INDUSTRI ENERGI. arbeidsplan for 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INDUSTRI ENERGI. arbeidsplan for 2014"

Transkript

1 INDUSTRI ENERGI arbeidsplan for 2014

2 2

3 Forbundets arbeidsplan er en handlingsplan for aktiviteten i Samtidig blir forbundets standpunkter i viktige saker bestemt i arbeidsplanen. 3

4 Forkortelser AFP ALT BWI ECHOZ EFFAT EIFCWMCOTU ETF EWC FSTPB GS IER GS PUT GTPCWU HMS HVO IN ITF IUF LMPF LO KOLS KONKRAFT NBTF NFT NOG NSOB NTF OBF OILC Ptil PWYP RMT ROGWU SNTEM SSSPDPBiH UNIFOR VDSZ Avtalefestet pensjon Uavhengig fagforbund med samarbeidsavtale med Industri Energi Building and Wood Workers International The Energy Chemical Trade Union (Slovakia) European Federation of Trade Unions in the Food, Agriculture and Tourism Ethiopian Industrial Federation of Construction, Wood, Metal, Cement, and Other Trade Unions European Transport Workers Federation European Works Council (Europeisksamarbeidsutvalg) Federacion Nacional de TrabajadoresPetroleros de Bolivia Trade Union of Industry, Energy and Mining Nezavisnost (Serbia) Food, Hotel and Tourism Industry Branch Trade Union of Nezavisnost (Serbia) General Transport, Petroleum and Chemical Workers Union (Ghana) Helse, miljø og sikkerhet Hovedverneombud Industriansatte i Norden International Transport Workers Federation International Union of Food, Agricultural, Hotel, Restaurant, Catering, Tobacco and Allied Workers Associations Federation of Lithuanian Forest and Wood Worker Trade Unions Landsorganisasjonen i Norge Kronisk obstruktiv lungesykdom Konkurransekraft på norsk sokkel Nordisk Bygg- og trearbeiderføderasjon NLF Chemistry and Industry (Bulgaria) Norsk Olje og Gass Nettverk for sikkerhetsopplæring og beredskap Nordisk Transportarbeiderføderasjon Oljeboring og forpleining Offshore Industry Liaison Committee (UK) Petroleumstilsynet Publish What You Pay National Union of Rail, Maritime and Transport Workers (UK) Russian Oil, Gas, and Construction Workers Union Sindicato National de Trabajadores de Energia y Minas (Cuba) Independent Trade Union of Forestry, Wood Processing and Paper in Bosnia and Herzegovina Union for Canada Federation of Chemical Workers of Hungary 4

5 innhold Forkortelser 4 Innledning 6 Tariff 7 Forhandlinger 9 Inspektoratene mot sosial dumping 4 Skalaområdet og student 4 Organisasjon, rekruttering og verving 5 Kurs og kompetanse 6 Ungdomsarbeid 10 Medlemsfordeler 11 Samfunnspolitikk 12 Helse, miljø og sikkerhet 12 Europakontoret 14 Eiendommer 15 Medlemsservice 16 Juridisk 17 Kommunikasjon 18 Internasjonalt 20 5

6 Innledning Forbundets arbeidsplan er en handlingsplan for aktiviteten i Samtidig blir forbundets standpunkter i viktige saker bestemt i arbeidsplanen. Planen er ikke uttømmende. Administrative saker og daglige gjøremål blir normalt ikke avspeilet i arbeidsplanen. I den grad saker som er av ren administrativ karakter blir omtalt, endrer ikke sakene sin karakter gjennom landsstyrets behandling oktober skal forbundets 2. ordinære landsmøte avholdes i Oslo. Landsmøtet skal stake ut kursen for fire nye år, og er derfor en viktig begivenhet som vil kreve mye av organisasjonen. I løpet av 2014 skal det legges til rette for at innkallinger og sakspapirer til forbundsstyret gjøres tilgjengelig elektronisk på pc, lesebrett og smarttelefon. 6

7 Tariff og organisasjon Gjennom god integrering og godt samarbeid mellom saksbehandlere på tariff, i Inspektoratene og i Skala-området skal servicen til lokalavdelinger, klubber og medlemmer ivaretas godt. Forhandlinger Arbeidet innen dette området består i å bistå lokalavdelingene med å løse saker, særlig knyttet til lønns- og arbeidsvilkår, nedbemanninger, permitteringer og stillingsvernsaker. En viktig oppgave blir å sørge for god service, kontinuitet og rask saksbehandling. Vi vil legge vekt på økt tilgjengelighet for tillitsvalgte gjennom å få etablert en vakttelefon for direkte kontakt med en saksbehandler. Vi skal forberede og gjennomføre tariffoppgjøret for Et forbundsvist oppgjør gir oss best muligheter for å vinne fram med våre krav. Vi skal arbeide for at muligheten til å gå av med verdighet på et tilfredsstillende økonomisk grunnlag skal stå sentralt. Nye endringer både i pensjonsordninger og regler kan bety mye for våre medlemmer. Endring av inngangsreglene for rett til AFP kan også være et nødvendig krav. Samarbeidet vi har med Tredjepart har vært viktig og nyttig for forbundet, men også for enkeltmedlemmer som har benyttet seg av rådgivningstilbudet. Avtalen med Tredjepart fornyes. Arbeidet med kompetanseutvikling og fagopplæring vil være en viktig oppgave. Kompetanseutvalget er en viktig arena for dette arbeidet. Krav knyttet til innhold i fagplaner og krav til nye og endrede fag både på land og offshore vil bli fulgt opp her. Arbeidet overfor bemanningsbransjen må prioriteres. Det blir særlig viktig for oss å følge opp de endringer som kan komme knyttet til vikarbyrådirektivet og lovverket. Forholdet mellom innleie og entreprise er en del av dette. Vi vil fortsette arbeidet med å få etablert og ordninger som normalrotasjoner ved anleggsarbeid og e-driftsentre. Angrepene på allerede etablerte og avtalte ordninger skal ha høy prioritet. Informasjon om skiftarbeid, helsemessige konsekvenser og annen relevant informasjon, vil bli forsøkt samlet og gjort tilgjengelig via Klubbkontoret. Vi skal bistå tillitsvalgte i etablering av Europeiske samarbeidsutvalg og annet konsernfaglig samarbeid Arbeidet med videreutvikling av Faktabanken vil stå sentralt, herunder også utvikling av Klubbkontoret, som for eksempel kan gjøre sentrale protokoller tilgjengelig for tillitsvalgte. Likeledes må arbeidet med Saksbehandlerprosjektet videreføres og implementeres. En viktig intern oppgave blir å arbeide for standardisering og systematisering av oppgaver og skjema. Vi vil foreta en gjennomgang av hvordan offentlige saksbehandlingsressurser (NAV, Arbeidstilsynet, Ptil osv) kan avlaste forbundets saksbehandlere. Inspektoratene mot sosial dumping Kampanjen for å få opprettet avtaler på den delen av kontinentalsokkelen som faller utenfor dagens petroleumslovgivning, skal ha høyeste prioritet i 2014, herunder kampanjen for å få avtale med SubSea 7. Vi vil spisse arbeidet med nyorganisering ved blant annet å være særlig oppmerksom på organisasjonsgrenser for avtaleopprettelser. Forbundet vil følge opp utvalgte konsern/bedrifter for å fullføre jobben med organisering/avtaleopprettelse, bygge klubb/konsernutvalg og hjelpe til med lokalavtaler med spesielt fokus på kontormiljøet i samarbeid mellom Inspektoratene og Skala-området. Vi vil følge opp vikarbyråene og de øvrige bedriftene med bakgrunn i likebehandlingsprinsippet i vikarbyrådirektivet. Ved hjelp av Aberdeen-kontoret er det lettere å følge opp kontakten med RMT, spesielt gjennom OILC, for å 7

8 gjennomføre inspeksjoner av flerbruksfartøy i Aberdeen, men også for å følge opp norske avleggere eller morbedrifter i Storbritannia. Siden vi har knyttet til oss advokat, vil denne i større grad bli benyttet som rådgiver og være mer integrert i saksbehandlingen, spesielt der vi trenger juridiske kompetanse. Forbundet vil fortsatt ha et høyt ambisjonsnivå på å gjennomføre besøk og inspeksjoner, men vil forsøke å vri noe av virksomheten mot inspeksjoner av reine lønns- og arbeidsvilkår i selskapene. Vi har målsetning om 20 faste installasjonsdøgn, 10 flyteriggdøgn og 20 flerbruksfartøybesøk, 20 bedriftsbesøk, 20 ITF-inspeksjoner, samt gjennomføre 5 lønns- og arbeidsvilkårinspeksjoner i bedriftene innen oljeservice. spisset spesielt inn mot tillitsvalgte som representerer disse medlemsgruppene. I 2014 vil Skala-området sørge for jevnlige artikler i forbundets fagblad og bruke nettsidene mer aktivt. Replikk videreføres ikke. Studentsatsingen vil fortsette gjennom LO-studentservice. Dette innebærer besøk på de ulike utdanningsinstitusjonene. Forbundet vil støtte studentarrangementer økonomisk. Vår studenttillitsvalgt vil stå på stand og profilere forbundet på utdanningsinstitusjonene. Vi vil prioritere å få etablert flere studentklubber rundt om i landet Industri Energi Skala og student LO og Industri Energi skal framstå som et attraktivt alternativ for individuelt avlønnede og arbeidstakere med høyere utdanning. Vi vil være pådriver for vertikal organisering. Gjennom satsingen på Skala-området skal forbundet støtte lokale tillitsvalgte som representerer disse. Det er en hovedutfordring å tilse at lønnssystemene oppfattes som rettferdige, og hvor medlemmene har mulighet til å påvirke resultatene. Kompetanseheving i forbindelse med forhandlinger for individuelt avlønnende prioriteres. Forbundet vil støtte prøveprosjektet LO-ingeniør i prosjektperioden på 3 år. Vi vil bruke muligheten som navneendringen til Industri Energi Skala gir til å legge opp en strategi og plan for profilering og markedsføring av våre tilbud i et samarbeid mellom Skala-området og Kommunikasjonsavdelingen. Det skal utarbeides en prosedyre for normal framgangsmåte ved organisering til området. I et samarbeid mellom Skala-området og Organisasjonsavdelingen vil det lages en rekrutteringsplan, herunder en kartlegging av antall medlemmer. Vi vil sørge for aktivitet, informasjon, møtearenaer og kurs 8

9 Organisasjon, rekruttering og verving Forbundskontoret skal støtte lokale tillitsvalgte slik at de blir bedre på verving i egen bedrift og blant sine underleverandører. Forbundets ansatte og sentrale tillitsvalgte vil derfor også delta på medlemsmøter, kurs, samarbeidskomiteer og Industri Energi Forums møter. Vi skal minst ha to verveaksjoner på heliporter i tett samarbeid med lokalavdelinger. Det forventes en fortsatt stor aktivitet inne flyte/borerigg-området. Dette området vil bli prioritert. Ut over dette vil den landbaserte industrien, så som landbaserte gassanlegg, plastindustrien og fiskefôrindustrien, i tillegg til nye operatørselskaper og oljeservice være viktige satsingsområder i Vi vil styrke Industri Energi Forum der disse er, eller er i ferd med å bli, etablert. Sporing av rigger opprettholdes og gjøres tilgjengelig for avdelingene. Reisevirksomhet og organisasjonsbygging videreføres. Forbundet skal hjelpe medlemmer med å etablere lokalavdelinger der slike ikke finnes. Nettbutikken skal utvikles med kvalitetsartikler til verving, profilering og jubileumsgaver. Forbundet vil videreutvikle vervekampanjen med attraktive vervepremier som treffer alle kategorier medlemmer. Vi vil videreføre fotokonkurransen, der bilder fra arbeidslivet kan sendes inn og premieres. Vi vil gjennomføre nytt kurs for topptillitsvalgte (lunsj til lunsj-samlinger). Vi vil videreføre opplæring av tillitsvalgte angående inn og utleie. Vi vil gjennomføre kassererkurs med et standard system. Det skal gjennomføres to kurs for verneombud. Det bil bli vurdert å etablere korte kurs som kan tilbys til samarbeidskomiteene. Et tretrinns kursprogram vil tilbys tillitsvalgte med medlemmer på individuell avlønning. Ved behov vil det gjennomføres ambulerende kurs for ferske tillitsvalgte. I samarbeid mellom Industri Energi Kompetanse og fagavdelingene vil følgende større konferanser avholdes: Styrkekonferansen, HMS-konferansen, Ungdomskonferansen, Studentkonferansen og to Skalakonferanser. I tillegg vil det bli vurdert å arrangere egne konferanser om innleie- og vikarproblematikk, pensjon og aktuelle endringer i lovverk. Det skal utredes om vi kan få offentlig støtte til driften til Europaskolen. Kurs og kompetanse Forbundets kurs skal planlegges og gjennomføres i samarbeid mellom Industri Energi Kompetanse og relevante fagavdelinger. På alle kurs i forbundets regi skal kursdeltakere bli informert om forbundets vervekampanje og medlemsfordeler. Vi vil gjennomføre nytt kurs i forståelse av norsk språk for engelskspråklige tillitsvalgte. 9

10 Ungdomsarbeid* Organisatorisk arbeid Gjennomføre skolebesøk på våre linjer i videregående skole samt andre relaterte opplæringsinstitusjoner over hele landet for å verve medlemmer. Oppfordre medlemmene til å delta på LOs sommerpatrulje med fokus på verving og medlemspleie. Møte og verve nye lærlinger. Få representanter i LOs ungdomsutvalg i de fylkene vi har aktivitetsgrunnlag. Fortsette arbeidet med å følge opp ungdomstillitsvalgte og ungdomsutvalg i klubber og avdelinger. Tilrettelegge for samarbeid mellom ungdom i lokale avdelinger og klubber i Industri Energi. Gjennomføre to samlinger for lederne av de lokale ungdomsutvalgene og våre unge LO-representanter. Fremme økt forståelse og interesse for tillitsvalgt- og verneombudsrollen blant ungdom. Legge mer vekt på likestilling og å forebygge rasisme, diskriminering, trakassering og mobbing i arbeidslivet. Samarbeide med studentutvalget. Leder og 1. nestleder skal besøke unge medlemmer off- og onshore. Ungdomsutvalget skal utvikle en ny profil for ungdomskonferansen som alle kan identifisere seg med, og gå bort i fra hodeskallen som er i dagens logo. Skoleringsarbeid Gjennomføre et aktivitetskurs med fokus på skolebesøk. Arrangere basiskurs for ungdom. Arrangere en alkoholfri sommerleir for elever som er ferdig med videregående skole og skal begynne som lærling og for første års lærlinger. Fortsette arbeidet med å gjøre informasjonsmateriell tilgjengelig på engelsk / arbeidsspråk. Politisk arbeid Jobbe for å få innflytelse i politiske fora for våre saker. Gjennomføre industritur for ungdomspolitikere med deltakelse fra alle partier. Industri Energis ungdomsutvalg skal arbeide for politisk profilering av våre uttalelser. Jobbe for å bevare yrkesfaglinjer på videregående skole som ville forsvunnet helt dersom de ble lagt ned. Arbeide for bedre rettigheter for lærlinger. Komme med motsvar om våre medlemmer og interesser blir angrepet i media. Internasjonalt arbeid Rekruttere til LAGs solidaritetsbrigader Søke og opprettholde kontakt med ungdom i våre søsterforbund og internasjonale samarbeidsorganisasjoner. Opprettholde samarbeidet med støttekomiteen for Vest-Sahara * Kapitlet om ungdomsarbeid er ungdommens arbeidsplan vedtatt av forbundets årlige ungdomskonferanse og forplikter ikke forbundet for øvrig. Følgende handlingsplan ble vedtatt på ungdomskonferansen i oktober Gjennomføre en 1. mai-konferanse med fokus på forbundets politiske utfordringer og arbeiderbevegelsens historie og ideologi. Gjennomføre en ungdomskonferanse. Støtte opp om, og være med på, å lage bransjemessige/ avdelingsvise ungdomskurs. 10

11 Medlemsfordeler Arbeidet med utvikling av nye medlemsfordeler skal fortsette, men i 2014 vil det først og fremst bli prioritert å markedsføre og øke bruken av eksisterende medlemsfordeler. Medlemsservice som administrerer de fleste medlemsfordelene, skal bidra aktivt i markedsføringen. 11

12 Samfunnspolitikk Etter stortingsvalget høsten 2013 vil mye av forbundets arbeid gå ut på å formidle vår politikk til aktuelle beslutningstakere. Vi skal arbeide bredt politisk opp mot Stortingets komiteer, særlig energi- og miljøkomiteen, næringskomiteen, finanskomiteen og arbeids- og sosialkomiteen. Relasjonsbygging og kunnskapsutveksling med ny regjering og aktuelle departementer vil også være et prioritert satsningsområde. Videre skal vi følge opp arbeidet inn mot embetsverket i de relevante departementene. Like viktig vil det være å svare på høringer og utrede samfunnspolitiske saker som grunnlag for at forbundet blir synliggjort i den offentlige debatten. Industri Energi vil følge opp de initiativ som ble tatt etter terroraksjonen i In Amenas og videreføre kravet om at det settes i gang et arbeid for å etablere et regelverk som sikrer de som sendes på oppdrag i utlandet trygdedekning og en helse-, miljø- og sikkerhetsstandard på linje med det som gjelder for ansatte i Norge. Tilgang på kompetent arbeidskraft er en utfordring for utviklingen av norsk industri. Forbundet vil alene og i samarbeid med andre organisasjoner og myndigheter, arbeide for å styrke rekruttering til fagopplæring og høyere utdanning. Forbundet vil ha jevnlig og god kontakt med bedrifter, bransjeorganisasjoner, sivilsamfunnsorganisasjoner og myndigheter. Vi skal bidra aktivt og konstruktivt i trepartssamarbeidet, eksempelvis gjennom Konkraft. Olje og gass Fokusområder innenfor petroleumsnæringen: Arbeidsplasser og ringvirkninger Aktivitetsnivået på sokkelen Kostnadsbildet på sokkelen Aktørbildet Statlig eierskap og interesser (Statoil og Petoro) Gassmarkedet nasjonalt, regionalt og globalt HMS offshore Utdanning, rekruttering og kompetanse Nordområdene og delelinjen Landbasert industri Fokusområder innenfor landbasert industri: Kraftregime som gjør bedriftene mer robuste for globale svingninger Nett og utlandskabler CO2- og klimaregime for industrien Rammevilkår for utvikling av mineralnæring Statlige støtteordninger (ENOVA, Klimateknologifondet, SIVA o.l.) Fiskale rammevilkår Ferdigvareindustrien opplever utfordringer knyttet til nedbemanning og utflagging, noe som igjen truer den grunnleggende kompetansen og kunnskapen disse industriene har. Arbeidet med ferdigvareindustrien vil i stor grad være prosjektbasert. Pågående prosjekter som følges opp, er: Arena møbel, Omstilling og arbeidsgruppe Takeda Nycomed (Elverum), Nasjonalt glassmuseum (Hadeland) og Samarbeid med legemiddelindustriens bransjeorganisasjon LMI. Helse, miljø og sikkerhet Industri Energi skal delta og ha stor innsats i arbeidet som foregår i følgende samarbeidsorgan: Sikkerhetsforum, Regelverksforum, Samarbeid for sikkerhet, Samarbeidsforum i Luftfartstilsynet, Referansegruppe for bedre kunnskap om kjemisk eksponering i arbeidslivet, HMS i smelteverksindustrien, Aluminiumsindustriens Miljøsekretariat og LO sitt regelverksforum. Vi skal også delta aktivt i andre HMS-relaterte utvalg hvor vi får innpass. Vi skal holde høy aktivitet i HMS-utvalget, videreutvikle 12

13 forbundets HVO-nettverk, fortsette med en aktiv Kran og løft -gruppe og revitalisere Helikopterutvalget. Vi vil ha møter med verneombud bransjevis for å få en bedre innsikt i, og debatt rundt, de spesifikke arbeidsproblemer som bransjene sliter med. Vi skal fortsette arbeidet for å få arbeidspåvirket KOLS ned på et minimum gjennom å delta i bransjens arbeid for et bedre arbeidsmiljø. Vi vil også delta i Arbeidstilsynets yrkes-kols-prosjekt Vi skal arbeide for at arbeidstakermedvirkning blir en naturlig del av HMS-arbeidet. Inkluderende arbeidsliv Forbundet skal arbeide for et bedre psykososialt arbeidsmiljø. Deltakelse i arbeidet med Inkluderende arbeidsliv (IA) skal gjøres i et samarbeid mellom HMS- og Forhandlingsavdelingen. Vi skal fortsette samarbeidet med Fellesforbundet og Norsk Industri i. Vi vil delta i IA Petroleum, IA kontaktmøte LO og IA kontaktmøte Norsk Industri for å fremme vår politikk og få et så godt IA-arbeid som mulig. Overvåking av våre medlemmer øker i omfang. Vi skal delta aktivt i LOs Personvernprosjekt og arbeide for å hindre unødvendig overvåking og rustesting av våre medlemmer. IA-arbeidet må satse spesielt på seniortiltak og tilrettelegging for å hindre økt utstøting fra arbeidslivet. Vi vil arbeide for strengere regler for tilrettelegging av arbeidstakere med funksjonshemming. Vi kan ikke akseptere at beredskapsoppgaver og helsekrav til slike oppgaver blir standard for å bli i jobb, da dette vil medføre styrket utstøting. Sikkerhet I et samarbeid mellom HMS- og Tariffavdelingen skal forbundet arbeide for bedre og sikrere organisering av dykkeraktivitetene på sokkelen og arbeide for en helhetlig oppfølging av dykkerne. Vi vil legge stor vekt på å arbeide mot eksplosjonsfare. i smelteverksindustrien gjennom vårt arbeid i HMS i smelteindustrien. Forbundet skal arbeide for at helikoptertransporten skal være sikrest mulig. Vi skal arbeide for å få best mulig redningsdrakter, at vi får gjennomført forbedringer for livbåtene og at sikkerhetsopplæringa blir best mulig. Vi vil delta i de arbeidsgrupper som er nedsatt og nye grupper som nedsettes for utvikling av nytt regelverk for livbåter. Industri Energi vil arbeide for at oppdragsgiver ikke kan stille krav i entreprisekontrakter til bemanning, arbeidstidsordninger o.l. som bryter med Arbeidsmiljøloven og inngåtte avtaler. Vi krever at utviklinga av integrerte operasjoner offshore ikke går utover helse, miljø og sikkerhet. Vi krever at det ikke under noen omstendighet blir tillatt at installasjoner som er bemannet, blir styrt av andre enn dem som er ombord på installasjonen. Storulykker Vi vil støtte arbeidet for at potensialet for storulykker og barrierer mot dette igjen får større oppmerksomhet. Vi vil kreve at Ptil må kunne gi bindende forhåndsuttalelser om regelverket og at Ptil og Atil får den nødvendige autoriteten og sanksjonsmyndighet som skal til for å ha respekt overfor arbeidsgiverne. Regelverksutvikling Vi skal arbeide for at det blir én tilsynsmyndighet for all virksomhet offshore. Vi vil arbeide med å gjøre petroleumsloven gjeldende på den delen av kontinentalsokkelen der den i dag ikke gjelder. Vi vil vedlikeholde og øke egen kompetanse på regelverkforståelse. Deler av veiledninger må flyttes opp i Ptils forskrifter. Vi vil delta i EUs regelverksarbeid for petroleumsvirksomheten. Vi vil arbeide for at arbeidstakermedvirkning og partssamarbeid blir reelt, blant annet gjennom fortsatt arbeid for å få til arbeidstakermedvirkning i lisensene. 13

14 Industri Energi krever at offshorearbeidere skal ha egen lugar under hele oppholdet offshore. Vi krever videre at det blir slutt på dispensasjoner fra forbudet mot samsoving. Vi vil arbeide for en klarere beskrivelse av ulike tillitsverv i lovverket og forskriftene. Vi vil arbeide for at norsk blir hovedspråk i norske bedrifter, og at dette blir innarbeidet i arbeidsmiljøloven. HMS-opplæring må gis på morsmålet til den enkelte. Vi vil arbeide for en klar standard på HMS-kurs. Vi vil delta i NSOB for at sikkerhetskursene blir forbedret. Vi vil arbeide for at sikkerhetskursene får en nøytral instans til å kontrollere og godkjenne opplæringen. Kjemisk arbeidsmiljø Vi vil samarbeide nært med LO for å hindre kjemikalieskader. Industri Energi skal delta med egen representant i arbeidet med å kartlegge kjemisk helsefare for de offshoreansatte. Vi vil utvikle kunnskapen om eksponeringsvurdering. Vi vil følge opp kjemiske helsefarer i fabrikker på land og få til en kartlegging av problemene gjennom flere bedriftsbesøk. Vi vil sette fokus på farene ved dieseleksos. Vil spesielt arbeide for å forbedre kunnskapen om stekeos, melstøv og sprayfett, og forebyggende tiltak blant arbeidsgivere, tillitsvalgte og verneombud for å hindre at dette fører til helseskader. Vi vil delta i arbeider som behandler HMS-spørsmål i nordområdene, inkludert NOGs programkomite for HMS-utfordringer i nordområdene. Vi skal arbeide for å få innpass i Arktisk råd og Den norsk-russiske miljøkommisjonen. Vi vil ha et helhetlig levende dokument som beskriver de utfordringer og løsninger vi mener gir riktig retning når det gjelder arbeid i nord. Europakontoret Europakontorets oppgaver vil være å: holde kontakt med EU-systemet for å følge med i saker som er viktig for oss innen arbeids- og næringslivsområdet holde kontakt med andre fagforbund og norske bedrifter/ miljøer som har etablert seg med kontor i Brussel møte ulike arbeidsgrupper og utvalg i de faglige europeiske organisasjoner hvor vi er representert i tillegg til eller i stedet for, vår faste representant søke å påvirke i saker som er viktig for oss ha en aktiv dialog med IndustriAll Europe i saker som er viktig for oss legge til rette for Europaskolen i 2015 i samarbeid med Industri Energi Kompetanse som står ansvarlig for tiltaket være et knutepunkt for ansatte i forbundet som har oppdrag i Brussel delta på møter i forbundets styrende organer for å sikre god kommunikasjon mellom vår mann i Brussel og forbundet for øvrig. Arbeidstidsspørsmål Forbundet skal i tett samarbeid mellom HMS- og Tariffavdelingen arbeide med arbeidstidsspørsmål. Vi vil arbeide for å unngå innføring av skiftplaner som har negative følger for helse, miljø og sikkerhet, og opprette en database som beskriver de problemer og løsninger som vi har i forbindelse med arbeidstid. HMS i nordområdene Vi vil styrke arbeidet med særskilte arbeidsmiljø- og sikkerhetsutfordringer i nordområdene. 14

15 Eiendommer Forbundet vil følge opp ombyggingen av Youngskvartalet i Oslo slik at økonomiske planer overholdes. Det vil bli tatt beslutning om nybygg og/eller renovering av kontorbygningene i Stavanger. 15

16 Medlemsservice Forbundet skal sørge for at kvaliteten og profesjonaliteten ved førstelinjekontakten med medlemmene og de tillitsvalgte styrkes ved at vi gjennomgår og utvikler arbeidsrutiner, lager flytdiagrammer for spørsmål og svar og bedrer samarbeidet med klubber/lokalavdelinger. Organisasjonsavdelingen og Medlemsservice skal i tett dialog følge opp utmeldte medlemmer, spesielt der utmeldingsårsaken er ukjent. Det skal holdes god dialog med lokalavdelinger som vil gjøre dette selv. Forbundets prøveordning med ringetjeneste skal gjøres permanent og videreutvikles. Forbundet skal følge opp, videreutvikle og forenkle våre systemer kontinuerlig. Vi skal forenkle ajourføring av kontingenttrekk og personalia til medlemmene. Forbundet skal ha en gjennomgang av klubbkontoret.no slik at klubbweb og Min side bedre møter medlemmene, avdelingene og klubbenes behov. I samarbeid mellom Kommunikasjonsavdelingen og Medlemsservice skal forbundet intensivere å samle inn oppdatert digital kontaktinformasjon til tillitsvalgte og medlemmer, slik at vi i større grad effektivt kan benytte digital kommunikasjon med disse. 16

17 Juridisk Forbundet skal opparbeide og videreutvikle kompetanse innen stillingsvern, kollektivarbeidsrett, arbeidsrelatert EU-rett, pensjon og yrkesskade. Kommunikasjonsavdelingen og Juridisk avdeling skal samarbeide om informasjon eksternt og internt om viktige juridiske saker. Forbundet skal drive nettstedet arbeidslivadvokatene.no. Forbundet skal bistå medlemmene i stillingsvernsaker i samarbeid mellom Juridisk avdeling og Tariffavdelingen. Forbundet kan også prosedere saker for Arbeidsretten. Saker innenfor OSA-området skal prosederes av oss i samarbeid med LOs juridiske kontor. Vi skal bistå forsikringstakere i Help i stillingsvernsaker. En av advokatene vil i det vesentlige være dedikert oppgaver i tilknytning til Inspektoratene. Her vil avtaledekning og regelverksetablering for den delen av kontinentalsokkelen som i dag ikke er omfattet av petroleumsloven, være viktig. Forbundet bistår i yrkesskade- / sykdomsaker overfor forsikringsselskap og NAV. Forbundet viderefører saksbehandlingen i erstatningsordningene for tap av helsesertifikat innen OSA- og OBF-området og Retrettfondet for dykkere. Forbundet skal bistå ALT-forbundet i tarifftvister og drive saksbehandling/vedtak i forbindelse med grunnerstatning og fritidsulykke. 17

18 Kommunikasjon Dagens utgivelser vil omorganiseres i retning av mer digital kommunikasjon gjennom nettstedet, via mobilflater, sms og ekstern medieomtale. Den viktigste kommunikasjonsjobben er å få synliggjort forbundet i media. Medlemsbladet Industri Energi Forbundet vil rendyrke medlemsbladet Industri Energi med fokus på medlemsnære problemstillinger og de mest aktuelle saker forbundet arbeider med. Dette innebærer å prioritere intervjuer med tillitsvalgte, medlemmer, egne saksbehandlere og forbundsledelse. Bladet vil ha utfyllende dekning av tariffinformasjon, verveaktiviteter og medlemsfordeler og benytte temasider for å belyse aktuelle faglige og politiske saker i våre ulike bransjer. Bladet Replikk integreres med fagbladet Industri Energi. Industri Energi skal ha egen juridisk spalte. Det skal informeres om viktige lovendringer og rettspraksis. Bladet skal også informere om forbundets internasjonale arbeid. Det skal gjennomføres egne leserundersøkelser jevnlig, helst etter hver utgivelse, for å kartlegge medlemmenes oppfatning av bladets innhold. For å sikre økt aktualitet og hyppigere kontakt med medlemmene, vil det utgis 6 utgaver med færre sideantall enn tidligere. Nettstedet industrienergi.no Det skal utvikles ny løsning for industrienergi.no, kombinert med nyutviklet app. Nettstedet skal videreutvikles i en ny løsning for å bli mer brukervennlig, mer intuitivt og pedagogisk, mer ryddig, oversiktlig og tiltalende. Det skal i større grad prioritere innmelding, kontaktinfo, nytte, markedsføring og administrasjon av medlemsfordeler. Min side og klubbkontoret skal bli lettere tilgjengelig og gi økt total brukernytte med hensyn på administrering av forsikringer og andre medlemsfordeler, samt markedsføring av disse. Facebook For å lykkes med å utnytte potensialet i de sosiale mediene, skal alle forbundskontorets avdelinger bidra innenfor sine fagfelt. Forbundet vil utforme en strategi for mer egnet bruk av sosiale medier, herunder en plan for å rekruttere flere brukere til vår Facebook-side. Twitter og andre sosiale medier vil ikke bli prioritert. Andre publikasjoner Oljearbeideren skal utgis månedlig med vekt på offshorestoff. Publikasjonen skal i større grad ha egne nyheter som publiseres her først. Denne trykkes i et opplag som distribueres via heliporter, ellers digital publisering og distribusjon. Industri Energi Ukeslutt omgjøres til et digitalt ukentlig nyhetsbrev til våre tillitsvalgte og medlemmer. Nyhetsbrevet oppsummerer ukas viktigste saker i forbundet eller når vi har behov for å gå ut med utspill/kommentarer etc. Media Vi skal mer systematisk ta i bruk verktøy for å kartlegge aktuelle problemstillinger hos tillitsvalgte og medlemsgrupper, og som kan gi medieoppmerksomhet, eksempelvis i samarbeid med samarbeidskomiteene. Vi skal identifisere og prioritere noen klare saker der vi skal være foretrukket og troverdig aktør i media, eksempelvis kabler til utlandet, investeringer i landbasert industri, HMS og sikkerhet offshore. Et handlingsrom på grunn av endret politikk etter regjeringsskiftet skal utnyttes til å kommunisere fordelene ved å være organisert. Materiell, markedsføring, annonsering og profilering Forbundet vil videreføre disiplin på enhetlig profil (ref designmanual) og bruk av korrekt logo i all vår kommunikasjon og alt vårt materiell. Det skal utvikles en sentral presentasjon/katalog til bruk i agitasjonsarbeidet som markedsfører forbundet, de faglige og økonomiske fordelene ved å være medlem og våre øvrige medlemsfordeler. Vi vil være særs kritisk til produksjon av nytt materiell for å unngå materielloverflod. Isteden skal det åpnes opp 18

19 noe mer for spesialtilpasset materiell til verving overfor konkrete målgrupper. Det skal lages en egen brosjyre rettet inn mot ingeniører. 19

20 Internasjonalt Industri Energi skal ha en aktiv internasjonal solidaritetsprofil og ha et aktivt engasjement i våre faglige internasjonale organisasjoner. Forbundet skal samarbeide med arbeidstakerorganisasjoner og andre organisasjoner som støtter fagbevegelsens verdigrunnlag. Forbundet skal satse på målrettede prosjekter som bidrar til å bygge opp faglige aktiviteter. Internasjonale faglige organisasjoner Forbundet vil prioritere arbeidet i IN, IndustriALL Europe og IndustriALL Global Union. I tillegg vektlegges arbeid i ITF-organisasjonene for transportområdet. Ut over dette videreføres aktivitet i NBTF/EBTF/BWI og EFFAT/IUF på dagens nivå. Industri Energi vil videreføre samarbeidet med søsterforbundet i Etiopia, EIFCWMCOTU, og BWI om å integrere HIV/Aids som tema på arbeidsplassene og i tariffavtalene. Faglig utviklings- og skoleringsarbeid Forbundet vil videreføre støtte til faglig utviklings- og skoleringsarbeid i samarbeid med søsterforbundene NFT i Bulgaria, LMPF i Litauen, ECHOZ i Slovakia og VDSZ i Ungarn. Forbundet vil videreføre det treårige prosjektet i Serbia i samarbeid med GS IER. Likeledes videreføres fellesprosjektet med NNN, GS PUT og GS IER. Samarbeid med søsterforbund Forbundet skal følge opp samarbeidsavtalene med ROGWU i Russland, Unifor i Canada og RMT i UK. Forbundet avventer utviklingen av det politiske klimaet mellom Norge og Kina for å kunne videreføre samarbeidet med Zheijang-provinsen i Kina. Forbundet viderefører samarbeidet med SSSPDPBiH i Bosnia-Hercegovina. Anstendig arbeid i petroleumssektoren Forbundet vil legge til rette for at kunnskap om de norske erfaringene innen petroleumsindustrien blir gjort tilgjengelige for fagbevegelsen og andre interessegrupper i petroleumsrike utviklingsland. rammen av støtta LO mottar fra myndighetenes Olje for Utvikling- program, med særlig vekt på SNTEM på Cuba, FSTPB i Bolivia og GTPCWU i Ghana. I tillegg viderefører forbundet samarbeidet med LO og USO i Colombia. Samarbeid med sivilsamfunnsorganisasjoner Forbundet viderefører støtten til Norsk Folkehjelps program i Sør Sudan. Denne skal hovedsakelig gå til deres sivilsamfunnsprogrammer med særlig fokus på petroleumsindustrien og bygging av en fagbevegelse. For 2014 videreføres støtten til organisasjonene vi har avtaler med i inneværende landsmøteperiode: Fellesrådet for Afrika, Fellesutvalget for Palestina (FuP), PWYP-Norge, Støttekomiteen for Vest-Sahara og Latin-Amerikagruppene (LAG) Forbundet vil videreføre sin støtte til medlemmer som ønsker å delta i LAGs solidaritetsbrigader. Avdelingenes prosjekt Forbundet skal støtte, tilrettelegge og synliggjøre avdelingenes internasjonale engasjement. Forbundet skal arbeide for at flere avdelinger engasjerer seg i internasjonalt arbeid og konsernnettverk. Annet Forbundet vil være en pådriver for at flere norske selskap inngår globale rammeavtaler med internasjonale arbeidstakerorganisasjoner. Forbundet skal følge opp arbeidet med Extractive Industries Transparency Initiative (EITI)-rapportering i Norge. Forbundet vil følge opp kampanjer og protestbrev. Forbundet vil videreføre samarbeidet med LO innenfor 20

INDUSTRI ENERGI. arbeidsplan for 2013

INDUSTRI ENERGI. arbeidsplan for 2013 INDUSTRI ENERGI arbeidsplan for 2013 2 Forbundets arbeidsplan er en handlingsplan for aktiviteten i 2013. Samtidig blir forbundets standpunkter i viktige saker bestemt i arbeidsplanen. Den er ikke uttømmende,

Detaljer

Arbeidsplan 2015. Administrative saker og daglige gjøremål avspeiles ikke i arbeidsplanen.

Arbeidsplan 2015. Administrative saker og daglige gjøremål avspeiles ikke i arbeidsplanen. Arbeidsplan 2015 Forbundets arbeidsplan er en politisk handlingsplan for aktiviteten i 2015. Samtidig blir forbundets standpunkter i viktige saker bestemt av arbeidsplanen. Planen er ikke uttømmende. Den

Detaljer

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON Forslag nr. 55: Administrasjonen foreslår: I kommende Landsmøteperiode skal det velges 9 politisk valgte i forbundet. Begrunnelse: Etter forrige Landsmøte var det 11 politisk valgte i NNN. Dette var en

Detaljer

INDUSTRI ENERGI ARBEIDSPLAN FOR 2012

INDUSTRI ENERGI ARBEIDSPLAN FOR 2012 INDUSTRI ENERGI ARBEIDSPLAN FOR 2012 2 Forbundets arbeidsplan er dels ein handlingsplan for aktiviteten i 2012. Samstundes vert forbundet sine standpunkt i viktige saker bestemt i arbeidsplanen. Den er

Detaljer

Hovedsatsningsområder

Hovedsatsningsområder Hovedsatsningsområder 2013-2015 1 Målstruktur Tannhelsesekretærenes Forbund ThsF 2 Hovedmål 1. Evne til påvirkning/premissleverandør 1.1. Politisk arbeid ThsF skal etablere og opprettholde samarbeid med

Detaljer

HANDLINGSPLAN. FOR UNGDOMSARBEIDET I EL & IT Forbundet

HANDLINGSPLAN. FOR UNGDOMSARBEIDET I EL & IT Forbundet HANDLINGSPLAN FOR UNGDOMSARBEIDET I EL & IT Forbundet INNHOLD Innledning... 3 Hovedmålsetning... 4 Satsingsområder... 4 Organisatorisk... 4 Politisk... 4 Faglig... 4 Målsetning for den organisatoriske

Detaljer

Hovedsatsningsområder

Hovedsatsningsområder Hovedsatsningsområder 2016-2018 1 Målstruktur Tannhelsesekretærenes Forbund ThsF 2 Hovedmål - Evne til påvirkning-premissleverandør Politisk arbeid Etablere og opprettholde samarbeid med Utdanningsinstitusjoner

Detaljer

INNHOLD. Arbeidsplan for 2011

INNHOLD. Arbeidsplan for 2011 ARBEIDSPLAN 2011 INNHOLD Arbeidsplan for 2011 Innledning.......................................................... 3 Forhandlinger....................................................... 4 Fagligpolitisk.......................................................

Detaljer

Ungdommens dokument

Ungdommens dokument Ungdommens dokument 2017-2018 Dokumentet består av: handlingsplan for 2017 2018 retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen retningslinjer for det sentrale ungdomsutvalget retningslinjer for utvalgets

Detaljer

Ungdommens dokument 2014-2015

Ungdommens dokument 2014-2015 2014-2015 Dokumentet består av handlingsplan for 2014-2015, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder og en oversikt over utvalgets medlemmer. Ungdomskonferansen

Detaljer

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett 2013-2014 Ungdommens dokument 2013-2014 Dokumentet består av handlingsplan for 2013-2014, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, Det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder, oversikt over

Detaljer

Ungdommens dokument

Ungdommens dokument 2015-2016 Dokumentet består av: handlingsplan for 2015-2016 retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen retningslinjer for det sentrale ungdomsutvalget retningslinjer for utvalgets leder retningslinjer

Detaljer

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger Tariff2012 DEBATTHEFTE FOR ALLE MEDLEMMER I INDUSTRI ENERGI Foto: Shutterstock Tariffrevisjonen 2012 Tariffrevisjonen 2012 ligger foran oss og det er viktig at alle er godt forberedt. I dette ligger også

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Bergen avd 081 Vedtatt på årsmøtet den 26.01.2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode. Handlingsplanen

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR UNGDOMSUTVALGET FAGFORBUNDET, AKERSHUS 2017

HANDLINGSPLAN FOR UNGDOMSUTVALGET FAGFORBUNDET, AKERSHUS 2017 HANDLINGSPLAN FOR UNGDOMSUTVALGET FAGFORBUNDET, AKERSHUS 2017 Handlingsplan 2017 Erik Fjeldstad Næss 14.11.2016 FAGFORBUNDETS HOVEDPRIORITERINGER FOR 2017: ARBEIDSLIV, TARIFF OG PENSJON OFFENTLIGE TJENESTER

Detaljer

Juvente i Arbeidsplan Landsstyrets forslag

Juvente i Arbeidsplan Landsstyrets forslag Juvente i 2019 Arbeidsplan 2017 2019 Landsstyrets forslag Arbeidsplan 2017 2019 For at Juvente skal bli en stor, anerkjent og viktig organisasjon, trenger vi en plan for hvordan vi på en målretta måte

Detaljer

4.1 Forslag til handlingsplan

4.1 Forslag til handlingsplan Pkt. 4 Handlingsplan 4.1 Forslag til handlingsplan 2018 2019 LANDSKONFERANSE FOR FAGFORBUNDET UNG bli laget sentralt - Fagforbundet Ung skal være representert i LOs ungdomsutvalg i forbundsregionene og

Detaljer

Sikkerhetsforum. trepartsarenaen hvor saker luftes, løftes og følges. Angela Ebbesen, Sikkerhetsforum/Ptil

Sikkerhetsforum. trepartsarenaen hvor saker luftes, løftes og følges. Angela Ebbesen, Sikkerhetsforum/Ptil Sikkerhetsforum trepartsarenaen hvor saker luftes, løftes og følges Angela Ebbesen, Sikkerhetsforum/Ptil Tema Medvirkning - regelverksforankring Litt historikk bak opprettelsen av SF Mandat Sikkerhetsforum

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2006 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

Ungdomspolitisk Program

Ungdomspolitisk Program Norsk Jernbaneforbunds landsmøte 23. 26. oktober 2016 Sak 6.B Ungdomspolitisk Program NORSK JERNBANEFORBUND 2016-2020 FORSLAGET ER UTARBEIDET AV: Audun Sør-Reime Lars Øyvind Sannes Bente Sandaker Anita

Detaljer

Juvente i Arbeidsplan Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2017.

Juvente i Arbeidsplan Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2017. Juvente i 2017 Arbeidsplan 2015 2017 Vedtatt av landsmøtet i 2015. Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2017. For at vi skal nå disse målene er det ikke nok at bare landsstyret

Detaljer

Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 588 Veiledning om Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Utgitt februar 2007 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus,

Detaljer

Arbeidsplan for Juvente: Juvente i 2013. Arbeidsplanen ble vedtatt under Juventes landsmøte 26.-29. juli 2011.

Arbeidsplan for Juvente: Juvente i 2013. Arbeidsplanen ble vedtatt under Juventes landsmøte 26.-29. juli 2011. Arbeidsplan for Juvente: Juvente i 2013 Arbeidsplanen ble vedtatt under Juventes landsmøte 26.-29. juli 2011. Side 2 av 6 Juvente i 2013 Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2009 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

Handlingsplan 2013 Ungdomsutvalget

Handlingsplan 2013 Ungdomsutvalget Handlingsplan Ungdomsutvalget Politikk Færre på uønsket deltidskontrakter, sterkere lovtekst om retten til heltid og bedre definisjon av grunnbemanning. Gjennomføre møter/kontakt med politikere og politisk

Detaljer

på flyteriggene www.nopef.no Faktafolder fra NOPEF

på flyteriggene www.nopef.no Faktafolder fra NOPEF N O P E F på flyteriggene Faktafolder fra NOPEF NOPEF - fagforbundet for ansatte i oljeindustrien Norsk Olje- og Petrokjemisk Fagforbund er det desidert største og mest innflytelsesrike fagforbundet for

Detaljer

Fagforbundets kommunikasjonsstrategi. omtanke solidaritet samhold

Fagforbundets kommunikasjonsstrategi. omtanke solidaritet samhold Fagforbundets kommunikasjonsstrategi 2012 2013 omtanke solidaritet samhold Fagforbundet for et likestilt samfunn og arbeidsliv Kommunikasjon er spennende. Kommunikasjon er nødvendig. Kommunikasjon gir

Detaljer

Opplæring og skolering

Opplæring og skolering Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte NJF skal motarbeide all diskriminering 18. 21. november 2012 NJF skal sikre sine medlemmer faglige og sosiale rettigheter NJF tar politisk ansvar Tett på i

Detaljer

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater Fellesnytt Hei unge fagforeningskamerater Grunnet hendelsen i sommer kom det ikke noe nyhetsbrev i august. I forbindelse med 22.juli mistet vi en kjær kamerat i det sentrale ungdomsutvalget. Snorre Haller

Detaljer

HØRING OM ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN OG FOLKETRYGDLOVEN

HØRING OM ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN OG FOLKETRYGDLOVEN Arbeidsdepartementet Einar Gerhardsens plass 3 Postboks 8019 Dep 0030 Oslo postmottak@ad.dep.no Stavanger torsdag, 30. september 2010 HØRING OM ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN OG FOLKETRYGDLOVEN Viser til

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM 2013/2014

ARBEIDSPROGRAM 2013/2014 Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane ARBEIDSPROGRAM 2013/2014 Arbeidsprogrammet er et av tre grunndokumenter for Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane, som blir vedtatt av årsmøtet. Endringer i arbeidsprogrammet

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen

Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen Bakgrunn FO og Fagforbundet har som mål at alle arbeidstakere innenfor våre organisasjonsområder skal være organisert i et LO-forbund. Nedslagsfeltet

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet

Hovedmål for arbeidsprogrammet Arbeidsprogram 2014/2015 Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211

Handlingsplan Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211 Vedtatt på årsmøtet den 25. januar 2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode.

Detaljer

Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015

Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015 1 2 Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2015. For at vi skal nå disse målene

Detaljer

Handlingsplan. for Arbeidsgruppe Brann og Norsk Brannmannsforum

Handlingsplan. for Arbeidsgruppe Brann og Norsk Brannmannsforum Handlingsplan for Arbeidsgruppe Brann og Norsk Brannmannsforum Handlingsplan Norsk Brannmannsforum/Arbeidsgruppe Brann Arbeidsgruppe Brann og Norsk Brannmannsforum ble opprettet i 1993 med tanke på å

Detaljer

STILLASDAGENE 2012 Tre/partssamarbeid utfordringer for utenlandsk arbeidskraft

STILLASDAGENE 2012 Tre/partssamarbeid utfordringer for utenlandsk arbeidskraft STILLASDAGENE 2012 Tre/partssamarbeid utfordringer for utenlandsk arbeidskraft Tone Guldbrandsen Petroleumstilsynet 18.9 2012 Mål: Petroleumstilsynet skal legge premisser for og følge opp at aktørene i

Detaljer

Forslag til Arbeidsprogram. for. Unge funksjonshemmede

Forslag til Arbeidsprogram. for. Unge funksjonshemmede Forslag til Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2012-2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Målsetning Unge funksjonshemmedes overordnede mål er samfunnsmessig likestilling

Detaljer

Velkommen til Industri Energi Statoil

Velkommen til Industri Energi Statoil 2015 Velkommen til Industri Energi Statoil INDUSTRI ENERGI STATOIL Til deg som er ansatt i Statoil Bli medlem i Industri Energi, den største og mest betydningsfulle fagforeningen i Statoil, på Norsk Sokkel

Detaljer

Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen.

Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen. Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen. Solidaritet er ikke en utgift. Det er en lønnsom investering i egen framtid. Medlemskap i Industri Energi lønner seg. Industri Energi er det største

Detaljer

Velkommen som tillitsvalgt i NNN

Velkommen som tillitsvalgt i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Velkommen som tillitsvalgt i NNN Veiledning for nye tillitsvalgte Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund NNN er et forbund i LO med 28 500 medlemmer

Detaljer

Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Lundin

Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Lundin 2015 Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Lundin INDUSTRI ENERGI LUNDIN Bransjeavtale i Lundin Industri Energi inngikk i mars 2014 avtale med Lundin som gjelder de landansatte. Det er bransjeavtalen

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FAGFOBUNDET AKERSHUS side 1

HANDLINGSPLAN FOR FAGFOBUNDET AKERSHUS side 1 HANDLINGSPLAN FOR FAGFOBUNDET AKERSHUS 2017 side 1 FAGFORBUNDETS HOVEDPRIORITERINGER: Strategiske valg og prioriteringer for 2017 Arbeidsliv, tariff og pensjon Offentlige tjenester i egenregi Verve, aktivisere

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2008 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2008 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2008 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2008 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

HANDLINGSPLAN

HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN 1.8.2013-31.7.2015 1. Lønns- og arbeidsvilkår Bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, sikre framtidig lønnsutvikling Sikre reell medbestemmelse og et godt arbeidsmiljø Følge opp sentrale

Detaljer

Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014

Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014 Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014 Teknas interesseforening ved skoleverket har som formål å ivareta medlemmenes interesser i saker som angår lønns- og arbeidsvilkår

Detaljer

Farmasiforbundet Strategiplan

Farmasiforbundet Strategiplan Farmasiforbundet Strategiplan 2016 2018 1 Innhold: Innhold:...2 DEL I...3 Visjon, faglig- og politisk profil og strategiske mål...3 1. Rekruttering og kompetanseutvikling...3 2. Evne til påvirkning/premissleverandør...4

Detaljer

Handlingsplan 2017 for Fagforbundet Fagforeningen for ledelse og administrasjon avd 325

Handlingsplan 2017 for Fagforbundet Fagforeningen for ledelse og administrasjon avd 325 Handlingsplan 2017 for Fagforbundet Fagforeningen for ledelse og administrasjon avd 325 Handlingsplanen ble vedtatt på fagforeningens årsmøte den 18.1.2017 1. Innledning Fagforeningens handlingsplan er

Detaljer

Gratulerer med ditt verv som tillitsvalgt i Parat! I denne brosjyren vil du finne viktig informasjon om det å være tillitsvalgt.

Gratulerer med ditt verv som tillitsvalgt i Parat! I denne brosjyren vil du finne viktig informasjon om det å være tillitsvalgt. NY SOM TILLITSVALGT Gratulerer med ditt verv som tillitsvalgt i Parat! I denne brosjyren vil du finne viktig informasjon om det å være tillitsvalgt. Som tillitsvalgt i Parat har du gjennom vårt opplæringsprogram

Detaljer

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 1. Innledning Utviklingen de senere årene med stadig flere som går ut av arbeidslivet på langvarige trygdeordninger er problematisk både for

Detaljer

Industri Energi har vært drivkraften til forbedringene i oljeindustrien i over 40 år

Industri Energi har vært drivkraften til forbedringene i oljeindustrien i over 40 år ? VISSTE DU AT Industri Energi har vært drivkraften til forbedringene i oljeindustrien i over 40 år Siden 1977 har vi stått fremst i kampen for lønn, rettigheter og velferd for oljearbeiderne. Vi har

Detaljer

HÅNDBOK FOR studentforum

HÅNDBOK FOR studentforum HÅNDBOK FOR studentforum Innholdsfortegnelse: 1. Fagforbundet for deg... 5 2. Hva er et studentforum?.... 6 3. Aktiviteter... 6 4. Eksempel på handlingsplan... 7 5. Økonomi... 7 6. Hvem kan jeg få hjelp

Detaljer

Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen.

Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen. Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen. Solidaritet er ikke en utgift. Det er en lønnsom investering i egen framtid. Medlemskap i Industri Energi lønner seg. Industri Energi er det største

Detaljer

Dagsordens pkt. 6 Innkomne forslag, ikke vedtektsforslag

Dagsordens pkt. 6 Innkomne forslag, ikke vedtektsforslag Dagsordens pkt. 6 Innkomne forslag, ikke vedtektsforslag Forslag nr. 6.1 Forslagstiller: Avdeling 14 Bergen Viser til forslag til dagsorden punkt 9, prinsipprogrammet, linje 134. FLT ser viktigheten av

Detaljer

Entreprenørsamling 31. oktober 2006

Entreprenørsamling 31. oktober 2006 Entreprenørsamling 31. oktober 2006 Trepartssamarbeidet Samarbeid for sikkerhet (SfS) Svein Anders Eriksson Fagleder F-logistikk og beredskap Myndighetenes utgangspunkt ved oppretting av SfS St.meld.7

Detaljer

Parats handlingsplan 2007

Parats handlingsplan 2007 Parats handlingsplan 2007 Parats handlingsplan bygger på Parats politiske plattform og skal synliggjøre Parats satsningsområder i 2007. Denne politiske plattformen beskriver hva Parat står for, hva slags

Detaljer

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM AVDELING 108 LEVANGER FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM KAP. 1 EGEN ORGANISASJON. 1.2.1. Avdelingen. Avdelingen har i 2005 til 2009 drevet aktivt for å øke antallet

Detaljer

HANDLINGSPLAN

HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN 01.08.2011-31.07.2013 1. Lønns- og arbeidsvilkår Hovedmål: Bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, sikre framtidig lønnsutvikling Sikre reell medbestemmelse og et godt arbeidsmiljø Arbeidsmål

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Grim Syverud, SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Grim Syverud, SAKLISTE Lillehammer kommune Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Møterom Sandvig Møtedato: 28.08.2017 Tid: 12.00-15:00 Eventuelt forfall meldes til Grim Syverud, grim.syverud@lillehammer.kommune.nno

Detaljer

Handlingsplan Arbeidsgruppe Brann og Norsk Brannmannsforum

Handlingsplan Arbeidsgruppe Brann og Norsk Brannmannsforum Handlingsplan Arbeidsgruppe Brann og Norsk Brannmannsforum omtanke solidaritet samhold 2 Pensjon Styret skal jobbe for å opprettholde dagens særaldersgrense og pensjonsrettigheter. Yrkesskadefondet Fondet

Detaljer

Sikkerhetsforum som trepartsarena for HMS i petroleumsvirksomheten

Sikkerhetsforum som trepartsarena for HMS i petroleumsvirksomheten Sikkerhetsforum som trepartsarena for HMS i petroleumsvirksomheten Angela Ebbesen Sekretær Sikkerhetsforum Entreprenørseminaret 31.10.06 1 Om Sikkerhetsforum Bakgrunn: Ved århundreskiftet så en at det

Detaljer

Norsk Jernbaneforbunds informasjonsstrategi

Norsk Jernbaneforbunds informasjonsstrategi Norsk Jernbaneforbunds landsmøte 23. 26. oktober 2016 Sak 10.A Norsk Jernbaneforbunds informasjonsstrategi FORSLAG FRA FORBUNDETS ADMINISTRASJON 1 Innhold Overordnet målsetting... 3 Forholdet til egne

Detaljer

Arbeidsprogram. Unge funksjonshemmede 2012-2013

Arbeidsprogram. Unge funksjonshemmede 2012-2013 Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2012-2013 Vedtatt på generalforsamlingen 2.-4. november 2012 Målsetning Unge funksjonshemmedes overordnede mål er samfunnsmessig likestilling og deltakelse for

Detaljer

Din trygghet. Vårt ansvar. Foto: Anne Lise Norheim

Din trygghet. Vårt ansvar. Foto: Anne Lise Norheim Din trygghet. Vårt ansvar. Foto: Anne Lise Norheim 2017 Solidaritet er ikke en utgift. Det er en lønnsom investering i egen framtid. Solidaritet lønner seg Siden Industri Energi er størst kan vi sammen

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV. Valgprogram Stavanger SV

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV. Valgprogram Stavanger SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN Velkommen til Sosialistisk Venstreparti Som medlem i SV

Detaljer

Juvente i 2019 Arbeidsplan Vedtatt på Juventes 16. ordinære landsmøte

Juvente i 2019 Arbeidsplan Vedtatt på Juventes 16. ordinære landsmøte Juvente i 2019 Arbeidsplan 2017 2019 Vedtatt på Juventes 16. ordinære landsmøte Rødde folkehøgskole 26.07.2017 Arbeidsplan 2017 2019 For at Juvente skal bli en stor, anerkjent og viktig organisasjon, trenger

Detaljer

HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT FOR NFF REGION SØR-ØST 2017

HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT FOR NFF REGION SØR-ØST 2017 HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT FOR NFF REGION SØR-ØST 2017 Innhold Forord 1 Beskrivelse av regionen 2 Prioritering av aktiviteter 2017 3 Forord NFF Region Sør-Østs handlingsplan 2017 med økonomiske rammer for

Detaljer

KONGRE SS DINÆRE R.O 9 1 S O F E P INNKOMNE SAKER

KONGRE SS DINÆRE R.O 9 1 S O F E P INNKOMNE SAKER PEFOS 19. ORDINÆRE KONGRESS INNKOMNE SAKER PRINSIPPROGRAM 2015-2019 Personellforbundets overordnede visjon er: ALLTID TILFREDSE MEDLEMMER 1.INNLEDNING Personellforbundet er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon

Detaljer

HÅNBOK FOR DEG SOM ER UNGDOMS- TILLITSVALGT

HÅNBOK FOR DEG SOM ER UNGDOMS- TILLITSVALGT HÅNBOK FOR DEG SOM ER UNGDOMS- TILLITSVALGT INDUSTRI ENERGI ungdom JEG HAR BLITT UNGDOMSTILLITSVALGT HVA NÅ? Du er kanskje nettopp blitt valgt som ungdomstillitsvalgt eller vurderer å stille til vervet

Detaljer

Strategisk plan

Strategisk plan Strategisk plan 2016-2018 1 Målstruktur for Tannhelsesekretærenes Forbund ThsF 2 Aktørkart for Tannhelsesekretærenes Forbund - ThsF Innledning 3 ThsF sin visjon Synlige og likeverdige aktører i nasjonal

Detaljer

Innkomne forslag organisatoriske saker Organisatorisk handlingsplan

Innkomne forslag organisatoriske saker Organisatorisk handlingsplan 1 2 Innkomne forslag organisatoriske saker Organisatorisk handlingsplan 3 4 5 6 7 8 Innhold 5 Asyl- og integrering, Tinn AP... 2 14 Organisasjon, Skien AP... 2 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Detaljer

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Hvordan bli IA-virksomhet? Hvis din virksomhet ikke har IA-samarbeidsavtale, bør du ta opp dette med arbeidsgiveren din. Du som tillitsvalgt kan

Detaljer

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS 1 Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Forord NNN har utarbeidet denne veiledningsbrosjyren med retningslinjer for alle klubber, avdelinger og fylker som

Detaljer

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS 1 Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Forord NNN har utarbeidet denne veiledningsbrosjyren med retningslinjer for alle klubber, avdelinger og fylker som

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør:

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør: Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte i sine egne og medelevers

Detaljer

Informasjonsstrategi

Informasjonsstrategi Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte NJF skal motarbeide all diskriminering 18. 21. november 2012 NJF skal sikre sine medlemmer faglige og sosiale rettigheter NJF tar politisk ansvar Tett på i

Detaljer

Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Wintershall

Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Wintershall 2015 Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Wintershall INDUSTRI ENERGI WINTERSHALL Bransjeavtale i Wintershall Industri Energi inngikk i oktober 2013 avtale med Wintershall som gjelder for de landansatte.

Detaljer

2.f-1 Veiledende funksjonsbeskrivelser og fullmakt

2.f-1 Veiledende funksjonsbeskrivelser og fullmakt 2.f-1 Veiledende funksjonsbeskrivelser og fullmakt Veiledende retningslinjer som danner utgangspunkt for oppgavefordeling i avdelingen behandlet og vedtatt av LS i desember 2011 (ref. LS-sak 92/11 samt

Detaljer

Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag Perioden 2013/2014

Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag Perioden 2013/2014 Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag Perioden 2013/2014 Innholdsfortegnelse Innledning 1.0 Elevråd og Medlemsskoler 2.0 Ungdomsskoler 3.0 Lærlinger 4.0 Politikk, Representasjon og Profilering

Detaljer

1.2 Utvide Forbundet med flere lokalforbund: Jobbe for at Forbundet blir større og mer synlig i studentmiljøer i hele Norge.

1.2 Utvide Forbundet med flere lokalforbund: Jobbe for at Forbundet blir større og mer synlig i studentmiljøer i hele Norge. Arbeidsprogram NKS 2017-2019 Om arbeidsprogrammet: Arbeidsprogrammet er en instruks fra Landsmøtet til Landsstyret, og gir uttrykk for hva Landsmøtet ønsker at organisasjonen som helhet skal prioritere

Detaljer

1.1.3 SR skal arbeide strategisk med å øke oppslutningen om Allmøtene. 1.2 Informasjon, kommunikasjon og synlighet

1.1.3 SR skal arbeide strategisk med å øke oppslutningen om Allmøtene. 1.2 Informasjon, kommunikasjon og synlighet Arbeidsplan 2016 1. Organisasjon 1.1 Deltakelse og engasjement 1.1.1 Studentrådet (SR) skal fortsette arbeidet med Studentrådets tildelingsmidler. SR skal kontinuerlig arbeide for å gjøre tildelingsmidlene

Detaljer

2015/2016. Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen.

2015/2016. Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen. 2015/2016 Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen. Solidaritet er ikke en utgift. Det er en lønnsom investering i egen framtid. Medlemskap i Industri Energi lønner seg. Industri Energi er

Detaljer

I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men!

I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men! Dirigenter, representanter, gjester gode kamerater! I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men! Vi har aldri

Detaljer

Handlingsplan 2015 2016

Handlingsplan 2015 2016 Handlingsplan 2015 2016 Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom går nå inn i sitt fjerde år. Vi har lagt tre stolte år bak oss, med stor medlemsvekst og et høyt aktivitetsnivå. Den første landsmøteperioden

Detaljer

DNMF DSO Ivaretar teknisk maritim kompetanse

DNMF DSO Ivaretar teknisk maritim kompetanse DNMF DSO Ivaretar teknisk maritim kompetanse 2 DNMF DSO DNMF DSO 3 Fagforeningen som utgjør en forskjell Hva er en fagforening? Et sted du får billige forsikringer og flotte vervepremier? Eller er det

Detaljer

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund VELKOMMEN som medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 1 Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren

Detaljer

Strategidokument for perioden 2014 til 2019

Strategidokument for perioden 2014 til 2019 Strategidokument for perioden 2014 til 2019 1. INNLEDNING Hvor står forbundet i dag? 1.1. Gjeldende strategidokument gjelder til 2018. Dokumentet har fra 2007 vært et godt styringsdokument for strategiske

Detaljer

Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012

Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012 Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012 PERSONALPOLITISKE FØRINGER FORMÅL Etatens oppgave er å realisere arbeids- og velferdspolitikken. Personalpolitiske føringer

Detaljer

Arbeidsplan 2014 IOGT Region Sør-Norge

Arbeidsplan 2014 IOGT Region Sør-Norge Arbeidsplan 2014 IOGT Region Sør-Norge OVERORDNEDE MÅL FOR PERIODEN 1. Øke synligheten og kjennskapen til IOGT i befolkningen i region Sør- Norge 2. Bli en viktigere regional premissleverandør i debatten

Detaljer

Arbeidsplan 2014-2015

Arbeidsplan 2014-2015 Arbeidsplan 2014-2015 OVERORDNEDE MÅL FOR PERIODEN 1. Øke synligheten og kjennskapen til IOGT i befolkningen 2. Bli en viktigere premissleverandør i debatten om ruspolitikk og ruskultur RUSMIDDELPOLITIKK

Detaljer

Myndighetstilsyn i Petroleumstilsynet v/ Bård Johnsen, sjefingeniør

Myndighetstilsyn i Petroleumstilsynet v/ Bård Johnsen, sjefingeniør DLE-konferansen 14.-15. september 2010 Hvordan utøves myndighetstilsyn i andre etater? Myndighetstilsyn i Petroleumstilsynet v/ Bård Johnsen, sjefingeniør Innhold Hvem er vi? Hvilken rolle har vi? Hva

Detaljer

Saker som angår arbeidsmiljøet hva er nå det?

Saker som angår arbeidsmiljøet hva er nå det? - ta tak i vervet! Saker som angår arbeidsmiljøet hva er nå det? Selv om setningen er kort, omfatter den mye. Vernetjenesten har tidligere hatt mest fokus på verneutstyr og lignende, men nå har en innsett

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FAGFOBUNDET AKERSHUS 2016

HANDLINGSPLAN FOR FAGFOBUNDET AKERSHUS 2016 HANDLINGSPLAN FOR FAGFOBUNDET AKERSHUS FAGFORBUNDETS HOVEDPRIORITERINGER: Strategiske valg prioriteringer for Arbeidsliv, tariff pensjon Konkurranseutsetting, privatisering sosial dumping Kommunereformen

Detaljer

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte Versjon: April 2013 Om heftet Innhold Fra 1. januar 2013 blir innleide fra vikarbyrå eller Som tillitsvalgt på arbeidsplassen

Detaljer

Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1

Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1 Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1 Målsetning Unge funksjonshemmedes overordnede mål er samfunnsmessig likestilling og deltakelse for ungdommer med funksjonshemning og kronisk sykdom.

Detaljer

ORGANISASJONSUTVIKLING

ORGANISASJONSUTVIKLING GRUPPE: DISKUSJONSSAK: ORGANISASJONSUTVIKLING Diskusjonsnotat for organisasjonsutvikling Innledning: Parat er i dag en etablert samleorganisasjon med medlemmer i alle sektorer av norsk arbeidsliv. Antall

Detaljer

i en grenseløs næring?

i en grenseløs næring? Petroleumstilsynets prosjekt Risikoutsatte grupper Mennesker som innsatsfaktor i en grenseløs næring? Elisabeth Lootz, Petroleumstilsynet 2007 Skal si noe om Bakgrunn og mål for Ptil satsning mot risikoutsatte

Detaljer

Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16

Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16 Vedtatt på Oslo SVs årsmøte 8. mars 2014: Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16 Oslo SVs hovedprioriteringer 2012-2016 Det overordnede målet for Oslo SV de neste årene er å skape et sosialistisk folkeparti.

Detaljer

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Hordaland perioden 2015-2016

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Hordaland perioden 2015-2016 Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Hordaland perioden 2015-2016 1 1.0 Elevdemokrati 1.1 jobbe for å sikre bedre vilkår for elevrådene på medlemsskolene. 1.2 ta opp viktige politiske saker på alle

Detaljer

53-17 STRATEGIPLAN. NJFFs Kvinnesatsing

53-17 STRATEGIPLAN. NJFFs Kvinnesatsing 53-17 STRATEGIPLAN NJFFs Kvinnesatsing Innhold 1. Innledning... 2 1.1. Visjon... 2 1.2. Målgruppe... 2 2. Hovedmål... 3 2.1. Delmål I.- Øke andelen kvinner som driver høstingsbasert friluftsliv... 3 2.2.

Detaljer