Revisjonsprogram for SSHF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Revisjonsprogram for SSHF 2014-2016"

Transkript

1 Revisjonsprogram for SSHF Vedtatt av adm. dir. i ledergruppemøte, Sørlandet sykehus HF

2 Innhold Mål for revisjonsprogrammet... 3 Styring av revisjonsprogrammet... 3 Omfang... 3 Prosedyrer for revisjon... 3 Ressurser... 4 Styring av resultater... 4 Implementering av revisjonsprogrammet... 4 Oversikt internrevisjoner Foretaksinitierte internrevisjoner i Aktuelle tema for senere revisjoner

3 Mål for revisjonsprogrammet Revisjonsprogrammet skal sørge for en helhetlig tilnærming til internrevisjoner i SSHF. Internrevisjoner skal brukes aktivt for å avdekke svakheter og forbedringsmuligheter i SSHFs styringssystem. Revisjonsprogrammet skal prioritere revisjon av de viktige emnene i styringssystemet (risikobasert revisjon). Styring av revisjonsprogrammet Revisjonsprogrammet gjelder SSHF og utformes på vegne av administrerende direktør og ledergruppen. Det er administrerende direktør som godkjenner revisjonsprogrammet etter behandling i overordnet kvalitetsutvalg (OKU). Fagavdelingen er ansvarlig for styring av revisjonsprogrammet og må sørge for at avdelingen besitter nødvendig kompetanse i forhold til dette. Styring av revisjonsprogrammet innebærer: Å sørge for utarbeidelse, implementering, forbedring og rullering av program. Omfang Revisjonsprogrammet tar utgangspunkt i at ressurser til revisjon skal fordeles på de viktige emnene i styringssystemet for SSHF. Revisjonsprogrammet skal inneholde prioriteringer i forhold til foretaksovergripende/ foretaksinitierte internrevisjoner. Det skal videre legge føringer for klinikkenes arbeid med revisjoner. Løsninger for publisering av revisjonsoversikter og rapporter fra revisjoner må vurderes. Revisjonsprogrammet planlegges i 3-årsperspektiv og rulleres årlig, første gang i desember Foretaksovergripende/ foretaksinitierte internrevisjoner: Igangsettes etter risikoanalyser og vurderinger i overordnet kvalitetsutvalg (OKU). Problemområder som avdekkes i ledelses gjennomgang vurderes i denne sammenheng. Det velges ut 6 områder for internrevisjon årlig, fortrinnsvis tverrgående revisjoner som dekker alle klinikker. Områder knyttet til pasientsikkerhet, kvalitet og kliniske områder prioriteres. I tillegg kommer ad hoc-baserte revisjoner. Internrevisjoner initiert av klinikk/stabsavdelinger: Igangsettes etter risikoanalyser og vurderinger i den enkelte klinikk/avdeling. Det skal utføres minst 1 internrevisjon i hver klinikk/stabsavdeling årlig. Prosedyrer for revisjon Det må utarbeides oppdaterte prosedyrer for revisjon i løpet av første halvår (http://kvalitet2.sshf.no/docs/pub/dok16701.pdf - Linker til prosedyrer + maler for innkalling, rapporter etc) 3

4 Ressurser Fagavdelingen: Fagavdelingen skal inneha nødvendig kompetanse til styring av revisjonsprogrammet, med støtte fra organisasjonsavdelingen. Dette innebærer også felles opplæring/oppdatering i regi av fagavdelingen. Klinikker: Det er i dag stor variasjon i kompetanse og ressurser knyttet til revisjon på klinikknivå. Det må sees nærmere på dette. Nettverksgruppe internrevisjon: Det vurderes å opprette en nettverksgruppe internrevisjon. Denne skal bestå av ansatte med revisjonskompetanse og erfaring. Hvert av medlemmene må ha avsatt ressurser til x antall revisjoner per år. Styring av resultater Foretaksovergripende/ foretaksinitierte internrevisjoner følges opp fra fagavdelingen. Internrevisjoner initiert av klinikk/stabsavdelinger følges opp på den enkelte avdeling. Fagavdelingen er ansvarlig for at det utvikles en løsning for at resultater fra utførte revisjoner publiseres og arkiveres. Det skal utarbeides en årlig rapportering knyttet til gjennomføring av revisjonsprogrammet. Implementering av revisjonsprogrammet Revisjoner utføres hovedsakelig på følgende måter: Systemrevisjoner Systemrevisjon er en systematisk og objektiv undersøkelse for å fastslå om virksomheten etterlever lover og forskrifter og har et styringssystem (internkontroll) som fungerer. Systemrevisjon gjennomføres etter en metode gjengitt i en internasjonal standard ( NS-EN ISO 19011). Systemrevisjoner kan gjennomføres enten i: bredden. dvs. det velges et smalt revisjonsområde som undersøkes på mange steder i organisasjonen eller dybden, hvor en velger smalt område og belyser alle sider/prosesser forbundet med det valgte område. Journalgjennomganger Journalgjennomganger er systematiske metoder hvor en går i gjennom gitt antall pasientjournaler for å vurdere kvaliteten på det arbeide som er utført. Det finnes flere metoder for å gjennomføre journalgjennomganger: Journalgjennomgang hvor man undersøker forekomst av mulige pasientskader/tilløp til skader (GTT). Hensikten er å skape grunnlag for forbedring over tid. 4

