Avregningsansvarlig. Virksomhets rapport 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Avregningsansvarlig. Virksomhets rapport 2012"

Transkript

1 Avregningsansvarlig Virksomhets rapport 2012 Virksomhetsrapport

2 2 Virksomhetsrapport 2012

3 INNHOLD Avregningsansvarlig 2012 side 4 Balanseavregning side 6 SSE Systemstøtten for Ediel side 14 Registeransvarlig for Opprinnelsesgarantier side 17 Elsertifikater side 20 Regnskap side 24 Noter side 26 Revisors beretning side 28 Risk Management Review Report side 30 Om avregningsansvarlig side 31 Virksomhetsrapport

4 Avregningsansvarlig 2012 Avregningsansvarlig skal i henhold til energiloven sørge for at all innmating og alt uttak av elektrisk energi blir korrekt avregnet slik at det oppnås økonomisk balanse i kraftmarkedet. I tillegg skal avregningsansvarlig utstede opprinnelsesgarantier for de som ønsker det, for kraft produsert i Norge. Statnett SF forvalter i henhold til konsesjon rollen som avregningsansvarlig. Nytt fra 2012 er at Statnett i henhold til lov om elsertifikater er gitt rollen som registeransvarlig for elsertifikatregisteret. Dette gjøres i nært samarbeid med avregningsansvarlig. Denne rapporten gjennom går både avregningsansvarlig og elsertifikatregisteret sin virksomhet. Rollen som avregningsansvarlig er en operativ rolle hvor vi utfører oppgaver som er helt nød vendige for at kraftmarkedet skal fungere i henhold til lover og forskrifter. Å sikre en forutsigbar, sikker og stabil drift er derfor svært viktig for oss. Dette framheves også av NVE som etter sitt tilsyn av avregningsansvarlig i 2012 uttrykker at hovedinntrykket etter tilsynet er at Statnett har god kontroll og god oversikt over sin virksomhet som avregningsansvarlig, og at avregningen generelt fremstår som veldrevet. Samtidig går vel så mye tid med til oppgaver knyttet til å videreutvikle og forbedre våre tjenester. Kraftmarkedet er i stadig forandring og 2012 var ikke noe unntak i så måte. Den store oppgaven i 2012 var å levere et godt første driftsår som registeransvarlig for elsertifikatregisteret. Elsertifikatregisteret ble utviklet og etablert på svært kort tid, fra sommeren 2011 fram til operativ drift 1. januar Dette hadde ikke vært mulig uten vår kompetanse med opprinnelses garantier og oppnådde systemsynergier. Resultatet er at det er etablert et 4 Virksomhetsrapport 2012

5 nytt system for elsertifikater og opprinnelsesgarantier på en felles plattform. Dette vil vi som administrator, og ikke minst kundene av disse tjenestene nyte godt av i tiden framover. Underveis har arbeid med informasjon og veiledning vært en høyt prioritert oppgave fra Statnett sin side. De to store prosjektene vi har foran oss er etableringen av en felles nordisk balanseavregning (NBS) og utviklingen av en datahub for kraftmarkedet. NBS vil i 2013 etableres som et felleseid finsk selskap, og skal etter planen være operativt fra 2.kvartal Utviklingen av nasjonal datahub vil påbegynnes nå, og vil skape et felles grensesnitt mellom alle aktørene i bransjen. I begge disse prosjektene er det viktig å sikre gode løsninger for våre kunder og aktører i kraftmarkedet. Aktiv kundeinvolvering er etter vår erfaring alltid nyttig og ikke minst en vesentlig faktor for å finne de gode løsningene slik at vi sammen lykkes. Hvert andre år gjennomfører vi en kundeundersøkelse og i undersøkelsen som nettopp ble utført fikk vi en tilfredshet på hele 91 %. Dette oppleves som veldig motiverende og bidrar sterkt til å inspirere oss til videre utvikling av våre tjenester. Videre i denne rapporten vil vi gjennomgå hvert av områdene innunder avregningsansvaret. Først balanseavregningen som er hovedoppgaven og sikrer økonomisk balanse. Deretter omtales systemstøtten for Ediel som får kraftmarkedet til å fungere med standarder for IKT-kommunikasjon og Nubix-tjenesten. Så opprinnelsesgarantiordningen som i sum representerer en betydelig verdiskapning for norske produsenter, der garantier for nesten 136 TWh ble utstedt i Og til sist gis en gjennom gang av vår nye oppgave som registeransvarlig for elsertifikatene i Norge. God lesing. Oslo, 14. juni 2013 Avregningsansvarlig Ole Jacob Høyland Direktør Virksomhetsrapport

6 Balanseavregning 1 Med balansekraft menes summen av de passive ubalansene, mens regulerkraft er totalt aktiverte reguleringsvolum både automatiske og manuelle Statnett har siden 1997 hatt ansvaret for å avregne ubalansene i det norske kraftmarkedet, såkalt balanseavregning. Balanseavregningen skal sørge for at all innmating og alt uttak av elektrisk energi blir korrekt avregnet, slik at det oppnås økonomisk balanse i kraft markedet. Dette innebærer at balanseavregningen fungerer som en oppgjørssentral av regulerkraft som sammenstiller all planlagt produksjon og handel med virkelig forbruk og produksjon. Dette gjøres for alle balanseansvarlige aktører som kan handle i engrosmarkedet for kraft. Det er per i dag ca 150 balanseansvarlige kunder som balanse avregningen ukentlig fakturerer og krediterer oppgjøret for differansen mellom planlagte og virkelige volum. Omsetningen i regulerkraftmarkedet var i 2012 på 10,1 TWh. TWh Kjøp Salg Balansekraft 1 6,4 7,4 - forbruk Balansekraft 1,4 1,3 - produksjon Regulerkraft 2,3 1,4 Totalt 10,1 10,1 Ved beregning av regulerkraft er det to separate balanser: én for produksjon og én for forbruk og handel. I produksjonsbalansen beregnes det hvor mye faktisk produksjon avviker fra planlagt produksjon, etter at det er justert for eventuelle reguleringer. Denne passive produksjonsubalansen prises etter en to-pris modell. Dette innebærer at ubalanseprisen avhenger av om ubalansen støtter opp om totalsystemets behov eller ikke, og aktøren vil alltid få den dårligste prisen av spotprisen og regulerkraftprisen. Følgelig har produsentene et økonomisk incentiv til å overholde sine produksjonsplaner. Dette er ikke tilfelle for liten, uregulert kraftproduksjon som har blitt gitt unntak fra to-prisavregningen. Etter forskrift om måling og avregning 4.2 andre ledd skal liten kraftproduksjon der total installert ytelse ved kraftstasjonen er under 3MW, avregnes som forbruk. I forbruks- og handelsbalansen sammenstilles forbruket med all handel og eventuell planlagt produksjon. Forbruksubalansen prises etter en én-pris modell hvor ubalansen alltid kjøpes eller selges til gjeldende regulerkraftpris i hovedretning i det tilhørende prisområdet. Balanseavregningen finansierer virksomheten gjennom gebyrer samt to-prisinntekter. Kostnads basen som belastes de balanseansvarlige omfatter administrative kostnader og IT-kostnader samt en andel av systemdriftskostnadene. Inntekter Gebyr forbruk Gebyr produksjon Volumgebyr forbruk To-prisinntekt produksjon Månedsgebyr Totalt MNOK 2,5 MNOK 1,5 MNOK 19,3 MNOK 62,7 MNOK 0,9 MNOK 86,9 MNOK Systemdriftskostnadene som dekkes gjennom balanseavregningen er en andel av de faktiske reservekostnadene og operative kostnader forbundet med balansehåndteringen. De operative kostnadene består av administrative kostnader 6 Virksomhetsrapport 2012

7 samt IT-kostnader. Reservekostnadene er kostnader forbundet med primærreserver og tertiærreserver. Primærreserver er automatiske reserver som anskaffes for å sikre momentan balanse og en tilstrekkelig frekvenskvalitet. Kostnadene til tertiærreserver er kostnader ved å sikre tilgjengelig reguleringsressurser også i vintersesongen. Dette gjøres gjennom regulerkraftopsjonsmarkedet. Kostnadene omfatter også aktivert tertiærreserve mot systemets hovedretning. Kostnadene i 2012 var betydelig lavere enn budsjettert. Andel systemdriftskostnader Primærreserver Tertiærreserver Administrasjon og IT Totalt MNOK 31,8 MNOK 6,7 MNOK 10,3 MNOK 48,8 MNOK Da toprisinntektene og systemdriftskostnaden kan variere relativt mye, er det utfordrende å balansere inntekts- og kostnadssiden fra år til år. Selv om avregningsansvarlig ønsker å holde gebyrene på et forutsigbart og stabilt nivå, kan det oppstå behov for justeringer underveis i året. Den gjeldende gebyrstrukturen har vært uendret siden januar Gjeldende gebyrer siden 25. januar 2010 Gebyr forbruk 0,02 NOK/MWh Gebyr produksjon 0,01 NOK/MWh Volumgebyr forbruk 1,40 NOK/MWh Månedsgebyr 500 NOK/mnd Balanseavregningen gir oss fasiten for i hvilke markeder vi har omsatt kraftproduksjonen vi forvalter, enten det er egen portefølje eller de kraftverk vi forvalter for eksterne eiere. Ubalansene gir oss en pekepinn på hvor gode vi er til å treffe med prognoser og produksjonsplaner, og ved hjelp av regulerkraftprisene kan vi beregne hva vi kunne oppnådd av ekstra inntekt ved bedre kvalitet på innrapporteringen Terje Vinnes Fagsjef Avregning og Handelssystem Skagerak Kraft AS Sikkerhetsstillelse Som avregningsansvarlig er Statnett motpart og garantist for oppgjørene i regulerkraft markedet. Statnett har således en oppgjørsrisiko, og av regningsansvarlig er gjennom konsesjonen pålagt å ha tilstrekkelig sikkerhet for opp fyllelse av de avtaler det tres inn i. Sikkerhet stilles på en pantsatt depotkonto eller i form av en bankgaranti, i en av Statnett sine tilknyttede og godkjente depotbanker. På ukentlig basis beregnes det et sikkerhetskrav basert på aktørenes handel, utestående fordringer samt regulerkraftprisen. I de tilfeller der man avviker fra bruk av normalt formelkrav, er det fra angitt kriterier for når formelkravet til sikkerhet kan fravikes. I lys av finanskrisen i Europa og banker som har slitt som en følge av dette, har avregningsansvarlig i 2012 tydeliggjort kravene til de godkjente depotbankene. For å være godkjent som depotbank må bankene til enhver tid oppfylle Statnetts krav til rating. Kravene er tilgjengelige på våre nettsider. I 2013 vil avregningsansvarlig gå igjennom rutinene rundt sikkerhetsstillelsen samt se på hvordan kommunikasjonen med depotbankene kan bedres. Vi ønsker å innføre en rutine med automatisk daglig innlesing av saldo på de pantsatte depotkonti, samtidig som vi ønsker å stramme inn på dagens regler for når sikkerhetsstillelsen skal være på plass. Alt dette skjer i tett dialog med depotbankene og med involvering av kundeforum. Dette mener vi vil innebære en stor forbedring av rutinen rundt sikkerhetsstillelsen, i tillegg til at dette vil lette både arbeidsbyrden til alle involverte parter samt at et risikoaspekt for feil blir minimert. Virksomhetsrapport

