nr.3 vinter «Minn meg på å være sikker, og jeg vil takke deg for det.» erfaringsutveksling innen bakketjenesten

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr.3 vinter «Minn meg på å være sikker, og jeg vil takke deg for det.» erfaringsutveksling innen bakketjenesten"

Transkript

1 12 PLASS, BRANN og REDNING 22 Hvit vi er rullebanemerking i gang! HMS Prosjekt formstøpte aktive hørselvern erfaringsutveksling innen bakketjenesten nr.3 vinter 2013 «Minn meg på å være sikker, og jeg vil takke deg for det.»

2 3 LEDER avinor er i endring og så er bakkenytt Bakkenytt kommer med ny drakt og på miljøvennlig papir. Vi ønsker jo å bidra til ett mer miljøvennlig samfunn. Avinor fikk ny logo i juni og Bakkenytt har nå fått ny drakt. Med nye Avinor ønsker vi å bli mer samspilt og kundeorientert, skape forbindelser, mellom mennesker, i landet og på tvers. Bakkenytt ønsker også å skape forbindelse mellom kollegaer, samarbeidspartnere, myndigheter mm i det som formidles av artikler og for å få en forbindelse/kjennskap til/mellom forfattere av artikler og leserne. Med andre ord - å skape verdifulle relasjoner. Hva synes dere om vårt nye format og design? Vi tar imot innspill og synspunkter. På forhånd tusen takk! Vi er alltid opptatt av været, og på østlandet hadde vi en rekordvarm november. Det var uvanlig varmt med temperaturer langt over gjennomsnittet. Det private Vær og vind sitter på manuelle målinger helt tilbake til 1867 og de kan fortelle at det ikke har vært målt så høye temperaturer på over 100 år. Ellers så har det vært vestlandet som igjen har fått gjennomgått med sterke vinder og regn. Tak har blitt revet av hus, kjøretøy har blitt blåst overende og flere har mistet strømmen. I skrivende stund er det ekstremværet «Ivar» som herjer i Trondheim. I årets siste nummer vil du få vite om Avinors nye avvikshåndteringsverktøy. Videre arbeidet med merkingen av Avinors rullebaner fra gul til hvit merking. Åpningen av Terminal vest på Værnes, Soros, ny HMS kampanje, Fatigue, bruk av hørselsvern, Avinor vil bli best på energisparing og mye mer. Håper dette kan bli mye nyttig lesing i romjulen. Har du noe på hjertet, noe som du ønsker å skrive om for erfaringsutveksling, til informasjon eller en nyhet, så send dette inn til TUSEN TAKK! Vi ønsker alle et GODT NYTTÅR. Hillsen Evelyn Vestbø Redaktør Bakkenytt INNHOLD 3 LEDER 4 LUFTFARTSHENDELSER/-ULYKKER 5 Nytt Avvikshåndterings- verktøy 7 RUNWAY SAFETY 10 PLASS, BRANN OG REDNING 15 SECURITY 17 HMS 24 YTRE MILJØ 30 Hva skjer ellers? redaksjonen Leder Evelyn Vestbø FKL /S tlf Kjetil Løkken FKL /S tlf design FRAKK Design produksjon Norsk Aero Trond Rasmussen Div. NRL tlf Leif Johansen Div. DLS tlf OM AVINOR Avinor bidrar til at rundt 40 millioner flypassasjerer kan reise til og fra selskapets 46 Lufthavner på en sikker og effektiv måte Medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn og flysikringssystem. Dette inkluderer tårn og kontroll sentraler, bakketjeneste og utvikling av servicetilbud ved lufthavnene. Oslo lufthavn as er heleid datter selskap og osl har alene en årlig trafikk på rundt 20 millioner passasjerer. Avinor er et statlig aksjeselskap og finansieres gjennom luftfartsavgifter og salg på lufthavnene.

3 4 LUFTFARTSHENDELSER OG- ULYKKER LUFTFARTSHENDELSER OG- ULYKKER / Flysikkerhetsindikatorer Luftfartshendelser og ulykker siste 06 mnd. Utdrag er tatt fra SIA. Rapportene gjelder innenfor fagområdene: Elektro, FNT, LTT, HMS, IKT, Bakketjeneste, Security, Ytre Miljø og MET. LUFTFARTSHENDELSER og - ULYKKER. Antall innrapporterte luftfartshendelser og luftfartsulykker per måned i valgte periode Control limit øvre Control limit nedre Jul Aug 2013 Sep 2013 Okt 2013 Nov 2013 Des 2013 Ikke klassifisert Ferdig underøkt/ klassifisert Rullebaneinntregning. En hendelse forårsaket av at luftfartøy, kjøretøy eller personer som utilsiktet befinner seg på rullebanen. Fuglekollisjoner. Kollisjoner mellom fugl og luftfartøy som beveger seg i lufta eller på bakken