5 Journalgjennomganger hvor man undersøker om pasienten får den behandling som anses som riktig. Dvs. en ser på etterlevelse av det man er blitt enig om. Brukes kliniske retningslinjer osv. Danner grunnlag for faglige diskusjoner og forbedringer av kliniske praksis. Kan gjøres både i bredde og dybde. Klinisk kollegagjennomgang ( Clinical peer review ) hvor kollegaer evaluerer hverandres virke. Denne er ikke tverrfaglig. Hver faggruppe vurderer kollegaers utøvelse. Årsaksgranskning. Ved alvorlige hendelser gås pasientjournal grundig i gjennom for å undersøke om det har vært mulig å forebygge hendelsen. Andre relaterte tiltak: Pasientsikkerhetsvisitter Eksterne tilsyn/revisjoner (komplementære til våre egne): Konsernrevisjon Fylkesmannen Foretaksovergripende/ foretaksinitierte internrevisjoner følges opp fra fagavdelingen. Det må opprettes revisjonsteam og lages plan for den enkelte revisjon. Internrevisjoner initiert av klinikk/stabsavdelinger følges opp på den enkelte avdeling. Oversikt internrevisjoner Under følger oversikt over planlagte internrevisjoner Dette er ikke en uttømmende oversikt og må oppdateres ved rullering av programmet. Det må i tillegg utarbeides planer for den enkelte revisjon der følgende må omtales: Mål Omfang/nummer/type/varighet/lokaliteter/tidsramme Revisjonskriterier Revisjonsmetoder Utvelgelse av revisjonslag Nødvendige ressurser Konfidensialitet, informasjonssikkerhet, arbeidsmiljø o.l. Utførelse av en revisjon kan inndeles i følgende faser (ISO 19011:2011, kap. 6): 1. Innledning av revisjonen 2. Forberedelse av revisjonsaktiviteter 3. Utførelse av revisjonsaktiviteter 4. Utarbeidelse og distribusjon av revisjonsrapporten 5. Fullførelse av revisjonen 6. Oppfølging av revisjonen 5

6 Foretaksinitierte internrevisjoner i 2014 Elektronisk dokumentasjon: Elektronisk dokumentasjon av sykepleie da tilbakemeldingen er at kvaliteten på innholdet må bedres. Klinikkene har hatt mye fokus på opprettelse av plan og tatt ut rapporter på dette. Det er forbedringsområder innenfor bruk av koder og mindre fritekst. Kompetansen på veiledende behandlingsplaner må styrkes. Klinikkene har fokus på dette nå men har foreslått internrevisjon på området. Epikriser og polikliniske notat; lengde, innhold, oppbygging, språk og terminologi, bruk av klipp og lim mm Overføringer/utskrivning/overflytting av pasienter, både innad og til kommunene Utskriving av pasienter ( mind the Gap ) og innføring av PLO meldinger Hvordan problemområder som avdekkes i oppfølgingsmøter med direktøren blir fulgt opp - planer og gjennomføring Dokumentstyring og bruk av EK Rutiner rundt ID-merking av pasienter med utgangspunkt i eksisterende prosedyrer Arbeidstid for leger (gjennomføres i regi av organisasjonsavdelingen våren 2014) Aktuelle tema for senere revisjoner Definere flaskehalser i et pasientforløp på tvers av klinikkene, for eksempel for ortopediske pasienter, urologiske pasienter osv. Gjennomgang av sporbarhet og kvalitetssikring av pasientnære analyser. Revisjon på komplikasjonsregisteret og dokumenthåndtering Bruk av antibiotikaveilederen 6

