BJORØEN NORDRE,

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1200-2013-0004 BJORØEN NORDRE,"

Transkript

1 Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: BJORØEN NORDRE, Gnr. 50 i Fjell kommune Oppstarta: Avslutta:

2

3 RETTSBOK Domstol: Nord- og Midhordland jordskifterett Møtedag: Stad: Statens hus i Bergen Sak nr.: BJORØEN NORDRE, gnr. 50 Saka gjeld: Krav om grensegang etter jordskiftelova 88 Jordskiftedommar: Vidar Bergtun, som einedommar etter jordskiftelova 9 andre ledd Protokollførar: Saka er kravd av: Til handsaming: Partar: Jordskiftedommaren Olav Revheim ved advokat Torhild Matterne Skoge 1 Vurdere fremming av saka 2 Tvist om grense i sjø Eigar av gnr. 50/9, Karsten Bjarne Bjorøy Eigar av gnr. 50/9, Else Marie Bjorøy Eigar av gnr. 50/9, Eli Britt Henningsen Eigar av gnr. 50/9, Knut Bjorøy Eigar av gnr. 50/9, Atle Oddmund Bjorøy Eigar av gnr. 50/32, Olav Revheim Prosessfullmektig: Advokat Torhild Matterne Skoge, Representerer Olav Revheim Eigedomane ligg i Fjell kommune Til stades: Atle Oddmund Bjorøy også med fullmakt frå Karsten Bjorøy og Knut Bjorøy, Else Marie Bjorøy, Eli Britt Henningsen og Olav Revheim saman med advokat Torhild Matterne Skoge. Overingeniør Linda Benjaminsen var også tilstades. På spørsmål frå jordskiftedommaren hadde ingen merknader til innkallinga til møtet eller til måten retten var samansett på. Ingen kjende til noko som kunne tilseie at jordskiftedommaren er inhabil. Framlagde dokument: 1. Krav om sak for jordskifteretten frå advokatfirma Harris v/adv Torhild Matterne Skoge, datert Vedlegg 1. Rettsbok for sak Bjorøen nordre, slutta Vedlegg 2. Utsnitt av plankart Vedlegg 3. Nabovarsel til Atle Oddmund Bjorøy av inkl. kart Vedlegg 4. Brev frå advokatfirma Harris til Dig Plan AS, datert Vedlegg 5. Brev frå Dig Plan AS til Fjell kommune, datert Vedlegg 6. Brev frå advokatfirma Harris til Fylkesmannen, Justis og BJORØEN NORDRE, gnr. 50Nord- og Midhordland jordskifterett 1

4 forvaltningsavdelinga, datert Vedlegg 7. Saksdokument, komitè for plan og utvikling, datert Vedlegg 8. Oversiktskart 2. Forkynning av krav om sak, datert Innkalling til rettsmøte , datert Prosesskriv frå adv.firma Harris v/advokat Torhild Matterne Skoge, datert Vedlegg 1. To kart FjellVAR AS Vatn, avløp og renovasjon, datert Vedlegg 2. To foto Vedlegg 3. Utsnitt av skylddelingsforretning for gnr. 50 bnr. 32 av Vedlegg 4. Reguleringsplankart Vedlegg 5. Forstørrra utsnitt av reguleringsplankart 5. Prosesskriv frå adv.firm. Harris v/adv. Torhild Matterne Skoge, datert Vedlegg 1. Kopi av nabovarsel av Vedlegg 2. Kopi av søknad om tillatelse til tiltak, datert innkome Fjell kommune Vedlegg 3. Kopi av melding om vedtak av Fullmakt, datert frå Karsten Bjorøy til Atle Bjorøy 7. Fullmakt, datert frå Knut Bjorøy til Atle Bjorøy 8. Utskrift av tidevasstabell for Bjorøyhamn, datert Rettsleiaren gjekk gjennom påstandane frå partane, påstandsgrunnlaga og prova som føreligg i saka. Det vart opplyst at det var fjære sjø om kort tid og partane var samde om at det var viktig at innleiinga vart kort slik at ein fekk synfare sjøområdet på fjære sjø. Advokat Torhild Matterne Skoge framstilte saka. Partane vart formana og gav forsikring. Part Atle Bjorøy, medeigar av gbnr 50/9, forklarte seg. Synfaring: Retten saman med partane og prosessfullmektigen drog deretter ut på synfaring. Partane fekk legge fram sine påstandar og syn i saka. Det vart gjeve høve til å stille spørsmål. Det vart også føreteke djupnemålingar på fjære sjø. Området er langgrunt og det vart målt 2 meters djupne om lag 20 meter ut frå kaikanten på gbnr 50/32. Etter ein pause vart retten på ny sett i Statens hus i Bergen. Fylgjande dokument vart framlagt. 9. Påstandskart i sak Advokat Torhild Matterne Skoge og Atle Bjorøy fekk ordet til sluttinnlegg. Dei la ned påstandar som er avlagt på dok nr 9 og innteken i dom under. Forliksforhandlingar vart freista med førte ikkje fram. Advokat Torhild Matterne Skoge la fram: 10. Salæroppgåve frå advokat Torhild Matterne Skoge Dommaren erklærte forhandlingane for avslutta og tvisten teken opp til doms. Partane vart kort orientert om ankereglane. På spørsmål hadde ingen merknader til forhandlingane BJORØEN NORDRE, gnr. 50Nord- og Midhordland jordskifterett 2

5 Partane vart deretter permitert. Retten avsa deretter i medhald av jordskiftelova 17 slik dom: Tvisten i denne saka gjeld eigedomsgrensa utover i sjø mellom gbnr 50/9 og gbnr 50/32 i Fjell kommune. Eigedomsgrensa mellom dei to eigedomane vart fastsett i sak slutta den I den saka vart det inngått eit rettsforlik mellom partane. Den no omtvista del av dette rettsforliket lyder slik: " til påvist punkt der vannledning/avløpsledning går videre ut i sjø, markert med spraymaling under synfaringa, videre etter nordre kant av vannledning/avløpsledning ut i sjø så langt ut som det er privat eiendomsrett. - Det er opplyst at vannledning/avløpsledning som er synlig ligger omtrent i bein linje utover. - Jordskifteretten skal merke, innmåle og beskrive grensen, og kan avslutte saken med dommeren som enedommer uten å innkalle partene til nytt rettsmøte. - Grensen er påvist under synfaringen. " Deler av grenseskildringa i same sak lyder slik: "Grense 2 Eiendom til venstre: Gnr. 50 bnr. 32 Eiendom til høyre: Gnr. 50 bnr. 9 Punktnr Skildring Retning Avstand X-koordinat Y-koordinat 2 Umerket grensepunkt (spraymerket) , ,48 som ligger 0,26 meter fra pkt. nr. 1 i retning 390 gon, merket med skive i stein Pkt nr. 1 har koordinatene: , ,52 Grensen går videre ut i sjø etter nordre kant av etablert vann-/avløpsledning, så langt ut som det er privat eiendomsrett." Tvisten er aktualisert ut i frå at eigarane av gbnr 50/9 har framsett planar om utlegging av flytebrygge i tvisteområdet. Ut i frå djupnemålingane som vart utført på synfaringa i dag strekkjer den private eigedomsretten seg uomtvista ut til 2 meterskoten på fjære sjø. Denne vart i dag observert om lag 20 meter ut frå kaikanten på gbnr 50/32. Tvisteområdet i denne saka vert då ein smal trekant med sjøgrunn på om lag 100 m 2. Avstanden mellom dei to påstandane ute ved 2 meterskoten er om lag 6 meter, jf dok nr 9. Ut i frå dei djupnemålingane som vart utført på synfaringa, vart kravet om fastsetjing av yttergrensa trekt BJORØEN NORDRE, gnr. 50Nord- og Midhordland jordskifterett 3

6 Partane har uttalt seg om saka. Advokat Torhild Matterne Skoge, for gbnr 50/32 har i hovudsak gjort gjeldande: Denne saka er komen opp på grunn av at motparten har planlagt ei flytebrygge som etter vårt syn kjem inn på gbnr 50/9 sin sjøeigedom. Fjell kommune har bestemt at eit slikt flytebryggeanlegg ikkje kan plasserast nærare enn 4 meter frå yttergrensa til gbnr 50/32. Påvisinga av 2 meterskoten under dagens synfaring gjer at det for vår del er tilstrekkeleg å få ei avklaring på mellomgrensa i sjø mellom gbnr 50/9 og gbnr 50/32. Etter vårt syn er det ikkje påvist noko marbakke i dette området. Etter nyare rettspraksis frå Høgsterett er det heller ikkje grunnlag for å nytte midtlinjeprinsippet i dette høvet. Vi er difor av den oppfatning at Revheim sin eigedom strekkjer seg utover til tometerskota i sjø. For fastsetjinga av mellomgrensa i sjø er det rettsforliket frå 2011 som er det rettslege utgangspunktet. Grenselinja mellom dei to eigedomane er skildra i bein linje til påvist punkt, vidare etter nordre kant av leidningane. I rettsforliket er det også innteke ei presisering om at grensa går i omtrentleg bein linje. Ordlyden i forliket tilseier såleis at Revheim sin påstand i saka er rett. Bjorøy sin påstand medfører ein for stor knekk i høve til ordlyden i rettsforliket, slik vi ser det. Spørsmålet vert også kva var synleg av leidningar i 2011 då rettsforliket vart inngått. Vi syner i denne samanheng til bilete framlagt som dok nr 4 bilag 2.1. I ettertid er det utlagt ein ny leidning som går meir nordover. Den går likevel ikkje så langt nord som påstanden til motparten. Dei framlagde dokumenta som skildrar saksgangen kring utlegging av leidning i sjøen, syner at Bjorøy har måtta endra på denne som følgje av Revheim sin protest. Det går også fram av Fjellvar sitt leidningskart at leidningane går meir i tråd med Revheim sin påstand i saka. Det er såleis vårt syn at ordlyden i rettsforliket frå 2011, plasseringa av leidningane ved forliksinngåinga og bnr 9 si etterleving av avtalen, tilseier at vår påstand er rett. Det vart lagt ned slik påstand: 1. Grensa mellom gbnr 50/9 og 50/32 går som innteikna på påstandskart, jf dok nr Olav Revheim vert tilkjent sakskostnader. Atle Bjorøy, for gbnr 50/9 har i hovudsak gjort gjeldande: Vår påstand byggjer på forliket som vart inngått i Etter vårt syn er dette klart. Då det er våre røyr som er lagt ut, var det avgjerande for oss at røyrgata vart liggjande på vår eigedom. Difor er dette medteken i forliket. Vi har no planar om utlegging av flytebrygger som skal tene hyttetomter som er frådelt i området. Vi er såleis avhengige av å få klare grenser for vårt sjøområde. For oss er det også viktig å få nok plass til desse tiltaka BJORØEN NORDRE, gnr. 50Nord- og Midhordland jordskifterett 4

7 Etter vårt syn vart ikkje bnr 32 tillagt eigedom utover i sjø ved frådelinga i 1928, men me inngjekk likevel forlik om ei grense ut i sjø i Det vart lagt ned slik påstand: 1. Grensa mellom gbnr 50/9 og 50/32 går som innteikna på påstandskart, jf dok nr 9. Retten ser slik på saka: Retten er samd med partane at ein må ta utgangspunkt i forliket frå Det går her fram at grensa skal gå "etter nordre kant av vannledning/avløpsledning ut i sjø så langt ut som det er privat eiendomsrett". Slik retten oppfattar det, var det utlagt svarte trekkerøyr i dette området då rettsforliket vart inngått. I etterkant er det lagt ut to leidningar frå desse trekkerøyra og vidare utover i sjø. For retten ser det ut til at ein av desse leidningane no går litt nordom påstanden til bnr 9, medan den andre går litt sørom påstanden til bnr 32. Der er retten sitt syn at utlegginga av desse leidningane har påverka retninga på trekkerøyra slik dei framstår i dag. Dette kjem fram ved at trekkerøyra er bøygde av press frå dei utlagde leidningane. Det er retten sitt syn at ein ved fastlegging av grensa må leggje vekt på den retninga desse trekkerøyra hadde ved inngåinga av rettsforliket. Etter retten sitt syn tilsvarar dette ei retning på 64 gon. Retninga på bnr 9 sin påstand er om lag 60 gon medan retninga på bnr 32 sin påstand er om lag 71 gon. Eigar av gbnr 50/32 har synt til at det i rettsforliket står at leidning som er synleg, ligg i omtrentleg bein linje utover. Dei er av den oppfatning at dette støttar deira påstand. Retten er av den oppfatning at denne formuleringa er for uklar til at ein kan leggja avgjerande vekt på denne. Retninga på grensa fram til pkt nr 2 i sak er 79,47 gon. Det er klart at påstanden til bnr 32 er nærare denne retninga enn påstanden til bnr 9. Det er likevel retten sitt syn at retningsendringane på begge påstandane ligg innanfor det som må reknast som ei naturleg forlenging av denne eigedomsgrensa. Når det gjeld bruken av området, er det retten sitt syn at denne ikkje har vore eintydig og klar nok til at ein kan leggje avgjerande vekt på dette. I denne samanheng må ein også ta omsyn til at tvistetrekanten er forholdsvis smal og at den ligg i sjø. Retten er etter dette kome til ei løysing som ligg mellom dei to påstandane. Det er ingen av partane som har vunne saka. Sakskostnader vert såleis ikkje tilkjent etter tvistelova Retten har heller ikkje funne grunnlag for å tilkjenne sakskostnader etter reglane i tvistelova 20-3 og slutning: 1. Grensa mellom gbnr 50/9 og 50/32 går frå punkt nr 2 i sak og vidare utover i sjø i retning 64 gon så langt privat eigedomsrett går. 2. Det vert ikkje tilkjent sakskostnader i tvisten. * * * BJORØEN NORDRE, gnr. 50Nord- og Midhordland jordskifterett 5

8 På bakgrunn av dom er det utarbeidd slik utgreiing for: 1 Grenser 1.1 Grenseforklaring og målegrunnlag Grensene går i rette liner. Retninga mellom punkta er rekna ut frå koordinatane til punkta og er oppgitt i høve til nordretninga på kartet. Sirkelen er delt inn i 400 gradar. Grensene er viste på jordskiftekart med kartarkivnummer Kartet er på eitt blad i målestokk 1: Utgreiing om grensene Grense 1 mellom gnr. 50 bnr. 32 på nordre side og gnr. 50 bnr. 9 på motsett side Punkt Punkt- Retning Lengde X- Y- nr. beskrivelse (grader) (meter) koordinat koordinat umerka punkt i sak og vidare i retning 64 gon utover i sjø så lang privat eigedomsrett går (på jordskiftekartet er grensa trekt ut til om lag 2 meters djupn på fjære sjø) 2 Ymse avgjerder 2.1 Jordskiftekostnader Jordskiftekostnader og gebyr skal dekkast av partane i samsvar med jordskiftelova 74. Registreringsgebyr kr 4.300,- Partsgebyr 2 x 1548,- kr kr 3.096,- Grenselengdegebyr kr 1.204,- Sum kr 8.600,- Kostnadene er etter retten sitt skjønn fordelt mellom partane etter den nytten dei har hatt av jordskiftet, jf. jordskiftelova BJORØEN NORDRE, gnr. 50Nord- og Midhordland jordskifterett 6

9 Jordskifteretten har i samband med dette lagt til grunn ar dei to eigedomane har hatt lik nytte av å få avklara grensa utover i sjø. Jordskiftekostnadene vert etter dette fordelt slik: Gnr./bnr. Eigar skal betale kr har betalt kr skuldar kr har til gode kr 50/9 Atle Bjorøy mfl 4.300, ,- 0,- 50/32 Olav Revheim 4.300, ,- 0,- 0,- SUM 8.600, , ,- 0,- Faktura for skuldige beløp vert i eige brev sendt ut frå Domstoladministrasjonen. Betalingsfristen er påført fakturaen. Skuldig beløp som ikkje vert betalt innan denne fristen, kan tvangsinndrivast utan nærmare varsel. 2.2 Avslutting av saka Saka blir avslutta i dette møtet. 2.3 Forkynning og anke Forkynning skjer etter reglane for postforkynning. Fristen for anke er ein månad frå forkynning. Reglane om anke er lagt ved forkynninga. 2.4 Ikraftsetjing Dersom ikkje anna er særskilt bestemt, vert avgjerdene i denne saka sett i kraft frå rettskraftdato. 2.5 Matrikkelføring Jordskifteretten vil setje fram krav om matrikkelføring av saka når saka er rettskraftig. 2.6 Tinglysing Saka vil bli tinglyst på følgjande eigedomar i Fjell kommune: Gnr 50 bnr 9 og 32. Retten heva. Bergen, Rett utskrift: Vidar Bergtun ( s ) BJORØEN NORDRE, gnr. 50Nord- og Midhordland jordskifterett 7

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2014-0007 Storsletta, gnr.81 i Nordreisa kommune Påbegynt: 02.07.2014 Avsluttet: 16.02.2015 RETTSBOK Domstol: Nord-Troms jordskifterett Møtedag: 02.07.2014

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1230-2009-0009 GAVLE GNR 283. Gnr. 283 i Voss kommune. Oppstarta: 25.08.2009

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1230-2009-0009 GAVLE GNR 283. Gnr. 283 i Voss kommune. Oppstarta: 25.08.2009 Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2009-0009 GAVLE GNR 283 Gnr. 283 i Voss kommune Oppstarta: 25.08.2009 Avslutta: 02.11.2009 SAKSFØREBUANDE JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 25.08.2009

Detaljer

1200-2013-0025 STORLI

1200-2013-0025 STORLI Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2013-0025 STORLI Gnr. 38 i Fusa kommune Oppstarta: 05.09.2013 Avslutta: 30.12.2013 RETTSBOK Domstol: Nord- og Midhordland jordskifterett Møtedag:

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1230-2009-0008 MOSDALSBEKKEN. Gnr. 75 og 64 i Odda kommune. Oppstarta: 09.09.2009. Avslutta: 19.11.

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1230-2009-0008 MOSDALSBEKKEN. Gnr. 75 og 64 i Odda kommune. Oppstarta: 09.09.2009. Avslutta: 19.11. Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2009-0008 MOSDALSBEKKEN Gnr. 75 og 64 i Odda kommune Oppstarta: 09.09.2009 Avslutta: 19.11.2010 1230-2009-0008 MOSDALSBEKKEN GNR 75 OG 64Indre Hordaland

Detaljer

1200-2013-0020 HAUGLAND SØNDRE

1200-2013-0020 HAUGLAND SØNDRE Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2013-0020 HAUGLAND SØNDRE Gnr. 15 i Askøy kommune Påbegynt: 07.11.2013 Avsluttet: 18.12.2013 RETTSBOK Domstol: Nord- og Midhordland jordskifterett

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2010-0011 Daafjord, gnr. 7. i Karlsøy kommune. Påbegynt: 10.08.2010

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2010-0011 Daafjord, gnr. 7. i Karlsøy kommune. Påbegynt: 10.08.2010 Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2010-0011 Daafjord, gnr. 7 i Karlsøy kommune Påbegynt: 10.08.2010 Avsluttet: 05.11.2010 INKAMINASJONSMØTE Rettsmøtedag: 10.08.2010 Sted: Kommunehuset på Hansnes

Detaljer

Møterom Vindelbroen i Fredrikstad rådhus. Sak nr.: 0100-2011-0051 Kjølberg søndre. Avdelingsingeniør Synnøve Kjølle. Paavo Olavi Tikkanen.

Møterom Vindelbroen i Fredrikstad rådhus. Sak nr.: 0100-2011-0051 Kjølberg søndre. Avdelingsingeniør Synnøve Kjølle. Paavo Olavi Tikkanen. JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 06.10.2011 klokka 0900. Sted: Møterom Vindelbroen i Fredrikstad rådhus. Sak nr.: 0100-2011-0051 Kjølberg søndre. Saken gjelder: Krav om grensegang etter jordskifteloven

Detaljer

Gamle Onsøy rådhus - Møterom B i Fredrikstad. Sak nr.: 0100-2010-0006 Tvete vestre. Jordskiftedommer Sigmund Pedersen. Avd. ingeniør Morten Paulsen.

Gamle Onsøy rådhus - Møterom B i Fredrikstad. Sak nr.: 0100-2010-0006 Tvete vestre. Jordskiftedommer Sigmund Pedersen. Avd. ingeniør Morten Paulsen. JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 11.10.2010. Sted: Gamle Onsøy rådhus - Møterom B i Fredrikstad. Sak nr.: 0100-2010-0006 Tvete vestre. Saken gjelder: Krav om grensegang etter jordskifteloven 88. Rettens

Detaljer

JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING. Møterom Elingård i Fredrikstad rådhus i Fredrikstad Sak nr.: 0100-2009-0043 Viker

JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING. Møterom Elingård i Fredrikstad rådhus i Fredrikstad Sak nr.: 0100-2009-0043 Viker JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING Rettsmøtedag: 01.06.2010 Sted: Møterom Elingård i Fredrikstad rådhus i Fredrikstad Sak nr.: 0100-2009-0043 Viker Saken gjelder: Krav om grensegang etter jordskifteloven

Detaljer

Sunnhordland tingrett

Sunnhordland tingrett Sunnhordland tingrett År 2005 den 27 januar blei det halde rett i Sunnhordland tingrett, Stord. Dommar: Meddommarar: Sorenskrivar Knut Gramstad Sivilingeniør Johannes Sørli Sivilingeniør Olav Birger Espeland

Detaljer

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1200-2009-0031 VAAGE. Gnr. 38 i Fjell kommune. Påbegynt: 28.03.2011

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1200-2009-0031 VAAGE. Gnr. 38 i Fjell kommune. Påbegynt: 28.03.2011 Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2009-0031 VAAGE Gnr. 38 i Fjell kommune Påbegynt: 28.03.2011 Avsluttet: 28.03.2011 KJENNELSE Rettsmøtedag: 28.03.2011 Sted: Statens hus i Bergen Sak

Detaljer

Vedtak i klagesak som gjeld mindre endring av detaljreguleringsplan for Lomelde, Sogndal kommune

Vedtak i klagesak som gjeld mindre endring av detaljreguleringsplan for Lomelde, Sogndal kommune Sakshandsamar: Signe Rauboti Vår dato Vår referanse Telefon: 57643188 10.10.2014 2014/2218-423.1 E-post: fmsfsra@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 26.05.2014 Einar Myster Postboks 153 6859 SLINDE

Detaljer

Kommunestyresalen i Halden rådhus i Halden Sak nr.: 0100-2011-0071 Skolegata. Overingeniør Ellen Brandstorp. 1. Hovedforhandling i tvist

Kommunestyresalen i Halden rådhus i Halden Sak nr.: 0100-2011-0071 Skolegata. Overingeniør Ellen Brandstorp. 1. Hovedforhandling i tvist RETTSMØTE Møtedag: 23.8.2012 Sted: Kommunestyresalen i Halden rådhus i Halden Sak nr.: 0100-2011-0071 Skolegata Saken gjelder: Jordskiftedommer: Protokollfører: Krav om rettsutgreiing etter jordskifteloven

Detaljer

OSLO TINGRETT DOM OG KJENNELSE. Sagt: 16.04.2010 i Oslo tingrett, Saksnr.: 09-143503TVI-OTIR/02. Dommar: Meddommarar: Christian Schjoldager

OSLO TINGRETT DOM OG KJENNELSE. Sagt: 16.04.2010 i Oslo tingrett, Saksnr.: 09-143503TVI-OTIR/02. Dommar: Meddommarar: Christian Schjoldager OSLO TINGRETT DOM OG KJENNELSE Sagt: Saksnr.: 16.04.2010 i Oslo tingrett, 09-143503TVI-OTIR/02 Dommar: Meddommarar: Dommerfullmektig Hr direktør Merete Anita Utgård Christian Schjoldager Gyda Ulleberg

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0055/03 03/00149 POLITISK KVARTER 700 0056/03 03/01085 SFO GRUNNSKULE - VEDTEKTER 701

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0055/03 03/00149 POLITISK KVARTER 700 0056/03 03/01085 SFO GRUNNSKULE - VEDTEKTER 701 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 05.05.03 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0055/03 03/00149 POLITISK KVARTER 700

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Klage på vedtak i sak 51/13 om dispensasjon i medhald av pbl 19-2 og tiltaksløyve for sel i medhald av pbl 20-1 a).

SAKSFRAMLEGG. Klage på vedtak i sak 51/13 om dispensasjon i medhald av pbl 19-2 og tiltaksløyve for sel i medhald av pbl 20-1 a). SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Trygve Engesæter Arkiv: MTR 141/1 Arkivsaksnr.: 13/2146 Klage på vedtak i sak 51/13 om dispensasjon i medhald av pbl 19-2 og tiltaksløyve for sel i medhald av pbl 20-1 a). Rådmannen

Detaljer

Handtering av rentederivat/sal av renteopsjonar(swapsjonar) i Sykkylven kommune

Handtering av rentederivat/sal av renteopsjonar(swapsjonar) i Sykkylven kommune Revisjon Sykkylven kommune Revisjonsrapport Handtering av rentederivat/sal av renteopsjonar(swapsjonar) i Sykkylven kommune Juni 2011 Revisjon Sykkylven kommune FORORD Denne rapporten er utarbeidd etter

Detaljer

Pålegg om tilbakeføring og fastsetjing av tvangsmulkt

Pålegg om tilbakeføring og fastsetjing av tvangsmulkt FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE Sakshandsamar: Amt Etik Nordheim Vår dato Vår referanse Telefon: 57643168 01.02.2012 2009/4342-423.1 E-post fmsfaen@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 6700 MALØY

Detaljer

MØTEINNKALLING 0149/04 04/01056 21/30, DRANGE, NYBYGG NAUST - BJØRN J. LAASTAD

MØTEINNKALLING 0149/04 04/01056 21/30, DRANGE, NYBYGG NAUST - BJØRN J. LAASTAD OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Luranetunet Møtedato: 16.09.2004 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING Før møtet vert det synfaring. Bussen går frå Rådhuset kl. 11.00 Sak 04/1056 Drange

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2007-0002 Burøysund, gnr. 58. i Karlsøy kommune. Påbegynt: 01.07.2009

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2007-0002 Burøysund, gnr. 58. i Karlsøy kommune. Påbegynt: 01.07.2009 Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2007-0002 Burøysund, gnr. 58 i Karlsøy kommune Påbegynt: 01.07.2009 Avsluttet: 03.12.2010 JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING Rettsmøtedag: 01.07.2009

Detaljer

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Bystyret 02.10.2012 Sakshandsamar: Terje Heggheim Arkiv: K1-614, K3-&50 Objekt: Arkivsaknr 09/1411 KJØP AV FLORØ SJUKEHUS Kva saka gjeld: Flora kommune må ta stilling

Detaljer

NOREGS HØGSTERETT. Den 29. januar 2008 ble det av Høgsterett, med dommarane Lund, Coward, Oftedal Broch, Utgård og Øie, i skriftleg sak

NOREGS HØGSTERETT. Den 29. januar 2008 ble det av Høgsterett, med dommarane Lund, Coward, Oftedal Broch, Utgård og Øie, i skriftleg sak NOREGS HØGSTERETT Den 29. januar 2008 ble det av Høgsterett, med dommarane Lund, Coward, Oftedal Broch, Utgård og Øie, i skriftleg sak HR-2008-00183-A, (sak nr. 2007/863), sivil sak, anke, Barlindhaug

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 15.05.2012 027/12 Bystyret 07.06.2012 065/12 K2-L12

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 15.05.2012 027/12 Bystyret 07.06.2012 065/12 K2-L12 FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 15.05.2012 027/12 Bystyret 07.06.2012 065/12 Sakshandsamar: Kjell Aage Udberg Arkiv: K2-L12 ARP-20110110, Arkivsaknr 11/1182 PLANID: 20110110.

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: FORVALTNINGSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 26.03.2009 Tid: 09:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter

Detaljer

Møtebok for Utval for drift og utvikling

Møtebok for Utval for drift og utvikling Meland kommune Møtebok for Utval for drift og utvikling Møtedato: 02.12.2014 Møtestad: Meland rådhus formannskapssal Møtetid: 16:00 20:00 Møtet vart styrt av utvalsleiar Atle Håtuft. Medlemmane var innkalla

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Austrheim kommune KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 17. november 2014 Stad: Kommunehuset Møterom Børilden 3. etg Kl.: 12.00 16.15 Tilstades: Solveig Hopen - leiar, Arne Kästel

Detaljer

Vedtak i klagesak som gjeld dispensasjon til påbygg og ombygging av bustadhuset på eigedomen gbnr. 17/90 i Sogndal kommune

Vedtak i klagesak som gjeld dispensasjon til påbygg og ombygging av bustadhuset på eigedomen gbnr. 17/90 i Sogndal kommune Sakshandsamar: Astrid Terese Aam Vår dato Vår referanse Telefon: 57643185 13.11.2014 2014/2239-423.1 E-post: fmsfata@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse Dag Henning Hove Skjeldestad 6856 SOGNDAL

Detaljer