8 Markedsovervåkning En velfungerende markedsovervåkning er nødvendig for å kunne opprettholde moderate sikkerhets krav mot de balanseansvarlige. Balanse avregningen overvåker kontinuerlig aktørenes handel og prisutviklingen i markedet som et ledd i å redusere motpartsrisikoen forbundet med balanseoppgjøret. Unormal handels adferd vil kunne resultere i ekstraordinære tiltak fra Balanseavregningen mot en balanseansvarlig aktør. Dette kan være gjennom økte sikkerhetskrav, strengere krav til rapportering eller i ytterste konsekvens eksklusjon fra engrosmarkedet. Også brå endringer i prisutviklingen vil kunne påvirke Statnetts motpartsrisiko vesentlig og resultere i ekstraordinære sikkerhetskrav mot de balanseansvarlige. En annen viktig oppgave for Statnett er å sikre at de balanseansvarlige aktørene opptrer i tråd med Energiloven og forskrifter gitt i medhold av denne, herunder kravet om å planlegge seg i balanse. Dette er vesentlig for å sikre en mest mulig stabil drift av kraftsystemet og at kostnadene forbundet med systemdriften be grenses. En tett oppfølging av ubalansene er også viktig for å sikre like vilkår for alle aktører og en pålitelig referansepris. Balanseavregningen analyserer ukentlig aktørenes ubalanser og ved unormale observasjoner tas det kontakt med aktørene. I løpet av 2012 var Statnett i kontakt med flere aktører angående deres ubalanser. Det ble også avholdt møter med enkelte balanseansvarlige kunder. Disse møtene har vært avholdt både med aktører med et forbedringspotensial med tanke på balanseplanlegging, og som et ledd i å få bedre innblikk i de balanseansvarliges prosesser, utfordringer og erfaringer. Statnett har siden 2008 publisert en månedlig ubalanserapport med informasjon om ubalanser og nyttig markedsinformasjon for det norske kraftmarkedet. I 2012 ble arbeidet med en ny versjon av månedsrapporten startet opp. Den nye versjonen fokuserer fremdeles på ubalansene fra siste avregnede måned, men nøkkelverdiene og fremstillingen av disse er ny. Videre har avregningsansvarlig innført spesifikke kriterier for hvordan den enkelte balanseansvarliges ubalanser vurderes, og vurderingen gjøres nå også per prisområde. Hver enkelt aktør blir rangert ut i fra Statnetts vurdering av deres evne til å planlegge seg i balanse. Statnetts vurdering av deres evne til å planlegge seg i balanse. Dermed fortsetter Statnett å bidra til økt fokus på lave ubalanser. Som et ledd i å sikre bedre underlag til forbruksprognosering, fikk Statnett i 2011 i oppdrag av NVE å beregne og publisere en KPI på datakvaliteten fra netteierne. Netteierne har nå i lengre tid rapportert det totale forbruket i nettet også til Statnett. En KPI beregnes så time for time og sammenligner de mottatte verdiene for totalforbruk med forbruket rapportert til balanseavregningen. Avregningsansvarlig publiserer månedlig en rapport som viser KPI for de ulike nettselskapene. Erfaringene viser nå at et flertall av aktørene er i stand til å rapportere verdier med høy kvalitet. Tilsyn NVE gjennomførte i juni 2012 stedlig tilsyn av med Statnett SF sin virksomhet som avregningsansvarlig. NVE konkluderer med i sin rapport at hovedinntrykket etter tilsynet var at Statnett har god kontroll og god oversikt over sin virksomhet som avregningsansvarlig, og at avregningen fremstår som veldrevet. Det ble pekt på et avvik som måtte utbedres, og avviket ble lukket i løpet av Kundeforum Kundeforumet er et informasjons- og diskusjonsforum opprettet av Statnett, og har en rådgivende rolle overfor Statnett. Formålet er å bidra til utvikling av balanseavregningstjenesten for å fremme verdiskapning hos de balanseansvarlige selskaper. Kundeforumet skal også skape mulighet for innspill og diskusjon om temaer som tas opp av forumets medlemmer eller av Statnett. Kundeforumet består av medlemmer fra balanseansvarlige selskaper, netteiere som er opp gavegivere til Statnett i regulerkraftavregningen og Statnett. Det ble avholdt tre møter i Av viktige saker som ble diskutert kan det nevnes: NBS, datahub, innføringen av sekundærreserve og felles norsk-svensk elsertifikatmarked. Mer informasjon om kundeforumet, dets representanter og møtereferat finnes på våre nettsider. 8 Virksomhetsrapport 2012

9 NBS For å bidra til et mer velfungerende nordisk kraftmarked og legge til rette for et felles nordisk sluttbrukermarked har Statnett sammen med Fingrid og Svenska Kraftnät besluttet å innføre en felles nordisk balanseavregning. Det har vært arbeidet med modellen for dette siden 2010 og i mars 2012 ble prosjektorganisasjonen som skal implementere løsningen etablert. Felles nordisk balanseavregning skal settes i drift andre kvartal NBS skal etableres som et felleseid selskap og i november 2012 ble det besluttet at hovedkontoret skal ligge i Finland. For å betjene nasjonale markeder vil det også være lokal representasjon hos Statnett og Svenska Kraftnät. Modellen vil innebære endringer for norske så vel som utenlandske aktører. Eksempelvis vil norske netteiere med den foreslåtte modellen få et skjerpet krav til rapportering av målerdata og rapportering med en daglig syklus. En forlenget frist for endelig rapportering av målerverdier vil medføre et noe forskjøvet balanseoppgjør sammen lignet med dagens norske modell. Mye av fokuset i 2012 har vært rettet mot å utarbeide kravspesifikasjonen for det nye avregningssystemet. Det har blitt lagt stor vekt på dette arbeidet slik at man i prosessen med innkjøp av nytt IT-system skal ha et best mulig underlagsmateriale. Strategien for innkjøpsprosessen som skal kjøres i 2013 har også blitt utformet. For å dra nytte av de storskalafordeler som en harmonisert balanseavregning gir er det viktig at også kommunikasjonen mellom aktører harmoniseres. Arbeidet med et nytt meldingsformat har derfor også blitt påbegynt i Den foreløpige konklusjonen i dette arbeidet er at man ønsker å basere formatet på eksisterende materiale utarbeidet av ebix og ENTSO-E. Første møte med NBS referansegruppe ble avholdt november Referansegruppen består av to representanter fra bransjen og en fra regulator i hvert land. Det vil bli avholdt flere møter med referansegruppen i NBS har også opprettet websiden for å dele informasjon med markedet. Fremover vil det i prosjektet jobbes med å etablere det nye selskapet og definere rammene for driften av dette. Det vil utarbeides klare krav til tjenester og det servicenivå som skal leveres. En stor endring i Norge vil være innføringen av nettområder som grunnlag for avregningsmodellen. Utarbeidelse av definisjon for disse samt arbeidet med å definere nettområdene sammen med netteierne vil være en viktig del av neste års oppgaver. Arbeidet med å avklare nødvendige endringer i lovverk vil også ha stort fokus i NBS vil være en pådriver overfor regulatorene og bistå i dette arbeidet. Virksomhetsrapport

10 Kundetilfredshetsundersøkelse Balanseavregningen utfører normalt kundetilfredshetsundersøkelser hvert annet år. Det vil gjennomføres en ny undersøkelse i 2013 og målet er å opprettholde de svært gode resultatene man har hatt de siste årene. Undersøkelsen gir en viktig pekepinn på hvordan kunden oppfatter driften av balanseavregningen og de tjenestene som tilbys, og en viktig pekepinn i vårt arbeid med kontinuerlige forbedringer. Avregningsansvarlig vil jobbe videre for å sikre fornøyde kunder også i tiden fremover. Utvikling av IT-verktøy I 2012 ble WebService publisert som en ny tjeneste til våre kunder. Tjenesten legger til rette for automatisk datauttrekk av kundens avregnings data. Dette er de samme avregningsdataene som ligger tilgjengelig på vår webapplikasjon BalanseWeb. Fordelen med WebService er at kunden kan importere sine avregningsdata direkte inn i sitt eget avregningssystem. Et slikt datagrunnlag vil gi kunden forbedrede muligheter til å kontrollere sin av regning og samtidig gi god input til interne analyser. Ytelsen på WebService har i tillegg blitt ytterligere forbedret gjennom året. Balanseavregningen har i løpet av 2012 gjort en rekke forbedringer av meldingsmottaket. Meldingsutvekslingen i kraftmarkedet står svært sentralt for at markedet skal fungere godt. Vår applikasjon for mottak og distribusjon av elektroniske meldinger er blitt betydelig forbedret, og det arbeides kontinuerlig med å videreutvikle denne løsningen. Oppstart av nye markedsløsninger slik som Frequencey Restoration Reserve (FRR) og intradaghandel via NorNed, ble også implementert i avregningssystemet i Virksomhetsrapport 2012

11 I 2013 planlegger vi forbedringer i kommunikasjonen med depotbankene for sikkerhetsstillelse og vil se på forbedringer i handels- og markedsovervåking samt balanseweb. SPOTHANDEL UTEN EGET BALANSEANSVAR Fra 2013 ble det åpnet for at tredjepart kan handle direkte på Nord Pool Spot uten selv å være balanseansvarlig. Dette innebar en harmonisering av regelverket med de andre nordiske landene. For at en aktør selv gis tillatelse til å handle på kraftbørsen må det dokumenteres en avtale med en balanseansvarlig aktør. Utredning om felles IKT løsninger i kraftmarkedet På oppdrag fra NVE har avregningsansvarlig i 2012 hatt ansvaret for å utrede felles IKT løsninger i sluttbrukermarkedet for kraft. Bakgrunnen for oppdraget var innføringen av AMS samt forventning om vesentlige endringer i markedsdesignet som følge av nordisk integrasjon. NVE mener at utviklingen av felles IKT løsninger vil kunne gi bedre tjenestekvalitet og lavere kostnader enn ved implementering av nye løsninger i hvert enkelt selskap. Utredningen ble med bred involvering fra bransjen gjennomført i løpet av vinteren og våren og den ble overlevert til NVE Selve utredningen samt ytterligere tilleggsinformasjon kan lastes ned fra (Informasjon à ESK prosjektet à ESK sluttrapport). Med bred støtte i utredningen anbefaler bransjen etablering av en datahub i Norge. En datahub vil representere ett felles grensesnitt mellom alle aktørene i bransjen slik at de slipper å forholde seg direkte til hverandre. Videre vil en datahub representere en vesentlig effektivisering av de sentrale forretningsprosessene i sluttbrukermarkedet. NVE fattet våren 2013 vedtak om implementering av datahub i Norge, og Statnett har fått ansvaret for utviklingen. Etablering av datahub som anbefalt av Statnett er et omfattende prosjekt som vil gå over flere år og vil stille store krav til IKT systemer samt involvering fra aktørene i markedet. Det vil videre medføre store endringer for Ediel standarden slik vi kjenner den i dag. Datahub og relasjon til markedsaktørene Virksomhetsrapport

12 12 Virksomhetsrapport 2012

13 Virksomhetsrapport

14 SSE - Systemstøtten for Ediel Ediel er en standard for elektronisk datainformasjon i kraftmarkedet som ble forskriftsbelagt i 1999 (forskrift 301 om Måling, avregning mv.) av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Ediel standarden har i det siste tiåret spilt en sentral rolle i effektivisering av kraftbransjen og er i dag helt avgjørende for et velfungerende engros- og sluttbrukermarkedet. Hvert år forekommer det hundretusener av leverandørskifter og denne skifteprosessen sammen med andre forretningsprosesser genererer mange millioner Ediel-meldinger årlig. SSE skal sikre at avtalt Ediel-standard følges av aktørene i bransjen. Dette gjøres for det første i samarbeid med bransjen gjennom detaljert utarbeidelse og dokumentasjon av standarden. Til dette formålet er Norsk Ediel Ekspertgruppe (NEE) opprettet, et forum hvor representanter fra bransjen deltar for å diskutere problemstillinger knyttet til forretningsprosesser og Edielstandarden. For det andre forvalter SSE en testapplikasjon for sertifisering av Ediel-meldinger, den såkalte Edielportalen, Fra 1. januar 2002 ble det påkrevd for alle aktører å være sertifisert i Edielportalen for å kunne drive Ediel meldingsutveksling. Sertifiseringen består av en typegodkjenningstest for systemleverandørene og en kommunikasjonstest for aktørene. I 2012 ble det kjørt nærmere 1200 tester i Edielportalen mot cirka 500 tester året før. Testene ble kjørt i forbindelse med ny sertifiseringsrunde for meldingen PRODAT og meldingen E31/ELSERT. I Edielportalen tilbys også et komplett adresseregister for alle aktører hvor aktørene er pålagt å vedlikeholde blant annet sine kommunikasjonsadresser for Ediel. I tillegg driver SSE en helpdesk funksjon knyttet til Edielportalen. NUBIX er en tjeneste som SSE forvalter for å effektivisere leverandørskifteprosessen. NUBIX tillater kraftleverandøren å innhente kundens målepunkt-id hos det aktuelle nettselskapet slik at leverandørbytte kan gjennomføres uten unødige hindringer. NUBIX fungerer som en sentral/hub som videreformidler forespørselen til riktig nettselskap ved hjelp av postnummeret. Tjenesten er bygget opp som en web-service og alle nettselskap er påkrevd å implementere denne tjenesten i sitt system hvor SSE har tilrettelagt teknologi og grensesnitt for aktørene. I 2012 ble det i alt foretatt 5,7 millioner spørringer gjennom NUBIX, mot 3,3 millioner året før. Økningen skyldes i hovedsak de nye funksjonene som kom på plass i Statistikk over antall søk i Nubix fra 1. jan 2008 til 1. april 2013: (Det forventes jevnt trykk over hele 2012, dvs drøyt 5,8 mill søk i 2013) * 14 Virksomhetsrapport 2012

15 NEE i 2012 I tillegg til å vedlikeholde Ediel-standarden, kjørte NEE i 2012 to separate prosjekter; ett prosjekt for å spesifisere hvordan EHF Faktura kan benyttes i den norske kraftbransjen og ett prosjekt for å lage kjøreregler for meldingsutveksling. NEE prosjekt for EHF Faktura ble kjørt som et fellesprosjekt mellom DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT) og NEE og resulterte i en veileder; «EHF fakturaprosess -Veiledning for energibransjen». NEE prosjekt for Kjøreregler for meldingsutveksling laget en praktisk veileder der de vanligste og viktigste fellesprosesser relatert til Ediel er beskrevet på en kortfattet og presis måte. Kjørereglene fokuserer på forretningsregler som påvirker dagens datautveksling. Hva skjer framover NEE etablerte våren 2013 et prosjekt for å spesifisere forretningsregler for videre fakturering av nettleie gjennom kraftleverandørene. Prosjektet har som målsetting å lage en effektiv og fremtidsrettet felles bransjeløsning for fakturering av nettleie og kraft i den norske kraftbransjen. Prosjektet er blant annet opprettet etter oppfordring fra Energi Norge og BSO (Bransjestandardi sering). Prosjektet forventer å bli ferdigstilt høsten I et nordisk perspektiv er NordREG kommet godt i gang med felles nordiske prosjekter som NBS (Nordic Balancing System) og et felles nordisk sluttbrukermarked for kraft. Ambisjonene til NordREG er å innføre felles prosesser for nordisk balanseavregning i første kvartal 2015 og et rammeverk for et felles nordisk sluttbrukermarked for kraft i løpet av For å rekke disse tidsfristene vil nye prosesser og meldingsstandarder måtte utvikles i løpet av SSE og NEE planlegger å delta aktivt i utvikling av meldingsstandarder og detaljering av prosesser i forbindelse med de forannevnte prosjekter. Arbeid med ny Edielportal Den nye Edielportalen er nå i sluttfasen av utviklingen. Det skal gjennomføres en brukertestperiode for påmeldte brukere i løpet av våren Den nye portalen vil basere seg på tilbakemeldinger fra brukerne og markere en mer brukervennlig profil for IT-verktøy fra SSE. Lansering av portalen vil skje høsten Internasjonalt På et nordisk nivå er forberedelsene til et felles nordisk sluttbrukermarked godt i gang. Her er planen å harmonisere alle lover, regler, prosesser og meldingsutveksling mellom aktørene i den nordiske kraftbransjen. Målet er et felles nordisk sluttbrukermarked fra Systemstøtte for Ediel er aktiv deltager i bl.a. ebix, ENTSO-E, NEG og jobber aktivt med å påvirke nordiske og europeiske organisasjoner til å lage standarder som er så effektive som mulig sett med norske øyne. Virksomhetsrapport

16 Ediel - litt historie Norge var blant de første land i verden som deregulerte kraftmarkedet. Et deregulert kraftmarked er karakterisert ved at hver aktør har avtaler og informasjonsutveksling med mange andre aktører i et mange-til-mange forhold. For å møte utfordringene innenfor krafthandel og for å være i stand til å operere i et deregulert kraftmarkedet er det påkrevd med felles standarder for informasjon og kommunikasjon som tilrettelegger for systemer med høy grad av automatisering. I januar 1993 startet Statnett Marked (nå Nord Pool Spot) et prosjekt for å definere et sett med standard meldinger for kjøp og salg av elektrisk kraft på kraftbørsen. Det ble utviklet implementasjonsguider som var basert på den internasjonale EDIFACT standarden fra FN. Meldingene ble transportert mellom aktørene ved hjelp av e-post-programvare, først basert på X.400 over X.25 og senere på SMTP over Internett (TCP/IP). Med bakgrunn i implementasjonsguidene som ble utviklet for kraftbørsen startet Norge og Sverige i 1994 et samarbeid om utvikling av en tilsvarende implementasjonsguide for måledata, MSCONS. Dette samarbeidet utviklet seg til et nordisk samarbeid om utvikling av felles standarder for meldingsutveksling mellom Danmark, Finland, Norge og Sverige, og Ediel begrepet som vi kjenner det i dag, ble etablert i For å få til en effektiv datautveksling i kraftmarkedet stiller NVE krav om bruk av MSCONS for utveksling av måledata i Samme år etablerer NVE PRODATgruppen (forløperen for dagens NEE Norsk Ediel Ekspertgruppe). Ediel Group (NEG) de gamle Ediel implementasjonsguidene, som fremdeles er i bruk i de nordiske landene. I tillegg kjører NEG en del prosjekter for harmonisering av den nordiske datautvekslingen. Vi antar at det i dag utveksles i størrelse 30 millioner meldinger mellom aktørene i den norske kraftbransjen hvert år Standardene Ediel bygger på I et europeisk perspektiv er det i hovedsak to organisasjoner som påvirker datautvekslingen i det norske kraftmarkedet, ebix og ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity). ebix arbeider i hovedsak med datautveksling i nedstrømsmarkedet, bl.a. mellom kraftleverandører, balanseansvarlige, nettselskap og avregningsansvarlig, mens ENTSO-E arbeider i oppstrømmarkedet, bl.a. mellom produsenter, markedsansvarlige og systemoperatør. ebix og ENTSO-E samarbeider gjennom en teknisk arbeidsgruppe (twg) og en harmoniseringsgruppe som bl.a. har utviklet en felles rollemodell for det europeiske kraftmarkedet. Begge organisasjoner er opptatt av å modellere forretningsprosesser relatert til meldingsutveksling i kraftbransjen og begge organisasjoner baserer nye meldinger på XML syntaks. Imidlertid vedlikeholder ebix i tillegg de eksisterende EDIFACT meldingene, men basert på nye felles prosessmodeller. Ove Nesvik, EdiSys Ediel vekker etterhvert også interesse utover Norden og i 2003 etableres ebix (European forum for energy Business Information Exchange) som en pan-europeisk organisasjon. ebix har i dag av medlemmer fra Belgia, Danmark, Nederland, Norge, Slovenia, Sverige og Tyskland. ebix har i dag overtatt vedlikehold og videre utvikling av de implementasjonsguider og prosess beskrivelser som i sin tid ble utviklet av Ediel Nordisk Forum. Imidlertid lever Ediel i beste velgående som et begrep på datautveksling i kraftbransjen i de nordiske landene. For eksempel vedlikeholder Nordic 16 Virksomhetsrapport 2012

17 Registeransvarlig for Opprinnelsesgarantier 2 RES direktivet, 2009/28/EC. 3 FOR nr 1652 Statnett er av Olje og Energidepartementet (OED) utpekt som registeransvarlig for opprinnelsesgarantier. I dette registeret blir opprinnelsesgarantier utstedt i henhold til forordningene i EU sitt Fornybardirektiv 2 og norsk forskrift om opprinnelsesgarantier 3. Direktivet og forskriften gir alle produsenter av fornybar kraft en rett til å få utstedt opprinnelsesgarantier. Som registeransvarlig står Statnett for driften av det norske elektroniske registeret hvor produ senter, tradere og porteføljeforvaltere administrerer sine opprinnelsesgarantier. Opp rinnelsesgarantiene kan overføres mellom aktører internt i Norge samt til og fra andre nasjonale systemer. De kan også innløses i registeret, hvor de knyttes til elektrisitetsforbruket til en sluttkunde. Forskriften for opprinnelsesgarantier ble revidert på slutten av 2011, og spesifiserer nå en levetid på ett år for garantiene. Dermed kan garantiene i registeret også gå ut på dato, om de ikke er innløst i løpet av levetiden. En opprinnelsesgaranti tilsvarer 1 MWh fornybar produksjon og skal inneholde informasjon om produksjonsteknologi, kraftverkseier, når anlegget ble iverksatt, produksjonsperiode og utstedelsesdato, samt om det mottar annen form for offentlig støtte. I Statnett utsteder vi ukentlig opprinnelsesgarantier basert på måleverdier inn rapportert fra nettselskapene. Opprinnelsesgarantiene er elektroniske sertifikater som blir satt inn på kontoen til de respektive kontohaverne i sertifikatregisteret. Den samlede kraftproduksjonen i Norge for 2012 var på 147,9 TWh, hvorav fornybar kraft stod for 144,4 TWh. opprinnelsesgarantier tilsvarende 135,7 TWh sertifikater ble utstedt i Norge i denne perioden, en økning på 20 prosent mot året Med rekordhøy kraftproduksjon fikk vi med andre ord også en rekordhøy utstedelse av opprinnelsesgarantier. Av de 113 TWh sertifikatene som ble utstedt av Statnett i 2012, ble 120 TWh eller 88 prosent eksportert ut av Norge til andre domener. Disse sertifikatene vil bli ekskludert når den norske forbruksmiksen, varedeklarasjonen, skal beregnes. Samtidig var det en import av sertifikater tilsvarende 15 TWh. Sertifikater innløst i Norge, for norsk forbruk, vil bli spesifisert i den norske varedeklarasjonen. I fjor utgjorde innløsninger ca 20 TWh. Det er en oppgang på 25 % fra NVE er ansvarlig for beregningen av varedeklarasjonen for Norge Utstedt Innløst Eksportert Importert Virksomhetsrapport

Avregningsansvarlig. Virksomhetsrapport 2011 1

Avregningsansvarlig. Virksomhetsrapport 2011 1 Avregningsansvarlig Virksomhetsrapport 2011 Virksomhetsrapport 2011 1 INNHOLD Avregningsansvarlig 2011 side 4 Balanseavregning side 6 SSE Systemstøtten for Ediel side 14 Registeransvarlig for Opprinnelsesgarantier

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Endringer vedrørende innføring av nordisk regulerkraftavregning og Elhub.

Detaljer

Økt handel og bedre nettutnyttelse. Bidrag til norsk verdiskaping

Økt handel og bedre nettutnyttelse. Bidrag til norsk verdiskaping Økt handel og bedre nettutnyttelse Bidrag til norsk verdiskaping Informasjon om rapporten Utgitt av Statnett SF 13. juni 213 Ansvarlig: Bente Hagem Konserndirektør Kommersiell Utvikling Redaktør: Nils

Detaljer

Statnett sørger for sikker levering av strøm og legger til rette for at kraftmarkedet fungerer. Statnett gir kraft til ditt daglige liv.

Statnett sørger for sikker levering av strøm og legger til rette for at kraftmarkedet fungerer. Statnett gir kraft til ditt daglige liv. Årsrapport 2008 Statnett sørger for sikker levering av strøm og legger til rette for at kraftmarkedet fungerer. Statnett gir kraft til ditt daglige liv. innhold Nøkkeltall 5 Kort om Statnett 5 Konsernsjefens

Detaljer

Effektivt sluttbrukermarked

Effektivt sluttbrukermarked Effektivt sluttbrukermarked for kraft 31. mai, 2012 1 Sluttrapport Dokument tittel Effektivt sluttbrukermarked for kraft Prosjekt 23554 - ESK Ansvarlig enhet Statnett, Marked Prosjektleder: Tor B. Heiberg

Detaljer

Posisjonsnotat Fremtidig markedsmodell for sluttbrukermarkedet. Versjon 06-14

Posisjonsnotat Fremtidig markedsmodell for sluttbrukermarkedet. Versjon 06-14 Posisjonsnotat Fremtidig markedsmodell for sluttbrukermarkedet Versjon 06-14 Innhold Forord... 2 Sammendrag og hovedkonklusjoner... 3 1. Innledning... 5 2. Avgrensning av sluttbrukermarkedet... 5 3. Kriterier

Detaljer

Ny modell for leverandørskifte

Ny modell for leverandørskifte Ny modell for leverandørskifte Konsekvenser for forretningsprosesser i sluttbrukermarkedet for kraft 03635378 Lars Olav Fosse (red.) 12 2006 07488439 D O K U M E N T Ny modell for leverandørskifte Konsekvenser

Detaljer

Effektivisering av MAFI-kjeden ved hjelp av en sentral datahub

Effektivisering av MAFI-kjeden ved hjelp av en sentral datahub Effektivisering av MAFI-kjeden ved hjelp av en sentral datahub Petter Solberg Efskin Master i energi og miljø Innlevert: juni 2014 Hovedveileder: Jan Andor Foosnæs, ELKRAFT Medveileder: Hans Finstad, NTE

Detaljer

Statnett Årsrapport 2

Statnett Årsrapport 2 Årsrapport 2007 innhold Dette er Statnett 4 Nøkkeltall 5 Intervju med Odd Håkon Hoelsæter 6 Slik er kraftmarkedet bygd opp 8 Hvem har ansvar for hva? 10 Statnetts virksomhet 12 Nettvirksomheten 14 Sentralnettordningen

Detaljer

Forslag til endring i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endring i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endring i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Endringer vedrørende gjennomfakturering 1 2015 HØRINGSDOKUMENT Forslag til

Detaljer

Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Oppsummering av høringsuttalelser og fastsettelse av forskriftsendringer vedrørende innføring

Detaljer

NORD POOL ASA ÅRSRAPPORT 2004

NORD POOL ASA ÅRSRAPPORT 2004 NORD POOL ASA ÅRSRAPPORT 2004 Innhold Dette er Nord Pool... 4 Nord Pools produkter... 5 Kort historikk... 6 Årets hendelser... 6 Nøkkeltall 1996 2004... 7 Administrerende direktørs artikkel... 8 Internkontroll...

Detaljer

Samarbeid om tilsyn med kraftmarkedet. Anbefalinger om fremtidig samarbeid mellom Konkurransetilsynet, Kredittilsynet og NVE

Samarbeid om tilsyn med kraftmarkedet. Anbefalinger om fremtidig samarbeid mellom Konkurransetilsynet, Kredittilsynet og NVE Samarbeid om tilsyn med kraftmarkedet Anbefalinger om fremtidig samarbeid mellom Konkurransetilsynet, Kredittilsynet og NVE Samarbeid om tilsyn med kraftmarkedet Anbefalinger om fremtidig samarbeid mellom

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv.

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. Høringsdokument 1. juli 2005 03635378 10 2005 04959822 D O K U M E N T Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. høringsdokument

Detaljer

Er norsk strøm «skitten»? En vurdering av ordningene med opprinnelsesgarantier og varedeklarasjon av kraftleveranser. xx. måned år

Er norsk strøm «skitten»? En vurdering av ordningene med opprinnelsesgarantier og varedeklarasjon av kraftleveranser. xx. måned år Er norsk strøm «skitten»? En vurdering av ordningene med opprinnelsesgarantier og varedeklarasjon av kraftleveranser xx. måned år 14. august 2013 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Sammendrag... 4 1. Opphavet

Detaljer

Norsk bransjenorm for opprinnelsesgaranterte kraftavtaler fra fornybar energi

Norsk bransjenorm for opprinnelsesgaranterte kraftavtaler fra fornybar energi Norsk bransjenorm for opprinnelsesgaranterte kraftavtaler fra fornybar energi Utarbeidet av: Point Carbon as Dato: 17. april 2007 Versjon: 1.1 Markedsførings- og verifikasjonsnorm Versjon 1.0-1 - Formål

Detaljer

Årsrapport 2014 Norsk

Årsrapport 2014 Norsk Norsk Innhold Konsernsjefens betraktninger 4 Statnetts strategi 6 Dette er Statnett 8 Statnetts oppgaver 8 Organisasjonsstruktur 9 Presentasjon av konsernledelsen 10 Høydepunkter 2014 12 Mellomlandsforbindelsen

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V.

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Norsk Ediel-standard PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Versjon: 4.0 Oppdatering: I Status: For implementering Dato: 6. februar 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD...

Detaljer

H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g. Hvite sertifikater og energispareforpliktelser

H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g. Hvite sertifikater og energispareforpliktelser H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g Hvite sertifikater og energispareforpliktelser Innhold Sammendrag... 3 Innledning...4 Formål og definisjon...4

Detaljer

Forskrift om elsertifikater

Forskrift om elsertifikater Forskrift om elsertifikater Fastsatt av Olje- og energidepartementet den 16. desember 2011 med hjemmel i lov 24. juni 2011 nr. 39 om elsertifikater 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 18, 21, 23, 28, 30, jf.

Detaljer

Rapport 2007-047. Nye måleteknologier

Rapport 2007-047. Nye måleteknologier Rapport 2007-047 ECON-rapport nr., Prosjekt nr. 52420 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-7645-903-6 GDH/SSk/mbh, AJe, 7. mai 2007 Offentlig Utarbeidet for Norges vassdrags- og energidirektorat ECON Postboks

Detaljer

Prosjektrapport. Lokalproduksjon fra solcelleanlegg

Prosjektrapport. Lokalproduksjon fra solcelleanlegg Eksperter i Team 2012 Prosjektrapport Smartgrids Lokalproduksjon fra solcelleanlegg av Gruppe 4 Jørgen Moe Sandvik Mikkel Solberg Marius Hansen Simon Årdal Aarseth Rapport levert: 01.05.2012 Faculty of

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Høringsdokument 19. februar 2007 Norges vassdrags- og energidirektorat 2007

Detaljer

Godkjent referat fra NEE møte tirsdag 5. februar 2013

Godkjent referat fra NEE møte tirsdag 5. februar 2013 Godkjent referat NEE møte Dato: Tirsdag 5. februar 2013 Tid: 9:00 15:00 Sted: Radisson blu hotell, Gardermoen Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe 20. februar 2013 Deltagere: Vedlegg: Godkjent

Detaljer

Verdipapiroppgjøret i Norge

Verdipapiroppgjøret i Norge Verdipapiroppgjøret i Norge Hva betyr utviklingen i Europa for det norske systemet? Vigdis Husevåg, seniorrådgiver i Bankavdelingen, og Kristin Bjerkeland, rådgiver i Avdeling for finansiell infrastruktur

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT TET4850 EiT SMART GRIDS VÅR 2013 FORBRUKER OG NETTSELSKAPS FORDELER VED INNFØRING AV AVANSERTE MÅLE- OG STYRINGSSYSTEM 03.04.

PROSJEKTRAPPORT TET4850 EiT SMART GRIDS VÅR 2013 FORBRUKER OG NETTSELSKAPS FORDELER VED INNFØRING AV AVANSERTE MÅLE- OG STYRINGSSYSTEM 03.04. PROSJEKTRAPPORT TET4850 EiT SMART GRIDS VÅR 2013 FORBRUKER OG NETTSELSKAPS FORDELER VED INNFØRING AV AVANSERTE MÅLE- OG STYRINGSSYSTEM 03.04.2013 Gruppe 5 Espen Aas Sviland Amund Strømnes Øverjordet Tommy

Detaljer

Konkurranse og effektivitet i sluttbrukermarkedet for kraft

Konkurranse og effektivitet i sluttbrukermarkedet for kraft Konkurranse og effektivitet i sluttbrukermarkedet for kraft Rapport utarbeidet for NVE Oslo, 7/8-2006 Jørgen Bjørndalen, Svein Roar Brunborg - 1 - Innhold 1 Innledning...3 1.1 Bakgrunn...3 1.2 Kraftkontrakter

Detaljer

Systemdrifts- og markedsutviklingsplan 2014-20. Tiltaksplan for sikker og effektiv drift av kraftsystemet

Systemdrifts- og markedsutviklingsplan 2014-20. Tiltaksplan for sikker og effektiv drift av kraftsystemet Systemdrifts- og markedsutviklingsplan 2014-20 Tiltaksplan for sikker og effektiv drift av kraftsystemet Tiltaksplan for sikker og Forord Statnett skal sørge for sikker og. I rollen som systemansvarlig

Detaljer

Å rs rap p o r t o m 2001 2001 b e t a l i n g s fo rm i d l i n g a p r i l 2 0 0 2

Å rs rap p o r t o m 2001 2001 b e t a l i n g s fo rm i d l i n g a p r i l 2 0 0 2 Årsrapport om betalingsformidling 21 april 22 Årsrapporten om betalingsformidling kommer ut en gang i året. Rapporten er også tilgjengelig på internett under Norges Banks hjemmeside: www.norges-bank.no

Detaljer

Ot.prp. nr. 114. Om lov om endringer i forbrukerkjøpsloven (lovregulering av strømavtaler) (2004 2005) Justis- og politidepartementet

Ot.prp. nr. 114. Om lov om endringer i forbrukerkjøpsloven (lovregulering av strømavtaler) (2004 2005) Justis- og politidepartementet Justis- og politidepartementet Ot.prp. nr. 114 (2004 2005) Om lov om endringer i forbrukerkjøpsloven (lovregulering av strømavtaler) Særskilt vedlegg: NOU 2004: 4 Lovregulering av strømavtaler sluttet

Detaljer