4 5 Nytt Avvikshåndteringsverktøy Nytt Avvikshåndteringsverktøy / IFS valgt som leverandør av Avinors nye verktøy for avvikshåndtering IFS skal sammen med underleverandør DinERP levere et komplett, konsernfelles verktøy innenfor området sikkerhet og kvalitet. Verktøyet skal erstatte Mesys, samt avviksløsningen som i dag benyttes for OSL. behandling, undersøkelse, tiltak, oppfølging, erfaringsoverføring rapportering og analyse Mobil plattform for innmelding og behandling/ oppfølging av avvik Komplett verktøy for avvikshåndtering som inkluderer revisjon, risikostyring og fareregister (hazard log) Kvalitet (interne og eksterne krav). Vi har inngått en avtale med mål Arbeidsgruppen om et langsiktig Foto: Kjetil Løkken Prosessen med anskaffelse samarbeide, med av nytt verktøy for avviks- en langsiktig tenkende og håndtering startet med utlysningen innovativ leverandør. IFS den 21. desember 2012 med påfølgende prekvalifisering og konkurranse til beslutningen i styringsgruppen som ble fattet i juni Underveis er det gjennomført demonstrasjoner, evaluering og forhandling med deltagelse fra prosjektgruppen, Norge AS har en klar roadmap for sin satsing innenfor område Sikkerhet og Kvalitet. I samarbeid med Avinor skal leverandørene lage «verdens beste verktøy for avvikshåndtering», med fokus på brukervennlighet men samtidig dekke de funksjonelle kravene. arbeidsgruppen og referansegruppen. Noen av kravene er som følger: Fokus for prosessen har vært standardiserte løsninger som ivaretar de mange krav vi har til Sikkerhet og Enklere og mer brukervennlig funksjonalitet for innmelding av avvik, mottak, fordeling, saks- I gang med arbeidet En intern arbeidsgruppe jobber nå sammen med IFS / DinERP med grovdesign på løsningen. Det jobbes med de ulike stegene i avvikshåndteringsprosessen sett opp mot kravspesifikasjon. Designarbeidet fortsetter frem til nyttår før tilpasninger/ utvikling starter. Prosjektet vil jevnlig komme med informasjon, og stiller gjerne opp for å informere til de som måtte ønske det. Alle er velkommen til å ta kontakt hvis de har spørsmål. Kontakt: Prosjektleder Kjetil Løkken Det er en meget spennende prosess vi er inne i, sier prosjektleder Kjetil Løkken. En overordnet løsningsskisse skal være klar til den 18. oktober.

5 6 BEREDSKAP SOROS Asgeir Hagen, Konsern sikkerhet og kvalitet Bakgrunn 22. juli-kommisjonens rapport konkluderte blant annet med at lærdommen høstet gjennom kommisjonsarbeidet i større grad handlet om ledelse, risikoerkjennelse, samhandling, kultur og holdninger - enn mangel på ressurser, behov for ny lovgivning, organisering eller store verdivalg. Det er derfor et tydelig uttalt mål fra Samferdselsdepartementet at SOROSarbeidet skal forankres sterkt i virksomhetenes toppledelse for å skaffe eierskap til vurderinger og resultater, og skape forpliktelse til oppfølging og gjennomføring av tiltak. Målsetting Arbeidet med SOROS i Avinor skal sikre vår konsernledelse et samlet risikobilde, uten å gå i dybden, som grunnlag for prioritering av ressurser og overordnet styring. SOROS-arbeidet skal kartlegge hvilke nasjonale hendelser som vil berøre virksomheten og som Avinor trenger å ha beredskap for. Scenarioene i SOROS skal brukes som innspill til øvelser og beredskapsplanlegging i Avinor. Samferdselsdepartementet har besluttet at det skal gjennomføres strategiske, overordnede risikoog sårbarhetsanalyser (SOROS) i eget departement og underliggende etater og selskaper i samferdselssektoren, herunder tilsynsmyndigheter. Prosjektets faser SOROS gjennomføres i tre analysefaser. Første fase av prosjektet skal gi oversikt over utfordringer som virksomheten kan stå overfor ved ulike nasjonale krisescenarioer. Det skal beskrives hvordan disse påvirker virksomhetens tjenester, og hvilke aktører det vil være nødvendig å samarbeide med i forbindelse med beredskapsplanlegging og i en krisesituasjon. Utvikling av et aktør- og samarbeidskart skal være en sentral del av dette arbeidet. I andre fase skal resultatet av arbeidet i fase 1 danne grunnlag for utarbeidelse av strategier som sier noe om hvilken innretning virksomhetens samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid skal ha, og hva som bør prioriteres i det forebyggende arbeidet. I prosjektets siste fase skal det gjøres en beredskapsanalyse hvor status for samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet per i dag vurderes opp mot den innretning og prioritering virksomheten har lagt til grunn for strategiene i fase 2. På bakgrunn av dette skal det utarbeides en handlings-/tiltaksplan knyttet til eksempelvis organisering og ressursbruk, behov for rolle- og ansvarsavklaringer, samarbeid, kompetansebygging, øvelser, revisjon av planverk mv. Scenariovalg Samferdselsdepartementet har lagt seks scenarier til grunn for eget og virksomhetenes arbeid med frihet til selv å velge scenarier utover dette som relevant. Avinor har valgt å skjele til og velge noen scenarier fra Nasjonalt Risikobilde 2013 i tillegg til egne, erkjente risikoscenarioer for å danne et mest mulig helhetlig, overordnet risikobilde. Veien videre Konsernsjefen er sammen med øvrige etats- og selskapssjefer i samferdselssektoren invitert til møte ledet av departementsråden i Samferdselsdepartementet 12. mars Møtet markerer avslutningen av SOROS-prosjektet, hvor den enkelte virksomhet skal presentere sine resultater, herunder eget strategisk dokument og egen handlings-/tiltaksplan for virksomhetens samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid. De fastsatte mål og tiltak vil være førende for oppfølgingen av etatenes og selskapenes arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap. Virksomhetene vil måtte rapportere på fremdrift og resultater i oppfølgingen. Det vil på møtet legges opp til en nærmere diskusjon om rammer og innhold for en slik rapportering. Hva er rapportert inn av hendelser siden sist som kan påvirke rullebanesikkerheten? Vi har tatt utdrag fra SIA Hovedtyper for perioden hvor vi har valgt ut et bestemt antall hovedtyper som Bird Strike, Communications, FOD, Runway Excursion, Runway Incursion (RWI), Runway Confusion og Wild life. Som kan ses av oversikten så er det mange rapporterte hendelser for den utvalgte perioden.

6 7 RUNWAY SAFETY 1. Kommunikasjon Manglende info og kommunikasjon i fm brøyting, flyvning etc. Til nå har vi registrert 94 rapporter som berører kommunikasjon. Runway Incursion på engelsk Any occurrence at an aerodrome involving the incorrect presence of an aircraft, vehicle or person on the protected area of a surface designated for the landing and take-off of aircraft. Hendelse / Får beskjed fra WIF på bakken at en maskin som nettopp landet kaller opp uten å få svar. Jeg roper opp flere ganger selv, uten svar. Oppnår heller ikke kommunikasjon med kontrollsentral som ringer samtidig. Selve panelet fungerer som vanlig, men det er åpenbart at ingen signaler går ut. Prøver Becker-radioen; TX virker ikke, WIF hører litt skurring og klikkelyd når jeg nøkler. RX fungerer. Prøver så reservesettet i tårnpulten og får avviklet lokal trafikk med dette. Kommunikasjon mot kontrollsentral foregår via vanlig telefon. Til nå har vi registrert 30 rapporter som kommer under denne definisjonen. Hendelse / Asfaltarbeid i fm etablering av ny TWY og Apron førte til at asfaltvalse kjørte over sperregrense for sikkerhetsområde og helt inn på rullebanen. 5. Runway Excursion An aircraft on the runway surface departs the end or the side of the runway surface. Runway excursions can occur on takeoff or landing: Under samtale med op.leder kjører jeg en reset av panelet, hvor samtlige funksjoner opprettes like etterpå. 2. FOD Foreign object damage eller foreign object debris, objekter som kan treffe og skade fly eller andre kjøretøy. They consist of two types of events: Veer-Off: A runway excursion in which an aircraft departs the side of a runway. Overrun: A runway excursion in which an aircraft departs the end of a runway Til nå har vi registrert 71 rapporter som kommer under denne definisjonen. Hendelse / Ved baneinspeksjon ble det funnet 3 steiner inne på rullebanen. Begrepet the end or the side of the runway kan forstås som når et luftfartøy kommer utenfor den publiserte rullebanebredden eller rullebanelengden på en lufthavn. Til nå har vi registrert 01 rapporter «Runway Excursion». 3. Birdstrike (Fuglekollisjoner) Kollisjoner mellom fugl og luftfartøy som beveger seg i lufta eller på bakken. Til nå har vi registrert 247 rapporter som kommer under denne definisjonen. 6. Runway Confusion When a single aircraft makes «the unintentional use of the wrong runway, or a taxiway, for landing or take-off». Til nå har vi registrert 00 rapporter «Runway Confusion». Hendelse / Under avgang traff WIF fugl med venstre propell. 7. Wild life Til nå har vi registrert 20 rapporter innen «Wild life». 4. Rullebaneinntregning Definert som en hendelse forårsaket av at luftfartøy, kjøretøy eller personer som utilsiktet befinner seg på rullebanen. Hendelse / Rev krysser banen mens WIF takser ut for avgang, ny rev krysser rett før WIF skal rulle. Den siste ses og varsles av tårnet. WIF ruller når han har fått visuell kontroll på dyret. SIA HOVEDTYPER Bird strike 91 Communication 71 FOD 1 Runway excursion 30 Runway incursion (RWI) 20 Wildlife

7 8 LUFTFARTSHENDELSER OG- ULYKKER LRST samling Foto: Espen Kurthi

8 9 RUNWAY SAFETY RUNWAY SAFETY Avinor ved FKL gjennomførte fagsamling for ledere av LRST på Gardermoen oktober Hele 55 deltakere fra Finnmarkskysten i nord til Kjevik i sør var til stede i løpet av de to dagene, der erfaringsutveksling og faglig påfyll innen rullebanesikkerhet var hensikten. I tillegg til deltakere fra Avinors lufthavner og hovedkontor, deltok også representanter fra Forsvarets lufthavner og de private lufthavnene Notodden, Torp og Stord lufthamn. Widerøe, SAS, Norsk Flygerforbund, Luftfartstilsynet (LT) og Statens Havarikommisjon for Transport (SHT) deltok også, slik at det ble et bredt spenn av erfaring å dele med de andre deltagerne. Dag 1 Samlingen ble åpnet av lufthavnsjef Ole Kristian Pettersen fra Kristiansund lufthavn, Kvernberget, som oppfordret deltagerne til å knytte kontakter, være åpne og rause, og unne at en nabolufthavn kan bli like god på rullebanesikkerhet som det dere selv er. Første dag ble deretter viet erfaringsutveksling, der ledere fra LRST på tre lufthavner presenterte saker fra egen lufthavn: Per Stokmo fra Molde, Truls Iversen fra Bergen og Preben Bjarkøy Jensen fra Stavanger. Deretter holdt pilot André Skandsen fra Widerøe og Norsk Flygerforbund et innlegg om viktigheten av stabilisert innflyging for å forhindre RWY excursion, som hadde et ekstra fokus under denne samlingen. Dag 2 SHT ved Kåre Halvorsen innledet dag to med resultater fra sin rapport om glatte baner og Kristian Osnes fra LT la frem LT sin statistikk for RWY incursion. Avinors IRIS prosjekt ble deretter presentert av Terje Selnes og hans ambisjon på vegne av Avinor, ble godt mottatt av tilhørerne: «Vi har et mål om å være verdens beste når det gjelder sikkerhet ved flyoperasjoner på vinterkontaminerte rullebaner». En intern undersøkelse i Avinor ble presentert av FSD ved Beate Tellevik. Den handlet om et luftfartøy som skled/ kjørte av RWY ved taksing. Lufthavnsjef ved Stord lufthamn, Sørstokken Jan Morten Myklebust fortalte den sterke historien om Atlantic Airways ulykken i 2006 der en BAE146 kjørte utfor baneenden, falt ned i en ur, tok fyr og 4 mennesker omkom. Myklebust kom med flere klare tilrådinger om konkrete tiltak for å forhindre RWY excursion med potensielt fatalt resultat. Mot slutten av dag 2 var fokuset på merking, eller kanskje heller manglende merking, ved lufthavner i Norge. Pilot Rolf Liland viste flere eksempler på at å vedlikeholde maling på norske rullebaner er problematisk og har ikke hatt høyt nok fokus hos lufthavnoperatøren Avinor. Som følge av innlegget, har NRL besluttet å gå til anskaffelse av flere merkemaskiner for å heve standarden på merkemalingen. Et konkret tiltak som denne samlingen har bidratt til. «70-80 % av flyulykkene som skjer er relatert til Human Factors. Bakketjeneste, pilot, flygeleder Hva er felles for alle? Vi er mennesker og vi gjør feil. Vi produserer opp til 5 feil i timen». Dette var hovedbudskapet til Petter Sem-Henriksen fra SAS safety department som snakket om Human factors og RWY incursion/excursion. «Tekniske systemer er viktig, men det er mennesker som utgjør forskjellen. Safety bygges i system. Kulturen i hele organisasjonen og bransjen er avgjørende», sa Sem-Henriksen i et foredrag som dro deltagerne mot det faktum at det er våre holdninger til flysikkerhet som hindrer ulykker. Evaluering Evalueringen av samlingen viser at det er et stort ønske om fagsamlinger innen dette fagområdet, både med tanke på mulighetene for erfaringsutveksling lufthavnene i mellom og for faglig påfyll. Erfaringsutveksling Under samlingen kom det frem konstruktive synspunkter, nyttige erfaringer ble utvekslet, og det foregikk mange fruktbare diskusjoner. Stemningen blant deltakerne var positiv og diskusjonene gikk livlig for seg utover kvelden, både ved middagsbordet og utover kvelden. Fremtidige samlinger På bakgrunn av evalueringen planlegger FKL å gjennomføre tilsvarende fagsamlinger også i fremtiden. Programkomiteen ved Mette Krokstrand, Evelyn Vestbø, Lars Kristensen, Johan Steinkjer og Espen Kurthi ønsker å takke alle deltakere og bidragsytere for en vellykket og meget god fagsamling. Presentasjoner Presentasjoner og annen informasjon fra samlingen er lagt ut på Intranett under samarbeidsrom for rullebanesikkerhet og sendt til eksterne deltakere via e-post og BOX.

