INDUSTRI ENERGI ARBEIDSPLAN FOR 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INDUSTRI ENERGI ARBEIDSPLAN FOR 2012"

Transkript

1 INDUSTRI ENERGI ARBEIDSPLAN FOR 2012

2 2

3 Forbundets arbeidsplan er dels ein handlingsplan for aktiviteten i Samstundes vert forbundet sine standpunkt i viktige saker bestemt i arbeidsplanen. Den er ikkje uttømmande, og daglege gjeremål og rutinar vert normal ikkje spegla i arbeidsplanen. I den grad saker som er av rein administrativ karakter vert omtala, endrar ikkje landstyret si handsaming sakene sin karakter. 3

4 FORKORTELSER ACTF AFP ALT-forbundet ALT-området BWI ECHOZ EFFAT EIFCWMCOTU EMCEF ETF EWC FSTPB GS HNER GS PUT GTPCWU HMS HVO ICEM IN ITF IUF LO KOLS KONKRAFT NBTF NFT NTF OBF OLF OSA PTIL ROGWU SNTIQME TAF UNI VDSZ All-China Federation of Trade Unions Avtalefestet pensjon Uavhengig fagforbund med samarbeidsavtale med Industri Energi Område i Industri Energi for alle medlemmer i administrative, ledende og tekniske stillinger Building and Wood Workers International The Energy Chemical Trade Union (Slovakia) European Federation of Trade Unions in the Food, Agriculture and Tourism Ethiopian Industrial Federation of Construction, Wood, Metal, Cement, and Other Trade Unions European Mine, Chemical and Energy Workers Federation European Transport Workers Federation European Works Council (Europeisk samarbeidsutvalg) Federacion Nacional de Trabajadores Petroleros de Bolivia Federation of Chemical, Non-metal, Energy and Mining Industries Nezavisnost Food, Hotel and Tourism Industry Branch Trade Union of Nezavisnost General Transport, Petroleum and Chemical Workers Union (Ghana) Helse, miljø og sikkerhet Hoververneombud International Federation of Chemical, Energy, Mine and General Workers Unions Industriansatte i Norden International Transport Workers Federation International Union of Food, Agricultural, Hotel, Restaurant, Catering, Tobacco and Allied Workers Associations Landsorganisasjonen i Norge Kronisk obstruktiv lungesykdom Konkurransekraft på norsk sokkel Nordisk Bygg- og trearbeiderføderasjon NLF Chemistry and Industry Nordisk Transportarbeiderføderasjon Oljeboring og forpleining Oljeindustriens Landsforening Oljeserviceavtalen Petroleumstilsynet Russian Oil, Gas, and Construction Workers Union Sindicato Nacional de los Trabajadores de las Industrias Quimica, la Mineria y la Energetica Tekniske allmenne fag Union Network International Federation of Chemical Workers of Hungary 4

5 INNHOLD Forhandlinger 6 Faglig politisk 8 Helse, miljø og sikkerhet 9 Økonomi og personal 11 Organisasjon 12 Medlemsfordeler 13 Ungdomsarbeid 14 Alt-området og studentorganisering 16 Bedrift og kompetanse utvikling 18 Juridisk 19 Kommunikasjon 20 Internasjonalt arbeid 22 5

6 FORHANDLINGER Forbundets hovedoppgave innenfor dette område er å bistå lokalavdelingene med å løse saker, særlig det som angår lønns- og arbeidsvilkår. Vi skal drive et aktivt arbeid innenfor OSA-området, knyttet til inspeksjoner og arbeid mot sosial dumping. Forhandlingsavdelingen har ansvaret for samarbeidskomiteene. Tariff I 2012 er det hovedoppgjør. Industri Energi går inn for et forbundsvist oppgjør. Dette betyr at alle våre overenskomster skal opp til revisjon. Arbeidsplanens kapittel om forhandlinger vil derfor være preget av dette. Med utgangspunkt i den kartleggingen av lavlønnsgruppene innenfor ulike bransjeområder som nå er utført, vil avdelingen arbeide for at et eventuelt lavlønnstillegg får en annen og mer treffsikker innretning i framtida. Vi vil arbeide for en harmonisering av lønnsforskjellene mellom plattformboringssegmentet på NR- området og OLF området. Vi mener at bedriftene skal konkurrere på like vilkår uavhengig av arbeidsgivertilknytning. Vi vil arbeide for at forslag til forbedringer hva gjelder lærlingenes lønns- og arbeidsvilkår får bred oppslutning i LO- familien. Vi vil fortsatt følge opp utviklingen i den nye AFPordningen og pensjonsreformen, spesielt de lavtlønnedes mulighet til å kunne ta ut AFP ved fylte 62 år. Vi vil også fokusere på forskjellene ved innskudds/- og ytelsesbaserte ordninger og også andre økonomiske forhold vedrørende uttak av pensjon. I denne sammenheng vil utfordringene rundt Sjømannspensjon, alder ved mulig uttak og generell pensjonsalder for sjømenn med påfølgende kortere opptjeningstid også være viktig. Forbundet vil i 2012 fortsette det påbegynte arbeidet med å lage kommentarutgaver av overenskomstene. Arbeidstidsordninger for tilreisende personell, både nasjonale og internasjonale, er i dag stort sett etablert etter prosjektenes og bedriftenes behov for billige ordninger, samt at hensynet til lokalt ansatte settes foran de tilreisendes behov. Det er uansvarlig i forhold til helse, miljø og sikkerhet at det er blitt mulig å ha arbeidstidsordninger som gir den enkelte halvparten av helgene borte fra familie og venner. Søndagsfri på brakka, kan ikke regnes som fritid. Vi vil jobbe for at: alle petrokjemianlegg og verft åpnes for arbeid på søndager (følges opp i samarbeid mellom Forhandlings- og HMS-avdelingen) og blir de normale arbeidstidsordningene for pendlere onshore. Arbeidsmengden på såkalte flerbruksfartøy offshore har i de siste årene økt betraktelig, bl.a. som følge av den teknologiske utviklingen som gjør at flere av oppdragene, som før bare kunne utføres fra flyterigger, nå også kan gjøres fra flerbruksfartøy. Flerbruksfartøyene representerer en stor utfordring både med hensyn til hvilket regelverk de er underlagt når de er i arbeid, hvilket bekvemmelighetsflagg de har og hvilke lønns- og arbeidsvilkår mannskapene om bord arbeider under. Forbundet vil, eventuelt sammen med andre forbund, intensivere oppfølgingen av lønns og arbeidsvilkårene på flerbruksfartøyene. Sosial dumping Vi har i dag en høy aktivitet vedrørende inn- og utleie av arbeidskraft sett i lys av lønns- og arbeidsvilkår, ny-ansettelser og faste stillinger. Vår målsetting om at alle skal ha fast stilling ligger fast. Vi vil fortsette med: kunnskapsøkning internt og ute i avdelingene vedrørende tillitsvalgtes rettigheter ved innleie av arbeidskraft, å bistå tillitsvalgte med etablering av lokale innleieavtaler. En eventuell implementering av Vikarbyrådirektivet vil bli fulgt opp i forhold til dagens lov- og avtaleverk. Vi har gjennom 2011 hatt stor oppmerksomhet rettet mot innleid personell som kommer fra bemanningsbyråene, spesielt når det gjelder organisering og lønns- og arbeidsvilkår. Dette vil fortsette også i Vi vil: fortsette samarbeidet mellom Forhandlings- og Organisasjonsavdelingen vedrørende organisering, videreføre vårt arbeid for å få etablert tariffavtaler, klubber og bedre lønns- og arbeidsvilkår for ansatte i bemanningsbyråene. 6

7 Vi vil intensivere arbeidet med kurs rettet mot tillitsvalgte innen oljeserviceavtalen som har som formål å styrke kampen mot sosial dumping. Kursene vil tilrettelegges i samarbeid mellom Forhandlings- og Kursavdelingen, og vil finansieres av OSA- midler. Forbundet vil i perioden vurdere muligheten for allmenngjøring av (deler av) overenskomsten innenfor enkeltbransjer. Arbeidstid og utvikling. Industri Energi er det største skiftarbeiderforbundet. Det betyr at vi fortsatt vil være engasjert i forsknings- og forsøksprosjekter knyttet til helsemessige konsekvenser av skiftarbeid. Målet om en felles politikk knyttet til skiftspørsmål ligger fast. Arbeidet vil skje i samarbeid mellom Forhandlings- og HMS- avdelingen. Vi vil i samarbeid med andre aktører fortsette arbeidet med etablering av et eget nettsted om skiftarbeid, herunder skiftplaner, regler om skiftarbeid/rotasjonsordninger/ turnus og informasjon om de helsemessige konsekvensene ved de ulike ordningene. Andre ting Forhandlingsavdelingen vil videreføre arbeidet med kommunikasjon ut mot våre tillitsvalgte slik at vi sikrer disse nødvendig informasjon fra forbundet og at de får kontakt og nødvendig hjelp på en god og ryddig måte. 7

8 FAGLIGPOLITISK Forbundets arbeid i 2012 vil bygge på den fagligpolitiske uttalelsen fra landsmøtet og fortsette med å få gjennomført forbundets politikk. Uttalelsen må være førende for de forslag som Industri Energi skal sende inn til LO Kongressen i Forbundet vil jobbe med innspill til LO kongressen i 2013 angående nordområdene, industrisaker og energi saker Vi vil arbeide mot de politiske partier i deres arbeid med partiprogram fram mot landsmøtene i Vi vil arbeide med å påvirke utarbeiding og behandling av stortingsmeldinger som berører forbundet områder. Dette gjelder i første rekke oljemeldingen, nordområdemeldingen, nettmeldingen og klimameldingen og arbeidslivsmeldingen. Den siste vil skje i samarbeid mellom HMS-avdelingen og Fagligpolitisk avdeling og med LOs olje og gassutvalg. Videre vil jobbe med Energiutvalget fram mot mars, deretter med energimeldingen. Forbundet vil også bidra til synligggjøring av forbundets politikk i arbeidsgrupper internt i fagbevegelsen, men også eksternt. Vi vil delta i LOs olje og gassutvalg, LOs nordområdeutvalg, LOs fiskeripolitiske utvalg, KONKRAFTs Arbeidsutvalg og i arbeidsgrupper satt igang av KONKRAFT, Nasjonalt glassmuseum og Industriell gjennviningsprosjekt I samarbeid mellom Fagpolitisk avdeling og andre avdelinger i forbundet vil vi også bidra til at vår politikk synliggjøres. Fagligpolitisk avdeling skal bidra til å nå andre av forbundets mål slik som organisering av medlemmer og synliggjøring i media. Vi vil delta på Barentshavkonferanse og Energirike. Vi vil jobbe for å få satt ned et utvalg i regi LO og AP for å utforme en industripolitikk basert på norske råvarer hvordan ta naturen i bruk for industriell utvikling. 8

9 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Helse, miljø og sikkerhet er avgjørende for våre medlemmers arbeidsforhold, rekruttering og sunn verdiskaping. Industri Energi skal delta og ha stor innsats på arbeidet som foregår i følgende samarbeidsorgan: Sikkerhetsforum, Regelverksforum, Samarbeid for sikkerhet, Samarbeidsforum i Luftfartstilsynet, Referansegruppe for bedre kunnskap om kjemisk eksponering i arbeidslivet, HMS i smelteverksindustrien, Aluminiumsindustriens Miljøsekretariat og LO sitt regelverksforum. Vi skal også delta aktivt i andre HMS-relaterte utvalg hvor vi får innpass. I tillegg til obligatoriske LO-høringer skal vi svare på alle høringer som har betydning for våre medlemmer. HMS Vi skal holde høy aktivitet i HMS-utvalget, herunder arrangere HMS- konferanse. Vi skal videreutvikle forbundets HVO-nettverk og Kran og løft -gruppa. Vi skal delta aktivt i Arbeidstilsynets gruppe som arbeider med KOLS-strategi og sørge for at den behandler KOLS som følge av arbeidspåvirkning. Vi skal arbeide for at arbeidstakermedvirkning blir en naturlig del av HMS-arbeidet. Inkluderende arbeidsliv Forbundet skal arbeide for et bedre psykososialt arbeidsmiljø. Deltakelse i arbeidet med Inkluderende arbeidsliv (IA) skal gjøres i et samarbeid mellom HMS- og Forhandlingsavdelingen. Vi skal fortsette samarbeidet med Fellesforbundet og Norsk Industri, og være med å påvirke arbeidet for et inkluderende arbeidsliv offshore. Forbundet vil i samarbeid med arbeidsgiverorganisasjonene ta initiativ til å opprette IA-nettverk mellom bedrifter. Vi skal delta aktivt i Personvernprosjektet i LO og arbeide for å hindre unødvendig overvåking og rustesting av våre medlemmer. IA-arbeidet må satse spesielt mot seniortiltak og tilrettelegging for å hindre økt utstøting fra arbeidslivet. Vi kan ikke akseptere at beredskapsoppgaver og helsekrav til slike oppgaver blir standard for å bli i jobb, da dette vil medføre styrket utstøting. Sikkerhet I et samarbeid mellom HMS- og Forhandlingsavdelingen skal forbundet arbeide for bedre og sikrere organisering av dykkeraktivitetene på sokkelen og arbeide for en helhetlig oppfølging av dykkerne. Legge stor vekt på å arbeide mot eksplosjonsfare i smelteverksindustrien. Forbundet skal arbeide for at helikoptertransporten skal være sikrest mulig. Vi vil utvikle Helikopterutvalget og samarbeide med andre for å sikre press for at sikkerheten blir best mulig. Vi skal arbeide for å få best mulig redningsdrakter, at vi får gjennomført de forbedringene som er påpekt i forhold til livbåtene og at sikkerhetsopplæringa blir best mulig. Vi vil delta i de 2 arbeidsgruppene som er nedsatt for utviklingen av nytt regelverk for livbåter. Forbundet vil motarbeide at operatørselskapene styrer leverandørene og entreprenørselskapene gjennom kontraktsutforminger som bryter med arbeidsmiljølovens bestemmelser. Sikre at bruk av integrerte operasjoner ikke går ut over sikkerheten. Vi kan ikke godta at bemannede plattformer blir driftet fra andre lokasjoner. Følge opp strategidokumentet som er utarbeidet. Storulykker De siste årene har det i industrien både på land og offshore vært fokusert på skadestatistikk. Dette har medført at storulykkeperspektivet har kommet i bakgrunnen. Myndighetene har igjen vendt oppmerksomheten mot storulykkerisikoen, og vi vil støtte arbeidet for at potensialet 9

10 for storulykker og barrierer mot dette igjen blir fokusert på en bedre måte. Regelverksutvikling Vi skal arbeide for at det blir en tilsynsmyndighet for all virksomhet offshore. Vi vil vedlikeholde og øke kompetansen vedrørende regelverkforståelse innen forbundet. Vi vil arbeide for å flytte deler av veiledninger opp i Ptils forskrifter, noe som vil medføre et mer spesifikt regelverk. Arbeidet for ny struktur i regelverket (ned med antall forskrifter) på land skal sluttføres i 2012, og forbundet må være an aktiv bidragsyter. Vi vil delta i EU sitt regelverksarbeid for petroleumsvirksomheten. Vi vil arbeide for at arbeidstakermedvirkning og partssamarbeid blir reelt, blant annet gjennom fortsatt arbeid for å få til arbeidstakermedvirkning i lisensene som en del av regelverket. Vi vil fortsette arbeidet for at det blir slutt på samsoving og hotbedding gjennom krav om at regelverket blir fulgt. Alle skal ha sin egen lugar under oppholdet på en installasjon. Vi vil se på lovverket og forskriftene for å se på hvordan de forskjellige tillitsvervene er definert og arbeide for at de blir klarere beskrevet. og få til en kartlegging av problemene gjennom flere bedriftsbesøk. Vi vil jobbe for standarder på nøddusjer inneholder nok vann med rett temperatur etter hvilken fare en utsetter seg for. Arbeidstidsspørsmål Forbundet skal i perioden, i tett samarbeid mellom HMS- og Forhandlingsavdelingen, arbeide med arbeidstidsspørsmål. Vi vil arbeide for å unngå innføring av skiftplaner som er negative i forhold til helse, miljø og sikkerhet og opprette en database som beskriver de problemer og løsninger som vi har i forbindelse med arbeidstid. Prosjekt Vi vil delta i arbeider som behandler HMS-spørsmål i nordområdene og samtidig gjennomføre eget prosjekt som setter søkelys på spesielle HMS-problemstillinger i nordområdene. Vi vil delta i internasjonalt solidarisk HMS-arbeid. I samarbeid mellom HMS- og Kursavdelinga skal det gjennomføres to kurs for verneombud. Vi kan ikke lenger godta at sikkerhets instrukser, skriv og andre beskjeder, der misforståelser kan føre til ulykker, blir skrevet på et språk som ikke blir forstått. Alle sikkerhetsregler må presenteres på et språk som den enkelte ansatte forstår. Vi vil arbeide for at norsk blir hovedspråk i norske bedrifter, og at dette blir innarbeidet i arbeidsmiljøloven. Vi vil arbeide for en klar standard på HMS-kurs. Kjemisk arbeidsmiljø Industri Energi skal delta med egen representant i arbeidet med å kartlegge kjemisk helsefare for de offshoreansatte. Vi vil utvikle kunnskapen om eksponeringsvurdering slik at vi kan gi gode råd til våre tillitsvalgte om hvordan den skal se ut. Vi vil følge opp kjemiske helsefarer i fabrikker på land 10

11 ØKONOMI OG PERSONAL Økonomi og personalavdelingen har som mål å gi våre ansatte og tillitsvalgte best mulig arbeidsvilkår til å arbeide for medlemmenes beste og forbundets målsettinger. Økonomi Forbundet skal ha løpende oppfølging og rapportering innen følgende områder: Regnskapsrapportering per tertial målt mot budsjett. Månedlig rapportering av kontingentinngang mot budsjett, reise/representasjon mot budsjett, medlemsutvikling og oversikt over internasjonal virksomhet Medlemsservice og kontingent Vi skal følge opp og utvikle våre systemer kontinuerlig basert på tekniske oppgraderinger og ajourhold. Vi skal følge opp omleggingen av kontingentsystemene og arbeide for å få til så funksjonelle løsninger som mulig. Det vil blant annet være behov for å vurdere trekkordningene våre i forhold til de ulike utfordringer og strukturer uteapparatet har. Dette innebærer også oppmerksomhet mot avdelingene og klubbenes behov, herunder nødvendige oppgraderinger og tilpasninger på klubbweb/klubbkontor. Samarbeid med avdelinger og klubber vil være viktig i dette arbeidet. Det er etablert et program for lederopplæring for den valgte og ansatte ledelse, med deltakelse også av tillitsvalgte. Dette arbeidet videreføres. Vi skal bidra til å gjennomføre de punktene som er kommet frem i arbeidsmiljøundersøkelsen. Data Utvikling av sentralbordet er viktig. Vi må tilpasse dette i forhold til de behov vi har internt og sørge for at vi holder høy grad av service for våre medlemmer ved henvendelser til forbundet. Vi vil vurdere å skifte leverandør. Forbundet har pr. i dag ikke en IKT- håndbok. Dette arbeidet skal følges opp i det kommende år. Det vil etableres et prosjekt som skal vurdere vårt dokumenthåndtering- og saksbehandlingssystem. Prosjektet skal vurdere ulike systemer tilgjengelige i dag, se på muligheter for å skifte ut dagens system eller å foreta endringer og tilpasninger i vårt system som sikrer større grad av brukervennlighet og tilgjengelighet. Annet Forbundet vil vurdere et prosjekt knyttet til vårt fysiske arkiv. Det er behov for gjennomgang og opprydding i dette. Vi skal gjennomgå og utvikle rutinene våre, herunder behovet for opplæringsrutiner i Økonomi- og personalavdelingen. Det vil og være et behov for kompetanseutveksling mellom Økonomi- og personalavdelingen og andre avdelinger, for eksempel Organisasjons- og Forhandlingsavdelingen. Vi skal følge opp omleggingen av kontingentsystemene og arbeide for å få til så funksjonelle løsninger som mulig. Personal Vi vil ha en gjennomgang av arbeidsmetodene i Økonomiog personalavdelingen. Dette gjøres i samarbeid med ekstern bistand. Vi vil legge til rette for rullering og opplæring internt i Økonomi- og personalavdelingen. Det er viktig i forhold til å sikre at vi til enhver tid har tilgjengelig kompetanse på avdelingens oppgaver. 11

12 ORGANISASJON En viktig del av organisasjonsbygging er å ta vare på, og pleie allerede eksisterende medlemmer. Fornøyde medlemmer er våre beste ambassadører og våre beste ververe. Forbundet vil prioritere det som betegnes som naturlige områder for Industri Energi. Vi skal følge opp utmeldte medlemmer, spesielt der utmeldingsårsaken er ukjent. Industri Energi vil også hele tida søke å utvikle nye medlemsfordeler og utfordre kvaliteten på allerede eksisterende. Konferanse Styrke 2012 Industri Energi vil også i 2012 arrangere en Organisasjonskonferanse for å styrke det lokale avdelingsog klubbapparatet, og for å gjøre verving til en viktig del av tillitsvalgtarbeidet. Verving Det gode vervearbeidet som foregår i forbundet må styrkes. Vi vil utvikle vervenettverket til å bli en ressurs for hele Industri Energi. Forbundet skal være en støttespiller og ressurs for klubb/ avdelingsapparatet. Dette for at disse skal bli mer selvstendige og bedre på verving i egne rekker, og blant sine underleverandører. Organisasjonsavdelingen vil derfor delta på medlemsmøter, møter i samarbeidskomiteer og Industri Energi Forum, og forelese på kurs i samarbeid med Kursavdelingen og på avdelingskurs der dette er ønskelig. Den landbaserte industrien så som landbaserte gassanlegg, plastindustrien og fiskefôrindustrien, vil i tillegg til nye operatørselskaper, NR-området og Oljeservice være viktige satsingsområder også i Forbundet vil fortsette å ringe opp medlemmer som meldes ut eller strykes av ukjent årsak. Vi vil kontakte avdelinger som vil følge opp sine egne medlemmer som er i ferd med å strykes eller meldes ut. Materiell Forbundet vil utvikle nettbutikken med gode kvalitetsartikler til verving, profilering og jubileumsgaver. I samarbeid mellom Organisasjonsavdelingen og Informasjonsavdelingen vil vi produsere aktuelle medlemsbrosjyrer, plakater, profilering og presentasjonsmateriell. Forbundet vil legge til rette for at avdelingene kan bruke elektroniske oppslagstavler og tilrettelegge for oppslagstavler der avdelingene ønsker dette. Vi vil utvikle saksorientert materiell til bruk i agitasjonsarbeidet, opprettholde reisevirksomhet og organisasjonsbygging. I samarbeid med ungdomsutvalget og IndustriEnergi Student vil vi delta på Young Professionals (ONS) og Ung Energi (OLF). Vi vil videreutvikle vervekampanjen med attraktive vervepremier som treffer medlemmer i alle aldre og kjønn. I samarbeid mellom Organisasjonsavdelingen og Kursavdelingen vil vi bidra til at alle kursdeltakere blir informert om forbundets vervekampanje og medlemsfordeler. Vi vil bidra til at Ukeslutt skrives ut og spres på arbeidsplassene og at heliportene har informasjonsmateriell tilgjengelig. Tilsvarende gjelder Oljearbeideren. Vi vil videreføre fotokonkurransen blant medlemmer, der bilder fra arbeidslivet kan sendes inn og premieres. Vi vil styrke Industri Energi Forum der disse er eller er i ferd med å bli etablert. Sporing av rigger opprettholdes og gjøres tilgjengelig for avdelingene. Forbundet vil markedsføre Industri Energi på offentlige oppslagstavler. 12

13 MEDLEMSFORDELER Industri Energi sitt medlemsfordelsprogram er etter hvert godt utbygd og synliggjort. Vi var det første forbundet i Norge som etablerte advokatforsikring og det første som fikk forhandla fram en Topp 3 avtale med lik strømpris over hele landet. Da vi har bundet oss til å gi de assosierte medlemmene våre som ikke kan slutte seg til LO Favør et likeverdig tilbud, er det nødvendig for oss å utvikle dette ved å bruke hele forbundets medlemsmasse som grunnlag når vi forhandler fram nye fordeler. Det er samtidig viktig for oss å presisere at grunnlaget for at folk organiserer seg skal være at forbundet blir oppfatta som en arena for solidaritet, og vår evne til å sikre gode lønns- og arbeidsvilkår. Medlemsfordelene må bare være et supplement. Industri Energi vil derfor markedsføre de medlemsfordelene vi har i dag blant nye og eksisterende medlemmer, både for å rekruttere medlemmer og holde på de medlemmene vi har Forbundet vil starte arbeidet med om mulig å få etablert tannhelseforsikring slik landsmøtet vedtok i Forbundet vil få på plass en ny avtale om drivstoffrabatt. Vi vil få etablert nytt tilbud om reiseforsikring Vi vil vurdere å utvikle Reiseportalen hvor formålet er å gi medlemmer rimelige hytter/leiligheter i Norge og Utlandet. 13

14 UNGDOMSARBEID* Organisatorisk arbeid blant ungdom Gjennomføre skolebesøk på våre linjer i videregående skole samt andre relaterte opplæringsinstitusjoner over hele landet for å verve medlemmer. Oppfordre medlemmene til å delta på LOs sommerpatrulje med fokus på verving og medlemspleie. Møte og verve nye lærlinger Få representanter i LOs ungdomsutvalg i de fylkene vi har aktivitetsgrunnlag. Fortsette arbeidet med å få på plass ungdomstillitsvalgte og ungdomsutvalg i klubber og avdelinger. Gjennomføre minst én samling for lederne av de lokale ungdomsutvalgene. Fremme økt forståelse og interesse av tillitsvalgtog verneombudsrollen blant ungdom. Øke fokus på likestilling og forebygge rasisme, diskriminering, trakassering og mobbing i arbeidslivet. Tilrettelegge for samarbeid mellom ungdom i lokale avdelinger og klubber i Industri Energi. Videreutvikle samarbeidet med studentmedlemmene. Bedre markedsføringen av kurstilbudene i forbundet. Leder og 1. nestleder skal besøke unge medlemmer off- og onshore. Ivareta interessene og hjelpe ungdom som har mistet eller står i fare for å miste arbeidsplassen. Etablere samarbeid med El & ITs ungdomsutvalg med spesielt fokus på kraftsituasjonen. Arbeide for bedre rettigheter for lærlinger. Skoleringsarbeid blant ungdom Gjennomføre et aktivitetskurs med fokus på skolebesøk. Gjennomføre en 1. mai konferanse med fokus på forbundets politiske utfordringer og arbeiderbevegelsens historie og ideologi. Gjennomføre en ungdomskonferanse. Støtte opp om, og være med å lage bransjemessige/ avdelingsvise ungdomskurs. Arrangere basiskurs for ungdom. Utvikle en alkoholfri sommerleir for elever i den videregående skole. Gjennomføre en konferanse for våre representanter i LO sine ungdomsutvalg i fylkene. Politisk arbeid blant ungdom Delta i ungdomspolitiske fora der vi kan få innflytelse på våre saker Gjennomføre industritur for ungdomspolitikere. Utføre press for økt forskning/tilrettelegging for utvikling av industrien generelt. Industri Energis ungdomsutvalg skal arrangere en politisk markering. Dette for å fremme våres vedtatte uttalelser, og for å skape debatt om ungdommens ståsted. Opprette en gruppe som vil skolere og engasjere seg og bli aktive i debatten og mediebildet for at norsk energi og vannkraft brukes på en samfunnsmessig og bærekraftig måte. Jobbe for å bevare yrkesfaglinjer på videregående skole som ville forsvunnet helt, dersom de ble lagt ned. Forsikre seg om at debatten i media er balansert og komme med viktige innspill til viktige saker. Aksjonere politisk mot Arbeiderpartiet for å stoppe innføringen av vikarbyrådirektivet. Denne aksjonen må utføres i samarbeid med andre LOforbund og andre interesseorganisasjoner. Internasjonalt arbeid Rekruttere til LAGs solidaritetsbrigader Søke og opprettholde kontakt med ungdom i våre søsterforbund og internasjonale samarbeidsorganisasjoner. * Kapitlet om ungdomsarbeid er ungdommens egen arbeidsplan vedtatt av forbundets ungdomskonferanse , og forplikter ikke forbundet for øvrig. 14

15 ALT-OMRÅDET OG STUDENTORGANISERING Forbundet vil ha sterkt fokus på kompetanse, rekruttering og integrasjon. I kommende periode vil vi etablere et studentutvalg. Industri Energi har hatt meget god medlemsvekst blant studentene. Besøk ved de ulike utdanningsinstitusjonene har gitt stor gevinst, og for å styrke engasjementet ytterligere vil forbundet årlig arrangere en studentkonferanse. Industri Energi vil overføre arbeidet med studenter til samme enhet som jobber med ungdomsarbeid. Ny organisasjonsmodell skal være på plass innen 1. april. Rekruttering Vår hovedprioritering er rekruttering. Innen Administrative, Ledende og Tekniske stillinger har vi et stort vekstpotensial i de ulike bedriftene, men det må synliggjøres sterkere at Industri Energi også er et alternativ for ansatte innen disse kategoriene. Dette må blant annet skje gjennom bedre markedsføring av at vi er et forbund som organiserer vertikalt. Ved å bygge på allerede etablert struktur og gjennom et tett samarbeid med samarbeidskomitéene og avdelinger lokalt, noe som erfaringsmessig har gitt gode resultater, ser vi muligheter for god medlemsvekst fremover. Forbundet skal bidra til utvikling av LO Ingeniør. Integrering Forbundets mål er full integrasjon av våre assosierte medlemmer i Industri Energi og LO. Dette arbeidet vil derfor ha stor oppmerksomhet. Områdestruktur Forbundet har jobbet med organisasjonsstruktur og representasjon for ALT-området. Siden området ikke er en samarbeidskomité, men skal yte service til medlemmer innen Administrative, Ledende og Tekniske stillinger på tvers av hele forbundet, er det viktig at områdets organisasjonsstruktur gjenspeiler det. På høstens lederkonferanse 2012 vil det foretas valg på representanter til ALT-områdets styre og ny struktur vil da være gjeldende. Markedsføring Industri Energi må synligjøre bedre vertikal organisering. Vi vil jobbe for at forbundet markedsfører seg som et alternativ for disse gruppene, for forbundet fremstår i dag ikke godt nok som et attraktivt alternativ for disse medlemskategoriene. Gjennom at tillitsvalgte fra ALT-området er synlige og tilgjengelige for avdelinger og klubber ute, vil vi kunne øke kompetansen og få mer fokus på saker som er viktige for ansatte med individuell avlønning. Vi vil sørge for aktivitet, møtearenaer og kurs spisset spesielt for tillitsvalgte for disse medlemsgruppene. Forbundet har en egen gruppe som jobber med markeds- og kommunikasjonsplan for ALT-området. Gruppa har fokus på intern- og ekstern markedsføring. Kompetanse Vi har utarbeidet nytt kursprogram for tillitsvalgte med medlemmer på individuell avlønning. Dette er en firetrinns modul. I 2012 vil vi arrangere Trinn I og III. Vi har også etablert et ambulerende kurs for ferske tillitsvalgte som vil bli kjørt ved behov. Det vil bli arrangert to lederkonferanser årlig. På vårens konferanse vil hovedtema være lønn og tariff. Tema for høstens konferanse vil bli bestemt etter ønsker fra tillitsvalgte i området. Vi vil prioritere kompetanseheving i forbindelse med forhandlinger for individuelt avlønnende. Lønnsdata skal utarbeides og utveksles. Vi vil være tilgjengelige, gi støtte og bistand til avdelinger og klubber ute. Student Undersøkelser viser at halvparten av yngre arbeidstakere med høyere utdanning velger fagforeningstilknytning før de kommer i arbeid. Det er derfor viktig å rekruttere studentene under utdanning. Satsingen vil fortsette gjennom samarbeid med LO-fellesskapet som har gitt meget gode resultater. Dette innebærer besøk på de ulike utdanningsinstitusjonene og midler til å lønne studentorganisator. Denne stillingen er i dag definert til 20 %, men da dette arbeidet krever mer, vil vi øke ressursene på dette området. I 2012 vil vi etablere studentutvalg. Industri Energi vil arrangere en studentkonferanse årlig. Det er viktig at denne gruppa har sin egen arena, hvor den kan diskutere og formidle saker som forbundet bør ha fokus på når det gjelder studentpolitikk. Konferansen kan arrangeres i egen regi, eller som en felles arena gjennom å bygge videre på 15

16 det gode samarbeidet vi har med andre forbund i LO når det gjelder studentrekruttering. Ressurser ALT-området omfatter ca 8000 medlemmer, inkludert assosierte. Dette er et satsingsområde, og det er et stort potensial for medlemsvekst. Forbundet ser derfor behov for økte ressurser og vil styrke denne satsningen. 16

INNHOLD. Arbeidsplan for 2011

INNHOLD. Arbeidsplan for 2011 ARBEIDSPLAN 2011 INNHOLD Arbeidsplan for 2011 Innledning.......................................................... 3 Forhandlinger....................................................... 4 Fagligpolitisk.......................................................

Detaljer

INDUSTRI ENERGI. arbeidsplan for 2014

INDUSTRI ENERGI. arbeidsplan for 2014 INDUSTRI ENERGI arbeidsplan for 2014 2 Forbundets arbeidsplan er en handlingsplan for aktiviteten i 2014. Samtidig blir forbundets standpunkter i viktige saker bestemt i arbeidsplanen. 3 Forkortelser AFP

Detaljer

Arbeidsplan 2015. Administrative saker og daglige gjøremål avspeiles ikke i arbeidsplanen.

Arbeidsplan 2015. Administrative saker og daglige gjøremål avspeiles ikke i arbeidsplanen. Arbeidsplan 2015 Forbundets arbeidsplan er en politisk handlingsplan for aktiviteten i 2015. Samtidig blir forbundets standpunkter i viktige saker bestemt av arbeidsplanen. Planen er ikke uttømmende. Den

Detaljer

INDUSTRI ENERGI POLITISKE UTTALELSER

INDUSTRI ENERGI POLITISKE UTTALELSER INDUSTRI ENERGI POLITISKE UTTALELSER INNHOLD Sterkere sammen Innledning.......................................................... 3 Arbeidslivs- og velferdspolitisk uttalelse...............................

Detaljer

Utredninger fra arbeidsgrupper

Utredninger fra arbeidsgrupper PROSJEKT FORBUNDSalliansen Utredninger fra arbeidsgrupper Grunnlag for høring om sammenslåing 13. september 2012 2. utgave UTREDNINGER FRA ARBEIDSGRUPPER GRUNNLAG FOR HØRING OM SAMMENSLÅING 13. SEPTEMBER

Detaljer

LOs egen organisasjon

LOs egen organisasjon dagsorden pkt. 5 LOs egen organisasjon LOs organisasjonsprogram 2013 2017 Forslag og innstillinger LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, 3. 7. mai 2013 Forslagsnr: 5000 Sekretariatet

Detaljer

1. Handlingsprogram og medlemsfordeler

1. Handlingsprogram og medlemsfordeler 13. september 2012 9 1. Handlingsprogram og medlemsfordeler Handlingsprogram og medlemsfordeler er utredet av følgende arbeidsgruppe: Håvard Sivertsen, Postkom Cathrine Ertsås, Postkom Helge Haukeland,

Detaljer

Organisasjonssaker Vedtekter. Saklistas pkt 6.1 og 6.2

Organisasjonssaker Vedtekter. Saklistas pkt 6.1 og 6.2 Organisasjonssaker Vedtekter Saklistas pkt 6.1 og 6.2 Innholdsfortegnelse Saklistas pkt. 6.1 Organisasjonssaker... 4 Saklistas pkt. 6.2 Vedtektene...10 AVSTEMNINGSREGLER...10 FORBUNDETS VEDTEKTER...10

Detaljer

Foto: Erlend Angelo 2

Foto: Erlend Angelo 2 Beretning 2011 Foto: Erlend Angelo 2 Forord og sammendrag Fellesforbundet er det største forbundet i LO innenfor privat sektor. Ved utgangen av 2011 hadde forbundet totalt 151 137 medlemmer, og herav 104

Detaljer

Norsk Arbeidsmandsforbund. Handlingsprogram 2011 2015

Norsk Arbeidsmandsforbund. Handlingsprogram 2011 2015 Norsk Arbeidsmandsforbund Handlingsprogram 2011 2015 51 Innledning Handlingsprogrammet 2011 2015 er et overordnet prinsipielt dokument. Programmet sier noe om viktige satsingsområder og samfunnsmessige

Detaljer

Begrunnelse: Alle forbundets organer forpliktes av handlingsprogrammet.

Begrunnelse: Alle forbundets organer forpliktes av handlingsprogrammet. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 HANDLINGSPROGRAM Innledning Handlingsprogrammet er et overordnet prinsipielt dokument. Programmet sier noe om viktige satsingsområder og samfunnsmessige utfordringer

Detaljer

Foto: Erlend Angelo Foto: Erlend Angelo

Foto: Erlend Angelo Foto: Erlend Angelo Beretning 2012 Foto: Erlend Angelo Foto: Erlend Angelo Foto: Erlend Angelo Foto: Erlend Angelo 2 Foto:Erlend Angelo Forord og sammendrag På vegne av LO-fellesskapet dro Fellesforbundet i gang de forbundsvise

Detaljer

Dagsorden punkt 3. Rapport om arbeidet i landsmøteperioden 1999 2002. Hefte 2

Dagsorden punkt 3. Rapport om arbeidet i landsmøteperioden 1999 2002. Hefte 2 Dagsorden punkt 3 Rapport om arbeidet i landsmøteperioden 1999 2002 Hefte 2 - 2 - Innholdsfortegnelse: 1 INNLEDNING...3 2 FORBUNDETS PRIORITERTE OPPGAVER...4 2.1 PRIORITERTE OPPGAVER 1999...4 2.2 PRIORITERTE

Detaljer

INNHOLD INNLEDNING HOVEDSATSINGSOMRÅDER LØNN NÆRINGSPOLITIKK. Forkortelser s 4

INNHOLD INNLEDNING HOVEDSATSINGSOMRÅDER LØNN NÆRINGSPOLITIKK. Forkortelser s 4 INNHOLD INNLEDNING Forkortelser s 4 HOVEDSATSINGSOMRÅDER LØNN Partsforhold s 7 Lønnsutvikling s 7 Mellomoppgjøret 2011 s 7 Nytt kapittel i Sentralavtalen s 7 Bra resultat s 8 Hovedoppgjøret 2012 s 8 Mellomoppgjøret

Detaljer

Årsrapport 2005-2007 Norges Frisørmesterforbund og NFFs Servicekontor 1

Årsrapport 2005-2007 Norges Frisørmesterforbund og NFFs Servicekontor 1 1 ORgANisAsjONsUtViKLiNg har VæRt Et sentralt OMRÅDE FOR styret Og ADMiNistRAsjONEN i DENNE perioden. FOR Å KUNNE ha gjennomføringskraft MÅ NFF VæRE EN sterk Og troverdig ORgANisAsjON. DEt har DERFOR blitt

Detaljer

INNHOLD. Mai 2011 Design: Signus Trykk: BK Grafisk Opplag: 300

INNHOLD. Mai 2011 Design: Signus Trykk: BK Grafisk Opplag: 300 Årsmelding 2011 INNHOLD Side 3 Forbundslederens kommentarer til virksomheten Side 4 Om Negotia Side 5 Hovedsatsingsområde i 2011 Side 5 Prosess med selgerforbundet Side 6 Vekst og rekruttering Side 7 Informasjon

Detaljer

Hovedpunkter i utredningene

Hovedpunkter i utredningene PROSJEKT FORBUNDSalliansen Hovedpunkter i utredningene Grunnlag for høring om sammenslåing 11. september 2012 Foto: TRI NGUYEN DINH Innhold Innledning... 3 1. Forbundene... 4 Tariffavtaler og medlemsgrupper...

Detaljer

Komikeren Robert Stoltenberg var blant de som deltok under jubileumsseminaret som Fellesforbundet arrangerte i Oslo Kongressenter i august.

Komikeren Robert Stoltenberg var blant de som deltok under jubileumsseminaret som Fellesforbundet arrangerte i Oslo Kongressenter i august. Komikeren Robert Stoltenberg var blant de som deltok under jubileumsseminaret som Fellesforbundet arrangerte i Oslo Kongressenter i august. Foto: Håvard Sæbø, Magasinet for fagorganiserte 241 MILJØMERKET

Detaljer

Forord og sammendrag

Forord og sammendrag Beretning 2014 Medlemmene sa nei i uravstemningen for Riksavtalen. Her er en del av medlemmene i forhandlingsdelegasjonen på vei ut fra Riksmeklerens kontor. Foto: Håvard Sæbø Forord og sammendrag LO-sekretariatet

Detaljer

Debatthefte. Landskonferanse for ungdom 2015. Hvor går veien videre? Vår framtid vårt valg. omtanke solidaritet samhold

Debatthefte. Landskonferanse for ungdom 2015. Hvor går veien videre? Vår framtid vårt valg. omtanke solidaritet samhold Debatthefte Landskonferanse for ungdom 2015 omtanke solidaritet samhold Hvor går veien videre? Vår framtid vårt valg Innhold Velkommen til debatt... 3 Praktiske opplysninger... 4 Politisk handlingsprogram....

Detaljer

Samleskinnen. HMS på byggeplasser

Samleskinnen. HMS på byggeplasser Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 3/2003 Årgang 8 HMS på byggeplasser I dette nummer: Samleskinnen har tidligere fokusert på hvordan HMS er ivaretatt på byggeplassene og

Detaljer

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni Side1 Side2 Innholdsliste Side 2 Side 2-5 Side 6-8 Side 9-17 Side 18 Innholdsliste Dagsorden Vedlegg 1 politisk regnskap Vedlegg 2 handlingsplan Uttalelser EL & IT Ungdommens landsdekkende ungdomskonferanse

Detaljer

Dagsorden punkt 7 Forbundets handlingsprogram

Dagsorden punkt 7 Forbundets handlingsprogram Dagsorden punkt 7 Forbundets handlingsprogram N F F NORSK FENGSELS- OG FRIOMSORGS FORBUND 1 Dagsorden punkt 7 Forslag til NFFs Handlingsprogram for perioden 2014-2018 Sentralstyrets innstilling Innhold

Detaljer

Årsrapport 2009. Norsk Sykepleierforbund En gjennomgsng av aktiviteter og resiultater

Årsrapport 2009. Norsk Sykepleierforbund En gjennomgsng av aktiviteter og resiultater Årsrapport 2009 Norsk Sykepleierforbund En gjennomgsng av aktiviteter og resiultater Norsk sykepleierforbund Norsk Sykepleierforbund er Norges fjerde største fagforbund og har over 90 000 medlemmer fordelt

Detaljer

Innhold. *Arbeidsgiverforeningen Spekter Telefon: (+47) 47 65 70 00 / E-post: post@spekter.no / www.spekter.no

Innhold. *Arbeidsgiverforeningen Spekter Telefon: (+47) 47 65 70 00 / E-post: post@spekter.no / www.spekter.no 2012 ÅRSRAPPORT * Innhold Spekters identitet 5 Styrets strategi 6 Arbeidslivspolitikken 8 Inntektspolitikken og overenskomstrevisjonen 2012 8 Arbeidstid 9 Pensjonsreformen 10 Fra IA til MOA 11 Arbeidsmiljøloven

Detaljer

En håndbok for LO og forbundene

En håndbok for LO og forbundene LOs Student- og elevmedlemskap better safe, than sorry En håndbok for LO og forbundene www.loungdom.no Innhold FORORD 3 INNLEDNING Et helhetlig medlemskap 3 MEDLEMSKAPENE 3 Elevmedlemskapet 3 Studentmedlemskapet

Detaljer

SAFE MAGASINET 04. Ut med fagfolk i verdensklasse inn med lavtlønnede. SAFE ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år!

SAFE MAGASINET 04. Ut med fagfolk i verdensklasse inn med lavtlønnede. SAFE ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år! SAFE MAGASINET 04 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 oktober 2005 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 4 Desember 2006 Ut med fagfolk

Detaljer

Innhold. Innledning 5

Innhold. Innledning 5 Landsstyrets beretning 2003-2005 1 2 Innhold Innledning 5 Landsmøtet 2003 7 Arbeidet i landsstyret og arbeidsutvalget 7 NJs tiltaksplan for perioden 2003-2005 med kommentarer 8 1. Eierskap 8 2. Moms 8

Detaljer

INNLEDNING. HMS-arbeidet ble videreført gjennom trepartsamarbeidet Posten, Postkom og vernetjenesten.

INNLEDNING. HMS-arbeidet ble videreført gjennom trepartsamarbeidet Posten, Postkom og vernetjenesten. ÅRSRAPPORT 2010 INNLEDNING For Postkom var utfordringene i 2010 stort sett de samme som de siste årene. Bedriftene fokuserer i stor grad på markedstilpasning, effektivisering, kostnadsoptimalisering og

Detaljer

Utdanningsforbundet Troms

Utdanningsforbundet Troms Utdanningsforbundet Troms Fylkesårsmøte 6.-8. mai 2015 SAK 8 LANDSMØTESAKER 8.1 Profesjonsutvikling og kvalitet 8.2 Styring, ledelse og medbestemmelse 8.3 Lønns- og arbeidsvilkår 8.4 Organisasjonen i utvikling

Detaljer