefon

Detaljer

MØTEINNKALLING Plankomiteen

MØTEINNKALLING Plankomiteen Ås kommune MØTEINNKALLING Plankomiteen Møtetid: 26.03.2015 kl. 18:30 Møtested: Eiendomsavdelingen, Skoleveien 3 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller

Detaljer

Samlokalisering alarmsentraler - forprosjekt bygg

Samlokalisering alarmsentraler - forprosjekt bygg Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.01.2014 2245/2014 2013/2911 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/1 Formannskapet 29.01.2014 Samlokalisering alarmsentraler - forprosjekt bygg Forslag

Detaljer

Kolonnade. Kolonnade. Perspektiv fra nord-øst

Kolonnade. Kolonnade. Perspektiv fra nord-øst Perspektiv fra nordøst Lformet bygningsvolum klimatisert gang Inntrukket toppetasje Indre nedsenket gårdsplass Tilkomst til gådsplass Vi foreslår et nybygg med en tredelt løsning: () Et Lformet bygningsvolum

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Alf Thode Skog Arkiv 614 Arkivsaksnr. 17/2324. Saksnr. Utvalg Møtedato / Formannskapet

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Alf Thode Skog Arkiv 614 Arkivsaksnr. 17/2324. Saksnr. Utvalg Møtedato / Formannskapet SAKSFREMLEGG Saksbehandler Alf Thode Skog Arkiv 614 Arkivsaksnr. 17/2324 Saksnr. Utvalg Møtedato / Formannskapet 23.08.2017 OMSORGSBOLIGER PÅ FLADSTAD GÅRD - MELDING Rådmannens forslag til vedtak Rakkestad

Detaljer

Ad-sak PS 12/217 - Driftsmodell Stormen

Ad-sak PS 12/217 - Driftsmodell Stormen Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.01.2013 3259/2013 2011/9620 D12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/22 Formannskapet 30.01.2013 Bystyret 14.02.2013 Ad-sak PS 12/217 - Driftsmodell

Detaljer

HELSTØPT. sammen og danne større møterom og griddet fungerer svært godt med tanke på å gi plass til universell utforming.

HELSTØPT. sammen og danne større møterom og griddet fungerer svært godt med tanke på å gi plass til universell utforming. snitt +, +, +, +, snitt +, Situasjonplan : Vårt forslag til odø Rådhus er å skape et samlingspunkt for hele byen og regionen, som tar utgangspunkt i ødøs unike karakter, natur, kultur og historie. Rådhuset

Detaljer

Servicetorget. Medarbeidere/119m2. Sevicetorget. Møterom/20m2. IKT kontoret IKT-sjef/10m2 Servicetorget Arkiv 15m2

Servicetorget. Medarbeidere/119m2. Sevicetorget. Møterom/20m2. IKT kontoret IKT-sjef/10m2 Servicetorget Arkiv 15m2 Nye Bodø Rådhus VIDEREUTVIKLING AV BODØ RÅDHUS Bodøs rådhus er en flott og karakteristisk bygning med særpreg og sjel, som byens borgere er stolte av. Pga. samlokaliseringen av kommunens administration,

Detaljer

Søknad om disposisjonsrett til fjellanlegget ved Svømmehallen i Rensåsparken Rensåsen Park AS

Søknad om disposisjonsrett til fjellanlegget ved Svømmehallen i Rensåsparken Rensåsen Park AS Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.07.2014 47641/2014 2014/2032 614 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/150 Formannskapet 03.09.2014 Søknad om disposisjonsrett til fjellanlegget ved

Detaljer

FOR KOMMUNALE BYGGESAKER

FOR KOMMUNALE BYGGESAKER REGLEMENT FOR KOMMUNALE BYGGESAKER Sist revidert av kommunestyret 05.03.09 1. VIRKEOMRÅDE Reglementet gjelder for planlegging, bygging eller ombygging av kommunale bygg og idrettsanlegg til en antatt kostnad

Detaljer

STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 5. Nytt administrasjonsbygg på Kalnes

STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 5. Nytt administrasjonsbygg på Kalnes STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07582 Nytt administrasjonsbygg på Kalnes Sammendrag: Det er gjennomført prosjektering inklusiv kalkyle for nytt administrasjonsbygg

Detaljer

Søknad fra Nordlandsmuseet om 150.000 kroner i støtte til forprosjekt jektemuseum.

