Rapportering interne revisjoner 2012 og revisjonstema 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapportering interne revisjoner 2012 og revisjonstema 2013"

Transkript

1 Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Rapportering interne revisjoner 2012 og revisjonstema 2013 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato Fagdirektør Halfrid Waage/ Orienteringssak kvalitetssjef Elisabeth Hessen Saksgang: AMU Brukerutvalget Styret Trykte vedlegg: Risikovurdering revisjonstema 2013 Ingress Saken omhandler resultater fra interne revisjoner i 2012 og valg av revisjonstema for Forslag til vedtak 1. Styret ber adm. direktør, klinikkledere og stabsdirektører om å sikre at resultater fra interne revisjoner 2012 følges opp slik at de fremmer systematisk forbedring og læring både lokalt og på tvers i virksomheten. 2. Saken behandles i klinikkenes kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg (KPU) innen en måned etter at den er lagt fram for styret. 3. Interne revisjoner 2013 gjennomføres i henhold til flerårig rullerende plan. 4. Følgende tema vedtas for STHFs internrevisjon i 2013: Gjennomgående revisjonstema: Meldekultur. Avviks- og klagebehandling Opplæring og implementering av felles pasientadministrative prosedyrer og DIPS Implementering av pasientsikkerhetskampanjens innsatsområder Etterlevelse av styrende dokumenter - legemiddelhåndtering Skriftlig pasientinformasjon - er den tilstrekkelig, dekkende og oppdatert Informasjon og brukermedvirkning i diagnostisering og behandling Obligatorisk opplæring HLR Felles samsvarsvurdering gjennomført for alle kritiske miljøaspekter (Miljøprosjektet / ISO -sertifisering 14001) Særskilte tema fra tidligere tilsyn og revisjoner: HMS: Forholdet mellom oppgaver og ressurser ref prosjektet "God vakt" HMS/Miljø: Eco-online - oppdaterte produktdatablad Legemiddelhåndtering: Blodtransfusjon 1

2 Smittevern: Håndhygiene og arbeidsantrekk Opplæring MTU Implementering av felles prosedyrer ved STHF samt fjerning av lokale kopier som ikke er oppdaterte og i samsvar med felles prosedyrer Lokale revisjonstema i klinikker/stabsavdelinger: Klinikk/stabsavdeling: Serviceklinikken Medisinsk klinikk Kirurgisk klinikk Felles medisinsk klinikk og kirurgisk klinikk Tema: Handlingsplan miljømål Etterlevelse prosedyrer (CVK, neutropeni, SIRS), Smittevern/isolering, Arbeidsantrekk leger, infeksjonsforebygging, arbeidsplaner leger, MBU - oppfølging (medarbeiderundersøkelsen), infeksjonsforebygging Samhandling mellom akuttmottak/intensiv og sengeposter Skien, den 20. mars 2013 Bess Margrethe Frøyshov Administrerende direktør 2

