Nettbiblioteket. Samarbeids- og utviklingsmidler for Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum kroner

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nettbiblioteket. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 250 000 kroner"

Transkript

1 Nettbiblioteket Søknadssum kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Forsand kommune Adresse Organisasjonsnummer Hjemmeside 4110 Forsand Institusjonens leder Åshild Hus Ansvarlig kontaktperson (søker) Nina Olaussen Telefon Epost Mål for prosjektet Bibliotekene i Forsand, Strand, Hjelmeland, Finnøy, Suldal og Sauda jobber nå for å opprette et felles web-basert bibliotek i tilknytning til Ryfylke interkommunale selskap. Det nye biblioteket skal primært eie og forvalte bibliotekenes elektroniske ressurser, inkludert en framtidig utlånsportal for e-bøker. Målet med det nye Ryfylkebiblioteket er å gi innbyggerne bedre bibliotektjenester via kostnads- og ressursdeling mellom bibliotekene. Prosjektbeskrivelse Søknaden gjelder videreføring i 2011 av prosjektet Nettbiblioteket. Prosjektet fikk en senere oppstart enn forutsatt i søknaden for inneværende år og er derfor noe forsinket i forhold til den opprinnelige framdriftsplanen. Det har også hatt betydning for utgiftssiden hvor de store kostnadene ennå ikke er begynt å løpe. Vi understreker imidlertid at prosjektet er formelt etablert og er godt i gang med aktivitet innen de 4 hovedsatsingsområdene. De er: 1. Formell etablering av Ryfylkebiblioteket 2. Utvikling av logo, designprofil og nettside for Ryfylkebiblioteket 3. Samarbeid om felles arrangement og formidlingstiltak 4. Felles forvaltning og utlån av e-bøker Formell etablering av Ryfylkebiblioteket Rådmannsforum Ryfylke ga i møte tilslutning til at formell etablering av Ryfylkebiblioteket som ei avdeling av Ryfylke interkommunale selskap (RIKS) skal fremmes for styret i RIKS. Målet er å få saken behandlet på 1. styremøte over nyttår. Side 1 av 4

2 Til saksframlegget skal det bl.a. utarbeides forslag til for kostnadsdeling, driftsbudsjett og modell for arbeids- og ansvarsdeling mellom eierbibliotekene. En ekstern prosjektmedarbeider med ansvar for å jobbe fram det konkrete saksframlegget i samarbeid med RIKS, er leid inn. Utvikling av logo, designprofil og nettside for Ryfylkebiblioteket og de 6 eierbibliotekene I første omgang vil Ryfylkebiblioteket framstå som en felles bibliotekportal for de 6 kommunene. I den opprinnelige planen hadde vi tenkt å vente med utvikling av en nettportal til etter den formelle etableringen av Ryfylkebiblioteket, men gitt de udelt positive tilbakemeldingene fra rådmennene har vi satt igang arbeidet med å få laget en nettside. Målet er at nettsiden skal lanseres straks etter at styret i RIKS har fattet vedtak om oppretting av Ryfylkebiblioteket. Vi har innhentet pristilbud og har innledet prosessen med avklaring av endelig arbeidsomfang og presisering av kravspesifikasjon med den foretrukne leverandøren. I forbindelse med portalen til Ryfylkebiblioteket har vi diskutert hvorvidt vi skal ha et samsøk i katalogene, men det avhenger av kostnadsbildet ved å legge om til et biblioteksystem, pr i dag har vi 3 ulike, og hvilke løsninger vi finner for e-media. Kanskje det vil bli aktuelt å utvikle et samsøk kun for elektroniske ressurser? Logo og designprofil for Ryfylkebiblioteket skal gjenspeiles i de kommunale bibliotekene. Det skal derfor lages gjenkjennbare logoer og designprofiler til bruk i de fysiske bibliotekene, annonser og i profileringsmateriell. Utvikling av logo og design inngår i utvikling av portalen for Ryfylkebiblioteket. Samarbeid om arrangement og felles formidlingstiltak I år har bibliotekene for første gang samarbeidet om et eget bibliotekprogram i den årlige interkommunale kulrumønstringa Kulturhaust Ryfylke og fikk selv forvalte ca kr av de samlede midlene. Midlene ble brukt til eventyrteater for barn og bokbad av Krtan Fløgstad. Kulturhaust har ennå ikke gjort en samlet evaluering av høstens program, og vi har derfor ikke grunnlag for å trekke konklusjoner om egen innsats. Vår egen vurdering er at vi har høstet nyttig erfaring fra selve planleggingsprosessen. Vi ser også at vi kanskje har brukt for mye tid og ressurser på arbeidet med kulturhaust på bekostning av andre aspekter ved dette prosjektet. Samtidig er det ikke tvil om at dette samarbeidet har bidratt til å skape et enda bedre samarbeidsmiljø og sveise oss sammen som gruppe og ønskene for neste års program er allerede klare. Felles forvaltning og utlån av e-bøker Da vi for snart et og et halvt år siden fikk ideen om å lage et felles web-basert bibliotek for forvaltning og utlån av elektroniske ressurser var vi overbeviste om at den kommersielle lanseringen av norske e-bøker var nært forestående. Vi trodde også at det pr i dag ville Side 2 av 4

3 være utviklet alternative utlånsløsninger for e-bøker og andre elektroniske ressurser, men der tok vi, og mange med oss, grundig feil. I denne situasjonen er innsatsen og resultatene til Buskerudprosjektet desto mer imponerende. Selv om forutsetningen for dette prosjektet ikke er blitt som forventet ligger målsetningen vår om felles forvaltning av framtidige e-media fast. Vi har derfor vært gjennom en diskusjon om mer prinsipielle spørsmål til et framtidig system for forvaltning av e-media selv den pågående debatten rundt e-bøker tidvis oppleves som nokså lite relevant for vår situasjon. Planen er at den interne prinsippavklaringen hos oss skal munne ut i et oppdrag til en teknisk prosjektleder hvis oppgave vil bli både å klargjøre tekniske og kommersielle muligheter for en utlånsmodul i forhandlinger med alternative leverandører. Vi er nå i kontakt med leverandører av konsulenttjenester utenfor bibliotekverdenen for å finne et selskap som kan ta på seg denne oppgaven. Foreløpig mener vi følgende momenter er av prinsipiell viktighet: Leverandør av forvaltnings/utlånssystem bør helst ikke samtidig være produsent og leverandør av innhold. Det fordi vi mener bibliotekenes rett til fritt leverandørvalg også i framtiden må sikres og vi ønsker derfor ikke dypere vertikal markedsintegrasjon på produsentsiden. Nye formater utvikles kontinuerlig og bibliotekene må derfor få garantier for at materiale bibliotekene eier og/eller leier vederlagsfritt blir gjort tilgjengelige i både nye og eldre formater. Vi ønsker mulighet for å integrere e-bøker og andre elektroniske media i bibliotekkatalogene, men søket må kunne avgrenses til e-media. Det er ikke naturlig å skille e-media fra annet materiale. Her har vi endret syn det siste året. Bibliotekene må stå fritt til å kunne kjøpe materiale fra ulike leverandører som benytter ulike betalingsmodeller. Fritt tilgjengelige e-ressurser må kunne integreres i samme katalogsystem som kommersielle e-ressurser. Det er et paradoks at vi i alt for liten grad bruker ressursene i for eksempel NBdigital samtidig som vi venter på e-boka! Sentraldrift hos leverandør er et absolutt krav. Årlige lisenskostnader har høy viktighet. I den opprinnelige prosjektplanen hadde vi forutsatt at det nå ville være flere tilgjengelige utlånssystemer som vi kunne velge mellom på kommersielt grunnlag. Imidlertid vil kravene våre til et utlånssystem trolig bety at det kun er BS weblån som er aktuell for oss. Det er en lite ønskelig situasjon. Vi vil derfor ta kontakt med leverandører av tradisjonelle katalogsystem for om mulig å få dem på banen i rollen som tilbyder. Vi kan heller ikke se bort fra at det kan bli nødvendig å drive egen teknologiutvikling noe som avspeiles i budsjettforslaget. Ettersom vi nå heller til oppfatningen at e-media bør inngå i katalogen er det naturlig å undersøke hva investeringsutgiftene ved ei omlegging til et felles biblioteksystem vil bli og om ei omlegging kan gi reduserte årlige lisenskostnader, særlig hvis det har betydning for Ryfylkebibliotekets mulighet til å tilby alle sine brukere gratis lån av elektroniske ressurser. Side 3 av 4

4 Søknadssum Søknadssum Nasjonalbiblioteket Søknadssum kroner Budsjett Utgifter Kategori Beskrivelse Denne periode Totalt for prosjektet Personalkostnader Prosjektledelse og deltaging Varer/utstyr Portal, samling, Tjenester kjøpt av andre Eksterne konsulenter IT og design Annet Reiser og møter Totale utgifter Inntekter Kategori Beskrivelse Denne periode Totalt for prosjektet Tilskudd fra Nasjonalbiblioteket Søknadsbeløp Beløp Egenfinansiering Eget arbeid Andre tilskudd ( bekreftet ) Rogaland fylkekommune Andre tilskudd ( ubekreftet ) Ryfylkefondet Totale inntekter Side 4 av 4

5 Start- og sluttdato for prosjektet Fra dato Til dato Flerårig prosjekt, i fase Første år Aktivitetsplan for prosjektet Beskrivelse Fra dato Til dato Formell oppretting av Ryfylkebiblioteket Nettsted, logo og designprofil for Ryfylkebiblioteket Krav og tekniske løsninger til utlånsportal for e-ressurser Utvikling og implementering av utlånsportal for e-ressurser Markedsføring av Ryfylkebiblioteket Koordinering av formidlingstiltak Andre opplysninger I påvente av finansiering fikk prosjektet en senere oppstart enn forutsatt. Det, og et sykdomsavbrekk, har ført til forsinkelse i i forhold til den opprinnelige tidsplanen. Samarbeidspartnere Side 5 av 4

6 Organisasjon/institusjon Formell avtale Rolle Strand bibliotek Rådhusgt Jørpeland Hjelmeland bibliotek Vågen 4130 Hjelmeland Finnøy bibliotek Gamle meieriet 4160 Finnøy Suldal bibliotek Kulturhuset 4230 Sand Sauda bibliotek Postboks Sauda Rogaland fylkesbibliotek Postboks Stavanger Ryfylke IKS Sande næringsbygg 4130 Hjelmeland Deltar i utredninger og som kontaktperson mot Ryfylke IKS. Side 6 av 4

Popkult. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 300 000 kroner

Popkult. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 300 000 kroner Popkult Søknadssum 300 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Drammen bibliotek Adresse Postboks 3554 3007 Drammen Organisasjonsnummer 939214895 Hjemmeside http://www.dbib.no Institusjonens

Detaljer

B for bibliotek. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 514 000 kroner

B for bibliotek. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 514 000 kroner B for bibliotek Søknadssum 514 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Østfold fylkesbibliotek Adresse Phønixbrygga 1606 Fredrikstad Organisasjonsnummer 974544652 Hjemmeside http://www.of.fylkesbibl.no/

Detaljer

Utlån av e-bøker i folkebibliotek utfordringer og muligheter Notat ved Nasjonalbiblioteket og Norsk kulturråds fagadministrasjon 05.02.

Utlån av e-bøker i folkebibliotek utfordringer og muligheter Notat ved Nasjonalbiblioteket og Norsk kulturråds fagadministrasjon 05.02. Utlån av e-bøker i folkebibliotek utfordringer og muligheter Notat ved Nasjonalbiblioteket og Norsk kulturråds fagadministrasjon 05.02.2014 1 Innledning E-bøker har i løpet av få år blitt et alternativ

Detaljer

DigitalDus. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 90 000 kroner

DigitalDus. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 90 000 kroner DigitalDus Søknadssum 90 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn NORD-AURDAL KOMMUNE Adresse Månovegen 16 A 2920 Leira i Valdres Organisasjonsnummer 961381908 Hjemmeside Institusjonens leder

Detaljer

Fortell meg! Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 150 000 kroner

Fortell meg! Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 150 000 kroner Fortell meg! Søknadssum 150 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Vestfold fylkesbibliotek Adresse Postboks 2423 3104 Tønsberg Organisasjonsnummer 944025391 Hjemmeside http://www.vestfoldfylkesbibliotek.no

Detaljer

Oppstart av Bondens marked i Drammen

Oppstart av Bondens marked i Drammen Oppstart av Bondens marked i Drammen Drammen, 13.10.2006 Bente Aksnes Kort om Bondens marked Bak Bondens marked i Norge står Norsk Bygdeturisme og Gardsmat, OIKOS, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Detaljer

Bibliotek i badedrakt (Ref #1318599633462)

Bibliotek i badedrakt (Ref #1318599633462) Bibliotek i badedrakt (Ref #1318599633462) Søknadssum: 100000 Kategori: Fritt forsøk Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Froland bibliotek / 946439045 Postboks 34 4855 Froland

Detaljer

Prosjekt- og utviklingsmidler Sluttrapport «Billedbok-app» fra bokhylla.no (Ref #5309f9f4) Tildelt beløp: 150 000

Prosjekt- og utviklingsmidler Sluttrapport «Billedbok-app» fra bokhylla.no (Ref #5309f9f4) Tildelt beløp: 150 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Nasjonalbibliotekets digitale tjenester som grunnlag for nye tilbud Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Hammerfest kommune - Hammerfest bibliotek / 974793040

Detaljer

Aktivitet 1 2. Aktivitet 2 a.2. Aktivitet 2 b...3. Aktivitet 3 a.3. Aktivitet 3 b.4. Aktivitet 4...4. Aktivitet 5...5. Aktivitet 6...

Aktivitet 1 2. Aktivitet 2 a.2. Aktivitet 2 b...3. Aktivitet 3 a.3. Aktivitet 3 b.4. Aktivitet 4...4. Aktivitet 5...5. Aktivitet 6... Vedlegg 1 Bakgrunnsinformasjon aktiviteter og budsjett Innhold: 1. Vedlegg til søknad om midler til prosjektet Aktivitet 1 2 Aktivitet 2 a.2 Aktivitet 2 b...3 Aktivitet 3 a.3 Aktivitet 3 b.4 Aktivitet

Detaljer

Juniorakademiet forprosjekt (Ref #6685f678)

Juniorakademiet forprosjekt (Ref #6685f678) Juniorakademiet forprosjekt (Ref #6685f678) Søknadssum: 150 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Vestre Toten folkebibliotek

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Malvik Eiendom KF. Malvik kommune

Malvik Eiendom KF. Malvik kommune Malvik Eiendom KF Malvik kommune Mars 2010 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag fra kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden november 2009 til mars 2010. Undersøkelsen er

Detaljer

Ny løsning for hurtiglån i Bibliofil!

Ny løsning for hurtiglån i Bibliofil! INFOBREV 2-2011 Ny løsning for hurtiglån i Bibliofil! Som et tilbud til lånerne velger noen bibliotek å gjøre eksemplarer av populære titler tilgjengelig utenom reserveringskøen. Dette er et flott tilbud

Detaljer

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere.

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. IMDi-rapport 8-2008 Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn Foto: Christian Roth Christensen/IMDi

Detaljer

Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen

Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen Prosjektrapport nr. 36/2004 Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen James Karlsen Tittel Forfatter Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen James Karlsen Rapport Prosjektrapport

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV TANNHELSETILBUDET TIL RUSVERNPASIENTER ROGALAND FYLKESKOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON AV TANNHELSETILBUDET TIL RUSVERNPASIENTER ROGALAND FYLKESKOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON AV TANNHELSETILBUDET TIL RUSVERNPASIENTER ROGALAND FYLKESKOMMUNE MAI 2014 Forsidefoto: Tom Haga INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontroll- og kvalitetsutvalget, andre folkevalgte,

Detaljer

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015.

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Veileder Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Barne- ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg Innhold 1

Detaljer

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Prosjektrapport nr. 12/2002 Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Jens Kristian Fosse og Hans Kjetil Lysgård Tittel Kompetanseutvikling i utkantkommuner lokal mobilisering

Detaljer

: 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland INVITASJON TIL DELTAKELSE I PROSJEKT INNEN ETABLERERVEILEDNING

: 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland INVITASJON TIL DELTAKELSE I PROSJEKT INNEN ETABLERERVEILEDNING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 10.02.2009 22/09 INVITASJON TIL DELTAKELSE

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning Verran kommune Forvaltningsrevisjon nr 1724-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden januar til april 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon av Verran

Detaljer

Selskapskontroll VEST-AGDER MUSEET IKS

Selskapskontroll VEST-AGDER MUSEET IKS VEST-AGDER FYLKESREVISJON Selskapskontroll i VEST-AGDER MUSEET IKS Rapport til kontrollutvalget i Vest-Agder fylkeskommune Innholdsfortegnelse FORORD TIL RAPPORTEN... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1. Etablering

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Tiltak 25 Pilotering av elektroniske løsninger og epikrise vedr. rehabilitering

SLUTTRAPPORT. Tiltak 25 Pilotering av elektroniske løsninger og epikrise vedr. rehabilitering SLUTTRAPPORT FRA Tiltak 25 Pilotering av elektroniske løsninger og epikrise vedr. rehabilitering Innhold: DEL 1: INNLEDNING... 2 BAKGRUNN... 2 MÅLSETTING MED PROSJEKTET... 2 Formål... 2 Hovedmål... 2 OPPRINNELIG

Detaljer

Fylkesfunksjonsansvaret i rusomsorgen i Nord-Trøndelag Vurdering av ordningen

Fylkesfunksjonsansvaret i rusomsorgen i Nord-Trøndelag Vurdering av ordningen Fylkesfunksjonsansvaret i rusomsorgen i Nord-Trøndelag Vurdering av ordningen Trond Kongsvik NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2000 Tittel Forfatter : FYLKESFUNKSJONSANSVARET I RUSOMSORGEN I NORD-TRØNDELAG.

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR NORD-SØR BIBLIOTEKET 2006

ÅRSRAPPORT FOR NORD-SØR BIBLIOTEKET 2006 ÅRSRAPPORT FOR NORD-SØR BIBLIOTEKET 2006 Nord-Sør biblioteket Nord-Sør biblioteket ble opprettet høsten 1993, som ett av tre nasjonale kompetansebibliotek. Biblioteket ble finansiert som et prosjekt fram

Detaljer

BYGGING/OMBYGGING VED

BYGGING/OMBYGGING VED GRANSKING BYGGING/OMBYGGING VED HELSEHUSET 2011-2014 Prosjektorganisering, økonomi og rapportering SNÅSA KOMMUNE FEBRUAR 2015 FORORD Denne granskingen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen

Levanger kommune Rådmannen Levanger kommune Rådmannen NOTAT VEDR. F-SAK 60/14 INVITASJON TIL Å OPPRETTE BYANTIKVARSTILLING SØKNAD TIL RIKSANTIKVAREN. Formannskapet fattet i møte 25.06.2014 i sak 60/14 følgende vedtak: Som følge

Detaljer

Byrådet bes om å fremme sak om fremtidig drift av Oslo Nye Teater AS innen 1. oktober 2012.

Byrådet bes om å fremme sak om fremtidig drift av Oslo Nye Teater AS innen 1. oktober 2012. Oslo kommune Byrådet Byrådssak OSLO NYE TEATER AS - FREMTIDIG DRIFT Sammendrag: Oslo bystyre vedtok i møte 07.12.2011 punkt K115: Byrådet bes om å fremme sak om fremtidig drift av Oslo Nye Teater AS innen

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen REFERAT 16.03.13 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 41-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 42-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 43-13 -

Detaljer

Lenvik kommune. Sluttrapport. ELIN-k i Lenvik kommune

Lenvik kommune. Sluttrapport. ELIN-k i Lenvik kommune Lenvik kommune ELIN-k i Lenvik kommune 15.04.09 Godkjent av: Side 2 av 2 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3 3. Målrealisering... 4 4. Prosjektorganisering...

Detaljer

Reflekterende ungdom (Ref #222de470)

Reflekterende ungdom (Ref #222de470) Reflekterende ungdom (Ref #222de470) Søknadssum: 250 000 Varighet: Treårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Lørenskog bibliotek / 974637936

Detaljer