7 OMRÅDE Foretaksnivå Medisinsk klinikk Organisasjon, ledelse, administrasjon Strategisk ledelse Vedtekter Fullmakter Råd og utvalg Informasjon Kvalitets- og risikostyring Kvalitet - pasientsikkerhet - (systemnivå) Kvalitetsregistre, komplikasjonsregistre Risikostyring Meldesystem (TQM) Prosjektstyring Sikkerhet/brannvern Dokumentasjons og datastyring journalansvar Arkiv og dokumentbehandling Styrende dokumentasjon Oppfølging av oppfølgingsmøter med klinikkene Rutiner for IDmerking av pasienter Dokumentstyring Kirurgisk klinikk KPH Medisinsk service Drift *Se merknad under. Eget revisjonsprogram innen 1. okt

8 Beredskap Beredskapsplaner Beredskapsledelse HR personalressurser Håndtering av nytilsatte HMS Personalforvaltning Hygiene og smittevern hygiene generelt håndhygiene Sikkerhet og bruk av EK Arbeidstid for leger (Org.avd. vår 2014) Forskning og fagutvikling Forskning planer Fagutvikling (system) Kompetanseheving sentrale planer Bibliotek Forsyninger - kontrakter Innkjøpskontrakter (generelt) Medikamentkontrakter Tredjeparts tilsyn Økonomi Budsjettprosess Konsernbestemmelser Interne rutiner økonomiforvaltning Regnskap "Hotellfunksjoner" 8

9 IK mat Renhold (IK??) Vedlikehold av bygninger Samhandling Oppfølging av avtaler Avtaler med utdanningsinstitusjoner Miljø Pasientadministrasjon - DIPS rutiner Pasientinformasjon DIPS / EPJ Henvisning - ventelister Innleggelse Poliklinikk Operasjonsplanlegging Utskriving/overføring Pasienttransport Miljøsertifisering i 2015 Dekket av konsernrevisjon 2013 Elektronisk dokumentasjon Utskrivning/ overflytting innad i SSHF og til kommune Tverrgående pasientrelaterte temaer Brukerinvolvering Pasient-/pårørende informasjon 9

10 Koordinering og kontinuitet Gjenoppliving HLR Opplæring Legemiddelhåndtering Indikasjon/ordinasjon Samstemming av legemiddellister Dobbelkontroll Transfusjonsrutiner Klinisk bruk Bestillingsrutiner Gjenomføring av transfusjoner Ernæring Rehabilitering Rutiner ved livets avslutning Sykdoms-/diagnose spesifikke temaer De fem diagnosegruppene med høyest volum, høyest risiko, høyest kostnad ved hver klinikk gås i gjenom med utgangspunkt i kliniske retningslinjer (norske, NICE) *Driftsenheten (Oppfølging avklart i møte med administrerende direktør ): Driftsenheten vurderer og lager en egen oversikt over nødvendige og prioriterte internrevisjoner innenfor deres fagområder. Dette som en naturlig oppfølging av vedtatt Revisjonsprogram for SSHF Drift/elektor og medisinsk teknisk avdeling omfattes av dette. Driftsenhetens program for internrevisjoner skal være klart innen 1. oktober Ledergruppen i driftsenheten vurderer i samme periode hvordan enheten kan bygge opp egen kompetanse knyttet til internrevisjoner. Det gis nødvendig bistand fra fagavdelingen knyttet til utarbeidelse av driftsenhetens revisjonsprogram, samt spørsmål knyttet til generell opplæring i forhold til revisjon. 10

Saksredegjørelse. Fig 1. Foretakets modell for virksomhetsstyring og intern kontroll

Saksredegjørelse. Fig 1. Foretakets modell for virksomhetsstyring og intern kontroll Saksredegjørelse Bakgrunn Administrerende direktør ønsker et økt fokus på intern styring og kontroll som ledd i arbeidet med å sikre at virksomheten drives i tråd med lover, retningslinjer og fastsatte

Detaljer

Vedlegg styresak 019-2011. Versjon 1 til styremøtet 24.02.2011. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2010. til Helse Sør-Øst RHF

Vedlegg styresak 019-2011. Versjon 1 til styremøtet 24.02.2011. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2010. til Helse Sør-Øst RHF Vedlegg styresak 019-2011 Versjon 1 til styremøtet 24.02.2011 Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2010 til Helse Sør-Øst RHF Kristiansand, 17.02.2011 Innhold DEL I: INNLEDNING... 1 1. Om Sørlandet sykehus

Detaljer

MalemaL Liv: UTK. Rapport 02/2015. Revisjon av Sørlandet sykehus HF

MalemaL Liv: UTK. Rapport 02/2015. Revisjon av Sørlandet sykehus HF MalemaL Liv: UTK Rapport 02/2015 Revisjon av Sørlandet sykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 17.02 2015 Rapport nr. 2/2015 Revisjonsperiode Oktober 2014 - januar 2015 Virksomhet Sørlandet sykehus

Detaljer

Styresak 79-2012 Ekstern revisjon av internkontrollsystem og kvalitetssikring - oppfølgingsrevisjon

Styresak 79-2012 Ekstern revisjon av internkontrollsystem og kvalitetssikring - oppfølgingsrevisjon Direktøren Styresak 79-2012 Ekstern revisjon av internkontrollsystem og kvalitetssikring - oppfølgingsrevisjon Saksbehandler: Håvar Jørgensen Saksnr.: 2010/1702 Dato: 05.12.2012 Dokumenter i saken: Trykte

Detaljer

Malema UTK. Rapport 3/2014. Revisjon av Sykehuset Østfold HF

Malema UTK. Rapport 3/2014. Revisjon av Sykehuset Østfold HF Malema UTK Rapport 3/2014 Revisjon av Sykehuset Østfold HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 02.06 2014 Rapport nr. 3/2014 Revisjonsperiode Mars mai 2014 Virksomhet Sykehuset i Østfold HF Rapportmottaker

Detaljer

Revisjon av Akershus universitetssykehus HF

Revisjon av Akershus universitetssykehus HF MalemaL Liv: UTK Rapport 01/2015 Revisjon av Akershus universitetssykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 05.02.2015 Rapport nr. 1/2015 Revisjonsperiode November 2014 til januar 2015 Virksomhet Akershus

Detaljer

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 8 Styresak nr.: 70-10 Sakstype: Temasak Saksnr. arkiv: God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold Sammendrag: Saken belyser utviklingen av et helhetlig

Detaljer

Kvalitetsprosjekt Glittreklinikken Sluttrapport mars 2009

Kvalitetsprosjekt Glittreklinikken Sluttrapport mars 2009 Kvalitetsprosjekt Glittreklinikken Sluttrapport mars 2009 Demings sirkel Innholdsfortegnelse 1 Forord... 1 2 Sammendrag... 2 3 Innledning... 3 4 Bakgrunn... 3 Mandat for Kvalitetsprosjektet... 4 5 Oppstart...

Detaljer

Rapportering interne revisjoner 2012 og revisjonstema 2013

Rapportering interne revisjoner 2012 og revisjonstema 2013 Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Rapportering interne revisjoner 2012 og revisjonstema 2013 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 35-2013 Fagdirektør Halfrid Waage/ Orienteringssak 03.04.2013

Detaljer

Malema UTK. Rapport 4/2014. Revisjon av Sykehuset Telemark HF

Malema UTK. Rapport 4/2014. Revisjon av Sykehuset Telemark HF Malema UTK Rapport 4/2014 Revisjon av Sykehuset Telemark HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 18.09. 2014 Rapport nr. 4/2014 Revisjonsperiode april juni 2014 Virksomhet Sykehuset Telemark HF Rapportmottaker

Detaljer

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav UTK Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 9.1 2012 Rapport nr. 2/2012 Revisjonsperiode oktober 2010 september 2011 Virksomhet

Detaljer

Sykehusapotekene HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF

Sykehusapotekene HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF Sykehusapotekene HF Årlig melding 2013 til Helse Sør-Øst RHF Oslo, 25. februar 2014 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Om Sykehusapotekene HF oppgaver og organisering... 1 1.1. Visjon, virksomhetsidé

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse. Dokumentasjon til Ledelsens gjennomgåelse, rapporteringsperiode 01.09.2013 31.12.2013

Ledelsens gjennomgåelse. Dokumentasjon til Ledelsens gjennomgåelse, rapporteringsperiode 01.09.2013 31.12.2013 Ledelsens gjennomgåelse Dokumentasjon til Ledelsens gjennomgåelse, rapporteringsperiode 01.09.2013 31.12.2013 Dato: Dato: Tore Prestegard Administrerende direktør Anne Katrin Haga Kvalitetsdirektør Overordna

Detaljer

Revisjon av Sunnaas sykehus HF

Revisjon av Sunnaas sykehus HF MalemaL Liv: UTK Rapport 03/2015 Revisjon av Sunnaas sykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 27.3.2015 Rapport nr. 3/2015 Revisjonsperiode Januar 2015 til mars 2015 Virksomhet Sunnaas sykehus HF Rapportmottaker

Detaljer

Hovedprogram for forbedring 2012-2016

Hovedprogram for forbedring 2012-2016 Hovedprogram for forbedring 2012-2016 Handlingsplan 2012 INNLEDNING Innhold: Innledning... 3 2. Universitetssykehusfunksjonen... 4 2.1 Grunnutdanning og spesialistutdanning for leger... 4 2.2 Universitetssykehusets