9 10 PLASS, BRANN OG REDNING PLASS, BRANN OG REDNING / Sperremateriell for avgrensing av ubrukbare områder Arild Sundal, Fagansvarlig plasstjeneste, Flesland Det er viktig å etablere en avgrensing til ubrukbare områder som har god sikkerhetsbarrierer for både lufttrafikken men også for anleggs aktivitet og vedlikeholds aktiviteter. Det er stilt krav til bruk av sperremateriell ved avgrensing av ubrukbare området jf. krav i BSL E 4-2 og som er synliggjort på sjekkliste for plasstjenestens aktiviteter. Hvilke utstyr som skal brukes er det rom for ulike valg og vi opplever derfor mange dårlige løsninger. Det er viktig for lufthavnen at vi har en felles forståelse for hva som er tilstrekkelig og hensiktsmessig å bruke. Ofte må det legges til grunn en risikoanalyse for den aktivitet som utløser behov for avgrensing. Bergen lufthavn har gjennom mange år gjennomført utbygging og vedlikeholds aktiviteter på flyside som har stilt krav til avgrensing av ubrukbare områder. Våre erfaringer har utløst behov for å utarbeide en lokal prosedyre for dette som beskriver valg av utstyr og metode. Vi ser det som viktig at staben for operative tjeneste planlegger, utarbeider og god- kjenner sperreplaner som sikrer at krav i lokal prosedyre følges og at tilstrekkelig sperremateriell er etablert på lufthavnen før arbeid tillates igangsatt. Dette gir de operative riktige forutsetninger for å kunne sperre av områder, altså en plan og riktig materiell. Bruk av Polypig elementer til avgrensing har gitt lufthavnen et fantastisk verktøy for å avgrense ubrukbare områder. Vi har sammen med produsenten fått produsert et spesiallaget element for bruk på flyplasser. Dette element er utviklet for å tilfredsstille en rekke krav blant annet krav gitt i BSL E 4-2 til sperremateriell. Elementet veier kun 80 kg og kan enkelt flyttes under montering eller demontering. Er gjennomfarget rød eller hvit. Utrustet med lommer for å kunne flyttes med pallegaffel Kan fylles opp med vann, betong, sand etc. Mulighet for avtapping av vann. Påmontert reflekser Låses sammen med låsebolt Er tilrettelagt for påmontering av sikringsgjerde Polypig gir oss en enkel logostikk, enn ved bruk av alternativt betongsteiner som må heises på plass med kranbil. Her håndterer vi elementene enkelt med en liten hjullaster med pallegaffel. Ved å låse elementene sammen i en kjede gir dette god stabilitet. Etter behov kan noen elementer tilføres noe vekt ved for eksempel vannpåfylling. Skille flyside mot byside Polypig er tilrettelagt for å kunne påmonter et eget sikringsgjerde som tilfredsstiller gjerdenormen. Dette gir oss en etterlengtet mulighet for å kunne kombinere krav til gjerdenorm og krav til avgrensing av ubrukbare områder i en og samme barriere. Polypig gir et godt profesjonelt inntrykk Foto: Arild Sundal

10 11 PLASS, BRANN OG REDNING Dette blir dyrt?, nei dette systemet gir oss en så enkel logistikk at vi raskt tjener dette inn i transport og monteringskostander. I tillegg er innkjøpskostnadene lavere enn betongstein «Jersy». Bergen lufthavn har anskaffet 600 meter av dette system for bruk i videre utbyggingsprosjekter. Vi har inngått en kontrakt med Euroskilt AS og har ytterligger 1000 meter i opsjon. Polypigg påmontert godkjent sikringsgjerde for å kunne skille flyside bra byside Foto: A. Sundal Baneavising Formiat Grethe Fremo, Fagansvarlig ytre miljø, Værnes Avinor er pålagt å bruke mest mulig miljøvennlige kjemikaler til baneavisning og bruker derfor Formiat. Mesteparten legges på flytende, men noe granulat brukes også. Men må hele tiden bruke nok til at friksjonen på rullebanen blir god nok, og samtidig bruke minst mulig for å redusere miljøpåvirkning og kostnader. Tidligere ble Urea brukt til baneavisning, men det har man gått bort fra, fordi Urea har langt større negativ virkning på miljøet enn Formiat.

