DRIFTSREGLER/RETNINGSLINJER SVOLVÆR IL - FOTBALLGRUPPA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DRIFTSREGLER/RETNINGSLINJER SVOLVÆR IL - FOTBALLGRUPPA"

Transkript

1 DRIFTSREGLER/RETNINGSLINJER SVOLVÆR IL - FOTBALLGRUPPA VARIGHET: Disse reglene evalueres/revideres av styret etter sesongslutt, og senest innen desember hvert år og er gjeldende fra signaturdato og frem til nye regler er utarbeidet. Evt. styrevedtak vil overprøve retningslinjene. Styret går da ut med presisering av gjeldende regel. CUPER OG TURNERINGER: Du finner en oversikt over NFF-godkjente turneringer på Det enkelte lag er selv ansvarlig for å melde laget på slike arrangementer. Fotballgruppa dekker påmeldingsavgifter for inntil kr 2 000,- per lag per år. I tillegg dekkes påmeldingsavgift til egne cuper. Kostnadsrefusjon leveres til fotballgruppa v/leder senest 15. november inneværende sesong. Se veiledning for lagledere (vedlegg 1). For alle grupper i barnefotballen tildeles kr 2 000,- ved innledningen til ny sesong (januar/februar) og dette erstatter refusjonen. Hver gruppe får denne summen uavhengig av antall lag som påmeldes i seriespill. ØKONOMI: Hvert enkelt lag er ansvarlig for egen økonomi. Reiseutgifter, kjøring, dommerutgifter etc. i forbindelse med turnering/kamp dekkes gjennom lagets budsjett. Dette gjelder også medisinsk utstyr (inkl. is og tape). Økonomiansvarlige har ansvar for sitt lags økonomi og har gjennom dette disposisjonsrett og ansvar for en av fotballgruppas konti i Sparebank1 NordNorge. Har videre ansvar for å gjennomgå/kontrollere månedssammendrag fra bank og sørge for at det er bilag ihht samtlige transaksjoner. Hovedansvarlig for fotballgruppas samlede regnskap er kasserer. Kassereren er det enkelte lags økonomiansvarlige sin nærmeste overordnede. For øvrig vises det til egne retningslinjer knyttet til oppgaven (vedlegg 2). DRIFTSTILSKUDD SENIORLAG: Det er særlig kostnadskrevende å drive seniorlag. Seniorlagene kan få et særskilt driftstilskudd fra fotballgruppa per sesong. Søknad med henvisning til aktivitetsnivå og budsjett må fremmes for styret. Tilskudd gjelder seniorlag som er påmeldt i divisjonsspill. Tilskuddet gis direkte, med evt. fratrekk av utgifter fotballgruppa har forhåndsbetalt etter avtale. REISEKOSTNADER: Hvert lag plikter å holde kostnadene nede, ved reise til bortekamper, cuper og turneringer. Overnatting skal fortrinnsvis skje på skole og lignende. Hotellovernattinger skal klareres med fotballstyret. Lagene må ha tilstrekkelig med reiseledere, slik at alle spillerne kan ivaretas på en best mulig måte på turen. Alt av kostnader laget ikke kan dekke inn ved sponsing og dugnadsarbeid, skal dekkes inn av egenandel. 1

2 DUGNADER OG DUGNADSMIDLER: Hovedprinsippet er at dugnadsmidler følger de aktuelle lagene. Det skal spares for konkret formål/tur, og opptjente dugnadsgodtgjørelser skal redusere egenandelen til den enkelte spiller. Det skal ikke utbetales opptjente dugnadsmidler til spillere som slutter. Disse midlene tilfaller laget. Etter sesongslutt skal midler som står igjen på konto flyttes med spillerne til de nye lagene. Det må føres liste slik at fordelingen blir riktig og rettferdig. Inntektene av fellesdugnader (for eksempel Bendit Cup/Skårungen Cup) og anleggsdugnader går uavkortet til fotballgruppa. Ved andre dugnader som styret innkaller til gjelder samme prinsippet som hovedregel. FONDSMIDLER: Søknader på fondsmidler er forbeholdt styret. Dersom lagene ønsker å søke, så skal det være avklart med styreleder eller kasserer. BUSSREGLER: Lagene må forholde seg til gjeldende bussregler. Oppsett for bruk av SIL-bussen og bussregler sendes ut på e-post fra bussansvarlig før hver sesong. Det tilkommer kr 100,- i leie for hver tur, som er øremerket service og rengjøring av bussen. FORELDREKONTAKT/LAGLEDER: Hvert lag skal ha tydelig lagledelse og foreldrekontakten er bindeleddet mellom laget og styret, i tillegg til å være bindeleddet mellom laget og foreldre/foresatte. Det skal avholdes et fast møte med økonomiansvarlige, foreldrekontakter i januar/februar. Styreleder og kasserer innkaller og avholder møtet med tema drift. Foreldrekontakter må melde ajourførte medlemslister til styret hver tredje måned. Mars, juni, september, januar. TRENERE/LAGLEDERE: Trenere/lagledere for SIL sine lag skal godkjennes av styret. Alle trenere/ledere i SIL er forpliktet til å følge retningslinjer som er vedtatt av klubben. Godkjent politiattest skal fremvises. TRENER-/LEDERFORUM: Trener-/lederforum arrangeres to til fire ganger årlig. Innkalling kommer via e-post. Det gis også info på hjemmesidene. Øvrige tiltak for trenere og ledere kunngjøres på samme måte. SPORTSLIG: Trenerne har ansvaret for planlegging og gjennomføring av treningsarbeidet. Gjeldende sportsplan er til en hver tid retningsgivende. Trenere/ledere har et felles ansvar for å følge opp Svolvær Idrettslag overordnede mål: Sørge for aktivitet som fremmer TRYGGHET, TRIVSEL OG SUNN HELSE. Ha et sunt aktivitetsmiljø som skal være åpent for alle. Vi skal være en sentral støttespiller til Svolværs befolkning. I tillegg skal trenere/ledere lojalt leve opp til Norges Fotballforbunds visjon: Fotballglede, muligheter og utfordringer for alle! 2

3 UTVALG: Styret utnevner personer i diverse utvalg (for eksempel sportslig utvalg, økonomiutvalg og anleggskomitè). Et styremedlem skal være representert i hvert utvalg. Utvalg oppnevnes etter behov og for 2 år av gangen. KOMPENSASJON TIL TRENERE/LEDERE: Utstyrspakke/bekledning gis som hovedregel til 2 personer i hvert lag. Utstyrspakke/bekledning til andre rundt laget, skal dekkes av laget selv. Trenere/ledere får fritak for betaling av treningsavgift for egne barn (ett barn per person). Som kompensasjon for kjøring og telefonbruk gjennom sesongen, får trenere/ledere det gjelder, dekket disse utgiftene med inntil kr 2 000,- pr. år. Denne kompensasjon dekkes av laget. Kompensasjonen skal attesteres og utbetales av kassereren. HONORAR STYRELEDER OG STYREMEDLEMMER: Styreleder honoreres etter forhandlinger og avtale med det øvrige styret. Honoraret utbetales årlig. Grunnlaget for honoraret kan for eksempel være et beløp per antall medlemmer, trenere og lagledere jf. idrettsregistreringen (kr 100,-) eller ekstraordinær innsats. Styreleder kompenseres uansett med inntil kr 4 000,- pr. år for administrative utlegg. Øvrige styremedlemmer etter satsene for trenere. Kompensasjonen skal attesteres og utbetales av kassereren. TRENINGSAVGIFT OG KONTINGENT: Treningsavgiftene utgjør kr 1 000,- t.o.m. lillegutter/lillejenter og kr 1 300,- fra smågutter/småjenter og oppover. Medlemskontingent til Svolvær IL skal betales av alle som har en rolle i klubben og den er på kr 150,-. SKOLERING: SIL har som målsetting at alle tillitsvalgte og trenere skal gis tilbud om kurs og skolering for de verv de påtar seg. Trenerkurs er gratis for klubbens trenere t.o.m. trener 1. Videre utdanning vil kun dekkes etter søknad til klubben og mot tjenestetid på 3 år i klubben etter fullført kurs. DIVERSE UTSTYR: Klubbdress eller annet treningstøy kan kjøpes hos vår utstyrsleverandør Sport1 Svolvær. Strømper, shorts og annet utstyr kan også kjøpes hos Sport1. Alle plagg hvor det trykkes klubblogo på brystet skal være i klubbens offisielle utstyrskolleksjon. Annen type treningstøy eller annet utstyr skal ikke merkes med klubbnavn eller klubblogo. Følg tekstilmal for trykk og bruk klubbens samarbeidspartner. Trykk på klubbens utstyrskolleksjon skal være klarert med utstyrsansvarlig eller fotballgruppas leder. 3