Detaljer

Rapport 1/2012 Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset Telemark HF

Rapport 1/2012 Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset Telemark HF UTK Rapport 1/2012 Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset Telemark HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 01.02 2012 Rapport nr. 1/2012 Revisjonsperiode Oktober

Detaljer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 4/2004 FEBRUAR 2004 Rapport fra Helsetilsynet 4/2004 Oppsummering

Detaljer

Rapport Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sykehuset i Vestfold HF

Rapport Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sykehuset i Vestfold HF Rapport Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sykehuset i Vestfold HF Internrevisjonen Helse Sør-Øst 16.1.2009 Rapport nr. 1/2009 Revisjonsperiode September 2008-januar 2009 Virksomhet

Detaljer

Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring

Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring UTK Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 05.02.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 FORMÅL MED REVISJONEN...

Detaljer

SYKEHUSET I VESTFOLD HF

SYKEHUSET I VESTFOLD HF SYKEHUSET I VESTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Tønsberg, UTKAST pr. 16.12.15 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Sykehuset i Vestfold HF oppgaver og

Detaljer

Utvidet revisjon: Byggeprosjekter ved OUS Revisjonsperiode: Januar mai 2015

Utvidet revisjon: Byggeprosjekter ved OUS Revisjonsperiode: Januar mai 2015 Oslo Universitetssykehus - Utvidet revisjon Rapport Endelig versjon Utvidet revisjon: Byggeprosjekter ved OUS Revisjonsperiode: Januar mai 2015 Til: Kopi til: Oppdragsansvarlig: Revisjonsteam: Morten Reymert

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MED TJENESTEAVTALER OG RUTINER. MELLOM xx KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF

SAMARBEIDSAVTALE MED TJENESTEAVTALER OG RUTINER. MELLOM xx KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF Endelig samarbeidsavtale 17.12.2014 1. Parter SAMARBEIDSAVTALE MED TJENESTEAVTALER OG RUTINER MELLOM xx KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF Avtalen er inngått mellom X kommune og Sykehuset Innlandet HF,

Detaljer

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst GOD VIRKSOMHETSSTYRING Grunnlag for god pasientbehandling Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst Hamar, desember2010 1 Forord Å gi god og riktig pasientbehandling

Detaljer

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET MØTEPROTOKOLL

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET MØTEPROTOKOLL Administrerende direktør Kirkegt. 2 N-7600 LEVANGER E-post: post@hnt.no www.hnt.no Telefon: 74 09 80 00 Telefaks: 74 09 85 00 Org.nr: 983 974 791 Styrets medlemmer Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2009/101-758/2009

Detaljer

Møtedato: 28. november 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Namik Resulbegovic, 75 51 29 00 Bodø, 16.11.2012

Møtedato: 28. november 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Namik Resulbegovic, 75 51 29 00 Bodø, 16.11.2012 Møtedato: 28. november 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Namik Resulbegovic, 75 51 29 00 Bodø, 16.11.2012 Styresak 138-2012 Internrevisjonsrapport 07/2010: Internkontroll ved behandling av helseopplysninger

Detaljer

Rapport 3/2012. Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset i Vestfold HF

Rapport 3/2012. Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset i Vestfold HF UTK Rapport 3/2012 Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset i Vestfold HF -Klinikk psykisk helse og rusbehandling Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 25.04 2012

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Anskaffelser og prosjektstyring i byggeprosjekter

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Anskaffelser og prosjektstyring i byggeprosjekter Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Anskaffelser og prosjektstyring i byggeprosjekter November 2014 Sammendrag Formål og metodisk tilnærming Deloitte har gjennomført en forvaltningsrevisjon av anskaffelser

Detaljer

Årlig melding 2012 for St. Olavs Hospital HF. til Helse Midt-Norge RHF

Årlig melding 2012 for St. Olavs Hospital HF. til Helse Midt-Norge RHF Årlig melding 2012 for St. Olavs Hospital HF til Helse Midt-Norge RHF 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag... 3 1.2 Sammendrag av positive resultater og

Detaljer

Rapport. Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sørlandet sykehus HF

Rapport. Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sørlandet sykehus HF Rapport Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sørlandet sykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 2.3.2009 Rapport nr. 2/2009 Revisjonsperiode September 2008-februar 2009 Virksomhet

Detaljer

Internrevisjonsrapport. Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS

Internrevisjonsrapport. Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Internrevisjonsrapport Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Stjørdal, 1. juli 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING...

Detaljer