Søknad fra Nordlandsmuseet om 150.000 kroner i støtte til forprosjekt jektemuseum. Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 29.10.2013 73183/2013 2013/6982 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/189 Formannskapet 20.11.2013 Søknad fra Nordlandsmuseet om 150.000 kroner i støtte

Detaljer

TO FLØYER. Åpen konkurranse - nytt rådhus i Sola

TO FLØYER. Åpen konkurranse - nytt rådhus i Sola TO FLØYER Åpen konkurranse - nytt rådhus i Sola 19x0,174=3,30 Visjon En hver by trenger et sentrum. Vi ønsker at det nye Rådhuset i Sola skal være hjørnestenen i bydannelsen og dermed også sentrumsdannelsen.

Detaljer

1. CUMULUS Individuell kritikk

1. CUMULUS Individuell kritikk 1 1. CUMULUS Individuell kritikk 1. Organisering av bebyggelsen, utearealer og trafikk Cumulus foreslår 2 alternative måter å videreutvikle eksisterende fylkeshus, uten å disponere parkareal eller eksisterende

Detaljer

TiND NYE. TiND NYE BODØ BODØ RÅDHUS RÅDHUS. Situasjonsplan. Terrengsnitt 1: m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. Skala 1:500.

TiND NYE. TiND NYE BODØ BODØ RÅDHUS RÅDHUS. Situasjonsplan. Terrengsnitt 1: m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. Skala 1:500. Skala : Skala :2 Situasjonsplan : Terrengsnitt Skala : Skala :2 TiD TiD YE YE OPPTRI 72.8 MM 289.9 MM BUELEGDE 4 EI3C EI3C EI3C B B B B gard Bakkeplan : kjøkken restaurant 7 pers kjøkken kantine 3- pers

Detaljer

Endringer i arbeidsreglementet ytringsfrihet og varsling

Endringer i arbeidsreglementet ytringsfrihet og varsling HR-kontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.05.2016 35947/2016 2014/6661 404 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/8 Organisasjonsutvalget 30.05.2016 Bystyret 16.06.2016 Endringer i arbeidsreglementet

Detaljer

Innbyggerinitiativ kommunelovens 39 - folkeavstemning om Kulturkvartalet

Innbyggerinitiativ kommunelovens 39 - folkeavstemning om Kulturkvartalet Politisk sekreta Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 08.07.2010 39435/2010 2010/12049 016 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/84 Bystyret 16.09.2010 Innbyggerinitiativ kommunelovens 39 - folkeavstemning

Detaljer

NYE BODØ RÅDHUS R E N D E R NY ADRESSE. DEN OVERORDNEDE målsettingen med arkitektkonkurransen

NYE BODØ RÅDHUS R E N D E R NY ADRESSE. DEN OVERORDNEDE målsettingen med arkitektkonkurransen DEN OVERORDNEDE målsettingen med arkitektkonkurransen oppfatter vi som todelt; både gi innbyggerne i Bodø et åpent og publikumsvennlig rådhus, samt optimalisere den økonomiske driften av kommunens administrasjon.

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: I pause under bystyrets møte

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: I pause under bystyrets møte Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Rådhuset Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: I pause under bystyrets møte Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Byggekomitè Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Byggekomitè Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Byggekomitè Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.09.2017 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 58 80 15, eller til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.11.2012 67869/2012 2012/8127 Saksnummer Utvalg Møtedato Eldrerådet Råd for funksjonshemmede Komitè for levekår 12/194 Bystyret 13.12.2012

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 51/11 Saksbeh. Rino Pettersen Jour.nr 11/10496 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011 SAK 51/11 FRYDENHAUG SKOLE, PROSJEKTRAPPORT Innstilling

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

situasjonsplan / 1:500

situasjonsplan / 1:500 rådhuset MOT SOLPLASSEN / sør-vest situasjonsplan / 1:500 Vår visjon for et nytt rådhus i Bodø er basert på ønsket om å skape en bedre hverdag for både ansatte og brukere av huset, med gode dagslysforhold

Detaljer

Sandnes nye rådhus. Agora Gand. Elvegate

Sandnes nye rådhus. Agora Gand. Elvegate Sandnes nye rådhus Agora Gand Elvegate For å skape gode byrom, er det vigtig at disse er klart definert. Derfor er vår forutsetning en lukket karré, som både reduserer den kraftige vindens innflytelse

