Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: OPEDAL GNR 74. Gnr. 74 i Ullensvang herad. Oppstarta:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1230-2008-0010 OPEDAL GNR 74. Gnr. 74 i Ullensvang herad. Oppstarta: 19.06.2009"

Transkript

1 Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: OPEDAL GNR 74 Gnr. 74 i Ullensvang herad Oppstarta: Avslutta:

2 SAKSFØREBUANDE JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: Stad: Heradshuset i Kinsarvik Sak nr.: OPEDAL GNR 74 Saka gjeld: Krav om sak etter jordskiftelova 2 Jordskiftedommar: Thorbjørn Svane Protokollførar: Saka er kravd av: Til handsaming: Partar: Jordskiftedommaren Torgils Opedal 1 Gjennomgang av kravet 2 Vidare framdrift i saka Eigar av gnr. 74 bnr. 1, Helge E Opedal, Opedal, 5781 LOFTHUS Eigar av gnr. 74 bnr. 9, Reidar L Opedal, Opedal, 5781 LOFTHUS Eigar av gnr. 74 bnr. 22, Erland Opedal, Opedal, 5781 LOFTHUS Eigar av gnr. 74 bnr. 22, Guro Grønsnes Opedal, Opedal, 5781 LOFTHUS Eigar av gnr. 74 bnr. 23, Alvhild Bratland, Opedal, 5781 LOFTHUS Eigar av gnr. 74 bnr. 23, Johnny Bratland, Opedal, 5781 LOFTHUS Eigar av gnr. 74 bnr. 24, Torgils Opedal, Opedal, 5781 LOFTHUS Eigedomane ligg i Ullensvang herad. Til stades: Helge E Opedal, Reidar L Opedal, Erland Opedal m/fullmakt frå Guro Grønsnes Opedal, Johnny Bratland, Torgils Opedal. Dei andre partane var lovleg innkalla, men møtte ikkje. På spørsmål hadde ingen merknader til innkallinga til møtet eller til måten retten var samansett på. Jordskiftedommaren gjorde greie for hovudreglane i domstollova Ingen kjende til noko som kunne tilseie at jordskiftedommaren var inhabil. Retten vart erklært for lovleg sett. Partslista vart gjennomgått. Jordskiftedommaren gjorde greie for at føremålet med munnleg saksførebuing er å avklare partstilhøva og å få oversyn over dei problema som ein ønskjer å få løyst. Dommaren gjorde merksam på at det ikkje blir teke realitetsavgjerder i dette møtet OPEDAL GNR 74 Indre Hordaland jordskifterett 1

3 Følgjande dokument vart framlagde: 1 Krav om sak for jordskifteretten datert Melding til partane om at jordskifteretten har motteke krav om sak, datert Innkalling til saksførebuande rettsmøte datert Fullmakt til Erland Opedal frå Guro Grønsnes Opedal, datert Dokumenta blei gjennomgått i nødvendig grad. Torgils Opedal gjorde greie for kravet. Dei andre partane fekk ordet. Jordskiftedommaren oppsummerte kort korleis saka framstår for retten. Partane har over tid drøfta etablering av eit felles vatningsanlegg som skal tene jordbruksinteressene til gardsbruka deira. Bruka er i denne samanheng vurdert til å vera omlag like store og ha ei relativ lik driftsform. Av dette har eigarane tilnærma likt behov for vatn til jordbruksdrift. Partane har fått utført boring etter vatn på gnr. 74 bnr. 23 (2 borhol) og på gnr. 74 bnr. 24 (1 borhol). Kostnader ved investeringar for anlegg som er gjennomført har medeigarane delt i 5 like partar. Vasstank/høgdebasseng, tekniske anlegg, bygg og eventuell felles vassleidning vert truleg plassert på gnr. 74 bnr. 23. Partane sine private vassleidningar vert kopla til anlegget direkte eller via felles vassleidning. Bruka må sikrast rett til å leggja vassleidning over kvarandre sine bruk og rett til adkomst for utføring av anleggsarbeid og nødvendig vedlikehald av nemnde vassleidningar. Partane er vidare samde om andelsprosent i anlegget ( 5 like andelar) og at kostnadane skal utliknast i samsvar med samme andel i laget. Frammøtte partar ynskjer å få utarbeidd bruksordningsreglar for Munken vatningsanlegg. Det vart deretter drøfta eit utkast til vedtekter for laget. Torgils Opedal vart permittert frå møtet omlag kl Den vidare framdrifta av saka vart drøfta. Det skal no utarbeidast eit nytt utkast til vedtekter for Munken vatningslag. Desse vert å sende partane med frist til å koma med innspel/merknad. Etter merknadsfrist vert det på bakgrunn av evt. merknader frå partane, vurdert om det er behov for at partane er tilstades på neste rettsmøte. Innkalling til neste møte blir send i vanleg brev med minst éi vekes varsel, jf. jordskiftelova 14. Ingen har sagt i mot at saka vert fremma som bruksordningssak etter jskl. 2 bokstav c og at jordskiftedommaren kan gjera vedtak om fremming av saka i neste rettsmøte. På spørsmål hadde ingen merknader til forhandlingane. Utskrift av rettsboka blir send til partane i vanleg brev OPEDAL GNR 74 Indre Hordaland jordskifterett 2

4 Saka blir utsett inntil vidare. Retten heva. Kinsarvik, Thorbjørn Svane jordskiftedommar OPEDAL GNR 74 Indre Hordaland jordskifterett 3

5 AVSLUTTINGSMØTE Rettsmøtedag: Stad: Jordskifterettens lokaler i Voss Sak nr.: OPEDAL GNR 74 - utsatt frå Saka gjeld: Krav om sak etter jordskiftelova 2 Jordskiftedommar: Thorbjørn Svane, som einedommar etter jordskiftelova 9 andre ledd. Protokollførar: Saka er kravd av: Til handsaming: Partar: Jordskiftedommaren Torgils Opedal 1 Fremming av saka 2 Avslutting av saka 3 Fordeling av kostnader Eigar av gnr. 74 bnr. 1, Helge E Opedal, Opedal, 5781 LOFTHUS Eigar av gnr. 74 bnr. 9, Reidar L Opedal, Opedal, 5781 LOFTHUS Eigar av gnr. 74 bnr. 22, Erland Opedal, Opedal, 5781 LOFTHUS Eigar av gnr. 74 bnr. 22, Guro Grønsnes Opedal, Opedal, 5781 LOFTHUS Eigar av gnr. 74 bnr. 23, Alvhild Bratland, Opedal, 5781 LOFTHUS Eigar av gnr. 74 bnr. 23, Johnny Bratland, Opedal, 5781 LOFTHUS Eigar av gnr. 74 bnr. 24, Torgils Opedal, Opedal, 5781 LOFTHUS Eigedomane ligg i Ullensvang herad. Til stades: Partane var ikkje innkalla og ingen av partane møtte. Jordskiftedommaren gjekk gjennom hovedreglane i domstollova og fann ikkje tilhøve som kunne gjera han ugild. Retten vart erklært for lovleg sett. Partslista vart gjennomgått. Følgjande dokument vart framlagde: 5 Brev datert frå retten til partane. 6 Brev datert frå retten til partane. Dokumenta vart gjennomgått i nødvendig grad. Saka er utsett sidan Sidan den gongen er det utarbeidd eit utkast til vedtekter datert , for Munken vatningslag. Framlegg til vedtekter, interimstyre, rettar/plikter og kostnadsfordeling vart sendt partane til uttale den med OPEDAL GNR 74 Indre Hordaland jordskifterett 4