3 Bakgrunn Internrevisjon systematisk forbedring og læring Sykehuset Telemark HF (STHF) er pålagt systematisk overvåkning av sin internkontroll for å sikre at den fungerer som forutsatt og bidrar til kontinuerlig forbedring. Internkontrollen består av systemer, prosesser og prosedyrer som skal sikre effektiv drift og resultatoppnåelse, pålitelig styringsinformasjon og overholdelse av lovverk, styringskrav og selvpålagte krav. Internrevisjonen skal undersøke om styrende krav er kjent, dokumentert på en hensiktsmessig måte og om de etterleves. På bakgrunn av resultatene fra internrevisjonen kan målrettede tiltak iverksettes, både lokalt og gjennomgående for læring i hele organisasjonen. Ved STHF bruker internrevisjonen metoden systemrevisjon. Systemrevisjon egner seg til å undersøke om praksis er underlagt systematisk styring og kontroll eller om det er tilfeldig og opp til enkeltpersoner. STHF har totalt 25 interne revisorer. Internrevisorene kommer fra alle klinikker og en rekke funksjoner og fagområder. Internrevisorene opptrer på vegne av adm. direktør. Resultater fra interne revisjoner publiseres på STHFs nettside, sammen med resultater fra eksterne tilsyn og revisjoner. STHF ønsker åpenhet om sine resultater og sitt systematiske forbedringsarbeid. Revisjonstema Revisjonstema velges på bakgrunn av innspill fra organisasjonen, resultater fra interne og eksterne revisjoner og STHFs satsningsområder og resultater. Gjennom en risikovurdering identifiseres områder der det er behov for å avklare om krav etterleves og/eller områder som ledelsen ønsker å styrke gjennom å gi oppmerksomhet. Det forutsettes at revisjonstema er nedfelt i prosedyrer og retningslinjer og er blitt gjort kjent i forkant av revisjonene. Gjennomgående/felles tema på revisjonene gjør det mulig å ta tempen på organisasjonen og få styringsinformasjon om status/trender på de utvalgte områdene for organisasjonen som helhet. Samtidig gir de mulighet til å samle organisasjonen til felles målrettet forbedringsinnsats og læring. Valgfrie tilleggstema for den enkelte klinikk/stabsavdeling gir tilgang på styringsinformasjon på områder som de selv vurderer som spesielt relevante og risikoutsatte. Rullerende revisjonsplan Den rullerende 4-årige revisjonsplanen er inndelt i revisjonsgrupper bestående av 2-4 seksjoner/enheter som har potensial for felles læring, enten innen samme klinikk eller fra ulike klinikker/lokasjoner. Med denne revisjonsmodellen deltar alle i en revisjon hvert år, enten ved å ha revisjon hos seg selv eller ved å delta som observatør. Observatørene møter i internrevisjonens åpningsmøte, leders intervju og avslutningsmøte. Målet er systematisk forbedringsarbeid og læring på tvers. For å sikre en helhetlig tilnærming med økt kompetansen i revisjonsteamene og effektiv tidsbruk, er sykehusapotekets fagrevisorer innen legemiddelområdet, en integrert del av STHFs revisjonsteam. Ved ekstraordinære behov kan administrerende direktør eller styret bestille revisjoner utenom planen. Revisjonsrapport og funn Internrevisorteamene gjennomgår styrende dokumenter, intervjuer ledere og medarbeidere og observerer praksis. Revisjonen oppsummeres i en revisjonsrapport som overleveres på slutten av revisjonsdagen i revisjonens avslutningsmøte. Revisjonsrapport i handa tilrettelegger for at forbedringsarbeidet kan starte mens inntrykkene enda er ferske. Revisjonsfunnene er kategorisert som: Eksempler på god praksis: Gullstandard for STHF eller stor lokal forbedring Forbedringsforslag/anmerkning: Potensial for forbedring Avvik: Ikke etterlevelse av krav som må korrigeres 3

4 Leder i revidert enhet og observatørene er ansvarlig for å følge opp revisjonsfunnene. Avdekkes gjennomgående forbedringsområder, følges disse opp med felles tiltak på systemnivå. Senere revisjoner undersøker om avvikene er fulgt opp på en forsvarlig måte både hos reviderte enheter og hos observatørene. Evaluering For at også internrevisjonen systematisk skal forbedre seg, evalueres revisjonene av de reviderte enhetene og av internrevisorteamene. Resultater og vurderinger fra interne revisjoner 2012 Det er i henhold til rullerende revisjonsplan gjennomført 21 interne revisjoner i Tre revisjoner ble ikke gjennomført pga interne forhold eller organisasjonsendringer. Tabellene under viser sammenstilte revisjonsfunn og vurdering av styring og kontroll for hvert revisjonstema. Revisjonstema og vurdering av styring og kontroll Grad av styring og kontroll: Høy Revisjonstema: Oppfølging tidligere revisjoner/ tilsyn Meldeplikten/ avviksbehandling Legemiddelhåndtering/ oppfølging av funn fra tidligere revisjoner Smittevern/ arbeidsantrekk Bestilling rutiner ve transfusjo og blodprodu Vurdering Tabellen viser grad av styring og kontroll på bakgrunn av vurdering av sammenstilte funn fra revisjonene. 4