Detaljer

MØTEINNKALLING. Plan- og byggekomiteen

MØTEINNKALLING. Plan- og byggekomiteen Ås kommune MØTEINNKALLING Plan- og byggekomiteen Dato: 05.10.2016 kl. 19.00 Sted: Rådhuset, møterom 2. etasje Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet

Detaljer

Oppgradering av operasjons- og anestesiavdelingen Kristiansand Fase 2

Oppgradering av operasjons- og anestesiavdelingen Kristiansand Fase 2 Arkivsak Dato 18.04.2013 Saksbehandler Per Torgersen / Per Qvarnstrøm Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 25.04.2013 Sak nr 039-2013 Sakstype Beslutningssak Sakstittel Oppgradering av operasjons-

Detaljer

Mørkvedlia studentboliger - utbyggingsavtale

Mørkvedlia studentboliger - utbyggingsavtale Teknisk avdeling Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.12.2013 82000/2013 2013/7796 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 13/190 Bystyret 12.12.2013 Mørkvedlia studentboliger - utbyggingsavtale

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Komite Folk Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Komite Folk Kommunestyret Frosta kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/551-9 Saksbehandler: Elin Mari Strømsholm Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 04.04.2017 Komite Folk 05.04.2017 Kommunestyret 25.04.2017 Mulighetsstudie

Detaljer

Lærernes arbeidsoppgaver - tidstyver

Lærernes arbeidsoppgaver - tidstyver Grunnskolekontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.05.2017 18057/2017 2017/8866 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for Oppvekst og kultur 07.06.2017 Bystyret 15.06.2017 Lærernes

Detaljer

Dekningsområdet får en sosial funksjon. Vi lar folket strømme til ved å lage en slags «spansketrapp»... Solen må få komme inn i bygget...

Dekningsområdet får en sosial funksjon. Vi lar folket strømme til ved å lage en slags «spansketrapp»... Solen må få komme inn i bygget... 1/6 Propositi... «Vi ser for oss et rådhus som forsterker idéen om et fellesskap mellom borgere og forvaltningen gjennom inspirerende omgivelser.» 1 Mot sør ligger solen relativt høyt over horisonten.

Detaljer

Sluttbehandling av detaljregulering for Rådhuskvartalet

Sluttbehandling av detaljregulering for Rådhuskvartalet Byplankontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 28.07.2015 54370/2015 2014/4324 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/42 Komite for plan, næring og miljø 01.09.2015 15/88 Bystyret 10.09.2015 Sluttbehandling

Detaljer

Sluttbehandling av detaljregulering for Rådhuskvartalet

Sluttbehandling av detaljregulering for Rådhuskvartalet Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 28.07.2015 54370/2015 2014/4324 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for plan, næring og miljø 01.09.2015 Bystyret 10.09.2015 Sluttbehandling

Detaljer

FRAM AD. introduksjon. Prosjektet både underordner, møter og tar over eksisterende bebyggelse.

FRAM AD. introduksjon. Prosjektet både underordner, møter og tar over eksisterende bebyggelse. FRAM AD introduksjon Prosjektet både underordner, møter og tar over eksisterende bebyggelse. Møter skapes; gammelt - nytt, åpent - lukket, vertikalt - horisontalt, fjord - fjell, inne - ute. Møter med

Detaljer

Byjubileet Framdrift og organisering.

Byjubileet Framdrift og organisering. Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 14.02.2013 10960/2013 2013/1078 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/24 Formannskapet 06.03.2013 Byjubileet 2016. Framdrift og organisering. Sammendrag

Detaljer

Saksframlegg. Frosta kommune. Forprosjekt helsehus Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Frosta kommune. Forprosjekt helsehus Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyret Frosta kommune Arkiv: Arkivsaksnr: 2015/1961-4 Saksbehandler: Jostein Myhr Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 20.05.2015 Kommunestyret 02.06.2015 Forprosjekt helsehus 2015-2016 Rådmannens

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 09/549

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 09/549 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 09/549 NYTT ØKONOMISYSTEM Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret godkjenner at Herøy deltar i skissert samarbeid mellom

Detaljer

Netto areal 6700 m2 Brutto areal 11200 m2 Volum (den nye bygningen) 20100 m3

Netto areal 6700 m2 Brutto areal 11200 m2 Volum (den nye bygningen) 20100 m3 Torvgata Dronningens gate +12.70 +13.92 +14.70 Havngata KONKURRNSEOMRÅDE Rådhuskvartalet gjenspeiler byens utvikling fra en liten havneby til et voksende knutepunkt i hele Nord Norge. Det er særlig tre

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Jon Ådalen Arkiv 614 Arkivsaksnr. 17/2314. Saksnr. Utvalg Møtedato Fast byggekomite Kommunestyret

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Jon Ådalen Arkiv 614 Arkivsaksnr. 17/2314. Saksnr. Utvalg Møtedato Fast byggekomite Kommunestyret SAKSFREMLEGG Saksbehandler Jon Ådalen Arkiv 614 Arkivsaksnr. 17/2314 Saksnr. Utvalg Møtedato Fast byggekomite Kommunestyret PROSJEKT - OS SKOLE Rådmannens forslag til vedtak Fast byggekomite ber Rådmannen

Detaljer

Hamar katedralskole Byggeprosess og samspill

Hamar katedralskole Byggeprosess og samspill Hamar katedralskole Per Kr. Ljødal Prosjektleder Eiendom og Innkjøp 4 VIDEREGÅENDE SKOLER I HAMAR Ajer videregående skole Hamar katedralskole Ankerskogen videregående skole Storhamar videregående skole

Detaljer

KOSTNADSOVERSLAG 2 FOR 9 BOLIGER TIL FUNKSJONSHEMMEDE MED PERSONALBASE, I MAUDLANDLIA.

KOSTNADSOVERSLAG 2 FOR 9 BOLIGER TIL FUNKSJONSHEMMEDE MED PERSONALBASE, I MAUDLANDLIA. Arkivsak-dok. Sak 63-14 Saksbehandler: Rolf Åsbø Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 20.08.2014 Formannskapet 26.08.2014 KOSTNADSOVERSLAG 2 FOR 9 BOLIGER TIL FUNKSJONSHEMMEDE MED PERSONALBASE,

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/524 SAMLET SAKSFRAMSTILLING - KOMMUNESTRUKTUR - FREMDRIFT OG INVOLVERING Saksbehandler: Gisle Dahn Arkiv: 026 Saksnr.: Utvalg Møtedato 124/14 Formannskapet

Detaljer

Ferdigstilling - Omorganisering av styringsstruktur i prosjekter

Ferdigstilling - Omorganisering av styringsstruktur i prosjekter Prosjektkontor Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 01.04.2016 23584/2016 2015/6856 034 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 14.04.2016 Ferdigstilling - Omorganisering av styringsstruktur i prosjekter

Detaljer

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Møtedato: 29. oktober 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 17.10.2014 Styresak 119-2014 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Formål/sammendrag

Detaljer

Helleren - hovedanlegg for svømming og stuping på Nygårdstangen. Resultat av usikkerhetsanalyse utført av Holte Consulting A/S

Helleren - hovedanlegg for svømming og stuping på Nygårdstangen. Resultat av usikkerhetsanalyse utført av Holte Consulting A/S Dato: 15. august 2011 Byrådssak /11 Byrådet Usikkerhetsanalyse - Helleren svømme- og stupeanlegg MEGJ BBE-1634-200710606-232 Helleren - hovedanlegg for svømming og stuping på Nygårdstangen. Resultat av

Detaljer

NYTT RÅDHUS SOLA Motto: En plass i Sola Konsept «EN PLASS I SOLA» ønsker å skape gode rammer for byliv. Det nye rådhuset er plassert sammen med det eksisterende slik at det danner to tydelige, urbane men

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunehuset, Lampeland Møtedato: kl. 17:00

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunehuset, Lampeland Møtedato: kl. 17:00 FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunehuset, Lampeland Møtedato: 12.10.2017 kl. 17:00 Den som er valgt som medlem av et folkevalgt organ plikter å delta i organets møter

Detaljer

Glasshuset, balkong over inngang mot vest - forslag om reguleringsendring, prinsippavklaring

Glasshuset, balkong over inngang mot vest - forslag om reguleringsendring, prinsippavklaring Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.11.2009 65858/2009 2009/6784 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/159 Planutvalget 15.12.2009 Glasshuset, balkong over inngang mot vest - forslag

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 14/16 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/9586 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 14.03.2016 SAK 14/16: ØREN FLERBRUKSHALL, PROSJEKTRAPPORT Innstilling

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 29. september 2009 Dato møte: 8. oktober 2009 Saksbehandler: Prosjektdirektør IKT Vedlegg: Status og risikorapportering IKT SAK 138/2009 STATUS IKT I OSLO

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. ÅSHEIMVEGEN 7 - FINANSIERING AV NYBYGG Arkivsaksnr.: 10/ ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Saksframlegg. Trondheim kommune. ÅSHEIMVEGEN 7 - FINANSIERING AV NYBYGG Arkivsaksnr.: 10/ ::: Sett inn innstillingen under denne linja Saksframlegg ÅSHEIMVEGEN 7 - FINANSIERING AV NYBYGG Arkivsaksnr.: 10/19527 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Bystyret godkjenner prosjektkostander til nybygg i Åsheimvegen

Detaljer

Hovedprosess for investeringsprosjekt - Bygg

Hovedprosess for investeringsprosjekt - Bygg Hovedprosess for investeringsprosjekt - Bygg Mulighetsstudie Programfase Forprosjektfase Detaljprosjektfase Byggefase Bruks og drfitsfase Politisk nivå Handlings program PS1 Politisk sak PS2 Politisk sak

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FAST BYGGEKOMITE DEN

GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FAST BYGGEKOMITE DEN MØTEINNKALLING Fast Byggekomite Sted Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato 17.02.2017 Tid 09:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/17 16/2997 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FAST BYGGEKOMITE

Detaljer

Planprogram Helse-, omsorgs- og sosialplan

Planprogram Helse-, omsorgs- og sosialplan Helse- og omsorgsavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 07.02.2017 9640/2017 2015/427 144 Saksnummer Utvalg Møtedato Råd for funksjonshemmede 02.03.2017 Ruspolitisk råd 02.03.2017 Eldrerådet

Detaljer

Forprosjekt. Gautesete skole - ombygging til U15 skole 01. Tiltak. Valg av Alternativ 3

Forprosjekt. Gautesete skole - ombygging til U15 skole 01. Tiltak. Valg av Alternativ 3 Forprosjekt Valg av Alternativ 3 Gautesete skole skal bygges om fra en barne- og ungdomsskole til en ren ungdomsskole for 8-10 trinn. Det vil bli fem paralleller på hvert trinn. Samlet vil skolen gi plass

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. mars 2011

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. mars 2011 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. mars 2011 SAK NR 010-2011 STRATEGI FOR EIENDOMSVIRKSOMHETEN I HELSE SØR-ØST Forslag til vedtak: 1. Strategi for eiendomsvirksomheten i

Detaljer

Nørvasund skole 2012. To skoler sammenslått

Nørvasund skole 2012. To skoler sammenslått Nørvasund skole 2012 To skoler sammenslått Spesialskole + vanlig skole = forsterka skole Fra vanlig klasseromsundervisning teamorganisert skole. Et team pr. årstrinn som har svært stor frihet innenfor

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested:

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Rådhuset, Formannskapssalen Dato: 09.02.2012 Tidspunkt: Kl. 12:30 (i forbindelse med bystyrets møte samme dag) Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes

Detaljer

FRAMDRIFT UTBYGGINGSPROSJEKTER

FRAMDRIFT UTBYGGINGSPROSJEKTER FRAMDRIFT UTBYGGINGSPROSJEKTER Dialogseminar 22. mai 2013 Framdrift utbyggingsprosjekt Dialogseminar 22. mai 2013 Alf Birger Haugnes 1 INNGÅELSE AV RAMMEAVTALER Lov om offentlige anskaffelser forskrift

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 34/11 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr 11/4403 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 22/08-2011 SAK 34/11: PROSJEKTRAPPORT PHUS Innstilling til: Styret

Detaljer

PROSJEKT 23207 BUPA 10 NYE DØGNPLASSER FOR BARN OG UNGDOM

PROSJEKT 23207 BUPA 10 NYE DØGNPLASSER FOR BARN OG UNGDOM Styresaknr. 56/04 REF: 2003/000081 PROSJEKT 23207 BUPA 10 NYE DØGNPLASSER FOR BARN OG UNGDOM Saksbehandler: Lars Knutsen, Knut Kaspersen, Jørn Stemland Dokumenter i saken: Trykt vedlegg, utdrag av : Forprosjekt

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Sakstittel: SKOLEUTREDNINGER - BYGG Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur Administrasjonens innstilling:

Detaljer

S T Y R E S A K # 20/01 STYREMØTET DEN 08.04.14 STATUS FOR BYGGESAKEN

S T Y R E S A K # 20/01 STYREMØTET DEN 08.04.14 STATUS FOR BYGGESAKEN S T Y R E S A K # 20/01 Vedrørende: STYREMØTET DEN 08.04.14 STATUS FOR BYGGESAKEN Forslag til vedtak: Styret tar statusrapport for byggesaken til orientering. Vedlegg: Saksfremlegg Utkast til mandat for

Detaljer

Vedtak om utlegging til nytt offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Rådhusparken/Solparken, Sentrum

Vedtak om utlegging til nytt offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Rådhusparken/Solparken, Sentrum Delegasjonsvedtak i plansak Dato Løpenr. Arkivsaksnr. Arkiv 29.04.2016 32319/2016 2013/4285 L12 Byplankontoret Vedtak om utlegging til nytt offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Rådhusparken/Solparken,

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 18. juni.2009 Dato møte: 25. juni 2009 Saksbehandler: Administrerende direktør Vedlegg: Oppfølgingen av styresak 20/2009 SAK 103/2009 STATUS IKT I OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS

Detaljer

Moloveien 16, 6. et. Formannskapssalen

Moloveien 16, 6. et. Formannskapssalen 24.01.2017 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 31.01.2017 Tidspunkt: 10:00 Organisasjonsutvalget Moloveien 16, 6. et. Formannskapssalen Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat,

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011 Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2010/4117-2 Saksbehandler: Eiliv Elden Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011 Folkets Hus utbygging. Vedlegg: Folkets

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 39/15 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/1048 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 26.05.2015 SAK 39/15: KJØSTERUD SKOLE, SLUTTRAPPORT Innstilling til:

Detaljer

Planlegging av Rønvikjordene.

Planlegging av Rønvikjordene. Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 27.11.2014 76360/2014 2014/5805 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 10.12.2014 14/201 Bystyret 11.12.2014 Planlegging av Rønvikjordene.

Detaljer

SIDE VED SIDE NYTT RÅDHUS I BODØ

SIDE VED SIDE NYTT RÅDHUS I BODØ RÅDHUSET, PUBLIKUMSINNGANG /6 Bodø kommune ønsker seg et åpent, innbydende og publikumsvennlig nytt Rådhus. I dag kan ingen gi svar på en slik oppgave uten å vurdere bærekraft i forhold til energi, effektivitet

Detaljer

Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2013

Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2013 Møtedato: 26. februar 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 14.2.2014 Styresak 14-2014 Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF: Tertialrapport pr. 31. desember

Detaljer

Saknr. 28/17 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 13/8699 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato

Saknr. 28/17 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 13/8699 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 28/17 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 13/8699 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 24.04.2017 SAK 28/17: CHRISTIAN BLOMS GATE 20, BOLIGER SLUTTRAPPORT

Detaljer

Søknad om forlengelse av håndgivelse av tomt på Burøya - Maskinering AS/Ysland Eiendom As

Søknad om forlengelse av håndgivelse av tomt på Burøya - Maskinering AS/Ysland Eiendom As Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 28.11.2014 76636/2014 2011/9399 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/251 Formannskapet 17.12.2014 Søknad om forlengelse av håndgivelse av tomt på

Detaljer

Styresak 81/11 Utbyggingsprosjektet ved Nordlandssykehuset i Bodø - usikkerhetsanalyse og rammeforutsetninger

Styresak 81/11 Utbyggingsprosjektet ved Nordlandssykehuset i Bodø - usikkerhetsanalyse og rammeforutsetninger Direktøren Styresak 81/11 Utbyggingsprosjektet ved Nordlandssykehuset i Bodø - usikkerhetsanalyse og rammeforutsetninger Saksbehandler: Gro Ankill Saksnr.: 2011/1888 Dato: 28.09.2011 Dokumenter i saken:

Detaljer