Arbeidsplan Administrative saker og daglige gjøremål avspeiles ikke i arbeidsplanen.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeidsplan 2015. Administrative saker og daglige gjøremål avspeiles ikke i arbeidsplanen."

Transkript

1 Arbeidsplan 2015 Forbundets arbeidsplan er en politisk handlingsplan for aktiviteten i Samtidig blir forbundets standpunkter i viktige saker bestemt av arbeidsplanen. Planen er ikke uttømmende. Den inneholder prioriteringer for dette året innenfor rammene av de politiske uttalelsene for landsmøteperioden som ble vedtatt på landsmøtet i oktober 2014, og som gir et mer uttømmende uttrykk for forbundets politikk. Administrative saker og daglige gjøremål avspeiles ikke i arbeidsplanen.

2

3 Innhold Arbeidsliv og velferd...4 Tariffpolitikk og skiftarbeid... 4 Innleie og outsourcing... 4 Pensjon... 4 Sosial og velferdspolitikk... 4 Organisasjon, rekruttering og verving...5 Organisasjon... 5 Kurs og konferanse... 5 Kompetanseutvalg... 5 SKALA... 5 Ungdomsarbeid...6 Organisatorisk arbeid blant ungdom... 6 Skoleringsarbeid blant ungdom... 6 Politisk arbeid blant ungdom... 6 Internasjonalt arbeid... 6 Studentarbeid...7 Samfunnspolitikk...8 HMS... 8 Brusselkontoret... 9 Kampanjer...10 Kampen mot sosial dumping innen oljeservice...10 Vask og rens-kampanjen...10 Andre kampanjer...10 Internasjonalt arbeid...11

4 Arbeidsliv og velferd Tariffpolitikk og skiftarbeid Tariffoppgjøret 2015 er et mellomoppgjør og gjennomføres i tråd med våre rutiner. Vi vil arbeide for at det gis lavtlønnstillegg beregnes ut fra gjennomsnitt i den enkelte bedrift. Satsene i normallønnsavtalene med lav lønn må endres tilsvarende. Arbeidet med vertikalitet i tariffavtalene må fortsette å ha fokus. Dette innebærer at vi må arbeide for å sikre bedre forhandlingsmuligheter knyttet til individuelle avtaler. Arbeide imot alle endringer i arbeidsmiljøloven som vil forringe våre medlemmers vilkår Arbeidet med godkjenning av skiftplaner og rotasjonsordninger skal stå sentralt. Det må være en målsetting at vi gjennom samarbeidet i LO om arbeidstidsordninger arbeider målrettet for at innarbeidingsordningene blir så gode som mulig. Dette innebærer at 12-9 og rotasjonene må fjernes. Forbundet vil styrke seniorpolitikken. Eldre skiftarbeidere bør ha fortrinnsrett til dagtidsstillinger og vi vil oppmuntre til lokale avtaler med ordninger som åpner for at eldre kan stå lenger i arbeid. Innleie og outsourcing Vi skal arbeide for at kollektiv søksmålsrett består og videreutvikles. Vi skal arbeide imot at bedrifter engasjerer entrepriseforetak når formålet med dette er å skjule innleie. Vi må i samarbeid med våre tillitsvalgte arbeide for å hindre at lønns- og arbeidsvilkår blir brukt som pressmiddel i anbud og kontrakter, og vi vil arbeide for at det stilles krav om godkjente lærlingeordninger, like pensjonsvilkår og tarifflønn i slike anbud. Vi skal arbeide fram mot at AFP skal revideres i Uttalelsen på landsmøtet ga føringer som er viktige å få spilt inn i arbeidet som skal starte mot oppgjøret som kommer i Dette gjelder for eksempel utfordringer med opptjeningstid, inntektsnivå, forholdene for de som er langtidssykemeldte, ved konkurs og oppsigelse, lavlønnsgruppene og deltid. Vi vil arbeide for mulighetene for at innbetaling til AFP ordningen følger medlemmet for å ivareta de som faller utenfor. Vi vil fortsatt ha et samarbeid med Tredjepart og tilby våre medlemmer i aktuell aldersgruppe pensjonsrådgivning. Sosial og velferdspolitikk Vi vil arbeide for endring av permitteringsregelverket slik at dette ivaretar våre medlemmer som blir permittert bedre enn dagens ordning. Vi vil arbeide for at regelverket skal gi muligheter for rullerende permittering. Vi vil arbeide for reversering av dagpengeordningen Vi vil arbeide for at sykelønnsordningen ikke forringes Vi vil arbeide for at langtidssykemeldte og arbeidstakere i fødselspermisjon får rett på feriepenger. Vi vil arbeide for at ordninger som er nødvendige for å utføre arbeid, som matskatt offshore og dekket parkeringsavgift ved heliport ikke skal regnes som skattbar fordel. Pensjon Arbeid med pensjoner vil være viktig for oss. AFP, folketrygd, tjenestepensjoner og ny pensjon for sjømenn vil alle ha stor fokus i dette arbeidet. Vi skal arbeide for å sikre beste mulig sjømannspensjon i forbindelse med forslag til ny ordning som skal legges frem. 4 Arbeidsplan 2015

5 Organisasjon, rekruttering og verving Organisasjon Industri Energi skal være det beste forbundet i LO på rekruttering og medlemspleie. Verve og serve! Forbundet skal være en forkjemper for vertikal organisering til beste for alle arbeidstakere. Én bedrift - én fagforening! Forbundet skal utfordre LOs foreldede organisasjonsgrenser som ikke er tilpasset et moderne arbeidsliv. Vi skal satse på rekruttering innen nye, og etablerte, selskaper med hovedfokus på kontor og funksjonær stillinger innen hele forbundets område Organisasjonskonferansen «Styrke» skal videreføres med hovedfokus på rekruttering til forbundet, med et påfølgende vervekurs Forbundet skal være i front for å rekruttere uorganiserte arbeidstakere og medlemmer fra konkurrerende organisasjoner. Gjennom målrettet arbeid, vil vi utvikle det gode samarbeid med våre søsterforbund i LO. Aktiv satsing på Ny Giv Forbundet skal rekruttere medlemmer i bemanningsbyråene Industri Energi forum skal gis nødvendig midler til sin virksomhet. Retningslinjene for Industri Energi forum skal revideres Samarbeidskomiteene i Industri Energi skal ha et sterkt fokus på rekruttering. Samarbeidskomiteene skal evalueres i løpet av første halvår. Industri Energi skal utrede tiltak for forbundets pensjonister Kurs og konferanse Kurssenteret i Stavanger skal være en viktig møtearena for utvikling av kompetanse og for å bygge nettverk Forbundet skal videreføre og videreutvikle den godt etablerte kursplanen Forbundet skal utrede mulighetene for en modulbasert toppskolering, med mulighet for studiepoeng. Dette må gjøres i samarbeid med høyskole eller universitet. Forbundet skal arrangere Europaskolen i 2015 Forbundet skal gjennomføre en Vaskeri og Renseri konferanse i juni Forbundet skal tilby kurs som tilpasses endringsprosesser i forbundets bransjer Forbundet skal videreføre og videreutvikle HMS konferansen og forbundets andre etablerte konferanser Forbundet skal arrangere en likestillings- og inkluderingskonferanse Forbundet skal avholde konferanse for lokalpolitikere blant våre medlemmer. Forbundet skal arbeide for at Geneveskolen skal bestå. Forbundet vil arbeide for å styrke bruken av Sørmarka som kurs- og konferansesenter Kompetanseutvalg Kompetanseutvalget skal være en viktig arena for å diskutere ulike utfordringer knyttet til fag-, etter-, videre-, høyere utdanning. SKALA Industri Energi SKALA skal videreføre og videreutvikle to årlige konferanser, en på våren og en på høsten Industri Energi SKALA skal videreføre og videreutvikle de etablerte kursmodulene, modul 1, 2 og 3 Forbundet skal videreutvikle forbundets basis kurs med fokus på unge og nye tillitsvalgte og engasjerte medlemmer. Arbeidsplan

6 Ungdomsarbeid* Organisatorisk arbeid blant ungdom Gjennomføre skolebesøk på våre linjer i videregående skole samt andre relaterte opplæringsinstitusjoner over hele landet for å verve medlemmer. Oppfordre medlemmene til å delta på LOs sommerpatrulje med fokus på verving og medlemspleie. Møte og verve nye lærlinger. Få representanter i LOs ungdomsutvalg i de fylkene vi har aktivitetsgrunnlag. Fortsette arbeidet med å følge opp ungdomstillitsvalgte og ungdomsutvalg i klubber og avdelinger. Tilrettelegge for samarbeid mellom ungdom i lokale avdelinger og klubber i Industri Energi. Gjennomføre en samling for unge medlemmer med tillitsverv i lokalapparater og representantene våre i LOs ungdomsutvalg i fylkene. Idéen bak ungdomsledersamlingen gis en grundig gjennomgang for å gjøre den enda bedre og aktuell. Ungdomsledersamlinga skal gjøres til et arrangement unge tillitsvalgte ikke kan gå glipp av, og som de setter høyt på prioriteringslista på kalenderen sin. Fremme økt forståelse og interesse av tillitsvalgt- og verneombudsrollen blant ungdom. Øke fokus på likestilling og forebygge rasisme, diskriminering, trakassering og mobbing i arbeidslivet. Samarbeide med studentutvalget. Leder og 1. nestleder skal besøke unge medlemmer offshore og onshore. Skoleringsarbeid blant ungdom Gjennomføre et aktivitetskurs med fokus på skolebesøk. Gjennomføre en 1. mai konferanse med fokus på forbundets politiske utfordringer og arbeiderbevegelsens historie og ideologi. Arrangere en alkoholfri sommerleir for elever som er ferdig med videregående skole og skal begynne som lærling og for førsteårslærlinger. Fortsette arbeidet med å gjøre informasjonsmateriell tilgjengelig på engelsk/arbeidsspråk. Gjennomføre et eget tillitsvalgtkurs for jenter. Politisk arbeid blant ungdom Jobbe for å få innflytelse i politiske fora for våre saker. Gjennomføre industritur for ungdomspolitikere med fokus på å få deltaker fra alle partier. Industri Energis ungdomsutvalg skal arbeide for politisk profilering av våre uttalelser. Jobbe for å bevare yrkesfaglinjer på videregående skole som ville forsvunnet helt dersom de ble lagt ned. Arbeide for bedre rettigheter for lærlinger. Komme med motsvar om våre medlemmer og interesser blir angrepet i media. Internasjonalt arbeid Rekruttere til LAGs solidaritetsbrigader. Søke å opprettholde kontakt med ungdom i våre søsterforbund og internasjonale samarbeidsorganisasjoner. Opprettholde samarbeidet med støttekomiteen for Vest- Sahara. * Kapitlet om ungdomsarbeid er ungdommens arbeidsplan vedtatt av forbundets ungdomskonferanse november 2014 og forplikter ikke forbundet for øvrig. Gjennomføre en ungdomskonferanse. Støtte opp om,og være med å lage bransjemessig/ avdelingsvise ungdomskurs. Arrangere basiskurs for ungdom. 6 Arbeidsplan 2015

7 Studentarbeid* Gjennomføre besøk og stands på universiteter og høyskoler for å informere og organisere nye medlemmer. Opprette og støtte klubber i sine aktiviteter på høyskoler og universiteter i Norge. Tilrettelegge for samarbeid mellom studentklubbene, ungdomsmedlemmene og bedriftsklubber. Gjennomføre et kurs for klubbledere og engasjerte studenter for å kunne driver lokale klubber. Lære studenter om fagforeningene sitt virke i arbeidslivet, og skolere de i sine rettigheter. Øke fokus på likestilling, og forebygge rasisme, diskriminering, trakassering og mobbing i studielivet. Videreutvikle samarbeidet med ungdomsmedlemmene. Informere studentmedlemmene om mulighetene til internasjonale opplæringsturer og erfaringsutveksling. Søke og opprettholde kontakt med studenter i andre land og internasjonale samarbeidsorganisasjoner. Samarbeide med andre LO forbund og LO Studentservice om rekruttering og stand virksomhet. Jobbe med å legge press på politikere for å få øket antall studentboliger som bygges i året til Jobbe for å fjerne kravet om aldersgrense i utvalget, bortsett fra på leder. * Kapitlet om studentarbeid er studentenes arbeidsplan vedtatt av forbundets studentkonferanse september 2014 og forplikter ikke forbundet for øvrig. Forbedre kommunikasjonen i forbundet mellom sentralt og den enkelte student. Arbeide for bedre rettigheter for studenter. Gjennomføre en studentkonferanse. Arrangere faglige og akademiske kurs og temakvelder som studenter har interesse av på deres studieplass. Delta i aktuelle fora for å fremme studentene sine rettigheter og krav. Opprette samarbeid med solidaritetsprosjekt. Arbeidsplan

8 Samfunnspolitikk Forbundet skal arbeide for å videreutvikle og styrke statens eierskap i norske bedrifter, og sikre at hovedkontor og forsikringssenter for disse selskapene blir i Norge, samt bidra i prosessen med å få i stand et statlig finansielt eierskapsinstrument. Vi skal arbeide for å øke bevilgningene til Oljedirektoratet og Petroleumstilsynet. Vi skal være aktiv i arbeid med TFO-prosessen og den 23. konsesjonsrunde. Forbundet vil arbeide for økt ressursutnyttelse i eksisterende felt gjennom å fremme rammevilkår, forskningsprosjekter og ordninger som ivaretar dette. Vi vil arbeide for en konsekvensutredning og åpning av nye områder, herunder Lofoten, Vesterålen og Senja. Vi vil kreve at regjeringen igangsetter arbeidet med en ny oljemelding. Vi vil arbeide for at norske raffinerier skal ha samme rammebetingelser som naturlige konkurrenter i utland. Vi vil jobbe for å bedre rammebetingelsene og styrke det offentlige virkemiddelapparatet for ferdigvareindustrien. Vi vil følge opp og analysere konsekvensene av handelsavtalen mellom EU og USA (TTIP) og handelsavtalen mellom EU og Canada (CETA). Vi vil følge opp Scheelutvalget og skatteutvalgets arbeid. Vi skal jobbe for reduserte kraft- og nettkostnader for industrien. Vi vil jobbe for utbygging av mer stabil kraftproduksjon, herunder vannkraft og utbygging av mer magasinkraft. Vi vil arbeide for at alle miljø og klimatiltak skal ses i et livssyklusperspektiv. Vi vil jobbe for CO2-fangst og lagring fra industri, energigjenvinning og økt effektivitet. Vi skal følge opp COP 19 i Paris, hvor målet er en global klimaavtale. Vi skal arbeide for å styrke rammene til ferdigvareindustrien. I tillegg skal vi spesielt jobbe for å fullføre forprosjektet til Nasjonalt Glassmuseum på Hadeland. HMS Forbundet skal arbeide for et bedre psykososialt arbeidsmiljø og for at det blir satt mer fokus på utstøting fra arbeidslivet. Vi vil arbeide for at det blir opprettet attføringsgrupper i bedriftene. Vi vil arbeide mot alle former for diskriminering gjennom vår egen skolering og holdningsskapende arbeid. Vi skal arbeide for at regjeringen setter ned et utvalg som skal utforme retningslinjer som forplikter arbeidsgivere som sender ansatte på oppdrag til utlandet til å gi like gode vilkår for sikkerhet og rettigheter som i Norge. Vi vil arbeide for at bruk av norsk språk skal være hovedregelen i norsk arbeidsliv. Vi vil arbeide i mot en oppmykning i arbeidstidsreglene og for å beholde innstillingsretten. Vi skal arbeide for at bedriftene må pålegges regelmessig helsesjekk av skiftarbeiderne. Vi skal arbeide mot at det åpnes for mer midlertidige ansettelser. Vi vil arbeide for arbeidstakermedvirkning i lisensene. Vi vil arbeide for et mer spesifikt regelverk for petroleumsindustrien når det gjelder arbeidsmiljø. Vi vil arbeide for at utsetting av vedlikehold i olje og gassindustrien ikke går utover sikkerheten. Forbundet vil at PTIL styrkes, slik at flere tilsyn kan sikre dette. Vi vil arbeide for at ingen installasjoner med personer om bord blir fjernstyrt. Vi vil arbeide for at et nytt regelverk for redningsmidler kommer på plass. Vi vil arbeide for at myndighetene gjennom Ptil og Atil tar ansvar for sikkerhets- og beredskapsopplæring. Vi vil arbeide for at all overvåkning er innenfor loven og ikke går på integriteten løs. Vi vil arbeide for et bedre regelverk for behandling av kjemikalier. Forbundet vil arbeide sammen med Atil for 8 Arbeidsplan 2015

9 et bedre arbeidsmiljø, slik at eksponeringen av støv, gasser og stekeos ikke påfører helseskader som KOLS. Vi vil arbeide for at det blir satt ned prosjekt for hele industrien der eksponering for støy blir fokusert. Vi vil følge opp de helsemessige og erstatningsmessige forhold knyttet til hørselskader. Vi vil arbeide for at yrkesrelaterte psykiske lidelser og muskel-/skjelettlidelser skal omfattes av yrkesskadebestemmelsene. Vi vil involvere oss aktivt i samarbeid med andre organisasjoner og fagforbund med tilknytning og interesser i Arktis. Brusselkontoret Forbundets kontor skal bli bedre kjent med norske næringer og lokalavdelinger i Industri Energi som har interesser innen energi, gass, offshore sikkerhet og helikoptersikkerhet. Vi skal også oppnå bedre kontakt med europeiske myndigheter innen disse områdene. Vi skal aktivt utvikle vårt samarbeid med IndustriAll Europe og andre europeiske fagforbund som har medlemmer i samme bransjer som vi har. Vi skal bidra til at arbeidsgruppen som er opprettet for Offshore Direktivet blir en foretrukket samarbeidspartner for DG Energy og EU Offshore Authority Group. Kontoret skal bidra til å avholde Europaskolen 2015 og bistå forbundet og lokalavdelinger dersom de arranger faglige samlinger i Brussel. Vi skal følge opp relevante regelverksendringer som kommer fra EU. Arbeidsplan

10 Kampanjer Kampen mot sosial dumping innen oljeservice Arbeidet mot sosial dumping skal ha fokus i vårt arbeid. Vi skal arbeide for at ulovlig innleide vikarer sikres fast arbeid. Kampanjen for å få opprettet avtaler på den delen av kontinentalsokkelen som faller utenfor dagens petroleumslovgivning, skal ha høyeste prioritet også i Forbundet vil i større grad kartlegge de juridiske forholdene rundt disse selskapene, for å berede grunnen for avtaleopprettelse. Vi vil arbeide for at det settes ned et utvalg som ser på regelverket rundt flerbruksfartøy. Subsea 7, og andre selskaper med flerbrukspersonell vil fortatt ha høyt fokus. Industri Energi vil følge opp bemanningsbyråer som leier ut personell til oljeservicebedrifter for å sikre at likebehandlingsprinsippet blir overholdt. Industri Energi vil fortsette arbeidet med britiske arbeidere i nordsjøen. Dette gjøres sammen med RMT og Unite. Dette arbeidet skal skje i samarbeid med våre fagforeninger i Oljeservice. Aberdeen-kontoret skal evalueres. Forbundet vil fortsatt ha et høyt ambisjonsnivå på gjennomføring av besøk og inspeksjoner. Vi vil forsøke å vri noe av virksomheten mot inspeksjoner av reine lønnsog arbeidsvilkår i selskapene. Forbundet skal ha fokus på skolering av nye tillitsvalgte gjennom egne OSA-kurs. Inspeksjonene kommer til å ha spesielt fokus på flerbruksfartøy. Vi har en målsetning om 20 fast installasjonsdøgn, 20 flerbruksfartøy besøk, 20 bedriftsbesøk, 20 ITF-inspeksjoner, samt gjennomføre 5 lønns- og arbeidsvilkårinspeksjoner i bedriftene innen oljeservice. Industri Energi vil også i løpet av året sette i gang arbeidet med en film som handler om sosial dumping. Forbundets ITF-inspektør vil sammen med resten av ITF både nasjonalt og internasjonalt følge opp sosial dumping innen offshorebransjen. Vask og rens-kampanjen Industri Energi vil i 2015 gjennomføre en kampanje rettet mot ansatte innen vask og rens. Denne skal vare frem til tariffoppgjøret Industri Energi vil i denne perioden ha utstrakt reisevirksomhet innen bransjen. Målet er å øke organisasjonsgraden i bransjen. Forbundet retter et spesielt fokus på verving innen vaskeri og renseri. Gjennom kartlegging, bedriftsbesøk, egne brosjyrer og oppfølgning av nye medlemmer vil vi sørge for å øke organisasjonsgraden innen bransjen. Forbundet vil også ha fokus på at det skal velges tillitsvalgte på alle bedrifter. Vi skal videre jobbe for å få skolerte verneombud i denne bransjen. Skoleringstilbudet for både verneombud og tillitsvalgte skal tilpasses bransjen. Industri Energi vil også legge til rette for at det etableres konsernutvalg i de store vaskeriselskapene. Forbundet vil i løpet av juni arrangere en stor konferanse for medlemmer og tillitsvalgte innen vask og rens. Konferansen vil ha verving og skolering som tema. På denne konferansen skal det lanseres en kampanjefilm. Industri Energi vil også ha fokus på forskrift for offentlige anskaffelser, og vil følge opp de kommuner som kjøper tjenester av vaskerier der vi har tariffavtale. Industri Energi vil gjennomføre et basiskurs for de tillitsvalgte innen vask og rens, samt et kurs for verneombud. Arbeidslivsavdelingen vil også arbeide med å få innleide innen vask og rens fast ansatt. Forbundet vil jobbe spesielt med kollektive søksmål i samråd med lokale tillitsvalgte. Andre kampanjer Noe av det som skal kjennetegne forbundets arbeid er å kunne reagere spontant på politiske og organisatoriske utfordringer. Forbundet skal sette igang en nettbasert underskriftskampanje mot utlandskabler, engasjere oss i debatten og få flest mulig til å skrive under på oppropet vårt. 10 Arbeidsplan 2015

11 Internasjonalt arbeid Forbundet skal ha en aktiv internasjonal solidaritetsprofil med følgende prioriteringer: Arbeid i de internasjonale fagorganisasjonene som forbundet er medlem av. I tillegg vil forbundet ha solidaritetsprosjekt sammen med IndustriALL Global Union i Georgia og BWI i Etiopia. Støtte til faglig utviklings- rekrutterings- og skoleringsarbeid i samarbeid med søsterforbundene NFT i Bulgaria, LMPF i Litauen, ECHOZ i Slovakia, VDSZ i Ungarn, SSSPDPBiH i Bosnia-Hercegovina og GS IER i Serbia. Aktivt søke å bygge faglige nettverk internasjonalt, deriblant tillitsvalgtnettverk og -utvalg innenfor konsern Etablere global konsernavtale i Yara og starte prosess overfor Jotun. Følge opp revisjoner av eksisterende avtaler. Følge opp samarbeidsavtalene med ROGWU i Russland, Unifor i Canada, RMT i UK, Zheijang-provinsen i Kina. Inngå nye samarbeidsavtaler med Unite i UK og USW i USA. Legge til rette for at kunnskap om de norske erfaringene innen petroleumsindustrien blir gjort tilgjengelige for fagbevegelsen og andre interessegrupper i petroleumsrike utviklingsland. Følge opp arbeidet med åpenhet med kapitalstrømmer bl.a. gjennom Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) i Norge. Samarbeide med nordisk og europeisk fagbevegelse om forhandlingene om frihandelsavtale mellom EU og USA, Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) for å sikre rettferdig handel og respekt for grunnleggende faglige rettighetene og unngå at nye tvisteløsningsmekanismer mellom investorer og stater legges til grunn. Bidra til utvikling av Svensson-stiftelsen i tråd med forbundsstyrets vedtak. Bidra til at lokalavdelingene engasjerer seg i solidaritetsarbeid og deltar i tillitsvalgtnettverk. Arbeidsplan

12 12 Arbeidsplan 2015

13

14

INDUSTRI ENERGI. arbeidsplan for 2014

INDUSTRI ENERGI. arbeidsplan for 2014 INDUSTRI ENERGI arbeidsplan for 2014 2 Forbundets arbeidsplan er en handlingsplan for aktiviteten i 2014. Samtidig blir forbundets standpunkter i viktige saker bestemt i arbeidsplanen. 3 Forkortelser AFP

Detaljer

INDUSTRI ENERGI POLITISKE UTTALELSER

INDUSTRI ENERGI POLITISKE UTTALELSER INDUSTRI ENERGI POLITISKE UTTALELSER INNHOLD Sterkere sammen Innledning.......................................................... 3 Arbeidslivs- og velferdspolitisk uttalelse...............................

Detaljer

Utredninger fra arbeidsgrupper

Utredninger fra arbeidsgrupper PROSJEKT FORBUNDSalliansen Utredninger fra arbeidsgrupper Grunnlag for høring om sammenslåing 13. september 2012 2. utgave UTREDNINGER FRA ARBEIDSGRUPPER GRUNNLAG FOR HØRING OM SAMMENSLÅING 13. SEPTEMBER

Detaljer

Begrunnelse: Alle forbundets organer forpliktes av handlingsprogrammet.

Begrunnelse: Alle forbundets organer forpliktes av handlingsprogrammet. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 HANDLINGSPROGRAM Innledning Handlingsprogrammet er et overordnet prinsipielt dokument. Programmet sier noe om viktige satsingsområder og samfunnsmessige utfordringer

Detaljer

Norsk Arbeidsmandsforbund. Handlingsprogram 2011 2015

Norsk Arbeidsmandsforbund. Handlingsprogram 2011 2015 Norsk Arbeidsmandsforbund Handlingsprogram 2011 2015 51 Innledning Handlingsprogrammet 2011 2015 er et overordnet prinsipielt dokument. Programmet sier noe om viktige satsingsområder og samfunnsmessige

Detaljer

1. Handlingsprogram og medlemsfordeler

1. Handlingsprogram og medlemsfordeler 13. september 2012 9 1. Handlingsprogram og medlemsfordeler Handlingsprogram og medlemsfordeler er utredet av følgende arbeidsgruppe: Håvard Sivertsen, Postkom Cathrine Ertsås, Postkom Helge Haukeland,

Detaljer

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni Side1 Side2 Innholdsliste Side 2 Side 2-5 Side 6-8 Side 9-17 Side 18 Innholdsliste Dagsorden Vedlegg 1 politisk regnskap Vedlegg 2 handlingsplan Uttalelser EL & IT Ungdommens landsdekkende ungdomskonferanse

Detaljer

LOs egen organisasjon

LOs egen organisasjon dagsorden pkt. 5 LOs egen organisasjon LOs organisasjonsprogram 2013 2017 Forslag og innstillinger LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, 3. 7. mai 2013 Forslagsnr: 5000 Sekretariatet

Detaljer

Faglige og politiske mål 2012 2016

Faglige og politiske mål 2012 2016 Faglige og politiske mål 2012 2016 www.handelogkontor.no 1 Innhold Utfordringer... 4 Visjon... 4 Organisasjonsidé... 4 En sikker og god lønnsutvikling... 5 Et arbeidsliv med like muligheter for kvinner

Detaljer

Rådgivende dokument 2013-2014

Rådgivende dokument 2013-2014 ORGANISERT ARBEIDER 20132014 Vedtatt på Fellesforbundets nasjonale ungdomskonferanse april 2013. Rådgivende dokument 2013 2014 Ungdomskonferansen skal utarbeide et rådgivende dokument til forbundets ledelse

Detaljer

Komikeren Robert Stoltenberg var blant de som deltok under jubileumsseminaret som Fellesforbundet arrangerte i Oslo Kongressenter i august.

Komikeren Robert Stoltenberg var blant de som deltok under jubileumsseminaret som Fellesforbundet arrangerte i Oslo Kongressenter i august. Komikeren Robert Stoltenberg var blant de som deltok under jubileumsseminaret som Fellesforbundet arrangerte i Oslo Kongressenter i august. Foto: Håvard Sæbø, Magasinet for fagorganiserte 241 MILJØMERKET

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser,

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser, Samleskinnen Nr. 4/2011 Årgang 16 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Meget god oppslutning på demonstrasjonen/fanemarkeringen mot vikarbyrådirektivet. Regjeringen må benytte reservasjonsretten

Detaljer

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 2/2015 Årgang 20. Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 2/2015 Årgang 20. Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Nr. 2/2015 Årgang 20 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Rele Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Utgitt av: Rogaland Elektromontørforening Lagårdsveien 124 4011 Stavanger

Detaljer

ANDRE FORSLAG. Forslag som ikke gjelder vedtektene eller faglige og politiske mål

ANDRE FORSLAG. Forslag som ikke gjelder vedtektene eller faglige og politiske mål ANDRE FORSLAG som ikke gjelder vedtektene eller faglige og politiske mål Andre forslag Organisasjonsstrukturen nr. 322 HK region Østlandet Sør Organisasjonsstrukturen Det må lages et omfattende debattopplegg

Detaljer

Landsorganisasjonen. Svar på spørsmål fra LO

Landsorganisasjonen. Svar på spørsmål fra LO Hovedorganisasjonen Karl Johans gate 25 0159 OSLO Konto nr: 1644.20.49266 Org nr: 970 374 825 Landsorganisasjonen Tlf: + 47 23 13 54 00 Faks: + 47 23 13 54 01 Web: E-post: frp@frp.no Oslo, 2. april 2008

Detaljer

Samleskinnen. Rele TARIFFOPPGJØRET 2014 NEI TIL LØSARBEIDERSAMFUNNET ORGANISASJONSPROSJEKTET NY REISEFORSIKRING

Samleskinnen. Rele TARIFFOPPGJØRET 2014 NEI TIL LØSARBEIDERSAMFUNNET ORGANISASJONSPROSJEKTET NY REISEFORSIKRING Samleskinnen Nr. 2/2014 Årgang 19 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening TARIFFOPPGJØRET 2014 NEI TIL LØSARBEIDERSAMFUNNET ORGANISASJONSPROSJEKTET NY REISEFORSIKRING Rele Rogaland Elektromontørforening

Detaljer

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 Arbeiderpartiets program vedtatt på landsmøtet i Arbeiderpartiet 21. april 2013 Arbeiderpartiet Postboks 8743 Yongstorget 0028 Oslo Tlf. 24 14 40

Detaljer

Organisasjonssaker Vedtekter. Saklistas pkt 6.1 og 6.2

Organisasjonssaker Vedtekter. Saklistas pkt 6.1 og 6.2 Organisasjonssaker Vedtekter Saklistas pkt 6.1 og 6.2 Innholdsfortegnelse Saklistas pkt. 6.1 Organisasjonssaker... 4 Saklistas pkt. 6.2 Vedtektene...10 AVSTEMNINGSREGLER...10 FORBUNDETS VEDTEKTER...10

Detaljer

Prinsipp- og handlingsprogram 2013 2017

Prinsipp- og handlingsprogram 2013 2017 PRINSIPP- OG HANDLINGSPROGRAM VEDTEKTER 2014 2017 Prinsipp- og handlingsprogram 2013 2017 omtanke solidaritet samhold Innhold Prinsipprogrammet... 3 Handlingsprogrammet... 8 Tariffpolitikk... 8 Likestilling

Detaljer

Fellesforbundet. Faglig-politisk regnskap. Partienes standpunkter til Fellesforbundets saker

Fellesforbundet. Faglig-politisk regnskap. Partienes standpunkter til Fellesforbundets saker Fellesforbundet Faglig-politisk regnskap Partienes standpunkter til Fellesforbundets saker Stortingsvalget 2009 Forord De rødgrønne partiene sa i 2005 at dersom de vant stortingsvalget, ville de gå sammen

Detaljer

POLITISK PLATTFORM FOR LO I BERGEN OG OMLAND 2014-2016

POLITISK PLATTFORM FOR LO I BERGEN OG OMLAND 2014-2016 POLITISK PLATTFORM FOR LO I BERGEN OG OMLAND 2014-2016 Arbeidsliv LO i Bergen og Omland vil jobbe for et anstendig arbeid for alle. LO i Bergen og Omland mener at et anstendig arbeid skal innebære å ha

Detaljer

Samleskinnen. HMS på byggeplasser

Samleskinnen. HMS på byggeplasser Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 3/2003 Årgang 8 HMS på byggeplasser I dette nummer: Samleskinnen har tidligere fokusert på hvordan HMS er ivaretatt på byggeplassene og

Detaljer

Fagligpolitisk arbeid og samarbeid

Fagligpolitisk arbeid og samarbeid Fagligpolitisk arbeid og samarbeid Fagligpolitisk arbeid og samarbeid Fellesforbundet er noe mer enn en organisasjon for lønnsinteresser forbundet er og skal være en samfunnsorganisasjon. Om vi skal kjempe

Detaljer

Sentralstyrets innstilling til vedtak til landsmøtet:... 2. Kapittel 1 Politisk vurdering... 2. Våre arbeidsområder... 3

Sentralstyrets innstilling til vedtak til landsmøtet:... 2. Kapittel 1 Politisk vurdering... 2. Våre arbeidsområder... 3 LM-sak 7.1.1: INNHOLDSFORTEGNELSE MELDING HØSTEN 2009 Sentralstyrets innstilling til vedtak til landsmøtet:... 2 Kapittel 1 Politisk vurdering... 2 Våre arbeidsområder... 3 Kapittel 2 Samfunnspolitikk...

Detaljer

SVAR FRA FRP TIL LOs MEDLEMMER:

SVAR FRA FRP TIL LOs MEDLEMMER: SVAR FRA FRP TIL LOs MEDLEMMER: 1. Frp vil styrke arbeidslinja, det skal lønne seg å jobbe. Frp vil derfor øke antall tiltaksplasser, slik at flere kan få bistand til å komme i arbeid. Frp har blant annet

Detaljer

INNHOLD. Mai 2011 Design: Signus Trykk: BK Grafisk Opplag: 300

INNHOLD. Mai 2011 Design: Signus Trykk: BK Grafisk Opplag: 300 Årsmelding 2011 INNHOLD Side 3 Forbundslederens kommentarer til virksomheten Side 4 Om Negotia Side 5 Hovedsatsingsområde i 2011 Side 5 Prosess med selgerforbundet Side 6 Vekst og rekruttering Side 7 Informasjon

Detaljer

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Innholdsfortegnelse Innledning Side 3 1 Rammebetingelser Side 4 1.1 Bakgrunn for opprettelsen av et elev- og lærlingombud Side 4 1.2 Mandat og stillingsbeskrivelse

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 2 MØTEINNKALLING FOR Administrasjonsutvalget MØTE NR.: 05/1 TID: 10.02.2005 14:00 STED: RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes til tlf. 71586151 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Om arbeidsmiljøet. veiledning for arbeidsplasstillitsvalgte. www.utdanningsforbundet.no

Om arbeidsmiljøet. veiledning for arbeidsplasstillitsvalgte. www.utdanningsforbundet.no Om arbeidsmiljøet veiledning for arbeidsplasstillitsvalgte www.utdanningsforbundet.no Innhold Forord 3 1. Ansvar og oppgaver 4 Hva er arbeidsmiljø? 4 Den tillitsvalgte 4 Verneombudet 5 Arbeidsgivers ansvar

Detaljer

LANDSMØTEHEFTE 9: ARBEIDSLIV SAMFUNN OG VELFERD FAGPOLITISK ARBEID OG SAMARBEID

LANDSMØTEHEFTE 9: ARBEIDSLIV SAMFUNN OG VELFERD FAGPOLITISK ARBEID OG SAMARBEID LANDSMØTEHEFTE 9: ARBEIDSLIV SAMFUNN OG VELFERD FAGPOLITISK ARBEID OG SAMARBEID 2 Innholdsfortegnelse 7. ARBEIDSLIV...4 7.1 TARIFFPOLITISKE PRINSIPPER...4 7.1.1 FRONTFAGSMODELLEN...4 7.1.2 TARIFFAVTALENS

Detaljer