Tune rådhus i Sarpsborg kommune Sak nr.: Grålum. Jordskiftedommer Sigmund Pedersen. Overingeniør Åse M. Thorrud

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tune rådhus i Sarpsborg kommune Sak nr.: 0100-2009-0001 Grålum. Jordskiftedommer Sigmund Pedersen. Overingeniør Åse M. Thorrud"

Transkript

1 JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: Sted: Tune rådhus i Sarpsborg kommune Sak nr.: Grålum Saken gjelder: Rettens leder: Meddommere: Protokollfører: Saken er krevd av: Til behandling: Krav om sak etter jordskifteloven 2 og 6, 1.ledd Jordskiftedommer Sigmund Pedersen Kjell Ringstad, Ringstadbakken 5, 1667 ROLVSØY Simen Andreas Mo, Rokke, Solstua, 1763 HALDEN Overingeniør Åse M. Thorrud Statens vegvesen Region øst Fremming av saken Arealbytter Befaring Parter: 1. Statens vegvesen Region øst, Postboks 1010 Skurva, 2605 LILLEHAMMER, eier av gnr. 505/6 2. Roar Skjelle, Nesleveien 23, 1712 GRÅLUM, 2. Øivind Skjelle, Skogliveien 21, 1712 GRÅLUM, 2. Bjørg Skjelle Stang, Nesleveien 25, 1712 GRÅLUM, eiere av gnr. 2066/1 3. Jorann Borge, Stubben 6, 1512 MOSS, eier av gnr. 2066/2 Eiendommene ligger i Sarpsborg kommune. Til stede: Statens vegvesen ved Petter Løkkeberg Bjørck, Roar Skjelle, Bjørg Skjelle Stang, Einar Høstbjør møtte med fullmakt fra Jorann Borge. Alle parter var representert på møte. På forespørsel fra jordskiftedommeren visste ingen om forhold som skulle gjøre noen av rettens medlemmer inhabile. Jordskiftemeddommer Simen A. Mo tjenestegjorde for første gang. Rettens formann gjorde han kjent med de plikter en jordskiftemeddommer har. Han skrev under på følgende erklæring: Grålum Østfold jordskifterett 1

2 Jeg forsikrer at jeg i denne saken og i alle framtidige jordskiftesaker med troskap og redelighet vil oppfylle de plikter som påhviler meg som jordskiftemeddommer. Sarpsborg, Simen A. Mo Partslista ble gjennomgått. Jordskiftedommeren orienterte om at jordskifteretten, av prosessøkonomiske og hensiktsmessige grunner, skal behandle to saker på dette møtet, nr. 1/2009 Grålum og nr. 3/2009 Bjørnstad. Det ble lagt opp til felles orientering fra retten og innspill fra partene inne. Deretter vil det bli gjennomført befaring for den enkelte sak. Sakene søkes primært løst ved arealfordelingen. Dersom det er forhold som ikke kan bli ordnet/løst ved skifte/arealfordelingen vil det kunne avholdes skjønn. Sakene gjelder relativt små arealer. I sak 1/2009 Grålum, har part 2 avstått ca. 4,9 daa dyrket mark og part 3 avstått ca. 0,35 daa dyrket mark til nye E6. Følgende dokument ble framlagt: Dok. nr. Datert Emne Krav om jordskifte fra Statens vegvesen 1.1 Kart med areal til makebytte 1.2 Ortofoto med areal til makebytte Avtale om forhåndstiltredelse med gnr. 2066/ Avtale om forhåndstiltredelse med gnr. 2066/ Brev fra Statens vegvesen m/kartmaterialet 2.1 Ortofoto Innkalling til rettsmøte Fullmakt fra Jorann Borge til Einar Høstbjør Dokumentene ble gjennomgått i nødvendig utstrekning. Statens vegvesen med Petter Bjørk fikk ordet. Han forklarte at bakgrunn for sak nr. 1/2009 er å få fordelt en teig med dyrka mark som Statens vegvesen er eier av. Dette som vederlag/erstatning av arealavståelse i forbindelse med utvidelse av E6. Arealet som eies av Statens vegvesen er på ca. 10,3 daa. Vegvesenet ønsker ikke å sitte igjen med noe areal ut over nødvendig areal fra veikant og ut til viltgjerdet, som vil bli satt opp høsten Forventet plassering av viltgjerdet er ca. 5,3 meter fra veikanten. Dette er lagt til grunn på de kart som er sendt inn til retten. Et forberedt forslag til arealfordeling med grenseregulering ble lagt fram for partene. Partene ble gitt anledning til å komme med spørsmål eller kommentarer. De var innstilt på å finne en løsning. De var også enige om at kummene vil gi en del ulemper for driften for den som overtar kumarealene Grålum Østfold jordskifterett 2

3 Part 2, Roar Skjelle hadde ingen motforestilling til det framlagte forslaget. Part 3, v/einar Høstbjør påpekte at arealene var stilt likt i det framlagte forslaget. Dette synes han ikke blir riktig på grunn av ulempene med alle kummene som blir liggende på gnr. 2066/2. Eiendommen er i utgangspunktet bra arrondert med innmarka slik de har det i dag. Retten og partene dro deretter på befaring. Partene påviste arealene og kummene som stort sett ligger i dagens eiendomsgrense og ulempene med disse. Partene var enige i prinsippet som er foreslått med å regulere grensa mellom eiendommene fra et hjørne mot utmarka lengst i vest. Rettens leder orienterte deretter om den videre framdriften i saken. Det vil bli foretatt en bonitering/verdsetting av arealene og ulempen med kummene vil bli vurdert. Partene vil få tilsendt et nytt alternativ til arealfordeling og grenseregulering med frist for å komme med merknader. Deretter vil retten vedta endelig arealfordeling/skifteplan og de nye grenser blir merket, oppmålt og dokumentert. Grensene vil først bli oppmålt når viltgjerdet et satt opp. Partene var enige i at deres synspunkter nå var kommet fram, og at det ikke er nødvendig med noe nytt møte der de blir innkalt. Ingen av partene hadde innvendinger til at saken blir fremmet i dag. Når alt arbeid med rettsbok, kart og beskrivelse av de nye grenser er utarbeidet vil partene få forkynt saken. Saken vil bli avsluttet på rettens kontor. I slike saker er det Statens vegvesen som betaler saksomkostningene, jf. skjønnsloven 54. Rettsmøtet i dag ble avsluttet i marka. Jordskifteretten gjorde deretter slikt Saken fremmes. vedtak 1: Utskrift av rettsboka sendes til partene i vanlig brev. Saken utsettes inntil videre. Retten hevet. Sarpsborg, Kjell Ringstad Sigmund Pedersen Simen Mo Grålum Østfold jordskifterett 3

4 AVSLUTNINGSMØTE Rettsmøtedag: Sted: Rettens kontor i Sarpsborg. Sak nr.: Grålum Saken gjelder: Rettens leder: Meddommere: Protokollfører: Saken er krevd av: Til behandling: Avslutning av jordskiftesak. Jordskiftedommer Sigmund Pedersen Kjell Ringstad, Ringstadbakken 5, 1667 ROLVSØY Simen Andreas Mo, Rokke, Solstua, 1763 HALDEN Rettens formann. Statens vegvesen Region øst Nye grenser, kostnader og avslutning. Parter: 1. Statens vegvesen Region øst, Postboks 1010 Skurva, 2605 LILLEHAMMER, eier av gnr. 505/6 2. Roar Skjelle, Nesleveien 23, 1712 GRÅLUM, 2. Øivind Skjelle, Skogliveien 21, 1712 GRÅLUM, 2. Bjørg Skjelle Stang, Nesleveien 25, 1712 GRÅLUM, eiere av gnr. 2066/1 3. Jorann Borge, Stubben 6, 1512 MOSS, eier av gnr. 2066/2 Eiendommene ligger i Sarpsborg kommune. Til stede: Ingen av partene var innkalt og ingen møtte. Rettens formann la fram: 5. Brev til partene m/kopi av kart fra Statens vegvesen, dat Brev til partene dat , vedlagt foreløpig rettsbok, kart med arealfordeling, figurkart, skifteregnskap og kumarealer. Viltgjerdet er nå oppsatt og grensene innmålt. Skifteplanalternativer er drøftet med partene på rettsmøte Partene har fått tilsendt justert skifteplan med arealfordeling og verdifastsetting i samsvar med det som ble avtalt på møtet Partene har ikke hatt bemerkninger til justert skifteplan.. Retten gjorde slik vedtak 2: Skifteplanalternativ tilsendt partene i brev dat vedtas Grålum Østfold jordskifterett 4

5 På bakgrunn av vedtak datert og avmerking og innmåling av grenser under ledelse av overingeniør Åse Marit Thorrud er det utarbeidet slik beskrivelse for jordskiftets omfang og grenser. 1 Jordskifte og ulemper Jordskiftets omfang. Part 2, gnr. 2066/1 har avstått ca. 4,9 da til E6, og mottar ca. 5 da fra part 3, gnr. 2066/2 og ca. 1,2 daa av Statens vegvesens arealer. Dette gir en et arealoverskudd på 1,3 da. Part 3, gnr. 2066/2 har avstått ca. 0,35 da til E6 og avstår 5 da til gnr. 2066/1 og mottar ca. 9,4 da av Statens vegvesens arealer. Dette gir et arealoverskudd på 4,05 da. 1.2 Driftsulemper med kummene. Partene, særlig part nr. 3 har fremholdt driftsulemper pga. de mange kummer på de overtatte arealer. Retten har vurdert ulempene med kummene og veid disse opp mot avståtte og mottatte arealer. Det er part 3 som har fått de største ulempene med kummene. Det er denne parten som har avgitt minst areal til ny E6, men har avgitt et stykke ved jordskifte til part 2. Part 3 har avstått arealer med bedre bonitet enn de mottatte, særlig pga. kummene, men også pga. andre forhold. Etter den justering som ble gjort har begge parter likevel kommet med overskudd i skifteregnskapet, også når en tar hensyn til kummene. Driftsulempene for kummene er beregnet å utgjøre maksimalt verdien av 2 daa dyrket jord. Det foreligger således en skiftegevinst for begge parter, størst for part 3. Derfor finner retten at det ikke skal gis noe særskilt erstatning for kumarealene. 2 Grenser 2.2 Grenseforklaring og målegrunnlag Grensene går i rette linjer mellom de grensepunktene det er oppgitt retning for. Retningen mellom punktene er beregnet ut fra punktenes koordinater og er angitt i forhold til kartets nordretning. Sirkelen er inndelt i 400 grader. Avstanden mellom grensepunktene er horisontale mål i meter. Grensepunkt 1 og 2 er jordmerker av aluminium forsynt med hode. Grensepunkt 1 har hodet med påskriften "GRENSE" og JORDSKIFTERETTEN, mens grensepunkt 2 har påskriften "GRENSE" og OPPMÅLINGSMYNDIGHETEN. De øvrige grensepunktene er umerka punkt i viltgjerdet mot E6. Grensepunktene i grense nr. 1 er koordinatbestemt med fasemålende tofrekvent satellittmåleutstyr ved bruk av CPOS. Grensepunktenes koordinater har en forventet nøyaktighet bedre enn 0,1meter. Grensene er vist på grensekart med kartarkivnummer Kartet består av 1 blad (A4) i Grålum Østfold jordskifterett 5

6 målestokk 1: Grensebeskrivelse Grense 1 Eiendom på nordre side: Gnr bnr. 2 - eier: Jorann Borge Eiendom på søndre side: Gnr bnr. 1 - eier: Roar Skjelle m.fl. Punktnr Beskrivelse Retning Avstand X-koordinat Y-koordinat Grensa starter i nedsatt jordmerke ved viltgjerdet. 1 Off. godkj. grm. i jord , ,57 302,14 431,45 2 Off. godkj. grm. i jord , ,36 Grensa slutter i grensemerke for hjørnepunkt på gnr. 2066/12. Grense 2 Eiendom på vestre side: Gnr bnr. 1 - eier: Roar Skjelle m.fl Eiendom på østre side: Gnr. 505 bnr. 6 - eier: Statens vegvesen Region øst Punktnr Beskrivelse Retning Avstand X-koordinat Y-koordinat Grensa starter i eiendomsgrensa mot gnr. 2082/1 og følger viltgjerdet nordover. 3 Umerka pkt i viltgjerde , ,55 384,32 59,78 4 Umerka pkt i viltgjerde , ,97 382,90 59,52 5 Umerka pkt i viltgjerde , ,18 382,90 76,51 6 Umerka pkt i viltgjerde , ,87 381,68 77,57 7 Umerka pkt i viltgjerde , ,86 379,07 89,97 8 Umerka pkt i viltgjerde , ,81 377,84 42,93 9 Umerka pkt i viltgjerde , ,17 374,95 71,98 1 Off. godkj. grm. i jord , ,57 Grensa slutter i nedsatt grensepunkt 1, felles grensepunkt med gnr. 2066/ Grålum Østfold jordskifterett 6

7 Grense 3 Eiendom på vestre side: Gnr bnr. 2 - eier: Jorann Borge Eiendom til høyre: Gnr. 505 bnr. 6 - eier: Statens vegvesen Region øst Punktnr Beskrivelse Retning Avstand X-koordinat Y-koordinat Grensa starter i nedsatt grensepunkt 1 og følger viltgjerdet nordover. 1 Off. godkj. grm. i jord , ,57 375,01 24,42 10 Umerka pkt i viltgjerde , ,23 372,38 91,19 11 Umerka pkt i viltgjerde , ,89 370,30 98,57 12 Umerka pkt i viltgjerde , ,56 366,19 66,32 13 Umerka pkt i viltgjerde , ,96 366,55 73,81 14 Umerka pkt i viltgjerde , ,95 364,19 60,09 15 Umerka pkt i viltgjerde , ,90 352,16 6,56 16 Umerka pkt i viltgjerde , ,42 Grensa slutter i eiendomsgrensa mot gnr. 2066/ Diverse bestemmelser 3.1 Jordskiftekostnader Jordskiftekostnadene og gebyrer skal i denne saken dekkes i samsvar med skjønnsloven 54. Rettsmøteutgifter er godtgjøring til meddommere i henhold til rettsgebyrforskriften. Disse kostnader skal betales av Statens vegvesen, jf. foran. Registreringsgebyr kr 4 300,- Partsgebyr kr 4 644,- Grenselengdegebyr kr 3 440,- Rettsmøteutgifter kr 1 423,- Grensemerker kr 70,- Sum kr ,- De pålagte beløpene forfaller til betaling 15 dager fra forkynningsdatoen Grålum Østfold jordskifterett 7

8 3.2 Forkynning Forkynning skjer etter reglene for postforkynning. 3.3 Ikrafttreden Dersom ikke annet er særskilt bestemt, trer bestemmelsene gitt i denne saken i verk én måned etter at saken er rettskraftig. 3.4 Avslutning av saken Saken avsluttes i dette møtet. Fristen for anke er én måned regnet fra forkynningsdatoen. Reglene om anke følger forkynningen. 3.5 Matrikkelføring Når saken er rettskraftig, vil det bli framsatt krav om matrikkelføring til den lokale matrikkelmyndighet. 3.6 Tinglysing Jordskifteretten vil sende saken til Tinglysingen. Saken blir tinglyst på gnr bnr. 1 og gnr bnr. 2 begge i Sarpsborg kommune. Retten hevet. Sarpsborg, Kjell Ringstad Sigmund Pedersen Simen Andreas Mo Grålum Østfold jordskifterett 8

Gamle Onsøy rådhus - Møterom B i Fredrikstad. Sak nr.: 0100-2010-0006 Tvete vestre. Jordskiftedommer Sigmund Pedersen. Avd. ingeniør Morten Paulsen.

Gamle Onsøy rådhus - Møterom B i Fredrikstad. Sak nr.: 0100-2010-0006 Tvete vestre. Jordskiftedommer Sigmund Pedersen. Avd. ingeniør Morten Paulsen. JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 11.10.2010. Sted: Gamle Onsøy rådhus - Møterom B i Fredrikstad. Sak nr.: 0100-2010-0006 Tvete vestre. Saken gjelder: Krav om grensegang etter jordskifteloven 88. Rettens

Detaljer

Møterom Vindelbroen i Fredrikstad rådhus. Sak nr.: 0100-2011-0051 Kjølberg søndre. Avdelingsingeniør Synnøve Kjølle. Paavo Olavi Tikkanen.

Møterom Vindelbroen i Fredrikstad rådhus. Sak nr.: 0100-2011-0051 Kjølberg søndre. Avdelingsingeniør Synnøve Kjølle. Paavo Olavi Tikkanen. JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 06.10.2011 klokka 0900. Sted: Møterom Vindelbroen i Fredrikstad rådhus. Sak nr.: 0100-2011-0051 Kjølberg søndre. Saken gjelder: Krav om grensegang etter jordskifteloven

Detaljer

JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING. Møterom Elingård i Fredrikstad rådhus i Fredrikstad Sak nr.: 0100-2009-0043 Viker

JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING. Møterom Elingård i Fredrikstad rådhus i Fredrikstad Sak nr.: 0100-2009-0043 Viker JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING Rettsmøtedag: 01.06.2010 Sted: Møterom Elingård i Fredrikstad rådhus i Fredrikstad Sak nr.: 0100-2009-0043 Viker Saken gjelder: Krav om grensegang etter jordskifteloven

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2010-0011 Daafjord, gnr. 7. i Karlsøy kommune. Påbegynt: 10.08.2010

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2010-0011 Daafjord, gnr. 7. i Karlsøy kommune. Påbegynt: 10.08.2010 Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2010-0011 Daafjord, gnr. 7 i Karlsøy kommune Påbegynt: 10.08.2010 Avsluttet: 05.11.2010 INKAMINASJONSMØTE Rettsmøtedag: 10.08.2010 Sted: Kommunehuset på Hansnes

Detaljer

1200-2013-0020 HAUGLAND SØNDRE

1200-2013-0020 HAUGLAND SØNDRE Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2013-0020 HAUGLAND SØNDRE Gnr. 15 i Askøy kommune Påbegynt: 07.11.2013 Avsluttet: 18.12.2013 RETTSBOK Domstol: Nord- og Midhordland jordskifterett

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1230-2009-0009 GAVLE GNR 283. Gnr. 283 i Voss kommune. Oppstarta: 25.08.2009

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1230-2009-0009 GAVLE GNR 283. Gnr. 283 i Voss kommune. Oppstarta: 25.08.2009 Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2009-0009 GAVLE GNR 283 Gnr. 283 i Voss kommune Oppstarta: 25.08.2009 Avslutta: 02.11.2009 SAKSFØREBUANDE JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 25.08.2009

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2014-0007 Storsletta, gnr.81 i Nordreisa kommune Påbegynt: 02.07.2014 Avsluttet: 16.02.2015 RETTSBOK Domstol: Nord-Troms jordskifterett Møtedag: 02.07.2014

Detaljer

Kommunestyresalen i Halden rådhus i Halden Sak nr.: 0100-2011-0071 Skolegata. Overingeniør Ellen Brandstorp. 1. Hovedforhandling i tvist

Kommunestyresalen i Halden rådhus i Halden Sak nr.: 0100-2011-0071 Skolegata. Overingeniør Ellen Brandstorp. 1. Hovedforhandling i tvist RETTSMØTE Møtedag: 23.8.2012 Sted: Kommunestyresalen i Halden rådhus i Halden Sak nr.: 0100-2011-0071 Skolegata Saken gjelder: Jordskiftedommer: Protokollfører: Krav om rettsutgreiing etter jordskifteloven

Detaljer

1200-2013-0004 BJORØEN NORDRE,

1200-2013-0004 BJORØEN NORDRE, Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2013-0004 BJORØEN NORDRE, Gnr. 50 i Fjell kommune Oppstarta: 28.06.2013 Avslutta: 28.06.2013 RETTSBOK Domstol: Nord- og Midhordland jordskifterett

Detaljer

1200-2013-0025 STORLI

1200-2013-0025 STORLI Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2013-0025 STORLI Gnr. 38 i Fusa kommune Oppstarta: 05.09.2013 Avslutta: 30.12.2013 RETTSBOK Domstol: Nord- og Midhordland jordskifterett Møtedag:

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2007-0002 Burøysund, gnr. 58. i Karlsøy kommune. Påbegynt: 01.07.2009

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2007-0002 Burøysund, gnr. 58. i Karlsøy kommune. Påbegynt: 01.07.2009 Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2007-0002 Burøysund, gnr. 58 i Karlsøy kommune Påbegynt: 01.07.2009 Avsluttet: 03.12.2010 JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING Rettsmøtedag: 01.07.2009

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1230-2009-0008 MOSDALSBEKKEN. Gnr. 75 og 64 i Odda kommune. Oppstarta: 09.09.2009. Avslutta: 19.11.

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1230-2009-0008 MOSDALSBEKKEN. Gnr. 75 og 64 i Odda kommune. Oppstarta: 09.09.2009. Avslutta: 19.11. Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2009-0008 MOSDALSBEKKEN Gnr. 75 og 64 i Odda kommune Oppstarta: 09.09.2009 Avslutta: 19.11.2010 1230-2009-0008 MOSDALSBEKKEN GNR 75 OG 64Indre Hordaland

Detaljer

Rettsbok for Salten jordskifterett

Rettsbok for Salten jordskifterett Rettsbok for Salten jordskifterett Den 30. april 1996 ble det holdt jordskifterett på Mørkvedgården i Bodø kommune. Rettens formann: Jordskiftedommer Lars Norum. Jordskiftemeddommere: 1. Svein Inge Johansen,

Detaljer

Akershus og Oslo jordskifterett. Rettsbok

Akershus og Oslo jordskifterett. Rettsbok Akershus og Oslo jordskifterett Rettsbok Sak: 0200-2007-0029 Seterveien Gnr. 29 i Nesodden kommune Påbegynt: 03.04.2008 Avsluttet: 13.11.2008 Akershus og Oslo jordskifterett - org.nr. 874 721 972 SAKSFORBEREDENDE

Detaljer

Behandlet/Behandles av

Behandlet/Behandles av Kommunestyret Utv.sak nr.:0072/98 Behandlet/Behandles av Utvalg Saksbehandler Utv.sak nr Møtedato Arkivnr Saknr Det faste utvalg for plansaker Ivar Gudmundsen 0072/97 11.09.97 REG R-168 97/08130 Det faste

Detaljer

JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING. Berg ungdomslokale i Halden Sak nr.: 0100-2008-0041 Røsnæs. Jordskiftedommer Sigmund A.

JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING. Berg ungdomslokale i Halden Sak nr.: 0100-2008-0041 Røsnæs. Jordskiftedommer Sigmund A. JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING Rettsmøtedag: 09.12.2009 Sted: Berg ungdomslokale i Halden Sak nr.: 0100-2008-0041 Røsnæs Saken gjelder: Rettens leder: Meddommere: Protokollfører: Saken er krevd

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2005-0005 Daafjord, gnr. 7. i Karlsøy kommune. Påbegynt: 16.03.2006

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2005-0005 Daafjord, gnr. 7. i Karlsøy kommune. Påbegynt: 16.03.2006 Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2005-0005 Daafjord, gnr. 7 i Karlsøy kommune Påbegynt: 16.03.2006 Avsluttet: 31.03.2009 JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 16.03.2006 Sted: Ungdomshuset Solbrand

Detaljer

Høringsnotatet omfatter samtlige tre forskrifter. Forslag til de nye forskriftene er tatt inn til slutt i dokumentet.

Høringsnotatet omfatter samtlige tre forskrifter. Forslag til de nye forskriftene er tatt inn til slutt i dokumentet. HØRING forskrifter til ny jordskiftelov Høringsnotat 15. april 2015 Innledning Lov om jordskifte av 21. juni 2013 nr. 100 trer i kraft 1. januar 2016, jfr. kgl.res. av 21. juni 2013 nr. 736. Loven erstatter

Detaljer

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1200-2009-0031 VAAGE. Gnr. 38 i Fjell kommune. Påbegynt: 28.03.2011

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1200-2009-0031 VAAGE. Gnr. 38 i Fjell kommune. Påbegynt: 28.03.2011 Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2009-0031 VAAGE Gnr. 38 i Fjell kommune Påbegynt: 28.03.2011 Avsluttet: 28.03.2011 KJENNELSE Rettsmøtedag: 28.03.2011 Sted: Statens hus i Bergen Sak

Detaljer

Rettsbok. Salten jordskifterett. Sak: 1800-2008-0005 Tårnvik. Avsluttet: 25.11.2008. Gnr. L39 bnr. 8r9 og22 i Bodø kommune.

Rettsbok. Salten jordskifterett. Sak: 1800-2008-0005 Tårnvik. Avsluttet: 25.11.2008. Gnr. L39 bnr. 8r9 og22 i Bodø kommune. i-nütyë D A(! Þ 0 r t hi Fi, --ltþj6-2 O JÀr{,?C39 STATENS KARTVER ( Salten jordskifterett Bedriftsnr.9T4 755 661 Rettsbok Tinglysingsutdrag Sak: 1800-2008-0005 Tårnvik Gnr. L39 bnr. 8r9 og22 i Bodø kommune

Detaljer

Eksempelsak 1: "Eiendomskompleks" i Løten - Håndtering av interne eiendomsgrenser

Eksempelsak 1: Eiendomskompleks i Løten - Håndtering av interne eiendomsgrenser Eksempelsak 1: "Eiendomskompleks" i Løten - Håndtering av interne eiendomsgrenser Versjon 1.0 09.05.2014 SIM_EksSak1: Eiendomskompleks i Løten_1.0_09.05.2014 Side 1 av 29 I N H O L D S F O R T E G N E

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 Gnr. 280/1 ROGNERUD GÅRD OPPFYLLING KLAGE PÅ VEDTAK OM PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT Forslag

Detaljer

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 22.01.2009 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 22.01.2009 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08. MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 22.01.2009 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer

Detaljer

Høring forskrifter til ny jordskiftelov

Høring forskrifter til ny jordskiftelov Saksbehandler: Terje Karterud Direkte tlf.: 73567052 Dato: 20.04.2015 Saksnr.: 15/565-1 Arkivkode: - Deres ref.: Advokatforeningen Høring forskrifter til ny jordskiftelov Lov om jordskifte av 21. juni

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 28/02.2001 OED 99/694 EV MM

Deres ref Vår ref Dato 28/02.2001 OED 99/694 EV MM Advokat Asbjørn Stokkeland Postboks 264 4379 Egersund Deres ref Vår ref Dato 28/02.2001 OED 99/694 EV MM Klage på vedtak om beregning av anleggsbidrag Advokat Asbjørn Stokkeland har i brev av 12.03.99

Detaljer

Hva skjer når Statens vegvesen erverver grunn? Samplan 2014-15 Plantorget

Hva skjer når Statens vegvesen erverver grunn? Samplan 2014-15 Plantorget Hva skjer når Statens vegvesen erverver grunn? Samplan 2014-15 Plantorget Hovedpunkt: Noen begrep til å begynne med Når kan Vegvesenet erverve grunn? Skjematisk oversikt over hvordan grunnervervet skjer

Detaljer

AVTALE OM LEIE AV JORD

AVTALE OM LEIE AV JORD AVTALE OM LEIE AV JORD Mellom som eier av eiendommen gnr bnr i kommune og som leietaker er pr. dags dato inngått slik avtale: Avtalen gjelder: Eier av ovennevnte eiendom,, gnr bnr forplikter seg i henhold

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilskudd og tilsyn i private barnehager Sarpsborg kommune 5/11-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...5 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6

Detaljer

Håndbok for retting av matrikkelen

Håndbok for retting av matrikkelen Håndbok for retting av matrikkelen Basert på et prosjekt med å føre inn eksisterende eiendomsgrenser og en opprydding i matrikkelen Matrikkelprosjektet i Gran v/leikny Gammelmo Håndbok for retting av matrikkelen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.05.2008 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer