INNHOLD. Arbeidsplan for 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD. Arbeidsplan for 2011"

Transkript

1 ARBEIDSPLAN 2011

2 INNHOLD Arbeidsplan for 2011 Innledning Forhandlinger Fagligpolitisk Helse, miljø og sikkerhet Økonomi- og personal Organisasjon Ungdomsarbeid ALT-området og studentorganisering Bedrifts- og kompetanseutvikling Juridisk Kommunikasjon Internasjonalt arbeid Forbundets arbeidsplan er en handlingsplan for aktiviteten i Den bygger på uttalelsene fra forbundets første ordinære landsmøte oktober der forbundets standpunkter og strategi i viktige saker ble vedtatt. 2 3

3 FORHANDLINGER Forbundets hovedoppgave innenfor dette området er å betjene og løse saker for forbundets lokalavdelinger, særlig innenfor spørsmål om lønns- og arbeidsvilkår. Vi skal drive et aktivt arbeid innenfor OSA-området, knyttet til inspeksjoner og arbeid mot sosial dumping. Forhandlingsavdelingen har ansvaret for samarbeidskomiteene. byråer som har tariffavtale. Følgende tiltak iverksettes: I samarbeid med organisasjonsavdelingen legges en strategi for å øke vår organisasjonsgrad i bemanningsbyråene. Arbeide for å få etablert tariffavtaler, klubber og bedre lønns- og arbeidsvilkår for ansatte i bemanningsbyråene. Andre ting Forhandlingsavdelingen vil fortsette arbeide med kommunikasjon ut mot våre tillitsvalgte slik at vi sikrer disse nødvendig informasjon fra forbundet og at de får kontakt og nødvendig hjelp på en god og ryddig måte. Tariff I 2011 er det mellomoppgjør og dette betyr i utgangspunktet kun økonomi. Likevel må vi allerede neste år starte forberedelsene av hovedoppgjøret i Dette betyr at vi i 2011 blant annet vil fokusere på følgende viktige punkter: Kartlegge statusen for lavlønnsgruppene helt ned på bedriftsnivå. Opprette en bredt sammensatt gruppe som skal utarbeide forslag til løsning på lærlingenes lønnsvilkår. Kartlegge den økte bruken av skift- og rotasjonsordninger, herunder 12- timers skift med mer arbeidsintensive perioder. Lønns- og arbeidsvilkår må utvikles og tilpasses disse endringene. I perioden drøfte om det er hensiktsmessig å videreføre ordningen med lokal forhandlingsrett i oljeselskap offshore. Vi vil følge opp innføringen av ny AFP-ordning og kartlegge virkningen for våre grupper, spesielt med henblikk på inngangsvilkårene. Ta initiativ for å rette opp eventuelt utilsiktede virkninger av nytt regelverk. Sjømannspensjonen er en del av dette systemet, og vi vil jobbe for at denne ikke forringes. Arbeidstidsordninger for tilreisende personell er i dag stort sett etablert etter prosjektenes og bedriftenes behov for billige ordninger, samt at hensynet til lokalt ansatte settes foran de tilreisendes behov. Det er uansvarlig i forhold til helse, miljø og sikkerhet at det er blitt mulig å ha arbeidstidsordninger som gir den enkelte 50% av helgene borte fra familie og venner. Søndagsfri på brakka kan ikke regnes som fritid. Vi vil jobbe for at: arbeidstidsordninger gir mest mulig fritid hjemme sammen med familie og venner arbeidstidsordninger ikke er utformet slik at fritid legges midt i arbeidsperioden, for eksempel med fri søndag, sittende i brakkeleiren og blir de normale arbeidstidsordningene for pendlere onshore Samarbeid og bedriftsdemokrati Bestemmelser i lov og avtaleverk vedrørende inn- og utleie av arbeidskraft benyttes i svært liten grad, dette er en utfordring i forhold til lønns- og arbeidsvilkår, ny- ansettelser og faste stillinger. Vårt mål er at alle skal ha fast stilling og ordnede lønns- og arbeidsvilkår. Følgende tiltak iverksettes: Øke kunnskapen internt og ute i avdelingene vedrørende tillitsvalgtes rettigheter ved innleie av arbeidskraft. Bistå tillitsvalgte med å få etablert lokale innleie avtaler Vi vil følge opp en eventuell implementering av vikarbyrådirektivet på bakgrunn av dagens lov- og avtaleverk som begrenser bruken av vikarer. En annen stor utfordring innen mange av overenskomstområdene er at andelen med innleid personell som kommer fra bemanningsbyråer er økende, da med langt dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn våre overenskomster tilsier. Samtidig er det i bemanningsbyråene et lavt antall ansatte som er organisert, og det er få Vi vil følge opp samarbeidet med fagforeninger rundt Nordsjøbassenget. Særlig må samarbeidet med det engelske fagforbundet RMT styrkes. Vi vil arrangere kurs som er rettet inn mot tillitsvalgte innen oljeserviceavtalen for å styrke kampen mot sosial dumping. Kursene tilrettelegges i samarbeid med kursavdelingen og finansieres av OSA- midler. Vi vil arrangere informasjonsmøter med tilslutningsavtalebedriftene og tillitsvalgte. Arbeidstid og utvikling Industri Energi er det største skiftarbeiderforbundet. Det er derfor viktig at vi fortsatt engasjerer oss i forskningog forsøksprosjekter knyttet til helsemessige konse kvenser av skiftarbeid. Målet må være å få etablert en felles politikk knyttet til skiftspørsmål. Arbeidet utføres i samarbeid mellom Forhandlings- og HMS-avdelingen. Vi vil medvirke til etablering av et eget nettsted, i samarbeid med andre aktører, som omhandler skiftarbeid, herunder skiftplaner, regler om skiftarbeid / rotasjonsordninger og informasjon om de helsemessige konsekvenser ved ulike ordninger. Vi vil gjennomføre en skiftarbeiderkonferanse i samarbeid mellom Forhandlingsavdelingen og HMS-avdelingen. 4 5

4 FAGLIGPOLITISK Den næringspolitiske uttalelsen fra landsmøtet i oktober 2010, samt vedtak forbundet har vært på drivere for å få på plass på LO kongressen 2009, er utgangspunktet for forbundets fagligpolitiske arbeid. Det er viktig for Industri Energi å bygge opp kompetanse om og samhandle med andre fagforbund for å få økt politisk forståelse for den gjensidige sammenhengen som er mellom en sterk offentlig sektor og konkurransekraftig industri i hele landet. I alle prosesser er det viktig at vi som fagforbund er bevisst - og gjør andre beviste - på verdien av trepartsarbeidet vi har i det norske arbeidslivet. Statlig eierskap Vi vil arbeide aktivt for å følge opp landsmøtets uttalelse i arbeid med den nye stortingsmeldingen om det statlige eierskapet. Kraftforedlende industri Vi vil arbeide for at både eksisterende og nyetablert industri i Norge får minst like gode rammevilkår som industrien i Europa. Særlig gjelder dette kompensasjons ordningen for påslaget CO2-kvoteprisen gir i kraftprisene, og som får avgjørende betydning for industriens internasjonale konkurransekraft Vi vil arbeide for at industrien får anledning til å leie kraftverk i inntil 30 år Vi vil arbeide for å følge opp den statlige garantiordningen som ble vedtatt i statsbudsjettet for 2010 og bidra til at ordningen tas i bruk og bidrar til sikkerhet for både industrivirksomheter og kraftselskap Vi vil arbeide for at industriens eiere utnytter omgjørelsesadgangen og muligheten til en tredjedels eierskap i kraft - selskap slik at verdien av kraftressursene satses industrielt Vi vil arbeide for at kraftverk bygget av industri for industri ikke frigjøres fra lovpålagte industrielle bindinger bindinger Energipolitikken Vi vil arbeide for å realiserer ny produksjon av vannkraft. Det gjelder optimalisering av dagens produksjon, men også for store utbygginger Vi vil arbeide for at NVE får økt saksbehandlingskapasitet med målsetting å redusere konsesjonsbehandlingstiden for mindre kraftverk Vi vil støtte LO sitt krav om at Norge skal forplikte seg til 50 % fornybar energi innen 2020 Vi vil arbeide for at energieffektivisering i industrien likestilles med ny fornybar kraftproduksjon og at gjenvinningskraftverk får like gode offentlige støtteordninger per KWh som for eksempel vindkraft får per KWh produsert Vi vil arbeide for at industri og husholdningene sikres trygg strømforsyning med rimelige strømpriser og nettleie som er lik i hele landet Først i en reell overskuddssituasjon vil forbundet arbeide for elektrifisering av norsk sokkel Vi vil arbeide for å stoppe opp den planlagte og storstilte utbyggingen av sjøkabler ut av landet, samt nettprosjekter innenlands motivert av slike sjøkabler. Vi vil arbeide for kortreist kraft og lavere totalt overføringstap i det norske nettet Vi vil arbeide for at det bygges ut mer kraftproduksjon i Norge og at gasskraftproduksjon må få samme vilkår som gasskraftproduksjon i resten av Europa Vi vil arbeide for at utbygging av ny kraft prioriteres dit behovet for ny kraftproduksjon er størst. Mest akutt handler dette om kraftbalansen i Midt- Norge Ferdigvareindustrien Vi vil arbeide for å synliggjøre ferdigvareindustriens betydning, muligheter og behov overfor politiske myndigheter og det offentlig virkemiddelapparat. Vi vil arbeide for at regjeringen prioriterer midler til videreføring av Innovasjon Møbel i de kommende statsbudsjetter Vi vil arbeide for rammevilkår som bidrar til økte materialgjenvinning at restavfall som ikke lar seg gjenvinne på en rasjonell måte, bidrar som industriell innsatsfaktor gjennom industrielle forbrenningsanlegg Vi vil arbeide for at en større andel av fiskeriressursene leveres til norske mottak og gir grunnlag for industriell virksomhet Vi vil arbeide for vaksinekluster i Norge med framtidsrettet og kunnskapsbasert industrisysselsetting Vi vil arbeide for å ivareta alle de tradisjonelle håndtverksfagene innen våre bransjeområder Vi vil arbeide for å dokumentere landets eldste gjenlevende industri gjennom initiativ for å opprette Nasjonalt glassmuseum Petroleumsvirksomheten Vi vil være med på å definere innholdet i den varslede oljemeldingen Vi vil følge opp vedtaket fra LO-kongressen ved å arbeide for igangsetting av en konsekvensanalyse for områdene Nordland VI, Nordland VII og Troms II Vi vil arbeide for et jevnt og høyt aktivitetsnivå på norsk sokkel gjennom optimal ressursutnyttelse og tilrette - legging for utvikling av nye felt for petroleumsaktivitet Vi vil arbeide for økte midler til norsk petroleumsforskning Vi vil arbeide for at Oljedirektoratet, Petroleumstilsynet og Petoro har tilstrekkelige midler til å gjennomføre sine oppgaver på en forsvarlig og god måte, spesielt med tanke på at aktørbildet er endret på norsk sokkel Vi vil arbeide for at den norske modellen blir grunnsteinen i videre utvikling av norsk sokkel, og fagbevegelsen skal være en sentral aktør Vi vil kreve at norske myndigheter i enhver utbygging setter krav om norsk innhold i kontraktene Vi vil være en pådriver for petroleumsvirksomhet i Barentshavet, og følge opp Delelinjeavtalen Vi vil arbeide for at petroleumsnæringen skal generere størst mulig ringvirkninger for det norske samfunn Vi vil arbeide for at petroleumsnæringen operere i god sameksistens med andre næringsaktører Vi vil følge opp klimatiltak innenfor sektoren Gass til norsk industri Vi vil følge opp utviklingen i gassmarkedet. Vi vil arbeide for økt bruk av norsk naturgass, og unngå særnorske avgifter. Vi vil arbeide for at fokus rettes mot de mulighetene som ligger i å kombinere naturgass og mineralressurser, og dermed stimulere til utviklingen av ny prosessindustri. Eksempelvis Ironman på Tjeldbergodden. Vi vil arbeide sammen med industrien i Grenlandsområdet og politiske myndigheter for å sikre langsiktighet i gassleveransene til området. Vi vil arbeide for at ilandføring av gass blir utredet i PUD/PAD, som en mulighet for nye felt 6 7