4 SPONSORER: Det enkelte lag kan inngå egne sponsoravtaler. Styret i fotballgruppa skal på forhånd godkjenne slike avtaler. Ingen lag må ta kontakt med potensielle sponsorer uten først å ha fått klarsignal fra styreleder. Uten godkjennelse kan enhver avtale bli annullert. Spillertrøyene skal ikke omfattes av lagenes sponsoravtaler. Fotballgruppas hovedsponsorer benyttes på samtlige spillertrøyer. TRYKK: En ansvarlig i hvert lag sørger for trykking etter gjeldende mal. SIL-logo faktureres fotballgruppa. Etternavn på rygg (med evt. initialer foran), faktureres laget. Sponsorlogoer faktureres sponsorer direkte. Husk å avtale dette hver gang sponsoravtaler inngås. SIL-logo skal være i originale farger blå/hvit. DRAKTER: Klubben holder spillertrøyer, samt keeperdrakt. Den enkelte spiller holder shorts og strømper. Alle lag skal spille i SILs godkjente drakter. Spillere skal benytte shorts og strømper i henhold til kolleksjon og riktig utstyrsleverandør. Det er også mulig å benytte treningsbukse fra samme kolleksjon, p.t. sort. UTSTYRSLEVERANDØR: SIL har avtale med Sport1 Svolvær for levering av utstyr til klubbens lag og spillere. Med mindre kjøp av utstyr skjer via kasserer/leder, skal alle kjøp skje mot kontant betaling. Alle lag og medlemmer har 20 % rabatt på et utvalg av Umbroutstyr hos Sport1. KJØP AV VARER OG TJENESTER: Kjøp av varer og tjenester skal skje mot kontant betaling. Ingen kan kjøpe på kreditt i Svolvær ILs navn uten godkjennelse fra fotballgruppas kasserer eller leder. Man må da få utstedt rekvisisjon. Kvittering/bilag skal alltid fremvises for å få refusjon. Annet blir avvist. FINANSIERING AV FELLESUTSTYR: SPILLERTRØYER: Fotballgruppa 100 %. FOTBALLER: Fotballgruppa 30 %. Max 1 ball per spiller per sesong. KEEPERHANSKER: Fotballgruppa 50 %. Max 2 par hansker per spiller per sesong. KEEPERBUKSER: Fotballgruppa 50 %. Max 2 par bukser per spiller per sesong. DOMMERTRØYE, SHORTS OG STRØMPER: Fotballgruppa 100 %. Max 1 sett per sesong. Utslitt utstyr må dokumenteres. Alt utstyr som det ikke er betalt egenandel for, skal tilbakeleveres når man slutter. 4

5 BRUK AV UTSTYR: Samtlige spillere på klubbens seniorlag, samt alle klubbens trenere og lagledere, forplikter seg utelukkende til å benytte Umbro-sportsutstyr/sko i samtlige kamper og treninger, samt når klubben representerer offentlig. For trenere/ledere gjelder dette utstyrspakken som inneholder jakke, genser, bukse og sko fra UMBRO. NYE SPILLERE: Nye spillere fra og med ungdomsfotball (småjenter/smågutter), skal henvises til sportslig leder i fotballgruppa, og kan først opptas i et lag etter forutgående godkjennelse av fotballstyret, som melder spilleren til medlemsregisteret. For alle spillere som ikke er registrert skal Spillerregistreringsskjema (vedlegg 3) benyttes. Hver original skal lagres i lagets ringperm av lagleder. Kopi av skjemaet leveres leder i fotballstyret. Vær særlig oppmerksomme dersom spiller kommer fra en annen klubb. Se punktet om overganger og spilleberettigelse. OVERGANGER OG SPILLEBERETTIGELSE: Alle overganger foregår elektronisk og samtykkeskjema benyttes. Reglene om overgang gjelder spillere som er fylt 12 år og som har vært medlem av annen klubb i løpet av de siste to år. Ny klubb sender forespørsel via FIKS skjema til spillers tidligere klubb om eventuelle uoppgjorte økonomiske forpliktelser. Svarfristen er 8 virkedager. Etter at svar er mottatt eller fristen er gått ut, går skjemaet til kretsen (foreldrekontakt ordner påkrevde signaturer). For spillere som foretar overgang etter deadline 10. september og frem til registreringsperioden for neste sesong åpner 1. januar: Alle overganger som gjennomføres i denne perioden får spilleklardato tidligst 1. januar neste sesong. Overgangsreglementets 1-3: «En spiller har spilletillatelse for ny klubb i obligatorisk kamp fra den dato som fremgår av skriftlig melding fra krets- eller forbundskontoret». Ingen spiller kan dermed delta i obligatorisk kamp for ny klubb før datoen som er angitt i spilletillatelsen. Det skal betales overgangsgebyr etter gjeldende regelverk. Styreleder eller kasserer ordner dette. For spillere under 13 år er det enklere regler og egne skjemaer for melding om klubbskifte. Kostnader knyttet til overganger skal betales av spilleren selv, med mindre det er særskilte grunner til at fotballgruppa skal betale. FORSIKRING: Det er påkrevet med spillerlisens for alle spillere fra og med fylte 13 år og disse er dekket av kollektive forsikringsordninger. Ved forsikringsskader må en særskilt skademelding fylles ut. Skademeldingsskjema kan lastes ned via NFFs hovedside. Det forutsettes at alle spillere betaler en egenandel for å dekke inn lagsforsikringen, som ble innført i FYSIKALSK BEHANDLING OG LEGE: Den enkelte spiller betaler egenandel etter gjeldende satser. 5

6 TERMINLISTE: Kampoppsettene for serien finnes på Laglederne får ved sesongstart utlevert kamprapportkort for hjemmekampene. Beskjed om eventuelle endringer i terminlisten etter sesongstart vil bli sendt laglederne direkte på e-post. TILDELING AV TRENINGSTIDER: Sportslig utvalg fordeler treningstidene etter behov og ønsker. Den endelige tildelingen av treningstimer på kommunale anlegg skjer gjennom Vågan Eiendom KF. Info distribueres via hjemmesiden, e-post og oppslag. Ved ønsker om treningstider eller behov for bytte av treningstid skal sportslig leder kontaktes. ANLEGG: Alle har et felles ansvar for at bane-/garderobeanlegget holdes i orden. Det må ryddes ordentlig etter bruk og spillere må også ansvarliggjøres. ORDENSREGLER for garderober, kafè og klubblokalene: 1. Garderobene skal forlates rene og ryddige. Alt avfall skal plukkes opp. Sand og grus skal feies opp fra gulvet. 2. Det er lagleders ansvar å påse at gjestende lag følger punkt Lagleder/trener, evt. annen særskilt utpekt ansvarlig, skal være den siste som forlater garderoben etter trening og kamp. Husk å låse! 4. Hvert lag skal kun benytte en garderobe. 5. Stranda Stadion skal være snus-/røykfri både innendørs og utendørs! 6. Dagens siste bruker av banen på Stranda skal passe på at alt lys slukkes og at alle lokaler er låst. MØTELOKALER: Reservasjon av klubblokaler gjøres ved å melde fra til styrer i Knøttene barnehage og fotballgruppas leder. Ansvarlig person over 18 år skal være til stede ved bruk av lokalene. HJEMMESIDE: Svolvær IL har egen hjemmeside (www.svolværil.no) som lagene oppfordres til å bruke aktivt. Brukernavn og passord tildeles av webansvarlig. Alle brukere må se til at utdatert informasjon slettes, spesielt etter avsluttet sesong. Man må huske på at hjemmesiden er for allmennheten og at informasjon derfor må ha et innhold som kan distribueres offentlig. Informasjon som skal holdes internt, skal ikke legges ut på websidene. ÅRETS SPILLER: I forbindelse med fotballgruppas sesongavslutning, kårer styret årets spiller. Årets spiller nomineres av klubbens trenere og ledere. Det utdeles et diplom og en gavesjekk på kr 1000,- til den som kåres. Stikkord for kåringen er holdninger, ferdigheter, sportslig utvikling, innsats m.m. 6

