INDUSTRI ENERGI ARBEIDSPLAN FOR 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INDUSTRI ENERGI ARBEIDSPLAN FOR 2012"

Transkript

1 INDUSTRI ENERGI ARBEIDSPLAN FOR 2012

2 2

3 Forbundets arbeidsplan er dels ein handlingsplan for aktiviteten i Samstundes vert forbundet sine standpunkt i viktige saker bestemt i arbeidsplanen. Den er ikkje uttømmande, og daglege gjeremål og rutinar vert normal ikkje spegla i arbeidsplanen. I den grad saker som er av rein administrativ karakter vert omtala, endrar ikkje landstyret si handsaming sakene sin karakter. 3

4 FORKORTELSER ACTF AFP ALT-forbundet ALT-området BWI ECHOZ EFFAT EIFCWMCOTU EMCEF ETF EWC FSTPB GS HNER GS PUT GTPCWU HMS HVO ICEM IN ITF IUF LO KOLS KONKRAFT NBTF NFT NTF OBF OLF OSA PTIL ROGWU SNTIQME TAF UNI VDSZ All-China Federation of Trade Unions Avtalefestet pensjon Uavhengig fagforbund med samarbeidsavtale med Industri Energi Område i Industri Energi for alle medlemmer i administrative, ledende og tekniske stillinger Building and Wood Workers International The Energy Chemical Trade Union (Slovakia) European Federation of Trade Unions in the Food, Agriculture and Tourism Ethiopian Industrial Federation of Construction, Wood, Metal, Cement, and Other Trade Unions European Mine, Chemical and Energy Workers Federation European Transport Workers Federation European Works Council (Europeisk samarbeidsutvalg) Federacion Nacional de Trabajadores Petroleros de Bolivia Federation of Chemical, Non-metal, Energy and Mining Industries Nezavisnost Food, Hotel and Tourism Industry Branch Trade Union of Nezavisnost General Transport, Petroleum and Chemical Workers Union (Ghana) Helse, miljø og sikkerhet Hoververneombud International Federation of Chemical, Energy, Mine and General Workers Unions Industriansatte i Norden International Transport Workers Federation International Union of Food, Agricultural, Hotel, Restaurant, Catering, Tobacco and Allied Workers Associations Landsorganisasjonen i Norge Kronisk obstruktiv lungesykdom Konkurransekraft på norsk sokkel Nordisk Bygg- og trearbeiderføderasjon NLF Chemistry and Industry Nordisk Transportarbeiderføderasjon Oljeboring og forpleining Oljeindustriens Landsforening Oljeserviceavtalen Petroleumstilsynet Russian Oil, Gas, and Construction Workers Union Sindicato Nacional de los Trabajadores de las Industrias Quimica, la Mineria y la Energetica Tekniske allmenne fag Union Network International Federation of Chemical Workers of Hungary 4

5 INNHOLD Forhandlinger 6 Faglig politisk 8 Helse, miljø og sikkerhet 9 Økonomi og personal 11 Organisasjon 12 Medlemsfordeler 13 Ungdomsarbeid 14 Alt-området og studentorganisering 16 Bedrift og kompetanse utvikling 18 Juridisk 19 Kommunikasjon 20 Internasjonalt arbeid 22 5

6 FORHANDLINGER Forbundets hovedoppgave innenfor dette område er å bistå lokalavdelingene med å løse saker, særlig det som angår lønns- og arbeidsvilkår. Vi skal drive et aktivt arbeid innenfor OSA-området, knyttet til inspeksjoner og arbeid mot sosial dumping. Forhandlingsavdelingen har ansvaret for samarbeidskomiteene. Tariff I 2012 er det hovedoppgjør. Industri Energi går inn for et forbundsvist oppgjør. Dette betyr at alle våre overenskomster skal opp til revisjon. Arbeidsplanens kapittel om forhandlinger vil derfor være preget av dette. Med utgangspunkt i den kartleggingen av lavlønnsgruppene innenfor ulike bransjeområder som nå er utført, vil avdelingen arbeide for at et eventuelt lavlønnstillegg får en annen og mer treffsikker innretning i framtida. Vi vil arbeide for en harmonisering av lønnsforskjellene mellom plattformboringssegmentet på NR- området og OLF området. Vi mener at bedriftene skal konkurrere på like vilkår uavhengig av arbeidsgivertilknytning. Vi vil arbeide for at forslag til forbedringer hva gjelder lærlingenes lønns- og arbeidsvilkår får bred oppslutning i LO- familien. Vi vil fortsatt følge opp utviklingen i den nye AFPordningen og pensjonsreformen, spesielt de lavtlønnedes mulighet til å kunne ta ut AFP ved fylte 62 år. Vi vil også fokusere på forskjellene ved innskudds/- og ytelsesbaserte ordninger og også andre økonomiske forhold vedrørende uttak av pensjon. I denne sammenheng vil utfordringene rundt Sjømannspensjon, alder ved mulig uttak og generell pensjonsalder for sjømenn med påfølgende kortere opptjeningstid også være viktig. Forbundet vil i 2012 fortsette det påbegynte arbeidet med å lage kommentarutgaver av overenskomstene. Arbeidstidsordninger for tilreisende personell, både nasjonale og internasjonale, er i dag stort sett etablert etter prosjektenes og bedriftenes behov for billige ordninger, samt at hensynet til lokalt ansatte settes foran de tilreisendes behov. Det er uansvarlig i forhold til helse, miljø og sikkerhet at det er blitt mulig å ha arbeidstidsordninger som gir den enkelte halvparten av helgene borte fra familie og venner. Søndagsfri på brakka, kan ikke regnes som fritid. Vi vil jobbe for at: alle petrokjemianlegg og verft åpnes for arbeid på søndager (følges opp i samarbeid mellom Forhandlings- og HMS-avdelingen) og blir de normale arbeidstidsordningene for pendlere onshore. Arbeidsmengden på såkalte flerbruksfartøy offshore har i de siste årene økt betraktelig, bl.a. som følge av den teknologiske utviklingen som gjør at flere av oppdragene, som før bare kunne utføres fra flyterigger, nå også kan gjøres fra flerbruksfartøy. Flerbruksfartøyene representerer en stor utfordring både med hensyn til hvilket regelverk de er underlagt når de er i arbeid, hvilket bekvemmelighetsflagg de har og hvilke lønns- og arbeidsvilkår mannskapene om bord arbeider under. Forbundet vil, eventuelt sammen med andre forbund, intensivere oppfølgingen av lønns og arbeidsvilkårene på flerbruksfartøyene. Sosial dumping Vi har i dag en høy aktivitet vedrørende inn- og utleie av arbeidskraft sett i lys av lønns- og arbeidsvilkår, ny-ansettelser og faste stillinger. Vår målsetting om at alle skal ha fast stilling ligger fast. Vi vil fortsette med: kunnskapsøkning internt og ute i avdelingene vedrørende tillitsvalgtes rettigheter ved innleie av arbeidskraft, å bistå tillitsvalgte med etablering av lokale innleieavtaler. En eventuell implementering av Vikarbyrådirektivet vil bli fulgt opp i forhold til dagens lov- og avtaleverk. Vi har gjennom 2011 hatt stor oppmerksomhet rettet mot innleid personell som kommer fra bemanningsbyråene, spesielt når det gjelder organisering og lønns- og arbeidsvilkår. Dette vil fortsette også i Vi vil: fortsette samarbeidet mellom Forhandlings- og Organisasjonsavdelingen vedrørende organisering, videreføre vårt arbeid for å få etablert tariffavtaler, klubber og bedre lønns- og arbeidsvilkår for ansatte i bemanningsbyråene. 6

7 Vi vil intensivere arbeidet med kurs rettet mot tillitsvalgte innen oljeserviceavtalen som har som formål å styrke kampen mot sosial dumping. Kursene vil tilrettelegges i samarbeid mellom Forhandlings- og Kursavdelingen, og vil finansieres av OSA- midler. Forbundet vil i perioden vurdere muligheten for allmenngjøring av (deler av) overenskomsten innenfor enkeltbransjer. Arbeidstid og utvikling. Industri Energi er det største skiftarbeiderforbundet. Det betyr at vi fortsatt vil være engasjert i forsknings- og forsøksprosjekter knyttet til helsemessige konsekvenser av skiftarbeid. Målet om en felles politikk knyttet til skiftspørsmål ligger fast. Arbeidet vil skje i samarbeid mellom Forhandlings- og HMS- avdelingen. Vi vil i samarbeid med andre aktører fortsette arbeidet med etablering av et eget nettsted om skiftarbeid, herunder skiftplaner, regler om skiftarbeid/rotasjonsordninger/ turnus og informasjon om de helsemessige konsekvensene ved de ulike ordningene. Andre ting Forhandlingsavdelingen vil videreføre arbeidet med kommunikasjon ut mot våre tillitsvalgte slik at vi sikrer disse nødvendig informasjon fra forbundet og at de får kontakt og nødvendig hjelp på en god og ryddig måte. 7

8 FAGLIGPOLITISK Forbundets arbeid i 2012 vil bygge på den fagligpolitiske uttalelsen fra landsmøtet og fortsette med å få gjennomført forbundets politikk. Uttalelsen må være førende for de forslag som Industri Energi skal sende inn til LO Kongressen i Forbundet vil jobbe med innspill til LO kongressen i 2013 angående nordområdene, industrisaker og energi saker Vi vil arbeide mot de politiske partier i deres arbeid med partiprogram fram mot landsmøtene i Vi vil arbeide med å påvirke utarbeiding og behandling av stortingsmeldinger som berører forbundet områder. Dette gjelder i første rekke oljemeldingen, nordområdemeldingen, nettmeldingen og klimameldingen og arbeidslivsmeldingen. Den siste vil skje i samarbeid mellom HMS-avdelingen og Fagligpolitisk avdeling og med LOs olje og gassutvalg. Videre vil jobbe med Energiutvalget fram mot mars, deretter med energimeldingen. Forbundet vil også bidra til synligggjøring av forbundets politikk i arbeidsgrupper internt i fagbevegelsen, men også eksternt. Vi vil delta i LOs olje og gassutvalg, LOs nordområdeutvalg, LOs fiskeripolitiske utvalg, KONKRAFTs Arbeidsutvalg og i arbeidsgrupper satt igang av KONKRAFT, Nasjonalt glassmuseum og Industriell gjennviningsprosjekt I samarbeid mellom Fagpolitisk avdeling og andre avdelinger i forbundet vil vi også bidra til at vår politikk synliggjøres. Fagligpolitisk avdeling skal bidra til å nå andre av forbundets mål slik som organisering av medlemmer og synliggjøring i media. Vi vil delta på Barentshavkonferanse og Energirike. Vi vil jobbe for å få satt ned et utvalg i regi LO og AP for å utforme en industripolitikk basert på norske råvarer hvordan ta naturen i bruk for industriell utvikling. 8

9 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Helse, miljø og sikkerhet er avgjørende for våre medlemmers arbeidsforhold, rekruttering og sunn verdiskaping. Industri Energi skal delta og ha stor innsats på arbeidet som foregår i følgende samarbeidsorgan: Sikkerhetsforum, Regelverksforum, Samarbeid for sikkerhet, Samarbeidsforum i Luftfartstilsynet, Referansegruppe for bedre kunnskap om kjemisk eksponering i arbeidslivet, HMS i smelteverksindustrien, Aluminiumsindustriens Miljøsekretariat og LO sitt regelverksforum. Vi skal også delta aktivt i andre HMS-relaterte utvalg hvor vi får innpass. I tillegg til obligatoriske LO-høringer skal vi svare på alle høringer som har betydning for våre medlemmer. HMS Vi skal holde høy aktivitet i HMS-utvalget, herunder arrangere HMS- konferanse. Vi skal videreutvikle forbundets HVO-nettverk og Kran og løft -gruppa. Vi skal delta aktivt i Arbeidstilsynets gruppe som arbeider med KOLS-strategi og sørge for at den behandler KOLS som følge av arbeidspåvirkning. Vi skal arbeide for at arbeidstakermedvirkning blir en naturlig del av HMS-arbeidet. Inkluderende arbeidsliv Forbundet skal arbeide for et bedre psykososialt arbeidsmiljø. Deltakelse i arbeidet med Inkluderende arbeidsliv (IA) skal gjøres i et samarbeid mellom HMS- og Forhandlingsavdelingen. Vi skal fortsette samarbeidet med Fellesforbundet og Norsk Industri, og være med å påvirke arbeidet for et inkluderende arbeidsliv offshore. Forbundet vil i samarbeid med arbeidsgiverorganisasjonene ta initiativ til å opprette IA-nettverk mellom bedrifter. Vi skal delta aktivt i Personvernprosjektet i LO og arbeide for å hindre unødvendig overvåking og rustesting av våre medlemmer. IA-arbeidet må satse spesielt mot seniortiltak og tilrettelegging for å hindre økt utstøting fra arbeidslivet. Vi kan ikke akseptere at beredskapsoppgaver og helsekrav til slike oppgaver blir standard for å bli i jobb, da dette vil medføre styrket utstøting. Sikkerhet I et samarbeid mellom HMS- og Forhandlingsavdelingen skal forbundet arbeide for bedre og sikrere organisering av dykkeraktivitetene på sokkelen og arbeide for en helhetlig oppfølging av dykkerne. Legge stor vekt på å arbeide mot eksplosjonsfare i smelteverksindustrien. Forbundet skal arbeide for at helikoptertransporten skal være sikrest mulig. Vi vil utvikle Helikopterutvalget og samarbeide med andre for å sikre press for at sikkerheten blir best mulig. Vi skal arbeide for å få best mulig redningsdrakter, at vi får gjennomført de forbedringene som er påpekt i forhold til livbåtene og at sikkerhetsopplæringa blir best mulig. Vi vil delta i de 2 arbeidsgruppene som er nedsatt for utviklingen av nytt regelverk for livbåter. Forbundet vil motarbeide at operatørselskapene styrer leverandørene og entreprenørselskapene gjennom kontraktsutforminger som bryter med arbeidsmiljølovens bestemmelser. Sikre at bruk av integrerte operasjoner ikke går ut over sikkerheten. Vi kan ikke godta at bemannede plattformer blir driftet fra andre lokasjoner. Følge opp strategidokumentet som er utarbeidet. Storulykker De siste årene har det i industrien både på land og offshore vært fokusert på skadestatistikk. Dette har medført at storulykkeperspektivet har kommet i bakgrunnen. Myndighetene har igjen vendt oppmerksomheten mot storulykkerisikoen, og vi vil støtte arbeidet for at potensialet 9

10 for storulykker og barrierer mot dette igjen blir fokusert på en bedre måte. Regelverksutvikling Vi skal arbeide for at det blir en tilsynsmyndighet for all virksomhet offshore. Vi vil vedlikeholde og øke kompetansen vedrørende regelverkforståelse innen forbundet. Vi vil arbeide for å flytte deler av veiledninger opp i Ptils forskrifter, noe som vil medføre et mer spesifikt regelverk. Arbeidet for ny struktur i regelverket (ned med antall forskrifter) på land skal sluttføres i 2012, og forbundet må være an aktiv bidragsyter. Vi vil delta i EU sitt regelverksarbeid for petroleumsvirksomheten. Vi vil arbeide for at arbeidstakermedvirkning og partssamarbeid blir reelt, blant annet gjennom fortsatt arbeid for å få til arbeidstakermedvirkning i lisensene som en del av regelverket. Vi vil fortsette arbeidet for at det blir slutt på samsoving og hotbedding gjennom krav om at regelverket blir fulgt. Alle skal ha sin egen lugar under oppholdet på en installasjon. Vi vil se på lovverket og forskriftene for å se på hvordan de forskjellige tillitsvervene er definert og arbeide for at de blir klarere beskrevet. og få til en kartlegging av problemene gjennom flere bedriftsbesøk. Vi vil jobbe for standarder på nøddusjer inneholder nok vann med rett temperatur etter hvilken fare en utsetter seg for. Arbeidstidsspørsmål Forbundet skal i perioden, i tett samarbeid mellom HMS- og Forhandlingsavdelingen, arbeide med arbeidstidsspørsmål. Vi vil arbeide for å unngå innføring av skiftplaner som er negative i forhold til helse, miljø og sikkerhet og opprette en database som beskriver de problemer og løsninger som vi har i forbindelse med arbeidstid. Prosjekt Vi vil delta i arbeider som behandler HMS-spørsmål i nordområdene og samtidig gjennomføre eget prosjekt som setter søkelys på spesielle HMS-problemstillinger i nordområdene. Vi vil delta i internasjonalt solidarisk HMS-arbeid. I samarbeid mellom HMS- og Kursavdelinga skal det gjennomføres to kurs for verneombud. Vi kan ikke lenger godta at sikkerhets instrukser, skriv og andre beskjeder, der misforståelser kan føre til ulykker, blir skrevet på et språk som ikke blir forstått. Alle sikkerhetsregler må presenteres på et språk som den enkelte ansatte forstår. Vi vil arbeide for at norsk blir hovedspråk i norske bedrifter, og at dette blir innarbeidet i arbeidsmiljøloven. Vi vil arbeide for en klar standard på HMS-kurs. Kjemisk arbeidsmiljø Industri Energi skal delta med egen representant i arbeidet med å kartlegge kjemisk helsefare for de offshoreansatte. Vi vil utvikle kunnskapen om eksponeringsvurdering slik at vi kan gi gode råd til våre tillitsvalgte om hvordan den skal se ut. Vi vil følge opp kjemiske helsefarer i fabrikker på land 10

11 ØKONOMI OG PERSONAL Økonomi og personalavdelingen har som mål å gi våre ansatte og tillitsvalgte best mulig arbeidsvilkår til å arbeide for medlemmenes beste og forbundets målsettinger. Økonomi Forbundet skal ha løpende oppfølging og rapportering innen følgende områder: Regnskapsrapportering per tertial målt mot budsjett. Månedlig rapportering av kontingentinngang mot budsjett, reise/representasjon mot budsjett, medlemsutvikling og oversikt over internasjonal virksomhet Medlemsservice og kontingent Vi skal følge opp og utvikle våre systemer kontinuerlig basert på tekniske oppgraderinger og ajourhold. Vi skal følge opp omleggingen av kontingentsystemene og arbeide for å få til så funksjonelle løsninger som mulig. Det vil blant annet være behov for å vurdere trekkordningene våre i forhold til de ulike utfordringer og strukturer uteapparatet har. Dette innebærer også oppmerksomhet mot avdelingene og klubbenes behov, herunder nødvendige oppgraderinger og tilpasninger på klubbweb/klubbkontor. Samarbeid med avdelinger og klubber vil være viktig i dette arbeidet. Det er etablert et program for lederopplæring for den valgte og ansatte ledelse, med deltakelse også av tillitsvalgte. Dette arbeidet videreføres. Vi skal bidra til å gjennomføre de punktene som er kommet frem i arbeidsmiljøundersøkelsen. Data Utvikling av sentralbordet er viktig. Vi må tilpasse dette i forhold til de behov vi har internt og sørge for at vi holder høy grad av service for våre medlemmer ved henvendelser til forbundet. Vi vil vurdere å skifte leverandør. Forbundet har pr. i dag ikke en IKT- håndbok. Dette arbeidet skal følges opp i det kommende år. Det vil etableres et prosjekt som skal vurdere vårt dokumenthåndtering- og saksbehandlingssystem. Prosjektet skal vurdere ulike systemer tilgjengelige i dag, se på muligheter for å skifte ut dagens system eller å foreta endringer og tilpasninger i vårt system som sikrer større grad av brukervennlighet og tilgjengelighet. Annet Forbundet vil vurdere et prosjekt knyttet til vårt fysiske arkiv. Det er behov for gjennomgang og opprydding i dette. Vi skal gjennomgå og utvikle rutinene våre, herunder behovet for opplæringsrutiner i Økonomi- og personalavdelingen. Det vil og være et behov for kompetanseutveksling mellom Økonomi- og personalavdelingen og andre avdelinger, for eksempel Organisasjons- og Forhandlingsavdelingen. Vi skal følge opp omleggingen av kontingentsystemene og arbeide for å få til så funksjonelle løsninger som mulig. Personal Vi vil ha en gjennomgang av arbeidsmetodene i Økonomiog personalavdelingen. Dette gjøres i samarbeid med ekstern bistand. Vi vil legge til rette for rullering og opplæring internt i Økonomi- og personalavdelingen. Det er viktig i forhold til å sikre at vi til enhver tid har tilgjengelig kompetanse på avdelingens oppgaver. 11

12 ORGANISASJON En viktig del av organisasjonsbygging er å ta vare på, og pleie allerede eksisterende medlemmer. Fornøyde medlemmer er våre beste ambassadører og våre beste ververe. Forbundet vil prioritere det som betegnes som naturlige områder for Industri Energi. Vi skal følge opp utmeldte medlemmer, spesielt der utmeldingsårsaken er ukjent. Industri Energi vil også hele tida søke å utvikle nye medlemsfordeler og utfordre kvaliteten på allerede eksisterende. Konferanse Styrke 2012 Industri Energi vil også i 2012 arrangere en Organisasjonskonferanse for å styrke det lokale avdelingsog klubbapparatet, og for å gjøre verving til en viktig del av tillitsvalgtarbeidet. Verving Det gode vervearbeidet som foregår i forbundet må styrkes. Vi vil utvikle vervenettverket til å bli en ressurs for hele Industri Energi. Forbundet skal være en støttespiller og ressurs for klubb/ avdelingsapparatet. Dette for at disse skal bli mer selvstendige og bedre på verving i egne rekker, og blant sine underleverandører. Organisasjonsavdelingen vil derfor delta på medlemsmøter, møter i samarbeidskomiteer og Industri Energi Forum, og forelese på kurs i samarbeid med Kursavdelingen og på avdelingskurs der dette er ønskelig. Den landbaserte industrien så som landbaserte gassanlegg, plastindustrien og fiskefôrindustrien, vil i tillegg til nye operatørselskaper, NR-området og Oljeservice være viktige satsingsområder også i Forbundet vil fortsette å ringe opp medlemmer som meldes ut eller strykes av ukjent årsak. Vi vil kontakte avdelinger som vil følge opp sine egne medlemmer som er i ferd med å strykes eller meldes ut. Materiell Forbundet vil utvikle nettbutikken med gode kvalitetsartikler til verving, profilering og jubileumsgaver. I samarbeid mellom Organisasjonsavdelingen og Informasjonsavdelingen vil vi produsere aktuelle medlemsbrosjyrer, plakater, profilering og presentasjonsmateriell. Forbundet vil legge til rette for at avdelingene kan bruke elektroniske oppslagstavler og tilrettelegge for oppslagstavler der avdelingene ønsker dette. Vi vil utvikle saksorientert materiell til bruk i agitasjonsarbeidet, opprettholde reisevirksomhet og organisasjonsbygging. I samarbeid med ungdomsutvalget og IndustriEnergi Student vil vi delta på Young Professionals (ONS) og Ung Energi (OLF). Vi vil videreutvikle vervekampanjen med attraktive vervepremier som treffer medlemmer i alle aldre og kjønn. I samarbeid mellom Organisasjonsavdelingen og Kursavdelingen vil vi bidra til at alle kursdeltakere blir informert om forbundets vervekampanje og medlemsfordeler. Vi vil bidra til at Ukeslutt skrives ut og spres på arbeidsplassene og at heliportene har informasjonsmateriell tilgjengelig. Tilsvarende gjelder Oljearbeideren. Vi vil videreføre fotokonkurransen blant medlemmer, der bilder fra arbeidslivet kan sendes inn og premieres. Vi vil styrke Industri Energi Forum der disse er eller er i ferd med å bli etablert. Sporing av rigger opprettholdes og gjøres tilgjengelig for avdelingene. Forbundet vil markedsføre Industri Energi på offentlige oppslagstavler. 12

13 MEDLEMSFORDELER Industri Energi sitt medlemsfordelsprogram er etter hvert godt utbygd og synliggjort. Vi var det første forbundet i Norge som etablerte advokatforsikring og det første som fikk forhandla fram en Topp 3 avtale med lik strømpris over hele landet. Da vi har bundet oss til å gi de assosierte medlemmene våre som ikke kan slutte seg til LO Favør et likeverdig tilbud, er det nødvendig for oss å utvikle dette ved å bruke hele forbundets medlemsmasse som grunnlag når vi forhandler fram nye fordeler. Det er samtidig viktig for oss å presisere at grunnlaget for at folk organiserer seg skal være at forbundet blir oppfatta som en arena for solidaritet, og vår evne til å sikre gode lønns- og arbeidsvilkår. Medlemsfordelene må bare være et supplement. Industri Energi vil derfor markedsføre de medlemsfordelene vi har i dag blant nye og eksisterende medlemmer, både for å rekruttere medlemmer og holde på de medlemmene vi har Forbundet vil starte arbeidet med om mulig å få etablert tannhelseforsikring slik landsmøtet vedtok i Forbundet vil få på plass en ny avtale om drivstoffrabatt. Vi vil få etablert nytt tilbud om reiseforsikring Vi vil vurdere å utvikle Reiseportalen hvor formålet er å gi medlemmer rimelige hytter/leiligheter i Norge og Utlandet. 13

14 UNGDOMSARBEID* Organisatorisk arbeid blant ungdom Gjennomføre skolebesøk på våre linjer i videregående skole samt andre relaterte opplæringsinstitusjoner over hele landet for å verve medlemmer. Oppfordre medlemmene til å delta på LOs sommerpatrulje med fokus på verving og medlemspleie. Møte og verve nye lærlinger Få representanter i LOs ungdomsutvalg i de fylkene vi har aktivitetsgrunnlag. Fortsette arbeidet med å få på plass ungdomstillitsvalgte og ungdomsutvalg i klubber og avdelinger. Gjennomføre minst én samling for lederne av de lokale ungdomsutvalgene. Fremme økt forståelse og interesse av tillitsvalgtog verneombudsrollen blant ungdom. Øke fokus på likestilling og forebygge rasisme, diskriminering, trakassering og mobbing i arbeidslivet. Tilrettelegge for samarbeid mellom ungdom i lokale avdelinger og klubber i Industri Energi. Videreutvikle samarbeidet med studentmedlemmene. Bedre markedsføringen av kurstilbudene i forbundet. Leder og 1. nestleder skal besøke unge medlemmer off- og onshore. Ivareta interessene og hjelpe ungdom som har mistet eller står i fare for å miste arbeidsplassen. Etablere samarbeid med El & ITs ungdomsutvalg med spesielt fokus på kraftsituasjonen. Arbeide for bedre rettigheter for lærlinger. Skoleringsarbeid blant ungdom Gjennomføre et aktivitetskurs med fokus på skolebesøk. Gjennomføre en 1. mai konferanse med fokus på forbundets politiske utfordringer og arbeiderbevegelsens historie og ideologi. Gjennomføre en ungdomskonferanse. Støtte opp om, og være med å lage bransjemessige/ avdelingsvise ungdomskurs. Arrangere basiskurs for ungdom. Utvikle en alkoholfri sommerleir for elever i den videregående skole. Gjennomføre en konferanse for våre representanter i LO sine ungdomsutvalg i fylkene. Politisk arbeid blant ungdom Delta i ungdomspolitiske fora der vi kan få innflytelse på våre saker Gjennomføre industritur for ungdomspolitikere. Utføre press for økt forskning/tilrettelegging for utvikling av industrien generelt. Industri Energis ungdomsutvalg skal arrangere en politisk markering. Dette for å fremme våres vedtatte uttalelser, og for å skape debatt om ungdommens ståsted. Opprette en gruppe som vil skolere og engasjere seg og bli aktive i debatten og mediebildet for at norsk energi og vannkraft brukes på en samfunnsmessig og bærekraftig måte. Jobbe for å bevare yrkesfaglinjer på videregående skole som ville forsvunnet helt, dersom de ble lagt ned. Forsikre seg om at debatten i media er balansert og komme med viktige innspill til viktige saker. Aksjonere politisk mot Arbeiderpartiet for å stoppe innføringen av vikarbyrådirektivet. Denne aksjonen må utføres i samarbeid med andre LOforbund og andre interesseorganisasjoner. Internasjonalt arbeid Rekruttere til LAGs solidaritetsbrigader Søke og opprettholde kontakt med ungdom i våre søsterforbund og internasjonale samarbeidsorganisasjoner. * Kapitlet om ungdomsarbeid er ungdommens egen arbeidsplan vedtatt av forbundets ungdomskonferanse , og forplikter ikke forbundet for øvrig. 14

15 ALT-OMRÅDET OG STUDENTORGANISERING Forbundet vil ha sterkt fokus på kompetanse, rekruttering og integrasjon. I kommende periode vil vi etablere et studentutvalg. Industri Energi har hatt meget god medlemsvekst blant studentene. Besøk ved de ulike utdanningsinstitusjonene har gitt stor gevinst, og for å styrke engasjementet ytterligere vil forbundet årlig arrangere en studentkonferanse. Industri Energi vil overføre arbeidet med studenter til samme enhet som jobber med ungdomsarbeid. Ny organisasjonsmodell skal være på plass innen 1. april. Rekruttering Vår hovedprioritering er rekruttering. Innen Administrative, Ledende og Tekniske stillinger har vi et stort vekstpotensial i de ulike bedriftene, men det må synliggjøres sterkere at Industri Energi også er et alternativ for ansatte innen disse kategoriene. Dette må blant annet skje gjennom bedre markedsføring av at vi er et forbund som organiserer vertikalt. Ved å bygge på allerede etablert struktur og gjennom et tett samarbeid med samarbeidskomitéene og avdelinger lokalt, noe som erfaringsmessig har gitt gode resultater, ser vi muligheter for god medlemsvekst fremover. Forbundet skal bidra til utvikling av LO Ingeniør. Integrering Forbundets mål er full integrasjon av våre assosierte medlemmer i Industri Energi og LO. Dette arbeidet vil derfor ha stor oppmerksomhet. Områdestruktur Forbundet har jobbet med organisasjonsstruktur og representasjon for ALT-området. Siden området ikke er en samarbeidskomité, men skal yte service til medlemmer innen Administrative, Ledende og Tekniske stillinger på tvers av hele forbundet, er det viktig at områdets organisasjonsstruktur gjenspeiler det. På høstens lederkonferanse 2012 vil det foretas valg på representanter til ALT-områdets styre og ny struktur vil da være gjeldende. Markedsføring Industri Energi må synligjøre bedre vertikal organisering. Vi vil jobbe for at forbundet markedsfører seg som et alternativ for disse gruppene, for forbundet fremstår i dag ikke godt nok som et attraktivt alternativ for disse medlemskategoriene. Gjennom at tillitsvalgte fra ALT-området er synlige og tilgjengelige for avdelinger og klubber ute, vil vi kunne øke kompetansen og få mer fokus på saker som er viktige for ansatte med individuell avlønning. Vi vil sørge for aktivitet, møtearenaer og kurs spisset spesielt for tillitsvalgte for disse medlemsgruppene. Forbundet har en egen gruppe som jobber med markeds- og kommunikasjonsplan for ALT-området. Gruppa har fokus på intern- og ekstern markedsføring. Kompetanse Vi har utarbeidet nytt kursprogram for tillitsvalgte med medlemmer på individuell avlønning. Dette er en firetrinns modul. I 2012 vil vi arrangere Trinn I og III. Vi har også etablert et ambulerende kurs for ferske tillitsvalgte som vil bli kjørt ved behov. Det vil bli arrangert to lederkonferanser årlig. På vårens konferanse vil hovedtema være lønn og tariff. Tema for høstens konferanse vil bli bestemt etter ønsker fra tillitsvalgte i området. Vi vil prioritere kompetanseheving i forbindelse med forhandlinger for individuelt avlønnende. Lønnsdata skal utarbeides og utveksles. Vi vil være tilgjengelige, gi støtte og bistand til avdelinger og klubber ute. Student Undersøkelser viser at halvparten av yngre arbeidstakere med høyere utdanning velger fagforeningstilknytning før de kommer i arbeid. Det er derfor viktig å rekruttere studentene under utdanning. Satsingen vil fortsette gjennom samarbeid med LO-fellesskapet som har gitt meget gode resultater. Dette innebærer besøk på de ulike utdanningsinstitusjonene og midler til å lønne studentorganisator. Denne stillingen er i dag definert til 20 %, men da dette arbeidet krever mer, vil vi øke ressursene på dette området. I 2012 vil vi etablere studentutvalg. Industri Energi vil arrangere en studentkonferanse årlig. Det er viktig at denne gruppa har sin egen arena, hvor den kan diskutere og formidle saker som forbundet bør ha fokus på når det gjelder studentpolitikk. Konferansen kan arrangeres i egen regi, eller som en felles arena gjennom å bygge videre på 15

16 det gode samarbeidet vi har med andre forbund i LO når det gjelder studentrekruttering. Ressurser ALT-området omfatter ca 8000 medlemmer, inkludert assosierte. Dette er et satsingsområde, og det er et stort potensial for medlemsvekst. Forbundet ser derfor behov for økte ressurser og vil styrke denne satsningen. 16

17 BEDRIFTS- OG KOMPETANSEUTVIKLING Bedriftsutvikling Industri Energi skal være pådriver og medspiller i utviklingsprosjekter og samtidig være støttespiller overfor tillitsvalgte og medlemmene. Vi vil sørge for at tillitsvalgte og medlemmer involverer og skolerer seg i viktige utviklingsprosjekter. Arbeidslivet er i kontinuerlig endring, og kravene til ny og mer spesialisert kompetanse hos de ansatte øker. Partene har ønsket ett system for dokumentasjon av realkompetanse som dekker både arbeidslivet og utdanningssystemet. Det er opprettet karriereveiledningssenter i de fleste fylker hvor de tilbyr veiledning til voksne. Industri Energi vil samarbeide med arbeidsgiversiden for å gjøre dette kjent for tillitsvalgte og bedrifter. Kompetanseutvikling Industri Energi skal samarbeide med utdanningssystemet på ulike nivåer, spesielt mot en rekrutteringsstrategi til forbundets fagområder. Forbundet vil også vurdere muligheten for å få til at enkelte av våre kurs kan gi studiepoeng. Industri Energi dekker et omfattende område, og for å håndtere de mange utfordringer innenfor de ulike fagområdene vil vi bygge opp et nettverk av engasjerte personer som ønsker å involvere seg. Utdanning strekker seg fra videregående opplæring, til lærling, teknisk utdannelse og høyskole for å nevne noen viktige områder. Industri Energi mener at Opplæringsloven må endres eller gjøres mer fleksibel i forhold til retten til videregående opplæring. Vi vil arbeide for et tettere samarbeid mellom skole og arbeidsliv. Vi vil fokusere på viktigheten av basiskompetanse i arbeidslivet samt muligheten for dokumentasjon av realkompetanse. Vi vil utvikle et samarbeid med ulike aktører innenfor de ulike fagområdene og utdanningssystemet, også med kompetanseavdelingen i Norsk Industri, OLF og LO, hvor blant annet fagplaner og høringer blir sentrale. Fagopplæringsutvalget er kommet godt i gjenge og vi er i gang med en kartlegging av; lærlinger, praksiskandidater, fagarbeidere og taf-lærlinger. Det er viktig at vi får en god tilbakemeldingsprosent slik at undersøkelsen kan brukes videre. Industri Energi skal arbeide for at det opprettes og utvikles fagutdanningstilbud og lærlingeplasser innen forbundets bransjeområder, ikke minst i de tre nordligste fylkene. Ungdom må få muligheter til å utvikle kompetanse og ferdigheter som kreves for å jobbe i industrielle virksomheter knyttet til de rike naturresursene. Stabil tilgang på kompetent arbeidskraft er en forutsetning for ny petroleums og prosessvirksomhet i nordområdene. Kurs og kompetanseavdelingen Vi vil fortsette med presentasjon av Industri Energi på kursene våre, men vurdere endringer i presentasjonen på kurs for viderekommende. På basiskurs vil vi fortsette med samme presentasjon som inneværende år. Kursavdelingen har hatt en bra økning til sentrale kurs. Dette tror vi er fordi vi er blitt mer synlig på hjemmesidene våre og i fagblad. Vi vil fortsette å utvikle presentasjonen av tilbudet til avdelingen. Vi har økt bruken av interne forelesere på kurs, dette vil vi videreføre. Vi utvikler hele tiden nye kurstyper og i kommende år er flere av kursene kommet til etter ønsker fra Forhandlings-, HMS-, Organisasjonsavdelingen og ungdomsutvalget. Kursavdelingen ønsker fortsatt å ha et tettere samarbeid med ALT-området. Videre vil vi fortsette samarbeidet med AOF der det er naturlig. Vi vil sørge for at Kursavdelingen leverer aktuelle kurs og konferanser som fagforeninger/ klubber/ medlemmer etterspør. Nytt for kommende år er at vi vil tilby basiskurs for engelskspråklige, i tillegg vil vi tilby basiskurs i to distrikter. Tillitsvalgte er utsatt for mye press fra flere kanter i sitt verv. Vi vil arrangere et kurs om Stressmestring i Forbundet skal øke tillitsvalgtes streikekompetanse frem mot hovedoppgjøret i

18 JURIDISK Juridisk avdeling skal opparbeide og videreutvikle kompetanse innen arbeidsrett, trygderett, pensjonsrettigheter, erstatningsrett, organisasjonsgrenser og arbeidsrelatert EU-rett. Kompetanse Alle ansatte i avdelingen skal delta på relevante kurs i regi av Advokatforeningen/Norges Juristforbund. Hovedregelen er at alle advokater skal ha 80 timer etterutdanning i løpet av fem år, hvorav fem av timene skal omhandle etikk. Vi vil arrangere seminar for tillitsvalgte, selskapene og andre om ordningen og vilkårene for erstatning. Ordninger for assosierte medlemmer Forbundet vil drive saksbehandling/vedtak i forbindelse med grunnerstatning og fritidsulykke. Inneværende etterutdanningsperiode avsluttes Media og informasjon Sammen med informasjonsavdelingen skal Juridisk avdeling gi informasjon eksternt og internt om viktige saker i avdelingen. Industri Energi skal ha en juridisk spalte. Det skal informeres om viktige lovendringer og rettspraksis i medlemsbladet. Forbundet skal drive nettstedet arbeidslivadvokatene.no. Daglig drift Juridisk avdeling skal bistå medlemmene i stillingsvernsaker i samarbeid med Forhandlingsavdelingen. Vi skal bistå medlemmene i yrkesskader. Vi skal bistå ALT-forbundet i tarifftvister. Vi skal bistå forsikringstakere i Help i stillingsvernsaker. Juridisk avdeling skal gjennomføre kurs for lokale foreninger og forbund. EWC-arbeid videreføres. Forbundet skal bistå lokalforeninger med juridisk bistand i foreningsrelaterte tvister, lønnskrav og ved konkursbegjæringer. Oljearbeidernes Sosiale Ordninger Vi videreføre saksbehandlingen i erstatningsordningene for tap av helsesertifikat innen Oljeservice og OBF-området. Vi vil videreføre saksbehandlingen innen Retrettfondet for dykkere. 18

19 KOMMUNIKASJON Forbundet vil fortsette å videreutvikle informasjonsavdelingen som støtteavdeling innen kommunikasjon, profilering og materiellproduksjon i forbundet og overfor ledelsen, avdelingene og tillitsvalgte. Vi skal sørge for en tydelig kommunikasjon og helhetlig grafisk profilering av forbundet gjennom medieomtale, brosjyrer og annet materiell. Videre vil vi bidra til en relevant og medlemsnær redaksjonell dekning i egne utgivelser - av problemstillinger som er viktige for medlemmer, tillitsvalgte og forbundet, sett fra forbundets ståsted. Medlemsbladet Industri Energi Forbundet vil fortsette å rendyrke medlemsbladet Industri Energi som allment medlemsblad med fokus på medlemmene av Industri Energi og deres problemstillinger sett fra deres ståsted. Vi vil prioritere intervjuer med tillitsvalgte, medlemmer, egne saksbehandlere og forbundsledelse. Vi vil prioritere aktuelle saker og problemstillinger som opptar forbundet. Det er viktig med jevnlig dekning av tariffinformasjon, verveaktiviteter og medlemsfordeler. Videre vil vi bruke temasider for å belyse aktuelle saker og våre ulike bransjer. Vi vil bestrebe oss på å få fram alle bransjer i forbundet. Vi vil ha en bredere dekning av politiske, sosiale og samfunnsmessige saker som berører våre medlemmer. Vi vil videreføre egne leserundersøkelser jevnlig, helst etter hver utgivelse, for å kartlegge medlemmenes oppfatning av bladets innhold. Det gis ut fem utgivelser i løpet av 2012, rundt 68 sider. Vi vil videreutvikle nettstedet i tråd med de mål og målgrupper som er vedtatt for nytt nettsted. Nettstedet skal bli mer intuitivt og pedagogisk, mer ryddig, oversiktlig og tiltalende. Det skal fortsatt formidle nyheter fra eget forbund, men skal i enda større grad prioritere vervefokus, kursvirksomhet og markedsføring av medlemsfordeler. Nettstedet skal bli et bedre verktøy for tillitsvalgte, lettere å finne bakgrunnsstoff, råd, tips og kontaktinformasjon. Et oppgradert og aktuelt nettsted krever aktivt bidrag fra alle avdelinger i forbundet slik at samtlige områder kan holdes oppdaterte. Nettstedet har følgende målgrupper: Tillitsvalgte, eksisterende medlemmer, potensielle medlemmer, presse og politikere, opinionsdannere innen energi- og industripolitikk, egne ansatte (i kombinasjon med intranettløsning). Forbundet ved Informasjonsavdelingen skal bistå i utformingen av eget nettsted for Arthur Svenssons internasjonale pris for faglige rettigheter og Ressursside for skif tarbeid. Industri Energi Tillitsvalgt Forbundet vil utgi Industri Energi Tillitsvalgt ved behov for å belyse problemstillinger som er særs relevante og aktuelle for våre tillitsvalgte og medlemmer, spesielt rettet mot verving og tariffoppgjør. Bladet skal ha et mindre opplag, og publiseres via vårt nettsted. Industri Energi Oljearbeideren Vi vil videreføre utgivelsen av Oljearbeideren annenhver uke med vekt på offshorestoff. Industri Energi Ukeslutt Vi vil videreføre Industri Energi Ukeslutt som et ukentlig informasjonsorgan som oppsummerer ukas viktigste saker i forbundet til våre tillitsvalgte og medlemmer. Media Informasjonsavdelingen vil sammen med forbundets ledelse prioritere våre viktigste saker og bidra til høy og ønsket synlighet av våre saker i media. I dag har forbundet stort gjennomslag via nettbaserte nyhetskanaler. Vi må ha høyt trykk og oppslag med jevne mellomrom også i lokale og regionale medier samt i toneangivende medier som VG, Dagens Næringsliv, Klassekampen, Aftenposten, NRK og TV2. Vi vil videreføre systematisk oppfølging av arbeidet i forbundets avdelinger og ha kontakt med lokalavdelingene for bistå i synliggjøring av løpende saker som berører våre medlemmer. Vi vil ta i bruk undersøkelsesverktøy for å kartlegge aktuelle problemstillinger hos tillitsvalgte og medlemsgrupper som kan gi medieoppmerksomhet, eksempelvis i samarbeid med våre samarbeidskomiteer innen våre ulike bransjer. 19

20 Materiell, Markedsføring, annonsering og profilering Forbundet vil videreføre disiplin på enhetlig profil (ref designmanual) og bruk av ny logo i all vår kommunikasjon og alt vårt materiell. I nært samarbeid mellom Informasjonsavdelingen, Organisasjonsavdelingen og samarbeidskomiteene vil vi få til mer målrettet omtale, vervemateriell, vervekampanjer, samt markedsføring av forbundet. Eventuell bruk av betalt kommunikasjon bør støtte opp under planlagte og systematiske vervekampanjer/opplegg. Vi vil utforme ny vervebrosjyre rettet mot bemanningsbyråene, være særs kritisk til produksjon av nytt materiell for å unngå materielloverflod, men heller i hvert enkelt tilfelle vurdere å tilpasse eksisterende materiell der det foreligger ønske/behov for dette. omfang og innhold i forbundets materiell og utgivelser i et utvidet avdelingsmøte i løpet av våren Intern kommunikasjon Informasjonsavdelingen og økonomi- og personalsjef vil i samarbeid bistå intern kommunikasjon mellom forbundets ansatte på tvers av Oslo, Stavanger, ledelse og avdelingene, herunder bruk av intranettløsning. Informasjonsavdelingen vil bistå ledelsen med å formidle felles verdier og kultur blant forbundets ansatte. Tariffoppgjøret 2012 Informasjonsavdelingen vil bistå forbundets ledelse og Forhandlingsavdelingen med informasjon før, under og etter tariffoppgjøret. Hovedbrosjyren som i dag eksisterer på norsk og engelsk, vil bli oversatt til polsk/litauisk. I samarbeid mellom Informasjonsavdeling, Økonomi- og personalavdeling og Organisasjonsavdeling vil det lages en oppdatert versjon av Velkommen til forbundet som sendes nye medlemmer. Vi vil bruke egne utgivelser til egenannonsering av kurs, verveopplegg og medlemsfordeler. Informasjonsavdelingen vil bistå kursavdelingen med presentasjon av forbundet i kurssammenheng. Informasjonsavdelingen vil delta i prosjektgruppa for Arthur Svenssons internasjonale pris for faglige rettigheter. Forbundet vil gjennomføre mer systematisk kartlegging av ulike målgruppers oppfatning av Industri Energi og våre saker. Vi skal bidra til økt bruk av sms og e-post for mer målrettet kommunikasjon med tillitsvalgte og medlemmer, spesielt i forbindelse med tariffoppgjør. Vi skal gjøre mer bruk av sosiale medier i vår kommunikasjon med tillitsvalgte, medlemmer og omverden. Informasjonsavdelingen vil gjennomføre en evaluering av 20

INDUSTRI ENERGI. arbeidsplan for 2013

INDUSTRI ENERGI. arbeidsplan for 2013 INDUSTRI ENERGI arbeidsplan for 2013 2 Forbundets arbeidsplan er en handlingsplan for aktiviteten i 2013. Samtidig blir forbundets standpunkter i viktige saker bestemt i arbeidsplanen. Den er ikke uttømmende,

Detaljer

INNHOLD. Arbeidsplan for 2011

INNHOLD. Arbeidsplan for 2011 ARBEIDSPLAN 2011 INNHOLD Arbeidsplan for 2011 Innledning.......................................................... 3 Forhandlinger....................................................... 4 Fagligpolitisk.......................................................

Detaljer

INDUSTRI ENERGI. arbeidsplan for 2014

INDUSTRI ENERGI. arbeidsplan for 2014 INDUSTRI ENERGI arbeidsplan for 2014 2 Forbundets arbeidsplan er en handlingsplan for aktiviteten i 2014. Samtidig blir forbundets standpunkter i viktige saker bestemt i arbeidsplanen. 3 Forkortelser AFP

Detaljer

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger Tariff2012 DEBATTHEFTE FOR ALLE MEDLEMMER I INDUSTRI ENERGI Foto: Shutterstock Tariffrevisjonen 2012 Tariffrevisjonen 2012 ligger foran oss og det er viktig at alle er godt forberedt. I dette ligger også

Detaljer

Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen.

Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen. Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen. Solidaritet er ikke en utgift. Det er en lønnsom investering i egen framtid. Medlemskap i Industri Energi lønner seg. Industri Energi er det største

Detaljer

HANDLINGSPLAN. FOR UNGDOMSARBEIDET I EL & IT Forbundet

HANDLINGSPLAN. FOR UNGDOMSARBEIDET I EL & IT Forbundet HANDLINGSPLAN FOR UNGDOMSARBEIDET I EL & IT Forbundet INNHOLD Innledning... 3 Hovedmålsetning... 4 Satsingsområder... 4 Organisatorisk... 4 Politisk... 4 Faglig... 4 Målsetning for den organisatoriske

Detaljer

Arbeidsplan 2015. Administrative saker og daglige gjøremål avspeiles ikke i arbeidsplanen.

Arbeidsplan 2015. Administrative saker og daglige gjøremål avspeiles ikke i arbeidsplanen. Arbeidsplan 2015 Forbundets arbeidsplan er en politisk handlingsplan for aktiviteten i 2015. Samtidig blir forbundets standpunkter i viktige saker bestemt av arbeidsplanen. Planen er ikke uttømmende. Den

Detaljer

på flyteriggene www.nopef.no Faktafolder fra NOPEF

på flyteriggene www.nopef.no Faktafolder fra NOPEF N O P E F på flyteriggene Faktafolder fra NOPEF NOPEF - fagforbundet for ansatte i oljeindustrien Norsk Olje- og Petrokjemisk Fagforbund er det desidert største og mest innflytelsesrike fagforbundet for

Detaljer

Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Lundin

Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Lundin 2015 Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Lundin INDUSTRI ENERGI LUNDIN Bransjeavtale i Lundin Industri Energi inngikk i mars 2014 avtale med Lundin som gjelder de landansatte. Det er bransjeavtalen

Detaljer

Velkommen til Industri Energi Statoil

Velkommen til Industri Energi Statoil 2015 Velkommen til Industri Energi Statoil INDUSTRI ENERGI STATOIL Til deg som er ansatt i Statoil Bli medlem i Industri Energi, den største og mest betydningsfulle fagforeningen i Statoil, på Norsk Sokkel

Detaljer

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON Forslag nr. 55: Administrasjonen foreslår: I kommende Landsmøteperiode skal det velges 9 politisk valgte i forbundet. Begrunnelse: Etter forrige Landsmøte var det 11 politisk valgte i NNN. Dette var en

Detaljer

Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Wintershall

Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Wintershall 2015 Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Wintershall INDUSTRI ENERGI WINTERSHALL Bransjeavtale i Wintershall Industri Energi inngikk i oktober 2013 avtale med Wintershall som gjelder for de landansatte.

Detaljer

Handlingsplan Landsoverenskomsten for Elektrofagene 2003-2004

Handlingsplan Landsoverenskomsten for Elektrofagene 2003-2004 Handlingsplan Landsoverenskomsten for Elektrofagene 2003-2004 1 Forord På bakgrunn av utviklingen innen tariffområdet Landsoverenskomsten for elektrofagene tok installasjonsutvalget initiativet til en

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen

Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen Bakgrunn FO og Fagforbundet har som mål at alle arbeidstakere innenfor våre organisasjonsområder skal være organisert i et LO-forbund. Nedslagsfeltet

Detaljer

Ungdommens dokument 2014-2015

Ungdommens dokument 2014-2015 2014-2015 Dokumentet består av handlingsplan for 2014-2015, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder og en oversikt over utvalgets medlemmer. Ungdomskonferansen

Detaljer

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett 2013-2014 Ungdommens dokument 2013-2014 Dokumentet består av handlingsplan for 2013-2014, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, Det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder, oversikt over

Detaljer

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. Du er viktigst! Veiledning for medlemsrekruttering i NNN

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. Du er viktigst! Veiledning for medlemsrekruttering i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Du er viktigst! Veiledning for medlemsrekruttering i NNN 1 Du er selv det beste argumentet! Du kjenner arbeidsplassen. Du kjenner kolleger og arbeidskamerater.

Detaljer

DNMF DSO Ivaretar teknisk maritim kompetanse

DNMF DSO Ivaretar teknisk maritim kompetanse DNMF DSO Ivaretar teknisk maritim kompetanse 2 DNMF DSO DNMF DSO 3 Fagforeningen som utgjør en forskjell Hva er en fagforening? Et sted du får billige forsikringer og flotte vervepremier? Eller er det

Detaljer

Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014

Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014 Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014 Teknas interesseforening ved skoleverket har som formål å ivareta medlemmenes interesser i saker som angår lønns- og arbeidsvilkår

Detaljer

KONGRE SS DINÆRE R.O 9 1 S O F E P INNKOMNE SAKER

KONGRE SS DINÆRE R.O 9 1 S O F E P INNKOMNE SAKER PEFOS 19. ORDINÆRE KONGRESS INNKOMNE SAKER PRINSIPPROGRAM 2015-2019 Personellforbundets overordnede visjon er: ALLTID TILFREDSE MEDLEMMER 1.INNLEDNING Personellforbundet er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon

Detaljer

Trepartssamarbeid og tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning i bedriftene

Trepartssamarbeid og tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning i bedriftene Trepartssamarbeid og tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning i bedriftene Sikkerhetsforum 9. april 2015 Petroleumstilsynet 1 Bakgrunn Petroleumstilsynet ser på arbeidstakermedvirkning som en viktig

Detaljer

Handlingsplan for rekruttering

Handlingsplan for rekruttering Forbundet for Ledelse og Teknikk Handlingsplan for rekruttering sammen er JEG sterkere! 2 Rekruttering Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT) har som formål å organisere arbeidstakere og fremme deres lønn-

Detaljer

Sikkerhetsforum. trepartsarenaen hvor saker luftes, løftes og følges. Angela Ebbesen, Sikkerhetsforum/Ptil

Sikkerhetsforum. trepartsarenaen hvor saker luftes, løftes og følges. Angela Ebbesen, Sikkerhetsforum/Ptil Sikkerhetsforum trepartsarenaen hvor saker luftes, løftes og følges Angela Ebbesen, Sikkerhetsforum/Ptil Tema Medvirkning - regelverksforankring Litt historikk bak opprettelsen av SF Mandat Sikkerhetsforum

Detaljer

Myndighetstilsyn i Petroleumstilsynet v/ Bård Johnsen, sjefingeniør

Myndighetstilsyn i Petroleumstilsynet v/ Bård Johnsen, sjefingeniør DLE-konferansen 14.-15. september 2010 Hvordan utøves myndighetstilsyn i andre etater? Myndighetstilsyn i Petroleumstilsynet v/ Bård Johnsen, sjefingeniør Innhold Hvem er vi? Hvilken rolle har vi? Hva

Detaljer

Opplæring og skolering

Opplæring og skolering Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte NJF skal motarbeide all diskriminering 18. 21. november 2012 NJF skal sikre sine medlemmer faglige og sosiale rettigheter NJF tar politisk ansvar Tett på i

Detaljer

www.industrienergi.no Industri Energi - fagforbundet for ansatte i oljeindustrien

www.industrienergi.no Industri Energi - fagforbundet for ansatte i oljeindustrien Industri Energi - fagforbundet for ansatte i oljeindustrien Fagforbundet Industri Energi er det desidert største og mest innflytelsesrike fagforbundet for ansatte på flyttbare rigger, plattformboring og

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2006 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

Velkommen som tillitsvalgt i NNN

Velkommen som tillitsvalgt i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Velkommen som tillitsvalgt i NNN Veiledning for nye tillitsvalgte Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund NNN er et forbund i LO med 28 500 medlemmer

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2009 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

STILLASDAGENE 2012 Tre/partssamarbeid utfordringer for utenlandsk arbeidskraft

STILLASDAGENE 2012 Tre/partssamarbeid utfordringer for utenlandsk arbeidskraft STILLASDAGENE 2012 Tre/partssamarbeid utfordringer for utenlandsk arbeidskraft Tone Guldbrandsen Petroleumstilsynet 18.9 2012 Mål: Petroleumstilsynet skal legge premisser for og følge opp at aktørene i

Detaljer

Svein Oppegaard, direktør arbeidslivspolitikk, NHO - HMS-konferanse 24. august 2010

Svein Oppegaard, direktør arbeidslivspolitikk, NHO - HMS-konferanse 24. august 2010 Ny IA-avtale, hva nå? Svein Oppegaard, direktør arbeidslivspolitikk, NHO - HMS-konferanse 24. august 2010 52 mrd kroner til sykelønn i 2010 Folketrygden og arbeidsgiverne finansierer dagens sykelønnsordning

Detaljer

Sentralbord: 02 390 Fra utlandet: +47 22 03 22 00 Epost: post@industrienergi.no Nettsted: www.industrienergi.no

Sentralbord: 02 390 Fra utlandet: +47 22 03 22 00 Epost: post@industrienergi.no Nettsted: www.industrienergi.no Sentralbord: 02 390 Fra utlandet: +47 22 03 22 00 Epost: post@industrienergi.no Nettsted: www.industrienergi.no Oslo: Youngsgt. 11, 0181 Oslo Telefaks +47 22 03 22 30 Stavanger: Kongsgt. 52-58, 4005 Stavanger

Detaljer

Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015

Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015 1 2 Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2015. For at vi skal nå disse målene

Detaljer

Arbeidsplan for Juvente: Juvente i 2013. Arbeidsplanen ble vedtatt under Juventes landsmøte 26.-29. juli 2011.

Arbeidsplan for Juvente: Juvente i 2013. Arbeidsplanen ble vedtatt under Juventes landsmøte 26.-29. juli 2011. Arbeidsplan for Juvente: Juvente i 2013 Arbeidsplanen ble vedtatt under Juventes landsmøte 26.-29. juli 2011. Side 2 av 6 Juvente i 2013 Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se

Detaljer

Hovedavtalen. Avtaleverkets samarbeidsformer. Næringspolitisk avdeling

Hovedavtalen. Avtaleverkets samarbeidsformer. Næringspolitisk avdeling Hovedavtalen Avtaleverkets samarbeidsformer Regler for forhandlinger og konfliktløsning mellom partene LO - NHO Forbund - Landsforening Klubb - Bedriftsledelse Organer for og bestemmelser om samarbeid

Detaljer

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund VELKOMMEN som medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 1 Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren

Detaljer

Informasjonsstrategi

Informasjonsstrategi Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte NJF skal motarbeide all diskriminering 18. 21. november 2012 NJF skal sikre sine medlemmer faglige og sosiale rettigheter NJF tar politisk ansvar Tett på i

Detaljer

Handlingsplan 2014-2015

Handlingsplan 2014-2015 Handlingsplan 2014-2015 Norsk sykepleierforbunds landsgruppe av intensivsykepleiere De enkelte nivåer i organisasjonen skal: - påvirke beslutningstakere - understøtte tillitsvalgte - yte medlemsservice

Detaljer

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater Fellesnytt Hei unge fagforeningskamerater Grunnet hendelsen i sommer kom det ikke noe nyhetsbrev i august. I forbindelse med 22.juli mistet vi en kjær kamerat i det sentrale ungdomsutvalget. Snorre Haller

Detaljer

Handlingsplan 2012. Telemark De enkelte nivåer i organisasjonen skal:

Handlingsplan 2012. Telemark De enkelte nivåer i organisasjonen skal: Handlingsplan 2012 Telemark De enkelte nivåer i organisasjonen skal: - påvirke beslutningstakere - understøtte tillitsvalgte - yte medlemsservice Fylkesstyret i Telemark har valgt å tolke den angitte malen

Detaljer

Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012

Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012 Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012 PERSONALPOLITISKE FØRINGER FORMÅL Etatens oppgave er å realisere arbeids- og velferdspolitikken. Personalpolitiske føringer

Detaljer

Lønninger og arbeidsvilkår

Lønninger og arbeidsvilkår Klubb for og av våre medlemmer Velkommen Lønninger og arbeidsvilkår Stå sammen En god arbeidsgiver Velkommen til IE-klubben i ESS Vi vil at du skal ha det bra på jobb. At du skal ha ei god lønn å leve

Detaljer

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program Januar 2016 Handlingsprogram og strategisk program 1 2 Innhold Innledning... 4 Visjon... 4 Forbundets virksomhet... 5 PF som organisasjon... 6 Langsiktig plan for perioden 2016-2018... 6 Hovedsatsningsområde:

Detaljer

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Hordaland perioden 2015-2016

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Hordaland perioden 2015-2016 Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Hordaland perioden 2015-2016 1 1.0 Elevdemokrati 1.1 jobbe for å sikre bedre vilkår for elevrådene på medlemsskolene. 1.2 ta opp viktige politiske saker på alle

Detaljer

Anja Engtrø og Ann Øjrebu, StatoilHydro Rotvoll. arb

Anja Engtrø og Ann Øjrebu, StatoilHydro Rotvoll. arb Anja Engtrø og Ann Øjrebu, StatoilHydro Rotvoll arb En organisasjon for eidsfolk Det vil si at vi kjemper for ei skikkelig lønn å leve av, og at vi skal ha det bra på jobb. Det klarer man ikke alene. Eirik

Detaljer

Fordi vi er størst kan vi sammen oppnå bedre lønnsog arbeidsvilkår for. deg som ansatt.

Fordi vi er størst kan vi sammen oppnå bedre lønnsog arbeidsvilkår for. deg som ansatt. Sentralbord: 02 390 Fra utlandet: +47 22 03 22 00 Epost: post@industrienergi.no Nettsted: www.industrienergi.no Oslo: Youngsgt. 11, 0181 Oslo Telefaks +47 22 03 22 30 Stavanger: Kongsgt. 52-58, 4005 Stavanger

Detaljer

Samarbeidsprosjektet - Et løft for forpleining.-

Samarbeidsprosjektet - Et løft for forpleining.- Bakgrunn Mange henvendelser til OD i forbindelse med omstillingsprosesser i form av Nedbemanninger Innføring av nye arbeidsmetoder og konsepter Endring i leder- / gruppestrukturer på plattformene Arbeidsgivere

Detaljer

HØRING OM ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN OG FOLKETRYGDLOVEN

HØRING OM ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN OG FOLKETRYGDLOVEN Arbeidsdepartementet Einar Gerhardsens plass 3 Postboks 8019 Dep 0030 Oslo postmottak@ad.dep.no Stavanger torsdag, 30. september 2010 HØRING OM ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN OG FOLKETRYGDLOVEN Viser til

Detaljer

Handlingsplan 2013 Ungdomsutvalget

Handlingsplan 2013 Ungdomsutvalget Handlingsplan Ungdomsutvalget Politikk Færre på uønsket deltidskontrakter, sterkere lovtekst om retten til heltid og bedre definisjon av grunnbemanning. Gjennomføre møter/kontakt med politikere og politisk

Detaljer

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS 1 Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Forord NNN har utarbeidet denne veiledningsbrosjyren med retningslinjer for alle klubber, avdelinger og fylker som

Detaljer

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS 1 Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Forord NNN har utarbeidet denne veiledningsbrosjyren med retningslinjer for alle klubber, avdelinger og fylker som

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1 Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 1 2 www.utdanningsforbundet.no Velkommen som tillitsvalgt Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet.

Detaljer

du taper ingenting på å bli trygg. www.industrienergi.no

du taper ingenting på å bli trygg. www.industrienergi.no du taper ingenting på å bli trygg. www.industrienergi.no 2 innhold Side 3: Hvem er vi Side 5: ALT-området Side 7: Hvorfor bli medlem Side 9: Vi kan hjelpe deg Side 11: Medlemskap i LO Side 13: Solidaritet

Detaljer

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM AVDELING 108 LEVANGER FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM KAP. 1 EGEN ORGANISASJON. 1.2.1. Avdelingen. Avdelingen har i 2005 til 2009 drevet aktivt for å øke antallet

Detaljer

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte Versjon: April 2013 Om heftet Innhold Fra 1. januar 2013 blir innleide fra vikarbyrå eller Som tillitsvalgt på arbeidsplassen

Detaljer

Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1

Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1 Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1 Målsetning Unge funksjonshemmedes overordnede mål er samfunnsmessig likestilling og deltakelse for ungdommer med funksjonshemning og kronisk sykdom.

Detaljer

Arbeidsprogram. Unge funksjonshemmede 2012-2013

Arbeidsprogram. Unge funksjonshemmede 2012-2013 Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2012-2013 Vedtatt på generalforsamlingen 2.-4. november 2012 Målsetning Unge funksjonshemmedes overordnede mål er samfunnsmessig likestilling og deltakelse for

Detaljer

Landsmøtesak 8/11. Side 1 av 10

Landsmøtesak 8/11. Side 1 av 10 Landsmøtesak 8/11 Markedsplan Strategisk plan 2011 2012-2014 Side 1 av 10 Innledning Negotia er med nesten 20.000 medlemmer, YS største forbund i privat sektor. Vi har en lang og stolt historie helt fra

Detaljer

Sikkerhet lønner seg også i arbeidslivet. Fagforening for Luftfart og Reiseliv www.flr.no

Sikkerhet lønner seg også i arbeidslivet. Fagforening for Luftfart og Reiseliv www.flr.no Sikkerhet lønner seg også i arbeidslivet Fagforening for Luftfart og Reiseliv www.flr.no Vi er der for deg! Handel og Kontor i Norge (HK) har tariffavtale og organiserer ansatte innen luftfarts- og reiselivsbransjen.

Detaljer

Teknas politikkdokument om arbeidsliv

Teknas politikkdokument om arbeidsliv Teknas politikkdokument om arbeidsliv Vedtatt av Teknas hovedstyre 05.05. 2014 Teknas politikkdokument om arbeidsliv Tekna mener: Arbeidslivet skal være tilpasset ulike livsfaser Pensjonssystemet må gi

Detaljer

RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG

RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG i sak 2006-070 mellom NORSK OLJE- OG PETROKJEMISK FAGFORBUND på den ene side og OLJEINDUSTRIENS LANDSFORENING på den annen side vedrørende Tariffrevisjonen 2006 Oljeserviceavtalen

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2008 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2008 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2008 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2008 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

Vi er til for medlemmene!

Vi er til for medlemmene! Vi er til for medlemmene! 2014 2 Fordi vi er størst kan vi sammen oppnå bedre lønnsog arbeidsvilkår for deg som ansatt. Velkommen til Industri Energi Industri Energi gir deg muligheten til å makte det

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS HVORFOR BLI MEDLEM? Hvorfor bli medlem? - Lærerveiledning K O M M U N E V A L G E T 2 0 1 1 FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Hvorfor bli medlem Kaffekurset er et kort kurs, der potensielle

Detaljer

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822).

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822). Arbeidsmiljøloven 3-1. Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (1) For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver sørge for at det

Detaljer

Fafo Østforum Seminar 23.3.2011 Allmenngjøring - status og utfordringer

Fafo Østforum Seminar 23.3.2011 Allmenngjøring - status og utfordringer Fafo Østforum Seminar 23.3.2011 Allmenngjøring - status og utfordringer Erfaringer fra Petroleumstilsynet Sigve Knudsen Fagleder Arbeidsmiljø Ptils tilsynsområde Petroleumsvirksomheten til havs og ved

Detaljer

LHLs strategi 2015-2017 ble vedtatt av landsmøte 31. oktober 2. november 2014.

LHLs strategi 2015-2017 ble vedtatt av landsmøte 31. oktober 2. november 2014. STRATEGI 2015-2017 LHLs strategi 2015-2017 ble vedtatt av landsmøte 31. oktober 2. november 2014. LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Layout: LHL Forsidefoto: Ingimage Trykkeri: Gamlebyen Grafiske

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no 1 2 Velkommen som tillitsvalgt Gratulerer! Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet. Å være tillitsvalgt i Utdanningsforbundet

Detaljer

Til deg som er. Lærling. - det lønner seg å være organisert!

Til deg som er. Lærling. - det lønner seg å være organisert! Til deg som er Lærling - det lønner seg å være organisert! Litt om oss selv Fellesforbundet er det største LO-forbundet i privat sektor, med over 140.000 medlemmer over hele landet. En av våre viktigste

Detaljer

DNMF går til Unio: Styrker profesjonsarbeidet

DNMF går til Unio: Styrker profesjonsarbeidet DNMF går til Unio: Styrker profesjonsarbeidet 2 DNMF TIL UNIO I 2014 DNMF TIL UNIO I 2014 3 En prosess hvor profesjon er viktig Styret i DNMF har vedtatt å søke om medlemskap i Unio. Unio er den riktige

Detaljer

Notat til Hovedutvalget for Kompetanse vedrørende IT utdanning i Vest-Finnmark

Notat til Hovedutvalget for Kompetanse vedrørende IT utdanning i Vest-Finnmark Notat til Hovedutvalget for Kompetanse vedrørende IT utdanning i Vest-Finnmark Innspill fra IKT Alta vedrørende IT utdanning i videregående skole og på Høgskolen i Finnmark Sammendrag Alta har det største

Detaljer

Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag Perioden 2013/2014

Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag Perioden 2013/2014 Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag Perioden 2013/2014 Innholdsfortegnelse Innledning 1.0 Elevråd og Medlemsskoler 2.0 Ungdomsskoler 3.0 Lærlinger 4.0 Politikk, Representasjon og Profilering

Detaljer

i en grenseløs næring?

i en grenseløs næring? Petroleumstilsynets prosjekt Risikoutsatte grupper Mennesker som innsatsfaktor i en grenseløs næring? Elisabeth Lootz, Petroleumstilsynet 2007 Skal si noe om Bakgrunn og mål for Ptil satsning mot risikoutsatte

Detaljer

Strategier, virkemidler og tiltak for

Strategier, virkemidler og tiltak for Strategier, virkemidler og tiltak for 2008 1 Strategiområde: A. MEDLEMMER 1. Lønn og arbeidsvilkår Mål/Strategi: Virkemidler NITOs medlemmer skal ha en lønnsutvikling og arbeidsvilkår som gjenspeiler deres

Detaljer

Arbeidslivets svar på RFSU Beskytter deg! www.fellesforbundet.no

Arbeidslivets svar på RFSU Beskytter deg! www.fellesforbundet.no Arbeidslivets svar på RFSU Beskytter deg! www.fellesforbundet.no Vi skal alle dø en gang...... Men i tiden fram til det uunngåelige er det DU som bestemmer hvordan livet ditt skal være! Om du har vært

Detaljer

KURSKATALOG FOR FELLESFORBUNDET

KURSKATALOG FOR FELLESFORBUNDET KURSKATALOG FOR FELLESFORBUNDET 2011 ADK Øst Fellesforbundet ADK Øst Adresse: Møllergaten 24 Postnr.: 0179 OSLO Telefon: 915 89 814 E-mail: kristian.kristiansen@fellesforbundet.no Kurskatalog for Fellesforbundet

Detaljer

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt.

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. STEM SARPSBORG Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. Lokal medlemsdebatt ble gjennomført fra oktober

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

Teknas Interesseforening ved skoleverket ARBEIDSPLAN 2013. Innhold

Teknas Interesseforening ved skoleverket ARBEIDSPLAN 2013. Innhold Teknas Interesseforening ved skoleverket ARBEIDSPLAN 2013 Innhold FORORD... 2 Dagens situasjon... 3 Generelle løpende oppgaver... 3 1. Medlemmene... 4 1.1 Avtaleforhold i arbeidslivet... 4 1.2 Lønns- og

Detaljer

Norsk utgave. Arbeidsmiljøloven. for alle. Best.nr. 584-NO. Arbeidstilsynet

Norsk utgave. Arbeidsmiljøloven. for alle. Best.nr. 584-NO. Arbeidstilsynet Norsk utgave Arbeidsmiljøloven for alle Best.nr. 584-NO Arbeidstilsynet Arbeidsmiljøloven Arbeidsmiljøloven skal sikre trygge tilsettingsforhold, et sikkert arbeidsmiljø og en meningsfylt arbeidssituasjon

Detaljer

NORSK HELIKOPTERANSATTES FORBUND INFO OM NHF

NORSK HELIKOPTERANSATTES FORBUND INFO OM NHF NHF NORSK HELIKOPTERANSATTES FORBUND INFO OM NHF Vil du bli medlem i NHF eller ønsker du mer informasjon? Ta kontakt med NHF`s kontor som er betjent alle virkedager, mandag til fredag mellom klokken 08.00

Detaljer

Global Rammeavtale mellom Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund/IBTU og Veidekke ASA

Global Rammeavtale mellom Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund/IBTU og Veidekke ASA Global Rammeavtale mellom Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund/IBTU og Veidekke ASA for utvikling av gode arbeidsforhold i Veidekke ASAs globale virksomhet 1. Forord Denne avtalen er forhandlet fram

Detaljer

Kurs:Arbeidsmedisin i olje og gassindustrien Bjørnefjorden Gjestetun i Os

Kurs:Arbeidsmedisin i olje og gassindustrien Bjørnefjorden Gjestetun i Os Bildet kan ikke vises. Datamaskinen har kanskje ikke nok minne til å åpne bildet, eller bildet kan være skadet. Start datamaskinen på nytt, og åpne deretter filen på nytt. Hvis rød x fortsatt vises, må

Detaljer

Politisk plattform og handlingsplan for NTL Studentene 2013-14

Politisk plattform og handlingsplan for NTL Studentene 2013-14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Politisk plattform og handlingsplan for NTL Studentene 2013-14 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

Detaljer

LHLs strategi 2012 2014. Vedtatt på LHLs 23. ordinære landsmøte 21.-23. oktober 2011

LHLs strategi 2012 2014. Vedtatt på LHLs 23. ordinære landsmøte 21.-23. oktober 2011 LHLs strategi 2012 2014 Vedtatt på LHLs 23. ordinære landsmøte 21.-23. oktober 2011 Utgitt av LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke produksjon: Grafisk Form as Trykk: Gamlebyen Grafiske AS OPPLAG:

Detaljer

Et samordnet initiativ for å øke regionens attraktivitet og konkurransekraft.. Veien videre

Et samordnet initiativ for å øke regionens attraktivitet og konkurransekraft.. Veien videre Et samordnet initiativ for å øke regionens attraktivitet og konkurransekraft.. Veien videre Petropolen, 23.april 2015 Bjørnar Loe, Daglig leder ON Offshore Network 2 24 registrerte DELTAGERE 3 Overordnet

Detaljer

Sak 8.1. Organisasjonsutvikling FO 2015-2019

Sak 8.1. Organisasjonsutvikling FO 2015-2019 Sak 8.1. Organisasjonsutvikling FO 2015-2019 1 Sak 8 Saker lagt fram av eller gjennom landsstyret 8.1 Organisasjonsutvikling FO 2015 2019 Forslag 8.101 Forslagsstiller: Landsstyret Landsstyret innstiller

Detaljer

Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar. oppsatt plan. FST å bygge opp en mer myndig

Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar. oppsatt plan. FST å bygge opp en mer myndig Satsingsområde I: Profesjonsetikk Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar Løfte fram profesjonsetikk og Tema for kurs HT/LL Kursutvalg lærerprofesjonens etiske plattform Tema for kurs lokallagene arrangerer

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2009 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig tilbud til ledere, ingeniører

Detaljer

FAGLIGPOLITISK PLATTFORM FOR LEDERNE

FAGLIGPOLITISK PLATTFORM FOR LEDERNE FAGLIGPOLITISK PLATTFORM FOR LEDERNE FAGLIGPOLITISK PLATTFORM FOR LEDERNE Ledelse Lederne er en fag- og interesseorganisasjon for ledere og betrodde ansatte som kan ha ansvar for medarbeidere, økonomiske

Detaljer

L mer om NTLs ungdomsarbeid på http://ungdom.ntl.no. Flere handlingsplaner kan b till fra:

L mer om NTLs ungdomsarbeid på http://ungdom.ntl.no. Flere handlingsplaner kan b till fra: L mer om NTLs ungdomsarbeid på http://ungdom.ntl.no Flere handlingsplaner kan b till fra: Handlingsplan 2003-2006 NTLs ungdomsutvalg Notater Mandat for NTLs ungdomsutvalg Utvalget skal arbeide for økt

Detaljer

Sentralbord: 02 390 Fra utlandet: +47 22 03 22 00 Epost: post@industrienergi.no Nettsted: www.industrienergi.no

Sentralbord: 02 390 Fra utlandet: +47 22 03 22 00 Epost: post@industrienergi.no Nettsted: www.industrienergi.no Sentralbord: 02 390 Fra utlandet: +47 22 03 22 00 Epost: post@industrienergi.no Nettsted: www.industrienergi.no Oslo: Youngsgt. 11, 0181 Oslo Telefaks +47 22 03 22 30 Stavanger: Kongsgt. 52-58, 4005 Stavanger

Detaljer

LO er størst i luftfarten. - trygghet i arbeidslivet

LO er størst i luftfarten. - trygghet i arbeidslivet LO er størst i luftfarten - trygghet i arbeidslivet HK og LO i luftfarten Over 8000 ansatte på alle områder i luftfarten har valgt å organisere seg i HK eller et annet LOforbund. Med over 8000 medlemmer

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund INNLEIE en veileder for tillitsvalgte Utfordringer Håndtering Regler Løsninger - fellesskap i hverdagen H Om heftet Fra 1. januar 2013 blir innleide fra

Detaljer

HMS PLAN 2015 BERGEN VANN

HMS PLAN 2015 BERGEN VANN HMS PLAN BERGEN VANN HMS handlingsplan for Bergen Vann er utarbeidet med utgangspunkt i undersøkelsen Maturity Tool (modenhetsanalysen) som ble gjennomført for ledergruppen i oktober og for en utvidet

Detaljer

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 1. Innledning Utviklingen de senere årene med stadig flere som går ut av arbeidslivet på langvarige trygdeordninger er problematisk både for

Detaljer

Lokalt organisasjonsarbeid. Egil Kristiansen, LO Notodden Sørmarka 11. desember 2006

Lokalt organisasjonsarbeid. Egil Kristiansen, LO Notodden Sørmarka 11. desember 2006 Lokalt organisasjonsarbeid Egil Kristiansen, LO Notodden Sørmarka 11. desember 2006 LO Notodden 31 fagforeninger Over 90 års erfaring som politisk og faglig kraftsenter Aktiviteter Verve- og organisasjonsprosjekter

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet

Hovedmål for arbeidsprogrammet Arbeidsprogram 2014/2015 Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte

Detaljer

EN SKADEFRI BYGGE- OG ANLEGGSNÆRING

EN SKADEFRI BYGGE- OG ANLEGGSNÆRING EN SKADEFRI BYGGE- OG ANLEGGSNÆRING TILTAKSPLAN Oktober 2015 Alle skal komme trygt hjem fra byggeplassen Hvert år dør og skades arbeidstakere på norske bygge- og anleggsplasser. Derfor ble HMS-charteret

Detaljer