5 Revisjonstema 2012 med sammenstilte revisjonsfunn og vurderinger OPPFØLGING TIDLIGERE REVISJONER/ TILSYN God praksis: Informasjonssikkerhet: Systematisk fokus på sikring av informasjon. God tilrettelegging for pasienter med diett/ allergi. Høy bevissthet på systematisk kvalitetsarbeid. Evaluering av driften 3 år etter oppstart eget initiativ. Obligatoriske e-læringskurs, sammensatt i pakke for ansatte ved enheten. Systematisk sertifiseringsordning. Kompetanseutvikling: Følger opp tilsynsrapporter fra Statens helsetilsyn på eget fagfelt. Kompetanseperm med opplæringsplaner tilpasset den enkeltes opplæringsbehov i henhold til mål / stillingsinnhold. Alle opplæringsaktiviteter dokumenteres, og den enkelte ansatte følges opp gjennom regelmessige samtaler med enhetsleder. Informasjonsdeling: Ukentlig informasjonsskriv på e-post til alle ansatte samt på Pulsen, obligatorisk å lese. Inneholder bla. informasjon om avvik/forbedringstiltak. Pasientadministrasjon: Raskt pasientforløp med direkte time etter henvisning og ofte operasjon samme dag som poliklinisk konsultasjon. Avvik: Informasjonssikkerhet: Ubemannet og åpent rom med åpen PC-er og papir med sensitiv informasjon ligger framme. Obligatorisk e-læringskurs i informasjonssikkerhet kun gjennomført av et fåtall. Manglende beskrivelse av ansvar og myndighet i prosedyrer. Kontrollrutiner er ikke etablert i henhold til krav. Smittevern: Krav om ikke å bruke ringer og klokke blir ikke fulgt av alle. Obligatorisk e-læringskurs håndhygiene ikke gjennomført av alle. Ingen av enhetens sekretærer har gjennomført kurset. Vurdering: Revisjonene har belyst en rekke eksempler på god praksis til inspirasjon. Avvikene viser imidlertid at ikke alle er i mål, selv på områder der det over tid har vært stort fokus. Temaet oppfølging av tidligere tilsyn og revisjoner, er i 2012 særskilt tema innen legemiddelhåndtering. På dette området viser funnene at de samme avvikene systematisk gjentar. Styring og kontroll: Lav. NY 3-3 MELDEPLIKT TIL KUNNSKAPSSENTERET/ AVVIKSBEHANDLING God praksis: God kultur for oppfølging av uønskede hendelser Forbedringsforslag/anmerkninger: Behov for opplæring i bruk av avvikssystemet og hva som er meldepliktig Det meldes generelt lite fra om avvik og forbedringsforslag. Det synes som terskelen for å melde er relativ høy. Manglende informasjonsflyt om avvik mellom medisinsk faglig ansvarlig i medisinskfaglig enhet og sykepleiefaglig enhet i TQM. Det er ikke etablert formell arena for løpende håndtering av avvik / hendelser som er felles for medisinsk faglig enhet og sykepleiefaglig enhet. Oppfølging og tilbakemelding på avvik bør systematiseres for felles læring tilbake i enheten og bedring av meldekulturen. Usikkerhet om hva som skal meldes som pasientskade og hva som skal meldes som generelle avvik. Potensial for systematisk forbedring og læring med årlig gjennomgang av avvik/forbedringsforslag statistikk/analyse/trender. Positivt med avviksregistrering på papir for å få registrert i en travel hverdag før elektronisk registrering men ikke kjent for alle. I tillegg til å løse utfordringer fortløpende og i interne møter, må det sikres at meldepliktige avvik blir registrert. Avvik: Avvik blir ikke registrert. Avvik/klager følges ikke opp innen fristen. Kjenner ikke til den nye 3-3 meldeplikten til Kunnskapssenteret. 5

6 Vurdering: Funnene viser at det er behov ytterligere satsning for å sikre systematisk forbedring og læring. Styring og kontroll: Lav. LEGEMIDDELHÅNDTERING/OPPFØLGING AV FUNN FRA TIDLIGERE REVISJONER God praksis: Pasienter som administrer egne medisiner under oppholdet, oppbevarer medisinens i eget låst skap. Skriftlig avtale mellom hver pasient og institusjonen om ansvarsfordelingen. Dersom ikke hel ampulle skal gis, dokumenteres det på skjema for narkotika kontroll at resterende innhold kasseres. Forbedringsforslag/anmerkninger: Ikke kjennskap til at dokumentert manko i narkotikaregnskapet skal meldes som avvik. Ikke kjennskap til at regnskap for A-preparater på avdelingen skal oppbevares i 3 år og skal kunne fremlegges til Statens Helse tilsyn ved forespørsel. Avvik: Tilsetninger til parenteral ernæring skjer delvis utenfor medisinrommet. Behov for systematisk opplæring i prosedyre for kontroll og oppfølging av A-preparater: Dobbelkontroll, lån til/fra annen avdeling, retur/kassasjon, svinn/mistanke om svinn og dokumentasjon gjennomføres ikke i samsvar med gjeldende krav. Feil føring/bruk av skjema/utydelig skrift. Restinnhold i ampulle dokumenteres ikke i regnskapet. Lokale krav til kontrollføring/regnskapsføring av B-preparater er ikke i samsvar med legemiddelhåndteringsforskriften. Manglende dokumentasjon når A og B preparater følger med pasienten til annen enhet. Lokale prosedyrer mangler godkjenning og versjons styring og ligger ikke i dokumentstyringssystemet - TQM. Vurdering: Legemiddelbehandling er et område med stor risikofaktor. Til tross for at det er flere gode eksempler og store lokale forskjeller, er manglende oppfølging av avvik alvorlig og utgjør en potensiell fare for pasientsikkerheten. Styring og kontroll: Lav. SMITTEVERN/ARBEIDSANTREKK God praksis: Sykepleiefaglig enhet har tildelt oppgaver til ressurspersoner innenfor områder som smittevern. Dette fører til god oppfølging av oppgavene og implementering hos de ansatte. Avvik: Retningslinjer for arbeidsantrekk blir ikke fulgt av alle. Vurdering: Arbeidsantrekk er gitt stort fokus siste året og dette har gitt resultater. Likevel er ikke alle i mål. Styring og kontroll: Middels. BESTILLING OG RUTINER VED TRANSFUSJON OG BLODPRODUKTER Avvik: Blodordinasjonen i kurven blir ikke alltid signert av lege, men muntlig ordinert og kun dokumentert av sykepleier. Blodprodukter og identifisering kontrolleres ikke alltid av 2 personer ved pasientens seng. Enhetens opplæringsplan for nyansatte sykepleiere mangler opplæring i prosedyre ID 6620 Blodtransfusjon. Vurdering: Feil i forbindelse blodtransfusjon utgjør en stor pasientsikkerhetsrisiko og krever et kontinuerlig fokus. Det synes som at det er en gjennomgående god standard på arbeidet, men med noen forbedringsområder. Styring og kontroll: Middels. PASIENTADMINISTRATIVT ARBEID/ OPPDATERING NØKKELTALL Avvik: Enhetens ventetid viste seg ikke å være oppdatert på fritt sykehusvalg pga svikt i interne oppdateringsrutiner. Vurdering: Oppdateringer på fritt sykehusvalg gis høy prioritet. Styring og kontroll: Høy INFORMASJONSSIKKERHET - SENSITIVE OPPLYSNINGER PÅ E-POST OG SMS God praksis: Godt innarbeidede rutiner for sms-varsling Avvik: Prosedyren for sikker bruk av e-post og sms ifm helse- og personopplysninger er ikke kjent. 6

7 Vurdering: Behov for ytterligere fokus. Styring og kontroll: Middels ORGANISASJONSKART OPPDATERT OG TILGJENGELIG Avvik: Organisasjonskart ikke oppdatert i samsvar med organisasjonsendringer. Organisasjonskart mangler dato for sist oppdatering. Vurdering: Sykehusets organisering skal støtte opp om tjenesteleveransene. Revisjonene viser at organisasjonskartene med få unntak er oppdaterte og tilgjengelige slik at de gir informasjon om organiseringen på alle nivå og fordelingen av ansvar/myndighet. Styring og kontroll: God HMS/RISIKOVURDERINGER Forbedringsforslag/anmerkninger: Risikovurdering mangelfullt dokumentert/ standardskjema ikke brukt. Avvik: HMS risikovurdering mangler. Risikovruderinger gjennomføres ikke etter funn i vernerunder etc. Vurdering: Det synes som om det gjennomgående er god styring og kontroll med risikovurderinger og at avvikene utgjør unntakene. Styring og kontroll: God YTRE MILJØ/ISO-14001, HMS: PRODUKTDATABLAD (ECO-ONLINE) God praksis: Sykepleiefaglig enhet har tildelt oppgaver til ressurspersoner innenfor områder som smittevern og oppdatering i Ecoonline / produktdatablad. Dette fører til god oppfølging av oppgavene og implementering hos de ansatte. Forbedringsforslag/ anmerkninger: Eco-online er ikke oppdatert etter organisasjonsendring. Avvik: Mangler tilgang til Risikovurdering på bruk av giftige eller helsefarlige stoffer er mangelfull / ikke gjennomført. Ikke kjennskap til Eco-online som kjemikaliekartotek. Eco-online er ikke oppdatert siste år iht. enhetens kjemikaliebruk. HMS produktblad var ikke tilgjengelig i papirform der de brukes. Ansatte mangler opplæring i bruk av produktdatablad. Prosedyrer om Kjemiske stoffer og produkter og Avfallshåndtering ikke oppdatert. Vurdering: Funnene viser at det er behov for ytterligere oppfølging innen området. Styring og kontroll: Middels. 7

8 Evalueringer Tabellene viser utviklingen fra 2011 til 2012 for evalueringene fra reviderte enheter og internrevisorteamenes egne evalueringer. I 2012 ble det innført en mer differensiert evaluering, for at resultater og forbedringspotensial skulle vises tydeligere. Evalueringene både for 2011 og 2012 viser gjennomgående høy tilfredshet. Det er en trend at revisorene er mer kritisk til eget revisjonsarbeid enn enhetene de reviderer. Evalueringene med innspill til forbedringer er gjennomgått med internrevisorene og kompetansehevende tiltak gjennomføres i forkant av revisjonene i Helhetsinntrykket fra 2012 viser at revisorene ble tatt vel i mot og at revisjonene gav et positivt helhetsinntrykk. Videre var både ledere og medarbeidere godt forberedt, åpne i intervjuene og viste stort engasjement for arbeidet sitt. Både reviderte enheter og observatører gav uttrykk for positive holdninger til internrevisjon som systematisk forbedringsverktøy og læring på tvers. Revisjonstema og plan for 2013 Relevante og kritiske revisjonstema For å sikre en bred involvering og forankring og for at tema skal være aktuelle og de som er kritiske, er direktører, linjeledere på alle nivå, hovedtillitsvalgte og verneombud invitert til å komme med innspill til revisjonstema. Alle innkomne forslag er sammen med kritiske resultater Sykehuset Telemark HF er en del av foretaksgruppen 1

9 fra tidligere interne og eksterne tilsyn og revisjoner, grunnlaget for en risikovurdering (vedlegg). Forslag til revisjonstema for 2013 fremmes på bakgrunn av denne risikovurderingen. Gjennomgående revisjonstema: Meldekultur. Avviks- og klagebehandling Opplæring og implementering av felles pasientadministrative prosedyrer og DIPS Implementering av pasientsikkerhetskampanjens innsatsområder Etterlevelse av styrende dokumenter - legemiddelhåndtering Skriftlig pasientinformasjon - er den tilstrekkelig, dekkende og oppdatert Informasjon og brukermedvirkning i diagnostisering og behandling Obligatorisk opplæring HLR Felles samsvarsvurdering gjennomført for alle kritiske miljøaspekter (Miljøprosjektet / ISO - sertifisering 14001) Særskilte tema fra tidligere tilsyn og revisjoner: HMS: Forholdet mellom oppgaver og ressurser ref prosjektet "God vakt" HMS/Miljø: Eco-online - oppdaterte produktdatablad Legemiddelhåndtering: Blodtransfusjon Smittevern: Håndhygiene og arbeidsantrekk Opplæring MTU Implementering av felles prosedyrer ved STHF samt fjerning av lokale kopier som ikke er oppdaterte og i samsvar med felles prosedyrer Lokale revisjonstema i klinikker/stabsavdelinger: Klinikk/stabsavdeling: Serviceklinikken Medisinsk klinikk Kirurgisk klinikk Felles medisinsk klinikk og kirurgisk klinikk Tema Handlingsplan miljømål Etterlevelse prosedyrer (CVK, neutropeni, SIRS), Smittevern/isolering, Arbeidsantrekk leger, infeksjonsforebygging, arbeidsplaner leger, MBU - oppfølging (medarbeiderundersøkelsen), infeksjonsforebygging Samhandling mellom akuttmottak/intensiv og sengeposter Revisjonsplan Revisjonene i 2013 gjennomføres i uke 39 og uke i henhold til rullerende revisjonsplan. Det revideres ikke i høstferien og i uke 43 for de som involveres i kirurgisk høstuke. Planen oppdateres fortløpende ved organisasjonsendringer og vil sendes ut på høring i forkant av revisjonen. 9