6 uttalefrist den Det har kome inn merknad til 10 og 18 i utkastet til vedtekter. Endring som fylgje av denne merknaden er innarbeidd i vedtektene. Partane er orientert om dette i vårt brev datert Det er elles ikkje kome merknader innan fristen. Fremming av saka. Vedtak: Retten ser slik på om saka skal fremmast. Etter jordskiftelova 1 er det "Eigedomar som det er vanskeleg å nytte ut på tenleg måte etter tid og tilhøve", som kan leggjast under jordskifte. Etter 3 i lova kan jordskifte ikkje fremmast "a) dersom kostnadene og ulempene blir større enn nytten for kvar einskild eigedom". Partane er samde om etablering av eit felles vatningsanlegg som skal tene jordbruksinteressene til gardsbruka deira. Bruka må sikrast rett til å leggja vassleidning over kvarandre sine bruk og rett til adkomst for utføring av anleggsarbeid og nødvendig vedlikehald av nemnde vassleidningar. Partane er vidare samde om andelsprosent i anlegget (5 like andelar) og at kostnadane skal utliknast i samsvar med samme andel i laget. Saka er krevd som bruksordning og partane ynskjer å få utarbeidd bruksordningsreglar for Munken vatningsanlegg. Bruksordninga vil føre til at eigedomane kan nyttast ut på ein meir tenleg måte og nytten for kvar einskild eigedom vert større enn kostnadene og ulempene. Ingen har sagt i mot at saka vert fremma. Retten er derfor komen til slik slutning: I medhald av jskl. 14 vert jordskiftesak fremma i samsvar med kravet. Jordskifteretten gjorde i medhald av jordskiftelova 17a andre ledd, slikt regulerande vedtak: I denne saka er vedtekter for Munken vatningslag, interimstyre samt rettar/plikter for gnr. 74 bnr. 1, gnr. 74 bnr. 9, gnr. 74 bnr. 22, gnr. 74 bnr. 23 og gnr. 74 bnr. 24 fastsett. Forslag til vedtekter, interimstyre og rettar/plikter er sendt partane til uttale. Det er ikkje merknad til ovannemnde slik dei no er skildra under. Retten kom til slik slutning: 1. Vedtekter for Munken vatningslag vert fastset i samsvar med pkt. 1.1 nedanfor. 2. Interimstyre for Munken vatningslag vert i samsvar med pkt. 1.2 nedanfor. 3. Rettar/plikter vert fastsett i samsvar med pkt 1.3 nedanfor Vedtekter for Munken vatningslag 1. VASSANLEGGET OPEDAL GNR 74 Indre Hordaland jordskifterett 5

7 Munken vassanlegg, heretter kalla anlegget, omfattar slike installasjonar på fylgjane eigedomar: gnr. 74 bnr. 23; - 2 borhol/grunnvassbrunnar, - 1 høgdebasseng/vasstank, - teknisk anlegg/bygg og - felles vassleidning gnr. 74 bnr. 24; - 1 borhol/grunnvassbrunn og - felles vassleidning 2. FORMÅL OG ANSVAR Munken vatningslag, heretter kalla laget, har til formål å halde vedlike og sørgje for tilstrekkeleg standard på anlegget - om nødvendig ved opprusting/ ombygging. Anlegget skal på tidsmessig måte tene jordbruksinteressene innafor dekningsområdet til anlegget. Sal av vatn til andre formål skal setjast bort til eit eige driftsselskap, jf. 6 nr. 4. Laget er eit eigarlag og har delt, uavgrensa ansvar i samsvar med andelen i laget, jf. 3 (proratarisk ansvar), jf. jskl. 34 b. 3. MEDEIGARAR Følgjande eigedomar er medeigarar i anlegget med slike andelsprosentar: Gnr/bnr Eigar Andelsprosent 74/1 Helge E. Opedal 0,20 74/9 Reidar L. Opedal 0,20 74/22 Erland Opedal og Guro Grønsnes Opedal 0,20 74/23 Alvhild Bratland og Jonny Bratland 0,20 74/24 Torgils Opedal 0,20 Eigardelen fylgjer eigedomen og kan ikkje skiljast frå denne. Dersom ein eigedom blir delt og den frådelte parsellen er landbrukseigedom, har denne rett til å bli med i laget. Ny andelsfordeling blir avgjort av styret etter nytte. Som nye medeigarar kan etter søknad takast opp andre eigedomar i området og andre som laget er interesserte i å ha med. 4. MEDEIGAR SINE RETTAR OG PLIKTER Ein medeigar har rett til å ta ut vatn etter andel, jf. 3. Den enkelte medeigar kan ikkje selja vatn frå anlegget. Den enkelte medeigar har rett til å vera med i driftsselskap i høve til sin andel, jf. 3 og jskl. 34 b tredje ledd. Dersom ein eller fleire medeigarar ynskjer å etablera eit driftsselskap for sal av vatn, skal desse ha førsterett på elles like vilkår. Medeigarane har frist på tre veker til å melda frå til laget om at dei ynskjer å ta del i driftsselskapet. Fristen OPEDAL GNR 74 Indre Hordaland jordskifterett 6

8 vert rekna frå dato for skriftleg melding om vedtak om bortsetjing til eit driftsselskap, jf ARBEIDSÅR OG FORPLIKTELSE Rekneskaps- og arbeidsåret fylgjer kalenderåret. Laget blir forplikta av leiaren saman med kasseraren. 6. ÅRSMØTE 1. Konstituering Årsmøtet er laget si øvste myndigheit. Ordinært årsmøte skal haldast innan 1. mars kvart år. Berre medeigarane har rett til å delta på årsmøtet. Ein medeigar kan la seg representere ved fullmektig med skriftleg fullmakt. Årsmøtet blir kalla inn av leiaren. Det er Torgils Opedal som kallar inn til det første årsmøtet. Innkallinga skal skje skriftleg med minst to vekers varsel. Saklista skal stå i innkallinga. Årsmøtet kan ikkje gjere bindande vedtak i andre saker enn dei som er nemnde i innkallinga. Saker som ein vil ha behandla på årsmøtet, må vere innkomne til styret innan 1. februar. 2. Fleirtalsvedtak Det enkelte vedtaket på årsmøte blir gjort med vanleg fleirtal (simpelt relativt fleirtal) mellom dei frammøtte. Ved avstemning og val har kvar medeigar stemme i høve til sin part etter 3. Ved skriftleg avstemning blir blanke stemmer rekna som ikkje avgjevne stemmer. Likt stemmetal ved val blir avgjort med loddtrekning. Årsmøtet er vedtaksført når innkallinga har skjedd på lovleg måte. Fleirtalsvedtak må ikkje påføre nokon medeigar større kostnader og ulemper enn nytte. Vedtaket må heller ikkje føre med seg usakleg skilnad på rettane til fleirtalet og mindretalet. Vedtaket må ivareta fellesskapets vel og ikkje gje urimelege fordelar til fleirtalet til skade for mindretalet. Medeigar som meiner eit fleirtalsvedtak er i strid med desse vilkåra, kan bringe spørsmålet opp for rettsleg skjønn. 3. Årsmøtet skal: - Velje møteleiar. - Velje protokollførar. - Godkjenne innkalling, fullmakter og sakliste. - Velje to personar som saman med leiaren skal underskrive protokollen. - Behandle styret si årsmelding og den reviderte rekneskapen, arbeidsplan og budsjettforslag. - Behandle innkomne saker. - Velje leiar OPEDAL GNR 74 Indre Hordaland jordskifterett 7

9 - Velje så mange styremedlemer med vararepresentantar som står på val. - Velje ein revisor med vararepresentantar for eitt år. - Velje valnemnd. - Andre saker som er nemnde i innkallinga. 4. Vidare kan årsmøtet m.a.: - Delegere anna myndigheit til styret og evt. oppsynsmann. - Vedta godtgjersle for grunn til anlegget, jf Vedta godtgjersle for tillitsvalde. - Vedta opptak av nye medeigarar og dei økonomiske og formelle vilkåra for dette. - Vedta tilknytingsavgift og årsavgift. - Vedta endringar av vedtektene, jf Vedta større ombyggingar/utbetringar, evt. nyanlegg. - Vedta tilsetjing av oppsynsmann, instruks og lønsvilkår. - Vedta innkjøp av utstyr. - Vedta innbetaling av forskot. - Vedta å forsikre seg mot erstatningsansvar. - Vedta å ta opp lån. - Vedta å setja bort drifta til eit driftsselskap for sal av vatn, herunder fastsetja pris, betalingsvilkår og andre vilkår knytta til sal av vatn. - Vedta andre saker som vedkjem anlegget. Det skal førast protokoll for årsmøtet. Protokollen skal underskrivast av leiaren og to personar valde på møtet. 7. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE Ekstraordinært årsmøte skal haldast når styret eller representantar for 1/3 av andelane krev det. Frist og framgangsmåte for innkalling er den same som for vanleg årsmøte. Saklista skal stå i innkallinga. Det kan berre bli gjort vedtak i dei sakene som er nemnde i innkallinga. Det skal førast protokoll for møtet. Protokollen skal underskrivast av leiaren og to personar valde på møtet. 8. STYRET 2. Samansetjing Laget blir leia av eit styre på tre medlemer, med ein vararepresentant. Styret er vedtaksført når minst to medlemer er til stades. Når berre to styremedlemer er til stades, må vedtak vere einstemmige. Ved økonomiske avgjerder, skal kasseraren vere til stades. Styremøte skal haldast så ofte leiaren finn det nødvendig eller når minst to av styremedlemene krev det. Styret vel sjølv kasserar og sekretær mellom medlemene sine OPEDAL GNR 74 Indre Hordaland jordskifterett 8

10 Styremedlemene blir valde for to år om gongen, men likevel slik at eitt medlem (etter loddtrekning) står på val etter 1. året. Saker av mindre betydning, eller saker som må behandlast raskt (t.d. tiltak i samband med tekniske vanskar, vassfordeling o.l) kan avgjerast av leiaren åleine. Leiaren kan hindre ufornuftig bruk av anlegget ved å regulere eller stoppe køyring i kortare eller lengre tid. Slike avgjerder skal refererast i første styremøte. 2. Etter retningsliner frå årsmøtet skal styret: - Arrangere årsmøte, leggje fram årsmelding, revidert rekneskap og framlegg til budsjett og arbeidsplan for inneverande år. - Leie drifta av anlegget, setje bort arbeid, føre tilsyn med arbeid m.m. i samsvar med vedtektene, vedtak på årsmøtet og godkjent budsjett og arbeidsplan. - Setje i gang mindre arbeid som må gjerast for å hindre skade på anlegget og i den samanhengen gjere nødvendig innkjøp. - Krevje innbetaling av avgifter og vedtatt forskot. - Sørgje for ordna føring av rekneskapen og revisjon. - Tilsetje oppsyn i samsvar med årsmøtevedtak. - Sørgje for forsvarleg vedlikehald. - Nekte bruk av anlegget ved manglande betaling. - Nekte bruk av anlegget for medeigarar som ikkje rettar seg etter vedtektene og gjeldande vedtak. - Avtale særskild bruk mot særskild avgift, jf. 11, pkt Vedta å melde laget inn i aktuelle register. - Ta opp lån i samsvar med årsmøtevedtak. - Gjennomføre andre saker som årsmøtet pålegg styret. 3. Protokoll Det skal førast møteprotokoll for styremøta. Protokollen skal vere tilgjengeleg for samtlege medlemer. 9. LEIAR Leiaren i laget har ansvaret for og fullmakt til å melde laget inn i aktuelle og lovpålagde offentlege register. 10. GRUNN TIL ANLEGGET 1. Grunn Medeigarane skal stille grunn til disposisjon mot godtgjersle. 2. Godtgjersle Desse bruka skal for installasjonar, jf. 1, ha årleg godtgjersle: - Gnr. 74 bnr kr. 500,- - Gnr. 74 bnr kr. 100,- Årsmøtet kan vedta endring av årleg godtgjersle. Ved framtidige utvidingar/utbetringar av anlegget skal krav om godtgjersle etter 10.1 setjast fram for styret innan 2 - to - månader etter at arbeidet er ferdig. Styret legg dette fram som sak for årsmøtet OPEDAL GNR 74 Indre Hordaland jordskifterett 9

11 3. Varsel Styret er pliktig til å varsle aktuelle grunneigarar i rimeleg tid før arbeid nemnt ovanfor, blir sett i gang. 11. AVGIFT (ÅRS- OG TILKNYTINGSAVGIFT) 1. Årsavgift Avgifta gjeld for kalenderår. 2. Tilknytningsavgift Tilknytingsavgifta er ei eingongsavgift og gjev ingen andel i anlegget. 3. Særskilt avgift Særskild bruk av anlegget kan avtalast mot særleg avgift og på særlege vilkår. 12. BRUK AV ANLEGGET Bruk må ikkje skje når det kan vere fare for skade på anlegget. Det er forbode å nytta anlegget utanom vekstsesongen. 13. ANSVAR FOR SKADAR Alle som brukar anlegget og som ikkje held seg til vedtektene eller rettar seg etter pålegg frå styret, er sjølve ansvarlege for skadar dei slik påfører anlegget. Dersom skadar ikkje blir tilfredsstillande utbetra, kan styret få utført utbetringa for medeigaren/brukaren si rekning. 14. OVER - OG UNDERSKOT Underskot må dekkjast av medeigarane og utliknast i samsvar med partshøvet i laget - jf. 3. Event. overskot skal gå til drift av laget. Overskot ved sal av vatn skal fordelast og utbetalast til medeigarane i samsvar med andel i laget, jf INVESTERINGAR/VEDLIKEHALD Anleggskostnadene, vedlikehaldskostnader og kostnader med andre vedtatte investeringar, skal utliknast på medeigarane i forhold til andelen i anlegget og krevjast inn forskottsvis. Vedtak om utlikning må ikkje påføre nokon medeigar større kostnader og ulemper enn nytte. 16. UTMELDING Det er ikkje høve til å melde seg ut av laget. Medeigarar som er opptekne etter 3 siste avsnitt kan likevel melde seg ut. Dei har i tilfelle ikkje krav på å få att betaling for andel eller del av laget sin formue. 17. ENDRINGAR OPEDAL GNR 74 Indre Hordaland jordskifterett 10

12 For å endre desse bruksordningsreglane krevst 2/3 fleirtal av medeigarane, rekna etter andel, jf. 3. Vedtektsendring kan ikkje skje før 3 år etter at denne saka er rettskraftig med mindre det blir vedtatt einstemmig. Unntak er 2, 16, 17 og 18 som ikkje kan endrast. Endring av 3 kan berre gjerast ved vesentleg omlegging eller forlenging av anlegget, bygging eller opptak av nye anlegg og andre forhold som i vesentleg grad endrar føresetnadene for kostnadsfordelinga. Endringa skal i tilfelle vere i forhold til nytteverdien etter omlegginga. Dersom det ikkje blir semje om fordelinga, kan spørsmålet bringast inn for jordskifteretten. 18. OPPLØYSING Oppløysing av laget kan berre skje ved nytt jordskifte og fyrst etter 10 år, jf. jskl. 4. Medeigar etter 3 kan kreve jordskifte, jf. jskl Interimsstyre Følgjande utgjer interimsstyre for Munken vatningslag fram til første årsmøte: - Jonny Bratland - Helge E. Opedal - Torgils Opedal Interimstyret konstituerer seg sjølv på første styremøte. Jonny Bratland kallar inn til første styremøte. 1.3 Rettar/plikter Rettar/plikter som tidlegare er etablert står ved lag. Gnr. 74 bnr. 1 Desse bruka har rett til å ha privat vassleiding over gnr. 74 bnr. 1 for tilknyting til Munken vassanlegg samt rett til adkomst for utføring av anleggsarbeid og nødvendig vedlikehald av denne vassleidningen: Gnr. 74 bnr. 9, gnr. 74 bnr. 22, gnr. 74 bnr. 23, gnr. 74 bnr. 24. Gnr. 74 bnr. 9 Desse bruka har rett til å ha privat vassleiding over gnr. 74 bnr. 9 for tilknyting til Munken vassanlegg samt rett til adkomst for utføring av anleggsarbeid og nødvendig vedlikehald av denne vassleidningen: Gnr. 74 bnr. 1, gnr. 74 bnr. 22, gnr. 74 bnr. 23, gnr. 74 bnr. 24. Gnr. 74 bnr. 22 Desse bruka har rett til å ha privat vassleiding over gnr. 74 bnr. 22 for tilknyting til Munken vassanlegg samt rett til adkomst for utføring av anleggsarbeid og nødvendig vedlikehald av denne vassleidningen: Gnr. 74 bnr. 1, gnr. 74 bnr. 9, gnr. 74 bnr. 23, gnr. 74 bnr. 24. Gnr. 74 bnr. 23 Desse bruka har rett til å ha privat vassleiding over gnr. 74 bnr. 23 for tilknyting til Munken vassanlegg samt rett til adkomst for utføring av anleggsarbeid og nødvendig vedlikehald av denne vassleidningen: OPEDAL GNR 74 Indre Hordaland jordskifterett 11

13 Gnr. 74 bnr. 1, gnr. 74 bnr. 9, gnr. 74 bnr. 22, gnr. 74 bnr. 24. Gnr. 74 bnr. 24 Desse bruka har rett til å ha privat vassleiding over gnr. 74 bnr. 24 for tilknyting til Munken vassanlegg samt rett til adkomst for utføring av anleggsarbeid og nødvendig vedlikehald av denne vassleidningen: Gnr. 74 bnr. 1, gnr. 74 bnr. 9, gnr. 74 bnr. 22, gnr. 74 bnr Kostnader med denne saka: Jordskiftekostnader og gebyr skal dekkast av partane i samsvar med jordskiftelova 74. På denne bakgrunnen blir kostnadene slik: Registreringsgebyr kr Partsgebyr 5 x 1.5 x kr kr Sum kr Partane har fått høve til å uttale seg om fordelinga av kostnadene. Kostnadene er etter retten sitt skjønn fordelt mellom partane etter den nytten dei har hatt av jordskiftet, jf. jordskiftelova 76. Jordskifteretten sitt syn er at eigardelen i anlegget gir best uttrykk for den nytten den enkelte parten har av saka. Retten meiner av dette at ved fordeling av sakskostnader skal eigardelen i anlegget som er fastlagt leggjast til grunn, jf. vedtektene 3. Retten set opp denne fordelinga av kostnadene: Gnr./bnr. Eigar skal betale kr har betalt kr skuldar kr har til gode kr 74/1 Helge E. Opedal /9 Reidar L. Opedal /22 Erland Opedal /23 Alvhild og Jonny Bratland /24 Torgils Opedal SUM Dei pålagde beløpa forfell til betaling 15 dager frå forkynningsdatoen. 3. Forkynning Forkynning skjer etter reglane for postforkynning. 4. Ikraftsetting Dersom ikkje anna er særskilt bestemt, skal avgjerdene gitt i denne saka setjast i kraft ein månad etter at saka er rettskraftig. 5. Avslutning av saka - anke OPEDAL GNR 74 Indre Hordaland jordskifterett 12

14 Saka blir avslutta i dette møtet. Fristen for anke er éin månad rekna frå forkynningsdatoen. Reglane om anke og kjæremål følgjer forkynninga. 6. Tinglysing Denne saka blir tinglyst på gnr. 74 bnr. 1, gnr. 74 bnr. 9, gnr. 74 bnr. 22, gnr. 74 bnr. 23, gnr. 74 bnr. 24 i Ullensvang herad. Saka slutt. Retten heva. Voss, Thorbjørn Svane jordskiftedommar OPEDAL GNR 74 Indre Hordaland jordskifterett 13

VEDTEKTER FOR. Beitelaget Hømrobekken Tøsobekken

VEDTEKTER FOR. Beitelaget Hømrobekken Tøsobekken VEDTEKTER FOR Beitelaget Hømrobekken Tøsobekken 1. BEITELAGET HØMROBEKKEN- TØSOBEKKEN Beitelaget Hømrobekken- Tøsobekken, nedanfor kalla laget, er eit organisert fellesskap mellom beiterettshavarar under

Detaljer

VEDTEKTER for Lusetermorkje beitelag

VEDTEKTER for Lusetermorkje beitelag VEDTEKTER for Lusetermorkje beitelag 1 LUSETERMORKJE BEITELAG Lusetermorkje beitelag, nedanfor kalla laget, er eit organisert fellesskap mellom beiterettshavarane og grunneigarane i Lusetermorkje. Som

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: KRÅKEVIK-verdsetting. Gnr. 67 i Ullensvang herad. Oppstarta:

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: KRÅKEVIK-verdsetting. Gnr. 67 i Ullensvang herad. Oppstarta: Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2009-0002 KRÅKEVIK-verdsetting Gnr. 67 i Ullensvang herad Oppstarta: 25.03.2010 Avslutta: 04.06.2010 JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 25.03.2010 Stad:

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: GJERSTAD. Gnr. 24 i Voss kommune. Oppstarta:

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: GJERSTAD. Gnr. 24 i Voss kommune. Oppstarta: Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2013-0012 GJERSTAD Gnr. 24 i Voss kommune Oppstarta: 11.10.2013 Avslutta: 09.12.2013 RETTSBOK Domstol: Indre Hordaland jordskifterett. Møtedag: 11.10.2013.

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: RINGØY. Gnr. 132 i Ullensvang herad. Oppstarta:

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: RINGØY. Gnr. 132 i Ullensvang herad. Oppstarta: Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2010-0014 RINGØY Gnr. 132 i Ullensvang herad Oppstarta: 30.03.2011 Avslutta: 31.03.2011 JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVUDFORHANDLING Rettsmøtedag: 30.03.2011

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: MYRLAND Gnr. 273 og 272 i Voss kommune. Oppstarta:

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: MYRLAND Gnr. 273 og 272 i Voss kommune. Oppstarta: Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2010-0011 MYRLAND Gnr. 273 og 272 i Voss kommune Oppstarta: 29.06.2010 Avslutta: 09.08.2010 JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 29.06.2010 Stad: Jordskifterettens

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1230-2012-0002 TRÅ. Gnr. 55 m.fl. i Voss kommune. Oppstarta: 22.08.2012

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1230-2012-0002 TRÅ. Gnr. 55 m.fl. i Voss kommune. Oppstarta: 22.08.2012 Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2012-0002 TRÅ Gnr. 55 m.fl. i Voss kommune Oppstarta: 22.08.2012 Avslutta: 12.10.2012 JORDSKIFTERETTSMØTE Møtedag: 22.08.2012. Stad: Jordskifterettens

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: VETE Gnr. 10 i Voss kommune. Oppstarta:

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: VETE Gnr. 10 i Voss kommune. Oppstarta: Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2013-0013 VETE Gnr. 10 i Voss kommune Oppstarta: 04.09.2013 Avslutta: 25.10.2013 RETTSBOK Domstol: Indre Hordaland jordskifterett. Møtedag: 04.09.2013.

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: VESTRHEIM GNR 57. Gnr. 57 i Ulvik herad. Oppstarta:

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: VESTRHEIM GNR 57. Gnr. 57 i Ulvik herad. Oppstarta: Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2006-0004 VESTRHEIM GNR 57 Gnr. 57 i Ulvik herad Oppstarta: 15.04.2009 Avslutta: 20.05.2009 JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 15.04.2009 Stad: Heradshuset

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: DUGSTAD veglag GNR 85. Gnr. 85 i Voss kommune. Oppstarta:

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: DUGSTAD veglag GNR 85. Gnr. 85 i Voss kommune. Oppstarta: Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2008-0018 DUGSTAD veglag GNR 85 Gnr. 85 i Voss kommune Oppstarta: 13.03.2009 Avslutta: 05.11.2009 1230-2008-0018 DUGSTAD veglag GNR 85Indre Hordaland jordskifterett

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: OSA. Gnr. 37 i Ulvik herad. Oppstarta:

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: OSA. Gnr. 37 i Ulvik herad. Oppstarta: Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2013-0022 OSA Gnr. 37 i Ulvik herad Oppstarta: 19.02.2015 Avslutta: 13.04.2015 RETTSBOK Domstol: Indre Hordaland jordskifterett. Møtedag: 19.02.2015. Stad:

Detaljer

VEDTEKTER FOR FITJAR FJELLSAMEIGE

VEDTEKTER FOR FITJAR FJELLSAMEIGE VEDTEKTER FOR FITJAR FJELLSAMEIGE 1. FITJAR FJELLSAMEIGE Fitjar fjellsameige, organisasjonsnummer 887 878 412, nedanfor kalla sameiget og/eller laget, er eit organisert fellesskap mellom sameigarar i Fitjarfjellet.

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: FLISRAM. Gnr. 267 i Voss kommune. Oppstarta:

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: FLISRAM. Gnr. 267 i Voss kommune. Oppstarta: Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2014-0016 FLISRAM Gnr. 267 i Voss kommune Oppstarta: 12.06.2015 Avslutta: 18.08.2015 RETTSBOK Domstol: Indre Hordaland jordskifterett. Møtedag: 12.06.2015.

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: TYSSENVEGEN. Gnr. 353 m.fl. i Voss kommune. Oppstarta:

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: TYSSENVEGEN. Gnr. 353 m.fl. i Voss kommune. Oppstarta: Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2013-0010 TYSSENVEGEN Gnr. 353 m.fl. i Voss kommune Oppstarta: 25.10.2013 Avslutta: 25.10.2013 RETTSBOK Domstol: Indre Hordaland jordskifterett Møtedag:

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: RASDAL. Gnr. 409 i Voss kommune. Oppstarta:

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: RASDAL. Gnr. 409 i Voss kommune. Oppstarta: Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2010-0002 RASDAL Gnr. 409 i Voss kommune Oppstarta: 25.08.2010 Avslutta: 17.09.2010 JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVUDFORHANDLING Rettsmøtedag: 25.08.2010 Stad:

Detaljer

Kap 1 Innleiande fastsettingar

Kap 1 Innleiande fastsettingar Kap 1 Innleiande fastsettingar 1-1 Organisasjon og virkeområde Namnet til klubben er Kvam Hundeklubb, og vert forkorta til KHK. Klubben er sjølvstendig rettssubjekt og er å rekna som eiga juridisk eining.

Detaljer

Vedtekter KINSARVIK BÅTLAG VEDTEKTER. Vedtekne på årsmøtet 21. april 2016, gjeldande straks. 1 Namn og føremål

Vedtekter KINSARVIK BÅTLAG VEDTEKTER. Vedtekne på årsmøtet 21. april 2016, gjeldande straks. 1 Namn og føremål Vedtekter KINSARVIK BÅTLAG VEDTEKTER Vedtekne på årsmøtet 21. april 2016, gjeldande straks. 1 Namn og føremål Namnet til Båtlaget er: Kinsarvik Båtlag Kinsarvik Båtlag sitt føremål er å samla båtinteresserte

Detaljer

Jordskiftedommaren. 1 Avslutting av saka 2 Fordeling av kostnader

Jordskiftedommaren. 1 Avslutting av saka 2 Fordeling av kostnader AVSLUTTINGSMØTE Rettsmøtedag: 07.01.2010 Stad: Statens hus i Bergen Sak nr.: 1200-2009-0001 HØLLAND, gnr. 11 Saka gjeld: Krav om grensegang etter jordskiftelova 88 Jordskiftedommar: Vidar Bergtun, som

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: HÆVE-grenseoppm. GNR 21. Gnr. 21 m.fl. i Voss kommune. Oppstarta:

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: HÆVE-grenseoppm. GNR 21. Gnr. 21 m.fl. i Voss kommune. Oppstarta: Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2009-0003 HÆVE-grenseoppm. GNR 21 Gnr. 21 m.fl. i Voss kommune Oppstarta: 02.06.2009 Avslutta: 10.08.2009 JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 10.08.2009

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1230-2009-0009 GAVLE GNR 283. Gnr. 283 i Voss kommune. Oppstarta: 25.08.2009

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1230-2009-0009 GAVLE GNR 283. Gnr. 283 i Voss kommune. Oppstarta: 25.08.2009 Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2009-0009 GAVLE GNR 283 Gnr. 283 i Voss kommune Oppstarta: 25.08.2009 Avslutta: 02.11.2009 SAKSFØREBUANDE JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 25.08.2009

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1230-2010-0004 HAUSO-oppm. Gnr. 98 i Ullensvang herad. Oppstarta: 13.09.2010

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1230-2010-0004 HAUSO-oppm. Gnr. 98 i Ullensvang herad. Oppstarta: 13.09.2010 Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2010-0004 HAUSO-oppm. Gnr. 98 i Ullensvang herad Oppstarta: 13.09.2010 Avslutta: 13.09.2010 JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 13.09.2010 Stad: Jordskifterettens

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: Stalheim. Gnr. 332 Rettsutgreiing i VOSS kommune. Oppstarta:

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: Stalheim. Gnr. 332 Rettsutgreiing i VOSS kommune. Oppstarta: Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2007-0018 Stalheim Gnr. 332 Rettsutgreiing i VOSS kommune Oppstarta: 02.04.2009 Avslutta: 02.04.2009 Rettsmøtedag: 02.04.2009. Stad: Lokala til Indre Hordaland

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: SUNDVE. Gnr. 282, 263 i Voss kommune. Oppstarta:

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: SUNDVE. Gnr. 282, 263 i Voss kommune. Oppstarta: Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2009-0015 SUNDVE Gnr. 282, 263 i Voss kommune Oppstarta: 27.01.2010 Avslutta: 26.03.2010 JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 27.01.2010 Stad: Jordskifterettens

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1230-2010-0012 MUGÅSELVA. Gnr. 385 m.fl. i Voss kommune. Oppstarta: 23.03.2012

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1230-2010-0012 MUGÅSELVA. Gnr. 385 m.fl. i Voss kommune. Oppstarta: 23.03.2012 Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2010-0012 MUGÅSELVA Gnr. 385 m.fl. i Voss kommune Oppstarta: 23.03.2012 Avslutta: 13.12.2012 JORDSKIFTERETTSMØTE Møtedag: 23.03.2012. Stad: Jordskifterettens

Detaljer

Vedtekter for. Syndinfjellet grunneigarlag. Fylgjande eigedomar er pr. dato medeigarar i laget og har slike andelar:

Vedtekter for. Syndinfjellet grunneigarlag. Fylgjande eigedomar er pr. dato medeigarar i laget og har slike andelar: I Vedtekter Vedtekter for Syndinfjellet grunneigarlag 1. SYNDINFJELLET GRUNNEIGARLAG Syndinfjellet grunneigarlag, nedanfor kalla laget, er eit organisert fellesskap mellom eigarar av eigedomar under gnr.

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: SKJERVHEIMSSTØLEN. Gnr. 278, 279 i Voss kommune. Oppstarta:

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: SKJERVHEIMSSTØLEN. Gnr. 278, 279 i Voss kommune. Oppstarta: Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2014-0013 SKJERVHEIMSSTØLEN Gnr. 278, 279 i Voss kommune Oppstarta: 05.11.2015 Avslutta: 05.11.2015 Rettsbok - VEDTAK Domstol: Indre Hordaland jordskifterett

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: STALHEIM. Gnr. 332 i Voss kommune. Oppstarta:

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: STALHEIM. Gnr. 332 i Voss kommune. Oppstarta: Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2011-0010 STALHEIM Gnr. 332 i Voss kommune Oppstarta: 26.06.2012 Avslutta: 12.12.2012 SAKSFØREBUANDE JORDSKIFTERETTSMØTE Møtedag: 26.06.2012. Stad: Jordskifterettens

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: SYSE. Gnr. 51 i Ulvik herad. Oppstarta:

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: SYSE. Gnr. 51 i Ulvik herad. Oppstarta: Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2013-0014 SYSE Gnr. 51 i Ulvik herad Oppstarta: 11.03.2014 Avslutta: 02.07.2014 RETTSBOK Domstol: Indre Hordaland jordskifterett. Møtedag: 11.03.2014.

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: Grimastad. Gnr. 243 i Voss kommune. Oppstarta:

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: Grimastad. Gnr. 243 i Voss kommune. Oppstarta: Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2015-0012 Grimastad Gnr. 243 i Voss kommune Oppstarta: 22.05.2015 Avslutta: 09.06.2015 RETTSMEKLING Rettsmøtedag: 22.05.2015. Stad: Ved tunet til gnr.

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: Haugen. Gnr. 12 i Jondal kommune. Oppstarta:

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: Haugen. Gnr. 12 i Jondal kommune. Oppstarta: Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2014-0017 Haugen Gnr. 12 i Jondal kommune Oppstarta: 13.04.2015 Avslutta: 04.05.2015 RETTSMEKLING Rettsmøtedag: 13.04.2015. Stad: Ved tunet til gnr. 12

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: Hesthamar. Gnr. 110 i Ullensvang herad. Oppstarta:

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: Hesthamar. Gnr. 110 i Ullensvang herad. Oppstarta: Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2014-0002 Hesthamar Gnr. 110 i Ullensvang herad Oppstarta: 01.12.2014 Avslutta: 06.01.2015 RETTSMEKLING Rettsmøtedag: 01.12.2014. Stad: Ved tunet til gnr.

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1230-2007-0009 Ulvund. Gnr. 265 i Voss kommune. Oppstarta: 30.09.2008

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1230-2007-0009 Ulvund. Gnr. 265 i Voss kommune. Oppstarta: 30.09.2008 Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2007-0009 Ulvund Gnr. 265 i Voss kommune Oppstarta: 30.09.2008 Avslutta: 28.05.2009 JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 30.09.2008. Stad: Sambygg i Vinje

Detaljer

Vedtekter for Lærdal båteigarlag

Vedtekter for Lærdal båteigarlag Vedtekter for Lærdal båteigarlag Nye,reviderte vedtekter gjeld frå 13. mars 2012. Dei vart vedtekne av årsmøtet 2012 same dato. Desse erstattar vedtektene for Lærdal båteigarlag frå skipingsdatoen 17.

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: JONSTØL. Gnr. 129 m.fl. i Voss kommune. Oppstarta:

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: JONSTØL. Gnr. 129 m.fl. i Voss kommune. Oppstarta: Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2011-0007 JONSTØL Gnr. 129 m.fl. i Voss kommune Oppstarta: 02.09.2011 Avslutta: 25.10.2011 JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 02.09.2011. Stad: Jordskifterettens

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: HAGA Gnr. 70 i Ulvik herad. Oppstarta:

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: HAGA Gnr. 70 i Ulvik herad. Oppstarta: Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2013-0015 HAGA Gnr. 70 i Ulvik herad Oppstarta: 09.07.2014 Avslutta: 09.07.2014 RETTSBOK Domstol: Indre Hordaland jordskifterett. Møtedag: 09.07.2014.

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: FINNE. Gnr. 43 m.fl. i Voss kommune. Oppstarta:

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: FINNE. Gnr. 43 m.fl. i Voss kommune. Oppstarta: Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2008-0022 FINNE Gnr. 43 m.fl. i Voss kommune Oppstarta: 05.05.2010 Avslutta: 12.10.2010 JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 05.05.2010 Stad: Jordskifterettens

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1230-2011-0015 Øvre FOLKEDAL. Gnr. 129 i Granvin herad. Oppstarta: 27.08.2014

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1230-2011-0015 Øvre FOLKEDAL. Gnr. 129 i Granvin herad. Oppstarta: 27.08.2014 Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2011-0015 Øvre FOLKEDAL Gnr. 129 i Granvin herad Oppstarta: 27.08.2014 Avslutta: 03.07.2015 RETTSBOK Domstol: Indre Hordaland jordskifterett. Møtedag:

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2000-0011 OPHEIM gnr 3 Gnr. 3 i Voss kommune Oppstarta: 26.05.2009 Avslutta: 11.12.2013 Saka trekt 1230-2000-0011 Opheim Indre Hordaland jordskifterett

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKJØRSAND OG FUSA VASSVERK SA

VEDTEKTER FOR SKJØRSAND OG FUSA VASSVERK SA VEDTEKTER FOR SKJØRSAND OG FUSA VASSVERK SA 1 Selskapsform og namn Skjørsand og Fusa vassverk SA er eit samvirkeføretak organisert etter lov av 29.06.2007 om samvirkeføretak. Medlemmene har ikkje ansvar

Detaljer

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: Skraamestø, gnr. 37. Gnr. 37 i Askøy kommune. Oppstarta:

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: Skraamestø, gnr. 37. Gnr. 37 i Askøy kommune. Oppstarta: Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2013-0024 Skraamestø, gnr. 37 Gnr. 37 i Askøy kommune Oppstarta: 31.10.2013 Avslutta: 15.11.2013 RETTSMØTE Møtedag: 31.10.2013 Stad: Bekkeneset i

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: GJERNES. Gnr. 196 i Voss kommune. Oppstarta:

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: GJERNES. Gnr. 196 i Voss kommune. Oppstarta: Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2011-0017 GJERNES Gnr. 196 i Voss kommune Oppstarta: 25.10.2011 Avslutta: 29.12.2011 JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 25.10.2011. Stad: Jordskifterettens

Detaljer

VEDTEKTER FOR VOLDA SMÅBÅTLAG

VEDTEKTER FOR VOLDA SMÅBÅTLAG VEDTEKTER FOR VOLDA SMÅBÅTLAG Justert av årsmøtet 25. februar 2004 ( 11), 1. mars 2006 ( 11), 4. mars 2008 ( 10), 3. mars 2009 ( 10), 3. mars 2010 ( 12A), 23. februar 2011 ( 11 4. avsnitt) 1 1 Formål Volda

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: FOLKEDAL-grense. Gnr. 129 m.fl. i Granvin herad. Oppstarta:

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: FOLKEDAL-grense. Gnr. 129 m.fl. i Granvin herad. Oppstarta: Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2011-0014 FOLKEDAL-grense Gnr. 129 m.fl. i Granvin herad Oppstarta: 29.05.2013 Avslutta: 10.07.2014 SAKSFØREBUANDE JORDSKIFTERETTSMØTE Møtedag: 29.05.2013.

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: SKORVE. Gnr. 385 i Voss kommune. Oppstarta:

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: SKORVE. Gnr. 385 i Voss kommune. Oppstarta: Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2013-0017 SKORVE Gnr. 385 i Voss kommune Oppstarta: 09.04.2014 Avslutta: 09.04.2014 ORDSKURD Domstol: Indre Hordaland jordskifterett. Møtedag: 09.04.2014.

Detaljer

for NORDTVEIT VASSVERK SA

for NORDTVEIT VASSVERK SA VEDTEKTER Rev.1 for NORDTVEIT VASSVERK SA Organisasjonsnr.: 970548637 Gjeldene fra 01.01.2013 1. Selskapsform og forretningsstad Nordtveit Vassverk SA, i desse vedtekter kalt NV, er eit samvirkeføretak

Detaljer

Selskapsavtale for Setesdalsmuseet Eigedom IKS 1 Selskapet sitt namn

Selskapsavtale for Setesdalsmuseet Eigedom IKS 1 Selskapet sitt namn Selskapsavtale for Setesdalsmuseet Eigedom IKS 1 Selskapet sitt namn Selskapet sitt namn er Setesdalsmuseet Eigedom IKS 2 Deltakarar og ansvar Selskapet er eit interkommunalt selskap, stifta i medhald

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

Vedtekter for Fusa Kraftlag

Vedtekter for Fusa Kraftlag - 1 - Vedtekter for Fusa Kraftlag Gjeldane frå 01.01.2011 1 Namn Føretaket sitt namn er Fusa Kraftlag SA. 2 Føremål. Fusa Kraftlag SA er eit ålmennyttig samvirke med skiftande medlemstal og kapital. Føremålet

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: GROADALEN. Gnr. 141, 142 i Voss kommune. Oppstarta:

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: GROADALEN. Gnr. 141, 142 i Voss kommune. Oppstarta: Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2010-0008 GROADALEN Gnr. 141, 142 i Voss kommune Oppstarta: 30.09.2010 Avslutta: 16.12.2010 JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 30.09.2010 Stad: Jordskifterettens

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1230-2010-0010 HILDESTVEIT. Gnr. 164 i Voss kommune. Oppstarta: 24.09.2010

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1230-2010-0010 HILDESTVEIT. Gnr. 164 i Voss kommune. Oppstarta: 24.09.2010 Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2010-0010 HILDESTVEIT Gnr. 164 i Voss kommune Oppstarta: 24.09.2010 Avslutta: 24.11.2010 I NKAMINASJONSMØTE Rettsmøtedag: 24.09.2010 Stad: Jordskifteretten

Detaljer

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: Hammersland. Gnr. 45 i Sund kommune. Oppstarta:

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: Hammersland. Gnr. 45 i Sund kommune. Oppstarta: Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2013-0041 Hammersland Gnr. 45 i Sund kommune Oppstarta: 03.12.2013 Avslutta: 04.12.2013 RETTSMØTE Møtedag: 03.12.2013 Stad: Hammersland i Sund kommune

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: FLATEKVÅL GNR 61. Gnr. 61 i Voss kommune. Oppstarta:

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: FLATEKVÅL GNR 61. Gnr. 61 i Voss kommune. Oppstarta: Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2009-0007 FLATEKVÅL GNR 61 Gnr. 61 i Voss kommune Oppstarta: 01.07.2009 Avslutta: 11.11.2009 SAKSFØREBUANDE JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 01.07.2009

Detaljer

STORD IDRETTSLAG. STORD IDETTSLAG LOVHEFTE LAGSNAMN 1 FØREMÅL 2 ORGANISATORISK TILKNYTING. Revisjon. 2009

STORD IDRETTSLAG. STORD IDETTSLAG LOVHEFTE LAGSNAMN 1 FØREMÅL 2 ORGANISATORISK TILKNYTING. Revisjon. 2009 Revisjon. 2009 LAGSNAMN Laget sitt fulle namn er Stord Idrettslag (Forkorta til S.I.L) 1 FØREMÅL LOVHEFTE FOR Laget er sjølveigande og firttståande med berre personlege medlemmer. Laget sitt føremål er

Detaljer

RAMBJØR

RAMBJØR Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2015-0001 RAMBJØR Gnr. 2 i Masfjorden kommune Oppstarta: 06.02.2015 Avslutta: 06.02.2015 Orskurd Domstol: Indre Hordaland jordskifterett. Dato: 06.02.2015.

Detaljer

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG INNHALD: DEL I Lover for Norsk Bonde og Småbrukarlag side 1 DEL II Mønsterlover for lokallag av Norsk Bonde og Småbrukarlag side 6 DEL III Mønsterlover for fylkeslag

Detaljer

VEDTEKTER FOR. SANDE NORD STORVALD (ajourført )

VEDTEKTER FOR. SANDE NORD STORVALD (ajourført ) VEDTEKTER FOR SANDE NORD STORVALD (ajourført 07.04.2008) 1 Sande Nord storvald Sande Nord storvald er ein samanslutning av rettshavarar innafor område som går fram av paragraf 3. Medlemmane har avgrensa

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: ØVSTHUS gnr 141. Gnr. 141 i Voss kommune. Oppstarta:

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: ØVSTHUS gnr 141. Gnr. 141 i Voss kommune. Oppstarta: Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2015-0017 ØVSTHUS gnr 141 Gnr. 141 i Voss kommune Oppstarta: 09.10.2015 Avslutta: 07.12.2015 RETTSBOK Domstol: Indre Hordaland jordskifterett. Møtedag:

Detaljer

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: GJEITANGER Gnr. 31 i Fjell kommune. Oppstarta:

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: GJEITANGER Gnr. 31 i Fjell kommune. Oppstarta: Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2007-0012 GJEITANGER Gnr. 31 i Fjell kommune Oppstarta: 12.05.2009 Avslutta: 12.05.2009 JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVUDFORHANDLING Rettsmøtedag: 12.05.2009

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: HÅHEIM. Gnr. 46 m.fl. i Ulvik herad. Oppstarta:

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: HÅHEIM. Gnr. 46 m.fl. i Ulvik herad. Oppstarta: Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2011-0013 HÅHEIM Gnr. 46 m.fl. i Ulvik herad Oppstarta: 26.10.2012 Avslutta: 07.06.2013 SAKSFØREBUANDE JORDSKIFTERETTSMØTE Møtedag: 26.10.2012. Stad: Heradshuset

Detaljer

5 Overdragelse av andeler Det er ikkje høve til å overdra andeler til andre utan at styret for andellaget samtykkjer. Adresse: Styret 2009:

5 Overdragelse av andeler Det er ikkje høve til å overdra andeler til andre utan at styret for andellaget samtykkjer. Adresse: Styret 2009: Vedtekter for Vikedal Bygdahus L/L Reviderte etter årsmøtet 11.02.2010 1 Namn og Selskapsform Vikedal Bygdahus L/L er eit andelslag med vekslande medlemstal, Vekslande kapital og avgrensa ansvar. 2 Føremål

Detaljer

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG INNHALD: DEL I Lover for Norsk Bonde og Småbrukarlag side 1 DEL II Mønsterlover for lokallag av Norsk Bonde og Småbrukarlag side 6 DEL III Mønsterlover for fylkeslag

Detaljer

SUNDVESGRØNDALEN

SUNDVESGRØNDALEN Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2014-0003 SUNDVESGRØNDALEN Gnr. 282 i Voss kommune Oppstarta: 23.04.2014 Avslutta: 30.09.2014 RETTSBOK - SAKSFØREBUANDE RETTSMØTE Domstol: Indre Hordaland

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: MIDNESTEIGEN-RATEIG. Gnr. 145 m.fl. i Ullensvang herad. Oppstarta:

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: MIDNESTEIGEN-RATEIG. Gnr. 145 m.fl. i Ullensvang herad. Oppstarta: Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2006-0017 MIDNESTEIGEN-RATEIG Gnr. 145 m.fl. i Ullensvang herad Oppstarta: 27.03.2009 Avslutta: 17.12.2010 SAKSFØREBUANDE RETTSMØTE Rettsmøtedag: 27.03.2009

Detaljer

Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA.

Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA. VEDTEKTER FOR SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG SA 1 Organisasjon Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA. 2 Virkeområde og forretningskontor Foretaket

Detaljer

MØYÅNI

MØYÅNI Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2013-0005 MØYÅNI Gnr. 31 m.fl. i Voss kommune Oppstarta: 14.06.2013 Avslutta: 21.11.2013 RETTSBOK Domstol: Indre Hordaland jordskifterett. Møtedag: 14.06.2013.

Detaljer

Syndinfjellet. Jordskiftedommar: Olav Ranum, som einedommar etter jordskiftelova 9 andre ledd. Dommaren. Solveig Gule assisterte retten

Syndinfjellet. Jordskiftedommar: Olav Ranum, som einedommar etter jordskiftelova 9 andre ledd. Dommaren. Solveig Gule assisterte retten JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 11.03.2008 Stad: Slidretun i Vestre Slidre Sak nr.: 0510-2006-0018 Syndinfjellet Saka gjeld: Krav om sak etter jordskiftelova 2 Jordskiftedommar: Olav Ranum, som einedommar

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR SUNNHORDLAND INTERKOMMUNALE MILJØVERK IKS (SIM)

SELSKAPSAVTALE FOR SUNNHORDLAND INTERKOMMUNALE MILJØVERK IKS (SIM) SELSKAPSAVTALE FOR SUNNHORDLAND INTERKOMMUNALE MILJØVERK IKS (SIM) Sist endra i Representantskapsmøte den 30. april 1999. Endringa godkjend i eigarkommunane den 22. november 1999. Selskapsavtalen er tilpassa

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: MULEN skogsgrenser GNR 332 Gnr. 332 m.fl. i Voss kommune. Oppstarta:

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: MULEN skogsgrenser GNR 332 Gnr. 332 m.fl. i Voss kommune. Oppstarta: Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2005-0004 MULEN skogsgrenser GNR 332 Gnr. 332 m.fl. i Voss kommune Oppstarta: 16.09.2008 Avslutta: 23.10.2009 SAKSFØREBUANDE JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag:

Detaljer

4 Medlemmene som måtte få kjennskap til ulovlig jakt eller fiske har plikt til å melde frå om dette til foreininga sitt styre.

4 Medlemmene som måtte få kjennskap til ulovlig jakt eller fiske har plikt til å melde frå om dette til foreininga sitt styre. Vedtekter Rev. 2: Vedtatt på årsmøte 13.02.2010, erstatter rev. 1, 27.02.2009 1 Foreininga sitt namn er Etne Jeger- og Fiskerforening (EJFF). Foreininga sitt hovudformål er: 2 Å vera ein aktiv interesseorganisasjon

Detaljer

VEDTEKTER FOR VOLDA SMÅBÅTLAG

VEDTEKTER FOR VOLDA SMÅBÅTLAG VEDTEKTER FOR VOLDA SMÅBÅTLAG Justert av årsmøtet 25.februar 2004( 11), 1. mars 2006( 11), 4.mars 2008( 10), 3.mars 2009 ( 10), 3. mars 2010 ( 12A), 23.februar 2011 ( 11 4. avsnitt), 17.februar 2016 (

Detaljer

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1200-2010-0013 STRØMSNES, Gnr. 4 i Askøy kommune. Oppstarta: 04.11.2010

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1200-2010-0013 STRØMSNES, Gnr. 4 i Askøy kommune. Oppstarta: 04.11.2010 Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2010-0013 STRØMSNES, Gnr. 4 i Askøy kommune Oppstarta: 04.11.2010 Avslutta: 31.03.2011 JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVUDFORHANDLING Rettsmøtedag: 04.11.2010

Detaljer

B I L E T K U N S T N A R A N E I M Ø R E OG R O M S D A L org.nr

B I L E T K U N S T N A R A N E I M Ø R E OG R O M S D A L org.nr V E D T E K T E R F O R B I L E T K U N S T N A R A N E I M Ø R E OG R O M S D A L org.nr 911 577 623 1 NAMN OG ORGANISASJON Biletkunstnarane i Møre og Romsdal (BKMR) er ein fagorganisasjon for profesjonelle

Detaljer

Selskapsavtale for Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Versjon

Selskapsavtale for Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Versjon Selskapsavtale for Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Versjon 211004 1 Selskapet sitt namn Selskapet sitt namn er Setesdal Revisjonsdistrikt IKS 2 Deltakarar og ansvar Selskapet er eit interkommunalt selskap,

Detaljer

LOV FOR BONDEUNGDOMSLAGET I OSLO. (Skipa 15. oktober 1899) (Lova sist endra 18. mars 2015)

LOV FOR BONDEUNGDOMSLAGET I OSLO. (Skipa 15. oktober 1899) (Lova sist endra 18. mars 2015) LOV FOR BONDEUNGDOMSLAGET I OSLO (Skipa 15. oktober 1899) (Lova sist endra 18. mars 2015) 1 LAGSFØREMÅLET Laget vil samla norsklyndt bondeungdom til samvære på heimleg grunn og gjeva landsungdom i hovudstaden

Detaljer

Vedtekter for Sognefrukt SA

Vedtekter for Sognefrukt SA Side 1 av 5 Vedtekter for Sognefrukt SA 1 Laget Selskapet sitt namn er Sognefrukt SA. Selskapet har vekslande kapital og medlemstal. For selskapet sine plikter hefter kvart medlem berre for sin teikna

Detaljer

VEDTEKTER FOR BUSTADSAMEIET ULVAHAUGEN TERRASSE Vedtekter av Sist endra i sameigarmøte

VEDTEKTER FOR BUSTADSAMEIET ULVAHAUGEN TERRASSE Vedtekter av Sist endra i sameigarmøte VEDTEKTER FOR BUSTADSAMEIET ULVAHAUGEN TERRASSE Vedtekter av 05.09.2006 Sist endra i sameigarmøte 25.04.2017 1 Namn Bustadsameiget sitt namn er Ulvahaugen Terrasse. Eigedommen gnr. 20 bnr. 27 i Sogndal

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE KAP. 1. FIRMA, KONTORKOMMUNE, FORMÅL 1-1 SpareBank 1 Søre Sunnmøre er skipa den 17. september 1853. Vedtektene vart godkjende første gongen ved høieste Resolution

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: BRATTABØ. Gnr. 16 og 17 i Jondal kommune. Oppstarta:

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: BRATTABØ. Gnr. 16 og 17 i Jondal kommune. Oppstarta: Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2010-0006 BRATTABØ Gnr. 16 og 17 i Jondal kommune Oppstarta: 19.11.2010 Avslutta: 19.08.2011 JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 19.11.2010 Stad: Kommunehuset

Detaljer

VEDTEKTER FOR TYSNES KRAFTLAG SA

VEDTEKTER FOR TYSNES KRAFTLAG SA Vedtekter Tysnes Kraftlag SA Utkast januar 2016 VEDTEKTER FOR TYSNES KRAFTLAG SA Dok 10000271 09.05.2016 1/9 Fylgjande vedtekter for samvirkelaget Tysnes Kraftlag SA er dei vedtektene som medlemene har

Detaljer

LOVER. 2 Formål Laget sitt formål er å opparbeide, vedlikehalde og utvikle ei trygg og funksjonell båthamn for medlemmane i laget.

LOVER. 2 Formål Laget sitt formål er å opparbeide, vedlikehalde og utvikle ei trygg og funksjonell båthamn for medlemmane i laget. LOVER 1 Laget sitt namn Laget sitt namn er Naustdal Båtlag, forkorta N.B.L 2 Formål Laget sitt formål er å opparbeide, vedlikehalde og utvikle ei trygg og funksjonell båthamn for medlemmane i laget. Arbeidet

Detaljer

Vedtekter for Revisjon

Vedtekter for Revisjon Vedtekter for 1 2 VEDTEKTER 1. Namn Laget sitt namn er: Eidesjøen Grendalag, stiftet 14.10.2002. 2. Føremål og verkemiddel 2.1 Føremålet til grendalaget er å fremja medlemmene sine felles interesser i

Detaljer

Dok.dato: 27.09.2011 Vår Ref: 2011001929-1 Arkiv: N-025 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE

Dok.dato: 27.09.2011 Vår Ref: 2011001929-1 Arkiv: N-025 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE Dok.dato: 27.09.2011 Vår Ref: 2011001929-1 Arkiv: N-025 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE 1 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE 1. SAKSFØREBUING TIL KOMMUNESTYRET Administrasjonssjefen skal sjå til at dei saker

Detaljer

Selskapsavtale for Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS Versjon 270504

Selskapsavtale for Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS Versjon 270504 Selskapsavtale for Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS Versjon 270504 1 Selskapet sitt namn Selskapet sitt namn er Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS 2 Deltakarar og ansvar Selskapet er eit interkommunalt

Detaljer

SANDAL

SANDAL Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2013-0022 SANDAL Gnr. 98 i Fusa kommune Oppstarta: 23.01.2014 Avslutta: 23.01.2014 RETTSBOK Domstol: Nord- og Midhordland jordskifterett Møtedag:

Detaljer

VEDTEKTER FOR RYSSHOLMEN BÅTEIGARLAG

VEDTEKTER FOR RYSSHOLMEN BÅTEIGARLAG VEDTEKTER FOR RYSSHOLMEN BÅTEIGARLAG 1. LAGETS NAMN. Lagets namn er Ryssholmen båteigarlag. 2. LAGETS FORMÅL. Lagets formål er å bygge og drive ei trygg og god småbåthamn ved Ryssholmen, samt ta vare på

Detaljer

VEDTEKT av februar 2007

VEDTEKT av februar 2007 IKS VEDTEKT av februar 2007 Vedteken i følgjande kommunar: Bokn Etne Haugesund Tysvær Vindafjord Vedtekt av februar 2007 Side 1 av 5 INNHALD Side 1. Heimel... 2 2. Deltakarar... 2 3. Føremål... 2 4. Hovudkontor...

Detaljer

Haugalandet og Sunnhordland jordskifterett. Rettsbok

Haugalandet og Sunnhordland jordskifterett. Rettsbok Haugalandet og Sunnhordland jordskifterett Bedriftsnr. 974 742 667 Rettsbok Tinglysingsutdrag Sak: 1210-2010-0060 Helland/Undarheim gnr. 142/143 i Kvinnherad kommune Oppstarta: 09.06.2011 Avslutta: 05.05.2014

Detaljer

Jordskifteretten Særdomstol for fast eigedom Kjetil Brandsar Jordskiftedommar

Jordskifteretten Særdomstol for fast eigedom Kjetil Brandsar Jordskiftedommar Jordskifteretten Særdomstol for fast eigedom Kjetil Brandsar Jordskiftedommar Jordskifteretten 1 Tema for kvelden - Sakstyper kva kan jordskifteretten løyse jskl 1-4 - Vegsaker kva gjer vi Jordskifteretten

Detaljer

revidert på ekstraordinær generalforsamling 26. oktober 2014 1. VEGEN 2. FORMÅL OG ANSVAR 3.VEGRETT Bnr. Bruk av grunn Andel

revidert på ekstraordinær generalforsamling 26. oktober 2014 1. VEGEN 2. FORMÅL OG ANSVAR 3.VEGRETT Bnr. Bruk av grunn Andel VEDTEKTER FOR VEILAGET SETERVEIEN, SKANSEVEIEN OG TORSBAKKEN revidert på ekstraordinær generalforsamling 26. oktober 2014 1. VEGEN Vegen omfatter Seterveien, Skanseveien og Torsbakken, samt stier, som

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BØMLO BÅTLAG 10.03.11

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BØMLO BÅTLAG 10.03.11 REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BØMLO BÅTLAG 10.03.11 1. Konstituering A. Opning Det møtte 13 medlemmer, inkludert styret. Leiaren ønskte velkommen. B. Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling og dagsorden

Detaljer

Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP)

Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP) Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP) VEDTEKTER FOR LANDSLAGET FOR LOKAL- OG PRIVATARKIV (LLP) 1 Føremål Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP) sitt føremål er å fremje vern og formidling av kommunalt

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1230-2013-0016 KVAMME. Gnr. 325 i Voss kommune. Oppstarta: 02.09.2014

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1230-2013-0016 KVAMME. Gnr. 325 i Voss kommune. Oppstarta: 02.09.2014 Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2013-0016 KVAMME Gnr. 325 i Voss kommune Oppstarta: 02.09.2014 Avslutta: 02.09.2014 RETTSBOK Domstol: Indre Hordaland jordskifterett. Møtedag: 02.09.2014.

Detaljer

REGLEMENT FOR POLITISKE UTVAL

REGLEMENT FOR POLITISKE UTVAL REGLEMENT FOR POLITISKE UTVAL Vedteke i Kommunestyret Dato : 18.2.2004 Sak : 04/2004 15.11.03 - Reglement for politiske utval 2003 2007 K-sak? - side 1 1. KOMMUNESTYRET OG ANDRE FOLKEVALDE ORGAN SIN RETT

Detaljer

Selskapsavtale for Sogn og Fjordane Revisjon IKS Gjeldande frå

Selskapsavtale for Sogn og Fjordane Revisjon IKS Gjeldande frå Selskapsavtale for Sogn og Fjordane Revisjon IKS Gjeldande frå 1.01.2014 1. Selskapet Sogn og Fjordane revisjon IKS (SF revisjon IKS) er eit interkommunalt selskap oppretta med heimel i Lov om interkommunale

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: SÆVARHAGEN KRAFTVERK. Gnr. 3 m.fl. i Jondal kommune. Oppstarta:

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: SÆVARHAGEN KRAFTVERK. Gnr. 3 m.fl. i Jondal kommune. Oppstarta: Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2012-0012 SÆVARHAGEN KRAFTVERK Gnr. 3 m.fl. i Jondal kommune Oppstarta: 14.02.2013 Avslutta: 15.08.2013 SAKSFØREBUANDE JORDSKIFTERETTSMØTE Møtedag: 14.02.2013.

Detaljer

LEPSØEN

LEPSØEN Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2013-0010 LEPSØEN Gnr. 31 i Os kommune Oppstarta: 13.01.2014 Avslutta: 13.01.2014 RETTSBOK Domstol: Nord- og Midhordland jordskifterett Møtedag:

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1230-2008-0021 JONSTØL GNR 91 m.fl. Gnr. 91 m.fl. i Voss kommune. Oppstarta: 22.09.

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1230-2008-0021 JONSTØL GNR 91 m.fl. Gnr. 91 m.fl. i Voss kommune. Oppstarta: 22.09. Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2008-0021 JONSTØL GNR 91 m.fl. Gnr. 91 m.fl. i Voss kommune Oppstarta: 22.09.2009 Avslutta: 11.12.2009 1230-2008-0021 JONSTØL GNR 91 m.fl.indre Hordaland

Detaljer

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: TOTLAND, Gnr. gnr. 237 i Lindås kommune. Oppstarta:

Nord- og Midhordland jordskifterett. Rettsbok. Sak: TOTLAND, Gnr. gnr. 237 i Lindås kommune. Oppstarta: Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2010-0020 TOTLAND, Gnr. gnr. 237 i Lindås kommune Oppstarta: 22.03.2011 Avslutta: 29.03.2011 JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVUDFORHANDLING Rettsmøtedag:

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: VIKJATUN. Gnr. 325 i Voss kommune. Oppstarta:

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: VIKJATUN. Gnr. 325 i Voss kommune. Oppstarta: Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2012-0009 VIKJATUN Gnr. 325 i Voss kommune Oppstarta: 15.05.2013 Avslutta: 29.11.2013 JORDSKIFTERETTSMØTE Møtedag: 15.05.2013. Stad: Jordskifterettens

Detaljer