5 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Helse, miljø og sikkerhet er avgjørende for våre medlemmers arbeidsforhold, rekruttering og sunn verdiskaping. Industri Energi skal delta og ha høy fokus på arbeidet som foregår i følgende samarbeidsorgan: Sikkerhetsforum, Regelverksforum, Samarbeid for sikkerhet, Gruppe for yrkeshygienisk arbeid, Samarbeidsforum i Luftfartstilsynet, Referansegruppe for bedre kunnskap om kjemisk eksponering i arbeidslivet og LOs regelverksforum. Vi skal også delta aktivt i andre HMS-relaterte utvalg hvor vi får innpass og i tillegg til obligatoriske LO høringer svare på alle høringer som har betydning for våre medlemmer. Vi vil arbeide for at det blir en tilsynsmyndighet for all virksomhet offshore. HMS Vi vil holde høy aktivitet i HMS-utvalget, herunder å arrangere HMS- konferanse Vi vil videreutvikle forbundets HVO-nettverk og Kran og løft-gruppa Vi vil delta aktivt i gruppen til Arbeidstilsynet som arbeider med KOLS strategi, sørge for at den behandler KOLS som følge av arbeidspåvirkning. Vi vil arbeide for at arbeidstakermedvirkning blir en naturlig del av HMS-arbeidet. Inkluderende arbeidsliv Vi vil arbeide for et bedre psykososialt arbeidsmiljø. HMS- og Forhandlingsavdelingen vil sammen delta i arbeidet med Inkluderende arbeidsliv (IA). Vi skal fortsette samarbeidet med Fellesforbundet og Norsk Industri, og være med å påvirke arbeidet for et inkluderende arbeidsliv offshore. Vi vil delta aktivt i Personvernprosjektet i LO. Arbeide for å hindre unødvendig overvåking og rustesting av våre medlemmer. IA-arbeidet må satse spesielt på seniortiltak og tilrettelegging for å hindre økt utstøting fra arbeidslivet Vi kan ikke aksepter at beredskapsoppgaver og helsekrav til slike oppgaver blir standard for å bli i jobb da dette vil medføre styrket utstøting. Sikkerhet I samarbeid mellom HMS-avdelingen og Forhandlingsavdelingen vil vi arbeide for bedre og sikrere organisering av dykkeraktivitetene på sokkelen, og arbeide for en helhetlig oppfølging av dykkerne. Vi vil arbeide for at helikoptertransporten skal være sikrest mulig, utvikle Helikopterutvalget og samarbeide med andre for å sikre press for at sikkerheten blir best mulig. Vi vil arbeide for å få best mulig redningsdrakter, at vi får gjennomført de forbedringene som er påpekt i forhold til livbåtene og at sikkerhetsopplæringa blir best mulig. Vi vil motarbeide at operatørselskapene styrer leverandørene og entreprenørselskapene gjennom kontraktsutforminger som bryter med arbeidsmiljølovens bestemmelser. Vi vil sikre at bruk av integrerte operasjoner ikke går ut over sikkerheten. Vi kan ikke godta at bemannede plattformer blir driftet fra andre lokasjoner. Følge opp strategidokumentet som er utarbeidet. Storulykker De siste årene har det i industrien vært fokusert på skadestatistikk. Dette har medført at storulykkeperspektivet har kommet i bakgrunn. Vi vil fortsette arbeidet for at potensialet for storulykker og barrierer mot dette igjen blir fokusert på en bedre måte. Regelverksutvikling Vi vil vedlikeholde og øke kompetansen vedrørende regelverkforståelse innen forbundet Vi vil fortsette arbeidet for å få til arbeidstakermedvirkning i lisensene som en del av regelverket. Vi vil forsette arbeidet for å få arbeidsgiverne til å respektere loven slik at samsoving blir fjernet og at hotbedding blir minimalisert. Vi vil se på lovverket og forskriftene for se på hvordan de forskjellige tillitsvervene er definert og arbeide for at de blir klarere beskrevet. Alle sikkerhetsregler må presenteres på et språk som den enkelte ansatte forstår. Arbeide for at Norsk blir hovedspråk i norske bedrifter, og at dette blir innarbeidet i AML. Vi vil arbeide for en klar standard på HMS-kurs. Kjemisk arbeidsmiljø Industri Energi skal delta med egen representant i arbeidet med å kartlegge kjemisk helsefare for de offshoreansatte. Vi vil utvikle kunnskapen om eksponeringsvurdering slik at vi kan gi gode råd til våre tillitsvalgte om hvordan den skal se ut. Vi vil følge opp kjemisk helsefarer i fabrikker på land. Få til en kartlegging av problemene gjennom flere bedriftsbesøk. Vi vil i perioden se på muligheten for å få til en avtale om screening for våre medlemmer, slik at kreft kan oppdages på et så tidlig tidspunkt som mulig. Vi vil jobbe for standarder på nød dusjer inneholder nok vann med rett temperatur etter hvilken fare en utsetter seg for. Arbeidstidsspørsmål HMS- og Forhandlingsavdelingen vil samarbeide tett spesielt om arbeidstidsspørsmål og arbeide for å unngå innføring av skiftplaner som er negative i forhold til helse, miljø og sikkerhet. De to avdelingene vil sammen arrangere en skiftkonferanse. Vi vil opprette en database som beskriver de problemer og løsninger som vi har i forbindelse med arbeidstid. Prosjekt Vi vil delta i arbeider som behandler HMS-spørsmål i nordområdene og samtidig gjennomføre eget prosjekt som setter søkelys på spesielle HMS problemstillinger i nordområdene. Vi vil gjennomføre et kurs for vernombud i samarbeid mellom HMS- og kursavdelinga. 8 9

6 ØKONOMI- OG PERSONAL Økonomi og personalavdelingen er viktig for å gi våre ansatte og tillitsvalgte best mulig arbeidsvilkår for å arbeide for medlemmenes beste og forbundets målsettinger. Data Forbundet har per i dag ikke en IKT- håndbok. Denne vil bli utarbeidet og implementert. Økonomi Forbundet skal ha regnskapsrapportering per tertial målt mot budsjett. Videre er et mål å rapportere per måned: Kontingentinngang mot budsjett Reise/representasjon mot budsjett Organisasjonsavdelingens aktivitet m.v. Oversikt over internasjonal virksomhet Tekniske oppgraderinger og ajourhold. Oppgradere klubbkontor/webløsninger med ny teknikk som vil gi nye muligheter. Utvikle medlemssystemet kontinuerlig. Vi vil fokusere og utvikle våre systemer også basert på uteapparatets behov. Vi vil ha en gjennomgang av og vurdere endring av systemet kontingentinnkreving. Personal Vi vil ha en gjennomgang eller revisjon av arbeidsmetodene våre i avdelingen. Dette skal gjøres med ekstern bistand. Det er behov for oppdatering av forbundets personal - håndbok. Vi vil vurdere mulighetene for rullering og opplæring internt i avdelingen. Det er viktig i forhold til å sikre at vi til enhver tid har tilgjengelig kompetanse på avdelingens oppgaver. Det er etablert et program for lederopplæring for den valgte og ansatte ledelse og tillitsvalgte. Det blir viktig å følge opp dette arbeidet. Vi skal følge opp arbeidsmiljøundersøkelsen og bidra til at nødvendige tiltak iverksettes. Vi skal etablere ett system (elektronisk) for sykefraværsoppfølging. Vi vil iverksette tiltak for utvikling av sentralbordet slik at vi får god oversikt og tilgjengelighet når medlemmer og andre skal ha kontakt med forbundet. På datasiden har vi behov for oppgradering av serverparken. Det er viktig for våre brukere at vi har et system som fungerer optimalt. Det skal etableres et prosjekt som skal vurdere vårt dokumenthåndterings- og saksbehandlingssystem. Prosjektet skal vurdere ulike systemer som er tilgjengelige i dag, se på muligheter for å skifte ut dagens system eller å foreta endringer og tilpasninger i vårt system som sikrer større grad av brukervennlighet og tilgjengelighet. Medlemsservice Vi skal ha kontinuerlig utvikling og forbedring av våre rutiner og medlemsservice som mål. Blant annet vil vi fokusere på opplæringsrutiner i avdelingen. Vi vil forsøke å delta på noen samarbeidskomitémøter. Dette er en viktig arena for informasjonsutveksling. Annet Vi vil følge opp arbeidet med å få alle knyttet til Via Online reiseportal. Det må etableres et prosjekt knyttet til vårt fysiske arkiv. Det er behov for gjennomgang og opprydding i dette. Det skal etableres et prosjekt som skal planlegge og arbeide med muligheter for ombygging av kontorene våre i Stavanger

