DRIFTSREGLER/RETNINGSLINJER SVOLVÆR IL - FOTBALLGRUPPA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DRIFTSREGLER/RETNINGSLINJER SVOLVÆR IL - FOTBALLGRUPPA"

Transkript

1 DRIFTSREGLER/RETNINGSLINJER SVOLVÆR IL - FOTBALLGRUPPA VARIGHET: Disse reglene evalueres av styret medio november hvert år og er gjeldende inneværende sesong. Evt. styrevedtak vil overprøve retningslinjene. Styret går da ut med presisering av gjeldende regel. CUPER OG TURNERINGER: Du finner en oversikt over NFF-godkjente turneringer på Det enkelte lag er selv ansvarlig for å melde laget på slike arrangementer. Fotballgruppa dekker påmeldingsavgifter for inntil kr 2 000,- per lag per år. Egne cuper utgjør en del av denne dekningen. Kostnadsrefusjon leveres til fotballgruppa v/leder senest 15. oktober. Se veiledning for lagledere (vedlegg 1). For gruppene tilhørende "Mini" tildeles kr 2000,- ved innledningen til ny sesong (januar) og dette erstatter refusjonen. Hver årsklasse for "Mini" får denne summen. ØKONOMI: Hvert enkelt lag er ansvarlig for egen økonomi. Reiseutgifter, kjøring, dommerutgifter etc. i forbindelse med turnering/kamp dekkes gjennom lagets budsjett. Dette gjelder også medisinsk utstyr. Økonomiansvarlige har ansvar for sitt lags økonomi og gjennom dette disposisjonsrett og ansvar for en av fotballgruppas konti i Sparebank1 NordNorge. Har videre ansvar for å gjennomgå/kontrollere månedssammendrag fra bank og sørge for at det er bilag ihht samtlige transaksjoner. Hovedansvarlig for fotballgruppas samlede regnskap er kasserer. Kasseren er det enkelte lags økonomiansvarlige sin nærmeste overordnede. For øvrig vises det til egne retningslinjer knyttet til oppgaven (vedlegg 2). DRIFTSTILSKUDD SENIORLAG: Det er særlig kostnadskrevende å drive seniorlag. Seniorlaget for herrer får driftstilskudd fra fotballgruppa på kr ,- per sesong. Seniorlaget for damer får driftstilskudd fra fotballgruppa på kr ,- per sesong. Tilskuddet gis direkte, med evt. fratrekk av utgifter fotballgruppa har forhåndsbetalt etter avtale. REISEKOSTNADER: Hvert lag plikter å holde kostnadene nede, ved reise til bortekamper, cuper og turneringer. Overnatting skal fortrinnsvis skje på skole og lignende. Hotellovernattinger skal klareres med fotballstyret. Lagene må ha tilstrekkelig med reiseledere, slik at alle spillerne kan ivaretas på en best mulig måte på turen. Alt av kostnader laget ikke kan dekke inn ved sponsing og dugnadsarbeid, skal dekkes inn av egenandel. DUGNADSMIDLER: Hovedprinsippet er at dugnadsmidler følger de aktuelle lagene. Det skal spares for konkret formål/tur, og opptjente dugnadsgodtgjørelser skal 1

2 redusere egenandelen til den enkelte spiller. Det skal ikke utbetales opptjente dugnadsmidler til spillere som slutter. Disse midlene tilfaller laget. Etter sesongslutt skal midler som står igjen på konto flyttes med spillerne til de nye lagene. Det må føres liste slik at fordelingen blir riktig og rettferdig. BUSSREGLER: Lagene må forholde seg til gjeldende bussregler. Oppsett for bruk av SILbussen og bussregler sendes ut på e-post fra bussansvarlig før hver sesong. Det tilkommer kr 100,- i leie for hver tur, som er øremerket service og rengjøring av bussen. TRENERE/LAGLEDERE: Trenere/lagledere for SIL sine lag skal godkjennes av styret. Alle trenere/ledere i SIL er forpliktet til å følge retningslinjer som er vedtatt av klubben. Godkjent politiattest skal fremvises. TRENER-/LEDERFORUM: Trener-/lederforum arrangeres to til fire ganger årlig. Innkalling kommer via e-post. Det gis også info på hjemmesidene. Øvrige tiltak for trenere og ledere kunngjøres på samme måte. SPORTSLIG: Trenerne har ansvaret for planlegging og gjennomføring av treningsarbeidet. Gjeldende sportsplan er til en hver tid retningsgivende. Trenere/ledere har et felles ansvar for å følge opp Svolvær Idrettslag overordnede mål: Sørge for aktivitet som fremmer TRYGGHET, TRIVSEL OG SUNN HELSE. Ha et sunt aktivitetsmiljø som skal være åpent for alle. Vi skal være en sentral støttespiller til Svolværs befolkning. I tillegg skal trenere/ledere lojalt leve opp til Norges Fotballforbunds visjon: Fotballglede, muligheter og utfordringer for alle! UTVALG: Styret utnevner personer i diverse utvalg (for eksempel sportslig utvalg, økonomiutvalg og anleggskomitè). Et styremedlem skal være representert i hvert utvalg. Utvalg oppnevnes etter behov og for 2 år av gangen. KOMPENSASJON TIL TRENERE/LEDERE: Utstyrspakke/bekledning gis som hovedregel til 2 personer i hvert lag. Utstyrspakke/bekledning til andre rundt laget, skal dekkes av laget selv. Trenere/ledere får fritak for betaling av treningsavgift for egne barn. Dette utgjør kr 900,- t.o.m. lillegutter/jenter og kr 1200,- fra smågutter/jenter og oppover. Som kompensasjon for kjøring og telefonbruk gjennom sesongen, får trenere/ledere det gjelder, dekket disse utgiftene med inntil kr 2000,- pr. år. Denne kompensasjon dekkes av laget. Kompensasjonen skal attesteres og utbetales av kassereren. Styreleder kompenseres med inntil kr 4000,- pr. år. Øvrige styremedlemmer etter satsene for trenere. 2

3 SKOLERING: SIL har som målsetting at alle tillitsvalgte og trenere skal gis tilbud om kurs og skolering for de verv de påtar seg. Trenerkurs er gratis for klubbens trenere t.o.m. trener 1. Videre utdanning vil kun dekkes etter søknad til klubben og mot tjenestetid på 3 år i klubben etter fullført kurs. DIVERSE UTSTYR: Klubbdress eller annet treningstøy kan kjøpes hos vår utstyrsleverandør Sport1 Svolvær. Strømper, shorts og annet utstyr kan også kjøpes hos Sport1. Alle plagg hvor det trykkes klubblogo på brystet skal være i klubbens offisielle utstyrskolleksjon. Annen type treningstøy eller annet utstyr skal ikke merkes med klubbnavn eller klubblogo. Følg tekstilmal for trykk og bruk klubbens samarbeidspartner. Trykk på klubbens utstyrskolleksjon skal være klarert med utstyrsansvarlig eller fotballgruppas leder. SPONSORER: Det enkelte lag kan inngå egne sponsoravtaler. Styret i fotballgruppa skal på forhånd godkjenne slike avtaler. Ingen lag må ta kontakt med potensielle sponsorer uten først å ha fått klarsignal fra styreleder. Uten godkjennelse kan enhver avtale bli annullert. Spillertrøyene skal ikke omfattes av lagenes sponsoravtaler. Fotballgruppas hovedsponsorer benyttes på samtlige spillertrøyer. TRYKK: En ansvarlig i hvert lag sørger for trykking etter gjeldende mal. SIL-logo faktureres fotballgruppa. Etternavn på rygg (med evt. initialer foran), faktureres laget. Sponsorlogoer faktureres sponsorer direkte. Husk å avtale dette hver gang sponsoravtaler inngås. SIL-logo skal være i originale farger blå/hvit. DRAKTER: Klubben holder spillertrøyer, samt keeperdrakt. Den enkelte spiller holder shorts og strømper. Alle lag skal spille i SILs godkjente drakter. UTSTYRSLEVERANDØR: SIL har avtale med Sport1 Svolvær for levering av utstyr til klubbens lag og spillere. Med mindre kjøp av utstyr skjer via kasserer/leder, skal alle kjøp skje mot kontant betaling. Alle lag og medlemmer har 20 % rabatt på et utvalg av Umbroutstyr hos Sport1. KJØP AV VARER OG TJENESTER: Kjøp av varer og tjenester skal skje mot kontant betaling. Ingen kan kjøpe på kreditt i Svolvær ILs navn uten godkjennelse fra fotballgruppas kasserer eller leder. Man må da få utstedt rekvisisjon. Kvittering/bilag skal alltid fremvises for å få refusjon. Annet blir avvist. 3

