INDUSTRI ENERGI. arbeidsplan for 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INDUSTRI ENERGI. arbeidsplan for 2014"

Transkript

1 INDUSTRI ENERGI arbeidsplan for 2014

2 2

3 Forbundets arbeidsplan er en handlingsplan for aktiviteten i Samtidig blir forbundets standpunkter i viktige saker bestemt i arbeidsplanen. 3

4 Forkortelser AFP ALT BWI ECHOZ EFFAT EIFCWMCOTU ETF EWC FSTPB GS IER GS PUT GTPCWU HMS HVO IN ITF IUF LMPF LO KOLS KONKRAFT NBTF NFT NOG NSOB NTF OBF OILC Ptil PWYP RMT ROGWU SNTEM SSSPDPBiH UNIFOR VDSZ Avtalefestet pensjon Uavhengig fagforbund med samarbeidsavtale med Industri Energi Building and Wood Workers International The Energy Chemical Trade Union (Slovakia) European Federation of Trade Unions in the Food, Agriculture and Tourism Ethiopian Industrial Federation of Construction, Wood, Metal, Cement, and Other Trade Unions European Transport Workers Federation European Works Council (Europeisksamarbeidsutvalg) Federacion Nacional de TrabajadoresPetroleros de Bolivia Trade Union of Industry, Energy and Mining Nezavisnost (Serbia) Food, Hotel and Tourism Industry Branch Trade Union of Nezavisnost (Serbia) General Transport, Petroleum and Chemical Workers Union (Ghana) Helse, miljø og sikkerhet Hovedverneombud Industriansatte i Norden International Transport Workers Federation International Union of Food, Agricultural, Hotel, Restaurant, Catering, Tobacco and Allied Workers Associations Federation of Lithuanian Forest and Wood Worker Trade Unions Landsorganisasjonen i Norge Kronisk obstruktiv lungesykdom Konkurransekraft på norsk sokkel Nordisk Bygg- og trearbeiderføderasjon NLF Chemistry and Industry (Bulgaria) Norsk Olje og Gass Nettverk for sikkerhetsopplæring og beredskap Nordisk Transportarbeiderføderasjon Oljeboring og forpleining Offshore Industry Liaison Committee (UK) Petroleumstilsynet Publish What You Pay National Union of Rail, Maritime and Transport Workers (UK) Russian Oil, Gas, and Construction Workers Union Sindicato National de Trabajadores de Energia y Minas (Cuba) Independent Trade Union of Forestry, Wood Processing and Paper in Bosnia and Herzegovina Union for Canada Federation of Chemical Workers of Hungary 4

5 innhold Forkortelser 4 Innledning 6 Tariff 7 Forhandlinger 9 Inspektoratene mot sosial dumping 4 Skalaområdet og student 4 Organisasjon, rekruttering og verving 5 Kurs og kompetanse 6 Ungdomsarbeid 10 Medlemsfordeler 11 Samfunnspolitikk 12 Helse, miljø og sikkerhet 12 Europakontoret 14 Eiendommer 15 Medlemsservice 16 Juridisk 17 Kommunikasjon 18 Internasjonalt 20 5

6 Innledning Forbundets arbeidsplan er en handlingsplan for aktiviteten i Samtidig blir forbundets standpunkter i viktige saker bestemt i arbeidsplanen. Planen er ikke uttømmende. Administrative saker og daglige gjøremål blir normalt ikke avspeilet i arbeidsplanen. I den grad saker som er av ren administrativ karakter blir omtalt, endrer ikke sakene sin karakter gjennom landsstyrets behandling oktober skal forbundets 2. ordinære landsmøte avholdes i Oslo. Landsmøtet skal stake ut kursen for fire nye år, og er derfor en viktig begivenhet som vil kreve mye av organisasjonen. I løpet av 2014 skal det legges til rette for at innkallinger og sakspapirer til forbundsstyret gjøres tilgjengelig elektronisk på pc, lesebrett og smarttelefon. 6