7 ORGANISASJON Både det å beholde eksisterende medlemmer og verve nye, er avgjørende viktig for forbundet. Landsmøtet 2010 har, ved bekreftelsen av sammenslåingen av Norsk Treindustriarbeiderforbund og Industri Energi, i tillegg til avtale med ALT, blitt et annerledes forbund. Forbundet vil på grunn av dette bruke tid på og systematisk avdekke medlemspotensialet for vårt nye forbund. Vi vil også prioritere det som betegnes som naturlige områder for Industri Energi og følge opp utmeldte medlemmer, spesielt der utmeldingsårsaken er ukjent. Organisasjonskonferanse Industri Energi vil i 2011 arrangere en organisasjonskonferanse med formål å styrke tillitsvalgte i de forskjellige avdelinger i vervearbeid og i å bli kjent med forbundets nye struktur. Medlemsfordeler Industri Energi vil hele tiden søke å utvikle nye medlemsfordeler, og utfordre kvaliteten på allerede eksisterende medlemsfordeler slik som for eksempel Kollektiv hjem-forsikringen i LO Favør-konseptet. Vi vil utrede muligheten for å gjøre Advokatforsikringen tilgjengelig for medlemmer bosatt i utlandet. Vi vil se på mulighetene for at Jernbaneforbundets forsikringspakke, med dens unike fordeler, kan være mulig å tilpasse Industri Energis medlemmer Verving I tillegg til det gode vervearbeidet som foregår i forbundet og fortsatt styrking av dette, vil organisasjonsavdelingen i samarbeid med forhandlingsavdelingen sette ned et prosjekt som skal ha som mål å stoppe utmelding av medlemmer. Den landbaserte industrien, så som plastindustrien, fiskefôrindustrien, landbaserte gassanlegg og solcelleindustrien, vil i tillegg til NR-området og oljeservice være viktige satsingsområder også i Sporing av rigger opprettholdes og gjøres tilgjengelig for avdelingene. Vi vil bidra til å bygge IndustriEnergi forum i Ålesund og omegn, Vestfold og i Stavanger og omegn. Materiell Vi vil opprettholde reisevirksomhet og organisasjonsbygging. Vi vil videreføre vervekampanje med attraktive vervepremier. I samarbeid mellom Organisasjonsavdelingen og avdelingen for kurs og kompetansevil vi påse at alle kursdeltakere blir informert om forbundets vervekampanje og medlemsfordeler. Vi vil bidra til at Ukeslutt skrives ut og spres på arbeidsplassene og at heliportene har informasjonsmateriell tilgjengelig. Tilsvarende gjelder Oljearbeideren. Vi vil videreføre fotokonkurransen blant medlemmer, der bilder fra arbeidslivet kan sendes inn og premieres. Organisatorisk arbeid Vi vil jobbe med å utvikle medlemsfordelen Reiseportalen som gir medlemmer mulighet til å benytte hytter og leiligheter i Norge og i utlandet. Organisasjonsavdelingen vil i samarbeid med Informasjonsavdelingen og ALT-området, delta i produksjon av aktuelle medlemsbrosjyrer, plakater, profilering og presentasjonsmateriell. Dette materialet skal tilpasses forbundets spesielle struktur. Vi vil legge til rette for at lokalavdelingene kan få installert elektroniske oppslagstavler og tilby oppslagstavler der avdelingene ønsker dette. Vi vil utvikle saksorientert materiell til bruk i agitasjonsarbeidet

8 UNGDOMSARBEID ALT-OMRÅDET OG STUDENTORGANISERING Organisatorisk arbeid Vi vil gjennomføre skolebesøk på våre linjer i videregående skole samt andre relaterte opplæringsinstitusjoner over hele landet for å verve medlemmer. Vi vil utvikle en alkoholfri sommerleir for elever i den videregående skole og 1. års lærlinger Vi vil oppfordre medlemmene til å delta på LOs sommerpatrulje med fokus på verving og medlemspleie. Vi vil møte og verve nye lærlinger Vi vil få representanter i LOs ungdomsutvalg i de fylkene vi har aktivitetsgrunnlag Vi vil gjennomføre en konferanse for våre representanter i LO sine ungdomsutvalg i fylkene Vi vil fortsette arbeidet med å få på plass ungdomstillitsvalgte og ungdomsutvalg i foreninger/klubber Vi vil gjennomføre to samlinger for lederne av de lokale ungdomsutvalgene Vi vil fremme økt forståelse og interesse av tillitsvalgtog verneombudsrollen blant ungdom Vi vil øke fokus på likestilling og forebygge rasisme, diskriminering, trakassering og mobbing i arbeidslivet Vi vil legge til rette for samarbeid mellom ungdom i lokale avdelinger og klubber i Industri Energi. Vi vil utarbeide forslag til vedtekter for ungdomsutvalget, som skal debatteres og vedtas på ungdomskonferansen Vi vil videreutvikle samarbeidet med studentmedlemmene. Skoleringsarbeid Vi vil gjennomføre et aktivitetskurs vinter/vår 2011 med fokus på skolebesøk Vi vil gjennomføre en 1. mai-konferanse med fokus på forbundets politiske utfordringer og arbeiderbevegelsens historie og ideologi Vi vil gjennomføre en ungdomskonferanse høsten 2011 Vi vil støtte opp om, og være med å lage bransjemessige/ avdelingsvise ungdomskurs. Vi vil arrangere basiskurs for ungdom Politisk arbeid Vi vil delta i ungdomspolitiske fora der vi kan få innflytelse på våre saker Vi vil gjennomføre industritur for ungdomspolitikere. Vi vil utføre press for økt forskning/tilrettelegging for utvikling av industrien generelt. Området skal i løpet av året besøke andre samarbeidskomiteer i forbundet hvor vi skal ha fokus på å presentere oss slik at alle vet hva området gjør og hvilken plass det har i organisasjonen. De gode resultatene fra rekrutteringen i 2010 skal følges opp. Arbeidet med tillitsvalgtsopplæring og bistand ved lokale forhandlinger skal forsterkes. Rekruttering Vi skal fremme Industri Energi som et stort, vertikalt organisert forbund. Vi skal bekjentgjøre alle sentrale tariffavtaler og overenskomster i området. Vi skal i 2011 arbeide for å rekruttere 5 nye avdelinger/ klubber og minst 600 nye medlemmer brutto i området. Vi skal fremme samarbeidsprosjekter og oppmuntre til etablering av avtaler med andre fagforbund der det er hensiktsmessig, lokalt og sentralt. Integrering Vi skal bygge et tettere samarbeid med de andre samarbeidskomiteene i Industri Energi. Vi skal fortsette integreringsarbeidet gjennom besøk hos de lokale avdelingene og klubbene. Integrasjonsprosessen med Industri Energi og LO skal fortsatt ha fullt fokus. Områdestruktur Vi skal arbeide for å endre strukturen i områdets styrende organer. Målet er å lande denne prosessen endelig på områdets lederkonferanse høsten 2012, hvor retningslinjene for området endres i tråd med målsettingen. egen strategi for dette, hvor tiltakene konkretiseres og ansvar er fordelt. Strategien settes ut i livet januar Kompetanse Vi avholder tillitsvalgt I kurset på Bardøla april Tillitsvalgt II-kurset planlegges satt opp igjen høsten Vi holder fokus på å ha med aktuelle temaer på lederkonferansene. Det skal gis etter- og videreutdanningsmidler innenfor forbundets og områdets opplegg for dette. Vi skal prioritere kompetanseheving i forbindelse med forhandlinger for individuelt avlønnede, spesielt i små og mellomstore bedrifter. Lønnsdata skal utarbeides og utveksles. Videre skal det gis støtte til og kompetanse om tillitsvalgtes rettigheter og arbeidsforhold. Student Undersøkelser viser at halvparten av yngre arbeidstakere med høyere utdanning velger fagforeningstilknytning før de kommer i arbeid. Det er derfor viktig å drive rekruttering av disse allerede mens de er under utdanning. Satsingen vil fortsette gjennom samarbeid med LOfellesskapet. Dette innebærer besøk på utdanningsinstitusjoner og midler til å lønne studentorganisator. Vi vil forbedre markedsføringen av kurstilbudene i forbundet. Markedsføring Vi vil forsterke fokus på markedsføring og synliggjøring av området. Området har høsten 2010 utarbeidet en Rekruttering må følges opp i praksis med politisk prioritering av disse gruppene fra forbundets side gjennom å ha en studentpolitikk og engasjement innen saker som er viktige for våre studenter, som for eksempel studenters boforhold og finansiering av studier

9 BEDRIFTS- OG KOMPETANSEUTVIKLING JURIDISK Bedriftsutvikling Industri Energi skal bekjentgjøre på forbundets hjemme sider mulighetene VOX tilbyr gjennom BKA-midler. Vi vil skolere / informere tillitsvalgte om mulighetene i hovedorganisasjonenes fellestiltak HF. Industri Energi skal være pådriver og medspiller i utviklingsprosjekter og samtidig være støttespiller overfor tillitsvalgte og medlemmene. Vi vil sørge for at tillitsvalgte og medlemmer involverer og skolerer seg i viktige utviklingsprosjekter. Vi vil involvere oss i øvrige prosjekter eller initiere nye utviklingsprosjekter innenfor andre bransjeområder i forbundet. Vi vil se på muligheten for å etablere en prosjekt - database. Kompetanseutvikling Industri Energi skal samarbeide med utdanningssystemet på ulike nivåer, spesielt mot en rekrutteringsstrategi til forbundets fagområder. Industri Energi dekker et omfattende område. For å håndtere de mange utfordringer innenfor de ulike fagområdene vil vi bygge opp et nettverk av engasjerte personer som ønsker å involvere seg. Utdanning strekker seg fra videregående opplæring, til lærling, teknisk utdannelse og høyskole for å nevne noen viktige områder. Industri Energi mener at Opplæringsloven må endres eller gjøres mer fleksibel når det gjelder retten til videregående opplæring. Vi vil arbeide for et tettere samarbeid mellom skole og arbeidsliv. Vi vil fokusere på viktigheten av basiskompetanse i arbeidslivet samt muligheten for dokumentasjon av realkompetanse. Vi vil utvikle et samarbeid med ulike aktører innenfor de ulike fagområdene og utdanningssystemet, også med kompetanseavdelingen i Norsk Industri, OLF og LO, hvor blant annet fagplaner og høringer blir sentrale. Fagopplæringsutvalget skal kartlegge; lærlinger, praksiskandidater, fagarbeidere, taff-lærlinger Industri Energi skal arbeide for at det opprettes og utvikles fagutdanningstilbud og lærlingeplasser innen forbundets bransjeområder, ikke minst i de tre nordligste fylkene. Ungdom må få muligheter til å utvikle kompetanse og ferdigheter som kreves for å jobbe i industrielle virksomheter knyttet til de rike naturresursene. Stabil tilgang på kompetent arbeidskraft er en forutsetning for ny petroleums og prosessvirksomhet i nordområdene. Industri Energi skal arbeide for å få til utdanningsmuligheter som er tilpasset for offshore turnus. Kurs og kompetanseavdelingen Vi vil fortsette med presentasjon av Industri Energi på hvert modulkurs som arrangeres i Vi vil gjøre kursavdelingen mer synlig på hjemmesiden til forbundet og gjøre det enklere for fagforeninger/ medlemmer å taste seg fram til kurs og påmelding. Vi vil øke bruken av interne forelesere på kurs. Vi skal ha fortløpende vurdering av kurstyper og innhold og utvikle nye kurs. Vi skal ha et tettere samarbeid med ALT-området. Videre vil vi fortsette samarbeidet med AOF der det er naturlig. Vi vil sørge for at avdelingen leverer aktuelle kurs og konferanser som fagforeninger / klubber / medlemmer etterspør. Industri Energi vil arrangere tariffkurs på tvers av bransjene for fortrinnsvis klubbledere. Juridisk avdeling skal opparbeide og videreutvikle kompetanse innen arbeidsrett, trygderett, erstatningsrett, organisasjons grenser, EU-rett som diskriminering og statsstøtteregler. Kompetanse Alle ansatte i avdelingen skal delta på relevante kurs i regi av Advokatforeningen/Norges Juristforbund. Hovedregelen er at alle advokater skal ha 80 timer etterutdanning i løpet av fem år, hvorav fem av timene skal omhandle etikk Inneværende etterutdanningsperiode avsluttes Media og informasjon Sammen med informasjonsavdelingen skal Juridisk avdeling gi informasjon eksternt og internt om viktige saker. Daglig drift Juridisk avdeling skal i samarbeid med Forhandlingsavdelingen bistå medlemmene i stillingsvernsaker. Vi skal bistå medlemmene i Industri Energi/ALT i stillingsvernsaker og lønnskrav Vi skal bistå Industri Energi innenfor NR-området i tarifftvister. Vi skal bistå Industri Energi/ALT i tarifftvister. Vi skal bistå medlemmene i yrkesskadesaker. Vi skal bistå medlemmene i Industri Energi/ALT i yrkesskadesaker. Vi skal bistå forsikringstakere i Help i stillingsvernsaker. Vi skal bistå medlemmer i andre fagforbund mot betaling i Rogaland/Agder i stillingsvernsaker. Oljearbeidernes Sosiale Ordninger Vi vil videreføre saksbehandlingen i erstatningsordningene for tap av helsesertifikat innen Oljeservice og OBF-området. Vi vil videreføre saksbehandlingen innen Retrettfondet for dykkere. Vi vil arrangere og holde årlig seminar for tillitsvalgte, selskapene og andre om ordningen og vilkårene for erstatning. Ordninger for assosierte medlemmer Grunnerstatning død og Fritid/ulykke-erstatning 16 17

10 KOMMUNIKASJON Forbundet skal fortsette å videreutvikle informasjonsavdelingen som supportavdeling innen kommunika sjon, profilering og materiellproduksjon i forbundet og overfor ledelsen, avdelingene og tillitsvalgte. Vi skal sørge for en tydelig kommunikasjon og helhetlig grafisk profilering av forbundet gjennom medieomtale, brosjyrer og annet materiell. Videre vil vi bidra til en relevant og medlemsnær redaksjonell dekning i egne utgivelser av problemstillinger som er viktige for disse og forbundet, fra vårt ståsted. Medlemsbladet Industri Energi Vi skal fortsette å rendyrke medlemsbladet Industri Energi som allment medlemsblad, med fokus på medlemmene av Industri Energi, deres problemstillinger og ut fra deres ståsted. Vi vil prioritere intervjuer med tillitsvalgte, medlemmer, egne saksbehandlere og forbundsledelse. Vi vil ha fokus på aktuelle saker og problemstillinger som opptar forbundet. Det er viktig med jevnlig dek ning av tariffinformasjon, verveaktiviteter og medlemsfordeler. Temasider vil brukes for å belyse aktuelle saker og våre ulike bransjer bredt og grundig. Vi skal ha en bredere dekning av politiske, sosiale og samfunnsmessige saker som berører våre medlemmer. Vi vil gjennomføre egne leserundersøkelser jevnlig, helst etter hver utgivelse, for å kartlegge medlemmenes oppfatning av bladets innhold. Det gis ut fem utgivelser i løpet av 2011, rundt 68 sider. Vi vil videreutvikle nettstedet i tråd med de mål og målgrupper som er vedtatt for nytt nettsted: Nettstedet skal fortsatt formidle nyheter fra eget forbund, men skal i enda større grad prioritere vervefokus, kursvirksomhet og markedsføring av medlemsfordeler Nettstedet skal bli et bedre verktøy for tillitsvalgte, lettere å finne bakgrunnsstoff, råd, tips og kontaktinformasjon. Et oppgradert og aktuelt nettsted krever aktivt bidrag også fra øvrige avdelinger slik at samtlige områder kan holdes oppdaterte. Nettstedet har følgende målgrupper: Tillitsvalgte, eksisterende medlemmer, potensielle medlemmer, presse og politikere, opinionsdannere innen energiog industripolitikk, egne ansatte (i kombinasjon med intranettløsning) Industri Energi Fakta Vi vil utgi Industri Energi Fakta ved behov for å belyse problemstillinger som er særs relevante og aktuelle for våre tillitsvalgte og medlemmer. Faktaheftet skal ha et visst opplag, og skal også publiseres via vårt nettsted. Industri Energi Oljearbeideren Vi vil videreføre utgivelsen av Oljearbeideren annenhver uke med vekt på offshorestoff. Media Informasjonsavdelingen skal sammen med ledelsen prioritere våre viktigste saker og bidra til høy og ønsket synlighet av våre saker i media. I dag har vi stort gjennomslag via nettbaserte nyhetskanaler. Det er viktig å ha høyt trykk og oppslag med jevne mellomrom også i lokale og regionale medier samt i toneangivende medier som VG, Dagens Næringsliv, Klassekampen, Aftenposten, NRK og TV2. Informasjonsavdelingen skal videreføre systematisk oppfølging av avdelingenes arbeid og ha kontakt med øvrige avdelinger i Industri Energi for bistå i synliggjøring av løpende saker som berører våre medlemmer. Vi vil ta i bruk undersøkelsesverktøy for å kartlegge aktuelle problemstillinger hos tillitsvalgte og medlemsgrupper som kan gi medieoppmerksomhet, eksempelvis i samarbeid med samarbeidskomiteene innen våre ulike bransjer. Markedsføring, annonsering og profilering Vi skal sørge for implementering av ny logo og vår nye helhetlige profil i alt vårt materiell. I nært samarbeid mellom Informasjonsavdelingen, Organisasjonsavdelingen og samarbeidskomiteene skal vi få til mer målrettet omtale, utforme vervemateriell, vervekampanjer samt markedsføring av forbundet. Bruk av betalt kommunikasjon bør støtte opp under planlagte og systematiske vervekampanjer/opplegg. Vi vil bruke egne utgivelser til egenannonsering av kurs, verveopplegg og medlemsfordeler Vi vil bidra til økt bruk av sms og e-post for mer målrettet kommunikasjon med tillitsvalgte og medlemmer, spesielt i forbindelse med tariffoppgjør. Vi vil gjøre mer bruk av sosiale medier i vår kommunikasjon med tillitsvalgte, medlemmer og omverden. Vi vil arbeide for at forbundet omtales som Industri Energi. Intern kommunikasjon I samarbeid med Økonomi- og personalsjef skal Informasjonsavdelingen bistå med intern kommunikasjon mellom forbundets ansatte på tvers av Oslo, Stavanger, ledelse og avdelingene, herunder bruk av intranettløsning. Informasjonsavdelingen skal bistå ledelsen med å formidle felles verdier og kultur blant forbundets ansatte. Tariffoppgjøret 2011 Informasjonsavdelingen skal bistå ledelsen og Forhandlingsavdelingen med informasjon før, under og etter tariffoppgjøret. Nettstedet skal bli mer intuitivt og pedagogisk, mer ryddig, oversiktlig og tiltalende. Industri Energi Ukeslutt Vi vil videreføre Industri Energi Ukeslutt som et ukentlig informasjonsorgan til våre tillitsvalgte og medlemmer, som oppsummerer ukas viktigste saker i forbundet. Vi vil gjennomføre mer systematisk kartlegging av ulike målgruppers syn/oppfatning av Industri Energi og våre saker

11 INTERNASJONALT ARBEID Industri Energi skal ha en aktiv internasjonal solidaritetsprofil og ha et aktivt engasjement i våre faglige internasjonale organisasjoner. Forbundet skal samarbeide med arbeidstakerorganisasjoner og andre organisasjoner som støtter fagbevegelsens verdigrunnlag. Forbundet skal satse på målrettede prosjekter som bidrar til å bygge opp faglige aktiviteter. Forbundet vil videreføre støtten til Støttekomiteen for Vest-Sahara og vil gjennomføre møter med representanter for menneskerettsaktivister når de besøker Norge. Samarbeidet med Latin-Amerika-Gruppene (LAG) blir videreført. Norad under Olje for Utvikling. Avklaring om støtte vil foreligge i løpet av våren Forbundet vil utrede muligheten for samarbeid med oljearbeiderforbundet i Uganda. Internasjonale faglige organisasjoner Arbeidet i de internasjonale organisasjonene, som forbundet er medlem av, videreføres med særlig vekt på de organisasjonene der vi har organisasjonsmessige verv, slik som representasjon i styrende organer i IN, NBTF, EBTF, EMCEF, ICEM, BWI og ITF, og komiteer som er nedsatt av disse. Det pågår forhandlinger mellom de internasjonale federasjonene innen metall (IMF), tekstil (ITGLWF) og kjemi/energi (ICEM) om å slå disse sammen til én stor internasjonal federasjon. ICEM vil ta stilling til dette på kongressen i Vi vil tilslutte oss den globale fagorganisasjonen UNI. Industri Energi vil videreføre samarbeidet om HIV/ AIDS-prosjektet med søsterforbundet i Etiopia/BWI som ble inngått i Gjennom seminar, kursing, møter og kampanjer skal BWI og søsterforbundet i Etiopia arbeide for å integrere HIV/Aids som tema på arbeidsplassene og i tariffavtalene. Industri Energi har, i samarbeid med ICEM og kjemisk sektor i Jordan (GUPCW), vært med å starte et solidaritetsprosjekt med fokus på HIV/AIDS. Arbeidet i Jordan vil fokusere på tilsvarende tema som i Etiopia, dvs å integrere HIV/AIDS som tema på arbeidsplassene. Prosjektet videreføres i Faglig utviklings- og skoleringsarbeid Støtte til faglig utviklings- og skoleringsarbeid i samarbeid med søsterforbundene i Bulgaria, Litauen, Serbia, Slovakia og Ungarn videreføres. Prosjektet i Serbia er inngått som et 3-årig prosjekt i perioden med støtte fra LO og UD. Det søkes om støtte til en ny 3-årig prosjektperiode, med oppstart i Forbundet vil søke om støtte til et forprosjekt der man kartlegger diskriminering av kvinner og ungdom i arbeidsmarkedet i Bosnia-Hercegovina. Prosjektet er et samarbeid med søsterforbundet vårt innen treindustri. Et vellykket forprosjekt vil resultere i igangsettelse av prosjektet høsten Samarbeid med søsterforbund Forbundet skal følge opp samarbeidsavtalen med ROGWU (Russian Oil, Gas and Construction Workers Union) i Russland. Forbundet viderefører samarbeidet med Zheijangprovinsen i Kina og er invitert til Kina med en delegasjon i løpet av Dette er i henhold til samarbeidsavtalen. Industri Energi besøkte kjemi- og energiforbundet på Cuba (SNTQME) i Dette samarbeidet videreutvikles i 2011 og det cubanske forbundet inviteres til Norge i Forbundet vil følge med på den faglige situasjonen og forholdene for fagbevegelsen i Irak. Samarbeid med andre søsterforbund vil bli vurdert etter behov. Samarbeid med sivilsamfunnsorganisasjoner Forbundet har hatt en 4-årig avtale med Norsk Folkehjelp om prosjekt i Sør-Sudan denne avtalen utløp i 2010 og forbundet er i diskusjon om å inngå ny avtale med start i Forbundet vil videreføre sin støtte til medlemmer som ønsker å delta i brigade til El Salvador. Forbundet er medlem av Publish What You Pay (PWYP). PWYP er en kampanje for å sikre åpne avtaler mellom eksempelvis oljeselskaper og myndigheter i ressursrike utviklingsland. Forbundet har fra sommeren 2008 vært representert i referansegruppa til PWYP. Støtte opp om norske sivilsamfunnsorganisasjoner slik som Fellesrådet for Afrika, Fellesutvalget for Palestina og Amnesty International. Olje for Utvikling Forbundet vil videreføre samarbeidet med LO innenfor rammen av Olje for Utvikling. Forbundet vil legge til rette for at kunnskap om de norske erfaringene innen petroleumsindustrien blir gjort tilgjengelige for fagbevegelsen og andre interessegrupper i petroleumsrike utviklingsland. Forbundet har besluttet å inngå samarbeidsavtaler med Bolivia og Ghana, for spesielt å følge opp oljearbeiderforbundene i disse landene. Forbundet vil i løpet av 2011 delta på seminarer i begge land, med spesielt fokus på kompetanseoverføring og -utveksling innen relevante tema. Forbundet vil være en pådriver for at Olje for Utvikling også skal inkludere trepartssamarbeid og HMS når nye program blir utviklet i departementene. Øst-Timorkomiteen, i samarbeid med forbundet planlegger en trepartsskonferanse høsten For å kunne gjennomføre dette er det søkt om støtte fra Avdelingenes prosjekt Forbundet skal støtte, tilrettelegge og synliggjøre avdelingenes internasjonale engasjement. Forbundet skal arbeide for at flere avdelinger engasjerer seg i internasjonalt arbeid

12 Annet Forbundet vil informere om sitt internasjonale arbeid via eget nettsted og medlemsbladet. Forbundet vil være en pådriver for at norske selskap og internasjonale arbeidstakerorganisasjoner inngår globale rammeavtaler (Global Framework Agreements). Vi vil følge opp arbeidet med innføring av EITI-standard i Norge. Forbundet vil fortsette samarbeidet med LO og Norsk Folkehjelp i sine prosjekter og søke om økonomisk støtte fra Norad og UD i samarbeid med LO når det er relevant. Forbundet vil søke Norad og UD om økonomisk støtte til internasjonale prosjekter hvor forbundet er involvert uten samarbeid med LO. Dette vil hovedsakelig gjelde prosjekter innen Olje for Utvikling og enkelte solidaritetsprosjekter. Vi vil følge opp kampanjer og protestbrev. Forbundet etablerte i 2010 Arthur Svensson-prisen, en internasjonal pris med fokus på faglige rettigheter. Prisen skal deles ut årlig og arbeidet med dette vil gjennomføres fram mot utdelingen i Utrede mulighetene for et nærmere samarbeid med faglige organisasjoner i både Palestina og Israel. Forbundet vil gjennomføre en ny quiz-konkurranse blant medlemmene for å få fokus på det internasjonale arbeidet. Vinneren vil få være med i en delegasjon på en reise som forbundet arrangerer. Forbundet viderefører støtten til deltakelse for palestinske fotballag i Norway Cup

13 creooslo.no Foto: Marie von Krogh Industri Energi er et fritt og uavhengig LO-forbund - til for medlemmene. Du har krav på en trygg og forutsigbar hverdag, med best mulig lønns- og arbeidsvilkår, fritid og ferie. Det er det organisering handler om. Industri Energi Oslo, Youngsgt. 11, 0181 Oslo Industri Energi Stavanger, Kongsgt , 4005 Stavanger Telefon 02390

INDUSTRI ENERGI ARBEIDSPLAN FOR 2012

INDUSTRI ENERGI ARBEIDSPLAN FOR 2012 INDUSTRI ENERGI ARBEIDSPLAN FOR 2012 2 Forbundets arbeidsplan er dels ein handlingsplan for aktiviteten i 2012. Samstundes vert forbundet sine standpunkt i viktige saker bestemt i arbeidsplanen. Den er

Detaljer

Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen.

Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen. Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen. Solidaritet er ikke en utgift. Det er en lønnsom investering i egen framtid. Medlemskap i Industri Energi lønner seg. Industri Energi er det største

Detaljer

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger Tariff2012 DEBATTHEFTE FOR ALLE MEDLEMMER I INDUSTRI ENERGI Foto: Shutterstock Tariffrevisjonen 2012 Tariffrevisjonen 2012 ligger foran oss og det er viktig at alle er godt forberedt. I dette ligger også

Detaljer

HANDLINGSPLAN. FOR UNGDOMSARBEIDET I EL & IT Forbundet

HANDLINGSPLAN. FOR UNGDOMSARBEIDET I EL & IT Forbundet HANDLINGSPLAN FOR UNGDOMSARBEIDET I EL & IT Forbundet INNHOLD Innledning... 3 Hovedmålsetning... 4 Satsingsområder... 4 Organisatorisk... 4 Politisk... 4 Faglig... 4 Målsetning for den organisatoriske

Detaljer

Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Wintershall

Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Wintershall 2015 Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Wintershall INDUSTRI ENERGI WINTERSHALL Bransjeavtale i Wintershall Industri Energi inngikk i oktober 2013 avtale med Wintershall som gjelder for de landansatte.

Detaljer

Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Lundin

Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Lundin 2015 Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Lundin INDUSTRI ENERGI LUNDIN Bransjeavtale i Lundin Industri Energi inngikk i mars 2014 avtale med Lundin som gjelder de landansatte. Det er bransjeavtalen

Detaljer

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON Forslag nr. 55: Administrasjonen foreslår: I kommende Landsmøteperiode skal det velges 9 politisk valgte i forbundet. Begrunnelse: Etter forrige Landsmøte var det 11 politisk valgte i NNN. Dette var en

Detaljer

Velkommen til Industri Energi Statoil

Velkommen til Industri Energi Statoil 2015 Velkommen til Industri Energi Statoil INDUSTRI ENERGI STATOIL Til deg som er ansatt i Statoil Bli medlem i Industri Energi, den største og mest betydningsfulle fagforeningen i Statoil, på Norsk Sokkel

Detaljer

INDUSTRI ENERGI. arbeidsplan for 2014

INDUSTRI ENERGI. arbeidsplan for 2014 INDUSTRI ENERGI arbeidsplan for 2014 2 Forbundets arbeidsplan er en handlingsplan for aktiviteten i 2014. Samtidig blir forbundets standpunkter i viktige saker bestemt i arbeidsplanen. 3 Forkortelser AFP

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2006 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

Arbeidsplan 2015. Administrative saker og daglige gjøremål avspeiles ikke i arbeidsplanen.

Arbeidsplan 2015. Administrative saker og daglige gjøremål avspeiles ikke i arbeidsplanen. Arbeidsplan 2015 Forbundets arbeidsplan er en politisk handlingsplan for aktiviteten i 2015. Samtidig blir forbundets standpunkter i viktige saker bestemt av arbeidsplanen. Planen er ikke uttømmende. Den

Detaljer

INDUSTRI ENERGI. arbeidsplan for 2013

INDUSTRI ENERGI. arbeidsplan for 2013 INDUSTRI ENERGI arbeidsplan for 2013 2 Forbundets arbeidsplan er en handlingsplan for aktiviteten i 2013. Samtidig blir forbundets standpunkter i viktige saker bestemt i arbeidsplanen. Den er ikke uttømmende,

Detaljer

på flyteriggene www.nopef.no Faktafolder fra NOPEF

på flyteriggene www.nopef.no Faktafolder fra NOPEF N O P E F på flyteriggene Faktafolder fra NOPEF NOPEF - fagforbundet for ansatte i oljeindustrien Norsk Olje- og Petrokjemisk Fagforbund er det desidert største og mest innflytelsesrike fagforbundet for

Detaljer

Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014

Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014 Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014 Teknas interesseforening ved skoleverket har som formål å ivareta medlemmenes interesser i saker som angår lønns- og arbeidsvilkår

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen

Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen Bakgrunn FO og Fagforbundet har som mål at alle arbeidstakere innenfor våre organisasjonsområder skal være organisert i et LO-forbund. Nedslagsfeltet

Detaljer

Opplæring og skolering

Opplæring og skolering Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte NJF skal motarbeide all diskriminering 18. 21. november 2012 NJF skal sikre sine medlemmer faglige og sosiale rettigheter NJF tar politisk ansvar Tett på i

Detaljer

Myndighetstilsyn i Petroleumstilsynet v/ Bård Johnsen, sjefingeniør

Myndighetstilsyn i Petroleumstilsynet v/ Bård Johnsen, sjefingeniør DLE-konferansen 14.-15. september 2010 Hvordan utøves myndighetstilsyn i andre etater? Myndighetstilsyn i Petroleumstilsynet v/ Bård Johnsen, sjefingeniør Innhold Hvem er vi? Hvilken rolle har vi? Hva

Detaljer

Handlingsplan for rekruttering

Handlingsplan for rekruttering Forbundet for Ledelse og Teknikk Handlingsplan for rekruttering sammen er JEG sterkere! 2 Rekruttering Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT) har som formål å organisere arbeidstakere og fremme deres lønn-

Detaljer

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte Versjon: April 2013 Om heftet Innhold Fra 1. januar 2013 blir innleide fra vikarbyrå eller Som tillitsvalgt på arbeidsplassen

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2009 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

Sentralbord: 02 390 Fra utlandet: +47 22 03 22 00 Epost: post@industrienergi.no Nettsted: www.industrienergi.no

Sentralbord: 02 390 Fra utlandet: +47 22 03 22 00 Epost: post@industrienergi.no Nettsted: www.industrienergi.no Sentralbord: 02 390 Fra utlandet: +47 22 03 22 00 Epost: post@industrienergi.no Nettsted: www.industrienergi.no Oslo: Youngsgt. 11, 0181 Oslo Telefaks +47 22 03 22 30 Stavanger: Kongsgt. 52-58, 4005 Stavanger

Detaljer

Handlingsplan 2013 Ungdomsutvalget

Handlingsplan 2013 Ungdomsutvalget Handlingsplan Ungdomsutvalget Politikk Færre på uønsket deltidskontrakter, sterkere lovtekst om retten til heltid og bedre definisjon av grunnbemanning. Gjennomføre møter/kontakt med politikere og politisk

Detaljer

Handlingsplan Landsoverenskomsten for Elektrofagene 2003-2004

Handlingsplan Landsoverenskomsten for Elektrofagene 2003-2004 Handlingsplan Landsoverenskomsten for Elektrofagene 2003-2004 1 Forord På bakgrunn av utviklingen innen tariffområdet Landsoverenskomsten for elektrofagene tok installasjonsutvalget initiativet til en

Detaljer

Fordi vi er størst kan vi sammen oppnå bedre lønnsog arbeidsvilkår for. deg som ansatt.

Fordi vi er størst kan vi sammen oppnå bedre lønnsog arbeidsvilkår for. deg som ansatt. Sentralbord: 02 390 Fra utlandet: +47 22 03 22 00 Epost: post@industrienergi.no Nettsted: www.industrienergi.no Oslo: Youngsgt. 11, 0181 Oslo Telefaks +47 22 03 22 30 Stavanger: Kongsgt. 52-58, 4005 Stavanger

Detaljer

STILLASDAGENE 2012 Tre/partssamarbeid utfordringer for utenlandsk arbeidskraft

STILLASDAGENE 2012 Tre/partssamarbeid utfordringer for utenlandsk arbeidskraft STILLASDAGENE 2012 Tre/partssamarbeid utfordringer for utenlandsk arbeidskraft Tone Guldbrandsen Petroleumstilsynet 18.9 2012 Mål: Petroleumstilsynet skal legge premisser for og følge opp at aktørene i

Detaljer

Sikkerhetsforum. trepartsarenaen hvor saker luftes, løftes og følges. Angela Ebbesen, Sikkerhetsforum/Ptil

Sikkerhetsforum. trepartsarenaen hvor saker luftes, løftes og følges. Angela Ebbesen, Sikkerhetsforum/Ptil Sikkerhetsforum trepartsarenaen hvor saker luftes, løftes og følges Angela Ebbesen, Sikkerhetsforum/Ptil Tema Medvirkning - regelverksforankring Litt historikk bak opprettelsen av SF Mandat Sikkerhetsforum

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2008 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2008 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2008 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2008 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM AVDELING 108 LEVANGER FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM KAP. 1 EGEN ORGANISASJON. 1.2.1. Avdelingen. Avdelingen har i 2005 til 2009 drevet aktivt for å øke antallet

Detaljer

Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI?

Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI? Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI? 2015 Kvalitet, kunnskap og evne til fornyelse har i mer enn 100 år kjennetegnet industrien i Norge, og gjør det fremdeles. Disse ordene skal kjennetegne

Detaljer

KONGRE SS DINÆRE R.O 9 1 S O F E P INNKOMNE SAKER

KONGRE SS DINÆRE R.O 9 1 S O F E P INNKOMNE SAKER PEFOS 19. ORDINÆRE KONGRESS INNKOMNE SAKER PRINSIPPROGRAM 2015-2019 Personellforbundets overordnede visjon er: ALLTID TILFREDSE MEDLEMMER 1.INNLEDNING Personellforbundet er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon

Detaljer

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett 2013-2014 Ungdommens dokument 2013-2014 Dokumentet består av handlingsplan for 2013-2014, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, Det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder, oversikt over

Detaljer

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater Fellesnytt Hei unge fagforeningskamerater Grunnet hendelsen i sommer kom det ikke noe nyhetsbrev i august. I forbindelse med 22.juli mistet vi en kjær kamerat i det sentrale ungdomsutvalget. Snorre Haller

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009 Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune Juni 2009 Vedtatt: Arbeidsmiljøutvalget, mai 2009 Partssammensatt utvalg, juni 2009 Kommunestyret, juni 2009 1.0 Innledning... 3 1.1. Utfordringer... 4 1.2. Medarbeideransvar,

Detaljer

Ungdommens dokument 2014-2015

Ungdommens dokument 2014-2015 2014-2015 Dokumentet består av handlingsplan for 2014-2015, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder og en oversikt over utvalgets medlemmer. Ungdomskonferansen

Detaljer

Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1

Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1 Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1 Målsetning Unge funksjonshemmedes overordnede mål er samfunnsmessig likestilling og deltakelse for ungdommer med funksjonshemning og kronisk sykdom.

Detaljer

Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012

Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012 Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012 PERSONALPOLITISKE FØRINGER FORMÅL Etatens oppgave er å realisere arbeids- og velferdspolitikken. Personalpolitiske føringer

Detaljer

Hovedavtalen. Avtaleverkets samarbeidsformer. Næringspolitisk avdeling

Hovedavtalen. Avtaleverkets samarbeidsformer. Næringspolitisk avdeling Hovedavtalen Avtaleverkets samarbeidsformer Regler for forhandlinger og konfliktløsning mellom partene LO - NHO Forbund - Landsforening Klubb - Bedriftsledelse Organer for og bestemmelser om samarbeid

Detaljer

Retningslinjer for bruk av tariffavsatte kompetansemidler 2014-2016

Retningslinjer for bruk av tariffavsatte kompetansemidler 2014-2016 1 6.06.2014 Retningslinjer for bruk av tariffavsatte kompetansemidler 2014-2016 Hovedtariffavtalen i staten 2014 2016, pkt. 5.5 Medbestemmelse, samarbeid og kompetanseutvikling, har følgende ordlyd: "Kompetanse

Detaljer

Sak 8.1. Organisasjonsutvikling FO 2015-2019

Sak 8.1. Organisasjonsutvikling FO 2015-2019 Sak 8.1. Organisasjonsutvikling FO 2015-2019 1 Sak 8 Saker lagt fram av eller gjennom landsstyret 8.1 Organisasjonsutvikling FO 2015 2019 Forslag 8.101 Forslagsstiller: Landsstyret Landsstyret innstiller

Detaljer

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822).

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822). Arbeidsmiljøloven 3-1. Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (1) For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver sørge for at det

Detaljer

DNMF DSO Ivaretar teknisk maritim kompetanse

DNMF DSO Ivaretar teknisk maritim kompetanse DNMF DSO Ivaretar teknisk maritim kompetanse 2 DNMF DSO DNMF DSO 3 Fagforeningen som utgjør en forskjell Hva er en fagforening? Et sted du får billige forsikringer og flotte vervepremier? Eller er det

Detaljer

HØRING OM ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN OG FOLKETRYGDLOVEN

HØRING OM ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN OG FOLKETRYGDLOVEN Arbeidsdepartementet Einar Gerhardsens plass 3 Postboks 8019 Dep 0030 Oslo postmottak@ad.dep.no Stavanger torsdag, 30. september 2010 HØRING OM ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN OG FOLKETRYGDLOVEN Viser til

Detaljer

Vi er til for medlemmene!

Vi er til for medlemmene! Vi er til for medlemmene! 2014 2 Fordi vi er størst kan vi sammen oppnå bedre lønnsog arbeidsvilkår for deg som ansatt. Velkommen til Industri Energi Industri Energi gir deg muligheten til å makte det

Detaljer

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 1. Innledning Utviklingen de senere årene med stadig flere som går ut av arbeidslivet på langvarige trygdeordninger er problematisk både for

Detaljer

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til?

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13 Bedriftshelsetjeneste Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Formål: Denne brosjyren er rettet mot deg som verneombud og tillitsvalgt og dere som er medlemmer

Detaljer

Lønninger og arbeidsvilkår

Lønninger og arbeidsvilkår Klubb for og av våre medlemmer Velkommen Lønninger og arbeidsvilkår Stå sammen En god arbeidsgiver Velkommen til IE-klubben i ESS Vi vil at du skal ha det bra på jobb. At du skal ha ei god lønn å leve

Detaljer

Anja Engtrø og Ann Øjrebu, StatoilHydro Rotvoll. arb

Anja Engtrø og Ann Øjrebu, StatoilHydro Rotvoll. arb Anja Engtrø og Ann Øjrebu, StatoilHydro Rotvoll arb En organisasjon for eidsfolk Det vil si at vi kjemper for ei skikkelig lønn å leve av, og at vi skal ha det bra på jobb. Det klarer man ikke alene. Eirik

Detaljer

RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG

RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG i sak 2006-070 mellom NORSK OLJE- OG PETROKJEMISK FAGFORBUND på den ene side og OLJEINDUSTRIENS LANDSFORENING på den annen side vedrørende Tariffrevisjonen 2006 Oljeserviceavtalen

Detaljer

Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015

Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015 1 2 Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2015. For at vi skal nå disse målene

Detaljer

AV LÆRERE OG FØRSKOLELÆRERE

AV LÆRERE OG FØRSKOLELÆRERE Saksfremlegg Saksnr.: 09/312-1 Arkiv: 410 A2 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: REKRUTTERING AV LÆRERE OG FØRSKOLELÆRERE Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Informasjonsstrategi

Informasjonsstrategi Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte NJF skal motarbeide all diskriminering 18. 21. november 2012 NJF skal sikre sine medlemmer faglige og sosiale rettigheter NJF tar politisk ansvar Tett på i

Detaljer

Velkommen som tillitsvalgt i NNN

Velkommen som tillitsvalgt i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Velkommen som tillitsvalgt i NNN Veiledning for nye tillitsvalgte Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund NNN er et forbund i LO med 28 500 medlemmer

Detaljer

Teknas politikkdokument om arbeidsliv

Teknas politikkdokument om arbeidsliv Teknas politikkdokument om arbeidsliv Vedtatt av Teknas hovedstyre 05.05. 2014 Teknas politikkdokument om arbeidsliv Tekna mener: Arbeidslivet skal være tilpasset ulike livsfaser Pensjonssystemet må gi

Detaljer

Sentralbord: 02 390 Fra utlandet: +47 22 03 22 00 Epost: post@industrienergi.no Nettsted: www.industrienergi.no

Sentralbord: 02 390 Fra utlandet: +47 22 03 22 00 Epost: post@industrienergi.no Nettsted: www.industrienergi.no Sentralbord: 02 390 Fra utlandet: +47 22 03 22 00 Epost: post@industrienergi.no Nettsted: www.industrienergi.no Oslo: Youngsgt. 11, 0181 Oslo Telefaks +47 22 03 22 30 Stavanger: Kongsgt. 52-58, 4005 Stavanger

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

RAMMEAVTALE FOR INNARBEIDINGSORDNINGER PÅ LAND MED DAGLIG ARBEIDSTID UT OVER 10,5 TIMER MED/UTEN SØNDAGSARBEID

RAMMEAVTALE FOR INNARBEIDINGSORDNINGER PÅ LAND MED DAGLIG ARBEIDSTID UT OVER 10,5 TIMER MED/UTEN SØNDAGSARBEID RAMMEAVTALE FOR INNARBEIDINGSORDNINGER PÅ LAND MED DAGLIG ARBEIDSTID UT OVER 10,5 TIMER MED/UTEN SØNDAGSARBEID BILAG 21 Rammeavtalen er inngått mellom Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening for

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse Handlingsplan 2015-2017

Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse Handlingsplan 2015-2017 Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse Handlingsplan 2015-2017 Til behandling på SKUPs årsmøte 20. mars 2015 Visjon og målsetting Stiftelsens formål er å inspirere til undersøkende journalistikk.

Detaljer

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS 1 Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Forord NNN har utarbeidet denne veiledningsbrosjyren med retningslinjer for alle klubber, avdelinger og fylker som

Detaljer

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS 1 Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Forord NNN har utarbeidet denne veiledningsbrosjyren med retningslinjer for alle klubber, avdelinger og fylker som

Detaljer

Politisk plattform og handlingsplan for NTL Studentene 2013-14

Politisk plattform og handlingsplan for NTL Studentene 2013-14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Politisk plattform og handlingsplan for NTL Studentene 2013-14 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

Detaljer

Trepartssamarbeid og tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning i bedriftene

Trepartssamarbeid og tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning i bedriftene Trepartssamarbeid og tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning i bedriftene Sikkerhetsforum 9. april 2015 Petroleumstilsynet 1 Bakgrunn Petroleumstilsynet ser på arbeidstakermedvirkning som en viktig

Detaljer

HANDLINGSPLAN 1.8.2015-31.7.2017

HANDLINGSPLAN 1.8.2015-31.7.2017 HANDLINGSPLAN 1.8.2015-31.7.2017 Handlingsplan 1. Lønns- og arbeidsvilkår Lønnspolitikk Arbeide for at kompetanse og utdanning skal gi lønnsmessig uttelling Følge opp organisasjonens politikk ved lokale

Detaljer

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund INNLEIE en veileder for tillitsvalgte Utfordringer Håndtering Regler Løsninger - fellesskap i hverdagen H Om heftet Fra 1. januar 2013 blir innleide fra

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Visjon Strategisk Næringsplan Rana kommune skal være en motor for regional vekst og utvikling med 30 000 innbyggere innen 2030. Visjonen inkluderer dessuten at Mo i Rana

Detaljer

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo IA-avtale 2015-2018 Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo Bakgrunn Basert på intensjonsavtalen mellom Regjeringen og hovedorganisasjonene i arbeidslivet kan den enkelte virksomhet inngå en samarbeidsavtale

Detaljer

Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet. Bristol Energi Norge

Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet. Bristol Energi Norge Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet Bristol Energi Norge ved Sigmund Hauge NAV Arbeidslivssenter Oslo IA, 18.01.2012 Side 1 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) 2010-2013

Detaljer

Og bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.

Og bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder. MEKLINGSMANNENS FORSLAG i sak 2010-007 mellom FELLESFORBUNDET på den ene side og NHO REISELIV på den annen side vedrørende Tariffrevisjonen 2010 Riksavtalen samt mellom FELLESFORBUNDET Og bedrifter som

Detaljer

i en grenseløs næring?

i en grenseløs næring? Petroleumstilsynets prosjekt Risikoutsatte grupper Mennesker som innsatsfaktor i en grenseløs næring? Elisabeth Lootz, Petroleumstilsynet 2007 Skal si noe om Bakgrunn og mål for Ptil satsning mot risikoutsatte

Detaljer

Bruk av arbeidsmiljøkompetanse

Bruk av arbeidsmiljøkompetanse Bruk av arbeidsmiljøkompetanse - hva sier regelverket? Seminar hos Ptil 7.6.2011 Sigve Knudsen Fagleder Arbeidsmiljø - Petroleumstilsynet Struktur Hensikten med seminaret Et bilde av petroleumsvirksomheten

Detaljer

Grunnkurs i arbeidsmiljø

Grunnkurs i arbeidsmiljø Grunnkurs i arbeidsmiljø Grunnopplæring i arbeidsmiljø er grunnsteinen i HMS opplæringen som ledere, representanter i arbeidsmiljøutvalg, verneombud og andre trenger for å kunne være aktive aktører for

Detaljer

du taper ingenting på å bli trygg. www.industrienergi.no

du taper ingenting på å bli trygg. www.industrienergi.no du taper ingenting på å bli trygg. www.industrienergi.no 2 innhold Side 3: Hvem er vi Side 5: ALT-området Side 7: Hvorfor bli medlem Side 9: Vi kan hjelpe deg Side 11: Medlemskap i LO Side 13: Solidaritet

Detaljer

Handlingsplan 2012. Telemark De enkelte nivåer i organisasjonen skal:

Handlingsplan 2012. Telemark De enkelte nivåer i organisasjonen skal: Handlingsplan 2012 Telemark De enkelte nivåer i organisasjonen skal: - påvirke beslutningstakere - understøtte tillitsvalgte - yte medlemsservice Fylkesstyret i Telemark har valgt å tolke den angitte malen

Detaljer

Sak 7 Forslag til arbeidsprogram for UngOrg 2014-2015

Sak 7 Forslag til arbeidsprogram for UngOrg 2014-2015 Til: Årsmøtet Fra: Styret Sak 7 Forslag til arbeidsprogram for UngOrg 2014-2015 Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg) er en interesseorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene

Detaljer

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program Januar 2016 Handlingsprogram og strategisk program 1 2 Innhold Innledning... 4 Visjon... 4 Forbundets virksomhet... 5 PF som organisasjon... 6 Langsiktig plan for perioden 2016-2018... 6 Hovedsatsningsområde:

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2009 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig tilbud til ledere, ingeniører

Detaljer

L mer om NTLs ungdomsarbeid på http://ungdom.ntl.no. Flere handlingsplaner kan b till fra:

L mer om NTLs ungdomsarbeid på http://ungdom.ntl.no. Flere handlingsplaner kan b till fra: L mer om NTLs ungdomsarbeid på http://ungdom.ntl.no Flere handlingsplaner kan b till fra: Handlingsplan 2003-2006 NTLs ungdomsutvalg Notater Mandat for NTLs ungdomsutvalg Utvalget skal arbeide for økt

Detaljer

Arbeidsplan for Juvente: Juvente i 2013. Arbeidsplanen ble vedtatt under Juventes landsmøte 26.-29. juli 2011.

Arbeidsplan for Juvente: Juvente i 2013. Arbeidsplanen ble vedtatt under Juventes landsmøte 26.-29. juli 2011. Arbeidsplan for Juvente: Juvente i 2013 Arbeidsplanen ble vedtatt under Juventes landsmøte 26.-29. juli 2011. Side 2 av 6 Juvente i 2013 Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se

Detaljer

Til deg som er. Lærling. - det lønner seg å være organisert!

Til deg som er. Lærling. - det lønner seg å være organisert! Til deg som er Lærling - det lønner seg å være organisert! Litt om oss selv Fellesforbundet er det største LO-forbundet i privat sektor, med over 140.000 medlemmer over hele landet. En av våre viktigste

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter rolle og oppgaver

NAV Arbeidslivssenter rolle og oppgaver NAV Arbeidslivssenter rolle og oppgaver Myndighetene stiller følgende særskilte virkemidler til disposisjon for partene i IA-arbeidet i den nye IA-avtalen NAV arbeidslivssenter skal videreutvikles og fortsatt

Detaljer

Fafo Østforum Seminar 23.3.2011 Allmenngjøring - status og utfordringer

Fafo Østforum Seminar 23.3.2011 Allmenngjøring - status og utfordringer Fafo Østforum Seminar 23.3.2011 Allmenngjøring - status og utfordringer Erfaringer fra Petroleumstilsynet Sigve Knudsen Fagleder Arbeidsmiljø Ptils tilsynsområde Petroleumsvirksomheten til havs og ved

Detaljer

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund VELKOMMEN som medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 1 Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren

Detaljer

Lokalt organisasjonsarbeid. Egil Kristiansen, LO Notodden Sørmarka 11. desember 2006

Lokalt organisasjonsarbeid. Egil Kristiansen, LO Notodden Sørmarka 11. desember 2006 Lokalt organisasjonsarbeid Egil Kristiansen, LO Notodden Sørmarka 11. desember 2006 LO Notodden 31 fagforeninger Over 90 års erfaring som politisk og faglig kraftsenter Aktiviteter Verve- og organisasjonsprosjekter

Detaljer

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Oslo 2014/2015. Vedtatt av årsmøtet, 7.-8. april 2014 !!! !!!

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Oslo 2014/2015. Vedtatt av årsmøtet, 7.-8. april 2014 !!! !!! Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Oslo 2014/2015 Vedtatt av årsmøtet, 7.-8. april 2014 Hovedmål Elevorganisasjonen i Oslo skal skape engasjement blant sine medlemmer for å skape et godt samarbeid

Detaljer

Landsmøtesak 8/11. Side 1 av 10

Landsmøtesak 8/11. Side 1 av 10 Landsmøtesak 8/11 Markedsplan Strategisk plan 2011 2012-2014 Side 1 av 10 Innledning Negotia er med nesten 20.000 medlemmer, YS største forbund i privat sektor. Vi har en lang og stolt historie helt fra

Detaljer

Helgeland Gass AS. Helgeland Gass AS støttes av: Nesna kommune. Presentasjon av: 8700 Nesna

Helgeland Gass AS. Helgeland Gass AS støttes av: Nesna kommune. Presentasjon av: 8700 Nesna Presentasjon av: Helgeland Gass AS 8700 Nesna Daglig leder: Jan I. Gabor Telefon: 90 74 60 46 Epost: jan.gabor@helgelandgass.no Helgeland Gass AS støttes av: Nesna kommune 1 Helgeland Gass AS jobber for

Detaljer

Arbeidsprogram. Unge funksjonshemmede 2012-2013

Arbeidsprogram. Unge funksjonshemmede 2012-2013 Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2012-2013 Vedtatt på generalforsamlingen 2.-4. november 2012 Målsetning Unge funksjonshemmedes overordnede mål er samfunnsmessig likestilling og deltakelse for

Detaljer

Kurskatalog Hordaland Sogn og Fjordane

Kurskatalog Hordaland Sogn og Fjordane 2010 Kurskatalog Hordaland Sogn og Fjordane KURSTILBUD Fellesforbundet ADK Vest Kurskatalogen gjelder for vår og høst 2010. Denne skal henge på oppslagstavlene, ha i baklommen eller ligge fremme på spiserom

Detaljer

Svein Oppegaard, direktør arbeidslivspolitikk, NHO - HMS-konferanse 24. august 2010

Svein Oppegaard, direktør arbeidslivspolitikk, NHO - HMS-konferanse 24. august 2010 Ny IA-avtale, hva nå? Svein Oppegaard, direktør arbeidslivspolitikk, NHO - HMS-konferanse 24. august 2010 52 mrd kroner til sykelønn i 2010 Folketrygden og arbeidsgiverne finansierer dagens sykelønnsordning

Detaljer

Handlingsplan 2014-2015

Handlingsplan 2014-2015 Handlingsplan 2014-2015 Norsk sykepleierforbunds landsgruppe av intensivsykepleiere De enkelte nivåer i organisasjonen skal: - påvirke beslutningstakere - understøtte tillitsvalgte - yte medlemsservice

Detaljer

Strategisk plan 2013-2015

Strategisk plan 2013-2015 Strategisk plan 2013-2015 1 Målstruktur for Tannhelsesekretærenes Forbund ThsF 2 Generelt Det strategiske arbeidet i ThsF skal ta utgangspunkt i målstrukturen (se over) som viser sammenhengen mellom visjon,

Detaljer

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014.

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014. NKA 6/14 Årsplan 2014 Saksdokument: Forslag til årsplan 2014 Forslag til vedtak: t vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014. NKA 6/14 Årsplan for Norske kirkeakademier (NKA) 2014 Årsplanen peker

Detaljer

KURSKATALOG 2012 NORD - TRØNDELAG

KURSKATALOG 2012 NORD - TRØNDELAG KURSKATALOG 2012 NORD - TRØNDELAG GRUNNKURS ARBEIDSMILJØLOV, HOVEDAVTALE OG FERIELOV. Grunnkurs. Ny Rica Hell, Stjørdal 16. 17. februar 16. januar Avdeling 28 som tillitsvalgt, Hovedavtalen og tariffavtaler

Detaljer

FOR UNGDOMSTILLITSVALGTE OG UNGDOMSUTVALG

FOR UNGDOMSTILLITSVALGTE OG UNGDOMSUTVALG FORBUNDET FOR ARBEIDSFOLK NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND UNG ARBEIDSMAND Veilederhefte FOR UNGDOMSTILLITSVALGTE OG UNGDOMSUTVALG Ungdomsutvalg - hvordan funker det nå egentlig? Norsk Arbeidsmandsforbund er

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011

HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011 HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011 Innhold Innledning... 1 Hovedmål 1: Bidra til at flere barn i sårbare og konfliktrammede land får utdanning... 2

Detaljer

Velkommen til en ny verden.

Velkommen til en ny verden. Velkommen til en ny verden. Innhold Sideoversikt: 1. Jo flere vi er sammen 2. Medlemsfordeler Riktig lønn Korrekt ansettelsesforhold Et liv ved siden av jobben Et liv på jobben Hjelp til videreutdanning

Detaljer

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Hordaland perioden 2015-2016

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Hordaland perioden 2015-2016 Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Hordaland perioden 2015-2016 1 1.0 Elevdemokrati 1.1 jobbe for å sikre bedre vilkår for elevrådene på medlemsskolene. 1.2 ta opp viktige politiske saker på alle

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2010-2013

HANDLINGSPLAN 2010-2013 HANDLINGSPLAN 2010-2013 Vedtatt på landsmøtet i Tromsø 4. - 6. juni 2010 1 Norges Døveforbund (NDF) er stiftet 18. mai 1918, og er en av landets eldste interesseorganisasjoner for funksjonshemmede. NDF

Detaljer

Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag Perioden 2013/2014

Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag Perioden 2013/2014 Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag Perioden 2013/2014 Innholdsfortegnelse Innledning 1.0 Elevråd og Medlemsskoler 2.0 Ungdomsskoler 3.0 Lærlinger 4.0 Politikk, Representasjon og Profilering

Detaljer

OVERORDNET STRATEGI. Kunnskap framtid verdiskapning

OVERORDNET STRATEGI. Kunnskap framtid verdiskapning OVERORDNET STRATEGI Kunnskap framtid verdiskapning Visjon Førstevalget for forskning og kunnskapsbasert næringsliv. Formål Kunnskapsbyen Lillestrøm (KL) skal være en pådriver og utvikler for bedring av

Detaljer