Sandnes nye rådhus. Agora Gand. Elvegate

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sandnes nye rådhus. Agora Gand. Elvegate"

Transkript

1 Sandnes nye rådhus Agora Gand Elvegate For å skape gode byrom, er det vigtig at disse er klart definert. Derfor er vår forutsetning en lukket karré, som både reduserer den kraftige vindens innflytelse i det indre gårdsrommet og som respekterer intensjonen om en urban bydel. For å skape en menneskelig skala i byrommet, etterfølges kvalitetsprogrammets ønske om bymessig variasjon. Karréen deles derfor opp i mindre volumer. Hovedinngangen markeres med at det ene volumet heves 2 etasjer opp. I det åpne inviterende ankomstpunktet i foajéen ligger den primære vertikale sirkulasjon og den sentrale resepsjonen som byr besøkende og brukere velkommen. Hermed er det også skapt et tydelig hieraki i huset. Den hevede boks huser byrådssalen. Politikene får utsikt ut over byen, som de har ansvaret for. Fra vestibylen er det direkte adgang til byrådssalen over inngangspartiet. Byrådssalen blir også husets tårn og ansikt utad. Samtidig med at bygningskroppen blir hevet, skapes en passasje under byrådssalen, så publikum og borgere får adgang til en helt ny rådhushage. Hagen er alltid visuelt tilstedeværende for alle husets brukere, ute som inne.

2 Den gode intensjon Nord Det har de siste årene vært en utvikling i byplaner som setter mangfoldigheten i planene høyt, en fokus på større variasjon i de enkelte byggefelt for å møte den menneskelige skala. Eller en ambisjon om å skape byrom som inviterer til opphold og sosial bærekraftighet, som rekker ut over den miljømessige bærekraftighet. I realiteten har denne ambisjon vist seg vanskelig å realisere, da de overordnede ambisjoner ofte blir underkjent, når de enkelte bygg skal tegnes. Man ser ofte beslutningstagerne gå på kompromiss med designmanualenes intensjoner, og i stedet skapes signalbygg som først og fremst tilfredsstiller den enkelte bygherres ambisjon og ønsker. Eksempler på dette ser vi bl.a i Ørestaden i København, hvor store og flotte hus står skulder ved skulder og roper på oppmerksomhet. Helheten blir nedprioritert. Den gode by skapes ikke ved de enkelte bygg alene, den skapes i rommet mellom husene. Vi frykter allerede nå, at den gode intensjon i Havneparken, med en nedskalering av de enkelte hus, en menneskelig skala og atmosfære, vil være i fare ved de allerede planlagte hus i planen. Enkeltvis er de flotte, men de er i deres helhetlige utforming og skala, i fare for å motarbeide ambisjonen om å utvikle en miljømessig bærekraftig og mangfoldig urban utvidelse av sentrum, og netopp om å bidra til å skape en langsiktig verdifull del av Sandnes sentrum. Det er vår intensjon å være med til å skape et bymiljø, hvor mennesker oppholder seg pga byrommenes iboende helhetsstemning, mao. den sosiale bærekraftighet. Det er en fantastisk idé å legge et slikt hus i den nye planen. Det gir mulighet for å føre an i intensjonene som er lagt ut for den nye bydel. Utfordringen med boliger, kontor, hotell er en annen enn med et rådhus. Et rådhus skal gjerne fremstå som et helt hus, et hus som tilhører byen og som representerer byen. Derfor blir utfordringen da: Hvordan skaper man et stort samlet hus, som respekterer intensjonene om mangfold i utforming og arkitektur? Reguleringen sier bl.a: Fasadene skal ha skift for minimum hver 15. meter. Det er tillatt bebyggelse opp til 6 etasjer, men tillatt utnyttelse tilsier stor variasjon i byggehøyder tilpasset innhold og forhold til kvaliteter i uterom. Byggene skal fortrinnsvis også ha ulike høyde. Og videre: For å fremme gode gate- og uterom skal nye bygninger og anlegg utformes slik at en sikrer et variert og mangfoldig fasadeuttrykk. Alle 1. etasjer i ny bebyggelse skal ha en minimumshøyde i forhold til tilstøtende gate på 4,2 meter brutto Fasader mot gate skal tilrettelegges slik at 1. etasje kan ha publikumsrettede virksomheter, med minimum 1 vindu/inngang for hver 10. m fasadelengde. Bebyggelse langs begge sider av Elvegata skal bygges med arkade med minimum 3 m fri passasje mot Elvegata. 2 andre volum heves en etasje opp. Dette er med til å understreke husets oppdeling i flere volumer, og bidrar atter til å danne et mangfoldig uttrykk i en ønskelig mangfoldig bydel. Denne gestus er en invitasjon. Denne arkitektoniske gestus er en invitasjon til byens borgere. Det skapes gjennomgang gjennom rådhuskarréen. Den nye rådhushagen vil være et tilbud til opphold, eller et friskt visuelt pust, hvis man bare passerer forbi huset. Det hevede volumet langs Elvegate skyves 3 meter ut fra fasadelinjen......og bidrar til å skape en arkade langs gaten. Dermed ønsker huset å binde seg på de kommende naboer, som ligeledes vil få en 3 meters forskyvning i fasaden langs Elvegate. Dette vil bidra til en helstøpt bydel. De 3 hevede volumer gir en naturlig mulighet for direkte tilgang til flere takterrasser. Slik er det både arealer til husets brukere som ønsker å slappe av med kollegaer, men også til offentligheten som får adgang via tårnet. Fra vestibylen i 1. etasje er det direkte vertikal forbindelse opp til terrassen.

3 Den nye Rådhushagen Den nye rådhushage er en viktig del av det nye huset. For det første vil naturens tilstedeværelse alltid være like i nærheten og vil sive inn i huset fra alle verdenshjørner, uansett hvor i huset du måtte være. Den visuelle kontakt til hagen vil løfte stemningen inne i huset året rundt. Nord Administrasjo 195 m² HC parkering lokaler Plantene er hovedsakelig av ulike typer gress som f.eks naturlig gress, Blåsvingel, Sesleria og Molinia. Disse typene sikrer farger gjennom hele året. Farger som skifter fra blå og grønne nyanser om sommeren, til gyldne toner om vinteren. Større trær sikrer de enkelte parklommer litt le og intimitet. Trærnes kroner vil sørge for at det, flere etasjer oppe i huset, stadig er en kontakt til årstidenes skiftende fargespill. For den ventende borger i foajéen, kan utsikten til hagen kanskje inspirere før møtet. rka de Ov erd ekk et a plassen Og videre vil kantinen ha direkte tilgang til en eksklusiv del av hagen. Den del av hagen som er forbundet med kantinen, er ikke direkte tilgjengelig for vanlig besøkende i hagen, da den ligger beskyttet for hagens gjennomgående stier. Til slutt vil hagen invitere både brukere og besøkende inn i gårdsrommet, en kontakt med Sandnes borgere, som er helt uformell. 698 m² Små siddeplasser Hagens pallet av farger og bølgende former trer tydelig frem som et skiftende mønster året igjennom til glede for husets brukere, Havneparken, og Sandnes som helhet. Plan 1 1:500 kote Små siddeplasser Infrastruktur 458 m² lokaler 665 m² Infrastruktur 1009 m² 508 m² Servicekontor Hovedinngang Myndighetsutøvende enheter Vestibule/ Resepsjon 244 m² Plan 1 1:200 kote Idé I dekket over inngangsparti og byrådssal kan det etableres et horisontalt vindu med kikk opp i salen, så borgere og besøkende kan få et kikk inn i demokratiets maskinrom. Eksempler på skiftende fargespill på samme lokasjon Plan 2 1:500 kote Plan 3 1:500 kote Myndighetsutøvende enheter 573 m²

4 kote Interne stab og støttetjenester 596 m² Interne stab og støttetjenester 1230 m² Kompetansetjenester 1355 m² 498 m² Forvaltere kote kote kote Kompetansetjenester Plan 4 1:500 kote Plan 5 1:500 kote Bygningsmessige arbeider Bæresystemet oppføres ut fra krav om fleksibilitet og kort byggetid. Bygget ligger godt til rette for element/prefab-løsninger. Ingen innervegger er bærende annet enn de nødvendig avstivende kjerner. Denne konseptuelle åpenhet gjenspeiler ønsket om fleksible inredningsløsninger og løsninger som slipper mye dagslys langt inn i bygget. Muligheter for mest mulig fleksible og åpne løsninger sikres også ved å la bygget bli fullsprinklet for å sikre brannsikkerheten. Materialer På mange måter kan det argumenteres for at fasaden kan være den viktigste komponenten i en ny bygning. Den gir ly for været, holder forurensning ute, den fanger inn naturlig lys, den holder behagelige temperaturer og nybehandlet luft, den gjør en uttalelse til verden utenfor, og hvis du er virkelig heldig, da blir den et ikon. På samme tid har kompleksiteten i samlingene, vindusåpningene, materialervalgene, og fargemulighetene, vokst eksponentielt de siste årene. Det er mange måter å gjøre feil og rikelig med belønning om man lykkedes å unngå dem. Rådhusfasadens uttrykk bør bearbeides nensomt i en videre prosess, mht dimensjonering og fargesetning på de bevegelige panelene. Ventilert dobbel-skin fasade er en bred sone som legger et isolert lag om huset i vintermånedene og ekstrakter uønsket varm luft i en stabeleffekt om sommeren. I denne sonen er det lysregulerende paneler, som evt også kan integreres med solcelleenergi (jf idé). Sonen vil likeledes fungere som naturlig ventilasjonssjakt. Ventilasjonsanlegget blir dermed bygget opp modulmessig for å sikre god fleksibilitet ved evt. fremtidig ombygging og blir uavhengig av romløsning og forhold til landskap/cellekontorer. Plan 6 1:500 kote Takplan 1:500

5 Administrasjo 195 m² Perspektiv sett fra vestibulen mot inngangspartiet. 698 m²

6 Bærekraftighet og energistrategi Det tenkes utarbeidet en samlet strategi for bærekraftighet og energi i forbindelse med nybygget. Det vil være fokus på å oppnå maksimal effektivisering innenfor den gitte økonomiske ramme. Den nye bygningen oppføres som et energieffektivt lavenergihus, hvor det er fokus på naturlig dagslys, bygningsdeler med lav U-verdi, energieffektive installasjoner, bruk av varmegjenvinning, driftsoptimering og intelligent styring som samlet sett vil gjøre det mulig å energisertifisere huset på det ønskede nivå. Den samlede strategi kan inneholde tiltak som: *Behovstyret ventilasjon. *Varmegjenvinning på ventilasjon og avløpssystem. *All belysning baseres på lavenergi/led-belysning. *Dobbeltfasade med innebygde lysregulerede paneler. (maksimering av dagslys i hele bygget prioriteres høyt). *Solcelleenergi. *Regnvannsoppsamling. Fasade syd 1:200 Idé Norske virksomheter har utviklet en rekke teknologier som gjør det mulig å lage ultra-tynne solceller, noe som gjør dem langt mer allsidig. Solcellene fungerer som gjennomsiktig spray-on solar film. Fasade nord 1:200 En mulighet er å bygge dette inn i de bevegelige panelene eller annet materiale som en del av produksjonsprosessen. Cellene kan oppnå en effektivitet på 20 prosent (som er gjennomsnittet). Teknologien hevdes at ville være kommersielt tilgjengelig til en rimelig pris innen Fasade øst 1:200 Arealoversikt Infrastruktur Myndighetsutøvende enheter Forvaltere Interne stap og støttetjenester Kompetanse tjenester SAMLET 1. etasje 2. etasje 3. etasje 4. etasje 5. etasje 6. etasje 893 m² 1173 m² 624 m² 1009 m² 458 m² 573 m² 244 m² 498 m² 1230 m² 596 m² 1355 m² 1714 m² 2230 m² 2448 m² 2449 m² 2449 m² 998 m² SAMLET 2440 m² 624 m² 1467 m² 1792 m² 1116 m² 1826 m² 1605 m² m² Fasade vest 1:200

Universell utforming - en utfordring

Universell utforming - en utfordring Universell utforming - en utfordring Forord Universell utforming, eller planlegging for alle, er et begrep som blir stadig mer brukt både internasjonalt og i Norge. Samtidig er det langt igjen før dette

Detaljer

Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum

Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 KRITERIER FOR JURYENS BEDØMMELSE... 5 3 Spesielle utfordringer... 6 4 GENERELLE VURDERINGER... 7 4.1 Helhetsgrep...

Detaljer

BØRS & KATEDRAL NYE KONTORER - EYDEHAVN - ARENDAL HAVN BEGRENSET KONKURRANSE OKTOBER 2014. TRAFO arkitektur

BØRS & KATEDRAL NYE KONTORER - EYDEHAVN - ARENDAL HAVN BEGRENSET KONKURRANSE OKTOBER 2014. TRAFO arkitektur NYE KONTORER - EYDEHAVN - ARENDAL HAVN BEGRENSET KONKURRANSE OKTOBER 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE 3 SITUASJONSPLANER 1:500 11 AREALPROGRAM 13 PLANER 1:200 16 PERSPEKTIV 20 BESKRIVELSE Historikk

Detaljer

DOBBELFASADER Eystein Wilhelm Ruyter, stud. arch. Diplomoppgave Vår 2003

DOBBELFASADER Eystein Wilhelm Ruyter, stud. arch. Diplomoppgave Vår 2003 DOBBELFASADER Eystein Wilhelm Ruyter, stud. arch. Diplomoppgave Vår 2003 5 W. Ruyter Innholdsfortegnelse: 1 Innledning 7 2 Hva er en dobbelfasade? 8 3 Historikk 9 4 Forskjellige typer dobbelfasader 11

Detaljer

KONGENS GATE HAVNEGATA TORVGATA BANK NYBYG DRONNINGENS GATE. Offentlig passasje byens gatestruktur beholdes

KONGENS GATE HAVNEGATA TORVGATA BANK NYBYG DRONNINGENS GATE. Offentlig passasje byens gatestruktur beholdes PERSPEKTIV FRA KONGENS GATE NYE BODØ RÅDHUS Norsk Rådhus Selv om man i Norge har en sterk tradisjon for å bygge i tre, har materialet ikke spilt en vesentlig rolle i større norske byggeprosjekter de seneste

Detaljer

OMEGA 3 - DOK 2007 ARKITEKTUR 6 - PROSJEKTERING AV STØRRE BYGG. Vår 2007. Informasjon: www.ab.ntnu.no/ark6

OMEGA 3 - DOK 2007 ARKITEKTUR 6 - PROSJEKTERING AV STØRRE BYGG. Vår 2007. Informasjon: www.ab.ntnu.no/ark6 OMEGA 3 - DOK 2007 OMEGA 3 - DOK 2007 ARKITEKTUR 6 - PROSJEKTERING AV STØRRE BYGG Vår 2007 Informasjon: www.ab.ntnu.no/ark6 Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning Fakultet for Arkitektur

Detaljer

VISUELT MILJØ I BOLIGPROSJEKTER Universell utforming, energieffektivitet og arkitekturidealer

VISUELT MILJØ I BOLIGPROSJEKTER Universell utforming, energieffektivitet og arkitekturidealer Eli Støa, Marit Ekne Ruud og Judith Thomsen Notat NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for arkitektur og billedkunst Institutt for Byggekunst, prosjektering og forvaltning VISUELT

Detaljer

Parallelloppdrag Utvikling av Kystbyen Brekstad. Evalueringsrapport. Side 1 av 23

Parallelloppdrag Utvikling av Kystbyen Brekstad. Evalueringsrapport. Side 1 av 23 Parallelloppdrag Utvikling av Kystbyen Brekstad Evalueringsrapport Side 1 av 23 Innhold Forord Ti bud for kystbyen Brekstad Utdyping av de ti bud Anbefaling for veien videre Parallelloppdraget Generell

Detaljer

Uterom for en billig penge

Uterom for en billig penge Uterom for en billig penge Tittel: Uterom for en billig penge Forfattere: Romy Ortiz, Marry- Anne Karlsen og Benjamin Haffner Arbeidet er utført av Senter for byøkologi på oppdrag fra Norsk Form Stiftelsen

Detaljer

ALLIANCE ARKITEKTER - ARKITEKTUR FRA IDÉ TIL FERDIGSTILLING!

ALLIANCE ARKITEKTER - ARKITEKTUR FRA IDÉ TIL FERDIGSTILLING! Alliance arkitekter AS / org nr 988 437 433 MVA / www.allark.no / e: post@allark.no Kristian Augusts gate 13 / 0164 Oslo / tlf: 22 36 40 44 / Ryfylkegata 22 / 4014 Stavanger / tlf: 45036218 PORTFOLIO ALLIANCE

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN Pasienthotell. Forprosjektrapport. Endelig utgave, 08.06.2012

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN Pasienthotell. Forprosjektrapport. Endelig utgave, 08.06.2012 Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN Pasienthotell Endelig utgave, 08.06.2012 Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 1 Endelig utgave 08.06.2012 Prosjektnr: Arkivnr.:

Detaljer

BØDO CITY HALL. Vår strategi har som mål å kople by og rådhus i et moderne og åpent rådhuskvartal gjennom å:

BØDO CITY HALL. Vår strategi har som mål å kople by og rådhus i et moderne og åpent rådhuskvartal gjennom å: 1 2 3 PERSPEKTIV FRA DRONNINENS ATE BØDO CITY HALL Bodøs nye rådhuskvartal bør bli en arena for samhandling mellom kommunen, byens befolkning og regionen. Et bygg som formidler demokratiske prinsipper

Detaljer

De to fasadene tilhører samme bygård. De utgjør en vegg i hver sitt uterom mot gate og gård.

De to fasadene tilhører samme bygård. De utgjør en vegg i hver sitt uterom mot gate og gård. Arkitektonisk kvalitet i urbane boligprosjekter Basert på foredrag for Kommunal- og forvaltningskomiteen 22.10.08 Sivilarkitekt MNAL Bård Isdahl, Norsk Form Hva begrepet arkitektonisk kvalitet innebærer,

Detaljer

Konsept bygg. blokkene, og ved supplerende mindre. Highline- effekten. energirenovering av eks. hus. adopter en hage. 3 etg á 90 m.

Konsept bygg. blokkene, og ved supplerende mindre. Highline- effekten. energirenovering av eks. hus. adopter en hage. 3 etg á 90 m. Fra minus til pluss Analyse Beliggenhet: Området, som har adresse Nordahl Bruns gate 2-2, ligger i den vestre randsonen av Drammen, mellom Rosenkrantzgata Hotvedtveien,,5 km nordvest for Bragernes torg

Detaljer

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplann for Kvartal 121 B. Anne Diesens Torg Plan id. 072200 Dato: 12.10.122 Revidert 26.09.13 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 3 3 PLANSTATUS... 4 4 BESKRIVELSE

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Nye Deichmanske hovedbibliotek

KONKURRANSEGRUNNLAG Nye Deichmanske hovedbibliotek Plan- og designkonkurranse Deichmanaksen KONKURRANSEGRUNNLAG Nye Deichmanske hovedbibliotek 1. INNLEDNING...3 2. MÅL MED PLAN- OG DESIGNKONKURRANSEN...5 2.1 Overordnet mål...5 2.2 Kulturpolitiske mål...5

Detaljer

67 + Aalborg Universitet, Arkitektur og Design, Arkitektur, Januar 2011, Lill-Ann Sildelid, MA4-ARK4

67 + Aalborg Universitet, Arkitektur og Design, Arkitektur, Januar 2011, Lill-Ann Sildelid, MA4-ARK4 67 + Aalborg Universitet, Arkitektur og Design, Arkitektur, Januar 2011, Lill-Ann Sildelid, MA4-ARK4 Aalborg Universitet 2011 Arkitektur og Design Arkitektur Ma 4-Ark 4 Forfatter: Lill-Ann Sildelid Hovedveileder:

Detaljer

Generalitet, fleksibilitet og elastisitet i kontorbygninger

Generalitet, fleksibilitet og elastisitet i kontorbygninger Kirsten Arge Generalitet, fleksibilitet og elastisitet i kontorbygninger Hvilke typer tilpasningsdyktighet bør norske byggherrer velge, og hva velger de? 340 Prosjektrapport 2003 Prosjektrapport 340-2003

Detaljer

STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT

STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT KOMMUNALE VIRKEMIDLER FOR Å STIMULERE TIL VANNBÅREN OPPVARMING RAPPORT FOR STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OLAV ISACHSEN ESPEN LINDBØL JARLE EDLER i samarbeid med. PROSJEKT NR. 02/045 21.01.03 KANENERGI

Detaljer

FILIPSTAD - ALTERNATIV K1B Grunneiernes forslag til områderegulering

FILIPSTAD - ALTERNATIV K1B Grunneiernes forslag til områderegulering 1 FILIPSTAD - ALTERNATIV K1B Grunneiernes forslag til områderegulering Forslagsstiller: Rom Eiendom og Oslo Havn 10.05.12 INNHOLD 1. Innledning 2 2. Grunneiernes hovedbegrunnelse for forslaget 2 3. Beskrivelse

Detaljer

ÅRSPLAN FOR ÅPEN BARNEHAGE FAMILIENS HUS 2013

ÅRSPLAN FOR ÅPEN BARNEHAGE FAMILIENS HUS 2013 ÅRSPLAN FOR ÅPEN BARNEHAGE FAMILIENS HUS 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING side - Årsplanen i åpen barnehage 3 - Lov om barnehager 3 - Rammeplan for barnehager 3-4 DEN PEDAGOGISKE PLATTFORMEN - Målsetting

Detaljer

FORUM FOR PROFESJONELLE 2. UTGAVE SEPTEMBER 2011 11. årgang. Vinduskuppel sikrer utsikten En pyramide av lys Et aktivt passivhus

FORUM FOR PROFESJONELLE 2. UTGAVE SEPTEMBER 2011 11. årgang. Vinduskuppel sikrer utsikten En pyramide av lys Et aktivt passivhus FORUM FOR PROFESJONELLE 2. UTGAVE SEPTEMBER 2011 11. årgang Vinduskuppel sikrer utsikten En pyramide av lys Et aktivt passivhus DAGSLYS Leder VELUX takvinduer uansett tak! Lokal oppfølging i alle fylker

Detaljer

HØYHUS I HAMAR. Høyhusplanen vil være verktøyet for å kunne styre utviklingen og samtidig ha en bevissthet om konsekvensene

HØYHUS I HAMAR. Høyhusplanen vil være verktøyet for å kunne styre utviklingen og samtidig ha en bevissthet om konsekvensene HØYHUS I HAMAR høyhus som følger denne planen. - LANDEMERKER OG BYENS PLASS I HEDMARKENS LANDSKAP Bakgrunn Etablering av høyhus vil kunne endre byens preg i større grad enn andre bygninger og vil ha betydning

Detaljer

Miljørapport Lavere energiforbruk n Miljøriktige materialer n Miljøvennlig transport

Miljørapport Lavere energiforbruk n Miljøriktige materialer n Miljøvennlig transport Miljørapport Lavere energiforbruk n Miljøriktige materialer n Miljøvennlig transport 2012 2013 Innhold Ansvarlig utgiver Aspelin Ramm Eiendom AS Maridalsveien 13E Postboks 389 Sentrum 0102 Oslo Telefon:

Detaljer

et hjem ved sjøen Lene og Remis hjem er et sted som er vokst frem på naturens premisser, og har blitt en arkitektonisk perle ved Oslofjorden.

et hjem ved sjøen Lene og Remis hjem er et sted som er vokst frem på naturens premisser, og har blitt en arkitektonisk perle ved Oslofjorden. inspirasjon månedens hjem et hjem ved sjøen Lene og Remis hjem er et sted som er vokst frem på naturens premisser, og har blitt en arkitektonisk perle ved Oslofjorden. Tekst Birgitte s. skjerven Foto inger

Detaljer

fokusområder Påfølgende kapittel tar for seg de overordnede temaene:

fokusområder Påfølgende kapittel tar for seg de overordnede temaene: fokusområder Påfølgende kapittel tar for seg de overordnede temaene: byens offentlige rom blågrønne strukturer bebyggelse handels- og næringsutvikling samferdsel byens offentlige rom byens funksjon Byen

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 VÅR MILJØSATSING ER EN FORUTSETNING FOR FREMTIDIG VERDISKAPING.

ÅRSRAPPORT 2011 VÅR MILJØSATSING ER EN FORUTSETNING FOR FREMTIDIG VERDISKAPING. ÅRSRAPPORT 2011 VÅR MILJØSATSING ER EN FORUTSETNING FOR FREMTIDIG VERDISKAPING. ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2011 2 ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2011 ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2011 3 06 14 26 28 46 64 88 96 DETTE ER

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLANEN SPIKKESTADKVARTALENE, I RØYKEN KOMMUNE Plan ID: 0627 250 Datert: 09.05.12.

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksnr.: 201313170/21 Emnekode: ESARK 5121 Saksbeh.: SSHE Dato: 13.12.2013 ÅRSTAD, GNR. 158, BNR.

Detaljer

Årsrapport 2012. Vi blir flere, byene blir større. Hvordan skaper vi rom for fremtiden?

Årsrapport 2012. Vi blir flere, byene blir større. Hvordan skaper vi rom for fremtiden? Årsrapport 2012 Vi blir flere, byene blir større. Hvordan skaper vi rom for fremtiden? rom eiendom årsrapport 2012 2 ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2012 ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2012 3 Rom Eiendom 6 Året som gikk

Detaljer