4 FINANSIERING AV FELLESUTSTYR: SPILLERTRØYER: Fotballgruppa 100 %. FOTBALLER: Fotballgruppa 30 %. Max 1 ball per spiller per sesong. KEEPERHANSKER: Fotballgruppa 50 %. Max 2 par hansker per spiller per sesong. KEEPERBUKSER: Fotballgruppa 50 %. Max 2 par bukser per spiller per sesong. DOMMERTRØYE, SHORTS OG STRØMPER: Fotballgruppa 100 %. Max 1 sett per sesong. Utslitt utstyr må dokumenteres. Alt utstyr som det ikke er betalt egenandel for, skal tilbakeleveres når man slutter. BRUK AV UTSTYR: Samtlige spillere på klubbens seniorlag, samt alle klubbens trenere og lagledere, forplikter seg utelukkende til å benytte Umbrosportsutstyr/sko i samtlige kamper og treninger, samt når klubben representerer offentlig. For trenere/ledere gjelder dette utstyrspakken som inneholder jakke, genser, bukse og sko fra UMBRO. NYE SPILLERE: Nye spillere fra og med 13 år (småjenter/smågutter), skal henvises til sportslig leder i fotballgruppa, og kan først opptas i et lag etter forutgående godkjennelse av fotballstyret, som melder spilleren til medlemsregisteret. For alle spillere som ikke er registrert skal Spillerregistreringsskjema (vedlegg 3) benyttes. Hver original skal lagres i lagets ringperm av lagleder. Kopi av skjemaet leveres leder i fotballstyret. OVERGANGER OG SPILLEBERETTIGELSE: Reglene om overgang gjelder spillere som er fylt 12 år og som har vært medlem av annen klubb i løpet av de siste to år. Ny klubb sender rekommandert forespørsel på fastsatt overgangsskjema til spillers tidligere klubb om eventuelle uoppgjorte økonomiske forpliktelser. Svarfristen er 8 virkedager. Etter at svar er mottatt eller fristen er gått ut, sender ny klubb overgangsskjemaet til kretsen. Det skal betales overgangsgebyr fra og med det året spilleren fyller 16 år. Ny klubb kan ikke benytte spilleren i obligatorisk kamp før det er meldt om spilleberettigelse fra kretsen. Overgang kan normalt ikke skje i perioden For spillere under 13 år er det enklere regler og egne skjemaer for melding om klubbskifte. Kostnader knyttet til overganger betales i sin helhet av fotballgruppa. Alle overgangsskjemaer skal leveres fotballstyrets leder, som lagrer disse. FORSIKRING: Det er påkrevet med spillerlisens for alle spillere fra og med fylte 13 år og disse er dekket av kollektive forsikringsordninger. Ved forsikringsskader 4

5 må en særskilt skademelding fylles ut. Skademeldingsskjema kan lastes ned via NFFs hovedside. Det forutsettes at alle spillere betaler en egenandel for å dekke inn lagsforsikringen, som ble innført i FYSIKALSK BEHANDLING OG LEGE: Den enkelte spiller betaler egenandel etter gjeldende satser. TERMINLISTE: Kampoppsettene for serien finnes på Laglederne får ved sesongstart utlevert kamprapportkort for hjemmekampene. Beskjed om eventuelle endringer i terminlisten etter sesongstart vil bli sendt laglederne direkte på e-post. TILDELING AV TRENINGSTIDER: Sportslig utvalg fordeler treningstidene etter behov og ønsker. Den endelige tildelingen av treningstimer på kommunale anlegg skjer gjennom Vågan Eiendom KF. Info distribueres via hjemmesiden, e-post og oppslag. Ved ønsker om treningstider eller behov for bytte av treningstid skal sportslig leder kontaktes. ANLEGG: Alle har et felles ansvar for at bane-/garderobeanlegget holdes i orden. Det må ryddes ordentlig etter bruk og spillere må også ansvarliggjøres. ORDENSREGLER for garderober, kafè og klubblokalene: 1. Garderobene skal forlates rene og ryddige. Alt avfall skal plukkes opp. Sand og grus skal feies opp fra gulvet. 2. Det er lagleders ansvar å påse at gjestende lag følger punkt Lagleder/trener, evt. annen særskilt utpekt ansvarlig, skal være den siste som forlater garderoben etter trening og kamp. Husk å låse! 4. Hvert lag skal kun benytte en garderobe. 5. Stranda Stadion skal være snus-/røykfri både innendørs og utendørs! 6. Dagens siste bruker av banen på Stranda skal passe på at alt lys slukkes og at alle lokaler er låst. MØTELOKALER: Reservasjon av klubblokaler gjøres ved å melde fra til styrer i Knøttene barnehage og fotballgruppas leder. Ansvarlig person over 18 år skal være til stede ved bruk av lokalene. HJEMMESIDE: Svolvær IL har egen hjemmeside (www.svolværil.no) som lagene oppfordres til å bruke aktivt. Brukernavn og passord tildeles av webansvarlig. Alle brukere må se til at utdatert informasjon slettes, spesielt etter avsluttet sesong. Man må huske på at hjemmesiden er for allmennheten og at informasjon derfor må ha et innhold som kan distribueres offentlig. Informasjon som skal holdes internt, skal ikke legges ut på websidene. 5

6 ÅRETS SPILLER: I forbindelse med fotballgruppas sesongavslutning, kårer styret årets spiller. Årets spiller nomineres av klubbens trenere og ledere. Det utdeles et diplom og en gavesjekk på kr 1000,- til den som kåres. Stikkord for kåringen er holdninger, ferdigheter, sportslig utvikling, innsats m.m. INFORMASJONSMØTE MINI 1: Styret, skal i samarbeid med sportslig utvalg, arrangere et foreldremøte for klasse Mini 1 i god tid før ny sesong. Klubben skal presenteres og spillere, foreldre/foresatte skal bli gjort kjent med tilbud og krav i forbindelse med spill i fotballgruppa. Hovedmålet er å rekruttere flest mulige ressurspersoner til oppgaver rundt laget, i god tid før ny sesong. DOKUMENTASJON: Styret skal sørge for oppbevaring av regnskap, spillerregistreringsskjema, kontrakter, overgangsskjema og annen relevant dokumentasjon. Det er derfor viktig at dette lagres sikkert og overleveres styreleder innen hvert år. Fotballstyrets årsmelding skal inneholde rapport fra hvert lag og denne skal være styreleder i hende senest Svolvær 16. desember 2011 Fredrik Aagaard-Nilsen leder 6

DRIFTSREGLER/RETNINGSLINJER SVOLVÆR IL - FOTBALLGRUPPA

DRIFTSREGLER/RETNINGSLINJER SVOLVÆR IL - FOTBALLGRUPPA DRIFTSREGLER/RETNINGSLINJER SVOLVÆR IL - FOTBALLGRUPPA VARIGHET: Disse reglene evalueres/revideres av styret etter sesongslutt, og senest innen desember hvert år og er gjeldende fra signaturdato og frem

Detaljer

Heggedal IL Fotball LAGLEDERHEFTE

Heggedal IL Fotball LAGLEDERHEFTE Heggedal IL Fotball LAGLEDERHEFTE Innhold Velkommen til sesong 2013... 3 Generelt... 4 Kontaktinformasjon... 4 Medlemskap... 4 1. Medlemskontingent... 4 2. Treningsavgift... 4 3. FIKS (gjelder for spillere

Detaljer

Side 1 av 18. Sist oppdatert 22. september 2012. Siste oppdaterte versjon finner du alltid på klubbens hjemmeside

Side 1 av 18. Sist oppdatert 22. september 2012. Siste oppdaterte versjon finner du alltid på klubbens hjemmeside Side 1 av 18 Sist oppdatert 22. september 2012 Siste oppdaterte versjon finner du alltid på klubbens hjemmeside 1. ORGANISASJON OG ARBEIDSRUTINER 4 1.1 Organisering 4 Fotballstyret 4 Sportslig Utvalg (SU)

Detaljer

Slik gjør vi det i Otta IL Fotball

Slik gjør vi det i Otta IL Fotball Slik gjør vi det i Otta IL Fotball En håndbok for alle som er involvert i Otta IL Fotball Revidert på arbeidsmøte 11.2.2015 og vedtatt på årsmøte 10.3.2015. Innholdsfortegnelse 1.0 INNLEDNING... 3 2.0

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK

KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK Klubbhåndbok Tjensvoll FK Side 1 GENERELL KLUBBINFORMASJON Tjensvoll FK ble stiftet 1. november 1980 Tjensvoll FK har klubbkontor på Tjensvoll bydelshus Dan Pedersen er ansatt

Detaljer

BERGSØY IL-FOTBALL KONTINGENT

BERGSØY IL-FOTBALL KONTINGENT BERGSØY IL-FOTBALL KONTINGENT Bergsøy IL - Fotball sin kontingent vil bli sendt ut en gang i året, og det er i løpet av 1 kvartal. Det er viktig for Bergsøy IL- Fotball at kontingenten blir betalt. Den

Detaljer

I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK

I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK Spilleren den sentrale ressurs Det er AK`s overordnede mål å sette "spilleren" i sentrum for sin virksomhet. Dette betyr bl.a. at de sentrale mål og virkemidler må være

Detaljer

Mjøndalen Fotball - Laglederhåndbok Versjon 0.1. Mjøndalen idrettsforening. Laglederhåndbok MIF breddefotball - 2014. Mjøndalen Fotball Side 2 av 19

Mjøndalen Fotball - Laglederhåndbok Versjon 0.1. Mjøndalen idrettsforening. Laglederhåndbok MIF breddefotball - 2014. Mjøndalen Fotball Side 2 av 19 Versjon 0.1 Mjøndalen idrettsforening Laglederhåndbok MIF breddefotball - 2014 Mjøndalen Fotball Side 2 av 19 Versjon 0.1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 4 1.1 Organisasjon og roller... 4 1.2 Styrets

Detaljer

Generell klubbinformasjon. Historie. Organisasjon. Styret. Daglig leder

Generell klubbinformasjon. Historie. Organisasjon. Styret. Daglig leder Generell klubbinformasjon Historie Klubben er opprinnelig stiftet 21. November 1975 som den første gruppen i Vardeneset Idrettsforening. Fotballgruppen skilte seg ut som egen klubb under nåværende navn

Detaljer

I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK

I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK Spilleren den sentrale ressurs Det er AK`s overordnede mål å sette "spilleren" i sentrum for sin virksomhet. Dette betyr bl.a. at de sentrale mål og virkemidler må være

Detaljer

Sportslig Håndbok for Fotballgruppa i NUIL

Sportslig Håndbok for Fotballgruppa i NUIL Sportslig Håndbok for Fotballgruppa i NUIL siste endring: juni 2015 Innholdsfortegnelse Om dokumentet... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3 Godkjenning... 3 2 Organisasjon... 3 2.1 Styret... 3 2.2

Detaljer

Laglederhåndbok. for barne- og ungdomsfotball http://www.ilsandviken.no. Utarbeidet av: Eli Kristine Heggernes Versjon 5.0 15.09.

Laglederhåndbok. for barne- og ungdomsfotball http://www.ilsandviken.no. Utarbeidet av: Eli Kristine Heggernes Versjon 5.0 15.09. Laglederhåndbok for barne- og ungdomsfotball http://www.ilsandviken.no Utarbeidet av: Eli Kristine Heggernes Versjon 5.0 15.09.14 Side 1 av 15 Skrevet ut: 15.09.2014 INNHOLD LAGLEDERHÅNDBOK FOR ILS FOTBALL

Detaljer

... Sammen om en enda bedre bydel

... Sammen om en enda bedre bydel Sammen om en enda bedre bydel............................ 0. VISJON...4 1. LOVER OG VEDTEKTER...4 2. ORGANISASJON...11 2.1 Organisasjonskart... 11 2.2 Adresse... 12 2.3 Funksjons/adr.oversikt Hovedstyret,

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK HINNA FOTBALL

KLUBBHÅNDBOK HINNA FOTBALL KLUBBHÅNDBOK Vår hovedmålsetting er: Hinna Fotball skal være et viktig samlingspunkt i bydelen, preget av stabilitet og kontinuitet. En skal ha et miljø som bygger på trygghet og trivsel der spillere,

Detaljer

Laglederhåndbok for Amasone Fotballklubb 2013

Laglederhåndbok for Amasone Fotballklubb 2013 Laglederhåndbok for Amasone Fotballklubb 2013 www.amasone.no Innhold laglederhåndbok for Amasone FK 1. Klubbadresse og annen info... 3 2. Organisasjon og arbeidsrutiner... 4 2.1. Organisering... 4 2.2.

Detaljer

GRUPPEHÅNDBOK Skrim Fotball. Trygghet og utvikling i et sosialt miljø

GRUPPEHÅNDBOK Skrim Fotball. Trygghet og utvikling i et sosialt miljø GRUPPEHÅNDBOK Skrim Fotball Trygghet og utvikling i et sosialt miljø 2 FORORD Gruppehåndbok Skrim Fotball gir informasjon om fotballgruppens adminstrative rutiner og bestemmelser. Målet er at alle interesserte

Detaljer

Laglederbok for Mysen IF Fotball - ungdomsavdelingen

Laglederbok for Mysen IF Fotball - ungdomsavdelingen Laglederbok for Mysen IF Fotball - ungdomsavdelingen VERDIGRUNNLAG MYSEN IF FOTBALL Mysen IF Fotballs verdigrunnlag skal gi en retning i vår daglige samhandling, komme til uttrykk i beslutninger som tas,

Detaljer

ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER

ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR TRENERE, LAGLEDERE OG STYRET 2015 RENA IL YNGRES AVD. FOTBALL Innhold 1. HOVEDMÅL OG GRUNNLEGGENDE VERDIER... 3 Grunnleggende verdier... 3 2. STYRETS SAMMENSETNING/ÅRSMØTE/VALGKOMITE...

Detaljer

GRUPPEHÅNDBOK IL Skrim Fotball

GRUPPEHÅNDBOK IL Skrim Fotball GRUPPEHÅNDBOK IL Skrim Fotball Trygghet og utvikling i et sosialt miljø DEL I Første delen av håndboken skal inneholde en kort introduksjon av gruppa og den skal gjøre rede for gruppens målsetninger og

Detaljer

Laglederbok for Mysen IF Fotball - ungdomsavdelingen

Laglederbok for Mysen IF Fotball - ungdomsavdelingen Laglederbok for Mysen IF Fotball - ungdomsavdelingen VERDIGRUNNLAG MYSEN IF FOTBALL Mysen IF Fotballs verdigrunnlag skal gi en retning i vår daglige samhandling, komme til uttrykk i beslutninger som tas,

Detaljer

Sist oppdatert 20. oktober 2013. Siste oppdaterte versjon finner du alltid på klubbens hjemmeside. Side 1 av 21

Sist oppdatert 20. oktober 2013. Siste oppdaterte versjon finner du alltid på klubbens hjemmeside. Side 1 av 21 Sist oppdatert 20. oktober 2013 Siste oppdaterte versjon finner du alltid på klubbens hjemmeside Side 1 av 21 1. ORGANISASJON OG ARBEIDSRUTINER 4 1.1 Organisering 4 Håndballstyret 4 Sportslig Utvalg (SU)

Detaljer

H E D D A L I L F O T B A L L

H E D D A L I L F O T B A L L H E D D A L I L F O T B A L L O R G A N I S ASJONSSPLAN R E V 2 0 1 5 Dokumentet er vedtatt i årsmøte: 03.03.2015 INNLEDNING Heddal IL Fotball har de siste årene hatt en positiv utvikling. Nytt anlegg

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR EIDSVÅG IL

ORGANISASJONSPLAN FOR EIDSVÅG IL ORGANISASJONSPLAN FOR EIDSVÅG IL Organisasjonsplanen ble vedtatt av - Årsmøte 15.02.12 sak 05/12 - Årsmøte 13.02.13 sak 05/13 - Behandles ved Årsmøte 24.02.14 sak 05/14 FORMÅL FRIVILLIGHET DEMOKRATI LOJALITET

Detaljer

TROMSØ ISHOCKEYKLUBB

TROMSØ ISHOCKEYKLUBB Tromsø Ishockeyklubb TROMSØ ISHOCKEYKLUBB Dette er et informasjonshefte for alle med tillitsverv i Tromsø Ishockeyklubb (TIK) eller for de som bare ønsker å vite mer om hvordan ting fungerer i klubben:

Detaljer

HÅNDBOK for BLINDHEIM FOTBALL

HÅNDBOK for BLINDHEIM FOTBALL HÅNDBOK for BLINDHEIM FOTBALL Dokument ansvarlig(e): Navn Rolle Revisjonskontroll: Versjon Dato Revidert av Endring 1.0 12.10.2014 Runar Aasen Dokument opprettet Side: 2 av 26 Innhold Innledning... 5 Håndboka...

Detaljer

INNHOLD KLUBBHÅNDBOK. Side:1

INNHOLD KLUBBHÅNDBOK. Side:1 INNHOLD 1 Generell klubbinformasjon... 3 1.1 Visjon... 3 1.2 Mål for VBK... 3 1.3 Historie... 3 1.4 Organisasjon... 3 1.5 Daglig leder... 5 2 Ansvarsbeskrivelse og arbeidsoppgaver... 5 2.1 Arbeidsoppgaver

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK. Tverlandet idrettslag

KLUBBHÅNDBOK. Tverlandet idrettslag KLUBBHÅNDBOK Tverlandet idrettslag INNHOLD Tverlandet idrettslag... 3 Organisasjonskart TVERLANDET IL... 3 Årsmøtet... 3 Vedtekter Tverlandet Idrettslag... 4 Kapittel Fotballgruppa... 8 Organisasjonskartet

Detaljer

LISLEBY FOTBALLKLUBB

LISLEBY FOTBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK HÅNDBALLGRUPPA LISLEBY FOTBALLKLUBB Begeistring i nærmiljøet! 1 Vår hovedmålsetting er at Lisleby Fotballklubb skal være et viktig samlingspunkt i nærområdet, preget av stabilitet og kontinuitet.

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK FLINT FOTBALL TØNSBERG 02.03.15

KLUBBHÅNDBOK FLINT FOTBALL TØNSBERG 02.03.15 KLUBBHÅNDBOK FLINT FOTBALL TØNSBERG 02.03.15 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Klubbinformasjon 3 2. Innledning 3 3. Flint Fotballs visjon, verdigrunnlag og mål 3-4 4. Sportsplan 4 5. Flint AIL lover 4-5 6. Flint

Detaljer

Informasjon for oppmenn i BIL Fotball

Informasjon for oppmenn i BIL Fotball Informasjon for oppmenn i BIL Fotball Instrukser i rødt viser til hvor du kan finne informasjon som ligger på hjemmesiden til BIL Fotball 1) ADMINISTRATIV INFORMASJON Styret i Blindheim Fotball Oversikt

Detaljer