Arbeidsplan Administrative saker og daglige gjøremål avspeiles ikke i arbeidsplanen.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeidsplan 2015. Administrative saker og daglige gjøremål avspeiles ikke i arbeidsplanen."

Transkript

1 Arbeidsplan 2015 Forbundets arbeidsplan er en politisk handlingsplan for aktiviteten i Samtidig blir forbundets standpunkter i viktige saker bestemt av arbeidsplanen. Planen er ikke uttømmende. Den inneholder prioriteringer for dette året innenfor rammene av de politiske uttalelsene for landsmøteperioden som ble vedtatt på landsmøtet i oktober 2014, og som gir et mer uttømmende uttrykk for forbundets politikk. Administrative saker og daglige gjøremål avspeiles ikke i arbeidsplanen.

2

3 Innhold Arbeidsliv og velferd...4 Tariffpolitikk og skiftarbeid... 4 Innleie og outsourcing... 4 Pensjon... 4 Sosial og velferdspolitikk... 4 Organisasjon, rekruttering og verving...5 Organisasjon... 5 Kurs og konferanse... 5 Kompetanseutvalg... 5 SKALA... 5 Ungdomsarbeid...6 Organisatorisk arbeid blant ungdom... 6 Skoleringsarbeid blant ungdom... 6 Politisk arbeid blant ungdom... 6 Internasjonalt arbeid... 6 Studentarbeid...7 Samfunnspolitikk...8 HMS... 8 Brusselkontoret... 9 Kampanjer...10 Kampen mot sosial dumping innen oljeservice...10 Vask og rens-kampanjen...10 Andre kampanjer...10 Internasjonalt arbeid...11

4 Arbeidsliv og velferd Tariffpolitikk og skiftarbeid Tariffoppgjøret 2015 er et mellomoppgjør og gjennomføres i tråd med våre rutiner. Vi vil arbeide for at det gis lavtlønnstillegg beregnes ut fra gjennomsnitt i den enkelte bedrift. Satsene i normallønnsavtalene med lav lønn må endres tilsvarende. Arbeidet med vertikalitet i tariffavtalene må fortsette å ha fokus. Dette innebærer at vi må arbeide for å sikre bedre forhandlingsmuligheter knyttet til individuelle avtaler. Arbeide imot alle endringer i arbeidsmiljøloven som vil forringe våre medlemmers vilkår Arbeidet med godkjenning av skiftplaner og rotasjonsordninger skal stå sentralt. Det må være en målsetting at vi gjennom samarbeidet i LO om arbeidstidsordninger arbeider målrettet for at innarbeidingsordningene blir så gode som mulig. Dette innebærer at 12-9 og rotasjonene må fjernes. Forbundet vil styrke seniorpolitikken. Eldre skiftarbeidere bør ha fortrinnsrett til dagtidsstillinger og vi vil oppmuntre til lokale avtaler med ordninger som åpner for at eldre kan stå lenger i arbeid. Innleie og outsourcing Vi skal arbeide for at kollektiv søksmålsrett består og videreutvikles. Vi skal arbeide imot at bedrifter engasjerer entrepriseforetak når formålet med dette er å skjule innleie. Vi må i samarbeid med våre tillitsvalgte arbeide for å hindre at lønns- og arbeidsvilkår blir brukt som pressmiddel i anbud og kontrakter, og vi vil arbeide for at det stilles krav om godkjente lærlingeordninger, like pensjonsvilkår og tarifflønn i slike anbud. Vi skal arbeide fram mot at AFP skal revideres i Uttalelsen på landsmøtet ga føringer som er viktige å få spilt inn i arbeidet som skal starte mot oppgjøret som kommer i Dette gjelder for eksempel utfordringer med opptjeningstid, inntektsnivå, forholdene for de som er langtidssykemeldte, ved konkurs og oppsigelse, lavlønnsgruppene og deltid. Vi vil arbeide for mulighetene for at innbetaling til AFP ordningen følger medlemmet for å ivareta de som faller utenfor. Vi vil fortsatt ha et samarbeid med Tredjepart og tilby våre medlemmer i aktuell aldersgruppe pensjonsrådgivning. Sosial og velferdspolitikk Vi vil arbeide for endring av permitteringsregelverket slik at dette ivaretar våre medlemmer som blir permittert bedre enn dagens ordning. Vi vil arbeide for at regelverket skal gi muligheter for rullerende permittering. Vi vil arbeide for reversering av dagpengeordningen Vi vil arbeide for at sykelønnsordningen ikke forringes Vi vil arbeide for at langtidssykemeldte og arbeidstakere i fødselspermisjon får rett på feriepenger. Vi vil arbeide for at ordninger som er nødvendige for å utføre arbeid, som matskatt offshore og dekket parkeringsavgift ved heliport ikke skal regnes som skattbar fordel. Pensjon Arbeid med pensjoner vil være viktig for oss. AFP, folketrygd, tjenestepensjoner og ny pensjon for sjømenn vil alle ha stor fokus i dette arbeidet. Vi skal arbeide for å sikre beste mulig sjømannspensjon i forbindelse med forslag til ny ordning som skal legges frem. 4 Arbeidsplan 2015

5 Organisasjon, rekruttering og verving Organisasjon Industri Energi skal være det beste forbundet i LO på rekruttering og medlemspleie. Verve og serve! Forbundet skal være en forkjemper for vertikal organisering til beste for alle arbeidstakere. Én bedrift - én fagforening! Forbundet skal utfordre LOs foreldede organisasjonsgrenser som ikke er tilpasset et moderne arbeidsliv. Vi skal satse på rekruttering innen nye, og etablerte, selskaper med hovedfokus på kontor og funksjonær stillinger innen hele forbundets område Organisasjonskonferansen «Styrke» skal videreføres med hovedfokus på rekruttering til forbundet, med et påfølgende vervekurs Forbundet skal være i front for å rekruttere uorganiserte arbeidstakere og medlemmer fra konkurrerende organisasjoner. Gjennom målrettet arbeid, vil vi utvikle det gode samarbeid med våre søsterforbund i LO. Aktiv satsing på Ny Giv Forbundet skal rekruttere medlemmer i bemanningsbyråene Industri Energi forum skal gis nødvendig midler til sin virksomhet. Retningslinjene for Industri Energi forum skal revideres Samarbeidskomiteene i Industri Energi skal ha et sterkt fokus på rekruttering. Samarbeidskomiteene skal evalueres i løpet av første halvår. Industri Energi skal utrede tiltak for forbundets pensjonister Kurs og konferanse Kurssenteret i Stavanger skal være en viktig møtearena for utvikling av kompetanse og for å bygge nettverk Forbundet skal videreføre og videreutvikle den godt etablerte kursplanen Forbundet skal utrede mulighetene for en modulbasert toppskolering, med mulighet for studiepoeng. Dette må gjøres i samarbeid med høyskole eller universitet. Forbundet skal arrangere Europaskolen i 2015 Forbundet skal gjennomføre en Vaskeri og Renseri konferanse i juni Forbundet skal tilby kurs som tilpasses endringsprosesser i forbundets bransjer Forbundet skal videreføre og videreutvikle HMS konferansen og forbundets andre etablerte konferanser Forbundet skal arrangere en likestillings- og inkluderingskonferanse Forbundet skal avholde konferanse for lokalpolitikere blant våre medlemmer. Forbundet skal arbeide for at Geneveskolen skal bestå. Forbundet vil arbeide for å styrke bruken av Sørmarka som kurs- og konferansesenter Kompetanseutvalg Kompetanseutvalget skal være en viktig arena for å diskutere ulike utfordringer knyttet til fag-, etter-, videre-, høyere utdanning. SKALA Industri Energi SKALA skal videreføre og videreutvikle to årlige konferanser, en på våren og en på høsten Industri Energi SKALA skal videreføre og videreutvikle de etablerte kursmodulene, modul 1, 2 og 3 Forbundet skal videreutvikle forbundets basis kurs med fokus på unge og nye tillitsvalgte og engasjerte medlemmer. Arbeidsplan

6 Ungdomsarbeid* Organisatorisk arbeid blant ungdom Gjennomføre skolebesøk på våre linjer i videregående skole samt andre relaterte opplæringsinstitusjoner over hele landet for å verve medlemmer. Oppfordre medlemmene til å delta på LOs sommerpatrulje med fokus på verving og medlemspleie. Møte og verve nye lærlinger. Få representanter i LOs ungdomsutvalg i de fylkene vi har aktivitetsgrunnlag. Fortsette arbeidet med å følge opp ungdomstillitsvalgte og ungdomsutvalg i klubber og avdelinger. Tilrettelegge for samarbeid mellom ungdom i lokale avdelinger og klubber i Industri Energi. Gjennomføre en samling for unge medlemmer med tillitsverv i lokalapparater og representantene våre i LOs ungdomsutvalg i fylkene. Idéen bak ungdomsledersamlingen gis en grundig gjennomgang for å gjøre den enda bedre og aktuell. Ungdomsledersamlinga skal gjøres til et arrangement unge tillitsvalgte ikke kan gå glipp av, og som de setter høyt på prioriteringslista på kalenderen sin. Fremme økt forståelse og interesse av tillitsvalgt- og verneombudsrollen blant ungdom. Øke fokus på likestilling og forebygge rasisme, diskriminering, trakassering og mobbing i arbeidslivet. Samarbeide med studentutvalget. Leder og 1. nestleder skal besøke unge medlemmer offshore og onshore. Skoleringsarbeid blant ungdom Gjennomføre et aktivitetskurs med fokus på skolebesøk. Gjennomføre en 1. mai konferanse med fokus på forbundets politiske utfordringer og arbeiderbevegelsens historie og ideologi. Arrangere en alkoholfri sommerleir for elever som er ferdig med videregående skole og skal begynne som lærling og for førsteårslærlinger. Fortsette arbeidet med å gjøre informasjonsmateriell tilgjengelig på engelsk/arbeidsspråk. Gjennomføre et eget tillitsvalgtkurs for jenter. Politisk arbeid blant ungdom Jobbe for å få innflytelse i politiske fora for våre saker. Gjennomføre industritur for ungdomspolitikere med fokus på å få deltaker fra alle partier. Industri Energis ungdomsutvalg skal arbeide for politisk profilering av våre uttalelser. Jobbe for å bevare yrkesfaglinjer på videregående skole som ville forsvunnet helt dersom de ble lagt ned. Arbeide for bedre rettigheter for lærlinger. Komme med motsvar om våre medlemmer og interesser blir angrepet i media. Internasjonalt arbeid Rekruttere til LAGs solidaritetsbrigader. Søke å opprettholde kontakt med ungdom i våre søsterforbund og internasjonale samarbeidsorganisasjoner. Opprettholde samarbeidet med støttekomiteen for Vest- Sahara. * Kapitlet om ungdomsarbeid er ungdommens arbeidsplan vedtatt av forbundets ungdomskonferanse november 2014 og forplikter ikke forbundet for øvrig. Gjennomføre en ungdomskonferanse. Støtte opp om,og være med å lage bransjemessig/ avdelingsvise ungdomskurs. Arrangere basiskurs for ungdom. 6 Arbeidsplan 2015

7 Studentarbeid* Gjennomføre besøk og stands på universiteter og høyskoler for å informere og organisere nye medlemmer. Opprette og støtte klubber i sine aktiviteter på høyskoler og universiteter i Norge. Tilrettelegge for samarbeid mellom studentklubbene, ungdomsmedlemmene og bedriftsklubber. Gjennomføre et kurs for klubbledere og engasjerte studenter for å kunne driver lokale klubber. Lære studenter om fagforeningene sitt virke i arbeidslivet, og skolere de i sine rettigheter. Øke fokus på likestilling, og forebygge rasisme, diskriminering, trakassering og mobbing i studielivet. Videreutvikle samarbeidet med ungdomsmedlemmene. Informere studentmedlemmene om mulighetene til internasjonale opplæringsturer og erfaringsutveksling. Søke og opprettholde kontakt med studenter i andre land og internasjonale samarbeidsorganisasjoner. Samarbeide med andre LO forbund og LO Studentservice om rekruttering og stand virksomhet. Jobbe med å legge press på politikere for å få øket antall studentboliger som bygges i året til Jobbe for å fjerne kravet om aldersgrense i utvalget, bortsett fra på leder. * Kapitlet om studentarbeid er studentenes arbeidsplan vedtatt av forbundets studentkonferanse september 2014 og forplikter ikke forbundet for øvrig. Forbedre kommunikasjonen i forbundet mellom sentralt og den enkelte student. Arbeide for bedre rettigheter for studenter. Gjennomføre en studentkonferanse. Arrangere faglige og akademiske kurs og temakvelder som studenter har interesse av på deres studieplass. Delta i aktuelle fora for å fremme studentene sine rettigheter og krav. Opprette samarbeid med solidaritetsprosjekt. Arbeidsplan

8 Samfunnspolitikk Forbundet skal arbeide for å videreutvikle og styrke statens eierskap i norske bedrifter, og sikre at hovedkontor og forsikringssenter for disse selskapene blir i Norge, samt bidra i prosessen med å få i stand et statlig finansielt eierskapsinstrument. Vi skal arbeide for å øke bevilgningene til Oljedirektoratet og Petroleumstilsynet. Vi skal være aktiv i arbeid med TFO-prosessen og den 23. konsesjonsrunde. Forbundet vil arbeide for økt ressursutnyttelse i eksisterende felt gjennom å fremme rammevilkår, forskningsprosjekter og ordninger som ivaretar dette. Vi vil arbeide for en konsekvensutredning og åpning av nye områder, herunder Lofoten, Vesterålen og Senja. Vi vil kreve at regjeringen igangsetter arbeidet med en ny oljemelding. Vi vil arbeide for at norske raffinerier skal ha samme rammebetingelser som naturlige konkurrenter i utland. Vi vil jobbe for å bedre rammebetingelsene og styrke det offentlige virkemiddelapparatet for ferdigvareindustrien. Vi vil følge opp og analysere konsekvensene av handelsavtalen mellom EU og USA (TTIP) og handelsavtalen mellom EU og Canada (CETA). Vi vil følge opp Scheelutvalget og skatteutvalgets arbeid. Vi skal jobbe for reduserte kraft- og nettkostnader for industrien. Vi vil jobbe for utbygging av mer stabil kraftproduksjon, herunder vannkraft og utbygging av mer magasinkraft. Vi vil arbeide for at alle miljø og klimatiltak skal ses i et livssyklusperspektiv. Vi vil jobbe for CO2-fangst og lagring fra industri, energigjenvinning og økt effektivitet. Vi skal følge opp COP 19 i Paris, hvor målet er en global klimaavtale. Vi skal arbeide for å styrke rammene til ferdigvareindustrien. I tillegg skal vi spesielt jobbe for å fullføre forprosjektet til Nasjonalt Glassmuseum på Hadeland. HMS Forbundet skal arbeide for et bedre psykososialt arbeidsmiljø og for at det blir satt mer fokus på utstøting fra arbeidslivet. Vi vil arbeide for at det blir opprettet attføringsgrupper i bedriftene. Vi vil arbeide mot alle former for diskriminering gjennom vår egen skolering og holdningsskapende arbeid. Vi skal arbeide for at regjeringen setter ned et utvalg som skal utforme retningslinjer som forplikter arbeidsgivere som sender ansatte på oppdrag til utlandet til å gi like gode vilkår for sikkerhet og rettigheter som i Norge. Vi vil arbeide for at bruk av norsk språk skal være hovedregelen i norsk arbeidsliv. Vi vil arbeide i mot en oppmykning i arbeidstidsreglene og for å beholde innstillingsretten. Vi skal arbeide for at bedriftene må pålegges regelmessig helsesjekk av skiftarbeiderne. Vi skal arbeide mot at det åpnes for mer midlertidige ansettelser. Vi vil arbeide for arbeidstakermedvirkning i lisensene. Vi vil arbeide for et mer spesifikt regelverk for petroleumsindustrien når det gjelder arbeidsmiljø. Vi vil arbeide for at utsetting av vedlikehold i olje og gassindustrien ikke går utover sikkerheten. Forbundet vil at PTIL styrkes, slik at flere tilsyn kan sikre dette. Vi vil arbeide for at ingen installasjoner med personer om bord blir fjernstyrt. Vi vil arbeide for at et nytt regelverk for redningsmidler kommer på plass. Vi vil arbeide for at myndighetene gjennom Ptil og Atil tar ansvar for sikkerhets- og beredskapsopplæring. Vi vil arbeide for at all overvåkning er innenfor loven og ikke går på integriteten løs. Vi vil arbeide for et bedre regelverk for behandling av kjemikalier. Forbundet vil arbeide sammen med Atil for 8 Arbeidsplan 2015

9 et bedre arbeidsmiljø, slik at eksponeringen av støv, gasser og stekeos ikke påfører helseskader som KOLS. Vi vil arbeide for at det blir satt ned prosjekt for hele industrien der eksponering for støy blir fokusert. Vi vil følge opp de helsemessige og erstatningsmessige forhold knyttet til hørselskader. Vi vil arbeide for at yrkesrelaterte psykiske lidelser og muskel-/skjelettlidelser skal omfattes av yrkesskadebestemmelsene. Vi vil involvere oss aktivt i samarbeid med andre organisasjoner og fagforbund med tilknytning og interesser i Arktis. Brusselkontoret Forbundets kontor skal bli bedre kjent med norske næringer og lokalavdelinger i Industri Energi som har interesser innen energi, gass, offshore sikkerhet og helikoptersikkerhet. Vi skal også oppnå bedre kontakt med europeiske myndigheter innen disse områdene. Vi skal aktivt utvikle vårt samarbeid med IndustriAll Europe og andre europeiske fagforbund som har medlemmer i samme bransjer som vi har. Vi skal bidra til at arbeidsgruppen som er opprettet for Offshore Direktivet blir en foretrukket samarbeidspartner for DG Energy og EU Offshore Authority Group. Kontoret skal bidra til å avholde Europaskolen 2015 og bistå forbundet og lokalavdelinger dersom de arranger faglige samlinger i Brussel. Vi skal følge opp relevante regelverksendringer som kommer fra EU. Arbeidsplan

10 Kampanjer Kampen mot sosial dumping innen oljeservice Arbeidet mot sosial dumping skal ha fokus i vårt arbeid. Vi skal arbeide for at ulovlig innleide vikarer sikres fast arbeid. Kampanjen for å få opprettet avtaler på den delen av kontinentalsokkelen som faller utenfor dagens petroleumslovgivning, skal ha høyeste prioritet også i Forbundet vil i større grad kartlegge de juridiske forholdene rundt disse selskapene, for å berede grunnen for avtaleopprettelse. Vi vil arbeide for at det settes ned et utvalg som ser på regelverket rundt flerbruksfartøy. Subsea 7, og andre selskaper med flerbrukspersonell vil fortatt ha høyt fokus. Industri Energi vil følge opp bemanningsbyråer som leier ut personell til oljeservicebedrifter for å sikre at likebehandlingsprinsippet blir overholdt. Industri Energi vil fortsette arbeidet med britiske arbeidere i nordsjøen. Dette gjøres sammen med RMT og Unite. Dette arbeidet skal skje i samarbeid med våre fagforeninger i Oljeservice. Aberdeen-kontoret skal evalueres. Forbundet vil fortsatt ha et høyt ambisjonsnivå på gjennomføring av besøk og inspeksjoner. Vi vil forsøke å vri noe av virksomheten mot inspeksjoner av reine lønnsog arbeidsvilkår i selskapene. Forbundet skal ha fokus på skolering av nye tillitsvalgte gjennom egne OSA-kurs. Inspeksjonene kommer til å ha spesielt fokus på flerbruksfartøy. Vi har en målsetning om 20 fast installasjonsdøgn, 20 flerbruksfartøy besøk, 20 bedriftsbesøk, 20 ITF-inspeksjoner, samt gjennomføre 5 lønns- og arbeidsvilkårinspeksjoner i bedriftene innen oljeservice. Industri Energi vil også i løpet av året sette i gang arbeidet med en film som handler om sosial dumping. Forbundets ITF-inspektør vil sammen med resten av ITF både nasjonalt og internasjonalt følge opp sosial dumping innen offshorebransjen. Vask og rens-kampanjen Industri Energi vil i 2015 gjennomføre en kampanje rettet mot ansatte innen vask og rens. Denne skal vare frem til tariffoppgjøret Industri Energi vil i denne perioden ha utstrakt reisevirksomhet innen bransjen. Målet er å øke organisasjonsgraden i bransjen. Forbundet retter et spesielt fokus på verving innen vaskeri og renseri. Gjennom kartlegging, bedriftsbesøk, egne brosjyrer og oppfølgning av nye medlemmer vil vi sørge for å øke organisasjonsgraden innen bransjen. Forbundet vil også ha fokus på at det skal velges tillitsvalgte på alle bedrifter. Vi skal videre jobbe for å få skolerte verneombud i denne bransjen. Skoleringstilbudet for både verneombud og tillitsvalgte skal tilpasses bransjen. Industri Energi vil også legge til rette for at det etableres konsernutvalg i de store vaskeriselskapene. Forbundet vil i løpet av juni arrangere en stor konferanse for medlemmer og tillitsvalgte innen vask og rens. Konferansen vil ha verving og skolering som tema. På denne konferansen skal det lanseres en kampanjefilm. Industri Energi vil også ha fokus på forskrift for offentlige anskaffelser, og vil følge opp de kommuner som kjøper tjenester av vaskerier der vi har tariffavtale. Industri Energi vil gjennomføre et basiskurs for de tillitsvalgte innen vask og rens, samt et kurs for verneombud. Arbeidslivsavdelingen vil også arbeide med å få innleide innen vask og rens fast ansatt. Forbundet vil jobbe spesielt med kollektive søksmål i samråd med lokale tillitsvalgte. Andre kampanjer Noe av det som skal kjennetegne forbundets arbeid er å kunne reagere spontant på politiske og organisatoriske utfordringer. Forbundet skal sette igang en nettbasert underskriftskampanje mot utlandskabler, engasjere oss i debatten og få flest mulig til å skrive under på oppropet vårt. 10 Arbeidsplan 2015

11 Internasjonalt arbeid Forbundet skal ha en aktiv internasjonal solidaritetsprofil med følgende prioriteringer: Arbeid i de internasjonale fagorganisasjonene som forbundet er medlem av. I tillegg vil forbundet ha solidaritetsprosjekt sammen med IndustriALL Global Union i Georgia og BWI i Etiopia. Støtte til faglig utviklings- rekrutterings- og skoleringsarbeid i samarbeid med søsterforbundene NFT i Bulgaria, LMPF i Litauen, ECHOZ i Slovakia, VDSZ i Ungarn, SSSPDPBiH i Bosnia-Hercegovina og GS IER i Serbia. Aktivt søke å bygge faglige nettverk internasjonalt, deriblant tillitsvalgtnettverk og -utvalg innenfor konsern Etablere global konsernavtale i Yara og starte prosess overfor Jotun. Følge opp revisjoner av eksisterende avtaler. Følge opp samarbeidsavtalene med ROGWU i Russland, Unifor i Canada, RMT i UK, Zheijang-provinsen i Kina. Inngå nye samarbeidsavtaler med Unite i UK og USW i USA. Legge til rette for at kunnskap om de norske erfaringene innen petroleumsindustrien blir gjort tilgjengelige for fagbevegelsen og andre interessegrupper i petroleumsrike utviklingsland. Følge opp arbeidet med åpenhet med kapitalstrømmer bl.a. gjennom Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) i Norge. Samarbeide med nordisk og europeisk fagbevegelse om forhandlingene om frihandelsavtale mellom EU og USA, Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) for å sikre rettferdig handel og respekt for grunnleggende faglige rettighetene og unngå at nye tvisteløsningsmekanismer mellom investorer og stater legges til grunn. Bidra til utvikling av Svensson-stiftelsen i tråd med forbundsstyrets vedtak. Bidra til at lokalavdelingene engasjerer seg i solidaritetsarbeid og deltar i tillitsvalgtnettverk. Arbeidsplan

12 12 Arbeidsplan 2015

13

14

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON Forslag nr. 55: Administrasjonen foreslår: I kommende Landsmøteperiode skal det velges 9 politisk valgte i forbundet. Begrunnelse: Etter forrige Landsmøte var det 11 politisk valgte i NNN. Dette var en

Detaljer

Ungdommens dokument

Ungdommens dokument Ungdommens dokument 2017-2018 Dokumentet består av: handlingsplan for 2017 2018 retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen retningslinjer for det sentrale ungdomsutvalget retningslinjer for utvalgets

Detaljer

Ungdomspolitisk Program

Ungdomspolitisk Program Norsk Jernbaneforbunds landsmøte 23. 26. oktober 2016 Sak 6.B Ungdomspolitisk Program NORSK JERNBANEFORBUND 2016-2020 FORSLAGET ER UTARBEIDET AV: Audun Sør-Reime Lars Øyvind Sannes Bente Sandaker Anita

Detaljer

HANDLINGSPLAN. FOR UNGDOMSARBEIDET I EL & IT Forbundet

HANDLINGSPLAN. FOR UNGDOMSARBEIDET I EL & IT Forbundet HANDLINGSPLAN FOR UNGDOMSARBEIDET I EL & IT Forbundet INNHOLD Innledning... 3 Hovedmålsetning... 4 Satsingsområder... 4 Organisatorisk... 4 Politisk... 4 Faglig... 4 Målsetning for den organisatoriske

Detaljer

Ungdommens dokument 2014-2015

Ungdommens dokument 2014-2015 2014-2015 Dokumentet består av handlingsplan for 2014-2015, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder og en oversikt over utvalgets medlemmer. Ungdomskonferansen

Detaljer

Ungdommens dokument

Ungdommens dokument 2015-2016 Dokumentet består av: handlingsplan for 2015-2016 retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen retningslinjer for det sentrale ungdomsutvalget retningslinjer for utvalgets leder retningslinjer

Detaljer

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett 2013-2014 Ungdommens dokument 2013-2014 Dokumentet består av handlingsplan for 2013-2014, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, Det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder, oversikt over

Detaljer

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger Tariff2012 DEBATTHEFTE FOR ALLE MEDLEMMER I INDUSTRI ENERGI Foto: Shutterstock Tariffrevisjonen 2012 Tariffrevisjonen 2012 ligger foran oss og det er viktig at alle er godt forberedt. I dette ligger også

Detaljer

Handlingsplan 2013 Ungdomsutvalget

Handlingsplan 2013 Ungdomsutvalget Handlingsplan Ungdomsutvalget Politikk Færre på uønsket deltidskontrakter, sterkere lovtekst om retten til heltid og bedre definisjon av grunnbemanning. Gjennomføre møter/kontakt med politikere og politisk

Detaljer

4.1 Forslag til handlingsplan

4.1 Forslag til handlingsplan Pkt. 4 Handlingsplan 4.1 Forslag til handlingsplan 2018 2019 LANDSKONFERANSE FOR FAGFORBUNDET UNG bli laget sentralt - Fagforbundet Ung skal være representert i LOs ungdomsutvalg i forbundsregionene og

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR UNGDOMSUTVALGET FAGFORBUNDET, AKERSHUS 2017

HANDLINGSPLAN FOR UNGDOMSUTVALGET FAGFORBUNDET, AKERSHUS 2017 HANDLINGSPLAN FOR UNGDOMSUTVALGET FAGFORBUNDET, AKERSHUS 2017 Handlingsplan 2017 Erik Fjeldstad Næss 14.11.2016 FAGFORBUNDETS HOVEDPRIORITERINGER FOR 2017: ARBEIDSLIV, TARIFF OG PENSJON OFFENTLIGE TJENESTER

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Bergen avd 081 Vedtatt på årsmøtet den 26.01.2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode. Handlingsplanen

Detaljer

INDUSTRI ENERGI. arbeidsplan for 2014

INDUSTRI ENERGI. arbeidsplan for 2014 INDUSTRI ENERGI arbeidsplan for 2014 2 Forbundets arbeidsplan er en handlingsplan for aktiviteten i 2014. Samtidig blir forbundets standpunkter i viktige saker bestemt i arbeidsplanen. 3 Forkortelser AFP

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FAGFOBUNDET AKERSHUS side 1

HANDLINGSPLAN FOR FAGFOBUNDET AKERSHUS side 1 HANDLINGSPLAN FOR FAGFOBUNDET AKERSHUS 2017 side 1 FAGFORBUNDETS HOVEDPRIORITERINGER: Strategiske valg og prioriteringer for 2017 Arbeidsliv, tariff og pensjon Offentlige tjenester i egenregi Verve, aktivisere

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211

Handlingsplan Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211 Vedtatt på årsmøtet den 25. januar 2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode.

Detaljer

Opplæring og skolering

Opplæring og skolering Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte NJF skal motarbeide all diskriminering 18. 21. november 2012 NJF skal sikre sine medlemmer faglige og sosiale rettigheter NJF tar politisk ansvar Tett på i

Detaljer

Arbeiderpartiets svar på LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017

Arbeiderpartiets svar på LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017 Til LO Oslo 12.juni Arbeiderpartiets svar på LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017 Arbeid til alle 1. Gjenreise nivået på arbeidsløshetstrygden fra 2013?

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen

Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen Bakgrunn FO og Fagforbundet har som mål at alle arbeidstakere innenfor våre organisasjonsområder skal være organisert i et LO-forbund. Nedslagsfeltet

Detaljer

L mer om NTLs ungdomsarbeid på http://ungdom.ntl.no. Flere handlingsplaner kan b till fra:

L mer om NTLs ungdomsarbeid på http://ungdom.ntl.no. Flere handlingsplaner kan b till fra: L mer om NTLs ungdomsarbeid på http://ungdom.ntl.no Flere handlingsplaner kan b till fra: Handlingsplan 2003-2006 NTLs ungdomsutvalg Notater Mandat for NTLs ungdomsutvalg Utvalget skal arbeide for økt

Detaljer

Organisasjonspolitikk

Organisasjonspolitikk Organisasjonspolitikk Industri og Energi 1 Innhold Forbundsstyrets forslag til uttalelse... 3 Innkomne forslag med forbundsstyrets innstillinger... 6 2 Industri og Energi Forbundsstyrets forslag til uttalelse

Detaljer

Forslag nr. 10. Forslagsstiller: Jørgen Foss. Forslag navn: Et trygt, organisert og seriøst arbeidsliv

Forslag nr. 10. Forslagsstiller: Jørgen Foss. Forslag navn: Et trygt, organisert og seriøst arbeidsliv Forslag nr. 10 Forslagsstiller: Jørgen Foss Forslag navn: Et trygt, organisert og seriøst arbeidsliv Forslag: Vi skal ta på alvor utviklingen vi ser i arbeidslivet. Høy arbeidsledighet, redusert sysselsetting

Detaljer

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Noe av det flotteste med IA-avtalen er at den inkluderer alle i arbeidet med å nå målene. Fra topp til bunn. Erfaringene viser at der partene på

Detaljer

Industri Energi har vært drivkraften til forbedringene i oljeindustrien i over 40 år

Industri Energi har vært drivkraften til forbedringene i oljeindustrien i over 40 år ? VISSTE DU AT Industri Energi har vært drivkraften til forbedringene i oljeindustrien i over 40 år Siden 1977 har vi stått fremst i kampen for lønn, rettigheter og velferd for oljearbeiderne. Vi har

Detaljer

Juvente i Arbeidsplan Landsstyrets forslag

Juvente i Arbeidsplan Landsstyrets forslag Juvente i 2019 Arbeidsplan 2017 2019 Landsstyrets forslag Arbeidsplan 2017 2019 For at Juvente skal bli en stor, anerkjent og viktig organisasjon, trenger vi en plan for hvordan vi på en målretta måte

Detaljer

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater Fellesnytt Hei unge fagforeningskamerater Grunnet hendelsen i sommer kom det ikke noe nyhetsbrev i august. I forbindelse med 22.juli mistet vi en kjær kamerat i det sentrale ungdomsutvalget. Snorre Haller

Detaljer

LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017

LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017 LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017 Arbeid til alle 1. Gjenreise nivået på arbeidsløshetstrygden fra 2013? 2. Utvide muligheten til kompetanseheving

Detaljer

Politiske uttalelser

Politiske uttalelser Politiske uttalelser Innhold Nærings- og klimapolitisk uttalelse Markedsadgang...4 Finanspolitikk...4 Handlingsregelen...5 Statlig eierskap...5 Næringsrettet forskning og utvikling...5 Klima og miljø...5

Detaljer

LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11.september Partiet Rødt har disse svarene til LO sine faglige spørsmål:

LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11.september Partiet Rødt har disse svarene til LO sine faglige spørsmål: LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11.september 2017 Partiet Rødt har disse svarene til LO sine faglige spørsmål: Arbeid til alle: 1. Gjenreise nivået på arbeidsløshetstrygden

Detaljer

Fagbevegelsen og den nordiske modellens fremtid. Mats Wingborg. organisering og rekruttering. Sammendrag

Fagbevegelsen og den nordiske modellens fremtid. Mats Wingborg. organisering og rekruttering. Sammendrag Fagbevegelsen og den nordiske modellens fremtid organisering og rekruttering Sammendrag Mats Wingborg Fagbevegelsen og den nordiske modellens fremtid organisering og rekruttering Fagbevegelsen og den

Detaljer

SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON

SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON HANDLINGSPLAN FOR SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON Fagforbundet Akershus 2017 FAGFORBUNDETS HOVEDPRIORITERINGER: Strategiske valg og prioriteringer for 2017 Arbeidsliv, tariff og pensjon Offentlige tjenester

Detaljer

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Hvordan bli IA-virksomhet? Hvis din virksomhet ikke har IA-samarbeidsavtale, bør du ta opp dette med arbeidsgiveren din. Du som tillitsvalgt kan

Detaljer

Protokoll - Årsmøte Ungdomsutvalget 2017

Protokoll - Årsmøte Ungdomsutvalget 2017 Protokoll - Årsmøte Ungdomsutvalget 2017 U33årsmøte ble gjennomført 24.februar 2017 i Stavanger, badehusgaten 37. Oppstart kl. 10:00. Delegater: Bjarne Kleivane (OWS Verksted Mongstad) Alexander Nødland

Detaljer

HÅNDBOK FOR studentforum

HÅNDBOK FOR studentforum HÅNDBOK FOR studentforum Innholdsfortegnelse: 1. Fagforbundet for deg... 5 2. Hva er et studentforum?.... 6 3. Aktiviteter... 6 4. Eksempel på handlingsplan... 7 5. Økonomi... 7 6. Hvem kan jeg få hjelp

Detaljer

Landsmøte Innledning til egen organisasjon.

Landsmøte Innledning til egen organisasjon. Odd Haldgeir Larsen 12.11.2013 Landsmøte 2013. Innledning til egen organisasjon. Dirigenter, Landsmøte. Vi har nå kommet til debatten om vår egen organisasjon. Jeg vil med en gang vise til debatten vi

Detaljer

- BRUK STEMMERETTEN! STEM RØD GRØNT

- BRUK STEMMERETTEN! STEM RØD GRØNT FAGBEVEGELSEN OG KOMMUNEVALGET 2011 - BRUK STEMMERETTEN! FREDRIKSTAD STEM RØD GRØNT FREDRIKSTAD Prosjekt Rød - grønt Fredrikstad 2011 - Prosjektet skal samle, engasjere og styrke den lokale fagbeveglsen

Detaljer

STEM RØD- GRØNT. www.lo.no. Les partienes svar på LOs 45 spørsmål: Utgitt august 2013 av Landsorganisasjonen i Norge Trykt i 350 000 eks

STEM RØD- GRØNT. www.lo.no. Les partienes svar på LOs 45 spørsmål: Utgitt august 2013 av Landsorganisasjonen i Norge Trykt i 350 000 eks STEM RØD- GRØNT Les partienes svar på LOs 45 spørsmål: www.lo.no Utgitt august 2013 av Landsorganisasjonen i Norge Trykt i 350 000 eks BRUK STEMME- RETTEN VALG 2013 LOs medlemsdebatt Vi former framtiden

Detaljer

Strategi for et mer anstendig arbeidsliv. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle.

Strategi for et mer anstendig arbeidsliv. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle. Strategi for et mer anstendig arbeidsliv For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle. De siste årene har vi tatt nye og viktige skritt når det gjelder

Detaljer

Din trygghet. Vårt ansvar. Foto: Anne Lise Norheim

Din trygghet. Vårt ansvar. Foto: Anne Lise Norheim Din trygghet. Vårt ansvar. Foto: Anne Lise Norheim 2017 Solidaritet er ikke en utgift. Det er en lønnsom investering i egen framtid. Solidaritet lønner seg Siden Industri Energi er størst kan vi sammen

Detaljer

Juvente i Arbeidsplan Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2017.

Juvente i Arbeidsplan Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2017. Juvente i 2017 Arbeidsplan 2015 2017 Vedtatt av landsmøtet i 2015. Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2017. For at vi skal nå disse målene er det ikke nok at bare landsstyret

Detaljer

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte Versjon: April 2013 Om heftet Innhold Fra 1. januar 2013 blir innleide fra vikarbyrå eller Som tillitsvalgt på arbeidsplassen

Detaljer

dumping FAFO Østforum Jeanette Iren Moen

dumping FAFO Østforum Jeanette Iren Moen Tjenestedirektivet og arbeidet mot sosial dumping FAFO Østforum 27.03.07 Jeanette Iren Moen Fellesforbundet kan leve med direktivet så lenge.. direktivet ikke er problematisk for gjennomføring av en sterk

Detaljer

Arbeidslivets svar på RFSU Beskytter deg! www.fellesforbundet.no

Arbeidslivets svar på RFSU Beskytter deg! www.fellesforbundet.no Arbeidslivets svar på RFSU Beskytter deg! www.fellesforbundet.no Vi skal alle dø en gang...... Men i tiden fram til det uunngåelige er det DU som bestemmer hvordan livet ditt skal være! Om du har vært

Detaljer

Arbeidsplan for Ungdom mot EU 2015. Vedtatt av Ungdom mot EUs landsmøte 18. januar 2015.

Arbeidsplan for Ungdom mot EU 2015. Vedtatt av Ungdom mot EUs landsmøte 18. januar 2015. Arbeidsplan for Ungdom mot EU 2015 Vedtatt av Ungdom mot EUs landsmøte 18. januar 2015. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Innholdsfortegnelse Innledning...3 1 Organisatoriske arbeidsområder...3

Detaljer

Lønninger og arbeidsvilkår

Lønninger og arbeidsvilkår Klubb for og av våre medlemmer Velkommen Lønninger og arbeidsvilkår Stå sammen En god arbeidsgiver Velkommen til IE-klubben i ESS Vi vil at du skal ha det bra på jobb. At du skal ha ei god lønn å leve

Detaljer

Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen.

Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen. Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen. Solidaritet er ikke en utgift. Det er en lønnsom investering i egen framtid. Medlemskap i Industri Energi lønner seg. Industri Energi er det største

Detaljer

Lokalt organisasjonsarbeid. Egil Kristiansen, LO Notodden Sørmarka 11. desember 2006

Lokalt organisasjonsarbeid. Egil Kristiansen, LO Notodden Sørmarka 11. desember 2006 Lokalt organisasjonsarbeid Egil Kristiansen, LO Notodden Sørmarka 11. desember 2006 LO Notodden 31 fagforeninger Over 90 års erfaring som politisk og faglig kraftsenter Aktiviteter Verve- og organisasjonsprosjekter

Detaljer

på flyteriggene www.nopef.no Faktafolder fra NOPEF

på flyteriggene www.nopef.no Faktafolder fra NOPEF N O P E F på flyteriggene Faktafolder fra NOPEF NOPEF - fagforbundet for ansatte i oljeindustrien Norsk Olje- og Petrokjemisk Fagforbund er det desidert største og mest innflytelsesrike fagforbundet for

Detaljer

Handlingsplan Landsoverenskomsten for Elektrofagene 2003-2004

Handlingsplan Landsoverenskomsten for Elektrofagene 2003-2004 Handlingsplan Landsoverenskomsten for Elektrofagene 2003-2004 1 Forord På bakgrunn av utviklingen innen tariffområdet Landsoverenskomsten for elektrofagene tok installasjonsutvalget initiativet til en

Detaljer

Politisk plattform og handlingsplan for NTL Studentene 2013-14

Politisk plattform og handlingsplan for NTL Studentene 2013-14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Politisk plattform og handlingsplan for NTL Studentene 2013-14 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

Detaljer

Fagforbundet organiserer deg i jobben du har, og den du utdanner deg til

Fagforbundet organiserer deg i jobben du har, og den du utdanner deg til Fagforbundet organiserer deg i jobben du har, og den du utdanner deg til omtanke solidaritet samhold BOKMÅL 2 Hvorfor velge Fagforbundet? Fagforbundet er på vei mot 355 000 medlemmer; elever, lærlinger,

Detaljer

Rødts 3. Landsmøte 27. - 30. mai SAK 4 HANDLINGSPLAN

Rødts 3. Landsmøte 27. - 30. mai SAK 4 HANDLINGSPLAN Rødts 3. Landsmøte 27. - 30. mai SAK 4 HANDLINGSPLAN 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Handlingsplan

Detaljer

Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen.

Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen. Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen. Solidaritet er ikke en utgift. Det er en lønnsom investering i egen framtid. Medlemskap i Industri Energi lønner seg. Industri Energi er det største

Detaljer

Handlingsplan 2017 for Fagforbundet Fagforeningen for ledelse og administrasjon avd 325

Handlingsplan 2017 for Fagforbundet Fagforeningen for ledelse og administrasjon avd 325 Handlingsplan 2017 for Fagforbundet Fagforeningen for ledelse og administrasjon avd 325 Handlingsplanen ble vedtatt på fagforeningens årsmøte den 18.1.2017 1. Innledning Fagforeningens handlingsplan er

Detaljer

2015/2016. Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen.

2015/2016. Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen. 2015/2016 Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen. Solidaritet er ikke en utgift. Det er en lønnsom investering i egen framtid. Medlemskap i Industri Energi lønner seg. Industri Energi er

Detaljer

Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Lundin

Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Lundin 2015 Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Lundin INDUSTRI ENERGI LUNDIN Bransjeavtale i Lundin Industri Energi inngikk i mars 2014 avtale med Lundin som gjelder de landansatte. Det er bransjeavtalen

Detaljer

Velkommen til Industri Energi Statoil

Velkommen til Industri Energi Statoil 2015 Velkommen til Industri Energi Statoil INDUSTRI ENERGI STATOIL Til deg som er ansatt i Statoil Bli medlem i Industri Energi, den største og mest betydningsfulle fagforeningen i Statoil, på Norsk Sokkel

Detaljer

INNHOLD. Arbeidsplan for 2011

INNHOLD. Arbeidsplan for 2011 ARBEIDSPLAN 2011 INNHOLD Arbeidsplan for 2011 Innledning.......................................................... 3 Forhandlinger....................................................... 4 Fagligpolitisk.......................................................

Detaljer

Handlingsplan. for Arbeidsgruppe Brann og Norsk Brannmannsforum

Handlingsplan. for Arbeidsgruppe Brann og Norsk Brannmannsforum Handlingsplan for Arbeidsgruppe Brann og Norsk Brannmannsforum Handlingsplan Norsk Brannmannsforum/Arbeidsgruppe Brann Arbeidsgruppe Brann og Norsk Brannmannsforum ble opprettet i 1993 med tanke på å

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2006 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men!

I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men! Dirigenter, representanter, gjester gode kamerater! I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men! Vi har aldri

Detaljer

LOs nestleder Tor-Arne Solbakken. Midlertidig tilsetting i arbeidslivet

LOs nestleder Tor-Arne Solbakken. Midlertidig tilsetting i arbeidslivet LOs nestleder Tor-Arne Solbakken Midlertidig tilsetting i arbeidslivet Dette sier TML om bruk av midlertidige tilsatte Arbeidstaker skal ansettes fast. Avtale om midlertidig ansettelse kan likevel inngås:

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FAGFOBUNDET AKERSHUS 2016

HANDLINGSPLAN FOR FAGFOBUNDET AKERSHUS 2016 HANDLINGSPLAN FOR FAGFOBUNDET AKERSHUS FAGFORBUNDETS HOVEDPRIORITERINGER: Strategiske valg prioriteringer for Arbeidsliv, tariff pensjon Konkurranseutsetting, privatisering sosial dumping Kommunereformen

Detaljer

Info nr.: 7/2015 3. september 2015. AUGUST 2015 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste måneden!

Info nr.: 7/2015 3. september 2015. AUGUST 2015 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste måneden! Fagforeningsnytt Info nr.: 7/2015 3. september 2015 AUGUST 2015 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste måneden! Fullt betalende Lærlinger Elever Pensjonister Totalt

Detaljer

Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16

Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16 Vedtatt på Oslo SVs årsmøte 8. mars 2014: Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16 Oslo SVs hovedprioriteringer 2012-2016 Det overordnede målet for Oslo SV de neste årene er å skape et sosialistisk folkeparti.

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet

Hovedmål for arbeidsprogrammet Arbeidsprogram 2014/2015 Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte

Detaljer

Teknas Interesseforening ved skoleverket ARBEIDSPLAN 2013. Innhold

Teknas Interesseforening ved skoleverket ARBEIDSPLAN 2013. Innhold Teknas Interesseforening ved skoleverket ARBEIDSPLAN 2013 Innhold FORORD... 2 Dagens situasjon... 3 Generelle løpende oppgaver... 3 1. Medlemmene... 4 1.1 Avtaleforhold i arbeidslivet... 4 1.2 Lønns- og

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2009 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig tilbud til ledere, ingeniører

Detaljer

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund VELKOMMEN som medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 1 Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM 2013/2014

ARBEIDSPROGRAM 2013/2014 Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane ARBEIDSPROGRAM 2013/2014 Arbeidsprogrammet er et av tre grunndokumenter for Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane, som blir vedtatt av årsmøtet. Endringer i arbeidsprogrammet

Detaljer

HANDLINGSPLAN

HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN 1.8.2013-31.7.2015 1. Lønns- og arbeidsvilkår Bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, sikre framtidig lønnsutvikling Sikre reell medbestemmelse og et godt arbeidsmiljø Følge opp sentrale

Detaljer

KONGRE SS DINÆRE R.O 9 1 S O F E P INNKOMNE SAKER

KONGRE SS DINÆRE R.O 9 1 S O F E P INNKOMNE SAKER PEFOS 19. ORDINÆRE KONGRESS INNKOMNE SAKER PRINSIPPROGRAM 2015-2019 Personellforbundets overordnede visjon er: ALLTID TILFREDSE MEDLEMMER 1.INNLEDNING Personellforbundet er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2008 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2008 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2008 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2008 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

Opplysningsvirksomheten

Opplysningsvirksomheten Norsk Jernbaneforbunds landsmøte 23. 26. oktober 2016 Sak 6.A Opplysningsvirksomheten NORSK JERNBANEFORBUND 2016-2020 FORSLAGET ER UTARBEIDET AV: Audun Sør-Reime Lars Øyvind Sannes Bente Sandaker Anita

Detaljer

INDUSTRI ENERGI ARBEIDSPLAN FOR 2012

INDUSTRI ENERGI ARBEIDSPLAN FOR 2012 INDUSTRI ENERGI ARBEIDSPLAN FOR 2012 2 Forbundets arbeidsplan er dels ein handlingsplan for aktiviteten i 2012. Samstundes vert forbundet sine standpunkt i viktige saker bestemt i arbeidsplanen. Den er

Detaljer

KURSKATALOG FOR FELLESFORBUNDET

KURSKATALOG FOR FELLESFORBUNDET KURSKATALOG FOR FELLESFORBUNDET 2011 ADK Øst Fellesforbundet ADK Øst Adresse: Møllergaten 24 Postnr.: 0179 OSLO Telefon: 915 89 814 E-mail: kristian.kristiansen@fellesforbundet.no Kurskatalog for Fellesforbundet

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2009 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

Hovedlinjer i Yrkesseksjon kontor og administrasjon

Hovedlinjer i Yrkesseksjon kontor og administrasjon Hovedlinjer i Yrkesseksjon kontor og administrasjon 2017 2021 Yrkesseksjon kontor og administrasjon Innledning Fagforbundet Yrkesseksjon kontor og administrasjon har som hovedoppgave å arbeide for gode

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011

HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011 HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011 Innhold Innledning... 1 Hovedmål 1: Bidra til at flere barn i sårbare og konfliktrammede land får utdanning... 2

Detaljer

HÅNBOK FOR DEG SOM ER UNGDOMS- TILLITSVALGT

HÅNBOK FOR DEG SOM ER UNGDOMS- TILLITSVALGT HÅNBOK FOR DEG SOM ER UNGDOMS- TILLITSVALGT INDUSTRI ENERGI ungdom JEG HAR BLITT UNGDOMSTILLITSVALGT HVA NÅ? Du er kanskje nettopp blitt valgt som ungdomstillitsvalgt eller vurderer å stille til vervet

Detaljer

RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG

RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG i sak 2006-070 mellom NORSK OLJE- OG PETROKJEMISK FAGFORBUND på den ene side og OLJEINDUSTRIENS LANDSFORENING på den annen side vedrørende Tariffrevisjonen 2006 Oljeserviceavtalen

Detaljer

Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015

Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015 1 2 Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2015. For at vi skal nå disse målene

Detaljer

Innkomne forslag organisatoriske saker Organisatorisk handlingsplan

Innkomne forslag organisatoriske saker Organisatorisk handlingsplan 1 2 Innkomne forslag organisatoriske saker Organisatorisk handlingsplan 3 4 5 6 7 8 Innhold 5 Asyl- og integrering, Tinn AP... 2 14 Organisasjon, Skien AP... 2 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Detaljer

Sikkerhetsforum. trepartsarenaen hvor saker luftes, løftes og følges. Angela Ebbesen, Sikkerhetsforum/Ptil

Sikkerhetsforum. trepartsarenaen hvor saker luftes, løftes og følges. Angela Ebbesen, Sikkerhetsforum/Ptil Sikkerhetsforum trepartsarenaen hvor saker luftes, løftes og følges Angela Ebbesen, Sikkerhetsforum/Ptil Tema Medvirkning - regelverksforankring Litt historikk bak opprettelsen av SF Mandat Sikkerhetsforum

Detaljer

SKOLERING FOR VALGSEIER

SKOLERING FOR VALGSEIER SKOLERING FOR VALGSEIER - Kompetanseplan 2011 1 1. Innledning 2011 er valgår og det legger premissene for kompetanseplanen. Kompetanseplanen må derfor ses i sammenheng med vår valgkampstrategi. Vår skolering

Detaljer

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund INNLEIE en veileder for tillitsvalgte Utfordringer Håndtering Regler Løsninger - fellesskap i hverdagen H Om heftet Fra 1. januar 2013 blir innleide fra

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Meløy avd 379

Handlingsplan Fagforbundet Meløy avd 379 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Meløy avd 379 Vedtatt på årsmøtet den 02.02.2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode. Handlingsplanen

Detaljer

Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014

Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014 Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014 Teknas interesseforening ved skoleverket har som formål å ivareta medlemmenes interesser i saker som angår lønns- og arbeidsvilkår

Detaljer

8 innhold. kapittel 8 LØNN... 119

8 innhold. kapittel 8 LØNN... 119 Innhold kapittel 1 INNLEDNING... 15 1.1 Arbeidsrett definisjon og avgrensninger... 15 1.2 Arbeidsrettens historikk og kilder... 16 1.3 Arbeidsmiljølovens formål og virkeområde... 18 1.4 Arbeidsmiljølovens

Detaljer

Juvente i 2019 Arbeidsplan Vedtatt på Juventes 16. ordinære landsmøte

Juvente i 2019 Arbeidsplan Vedtatt på Juventes 16. ordinære landsmøte Juvente i 2019 Arbeidsplan 2017 2019 Vedtatt på Juventes 16. ordinære landsmøte Rødde folkehøgskole 26.07.2017 Arbeidsplan 2017 2019 For at Juvente skal bli en stor, anerkjent og viktig organisasjon, trenger

Detaljer

INDUSTRI ENERGI. arbeidsplan for 2013

INDUSTRI ENERGI. arbeidsplan for 2013 INDUSTRI ENERGI arbeidsplan for 2013 2 Forbundets arbeidsplan er en handlingsplan for aktiviteten i 2013. Samtidig blir forbundets standpunkter i viktige saker bestemt i arbeidsplanen. Den er ikke uttømmende,

Detaljer

RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG

RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG 1 RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG i sak: NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND på den ene side og NORSK INDUSTRI på den annen side og bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i det samme tariffområdet.

Detaljer

INNLEIE ELLER ENTREPRISE?

INNLEIE ELLER ENTREPRISE? INNLEIE ELLER ENTREPRISE? En veileder for tillitsvalgte Reglene om at vikarbyråansatte skal likebehandles med fast ansatte trer i kraft 1. januar 2013. Det gjør også regjeringens tiltakspakke for å sikre

Detaljer

DIN STEMME TELLER! Velg side 10. september

DIN STEMME TELLER! Velg side 10. september DIN STEMME TELLER! Velg side 10. september Velferd eller marked? I Trondheim har en rødgrønn allianse med AP-ordfører og HKmedlem Rita Ottervik i spissen sikret full barnehagedekning. I kommuner som Oslo

Detaljer

Arbeidsplan for Juvente: Juvente i 2013. Arbeidsplanen ble vedtatt under Juventes landsmøte 26.-29. juli 2011.

Arbeidsplan for Juvente: Juvente i 2013. Arbeidsplanen ble vedtatt under Juventes landsmøte 26.-29. juli 2011. Arbeidsplan for Juvente: Juvente i 2013 Arbeidsplanen ble vedtatt under Juventes landsmøte 26.-29. juli 2011. Side 2 av 6 Juvente i 2013 Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se

Detaljer

VALG 2011. Bruk stemmeretten

VALG 2011. Bruk stemmeretten VALG 2011 Bruk stemmeretten LO har over 870 000 medlemmer. LO-medlemmenes stemmer ble også i 2009 et viktig bidrag til en fortsatt rødgrønn regjering utgått fra Arbeiderpartiet, SV og SP. Foran LO-kongressen

Detaljer

Retningsvalget. Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle vår viktigste sak.

Retningsvalget. Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle vår viktigste sak. Retningsvalget Statsminister Jens Stoltenberg og LO-leder Gerd Kristiansen. FOTO: Bjørn A. Grimstad, LO-Aktuelt Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid

Detaljer

Handlingsplan 2015 2016

Handlingsplan 2015 2016 Handlingsplan 2015 2016 Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom går nå inn i sitt fjerde år. Vi har lagt tre stolte år bak oss, med stor medlemsvekst og et høyt aktivitetsnivå. Den første landsmøteperioden

Detaljer

Handlingsplan Arbeidsgruppe Brann og Norsk Brannmannsforum

Handlingsplan Arbeidsgruppe Brann og Norsk Brannmannsforum Handlingsplan Arbeidsgruppe Brann og Norsk Brannmannsforum omtanke solidaritet samhold 2 Pensjon Styret skal jobbe for å opprettholde dagens særaldersgrense og pensjonsrettigheter. Yrkesskadefondet Fondet

Detaljer

Kurs:Arbeidsmedisin i olje og gassindustrien Bjørnefjorden Gjestetun i Os

Kurs:Arbeidsmedisin i olje og gassindustrien Bjørnefjorden Gjestetun i Os Bildet kan ikke vises. Datamaskinen har kanskje ikke nok minne til å åpne bildet, eller bildet kan være skadet. Start datamaskinen på nytt, og åpne deretter filen på nytt. Hvis rød x fortsatt vises, må

Detaljer

Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag Perioden 2013/2014

Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag Perioden 2013/2014 Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag Perioden 2013/2014 Innholdsfortegnelse Innledning 1.0 Elevråd og Medlemsskoler 2.0 Ungdomsskoler 3.0 Lærlinger 4.0 Politikk, Representasjon og Profilering

Detaljer