11 12 PLASS, BRANN OG REDNING Hvit rullebanemerking vi er i gang

12 13 PLASS, BRANN OG REDNING Espen Kurthi, Seksjonsleder FKL Flysikkerhet I Bakkenytt nr. 2, sommer 2013 ble det informert om at Luftfartstilsynet tillater hvit rullebanemerking på norske lufthavner. Dette på bakgrunn av de kommende EU-krav for flyplassutforming som gjørs gjeldende i flyplassutforming og således merking, har oppdatert seg i forhold til de nye merkekravene. Dette er også gjort i samråd med FKL Kartproduksjon som står ansvarlig for å utarbeide lufthavnenes skilt- og merkeplaner. Inntil de nye kravene er på plass krever BSL E 3-2 gul merkemaling også på rullebane, og det er således behov for å søke LT om dispensasjon for å kunne begynne med hvit merking på rullebane. Det er en rekke lufthavner som nå har fått innvilget nødvendig dispensasjon og som har tatt i bruk eller er klare til å ta i bruk hvit merking på rullebane. Her kan nevnes Bergen, Brønnøysund, Honningsvåg, Kristiansund, Mo i Rana, Rørvik, Tromsø, Trondheim og Ålesund. En av fordelene med hvit merking på rullebane er at det blir et klarere skille mellom merking på rullebane og merking av øvrige områder, herunder taksebaner og oppstillingsplattformer. Således vil dette skillet kunne bedre rullebanesikkerheten, da hvit merking betyr at man befinner seg på en rullebane og gul merking betyr at man er på en annen del av manøvreringsområdet. FKL har ikke mottatt negative tilbakemeldinger fra de lufthavner som har gått over til hvit rullebanemerking. FKL Flysikkerhet, som har fagansvar for I forbindelse med innføring av nye EU-utformingskrav vil det også bli innført endret merking av rullebanesnuplass. Den nye måten å merke slike snuplasser på vil kunne variere litt fra lufthavn til lufthavn avhengig av hvor rullebanesnuplass er etablert i forhold til rullebaneterskel. Beskrivelse av også dette merkekravet og praktisering vil fremgå av revidert AV-H-F006 Håndbok for flyplassutforming.

13 14 PLASS, BRANN OG REDNING FKL Flysikkerhet besøkte Stord lufthamn, Sørstokken I tidsrommet september 2013 gjennomførte FKL Flysikkerhet et studiebesøk ved Stord lufthamn, Sørstokken. Lufthavnen er plassert ved Sagvåg, ca 15 km vest for Leirvik på Stord. Espen Kurthi, Seksjonsleder FKL Flysikkerhet Hovedformålet med besøket var å studere og gjennomgå utformingstiltakene på flyside som er gjennomført de siste årene. Videre ønsket seksjonen å gjennomføre erfaringsutveksling innen våre ansvarsområder flyplassutforming, Airside Safety og fugl- og viltkontroll for gjensidig utvikling og læring, samt diskutere de erfaringer som er høstet så langt i fm den kommende EU-sertifiseringen av lufthavnene i Norge. Under oppholdet på lufthavnen gjennomførte vi samtaler med lufthavnens ledelse ved lufthavnsjef og kvalitetssjef. Etter en innledende brief om lufthavnen gjennomførte vi en befaring av manøvreringsområdet med tilstøtende områder og anlegg. I tillegg til denne befaringen fikk vi også se ny redningsbåt med tilhørende båthus og kaianlegg, og vi fikk også en omvisning i lufthavnens nye brannstasjon med tilhørende fasiliteter. I forbindelse med samtalene rundt EU-sertifiseringen mottok vi også forespørsel om tilbud på leveranser av ADRM- og ADSA-analyser. I tillegg til den faglige delen av besøket fikk seksjonen også anledning til å videreutvikle tidligere opprettede kontakter i lufthavnledelsen, og vi gjennomførte også enkelte aktiviteter for å styrke samholdet innad i seksjonen. Mer info om Stord lufthamn, Sørstokken finner du på Aktuell informasjon om Stord lufthamn, Sørstokken: Flyplassanlegget er eiet av Stord kommune og blir drevet av Sunnhordland lufthavn A/S. Stord kommune eier 79% av lufthavnselskapet mens Hordaland Fylkeskommune eier de resterende 21%. Lufthavnen ble åpnet i 1985 med en rullebanelengde på 1080 m. I de senere år er rullebanen forlenget til 1460 m fra asfaltkant til asfaltkant. I 2001 ble nytt terminalbygg åpnet og tatt i bruk. Lufthavnen har i dag 18 ansatte som utfører samtlige tjenester, inkludert sikkerhetskontroll og AFIS. Pr i dag har lufthavnen rutetrafikk til Oslo og Molde. DAT flyr Osloruten med ATR-42 mens ruten til Molde blir fløyet med Saab-340. Det forventes en økende trafikkutvikling i fremtiden, bl.a annet grunnet utvidelsen av Ormen Lange på Aukra utenfor Molde. Grunnet dette er det planlagt satt inn større fly og økt frekvens, primært på ruten til Molde, men også på Oslo. Atlantic Airways har etablert en rute til og fra Færøyene. Ruten har 2 rotasjoner pr. uke med færøyske arbeidere som jobber på Kværner Stord. Ruten blir fløyet med flytypen Avro RJ-85 med 95 passasjerseter. Utformingstiltakene de siste årene har bl.a. omfattet planering av sikkerhetsområder, ny asfalt, rilling, nye lysanlegg, herunder nedfelte lys i senterlinjen og siktepunkt. Lufthavnen har nylig anskaffet ny brannbil og redningsbåt og det er anlagt nye utrykningsveier. Det er tatt i bruk nye satellittbaserte prosedyrer til begge rullebaner.

14 15 SECURITY Security Thomas W. Smestad, Senior sikkerhetsrådgivere Security Njål Ladstein, Senior sikkerhetsrådgivere Security Store jakker og lue er tøft, men ikke i sikkerhetskontrollen Luftfartstilsynets ansatte får nye ID-kort Ansatte i Luftfartstilsynet fikk i september nye ID-kort. Det er viktig at enhetene og lokal leverandør av sikkerhetskontrolltjenesten (STAS) er kjent med dette. Noen av Luftfartstilsynets inspektører er med hjemmel i BSL SEC m.fl. gitt utvidede rettigheter. Dette fremkommer i så tilfelle med tekst på kortets bakside. Et element som kan være bra å fokusere på i tiden fremover, er oppfølging av leveransen i sikkerhetskontrollpunktet. Høsten har kommet og flere og flere av våre reisende benytter jakker eller annet yttertøy for å holde varmen. Jevnlig får Avinor rapporter fra Luftfartsmyndigheten som viser at det er nødvendig å minne om at sikkerhetskontrollørene må være nøye med å be de reisende ta av yttertøy før de passerer gjennom portalen. Dette gjelder også hodeplagg andre «volumiøse» plagg. Vi minner samtidig om at det er viktig å vise spesielle hensyn ved kontroll av religiøse plagg/hodeplagg. Hvis lufthavnen klarer å skape en god dialog med personalet hos leverandøren av sikkerhetskontrolltjenester (STAS) og bidra til at de leverer et godt produkt bedrer vi også vår egen situasjon og sikrer at lufthavnens sikkerhetssituasjon er god. Foto: Bundle up/ Blog/So Danca Bildet viser hvordan kortet vil se ut. Foto: Luftfartstilsynet.

15 Bruk av bilbelte Forskrift av Forskrift om bruk av personlig verneutstyr under kjøring av motorvogn 1.Bruken av bilbelte følges opp jevnlig på revisjoner. Det blir observert at ikke alt personell bruker bilbelte ved kjøring på lufthavnens avsperrede område. Det finnes ikke dispensasjon fra veitrafikkloven for Avinor. Et av fokusområdene nå fremover vil være på riktig bruk av bilbelte. Vi håper på at dette skal være forebyggende og få alle til å bruke bilbelte. Avinor kjørte bilbeltekampanje (2010), Bakkenytt utgave nr skrev om Bruk Bilbelte, på side 17 samt månedsbrev fra direktør NRL i mai 2012 behandlinger dette. Fakta: En kollisjon i 50 km/t uten bilbelte, tilsvarer et fall på ti meter.

16 17 HMS HMS / Stor økning i antall døde i trafikken Vær ett godt eksempel bruk bilbelte Du også! Mange innser ikke hvor farlig høy fart og manglende bilbeltebruk er, mener Guro Ranes i Statens vegvesen. Publisert Aftenposten av Emma Tollersrud 19.nov I forrige Bakkenytt nr. 2/2013 tok vi opp en sak fra media vedrørende bruk av bilbelte. Denne gangen blir det en artikkel fra Aftenposten vedrørende kjøring med høy fart og en registrert økning i antallet som ikke bruker bilbelte. 170 personer har mistet livet i trafikken på norske veier fra januar til november Det er en økning på 22 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. (NTB). Bakgrunnen for at vi tar opp dette er fordi vi ønsker fokus på bruken av bilbelte. 23 personer omkom i trafikkulykker på norske veier i oktober, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Det er 9 flere enn i samme måned i fjor, og 7 flere enn snittet de siste 5 årene. Det er betydelig flere enn i fjor, og slik har det vært siden juni. Det er en utvikling vi ser på med stort alvor, sier Guro Ranes, som leder trafikksikkerhetsarbeidet i Statens vegvesen. Foreløpige tall for perioden fra januar til oktober i år viser at 159 personer har mistet livet på norske veier. Dette er 32 flere enn i tilsvarende periode i 2012, da 127 personer omkom i trafikkulykker. Dødelig fart vegvesen.no Noe kan forklares med det fine sommerværet som varte helt fra juni til september, særlig på Østlandet, ifølge Ranes. For oktober sin del er det vanskeligere å peke på enkeltårsaker. Men fart er generelt en stor synder. Jeg tror mange fortsatt ikke innser hvor farlig høy fart er. Litt for fort er mye farligere enn mange tror. Det er dessuten Foto: Massimo Leardini dobbelt farlig, først gjør det at ulykken lettere skjer og dernest ved at kreftene i en kollisjon blir så store at menneskekroppen ikke tåler den ytre volden, sier Ranes. I sommer var også rus- og promillekjøring og manglene bilbeltebruk urovekkende høyt, ifølge Vegdirektoratet. Roper varsku Isolert sett så har oktober vært ille, og dette året har vi sett en skremmende mottrend. Og det finnes foreløpig ingen god forklaring på hva som kan ligge bak. Det er grunn til å rope varsku. Nå må alle kluter til for at årets siste to måneder ikke kommer like uheldig ut, sier direktør i Trygg trafikk, Jan Johansen. Han minner imidlertid om at vi overordnet sett går i riktig retning i Norge. Antall omkomne var dessuten såpass lavt i 2011 og 2012, det laveste siden 1950, at en slags statistisk oppjustering var ventet. Årets tall er også lavere enn gjennomsnittet for perioden , ifølge SSB. Men statistikk er ingen trøst for dem som mister noen eller kjenner noen som mister noen i trafikken, sier Johansen. Og selv om Norge er et av landene med lavest antall trafikkomkomne, er årets økning her til lands den største i Norden, ifølge han. Bruker ikke bilbelte Det er spesielt bilbeltebruken som går i gal retning blant norske bilister, ifølge Trygg trafikk. Tidligere har de operert med at 45 prosent av trafikkomkomne ikke brukte bilbelte, men nå er andelen økt til 50 prosent. Det er veldig bekymringsfullt. Hadde flere brukt bilbelte, ville færre mistet livet, sier Johansen. Ifølge en rapport fra Transportøkonomisk institutt for perioden var nettopp manglende bilbeltebruk, sammen med høy fart, hyppigste risikofaktor blant sjåfører som utløste dødsulykker. Sjokktall om bilbeltebruk Nesten halvparten av dem som mister livet i ulykker på norske veier kjører uten bilbelte. Det er ofte det ubrukte bilbeltet som får det til å gå fra å være en alvorlig ulykke til en dødsulykke, minner Guro Ranes i Statens vegvesen om. Midtrekkverk, automatiske fartsmålere og nyere, sikrere biler har sterk preventiv effekt. Det samme har kampanjer på TV om fart og bilbeltebruk. Men det er enkelte målgrupper vi stadig er på jakt etter. Dem som bevisst ikke bruker belte, for eksempel, sier hun.

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Teknologi og samfunn Smartere sammen Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 7031 Trondheim Telefon: 73 59 03 00 Telefaks: 73 59 03 30 Foretaksregisteret:

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Rapportering og håndtering av avvik ved Lunner omsorgssenter Rapport 2011-18 2012-074/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

FLYGELEDEREN. Nr. 4 Desember 2003 NORSK FLYGELEDERFORENING. IFATCA regionalt møte i Porto side 24

FLYGELEDEREN. Nr. 4 Desember 2003 NORSK FLYGELEDERFORENING. IFATCA regionalt møte i Porto side 24 NORSK FLYGELEDERFORENING NORWEGIAN AIR TRAFFIC CONTROLLERS ASSOCIATION IFATCA regionalt møte i Porto side 24 FLYGELEDEREN Nr. 4 Desember 2003 Rolf Skrede: AVINOR ett år side 3 I cockpit fra Flesland til

Detaljer

NR. 3 OKTOBER 2007 ÅRGANG 35. Tar tapet selv SIDE 20-21. Vi ser Sola MIDTEN. Nordisk bekymring SIDE 12-13. Stikker nesen frem SIDE 6-9

NR. 3 OKTOBER 2007 ÅRGANG 35. Tar tapet selv SIDE 20-21. Vi ser Sola MIDTEN. Nordisk bekymring SIDE 12-13. Stikker nesen frem SIDE 6-9 NR. 3 OKTOBER 2007 ÅRGANG 35 Tar tapet selv SIDE 20-21 Vi ser Sola MIDTEN Nordisk bekymring SIDE 12-13 Stikker nesen frem SIDE 6-9 NR. 3 OKTOBER 2007 ÅRGANG 35 Stikker nesen frem SIDE 6-9 Tar tapet selv

Detaljer

OFFSET-TRYKK TRONDHEIM AS. TLF:

OFFSET-TRYKK TRONDHEIM AS. TLF: Returadresse: FLYGELEDEREN Torpbakken 31, 7563 Malvik Famous Norwegian Flight International har kjørt en føljetong i sin humorspalte med forslag til nye fjes på Norwegians Boeing 737. Simen Staff, Trondheim

Detaljer

Samfunnssikkerhet 4 // 2011

Samfunnssikkerhet 4 // 2011 Samfunnssikkerhet 4 // 2011 Magasin for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Foto: Dag G. Nordsveen / Samfoto Hvor gode er norske brannvesen? 2 INNHOLD Leder 4 Suksess i Salten 6 S t or og s

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Trivsel og helse. tiltakshefte 2. Risikovurdering. Kartlegging. Handlingsplaner. Møter. Kvalitetsforbedring

Trivsel og helse. tiltakshefte 2. Risikovurdering. Kartlegging. Handlingsplaner. Møter. Kvalitetsforbedring Trivsel og helse Risikovurdering Kartlegging Handlingsplaner Møter Kvalitetsforbedring tiltakshefte 2 1991 2000 10 år med fokus på helse, miljø og sikkerhet 1991 TL forberedte implementering av Internkontrollforskriften

Detaljer

En Case-studie av BP Norge

En Case-studie av BP Norge En Case-studie av BP Norge Masteroppgave i Samfunnssikkerhet Våren 2005 Forfatter: Lena Meling Bøe Sammendrag HMS- og sikkerhetskultur er tema som i den siste tiden har fått stor fokus i flere oljerelaterte

Detaljer

SAFE MAGASINET 01. Støy og vibrasjon er tema på HMS-konferansen i mai.

SAFE MAGASINET 01. Støy og vibrasjon er tema på HMS-konferansen i mai. SAFE MAGASINET 01 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 oktober 2005 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 Mars 2010 Foto: Frode

Detaljer

God sommer! Fra prosedyre til prosess s 18. Camilla Grytten juristen i KAEFER ENERGY s 27. Varsling i KAEFER ENERGY s 30. Nr. 12 Juli 2011 4.

God sommer! Fra prosedyre til prosess s 18. Camilla Grytten juristen i KAEFER ENERGY s 27. Varsling i KAEFER ENERGY s 30. Nr. 12 Juli 2011 4. on site Nr. 12 Juli 2011 4. årgang Fra prosedyre til prosess s 18 Camilla Grytten juristen i KAEFER ENERGY s 27 Varsling i KAEFER ENERGY s 30 Kværner God sommer! 1 God sommer! Karsten Gudmundset, Administrerende

Detaljer

ikkert! på vei mot et tryggere samfunn Nr 2 / 2008

ikkert! på vei mot et tryggere samfunn Nr 2 / 2008 S I dette nummer: >> 2 Leder >> 3 43 000 drepte per år på veiene i EU på vei mot et tryggere samfunn Ski Kommune Nr 2 / 2008 ikkert! >> 4 Dødsfall som følge av arbeidsulykker øker >> 4 Skjerpede ROS-krav

Detaljer

SIKKERHET STATUS OG SIGNALER 2008-2009

SIKKERHET STATUS OG SIGNALER 2008-2009 SIKKERHET STATUS OG SIGNALER 2008-2009 FORORD De tre siste årene har Petroleumstilsynet (Ptil) valgt å utgi en årsberetning i magasinform, Sikkerhet status og signaler. Målgruppene for stoffet er samfunnet

Detaljer

94 PROSENT AV JENTENE STRØK. Når ikke opp. på opptaksprøvene SIDE 10 SVERIGE: ISLAND: USA: Tapte tårn SIDE 16 Etter asken SIDE 20 36 nye SIDE 14

94 PROSENT AV JENTENE STRØK. Når ikke opp. på opptaksprøvene SIDE 10 SVERIGE: ISLAND: USA: Tapte tårn SIDE 16 Etter asken SIDE 20 36 nye SIDE 14 2 10 flygelederen 94 PROSENT AV JENTENE STRØK Når ikke opp på opptaksprøvene SIDE 10 SVERIGE: ISLAND: USA: Tapte tårn SIDE 16 Etter asken SIDE 20 36 nye SIDE 14 flygelederen 2 10 lederen 94 PROSENT AV

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juni 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr.4. Formålet med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske

Detaljer

24 timer. Randi Flesland s. 3. Jan Erik Foss s. 11 Når alarmen går s. 12. Securitasgjest. Portrettet:

24 timer. Randi Flesland s. 3. Jan Erik Foss s. 11 Når alarmen går s. 12. Securitasgjest. Portrettet: 24 timer ET MAGASIN FRA SECURITAS NORGE Nr. 3/2004 Årgang 9 Securitasgjest Randi Flesland s. 3 Portrettet: Jan Erik Foss s. 11 Når alarmen går s. 12 Leder Takk for tilliten Utgiver: Securitas 24 timer

Detaljer

Det er lov å bruke hodet på Troll B 1. Fremtiden. KAEFER ENERGY best i klassen 1. kvartal. Lean Management i KAEFER ENERGY. Verdens største LQ

Det er lov å bruke hodet på Troll B 1. Fremtiden. KAEFER ENERGY best i klassen 1. kvartal. Lean Management i KAEFER ENERGY. Verdens største LQ on site Nr. 17 Juli 2013 6. årgang Fremtiden s 4 KAEFER ENERGY best i klassen 1. kvartal s 7 Lean Management i KAEFER ENERGY s 9 Verdens største LQ s 20 Foto: Øyvind Hagen - Statoil ASA Det er lov å bruke

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

2. distrikt, 7. distrikt, 8. distrikt og TeVeBu

2. distrikt, 7. distrikt, 8. distrikt og TeVeBu Et samarbeidsprosjekt mellom 2. distrikt, 7. distrikt, 8. distrikt og TeVeBu 2004 1 Forord Denne rapporten er et resultat av samarbeidsprosjektet Arbeidsmiljøloven i et fargerikt arbeidsliv (AIFA) som

Detaljer

UTGIVER Lederne, Postboks 2523 Solli, 0202 Oslo Besøksadresse: Henrik Ibsensgt 100 Tlf 22 54 51 50, fax 22 55 65 48 Hjemmesider: www.lederne.

UTGIVER Lederne, Postboks 2523 Solli, 0202 Oslo Besøksadresse: Henrik Ibsensgt 100 Tlf 22 54 51 50, fax 22 55 65 48 Hjemmesider: www.lederne. OM LEDERNE Lederne er en bransje- og partipolitisk uavhengig fagorganisasjon for arbeidstakere med lederansvar, tekniske og merkantile stillinger. Organisasjonen har omkring 15000 medlemmer fordelt på

Detaljer

RAPPORT OM AVINORS SAMFUNNSANSVAR 2013

RAPPORT OM AVINORS SAMFUNNSANSVAR 2013 RAPPORT OM AVINORS SAMFUNNSANSVAR 2013 INNHOLD Forord v/konsernsjef Dag Falk-Petersen side 5 Om Avinor side 6 Prioritering side 7 Avinors samfunnsoppdrag side 9 Sikre hele Norge gode luftfartstjenester

Detaljer

Unge arbeidstakere i bygg og anlegg fra skole til arbeidsliv

Unge arbeidstakere i bygg og anlegg fra skole til arbeidsliv Kari Kjestveit, Britt Hege Skaugen og Kari Anne Holte Unge arbeidstakere i bygg og anlegg fra skole til arbeidsliv Andre trinn: En kvalitativ studie Rapport IRIS - 2008/238 Prosjektnummer: 7202028 Prosjektets

Detaljer

Peab bygger ny E6 i Trøndelag

Peab bygger ny E6 i Trøndelag Peabnytt Nr. 4 Desember 2012 Nyheter Landsavtale med IKEA Tema Internhandel Fotoreportasjen Sollistrand Allé i Horten Peab bygger ny E6 i Trøndelag Portrettet Spanjolen Lluis Martorell byttet ut sollys

Detaljer

Arbeidstilsynet Årsrapport 2005

Arbeidstilsynet Årsrapport 2005 Arbeidstilsynet Årsrapport 2005 Arbeidstilsynets organisasjon 2 Mål og resultatkrav 5 Resultatperspektivet 8 Forebygging av ulykker 8 Skadelig kjemisk påvirkning 9 Organisatoriske arbeidsforhold 10 Ergonomiske

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET OFFSHORE SAFETY

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET OFFSHORE SAFETY 6TIPS TIL Brannsikring Investér i optimaliserte og nye systemer DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Miljø Slik fjerner du utrangert og gammelt utstyr OFFSHORE Nr. 3 / Sept. 09 SAFETY TRYGGERE

Detaljer

Samfunnssikkerhet 04 // 2009

Samfunnssikkerhet 04 // 2009 Samfunnssikkerhet 04 // 2009 Magasin for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap - Stolt av frivilligheten INTERVJU MED KNUT STORBERGET SIDE 15 Foto: Colourbox Viktig bidrag fra de frivillige DSBs

Detaljer

Foto: Henning Tunsli. Trygge spor. GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor

Foto: Henning Tunsli. Trygge spor. GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor Foto: Henning Tunsli Trygge spor GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor Foto: Thor Nielsen Finansiering og prosjektdeltakere Prosjektet

Detaljer

flygelederen Kontrollsentralene består SIDE 6

flygelederen Kontrollsentralene består SIDE 6 KEBNEKAISE: Rapporten klar SIDE 8 RØROS: Beklager permittering SIDE 18 AVINOR: Skiller ut flysikring SIDE 20 SPANIA: Svekker arbeidsvilkår SIDE 26 flygelederen 3 13 Kontrollsentralene består SIDE 6 KEBNEKAISE:

Detaljer

Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327. Veiledning om Organisering og tilrettelegging

Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327. Veiledning om Organisering og tilrettelegging Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327 Veiledning om Organisering og tilrettelegging av arbeidet Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Publikasjonen er revidert flere

Detaljer