7 ÅRETS KRUMTAPP: I forbindelse med fotballgruppas sesongavslutning, kan styret kåre èn eller flere ildsjeler til årets krumtapp. Begrepet krumtapp brukes i overført betydning om ildsjeler som er sentrale og tilnærmet uunnværlige for en sak eller bevegelse, dels fordi de styrer krefter, dels fordi de besitter og styrer informasjon. Årets krumtapp nomineres av klubbens trenere og ledere. Det utdeles et diplom, blomst og evt. gave. INFORMASJONSMØTE MINI 1: Styret, skal i samarbeid med sportslig utvalg, arrangere et foreldremøte for klasse Mini 1 i god tid før ny sesong. Klubben skal presenteres og spillere, foreldre/foresatte skal bli gjort kjent med tilbud og krav i forbindelse med spill i fotballgruppa. Hovedmålet er å rekruttere flest mulige ressurspersoner til oppgaver rundt laget, i god tid før ny sesong. DOKUMENTASJON: Styret skal sørge for oppbevaring av regnskap, spillerregistreringsskjema, kontrakter, overgangsskjema og annen relevant dokumentasjon. Det er derfor viktig at dette lagres sikkert og overleveres styreleder innen hvert år. Fotballstyrets årsmelding skal inneholde rapport fra hvert lag og denne skal være styreleder i hende senest Svolvær 1. januar 2014 Fredrik Aagaard-Nilsen leder 7

I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK

I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK Spilleren den sentrale ressurs Det er AK`s overordnede mål å sette "spilleren" i sentrum for sin virksomhet. Dette betyr bl.a. at de sentrale mål og virkemidler må være

Detaljer

Laglederhåndbok for Amasone Fotballklubb 2013

Laglederhåndbok for Amasone Fotballklubb 2013 Laglederhåndbok for Amasone Fotballklubb 2013 www.amasone.no Innhold laglederhåndbok for Amasone FK 1. Klubbadresse og annen info... 3 2. Organisasjon og arbeidsrutiner... 4 2.1. Organisering... 4 2.2.

Detaljer

Informasjon for oppmenn i BIL Fotball

Informasjon for oppmenn i BIL Fotball Informasjon for oppmenn i BIL Fotball Instrukser i rødt viser til hvor du kan finne informasjon som ligger på hjemmesiden til BIL Fotball 1) ADMINISTRATIV INFORMASJON Styret i Blindheim Fotball Oversikt

Detaljer

HÅNDBOK FOR LAGLEDERE

HÅNDBOK FOR LAGLEDERE Velkommen som lagleder Laglederrollen er like viktig som trenerrollen. Lagleder har en administrativ funksjon for at laget skal fungere optimalt i løpet av året. I tillegg kan det oppnevnes en foreldrekontakt

Detaljer

ÅRSHJUL OPPMENN/ LAG. BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE Pr. januar 2014

ÅRSHJUL OPPMENN/ LAG. BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE Pr. januar 2014 ÅRSHJUL OPPMENN/ LAG BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE Pr. januar 2014 VELKOMMEN SOM OPPMANN: * Velkommen som oppmann i Byåsen breddehåndball. Viktig at oppmenn leser mail, går inn på Region Midt Norge side hjemmesider

Detaljer

Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG. Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20..

Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG. Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20.. Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 Signatur: ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20.. Innholdsfortegnelse. ORGANISASJONSPLAN... 2 Innholdsfortegnelse....

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HOLTER IDRETTSFORENING

ORGANISASJONSPLAN FOR HOLTER IDRETTSFORENING ORGANISASJONSPLAN FOR HOLTER IDRETTSFORENING Til behandling av årsmøte 27.03.2014 Organisasjonsplan for Holter idrettsforening vedtatt på årsmøtet 20XX 1 0. Innholdsfortegnelse Innhold 0. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Ledere for hvert enkelt lag er ansvarlig for at innholdet i klubbhåndboka gjøres kjent for spillere og foreldre knyttet til klubben.

Ledere for hvert enkelt lag er ansvarlig for at innholdet i klubbhåndboka gjøres kjent for spillere og foreldre knyttet til klubben. 1. Innledning Dette dokumentet er plattformen for all aktivitet i Klæbu IL fotball og er klubbens viktigste styringsverktøy. Alle ledere og trenere i klubben skal introduseres for dokumentet og skal aktivt

Detaljer

- KLUBBHÅNDBOK BORGEN I.L. Del 8 Retningslinjer lag

- KLUBBHÅNDBOK BORGEN I.L. Del 8 Retningslinjer lag 8.Retningslinjer lag Generelle retningslinjer tilsier at lagene i Borgen IL fortrinnsvis organiseres med følgende funksjoner: 1. Lagleder 2. Trener(e) 3. Økonomisk ansvarlig 4. WEB/nett ansvarlig 5. Sosialt

Detaljer

Håndbok for Søre Neset Idrettslag

Håndbok for Søre Neset Idrettslag 01 14.11.07 Utgitt for kommentar KK Rev. Dato Beskrivelse Laget av Sjekket av Dokument tittel: Godkjent av Håndbok for Søre Neset Idrettslag INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL MED HÅNDBOK FOR SØRE NESET IDRETTSLAG...

Detaljer

Informasjonshefte Håndballsesongen 12/13

Informasjonshefte Håndballsesongen 12/13 Informasjonshefte Håndballsesongen 12/13 Sarpsborg IL Håndball er allianseidrettslag med Sarpsborg IL. Sarpsborg IL ble stiftet 12. november 1931. Som en av Østfolds første klubber ble håndball innført

Detaljer

FAGERSTRAND IDRETTSFORENING - FIF - ADMINISTRASJONS HÅNDBOK

FAGERSTRAND IDRETTSFORENING - FIF - ADMINISTRASJONS HÅNDBOK FAGERSTRAND IDRETTSFORENING - FIF - ADMINISTRASJONS HÅNDBOK 1 Innledning 1.1 Forord 1.2 FIF s historie 1.3 Visjon, målsetninger og verdier 1.4 Rekruttering og medlemskap 1.5 Æresmedlemmer 1.6 FIF s lover

Detaljer

LISLEBY FOTBALLKLUBB

LISLEBY FOTBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK LISLEBY FOTBALLKLUBB Begeistring i nærmiljøet! 1 5 Vår hovedmålsetting er at Lisleby Fotballklubb skal være et viktig samlingspunkt i nærområdet, preget av stabilitet og kontinuitet. Vi skal

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

Aktivitetsplan. Fotballgruppa - Larvik Turn & IF

Aktivitetsplan. Fotballgruppa - Larvik Turn & IF Aktivitetsplan Fotballgruppa - Larvik Turn & IF Index 1 - Visjon og mål Side 2 Klubbens langsiktige målsettinger Klubbens mål for barnefotballen Klubbens arbeidsmål Klubbens kjennetegn 4 - Trening Side

Detaljer

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE Troms Fotballkrets, oktober 2011 1 INNHOLD: 1. Organisasjonen a. Norges Fotballforbund b.

Detaljer

T E R T N E S I D R E T T S L A G

T E R T N E S I D R E T T S L A G Oppdatert per 22.03.10 Overganger til/fra Tertnes Her finner dere litt informasjon om hva som trengs å vites når spillere skifter klubber, enten de kommer til Tertnes eller de forlater Tertnes. For all

Detaljer

Fotball for alle og Fotball er moro.

Fotball for alle og Fotball er moro. Sportsplan Lysekloster Idrettslag Fotball 2015 1. Innledning 2. Ansvar og roller 3. Retningslinjer for opplæring 4. Oversikt over trenere og treningstider 5. Organisasjonsoppbygging 6. Målsetning 1. Innledning

Detaljer

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter for Taekwondo Team Stjørdal - stiftet 2012. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå. (1)

Detaljer

Sportsplan. (Barne- og ungdomsfotballen samlet på det nye kunstgresset i Sørreisa) 3`stjernes idrettsglede vokser trygt i en solid klubb

Sportsplan. (Barne- og ungdomsfotballen samlet på det nye kunstgresset i Sørreisa) 3`stjernes idrettsglede vokser trygt i en solid klubb Sportsplan (Barne og ungdomsfotballen samlet på det nye kunstgresset i Sørreisa) 3`stjernes idrettsglede vokser trygt i en solid klubb Verdigrunnlag All aktivitet i SIL Fotball skal være basert på følgende;

Detaljer

Velkommen til Gresvik IF. Klubbhåndboken

Velkommen til Gresvik IF. Klubbhåndboken Velkommen til Gresvik IF Hensikten med denne lille infoen er å gi litt informasjon om foreningen vår til nye medlemmer og kanskje til foreldre som tenker å melde barna sine inn i Gresvik IF. Gresvik Idrettsforening

Detaljer

ORGANISA ASJONSPLAN FOR STAVANGER HOCKEY

ORGANISA ASJONSPLAN FOR STAVANGER HOCKEY ORGANISASJONSPLAN FOR STAVANGER HOCKEY 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 4 Historikk... 4 Idrettslagets formål... 4 Visjon... 5 Verdigrunnlaget... 5 Virksomhetsideen... 5 Handlingsplan...

Detaljer

Klubbhåndbok. Mysen Svømmeklubb. Sist oppdatert 18.08.2014

Klubbhåndbok. Mysen Svømmeklubb. Sist oppdatert 18.08.2014 Klubbhåndbok Mysen Svømmeklubb Sist oppdatert 18.08.2014 1 Innledning 3 Grunnlagsopplysninger for idrettslaget 3 Kort historikk 3 Idrettslagets formål 4 Visjon 4 Verdigrunnlag 4 Mål 4 Sportslig plan 4

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1

Innholdsfortegnelse. Side 1 Innholdsfortegnelse Programoversikt...side 2 Forslag til forretningsorden...side 2 Forslag til dagsorden...side 3 Kommentarer til dagsorden...side 3 Kommentarer til budsjett for 2006 og 2007...side 4 Forslag

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Organisasjonsplan. Shorin Ryu Karatedo. Tålmodighet Innsatsvilje - Høflighet

Organisasjonsplan. Shorin Ryu Karatedo. Tålmodighet Innsatsvilje - Høflighet Organisasjonsplan Shorin Ryu Karatedo Tålmodighet Innsatsvilje - Høflighet Vedtatt på Årsmøtet 19.02.2014 Organisasjonsplan for Side 2 av 25 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 1.1. Organisasjonsplanen...

Detaljer

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager VEDTEKTER FOR: Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager 1 Formål Det skal være midler tilgjengelig til vern og bevaring av parsell- og kolonihager, samt oppretting

Detaljer

Reglement for utlån av kommunale lokaler

Reglement for utlån av kommunale lokaler Reglement for utlån av kommunale lokaler Innhold REGLEMENT FOR UTLÅN AV KOMMUNALE LOKALER... 2 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER... 2 2 FAST REGELMESSIG LÅN AV LOKALER... 4 3 TIMEBASERT ENGANGS LÅN AV LOKALER...

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer