Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: Øvre FOLKEDAL. Gnr. 129 i Granvin herad. Oppstarta:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1230-2011-0015 Øvre FOLKEDAL. Gnr. 129 i Granvin herad. Oppstarta: 27.08.2014"

Transkript

1 Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: Øvre FOLKEDAL Gnr. 129 i Granvin herad Oppstarta: Avslutta:

2 RETTSBOK Domstol: Indre Hordaland jordskifterett. Møtedag: Stad: Heradshuset i Granvin. Sak nr.: Øvre FOLKEDAL gnr 129. Saka gjeld: Krav om jordskiftesak etter jordskiftelova 2. Jordskiftedommar: Thorbjørn Svane, som einedommar etter jordskiftelova 9 andre ledd. Protokollførar: Saka er kravd av: Til handsaming: Partar: Jordskiftedommaren. Gunnar Ingvaldson Folkedal. Gjennomgang av kravet Vurdera fremming av saka Vidare framdrift i saka. Eigar av gnr. 129 bnr. 1 og 4, Knut Endre Folkedal Eigar av gnr. 129 bnr. 2 og 3, Astrid Lien Folkedal/ Lars Ingvald Folkedal Eigar av gnr. 129 bnr. 5, Lars Haavard Dalatun. Eigedomane ligg i Granvin herad. Til stades: Knut Endre Folkedal, Lars Ingvald Folkedal og Gunnar Ingvaldson Folkedal. Frå jordskifteretten møtte også overingeniør Kai Morten Kleivane. Dei andre partane var lovleg innkalla, men møtte ikkje. På spørsmål hadde ingen merknader til innkallinga til møtet eller til måten retten var samansett på. Jordskiftedommaren gjorde greie for hovudreglane i domstollova Ingen kjende til noko som kunne tilseie at jordskiftedommaren var inhabil. Retten vart erklært for lovleg sett. Partslista vart gjennomgått Øvre FOLKEDAL gnr 129Indre Hordaland jordskifterett 1

3 Framlagde dokument: 1 Krav om sak for jordskifteretten, datert , 3 vedlegg 1 Kopi frå utdrag av Hardangerfjordens utskiftningsprotokoll , utskiftning av Nedre Folkedals fjellhavnegang slutta Kopi frå utdrag av Hardangerfjordens forhandlingsprotokoll , utskiftning av utslåtter og utmark under Folkedal Øvre gnr. 129, slutta Kopi frå utdrag av Hardangerfjordens forhandlingsprotokoll , utskiftning av Øvre Folkedals innmark og endel utmark. 2 Forkynning av krav om sak for jordskifteretten, datert Prosesskriv frå Knut Endre Folkedal og Lars Haavard Dalatun, datert , 5 vedlegg 1 Kopi av skyldskifte av over gnr. 129 bnr. 1, 2, 3, 4 og 5. 2 Kopi av notat underteikna av Nils Storli, Lars Haavard Datatun, Håvard Folkedal og Knut Endre Folkedal. 3 Kartvedlegg i målestokk 1:12000 med innteikna bruksrettsgrenser og yttergrenser. 4 Forklaring til kart over bruksrettar. 5 Kopi av brev frå jordskiftedommaren i Hardanger til Håvard K. Folkedal, datert Oversending av dokument, datert Brev frå Gunnar Ingvaldson Folkedal, datert , 5 vedlegg 1 Innsamling av data om Folkedal. 2 Kart over skogen før Historisk framstilling av matrikkelgarden Øvre Folkedal. 4 Kommentarer til Historisk framstilling av matrikkelgarden Øvre Folkedal. 5 Oppgåve over folketal, dyr og avling frå 1865 for gnr. 129, 128, 127 og Oversending av dokument, datert Innkalling til rettsmøte, datert Fullmakt frå Lars Haavard Dalatun til Knut Endre Folkedal, datert Dokumenta blei gjennomgått i nødvendig grad. Jordskiftedommaren gjekk igjennom korleis kravet framstår for retten. Partane vart formana. Gunnar Ingvaldson Folkedal gjorde greie for kravet. Knut Endre Folkedal og Lars Ingvald Folkedal orienterte om sitt syn i saka. Retten tok pause frå kl til kl Partane ynskjer vidare drøftingar med sikte på å finna ei minneleg løysing i saka. Knut Endre Folkedal og Gunnar Ingvaldson Folkedal orienterte nærare og presiserte sine syn på innhaldet i dok. 3.2, 3.3, 5.1 og 5.2. Etter drøfting mellom frammøtte partar er det semje om ei skisse til løysing. Vidare framdrift i saka. Jordskiftedommaren gav ei kort oppsummering av saka og orienterte om den vidare saksgangen Øvre FOLKEDAL gnr 129Indre Hordaland jordskifterett 2

4 Det er avtalt nytt rettsmøte den kl i heradshuset i Granvin. På spørsmål hadde ingen merknader til forhandlingane. Utskrift av rettsboka blir send til partane i vanleg brev. Saka blir utsett inntil vidare. Retten heva. Granvin, Thorbjørn Svane jordskiftedommar (sign.) Øvre FOLKEDAL gnr 129Indre Hordaland jordskifterett 3

5 RETTSBOK Domstol: Indre Hordaland jordskifterett. Møtedag: Stad: Heradshuset i Granvin. Sak nr.: Øvre FOLKEDAL gnr utsett frå Saka gjeld: Krav om grensegang etter jordskiftelova 88. Jordskiftedommar: Thorbjørn Svane, som einedommar etter jordskiftelova 9 andre ledd. Protokollførar: Saka er kravd av: Til handsaming: Partar: Jordskiftedommaren. Gunnar Ingvaldson Folkedal. Gjennomgang av saka Vurdera fremming av saka Vidare framdrift i saka. Eigar av gnr. 129 bnr. 1 og 4, Knut Endre Folkedal Eigar av gnr. 129 bnr. 2 og 3, Astrid Lien Folkedal/ Lars Ingvald Folkedal Eigar av gnr. 129 bnr. 5, Lars Haavard Dalatun. Eigedomane ligg i Granvin herad. Til stades: Knut Endre Folkedal og Lars Ingvald Folkedal. Frå jordskifteretten møtte også overingeniør Kai Morten Kleivane. Dei andre partane var lovleg innkalla, men møtte ikkje. På spørsmål hadde ingen merknader til innkallinga til møtet eller til måten retten var samansett på. Jordskiftedommaren gjorde greie for hovudreglane i domstollova Ingen kjende til noko som kunne tilseie at jordskiftedommaren var inhabil. Retten vart erklært for lovleg sett. Partslista vart gjennomgått Øvre FOLKEDAL gnr 129Indre Hordaland jordskifterett 4

6 Framlagde dokument: 9 Innkalling til rettsmøte og oversending av rettsbokutskrift, datert Fullmakt frå Lars Haavard Dalatun til Knut Endre Folkedal, datert Dokumenta blei gjennomgått i nødvendig grad. Jordskiftedommaren gjekk kort igjennom korleis saka framstår for retten. Knut Endre Folkedal og Lars Ingvald Folkedal orienterte om sitt syn i saka. Det vart opplyst at det er semje om grensene for skogteigane slik som dette vart drøfta i møtet den og avsett på kart i møtet i dag. Fremming av saka. Spørsmål om fremming av sak om jordskifte etter jordskiftelova 2 bokstav a og grensegang etter jskl. 88 vart drøfta. Vedtak: Retten ser slik på om saka skal fremmast: Etter jordskiftelova 1 er det:" Eigedommar som det er vanskeleg å nytte ut på teneleg måte etter tid og tilhøve", som kan leggjast under jordskifte. Etter 3 i lova kan ikkje saker fremmast "a) dersom kostnadane og ulempene blir større enn nytten for kvar einskild eigedom." Først må retten vurdere om eigedomane er vanskeleg å nytte på tenleg måte etter tid å tilhøve. I vurdering av om saka skal fremmast må retten dra inn dei verkemiddla jordskiftelova gjev høve til å nytta samt dei kostnadane og ulempene dette medfører sett i høve til det ein kan oppnå. Denne saka er kravd etter jordskiftelova 2 bokstav a der jordskifte kan gå ut på å løyse opp sameigetilstanden når grunn eller rettar ligg i sameige mellom bruk. I rettsmøta den og er det drøfta kva saka skal omfatta. Det er semje om at saka skal omfatta klarleggjing og fastsetting av bruksrettsgrenser (skoggrenser) og oppløysing av sameigetilstanden for eit avgrensa område. I sak er eigedomsgrense mellom gnr. 129 sin sameigegrunn og nabosameiga i vest fastsett. På bakgrunn av dette, arronderingsmessige ulemper og vanskar med å nytta eigedomsteigane på ein tenleg måte, ynskjer partane å løyse opp sameigetilstanden for grunn som ligg i sameige mellom bruka. Dette gjeld i vest for eit området mellom eigedomsgrensa fastsett i sak og grensene for gnr. 129 sine eineeigde teigar. I tillegg gjeld det eit sameigeområde ved Fletene, nordaust for gnr. 129 bnr. 5 sin eineeigde grunn. Retten har kome til at dei eigedomane som det er kravd sak for, har uklare bruksrettsgrenser (skoggrenser) og utenlege eigedomtilhøve etter tid og tilhøve som fylgje av at grunn ligg i sameige. Retten meinar at kvar eigedom heilt klart får større nytte enn kostnad og ulempe med å gjennomføra saka Øvre FOLKEDAL gnr 129Indre Hordaland jordskifterett 5

7 Av dette vurderer retten at vilkåra for å fremma ei grensegangsak etter jskl. 88 og å løyse opp sameigetilstanden for grunn etter jskl. 2 bokstav a, er oppfylt. Saka vil omfatta klarleggjing og fastsetting av grenser etter jskl. 88 og å løyse opp sameigetilstanden for grunn som ligg i sameige mellom bruk etter jskl. 2 bokstav a. Ingen har sagt i mot at saka vert fremma. Retten kom til slik slutning: I medhald av jskl. 14 vert jordskiftesak fremma som grensegangssak etter jskl. 88 samt å løyse opp sameigetilstanden for grunn som ligg i sameige mellom bruk etter jskl. 2 bokstav a. Bruksrettsgrenser. Grensene for skogteigane var gjennomgått. Retten registrerte fylgjande fordeling/ordning av skog: Teig Barskog Andel Lauvskog Andel 1 bnr. 4, 5 etter skyld bnr. 1 2 bnr. 1 bnr. 1 3 bnr. 2, 3 etter skyld bnr. 1, 2, 3, 4, 5 etter skyld 3.1 bnr. 4, 5 etter skyld bnr. 2, 3 etter skyld 3.2 bnr. 2, 3 etter skyld bnr. 2, 3 etter skyld 4 bnr. 2, 3 etter skyld bnr. 4 5 bnr. 2, 3 etter skyld bnr. 5 Vedkomande teig 3, 3.1 og 3.2 har eigarane av gnr. 129 bnr. 1, 2, 3, 4 og 5, i desse teigane rett til nødvendig ved til stølbruk og rett til rydding av eige stølsområde. Retten har på bakgrunn av tidlegare rettsmøte og under saksførebuing registrert fylgjande semje om eigarandel, etter skyld, i sameigegrunn: Bnr. Andel etter gamal skyld av /4 2 1/8 3 1/8 4 1/4 5 1/4 Oppløysing av sameigegrunn. Etter nærare drøftingar vart det skissert eit mogeleg alternativ til skifteplanløysing. Som grunnlag for vidare berekningar er det avtalt at måling av eksisterande grenser for bruka sine noverande tilgrensande eineeigde teigar vert å utføra i nødvendig grad. Overing. Kai Morten Kleivane avtalar tidspunkt for synfaring på staden med partane. Vidare framdrift i saka. Jordskiftedommaren gav ei kort oppsummering av saka og orienterte om den vidare saksgangen Øvre FOLKEDAL gnr 129Indre Hordaland jordskifterett 6

8 På spørsmål hadde ingen merknader til forhandlingane. Utskrift av rettsboka blir send til partane i vanleg brev. Saka blir utsett inntil vidare. Retten heva. Granvin, Thorbjørn Svane jordskiftedommar (sign.) Øvre FOLKEDAL gnr 129Indre Hordaland jordskifterett 7

9 RETTSBOK Domstol: Indre Hordaland jordskifterett. Møtedag: Stad: Heradshuset i Granvin. Sak nr.: Øvre FOLKEDAL gnr utsett frå Saka gjeld: Krav om grensegang etter jordskiftelova 88 Krav om sak etter jordskiftelova 2 a. Jordskiftedommar: Thorbjørn Svane, som einedommar etter jordskiftelova 9 andre ledd. Protokollførar: Saka er kravd av: Til handsaming: Partar: Jordskiftedommaren. Gunnar Ingvaldson Folkedal. Gjennomgang av saka Vidare framdrift i saka. Eigar av gnr. 129 bnr. 1 og 4, Knut Endre Folkedal Eigar av gnr. 129 bnr. 2 og 3, Astrid Lien Folkedal/ Lars Ingvald Folkedal Eigar av gnr. 129 bnr. 5, Lars Haavard Dalatun. Eigedomane ligg i Granvin herad. Til stades: Knut Endre Folkedal, Lars Haavard Dalatun og Lars Ingvald Folkedal. Frå jordskifteretten møtte også overingeniør Kai Morten Kleivane. Dei andre partane var lovleg innkalla, men møtte ikkje. På spørsmål hadde ingen merknader til innkallinga til møtet eller til måten retten var samansett på. Jordskiftedommaren gjorde greie for hovudreglane i domstollova Ingen kjende til noko som kunne tilseie at jordskiftedommaren var inhabil. Retten vart erklært for lovleg sett. Partslista vart gjennomgått Øvre FOLKEDAL gnr 129Indre Hordaland jordskifterett 8

10 Framlagde dokument: 11 Brev frå Knut Endre Folkedal, Lars Ingvald Folkedal og Lars Håvard Dalatun, datert Oversending av rettsbokutskrift datert Innkalling til rettsmøte, datert Dokumenta blei gjennomgått i nødvendig grad. Jordskiftedommaren gjekk igjennom korleis kravet framstår for retten. Partane fekk ordet. Utkast til skifteplan vart lagt fram til drøfting med partane. Overingeniør Kai Morten Kleivane orienterte om kartarbeidet. Det vart opplyst at det er utført mindre justeringar av nokre grenser i samband med utarbeiding av utkast til skifteplan. Enkelte av punkta vart drøfta nærare og partane fekk høve til å kommentera kvarandre sine synspunkt og innspel. Ingen av partane har merknad til utkastet slik det no er lagt fram. I sameigeområdet er partane samde om at grunn og beite ligg i fellesskap mellom bruka. Utkast til bruksordning av skog er i samsvar med det partane tidlegare har kome med innspel om og det som er påvist og forklart under synfaringar på staden. Det er ingen merknad til bruksordninga slik denne er vist på utkast til skifteplan. Grenser for eigande stølstræe er tidlegare synfart og grensemerka. Det er ikkje merknader til desse slik dei no er vist på utkast til skifteplan. Det er semje om at det ikkje skal vera gjerdeplikt knytta til stølstræene. Det vert presisert at eigar har rett til å ha gjerde mot nabotræe og sameigegrunn når han kostar det sjølv. I samband med bruk av sine stølar har eigarane av gnr. 129 bnr. 1, 2, 3, 4 og 5 rett til nødvendig ved i områder som grensar til træa. Jordskiftedommaren gav ein generell orientering om registrering av jordsameige. Alle partane ynskjer at jordsameiga vert registrert med eigarandelar slik det går fram av rettsmøtet den Jordsameiga vert å registrere som Øvre Folkedal jordsameiga. Jordskiftekostnader Jordskiftekostnader og gebyr skal dekkast av partane i samsvar med jordskiftelova 74. Partane fekk ordet og gjorde greie for sine syn vedkomande fordeling av jordskiftekostnadane. Det er semje om at kostnadane vert å fordele eller gamal skyld. Vidare framdrift i saka. Jordskiftedommaren gav ei kort oppsummering av saka og orienterte om den vidare saksgangen. Framlegg til vedtak vert å sende partane for ev. merknad Øvre FOLKEDAL gnr 129Indre Hordaland jordskifterett 9

11 På spørsmål hadde ingen merknader til forhandlingane. Utskrift av rettsboka blir send til partane i vanleg brev. Saka blir utsett inntil vidare. Retten heva. Granvin, Thorbjørn Svane jordskiftedommar (sign.) Øvre FOLKEDAL gnr 129Indre Hordaland jordskifterett 10

12 RETTSBOK Domstol: Indre Hordaland jordskifterett. Møtedag: Stad: Jordskifterettens lokaler i Voss. Sak nr.: Øvre FOLKEDAL gnr utsett frå Saka gjeld: Krav om sak etter jordskiftelova 2. Jordskiftedommar: Thorbjørn Svane, som einedommar etter jordskiftelova 9 andre ledd. Protokollførar: Saka er kravd av: Til handsaming: Partar: Jordskiftedommaren. Gunnar Ingvaldson Folkedal. 1 Avslutting av saka 2 Fordeling av kostnader. Eigar av gnr. 126 bnr 6, 127 bnr. 2, Kjetil Brekke Eigar av gnr. 127 bnr. 1, Nils I. Brekke's dødsbu, v/per Ivar Thorsen Eigar av gnr. 127 bnr. 3, Peder Pedersen Eigar av gnr. 127 bnr. 5, Åge Elvatun Eigar av gnr. 127 bnr. 7, Ivar Haug Eigar av gnr. 128 bnr. 1, Anna C. Varenius/Svein Helge Ovrid Eigar av gnr. 129 bnr. 1 og 4, Knut Endre Folkedal Eigar av gnr. 129 bnr. 2 og 3, Astrid Lien Folkedal/ Lars Ingvald Folkedal Eigar av gnr. 129 bnr. 5, Lars Haavard Dalatun. Eigedomane ligg i Granvin herad. Til stades: Jordskiftedommaren. Ingen av partane var innkalla til dette møtet. Jordskiftedommaren gjekk gjennom hovedreglane i domstollova og fann ikkje tilhøve som kunne gjera han ugild. Retten vart erklært for lovleg sett. Partslista vart gjennomgått Øvre FOLKEDAL gnr 129Indre Hordaland jordskifterett 11

13 Følgjande dokument vart framlagde: 14 Oversending av rettsbokutskrift datert Framlegg til skifteplan i målestokk 1:6000 blad 1, datert Framlegg til skifteplan i målestokk 1:11000 blad 2, datert Oversending av framlegg til skifteplan datert Skifteplan, 2 kartblad, underteikna av Knut Endre Folkedal, datert Skifteplan, 2 kartblad, underteikna av Lars Haavard Dalatun, mottatt Skifteplan, 2 kartblad, underteikna av Astrid Lien Folkedal/Lars Ingvald Folkedal, datert Semje underteikna av Knut Endre Folkedal, Astrid Lien Folkedal, Lars Ingvald Folkedal, Lars Haavard Dalatun, Kjetil Brekke, Per Ivar Thorsen, Peder Pedersen, Åge Elvatun, Ivar Haug, Anna C. Varenius og Svein Helge Ovrid, vedlegg: underteikna kartvedlegg datert Førebels jordskiftekart i målestokk 1:8000, datert Brev til partane vedlagt framlegg til vedtak/rettsbok, datert Skifteplan i målestokk 1:6000 blad 1, datert Skifteplan i målestokk 1:11000 blad 2, datert Jordskiftekart i målestokk 1:8000, kartarkivnr Omfanget av jordskiftet Jordskifteretten gjorde i medhald av jordskiftelova 17a andre ledd, slikt regulerande vedtak: Det er gjennomført grensegang etter jordskiftelova 88, jordskifte etter jskl. 2 bokstav a og bruksordning ertter jskl. 2 bokstav c. Saka omfatta også registrering av jordsameiga som ligg i jordskiftefeltet. Saka omfatta oppløysing av sameigetilstand for delar av grunn som ligg i sameige mellom gnr. 129 bnr. 1, bnr. 2, bnr. 3, bnr. 4 og bnr. 5 samt bruksordning av skog der skogteigane ligg i nemnde bruk sin sameigegrunn. Jordskifteretten har innafor skiftefeltet klarlagt eksisterande eigedomsgrenser mellom sameigegrunn og gnr. 29 sine eineeigde teigar og i nødvendig grad mellom gnr. 129 bnr. 1, bnr. 2, bnr. 3, bnr. 4 og bnr. 5 sine eineeigde teigar. Bruksrettsgrenser innafor skiftefeltet er klarlagt og elles fastsett ved bruksordning i denne saka. Bruksrettsgrenser og eigedomsgrenser mot tilgrensande sameiger i vest, er klarlagt og fastsett i jordskiftesak Jordskifteretten er orientert om at det etter partane sitt syn er feil i grensebeskrivelse av ei grenseline i jordskiftesak Berørte partar er samde om at dette vert å rette og har underteikna ei semje med kartvedlegg datert , jf. dok. 21. Eigarane av gnr. 126 bnr. 6, gnr. 127 bnr. 1, gnr. 127 bnr. 2, gnr. 127 bnr. 3, gnr. 127 bnr. 5, gnr. 127 bnr. 7, gnr. 128 bnr. 1, som har underteikna semja, vert etter dette å føre opp som partar no i avsluttingsmøtet. Skiftefeltet sine grenser mot naboeigedomar elles er urørde av jordskiftet. Saka omfatta også klarleggjing av partane sine eigarandelar i Øvre Folkedal jordsameiga. I samsvar med jskl. 58 fjerde ledd er jordsameiga som ligg i skiftefeltet registrert i denne saka. I saka er det også i delar av sameiga fastsett rettar og plikter knytta til gjerdehald og rett til ved Øvre FOLKEDAL gnr 129Indre Hordaland jordskifterett 12

14 Utkast til skifteplan er drøfta med berørte partar i rettsmøte den Framlegg til skifteplan er sendt nemnde partar for godkjenning, jf. dok. 17. Skifteplanen er godkjent/underteikna av eigarane av gnr. 129 bnr. 1, bnr. 2, bnr. 3, bnr. 4 og bnr. 5, jf. dok Det har elles ikkje kome merknader til skifteplanen. Framlegg til vedtak, datert , vart sendt partane til uttale den med uttalefrist den Under punkt 5, Bruksordning av skog, er det gjort ei retting. Vedkomande teig 5 går det no fram at gnr. 129 bnr. 2 og 3 har rett til barskog, med ein halvpart på kvar av dei. Innan fristen er det ikkje kome merknader. Under finrekning av skifteplanen og grensemerkinga tek ein seg unna rett til mindre justeringar som praktiske omsyn eller terrengtilhøva måtte tilseia. Retten kom til slik slutning: 1. Skifteplanen vert vedteken slik det går fram av skifteplankart i målestokk 1:8000/1:11000, jf. dok. 24 og Bruksordning for skog vert fastsett i samsvar med pkt. 5 nedanfor. 3. Rettar/plikter vert fastsett i samsvar med pkt. 6 nedanfor. 2 Registrering av jordsameiga Jordskifteretten gjorde i medhald av jordskiftelova 17a slikt rettsfastsetjande vedtak: Øvre Folkedal jordsameiga ligg som ein sjølvstendig teig i Granvin herad. Jordsameiga si avgrensing mot naboeigedom i vest er klarlagt og fastsett i jordskiftesak Jordsameiga si avgrensing i sør, mot gnr. 129 sine eineeigde teigar, er fastsett i denne saka i samsvar med semje mellom partane. I nord, aust og delvis i sør er grensene for jordsameiga mot naboeigedomar uendra i denne saka. I rettsmøtet den er det avtalt at Øvre Folkedal jordsameige skal registrerast i samsvar med jskl. 58 fjerde ledd. Av jskl. 58 fjerde ledd går det fram fylgjande "Alle jordsameiger som ligg i skiftefeltet, og som tidlegare ikkje er ført inn i matrikkelen, skal registrerast i matrikkelen så sant jordskifteretten av omsyn til saka elles har klarlagt grensene og kven som har part i sameiga. Med omsyn til klarlegging av grenser og partar i sameige gjeld krav som fastsett i lov om eigedomsregistrering" Øvre FOLKEDAL gnr 129Indre Hordaland jordskifterett 13

15 Av matrikkellova 14, Registrering av jordsameige, går det fram: "Jordsameige kan registrerast i matrikkelen med eige matrikkelnummer når det er gjort sannsynleg at eininga er eit jordsameige. Jordsameige kan registrerast sjølv om det ikkje er fullstendig avklart kven som har partar i sameiget og kor store partane er. Føresegnene i 10 fjerde til sjette ledd gjeld tilsvarande. Registrering av jordsameige kan krevjast av nokon som har gjort sannsynleg å ha part i sameiget, eller av staten, fylkeskommune eller kommune". Registrering av jordsameige med eigarandel til gnr. 129 bnr. 1, 2, 3, 4 og 5 vert gjort i samsvar med semje mellom partane og slik det går fram av jordskiftekart, jf. dok. 26. Retten kom til slik slutning: Jordsameige med eigarandel til gnr. 129 bnr. 1, 2, 3, 4 og 5 vert fastsett og registrert i samsvar med pkt. 2.1 nedanfor. Jordsameiga vert å registrere i samsvar med jordskiftekart, jf. dok Registrering av jordsameige Registrering av Øvre Folkedal jordsameige: Kommunenr. Gnr. Bnr Jordsameige med eigarandel: Kommunenr. Gnr. Bnr. Eigarandel / / / / /4 Etableringsdato: Representasjonspunkt: X = Y = Grenser 3.1 Grensefastsetting. Retten gjorde regulerande vedtak i samsvar med reglane i 17a andre ledd i jordskiftelova for grense nr Kart med avlagd grense har vore sendt til partane til gjennomsyn. Vedtak: I denne saka er grensene fastsett i samsvar med vedteken skifteplan og semje mellom partane, slik som vist på jordskiftekart i målestokk 1:8000, kartarkivnr Øvre FOLKEDAL gnr 129Indre Hordaland jordskifterett 14

16 Retten kom til slik slutning: Grense nr vert fastsett slik dei er skildra under og avlagt på jordskiftekartet, jf. dok. 26. På bakgrunn av ovannemnde vedtak samt merking og innmåling av grenser under leiing av overingeniør Kai Morten Kleivane er det utarbeidd slik utgreiing for: 3.2 Grenseforklaring og målegrunnlag Grensene går i rette liner mellom dei grensepunkta som det er oppgitt retning for. Retninga mellom punkta er rekna ut frå koordinatane til punkta og er oppgitt i høve til nordretninga på kartet. Sirkelen er delt inn i 400 gradar. Avstanden mellom grensepunkta er horisontale mål i meter. Grensemerka er boltar av aluminium med hovud. Hovudet har påskrift "GRENSE" og JORDSKIFTERETTEN. For grensepunkta i grense nr er koordinatane fastsette med fasemålande tofrekvent satellittmåleutstyr med bruk av C-pos. Koordinatane for grensepunkta har ein forventa presisjon betre enn 0,1 meter. Punktnummer er umerka gensepunkt fastsett utan måling. Koordinatsystem, Euref 89 (WGS 84), sone 32. Grensene er viste på jordskiftekart med kartarkivnummer Kartet er på eitt blad i målestokk 1: Utgreiing om grensene Eigedomsgrenser Grense 1 Eigedom til venstre: Gnr. 129 bnr. 4 Eigedom til høgre: Gnr. 129 bnr. 18 Tek til i grense mot gnr Umerka grensepunkt , ,08 292,23 254,19 47 Off. godkj. grensemerke i jord , ,78 Grense 2 Eigedom til venstre: Gnr. 129 bnr. 5 Eigedom til høgre: Gnr. 129 bnr Øvre FOLKEDAL gnr 129Indre Hordaland jordskifterett 15

17 48 Off. godkj. grensemerke i jord , ,49 180,16 33,15 45 Off. godkj. grensemerke i fjell , ,66 77,53 41,74 46 Off. godkj. grensemerke i stein , ,83 369,69 26,29 47 Off. godkj. grensemerke i jord , ,78 Grense 3 Eigedom til venstre: Gnr. 129 bnr. 5 Eigedom til høgre: Gnr. 129 bnr Off. godkj. grensemerke i jord , ,78 289,45 37,80 48 Off. godkj. grensemerke i jord , ,49 Grense 4 Eigedom til venstre: Gnr. 129 bnr. 4 Eigedom til høgre: Gnr. 129 bnr Off. godkj. grensemerke i jord , ,49 341,00 34,21 18 Off. godkj. grensemerke i fjell , ,14 Grense 5 Eigedom til venstre: Gnr. 129 bnr. 4 Eigedom til høgre: Gnr. 129 bnr Off. godkj. grensemerke i fjell , ,14 273,88 18,96 50 Off. godkj. grensemerke i stein , ,75 339,13 21,21 49 Off. godkj. grensemerke i stein , ,42 Grense 6 Eigedom til venstre: Gnr. 129 bnr. 1 Eigedom til høgre: Gnr. 129 bnr Øvre FOLKEDAL gnr 129Indre Hordaland jordskifterett 16

18 49 Off. godkj. grensemerke i stein , ,42 52,54 18,29 53 Off. godkj. grensemerke i stein , ,86 Grense 7 Eigedom til venstre: Gnr. 129 bnr. 2 Eigedom til høgre: Gnr. 129 bnr Off. godkj. grensemerke i fjell , ,14 343,06 27,28 53 Off. godkj. grensemerke i stein , ,86 Grense 8 Eigedom til venstre: Gnr. 129 bnr. 3 Eigedom til høgre: Gnr. 129 bnr Off. godkj. grensemerke i fjell , ,14 10,65 20,20 52 Off. godkj. grensemerke i stein , ,50 338,05 12,29 51 Off. godkj. grensemerke i stein , ,34 262,27 17,46 53 Off. godkj. grensemerke i stein , ,86 Grense 9 Eigedom til venstre: Gnr. 129 bnr. 4 Eigedom til høgre: Gnr. 129 bnr Off. godkj. grensemerke i stein , ,42 5,97 53,35 54 Off. godkj. grensemerke i fjell , ,42 Grense 10 Eigedom til venstre: Gnr. 129 bnr. 1 Eigedom til høgre: Gnr. 129 bnr Off. godkj. grensemerke i stein , , Øvre FOLKEDAL gnr 129Indre Hordaland jordskifterett 17

19 386,98 41,57 54 Off. godkj. grensemerke i fjell , ,42 Grense 11 Eigedom til venstre: Gnr. 129 bnr. 4, 5, 3, 5, 4 (eineeigde teigar i denne rekkefølgja) Eigedom til høgre: Gnr. 129 bnr Off. godkj. grensemerke i fjell , ,42 395,97 12,23 55 Umerka grensepunkt , ,64 312,67 117,29 56 Umerka grensepunkt , ,67 360,34 250,32 57 Umerka grensepunkt , ,62 374,55 74,19 63 Umerka grensepunkt , ,74 365,55 237,39 58 Umerka grensepunkt , ,44 356,17 52,65 59 Umerka grensepunkt , ,99 398,53 243,08 60 Umerka grensepunkt , ,38 394,14 115,31 61 Umerka grensepunkt , ,79 Grense 15 Eigedom til venstre: Gnr. 129 bnr. 5 Eigedom til høgre: Gnr. 129 bnr Off. godkj. grensemerke i jord , ,12 85,43 53,87 17 Off. godkj. grensemerke i stein , ,59 85,10 229,45 61 Umerka grensepunkt , ,79 Grense 16 Eigedom til venstre: Gnr. 129 bnr. 5 Eigedom til høgre: Gnr. 129 bnr Øvre FOLKEDAL gnr 129Indre Hordaland jordskifterett 18

20 61 Umerka grensepunkt , ,79 85,10 186,34 20 Off. godkj. grensemerke i fjell , ,04 385,59 895,04 34 Off. godkj. grensemerke i fjell , ,16 254,98 190,40 14 Off. godkj. grensemerke i fjell , ,42 244,37 82,69 15 Off. godkj. grensemerke i fjell , ,34 302,71 183,40 64 Umerka grensepunkt , ,11 271,07 48,62 65 Umerka grensepunkt , ,42 Grense 18 Eigedom til venstre: Gnr. 129 bnr. 2 Eigedom til høgre: Gnr. 129 bnr Off. godkj. grensemerke i fjell , ,47 Fylgjer elva til 40 Off. godkj. grensemerke i fjell , ,21 Grense 19 Eigedom til venstre: Gnr. 129 bnr. 2 Eigedom til høgre: Gnr. 129 bnr Off. godkj. grensemerke i fjell , ,21 59,66 69,61 39 Off. godkj. grensemerke i stein , ,31 Grense 20 Eigedom til venstre: Gnr. 129 bnr. 2 Eigedom til høgre: Gnr. 129 bnr Off. godkj. grensemerke i stein , ,31 388,31 61,33 42 Off. godkj. grensemerke i fjell , ,10 324,09 47, Øvre FOLKEDAL gnr 129Indre Hordaland jordskifterett 19

21 43 Grensepunkt i steingjerde , ,09 277,91 49,58 41 Off. godkj. grensemerke i fjell , ,47 Grense 21 Eigedom til venstre: Gnr. 129 bnr. 3 Eigedom til høgre: Gnr. 129 bnr Off. godkj. grensemerke i fjell , ,21 Fylgjer elva til 37 Off. godkj. grensemerke i stein , ,98 Grense 22 Eigedom til venstre: Gnr. 129 bnr. 3 Eigedom til høgre: Gnr. 129 bnr Off. godkj. grensemerke i stein , ,98 49,02 53,98 38 Off. godkj. grensemerke i stein , ,56 Grense 23 Eigedom til venstre: Gnr. 129 bnr. 3 Eigedom til høgre: Gnr. 129 bnr Off. godkj. grensemerke i stein , ,56 326,84 64,94 39 Off. godkj. grensemerke i stein , ,31 Grense 24 Eigedom til venstre: Gnr. 129 bnr. 5, 4 Eigedom til høgre: Gnr. 126 bnr. 6, gnr. 127 bnr. 1, 2, 3, 5, 7 og gnr. 128 bnr. 1 Grensepunkt 22 i sak ,90 204,81 Grensepunkt 14 i sak ,11 88,94 Grensepunkt 23 i sak Øvre FOLKEDAL gnr 129Indre Hordaland jordskifterett 20

22 Grense 25 Eigedom til venstre: Gnr. 129 bnr. 5 Eigedom til høgre: Gnr. 129 bnr Off. godkj. grensemerke i stein , ,98 Fylgjer elva 36 Off. godkj. grensemerke i fjell , ,38 370,31 38,62 35 Off. godkj. grensemerke i fjell , ,02 297,91 91,51 38 Off. godkj. grensemerke i stein , ,56 Grense 27 Eigedom til venstre: Gnr. 129 bnr. 4 Eigedom til høgre: Gnr. 129 bnr Off. godkj. grensemerke i jord , ,77 399,21 40,31 30 Off. godkj. grensemerke i jord , ,27 328,05 88,60 27 Off. godkj. grensemerke i fjell , ,14 213,53 59,05 28 Off. godkj. grensemerke i stein , ,68 113,72 95,29 29 Off. godkj. grensemerke i jord , ,77 Grense 32 Eigedom til venstre: Gnr. 129 bnr. 1 Eigedom til høgre: Gnr. 129 bnr Off. godkj. grensemerke i jord , ,76 20,89 210,15 23 Off. godkj. grensemerke i fjell , ,49 283,28 142,91 24 Off. godkj. grensemerke i fjell , ,48 Fylgjer elva til 25 Off. godkj. grensemerke i jord , , Øvre FOLKEDAL gnr 129Indre Hordaland jordskifterett 21

23 Grense 34 Eigedom til venstre: Gnr. 129 bnr. 1 Eigedom til høgre: Gnr. 129 bnr Umerka grensepunkt , ,42 194,23 168,94 66 Umerka grensepunkt , ,72 272,56 201,19 67 Umerka grensepunkt , ,92 334,15 62,72 68 Umerka grensepunkt , ,00 301,29 97,55 6 Off. godkj. grensemerke i stein , ,47 Grense 35 Eigedom til venstre: Gnr. 129 bnr. 2 Eigedom til høgre: Gnr. 129 bnr Off. godkj. grensemerke i stein , ,47 267,79 226,30 Grensepunkt 19 i sak Grense 36 Eigedom til venstre: Gnr. 129 bnr. 1 Eigedom til høgre: Gnr. 129 bnr Off. godkj. grensemerke i jord , ,49 365,47 325,20 7 Off. godkj. grensemerke i fjell , ,61 365,47 28,573 Til grenseline 1 i sak Grense 37 Eigedom til venstre: Gnr. 129 bnr. 5 Eigedom til høgre: Gnr. 129 bnr Off. godkj. grensemerke i fjell , , Øvre FOLKEDAL gnr 129Indre Hordaland jordskifterett 22

24 341,95 157,15 12 Off. godkj. grensemerke i fjell , ,23 341,95 216,36 Til grenseline 1 i sak Grense 38 Eigedom til venstre: Gnr. 129 bnr. 4 Eigedom til høgre: Gnr. 129 bnr Off. godkj. grensemerke i jord , ,64 331,70 248,19 4 Off. godkj. grensemerke i fjell , ,59 331,70 38,85 Til grenseline 1 i sak Grense 39 Eigedom til venstre: Gnr. 129 bnr. 3 Eigedom til høgre: Gnr. 129 bnr. 4 3 Off. godkj. grensemerke i fjell , ,14 324,86 106,59 5 Off. godkj. grensemerke i jord , ,57 324,86 69,02 Til grenseline 1 i sak Grense 40 Eigedom til venstre: Gnr. 129 bnr. 1 Eigedom til høgre: Gnr. 129 bnr. 2, 3 Tek til i merkestein sørvest for tuna på gnr. 129 bnr. 1 og gnr. 129 bnr. 3 målt av Granvin herad 265,29 319,85 2 Off. godkj. grensemerke i stein , ,36c 265,29 132,83 Til grenseline 1 i sak Øvre FOLKEDAL gnr 129Indre Hordaland jordskifterett 23

25 Grense 41 Eigedom til venstre: Gnr. 129 bnr. 4 Eigedom til høgre: Gnr. 129 bnr. 1 9 Off. godkj. grensemerke i fjell , ,59 262,25 114,01 1 Off. godkj. grensemerke i jord , ,04 262,25 126,40 Til grenseline 1 i sak Grense 42 Eigedom til venstre: Gnr. 129 bnr. 3 Eigedom til høgre: Gnr. 129 bnr. 4 8 Off. godkj. grensemerke i fjell , ,44 259,15 154,55 44 Off. godkj. grensemerke i jord , ,64 259,15 15,34 Til grenseline 2 i sak Bruksrettsgrenser Grense 12 Bruksrettsteig 6 til venstre Bruksrettsteig 7 til høgre 52 Off. godkj. grensemerke i stein , ,50 15,17 602,61 19 Off. godkj. grensemerke i stein , ,77 Grense 13 Bruksrettsteig 5 til venstre Bruksrettsteig 7 til høgre 19 Off. godkj. grensemerke i stein , ,77 Vidare til grense mot gnr Øvre FOLKEDAL gnr 129Indre Hordaland jordskifterett 24

26 Grense 14 Bruksrettsteig 6 til venstre Bruksrettsteig 5 til høgre 19 Off. godkj. grensemerke i stein , ,77 308,09 337,16 21 Off. godkj. grensemerke i fjell , ,33 280,57 145,71 22 Off. godkj. grensemerke i stein , ,35 280,58 120,47 58 Umerka grensepunkt , ,44 Grense 17 Bruksrettsteig 4 til venstre Bruksrettsteig 5 til høgre 34 Off. godkj. grensemerke i fjell , ,16 9,92 337,04 41 Off. godkj. grensemerke i fjell , ,47 47,92 580,97 33 Off. godkj. grensemerke i stein , ,67 Vidare i same retning til nabogrense Grense 28 Bruksrettsteig 3 til venstre Bruksrettsteig 4 til høgre 15 Off. godkj. grensemerke i fjell , ,34 395,83 907,00 26 Off. godkj. grensemerke i fjell , ,04 Grense 29 Bruksrettsteig 3 til venstre Bruksrettsteig 2 til høgre 26 Off. godkj. grensemerke i fjell , ,04 326,94 31, Øvre FOLKEDAL gnr 129Indre Hordaland jordskifterett 25

27 23 Off. godkj. grensemerke i fjell , ,49 Grense 30 Bruksrettsteig 2 til venstre Bruksrettsteig 4 til høgre 26 Off. godkj. grensemerke i fjell , ,04 52,61 443,43 31 Off. godkj. grensemerke i fjell , ,20 24,22 113,52 32 Off. godkj. grensemerke i fjell , ,36 Vidare i same retning til nabogrense Grense 31 Bruksrettsteig 1.3 til venstre Bruksrettsteig 2 til høgre 24 Off. godkj. grensemerke i fjell , ,48 Fylgjer elva til nabogrense Grense 33 Bruksrettsteig 1.3 til venstre Bruksrettsteig 3 til høgre 65 Umerka grensepunkt , ,42 Fylgjer elva til 25 Off. godkj. grensemerke i jord , ,76 4 Eigedomar etter skifte Etter skiftet i denne saka er eigedomane lagt ut slik: Gnr. 129 bnr. 1. Utlagt med 5 teigar til full eiga: - Ein teig på 48,4 daa avgrensa av grense 40 og 41, grense 1 i sak og eigen teig i nordaust - Ein teig på 3,3 daa avgrensa av grense 37, grense 1 i sak og eigen teig i aust - Ein teig på 1,2 daa avgrensa av grense 36, grense 1 i sak og eigen teig i sør Øvre FOLKEDAL gnr 129Indre Hordaland jordskifterett 26

28 - Ein teig på 0,5 daa avgrensa av grense 34, gnr. 129 bnr. 2 i vest og eigen teig i sør - Ein teig på 0,8 daa avgrensa av grense 34, gnr. 129 bnr. 5 i aust og eigen teig i sør. Gnr. 129 bnr. 2. Utlagt med 2 teigar til full eiga: - Ein teig på 5,2 daa avgrensa av grense 36, 35, grense 1 i sak , gnr. 129 bnr. 1 i aust og eigen teig i sør. Gnr. 129 bnr. 3 Utlagt med 2 teigar til full eiga: - Ein teig på 18,3 daa avgrensa av grense 40, grense 1 i sak og eigen teig i nord og nordaust - Ein teig på 0,6 daa avgrensa av grense 42, grense 1 i sak og eigen teig i aust. Gnr. 129 bnr. 4 Utlagt med - Ein teig til full eiga på 10,5 daa avgrensa av grense 41, 42, grense 1 og 2 i sak og eigen teig i aust. Gnr. 129 bnr. 5 Utlagt med 5 teigar til full eiga: - Ein teig på 4 daa avgrensa av grense 37, grense 1 i sak og eigen teig i sør - Ein teig på 1,3 daa avgrensa av grense 16, gnr. 129 bnr. 1 i vest og eigen teig i søraust - Ein teig på 4,8 daa avgrensa av grense 16 og eigen teig i sør - Ein teig på 70,7 daa avgrensa av grense 16 og eigen teig i vest - Ein teig på 9,1 daa avgrensa av grense 16 og eigen teig i vest, nord og aust. Gnr. 129 bnr. 18 Har fått utlagt grunneigedomsretten til to teigar: - Ein teig på 4,9 daa avgrensa av grense 16, og av jordsameiga i vest og nord - Ein teig på 1,0 daa avgrensa av grense 16, og av jordsameiga i vest, sør og aust. Skogteigar: Bruksrettsteig 1.1 Gnr. 129 bnr. 4 og 5 har rett til barskog. Gnr. 129 bnr. 1 har rett til lauvskog. Teigen er avgrensa av grense 2, 4 og 6 i sak Bruksrettsteig 1.2 Gnr. 129 bnr. 4 og 5 har rett til barskog. Gnr. 129 bnr. 1 har rett til lauvskog. Teigen er avgrensa av grense 24 og grense 1, 4 og 5 i sak Bruksrettsteig 1.3 Gnr. 129 bnr. 4 og 5 har rett til barskog. Gnr. 129 bnr. 1 har rett til lauvskog. Teigen er avgrensa av grense 31, 32, 33, 34, 35 og grense 1 i sak Øvre FOLKEDAL gnr 129Indre Hordaland jordskifterett 27

29 Bruksrettsteig 2 Gnr. 129 bnr. 1 har rett til barskog. Gnr. 129 bnr. 1 har rett til lauvskog. Teigen er avgrensa av grense 29, 30, 31 og 32. Bruksrettsteig 3 Gnr. 129 bnr. 4 og 5 har rett til barskog. Gnr. 129 bnr. 2 og 3 har rett til lauvskog. Teigen er avgrensa av grense 16, 28, 32 og 33. Bruksrettsteig 4 Gnr. 129 bnr. 2 og 3 har rett til barskog. Gnr. 129 bnr. 2 og 3 har rett til lauvskog. Teigen er avgrensa av grense 16, 17, 27, 28 og 30. Bruksrettsteig 5 Gnr. 129 bnr. 2 og 3 har rett til barskog. Gnr. 129 bnr. 1, 2, 3, 4 og 5 har rett til lauvskog. Teigen er avgrensa av grense 11, 13, 14, 16, 17, 18, 21, 25, 23 og 20. Bruksrettsteig 6 Gnr. 129 bnr. 2 og 3 har rett til barskog. Gnr. 129 bnr. 4 har rett til lauvskog. Teigen er avgrensa av grense 8, 10, 11, 12 og 14 Bruksrettsteig 7 Gnr. 129 bnr. 2 og 3 har rett til barskog. Gnr. 129 bnr. 5 har rett til lauvskog. Teigen er avgrensa av grense 1, 3, 4, 8, 12, 13 og grense mot gnr Bruksordning av skog Følgjande eigedomar er medeigarar av skog med slike andelar: Bruksrettsteig 1.1, 1.2 og 1.3 Gnr/bnr Andel av Barskog Andel av Lauvskog 129/1 1/1 129/4 1/2 129/5 1/2 Bruksrettsteig 2 Gnr/bnr Andel av Barskog Andel av Lauvskog 129/1 1/1 1/ Øvre FOLKEDAL gnr 129Indre Hordaland jordskifterett 28

30 Bruksrettsteig 3 Gnr/bnr Andel av Barskog Andel av Lauvskog 129/2 1/2 129/3 1/2 129/4 1/2 129/5 1/2 Bruksrettsteig 4 Gnr/bnr Andel av Barskog Andel av Lauvskog 129/2 1/2 1/2 129/3 1/2 1/2 Bruksrettsteig 5 Gnr/bnr Andel av Barskog Andel av Lauvskog 129/1 1/4 129/2 1/2 1/8 129/3 1/2 1/8 129/4 1/4 129/5 1/4 Bruksrettsteig 6 Gnr/bnr Andel av Barskog Andel av Lauvskog 129/2 1/2 129/3 1/2 129/4 1/1 Bruksrettsteig 7 Gnr/bnr Andel av Barskog Andel av Lauvskog 129/2 1/2 129/3 1/2 129/5 1/1 6 Rettar/plikter Rettar/plikter som tidlegare er etablert står ved lag. Gnr. 129 bnr. 1, bnr. 2, bnr. 3, bnr. 4 og bnr Gjerde Det er ikkje gjerdeplikt knytta til stølstræene. Det vert presisert at eigar av stølstræe har rett til å ha gjerde mot nabotræe og sameigegrunn når han kostar det sjølv Øvre FOLKEDAL gnr 129Indre Hordaland jordskifterett 29

31 6.2 Ved I samband med bruk av sine stølar har eigarane av gnr. 129 bnr. 1, bnr. 2, bnr. 3, bnr. 4 og bnr. 5 rett til nødvendig ved i områder som grensar til træa. 7 Diverse føresegn 7.1 Jordskiftekostnader Jordskiftekostnader og gebyr skal dekkast av partane i samsvar med jordskiftelova 74. På denne bakgrunnen blir kostnadene slik: Registreringsgebyr kr 4300,- Partsgebyr 3 x kr kr 4644,- Grenselengdegebyr 30 x kr. 1720,- kr 51600,- Grensemerke 53 x kr kr 2650,- Sum kr 63194,- Det heiter vidare i jordskiftelova 74, 8. ledd, at jordskifteretten kan endre dei samla gebyrkostnadene dersom arbeidsmengda i saka avvik nemnande frå det vanlege. I denne saka er det klarlagt og fastsett relativt lange grenseliner som partane er samde om. Enkelte grenseline fylgjer vassdrag som medfører mindre teknisk landmålingsarbeid i marka. Dette medførte at jordskifteretten har hatt mindre arbeid i saka enn det som er vanleg. Det skal koma partane til gode i form av reduserte gebyr. Etter ei skjønnsmessig vurdering, finn jordskifteretten at dei samla gebyra i denne saka skal settast til kr ,-. Av dette utgjer registreringsgebyret kr ,-, utgifter til grensemerker kr. 2650,-, partsgebyr kr ,- og grenselengdegebyr kr ,-. Partane har fått høve til å uttale seg om fordelinga av kostnadene. Kostnadene er etter retten sitt skjønn fordelt mellom partane etter den nytten dei har hatt av jordskiftet, jf. jordskiftelova 76. Jordskifteretten har i samband med dette lagt til grunn at alle eigedomane under gnr. 129 har hatt nytte av saka og at kvar av dei må ta kvart sitt partsgebyr og ein tredjedel kvar av registreringsgebyr. Halvparten av grenselengdegebyr og grensemerker vert å dele med ein tredjepart på kvar. Den andre halvparten vert å fordele på kvar eigedom etter skyld. Når det gjeld partane under gnr. 126, 127 og 128 så er desse i denne saka kun partar i samband med retting av grensebeskrivelse i sak Rettinga har ikkje medført noko ekstraarbeid i denne saka og retten finn ikkje grunn for verken å rekne partsgebyr eller å påleggje nemnde partar jordskiftekostnader. Jordskiftekostnadene vert etter dette fordelt slik: Gnr./bnr. Eigar skal betale kr har betalt kr skuldar kr 129/1,4 Knut Endre Folkedal 18420, ,- 129/2,3 Astrid Lien Folkedal/ 13787,- 4300,- 9487,- Lars Ingvald Folkedal 129/5 Lars Haavard Dalatun 13787, ,- SUM 45994,- 4300, , Øvre FOLKEDAL gnr 129Indre Hordaland jordskifterett 30

32 Om du skuldar pengar, vil du få faktura i eige brev frå Domstoladministrasjonen. Betalingsfristen er påført fakturaen. Skuldig beløp som ikkje vert betalt innan denne fristen, kan tvangsinndrivast utan nærmare varsel. Pengar til gode blir tilbakebetalt. 7.2 Avslutting av saka Saka blir avslutta i dette møtet. 7.3 Forkynning og mogelegheit for anke Forkynning skjer etter reglane for postforkynning. Fristen for anke er ein månad frå forkynning. Reglane om anke er lagt ved forkynninga. 7.4 Ikraftsetjing Dersom ikkje anna er særskilt bestemt, vert avgjerdene i denne saka sett i kraft frå rettskraftdato. 7.5 Matrikkelføring Når saka er rettskraftig, vil det bli satt fram krav om matrikkelføring til den lokale matrikkelmyndigheit. Endringar i matrikkelen skal i samsvar med matrikkellova førast innan 6 veker etter at jordskiftesaka er sendt til matrikkelføring, og eigarane skal underrettast om føringa. 7.6 Tinglysing Jordskifteretten vil sende saka til Tinglysingen. Når saka er rettskraftig, vil den bli tinglyst på: Gnr. 126 bnr. 6, gnr. 127 bnr. 1, gnr. 127 bnr. 2, gnr. 127 bnr. 3, gnr. 127 bnr. 5, gnr. 127 bnr. 7, gnr. 128 bnr. 1, gnr. 129 bnr. 1, gnr. 129 bnr. 2, gnr. 129 bnr. 3, gnr. 129 bnr. 4, gnr. 129 bnr. 5 og gnr. 129 bnr. 18 i Granvin herad. Saka slutt. Retten heva. Voss, Thorbjørn Svane jordskiftedommar (sign.) Øvre FOLKEDAL gnr 129Indre Hordaland jordskifterett 31

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: VETE Gnr. 10 i Voss kommune. Oppstarta:

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: VETE Gnr. 10 i Voss kommune. Oppstarta: Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2013-0013 VETE Gnr. 10 i Voss kommune Oppstarta: 04.09.2013 Avslutta: 25.10.2013 RETTSBOK Domstol: Indre Hordaland jordskifterett. Møtedag: 04.09.2013.

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: GJERSTAD. Gnr. 24 i Voss kommune. Oppstarta:

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: GJERSTAD. Gnr. 24 i Voss kommune. Oppstarta: Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2013-0012 GJERSTAD Gnr. 24 i Voss kommune Oppstarta: 11.10.2013 Avslutta: 09.12.2013 RETTSBOK Domstol: Indre Hordaland jordskifterett. Møtedag: 11.10.2013.

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: MYRLAND Gnr. 273 og 272 i Voss kommune. Oppstarta:

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: MYRLAND Gnr. 273 og 272 i Voss kommune. Oppstarta: Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2010-0011 MYRLAND Gnr. 273 og 272 i Voss kommune Oppstarta: 29.06.2010 Avslutta: 09.08.2010 JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 29.06.2010 Stad: Jordskifterettens

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1230-2012-0002 TRÅ. Gnr. 55 m.fl. i Voss kommune. Oppstarta: 22.08.2012

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1230-2012-0002 TRÅ. Gnr. 55 m.fl. i Voss kommune. Oppstarta: 22.08.2012 Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2012-0002 TRÅ Gnr. 55 m.fl. i Voss kommune Oppstarta: 22.08.2012 Avslutta: 12.10.2012 JORDSKIFTERETTSMØTE Møtedag: 22.08.2012. Stad: Jordskifterettens

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: VESTRHEIM GNR 57. Gnr. 57 i Ulvik herad. Oppstarta:

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: VESTRHEIM GNR 57. Gnr. 57 i Ulvik herad. Oppstarta: Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2006-0004 VESTRHEIM GNR 57 Gnr. 57 i Ulvik herad Oppstarta: 15.04.2009 Avslutta: 20.05.2009 JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 15.04.2009 Stad: Heradshuset

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: SYSE. Gnr. 51 i Ulvik herad. Oppstarta:

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: SYSE. Gnr. 51 i Ulvik herad. Oppstarta: Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2013-0014 SYSE Gnr. 51 i Ulvik herad Oppstarta: 11.03.2014 Avslutta: 02.07.2014 RETTSBOK Domstol: Indre Hordaland jordskifterett. Møtedag: 11.03.2014.

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: FLISRAM. Gnr. 267 i Voss kommune. Oppstarta:

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: FLISRAM. Gnr. 267 i Voss kommune. Oppstarta: Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2014-0016 FLISRAM Gnr. 267 i Voss kommune Oppstarta: 12.06.2015 Avslutta: 18.08.2015 RETTSBOK Domstol: Indre Hordaland jordskifterett. Møtedag: 12.06.2015.

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: FOLKEDAL-grense. Gnr. 129 m.fl. i Granvin herad. Oppstarta:

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: FOLKEDAL-grense. Gnr. 129 m.fl. i Granvin herad. Oppstarta: Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2011-0014 FOLKEDAL-grense Gnr. 129 m.fl. i Granvin herad Oppstarta: 29.05.2013 Avslutta: 10.07.2014 SAKSFØREBUANDE JORDSKIFTERETTSMØTE Møtedag: 29.05.2013.

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: SKJERVHEIMSSTØLEN. Gnr. 278, 279 i Voss kommune. Oppstarta:

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: SKJERVHEIMSSTØLEN. Gnr. 278, 279 i Voss kommune. Oppstarta: Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2014-0013 SKJERVHEIMSSTØLEN Gnr. 278, 279 i Voss kommune Oppstarta: 05.11.2015 Avslutta: 05.11.2015 Rettsbok - VEDTAK Domstol: Indre Hordaland jordskifterett

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: HAGA Gnr. 70 i Ulvik herad. Oppstarta:

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: HAGA Gnr. 70 i Ulvik herad. Oppstarta: Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2013-0015 HAGA Gnr. 70 i Ulvik herad Oppstarta: 09.07.2014 Avslutta: 09.07.2014 RETTSBOK Domstol: Indre Hordaland jordskifterett. Møtedag: 09.07.2014.

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: ØVSTHUS gnr 141. Gnr. 141 i Voss kommune. Oppstarta:

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: ØVSTHUS gnr 141. Gnr. 141 i Voss kommune. Oppstarta: Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2015-0017 ØVSTHUS gnr 141 Gnr. 141 i Voss kommune Oppstarta: 09.10.2015 Avslutta: 07.12.2015 RETTSBOK Domstol: Indre Hordaland jordskifterett. Møtedag:

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1230-2007-0009 Ulvund. Gnr. 265 i Voss kommune. Oppstarta: 30.09.2008

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1230-2007-0009 Ulvund. Gnr. 265 i Voss kommune. Oppstarta: 30.09.2008 Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2007-0009 Ulvund Gnr. 265 i Voss kommune Oppstarta: 30.09.2008 Avslutta: 28.05.2009 JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 30.09.2008. Stad: Sambygg i Vinje

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1230-2013-0016 KVAMME. Gnr. 325 i Voss kommune. Oppstarta: 02.09.2014

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1230-2013-0016 KVAMME. Gnr. 325 i Voss kommune. Oppstarta: 02.09.2014 Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2013-0016 KVAMME Gnr. 325 i Voss kommune Oppstarta: 02.09.2014 Avslutta: 02.09.2014 RETTSBOK Domstol: Indre Hordaland jordskifterett. Møtedag: 02.09.2014.

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1230-2010-0012 MUGÅSELVA. Gnr. 385 m.fl. i Voss kommune. Oppstarta: 23.03.2012

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1230-2010-0012 MUGÅSELVA. Gnr. 385 m.fl. i Voss kommune. Oppstarta: 23.03.2012 Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2010-0012 MUGÅSELVA Gnr. 385 m.fl. i Voss kommune Oppstarta: 23.03.2012 Avslutta: 13.12.2012 JORDSKIFTERETTSMØTE Møtedag: 23.03.2012. Stad: Jordskifterettens

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: OSA. Gnr. 37 i Ulvik herad. Oppstarta:

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: OSA. Gnr. 37 i Ulvik herad. Oppstarta: Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2013-0022 OSA Gnr. 37 i Ulvik herad Oppstarta: 19.02.2015 Avslutta: 13.04.2015 RETTSBOK Domstol: Indre Hordaland jordskifterett. Møtedag: 19.02.2015. Stad:

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: Haugen. Gnr. 12 i Jondal kommune. Oppstarta:

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: Haugen. Gnr. 12 i Jondal kommune. Oppstarta: Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2014-0017 Haugen Gnr. 12 i Jondal kommune Oppstarta: 13.04.2015 Avslutta: 04.05.2015 RETTSMEKLING Rettsmøtedag: 13.04.2015. Stad: Ved tunet til gnr. 12

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: GROADALEN. Gnr. 141, 142 i Voss kommune. Oppstarta:

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: GROADALEN. Gnr. 141, 142 i Voss kommune. Oppstarta: Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2010-0008 GROADALEN Gnr. 141, 142 i Voss kommune Oppstarta: 30.09.2010 Avslutta: 16.12.2010 JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 30.09.2010 Stad: Jordskifterettens

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: Grimastad. Gnr. 243 i Voss kommune. Oppstarta:

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: Grimastad. Gnr. 243 i Voss kommune. Oppstarta: Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2015-0012 Grimastad Gnr. 243 i Voss kommune Oppstarta: 22.05.2015 Avslutta: 09.06.2015 RETTSMEKLING Rettsmøtedag: 22.05.2015. Stad: Ved tunet til gnr.

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: RINGØY. Gnr. 132 i Ullensvang herad. Oppstarta:

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: RINGØY. Gnr. 132 i Ullensvang herad. Oppstarta: Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2010-0014 RINGØY Gnr. 132 i Ullensvang herad Oppstarta: 30.03.2011 Avslutta: 31.03.2011 JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVUDFORHANDLING Rettsmøtedag: 30.03.2011

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: SUNDVE. Gnr. 282, 263 i Voss kommune. Oppstarta:

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: SUNDVE. Gnr. 282, 263 i Voss kommune. Oppstarta: Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2009-0015 SUNDVE Gnr. 282, 263 i Voss kommune Oppstarta: 27.01.2010 Avslutta: 26.03.2010 JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 27.01.2010 Stad: Jordskifterettens

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: JONSTØL. Gnr. 129 m.fl. i Voss kommune. Oppstarta:

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: JONSTØL. Gnr. 129 m.fl. i Voss kommune. Oppstarta: Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2011-0007 JONSTØL Gnr. 129 m.fl. i Voss kommune Oppstarta: 02.09.2011 Avslutta: 25.10.2011 JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 02.09.2011. Stad: Jordskifterettens

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: Hesthamar. Gnr. 110 i Ullensvang herad. Oppstarta:

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: Hesthamar. Gnr. 110 i Ullensvang herad. Oppstarta: Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2014-0002 Hesthamar Gnr. 110 i Ullensvang herad Oppstarta: 01.12.2014 Avslutta: 06.01.2015 RETTSMEKLING Rettsmøtedag: 01.12.2014. Stad: Ved tunet til gnr.

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: FINNE. Gnr. 43 m.fl. i Voss kommune. Oppstarta:

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: FINNE. Gnr. 43 m.fl. i Voss kommune. Oppstarta: Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2008-0022 FINNE Gnr. 43 m.fl. i Voss kommune Oppstarta: 05.05.2010 Avslutta: 12.10.2010 JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 05.05.2010 Stad: Jordskifterettens

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1230-2010-0004 HAUSO-oppm. Gnr. 98 i Ullensvang herad. Oppstarta: 13.09.2010

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1230-2010-0004 HAUSO-oppm. Gnr. 98 i Ullensvang herad. Oppstarta: 13.09.2010 Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2010-0004 HAUSO-oppm. Gnr. 98 i Ullensvang herad Oppstarta: 13.09.2010 Avslutta: 13.09.2010 JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 13.09.2010 Stad: Jordskifterettens

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: HÆVE-grenseoppm. GNR 21. Gnr. 21 m.fl. i Voss kommune. Oppstarta:

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: HÆVE-grenseoppm. GNR 21. Gnr. 21 m.fl. i Voss kommune. Oppstarta: Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2009-0003 HÆVE-grenseoppm. GNR 21 Gnr. 21 m.fl. i Voss kommune Oppstarta: 02.06.2009 Avslutta: 10.08.2009 JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 10.08.2009

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1230-2009-0009 GAVLE GNR 283. Gnr. 283 i Voss kommune. Oppstarta: 25.08.2009

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1230-2009-0009 GAVLE GNR 283. Gnr. 283 i Voss kommune. Oppstarta: 25.08.2009 Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2009-0009 GAVLE GNR 283 Gnr. 283 i Voss kommune Oppstarta: 25.08.2009 Avslutta: 02.11.2009 SAKSFØREBUANDE JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 25.08.2009

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: SKITSET STØL. Gnr. 44, 45 i Voss kommune. Oppstarta:

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: SKITSET STØL. Gnr. 44, 45 i Voss kommune. Oppstarta: Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2012-0001 SKITSET STØL Gnr. 44, 45 i Voss kommune Oppstarta: 14.09.2012 Avslutta: 03.12.2013 JORDSKIFTERETTSMØTE Møtedag: 14.09.2012. Stad: Jordskifterettens

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: STALHEIM. Gnr. 332 i Voss kommune. Oppstarta:

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: STALHEIM. Gnr. 332 i Voss kommune. Oppstarta: Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2011-0010 STALHEIM Gnr. 332 i Voss kommune Oppstarta: 26.06.2012 Avslutta: 12.12.2012 SAKSFØREBUANDE JORDSKIFTERETTSMØTE Møtedag: 26.06.2012. Stad: Jordskifterettens

Detaljer

Jordskiftedommaren. 1 Avslutting av saka 2 Fordeling av kostnader

Jordskiftedommaren. 1 Avslutting av saka 2 Fordeling av kostnader AVSLUTTINGSMØTE Rettsmøtedag: 07.01.2010 Stad: Statens hus i Bergen Sak nr.: 1200-2009-0001 HØLLAND, gnr. 11 Saka gjeld: Krav om grensegang etter jordskiftelova 88 Jordskiftedommar: Vidar Bergtun, som

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: GJERNES. Gnr. 196 i Voss kommune. Oppstarta:

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: GJERNES. Gnr. 196 i Voss kommune. Oppstarta: Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2011-0017 GJERNES Gnr. 196 i Voss kommune Oppstarta: 25.10.2011 Avslutta: 29.12.2011 JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 25.10.2011. Stad: Jordskifterettens

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1230-2015-0006 GJEILEN gnr 364. Gnr. 364 i Voss kommune. Oppstarta: 02.07.2015

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1230-2015-0006 GJEILEN gnr 364. Gnr. 364 i Voss kommune. Oppstarta: 02.07.2015 Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2015-0006 GJEILEN gnr 364 Gnr. 364 i Voss kommune Oppstarta: 02.07.2015 Avslutta: 16.10.2015 RETTSMØTE Møtedag: 02.07.2015. Stad: Bøndenes hus, Voss jordskifterett

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: KRÅKEVIK-verdsetting. Gnr. 67 i Ullensvang herad. Oppstarta:

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: KRÅKEVIK-verdsetting. Gnr. 67 i Ullensvang herad. Oppstarta: Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2009-0002 KRÅKEVIK-verdsetting Gnr. 67 i Ullensvang herad Oppstarta: 25.03.2010 Avslutta: 04.06.2010 JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 25.03.2010 Stad:

Detaljer

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1200-2010-0013 STRØMSNES, Gnr. 4 i Askøy kommune. Oppstarta: 04.11.2010

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1200-2010-0013 STRØMSNES, Gnr. 4 i Askøy kommune. Oppstarta: 04.11.2010 Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2010-0013 STRØMSNES, Gnr. 4 i Askøy kommune Oppstarta: 04.11.2010 Avslutta: 31.03.2011 JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVUDFORHANDLING Rettsmøtedag: 04.11.2010

Detaljer

SANDAL

SANDAL Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2013-0022 SANDAL Gnr. 98 i Fusa kommune Oppstarta: 23.01.2014 Avslutta: 23.01.2014 RETTSBOK Domstol: Nord- og Midhordland jordskifterett Møtedag:

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: RASDAL. Gnr. 409 i Voss kommune. Oppstarta:

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: RASDAL. Gnr. 409 i Voss kommune. Oppstarta: Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2010-0002 RASDAL Gnr. 409 i Voss kommune Oppstarta: 25.08.2010 Avslutta: 17.09.2010 JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVUDFORHANDLING Rettsmøtedag: 25.08.2010 Stad:

Detaljer

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: Skraamestø, gnr. 37. Gnr. 37 i Askøy kommune. Oppstarta:

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: Skraamestø, gnr. 37. Gnr. 37 i Askøy kommune. Oppstarta: Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2013-0024 Skraamestø, gnr. 37 Gnr. 37 i Askøy kommune Oppstarta: 31.10.2013 Avslutta: 15.11.2013 RETTSMØTE Møtedag: 31.10.2013 Stad: Bekkeneset i

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: SKJERVHEIMSGRØNDALEN. Gnr. 278 m.fl. i Voss kommune. Oppstarta:

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: SKJERVHEIMSGRØNDALEN. Gnr. 278 m.fl. i Voss kommune. Oppstarta: Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2014-0014 SKJERVHEIMSGRØNDALEN Gnr. 278 m.fl. i Voss kommune Oppstarta: 02.09.2015 Avslutta: 24.11.2015 RETTSBOK Domstol: Indre Hordaland jordskifterett.

Detaljer

1200-2013-0049 HELLESUND

1200-2013-0049 HELLESUND Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2013-0049 HELLESUND Gnr. 9 i Øygarden kommune Oppstarta: 27.01.2015 Avslutta: 08.05.2015 RETTSBOK Domstol: Nord- og Midhordland jordskifterett Møtedag:

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1230-2009-0019 SAUE Gnr. 64 i Voss kommune. Oppstarta: 11.05.2010

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1230-2009-0019 SAUE Gnr. 64 i Voss kommune. Oppstarta: 11.05.2010 Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2009-0019 SAUE Gnr. 64 i Voss kommune Oppstarta: 11.05.2010 Avslutta: 04.06.2010 JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVUDFORHANDLING Rettsmøtedag: 11.05.2010 Stad:

Detaljer

MØYÅNI

MØYÅNI Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2013-0005 MØYÅNI Gnr. 31 m.fl. i Voss kommune Oppstarta: 14.06.2013 Avslutta: 21.11.2013 RETTSBOK Domstol: Indre Hordaland jordskifterett. Møtedag: 14.06.2013.

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: MULEN skogsgrenser GNR 332 Gnr. 332 m.fl. i Voss kommune. Oppstarta:

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: MULEN skogsgrenser GNR 332 Gnr. 332 m.fl. i Voss kommune. Oppstarta: Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2005-0004 MULEN skogsgrenser GNR 332 Gnr. 332 m.fl. i Voss kommune Oppstarta: 16.09.2008 Avslutta: 23.10.2009 SAKSFØREBUANDE JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag:

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1230-2008-0021 JONSTØL GNR 91 m.fl. Gnr. 91 m.fl. i Voss kommune. Oppstarta: 22.09.

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1230-2008-0021 JONSTØL GNR 91 m.fl. Gnr. 91 m.fl. i Voss kommune. Oppstarta: 22.09. Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2008-0021 JONSTØL GNR 91 m.fl. Gnr. 91 m.fl. i Voss kommune Oppstarta: 22.09.2009 Avslutta: 11.12.2009 1230-2008-0021 JONSTØL GNR 91 m.fl.indre Hordaland

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: FLATEKVÅL GNR 61. Gnr. 61 i Voss kommune. Oppstarta:

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: FLATEKVÅL GNR 61. Gnr. 61 i Voss kommune. Oppstarta: Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2009-0007 FLATEKVÅL GNR 61 Gnr. 61 i Voss kommune Oppstarta: 01.07.2009 Avslutta: 11.11.2009 SAKSFØREBUANDE JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 01.07.2009

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2014-0007 Storsletta, gnr.81 i Nordreisa kommune Påbegynt: 02.07.2014 Avsluttet: 16.02.2015 RETTSBOK Domstol: Nord-Troms jordskifterett Møtedag: 02.07.2014

Detaljer

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: Hammersland. Gnr. 45 i Sund kommune. Oppstarta:

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: Hammersland. Gnr. 45 i Sund kommune. Oppstarta: Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2013-0041 Hammersland Gnr. 45 i Sund kommune Oppstarta: 03.12.2013 Avslutta: 04.12.2013 RETTSMØTE Møtedag: 03.12.2013 Stad: Hammersland i Sund kommune

Detaljer

På tunet til Kjell Orskaug i Våler. Sak nr.: 0100-2010-0022 Orskaug. Avd. ing. Morten Paulsen. Kjell Orskaug.

På tunet til Kjell Orskaug i Våler. Sak nr.: 0100-2010-0022 Orskaug. Avd. ing. Morten Paulsen. Kjell Orskaug. JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 23.06.2011. Sted: På tunet til Kjell Orskaug i Våler. Sak nr.: 0100-2010-0022 Orskaug. Saken gjelder: Jordskiftedommer: Protokollfører: Saken er krevd av: Til behandling:

Detaljer

SUNDVESGRØNDALEN

SUNDVESGRØNDALEN Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2014-0003 SUNDVESGRØNDALEN Gnr. 282 i Voss kommune Oppstarta: 23.04.2014 Avslutta: 30.09.2014 RETTSBOK - SAKSFØREBUANDE RETTSMØTE Domstol: Indre Hordaland

Detaljer

Vestoppland og Sør-Gudbrandsdal jordskifterett. Rettsbok

Vestoppland og Sør-Gudbrandsdal jordskifterett. Rettsbok Vestoppland og Sør-Gudbrandsdal jordskifterett Bedriftsnr. 974 725 983 Rettsbok Tinglysingsutdrag Sak: 1230-2008-0011 HÅHEIM GNR 46 OG 45 Gnr. 45/1, 45/3, 46/3 og 46/9 i Ulvik kommune Påbegynt: 04.06.2009

Detaljer

ALVER,

ALVER, Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2012-0050 ALVER, Gnr. 137 i Lindås kommune Oppstarta: 30.04.2013 Avslutta: 30.04.2013 RETTSMØTE Møtedag: 30.04.2013. Stad: Alversund i Lindås. Sak

Detaljer

Indre Sogn jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1410-2012-0008 Hove - Hofslund. Gnr. Gnr. 15 og 16 i Sogndal kommune. Påbegynt: 26.09.

Indre Sogn jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1410-2012-0008 Hove - Hofslund. Gnr. Gnr. 15 og 16 i Sogndal kommune. Påbegynt: 26.09. Indre Sogn jordskifterett Rettsbok Sak: 1410-2012-0008 Hove - Hofslund Gnr. Gnr. 15 og 16 i Sogndal kommune Påbegynt: 26.09.2012 Avsluttet: 30.10.2012 RETTSMØTE Møtedag: 26.09.2012. Sted: Rettssal II,

Detaljer

Rettsmøtedag: 11.02.2009 Øygarden kommune sitt kommunehus på Rong i Øygarden Sak nr.: 1200-2007-0006 ALVHEIM. Jordskiftedommaren.

Rettsmøtedag: 11.02.2009 Øygarden kommune sitt kommunehus på Rong i Øygarden Sak nr.: 1200-2007-0006 ALVHEIM. Jordskiftedommaren. JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 11.02.2009 Stad: Øygarden kommune sitt kommunehus på Rong i Øygarden Sak nr.: 1200-2007-0006 ALVHEIM Saka gjeld: Krav om grensegang etter jordskiftelova 88 Jordskiftedommar:

Detaljer

1200-2012-0052 ERSTAD

1200-2012-0052 ERSTAD Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2012-0052 ERSTAD Gnr. 140 i Lindås kommune Påbegynt: 27.06.2013 Avsluttet: 17.10.2013 RETTSMØTE Møtedag: 27.06.2013 Sted: Rådhuset i Lindås Sak nr.:

Detaljer

Skjervøy Ytre. Håvard Hustad. Jordskiftedommeren. Thrine M og Tor G. Heggberget. 1 Gjennomgang av kravet 2 Innmåling av påstander.

Skjervøy Ytre. Håvard Hustad. Jordskiftedommeren. Thrine M og Tor G. Heggberget. 1 Gjennomgang av kravet 2 Innmåling av påstander. RETTSBOK - SAKSFORBEREDENDE RETTSMØTE Domstol: Nord-Trøndelag jordskifterett Møtedag: 18.05.2015 Sted: på gnr.37 bnr.4 i Osen Sak nr.: 1700-2015-0001 Skjervøy Ytre Saken gjelder: Krav om grensegang etter

Detaljer

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: TOTLAND, Gnr. gnr. 237 i Lindås kommune. Oppstarta:

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: TOTLAND, Gnr. gnr. 237 i Lindås kommune. Oppstarta: Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2010-0020 TOTLAND, Gnr. gnr. 237 i Lindås kommune Oppstarta: 22.03.2011 Avslutta: 29.03.2011 JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVUDFORHANDLING Rettsmøtedag:

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2009-0026 Finnfjordeidet, gnr. 23. Gnr. 23 i Lenvik kommune. Påbegynt: 09.06.2010

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2009-0026 Finnfjordeidet, gnr. 23. Gnr. 23 i Lenvik kommune. Påbegynt: 09.06.2010 Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2009-0026 Finnfjordeidet, gnr. 23 Gnr. 23 i Lenvik kommune Påbegynt: 09.06.2010 Avsluttet: 07.07.2010 RETTSMØTE Rettsmøtedag: 09.06.2010 Sted: Lenvik rådhus

Detaljer

JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING. Møterom Løperen på Hvaler rådhus i Hvaler Sak nr.: 0100-2009-0022 Viker. Jordskiftedommer Sigmund Pedersen

JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING. Møterom Løperen på Hvaler rådhus i Hvaler Sak nr.: 0100-2009-0022 Viker. Jordskiftedommer Sigmund Pedersen JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING Rettsmøtedag: 20.05.2010 Sted: Møterom Løperen på Hvaler rådhus i Hvaler Sak nr.: 0100-2009-0022 Viker Saken gjelder: Krav om grensegang etter jordskifteloven 88

Detaljer

Østfold jordskifterett. Rettsbok. Sak: Nes. Gnr i Sarpsborg kommune. Påbegynt:

Østfold jordskifterett. Rettsbok. Sak: Nes. Gnr i Sarpsborg kommune. Påbegynt: Østfold jordskifterett Rettsbok Sak: 0100-2011-0048 Nes Gnr. 1058 i Sarpsborg kommune Påbegynt: 29.11.2011 Avsluttet: 04.06.2012 RETTSMØTE Møtedag: 29.11.2011. Sted: Sarpsborg rådhus, møterom formannskapssalen

Detaljer

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1200-2013-0027 Ask, gnr. 1. Gnr. 1 i Askøy kommune. Oppstarta: 10.10.2013

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1200-2013-0027 Ask, gnr. 1. Gnr. 1 i Askøy kommune. Oppstarta: 10.10.2013 Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2013-0027 Ask, gnr. 1 Gnr. 1 i Askøy kommune Oppstarta: 10.10.2013 Avslutta: 16.10.2013 RETTSMØTE Møtedag: 10.10.2013 Stad: Ask i Askøy Sak nr.: 1200-2013-0027

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2008-0030 Tomasjorden, gnr. 15. Gnr. 15 i Tromsø kommune. Påbegynt: 08.10.2010

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2008-0030 Tomasjorden, gnr. 15. Gnr. 15 i Tromsø kommune. Påbegynt: 08.10.2010 Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2008-0030 Tomasjorden, gnr. 15 Gnr. 15 i Tromsø kommune Påbegynt: 08.10.2010 Avsluttet: 08.10.2010 AVSLUTNINGSMØTE Rettsmøtedag: 08.10.2010 Sted: Fylkeshuset

Detaljer

Rettsbok. Sak: 1530-2012-0001 Rottåsberga Naturreservat. Gnr. 88 og 89 i Tingvoll. Påbegynt: 08.05.2014

Rettsbok. Sak: 1530-2012-0001 Rottåsberga Naturreservat. Gnr. 88 og 89 i Tingvoll. Påbegynt: 08.05.2014 Nordmøre jordskifterett Rettsbok Sak: 1530-2012-0001 Rottåsberga Naturreservat Gnr 88 og 89 i Tingvoll kommune Påbegynt: 08052014 Avsluttet: 12122014 RETTSBOK Domstol: Møtedag: Sted: Sak nr: Saken gjelder:

Detaljer

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: GJEITANGER Gnr. 31 i Fjell kommune. Oppstarta:

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: GJEITANGER Gnr. 31 i Fjell kommune. Oppstarta: Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2007-0012 GJEITANGER Gnr. 31 i Fjell kommune Oppstarta: 12.05.2009 Avslutta: 12.05.2009 JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVUDFORHANDLING Rettsmøtedag: 12.05.2009

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: MIDNESTEIGEN-RATEIG. Gnr. 145 m.fl. i Ullensvang herad. Oppstarta:

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: MIDNESTEIGEN-RATEIG. Gnr. 145 m.fl. i Ullensvang herad. Oppstarta: Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2006-0017 MIDNESTEIGEN-RATEIG Gnr. 145 m.fl. i Ullensvang herad Oppstarta: 27.03.2009 Avslutta: 17.12.2010 SAKSFØREBUANDE RETTSMØTE Rettsmøtedag: 27.03.2009

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: VIKJATUN. Gnr. 325 i Voss kommune. Oppstarta:

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: VIKJATUN. Gnr. 325 i Voss kommune. Oppstarta: Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2012-0009 VIKJATUN Gnr. 325 i Voss kommune Oppstarta: 15.05.2013 Avslutta: 29.11.2013 JORDSKIFTERETTSMØTE Møtedag: 15.05.2013. Stad: Jordskifterettens

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: TYSSENVEGEN. Gnr. 353 m.fl. i Voss kommune. Oppstarta:

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: TYSSENVEGEN. Gnr. 353 m.fl. i Voss kommune. Oppstarta: Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2013-0010 TYSSENVEGEN Gnr. 353 m.fl. i Voss kommune Oppstarta: 25.10.2013 Avslutta: 25.10.2013 RETTSBOK Domstol: Indre Hordaland jordskifterett Møtedag:

Detaljer

Eiendommene ligger i Fjell kommune.

Eiendommene ligger i Fjell kommune. SAKSFORBEREDENDE MØTE Rettsmøtedag: 08.12.2010 Sted: Rådhuset i Fjell kommune. Sak nr.: 1200-2009-0048 KOBBELTVEIT, gnr. 33 Saken gjelder: Krav om grensegang etter jordskifteloven 88 Jordskiftedommer:

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1230-2010-0010 HILDESTVEIT. Gnr. 164 i Voss kommune. Oppstarta: 24.09.2010

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1230-2010-0010 HILDESTVEIT. Gnr. 164 i Voss kommune. Oppstarta: 24.09.2010 Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2010-0010 HILDESTVEIT Gnr. 164 i Voss kommune Oppstarta: 24.09.2010 Avslutta: 24.11.2010 I NKAMINASJONSMØTE Rettsmøtedag: 24.09.2010 Stad: Jordskifteretten

Detaljer

JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING. Møterom 1 i Gamle Halden rådhus Sak nr.: 0100-2009-0037 Eskeviken-Myrvold. Avdelingsingeniør Synnøve Kjølle

JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING. Møterom 1 i Gamle Halden rådhus Sak nr.: 0100-2009-0037 Eskeviken-Myrvold. Avdelingsingeniør Synnøve Kjølle JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING Rettsmøtedag: 05.05.2010 Sted: Møterom 1 i Gamle Halden rådhus Sak nr.: 0100-2009-0037 Eskeviken-Myrvold Saken gjelder: Krav om grensegang etter jordskifteloven

Detaljer

Rettens kontor i Sarpsborg Sak nr.: Ørka. Jordskiftedommeren. Anders Ørka. Ingen var innkalt til dette møtet.

Rettens kontor i Sarpsborg Sak nr.: Ørka. Jordskiftedommeren. Anders Ørka. Ingen var innkalt til dette møtet. INKAMINASJONSMØTE Rettsmøtedag: 23.10.2009 Sted: Rettens kontor i Sarpsborg Sak nr.: 0100-2009-0028 Ørka Saken gjelder: Jordskiftedommer: Protokollfører: Saken er krevd av: Til behandling: Part: Naboer:

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1230-2008-0006 ROKNE-grenseoppm. GNR 200 m.fl. Gnr. 200 m.fl. i Voss kommune. Oppstarta: 23.12.

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1230-2008-0006 ROKNE-grenseoppm. GNR 200 m.fl. Gnr. 200 m.fl. i Voss kommune. Oppstarta: 23.12. Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2008-0006 ROKNE-grenseoppm. GNR 200 m.fl Gnr. 200 m.fl. i Voss kommune Oppstarta: 23.12.2009 Avslutta: 23.12.2009 JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 23.12.2009

Detaljer

Rød nordre. Krav om sak etter jordskifteloven 2f. Rettens leder. Lars Petter Hansen

Rød nordre. Krav om sak etter jordskifteloven 2f. Rettens leder. Lars Petter Hansen RETTSMØTE Møtedag: 29.11.2011 Sted: Rettens lokale i Sarpsborg Sak nr.: 0100-2011-0066 Rød nordre Saken gjelder: Jordskiftedommer: Protokollfører: Saken er krevd av: Til behandling: Krav om sak etter jordskifteloven

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: SKORVE. Gnr. 385 i Voss kommune. Oppstarta:

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: SKORVE. Gnr. 385 i Voss kommune. Oppstarta: Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2013-0017 SKORVE Gnr. 385 i Voss kommune Oppstarta: 09.04.2014 Avslutta: 09.04.2014 ORDSKURD Domstol: Indre Hordaland jordskifterett. Møtedag: 09.04.2014.

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: Stalheim. Gnr. 332 Rettsutgreiing i VOSS kommune. Oppstarta:

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: Stalheim. Gnr. 332 Rettsutgreiing i VOSS kommune. Oppstarta: Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2007-0018 Stalheim Gnr. 332 Rettsutgreiing i VOSS kommune Oppstarta: 02.04.2009 Avslutta: 02.04.2009 Rettsmøtedag: 02.04.2009. Stad: Lokala til Indre Hordaland

Detaljer

Rettsbok for Ofoten jordskifterett

Rettsbok for Ofoten jordskifterett Rettsbok for Ofoten jordskifterett Den 09.juni 2004 ble jordskifterett holdt i Hamarøy hotell, Innhavet. Jordskiftedommer Per A. Normann er enedommer. I henhold til jordskiftelovens 9, 2. ledd settes jordskifteretten

Detaljer

1200-2013-0037 FJELLBIRKELAND

1200-2013-0037 FJELLBIRKELAND Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2013-0037 FJELLBIRKELAND Gnr. 56 i Bergen kommune Påbegynt: 10.12.2013 Avsluttet: 10.12.2013 RETTSBOK Domstol: Nord- og Midhordland jordskifterett

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2008-0017 Sommarøy, gnr. 189. Gnr. 189 i Tromsø kommune. Påbegynt: 21.10.2008

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2008-0017 Sommarøy, gnr. 189. Gnr. 189 i Tromsø kommune. Påbegynt: 21.10.2008 Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2008-0017 Sommarøy, gnr. 189 Gnr. 189 i Tromsø kommune Påbegynt: 21.10.2008 Avsluttet: 02.04.2009 AVSLUTNINGSMØTE Rettsmøtedag: 02.04.2009 Sted: Fylkeshuset

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: DUGSTAD veglag GNR 85. Gnr. 85 i Voss kommune. Oppstarta:

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: DUGSTAD veglag GNR 85. Gnr. 85 i Voss kommune. Oppstarta: Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2008-0018 DUGSTAD veglag GNR 85 Gnr. 85 i Voss kommune Oppstarta: 13.03.2009 Avslutta: 05.11.2009 1230-2008-0018 DUGSTAD veglag GNR 85Indre Hordaland jordskifterett

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2008-0013 Meiland, gnr. 46. i Kvænangen kommune. Påbegynt: 20.08.2009

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2008-0013 Meiland, gnr. 46. i Kvænangen kommune. Påbegynt: 20.08.2009 Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2008-0013 Meiland, gnr. 46 i Kvænangen kommune Påbegynt: 20.08.2009 Avsluttet: 10.09.2009 JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING Rettsmøtedag: 20.08.2009

Detaljer

Jordskiftedommaren. Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Fremming av saka.

Jordskiftedommaren. Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Fremming av saka. RETTSMØTE Rettsmøtedag: 27.04.2011. Stad: Stranda rådhus, 6200 Stranda. Sak nr.: 1510-2010-0007 Presten naturreservat, gnr. 50 m.fl. i Stranda kommune. Saka gjeld: Krav om grensegang etter jordskiftelova

Detaljer

Sigmund Pedersen. Avd. ingeniør Morten Paulsen. Nguyet Thi Ploss Arvesen. Hovedforhandling i tvist.

Sigmund Pedersen. Avd. ingeniør Morten Paulsen. Nguyet Thi Ploss Arvesen. Hovedforhandling i tvist. JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 12.11.2009. Sted: Rådehallen i Råde møterom 1. Sak nr.: 0100-2009-0029 Husløs nordre i Fredrikstad. Saken gjelder: Krav om grensegang etter jordskifteloven 88. Jordskiftedommer:

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Tønsnes, gnr. 12. i Tromsø kommune. Påbegynt:

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Tønsnes, gnr. 12. i Tromsø kommune. Påbegynt: Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2009-0001 Tønsnes, gnr. 12 i Tromsø kommune Påbegynt: 22.04.2009 Avsluttet: 19.06.2009 SAKSFORBEREDENDE MØTE Rettsmøtedag: 22.04.2009 Sted: Fylkeshuset i Tromsø

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2000-0011 OPHEIM gnr 3 Gnr. 3 i Voss kommune Oppstarta: 26.05.2009 Avslutta: 11.12.2013 Saka trekt 1230-2000-0011 Opheim Indre Hordaland jordskifterett

Detaljer

1200-2011-0025 FOLLESØ,

1200-2011-0025 FOLLESØ, Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2011-0025 FOLLESØ, Gnr. 12 i Askøy kommune Påbegynt: 07.03.2012 Avsluttet: 02.05.2012 RETTSMØTE Møtedag: 02.05.2012 Sted: Statens hus i Bergen Sak

Detaljer

Akershus og Oslo jordskifterett. Rettsbok

Akershus og Oslo jordskifterett. Rettsbok Akershus og Oslo jordskifterett Rettsbok Sak: 0200-2005-0020 Nordre Pollen Naturreservat i ÅS kommune Påbegynt: 5.6.2007 Avsluttet: 17.2.2009 Akershus og Oslo jordskifterett - org.nr. 874 721 972 JORDSKIFTERETTSMØTE

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Lenangen Nordre, gnr i Lyngen kommune. Påbegynt:

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Lenangen Nordre, gnr i Lyngen kommune. Påbegynt: Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2009-0015 Lenangen Nordre, gnr. 108 i Lyngen kommune Påbegynt: 26.05.2010 Avsluttet: 06.07.2010 JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING Rettsmøtedag: 26.05.2010

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Engvik, gnr i Tromsø kommune. Påbegynt:

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Engvik, gnr i Tromsø kommune. Påbegynt: Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2007-0025 Engvik, gnr. 102 i Tromsø kommune Påbegynt: 22.09.2009 Avsluttet: 26.11.2009 JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 22.09.2009 Sted: Løksfjord fiskebruk

Detaljer

0100-2010-0009 Djupedal. Krav om sak etter jordskifteloven 2 b. Rettens leder. 1 Fremming av saken. Eiendommene ligger i Hvaler kommune.

0100-2010-0009 Djupedal. Krav om sak etter jordskifteloven 2 b. Rettens leder. 1 Fremming av saken. Eiendommene ligger i Hvaler kommune. INKAMINASJONSMØTE Rettsmøtedag: 24.06.2010 Sted: Djupedal i Hvaler Sak nr.: 0100-2010-0009 Djupedal Saken gjelder: Jordskiftedommer: Protokollfører: Krav om sak etter jordskifteloven 2 b Saksoppnevnt jordskiftedommer

Detaljer

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1200-2011-0041 ROSSNES, Gnr. 17 i Radøy kommune. Oppstarta: 16.02.2012

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1200-2011-0041 ROSSNES, Gnr. 17 i Radøy kommune. Oppstarta: 16.02.2012 Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2011-0041 ROSSNES, Gnr. 17 i Radøy kommune Oppstarta: 16.02.2012 Avslutta: 21.02.2012 RETTSMØTE Møtedag: 16.02.2012. Sted: Rådhuset på Radøy. Sak

Detaljer

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: VAAGE NEDRE. Gnr. 14 i Austevoll kommune. Påbegynt:

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: VAAGE NEDRE. Gnr. 14 i Austevoll kommune. Påbegynt: Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2007-0007 VAAGE NEDRE Gnr. 14 i Austevoll kommune Påbegynt: 16.04.2009 Avsluttet: 26.08.2009 JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 16.04.2009 Stad: Bekkjarvik

Detaljer

TYSSE YTRE

TYSSE YTRE Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2011-0034 TYSSE YTRE Gnr. 43 i Samnanger kommune Påbegynt: 22.05.2013 Avsluttet: 22.05.2013 RETTSMØTE Møtedag: 22.05.2013 Sted: Statens hus i Bergen

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Holmesletta. Gnr. 21 i Tromsø kommune. Påbegynt:

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Holmesletta. Gnr. 21 i Tromsø kommune. Påbegynt: Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2009-0020 Holmesletta Gnr. 21 i Tromsø kommune Påbegynt: 01.10.2009 Avsluttet: 28.10.2009 JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING Rettsmøtedag: 01.10.2009

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: VETLETEIGEN. Gnr. 317 m.fl i Voss kommune. Påbegynt:

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: VETLETEIGEN. Gnr. 317 m.fl i Voss kommune. Påbegynt: Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2005-0008 VETLETEIGEN Gnr. 317 m.fl i Voss kommune Påbegynt: 25.06.2008 Avsluttet: 01.10.2009 Rettsbok for Indre Hordaland jordskifterett Den 25.06.2008

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: SKIPPERSTØ. Gnr. 177 m.fl. i Voss kommune. Oppstarta:

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: SKIPPERSTØ. Gnr. 177 m.fl. i Voss kommune. Oppstarta: Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2009-0012 SKIPPERSTØ Gnr. 177 m.fl. i Voss kommune Oppstarta: 11.06.2010 Avslutta: 26.11.2010 SAKSFØREBUANDE MØTE Rettsmøtedag: 11.06.2010 Stad: Indre

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Breivik, gnr i Tromsø kommune. Påbegynt:

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Breivik, gnr i Tromsø kommune. Påbegynt: Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2007-0026 Breivik, gnr. 130 i Tromsø kommune Påbegynt: 10.06.2009 Avsluttet: 09.09.2009 INKAMINASJONSMØTE Rettsmøtedag: 10.06.2009 Sted: Fylkeshuset i Tromsø

Detaljer

Oppmøte på gården til Thoralf Halvorsrud i Marker Sak nr.: Igletjern. Jordskiftedommeren. 1 Fremming av saken 2 Merking og måling

Oppmøte på gården til Thoralf Halvorsrud i Marker Sak nr.: Igletjern. Jordskiftedommeren. 1 Fremming av saken 2 Merking og måling RETTSMØTE Møtedag: 30.08.2012 Sted: Oppmøte på gården til Thoralf Halvorsrud i Marker Sak nr.: 0100-2012-0011 Igletjern Saken gjelder: Konstituert jordskiftedommer: Protokollfører: Saken er krevd av: Til

Detaljer

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: NORDSTRØMMEN. Gnr. 14 i Os kommune. Oppstarta:

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: NORDSTRØMMEN. Gnr. 14 i Os kommune. Oppstarta: Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2007-0019 NORDSTRØMMEN Gnr. 14 i Os kommune Oppstarta: 21.04.2009 Avslutta: 06.05.2009 JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVUDFORHANDLING Rettsmøtedag: 21.04.2009

Detaljer

1. Fremming av saken og videre arbeid

1. Fremming av saken og videre arbeid RETTSMØTE Rettsmøtedag: 19.10.11. Sted: Rettens lokale i Sarpsborg. Sak nr.: 0100-2011-0055 Onsaker. Saken gjelder: Jordskiftedommer: Protokollfører: Saken er krevd av: Til behandling: Parter: Nabo: Til

Detaljer

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: SNEKKEVIK. Gnr. 43 i Fjell kommune. Oppstarta:

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: SNEKKEVIK. Gnr. 43 i Fjell kommune. Oppstarta: Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2011-0004 SNEKKEVIK Gnr. 43 i Fjell kommune Oppstarta: 21.06.2011 Avslutta: 28.11.2011 SAKSFORBEREDENDE MØTE Rettsmøtedag: 21.06.2011. Sted: Rådhuset

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Lavangen ytre, gnr. 134 m. fl. i Tromsø kommune. Påbegynt:

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: Lavangen ytre, gnr. 134 m. fl. i Tromsø kommune. Påbegynt: Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2007-0019 Lavangen ytre, gnr. 134 m. fl. i Tromsø kommune Påbegynt: 15.04.2009 Avsluttet: 13.01.2010 SAKSFORBEREDENDE MØTE Rettsmøtedag: 15.04.2009 Sted: Fylkeshuset

Detaljer

Jordskifterrettens lokaler, Statens Hus i Bergen Sak nr.: 1200-2006-0005 HJELLESTAD SØNDRE

Jordskifterrettens lokaler, Statens Hus i Bergen Sak nr.: 1200-2006-0005 HJELLESTAD SØNDRE JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 16.12.2008 Sted: Jordskifterrettens lokaler, Statens Hus i Bergen Sak nr.: 1200-2006-0005 HJELLESTAD SØNDRE Saken gjelder: Krav om grensegang etter jordskifteloven 88.

Detaljer

RAMBJØR

RAMBJØR Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2015-0001 RAMBJØR Gnr. 2 i Masfjorden kommune Oppstarta: 06.02.2015 Avslutta: 06.02.2015 Orskurd Domstol: Indre Hordaland jordskifterett. Dato: 06.02.2015.

Detaljer