7 Tariff og organisasjon Gjennom god integrering og godt samarbeid mellom saksbehandlere på tariff, i Inspektoratene og i Skala-området skal servicen til lokalavdelinger, klubber og medlemmer ivaretas godt. Forhandlinger Arbeidet innen dette området består i å bistå lokalavdelingene med å løse saker, særlig knyttet til lønns- og arbeidsvilkår, nedbemanninger, permitteringer og stillingsvernsaker. En viktig oppgave blir å sørge for god service, kontinuitet og rask saksbehandling. Vi vil legge vekt på økt tilgjengelighet for tillitsvalgte gjennom å få etablert en vakttelefon for direkte kontakt med en saksbehandler. Vi skal forberede og gjennomføre tariffoppgjøret for Et forbundsvist oppgjør gir oss best muligheter for å vinne fram med våre krav. Vi skal arbeide for at muligheten til å gå av med verdighet på et tilfredsstillende økonomisk grunnlag skal stå sentralt. Nye endringer både i pensjonsordninger og regler kan bety mye for våre medlemmer. Endring av inngangsreglene for rett til AFP kan også være et nødvendig krav. Samarbeidet vi har med Tredjepart har vært viktig og nyttig for forbundet, men også for enkeltmedlemmer som har benyttet seg av rådgivningstilbudet. Avtalen med Tredjepart fornyes. Arbeidet med kompetanseutvikling og fagopplæring vil være en viktig oppgave. Kompetanseutvalget er en viktig arena for dette arbeidet. Krav knyttet til innhold i fagplaner og krav til nye og endrede fag både på land og offshore vil bli fulgt opp her. Arbeidet overfor bemanningsbransjen må prioriteres. Det blir særlig viktig for oss å følge opp de endringer som kan komme knyttet til vikarbyrådirektivet og lovverket. Forholdet mellom innleie og entreprise er en del av dette. Vi vil fortsette arbeidet med å få etablert og ordninger som normalrotasjoner ved anleggsarbeid og e-driftsentre. Angrepene på allerede etablerte og avtalte ordninger skal ha høy prioritet. Informasjon om skiftarbeid, helsemessige konsekvenser og annen relevant informasjon, vil bli forsøkt samlet og gjort tilgjengelig via Klubbkontoret. Vi skal bistå tillitsvalgte i etablering av Europeiske samarbeidsutvalg og annet konsernfaglig samarbeid Arbeidet med videreutvikling av Faktabanken vil stå sentralt, herunder også utvikling av Klubbkontoret, som for eksempel kan gjøre sentrale protokoller tilgjengelig for tillitsvalgte. Likeledes må arbeidet med Saksbehandlerprosjektet videreføres og implementeres. En viktig intern oppgave blir å arbeide for standardisering og systematisering av oppgaver og skjema. Vi vil foreta en gjennomgang av hvordan offentlige saksbehandlingsressurser (NAV, Arbeidstilsynet, Ptil osv) kan avlaste forbundets saksbehandlere. Inspektoratene mot sosial dumping Kampanjen for å få opprettet avtaler på den delen av kontinentalsokkelen som faller utenfor dagens petroleumslovgivning, skal ha høyeste prioritet i 2014, herunder kampanjen for å få avtale med SubSea 7. Vi vil spisse arbeidet med nyorganisering ved blant annet å være særlig oppmerksom på organisasjonsgrenser for avtaleopprettelser. Forbundet vil følge opp utvalgte konsern/bedrifter for å fullføre jobben med organisering/avtaleopprettelse, bygge klubb/konsernutvalg og hjelpe til med lokalavtaler med spesielt fokus på kontormiljøet i samarbeid mellom Inspektoratene og Skala-området. Vi vil følge opp vikarbyråene og de øvrige bedriftene med bakgrunn i likebehandlingsprinsippet i vikarbyrådirektivet. Ved hjelp av Aberdeen-kontoret er det lettere å følge opp kontakten med RMT, spesielt gjennom OILC, for å 7

8 gjennomføre inspeksjoner av flerbruksfartøy i Aberdeen, men også for å følge opp norske avleggere eller morbedrifter i Storbritannia. Siden vi har knyttet til oss advokat, vil denne i større grad bli benyttet som rådgiver og være mer integrert i saksbehandlingen, spesielt der vi trenger juridiske kompetanse. Forbundet vil fortsatt ha et høyt ambisjonsnivå på å gjennomføre besøk og inspeksjoner, men vil forsøke å vri noe av virksomheten mot inspeksjoner av reine lønns- og arbeidsvilkår i selskapene. Vi har målsetning om 20 faste installasjonsdøgn, 10 flyteriggdøgn og 20 flerbruksfartøybesøk, 20 bedriftsbesøk, 20 ITF-inspeksjoner, samt gjennomføre 5 lønns- og arbeidsvilkårinspeksjoner i bedriftene innen oljeservice. spisset spesielt inn mot tillitsvalgte som representerer disse medlemsgruppene. I 2014 vil Skala-området sørge for jevnlige artikler i forbundets fagblad og bruke nettsidene mer aktivt. Replikk videreføres ikke. Studentsatsingen vil fortsette gjennom LO-studentservice. Dette innebærer besøk på de ulike utdanningsinstitusjonene. Forbundet vil støtte studentarrangementer økonomisk. Vår studenttillitsvalgt vil stå på stand og profilere forbundet på utdanningsinstitusjonene. Vi vil prioritere å få etablert flere studentklubber rundt om i landet Industri Energi Skala og student LO og Industri Energi skal framstå som et attraktivt alternativ for individuelt avlønnede og arbeidstakere med høyere utdanning. Vi vil være pådriver for vertikal organisering. Gjennom satsingen på Skala-området skal forbundet støtte lokale tillitsvalgte som representerer disse. Det er en hovedutfordring å tilse at lønnssystemene oppfattes som rettferdige, og hvor medlemmene har mulighet til å påvirke resultatene. Kompetanseheving i forbindelse med forhandlinger for individuelt avlønnende prioriteres. Forbundet vil støtte prøveprosjektet LO-ingeniør i prosjektperioden på 3 år. Vi vil bruke muligheten som navneendringen til Industri Energi Skala gir til å legge opp en strategi og plan for profilering og markedsføring av våre tilbud i et samarbeid mellom Skala-området og Kommunikasjonsavdelingen. Det skal utarbeides en prosedyre for normal framgangsmåte ved organisering til området. I et samarbeid mellom Skala-området og Organisasjonsavdelingen vil det lages en rekrutteringsplan, herunder en kartlegging av antall medlemmer. Vi vil sørge for aktivitet, informasjon, møtearenaer og kurs 8

9 Organisasjon, rekruttering og verving Forbundskontoret skal støtte lokale tillitsvalgte slik at de blir bedre på verving i egen bedrift og blant sine underleverandører. Forbundets ansatte og sentrale tillitsvalgte vil derfor også delta på medlemsmøter, kurs, samarbeidskomiteer og Industri Energi Forums møter. Vi skal minst ha to verveaksjoner på heliporter i tett samarbeid med lokalavdelinger. Det forventes en fortsatt stor aktivitet inne flyte/borerigg-området. Dette området vil bli prioritert. Ut over dette vil den landbaserte industrien, så som landbaserte gassanlegg, plastindustrien og fiskefôrindustrien, i tillegg til nye operatørselskaper og oljeservice være viktige satsingsområder i Vi vil styrke Industri Energi Forum der disse er, eller er i ferd med å bli, etablert. Sporing av rigger opprettholdes og gjøres tilgjengelig for avdelingene. Reisevirksomhet og organisasjonsbygging videreføres. Forbundet skal hjelpe medlemmer med å etablere lokalavdelinger der slike ikke finnes. Nettbutikken skal utvikles med kvalitetsartikler til verving, profilering og jubileumsgaver. Forbundet vil videreutvikle vervekampanjen med attraktive vervepremier som treffer alle kategorier medlemmer. Vi vil videreføre fotokonkurransen, der bilder fra arbeidslivet kan sendes inn og premieres. Vi vil gjennomføre nytt kurs for topptillitsvalgte (lunsj til lunsj-samlinger). Vi vil videreføre opplæring av tillitsvalgte angående inn og utleie. Vi vil gjennomføre kassererkurs med et standard system. Det skal gjennomføres to kurs for verneombud. Det bil bli vurdert å etablere korte kurs som kan tilbys til samarbeidskomiteene. Et tretrinns kursprogram vil tilbys tillitsvalgte med medlemmer på individuell avlønning. Ved behov vil det gjennomføres ambulerende kurs for ferske tillitsvalgte. I samarbeid mellom Industri Energi Kompetanse og fagavdelingene vil følgende større konferanser avholdes: Styrkekonferansen, HMS-konferansen, Ungdomskonferansen, Studentkonferansen og to Skalakonferanser. I tillegg vil det bli vurdert å arrangere egne konferanser om innleie- og vikarproblematikk, pensjon og aktuelle endringer i lovverk. Det skal utredes om vi kan få offentlig støtte til driften til Europaskolen. Kurs og kompetanse Forbundets kurs skal planlegges og gjennomføres i samarbeid mellom Industri Energi Kompetanse og relevante fagavdelinger. På alle kurs i forbundets regi skal kursdeltakere bli informert om forbundets vervekampanje og medlemsfordeler. Vi vil gjennomføre nytt kurs i forståelse av norsk språk for engelskspråklige tillitsvalgte. 9

10 Ungdomsarbeid* Organisatorisk arbeid Gjennomføre skolebesøk på våre linjer i videregående skole samt andre relaterte opplæringsinstitusjoner over hele landet for å verve medlemmer. Oppfordre medlemmene til å delta på LOs sommerpatrulje med fokus på verving og medlemspleie. Møte og verve nye lærlinger. Få representanter i LOs ungdomsutvalg i de fylkene vi har aktivitetsgrunnlag. Fortsette arbeidet med å følge opp ungdomstillitsvalgte og ungdomsutvalg i klubber og avdelinger. Tilrettelegge for samarbeid mellom ungdom i lokale avdelinger og klubber i Industri Energi. Gjennomføre to samlinger for lederne av de lokale ungdomsutvalgene og våre unge LO-representanter. Fremme økt forståelse og interesse for tillitsvalgt- og verneombudsrollen blant ungdom. Legge mer vekt på likestilling og å forebygge rasisme, diskriminering, trakassering og mobbing i arbeidslivet. Samarbeide med studentutvalget. Leder og 1. nestleder skal besøke unge medlemmer off- og onshore. Ungdomsutvalget skal utvikle en ny profil for ungdomskonferansen som alle kan identifisere seg med, og gå bort i fra hodeskallen som er i dagens logo. Skoleringsarbeid Gjennomføre et aktivitetskurs med fokus på skolebesøk. Arrangere basiskurs for ungdom. Arrangere en alkoholfri sommerleir for elever som er ferdig med videregående skole og skal begynne som lærling og for første års lærlinger. Fortsette arbeidet med å gjøre informasjonsmateriell tilgjengelig på engelsk / arbeidsspråk. Politisk arbeid Jobbe for å få innflytelse i politiske fora for våre saker. Gjennomføre industritur for ungdomspolitikere med deltakelse fra alle partier. Industri Energis ungdomsutvalg skal arbeide for politisk profilering av våre uttalelser. Jobbe for å bevare yrkesfaglinjer på videregående skole som ville forsvunnet helt dersom de ble lagt ned. Arbeide for bedre rettigheter for lærlinger. Komme med motsvar om våre medlemmer og interesser blir angrepet i media. Internasjonalt arbeid Rekruttere til LAGs solidaritetsbrigader Søke og opprettholde kontakt med ungdom i våre søsterforbund og internasjonale samarbeidsorganisasjoner. Opprettholde samarbeidet med støttekomiteen for Vest-Sahara * Kapitlet om ungdomsarbeid er ungdommens arbeidsplan vedtatt av forbundets årlige ungdomskonferanse og forplikter ikke forbundet for øvrig. Følgende handlingsplan ble vedtatt på ungdomskonferansen i oktober Gjennomføre en 1. mai-konferanse med fokus på forbundets politiske utfordringer og arbeiderbevegelsens historie og ideologi. Gjennomføre en ungdomskonferanse. Støtte opp om, og være med på, å lage bransjemessige/ avdelingsvise ungdomskurs. 10

11 Medlemsfordeler Arbeidet med utvikling av nye medlemsfordeler skal fortsette, men i 2014 vil det først og fremst bli prioritert å markedsføre og øke bruken av eksisterende medlemsfordeler. Medlemsservice som administrerer de fleste medlemsfordelene, skal bidra aktivt i markedsføringen. 11

12 Samfunnspolitikk Etter stortingsvalget høsten 2013 vil mye av forbundets arbeid gå ut på å formidle vår politikk til aktuelle beslutningstakere. Vi skal arbeide bredt politisk opp mot Stortingets komiteer, særlig energi- og miljøkomiteen, næringskomiteen, finanskomiteen og arbeids- og sosialkomiteen. Relasjonsbygging og kunnskapsutveksling med ny regjering og aktuelle departementer vil også være et prioritert satsningsområde. Videre skal vi følge opp arbeidet inn mot embetsverket i de relevante departementene. Like viktig vil det være å svare på høringer og utrede samfunnspolitiske saker som grunnlag for at forbundet blir synliggjort i den offentlige debatten. Industri Energi vil følge opp de initiativ som ble tatt etter terroraksjonen i In Amenas og videreføre kravet om at det settes i gang et arbeid for å etablere et regelverk som sikrer de som sendes på oppdrag i utlandet trygdedekning og en helse-, miljø- og sikkerhetsstandard på linje med det som gjelder for ansatte i Norge. Tilgang på kompetent arbeidskraft er en utfordring for utviklingen av norsk industri. Forbundet vil alene og i samarbeid med andre organisasjoner og myndigheter, arbeide for å styrke rekruttering til fagopplæring og høyere utdanning. Forbundet vil ha jevnlig og god kontakt med bedrifter, bransjeorganisasjoner, sivilsamfunnsorganisasjoner og myndigheter. Vi skal bidra aktivt og konstruktivt i trepartssamarbeidet, eksempelvis gjennom Konkraft. Olje og gass Fokusområder innenfor petroleumsnæringen: Arbeidsplasser og ringvirkninger Aktivitetsnivået på sokkelen Kostnadsbildet på sokkelen Aktørbildet Statlig eierskap og interesser (Statoil og Petoro) Gassmarkedet nasjonalt, regionalt og globalt HMS offshore Utdanning, rekruttering og kompetanse Nordområdene og delelinjen Landbasert industri Fokusområder innenfor landbasert industri: Kraftregime som gjør bedriftene mer robuste for globale svingninger Nett og utlandskabler CO2- og klimaregime for industrien Rammevilkår for utvikling av mineralnæring Statlige støtteordninger (ENOVA, Klimateknologifondet, SIVA o.l.) Fiskale rammevilkår Ferdigvareindustrien opplever utfordringer knyttet til nedbemanning og utflagging, noe som igjen truer den grunnleggende kompetansen og kunnskapen disse industriene har. Arbeidet med ferdigvareindustrien vil i stor grad være prosjektbasert. Pågående prosjekter som følges opp, er: Arena møbel, Omstilling og arbeidsgruppe Takeda Nycomed (Elverum), Nasjonalt glassmuseum (Hadeland) og Samarbeid med legemiddelindustriens bransjeorganisasjon LMI. Helse, miljø og sikkerhet Industri Energi skal delta og ha stor innsats i arbeidet som foregår i følgende samarbeidsorgan: Sikkerhetsforum, Regelverksforum, Samarbeid for sikkerhet, Samarbeidsforum i Luftfartstilsynet, Referansegruppe for bedre kunnskap om kjemisk eksponering i arbeidslivet, HMS i smelteverksindustrien, Aluminiumsindustriens Miljøsekretariat og LO sitt regelverksforum. Vi skal også delta aktivt i andre HMS-relaterte utvalg hvor vi får innpass. Vi skal holde høy aktivitet i HMS-utvalget, videreutvikle 12

13 forbundets HVO-nettverk, fortsette med en aktiv Kran og løft -gruppe og revitalisere Helikopterutvalget. Vi vil ha møter med verneombud bransjevis for å få en bedre innsikt i, og debatt rundt, de spesifikke arbeidsproblemer som bransjene sliter med. Vi skal fortsette arbeidet for å få arbeidspåvirket KOLS ned på et minimum gjennom å delta i bransjens arbeid for et bedre arbeidsmiljø. Vi vil også delta i Arbeidstilsynets yrkes-kols-prosjekt Vi skal arbeide for at arbeidstakermedvirkning blir en naturlig del av HMS-arbeidet. Inkluderende arbeidsliv Forbundet skal arbeide for et bedre psykososialt arbeidsmiljø. Deltakelse i arbeidet med Inkluderende arbeidsliv (IA) skal gjøres i et samarbeid mellom HMS- og Forhandlingsavdelingen. Vi skal fortsette samarbeidet med Fellesforbundet og Norsk Industri i. Vi vil delta i IA Petroleum, IA kontaktmøte LO og IA kontaktmøte Norsk Industri for å fremme vår politikk og få et så godt IA-arbeid som mulig. Overvåking av våre medlemmer øker i omfang. Vi skal delta aktivt i LOs Personvernprosjekt og arbeide for å hindre unødvendig overvåking og rustesting av våre medlemmer. IA-arbeidet må satse spesielt på seniortiltak og tilrettelegging for å hindre økt utstøting fra arbeidslivet. Vi vil arbeide for strengere regler for tilrettelegging av arbeidstakere med funksjonshemming. Vi kan ikke akseptere at beredskapsoppgaver og helsekrav til slike oppgaver blir standard for å bli i jobb, da dette vil medføre styrket utstøting. Sikkerhet I et samarbeid mellom HMS- og Tariffavdelingen skal forbundet arbeide for bedre og sikrere organisering av dykkeraktivitetene på sokkelen og arbeide for en helhetlig oppfølging av dykkerne. Vi vil legge stor vekt på å arbeide mot eksplosjonsfare. i smelteverksindustrien gjennom vårt arbeid i HMS i smelteindustrien. Forbundet skal arbeide for at helikoptertransporten skal være sikrest mulig. Vi skal arbeide for å få best mulig redningsdrakter, at vi får gjennomført forbedringer for livbåtene og at sikkerhetsopplæringa blir best mulig. Vi vil delta i de arbeidsgrupper som er nedsatt og nye grupper som nedsettes for utvikling av nytt regelverk for livbåter. Industri Energi vil arbeide for at oppdragsgiver ikke kan stille krav i entreprisekontrakter til bemanning, arbeidstidsordninger o.l. som bryter med Arbeidsmiljøloven og inngåtte avtaler. Vi krever at utviklinga av integrerte operasjoner offshore ikke går utover helse, miljø og sikkerhet. Vi krever at det ikke under noen omstendighet blir tillatt at installasjoner som er bemannet, blir styrt av andre enn dem som er ombord på installasjonen. Storulykker Vi vil støtte arbeidet for at potensialet for storulykker og barrierer mot dette igjen får større oppmerksomhet. Vi vil kreve at Ptil må kunne gi bindende forhåndsuttalelser om regelverket og at Ptil og Atil får den nødvendige autoriteten og sanksjonsmyndighet som skal til for å ha respekt overfor arbeidsgiverne. Regelverksutvikling Vi skal arbeide for at det blir én tilsynsmyndighet for all virksomhet offshore. Vi vil arbeide med å gjøre petroleumsloven gjeldende på den delen av kontinentalsokkelen der den i dag ikke gjelder. Vi vil vedlikeholde og øke egen kompetanse på regelverkforståelse. Deler av veiledninger må flyttes opp i Ptils forskrifter. Vi vil delta i EUs regelverksarbeid for petroleumsvirksomheten. Vi vil arbeide for at arbeidstakermedvirkning og partssamarbeid blir reelt, blant annet gjennom fortsatt arbeid for å få til arbeidstakermedvirkning i lisensene. 13

14 Industri Energi krever at offshorearbeidere skal ha egen lugar under hele oppholdet offshore. Vi krever videre at det blir slutt på dispensasjoner fra forbudet mot samsoving. Vi vil arbeide for en klarere beskrivelse av ulike tillitsverv i lovverket og forskriftene. Vi vil arbeide for at norsk blir hovedspråk i norske bedrifter, og at dette blir innarbeidet i arbeidsmiljøloven. HMS-opplæring må gis på morsmålet til den enkelte. Vi vil arbeide for en klar standard på HMS-kurs. Vi vil delta i NSOB for at sikkerhetskursene blir forbedret. Vi vil arbeide for at sikkerhetskursene får en nøytral instans til å kontrollere og godkjenne opplæringen. Kjemisk arbeidsmiljø Vi vil samarbeide nært med LO for å hindre kjemikalieskader. Industri Energi skal delta med egen representant i arbeidet med å kartlegge kjemisk helsefare for de offshoreansatte. Vi vil utvikle kunnskapen om eksponeringsvurdering. Vi vil følge opp kjemiske helsefarer i fabrikker på land og få til en kartlegging av problemene gjennom flere bedriftsbesøk. Vi vil sette fokus på farene ved dieseleksos. Vil spesielt arbeide for å forbedre kunnskapen om stekeos, melstøv og sprayfett, og forebyggende tiltak blant arbeidsgivere, tillitsvalgte og verneombud for å hindre at dette fører til helseskader. Vi vil delta i arbeider som behandler HMS-spørsmål i nordområdene, inkludert NOGs programkomite for HMS-utfordringer i nordområdene. Vi skal arbeide for å få innpass i Arktisk råd og Den norsk-russiske miljøkommisjonen. Vi vil ha et helhetlig levende dokument som beskriver de utfordringer og løsninger vi mener gir riktig retning når det gjelder arbeid i nord. Europakontoret Europakontorets oppgaver vil være å: holde kontakt med EU-systemet for å følge med i saker som er viktig for oss innen arbeids- og næringslivsområdet holde kontakt med andre fagforbund og norske bedrifter/ miljøer som har etablert seg med kontor i Brussel møte ulike arbeidsgrupper og utvalg i de faglige europeiske organisasjoner hvor vi er representert i tillegg til eller i stedet for, vår faste representant søke å påvirke i saker som er viktig for oss ha en aktiv dialog med IndustriAll Europe i saker som er viktig for oss legge til rette for Europaskolen i 2015 i samarbeid med Industri Energi Kompetanse som står ansvarlig for tiltaket være et knutepunkt for ansatte i forbundet som har oppdrag i Brussel delta på møter i forbundets styrende organer for å sikre god kommunikasjon mellom vår mann i Brussel og forbundet for øvrig. Arbeidstidsspørsmål Forbundet skal i tett samarbeid mellom HMS- og Tariffavdelingen arbeide med arbeidstidsspørsmål. Vi vil arbeide for å unngå innføring av skiftplaner som har negative følger for helse, miljø og sikkerhet, og opprette en database som beskriver de problemer og løsninger som vi har i forbindelse med arbeidstid. HMS i nordområdene Vi vil styrke arbeidet med særskilte arbeidsmiljø- og sikkerhetsutfordringer i nordområdene. 14

15 Eiendommer Forbundet vil følge opp ombyggingen av Youngskvartalet i Oslo slik at økonomiske planer overholdes. Det vil bli tatt beslutning om nybygg og/eller renovering av kontorbygningene i Stavanger. 15

16 Medlemsservice Forbundet skal sørge for at kvaliteten og profesjonaliteten ved førstelinjekontakten med medlemmene og de tillitsvalgte styrkes ved at vi gjennomgår og utvikler arbeidsrutiner, lager flytdiagrammer for spørsmål og svar og bedrer samarbeidet med klubber/lokalavdelinger. Organisasjonsavdelingen og Medlemsservice skal i tett dialog følge opp utmeldte medlemmer, spesielt der utmeldingsårsaken er ukjent. Det skal holdes god dialog med lokalavdelinger som vil gjøre dette selv. Forbundets prøveordning med ringetjeneste skal gjøres permanent og videreutvikles. Forbundet skal følge opp, videreutvikle og forenkle våre systemer kontinuerlig. Vi skal forenkle ajourføring av kontingenttrekk og personalia til medlemmene. Forbundet skal ha en gjennomgang av klubbkontoret.no slik at klubbweb og Min side bedre møter medlemmene, avdelingene og klubbenes behov. I samarbeid mellom Kommunikasjonsavdelingen og Medlemsservice skal forbundet intensivere å samle inn oppdatert digital kontaktinformasjon til tillitsvalgte og medlemmer, slik at vi i større grad effektivt kan benytte digital kommunikasjon med disse. 16

17 Juridisk Forbundet skal opparbeide og videreutvikle kompetanse innen stillingsvern, kollektivarbeidsrett, arbeidsrelatert EU-rett, pensjon og yrkesskade. Kommunikasjonsavdelingen og Juridisk avdeling skal samarbeide om informasjon eksternt og internt om viktige juridiske saker. Forbundet skal drive nettstedet arbeidslivadvokatene.no. Forbundet skal bistå medlemmene i stillingsvernsaker i samarbeid mellom Juridisk avdeling og Tariffavdelingen. Forbundet kan også prosedere saker for Arbeidsretten. Saker innenfor OSA-området skal prosederes av oss i samarbeid med LOs juridiske kontor. Vi skal bistå forsikringstakere i Help i stillingsvernsaker. En av advokatene vil i det vesentlige være dedikert oppgaver i tilknytning til Inspektoratene. Her vil avtaledekning og regelverksetablering for den delen av kontinentalsokkelen som i dag ikke er omfattet av petroleumsloven, være viktig. Forbundet bistår i yrkesskade- / sykdomsaker overfor forsikringsselskap og NAV. Forbundet viderefører saksbehandlingen i erstatningsordningene for tap av helsesertifikat innen OSA- og OBF-området og Retrettfondet for dykkere. Forbundet skal bistå ALT-forbundet i tarifftvister og drive saksbehandling/vedtak i forbindelse med grunnerstatning og fritidsulykke. 17

18 Kommunikasjon Dagens utgivelser vil omorganiseres i retning av mer digital kommunikasjon gjennom nettstedet, via mobilflater, sms og ekstern medieomtale. Den viktigste kommunikasjonsjobben er å få synliggjort forbundet i media. Medlemsbladet Industri Energi Forbundet vil rendyrke medlemsbladet Industri Energi med fokus på medlemsnære problemstillinger og de mest aktuelle saker forbundet arbeider med. Dette innebærer å prioritere intervjuer med tillitsvalgte, medlemmer, egne saksbehandlere og forbundsledelse. Bladet vil ha utfyllende dekning av tariffinformasjon, verveaktiviteter og medlemsfordeler og benytte temasider for å belyse aktuelle faglige og politiske saker i våre ulike bransjer. Bladet Replikk integreres med fagbladet Industri Energi. Industri Energi skal ha egen juridisk spalte. Det skal informeres om viktige lovendringer og rettspraksis. Bladet skal også informere om forbundets internasjonale arbeid. Det skal gjennomføres egne leserundersøkelser jevnlig, helst etter hver utgivelse, for å kartlegge medlemmenes oppfatning av bladets innhold. For å sikre økt aktualitet og hyppigere kontakt med medlemmene, vil det utgis 6 utgaver med færre sideantall enn tidligere. Nettstedet industrienergi.no Det skal utvikles ny løsning for industrienergi.no, kombinert med nyutviklet app. Nettstedet skal videreutvikles i en ny løsning for å bli mer brukervennlig, mer intuitivt og pedagogisk, mer ryddig, oversiktlig og tiltalende. Det skal i større grad prioritere innmelding, kontaktinfo, nytte, markedsføring og administrasjon av medlemsfordeler. Min side og klubbkontoret skal bli lettere tilgjengelig og gi økt total brukernytte med hensyn på administrering av forsikringer og andre medlemsfordeler, samt markedsføring av disse. Facebook For å lykkes med å utnytte potensialet i de sosiale mediene, skal alle forbundskontorets avdelinger bidra innenfor sine fagfelt. Forbundet vil utforme en strategi for mer egnet bruk av sosiale medier, herunder en plan for å rekruttere flere brukere til vår Facebook-side. Twitter og andre sosiale medier vil ikke bli prioritert. Andre publikasjoner Oljearbeideren skal utgis månedlig med vekt på offshorestoff. Publikasjonen skal i større grad ha egne nyheter som publiseres her først. Denne trykkes i et opplag som distribueres via heliporter, ellers digital publisering og distribusjon. Industri Energi Ukeslutt omgjøres til et digitalt ukentlig nyhetsbrev til våre tillitsvalgte og medlemmer. Nyhetsbrevet oppsummerer ukas viktigste saker i forbundet eller når vi har behov for å gå ut med utspill/kommentarer etc. Media Vi skal mer systematisk ta i bruk verktøy for å kartlegge aktuelle problemstillinger hos tillitsvalgte og medlemsgrupper, og som kan gi medieoppmerksomhet, eksempelvis i samarbeid med samarbeidskomiteene. Vi skal identifisere og prioritere noen klare saker der vi skal være foretrukket og troverdig aktør i media, eksempelvis kabler til utlandet, investeringer i landbasert industri, HMS og sikkerhet offshore. Et handlingsrom på grunn av endret politikk etter regjeringsskiftet skal utnyttes til å kommunisere fordelene ved å være organisert. Materiell, markedsføring, annonsering og profilering Forbundet vil videreføre disiplin på enhetlig profil (ref designmanual) og bruk av korrekt logo i all vår kommunikasjon og alt vårt materiell. Det skal utvikles en sentral presentasjon/katalog til bruk i agitasjonsarbeidet som markedsfører forbundet, de faglige og økonomiske fordelene ved å være medlem og våre øvrige medlemsfordeler. Vi vil være særs kritisk til produksjon av nytt materiell for å unngå materielloverflod. Isteden skal det åpnes opp 18

19 noe mer for spesialtilpasset materiell til verving overfor konkrete målgrupper. Det skal lages en egen brosjyre rettet inn mot ingeniører. 19

20 Internasjonalt Industri Energi skal ha en aktiv internasjonal solidaritetsprofil og ha et aktivt engasjement i våre faglige internasjonale organisasjoner. Forbundet skal samarbeide med arbeidstakerorganisasjoner og andre organisasjoner som støtter fagbevegelsens verdigrunnlag. Forbundet skal satse på målrettede prosjekter som bidrar til å bygge opp faglige aktiviteter. Internasjonale faglige organisasjoner Forbundet vil prioritere arbeidet i IN, IndustriALL Europe og IndustriALL Global Union. I tillegg vektlegges arbeid i ITF-organisasjonene for transportområdet. Ut over dette videreføres aktivitet i NBTF/EBTF/BWI og EFFAT/IUF på dagens nivå. Industri Energi vil videreføre samarbeidet med søsterforbundet i Etiopia, EIFCWMCOTU, og BWI om å integrere HIV/Aids som tema på arbeidsplassene og i tariffavtalene. Faglig utviklings- og skoleringsarbeid Forbundet vil videreføre støtte til faglig utviklings- og skoleringsarbeid i samarbeid med søsterforbundene NFT i Bulgaria, LMPF i Litauen, ECHOZ i Slovakia og VDSZ i Ungarn. Forbundet vil videreføre det treårige prosjektet i Serbia i samarbeid med GS IER. Likeledes videreføres fellesprosjektet med NNN, GS PUT og GS IER. Samarbeid med søsterforbund Forbundet skal følge opp samarbeidsavtalene med ROGWU i Russland, Unifor i Canada og RMT i UK. Forbundet avventer utviklingen av det politiske klimaet mellom Norge og Kina for å kunne videreføre samarbeidet med Zheijang-provinsen i Kina. Forbundet viderefører samarbeidet med SSSPDPBiH i Bosnia-Hercegovina. Anstendig arbeid i petroleumssektoren Forbundet vil legge til rette for at kunnskap om de norske erfaringene innen petroleumsindustrien blir gjort tilgjengelige for fagbevegelsen og andre interessegrupper i petroleumsrike utviklingsland. rammen av støtta LO mottar fra myndighetenes Olje for Utvikling- program, med særlig vekt på SNTEM på Cuba, FSTPB i Bolivia og GTPCWU i Ghana. I tillegg viderefører forbundet samarbeidet med LO og USO i Colombia. Samarbeid med sivilsamfunnsorganisasjoner Forbundet viderefører støtten til Norsk Folkehjelps program i Sør Sudan. Denne skal hovedsakelig gå til deres sivilsamfunnsprogrammer med særlig fokus på petroleumsindustrien og bygging av en fagbevegelse. For 2014 videreføres støtten til organisasjonene vi har avtaler med i inneværende landsmøteperiode: Fellesrådet for Afrika, Fellesutvalget for Palestina (FuP), PWYP-Norge, Støttekomiteen for Vest-Sahara og Latin-Amerikagruppene (LAG) Forbundet vil videreføre sin støtte til medlemmer som ønsker å delta i LAGs solidaritetsbrigader. Avdelingenes prosjekt Forbundet skal støtte, tilrettelegge og synliggjøre avdelingenes internasjonale engasjement. Forbundet skal arbeide for at flere avdelinger engasjerer seg i internasjonalt arbeid og konsernnettverk. Annet Forbundet vil være en pådriver for at flere norske selskap inngår globale rammeavtaler med internasjonale arbeidstakerorganisasjoner. Forbundet skal følge opp arbeidet med Extractive Industries Transparency Initiative (EITI)-rapportering i Norge. Forbundet vil følge opp kampanjer og protestbrev. Forbundet vil videreføre samarbeidet med LO innenfor 20

Årsrapport 2005-2007 Norges Frisørmesterforbund og NFFs Servicekontor 1

Årsrapport 2005-2007 Norges Frisørmesterforbund og NFFs Servicekontor 1 1 ORgANisAsjONsUtViKLiNg har VæRt Et sentralt OMRÅDE FOR styret Og ADMiNistRAsjONEN i DENNE perioden. FOR Å KUNNE ha gjennomføringskraft MÅ NFF VæRE EN sterk Og troverdig ORgANisAsjON. DEt har DERFOR blitt

Detaljer

LOs egen organisasjon

LOs egen organisasjon dagsorden pkt. 5 LOs egen organisasjon LOs organisasjonsprogram 2013 2017 Forslag og innstillinger LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, 3. 7. mai 2013 Forslagsnr: 5000 Sekretariatet

Detaljer

Arbeidstilsynet Årsrapport 2005

Arbeidstilsynet Årsrapport 2005 Arbeidstilsynet Årsrapport 2005 Arbeidstilsynets organisasjon 2 Mål og resultatkrav 5 Resultatperspektivet 8 Forebygging av ulykker 8 Skadelig kjemisk påvirkning 9 Organisatoriske arbeidsforhold 10 Ergonomiske

Detaljer

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet!

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! omtanke solidaritet samhold Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Alle medlemmer, tillitsvalgte og verneombud i Fagforbundet er viktige for å få gjennomslag

Detaljer

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni Side1 Side2 Innholdsliste Side 2 Side 2-5 Side 6-8 Side 9-17 Side 18 Innholdsliste Dagsorden Vedlegg 1 politisk regnskap Vedlegg 2 handlingsplan Uttalelser EL & IT Ungdommens landsdekkende ungdomskonferanse

Detaljer

Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen. Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen

Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen. Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Asker kommune - Mer enn en jobb 1 - MULIGHETENES KOMMUNE - 2 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2. ASKER KOMMUNES VERDIGRUNNLAG 3 3. MÅLBILDET FOR ASKER KOMMUNES

Detaljer

Løsninger gjennom samarbeid

Løsninger gjennom samarbeid Løsninger gjennom samarbeid Statoil og bærekraftig utvikling 2004 Statoil og bærekraft 2004 Statoil er et integrert olje- og gasselskap med basis i Norge. Selskapet er representert i 29 land og har 23

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 NORSK SYKEPLEIERFORBUND

ÅRSRAPPORT 2012 NORSK SYKEPLEIERFORBUND ÅRSRAPPORT 2012 NORSK SYKEPLEIERFORBUND NSFs formål NSFs formål er flerfoldig, med samfunnspolitisk, fagpolitisk og interessepolitisk forankring. Samfunnspolitisk skal NSF: påvirke samfunnsforholdene til

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser,

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser, Samleskinnen Nr. 4/2011 Årgang 16 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Meget god oppslutning på demonstrasjonen/fanemarkeringen mot vikarbyrådirektivet. Regjeringen må benytte reservasjonsretten

Detaljer

ANDRE FORSLAG. Forslag som ikke gjelder vedtektene eller faglige og politiske mål

ANDRE FORSLAG. Forslag som ikke gjelder vedtektene eller faglige og politiske mål ANDRE FORSLAG som ikke gjelder vedtektene eller faglige og politiske mål Andre forslag Organisasjonsstrukturen nr. 322 HK region Østlandet Sør Organisasjonsstrukturen Det må lages et omfattende debattopplegg

Detaljer

Alle skal ha et godt arbeidsmiljø. HMS-hefte fra Fellesforbundet

Alle skal ha et godt arbeidsmiljø. HMS-hefte fra Fellesforbundet Alle skal ha et godt arbeidsmiljø HMS-hefte fra Fellesforbundet HMS må høyere på dagsordenen! Forbundsstyret nedsatte et HMS-utvalg på bakgrunn av vedtak på landsmøtet 2011. Utvalget har bestått av: Steinar

Detaljer

Innhold. *Arbeidsgiverforeningen Spekter Telefon: (+47) 47 65 70 00 / E-post: post@spekter.no / www.spekter.no

Innhold. *Arbeidsgiverforeningen Spekter Telefon: (+47) 47 65 70 00 / E-post: post@spekter.no / www.spekter.no 2012 ÅRSRAPPORT * Innhold Spekters identitet 5 Styrets strategi 6 Arbeidslivspolitikken 8 Inntektspolitikken og overenskomstrevisjonen 2012 8 Arbeidstid 9 Pensjonsreformen 10 Fra IA til MOA 11 Arbeidsmiljøloven

Detaljer

Rapport 2002:5. EØS-arbeidet i norsk forvaltning

Rapport 2002:5. EØS-arbeidet i norsk forvaltning Rapport 2002:5 EØS-arbeidet i norsk forvaltning Forord EØS-avtalen har nå virket i åtte år. Hvilken betydning den har hatt for Norge blir drøftet i en stortingsmelding under utarbeidelse i Utenriksdepartementet.

Detaljer

Personalpolitikk ved omstillingsprosesser

Personalpolitikk ved omstillingsprosesser Veiledning og retningslinjer Personalpolitikk ved omstillingsprosesser Revidert 2014 Veiledning og retningslinjer Personalpolitikk ved omstillingsprosesser Revidert 2014 2 Innholdsfortegnelse Forord...

Detaljer

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Utgiver: Unio Første opplag: Desember 2011 10.000 eksemplarer Omslagsdesign: Lene D. Bakke, 07 Moss Layout: Line Dahle, 07 Moss Sats: 07 Moss Brødtekst: Times

Detaljer

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 Arbeiderpartiets program vedtatt på landsmøtet i Arbeiderpartiet 21. april 2013 Arbeiderpartiet Postboks 8743 Yongstorget 0028 Oslo Tlf. 24 14 40

Detaljer

Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv

Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen VEILEDER Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv - for et arbeidsliv som inkluderer Idébanken.org for et arbeidsliv som inkluderer 2012 3.opplag 2012 Illustrasjoner

Detaljer

Utdanningsforbundet Troms

Utdanningsforbundet Troms Utdanningsforbundet Troms Fylkesårsmøte 6.-8. mai 2015 SAK 8 LANDSMØTESAKER 8.1 Profesjonsutvikling og kvalitet 8.2 Styring, ledelse og medbestemmelse 8.3 Lønns- og arbeidsvilkår 8.4 Organisasjonen i utvikling

Detaljer

Veileder for IA-arbeid i staten

Veileder for IA-arbeid i staten Veileder for IA-arbeid i staten Kjære ledere med personalansvar, ansatte, tillitsvalgte og verneombud! 2 Innhold Forord s 3 Kapittel 1: Om IA-avtalen og veilederen s 4 Kapittel 2: IA-metodikk. Ansvar.

Detaljer

Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser Utgitt september 2008 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

Årsrapport 2010 Norsk Sykepleierforbund

Årsrapport 2010 Norsk Sykepleierforbund Årsrapport 2010 Norsk Sykepleierforbund Norsk Sykepleierforbund Norsk Sykepleierforbund er Norges fjerde største fagforbund med rundt 93.000 medlemmer fra hele landet. NSF har til sammen ca. 230 ansatte

Detaljer

Vil du også være med og påvirke?

Vil du også være med og påvirke? Vil du også være med og påvirke? Som medlem hos oss kan du knytte kontakter på tvers av fag og bransjer. Trine Tveter, Standard Norge Administrerende direktør Les mer om medlemskap i Standard Norge på

Detaljer

St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi

St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi Innhold 1 1.1 Innledning.................... Hvorfor

Detaljer

Beretning 2006. Landsorganisasjonen i Norge

Beretning 2006. Landsorganisasjonen i Norge Beretning 2006 Landsorganisasjonen i Norge INNHOLDSFORTEGNELSE TARIFFPOLITIKK................ 11 Tariffrevisjonen... 11 Allmenngjøring av tariffavtaler... 24 Arbeidstidsordninger... 26 Avtalefestet pensjon

Detaljer

En god nabo og et friskere Norge Samfunnsansvar i Nycomed Norge

En god nabo og et friskere Norge Samfunnsansvar i Nycomed Norge En god nabo og et friskere Norge Samfunnsansvar i Nycomed Norge Innhold Innledning Leder: En god nabo og et friskere norge St.meld. nr. 10 (2008-2009): Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi

Detaljer

Fagligpolitisk arbeid og samarbeid

Fagligpolitisk arbeid og samarbeid Fagligpolitisk arbeid og samarbeid Fagligpolitisk arbeid og samarbeid Fellesforbundet er noe mer enn en organisasjon for lønnsinteresser forbundet er og skal være en samfunnsorganisasjon. Om vi skal kjempe

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer