Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: GAVLE GNR 283. Gnr. 283 i Voss kommune. Oppstarta:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1230-2009-0009 GAVLE GNR 283. Gnr. 283 i Voss kommune. Oppstarta: 25.08.2009"

Transkript

1 Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: GAVLE GNR 283 Gnr. 283 i Voss kommune Oppstarta: Avslutta:

2 SAKSFØREBUANDE JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: Stad: Jordskifterettens lokaler i Voss Sak nr.: GAVLE GNR 283 Saka gjeld: Krav om sak etter jordskiftelova 2 Jordskiftedommar: Thorbjørn Svane Protokollførar: Saka er kravd av: Til handsaming: Jordskiftedommaren Steinar Herheim 1 Gjennomgang av kravet 2 Vidare framdrift i saka Partar: Eigar av gnr. 283 bnr. 1, Steinar Herheim, Engjalandsvegen 15, 5713 VOSSESTRAND Eigar av gnr. 283 bnr. 8, Torbjørn Dagestad, Vinjadalen 71, 5713 VOSSESTRAND Eigar av gnr. 283 bnr. 8, Brita Fossdal Dagestad, Vinjadalen 71, 5713 VOSSESTRAND Eigar av gnr. 283 bnr. 9, Ingeborg Fagerbakke, Strandavegen 734, 5710 SKULESTADMO Nabo: Eigar av gnr. 285 bnr. 1, Leif Johan Herheim, Engjalandsvegen 29, 5713 VOSSESTRAND Prosessfullmektig: Adv. Paul Rynning, Postboks 153, 4558 VANSE representerer Steinar Herheim Eigedomane ligg i Voss kommune. Til stades: Steinar Herheim, Torbjørn Dagestad saman med sin far Gunnar Dagestad, Ingeborg Fagerbakke saman med sonen Inge Fagerbakke, Leif Herheim og adv. Paul Rynning. Dei andre partane var lovleg innkalla, men møtte ikkje. På spørsmål hadde ingen merknader til innkallinga til møtet eller til måten retten var samansett på. Jordskiftedommaren gjorde greie for hovudreglane i domstollova Ingen kjende til noko som kunne tilseie at jordskiftedommaren var inhabil GAVLE GNR 283 Indre Hordaland jordskifterett 1

3 Jordskiftedommaren gjorde greie for at føremålet med munnleg saksførebuing er å avklarte partstilhøva og å få oversyn over dei problema som ein ønskjer å få løyst. Dommaren gjorde merksam på at det ikkje blir teke realitetsavgjerder i dette møtet. Følgjande dokument vart framlagde: 1 Krav om sak for jordskifteretten datert Melding til partane om at jordskifteretten har motteke krav om sak, datert Brev frå Brita og Torbjørn Dagestad, datert , 2 vedlegg. 4 Brev frå Ingeborg Fagerbakke, datert , 1 vedlegg. 5 Brev frå Brita og Torbjørn Dagestad, datert Brev frå adv. Paul Rynning, datert Innkalling til saksførebuande rettsmøte datert Brev frå Ingeborg Fagerbakke med kopi av skøyte, datert , 1 vedlegg. 9 Utskrift av rettsbok for Voss jordskifterett sak nr. 3/1985, slutta Kopi av avtale om bygging av felles veg, datert , 1 vedlegg. 11 Fullmakt frå Brita Fossdal Dagestad og Torbjørn Dagestad til Gunnar Dagestad, datert Dokumenta blei gjennomgått i nødvendig grad. Rekvirenten v/ adv. Paul Rynning gjorde greie for kravet. Gunnar Dagestad fekk deretter ordet. Han la fram kopi av avtale om bygging av felles veg, datert , 1 vedlegg, jf. dok. nr. 10. Framlagt vart også kopi av utskrift av rettsbok for Voss jordskifterett sak nr. 3/1985, slutta , side 11/12 og utsnitt av jordskiftekart, jf. dok. nr. 9. Vidare vart fylgjande dokument framlagt av Gunnar Dagestad: 12 Kopi av brev frå Anda & Hirth v/styrk Hirth til Voss kommune, datert Kopi av brev frå Anda & Hirth v/styrk Hirth til Voss kommune, datert Kopi av samla saksframstilling Voss kommune FPL, møtedato Kopi av brev frå Fylkesmannen i Hordaland til Voss kommune, datert Ingeborg Fagerbakke gjorde greie for sitt syn på saka. Jordskiftedommaren orienterte om saksgang og oppsummerte korleis saka framstår for retten. Etter ei kort drøfting vart partane samde om å vurdera alternative vegløysingar. Torbjørn Dagestad kom med konkret framlegg til alternativ vegløysing. Synfaring Etter dei innleiande drøftingane inne reiste dei frammøtte partane og retten på synfaring på staden. Under synfaringa fekk partane og prosessfullmektig høve til å supplere forklaringane sine og vise i marka det dei meinte jordskifteretten burde ha kjennskap til. Leif Johan Herheim påviste grense mot gnr. 285 bnr. 1. Partane vurderte Torbjørn Dagestad sitt framlegg til altermativ vegløysing og vart etter noko GAVLE GNR 283 Indre Hordaland jordskifterett 2

4 drøfting samde om vegløysing. Vegløysinga som partane no er samde om, vil medføra at vegkanten vert flytta omlag 1,5 meter nord for eksisterande grensepkt. nr. 10, jf. dok. nr. 9. Vegen skal byggast med breidde som beskrive i rettsbok for Voss jordskifterett sak nr. 3/1985, slutta På grunnlag av ovannemnde flytting av veg ynskjer eigar av gnr. 283 bnr. 8 eit makebyte mellom bnr. 1 og bnr. 8. Eit slikt makebyte vil medføra at Steinar Herheim får noko betre plass og tilkomst til tilbygget på nordsida av sitt bustadhus. Eigarane av gnr. 283 bnr. 8 vil få betre vegløysing lenger aust ved å justere grensepkt. nr. 8, jf. dok. nr. 9. Eigarane av gnr. 283 bnr. 1 og gnr. 283 bnr. 8 drøfta og vart samde om grensejusteringa mellom bruka. Vidare framdrift i saka. Den vidare framdrifta av saka vart drøfta. Utkast til bruksordning vedlagt grensekart vert å sende partane for uttale. Etter at uttalefristen er ute blir eigedomsgrensene merka med jordskifteretten sine grensemerke i aluminium og innmålte av jordskifteretten. Jordskifteretten gjer deretter endeleg vedtak og utarbeider jordskiftekart med grenseskildring. Før anleggsarbeidet vert starta opp skal jordskifteretten påvise senterlina for vegen. Etter at veg er opparbeidd, vil bruksrettsgrensa (nordleg køyrebanekant frå kommunal veg austover til eigedomsgrensa mot gnr. 283 bnr. 8), verta merka med jordskifteretten sine grensemerke i aluminium. På spørsmål hadde ingen merknader til forhandlingane. Utskrift av rettsboka blir send til partane i vanleg brev. Saka blir utsett inntil vidare. Retten heva. Voss, Thorbjørn Svane jordskiftedommar GAVLE GNR 283 Indre Hordaland jordskifterett 3

5 JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: Stad: Jordskifterettens lokaler i Voss Sak nr.: GAVLE GNR utsatt frå Saka gjeld: Krav om sak etter jordskiftelova 2 Jordskiftedommar: Thorbjørn Svane, som einedommar etter jordskiftelova 9 andre ledd. Protokollførar: Saka er kravd av: Til handsaming: Jordskiftedommaren Steinar Herheim 1 Fremming av saka 2 Avslutting av saka 3 Fordeling av kostnader Partar: Eigar av gnr. 283 bnr. 1, Steinar Herheim, Engjalandsvegen 15, 5713 VOSSESTRAND Eigar av gnr. 283 bnr. 8, Torbjørn Dagestad, Vinjadalen 71, 5713 VOSSESTRAND Eigar av gnr. 283 bnr. 8, Brita Fossdal Dagestad Vinjadalen 71, 5713 VOSSESTRAND Eigar av gnr. 283 bnr. 9, Ingeborg Fagerbakke, Strandavegen 734, 5710 SKULESTADMO Nabo: Eigar av gnr. 285 bnr. 1, Leif Johan Herheim, Engjalandsvegen 29, 5713 VOSSESTRAND Prosessfullmektig: Adv. Paul Rynning, Postboks 153, 4558 VANSE representerer Steinar Herheim Eigedomane ligg i Voss kommune. Til stades: Berre jordskiftedommaren var til stades. Ingen av partane var innkalla til dette møtet. Jordskiftedommaren gjekk gjennom hovedreglane i domstollova og fann ikkje tilhøve som kunne gjera han ugild. Retten vart erklært for lovleg sett. Partslista vart gjennomgått GAVLE GNR 283 Indre Hordaland jordskifterett 4

6 Følgjande dokument vart framlagde: 16 Brev datert frå retten til partane vedlagt framlegg til bruksordning. 17 Brev frå Brita og Torbjørn Dagestad, datert Brev frå adv. Paul Rynning, datert Brev datert frå retten til partane. 20 Jordskiftekart i mål 1: 500, kartarkivnr Dokumenta vart gjennomgått i nødvendig grad. Saka er utsett sidan Sidan den gongen er det utarbeidd eit utkast til bruksordning og grensejustering datert Som ein del av prosessen ved utarbeiding av skifteplan skal jordskifteretten avklare om planen må grunnast på offentlege vedtak, jf. jskl. 20 a. Den vart Voss kommune orientert om vegsaka og fekk vegtrasè påvist av retten. Voss kommune stadfesta at tiltaket ikkje er søknadspliktig etter landbruksforskrift og at eksisterande avkøyrsle kan nyttast utan nærare søknad. Framlegg til vedtak og kostnadsfordeling vart sendt partane til uttale den med uttalefrist den Det har kome inn 2 merknader til framlegget. Endring som fylgje av desse merknadene er no innarbeidd i bruksordninga. Partane er orientert om dette i retten sitt brev datert Det er avtalt at bruksrettsgrensa (nordleg køyrebanekant frå kommunal veg austover til eigedomsgrensa mot gnr. 283 bnr. 8), vert å merka med jordskifteretten sine grensemerke i aluminium etter ferdig opparbeidd veg. Køyrebanekant ellers for veg 2.1 er vist som bruksrettsgrense uten grensemerker. Fremming av saka. Vedtak: Retten ser slik på om saka skal fremmast. Etter jordskiftelova 1 er det "Eigedomar som det er vanskeleg å nytte ut på tenleg måte etter tid og tilhøve", som kan leggjast under jordskifte. Etter 3 i lova kan jordskifte ikkje fremmast "a) dersom kostnadene og ulempene blir større enn nytten for kvar einskild eigedom". Reglane om jordskifte gjeld på tilsvarande måte i grensegangssaker så langt dei høver. Jskl. 89 seier 3 bokstav a gjeld berre når grensene skal regulerast og gjev med det eit unntak frå kravet i ovannemnde 3. Saka er krevd som bruksordning der eigar av gnr. 283 bnr. 1 ynskjer å leggja om trasèen for ein veg over sin eigedom. Gnr. 283 bnr. 1, gnr. 283 bnr. 8 og gnr. 283 bnr. 9 har bruksrett til denne vegen. Eksisterande veg er etablert på grunnlag av tidlegare jordskiftesak 3/1985 ved Voss jordskifterett slutta og ein avtale mellom partane datert I jordskiftesaka er vegar omtalt i utskrifta av rettsbok på side 11. Veg nr. 2: Vegen er til bruk for gnr. 283 bnr. 1, 8 og 9. Vegen er ein bruksrett og grunnen under vegen tilhøyrer den grunneigar vegen går over. Under saksførebuinga gav eigarane av gnr. 283 bnr. 8 og gnr. 283 bnr. 9 uttrykk for at dei har ei tenleg vegløysing og ikkje ser noko nytte av ei flytting av vegtrasèen GAVLE GNR 283 Indre Hordaland jordskifterett 5

7 For gnr. 283 bnr. 1 vil ei omlegging av vegen gje grunnlag for ei endra tunløysing og betre plass for ein tenleg tilkomst til bustadhuset. Etter ei nærare drøfting samla partane seg om ei slik løysing som i hovudsak medfører opparbeiding av ein parallell veg langs eksisterande veg fram til grensa til gnr. 283 bnr. 8. Vegløysinga som partane er samde om vil medføra at vegkanten vert flytta omlag 1,5 meter nord for eksisterande grensepkt. nr. 10, jf. dok. nr. 9. Vegen skal byggast med breidde som beskrive i rettsbok for Voss jordskifterett sak nr. 3/1985, slutta På grunnlag av ovannemnde flytting av vegtrasè ynskjer eigar av gnr. 283 bnr. 8 eit makebyte mellom bnr. 1 og bnr. 8. Makebytet medfører at Steinar Herheim får noko større plass i tunet og grunnlag for ein betre tilkomst til tilbygget på nordsida av bustadhuset. Eigarane av gnr. 283 bnr. 8 vil få betre vegløysing lenger aust ved å justere grensepkt. nr. 8, jf. dok. nr. 9. Eigarane av gnr. 283 bnr. 1 og gnr. 283 bnr. 8 drøfta og vart samde om grensejusteringa mellom bruka. Bruksordninga medfører ei flytting av ein bruksrett/veg etter reglane i jskl. 33. Bruksordninga vil føre til at gnr. 283 bnr. 1 kan nyttast ut på ein meir tenleg måte samstundes som gnr. 283 bnr. 8 og gnr. 283 bnr. 9 vil få ein vetrasè/bruksrett som er minst like tenleg som noverande. Rekvirenten seier seg villig til å ta alle kostnadane vedkomande flytting av vegtrasè. Av dette vert ikkje kostnadene og ulempene større enn nytten for dei einskilde eigedomane. Nytten av ei regulering av eigedomsgrensa mellom gnr. 283 bnr. 1 og gnr. 283 bnr. 8 i samband med saka om bruksordning vert vurdert til å vera større enn kostnadene og ulempene. Retten er derfor komen til slik slutning: I medhald av jskl. 14 vert jordskiftesak fremma i samsvar med ovannemnde. 1 Skifteplan/bruksordning Det er gjennomført jordskifte med heimel i jskl. 2 bokstav c nr. 1. Bruksordninga medfører ei flytting av ein bruksrett/veg etter reglane i jskl. 33. Vegen er ein bruksrett og grunnen under vegen tilhøyrer den grunneigar vegen går over. Vegen er til bruk for gnr. 283 bnr. 1, gnr. 283 bnr. 8 og gnr. 283 bnr. 9. I samband med flytting av vegtrasèen er partane samde om å gjennomføra ei mindre grensejustering mellom gnr. 283 bnr. 1 og gnr. 283 bnr. 8. Skiftefeltet ligg innafor avgrensinga til tidlegare jordskiftesak 3/1985 ved Voss jordskifterett, slutta Bruksordninga omfattar veg nr. 2 i nemnde jordskiftesak. Eksisterande veg er ikkje i samsvar med jordskiftesak 3/1985, men flytta og etablert i samsvar med minneleg avtale mellom partane. Denne avtalen om bygging av felles veg er datert Jordskifteretten gjorde i medhald av jordskiftelova 17a andre ledd, slikt regulerande GAVLE GNR 283 Indre Hordaland jordskifterett 6

8 vedtak: I denne saka er det gjennomført bruksordning vedk. ein veg. Vegen er ein bruksrett for gnr. 283 bnr. 1, gnr. 283 bnr. 8 og gnr. 283 bnr. 9. På bakgrunn av flytting av vegtrasè er det grunnlag for å gjennomføra ei mindre grensejustering mellom gnr. 283 bnr. 1 og gnr. 283 bnr. 8. Indre Hordaland jordskifterett har av Voss kommune fått stadfesta at bruksordninga ikkje medfører søknadsplikt. Partane drøfta i møtet krav til vegstandard og opparbeiding samt behov for tilfredsstillande handtering av overflatevatn. Retten legg av dette til grunn at vegstandard skal vera i samsvar med jordskiftesak 3/1985 ved Voss jordskifterett og kravspesifikasjon skal utarbeidast av Fylkesmannen i Hordaland, landbruksavdelinga. Ferdig opparbeidd veg skal godkjennast av Fylkesmannen i Hordaland, landbruksavdelinga. Skifteplanen medføret at eit areal på 6 kvm vert overført frå gnr. 283 bnr. 8 til gnr. 283 bnr 1 og at eit areal på 6 kvm vert overført frå gnr. 283 bnr. 1 til gnr. 283 bnr 8. Forslag til bruksordning og grensejustering er sendt partane til uttale. Retten kom til slik slutning: 1. Skifteplan med vegomlegging og grensejustering vert vedteken slik det går fram av jordskiftekart i mål 1: 500, kartarkivnr Bruksordning vert fastsett i samsvar med pkt. 2 nedanfor. 2 Veg Veg nr Rettar/plikter som tidlegare er etablert står ved lag. Veg frå kommunal veg over gnr. 283 bnr. 1 og bnr. 8 fram til veg nr. 2 i jordskiftesak 3/1985 ved Voss jordskifterett, slutta , jf. dok. nr. 16. Vegen skal byggjast som bilveg med ei breidde på 3.5 meter køyrebane med tillegg for grøfter, skråningar og turvande vegskuldrar. Kravspesifikasjon for veganlegget skal utarbeidast av Fylkesmannen i Hordaland, landbruksavdelinga. Overflatevatn langs veg nr. 2 og veg nr. 2.1, gjennom tunet på gnr. 283 bnr. 8, kan førast inn på veggrøft nord for veg nr Vegen er ein bruksrett og grunnen tilhøyrer den grunneigar vegen går over. Vegen er til bruk for gnr. 283 bnr. 1, gnr. 283 bnr. 8 og gnr. 283 bnr. 9. Gnr. 283 bnr. 1 sin bruk av vegen skal vera knytt til landbruksdrift. Kostnaden med bygging av veg nr. 2.1, anleggskostnad, fell på gnr. 283 bnr. 1. Vedlikehaldskostnad vert å dele som for veg nr. 2 i jordskiftesak 3/1985 ved Voss jordskifterett, slutta Vedlikehaldet skal av dette delast slik: gnr. 283 bnr. 1 skal bera 10 % gnr. 283 bnr. 8 skal bera 30 % gnr. 283 bnr. 9 skal bera 60 % GAVLE GNR 283 Indre Hordaland jordskifterett 7

9 Den enkelte bruksrettshavar syter sjølv for snøbrøyting etter eige behov. Snøen kan leggjast på tilgrensande areal nord for veg nr Veg nr. 2.1 skal vera ferdig opparbeidd innan og godkjennast av Fylkesmannen i Hordaland, landbruksavdelinga. Bruksrett for gnr. 283 bnr. 8 og gnr. 283 bnr. 9 til den del av veg nr. 2 som no er erstatta av veg nr. 2.1, vert oppheva. Dette gjeld frå det tidspunkt veg nr. 2.1 er ferdig opparbeidd. 3 Grenser 3.1 Grensefastsetting. Jordskifteretten gjorde i medhald av jordskiftelova 17a andre ledd, slikt regulerande vedtak: I denne saka er grensene fastsett i samsvar semje mellom partane, slik som vist på jordskiftekart i mål 1:500, kartarkivnr Kart med avlagde eigedomsgrenser har vore sendt til partane til gjennomsyn. Bruksrettsgrensa (nordleg køyrebanekant frå kommunal veg austover til eigedomsgrensa mot gnr. 283 bnr. 8), vert å merka med jordskifteretten sine grensemerke i aluminium etter ferdig opparbeidd veg. Retten kom til slik slutning: 1. Grense nr. 1 vert fastsett slik den er skildra under og avlagt på jordskiftekartet, dok. nr Bruksrettsgrense nr. 2 og 3 vert fastsett slik den er skildra under og avlagt på jordskiftekartet, dok. nr. 20. På bakgrunn av ovannemnde vedtak samt merking og innmåling av grenser under leiing av avd.ingeniør Sigbjørn Hauge er det utarbeidd slik utgreiing for: 3.2 Grenseforklaring og målegrunnlag Grensene går i rette liner mellom dei grensepunkta som det er oppgitt retning for. Retninga mellom punkta er rekna ut frå koordinatane til punkta og er oppgitt i høve til nordretninga på kartet. Sirkelen er delt inn i 400 gradar. Avstanden mellom grensepunkta er horisontale mål i meter. Grensemerka er boltar av aluminium med hovud. Hovudet har påskrift "GRENSE" og JORDSKIFTERETTEN. For grensepunkta i grense nr. 1 2 er koordinatane fastsette med fasemålande tofrekvent satellittmåleutstyr med bruk av C-pos. Koordinatane for grensepunkta har ein forventa presisjon betre enn 0,1 meter. Koordinatsystem, Euref 89 (WGS 84), sone GAVLE GNR 283 Indre Hordaland jordskifterett 8

10 Grensene er viste på jordskiftekart med kartarkivnr Kartet er på eitt blad i målestokk 1: 500. Grense 1 Eigedom til venstre: Gnr. 283 bnr. 8 Eigedom til høgre: Gnr. 283 bnr. 1 Punktnr Skildring Retning Avstand X-koordinat Y-koordinat Grensa startar i punktnr. 11 (P11) frå jordskiftesak 3/1985 og går vidare til 1 Off. godkj. grensemerke i jord , ,93 118,27 11,31 4 Off. godkj. grensemerke i stein , ,78 125,09 13,89 2 Off. godkj. grensemerke i jord , ,60 141,31 7,89 3 Off. godkj. grensemerke i jord , ,89 Vidare går grensa frå dette punktet og til punktnr. 7 (P7) i frå jordskiftesak 3/1985 Grense 2 Bruksrettsgrense for veg 2.1 Punktnr Skildring Retning Avstand X-koordinat Y-koordinat 5 Off. godkj. grensemerke i jord , ,90 305,38 10,90 6 Off. godkj. grensemerke i jord , ,04 298,87 10,92 7 Off. godkj. grensemerke i jord , ,13 292,17 12,84 Off. godkj. grensemerke i jord og vidare i , ,38 same retning til Gnr 285 bnr 1 Grense 3 Bruksrettsgrense for veg GAVLE GNR 283 Indre Hordaland jordskifterett 9

11 4 Ymse avgjerder 4.1 Jordskiftekostnader Jordskiftekostnader og gebyr skal dekkast av partane i samsvar med jordskiftelova 74. På denne bakgrunnen blir kostnadene slik: Registreringsgebyr kr Partsgebyr 3 x 1.8 x kr kr Grenselengdegebyr 2 x kr Grensemerke 3 x 50.- kr Sum kr Partane har fått høve til å uttale seg om fordelinga av kostnadene. Kostnadene er etter retten sitt skjønn fordelt mellom partane etter den nytten dei har hatt av jordskiftet, jf. jordskiftelova 76. Jordskifteretten har i samband med dette lagt til grunn avtale mellom partane der Steinar Herheim har sagt seg villig til å betale alle kostnadane ved bruksordninga. Retten set opp denne fordelinga av kostnadene: Gnr./bnr. Eigar skal betale har betalt skuldar kr kr kr 283/1 Steinar Herheim har til gode kr SUM Dei pålagde beløpa forfell til betaling 15 dager frå forkynningsdatoen. 4.2 Forkynning Forkynning skjer etter reglane for postforkynning. 4.3 Iverksetjing Dersom ikkje anna er særskilt bestemt, skal avgjerdene i denne saka setjast i kraft ein månad etter at saka er rettskraftig. 4.4 Avslutting av saka Saka blir avslutta i dette møtet. Fristen for anke er éin månad rekna frå forkynningsdatoen. Reglane om anke følgjer forkynninga GAVLE GNR 283 Indre Hordaland jordskifterett 10

12 4.5 Tinglysing Når saka er rettskraftig, vil den bli tinglyst på: Gnr. 283 bnr. 1, gnr. 283 bnr. 8 og gnr. 283 bnr. 9 i Voss kommune. Saka slutt. Retten heva. Voss, Thorbjørn Svane jordskiftedommar GAVLE GNR 283 Indre Hordaland jordskifterett 11

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2014-0007 Storsletta, gnr.81 i Nordreisa kommune Påbegynt: 02.07.2014 Avsluttet: 16.02.2015 RETTSBOK Domstol: Nord-Troms jordskifterett Møtedag: 02.07.2014

Detaljer

1200-2013-0025 STORLI

1200-2013-0025 STORLI Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2013-0025 STORLI Gnr. 38 i Fusa kommune Oppstarta: 05.09.2013 Avslutta: 30.12.2013 RETTSBOK Domstol: Nord- og Midhordland jordskifterett Møtedag:

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1230-2009-0008 MOSDALSBEKKEN. Gnr. 75 og 64 i Odda kommune. Oppstarta: 09.09.2009. Avslutta: 19.11.

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1230-2009-0008 MOSDALSBEKKEN. Gnr. 75 og 64 i Odda kommune. Oppstarta: 09.09.2009. Avslutta: 19.11. Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2009-0008 MOSDALSBEKKEN Gnr. 75 og 64 i Odda kommune Oppstarta: 09.09.2009 Avslutta: 19.11.2010 1230-2009-0008 MOSDALSBEKKEN GNR 75 OG 64Indre Hordaland

Detaljer

Møterom Vindelbroen i Fredrikstad rådhus. Sak nr.: 0100-2011-0051 Kjølberg søndre. Avdelingsingeniør Synnøve Kjølle. Paavo Olavi Tikkanen.

Møterom Vindelbroen i Fredrikstad rådhus. Sak nr.: 0100-2011-0051 Kjølberg søndre. Avdelingsingeniør Synnøve Kjølle. Paavo Olavi Tikkanen. JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 06.10.2011 klokka 0900. Sted: Møterom Vindelbroen i Fredrikstad rådhus. Sak nr.: 0100-2011-0051 Kjølberg søndre. Saken gjelder: Krav om grensegang etter jordskifteloven

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2010-0011 Daafjord, gnr. 7. i Karlsøy kommune. Påbegynt: 10.08.2010

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2010-0011 Daafjord, gnr. 7. i Karlsøy kommune. Påbegynt: 10.08.2010 Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2010-0011 Daafjord, gnr. 7 i Karlsøy kommune Påbegynt: 10.08.2010 Avsluttet: 05.11.2010 INKAMINASJONSMØTE Rettsmøtedag: 10.08.2010 Sted: Kommunehuset på Hansnes

Detaljer

1200-2013-0020 HAUGLAND SØNDRE

1200-2013-0020 HAUGLAND SØNDRE Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2013-0020 HAUGLAND SØNDRE Gnr. 15 i Askøy kommune Påbegynt: 07.11.2013 Avsluttet: 18.12.2013 RETTSBOK Domstol: Nord- og Midhordland jordskifterett

Detaljer

Gamle Onsøy rådhus - Møterom B i Fredrikstad. Sak nr.: 0100-2010-0006 Tvete vestre. Jordskiftedommer Sigmund Pedersen. Avd. ingeniør Morten Paulsen.

Gamle Onsøy rådhus - Møterom B i Fredrikstad. Sak nr.: 0100-2010-0006 Tvete vestre. Jordskiftedommer Sigmund Pedersen. Avd. ingeniør Morten Paulsen. JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 11.10.2010. Sted: Gamle Onsøy rådhus - Møterom B i Fredrikstad. Sak nr.: 0100-2010-0006 Tvete vestre. Saken gjelder: Krav om grensegang etter jordskifteloven 88. Rettens

Detaljer

JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING. Møterom Elingård i Fredrikstad rådhus i Fredrikstad Sak nr.: 0100-2009-0043 Viker

JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING. Møterom Elingård i Fredrikstad rådhus i Fredrikstad Sak nr.: 0100-2009-0043 Viker JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING Rettsmøtedag: 01.06.2010 Sted: Møterom Elingård i Fredrikstad rådhus i Fredrikstad Sak nr.: 0100-2009-0043 Viker Saken gjelder: Krav om grensegang etter jordskifteloven

Detaljer

Vedtak i klagesak som gjeld mindre endring av detaljreguleringsplan for Lomelde, Sogndal kommune

Vedtak i klagesak som gjeld mindre endring av detaljreguleringsplan for Lomelde, Sogndal kommune Sakshandsamar: Signe Rauboti Vår dato Vår referanse Telefon: 57643188 10.10.2014 2014/2218-423.1 E-post: fmsfsra@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 26.05.2014 Einar Myster Postboks 153 6859 SLINDE

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 15.05.2012 027/12 Bystyret 07.06.2012 065/12 K2-L12

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 15.05.2012 027/12 Bystyret 07.06.2012 065/12 K2-L12 FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 15.05.2012 027/12 Bystyret 07.06.2012 065/12 Sakshandsamar: Kjell Aage Udberg Arkiv: K2-L12 ARP-20110110, Arkivsaknr 11/1182 PLANID: 20110110.

Detaljer

Plan-id: 201307 Stord kommune

Plan-id: 201307 Stord kommune STORD KOMMUNE Planomtale med ROS- analyse for «Detaljregulering for gnr/bnr 56/295 m.fl., Tjødnåsen Stord kommune», Plan-id: 201307 Stord kommune Utarbeida av Side 1 av 59 FORORD STORD KOMMUNE På vegne

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS PR MAI 2008 1110 57/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 1122

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS PR MAI 2008 1110 57/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 1122 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 16.09.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0055/03 03/00149 POLITISK KVARTER 700 0056/03 03/01085 SFO GRUNNSKULE - VEDTEKTER 701

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0055/03 03/00149 POLITISK KVARTER 700 0056/03 03/01085 SFO GRUNNSKULE - VEDTEKTER 701 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 05.05.03 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0055/03 03/00149 POLITISK KVARTER 700

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: FORVALTNINGSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 26.03.2009 Tid: 09:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 41/09 09/1040 VAL AV NY REPRESENTANT I BALESTRAND SOKNERÅD 43/09 09/993 BETALINGSSATSAR I SKULEFRITIDSORDNINGA 2010

MØTEINNKALLING SAKLISTE 41/09 09/1040 VAL AV NY REPRESENTANT I BALESTRAND SOKNERÅD 43/09 09/993 BETALINGSSATSAR I SKULEFRITIDSORDNINGA 2010 MØTEINNKALLING Utval: Møtestad: KOMMUNESTYRET Nessane sambrukshus Møtedato: 16.12.2009 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 40/09 09/1094 MØTEPLAN

Detaljer

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer

Møtebok for Utval for drift og utvikling

Møtebok for Utval for drift og utvikling Meland kommune Møtebok for Utval for drift og utvikling Møtedato: 02.12.2014 Møtestad: Meland rådhus formannskapssal Møtetid: 16:00 20:00 Møtet vart styrt av utvalsleiar Atle Håtuft. Medlemmane var innkalla

Detaljer

Audit & Advisory September 2009. Selskapskontroll - Moster Amfi og Kyrkjehistoriske senter AS

Audit & Advisory September 2009. Selskapskontroll - Moster Amfi og Kyrkjehistoriske senter AS Audit & Advisory September 2009 Selskapskontroll - Moster Amfi og Kyrkjehistoriske senter AS Innhald 1. Bakgrunn og problemstillingar... 3 2. Kontrollkriterium... 3 2.1 Fullmakter... 3 2.2 Aksjeloven...

Detaljer

Stord kommune - Forvaltningsrevisjon av sal av kommunal eigedom

Stord kommune - Forvaltningsrevisjon av sal av kommunal eigedom Stord kommune - Forvaltningsrevisjon av sal av kommunal eigedom Audit & Advisory Juni 2010 Innhald 1. Innleiing... 5 1.1 Føremål og problemstillingar... 5 1.2 Avgrensing... 5 2. Revisjonskriterium...

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: 11/12 11/893 Søknad om bygging av landbruksveg - Baukasengvegen

MØTEINNKALLING SAKLISTE: 11/12 11/893 Søknad om bygging av landbruksveg - Baukasengvegen Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.02.2012 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er

Detaljer

Handtering av rentederivat/sal av renteopsjonar(swapsjonar) i Sykkylven kommune

Handtering av rentederivat/sal av renteopsjonar(swapsjonar) i Sykkylven kommune Revisjon Sykkylven kommune Revisjonsrapport Handtering av rentederivat/sal av renteopsjonar(swapsjonar) i Sykkylven kommune Juni 2011 Revisjon Sykkylven kommune FORORD Denne rapporten er utarbeidd etter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 28.04.2009 Tid: 08.30

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 28.04.2009 Tid: 08.30 Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 28.04.2009 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er

Detaljer

KOLLEKTIVTRANSPORT - KJØP AV BYSTASJONEN TERMINAL OG TOMTEAREAL TIL BUSSANLEGG PÅ ASKØY

KOLLEKTIVTRANSPORT - KJØP AV BYSTASJONEN TERMINAL OG TOMTEAREAL TIL BUSSANLEGG PÅ ASKØY HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 200703432-39 Arkivnr. 8211 Saksh. Vetlesand, Nils E. Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 04.12.2008 09.12.2008-10.12.2008 KOLLEKTIVTRANSPORT -

Detaljer

Møte tysdag den 24. november kl. 11.55. President: Jorunn Ringstad

Møte tysdag den 24. november kl. 11.55. President: Jorunn Ringstad 52 24. nov. 1) Revisjon av jordskifteloven o.a. og endr. i einskilde andre lover 2) Endr. i jordskifteloven m.m 1998 Møte tysdag den 24. november kl. 11.55 President: Jorunn Ringstad Dagsorden (nr. 6):

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.01.2009 Tid: 09:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Austrheim kommune KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 3. mars 2014 Stad: Kommunehuset Møterom Børilden 3. etg Kl.: 12.00 18.50 Tilstades: Solveig Hopen - leiar, Arne Kästel nestleiar

Detaljer

73/2011 Formannskap 30.08.2011 27/2011 Kommunestyret 08.09.2011

73/2011 Formannskap 30.08.2011 27/2011 Kommunestyret 08.09.2011 Miljø, Teknisk, Næring Arkivsak: 2011/408-23 Arkiv: L12 Saksbehandlar: Øyvind Sødal Dato: 19.08.2011 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 73/2011 Formannskap 30.08.2011 27/2011 Kommunestyret 08.09.2011

Detaljer