STORLI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1200-2013-0025 STORLI"

Transkript

1 Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: STORLI Gnr. 38 i Fusa kommune Oppstarta: Avslutta:

2

3 RETTSBOK Domstol: Nord- og Midhordland jordskifterett Møtedag: Stad: Fusa samfunnshus i Fusa Sak nr.: STORLI, gnr. 38 Saka gjeld: Krav om sak etter jordskiftelova 2 bokstav e Jordskiftedommar: Vidar Bergtun, som einedommar etter jordskiftelova 9 andre ledd Protokollførar: Saka er kravd av: Til handsaming: Jordskiftedommaren Geir Magnar Salbu Vurdere fremming av saka Partar: Eigar av gnr. 38/1, Charlotte Strand Eigar av gnr. 38/2, Geir Magnar Salbu Eigar av gnr. 38/3, Rune Hansen Eigar av gnr. 38/3, Kjell Harald Lunde Eigar av gnr. 38/3, Mary Hansen Eigar av gnr. 38/3, Inger Elisabeth Halland Eigar av gnr. 38/3, Bjørg Marie Solberg Eigar av gnr. 38/5, Olaug Larsen Eigar av gnr. 38/6, Ingrid Brekke Eigar av gnr. 38/8, 38/9, Arvid Storli Eigar av gnr. 38/8, Ragnvald Storli Naboar: Eigar av gnr. 37/12, Asle Haga Eigedomane ligg i Fusa kommune Til stades: Charlotte Strand, Geir Magnar Salbu, Rune Hansen, Olaug Larsen, Arvid Storli og Rangvald Storli. Ein del av partane hadde også med seg ektefelle/sambuar. Overingeniør Linda Benjaminsen var også tilstades. Dei andre partane var lovleg innkalla, men møtte ikkje. På spørsmål frå jordskiftedommaren hadde ingen merknader til innkallinga til møtet eller til måten retten var samansett på. Ingen kjende til noko som kunne tilseie at jordskiftedommaren er inhabil STORLI, gnr. 38 Nord- og Midhordland jordskifterett 1

4 Framlagde dokument: 1. Krav om sak for jordskifteretten frå Geir Magnar Salbu, datert Vedlegg 1. Side 28 og 29 om veier frå tidlegare utskiftning Vedlegg 2. 4 pristilbud mottatt Vedlegg 3. 3 kart Vedlegg 4. Arealoppgjørskart frå Statens vegvesen vedk. oppmålingsforretning Vedlegg 5. 7 bilder med tekst Vedlegg 6. Tinglyst rettsbok for sak 9/1971 ved Midhordland jordskifterett, tinglyst Brev til orientering fra Geir Magnar Salbu datert Vedlegg 1. Melding om vedtak fra Fusa kommune datert Vedlegg 2. Søknad om utvidelse av kjørevei til Fusa kommune, datert Forkynning av sak og innkalling til rettsmøte datert Brev fra Kjell Harald Lunde datert Brev fra Bjørg Marie Solberg datert Brev fra Inger Elisabeth Halland, datert E-post/brev fra Karen M. Bergh, datert Partane fekk ordet for å gjere greie for sine syn på kravet. Retten informerte litt om sakstypen sams tiltak (jordskiftelova 2 e). Synfaring. Retten saman med partane drog deretter ut på synfaring. Vegen ned til sjøen vart synfart. Det var føreteke stigningsmålingar på somme stader og partane fekk forklare seg undervegs. Nede ved sjøen vart ein del av grensemerka påvist. Det vart sett på ein alternativ trase lengst ned mot sjøen. Etter ein pause vart retten på ny sett i Fusa samfunnshus. Partane fekk på ny forklare seg. Retten gjorde deretter slikt fremmingsvedtak: Denne saka er kravd som jordskiftesak etter jordskiftelova 2 e, sams tiltak. Tiltaket gjeld bygging av ein felles veg frå Fylkesvegen og ned til sjøen. Mest heile vegen ligg på gbnr 38/2, eigar Geir Magne Salbu. Det er også han som har kravd saka. Han har i kravet også stilt spørsmål om vegen kan byggjast parallelt med at jordskiftesaka vert handsama. Partane har uttalt seg. Geir Magne Salbu synte til at heile vegen vert liggjande på bnr 2. For vår bruk er vegen ok slik den er i dag. Me ynskjer jordskifteretten si hjelp i denne saka. Dei spørsmåla me vil ha avklara er mellom anna: Må alle eigedomane vere med når ein byggjer veg? STORLI, gnr. 38 Nord- og Midhordland jordskifterett 2

5 Er kvart bruksnummer ein part (fleire hytter/naust på eit bruksnummer)? Korleis forhalde seg til framtidig utparsellering? Kostnadsfordeling ved bygging av veg. Vedlikehaldsfordeling. Oppretting av veglag. Vedlikehald på øvre del der vegen er offentleg, men har privat vedlikehald i lag med 37/12. Innpåkjøp på eksisterande veg. Charlotte Strand var samd med Geir Magnar Salbu i at det var behov for ei jordskiftesak for å avklara dei spørsmåla er oppsett i kravet. Me har to ubebygde nausttomter som får vegutløysing med ny veg. Me har ikkje konkrete planar om bygging av naust. Dersom vegen skal leggjast om, bør ein ha mogelegheit til å koma ned til sjøen med traktor. For vår del har det ikkje så mykje å sei om vegen vert lagt om på det siste strekket. Rune Hansen sa at det alltid har vore i godt miljø i området. Han var oppteken av at dette måtte behaldast. Han eig ein halvpart av gbnr 38/3 og har ei hytte ståande på eigedomen. Dei var interessert i veg men ikkje for ein kvar pris. Han synte også til at dei vil få ein ekstrakostnad med å byggje veg frå den planagde vegen og fram til eigen eigedom, samt opparbeiding av parkeringsplass. For vår del vil det bli kortare tilkomstveg til parkeringsplass dersom vegen vert lagt om på siste strekket. Dei andre medeigarane av eigedomen 38/3 har i dok nr 4-7 gjort greie for at dei ikkje er interessert i å delta i ein felles veg no men at dei ynskjer å få ei mogelegheit til å betala seg inn i vegen ved eit seinare høve dersom dei får byggjeløyve. Bredo Larsen for Olaug Larsen synte til at bnr 5 er ei hyttetomt som er frådelt bnr 1. Me har eit naust og ei nausttomt ved sida av naustet. Me er interessert i ny veg ned til sjøen og støttar kravet om jordskifte for å avklara dei spørsmåla som er tekne opp. Det er viktig at det vert etablert ein parkeringsplass i enden av vegen for plassering og snuing av køyretøy. Det er ein fordel om ein slik parkeringsplass vert lengst mogeleg ned mot sjøen og nausta. Arvid Storli synte til at han eigde bnr 9 som utgjer ei tomt på austsida (oppsida) av Fylkesvegen samt ei nausttomt ved sjøen. Han eig også ein halvpart i bnr 8. Han har ingen byggeplanar på nokon av eigedomane no. For bnr 8 sin del vert det mest tenleg om vegen over dette bruket vert liggjande mot grensa mellom bnr 3 og bnr 8. Rangvald Storli er deleigar av bnr 8. Han synte til at han i utgangspunktet var tilhengar av ei privat minneleg løysing. Når det no er kravd jordskifte, så har han forståing for det. Han har ikkje motsegner til at det blir ei jordskiftesak for å avklare dei spørsmåla som rekvirenten har reist. Han har fått dispensasjon av Fusa kommune og Fylkesmannen til å setja opp eit bustadhus på deler av bnr 8. Har også fått byggjeløyve på bygging/utviding av den vegen ned til bnr 8, som er tema i denne saka STORLI, gnr. 38 Nord- og Midhordland jordskifterett 3

6 Samd med Arvid i at bnr 8 er mest tent med ei løysing der vegen over dette bruket vert liggjande mot grensa mellom bnr 3 og bnr 8. Retten ser slik på saka: Det er utenleg at ein planlagt bustadeigedom ikkje har vegtilkomst, jf jordskiftelova 1. Det er vidare retten sitt syn at alle eigedomane som får vegutløysing med ein ny veg ned til sjøen vil få nytte av dette og at den totale nytta heilt klart overstig kostnadene og ulempene med ein veg. Det er ingen av partane som har motsett seg at det blir halde jordskifte. Retten kan ikkje sjå at nokon av eigedomane som er partar i denne saka vil lida tap av ei jordskiftesak som går ut på det rekvirenten har kravd. Retten kjem meir inn på kvar einskild eigedom i forslag til løysing som vert utsend saman med denne rettsboka. slutning: Sak vert fremja som sak etter jordskiftelova 2 bokstav e. Partane i saka går fram av partslista. Etter at saka var fremja, vart det oppretta eit interimstyre i veglaget som skal stå for bygging av vegen. Medlemmene i styret vart: Rangvald Storli, Geir Magnar Salbu og Rune Hansen. Dei får fylgjande oppdrag og fullmakter: 1. Avklare med Fusa kommune ei mindre omlegging av den godkjende vegtraseen slik at vegen kjem inn på bnr 8 i grensa mellom bnr 8 og bnr Inngå kontrakt med den entreprenøren som har det lågaste tilbodet. Dersom løyve til omlegging, forhandle fram tilbod på omlagd trase og etablering av parkeringsplass for min. to bilar. 3. Etablere ei ordning med frivillig innskot til ein vegkonto der Rangvald Storli er garantist for restbeløpet. Vidare arbeid med saka: Retten opplyste at det vil bli utarbeida forslag til løysing i saka som vil bli utsendt til partane saman med innkalling til nytt rettsmøte. På spørsmål hadde ingen merknader til forhandlingane. Retten heva. Fusa, Vidar Bergtun (s) STORLI, gnr. 38 Nord- og Midhordland jordskifterett 4

7 RETTSBOK Domstol: Nord- og Midhordland jordskifterett Møtedag: Stad: Fusa samfunnshus i Fusa Sak nr.: STORLI, gnr. 38 Saka gjeld: Krav om sak etter jordskiftelova 2 Jordskiftedommar: Vidar Bergtun, som einedommar etter jordskiftelova 9 andre ledd Protokollførar: Saka er kravd av: Til handsaming: Partar: Lena Helleren Geir Magnar Salbu Høyre partane i utsendt forslag til løysing Eigar av gnr. 38/1, Charlotte Strand Eigar av gnr. 38/2, Geir Magnar Salbu Eigar av gnr. 38/3, Rune Hansen Eigar av gnr. 38/3, Kjell Harald Lunde Eigar av gnr. 38/3, Mary Hansen Eigar av gnr. 38/3, Inger Elisabeth Halland Eigar av gnr. 38/3, Bjørg Marie Solberg Eigar av gnr. 38/5, Olaug Larsen Eigar av gnr. 38/6, Ingrid Brekke Eigar av gnr. 38/8, 38/9, Arvid Storli Eigar av gnr. 38/8, Ragnvald Storli Naboar: Eigar av gnr. 37/12, Asle Haga Eigedomane ligg i Fusa kommune Til stades: Charlotte Strand og Thomas Kalsås, Geir Magnar Salbu og Nina Fosse Salbu, Rune og Grethe Hansen, Ingrid Brekke, Arvid Storli og Rangvald Storli. Dei andre partane var lovleg innkalla, men møtte ikkje. På spørsmål frå jordskiftedommaren hadde ingen merknader til innkallinga til møtet eller til måten retten var samansett på. Ingen kjende til noko som kunne tilseie at jordskiftedommaren er inhabil. Framlagde dokument: 8. Innkalling til rettsmøte vedlagt rettsbok frå møtet og forslag til løysing 9. Melding om vedtak, datert , frå Fusa kommune 10. E-post, datert frå Rune Hansen STORLI, gnr. 38 Nord- og Midhordland jordskifterett 5

8 Partane fekk ordet for å gjera greie for sine syn på det utsende forslaget til løysing i saka. Innspela vart drøfta saman med retten. Synfaring: Retten saman med partane drog deretter på synfaring. Ein såg først på vegen. Vegen er ferdig grovopparbeida men det står enno att ein del arbeid. Den siste kneika vart påvist. Her var stigningstilhøva utbetra noko, og entreprenør opplyste at vegen vil bli heva enno meir for å betre stigningstilhøva. Attståande arbeid med grøfter og planering vart påvist. Entreprenør EBO var med på deler av synfaringa. Området nede ved sjøen vart også synfart. Her vart eigedomsgrensene påvist. I denne samanheng var det framlagt ein del dokument. Framlagde dokument: 11. Skyldskifte, datert der gbnr 38/5 vart frådelt 12. Skyldskifte, datert der gbnr 38/6 vart frådelt 13. Skyldskifte, datert der gbnr 38/8 vart frådelt 14. Skyldskifte, datert der gbnr 38/9 vart frådelt 15. Utdrag av skylddelingsforretning på Storli av 13. februar 1926 Dei fleste grensemerka vart påvist og retten opplyste om at desse vil bli innmålt og kartfesta. Kart med innteikna grenser vil bli utsendt til partane for godkjenning. Retten orienterte om at saka no vil bli slutta utan at partane vert innkalla til det avsluttande rettsmøtet. På spørsmål var det ingen som hadde merknader til dagens rettsmøte. Retten heva. Fusa, Vidar Bergtun (s) STORLI, gnr. 38 Nord- og Midhordland jordskifterett 6

9 RETTSBOK Domstol: Nord- og Midhordland jordskifterett Møtedag: Stad: Statens hus i Bergen Sak nr.: STORLI, gnr. 38 Saka gjeld: Sak etter jordskiftelova 2 e Jordskiftedommar: Vidar Bergtun, som einedommar etter jordskiftelova 9 andre ledd Protokollførar: Saka er kravd av: Til handsaming: Partar: Jordskiftedommaren Geir Magnar Salbu Avslutting av saka Fordeling av kostnader Eigar av gnr. 38/1, Charlotte Strand Eigar av gnr. 38/2, Geir Magnar Salbu Eigar av gnr. 38/3, Rune Hansen Eigar av gnr. 38/3, Kjell Harald Lunde Eigar av gnr. 38/3, Mary Hansen Eigar av gnr. 38/3, Inger Elisabeth Halland Eigar av gnr. 38/3, Bjørg Marie Solberg Eigar av gnr. 38/5, Olaug Larsen Eigar av gnr. 38/6, Ingrid Brekke Eigar av gnr. 38/8, 38/9, Arvid Storli Eigar av gnr. 38/8, Ragnvald Storli Naboar: Eigar av gnr. 37/12, Asle Haga Eigedomane ligg i Fusa kommune Til stades: Partane er ikkje innkalla til dette rettsmøtet. Framlagde dokument: 16. Brev, datert frå jordskifteretten med forslag til rettsfastsetjande vedtak. 17. E-post, datert frå Rune Hansen, vedlagt giro frå Bohnhorst på kr. Jordskifteretten gjorde i medhald av jordskiftelova 17a slikt rettsfastsetjande vedtak: Dette vedtaket gjeld eigedomsgrensene i naustområdet på gnr 38, Storli i Fusa kommune. Grensene vart påviste under synfaring på rettsmøte den og er seinare innmålt og STORLI, gnr. 38 Nord- og Midhordland jordskifterett 7

10 kartfesta av jordskifteretten. Det var også synfaring med nokre av partane den der attståande grenser ovom naustområdet vart påviste. Partane har fått forslag til rettsfastsetjande vedtak, med kart og grenseskildringar, tilsendt jf dok nr 16. Retten er gjort merksam på at avstanden i grense nr 16 ikkje stemmer med det som vart målt i terrenget. Forklaringa på dette er at grenseskildringa har horisontalt målte avstandar, medan dei terrengmålte avstandane er skråmålt og såleis litt lengre. Retten har føreteke nye berekningar av dette, og har ikkje funne feil i høve til det som vart utsett og innmålt den Ut frå dette legg retten til grunn at partane er samde om dei oppgåtte grenser i området. Retten er blitt merksam på at grensepunktnummer "25" er nytta to gonger. Dette er retta i det endelege jordskiftekartet og i grenseskildringa. slutning: Grensene i området går slik dei er innteikna og skildra i vedlegg til dok nr 16. Jordskifteretten gjorde i medhald av jordskiftelova 17a slikt rettsendrande vedtak: Denne saka vart fremja som sak etter jordskiftelova 2 e (sams tiltak) i rettsmøte den Etter dette er det oppretta eit interimstyre som har inngått kontrakt med EBOmaskin og store deler av vegarbeidet er delvis ferdig. Retten har vidare utarbeida eit forslag til løysing som vart utsendt til partane saman med innkallinga til rettsmøte den Partane har uttala seg til forslaget: Charlotte Stand tykte forslaget såg greitt ut. Ho stilte spørsmål om drensrør og grøfter vart rekna som tilleggsarbeid eller om dette låg inne i tilbodet. Ho ynskte også ei nærare avklaring på korleis innpåkjøp for nye brukarar skal føregå. Geir Magnar Salbu tykte også forslaget såg greitt ut. Han stilte spørsmål om medgått areal samt eksisterande veg var medteken i nyttevurderinga for deira eigedom. Han ynskte også at det skulle takast med stelling og attsåing av vegskråningane. Rune Hansen tykte forslaget verka gjennomtenkt og rettferdig. Det er også greitt med ei deling av sommar og vintervedlikehaldet. Han viste vidare til sin e-post der ei avklaring av innpåkjøp vart etterlyst (dok nr 10). Ingrid Brekke tykte forslaget såg greitt ut. Ho opplyste at hennar eigedom er omgjort til ein heilårsbustad. Arild Storli tykte også forslaget såg greitt ut. Han stilte spørsmål om regelen om flytting og utviding av siste del av vegen ned mot sjøen var heldig utforma. Den er no slik at det er dei som ynskjer det, som skal leggje om denne vegen. Rangvald Storli tykte også at forslaget såg greitt ut. Han kunne også tenke seg dei same avklaringane som nokon av dei andre partane har etterlyst. Retten ser slik på saka: STORLI, gnr. 38 Nord- og Midhordland jordskifterett 8

11 Flytting og utviding av vegrett over gbnr 38/8: Veg nr 1 sin trase over bnr 8 medfører i dag ei uheldig arrondering med ei stripe mellom vegen og grensa mellom bnr 8 og bnr 3. Det er difor retten sitt syn at denne vegretten må flyttast inntil grensa mot bnr 3. Retten kan ikkje sjå at dette medfører ulemper for brukarane eller den tenande eigedom. Vegen vert samstundes utvida frå 2 til 3 meters breidde. Opparbeiding av denne vegen vart drøfta i rettsmøtet den Denne opparbeidinga vert ikkje pålagt gjennomført som del av det pågåande prosjekt. Det var semje om at dersom ein av partane i framtida ynskjer ei slik opparbeiding, så skal også dei andre partane delta i dette. Retten er samd i at dette er ei framtidsretta løysing, som sikrar at alle vert med på denne opparbeidinga. Fordeling av kostnader vert gjort ut i frå partane si nytte av tiltaket, jf jordskiftelova 42. Det er retten sitt syn at kostnadene med ei slik framtidig opparbeiding skal fordelast slik tabellen i slutninga under syner, og at dette attspeglar nytta for dei ulike partane. Eigar av bnr 3 har etter retten sitt syn ikkje nytte av denne vegen då deira avkøyring er oppe i grensa mot bnr 2. Nytta er fordelt på ni-deler som representerer potensielle nausttomter som kan få tilknyting til denne vegen. Bnr 1, 2 og 5 har fått 2/9 kvar, medan dei andre partane har fått 1/9 kvar. Dette ut frå storleiken på sjøtomtene. Tiltaket må omsøkjast i tråd med gjeldande regelverk. Inntil då har alle brukarane rett til å nytte den gamle sjøvegen over bnr 8 fram til strandstien. Ved opparbeiding av den nye traseen skal også parkeringsplassen søkjast flytt til området der den omlagde vegen endar nede ved strandstien. Fordeling av kostnader med flytting av parkeringsplassen skal skje med same andelar som opparbeiding av vegen over bnr 8, jf tabell i slutninga under. Skildring av ny veg, sams tiltak: Tiltaket går ut på bygging/utviding av veg frå Fylkesvegen og ned til sjøen på gnr 38 i Fusa kommune. Dei første 20 metrane frå Fylkesvegen er asfaltert av Statens vegvesen, i samband med utviding av hovudvegen og omlegging av avkøyrsler i området. Denne delen er felles veg med gbnr 37/12, og det er brukarane som har vedlikehaldet av denne delen. Dei neste 30 metrane er nyleg opparbeida i samband med omlegginga. Her er standarden god men stigningstilhøva er bratt. Dei neste 90 metrane av vegen er eldre gardsveg. Her må vegen rustast opp og utvidast. På nedsida av løa kryssar ei gamal kisteveit vegen. Denne må omsyntakast ved etableringa av den nye vegen. På dei neste 180 metrane fram til grensa mot gbnr 38/8 er den gamle vegen attgrodd og det må byggjast ein ny veg med masseutskifting og etablering av grøfter. Denne vegparsellen kryssar den same kisteveita og dette må også her omsyntakast. Når vegen nærmar seg grensa mot gbnr 38/8, er den flytt litt nordover, slik at den treff rett sør for grensa mellom bnr 8 og bnr 3. Rett innom grensa til bnr 8, på sørsida av grensa mot bnr 3, skal det etablerast ein parkeringsplass med plass til minimum 2 bilar. Bygging av vegen og etablering av parkeringsplassar er godkjent av Fusa kommune, jf dok nr 2, vedlegg 1 og dok nr 9. Partane har inngått kontrakt med EBO-maskin for ein fastpris på ,- kr. Tiltaket er skildra i tilbodet samt i den kommunale godkjenninga av tiltaket. Etter dette er det kome ein rekning på tilleggsarbeid pålydande ,50 kr, jf dok nr 17 og 1650,- kr (drensslange). Ut frå opplysningar frå entreprenør, fordeler desse ekstrakostnadene seg slik: ,00 kr på vegen ned til grensa mellom bnr 2 og bnr ,50 kr på 10 meter veg og 2 parkeringsplassar inne på bnr STORLI, gnr. 38 Nord- og Midhordland jordskifterett 9

12 Fordeling av kostnadene med ny veg frå Fylkesvegen og ned til bnr 8: Kostnadane skal i tråd med jordskiftelova 42, delast etter den nytten den einskilde eigedom, har av investeringstiltaket. Retten vil såleis gå gjennom kvar enkelt eigedom si nytte av tiltaket. Retten har i denne vurderinga lagt vekt på den verdiauken eigedomen får som følgje av tiltaket. I utgangspunktet har retten vurdert auke i marknadsverdi, men har også vurdert auka bruksverdi som ein del av verdiauken. Bnr 1: Dette er eit av hovudbruka på garden Storli. Vegen vil berre gje vegutløysing og nytte for den del av bnr 1 som ligg nede ved sjøen. Dette er ein strandteig der det i seinare tid er frådelt tre bruk (bnr 5, 6 og 9). Bnr 1 sin resterande del er oppmålt som del av saka og utgjer to nausttomter. Ingen av tomtene er bebygde, men naustmurane står att i den største tomta. Det er ikkje framlagt konkrete byggjeplanar for denne eigedomen. Det er retten sitt syn at den store nytta av veg for dette bruket, først kjem når det eventuelt vert innvilga byggjeløyve for naust. Også utan byggjeløyve vil det bli ein viss verdiauke for ei slik tomt å få veg. Retten har vurdert denne verdiauken til totalt ,- kr. Oppnår bruket seinare byggjeløyve/delingsløyve, er det retten sitt syn at det skal betalast inn eit nytt tilskot, sjå avsnitt om innpåkjøp under. Bnr 2: Dette er også eit av hovudbruka på garden Storli. Vegen går over innmarksteigen til bruket samt at den vil gje betre vegutløysing for sjøtomta til bruket. Denne sjøtomta er 40 meter brei i bakkant og det står eit naust på tomta i dag. Det føreligg ikkje konkrete byggjeplanar for fleire naust på sjøtomta. Innmarksteigen er om lag 30 da. Det er ikkje drift på eigedomen. Den planlagde vegen føl i hovudsak deler av veg nr 1, skildra i jordskifte frå Vegen vart i si tid skildra med 2 meter brei køyrebane. Den første del av vegen er lagt om på grunn av stenging av avkøyrsle til fylkesvegen. Dei første 30 metrane ned mot eit av husa på bnr 2 er nyleg opparbeida, frå her og ned til løa er det meir ein traktorveg/gardsveg og nedom løa er vegen attgrodd. Bnr 2 vil ha nytte av betre tilkomst til løe, dyrkamark og sjøeigedom med naust. Ulempene for bnr 2 er at vegen legg meir beslag på eigedomen som følgje av ei utviding av vegbreidda. Bnr 2 bidreg også til dette prosjektet ved at første del av vegen er opparbeida. Når det gjeld innmarksdelen, er det retten sitt syn at netto verdiauke er kr. I denne vurderinga har retten også lagt vekt på at verdiane for landbruksareala, generelt sett er lågare enn for andre arealkategoriar Det er også teke omsyn til at dette bruket bidreg med veg som kan byggjast vidare på, samt medgått areal til utviding (om lag 200 m 2 dyrkajord). Strandteigen til dette bruket er bebygd med eit naust og det er ubebygd strandlinje på begge sider av naustet. Strandteigen får betre vegutløysing som følgje av dette fellestiltaket. Det er retten sitt syn at både den bebygde og den ubebygde del av strandteigen vil få ein verdiauke som følgje av vegen. Retten har vurdert denne verdiauken til ,- kr Det er ikkje framlagt konkrete byggjeplanar for den ubebygde del av strandteigen. Oppnår bruket byggjeløyve/delingsløyve, er det retten sitt syn at det skal betalast inn eit nytt tilskot, sjå avsnitt om innpåkjøp under STORLI, gnr. 38 Nord- og Midhordland jordskifterett 10

13 Bnr 3: Dette er eit bruk som er frådelt bnr 1. Bruket har ein strandteig og ein skogteig. Bruket er eit personleg sameige og det er 5 ulike eigarar. Bruket deltok i jordskiftesaka i Bnr 7 og 8 er seinare frådelt dette bruket. Det er strandteigen som får vegutløysing i denne saka. Den er om lag 4,5 da og har om lag 40 meter strandlinje. Det er ei hytte på eigedomen som er eigd av Rune Hansen. Han er også den av mediegarane i bruket som har størst andel med 50%. Ein hytteeigedom av denne art vil heilt klart få ein stor verdiauke med veg. Retten har vurdert denne verdiauken til ,- kr. Det er ikkje framlagt konkrete byggjeplanar for den ubebygde del av strandteigen. Oppnår bruket byggjeløyve/delingsløyve, er det retten sitt syn at det skal betalast inn eit nytt tilskot, sjå avsnitt om innpåkjøp under. Bnr 5: Dette er ein fritidseigedom som er frådelt bnr 1. Eigedomen består av ein bebygd teig oppe med fylkesvegen og ein strandteig. Strandteigen er bebygd med eit naust og det er eit ubebygd areal ved sida av naustet. Det er strandteigen som får vegutløysing som følgje av dette fellestiltaket. Det er retten sitt syn at både den bebygde og den ubebygde del av nausttomta vil få ein verdiauke som følgje av vegen. Retten har vurdert denne verdiauken til ,- kr Det er ikkje framlagt konkrete byggjeplanar for den ubebygde nausttomta. Oppnår bruket byggjeløyve/delingsløyve, er det retten sitt syn at det skal betalast inn eit nytt tilskot, sjå avsnitt om innpåkjøp under. Bnr 6: Dette er ein eigedom som er frådelt bnr 1. Eigedomen består av ein bebygd teig (heilårsbustad) oppe med fylkesvegen og ei nausttomt. Denne nausttomta er mindre enn strandteigen til bnr 5 og heile tomtebreidda er bebygd med eit naust. Det er nausttomta som får vegutløysing som følgje av dette fellestiltaket. Det er retten sitt syn at nausttomta vil få ein god verdiauke som følgje av vegen. Retten har vurdert denne verdiauken til ,- kr. Bnr 8: Dette er eit bruk som er frådelt bnr 3. Bruket har ein strandteig, ei nausttomt og ein skogteig. Bruket er eit personleg sameige mellom Arvid og Rangvald Storli. Det er strandteigen og nausttomta som får vegutløysing i denne saka. Standteigen er om lag 4,0 da og har om lag 13 meter strandlinje. Rangvald Storli har fått byggjeløyve for eit bustadhus på deler av denne eigedomen. Ein bustadeigedom med ei slik plassering vil heilt klart få ein stor verdiauke med veg. Ei bustadtomt utan veg har i dag begrensa verdi. Teigen vil få litt ulempe ved etablering av parkeringsplass, medan det vil vera ein fordel for eigedomen at vegen vert flytt til grensa mot bnr 3. Nausttomta til bnr 8 ligg nord for strandteigen til bnr 2. Den har om lag same lengd på strandlinje som hovudteigen til bnr 8. Det er ikkje framlagt konkrete byggjeplanar for denne nausttomta. Retten har vurdert den totale verdiauken til ,- kr. Oppnår bruket seinare byggjeløyve/delingsløyve, er det retten sitt syn at det skal betalast inn eit nytt tilskot, sjå under STORLI, gnr. 38 Nord- og Midhordland jordskifterett 11

14 Bnr 9: Dette er ein fritidseigedom som er frådelt bnr 1. Eigedomen består av ein ubebygd teig oppe med fylkesvegen og ei ubebygd nausttomt. Det er nausttomta som får vegutløysing som følgje av dette fellestiltaket. Det er ikkje framlagt konkrete byggjeplanar for denne nausttomta. Det er retten sitt syn at den store nytta av veg for dette bruket, først kjem når det eventuelt vert innvilga byggjeløyve for naust. Også utan byggjeløyve vil det bli ein viss verdiauke for ei slik tomt å få veg. Retten har vurdert denne verdiauken til totalt ,- kr. Oppnår bruket seinare byggjeløyve/delingsløyve, er det retten sitt syn at det skal betalast inn eit nytt tilskot, sjå under. * * * Med bakgrunn i dei ulike eigedomane sin verdiauke, har retten berekna kvar eigedom sin andel av den totale verdiauken. Resultatet kjem fram i tabell i slutninga under. Etter retten sitt syn, er dette ein god måte å fordele investeringskostnadene i denne saka. I og med partane har større nytte av vegen enn det berekna innskotet, kan ein godta ein auke i prisen som følgje av nye tilleggsarbeid på inntil 20 %. Fordeling av kostnadene med ny vegstubb (ca 10 meter) inne på bnr 8: Kostnadane skal i tråd med jordskiftelova 42, delast etter den nytten den einskilde eigedom, har av investeringstiltaket. Det er retten sitt syn at kostnadene med denne vegstubben kan fordelast på same måte som hovudvegen, men med den endring at bnr 3 går heilt ut og nytta for innmarka på bnr 2 ikkje vert rekna med. Innpåkjøp i vegen: Dersom nye brukarar ynskjer å ta i bruk vegen, eller medlemmer i laget får ein ny og utvida bruk som følgje av t.d. byggjeløyve o.l., må dei betale ei tilknytingsavgift til veglaget. Det er veglaget som tek stilling til storleiken på ei slik tilknytingsavgift, men det skal takast omsyn til kva tilsvarande eigedom er blitt pålagt av kostnader i denne saka samt den generelle prisutvikling etter at jordskiftesaka var ferdig. Ved slikt innpåkjøp må også framtidig medeigarfordeling og vedlikehaldsfordeling avklarast, jf 3 i bruksordninga. I høve til innpåkjøp var partane av den oppfatning at nye brukarar, bør betale seg inn med det same beløp (+ prisauke) som dagens partar med tilsvarande eigedom / nytte er pålagt. Korleis inntektene frå slike innpåkjøp skulle nyttast vart også drøfta. Retten synte til fordelar med å nytte slike innskot til opprusting av vegen eller vedlikehaldsfond. Det kan likevel akkumulere seg opp kapital i veglaget, i slike tilfelle kan det vera opp til veglaget å avgjere om overskotet skal betalast ut til medlemmene etter andelane i laget, jf 9 i bruksordninga. Fordeling av vedlikehaldet på vegen: Utgiftene til framtidig vedlikehald av vegen skal skje ut i frå bruken av vegen. Retten har også vurdert om vedlikehaldsfordelinga skal delast i sommar og vintervedlikehald. I denne saka er det retten sitt syn at bruken av vegen truleg vil samanfalle med dei eigarandelar som partane er oppsett med. Sommarvedlikehaldet vert difor fordelt i tråd med dei. Når det gjeld vintervedlikehaldet, er det retten sitt syn at dette må fordelast på dei som ynskjer å nytta vegen vinterstid. Dei som ynskjer vintervedlikehald, fordeler kostnadene til STORLI, gnr. 38 Nord- og Midhordland jordskifterett 12

15 dette mellom seg i høve til høvestala mellom dei for eigardelane i vegen, jf 10 i bruksordninga. Retten er etter dette kome til slik slutning: Den nedste del av veg nr 1 (skildra i jordskifte over Storli tinglyst i 1932), som går over bnr 8, vert flytt slik at den vert liggande langs nordgrensa for denne eigedomen. Vegen vert også utvida til 3 meters breidde. Dersom ein av partane i denne saka, i framtida ynskjer ei slik opparbeiding, så skal også dei andre partane delta i dette. Fordeling av kostnader med dette, samt flytting av parkeringsplass skal fordelast i tråd med tabellen under. Inntil ny veg er opparbeida, har alle brukarane rett til å nytte den gamle sjøvegen over bnr 8 fram til strandstien. Bnr Andel av kostnader til opparbeiding av ny veg over bnr 8 1 2/9 2 2/9 5 2/9 6 1/9 8 1/9 9 1/9 1 Det skal byggjast ein parkeringsplass med plass til minimum 2 bilar på gbnr 38/8. Kostnadene med opparbeiding av parkeringsplassen skal fordelast i tråd med tabellen over. (Andel av kostnader til opparbeiding av ny veg over bnr 8). Pålagde beløp skal betalast innan ein månad etter at saka er rettskraftig. Det skal byggjast ein veg over gbnr 38/2 som skildra over i "Skildring av ny veg". Kostnadene med opparbeiding av denne vegen skal fordelast i tråd med andelane tabellen under. Partane kan bli pålagt å delta med inntil 20 % meir enn berekna innskot. Pålagde beløp skal betalast innan ein månad etter at saka er rettskraftig. Bnr Retten si vurdering av verdiauken til kvart bruk med veg Andel, berekna ut frå kvart bruk sin andel av verdiauken Berekna innskot (kr) ut frå andel og byggjekostnad pr ,2 % 9.191, ,3 % , ,2 % , ,5 % , ,8 % , ,4 % , ,6 % 4.595, ,0 % , STORLI, gnr. 38 Nord- og Midhordland jordskifterett 13

16 Det skal byggjast ein vegstubb på om lag 10 meter inne på gbnr 38/8. Denne skal gje tilkomst til ny hustomt, felles parkeringsplass og fungere som "snuhammar" for parkeringsplassen. Kostnadene med opparbeiding av denne vegen skal fordelast i tråd med andelane tabellen under. Pålagde beløp skal betalast innan ein månad etter at saka er rettskraftig. Bnr Retten si vurdering av verdiauken til kvart bruk med veg Andel, berekna ut frå kvart bruk sin andel av verdiauken ,5 % ,1 % ,1 % ,8 % ,2 % ,3 % SUM ,0 % For å sikre god framtidig drift av denne vegen, vert det etablert eit veglag for vegen samt reglar for korleis dette laget skal fungere: Reglar for Storlineset veglag 1. VEGEN Sjøvegen på Storli, heretter kalla veglaget, omfattar vegstrekninga frå Fylkesvegen og ned til stien som går på tvers av stranda. 2. FORMÅL OG ANSVAR Veglagets formål er å vedlikehalde og sørgje for tilstrekkeleg vegstandard på vegen, om nødvendig ved opprusting/omlegging. Vegen skal på tidsmessig måte tene landbruks-, bustads-, fritidsbustads- og naustinteressene innanfor vegens dekningsområde. 3. MEDEIGARAR Eigedomar er medeigarar i vegen i tråd med tabellen under Bnr Namn Andel 1 Charlotte Strand 3,2 % 2 Geir Magnar Salbu 11,3 % 3 Rune Hansen, m.fl. 24,2 % 5 Olaug Larsen 6,5 % 6 Ingrid Brekke 4,8 % 8 Ragnvald og Arvid Storli 48,4 % 9 Arvid Storli 1,6 % SUM 100,0 % STORLI, gnr. 38 Nord- og Midhordland jordskifterett 14

17 Denne fordelinga gjeld vegen ned til grensa mellom bnr 2 og bnr 8. For den siste delen av vegen, som går over bnr 8, gjeld tabell "Andel av kostnader til opparbeiding av ny veg over bnr 8" i første kulepunkt i slutning over. Eigardelen i vegen føl eigedomen og kan ikkje skiljast frå denne. 4. NYE BRUKARAR AV VEGEN / NY BRUK AV VEGEN Dersom ein eigedom blir delt og den frådelte parsellen soknar til vegen, har denne rett og plikt til å bli med i veglaget. Tilknytingsavgift og ny medeigarfordeling blir avgjort av årsmøtet i veglaget. Dersom medlemmer i laget får ein ny og utvida bruk som følgje av t.d. byggjeløyve o.l., må dei også betale ei tilknytingsavgift til veglaget. Slik tilknytingsavgift og ny medeigarfordeling blir avgjort av årsmøtet i veglaget. Veglaget kan også gje andre rett til å nytta vegen for kortare eller lengre periode mot at det vert betalt ei årsavgift eller bomavgift. 5. ÅRSMØTE 1. Konstituering Årsmøtet er lagets øvste myndighet. Ordinært årsmøte skal haldast ved behov. Første ordinære årsmøte skal haldast innan 5 månader etter at saka er rettskraftig. Det er leiar av interimstyret som kallar inn til det første årsmøtet. Berre medeigarane har rett til å delta på årsmøtet. Ein medeier kan la seg representere ved fullmektig med skriftleg fullmakt. Leiaren kallar inn til årsmøte. Innkallinga skal skje skriftleg med minst to vekers varsel. Sakslista skal følgje innkallinga. Årsmøtet kan ikkje fatta bindande vedtak i andre saker enn dei som er nemnde i innkallinga. 2. Fleirtalsvedtak Det enkelte vedtak på årsmøte blir gjort med vanleg fleirtal (simpelt relativt fleirtal) blant dei frammøtte. Ved avstemming og val har kvar medeigar stemme i forhold til sin andel i vegen, jf 3. Dersom alle er samde om det, kan avstemming skje ved at kvart medlem har ei stemme. Årsmøtet er vedtaksført når innkallinga har skjedd på lovleg måte. Fleirtalsvedtak må ikkje påføre nokon medeigar større kostnader og ulemper enn nytte. Vedtaket må heller ikkje medføre usakleg skilnad på rettane til fleirtalet og mindretalet. Vedtaket må ivareta fellesskapets vel og ikkje gje urimelege fordelar til fleirtalet til skade for mindretalet. Medeigar som meiner eit fleirtalsvedtak er i strid med desse vilkåra, kan bringe spørsmålet opp for rettsleg skjønn. Det skal førast protokoll for årsmøtet STORLI, gnr. 38 Nord- og Midhordland jordskifterett 15

18 6. LEIAR Leiaren i laget har ansvaret for å: Arrangere årsmøte, legge fram årsmelding og revidert rekneskap og forslag til budsjett og arbeidsplan for komande år. Leie drifta av vegen. Setje i gang mindre arbeid som må gjerast for å hindre skade på vegen. Krevje innbetaling av avgifter og vedtekne forskott. Sørgje for forsvarleg vedlikehald Gjennomføre andre saker som årsmøtet pålegg leiar. 7. BRUK AV VEGEN Transport må ikkje skje når det kan vera fare for skade på vegbane, stikkrenner eller grøfter. Det er forbode å parkere i vegbanen. Skade på vegbane og stikkrenner som skuldast transport skal utbetrast straks. Dersom utbetring ikkje skjer, vil 8 bli gjort gjeldande. 8. ANSVAR FOR SKADER Alle som brukar vegen og som ikkje held seg til vedtektene eller rettar seg etter pålegg frå leiar, er sjølv ansvarlege for skader dei slik påfører vegen. Dersom skader ikkje blir utbetra tilfredsstillande, kan leiar få utført utbetringa for medeigarens/brukarens rekning. 9. OVER - OG UNDERSKOT Underskot må dekkast av medeigarane og utliknast i samsvar med andelane i vegen, jf. 3. Eventuelt overskot skal gå til drift av laget. Årsmøtet kan ta avgjerd om utbetaling av akkumulert overskot i tråd med andelane. 10. INVESTERINGAR/VEDLIKEHALD Anleggskostnader og kostnader til vedlikehald, skal utliknast på medeigarane i forhold til andelen i vegen (jf. 3), og krevjast inn forskotsvis. Vedtak om utlikning må ikkje påføre nokon medeigar større kostnader og ulemper enn nytte. Laget har ikkje lov til å ta opp lån. Partar som ynskjer vegen vinterbrøyta skal dekke kostnadane med dette i høve til høvestala mellom dei for eigardelane i vegen. Dersom det skjer monalege endringar i bruken av vegen skal veglaget ta ny fordeling opp til handsaming og ein skal leggja den nye bruken til grunn for fordeling av vedlikehaldskostnadene. 11. UTMELDING Det er ikkje lov til å melde seg ut av laget STORLI, gnr. 38 Nord- og Midhordland jordskifterett 16

19 Grenseskildring Jordskiftesak nr. : Kommune: Fusa Vedteken av: Nord- og Midhordland jordskifterett Koordinatsystem: Euref89(WGS84) Sone 32 I den etterfølgende grenseskildringen er de oppgitte retningene i henhold til sant nord med 400 g (gon) inndeling av sirkelen. De oppgitte avstandene er horisontalmålt og koordinatene refererer seg til Euref89(WGS84) akse 32. Grensene og grensemerkene er tegnet på kart i målestokk 1:700, kartnr Det er bare brukt godkjente grensemerke av aluminium påstemplet jordskifteretten sitt merke. Ved måling av grensepunkt er det brukt GPS (Topcon) med krav til kvalitet i samsvar med jordskifterettens prosedyre for utføring av RTK måling i områdetype 3a, sprettbygd/dyrka mark med kartkvalitet FKB-C. Maksimalt tillatt punktdeformasjon for områdetype 3a er på 0,1 meter. Målte grensemerke skal ha en målenøyaktighet som skal ligge på 1/3 og mindre av overstående feilgrense. Grense 1 Eiendom til venstre: Gnr. 38 bnr. 3 Eiendom til høyre: Gnr. 38 bnr. 8 Grensa tek til i sjø og går i retning 98,40 gon til 18 Kors i fjell , ,07 98,40 6,23 17 Off. godkj. grensemerke i jord , ,30 190,52 15,94 1 Kors i fjell , ,67 Grense 2 Eiendom til venstre: Gnr. 38 bnr. 2 Eiendom til høyre: Gnr. 38 bnr. 8 1 Kors i fjell , ,67 297,65 7,06 2 Kors i fjell , ,61 Og vidare i same retning utover i sjø så langt privat eigedomsrett går STORLI, gnr. 38 Nord- og Midhordland jordskifterett 17

20 Grense 3 Eiendom til venstre: Gnr. 38 bnr. 3 Eiendom til høyre: Gnr. 38 bnr. 2 1 Kors i fjell , ,67 189,02 21,02 26 Umerket grensepunkt , ,27 Grense 4 Eiendom til venstre: Gnr. 38 bnr. 8 Eiendom til høyre: Gnr. 38 bnr Umerket grensepunkt , ,27 189,02 20,46 3 Off. godkj. grensemerke i jord , ,79 Grense 5 Eiendom til venstre: Gnr. 38 bnr. 5 Eiendom til høyre: Gnr. 38 bnr. 2 3 Off. godkj. grensemerke i jord , ,79 316,35 2,41 4 Kors i fjell , ,46 319,89 8,58 5 Kors i fjell , ,30 Og vidare i same retning utover i sjø så langt privat eigedomsrett går. Grense 6 Eiendom til venstre: Gnr. 38 bnr. 8 Eiendom til høyre: Gnr. 38 bnr. 5 3 Off. godkj. grensemerke i jord , ,79 196,77 12,83 6 Off. godkj. grensemerke i jord , , STORLI, gnr. 38 Nord- og Midhordland jordskifterett 18

SANDAL

SANDAL Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2013-0022 SANDAL Gnr. 98 i Fusa kommune Oppstarta: 23.01.2014 Avslutta: 23.01.2014 RETTSBOK Domstol: Nord- og Midhordland jordskifterett Møtedag:

Detaljer

Jordskiftedommaren. 1 Avslutting av saka 2 Fordeling av kostnader

Jordskiftedommaren. 1 Avslutting av saka 2 Fordeling av kostnader AVSLUTTINGSMØTE Rettsmøtedag: 07.01.2010 Stad: Statens hus i Bergen Sak nr.: 1200-2009-0001 HØLLAND, gnr. 11 Saka gjeld: Krav om grensegang etter jordskiftelova 88 Jordskiftedommar: Vidar Bergtun, som

Detaljer

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: Skraamestø, gnr. 37. Gnr. 37 i Askøy kommune. Oppstarta:

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: Skraamestø, gnr. 37. Gnr. 37 i Askøy kommune. Oppstarta: Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2013-0024 Skraamestø, gnr. 37 Gnr. 37 i Askøy kommune Oppstarta: 31.10.2013 Avslutta: 15.11.2013 RETTSMØTE Møtedag: 31.10.2013 Stad: Bekkeneset i

Detaljer

1200-2013-0037 FJELLBIRKELAND

1200-2013-0037 FJELLBIRKELAND Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2013-0037 FJELLBIRKELAND Gnr. 56 i Bergen kommune Påbegynt: 10.12.2013 Avsluttet: 10.12.2013 RETTSBOK Domstol: Nord- og Midhordland jordskifterett

Detaljer

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: Hammersland. Gnr. 45 i Sund kommune. Oppstarta:

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: Hammersland. Gnr. 45 i Sund kommune. Oppstarta: Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2013-0041 Hammersland Gnr. 45 i Sund kommune Oppstarta: 03.12.2013 Avslutta: 04.12.2013 RETTSMØTE Møtedag: 03.12.2013 Stad: Hammersland i Sund kommune

Detaljer

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: TOTLAND, Gnr. gnr. 237 i Lindås kommune. Oppstarta:

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: TOTLAND, Gnr. gnr. 237 i Lindås kommune. Oppstarta: Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2010-0020 TOTLAND, Gnr. gnr. 237 i Lindås kommune Oppstarta: 22.03.2011 Avslutta: 29.03.2011 JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVUDFORHANDLING Rettsmøtedag:

Detaljer

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: GJEITANGER Gnr. 31 i Fjell kommune. Oppstarta:

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: GJEITANGER Gnr. 31 i Fjell kommune. Oppstarta: Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2007-0012 GJEITANGER Gnr. 31 i Fjell kommune Oppstarta: 12.05.2009 Avslutta: 12.05.2009 JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVUDFORHANDLING Rettsmøtedag: 12.05.2009

Detaljer

ALVER,

ALVER, Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2012-0050 ALVER, Gnr. 137 i Lindås kommune Oppstarta: 30.04.2013 Avslutta: 30.04.2013 RETTSMØTE Møtedag: 30.04.2013. Stad: Alversund i Lindås. Sak

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: VETE Gnr. 10 i Voss kommune. Oppstarta:

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: VETE Gnr. 10 i Voss kommune. Oppstarta: Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2013-0013 VETE Gnr. 10 i Voss kommune Oppstarta: 04.09.2013 Avslutta: 25.10.2013 RETTSBOK Domstol: Indre Hordaland jordskifterett. Møtedag: 04.09.2013.

Detaljer

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1200-2010-0013 STRØMSNES, Gnr. 4 i Askøy kommune. Oppstarta: 04.11.2010

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1200-2010-0013 STRØMSNES, Gnr. 4 i Askøy kommune. Oppstarta: 04.11.2010 Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2010-0013 STRØMSNES, Gnr. 4 i Askøy kommune Oppstarta: 04.11.2010 Avslutta: 31.03.2011 JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVUDFORHANDLING Rettsmøtedag: 04.11.2010

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: MYRLAND Gnr. 273 og 272 i Voss kommune. Oppstarta:

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: MYRLAND Gnr. 273 og 272 i Voss kommune. Oppstarta: Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2010-0011 MYRLAND Gnr. 273 og 272 i Voss kommune Oppstarta: 29.06.2010 Avslutta: 09.08.2010 JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 29.06.2010 Stad: Jordskifterettens

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: GJERSTAD. Gnr. 24 i Voss kommune. Oppstarta:

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: GJERSTAD. Gnr. 24 i Voss kommune. Oppstarta: Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2013-0012 GJERSTAD Gnr. 24 i Voss kommune Oppstarta: 11.10.2013 Avslutta: 09.12.2013 RETTSBOK Domstol: Indre Hordaland jordskifterett. Møtedag: 11.10.2013.

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1230-2012-0002 TRÅ. Gnr. 55 m.fl. i Voss kommune. Oppstarta: 22.08.2012

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1230-2012-0002 TRÅ. Gnr. 55 m.fl. i Voss kommune. Oppstarta: 22.08.2012 Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2012-0002 TRÅ Gnr. 55 m.fl. i Voss kommune Oppstarta: 22.08.2012 Avslutta: 12.10.2012 JORDSKIFTERETTSMØTE Møtedag: 22.08.2012. Stad: Jordskifterettens

Detaljer

1200-2013-0049 HELLESUND

1200-2013-0049 HELLESUND Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2013-0049 HELLESUND Gnr. 9 i Øygarden kommune Oppstarta: 27.01.2015 Avslutta: 08.05.2015 RETTSBOK Domstol: Nord- og Midhordland jordskifterett Møtedag:

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: VESTRHEIM GNR 57. Gnr. 57 i Ulvik herad. Oppstarta:

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: VESTRHEIM GNR 57. Gnr. 57 i Ulvik herad. Oppstarta: Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2006-0004 VESTRHEIM GNR 57 Gnr. 57 i Ulvik herad Oppstarta: 15.04.2009 Avslutta: 20.05.2009 JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 15.04.2009 Stad: Heradshuset

Detaljer

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: ASK, Gnr. 1 i Askøy kommune. Påbegynt:

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: ASK, Gnr. 1 i Askøy kommune. Påbegynt: Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2010-0017 ASK, Gnr. 1 i Askøy kommune Påbegynt: 23.05.2011 Avsluttet: 23.05.2011 Rettsfastsettende vedtak Rettsmøtedag: 23.05.2011. Sted: Statens

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: FLISRAM. Gnr. 267 i Voss kommune. Oppstarta:

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: FLISRAM. Gnr. 267 i Voss kommune. Oppstarta: Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2014-0016 FLISRAM Gnr. 267 i Voss kommune Oppstarta: 12.06.2015 Avslutta: 18.08.2015 RETTSBOK Domstol: Indre Hordaland jordskifterett. Møtedag: 12.06.2015.

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: TYSSENVEGEN. Gnr. 353 m.fl. i Voss kommune. Oppstarta:

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: TYSSENVEGEN. Gnr. 353 m.fl. i Voss kommune. Oppstarta: Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2013-0010 TYSSENVEGEN Gnr. 353 m.fl. i Voss kommune Oppstarta: 25.10.2013 Avslutta: 25.10.2013 RETTSBOK Domstol: Indre Hordaland jordskifterett Møtedag:

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: SKJERVHEIMSSTØLEN. Gnr. 278, 279 i Voss kommune. Oppstarta:

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: SKJERVHEIMSSTØLEN. Gnr. 278, 279 i Voss kommune. Oppstarta: Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2014-0013 SKJERVHEIMSSTØLEN Gnr. 278, 279 i Voss kommune Oppstarta: 05.11.2015 Avslutta: 05.11.2015 Rettsbok - VEDTAK Domstol: Indre Hordaland jordskifterett

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: Haugen. Gnr. 12 i Jondal kommune. Oppstarta:

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: Haugen. Gnr. 12 i Jondal kommune. Oppstarta: Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2014-0017 Haugen Gnr. 12 i Jondal kommune Oppstarta: 13.04.2015 Avslutta: 04.05.2015 RETTSMEKLING Rettsmøtedag: 13.04.2015. Stad: Ved tunet til gnr. 12

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: DUGSTAD veglag GNR 85. Gnr. 85 i Voss kommune. Oppstarta:

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: DUGSTAD veglag GNR 85. Gnr. 85 i Voss kommune. Oppstarta: Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2008-0018 DUGSTAD veglag GNR 85 Gnr. 85 i Voss kommune Oppstarta: 13.03.2009 Avslutta: 05.11.2009 1230-2008-0018 DUGSTAD veglag GNR 85Indre Hordaland jordskifterett

Detaljer

HAGANES

HAGANES Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2011-0040 HAGANES Gnr. 52 i Fjell kommune Påbegynt: 18.04.2012 Avsluttet: 18.04.2012 RETTSMØTE Møtedag: 18.04.2012 Sted: Statens Hus, Bergen kommune.

Detaljer

FOLDNES,

FOLDNES, Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2012-0016 FOLDNES, Gnr. 36 i Fjell kommune Oppstarta: 27.11.2012 Avslutta: 08.04.2013 RETTSMØTE Møtedag: 27.11.2012. Stad: Fjell rådhus i Fjell.

Detaljer

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: Kleppe øvre. Gnr. 8 i Askøy kommune. Påbegynt:

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: Kleppe øvre. Gnr. 8 i Askøy kommune. Påbegynt: Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2012-0031 Kleppe øvre Gnr. 8 i Askøy kommune Påbegynt: 20.12.2012 Avsluttet: 20.12.2012 RETTSMØTE Møtedag: 20.12.2012 Sted: Øvre Kleppe i Askøy Sak

Detaljer

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1200-2012-0041 SÆLEN. Gnr. 22 i Bergen kommune. Påbegynt: 05.02.2013

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1200-2012-0041 SÆLEN. Gnr. 22 i Bergen kommune. Påbegynt: 05.02.2013 Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2012-0041 SÆLEN Gnr. 22 i Bergen kommune Påbegynt: 05.02.2013 Avsluttet: 05.02.2013 RETTSMØTE Møtedag: 05.02.2013 Sted: Statens Hus i Bergen Sak

Detaljer

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: ERSTAD, Gnr. 14 i Meland kommune. Påbegynt:

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: ERSTAD, Gnr. 14 i Meland kommune. Påbegynt: Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2010-0021 ERSTAD, Gnr. 14 i Meland kommune Påbegynt: 31.05.2011 Avsluttet: 09.06.2011 RETTSMØTE Rettsmøtedag: 31.05.2011. Sted: Rådhuset i Meland.

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: Grimastad. Gnr. 243 i Voss kommune. Oppstarta:

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: Grimastad. Gnr. 243 i Voss kommune. Oppstarta: Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2015-0012 Grimastad Gnr. 243 i Voss kommune Oppstarta: 22.05.2015 Avslutta: 09.06.2015 RETTSMEKLING Rettsmøtedag: 22.05.2015. Stad: Ved tunet til gnr.

Detaljer

FEDJE,

FEDJE, Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2011-0007 FEDJE, Gnr. 168 i Fedje kommune Påbegynt: 09.08.2011 Avsluttet: 21.08.2011 RETTSMØTE Rettsmøtedag: 09.08.2011. Sted: Bedehuset i Fedje.

Detaljer

STRUDSHAVN

STRUDSHAVN Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2013-0032 STRUDSHAVN Gnr. 10 i Askøy kommune Påbegynt: 18.03.2014 Avsluttet: 21.03.2014 RETTSBOK Domstol: Nord- og Midhordland jordskifterett Møtedag:

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1230-2007-0009 Ulvund. Gnr. 265 i Voss kommune. Oppstarta: 30.09.2008

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1230-2007-0009 Ulvund. Gnr. 265 i Voss kommune. Oppstarta: 30.09.2008 Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2007-0009 Ulvund Gnr. 265 i Voss kommune Oppstarta: 30.09.2008 Avslutta: 28.05.2009 JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 30.09.2008. Stad: Sambygg i Vinje

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: Hesthamar. Gnr. 110 i Ullensvang herad. Oppstarta:

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: Hesthamar. Gnr. 110 i Ullensvang herad. Oppstarta: Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2014-0002 Hesthamar Gnr. 110 i Ullensvang herad Oppstarta: 01.12.2014 Avslutta: 06.01.2015 RETTSMEKLING Rettsmøtedag: 01.12.2014. Stad: Ved tunet til gnr.

Detaljer

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: MO. Gnr. 12 i Kvam kommune. Påbegynt:

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: MO. Gnr. 12 i Kvam kommune. Påbegynt: Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2013-0028 MO Gnr. 12 i Kvam kommune Påbegynt: 11.04.2014 Avsluttet: 11.04.2014 RETTSBOK Domstol: Nord- og Midhordland jordskifterett Møtedag: 11.04.2014

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1230-2010-0010 HILDESTVEIT. Gnr. 164 i Voss kommune. Oppstarta: 24.09.2010

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1230-2010-0010 HILDESTVEIT. Gnr. 164 i Voss kommune. Oppstarta: 24.09.2010 Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2010-0010 HILDESTVEIT Gnr. 164 i Voss kommune Oppstarta: 24.09.2010 Avslutta: 24.11.2010 I NKAMINASJONSMØTE Rettsmøtedag: 24.09.2010 Stad: Jordskifteretten

Detaljer

1200-2013-0006 BJØRNDAL

1200-2013-0006 BJØRNDAL Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2013-0006 BJØRNDAL Gnr. 122 i Bergen kommune Påbegynt: 20.03.2013 Avsluttet: 20.03.2013 RETTSMØTE Møtedag: 20.03.2013 Sted: Bjørndal i Bergen Sak

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: HAGA Gnr. 70 i Ulvik herad. Oppstarta:

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: HAGA Gnr. 70 i Ulvik herad. Oppstarta: Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2013-0015 HAGA Gnr. 70 i Ulvik herad Oppstarta: 09.07.2014 Avslutta: 09.07.2014 RETTSBOK Domstol: Indre Hordaland jordskifterett. Møtedag: 09.07.2014.

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: RINGØY. Gnr. 132 i Ullensvang herad. Oppstarta:

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: RINGØY. Gnr. 132 i Ullensvang herad. Oppstarta: Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2010-0014 RINGØY Gnr. 132 i Ullensvang herad Oppstarta: 30.03.2011 Avslutta: 31.03.2011 JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVUDFORHANDLING Rettsmøtedag: 30.03.2011

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: HÆVE-grenseoppm. GNR 21. Gnr. 21 m.fl. i Voss kommune. Oppstarta:

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: HÆVE-grenseoppm. GNR 21. Gnr. 21 m.fl. i Voss kommune. Oppstarta: Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2009-0003 HÆVE-grenseoppm. GNR 21 Gnr. 21 m.fl. i Voss kommune Oppstarta: 02.06.2009 Avslutta: 10.08.2009 JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 10.08.2009

Detaljer

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: BJAANES, Gnr. 44 i Austevoll kommune. Oppstarta:

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: BJAANES, Gnr. 44 i Austevoll kommune. Oppstarta: Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2009-0030 BJAANES, Gnr. 44 i Austevoll kommune Oppstarta: 12.01.2011 Avslutta: 07.02.2011 JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING Rettsmøtedag:

Detaljer

TYSSE YTRE

TYSSE YTRE Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2011-0034 TYSSE YTRE Gnr. 43 i Samnanger kommune Påbegynt: 22.05.2013 Avsluttet: 22.05.2013 RETTSMØTE Møtedag: 22.05.2013 Sted: Statens hus i Bergen

Detaljer

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1200-2013-0027 Ask, gnr. 1. Gnr. 1 i Askøy kommune. Oppstarta: 10.10.2013

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1200-2013-0027 Ask, gnr. 1. Gnr. 1 i Askøy kommune. Oppstarta: 10.10.2013 Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2013-0027 Ask, gnr. 1 Gnr. 1 i Askøy kommune Oppstarta: 10.10.2013 Avslutta: 16.10.2013 RETTSMØTE Møtedag: 10.10.2013 Stad: Ask i Askøy Sak nr.: 1200-2013-0027

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1230-2009-0009 GAVLE GNR 283. Gnr. 283 i Voss kommune. Oppstarta: 25.08.2009

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1230-2009-0009 GAVLE GNR 283. Gnr. 283 i Voss kommune. Oppstarta: 25.08.2009 Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2009-0009 GAVLE GNR 283 Gnr. 283 i Voss kommune Oppstarta: 25.08.2009 Avslutta: 02.11.2009 SAKSFØREBUANDE JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 25.08.2009

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: KRÅKEVIK-verdsetting. Gnr. 67 i Ullensvang herad. Oppstarta:

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: KRÅKEVIK-verdsetting. Gnr. 67 i Ullensvang herad. Oppstarta: Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2009-0002 KRÅKEVIK-verdsetting Gnr. 67 i Ullensvang herad Oppstarta: 25.03.2010 Avslutta: 04.06.2010 JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 25.03.2010 Stad:

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: SYSE. Gnr. 51 i Ulvik herad. Oppstarta:

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: SYSE. Gnr. 51 i Ulvik herad. Oppstarta: Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2013-0014 SYSE Gnr. 51 i Ulvik herad Oppstarta: 11.03.2014 Avslutta: 02.07.2014 RETTSBOK Domstol: Indre Hordaland jordskifterett. Møtedag: 11.03.2014.

Detaljer

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: IEN, Gnr. 49 i Meland kommune. Oppstarta:

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: IEN, Gnr. 49 i Meland kommune. Oppstarta: Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2012-0032 IEN, Gnr. 49 i Meland kommune Oppstarta: 05.03.2013 Avslutta: 13.05.2013 RETTSMØTE Møtedag: 13.05.2013 Sted: Statens hus i Bergen Sak nr.:

Detaljer

Jordskiftedommaren. Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Fremming av saka.

Jordskiftedommaren. Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Fremming av saka. RETTSMØTE Rettsmøtedag: 27.04.2011. Stad: Stranda rådhus, 6200 Stranda. Sak nr.: 1510-2010-0007 Presten naturreservat, gnr. 50 m.fl. i Stranda kommune. Saka gjeld: Krav om grensegang etter jordskiftelova

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Beitelaget Hømrobekken Tøsobekken

VEDTEKTER FOR. Beitelaget Hømrobekken Tøsobekken VEDTEKTER FOR Beitelaget Hømrobekken Tøsobekken 1. BEITELAGET HØMROBEKKEN- TØSOBEKKEN Beitelaget Hømrobekken- Tøsobekken, nedanfor kalla laget, er eit organisert fellesskap mellom beiterettshavarar under

Detaljer

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1200-2010-0003 SÆLE. Gnr. 7 i Øygarden kommune. Påbegynt: 12.01.2011

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1200-2010-0003 SÆLE. Gnr. 7 i Øygarden kommune. Påbegynt: 12.01.2011 Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2010-0003 SÆLE Gnr. 7 i Øygarden kommune Påbegynt: 12.01.2011 Avsluttet: 25.01.2011 JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING Rettsmøtedag: 12.01.2011

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1230-2010-0004 HAUSO-oppm. Gnr. 98 i Ullensvang herad. Oppstarta: 13.09.2010

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1230-2010-0004 HAUSO-oppm. Gnr. 98 i Ullensvang herad. Oppstarta: 13.09.2010 Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2010-0004 HAUSO-oppm. Gnr. 98 i Ullensvang herad Oppstarta: 13.09.2010 Avslutta: 13.09.2010 JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 13.09.2010 Stad: Jordskifterettens

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2014-0007 Storsletta, gnr.81 i Nordreisa kommune Påbegynt: 02.07.2014 Avsluttet: 16.02.2015 RETTSBOK Domstol: Nord-Troms jordskifterett Møtedag: 02.07.2014

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1230-2011-0015 Øvre FOLKEDAL. Gnr. 129 i Granvin herad. Oppstarta: 27.08.2014

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1230-2011-0015 Øvre FOLKEDAL. Gnr. 129 i Granvin herad. Oppstarta: 27.08.2014 Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2011-0015 Øvre FOLKEDAL Gnr. 129 i Granvin herad Oppstarta: 27.08.2014 Avslutta: 03.07.2015 RETTSBOK Domstol: Indre Hordaland jordskifterett. Møtedag:

Detaljer

1200-2013-0004 BJORØEN NORDRE,

1200-2013-0004 BJORØEN NORDRE, Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2013-0004 BJORØEN NORDRE, Gnr. 50 i Fjell kommune Oppstarta: 28.06.2013 Avslutta: 28.06.2013 RETTSBOK Domstol: Nord- og Midhordland jordskifterett

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: GJERNES. Gnr. 196 i Voss kommune. Oppstarta:

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: GJERNES. Gnr. 196 i Voss kommune. Oppstarta: Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2011-0017 GJERNES Gnr. 196 i Voss kommune Oppstarta: 25.10.2011 Avslutta: 29.12.2011 JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 25.10.2011. Stad: Jordskifterettens

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: ØVSTHUS gnr 141. Gnr. 141 i Voss kommune. Oppstarta:

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: ØVSTHUS gnr 141. Gnr. 141 i Voss kommune. Oppstarta: Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2015-0017 ØVSTHUS gnr 141 Gnr. 141 i Voss kommune Oppstarta: 09.10.2015 Avslutta: 07.12.2015 RETTSBOK Domstol: Indre Hordaland jordskifterett. Møtedag:

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: OSA. Gnr. 37 i Ulvik herad. Oppstarta:

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: OSA. Gnr. 37 i Ulvik herad. Oppstarta: Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2013-0022 OSA Gnr. 37 i Ulvik herad Oppstarta: 19.02.2015 Avslutta: 13.04.2015 RETTSBOK Domstol: Indre Hordaland jordskifterett. Møtedag: 19.02.2015. Stad:

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: GROADALEN. Gnr. 141, 142 i Voss kommune. Oppstarta:

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: GROADALEN. Gnr. 141, 142 i Voss kommune. Oppstarta: Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2010-0008 GROADALEN Gnr. 141, 142 i Voss kommune Oppstarta: 30.09.2010 Avslutta: 16.12.2010 JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 30.09.2010 Stad: Jordskifterettens

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: RASDAL. Gnr. 409 i Voss kommune. Oppstarta:

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: RASDAL. Gnr. 409 i Voss kommune. Oppstarta: Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2010-0002 RASDAL Gnr. 409 i Voss kommune Oppstarta: 25.08.2010 Avslutta: 17.09.2010 JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVUDFORHANDLING Rettsmøtedag: 25.08.2010 Stad:

Detaljer

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: SNEKKEVIK. Gnr. 43 i Fjell kommune. Oppstarta:

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: SNEKKEVIK. Gnr. 43 i Fjell kommune. Oppstarta: Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2011-0004 SNEKKEVIK Gnr. 43 i Fjell kommune Oppstarta: 21.06.2011 Avslutta: 28.11.2011 SAKSFORBEREDENDE MØTE Rettsmøtedag: 21.06.2011. Sted: Rådhuset

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1230-2008-0021 JONSTØL GNR 91 m.fl. Gnr. 91 m.fl. i Voss kommune. Oppstarta: 22.09.

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1230-2008-0021 JONSTØL GNR 91 m.fl. Gnr. 91 m.fl. i Voss kommune. Oppstarta: 22.09. Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2008-0021 JONSTØL GNR 91 m.fl. Gnr. 91 m.fl. i Voss kommune Oppstarta: 22.09.2009 Avslutta: 11.12.2009 1230-2008-0021 JONSTØL GNR 91 m.fl.indre Hordaland

Detaljer

LEPSØEN

LEPSØEN Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2013-0010 LEPSØEN Gnr. 31 i Os kommune Oppstarta: 13.01.2014 Avslutta: 13.01.2014 RETTSBOK Domstol: Nord- og Midhordland jordskifterett Møtedag:

Detaljer

Skjervøy Ytre. Håvard Hustad. Jordskiftedommeren. Thrine M og Tor G. Heggberget. 1 Gjennomgang av kravet 2 Innmåling av påstander.

Skjervøy Ytre. Håvard Hustad. Jordskiftedommeren. Thrine M og Tor G. Heggberget. 1 Gjennomgang av kravet 2 Innmåling av påstander. RETTSBOK - SAKSFORBEREDENDE RETTSMØTE Domstol: Nord-Trøndelag jordskifterett Møtedag: 18.05.2015 Sted: på gnr.37 bnr.4 i Osen Sak nr.: 1700-2015-0001 Skjervøy Ytre Saken gjelder: Krav om grensegang etter

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2000-0011 OPHEIM gnr 3 Gnr. 3 i Voss kommune Oppstarta: 26.05.2009 Avslutta: 11.12.2013 Saka trekt 1230-2000-0011 Opheim Indre Hordaland jordskifterett

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: JONSTØL. Gnr. 129 m.fl. i Voss kommune. Oppstarta:

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: JONSTØL. Gnr. 129 m.fl. i Voss kommune. Oppstarta: Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2011-0007 JONSTØL Gnr. 129 m.fl. i Voss kommune Oppstarta: 02.09.2011 Avslutta: 25.10.2011 JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 02.09.2011. Stad: Jordskifterettens

Detaljer

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: NORDSTRØMMEN. Gnr. 14 i Os kommune. Oppstarta:

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: NORDSTRØMMEN. Gnr. 14 i Os kommune. Oppstarta: Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2007-0019 NORDSTRØMMEN Gnr. 14 i Os kommune Oppstarta: 21.04.2009 Avslutta: 06.05.2009 JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVUDFORHANDLING Rettsmøtedag: 21.04.2009

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1230-2008-0010 OPEDAL GNR 74. Gnr. 74 i Ullensvang herad. Oppstarta: 19.06.2009

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1230-2008-0010 OPEDAL GNR 74. Gnr. 74 i Ullensvang herad. Oppstarta: 19.06.2009 Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2008-0010 OPEDAL GNR 74 Gnr. 74 i Ullensvang herad Oppstarta: 19.06.2009 Avslutta: 11.08.2009 SAKSFØREBUANDE JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 19.06.2009

Detaljer

Nord- og Midhordland jordskifterett Møtedag: Stad: Jordskiftedommaren. Liv Poole ved advokat Vegard Austgulen

Nord- og Midhordland jordskifterett Møtedag: Stad: Jordskiftedommaren. Liv Poole ved advokat Vegard Austgulen RETTSBOK Domstol: Nord- og Midhordland jordskifterett Møtedag: 19.06.2013 Stad: Statens hus i Bergen Sak nr.: 1200-2012-0047 STRØMME, gnr. 21 Saka gjeld: Krav om sak etter jordskiftelova 2, 88 og 88a.

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1230-2010-0012 MUGÅSELVA. Gnr. 385 m.fl. i Voss kommune. Oppstarta: 23.03.2012

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1230-2010-0012 MUGÅSELVA. Gnr. 385 m.fl. i Voss kommune. Oppstarta: 23.03.2012 Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2010-0012 MUGÅSELVA Gnr. 385 m.fl. i Voss kommune Oppstarta: 23.03.2012 Avslutta: 13.12.2012 JORDSKIFTERETTSMØTE Møtedag: 23.03.2012. Stad: Jordskifterettens

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: FINNE. Gnr. 43 m.fl. i Voss kommune. Oppstarta:

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: FINNE. Gnr. 43 m.fl. i Voss kommune. Oppstarta: Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2008-0022 FINNE Gnr. 43 m.fl. i Voss kommune Oppstarta: 05.05.2010 Avslutta: 12.10.2010 JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 05.05.2010 Stad: Jordskifterettens

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: FOLKEDAL-grense. Gnr. 129 m.fl. i Granvin herad. Oppstarta:

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: FOLKEDAL-grense. Gnr. 129 m.fl. i Granvin herad. Oppstarta: Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2011-0014 FOLKEDAL-grense Gnr. 129 m.fl. i Granvin herad Oppstarta: 29.05.2013 Avslutta: 10.07.2014 SAKSFØREBUANDE JORDSKIFTERETTSMØTE Møtedag: 29.05.2013.

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2009-0026 Finnfjordeidet, gnr. 23. Gnr. 23 i Lenvik kommune. Påbegynt: 09.06.2010

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2009-0026 Finnfjordeidet, gnr. 23. Gnr. 23 i Lenvik kommune. Påbegynt: 09.06.2010 Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2009-0026 Finnfjordeidet, gnr. 23 Gnr. 23 i Lenvik kommune Påbegynt: 09.06.2010 Avsluttet: 07.07.2010 RETTSMØTE Rettsmøtedag: 09.06.2010 Sted: Lenvik rådhus

Detaljer

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1200-2010-0019 KVALHEIM ØVRE, Gnr. 27 i Radøy kommune. Påbegynt: 07.12.2010

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1200-2010-0019 KVALHEIM ØVRE, Gnr. 27 i Radøy kommune. Påbegynt: 07.12.2010 Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2010-0019 KVALHEIM ØVRE, Gnr. 27 i Radøy kommune Påbegynt: 07.12.2010 Avsluttet: 09.05.2011 INKAMINASJONSMØTE Rettsmøtedag: 07.12.2010 Sted: Rådhuset

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: STALHEIM. Gnr. 332 i Voss kommune. Oppstarta:

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: STALHEIM. Gnr. 332 i Voss kommune. Oppstarta: Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2011-0010 STALHEIM Gnr. 332 i Voss kommune Oppstarta: 26.06.2012 Avslutta: 12.12.2012 SAKSFØREBUANDE JORDSKIFTERETTSMØTE Møtedag: 26.06.2012. Stad: Jordskifterettens

Detaljer

Rød nordre. Krav om sak etter jordskifteloven 2f. Rettens leder. Lars Petter Hansen

Rød nordre. Krav om sak etter jordskifteloven 2f. Rettens leder. Lars Petter Hansen RETTSMØTE Møtedag: 29.11.2011 Sted: Rettens lokale i Sarpsborg Sak nr.: 0100-2011-0066 Rød nordre Saken gjelder: Jordskiftedommer: Protokollfører: Saken er krevd av: Til behandling: Krav om sak etter jordskifteloven

Detaljer

TOFT, AAKRE

TOFT, AAKRE Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2011-0002 TOFT, AAKRE Gnr. 84 og 85 i Fusa kommune Oppstarta: 16.08.2012 Avslutta: 30.10.2012 SAKSFORBEREDENDE MØTE Møtedag: 16.08.2012 Sted: Eikelandsosen

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: SUNDVE. Gnr. 282, 263 i Voss kommune. Oppstarta:

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: SUNDVE. Gnr. 282, 263 i Voss kommune. Oppstarta: Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2009-0015 SUNDVE Gnr. 282, 263 i Voss kommune Oppstarta: 27.01.2010 Avslutta: 26.03.2010 JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 27.01.2010 Stad: Jordskifterettens

Detaljer

Vestoppland og Sør-Gudbrandsdal jordskifterett. Rettsbok

Vestoppland og Sør-Gudbrandsdal jordskifterett. Rettsbok Vestoppland og Sør-Gudbrandsdal jordskifterett Bedriftsnr. 974 725 983 Rettsbok Tinglysingsutdrag Sak: 1230-2008-0011 HÅHEIM GNR 46 OG 45 Gnr. 45/1, 45/3, 46/3 og 46/9 i Ulvik kommune Påbegynt: 04.06.2009

Detaljer

Jordskifterrettens lokaler, Statens Hus i Bergen Sak nr.: 1200-2006-0005 HJELLESTAD SØNDRE

Jordskifterrettens lokaler, Statens Hus i Bergen Sak nr.: 1200-2006-0005 HJELLESTAD SØNDRE JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 16.12.2008 Sted: Jordskifterrettens lokaler, Statens Hus i Bergen Sak nr.: 1200-2006-0005 HJELLESTAD SØNDRE Saken gjelder: Krav om grensegang etter jordskifteloven 88.

Detaljer

BILDØEN

BILDØEN Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2007-0034 BILDØEN Gnr. 34 i Fjell kommune Oppstarta: 13.01.2010 Avslutta: 21.09.2012 JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVUDFORHANDLING Rettsmøtedag: 13.01.2010

Detaljer

1200-2011-0029 BJØRKE

1200-2011-0029 BJØRKE Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2011-0029 BJØRKE Gnr. 71 i Kvam kommune Oppstarta: 14.02.2012 Avslutta: 28.02.2012 RETTSMØTE Møtedag: 14.02.2012. Stad: Norheimsund i Kvam. Sak nr.:

Detaljer

JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING. Rådhuset i Os kommune. Sak nr.: SÆRVOLD VESTRE, gnr. 40. Cato Mjølkeråen

JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING. Rådhuset i Os kommune. Sak nr.: SÆRVOLD VESTRE, gnr. 40. Cato Mjølkeråen JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING Rettsmøtedag: 19.08.2010 Sted: Rådhuset i Os kommune Sak nr.: 1200-2009-0014 SÆRVOLD VESTRE, gnr. 40 Saken gjelder: Krav om grensegang etter jordskifteloven 88

Detaljer

JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING. Møterom 1 i Gamle Halden rådhus Sak nr.: 0100-2009-0037 Eskeviken-Myrvold. Avdelingsingeniør Synnøve Kjølle

JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING. Møterom 1 i Gamle Halden rådhus Sak nr.: 0100-2009-0037 Eskeviken-Myrvold. Avdelingsingeniør Synnøve Kjølle JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING Rettsmøtedag: 05.05.2010 Sted: Møterom 1 i Gamle Halden rådhus Sak nr.: 0100-2009-0037 Eskeviken-Myrvold Saken gjelder: Krav om grensegang etter jordskifteloven

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2008-0017 Sommarøy, gnr. 189. Gnr. 189 i Tromsø kommune. Påbegynt: 21.10.2008

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2008-0017 Sommarøy, gnr. 189. Gnr. 189 i Tromsø kommune. Påbegynt: 21.10.2008 Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2008-0017 Sommarøy, gnr. 189 Gnr. 189 i Tromsø kommune Påbegynt: 21.10.2008 Avsluttet: 02.04.2009 AVSLUTNINGSMØTE Rettsmøtedag: 02.04.2009 Sted: Fylkeshuset

Detaljer

Østfold jordskifterett. Rettsbok. Sak: Nes. Gnr i Sarpsborg kommune. Påbegynt:

Østfold jordskifterett. Rettsbok. Sak: Nes. Gnr i Sarpsborg kommune. Påbegynt: Østfold jordskifterett Rettsbok Sak: 0100-2011-0048 Nes Gnr. 1058 i Sarpsborg kommune Påbegynt: 29.11.2011 Avsluttet: 04.06.2012 RETTSMØTE Møtedag: 29.11.2011. Sted: Sarpsborg rådhus, møterom formannskapssalen

Detaljer

Rettsmøtedag: 11.02.2009 Øygarden kommune sitt kommunehus på Rong i Øygarden Sak nr.: 1200-2007-0006 ALVHEIM. Jordskiftedommaren.

Rettsmøtedag: 11.02.2009 Øygarden kommune sitt kommunehus på Rong i Øygarden Sak nr.: 1200-2007-0006 ALVHEIM. Jordskiftedommaren. JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 11.02.2009 Stad: Øygarden kommune sitt kommunehus på Rong i Øygarden Sak nr.: 1200-2007-0006 ALVHEIM Saka gjeld: Krav om grensegang etter jordskiftelova 88 Jordskiftedommar:

Detaljer

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: VAAGE NEDRE. Gnr. 14 i Austevoll kommune. Påbegynt:

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: VAAGE NEDRE. Gnr. 14 i Austevoll kommune. Påbegynt: Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2007-0007 VAAGE NEDRE Gnr. 14 i Austevoll kommune Påbegynt: 16.04.2009 Avsluttet: 26.08.2009 JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 16.04.2009 Stad: Bekkjarvik

Detaljer

Indre Sogn jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1410-2012-0008 Hove - Hofslund. Gnr. Gnr. 15 og 16 i Sogndal kommune. Påbegynt: 26.09.

Indre Sogn jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1410-2012-0008 Hove - Hofslund. Gnr. Gnr. 15 og 16 i Sogndal kommune. Påbegynt: 26.09. Indre Sogn jordskifterett Rettsbok Sak: 1410-2012-0008 Hove - Hofslund Gnr. Gnr. 15 og 16 i Sogndal kommune Påbegynt: 26.09.2012 Avsluttet: 30.10.2012 RETTSMØTE Møtedag: 26.09.2012. Sted: Rettssal II,

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1230-2015-0006 GJEILEN gnr 364. Gnr. 364 i Voss kommune. Oppstarta: 02.07.2015

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1230-2015-0006 GJEILEN gnr 364. Gnr. 364 i Voss kommune. Oppstarta: 02.07.2015 Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2015-0006 GJEILEN gnr 364 Gnr. 364 i Voss kommune Oppstarta: 02.07.2015 Avslutta: 16.10.2015 RETTSMØTE Møtedag: 02.07.2015. Stad: Bøndenes hus, Voss jordskifterett

Detaljer

På tunet til Kjell Orskaug i Våler. Sak nr.: 0100-2010-0022 Orskaug. Avd. ing. Morten Paulsen. Kjell Orskaug.

På tunet til Kjell Orskaug i Våler. Sak nr.: 0100-2010-0022 Orskaug. Avd. ing. Morten Paulsen. Kjell Orskaug. JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 23.06.2011. Sted: På tunet til Kjell Orskaug i Våler. Sak nr.: 0100-2010-0022 Orskaug. Saken gjelder: Jordskiftedommer: Protokollfører: Saken er krevd av: Til behandling:

Detaljer

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1200-2011-0041 ROSSNES, Gnr. 17 i Radøy kommune. Oppstarta: 16.02.2012

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1200-2011-0041 ROSSNES, Gnr. 17 i Radøy kommune. Oppstarta: 16.02.2012 Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2011-0041 ROSSNES, Gnr. 17 i Radøy kommune Oppstarta: 16.02.2012 Avslutta: 21.02.2012 RETTSMØTE Møtedag: 16.02.2012. Sted: Rådhuset på Radøy. Sak

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2009-0028 Koppangen, gnr. 101. Gnr. 101 i Lyngen kommune. Påbegynt: 07.09.2010

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2009-0028 Koppangen, gnr. 101. Gnr. 101 i Lyngen kommune. Påbegynt: 07.09.2010 Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2009-0028 Koppangen, gnr. 101 Gnr. 101 i Lyngen kommune Påbegynt: 07.09.2010 Avsluttet: 17.12.2010 JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING Rettsmøtedag: 07.09.2010

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Tønsnes, gnr. 12. i Tromsø kommune. Påbegynt:

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Tønsnes, gnr. 12. i Tromsø kommune. Påbegynt: Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2009-0001 Tønsnes, gnr. 12 i Tromsø kommune Påbegynt: 22.04.2009 Avsluttet: 19.06.2009 SAKSFORBEREDENDE MØTE Rettsmøtedag: 22.04.2009 Sted: Fylkeshuset i Tromsø

Detaljer

1200-2011-0025 FOLLESØ,

1200-2011-0025 FOLLESØ, Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2011-0025 FOLLESØ, Gnr. 12 i Askøy kommune Påbegynt: 07.03.2012 Avsluttet: 02.05.2012 RETTSMØTE Møtedag: 02.05.2012 Sted: Statens hus i Bergen Sak

Detaljer

VEDTEKTER for Lusetermorkje beitelag

VEDTEKTER for Lusetermorkje beitelag VEDTEKTER for Lusetermorkje beitelag 1 LUSETERMORKJE BEITELAG Lusetermorkje beitelag, nedanfor kalla laget, er eit organisert fellesskap mellom beiterettshavarane og grunneigarane i Lusetermorkje. Som

Detaljer

RAMBJØR

RAMBJØR Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2015-0001 RAMBJØR Gnr. 2 i Masfjorden kommune Oppstarta: 06.02.2015 Avslutta: 06.02.2015 Orskurd Domstol: Indre Hordaland jordskifterett. Dato: 06.02.2015.

Detaljer

HANØEN

HANØEN Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2013-0014 HANØEN Gnr. 19 i Askøy kommune Påbegynt: 24.04.2014 Avsluttet: 19.05.2014 RETTSBOK Domstol: Nord- og Midhordland jordskifterett Møtedag:

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Lenangen Nordre, gnr i Lyngen kommune. Påbegynt:

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Lenangen Nordre, gnr i Lyngen kommune. Påbegynt: Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2009-0015 Lenangen Nordre, gnr. 108 i Lyngen kommune Påbegynt: 26.05.2010 Avsluttet: 06.07.2010 JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING Rettsmøtedag: 26.05.2010

Detaljer

0100-2010-0009 Djupedal. Krav om sak etter jordskifteloven 2 b. Rettens leder. 1 Fremming av saken. Eiendommene ligger i Hvaler kommune.

0100-2010-0009 Djupedal. Krav om sak etter jordskifteloven 2 b. Rettens leder. 1 Fremming av saken. Eiendommene ligger i Hvaler kommune. INKAMINASJONSMØTE Rettsmøtedag: 24.06.2010 Sted: Djupedal i Hvaler Sak nr.: 0100-2010-0009 Djupedal Saken gjelder: Jordskiftedommer: Protokollfører: Krav om sak etter jordskifteloven 2 b Saksoppnevnt jordskiftedommer

Detaljer

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: SUND PRESTEGAARD. Gnr. 5 i Sund kommune. Påbegynt:

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: SUND PRESTEGAARD. Gnr. 5 i Sund kommune. Påbegynt: Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2010-0005 SUND PRESTEGAARD Gnr. 5 i Sund kommune Påbegynt: 05.04.2011 Avsluttet: 27.04.2011 RETTSMEKLINGSMØTE Rettsmøtedag: 05.04.2011 Sted: Sund

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Elveør, gnr. 62. i Karlsøy kommune. Påbegynt: Avsluttet:

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Elveør, gnr. 62. i Karlsøy kommune. Påbegynt: Avsluttet: Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2009-0029 Elveør, gnr. 62 i Karlsøy kommune Påbegynt: 21.10.2010 Avsluttet: 21.12.2010 1900-2009-0029 Elveør, gnr. 62 Nord-Troms jordskifterett 1 MED HOVEDFORHANDLING

Detaljer

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning Aukra kommune Arkivsak: 2012/32-39 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 14.01.2015 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 7/15 Drift og arealutvalet 21.01.2015 8/15 Kommunestyret 12.02.2015 Privat

Detaljer

GALTELAND,

GALTELAND, Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2014-0039 GALTELAND, Gnr. 95 i Osterøy kommune Oppstarta: 10.09.2015 Avslutta: 21.09.2015 RETTSBOK Domstol: Nord- og Midhordland jordskifterett Møtedag:

Detaljer