Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: KVALHEIM ØVRE, Gnr. 27 i Radøy kommune. Påbegynt:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1200-2010-0019 KVALHEIM ØVRE, Gnr. 27 i Radøy kommune. Påbegynt: 07.12.2010"

Transkript

1 Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: KVALHEIM ØVRE, Gnr. 27 i Radøy kommune Påbegynt: Avsluttet:

2 INKAMINASJONSMØTE Rettsmøtedag: Sted: Rådhuset på Manger i Radøy Sak nr.: KVALHEIM ØVRE, gnr. 27 Saken gjelder: Krav om sak etter jordskifteloven 2 Jordskiftedommer: Protokollfører: Saken er krevd av: Til behandling: Parter: Kristin Lande, som enedommer etter jordskifteloven 9 annet ledd. Jordskiftedommeren Kurt-Steinar Kvalheim og Olav Magnus Soltvedt Spørsmålet om fremming av saken Eier av gnr. 27/5, 27/8, 27/11, Kurt-Steinar Kvalheim, Kvalheim Øvre, 5937 Eier av gnr. 27/14, 27/86, Olav Magnus Soltvedt, Kvalheim Øvre, 5937 Eier av gnr. 27/86, Kåre Kristian Soltvedt, Kvalheim Øvre, 5937 Eier av gnr. 27/86, Odd Bjørnar Soltvedt, Kvalheim Øvre, 5937 Eiendommene ligger i Radøy kommune. Til stede: Kurt-Steinar Kvalheim, Olav Magnus Soltvedt med fullmakt fra sønnene Kåre Kristian Soltvedt og Odd Bjørnar Soltvedt. Avd.ing. Stig Kogstad fra jordskifteretten var også tilstede. Kåre Kristian Soltvedt og Odd Bjørnar Soltvedt var lovlig innkalt, men møtte ikke. På forespørsel fra jordskiftedommeren var det ingen som hadde merknader til innkallingen til møtet eller til rettens sammensetning. Ingen visste om forhold som kunne gjøre jordskiftedommeren inhabil. Partslista ble gjennomgått. Følgende dokument ble framlagt: 1. Krav om sak for jordskifteretten fra Olav Magnus Soltvedt og Kurt-Steinar Kvalheim, datert Vedlegg 1. Kart over teig på Kvalheim Vedlegg 2. Kart over teig på Kvalheim 2. Forkynning av ny sak til partene, datert Innkalling til teknisk forberedende rettsmøte til partene, datert Brev fra Radøy kommune, datert Innkalling til rettsmøte KVALHEIM ØVRE, gnr. 27Nord- og Midhordland jordskifterett 1

3 Dokumentene ble gjennomgått i nødvendig utstrekning. Partene ble formant, ga forsikring og forklarte seg. De la ned muntlig påstand om fremming av saken. Retten hadde pause fra ca kl. 11:00 Ca. kl. 12:00 møttes retten og partene på snødekt mark i tunet til bnr 11. Fra tunet gikk retten og partene langs traktorveien bort til Soltvedts teig ved Kvalheimsvannet. Returen gikk samme vei. Retten og partene kjørte deretter ut til hyttefeltet til Soltvedt. Fra veien ved hyttene gikk retten og partene over Kvalheims teig på bnr 8 og bort til grensen til bnr 11. Retur samme vei. På forespørsel var det ingen som hadde merknader til forhandlingene. Utskrift av rettsboka sendes til partene i vanlig brev. Saken utsettes inntil videre. Retten hevet, ca 13:15. Radøy, Kristin Lande ( s ) KVALHEIM ØVRE, gnr. 27Nord- og Midhordland jordskifterett 2

4 JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: Sted: Statens hus i Bergen Sak nr.: KVALHEIM ØVRE, gnr. 27 Saken gjelder: Krav om sak etter jordskifteloven 2 Jordskiftedommer: Protokollfører: Saken er krevd av: Til behandling: Parter: Kristin Lande, som enedommer etter jordskifteloven 9 annet ledd. Jordskiftedommeren Kurt-Steinar Kvalheim og Olav Magnus Soltvedt Spørsmålet om fremming av saken Eier av gnr. 27/5, 27/8, 27/11, Kurt-Steinar Kvalheim, Kvalheim Øvre, 5937 Eier av gnr. 27/14, 27/86, Olav Magnus Soltvedt, Kvalheim Øvre, 5937 Eier av gnr. 27/86, Kåre Kristian Soltvedt, Kvalheim Øvre, 5937 Eier av gnr. 27/86, Odd Bjørnar Soltvedt, Kvalheim Øvre, 5937 Eiendommene ligger i Radøy kommune. Til stede: Partene var ikke innkalt til dette møtet. I medhold av jordskifteloven 14 gjorde retten slikt vedtak om fremming: Kurt-Steinar Kvalheim gjorde i hovedsak gjeldende: Det er han som har tatt initiativet til saken, siden han ønsker å få samlet marka som tilhører han. Bnr 14 sin teig ved Kvalheimsvannet ligger mye greiere til i forhold til tunet på bnr 11 enn brukets egen teig ved siden av hyttefeltet til Soltvedt. Dit må dyrene kjøres når de skal på beite. Det har ikke vært dyr på gården hans de siste tre årene, men han har tenkt å starte opp igjen med dyr. Eneste vei til teigene øst for Kvalheimsvannet går gjennom tunet hans på bnr 11. Det er en fordel for bnr 11 hvis bnr 14 sin teig ved Kvalheimsvannet blir hans, slik at bnr 14 sin veirett kan avlyses. Hvis jordskiftet blir gjennomført kan han ta bort ca 70 meter gjerde mellom teigene ved vannet. Ellers er han og Soltvedt enige om å overta hverandres gjerdeplikt for de to aktuelle teigene. Han er ikke interessert i hytteprosjektet til Soltvedt. Om Soltvedt skulle få tillatelse til å bygge på hans teig, er det helt greit. Det er dårlig byggegrunn og vil bli kostbart å opparbeide uansett. Dessuten vil han fortsatt ha igjen en teig sør for teigen han vil bytte KVALHEIM ØVRE, gnr. 27Nord- og Midhordland jordskifterett 3

5 bort. Han la ned muntlig påstand om fremming av saken. Olav Magnus Soltvedt, Kåre Kristian Soltvedt og Odd Bjørnar Soltvedt v/ Olav Magnus Soltvedt gjorde i hovedsak gjeldende: Han sluttet med dyr (ungfe) for ett år siden. For tiden driver han mye med hytteprosjektet, som har 28 tomter, hvorav 9 er solgt så langt. Det er et kostbart utbyggingsprosjekt på grunn av dårlige grunnforhold. Under veien og tomtene har de byttet ut masse i ca 4 meter dybde. Det må også bygges kai med molo. Han ser for seg at han kan bruke naboteigen, det vil si den teigen han ønsker å bytte til seg, til areal for ballbane og kanskje også andre aktiviteter for barn og unge. Dessuten har han behov for å ha kabler over arealet. Om det blir tillatt å legge ut noen hyttetomter i tillegg, vil det være et pluss, men det finnes ikke konkrete planer for det i dag. På teigen hans ved Kvalheimsvannet står det vanlig gran på den søndre delen. Det vil fortsatt gå en del år før den er hogstmoden. Veien fram til teigen er en enkel traktorvei. Den nordre delen av teigen er dyrka mark. Jordsmonnet her er bra, det er morenejord (grus). Han la ned muntlig påstand om fremming av saken. Retten ser slik på saken: Retten tar først stilling til om vilkåret i jordskifteloven 1, 1. ledd er oppfylt. Denne bestemmelsen har slik ordlyd: Eigedomar som det er vanskeleg å nytte ut på tenleg måte etter tid og tilhøve, kan leggjast under jordskifte etter denne loven Kvalheim har vist til at han har behov for Soltvedts teig ved Kvalheimsvannet for å få lettere tilgang til beitemark for dyr på bruket. Selv om han ikke har dyr i dag, har han planer om å starte opp igjen med det. Slik retten ser det, vil det utvilsomt være en bedre løsning for Kvalheims bruk at beitemarka samles nærmere tunet. Ved å bytte om de to aktuelle teigene vil behovet for kjøring av dyr til Kvalheimsneset bli mindre og det blir lettere å holde tilsyn med dyrene. Soltvedt, som ikke driver landbruk og heller ikke har planer om det, ønsker for sin del å bruke Kvalheims teig (bnr 8) på Kvalheimsneset som et tilleggsareal til hyttefeltet han er i ferd med å bygge ut. Soltvedts bruk har lite innmark. Bruksinteressene i dag er i hovedsak knyttet til utbygging, og ikke til landbruk. Dersom Soltvedt får tillagt naboteigen sør for hyttefeltet, gir det bedre mulighet enn i dag for å utvikle gode tilleggskvaliteter for hyttefeltet, som for eksempel ballbane og hinderløype. Slike tiltak vil kunne gjøre hyttetomtene mer attraktive i markedet. Jordskifteloven 2 bokstav b, som gir hjemmel til å forme ut eiendommer på nytt ved å bytte grunn og rettigheter mellom bruk, kan anvendes i saken. Retten ser det derfor slik at et jordskifte vil kunne bidra til å gjøre eiendomsforholdene for de aktuelle brukene mer tjenlige. For eventuelt å kunne bytte om grunn og rettigheter, må også vilkåret i jordskifteloven 3 være oppfylt. Denne bestemmelsen har slik ordlyd: Jordskifte kan ikkje fremmast: a) dersom kostnadene og ulempene blir større enn nytten for kvar einskild eigedom KVALHEIM ØVRE, gnr. 27Nord- og Midhordland jordskifterett 4

6 Teigene partene ønsker å bytte, er henholdsvis ca 25 da og 32 da. Den minste av disse er Soltvedts teig ved Kvalheimsvannet, og den største er Kvalheims teig på Kvalheimsneset. Den minste av teigene er likevel den av teigene som har størst landbruksverdi. Denne teigen har godt jordsmonn. Anslagsvis halve teigen er dyrket opp, resten er granskog som nærmer seg hogstmoden alder. Skogen har imidlertid begrenset salgsverdi, siden det bare går en enkel traktorvei inn til teigen. Den største av teigene er et myrområde som har vært brukt til beite. De landbruksmessige kvalitetene på de aktuelle teigene er med andre ord ikke likeverdige. Selv om Kvalheims teig sør for hyttefeltet har liten produksjonsevne med tanke på landbruk, kan den imidlertid ha relativt stor verdi som tilleggsareal for hyttefeltet som Soltvedt er i ferd med å bygge ut. Hinderløype er et reversibelt tiltak som ikke krever godkjenning av bygningsmyndighetene, og det er vanskelig å se for seg at for eksempel en ballbane ikke skulle bli tillatt. Slik retten ser det, vil Soltvedts eiendom derfor ikke lide tap som følge av teigbyttet. Retten må imidlertid også vurdere om Kvalheims eiendom vil lide tap. Landbruksmessig er det ingen tvil om at Kvalheims eiendom vil ha stor nytte av teigbyttet. Kvalheims eiendom vil også ha nytte av at Soltvedts veirett gjennom tunet kan avlyses og at gjerdebehovet på bruket blir noe mindre. Det er likevel noe usikkert om Kvalheims eiendom kan komme til å lide tap, siden teigen ved siden av hyttefeltet kan ha utbyggingsverdi. Teigen ligger i dag i LNF-område, men det er en realitet at det er mer sannsynlig at det vil bli tillatt utbygging her enn i et område som ikke er åpnet for utbygging. Det er imidlertid ikke mulig å forutsi utfallet at et eventuelt forsøk på å få regulert tomter på teigen. Partene har for retten ikke etterlatt tvil om at de er fullt innforstått med de faktiske forholdene retten har redegjort for ovenfor. Partene har for retten heller ikke etterlatt tvil om at ønsket om å bytte teigene er gjensidig. Det aktuelle byttet vil ikke påvirke konsesjonsforholdene for eiendommene, jfr. konsesjonsloven. Retten vil anslå jordskiftekostnaden med denne saken til ca kr ,-. Kostnaden skal fordeles på partene etter den nytten de har av saken. Retten har, under noe tvil, kommet til at saken bør fremmes. Rettens tvil er knyttet til usikkerheten rundt mulig tomteverdi på Kvalheims teig sør for hyttefeltet. Retten ser det imidlertid som vanskelig å avvise saken på denne bakgrunnen når partene framstår som svært enige om byttet. Før retten kan legge fram et detaljert forslag til bytte, må yttergrensene for begge teigene klarlegges og kartfestes. Retten vil derfor kalle inn parter og naboer til grensegang så snart snøforholdene tillater det. Retten har kommet til slik slutning: Saken fremmes KVALHEIM ØVRE, gnr. 27Nord- og Midhordland jordskifterett 5

7 Utskrift av rettsboka sendes til partene i vanlig brev. Saken utsettes inntil videre. Retten hevet. Bergen, Kristin Lande ( s ) KVALHEIM ØVRE, gnr. 27Nord- og Midhordland jordskifterett 6

8 AVSLUTNINGSMØTE Rettsmøtedag: Sted: Statens hus i Bergen Sak nr.: KVALHEIM ØVRE, gnr. 27 Saken gjelder: Krav om sak etter jordskifteloven 2 Jordskiftedommer: Protokollfører: Saken er krevd av: Til behandling: Parter: Naboer: Kristin Lande, som enedommer etter jordskifteloven 9 annet ledd. Jordskiftedommeren Kurt-Steinar Kvalheim og Olav Magnus Soltvedt 1. Vedta yttergrensene for teigene 2. Vedta skifteplan 3. Fordele jordskiftekostnader og avslutte saken Eier av gnr. 27/5, 27/8, 27/11, Kurt-Steinar Kvalheim, Kvalheim Øvre, 5937 Eier av gnr. 27/14, 27/86, Olav Magnus Soltvedt, Kvalheim Øvre, 5937 Eier av gnr. 27/86, Kåre Kristian Soltvedt, Kvalheim Øvre, 5937 Eier av gnr. 27/86, Odd Bjørnar Soltvedt, Kvalheim Øvre, 5937 Eier av gnr. 27/6, Terje Mjøs, Kvalheim Øvre, 5937 Eier av gnr. 27/6, Sølvi Helen Kvalheim Mjøs, Kvalheim Øvre, 5937 Eier av gnr. 27/40, Magnus Haugland, Listveitvegen 50, 5937 Eiendommene ligger i Radøy kommune. Til stede: Partene var ikke innkalt til dette møtet. Følgende dokument ble framlagt: 6. Forkynning av utkast til vedtak, datert Vedlegg 1. Brev datert Vedlegg 2. Utkast til rettsbok s Vedlegg 3. 2 kart datert med påskrift Eiendom før skifte Vedlegg 4. Utkast til jordskiftekart med kartarkivnr Vedlegg 5. Partsliste 7. Brev fra Kurt-Steinar Kvalheim og Olav M. Soltvedt, datert KVALHEIM ØVRE, gnr. 27Nord- og Midhordland jordskifterett 7

9 I medhold av jordskifteloven 17a gjorde jordskifteretten slikt rettsfastsettende vedtak om yttergrensene for de aktuelle teigene på gbnr 27/8 og gbnr 27/14, begge i Radøy kommune. Utkast til vedtak i saken ble sendt parter og naboer ved brev datert Kurt-Steinar Kvalheim og Olav M. Soltvedt har ved brev datert kommet med merknader til utkastet, men disse merknadene berører ikke forslaget til rettsfastsettende vedtak om yttergrensene. Det har ikke kommet inn øvrige merknader til utkastet. På denne bakgrunnen har retten kommet til slik slutning: Yttergrensene for de aktuelle teigene på gbnr 27/8 og gbnr 27/14 går slik de er bekrevet i dok I medhold av jordskifteloven 17a gjorde jordskifteretten slikt regulerende vedtak Skifteplan: Bnr 8 sin teig på Kvalheimsneset byttes mot bnr 14 sin teig ved Kvalheimsvannet. De aktuelle teigene framgår av 2 jordskiftekart med kartarkivnr Skogen på teigene inngår i byttet. Begge teigene ligger i direkte tilknytning til de nye eiernes øvrige eiendommer, som har tilknytning til offentlig veg. Utlegging av nye veier er derfor ikke nødvendig. Eiendomsbeskrivelse: Gbnr 27/8 sin nye teig: Teigen er begrenset av grense nr 3 og vannet. Teigens grenser i vannet er de samme som før. Teigens nordre grense opphører med dette vedtaket, dvs. at den aktuelle teigen slås sammen med teigen nordenfor som fra før har bnr 8. Gbnr 27/14 sin nye teig: Teigen er begrenset av grense nr 1 og 2, grensen mot bnr 86 og sjøen. Teigens grenser i sjøen er de samme som før. Gjerde: Det gjøres ingen endring i eksisterende gjerdeplikt mellom de byttede teigene og henholdsvis bnr 6 og 40. Gjerdeplikten følger teigene og hver av de nye eierne overtar eksisterende gjerdeplikt for sine nye teiger. I grense nr 1 mellom bnr 11 og 14 på Kvalheimsneset, kan hver av eierne kreve at det settes opp gjerde for beitedyr. Kostnaden med gjerde ved denne grensa skal dekkes av eier av bnr KVALHEIM ØVRE, gnr. 27Nord- og Midhordland jordskifterett 8

10 Avlysing av veirett Bnr 14 sin vegrett gjennom tunet til bnr 11 avlyses. Grensebeskrivelse: I den etterfølgende grenseskildringen er de oppgitte retningene i henhold til sant nord med 400 g (gon) inndeling av sirkelen. De oppgitte avstandene er horisontalmålt og koordinatene refererer seg til Euref89(WGS84) akse 22. Grensen og grensemerkene er tegnet på 2 kart i målestokk 1:3000. Kartnr Det er bare brukt godkjente grensemerker av aluminium påstemplet jordskifteretten sitt merke. Ved måling av grensepunkt er det brukt GPS (Javad/Topcon) med krav til kvalitet i samsvar med jordskifterettens prosedyre for utføring av RTK måling i områdetype 2, sprettbygd/dyrka mark med kartkvalitet FKB-B. Maksimalt tillatt punktdeformasjon for områdetype 2 er på 0,2 meter. Målte grensemerker skal ha en målenøyaktighet som skal ligge på 1/3 og mindre av overstående feilgrense. Grense 1 Eiendom til venstre: Gnr. 27 bnr. 14 Eiendom til høyre: Gnr. 27 bnr. 11 Punktnr Beskrivelse Retning Avstand X-koordinat Y-koordinat 1 Off. godkj. grensemerke i jord , ,31 57,62 111,83 2 Off. godkj. grensemerke i fjell , ,26 57,63 80,60 3 Off. godkj. grensemerke i fjell , ,67 57,01 31,77 4 Off. godkj. grensemerke i jord , ,46 58,36 25,85 5 Kors i fjell , ,98 Grense 2 Eiendom til venstre: Gnr. 27 bnr. 40 Eiendom til høyre: Gnr. 27 bnr. 14 Punktnr Beskrivelse Retning Avstand X-koordinat Y-koordinat 1 Off. godkj. grensemerke i jord , ,31 330,35 118,32 6 Off. godkj. grensemerke i jord , ,18 Grense 3 Eiendom til venstre: Gnr. 27 bnr. 6 Eiendom til høyre: Gnr. 27 bnr. 8 Punktnr Beskrivelse Retning Avstand X-koordinat Y-koordinat 7 Off. godkj. grensemerke i jord , , KVALHEIM ØVRE, gnr. 27Nord- og Midhordland jordskifterett 9

11 136,42 54,29 8 Off. godkj. grensemerke i fjell , ,98 137,79 175,16 9 Off. godkj. grensemerke i fjell , ,19 137,55 68,67 10 Umerket grensepunkt , ,26 199,82 29,26 11 Off. godkj. grensemerke i fjell , ,34 221,51 13,50 12 Off. godkj. grensemerke i stein , ,86 Grensen går videre i samme retning til Kvalheimsvannet Jordskiftekostnader Jordskiftekostnadene og gebyrer skal dekkes av partene etter bestemmelsene i jordskifteloven 74: Registreringsgebyr kr 4.300,- Partsgebyr (1,8 x kr 860,- x 2) kr 3.096,- Grenselengdegebyr (2 x 1.720,-) kr 3.440,- Grensemerker ( 10 x 75,-) kr 750,- Sum kr ,- Kostnadene skal fordeles på partene etter den nytten den enkelte har hatt av saken, jf. jordskifteloven 76. Etter rettens skjønn har eierne av bnr 8 og 14 lik nytte av saken, og kostnadene fordeles med en halvpart på hver. Retten setter opp denne kostnadsfordelingen: Gnr./bnr. Eier Skal betale Har betalt Skylder 27/8 Kurt-Steinar Kvalheim kr 5.793,- 0, ,- 27/14 Olav Magnus Soltvedt kr 5.793, , ,- SUM kr ,- De pålagte beløpene forfaller til betaling 15 dager fra forkynningsdatoen. Forkynning Forkynning skjer etter reglene for postforkynning. Ikrafttreden Dersom ikke annet er særskilt bestemt, trer bestemmelsene gitt i denne saken i verk når saken er rettskraftig KVALHEIM ØVRE, gnr. 27Nord- og Midhordland jordskifterett 10

12 Avslutning av saken Saken avsluttes i dette møtet. Fristen for anke er én måned regnet fra forkynningsdatoen. Reglene om anke følger forkynningen. Matrikkelføring Når saken er rettskraftig, vil det bli framsatt krav om matrikkelføring til den lokale matrikkelmyndighet. Tinglysing Saken skal tinglyses på Gbnr 27/ 6, 8, 11, 14, 40 og 86 i Radøy kommune. Retten hevet, saken sluttet. Bergen, Kristin Lande (s) Rett utskrift: KVALHEIM ØVRE, gnr. 27Nord- og Midhordland jordskifterett 11

Tune rådhus i Sarpsborg kommune Sak nr.: 0100-2009-0001 Grålum. Jordskiftedommer Sigmund Pedersen. Overingeniør Åse M. Thorrud

Tune rådhus i Sarpsborg kommune Sak nr.: 0100-2009-0001 Grålum. Jordskiftedommer Sigmund Pedersen. Overingeniør Åse M. Thorrud JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 19.05.2009 Sted: Tune rådhus i Sarpsborg kommune Sak nr.: 0100-2009-0001 Grålum Saken gjelder: Rettens leder: Meddommere: Protokollfører: Saken er krevd av: Til behandling:

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2010-0011 Daafjord, gnr. 7. i Karlsøy kommune. Påbegynt: 10.08.2010

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2010-0011 Daafjord, gnr. 7. i Karlsøy kommune. Påbegynt: 10.08.2010 Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2010-0011 Daafjord, gnr. 7 i Karlsøy kommune Påbegynt: 10.08.2010 Avsluttet: 05.11.2010 INKAMINASJONSMØTE Rettsmøtedag: 10.08.2010 Sted: Kommunehuset på Hansnes

Detaljer

JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING. Møterom Elingård i Fredrikstad rådhus i Fredrikstad Sak nr.: 0100-2009-0043 Viker

JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING. Møterom Elingård i Fredrikstad rådhus i Fredrikstad Sak nr.: 0100-2009-0043 Viker JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING Rettsmøtedag: 01.06.2010 Sted: Møterom Elingård i Fredrikstad rådhus i Fredrikstad Sak nr.: 0100-2009-0043 Viker Saken gjelder: Krav om grensegang etter jordskifteloven

Detaljer

1200-2013-0020 HAUGLAND SØNDRE

1200-2013-0020 HAUGLAND SØNDRE Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2013-0020 HAUGLAND SØNDRE Gnr. 15 i Askøy kommune Påbegynt: 07.11.2013 Avsluttet: 18.12.2013 RETTSBOK Domstol: Nord- og Midhordland jordskifterett

Detaljer

Gamle Onsøy rådhus - Møterom B i Fredrikstad. Sak nr.: 0100-2010-0006 Tvete vestre. Jordskiftedommer Sigmund Pedersen. Avd. ingeniør Morten Paulsen.

Gamle Onsøy rådhus - Møterom B i Fredrikstad. Sak nr.: 0100-2010-0006 Tvete vestre. Jordskiftedommer Sigmund Pedersen. Avd. ingeniør Morten Paulsen. JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 11.10.2010. Sted: Gamle Onsøy rådhus - Møterom B i Fredrikstad. Sak nr.: 0100-2010-0006 Tvete vestre. Saken gjelder: Krav om grensegang etter jordskifteloven 88. Rettens

Detaljer

Møterom Vindelbroen i Fredrikstad rådhus. Sak nr.: 0100-2011-0051 Kjølberg søndre. Avdelingsingeniør Synnøve Kjølle. Paavo Olavi Tikkanen.

Møterom Vindelbroen i Fredrikstad rådhus. Sak nr.: 0100-2011-0051 Kjølberg søndre. Avdelingsingeniør Synnøve Kjølle. Paavo Olavi Tikkanen. JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 06.10.2011 klokka 0900. Sted: Møterom Vindelbroen i Fredrikstad rådhus. Sak nr.: 0100-2011-0051 Kjølberg søndre. Saken gjelder: Krav om grensegang etter jordskifteloven

Detaljer

1200-2013-0025 STORLI

1200-2013-0025 STORLI Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2013-0025 STORLI Gnr. 38 i Fusa kommune Oppstarta: 05.09.2013 Avslutta: 30.12.2013 RETTSBOK Domstol: Nord- og Midhordland jordskifterett Møtedag:

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1230-2009-0009 GAVLE GNR 283. Gnr. 283 i Voss kommune. Oppstarta: 25.08.2009

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1230-2009-0009 GAVLE GNR 283. Gnr. 283 i Voss kommune. Oppstarta: 25.08.2009 Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2009-0009 GAVLE GNR 283 Gnr. 283 i Voss kommune Oppstarta: 25.08.2009 Avslutta: 02.11.2009 SAKSFØREBUANDE JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 25.08.2009

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2014-0007 Storsletta, gnr.81 i Nordreisa kommune Påbegynt: 02.07.2014 Avsluttet: 16.02.2015 RETTSBOK Domstol: Nord-Troms jordskifterett Møtedag: 02.07.2014

Detaljer

1200-2013-0004 BJORØEN NORDRE,

1200-2013-0004 BJORØEN NORDRE, Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2013-0004 BJORØEN NORDRE, Gnr. 50 i Fjell kommune Oppstarta: 28.06.2013 Avslutta: 28.06.2013 RETTSBOK Domstol: Nord- og Midhordland jordskifterett

Detaljer

Kommunestyresalen i Halden rådhus i Halden Sak nr.: 0100-2011-0071 Skolegata. Overingeniør Ellen Brandstorp. 1. Hovedforhandling i tvist

Kommunestyresalen i Halden rådhus i Halden Sak nr.: 0100-2011-0071 Skolegata. Overingeniør Ellen Brandstorp. 1. Hovedforhandling i tvist RETTSMØTE Møtedag: 23.8.2012 Sted: Kommunestyresalen i Halden rådhus i Halden Sak nr.: 0100-2011-0071 Skolegata Saken gjelder: Jordskiftedommer: Protokollfører: Krav om rettsutgreiing etter jordskifteloven

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2005-0034 Lavollkjosen plantefredningsområde. Gnr. 14 og 15. i Berg kommune. Påbegynt: 21.05.

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2005-0034 Lavollkjosen plantefredningsområde. Gnr. 14 og 15. i Berg kommune. Påbegynt: 21.05. Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2005-0034 Lavollkjosen plantefredningsområde Gnr. 14 og 15 i Berg kommune Påbegynt: 21.05.2007 Avsluttet: 2009 JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 21.05.2007

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2007-0002 Burøysund, gnr. 58. i Karlsøy kommune. Påbegynt: 01.07.2009

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2007-0002 Burøysund, gnr. 58. i Karlsøy kommune. Påbegynt: 01.07.2009 Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2007-0002 Burøysund, gnr. 58 i Karlsøy kommune Påbegynt: 01.07.2009 Avsluttet: 03.12.2010 JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING Rettsmøtedag: 01.07.2009

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1230-2009-0008 MOSDALSBEKKEN. Gnr. 75 og 64 i Odda kommune. Oppstarta: 09.09.2009. Avslutta: 19.11.

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1230-2009-0008 MOSDALSBEKKEN. Gnr. 75 og 64 i Odda kommune. Oppstarta: 09.09.2009. Avslutta: 19.11. Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2009-0008 MOSDALSBEKKEN Gnr. 75 og 64 i Odda kommune Oppstarta: 09.09.2009 Avslutta: 19.11.2010 1230-2009-0008 MOSDALSBEKKEN GNR 75 OG 64Indre Hordaland

Detaljer

Akershus og Oslo jordskifterett. Rettsbok

Akershus og Oslo jordskifterett. Rettsbok Akershus og Oslo jordskifterett Rettsbok Sak: 0200-2007-0029 Seterveien Gnr. 29 i Nesodden kommune Påbegynt: 03.04.2008 Avsluttet: 13.11.2008 Akershus og Oslo jordskifterett - org.nr. 874 721 972 SAKSFORBEREDENDE

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2005-0005 Daafjord, gnr. 7. i Karlsøy kommune. Påbegynt: 16.03.2006

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2005-0005 Daafjord, gnr. 7. i Karlsøy kommune. Påbegynt: 16.03.2006 Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2005-0005 Daafjord, gnr. 7 i Karlsøy kommune Påbegynt: 16.03.2006 Avsluttet: 31.03.2009 JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 16.03.2006 Sted: Ungdomshuset Solbrand

Detaljer

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 22.01.2009 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 22.01.2009 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08. MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 22.01.2009 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer

Detaljer

Rettsbok for Salten jordskifterett

Rettsbok for Salten jordskifterett Rettsbok for Salten jordskifterett Den 30. april 1996 ble det holdt jordskifterett på Mørkvedgården i Bodø kommune. Rettens formann: Jordskiftedommer Lars Norum. Jordskiftemeddommere: 1. Svein Inge Johansen,

Detaljer

Håndbok for retting av matrikkelen

Håndbok for retting av matrikkelen Håndbok for retting av matrikkelen Basert på et prosjekt med å føre inn eksisterende eiendomsgrenser og en opprydding i matrikkelen Matrikkelprosjektet i Gran v/leikny Gammelmo Håndbok for retting av matrikkelen

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 12.01.2011 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 22.06.2011 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Jordsameie -Hva er det og hvordan registreres eksisterende uregistrerte jordsameier?

Jordsameie -Hva er det og hvordan registreres eksisterende uregistrerte jordsameier? Jordsameie -Hva er det og hvordan registreres eksisterende uregistrerte jordsameier? Matrikkelforum Sør-Trøndelag Trondheim, 3. Februar 2015 Siri-Linn Ektvedt Matrikkel- og stedsnavnavdelingen Tyin Foto:

Detaljer

AVTALE OM LEIE AV JORD

AVTALE OM LEIE AV JORD AVTALE OM LEIE AV JORD Mellom som eier av eiendommen gnr bnr i kommune og som leietaker er pr. dags dato inngått slik avtale: Avtalen gjelder: Eier av ovennevnte eiendom,, gnr bnr forplikter seg i henhold

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VANNFORSYNING SPRINKLERANLEGG - LAND SAG SØKNAD OM TILSKUDD INVITASJON TIL EIERMØTE I RANDSFJORDMUSEENE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VANNFORSYNING SPRINKLERANLEGG - LAND SAG SØKNAD OM TILSKUDD INVITASJON TIL EIERMØTE I RANDSFJORDMUSEENE Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 18.11.2009 Tid: kl. 08.30 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Eksempelsak 1: "Eiendomskompleks" i Løten - Håndtering av interne eiendomsgrenser

Eksempelsak 1: Eiendomskompleks i Løten - Håndtering av interne eiendomsgrenser Eksempelsak 1: "Eiendomskompleks" i Løten - Håndtering av interne eiendomsgrenser Versjon 1.0 09.05.2014 SIM_EksSak1: Eiendomskompleks i Løten_1.0_09.05.2014 Side 1 av 29 I N H O L D S F O R T E G N E

Detaljer

Prosjektnotat: Registrering av seterretter

Prosjektnotat: Registrering av seterretter Prosjektnotat: Registrering av seterretter Versjon 3.62 10.01.2014 SIM_Prosjektnotat: Registrering av seterretter Versjon 3.62_10.01.2014 Side 1 av 25 Innholdsfortegnelse: Innledning... 3 Endringslogg:...

Detaljer

Møteinnkalling. Fra kl. 14.00-15.00 blir det temamøte med orientering om viltnemndas arbeid og ansvarsområder.

Møteinnkalling. Fra kl. 14.00-15.00 blir det temamøte med orientering om viltnemndas arbeid og ansvarsområder. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 17-25 Utvalg: Hovedutvalg for næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunehuset, Rødberg Dato: 19.02.2009 Tidspunkt: 14:00 Fra kl. 14.00-15.00 blir det

Detaljer

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Cathrine Vik Grusveien 38 1158 OSLO Deres ref: Vår ref: ODGO 2009/9559 Dato: 18.08.2010 Sakstype: Delegert delingssak Eiendom: Saksnr:

Detaljer

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møtested: Møterom Elingaard, Rådhuset Tidspunkt: 10.12.2008 kl. 14:00 NB! BEFARING Det vil bli befaring av sak 08/62, 08/69 og 08/70. Vi møter op utenfor rådhuset kl

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 16/12 11/312 VANNSKADE/UTBEDRINGSTILTAK BOLIGEIENDOMMEN GNR. 89 BNR. 61 KLAGE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 16/12 11/312 VANNSKADE/UTBEDRINGSTILTAK BOLIGEIENDOMMEN GNR. 89 BNR. 61 KLAGE Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 17.04.2012 Tid: Kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer