AVREGNINGSANSVARLIG VIRKSOMHETS RAPPORT. Virksomhetsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AVREGNINGSANSVARLIG VIRKSOMHETS RAPPORT. Virksomhetsrapport 2013 1"

Transkript

1 AVREGNINGSANSVARLIG VIRKSOMHETS RAPPORT 2013 Virksomhetsrapport

2 2 Virksomhetsrapport 2013

3 INNHOLD Avregningsansvarlig 2013 side 4 Balanseavregning side 6 Statnett skal etablere datahub side 10 Systemstøtten for Ediel (SSE) side 12 Ediel - litt historie side 14 Registeransvarlig for Opprinnelsesgarantier side 16 Elsertifikater side 20 Regnskap side 24 Noter side 26 Revisors beretning side 28 Risk Management Review Report side 30 Om avregningsansvarlig side 31 Virksomhetsrapport

4 Avregningsansvarlig 2013 Avregningsansvarlig skal i henhold til energiloven sørge for at all innmating og alt uttak av elektrisk energi blir korrekt avregnet slik at det oppnås økonomisk balanse i kraftmarkedet. I tillegg skal avregningsansvarlig utstede opprinnelsesgarantier for de som ønsker det, for kraft produsert i Norge. Statnett SF forvalter i henhold til konsesjon rollen som avregningsansvarlig. Fra 2012 ble Statnett i henhold til lov om elsertifikater gitt rollen som registeransvarlig for elsertifikatregisteret. Dette gjøres i nært samarbeid med avregningsansvarlig. Nytt fra 2013 er at Avregningsansvarlig også skal utrede og utvikle felles IKT-løsninger for kraftmarkedet, også kalt datahub-prosjektet. Denne rapporten vil gjennomgå både avregningsansvarlig og elsertifikat-registeret sin virksomhet. Rollen som Avregningsansvarlig er i hovedsak en operativ rolle hvor vi rutinemessig utfører opp gaver som er helt nødvendige for at kraft marke det skal fungere i henhold til lover og forskrifter. Å sikre en forutsigbar, sikker og stabil drift er derfor svært viktig for oss. Dette framheves også av NVE som etter sitt siste tilsyn uttrykker at hovedinntrykket etter tilsynet er at Statnett har god kontroll og god oversikt over sin virksomhet som avregningsansvarlig, og at avregningen generelt fremstår som veldrevet. Samtidig går vel så mye tid med til oppgaver knyttet til å videreutvikle og forbedre våre tjenester. Kraftmarkedet er i stadig utvikling og 2013 var ikke noe unntak i så måte. De to store prosjektene har vært etableringen av felles nordisk balanseavregning (NBS) og utviklingen av en datahub for kraftmarkedet. Prosjekter som i stor grad vil påvirke alle aktører og som legger til rette for en betydelig effektivisering av kraftmarkedet. En viktig milepel i NBS-prosjektet var etableringen av esett Oy som et felleseid 4 Virksomhetsrapport 2013

5 selskap mellom Statnett, Svenska Kraftnät og Fingrid. Selskapet skal stå for den operative delen av balanse avregningen i landene og skal etter planen levere tjenester fra slutten av Datahub er et enda større prosjekt og er derfor skilt ut i en egen prosjektorganisasjon som etter hvert vil gå over til en driftsorganisasjon. Det bringer oss inn på neste område, et område vi hele tiden har fokus på å forbedre; Kundenes tilfredshet med våre tjenester. Innenfor alle Avregningsansvarliges hovedområder har vi daglig kundekontakt på telefon og e-post. I tillegg møter vi kundene direkte i kundemøter og i faste fora som Kundeforum for balanseavregning og Norsk Ediel Ekspertgruppe. I både datahub- og NBS-prosjektet har vi etablert råd og utvalg med aktørene. Aktiv kundeinvolvering er etter vår erfaring alltid nyttig og en vesentlig faktor for å finne de gode løsningene slik at vi sammen lykkes. Hvert andre år gjennomføres derfor kundeundersøkelser og i undersøkelsen 2013 fikk vi en tilfredshet på hele 91 %. Dette gode resultatet oppleves som veldig motiverende og bidrar sterkt til å inspirere oss til videre utvikling av våre tjenester. Videre i denne rapporten vil vi gjennomgå hvert av områdene innunder avregningsansvaret. Først balanseavregningen som er vår hoved oppgave og som sikrer økonomisk balanse i kraftmarkedet. Deretter omtales datahub- prosjektet og systemstøtten for Ediel som får kraftmarkedet til å fungere. Så opprinnelsesgarantiordningen som i sum representerer en betydelig verdiskapning for norske produsenter, der garantier for 124,4 TWh ble utstedt i Og til sist gis en gjennomgang av oppgaven som registeransvarlig for el sertifikatene i Norge. God lesing! Oslo, 27. mai 2014 Avregningsansvarlig Ole Jacob Høyland Direktør Virksomhetsrapport

6 Balanseavregning 1 Med balansekraft menes summen av de passive ubalansene, mens regulerkraft er totalt aktiverte reguleringsvolum både automatiske og manuelle Statnett har siden 1997 hatt ansvaret for å avregne ubalansene i det norske kraftmarkedet, såkalt balanseavregning. Balanseavregningen skal sørge for at all innmating og alt uttak av elektrisk energi blir korrekt avregnet, slik at det oppnås økonomisk balanse i kraftmarkedet. Dette innebærer at Balanseavregningen fungerer som en oppgjørssentral av regulerkraft som sammenstiller all planlagt produksjon og handel med virkelig forbruk og produksjon. Dette gjøres for alle balanseansvarlige aktører som kan handle i engrosmarkedet for kraft. Det er per i dag ca. 150 balanseansvarlige kunder som Balanseavregningen ukentlig fakturerer og krediterer oppgjøret for differansen mellom planlagte og virkelige volum. Omsetningen i regulerkraftmarkedet var i 2013 på 9,9 TWh. TWh KJØP SALG Balansekraft 1 - forbruk Balansekraft - produksjon 6,2 7,0 1,4 1,4 Regulerkraft 2,3 1,5 Totalt 9,9 9,9 Ved beregning av regulerkraft er det to separate balanser: én for produksjon og én for forbruk og handel. I produksjonsbalansen beregnes det hvor mye faktisk produksjon avviker fra planlagt produksjon, etter at det er justert for eventuelle reguleringer. Denne passive produksjonsubalansen prises etter en to-pris modell. Dette innebærer at ubalanseprisen avhenger av om ubalansen støtter opp om totalsystemets behov eller ikke, og aktøren vil alltid få den dårligste prisen av spotprisen og regulerkraftprisen. Følgelig har produsentene et økonomisk incentiv til å overholde sine produksjonsplaner. Dette er ikke tilfelle for liten, uregulert kraftproduksjon som har blitt gitt unntak fra to-prisavregningen. Etter forskrift om måling og avregning 4.2 andre ledd skal liten kraftproduksjon der total installert ytelse ved kraftstasjonen er under 3MW, avregnes som forbruk. I forbruks- og handelsbalansen sammenstilles forbruket med all handel og eventuell planlagt produksjon. Forbruksubalansen prises etter en én-pris modell hvor ubalansen alltid kjøpes eller selges til gjeldende regulerkraftpris i hovedretning i det tilhørende prisområdet. Balanseavregningen finansierer virksomheten gjennom gebyrer samt to-prisinntekter. Kostnads basen som belastes de balanseansvarlige omfatter administrative kostnader og IT-kostnader samt en andel av systemdriftskostnadene. INNTEKTER Gebyr forbruk Gebyr produksjon Volumgebyr forbruk To-prisinntekt produksjon Månedsgebyr Totalt MNOK 2,5 MNOK 1,3 MNOK 18,6 MNOK 50,8 MNOK 0,9 MNOK 74,1 MNOK Systemdriftskostnadene som dekkes gjennom balanseavregningen er en andel av de faktiske reservekostnadene og operative kostnader forbundet med balansehåndteringen. De operative kostnadene består av administrative kostnader 6 Virksomhetsrapport 2013

7 Balanseavregningen gir oss svaret på hvor godt vi har truffet på våre produksjonsplaner og prognoser. Harmonisert balanseavregning gir oss et kraftig initiativ til å minimere ubalansen. Vi mottar avregningsdata via EDI, dette effektiviserer kontrollen av balanse avregningen. Det er likevel nyttig å ha en oversiktlig balanseweb tilgjengelig når det oppstår avvik. Jeg håper balanseweben blir brukt som utgangspunkt når NBS innføres. Min erfaring er at henvendelser til balanseavregningen besvares raskt og profesjonelt. Rune Alstrup Furre Produksjonsplanlegger og avregningsansvarlig Agder Energi Kraftforvaltning samt IT-kostnader. Reservekostnadene er kostnader forbundet med primærreserver og tertiærreserver. Primærreserver er automatiske reserver som anskaffes for å sikre momentan balanse og en tilstrekkelig frekvenskvalitet. Kostnadene til tertiærreserver er kostnader ved å sikre tilgjengelig reguleringsressurser også i vintersesongen. Dette gjøres gjennom regulerkraftopsjonsmarkedet. Kostnadene omfatter også aktivert tertiærreserve mot systemets hovedretning. ANDEL SYSTEMDRIFTS KOSTNADER Primærreserver Tertiærreserver Administrasjon og IT Totalt MNOK 52,5 MNOK 8,2 MNOK 12,5 MNOK 73,2 MNOK Da to-prisinntektene og systemdriftskostnaden kan variere relativt mye, er det utfordrende å balansere inntekts- og kostnadssiden fra år til år. Selv om Avregningsansvarlig ønsker å holde gebyrene på et forutsigbart og stabilt nivå, kan det oppstå behov for justeringer underveis i året. Den gjeldende gebyrstrukturen har vært uendret siden januar 2010, til tross for betydelig forventet underskudd. Dette for å tære på en akkumulert merinntekt. Gjeldende gebyrer siden 25. januar 2010 Gebyr forbruk 0,02 NOK/MWh Gebyr produksjon 0,01 NOK/MWh Volumgebyr forbruk 1,40 NOK/MWh Månedsgebyr 500 NOK/mnd SIKKERHETSSTILLELSE Som Avregningsansvarlig er Statnett motpart og garantist for oppgjørene i regulerkraft markedet. Statnett har således en oppgjørsrisiko, og Avregningsansvarlig er gjennom konsesjonen pålagt å ha tilstrekkelig sikkerhet for opp fyllelse av de avtaler det tres inn i. Sikkerhet stilles på en pantsatt depotkonto eller i form av en bank garanti, i en av Statnett sine til knyttede og godkjente depotbanker. For å være godkjent som depotbank må bankene til enhver tid oppfylle Statnetts krav til rating. På ukentlig basis beregnes det et sikkerhetskrav basert på aktørenes handel, utestående fordringer samt regulerkraftprisen. Det er angitt kriterier for tilfeller der det er anledning til å avvike fra bruk av normalt formelkrav. I 2013 ble det innført daglig automatisk saldoinnlesing fra depotbankene og nye rutiner for sikkerhetsstillelse. Dette har bidratt til mer effektiv sikkerhetsstillelse og redusert mulighet for feil. Virksomhetsrapport

8 MARKEDSOVERVÅKNING En velfungerende markedsovervåkning er nødvendig for å kunne opprettholde moderate sikkerhets krav mot de balanseansvarlige. Balanse avregningen overvåker kontinuerlig aktørenes handel og prisutviklingen i markedet som et ledd i å redusere motpartsrisikoen forbundet med balanseoppgjøret. Unormal handels adferd vil kunne resultere i ekstraordinære tiltak fra Balanseavregningen mot en balanseansvarlig aktør. Dette kan være gjennom økte sikkerhetskrav, strengere krav til rapportering eller i ytterste konsekvens eksklusjon fra engros markedet. Også brå endringer i prisutviklingen vil kunne påvirke Statnetts motpartsrisiko vesentlig og resultere i ekstraordinære sikkerhetskrav mot de balanseansvarlige. En annen viktig oppgave for Statnett er å sikre at de balanseansvarlige aktørene opptrer i tråd med Energiloven og forskrifter gitt i medhold av denne, herunder kravet om å planlegge seg i balanse. Dette er vesentlig for å sikre en mest mulig stabil drift av kraftsystemet og at kostnadene forbundet med systemdriften begrenses. En tett oppfølging av ubalansene er også viktig for å sikre like vilkår for alle aktører og en pålitelig referansepris. Balanseavregningen analyserer ukentlig aktørenes ubalanser og ved unormale observasjoner tas det kontakt med aktørene. I løpet av 2013 var Statnett i kontakt med flere aktører angående deres ubalanser. Det ble også avholdt møter med enkelte balanse ansvarlige kunder. Disse møtene har vært avholdt både med aktører med et forbedringspotensial med tanke på balanseplanlegging, og som et ledd i å få bedre innblikk i de balanseansvarliges prosesser, utfordringer og erfaringer. Statnett har siden 2008 publisert en månedlig ubalanserapport med informasjon om ubalanser og nyttig markedsinformasjon for det norske kraftmarkedet. I 2013 ble en ny versjon av månedsrapporten publisert. Den nye versjonen fokuserer fremdeles på ubalansene fra siste avregnede måned, men nøkkel verdiene og fremstillingen av disse er ny. Videre har Avregnings ansvarlig innført spesifikke kriterier for hvordan den enkelte balanseansvarliges ubalanser vurderes, og vurderingen gjøres nå også per prisområde. Statnett vurderer og rangerer hver enkelt aktør etter deres evne til å planlegge seg i balanse. KUNDEFORUM Kundeforumet er et informasjons- og diskusjonsforum opprettet av Statnett, og har en rådgivende rolle overfor Statnett. Formålet er å bidra til utvikling av balanseavregningstjenesten for å fremme verdiskapning hos de balanseansvarlige selskaper. Kundeforumet skal også skape mulighet for innspill og diskusjon om temaer som tas opp av forumets medlemmer eller av Statnett. 8 Virksomhetsrapport 2013

9 Kundeforumet består av medlemmer fra balanseansvarlige selskaper, netteiere som er oppgavegivere til Statnett i Balanseavregningen og Statnett. Det ble avholdt to møter i Av sakene som ble diskutert kan NBS (Nordic Balance Settlement), Elhub og det felles norsksvenske Elsertifikatmarkedet nevnes. Mer informasjon om kundeforumet, dets representanter og møtereferat finnes på våre nettsider. NORDIC BALANCE SETTLEMENT (NBS) For å bidra til et mer velfungerende nordisk kraftmarked og legge til rette for et felles nordisk sluttbrukermarked har Statnett sammen med Fingrid og Svenska Kraftnät besluttet å innføre en felles nordisk balanseavregning. Prosjektet startet opp i 2010 og felles balanseavregning skal etter planen settes i drift mot slutten av En viktig milepæl ble nådd i 2013 da det felleseide selskapet esett Oy ble etablert. esett ble opprettet i Finland og vil ha ansvaret for det operative arbeidet knyttet til balanseavregningen. For å betjene nasjonale markeder vil det også være lokal representasjon i esett fra Statnett og Svenska Kraftnät. esett utarbeidet i 2013 kravspesifikasjonen for det nye avregningssystemet og inngikk avtale med en leverandør. Utviklingen av IT-systemet startet i 2014 med tanke på leveranse i første halvår Det har også blitt jobbet med et nytt meldingsformat som vil innføres med NBS. For å dra nytte av de storskalafordeler som en harmonisert balanseavregning gir er det viktig at også kommunikasjonen mellom aktører harmoniseres. Detaljene rundt det xml-baserte meldingsformatet ferdigstilles i løpet av 1. halvår NBS referansegruppe har avholdt flere møter i Referansegruppen består av to representanter fra bransjen og en fra regulator i hvert land. NBS har også opprettet websiden for å dele informasjon med markedet. Den nye avregningsmodellen vil innebære endringer for norske så vel som utenlandske aktører. Eksempelvis vil norske netteiere med den foreslåtte modellen få et skjerpet krav til rapportering av målerdata og rapportering med en daglig syklus. En forlenget frist for endelig rapportering av måleverdier vil medføre et forskjøvet balanseoppgjør sammenlignet med dagens norske modell. En stor endring i Norge vil være innføringen av nettavregningsområder som grunnlag for avregningsmodellen. Utarbeidelse av definisjon for disse samt arbeidet med å definere nettavregningsområdene sammen med netteierne vil være viktig i KUNDETILFREDSHETS- UNDERSØKELSE Balanseavregningen utførte i 2013 en ny kundetilfredshetsundersøkelse. Det var svært gledelig for oss at man opprettholdt de meget gode resultatene man har hatt de siste årene. Hele 91 % av kundene svarte at de totalt sett er godt fornøyd med Avregningsansvarlig. At heller ingen har uttrykt misnøye med Avregningsansvarlig er også en sterk tillitserklæring. Kundene er spesielt fornøyd med service og integritet, men også på samarbeid og webløsninger scorer man høyt. Størst forbedringspotensial har våre kontaktfora da mange uttrykker ikke å ha kjennskap til de etablerte fora. Undersøkelsen gir en viktig pekepinn på hvordan kunden oppfatter driften av Balanseavregningen og de tjenestene som tilbys, og en viktig pekepinn i vårt arbeid med kontinuerlige forbedringer. Avregningsansvarlig vil jobbe videre for å sikre fornøyde kunder også i tiden fremover. UTVIKLING AV IT-VERKTØY I 2013 ble det innført automatisk kommunikasjon med depotbankene og jobbet med forbedringer på balanseweb. BalanseWeb ble før sommeren 2014 relansert med nytt design og en del forbedringer i rapporter og for tilgjengeliggjøring av informasjon på sidene. AVREGNINGSKONFERANSEN Avregningsansvarlig arrangerer årlig en konferanse for avregningsmiljøene i Norge. Konferansene omhandler relevante temaer knyttet opp til prosessene i og rundt oppgjørene i kraftmarkedet. Konferansen ble arrangert i Ålesund og nærmere 200 deltakere hadde flotte dager der. Vi inviterer til nye, spennende konferanse dager i Tromsø i november Virksomhetsrapport

10 Statnett skal etablere datahub BAKGRUNN OG MANDAT I juni 2011 vedtok NVE forskriftsendringer som pålegger innføring av avanserte måle- og styrings systemer (AMS). Det medfører at stort sett alle målepunkter i Norge skal ha en AMSmåler installert med toveis kommunikasjon som skal foreta timemåling og gjøre verdiene tilgjengelige minst en gang i døgnet. Kravene til AMS skal være oppfylt innen AMSkravene som nettselskapene nå står ovenfor er omfattende og det kreves raskere og mer effektiv kommunikasjon mellom nettselskaper og kraftleverandører for å ta ut potensialet som ligger i AMS teknologien. Som følge av dette vedtok NVE innføring av en felles IKT-løsning i kraftmarkedet i form av en datahub. Statnett har gjennom Avregningskonsesjonen fått oppgaven med å etablere datahub i Norge. Våren 2012 gjennomførte vi prosjektet Effektivt sluttbrukermarked for kraft (ESK) for å utrede felles IKT-løsninger. Prosjektet konkluderte med en anbefaling til NVE om etablering av en nasjonal måleverdidatabase, eller en såkalt datahub. Etter behandling i NVE og OED fikk vi 28. mai 2013 brev fra NVE hvor de støtter anbefalingen vår, og hvor de videre ber oss om å sette i gang arbeidet med å etablere en datahub for kraftmarkedet. De legger til grunn at første versjon av datahub skal være i operativ drift innen 1. oktober HVA INNEBÆRER EN DATAHUB Sluttbrukermarkedet for kraft er i dag basert på et mange-til-mange forhold mellom kraftleverandører og nettselskaper. For at en kraftleverandør skal kunne drive sin virksomhet er han avhengig av kontinuerlig informasjonsutveksling med sluttbrukernes nettselskaper. Datahub representerer en ny rolle i form av et sentralt bindeledd mellom nettselskapene og kraftleverandørene som gjør at alle aktørene bare har et grensesnitt å forholde seg til. Forskjellen er illustrert i figuren nedenfor. Nettselskaper Alle snakker med alle Måleverdier Anleggsinformasjon Kundeinformasjon Leverandørbytter Flytting Fellesfakturering Kraftleverandører A B C D Alle snakker med Datahub Nettselskaper Kraftleverandører Datahub A B C D Virksomhetsrapport 2013

11 En forutsetning for datahub er at den skal løse oppgaver som nettselskapene ellers måtte ha løst hver for seg i form av sin rolle som naturlig monopol. Datahub skal altså ikke løse oppgaver som kraftleverandører og markedet kan løse. Detaljmarkedet for banktjenester er i stor grad basert på felles IKT-tjenester gjennom den såkalte BBS-modellen (nå Nets). Det kan dras en parallell fra bankmarkedet til en datahub for kraftmarkedet. HVORFOR DATAHUB Utredningen vi gjennomførte våren 2012 viste at en datahub for målerverdier er den mest effektive løsningen, når innføringen av AMS medfører økte datamengder som skal utveksles mye hurtigere. En datahub vil også være best egnet til å støtte opp under det teknologiske potensialet som ligger i AMS i forhold til smarte tjenester for både nettselskaper, leverandører og sluttkunder. Videre vil en datahub mest effektivt kunne muliggjøre integrasjon av nasjonale markeder, i første rekke et felles nordisk sluttbrukermarked. Sist men ikke minst viste ut redningen at en datahub representerer potensielle kostnadsbesparelser for bransjen på ca. 4-8 MRD NOK, inklusiv kostnadene ved etablering og drift av datahub. HVORDAN SKAL DATAHUB INNFØRES Høsten 2013 etablerte Statnett prosjektet Elhub og har i hovedsak jobbet med konseptvalg og kravspesifikasjon til IT system i samarbeid med aktørene i bransjen, i tillegg til NVE og Datatilsynet. Prosjektet er organisert i henhold til Statnett sin prosjektstyringsmodell, med prosjektstyre og separat prosjektorganisasjon. Store deler av prosjektorganisasjonen vil gå over til å bli en driftsorganisasjon etter Prosjektet har et bransjeråd med 18 representanter fra like mange selskaper, samt ulike ekspertgrupper med i alt 26 deltakere fra bransjen. I tillegg skal ekstern kvalitetssikrer rapportere til NVE og bransjerådet. Prosjektet opplever god støtte fra bransjen. OVERORDNET TIDSPLAN AMS skal være fullt implementert innen 2019 og datahub må være implementert i god tid før denne fristen for at markedet kan få en gradvis overgang etter hvert som AMS rulles ut. I 2014 vil prosjektet fokusere på arbeidet med en god kravspesifikasjon og grundig anskaffelsesstrategi. I tillegg vil det jobbes med forberedelser til migrering av data, et arbeide som vil involvere alle aktørene i bransjen. Virksomhetsrapport

12 Systemstøtten for Ediel (SSE) Ediel er en standard for elektronisk datainformasjon i kraftmarkedet som ble forskriftsbelagt i 1999 (forskrift 301 om Måling, avregning mv.) av NVE. Ediel-standarden har i det siste tiåret spilt en sentral rolle i effektivisering av kraftbransjen og er i dag helt avgjørende for et velfungerende engros- og sluttbrukermarked. Hvert år forekommer det hundretusener av leverandørskifter og denne skifteprosessen genererer sammen med andre forretningsprosesser mange millioner Ediel-meldinger årlig. SSE skal sikre at avtalt Ediel-standard følges av aktørene i bransjen. Dette gjøres for det første i samarbeid med bransjen gjennom detaljert utarbeidelse og dokumentasjon av standarden. Til dette formålet er Norsk Ediel Ekspertgruppe (NEE) opprettet, et forum hvor representanter fra bransjen deltar for å diskutere problemstillinger knyttet til forretningsprosesser og Ediel-standarden. For det andre forvalter SSE en testapplikasjon for sertifisering av Ediel-meldinger, den såkalte Edielportalen, Fra 1. januar 2002 ble det påkrevd for alle aktører å være sertifisert i Edielportalen for å kunne drive Ediel meldingsutveksling. Sertifiseringen består av en typegodkjenningstest for systemleverandørene og en kommunikasjonstest for aktørene. I Edielportalen tilbys også et komplett adresseregister for alle aktører hvor aktørene er pålagt å vedlikeholde blant annet sine kommunikasjonsadresser for Ediel. I tillegg driver SSE en helpdesk-funksjon knyttet til Edielportalen. NUBIX er en tjeneste som SSE forvalter for å effektivisere leverandørskifteprosessen. NUBIX tillater kraftleverandøren å innhente kundens målepunkt-id hos det aktuelle nettselskapet slik at leverandørbytte kan gjennomføres uten unødige hindringer. NUBIX fungerer som en sentral/hub som videreformidler forespørselen til riktig nettselskap ved hjelp av postnummeret. Tjenesten er bygget opp som en web-service og alle nettselskap er påkrevd å implementere denne tjenesten i sitt system hvor SSE har tilrettelagt teknologi og grensesnitt for aktørene. Det ble registrert rekordmange søk i STATISTIKK OVER ANTALL SØK I NUBIX FRA 2008 TIL Virksomhetsrapport 2013

13 NEE I 2013 NEE har i tråd med mandatet arbeidet med vedlike hold av Ediel-standarden også i Driften av NEE er også løpende forbedret, i 2013 blant annet gjennom klarere regler for utpeking av NEE-deltakere til norske og internasjonale bransjeprosjekter. I tillegg til de ordinære NEEmøtene er prosjektet vedrørende gjennomfakturering av nettleie via kraftleverandør sluttført, og prosjektrapporten er oversendt oppdragsgiverne EnergiNorge og Bransjestandardiseringsorgan (BSO), samt NVE. INTERNASJONALT På nordisk nivå er det i 2013 arbeidet med en teknisk kravspesifikasjon til et felles nordisk sluttbrukermarked. Kravspesifikasjonen inneholder tekniske krav til meldingsutveksling for forretningsprosesser for eksempelvis leverandørskifte, flytting, målerbytte og rapportering av målerverdier, og rapporten vil danne grunnlag for videre spesifikasjon av meldings utvekslingen mellom de nordiske landene. Målet er et harmonisert regelverk og en felles meldingsstandard for et nordisk sluttbrukermarked fra NEE har i 2013 deltatt aktivt i dette arbeidet, både gjennom tre oppnevnte deltakere i den nordiske prosjektgruppen, i en egen norsk referansegruppe for prosjektet og gjennom status oppdateringer og i ordinære NEE-møter. Med tanke på NBS har NEE bidratt med to deltakere til en nordisk prosjektgruppe for meldingsutveksling, samt en egen norsk referanse gruppe, som instans for utvidede nasjonale diskusjoner og innspill til den nordiske gruppen. Systemstøtte for Ediel er aktiv deltager i bl.a. ebix, ENTSO-E, NEG og jobber aktivt med å påvirke nordiske og europeiske organisasjoner til å lage standarder som er så effektive som mulig sett med norske øyne. HVA SKJER FRAMOVER Den nye Edielportalen er blitt litt forsinket, men utviklingen er nå i sluttfasen med tanke på publisering før sommeren Endringene av portalen er gjort basert på innspill fra aktørene, og vil gi økt brukervennlighet. NEE arbeidet i 2013 med et prosjekt for å spesifisere forretningsregler for viderefakturering av nettleie gjennom kraftleverandørene. Prosjektet så at NEEs mandat og myndighet nødvendiggjorde en revisjon av mandatet til kun å skulle levere et forslag til teknisk løsning, og denne prosjektrapporten er sluttført og levert oppdragsgiverne Energi Norge og BSO, samt NVE. Det forventes regulering fra NVE knyttet til denne ordningen før sommerferien 2014, før NEE eventuelt viderefører arbeid med konkretisering og implementering av en teknisk løsning. Etableringen av en norsk datahub pågår gjennom prosjekt Elhub, og NEE holdes oppdatert på prosjektets status og vil være en aktiv bidragsyter til detaljering av nye prosesser her. I tillegg vil man se på koordinering av NEE og arbeidsgrupper etablert spesielt for Elhub, både på kort og lang sikt, og SSE vil samlokaliseres med Elhub-prosjektet for å sikre ytterligere koordinering og uthenting av synergier. I et nordisk perspektiv er NordREG godt i gang med etableringen av NBS og et harmonisert nordisk sluttbrukermarked for kraft HNR (Harmonised Nordic Retail Market). Ambisjonene til NordREG er nå å innføre felles prosesser for nordisk balanseavregning i første kvartal 2016 og et rammeverk for et felles nordisk sluttbrukermarked for kraft i løpet av NordREG har mottatt prosjektrapporten for Harmonisert Nordisk Sluttbrukermarked (HNR). Etter offentlig høring våren 2014 vil NordREG levere denne som en del av underlaget for beslutning på nordisk ministernivå om videreføring av arbeidet. Basert på dette er NEE klare til igjen å delta aktivt i utvikling av meldingsstandarder og detaljering av prosesser i forbindelse i den videre implementeringen av et harmonisert nordisk kraftmarked. Virksomhetsrapport

14 Ediel - litt historie Norge var blant de første land i verden som deregulerte kraftmarkedet. Et deregulert kraftmarked er karakterisert ved at hver aktør har avtaler og informasjonsutveksling med mange andre aktører i et mange-til-mange forhold. For å møte utfordringene innenfor krafthandel og for å være i stand til å operere i et deregulert kraftmarkedet er det påkrevd med felles standarder for informasjon og kommunikasjon som tilrettelegger for systemer med høy grad av automatisering. I januar 1993 startet Statnett Marked (nå Nord Pool Spot) et prosjekt for å definere et sett med standard meldinger for kjøp og salg av elektrisk kraft på kraftbørsen. Det ble utviklet implementasjonsguider som var basert på den internasjonale EDIFACT standarden fra FN. Meldingene ble transportert mellom aktørene ved hjelp av e-post-programvare, først basert på X.400 over X.25 og senere på SMTP over Internett (TCP/IP). Med bakgrunn i implementasjonsguidene som ble utviklet for kraftbørsen startet Norge og Sverige i 1994 et samarbeid om utvikling av en tilsvarende implementasjons guide for måledata, MSCONS. Dette samarbeidet utviklet seg til et nordisk samarbeid om utvikling av felles standarder for meldingsutveksling mellom Danmark, Finland, Norge og Sverige. Edielbegrepet som vi kjenner det i dag ble etablert i For å få til en effektiv datautveksling i kraftmarkedet stiller NVE krav om bruk av MSCONS for utveksling av måledata i Samme år etablerer NVE PRODATgruppen (forløperen for dagens NEE Norsk Ediel Ekspertgruppe). Ediel vekker etterhvert også interesse utover Norden og i 2003 etableres ebix (European forum for energy Business Information Exchange) som en pan-europeisk organisasjon. ebix har i dag av medlemmer fra Belgia, Danmark, Nederland, Norge, Slovenia, Sverige og Tyskland. ebix har i dag overtatt vedlikehold og videre utvikling av de implementasjonsguider og prosess beskrivelser som i sin tid ble utviklet av Ediel Nordisk Forum. Imidlertid lever Ediel i beste velgående som et begrep på datautveksling i kraftbransjen i de nordiske landene. For eksempel vedlikeholder Nordic Ediel Group (NEG) de gamle Ediel implementasjonsguidene, som fremdeles er i bruk i de nordiske landene. I tillegg kjører NEG en del prosjekter for harmonisering av den nordiske datautvekslingen. Vi antar at det i dag utveksles i størrelsesordenen 30 millioner meldinger mellom aktørene i den norske kraftbransjen hvert år. STANDARDENE EDIEL BYGGER PÅ I et europeisk perspektiv er det i hovedsak to organisasjoner som påvirker datautvekslingen i det norske kraftmarkedet, ebix og ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity). ebix arbeider i hovedsak med datautveksling i nedstrømsmarkedet, bl.a. mellom kraftleverandører, balanseansvarlige, nettselskap og Avregningsansvarlig, mens ENTSO-E arbeider i oppstrømsmarkedet, bl.a. mellom produsenter, markedsansvarlige og systemoperatør. ebix og ENTSO-E samarbeider gjennom en teknisk arbeidsgruppe (twg) og en harmoniseringsgruppe som bl.a. har utviklet en felles rollemodell for det europeiske kraftmarkedet. Begge organisasjoner er opptatt av å modellere forretningsprosesser relatert til meldingsutveksling i kraftbransjen og begge organisasjoner baserer nye meldinger på XML syntaks. Imidlertid vedlikeholder ebix i tillegg de eksisterende EDIFACT meldingene, men basert på nye felles prosessmodeller. Ove Nesvik, EdiSys 14 Virksomhetsrapport 2013

15 Virksomhetsrapport

16 Registeransvarlig for Opprinnelsesgarantier Statnett er av Olje- og Energidepartementet (OED) utpekt som registeransvarlig for opprinnelsesgarantier. I dette registeret blir opprinnelsesgarantier utstedt i henhold til forordningene i EU sitt Fornybardirektiv 1 og norsk forskrift om opprinnelsesgarantier 2. Direktivet og forskriften gir alle produsenter av fornybar kraft en rett til å få utstedt opprinnelsesgarantier. Som registeransvarlig står Statnett for driften av det norske elektroniske registeret hvor produsenter, tradere og porteføljeforvaltere administrerer sine opprinnelsesgarantier. Opprinnelsesgarantiene kan overføres mellom aktører internt i Norge samt til og fra andre nasjonale systemer. De kan også innløses i registeret, hvor de knyttes til elektrisitetsforbruket til en sluttkunde. Opprinnelsesgarantier har en levetid på ett år. Dermed kan garantiene i registeret gå ut på dato, om de ikke innløses i løpet av levetiden. For 2013 ble det utstedt norske opprinnelsesgarantier tilsvarende 124 TWh, som er en nedgang på 8 % fra toppåret Utstedelser ble utført på basis av den fornybare kraftproduksjonen på 131 TWh og andelen som har blitt sertifisert for ordningen har økt til 95 %. Den totale kraftproduksjonen i Norge for 2013 var på 134 TWh. Av de 124 TWh sertifikatene som ble utstedt av Statnett i 2013, ble 115 TWh eller 92 prosent eksportert til registre utenfor Norge. Disse sertifikatene vil bli innløst når den norske forbruksmiksen, varedeklarasjonen, skal beregnes. Samtidig var det en import av sertifikater tilsvarende 14 TWh. Sertifikater innløst i Norge, for norsk forbruk, vil bli spesifisert i den norske varedeklarasjonen. I fjor utgjorde innløsninger ca. 15 TWh. NVE er ansvarlig for beregningen av varedeklarasjonen for Norge. En opprinnelsesgaranti tilsvarer 1 MWh fornybar produksjon og skal inneholde informasjon om produksjonsteknologi, kraftverkseier, når anlegget ble satt i drift, produksjonsperiode og utstedelses dato, samt om det mottar noen form for offentlig støtte. I Statnett utsteder vi ukentlig opprinnelsesgarantier basert på målerverdier inn rapportert fra nettselskapene. Opprinnelsesgarantiene er elektroniske sertifikater som blir satt inn på kontoen til de respek tive kontohaverne i sertifikatregisteret. 150 Utstedt Innløst Mill. opprinnelsesgarantier Eksportert Importert Virksomhetsrapport RES direktivet, 2009/28/EC. 2 FOR nr 1652

17 F.v: Morten Torgalsbøen, Anne Stine Laastad Hop, Marius Fuglerud og Stine Haugland. F.v: Kristian Bernseter, Jørgen Nafstad Møller, Sverre Hakestad, Ole Jacob Virksomhetsrapport Høyland og 2013 Jennifer 17 Holgate.

18 VAREDEKLARASJON Opprinnelsesgarantier legger til rette for at man kan separere den fysiske kraftflyten fra den fornybare verdien i kraften. Dette gjør det mulig for en kraftleverandør å tilby sine kunder en annen varedeklarasjon enn den nasjonale vare deklarasjonen som dekker forbruk som ikke er opprinnelsesgarantert. For at dette skal bli konsistent trenger man nasjonale varedeklarasjoner som i tillegg til sammensetningen i den fysiske kraftproduksjonen også reflekterer eksport, import og innløsing av opprinnelsesgarantier. Alle kraftleverandører er pålagt å varedeklarere for kildene bak leveransen av elektrisk energi. Noen leverandører velger å dekke sitt kraftsalg med opprinnelsesgarantier for å sikre at leveringen er garantert fornybar produksjon, og vil således få en individuell varedeklarasjon. For de som ikke benytter seg av dette, vil varedeklarasjonen bestå av den nasjonale forbruksmiksen publisert av NVE. Andelen fornybart forbruk har gått kraftig ned de siste årene. Årsaken til dette er den høye andelen eksporterte opprinnelsesgarantier, som blir trukket fra norsk forbruk, og som resulterer i en økt andel ukjent opprinnelse i den nasjonale varedeklarasjonen. ASSOCIATION OF ISSUING BODIES (AIB) AIB har som formål å promotere et standard isert, harmonisert og transparent system, European Energy Certificate System (EECS), for bruken av opprinnelsesgarantier blant medlemslandene i Europa. Utgangspunktet for opp rettelsen av et slikt system er basert på de ulike direktivene utarbeidet av EU som omhandler all form for produksjon og forbruk av fornybar energi tilbake til AIB har 18 medlemmer i 16 land. I tillegg er Umwelt Bundesamt i Tyskland tilknyttet AIB s sentrale hub for utveksling av opprinnelsesgarantier. Disse forholder seg til det formelle regelverket for EECS standarden og utveksling av sertifikater, EECS Rules. Dette regelverket er utarbeidet av AIB for å sikre et solid system i henhold til de ulike EU direktivenes retnings linjer og for å sikre aktørenes troverdighet i markedet. Ved å bidra i AIB utvikler Statnett troverdigheten rundt det norske systemet mot det nasjonale og internasjonale markedet. Statnett er representert i AIB s styre. Deltagelsen i AIB sikrer også kompetanse rundt Fornybardirektivet og hvordan dette bør implementeres i henhold til norsk lovgiving. 18 Virksomhetsrapport 2013

19 Utstedt per år (TWh) Kilde: AIB UK Slovenia Sverige Portogal Norge Nederland Luxembourg Italia Island Irland Frankrike Finland Spania Danmark Tyskland Sveits Belgia Østerrike Innløsning per år (TWh) Kilde: AIB UK Slovenia Sverige Portogal Norge Nederland UK Luxembourg Slovenia Italia Sverige Island Portogal Irland Norge Frankrike Nederland Finland Luxembourg Spania Italia Danmark Island Tyskland Irland Sveits Frankrike Belgia Finland Østerrike Spania Danmark Tyskland Sveits Virksomhetsrapport Belgia Østerrike

20 Markedskraft handler elsertifikater på vegne av både elsertifikatpliktige og elsertifikatberettigede aktører. I tillegg til selve handelen holder Markedskraft kontooversikt for hver enkelt aktør når det gjelder handlet volum, utstedte sertifikater, beregningsrelevant volum, innløsningsvolumer, priser osv. I vårt arbeid har både vi og kundene våre jevnlig kontakt med elsertifikatavdelingen hos Statnett. Ofte har vi spørsmål både om eksisterende løsninger hos NECS spesielt og om elsertifikatmarkedet generelt. Denne kontakten er verdifull for begge parter: Statnett får tilbakemelding om for eksempel web-portalens forbedringspotensialer, mens aktørene føler at de får konsise og korrekte svar fra serviceinnstilte og kompetente fagpersoner som kjapt setter seg inn i deres utfordringer og som alltid kommer med en tilbakemelding. Elsertifikatavdelingens medarbeidere virker alltid veldig interessert i å høre hva den enkelte aktør mener, de er hjelpsomme og løsningsorienterte, og man føler at man blir tatt på alvor. Henvendelser på telefon og mail besvares alltid raskt og på en god måte. Bård Mageli, Portfolio Manager, Markedskraft AS Elsertifikater 20 Virksomhetsrapport 2013 Den felles svensk-norske elsertifikatordningen ble innført 1. januar Målsettingen med ordningen er at det bygges ut ytterligere 26,4 TWh fornybar elektrisitetsproduksjon i Norge og Sverige sett under ett mellom 2012 og OM ELSERTIFIKATORDNINGEN Elsertifikatordningen er en markedsbasert, teknologinøytral støtteordning for fornybar energi. Dette betyr at markedskreftene bestemmer hvor utbyggingene kommer. Gjennom den lovpålagte elsertifikatplikten skal Norge og Sverige uansett finansiere halvparten av målsettingen på 26,4 TWh hver. Et elsertifikat er et elektronisk bevis på at det er produsert én MWh fornybar elektrisk energi i henhold til lov om elsertifikater. Det er to typer hovedaktører i elsertifikatmarkedet; elsertifikatberettigede og elsertifikatpliktige. Kraftverk som inngår i ordningen, får utstedt elsertifikater som kan selges i det svensknorske elsertifikat markedet. Disse kraftverkene kalles elsertifikat berettigede. Det er NVE som godkjenner elsertifikat berettigede kraftverk i Norge etter søknad. For å få rett til å motta elsertifikater må kraftverket være idriftsatt senest 31. desember Et godkjent kraftverk får rett til elsertifikater i 15 år, fratrukket den tiden det eventuelt har vært i drift før 1. januar Kraftleverandører og visse strømbrukere med egen kraftanskaffelse er pålagt å kjøpe elsertifikater for en andel av strømmen de selger eller bruker hvert år. Disse aktørene kalles elsertifikatpliktige. De elsertifikatpliktige aktørene kan selv velge om elsertifikatene kjøpes i Norge eller i Sverige. Prisen på elsertifikatene bestemmes av tilbud og etterspørsel. Etterspørselen bestemmes av hvor mye strøm som blir brukt og den fastsatte elsertifikatkvoten for hvert år. Tilbudet avhenger av hvor mye strøm som blir produsert. Er det mange som investerer i ny kraftproduksjon, blir det mange sertifikater i markedet og lavere sertifikatpris. Er det få som vil bygge kraftverk, øker elsertifikatprisen til den når et nivå som gjør at investorene kommer på banen. Den svensknorske elsertifikatordningen varer fram til 31. desember Forutsatt at ordningen fungerer 1 Gjelder kun i Norge, ikke i Sverige

21 Godkjenne produksjonsanlegg Data utveksling Forskrift/avtaler OED Produsenter Norge Avtaler Utstedelse Konsesjon Verifisere kvoteplikten Lov Måledata produksjon og kvoteplikt Nettselskaper Norge Norsk-svensk sertifikatmarked Produsenter Kvotepliktige leverandører Porteføljeforvaltere Krafthandlere Registrering av transaksjoner Registrering av transaksjoner Registeransvarlig Norge Registrering av transaksjoner Verifisere kvoteplikten Verifisere kvoteplikten Kvotepliktige leverandører Norge Kvotepliktige leverandører Sverige Produsenter Sverige Avtaler Utstedelse Registeransvarlig Sverige Måledata produksjon Nettselskaper Sverige Verifisere kvoteplikten Lov Näringsdepartementet Godkjenne produksjonsanlegg Måledata kvoteplikt etter planen forventes det utstedt til sammen 396 millioner elsertifikater i Norge og Sverige som følge av den felles ordningen. Selve handelen av elsertifikater skjer i det felles svensk-norske elsertifikatmarkedet. Markedsaktørene er elsertifikatberettigede produsenter, elsertifikatpliktige leverandører/forbrukere og porteføljeforvaltere og tradere som kjøper/ selger elsertifikater på vegne av andre, eller til egen vinning. Figuren under illustrerer det svensk- norske elsertifikatmarkedet og tilhørende relasjoner mellom aktørene i markedet. I Sverige har Energimyndigheten og Svenska Kraftnät tilsvarende roller som NVE og Statnett har i Norge. I Sverige har elsertifikatordningen eksistert siden 1. mai 2003 og har så langt bidratt til at om lag 18 TWh fornybar kraftproduksjon har blitt bygget ut. ELSERTIFIKATREGISTERET Elsertifikatregisteret NECS (Norwegian Energy Certificate System) er et register både for elsertifikater og opprinnelsesgarantier som ble idriftsatt 15. desember Det er en kontinuerlig prosess å imøtekomme brukernes behov og å gjøre grensesnittet i NECS mer brukervennlig. I denne sammenheng er det foretatt endringer for å bedre eksisterende funksjoner og ytelse. Felles dynamisk statistikk med Sverige er også implementert slik at man kan hente ut lik informasjon i det svenske registeret, Cesar, som i NECS, samt at rapportene publiseres til samme tid. Som registeransvarlig for elsertifikater er Statnett ansvarlig for utvikling og drift av elsertifikatregisteret i Norge og for utstedelse og annullering av elsertifikater. Registeret kan sammenlignes med en nettbank, hvor det er elsertifikater, ikke penger, som overføres mellom kontohaverne. Selgere og kjøpere av elsertifikater skal ha konto i registeret og etter at en handel er gjort, skal riktig antall elsertifikater overføres fra selgers til kjøpers konto. Selger er ansvarlig for at elsertifikatene overføres til kjøper så fort som mulig etter at en handel er gjort og at overføringen registreres med riktig pris. Selve pengeflyten skjer utenfor registeret, direkte mellom selger og kjøper. Alle som vil ha konto i elsertifikatregisteret, må søke om dette dette gjelder både elsertifikatberettigede, elsertifikatpliktige og andre aktører som ønsker å handle med elsertifikater. Virksomhetsrapport

22 For at et kraftverk som er godkjent som elsertifikatberettiget av NVE skal kunne motta elsertifikater, må man søke om elsertifikatkonto, eller man kan gi fullmakt til en kontofører som håndterer elsertifikatene på vegne av kraftverket. Utstedelse av elsertifikater skjer basert på innrapporterte produksjonsdata Statnett som avregningsansvarlig ukentlig mottar fra nettselskapene. I elsertifikatregisteret offentliggjøres det fortløpende informasjon om overdragelser og priser på elsertifikatene i det felles svensknorske markedet. For at de elsertifikatpliktige skal vite hvor mange elsertifikater de må kjøpe inn er nettselskapene pliktig å opplyse om såkalt beregningsrelevant mengde elektrisk energi som er levert over nettet sitt. Dette gjøres ved at nettselskapene sender inn en UTILTS-melding hvert kvartal. De elsertifikat pliktige skal innen 1. mars hvert år angi antall elsertifikater som skal annulleres på egen konto i elsertifikatregisteret. Som registeransvarlig er Statnett ansvarlig for å utføre den årlige annulleringen av elsertifikater i Norge. Den 1. april annullerer Statnett elsertifikater basert på de elsertifikatpliktiges deklarasjon (bekreftelse på hvor mange elsertifikater Registeransvarlig kan annulleres fra deres konto). Står det for få elsertifikater på kontoen til den elsertifikatpliktige, vil NVE ilegge den elsertifikatpliktige et straffegebyr. Siden elsertifikatordningen er en felles svensk-norsk ordning, kan elsertifikater handles på tvers av landegrensene. Statnetts kostnader knyttet til elsertifikatregisteransvaret skal dekkes inn gjennom gebyrer som vil faktureres kontohaverne i registeret. De samlede gebyrer skal tilsvare de faktiske kostnader Statnett har ved effektiv utvikling og drift av registeret i ordningens levetid. ERFARINGER FRA SISTE DRIFTSÅR 1. april 2014 annullerte Statnett 3,92 millioner sertifikater i NECS, en økning på om lag 65 % i forhold til fjordåret. Per april 2014 var det registrert 340 elsertifikatpliktige i NECS. De representerer alt fra de største kraftleverandørene, til småkraftprodusenter med noe forbruk i eget nett. Med en sammensatt kundegruppe og etablering av en ny ordning og et nytt marked har Statnett hatt et bevisst forhold til informasjonsarbeidet ELSERTIFIKATER (GWH) Utstedt Internt i Norge* Eksportert* Importert* Annulert** * Transaksjoner ** Annullert for årsoppgjøret 22 Virksomhetsrapport 2013

23 som måtte gjøres. Fra 2011 har det blitt avholdt et årlig elsertifikatseminar der aktører i markedet har møttes. Ettersom informasjonsbehovet har endret seg med erfaringsgrunnlaget, har ønsket om å opprettholde en slik arena vært til stede og seminaret er fra og med januar 2014 omgjort til en konferanse. Eksterne innledere er i større grad benyttet og fokuset er blitt mer markedsrettet, men vi vil samtidig bruke konferansen til å formidle aktuell informasjon om registeret og bruken av dette. Øvrig informasjon er sendt ut i form av kvartalsvise nyhetsbrev og i direkte kontakt med brukerne. Seksjonen har også holdt presentasjoner på konferanser og seminarer. registeret, NECS, virker var vektlagt. I tillegg til ønsket om å avdekke kundenes behov. Tilbake meldingene var overveiende gode når det gjaldt samarbeid og service, mens NECS viste seg å ha et visst forbedringspotensial. Det har blitt gjennomført tiltak for å utbedre systemet i henhold til aktørenes ønsker og behov. Det er viktig med tilbakemelding på hvordan kunden oppfatter driften av registeret og tjenestene som tilbys i vårt arbeid med kontinuerlige forbedringer. For å opprettholde tilfredsheten til våre kunder vil vi årlig utføre en slik undersøkelse. I 2013 ble det ustedet elsertifikater, omtrent 24 % av det totale elsertifikatbehovet i Norge. Forskjellen mellom produksjon og etterspørsel ble dekket ved import fra Sverige hvor det er et betydelig akkumulert overskudd (nær 12 millioner sertifikater). Ved utgangen av 2013 var 258 anlegg registrert i NECS. Gjennom årsoppgjøret for 2013 ble som nevnt 3,92 millioner sertifikater annullert. Det tilsvarer et beregningsrelevant elforbruk på noe over 80 TWh. Dette er høyere enn prognosene som lå til grunn for kvotekurven satt av NVE i forkant av at elsertifikatsystemet trådte i kraft. Forbruk tilsvarende en elsertifikatplikt på nær sertifikater hadde status påklagd ved annullering 1. april. FOREBYGGING AV SVINDEL MED MERVERDIAVGIFT Statnett samarbeider tett med norske skattemyndigheter for å forebygge svindel med merverdiavgift. Kort fortalt går dette ut på at et selskap får mva. refundert uten at inngående mva. blir innbetalt til myndighetene. I 2013 mottok Statnett søknad om konto i elsertifikatregisteret fra noe vi mistenkte kunne være en useriøs aktør etter tips fra bransjen. Vi foretok derfor ytterligere undersøkelser og aktøren trakk til slutt sin søknad. Statnett vil fremheve det gode samarbeidet med bransjen for å forebygge mva-svindel. I tillegg er nettverket i AIB en stor ressurs for informasjonsutveksling. KUNDETILFREDSHETS- UNDERSØKELSE Seksjon for elsertifikater gjennomførte sin første kundetilfredshetsundersøkelse våren 2013, der kartlegging av aktørenes opplevelse av samarbeid og servicenivå, samt hvordan elsertifikat- Virksomhetsrapport

24 Regnskap Beløp i norske kroner BALANSEAVREGNINGEN Inntekter Noter Gebyrinntekter To-pris avregning Sum inntekter Kostnader Lønns- og personalkostnader IT-kostnader Konsulentkostnader Systemdriftskostnader Andre kostnader Sum Kostnader Mer-/mindreinntekt Renter mer-/mindreinntekt Rentekostnad Investering i esett Oy Akkumulert merinntekt Balanseavregningen inkl. renter SYSTEMSTØTTE FOR EDIEL Inntekter Noter Gebyrinntekter Sum inntekter Kostnader Lønn- og personalkostnader 2, IT-kostnader Konsulentkostnader 4, Andre kostnader Sum Kostnader Mer-/mindreinntekt Renter mer-/mindreinntekt Akkumulert merinntekt Systemstøtten for Ediel inkl. renter Virksomhetsrapport 2013

25 ELSERTIFIKATER Inntekter Noter Gebyrinntekter Sum inntekter Kostnader Lønns- og personalkostnader IT-kostnader Konsulentkostnader Avskrivninger Andre kostnader Sum Kostnader Mer-/mindreinntekt Renter mer-/mindreinntekt Akkumulert merinntekt Elsertifikater inkl. renter OPPRINNELSESGARANTIER Inntekter Noter Gebyrinntekter Sum inntekter Kostnader Lønn- og personalkostnader 2, IT-kostnader Konsulentkostnader 4, Avskrivninger Andre kostnader Sum Kostnader Mer-/mindreinntekt Renter mer-/mindreinntekt Akkumulert merinntekt Opprinnelsesgarantier inkl. renter Oslo, 22. mai 2014 Avregningsansvarlig Ole Jacob Høyland Direktør Virksomhetsrapport

Avregningsansvarlig. Virksomhets rapport 2012

Avregningsansvarlig. Virksomhets rapport 2012 Avregningsansvarlig Virksomhets rapport 2012 Virksomhetsrapport 2012 1 2 Virksomhetsrapport 2012 INNHOLD Avregningsansvarlig 2012 side 4 Balanseavregning side 6 SSE Systemstøtten for Ediel side 14 Registeransvarlig

Detaljer

Avregningsansvarlig Virksomhetsrapport 2014

Avregningsansvarlig Virksomhetsrapport 2014 Avregningsansvarlig Virksomhetsrapport 2014 Statnett Kapittel 2 Kapittel Statnett INNHOLD Avregningsansvarlig 2014 side 4 Balanseavregning side 6 Elhub side 12 Systemstøtten for Ediel side 16 Opprinnelsesgarantier

Detaljer

Statnett. Ansvar og Rolle som Registeransvarlig NORWEA 30.03.2011

Statnett. Ansvar og Rolle som Registeransvarlig NORWEA 30.03.2011 Statnett Ansvar og Rolle som Registeransvarlig NORWEA 30.03.2011 Sertifikatmarked Sertifikater muliggjør en separasjon mellom fysisk kraftflyt og energikilden (grønnhet) Kraftmarked Produksjon Sertifikatmarked

Detaljer

Avregningsansvarlig. Virksomhetsrapport 2011 1

Avregningsansvarlig. Virksomhetsrapport 2011 1 Avregningsansvarlig Virksomhetsrapport 2011 Virksomhetsrapport 2011 1 INNHOLD Avregningsansvarlig 2011 side 4 Balanseavregning side 6 SSE Systemstøtten for Ediel side 14 Registeransvarlig for Opprinnelsesgarantier

Detaljer

Ansvar og Rolle som Registeransvarlig

Ansvar og Rolle som Registeransvarlig Ansvar og Rolle som Registeransvarlig Forberedelser fra Statnett Energi Norge 10.2.2011 Statnett sin rolle som Registeransvarlig Registeransvarlig - den enhet som er utpekt som ansvarlig for å utstede

Detaljer

Tildeling av sertifikater i Norge. Bjørn Aage Seem Holmen, 14.10.2012

Tildeling av sertifikater i Norge. Bjørn Aage Seem Holmen, 14.10.2012 Tildeling av sertifikater i Norge Bjørn Aage Seem Holmen, 14.10.2012 Prosjektteam, elsertifikater 14.10.2011 2 Organisering i Statnett Forskrift 301: Måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning

Detaljer

Norsk-Svensk Sertifikatmarked

Norsk-Svensk Sertifikatmarked Norsk-Svensk Sertifikatmarked Hvordan vil dette bli bygget opp i Norge? Ann-Christin Austang Energisertifikater, Statnett Energi Norge 11.3.2010 Agenda Statnett sin rolle i forhold til sertifikater/konsesjonhaver

Detaljer

Elsertifikater og fornybardirektivet PF Norsk Energiforening 19. april 2012. Mari Hegg Gundersen Seksjon for fornybar energi

Elsertifikater og fornybardirektivet PF Norsk Energiforening 19. april 2012. Mari Hegg Gundersen Seksjon for fornybar energi Elsertifikater og fornybardirektivet PF Norsk Energiforening 19. april 2012 Mari Hegg Gundersen Seksjon for fornybar energi Innhold Veien til elsertifikatmarkedet Regelverket NVEs rolle Tilbud av sertifikater

Detaljer

Rollemodell. for. det norske kraftmarkedet

Rollemodell. for. det norske kraftmarkedet Rollemodell for det norske kraftmarkedet Versjon: 1.1.A Dato: 27. mai 2010 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 1.1 OM ROLLEMODELLEN... 3 1.2 EDIEL/EBIX... 3 1.3 NOEN UAVKLARTE PROBLEMSTILLINGER... 4 1.3.1 Nettområder

Detaljer

Innkreving av avgifter og nettselskapets rolle ifm. energispareforpliktelser og omsetning av elsertifikater

Innkreving av avgifter og nettselskapets rolle ifm. energispareforpliktelser og omsetning av elsertifikater Innkreving av avgifter og nettselskapets rolle ifm. energispareforpliktelser og omsetning av elsertifikater Dag Christensen, Rådgiver Energi Norge, 2011-09-06 Status elsertifikatprosessen Den norske elsertifikatloven

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING

PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING NORSK EDIEL-STANDARD PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING Versjon: 2.0 Revisjon: A Status: For implementering Dato: 27. mars 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDING...3 1.1 DEFINISJONER:...3 1.2

Detaljer

Presentasjon Test. Møte med Systemleverandører 5.desember 2014

Presentasjon Test. Møte med Systemleverandører 5.desember 2014 Presentasjon Test Møte med Systemleverandører 5.desember 2014 Agenda Informasjon om status og planer for videre arbeid i Elhubprosjektet Informasjon om organisering av testaktiviteter Presentasjon av kravspesifikasjoner

Detaljer

Nordic Balance Settlement. Ediel og avregningskonferansen 8. november 2013

Nordic Balance Settlement. Ediel og avregningskonferansen 8. november 2013 Nordic Balance Settlement Ediel og avregningskonferansen 8. november 2013 Bakgrunn for NBS * Nordisk ministerråd ba i 2005 Nordel om å etablere et felles nordisk system for balansehåndtering * Nordel gikk

Detaljer

Opprinnelsesgarantier for fornybar energi

Opprinnelsesgarantier for fornybar energi Opprinnelsesgarantier for fornybar energi Temakveld 14.12.2011 Marknad&IT Sjef Kenneth Ingvaldsen 42 Bakgrunnen for opprinnelsesgarantier Bakgrunnen for opprinnelsesgarantier EU har en klar målsetning

Detaljer

Sentral måleverdidatabase

Sentral måleverdidatabase Fremtidens kraftmarked Sentral måleverdidatabase -hvordan får aktørene den informasjonen de trenger- NVE Norges Energidagar Rica Holmenkollen 18-19 oktober, 2012 Tor B. Heiberg Prosjektleder Nye utfordringer

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING

PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING NORSK EDIEL-STANDARD PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING Versjon: 1.0 Revisjon: A Status: Forslag Ikke for implementering Dato: 30. september 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDING...3 1.1 DEFINISJONER:...3

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Tilleggshøring om nettselskapets ansvar for måling og rapportering av innmating

Detaljer

EnergiRike Haugesund Elsertifikater for grønn kraft. Dag Christensen, Rådgiver Energi Norge, 2011-05-10

EnergiRike Haugesund Elsertifikater for grønn kraft. Dag Christensen, Rådgiver Energi Norge, 2011-05-10 EnergiRike Haugesund Elsertifikater for grønn kraft Dag Christensen, Rådgiver Energi Norge, 2011-05-10 Historikk - elsertifikater 2003 Sverige starter sitt elsertifikatsystem Vinter 2005 forslag om felles

Detaljer

Kommunikasjonsplan for det svensk-norske elsertifikatmarkedet

Kommunikasjonsplan for det svensk-norske elsertifikatmarkedet Kommunikasjonsplanen ble vedtatt i komitéen for det svensk-norske elsertifikatmarkedet 11. desember 2012 Kommunikasjonsplan for det svensk-norske elsertifikatmarkedet Bakgrunn Sverige og Norge har fra

Detaljer

Med AMS fra 2011 til 2020. AMS i Norge - Temadag 25. Mai 2011

Med AMS fra 2011 til 2020. AMS i Norge - Temadag 25. Mai 2011 Med AMS fra 2011 til 2020 AMS i Norge - Temadag 25. Mai 2011 Innhold Hovedpunkter fra høringsinnspillene Hvordan ser kraftmarkedet ut i 2020? 2 Innhold Hvordan ser kraftmarkedet ut i 2020? Hovedpunkter

Detaljer

Høringsnotat. Avtale mellom Kongeriket Norges regjering og Kongeriket Sveriges regjering om endring av avtale om et felles marked for elsertifikater

Høringsnotat. Avtale mellom Kongeriket Norges regjering og Kongeriket Sveriges regjering om endring av avtale om et felles marked for elsertifikater Olje- og energidepartementet Høringsnotat Avtale mellom Kongeriket Norges regjering og Kongeriket Sveriges regjering om endring av avtale om et felles marked for elsertifikater 1 Innledning Norge og Sverige

Detaljer

NECS Brukertips. Småkraftdagene 20. mars 2014 Statnett SF, Vibeke Borgersen

NECS Brukertips. Småkraftdagene 20. mars 2014 Statnett SF, Vibeke Borgersen NECS Brukertips Småkraftdagene 20. mars 2014 Statnett SF, Vibeke Borgersen Agenda Elsertifikatberettiget Elsertifikatpliktig Varsler Hva gjør jeg som elsertifikatberettiget? Søk om konto i elsertifikatregisteret,

Detaljer

Forseminar - PTK-2012 Elsertifikatordningen Marit Lundteigen Fossdal Avdelingsdirektør, NVE

Forseminar - PTK-2012 Elsertifikatordningen Marit Lundteigen Fossdal Avdelingsdirektør, NVE Forseminar - PTK-2012 Elsertifikatordningen Marit Lundteigen Fossdal Avdelingsdirektør, NVE Innhold Støtteordninger Elsertifikatordningen Fornybardirektivet Støtteordninger i ulike land Kilde: CEER/2011

Detaljer

Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter

Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter KS Bedriftenes Møteplass 2012 21. mars 2012 Tor B. Heiberg Prosjektleder, Statnett SF Innhold Statnett sin rolle i samfunnet Nye utfordringer i sluttbrukermarkedet

Detaljer

Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter

Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter Energi Norge Workshop AMS 28. mars 2012 Tor B. Heiberg Prosjektleder, Statnett SF Innhold Statnett sin rolle i samfunnet Nye utfordringer i sluttbrukermarkedet

Detaljer

A Company in the Imarex Group. Elsertifikater. Handel og risiko Utfordringer og løsninger. Morten Erichsen, Adm. Dir.

A Company in the Imarex Group. Elsertifikater. Handel og risiko Utfordringer og løsninger. Morten Erichsen, Adm. Dir. Elsertifikater Handel og risiko Utfordringer og løsninger Morten Erichsen, Adm. Dir. NOS Clearing ASA 1 NOS Clearing ASA - oversikt Our mission is to develop markets, deliver valuable post trade services

Detaljer

Elsertifikatmarkedet. Energidagene 2011 Gudmund Bartnes ER

Elsertifikatmarkedet. Energidagene 2011 Gudmund Bartnes ER Elsertifikatmarkedet Energidagene 2011 Gudmund Bartnes ER Innhold: Forklare figuren 2 Mye brukte støtteordninger Elsertifikater Garantert påslag Garantert minstepris (kraftpris+støttebeløp) Kraftpris Feed

Detaljer

Oppdatert kostnadsanalyse Elhub versjon 1.0

Oppdatert kostnadsanalyse Elhub versjon 1.0 Oppdatert kostnadsanalyse Elhub versjon 1.0 Versjon 1.0-31.mai. 2015 Side 1 1. Kostnadsanalyse ved ESK-utredningen i 2012 Det ble laget en kostnadsanalyse for datahub ved ESK utredningen i 2012. Den viste:

Detaljer

Velkommen til Elsertifikatkonferansen 2014. Seksjonssjef Lars Olav Fosse, Statnett Elsertifikatkonferansen, Gardermoen, 14.

Velkommen til Elsertifikatkonferansen 2014. Seksjonssjef Lars Olav Fosse, Statnett Elsertifikatkonferansen, Gardermoen, 14. Velkommen til Elsertifikatkonferansen 2014 Seksjonssjef Lars Olav Fosse, Statnett Elsertifikatkonferansen, Gardermoen, 14. januar 2014 En møteplass for bransjen Nær 140 deltakere 35 fra produsenter 33

Detaljer

Norges vassdragsog energidirektorat

Norges vassdragsog energidirektorat Norges vassdragsog energidirektorat Rammebetingelser for solenergi Elsertifikater og plusskundeordningen Solenergiklyngens årskonferanse 2014 Jon Erling Fonneløp Energiavdelingen - seksjon fornybar energi

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Endringer vedrørende innføring av nordisk regulerkraftavregning og Elhub.

Detaljer

Innhold. Bergen Energi og el sertifikater. Hva handler dette om? Hvor kommer vi fra og hvor går vi? Sertifikatbegreper? Roller i markedet?

Innhold. Bergen Energi og el sertifikater. Hva handler dette om? Hvor kommer vi fra og hvor går vi? Sertifikatbegreper? Roller i markedet? El sertifikater Hva må de ulike aktørene forberede seg på i praksis? When the wind change direction, there are those that build walls and those who build windmills Chinese proverb Hans Petter Kildal Vice

Detaljer

Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Oppsummering av høringsuttalelser og endelig forskriftstekst knyttet til Nordic Balance

Detaljer

Profil Tilsvarende Et normalt leverandørskifte Kraftleverandør: Sjekke at avlesning innenfor fristene er registrert

Profil Tilsvarende Et normalt leverandørskifte Kraftleverandør: Sjekke at avlesning innenfor fristene er registrert BRS nr. Forretningsprosess AMS/ Dagens prosessstøtte* Kort beskrivelse Endring i ansvar/rolle Forskriftsendringer utover Elhub og mindre justeringer** 101 Oppstart kraftleveranse - leverandørskifte 101

Detaljer

Nordisk balanseavregning. Siste nytt om NBS Tromsø, 13.november 2014

Nordisk balanseavregning. Siste nytt om NBS Tromsø, 13.november 2014 Nordisk balanseavregning Siste nytt om NBS Tromsø, 13.november 2014 Det nærmer seg! Alle må gjøre de nødvendige forberedelser - Mange små og store endringer - Håndboken bør alle lese Nødvendige systemtilpasninger

Detaljer

Vår oppfatning er at de foreslåtte endringer er i tråd med NordREGs anbefalinger for et harmonisert nordisk sluttbrukermarked.

Vår oppfatning er at de foreslåtte endringer er i tråd med NordREGs anbefalinger for et harmonisert nordisk sluttbrukermarked. Generelle betraktninger Vi er gjennomgående positive til de foreslåtte endringene, og mener disse legger godt til rette for et leverandørsentrisk marked gjennom et tydeligere skille mellom marked og monopol

Detaljer

Et strømmarked i endring "

Et strømmarked i endring KS Bedriftenes Møteplass 2014 Et strømmarked i endring " Heidi Kvalvåg, heik@nve.no Seksjonsleder, Elmarkedstilsynet, NVE" Et strømmarked i endring! Internasjonalisering av regelverk og marked! Forbrukeren

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING for FORESPØRSEL OM MÅLEDATA Versjon: 1.0 Revisjon: C Status: For testimplementering Dato: 16. mars 2007 Norsk brukerveiledning for forespørsel om måledata 2 1 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat VANNKRAFT OG FREMTIDEN *Hva kan skje med og i norske vassdrag *Konsekvenser av beslutninger om økt satsing på fornybar energi Torodd Jensen, tje@nve.no Innhold: 3

Detaljer

Nordisk harmonisert balanseavregning

Nordisk harmonisert balanseavregning Dato: Versjonsnr: 26.august 2009 D-01 Ansvarlig prosjektleder: Dok.id: Kristian L. Bernseter / 22 52 73 36 / kristian.bernseter@statnett.no 1367880 Målgruppe: Balanseansvarlige og systemleverandører Nordisk

Detaljer

Retningslinjer for krav til måling og innrapportering for godkjenning av anlegg til ordningen for opprinnelsesgarantier

Retningslinjer for krav til måling og innrapportering for godkjenning av anlegg til ordningen for opprinnelsesgarantier Retningslinjer for krav til måling og innrapportering for godkjenning av anlegg til ordningen for opprinnelsesgarantier Retningslinjene er fastsatt 29.1.2008. Med hjemmel i forskrift om opprinnelsesgarantier

Detaljer

MARKEDENE FOR OPPRINNELSESGARANTIER OG ELSERTIFIKATER MARKEDSKOMMENTAR ETTER TREDJE KVARTAL 2013

MARKEDENE FOR OPPRINNELSESGARANTIER OG ELSERTIFIKATER MARKEDSKOMMENTAR ETTER TREDJE KVARTAL 2013 MARKEDENE FOR OPPRINNELSESGARANTIER OG ELSERTIFIKATER MARKEDSKOMMENTAR ETTER TREDJE KVARTAL 2013 Fra: John Ravlo, markedsdirektør ECOHZ AS Dato: 30. oktober 2013 Volumer norske opprinnelsesgarantier første

Detaljer

Funksjoner og tjenester planlagt tilgjengeliggjort i Elhub WEB Portalen

Funksjoner og tjenester planlagt tilgjengeliggjort i Elhub WEB Portalen Funksjoner og tjenester planlagt tilgjengeliggjort i Elhub WEB Portalen 13. august 2014 Bakgrunn for presentasjonen I informasjonsmøtene for nettselskapene i mai og juni 2014 ble Elhub-prosjektet, markedsprosesser,

Detaljer

Innføring av Elhub for aktørene i kraftmarkedet. Elhub - en viktig milepæl på veien mot en smartere og mer effektiv energiforsyning i Norge

Innføring av Elhub for aktørene i kraftmarkedet. Elhub - en viktig milepæl på veien mot en smartere og mer effektiv energiforsyning i Norge Innføring av Elhub for aktørene i kraftmarkedet Elhub - en viktig milepæl på veien mot en smartere og mer effektiv energiforsyning i Norge 2 INNFØRING 3 Hva er Elhub? «Elhub skal bidra til å realisere

Detaljer

Får vi et pliktig sertifikatmarked sammen med Sverige? Hvorfor opprinnelsesmerket strøm?

Får vi et pliktig sertifikatmarked sammen med Sverige? Hvorfor opprinnelsesmerket strøm? Får vi et pliktig sertifikatmarked sammen med Sverige? Hvorfor opprinnelsesmerket strøm? Jan Atle Liodden jan.atle.liodden@ae.no Agder Energi Produksjon www.aep-renewables.com Målsetting for presentasjon

Detaljer

Innføring av datahub i det norske kraftmarkedet

Innføring av datahub i det norske kraftmarkedet Smartgridkonferansen 2015 Innføring av datahub i det norske kraftmarkedet Tor B. Heiberg Prosjektdirektør Elhub Statnett SF Innhold Statnetts Mandat Elhubs rolle Gevinster Konsekvenser for aktørene Bransjens

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING for FORESPØRSEL OM MÅLEDATA Versjon: 1.0 Revisjon: A Status: For testimplementering Dato: 13. august 2006 Norsk brukerveiledning for forespørsel om måledata 2 1 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Tilleggshøring av forslag om nye krav til kvalitetssikring, migrering og

Detaljer

Tilpasning til NBS for norske aktører. NBS informasjonsdag, 21.april 2015

Tilpasning til NBS for norske aktører. NBS informasjonsdag, 21.april 2015 Tilpasning til NBS for norske aktører NBS informasjonsdag, 21.april 2015 Agenda Forskriftsendringer Nettavregningsområder Rapporteringsformater Online Service Fallback 2 Forskriftsendringer i Norge NBS-relaterte

Detaljer

Oversikt over energibransjen

Oversikt over energibransjen Oversikt over energibransjen Hovedverdikjeden i energiforsyningen Kraftproduksjon Kraftnett Kraftmarked Middelårsproduksjon: 123 TWh Sentralnett: 132 420 kv Regionalnett: 50 132 kv Distribusjonsnett: 11

Detaljer

NORSK EDIEL BRUKERVEILEDNING. bruk av SMTP. for. Versjon: 1.0 Revisjon: E Dato: 3. Mars 2008

NORSK EDIEL BRUKERVEILEDNING. bruk av SMTP. for. Versjon: 1.0 Revisjon: E Dato: 3. Mars 2008 NORSK EDIEL BRUKERVEILEDNING for bruk av SMTP Versjon: 1.0 Revisjon: E Dato: 3. Mars 2008 Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Bakgrunn... 3 2 Referanser...

Detaljer

Forskningsprosjekt Energihandel og Miljø 2020 Hva skjer i Europa? Hva skjer i Norge?

Forskningsprosjekt Energihandel og Miljø 2020 Hva skjer i Europa? Hva skjer i Norge? Varedeklarasjonfor strøm og opprinnelsesgarantier Forskningsprosjekt Energihandel og Miljø 2020 Hva skjer i Europa? Hva skjer i Norge? Markedskonferansen 21.9.10 Hans Petter Kildal +47 97669827 Hanspetter.kildal@fortum.com

Detaljer

Et norsk-svensk elsertifikatmarked ÅRSRAPPORT FOR 2015

Et norsk-svensk elsertifikatmarked ÅRSRAPPORT FOR 2015 Et norsksvensk elsertifikatmarked ÅRSRAPPORT FOR 215 2 Innhold Forord Nøkkeltall for 215 Slik fungerer elsertifikatmarkedet Måloppfyllelse Tildelning av elsertifikater Annullering av elsertifikater Beholdningen

Detaljer

Hva er kontrollstasjon? Anton Eliston 18. Mars 2014

Hva er kontrollstasjon? Anton Eliston 18. Mars 2014 Hva er kontrollstasjon? Anton Eliston 18. Mars 2014 Hva er kontrollstasjon? Hva er kontrollstasjon? Kontrollstasjon en prosess Februar 2013 Oppdrag mottatt Oppdrag i begge land Teknisk justering av kvotekurven

Detaljer

Produksjon av mer elektrisk energi i lys av et norsk-svensk sertifikatmarked. Sverre Devold, styreleder

Produksjon av mer elektrisk energi i lys av et norsk-svensk sertifikatmarked. Sverre Devold, styreleder Produksjon av mer elektrisk energi i lys av et norsk-svensk sertifikatmarked Sverre Devold, styreleder Energi Norge Medlemsbedriftene i Energi Norge -representerer 99% av den totale kraftproduksjonen i

Detaljer

Toveiskommunikasjon, norske og nordiske aspekter

Toveiskommunikasjon, norske og nordiske aspekter Toveiskommunikasjon, norske og nordiske aspekter Temadager EBL Kompetanse 12. og 13. juni 2007 Ingeborg Graabak SINTEF Energiforskning 1 Innhold Erfaring med kvalitet på timeverdier Forslag til krav til

Detaljer

! "" " " # " $" % & ' (

!    #  $ % & ' ( ! "" " " # " $" % & ' ( ! "# $% & ' ( ) *, -. / / -0-1 -.0, 2- Det er fremdeles høy magasinfylling og det har vært høyere tilsig enn normalt. Vannmagasinstatistikk for uke 5 viser en fyllingsgrad på 65,3%.

Detaljer

Ny markedsmodell for sluttbrukermarkedet - Hva er bransjens posisjon? Ole Haugen, Energi Norge / Andreas Aamodt, ADAPT Consulting

Ny markedsmodell for sluttbrukermarkedet - Hva er bransjens posisjon? Ole Haugen, Energi Norge / Andreas Aamodt, ADAPT Consulting Ny markedsmodell for sluttbrukermarkedet - Hva er bransjens posisjon? Ole Haugen, Energi Norge / Andreas Aamodt, ADAPT Consulting Utgangspunktet for Energi Norges posisjon Markedet er i utvikling AMS Elhub

Detaljer

30. OL 2012. Vedtak om endring av avregningskonsesjonen. Statnett SF Postboks 5192 Majorstua 0302 OSLO. Vår dato:

30. OL 2012. Vedtak om endring av avregningskonsesjonen. Statnett SF Postboks 5192 Majorstua 0302 OSLO. Vår dato: Norges vassdrags- og energidirektorat NVE Statnett SF Postboks 5192 Majorstua 0302 OSLO Vår dato: 30. OL 2012 Vår ref.: NVE 201107296-5 ek/kmel Arkiv: 634 Saksbehandler: Deres dato: Karl Magnus Ellinggard

Detaljer

Innbydelse til deltakelse i utredning av Effektivt Sluttbrukermarked for Kraft (ESK)

Innbydelse til deltakelse i utredning av Effektivt Sluttbrukermarked for Kraft (ESK) Energi Norge DEFO KS Saksbehandler: Tor B. Heiberg / 99 35 39 69 Vår ref.: 12/00093 Vår dato: 09.01.2012 Innbydelse til deltakelse i utredning av Effektivt Sluttbrukermarked for Kraft (ESK) Statnett SF

Detaljer

Grønne sertifikater En lønnsom forretningsmulighet for Agder Energi.

Grønne sertifikater En lønnsom forretningsmulighet for Agder Energi. Grønne sertifikater En lønnsom forretningsmulighet for Agder Energi. Hva er elsertifikater? Markedsbasert virkemiddel for å støtte utbygging av fornybar kraftproduksjon Sikrer at det blir bygd ut mer fornybar

Detaljer

Presentasjon av Axpo Nordic AS

Presentasjon av Axpo Nordic AS Presentasjon av Axpo Nordic AS Konsesjonskraftseminar 21.mai 2014 Carl-Henrik Siebke, Axpo Nordic AS Axpo Nordic AS Innhold 1. Introduksjon til Axpo og Axpo Nordic 2. Hvilke tjenester kan Axpo Nordic tilby?

Detaljer

Et norsk-svensk elsertifikatmarked ÅRSRAPPORT 2013

Et norsk-svensk elsertifikatmarked ÅRSRAPPORT 2013 Et norsk-svensk elsertifikatmarked ÅRSRAPPORT 2013 2 Innhold Forord 3 Nøkkeltall for 2013 4 Slik fungerer elsertifikatmarkedet 5 Måloppfyllelse 14 Utstedelse av elsertifikater 18 Annullering av elsertifikater

Detaljer

Går vi mot en stadig sterkere sentralstyrt bransje? Konsernsjef Torbjørn R. Skjerve, NTE

Går vi mot en stadig sterkere sentralstyrt bransje? Konsernsjef Torbjørn R. Skjerve, NTE Går vi mot en stadig sterkere sentralstyrt bransje? Konsernsjef Torbjørn R. Skjerve, NTE NTE et trøndersk industrikonsern 950 ansatte 3,5 milliarder i omsetning Virksomhet i hele Nord-Trøndelag og Trondheim

Detaljer

Oppsummering av Energimyndighetens og NVEs gjennomgang av elsertifikatordningen

Oppsummering av Energimyndighetens og NVEs gjennomgang av elsertifikatordningen Oppsummering av Energimyndighetens og NVEs gjennomgang av elsertifikatordningen 15 2014 R A P P O R T Oppsummering av Energimyndighetens og NVEs gjennomgang av elsertifikatordningen Norges vassdrags-

Detaljer

Elhub Beregningsfunksjoner

Elhub Beregningsfunksjoner Elhub Beregningsfunksjoner Versjon 1.0 16.mai 2014 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Endringslogg... 3 1.2 Om dokumentet... 3 2 Forkortelser og referanser... 4 3 Beregningsprosesser... 5 3.1 Generelt... 5

Detaljer

Analyser av elsertifikatmarkdet

Analyser av elsertifikatmarkdet Analyser av elsertifikatmarkdet Status, utfordringer og veien videre CenSES årskonferanse 5. desember 214 Arne Lind 23.1.215 23.1.215 Oversikt Introduksjon Hvordan virker elsertifikatmarkedet? Status per

Detaljer

Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter

Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter Fremtidskonferansen 2012 Bente Hagem Konserndirektør, Statnett SF Innhold Statnetts rolle Nye utfordringer i sluttbrukermarkedet Innføring av AMS

Detaljer

Høringsforslag 06.10.2015. Elhub gebyrer 2017 2019

Høringsforslag 06.10.2015. Elhub gebyrer 2017 2019 Elhub gebyrer 2017 2019 Høringsforslag 06.11.2015 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Prinsipper for gebyrmodellen... 4 Alternative gebyrelementer... 4 Fastgebyr... 4 Aktørtype... 5 Målepunkt- og volumavhengig

Detaljer

Nye målertyper. Toveis kommunikasjon. Kontroll av målere. Varmepumper. Varme styring elektrovarme

Nye målertyper. Toveis kommunikasjon. Kontroll av målere. Varmepumper. Varme styring elektrovarme VELKOMMEN Nye målertyper Toveis kommunikasjon Kontroll av målere Varmepumper Varme styring elektrovarme Utstyr og installasjon HJEM KRAFT benytter kun godkjente elektrisitetsmålere. Målere etc. leveres

Detaljer

TEKNISK STANDARD FOR AVREGNINGSGRUNNLAG (SALDOOPPGJØR) I KRAFTBRANSJEN

TEKNISK STANDARD FOR AVREGNINGSGRUNNLAG (SALDOOPPGJØR) I KRAFTBRANSJEN TEKNISK STANDARD FOR AVREGNINGSGRUNNLAG (SALDOOPPGJØR) I KRAFTBRANSJEN Versjon: 2.0 Revisjon: B Status: Ferdigstilt Dato: 20. januar 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 BAKGRUNN...3 2 REFERANSER...3 3 PLANLAGTE

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301, om måling, avregning mv. Høringsdokument november 2010

Forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301, om måling, avregning mv. Høringsdokument november 2010 Forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301, om måling, avregning mv. Høringsdokument november 2010 9 2010 D O K U 2010 M E N T Forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301, om måling,

Detaljer

AMS Markedskonferansen 2012. Ole Haugen

AMS Markedskonferansen 2012. Ole Haugen AMS Markedskonferansen 2012 Ole Haugen UTRULLING AV AMS KREVER STORE INVESTERINGER MED KORTE TIDSFRISTER AVKLARING AV KRAV OG VALG AV TILTAK AVGJØRENDE INNFØRING AV FELLES IKT LØSNING SKAPER BEHOV FOR

Detaljer

Virksomhetsarkitektur og AMS

Virksomhetsarkitektur og AMS Virksomhetsarkitektur og AMS Svein A. Martinsen, Leder IT strategi og forretningsstøtte Virksomhetsarkitektur i praksis 07. juni 2012 Virksomhetsarkitektur Forretningsområder i Troms Kraft Energiproduksjon

Detaljer

Leverandørsamarbeid mot kraftbransjen. Bouvet bidrar til effektivisering i kraftbransjen

Leverandørsamarbeid mot kraftbransjen. Bouvet bidrar til effektivisering i kraftbransjen Leverandørsamarbeid mot kraftbransjen Bouvet bidrar til effektivisering i kraftbransjen Kort om meg (Allan Finden) Utdannet ved NTH/NTNU Ansatt hos Bouvet siden 1998 (Mandator / Cell Network) Hovedområder

Detaljer

Hvilke grep gjør NVE for å bidra til politisk måloppnåelse innenfor energisektoren

Hvilke grep gjør NVE for å bidra til politisk måloppnåelse innenfor energisektoren Kraftnettets betydning for en bærekraftig samfunnsutvikling Nettkonferansen 2009 Hvilke grep gjør NVE for å bidra til politisk måloppnåelse innenfor energisektoren Vassdrags- og energidirektør Agnar Aas

Detaljer

Innføring av nye strømmålesystemer i kraftmarkedet

Innføring av nye strømmålesystemer i kraftmarkedet Innføring av nye strømmålesystemer i kraftmarkedet Politisk rådgiver Geir Pollestad Elmåledagene, Oslo 14. november 2007 Global utvikling: Utfordringer i energisektoren - Økende energiforbruk - Avhengighet

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAGELSE, OPPHØR M.V.

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAGELSE, OPPHØR M.V. Norsk Ediel-standard PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAGELSE, OPPHØR M.V. Versjon: 2.0.L Status: For implementering Dato: 27. mai 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD... 4 2 INNLEDNING...

Detaljer

EMA/BTE onsdag, 4. september 2013

EMA/BTE onsdag, 4. september 2013 EMA/BTE onsdag, 4. september 2013 Innledning Da det felles elsertifikatmarkedet mellom Norge og Sverige ble etablert fra 1. januar 2012, var norske småkraftverk 1 bygget mellom 2004 og 2009 ikke inkludert.

Detaljer

Markedserfaringer fra Sverige

Markedserfaringer fra Sverige Markedserfaringer fra Sverige Presentasjon på Statnetts elcertifikat seminar Mats Larsson, Senior Originator Renewables Axpo Nordic AS Axpo Nordic AS Innhold 1. Kort om Axpo Nordic 2. Et fundamentalt overblikk

Detaljer

Grønne sertifikat sett fra bransjen

Grønne sertifikat sett fra bransjen Zero10, 23. november 2010 Anders Gaudestad, Adm. direktør, Statkraft Agder Energi Vind DA Grønne sertifikat sett fra bransjen SAE Vind er Statkraft og Agder Energi sin felles satsing på landbasert vindkraft

Detaljer

Ordliste. Forkortelse

Ordliste. Forkortelse Forkortelser Forkortelse AMS ATAM APAM B2B BIM BRP BRS BS DSO ebix EFET EDI ENTSO-E GO GUI HNR JIP KPI MBA MDA MDR MGA NBS NECS NordREG NPS TSO UML VEE XML XSD Beskrivelse Avanserte Måle- og Styringssystemer

Detaljer

Grønn strøm. Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder

Grønn strøm. Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder Grønn strøm Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder Hensikten Redusere utslipp av klimagasser med fornybar energi Fornybar energi regnes som mer bærekraftig enn fossile enn ikke-fornybare

Detaljer

El-sertifikater risiko for mva-svindel. Seminar Statnett Gardermoen 15.01.2013

El-sertifikater risiko for mva-svindel. Seminar Statnett Gardermoen 15.01.2013 El-sertifikater risiko for mva-svindel Seminar Statnett Gardermoen 15.01.2013 18.01.2013 2 Skatteetaten tittel på presentasjonen 18.01.2013 3 Skatteetaten tittel på presentasjonen 18.01.2013 4 Skatteetaten

Detaljer

Hvordan søke om konto i elsertifikatregisteret NECS

Hvordan søke om konto i elsertifikatregisteret NECS Hvordan søke om konto i elsertifikatregisteret NECS For å få opprettet elsertifikatkonto i det norske registeret for elsertifikater NECS må det søkes om konto og søknaden må aksepteres av registeransvarlig,

Detaljer

Agdenda. Kort om Norwea. Vindkraft. Fornybarhetdirektivet, hva er det? Elsertifikater. Norge og vindkraft

Agdenda. Kort om Norwea. Vindkraft. Fornybarhetdirektivet, hva er det? Elsertifikater. Norge og vindkraft Agdenda Kort om Norwea Vindkraft Fornybarhetdirektivet, hva er det? Elsertifikater Norge og vindkraft Hva er Norwea? En kombinert interesse-, bransje og lobbyorganisasjon Finansiert av medlemsbedrifter

Detaljer

Norske erfaringer med fleksibelt forbruk

Norske erfaringer med fleksibelt forbruk Norske erfaringer med fleksibelt forbruk Høring Energipolitiske Udvalg, Folketinget, København 26/02-09 Ove S. Grande ove.s.grande@sintef.no 1 Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 189 Offentligt

Detaljer

Elhub Beregningsfunksjoner

Elhub Beregningsfunksjoner Elhub Beregningsfunksjoner Versjon 1.2 2015 Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Endringslogg... 2 1.2 Om dokumentet... 2 2. Forkortelser og referanser... 3 3. Beregningsprosesser... 4 3.1 Generelt... 4 3.2

Detaljer

Sentralnettariffen 2013

Sentralnettariffen 2013 Sentralnettariffen 2013 Statnett har vedtatt å holde et stabilt tariffnivå til våre kunder. På grunn av spesielt høye flaskehalsinntekter Ingress: vil merinntekten i løpet av året komme opp mot 3,5 mrd.

Detaljer

Statkraft Agder Energi Vind DA

Statkraft Agder Energi Vind DA Vind på land i Norge og Sverige En sektor med milliard investeringer fram til 2020? Anne-Grete Ellingsen Direktør strategi og forretningsutvikling, SAE Vind Statkraft Agder Energi Vind DA Statkraft og

Detaljer

Fylkesutvalget 9. mars 2012 Jølster

Fylkesutvalget 9. mars 2012 Jølster Fylkesutvalget 9. mars 2012 Jølster Agenda: Presentasjon av Markedskraft Markedsutvikling Viktige prisdrivere i kraftmarkedet Sikringsstrategi Markedskraft ASA Arendal 34 Stockholm 9 Aarhus 8 Berlin 3

Detaljer

Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør

Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V.

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Norsk Ediel-standard PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Versjon: 4.0 Oppdatering: E Status: Gjeldende fra 1. januar 2012 Dato: 25. oktober 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V.

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Norsk Ediel-standard PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Versjon: 4.1 Oppdatering: C Status: For implementering Dato: 11. april 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD...

Detaljer

Hvordan vil endringer i det europeiske regelverket påvirke driften av kraftsystemet (network codes)?

Hvordan vil endringer i det europeiske regelverket påvirke driften av kraftsystemet (network codes)? Hvordan vil endringer i det europeiske regelverket påvirke driften av kraftsystemet (network codes)? Hans Olav Ween Næringspolitisk rådgiver - kraftsystemer Innhold Hvorfor er EU regelverk viktig for Norge?

Detaljer

KRAV TIL KVARTERSPLANER VED STORE PRODUKSJONSENDRINGER. Nye krav til kvartersplaner gjeldende fra 1.9.2015.

KRAV TIL KVARTERSPLANER VED STORE PRODUKSJONSENDRINGER. Nye krav til kvartersplaner gjeldende fra 1.9.2015. KRAV TIL KVARTERSPLANER VED STORE PRODUKSJONSENDRINGER Nye krav til kvartersplaner gjeldende fra 1.9.2015. Statnett SF 5.2.2015 1 Formål Formålet med kravet til kvartersplaner ved store produksjonsendringer

Detaljer

STATNETT SF BRUKERMANUAL For Edielportalen www.ediel.no V1.11 21.03.2012 Dette dokumentet beskriver funksjoner i Edielportalen for innloggede brukere

STATNETT SF BRUKERMANUAL For Edielportalen www.ediel.no V1.11 21.03.2012 Dette dokumentet beskriver funksjoner i Edielportalen for innloggede brukere STATNETT SF BRUKERMANUAL For Edielportalen www.ediel.no V1.11 21.03.2012 Dette dokumentet beskriver funksjoner i Edielportalen for innloggede brukere Innhold 1. Hva er Systemstøtte for Ediel... 4 2. Hva

Detaljer

Sluttbrukers tilgang til egne data gitt effektivt markedsdesign og personvern

Sluttbrukers tilgang til egne data gitt effektivt markedsdesign og personvern Elhub Sluttbrukers tilgang til egne data gitt effektivt markedsdesign og personvern Versjon 1, 06. mars 2014 Oppdraget fra NVE; utrede personvern, informasjonstilgang og tilgangskontroll i Elhub Side 1

Detaljer

Vilkår - anmelding, håndtering av bud og prissetting i sekundærreservemarkedet til Statnett. Versjon september 2014 til høring

Vilkår - anmelding, håndtering av bud og prissetting i sekundærreservemarkedet til Statnett. Versjon september 2014 til høring Vilkår - anmelding, håndtering av bud og prissetting i sekundærreservemarkedet til Statnett Versjon september 2014 til høring i Sammendrag Dette dokument har til hensikt å beskrive gjeldende markedsvilkår

Detaljer

Et norsk-svensk elsertifikatmarked ÅRSRAPPORT FOR 2012

Et norsk-svensk elsertifikatmarked ÅRSRAPPORT FOR 2012 Et norsk-svensk elsertifikatmarked ÅRSRAPPORT FOR 2012 2 Innhold Forord 3 Nøkkeltall for 2012 4 Slik fungerer elsertifikatmarkedet 5 Måloppfyllelse 14 Utstedelse av elsertifikater 18 Annullering av elsertifikater

Detaljer