Kommunedelplan for Stavanger sentrum Planprogram - høringsutkast

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunedelplan for Stavanger sentrum Planprogram - høringsutkast"

Transkript

1 Kommunedelplan for Stavanger sentrum Planprogram - høringsutkast 1

2 2

3 Kommunedelplan for Stavanger sentrum Planprogram - Høringsutkast 3

4 Forord Stavanger sentrum er et viktig og verdifullt regionalt felleseie, hvor mange har interesser. Når vi nå starter arbeidet med ny Kommunedelplan for Stavanger sentrum, legger vi derfor stor vekt på at planarbeidet skal være åpent og tilgjengelig, og at ulike interesser skal komme fram. Planarbeidet skal bygge på kunnskap, kreativitet og vilje til utvikling og foredling av et unikt sted. Rådmannen har forventninger om at planarbeidet kan skape god oppmerksomhet rundt Stavanger sentrum og nye egnede rammer for en ønsket sentrumsutvikling. Arbeidet med kommunedelplanen ledes fra KBU ved Kommuneplanavdelingen. Andre virksomhetsområder er også representert i prosjektgruppen: Anne Merethe Skogland, Byantikvar Christin Berg, Transportplanavdelingen Einar Skjæveland, Kommuneplanavdelingen Elisabeth Kastellet, Transportplanavdelingen Grete Kvinnesland, Utbyggingssjef Gunn Jorunn Aasland, Kommuneplansjef Hanne Navdal Vatnaland, Oppvekst og levekår Kaj Lea, Byplanavdelingen Kristin Gustavsen, Kommuneplanavdelingen (Prosjektleder) Lene Klovning Jørpeland, Kommunikasjonsavdelingen Lise M. Storås, Byplanavdelingen Silje S. Kjosavik, Park og vei Svein Arild Holmen, Næringssjef Thommas Bjerga, Kommuneplanavdelingen Trond Lie, Kulturavdelingen Rådmannens lederteam er administrativ styringsgruppe. Stavanger, Inger Østensjø rådmann Halvor S. Karlsen direktør Gunn Jorunn Aasland kommuneplansjef Kristin Gustavsen prosjektleder 4

5 Innhold Sammendrag Innledning Formål med planarbeidet Utgangspunkt for planarbeidet Politiske vedtak Utviklingstrekk siste år Utvikling i detaljvarehandelen Utvikling i antall arbeidsplasser Utvikling i antall beboere Øvrige utviklingstrekk Erfarte behov, muligheter og utfordringer Rammer for framtidig sentrumsutvikling Befolkningsframskriving Overordnede føringer for framtidig sentrumsutvikling Utviklingstrender og fokusområder Plantema Planområde Planprosess, leveranse og organisering Planprosess Fase 1a: Idé- konseptutvikling Fase 1b: Situasjonsbeskrivelse, kartlegging og utredninger Fase 2: Alternative planskisser Fase 3: Endelig planforslag m/ku og planbehandling Leveranse Organisering Framdriftsplan Medvirkning, samarbeid/ dialog Vedlegg...34 Ilustrasjoner: Egil Bjørøen, Stavangre kommune Foto: Siv Egeli, Stavanger kommune Warning : Jannik Abel 5

6 Sammendrag I 2008 fattet Stavanger formannskap et vedtak som ble opptakten til utarbeidelse av en ny kommunedelplan: Kommunedelplan for Stavanger sentrum vurderes tatt opp til rullering med utbyggingspotensial og mulige sentrumsutvidelser, med særlig fokus på infrastrukturtiltak. Vedtaket er siden fulgt opp ifm Kommuneplan og sist i Kommunalutvalget i november 2011, sak 74/11: Plan 129K Ny kommunedelplan for Stavanger sentrum. Mandat og igangsetting. Formål og utgangspunkt for planarbeidet Formålet med planarbeidet er å utarbeide en kommunedelplan som skal gi nye rammer for utviklingen av Stavanger Sentrum (KDP Stavanger Sentrum/Sentrumsplanen). Planarbeidet skal ha et strategisk- og langsiktig utviklingsperspektiv og utarbeides i nært samarbeid mellom offentlige- og private sentrumsaktører. Utgangspunktet for planarbeidet er tidligere politiske vedtak, - utviklingstrekk siste år, - erfarte behov, utfordringer og muligheter, samt forutsetninger for framtidig sentrumsutvikling. Plantema Sentrale plantema er styrking av rammevilkår for handel og lokalisering av arbeidsplasser. Møteplasser og akser for opplevelse og rekreasjon vil også stå meget sentralt. Her vil tilrettelegging for barn og unge tillegges spesiell vekt. Tilsvarende sentrale tema vil være god tilgjengelighet til- og innenfor sentrum og avklaringer om utbyggingsrammer- og kapasitet. Tilrettelegging for boliger i sentrum blir også et viktig tema, både mht. økning av antall boliger, variasjon i botilbud og kvaliteter i bymessig bo- og oppvekstmiljø. Planarbeidet vil inneholde vurderinger og avklaringer mht. Stavanger sentrums ulike roller i spennet mellom nærmiljø, kommunesenter, regionsenter og besøksdestinasjon. Planprosessen vil også berøre samhandling mellom sentrumsaktørene. Sentrums identitet og samlede tiltrekningskraft, vil være et overgripende tema. Planområde Planarbeidet starter opp innenfor et utvidet studieområde som i tillegg til kommuneplanens sentrumsavgrensing inkluderer sentrums randsoner, innfallsporter og havnebasseng. Endelig sentrumsgrense vil bli vurdert gjennom planprosessen og fastlegges i forbindelse med stadfesting av planen. Prosess og sluttprodukt Planprosessen vil følge en traktmodell fra et bredt tilfang av idéer og faktainformasjon, via alternative planskisser til et endelig planforslag. Målet er å benytte den samlede kompetansen til offentlige- og private aktører, og finne mulighetsrom og grunnlag for langsiktige strategier gjennom åpne, kreative og analytiske prosesser. Planprosessen er bygd opp av tre faser: Fase 1 A: Idé- og konseptutvikling B: Situasjonsbeskrivelse, kartlegging og utredninger Fase 2: Alternative planskisser Fase 3: Endelig planforslag Det endelige planforslaget vil bestå av en juridisk del med plankart, planbeskrivelse og bestemmelser, samt supplerende materiell i form av temakart og en prosjektkatalog. Prosjektkatalogen vil inneholde både utdypende beskrivelser og illustrasjoner av sentrale tiltak i den juridiske delen, samt av øvrige tiltak som ansees viktig for sentrumsutviklingen. 6

7 Organisering Kommunalutvalget er politisk styringsgruppe for planarbeidet. Kommunalstyret for byutvikling (KBU), vil ha en koordinerende rolle i forhold til annen arealplanlegging og gjør innstillingsvedtak til kommunalutvalget. Andre kommunalstyrer vil også ha betydelige interesser i planprosessen og vil ha kontakt med arbeidet i ulike faser. Administrativt er rådmannens lederteam styringsgruppe. En prosjektgruppe med bred deltakelse fra tjenesteområdene i kommunen har ansvar for å gjennomføre planarbeidet. En del av arbeidet vil foregå i arbeidsgrupper bestående av interne (kommunale) og eksterne representanter. Enkelte deloppgaver vurderes satt ut som egne oppdrag. Kommuneplanavdelingen vil ha prosjektledelsen og prosjektgruppens arbeidsutvalg/sekretariat forestår den daglige oppfølgingen. Det vil også bli etablert en eller flere referansegrupper som vil få forelagt planmaterialet ved fastsatte milepæler, som minimum mellom hver fase i prosessen. Medvirkning Det legges opp til en bred, tverrsektoriell og aktiv medvirkning gjennom hele planprosessen. I tillegg til arbeids- og referansegrupper vil det bli arrangert åpne møter. Det vil også opprettes en egen Facebook-side, som skal benyttes som en kommunikasjonsarena der befolkningen kan komme i dialog med prosjektgruppen og gjøre prosjektet åpent og tilgjengelig. Framdrift Planprogrammet forventes vedtatt i januar Utkast til plan legges fram til behandling på nyåret 2014, med påfølgende høring. 7

8 8

9 1 Innledning Et bysentrum fyller mange viktige roller. Sentrum er byens primære fellesrom og møteplass for mennesker, næringsliv, handel og kultur. Det er et lokalsamfunn for ulike menneskegrupper og en viktig del av innbyggernes identitet. Et velfungerende sentrum med tydelig egenart er også viktig for tilreisende, både ønsket arbeidskraft, studenter og turister. Stavanger skal også fylle rollen som regionhovedstad og sentralt knutepunkt på Sør-vestlandet. Utviklingen i bysentrene har de siste årene vært preget av betydelige motkrefter. Kjøpesentre, arbeidsplasser og boliger er i stor grad etablert utenfor bysentrene og vi som forbrukere har endret våre reise- og handlevaner tilsvarende. Stavanger formannskap ba i 2008 om en vurdering av rullering av kommunedelplan for sentrum. Utbyggingspotensial, mulige sentrumsutvidelser og infrastrukturtiltak er tema i formannskapets vedtak. Senere er det kommet flere vedtak som gir føringer for arbeidet, også i forbindelse med ny kommuneplan. Det er i dag flere indikasjoner på en ny giv og positiv utvikling i Stavanger sentrum. Samarbeidet mellom de ulike sentrumsaktørene er i ferd med å styrkes, statlige-, regionale- og lokale myndigheter legger stadig klarere føringer for byutvikling innenfor den utbygde by, og statistikken viser tegn til økt aktivitet både mht. varehandel, antall arbeidsplasser og beboere. Likevel står Stavanger sentrum fortsatt ovenfor en rekke utfordringer og urealiserte muligheter. Stavanger kommune vil gjennom arbeidet med en ny kommunedelplan for Stavanger sentrum utforske mulighetsrommet og finne fram til virkemidler som kan bidra til å styrke og videreutvikle sentrum som lokal- og regional møteplass. Foreliggende planprogram skal være en felles plattform og et redskap for å utarbeide en plan som i best mulig grad benytter seg av den kompetansen og det engasjementet som offentlige- og private sentrumsaktører har samlet. Planarbeidet er møtt med et svært positivt engasjement fra en rekke sentrumsaktører og forventningene til kommunedelplanen er store. Vi ser fram til et fortsatt spennende og konstruktivt samarbeid med alle interesserte parter både i utarbeidelse- og realisering av planen. 9

10 2 Formål med planarbeidet Formålet med planarbeidet er å utarbeide en kommunedelplan som skal gi nye rammer for utviklingen av Stavanger sentrum (KDP Stavanger sentrum/sentrumsplanen). KDP Stavanger sentrum skal være en utviklingsplan som skal drøfte, foreslå og fastlegge visjoner og strategier for den langsiktige utviklingen av Stavanger sentrum, med tydelig definerte mål og virkemidler for å oppnå disse. Sentrumsplanen skal utarbeides i tett samarbeid mellom offentlige myndigheter og private sentrumsaktører, med mål om felles eierskap og forståelse av egen og andres rolle i gjennomføringen av planen. Arbeidet er et svar på den politiske bestillingen som ble innledet med vedtak i Stavanger formannskap 2008 og senere fulgt opp ifm Kommuneplan for Stavanger og sist i Kommunalutvalgets behandling av 74/11: Plan 129K Ny kommunedelplan for Stavanger sentrum. Mandat og igangsetting, i november Arbeidet vil også være en direkte oppfølging av Regionalplan for Jærens målformulering 3.1.4: Styrke byens og tettstedenes sentra som viktigste arena for handel, kultur, service og næring. 10

11 3 Utgangspunkt for planarbeidet Utgangspunktet for planarbeidet er tidligere politiske vedtak, - utviklingstrekk siste år, - erfarte behov, utfordringer og muligheter, samt forutsetninger for framtidig sentrumsutvikling. 3.1 Politiske vedtak Gjeldende kommunedelplan for Stavanger sentrum ble vedtatt i 1996 og hadde en planhorisont fram til Bystyret har forlenget planperioden ved to anledninger, siste gang ved behandlingen av kommuneplan I 2008 fattet Stavanger formannskap et vedtak som ble opptakten til utarbeidelse av en ny kommunedelplan. Vedtaket er siden fulgt opp ifm Kommuneplan og sist i Kommunalutvalget i november 2011, sak 74/11: Plan 129K Ny kommunedelplan for Stavanger sentrum. Mandat og igangsetting vedtok Stavanger formannskap: Kommunedelplan for Stavanger sentrum vurderes tatt opp til rullering med utbyggingspotensial og mulige sentrumsutvidelser, med særlig fokus på infrastrukturtiltak. Vedtaket kom ifm behandlingen av rapporten Strategi for næringsarealer (Stavangerregionen Næringsutvikling/Asplan Viak, 2007). I rapporten framgår det at Forus har en klar dominans mht. vekst i antall arbeidsplasser, mens utviklingen i Stavanger sentrum nærmest har stagnert. Dette forklares imidlertid med å være utslag av kapasitetsmangel, snarere enn stagnasjon. Formannskapsvedtaket ble fulgt opp av bystyret året etter. I behandlingen av planprogram for kommuneplan vedtok Stavanger bystyre følgende om sentrumsplanen: Det må gjennomføres en utredning med sikte på at det i arealdelen kan gis rammer for rullering av kommunedelplan for Stavanger sentrum, ref. formannskapsvedtak Grunnlagsmateriale for en slik utredning foreligger allerede, tilknyttet FDP-J. En delutredning ble gjennomført våren 2009 og brukt i arbeidet med sentrumskapitlet og bestemmelsene i kommuneplanen. Kapitlet beskriver Stavanger sentrum som overordnet viktig både for byen selv og storbyregionen, og er i stor grad opptakten til revisjon av kommunedelplan for sentrum med konkret beskrivelse av sentrale tema i ny kommunedelplan for Stavanger sentrum. Bystyret vedtok kommuneplanen sommeren 2011 og formulerte følgende tilleggsoppgave: En utvidelse av lokalsenteret Tinnfabrikken vurderes i kommunedelplanen for Stavanger sentrum som del av en avklaring om sentrumsutvidelse , behandlet Kommunalutvalget sak 74/11: Plan 129K Ny kommunedelplan for Stavanger sentrum. Mandat og igangsetting, hvor det ble fattet følgende vedtak: 1. Arbeidet med revisjon av kommunedelplan for Stavanger sentrum settes i gang som omtalt i saken. 2. Prosessen skal ivareta åpenhet og gode medvirkningsmuligheter for interesserte parter. Arbeidet skal munne ut i forslag til en strategisk plan, iht. kommuneplanens vedtatte strategi for utviklingen av Stavanger sentrum: Styrke og utvikle Stavanger sentrum som regionens viktigste senter for handel, offentlig og privat tjenesteyting, kultur, uteliv, opplevelser og som regionens ledende arbeidsplassområde. Ivareta sentrums historiske identitet som sjøfartsby, industriby og trehusby. 11

12 Sentrale tema som ble trukket opp i saken var: Et levende, åpent og inkluderende sentrumsmiljø for byens beboere og besøkende. Rom og rammer åpne nok til et blomstrende og mangfoldig sentrum, med handel og næringsliv, tjenester og offentlig virksomhet. En effektiv og bærekraftig infrastruktur. Som oppfølging av kommunalutvalgets vedtak ble arbeidet med planprogrammet igangsatt. De generelle krav til planprogram følger av plan- og bygningslovens bestemmelse: Plan- og bygningsloven, 4-1. Planprogram For alle regionale planer og kommuneplaner, og for reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et plan program som grunnlag for planarbeidet. Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger. 3.2 Utviklingstrekk siste år Under har vi sammenfattet enkelte utviklingstrekk knyttet til sentrumsutviklingen innenfor utvalgte områder Utvikling i detaljvarehandelen Det foreligger indikasjoner på at siste års negative utvikling i sentrumshandelen har snudd. Likevel er utviklingen svakere enn for andre senter og handelskonsentrasjoner i regionen og det gjenstår viktig arbeid for å styrke Stavanger FIGUR 1 sentrum som kommunens- og regionens fremste handelsarena. Utviklingen innen detaljvarehandelen er en sterk indikator på om bysentrum fyller sin rolle som handelsarena. Siden 2007 har Stavanger sentrum hatt en negativ utvikling i detaljvarehandelen, til tross for en samlet handelsvekst i Stavanger-regionen. Eksempelvis hadde Stavanger sentrum fra 2009 til 2010 en negativ omsetningsutvikling på 2,2%, mens gjennomsnittet for Stavangerregionen var på +3,1%, i Rogaland på +3,0% og på landsgjennomsnittet +2,6%, alle målt i kroneverdi på rapporteringstidspunktet. 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% Figur 1. Utvikling i varehandel Fra 2010 til 2011 er det imidlertid indikasjoner på FIGUR en positiv 2 endring, med en vekst på 1,7% i sentrumshandelen. Tar man i betraktning at sentrumshandelen har en høy andel handel med klær og sko, som har hatt svak prisvekst i perioden, og lav andel dagligvare, som har hatt høy prisvekst, er 22% veksten reelt sett enda sterkere. Likeledes påvirkes utviklingen totalt sett av kraftig reduksjon av varegruppen Byggevarer (ref. flytting Montér/Øgreid) 20% og ombyggingsarbeider i sentrums største varehus, Arkaden. Det foreligger også konkrete 18% etableringsplaner for flere nye handelskonsepter i sentrum. Likevel er vekstutviklingen svakere enn 16% for Stavanger-regionen samlet (3,3%), for Rogaland (3,4%) og for landsgjennomsnittet (2,0%). 14% Handelsveksten er også betydelig svakere enn for Forus (10,1%) og Sola (13,6%). Lura er i dag Stavanger-regionens 12% klart største handelsområde, med Stavanger Sentrum som nummer to, fulgt av Hillevåg/Mariero og Sandnes Sentrum. 10,1 % 10% [Kilde: Varehandelsrapporten, Sparebanken 1 SR-Bank] 8% 6% 2,7 % 4% 12 1,7 % 2,0 % 2% 0,7 % Andel 1

13 FIGUR 2 22% 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 2,7 % 4% 1,7 % 2,0 % 2% 0,7 % 0% -2% Lura Stavanger Hillevåg- Sandnes Sentrum Mariero Sentrum Figur 2. Andel handel og utvikling Andel Endring ,6 % 10,1 % 3,9 % 1,6 % 1,2 % -1,0 % Forus Bryne Sola Madla Tasta Hinna FIGUR Forus/Lura Stavanger sentrum Hillevåg/Mariero Sandnes sentrum Utvikling i antall arbeidsplasser Mellom 2003 og 2010 har antallet arbeidsplasser vært nærmest stabilt i Stavanger sentrum, mens utviklingen har vært betydelig i andre næringsområder og størst på Forus/Lura. Mellom 2010 og 2011 er det imidlertid for første gang siden 2003 en positiv utvikling av antall arbeidsplasser i sentrum. På tilsvarende måte som for handel, er det imidlertid fortsatt et stort behov for å tilrettelegge for flere arbeidsplasser i Stavanger sentrum. Utvikling i antall arbeidsplasser er en annen viktig indikator for vurdering av sentrums utvikling og rolle i regionen. Det gir et bilde av aktivitetsnivået i sentrums næringsliv, representerer stabile brukere av byens øvrige handel, service og bybilde, samt styrker kundegrunnlaget for et dekkende kollektivtilbud. Arbeidsplasser innenfor handel utgjør i tillegg en sentral lokaliseringspreferanse for etablering av ny handelsvirksomhet. Fram til 2003 var Stavanger Sentrum regionens største arbeidsplasskonsentrasjon. Fram til 2010 har imidlertid antall arbeidsplasser i Sentrum lagt nærmest stabilt på i overkant av arbeidsplasser (+3,8% mellom 2003 og 2010), mens det i samme periode har vært en betydelig vekst i Forus/Lura-området fra drøyt i 2003 til nær i 2010 (+73%). 13

14 2% FIGUR Forus/Lura Stavanger sentrum Hillevåg/Mariero Sandnes sentrum Figur 3. Utvikling antall arbeidsplasser, FIGUR 4 50% 40% 30% Andel Endring 10/11 43,2 % 20% 10% 0% 5,6 % 7,5 % 2,0 % 7,1 % 12,1 % 4,6 % 10,5 % 2,3 % 5,7 % -10% -20% -14,1 % Figur 4. Arbeidsplasser, andel og utvikling siste år ( ) FIGUR 5 Mellom 2010 og 2011 har det imidlertid skjedd en positiv utvikling, der veksten i antall arbeidsplasser i Sentrum har økt med 7,5%. Veksten på Forus/Lura er i samme periode på 150% +5,4%. [Kilde: Greater Stavanger / Asplan Viak as] 140% Utvikling i antall beboere 130% Folkemengden innenfor kommuneplanens sentrumsavgrensing har de siste 10 årene hatt en høyere prosentvis økning enn for Stavanger kommune samlet. 120% Folkemengden innenfor kommuneplanens sentrumsavgrensing (dagens sentrumsgrense) har de 110% siste 10 årene økt med 908 beboere, fra 3306 personer til 4214 personer. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning i denne perioden på 2,7% mens tilsvarende økning i hele Stavanger kommune var på 1,6% pr. år. Innenfor Sentrumsplanens studieområde (ref. kap 5) har folkemengden i 100% tilsvarende årsperiode økt fra personer 2006 til personer, 2008 noe 2009som 2010 tilsvarer 2011 en gjennomsnittlig årlig vekst på 4,5% 2012 planområdet dagens sentrumsgrense stavanger Ser vi på aldersfordeling for hhv dagens sentrumsgrense, planområde og hele Stavanger kommune, viser det at de aller yngstes andel er relativt høg i sentrumsområdet. Sentrumsbefolkningen FIGUR 6 har få i alderen 2-år til slutten av tenåra. Andelen unge voksne er meget høg. Fra 40 til utpå 50-åra er igjen sentrumsbefolkningen andeler lave. Deretter er avviket lite. Innenfor planområde er det en klar 4% overvekt av 1-2 roms boliger, 71% mot 41% i hele kommunen. Andelen er 1-roms er på 8% 3% 14

15 FIGUR 5 FIGUR 5 150% 150% 140% 140% 130% 130% 120% 120% 110% 110% 100% 100% planområdet dagens sentrumsgrense stavanger 2012 planområdet dagens sentrumsgrense stavanger Figur FIGUR 5. Utvikling 6 antall beboere fra FIGUR 6 4% 4% 3% 3% 2% 2% 1% 1% 0% 0% dagens sentrumsgrense planområdet stavanger dagens sentrumsgrense planområdet stavanger Figur 6. Aldersfordeling mot 4% i resten av kommunen. 4-6 roms-andelen i planområdet er 21% mot kommunens samlede 55%. Av boligtyper i planområdet er det størst antall blokkleiligheter (40%,) fulgt av horisontaldelte tomannsboliger (33%) og eneboliger (14%). For hele Stavanger kommune er andel størst for eneboliger (36%), deretter blokkleiligheter (23%) og vertikal- og horisontaldelte tomannsboliger (18 % av hver) Øvrige utviklingstrekk Kulturaktiviteten i sentrum har økt de siste år. Både Sølvberget, Domkirken, St. Petri, Folken, Stavanger konserthus, Rogaland teater, Sting, Checkpoint Charlie, Tou Scene og alle museene har hatt stabil og voksende aktivitet. Med nytt konserthus og ny aktivitet i Kulturbanken vil dette kunne forsterke seg ytterligere. Tross økt aktivitet er besøkstallene imidlertid varierende. Eksempelvis hadde Sølvberget, inkl. kino og bibliotek, et daglig besøk i 2007 på 3771 personer, via 4049 personer i 2009, til 3791 personer i I samme tidspunkt har det imidlertid vært en befolkningsøkning, slik at tilsvarende tall pr. innbygger pr. år blir 11,4 i 2007, via 11,8 i 2009 til 10,4 i Festivalkulturen har også vokst fra at Stavanger kommune nå støtter 29 festivaler, mot kun 13 for 10 år siden. Det er innført fast sommerstengning av Vågen, hvor bl.a. byens større folkefester avholdes. Dette har utviklet seg radikalt fra første storarrangement med Tall Ships Races i 1997, med årlige besøk av flere hundre tusen publikummere. Stavanger2008 bidro også til økt bruk av byens uterom. I tillegg benyttes Torget til en rekke mindre arrangementer, 110 registrerte i

16 Utviklingen i cruisetrafikken har vokst betydelig de siste årene fra 56 anløp i 2007 med til sammen besøkende til 130 anløp i 2011 med til sammen besøkende. I 2012 er det samlet berammet 165 anløp og besøkende. Dette er kun et utdrag av utviklingstrekk for Stavanger sentrum i nyere tid. Samtlige tema i kap vil utredes videre som grunnlag for planarbeidet, supplert med tilsvarende informasjon fra andre relevante områder. 3.3 Erfarte behov, muligheter og utfordringer Gjennom en bred dialog med ulike sentrumsaktører har det kommet innspill som understreker og utdyper både muligheter og utfordringer i Stavanger sentrum. For å øke forståelsen av hvordan statussituasjon, muligheter og utfordringer oppleves av aktører med ulik faglig- og funksjonell relasjon til sentrum, har vi i programfasen samlet inn en rekke innspill. Det er bl.a. gjennomført en stor workshop med representanter fra 11 av kommunens fagavdelinger og en åpen workshop i samarbeid med Storhaug og Eiganes- og Våland bydelsutvalg. Det er etablert samarbeid med Stavanger Sentrum as, Kontaktforum for sentrum, Næringsforeningens Ressursgruppe for sentrum og Grønn by. Planarbeidet er også presentert for Ungdommens Bystyre med påfølgende etablering av en arbeidsgruppe. Videre har det vært en rekke samtaler med sentrale sentrumsaktører, en mindre spørreundersøkelse til tilfeldig utvalgte respondenter, samt presentasjoner/diskusjoner i diverse fora. Samlet har dette gitt et relativt omfattende materiale, som danner grunnlag for arbeidet med sentrums utfordringer, muligheter og temaområder. I struktureringen av innspillene har vi sett det som formålstjenlig dele innspillene inn hovedgruppene: Tilbud, Infrastruktur, Rammevilkår og Identitet/omdømme. I hovedtrekk stemmer innspillene godt overens med det utfordrings- og mulighetsbilde som er omtalt innledningsvis i dette kapittelet mht arbeidsplasser, handel og infrastruktur. I tillegg har det kommet gode innspill på sentrum som viktig møteplass for opplevelse og rekreasjon, med kunst/ kultur, ikke-kommersielle tilbud og nye og/eller forbedrede offentlige uterom som viktige elementer. Det har også kommet innspill fra en rekke aktører mht. problemstillinger knyttet til samhandling mellom de ulike sentrumsaktørene og utfordringer knyttet til realisering av prosjekter i sentrum. En rekke innspill berører også polariseringer som f.eks vern vs. utvikling, handel vs. opplevelse og fortetting-/høyhusdebatten. For samtlige områder har innspillene gitt økt detaljert forståelse av både utfordringer og muligheter. Innspillene er sammenfattet i Kap. 9 Vedlegg 9.1 Innspill. 3.4 Rammer for framtidig sentrumsutvikling Et annet viktig grunnlag for planarbeidet er å se på hvilken utvikling som kan forventes, og/eller stimuleres, i årene som kommer Befolkningsframskriving I utviklingen av Stavanger Sentrum må det legges til grunn at kommunens befolkning øker og endrer seg. Befolkningsutviklingen følges nøye, med årlige framskrivinger. Pr. i dag legges det til grunn at Stavanger kommune i 2025 vil ha drøyt innbyggere. Statistisk Sentralbyrå legger årlig fram befolkningsframskrivinger. I framskrivingen som ble lagt fram 20. juni 2012 er folkemengden i Stavanger beregnet til å være i Dette er en betydelig nedgang fra fjorårets framskriving fra SSB, da tilsvarende tall var Stavangers kommunes egen framskriving på samme tid, la til grunn at folkemengden i 2025 på Stavanger Formannskap vedtok i februar 2012 at denne framskrivingen skal legges til grunn for planlegging i Stavanger, med årlig revisjon. Ny revisjon vil foreligge høsten

17 FIGUR Figur 7 Befolkningsframskriving til 2025 SSB 2011 SSB 2012 Stavanger kommune SSBs framskrivinger fra 2011 og 2012 føres fram til Folkemengden dette år er henholdsvis og Tilsvarende tall fra SSB sin framskrivning i 2011/2012 for Stavangerregionen er at befolkningsmengden skal øke fra / til / i 2025 og / i [Kilde: SSB og Stavanger kommune] Overordnede føringer for framtidig sentrumsutvikling Overordnede statlige-, regionale- og lokale føringer styrker rammene for en positiv utvikling av Stavanger sentrum. Statlige føringer Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging har som målsetning: «Arealbruk og transportsystem skal utvikles slik at de fremmer samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, med miljømessig gode løsninger, trygge lokalsamfunn og bomiljø, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Det skal legges til grunn et langsiktig, bærekraftig perspektiv i planleggingen.» I retningslinjene påpekes bl.a. i pkt. 3.2: «Det skal legges vekt på å utnytte mulighetene for økt konsentrasjon av utbyggingen i byggesonene i by og tettstedsområder. Utformingen av utbyggingen bør bidra til å bevare grøntstruktur, biologisk mangfold og de estetiske kvalitetene i bebygde områder.» Rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre har som hensikt: «å styrke eksisterende by- og tettstedssentra, unngå en utvikling som fører til unødvendig byspredning og hindre økt bilavhengighet og dårligere tilgjengelighet for dem som ikke disponerer bil». Framtidens byer et samarbeid mellom staten og de 13 største byene i Norge om å redusere klimagassutslippene og gjøre byene bedre å bo i. Stavanger kommune deltar i programmet som varer fram til I arbeidet vektlegges bl.a. den økte tettheten i framtidens byer og viktigheten av samarbeid. «Framtidens byer er bygget tett, så vi bor samlet. Da kan vi gå og sykle i stedet for å bruke bil, og vi forurenser mindre. Med færre biler og veier blir det også mer plass til sykkelstier og parker. Det gjør byen vakrere - og oss litt sunnere. Vi må samarbeide for å bygge byer for framtiden. Med næringslivet, slik at klimavennlige produkter blir hverdagslige. Med staten, så ikke den legger store arbeidsplasser dit det ikke går buss eller trikk. Med innbyggerne, slik at vi hele tiden bygger byer der folk vil bo. Framtidens byer skal sørge for nettopp dette samarbeidet.» 3 17

18 Regionale føringer Styrking av regionens hovedsenter var også et viktig tema i Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Nord-Jæren, vedtatt i Som det framkommer under kapittel 3.1, har imidlertid utviklingen knyttet til handel i stor grad ikke gått i den retning planen la opp til. Virkemiddelbruken knyttet til handelsetablering er derfor langt sterkere i den nye Regionalplan for Jæren, som nå er lagt ut på offentlig ettersyn. Planen gir klare føringer for ønsket byutvikling med styrking av byens og tettsteders sentra som viktigste arena for handel, kultur, service og næring. Regionalplanen legger også vekt på sentrum som møteplass mellom mennesker både som bosted og destinasjon. Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren, kap Styrke byens og tettstedenes sentra som viktigste arena for handel, kultur, service og næring Målet om å styrke sentraene innebærer at by- og kommunesentraene i planområdet skal styrkes som de viktigste møtepunktene for handel, kultur, næringsliv og innbyggere imellom. Sentraene skal være motorer for vekst, kreativitet, mangfold, og skal videreutvikle sin rolle som viktige identitetsbærere for innbyggerne i planområdet. Dette betyr at tilrettelegging for arbeidsplassintensive- og publikumsrettede virksomheter og institusjoner i sentraene må ha prioritet i kommunal planlegging. Viktige funksjoner som skal lokaliseres til sentraene er; handel og service, næring, privat- og offentlig tjenesteyting og kulturinstitusjoner. Også boliger har en viktig plass i sentrumsområdene. Regionalplanens retningslinjer kan påvirke flere faktorer av betydning for veksten i sentrum. - Lokalisering av viktige samfunnsfunksjoner, handel, kultur og næringsliv - God tilgjengelighet inn og ut av sentra - Tilrettelegging for vekst i senter- og byomformingsområder En byplanlegging som styrker sentraene vil gi økt livskvalitet og attraktivitet i byområder. Det motvirker utflytende byer og økt transport- og energibehov. Sterke sentra vil stimulere til miljøvennlig reisemiddelvalg (gang-, sykkel-, kollektiv-) og konsentrasjon av handel og tjenester vil stimulere konkurransen i varehandelen i sentraene. En slik regional politikk er også en videre oppfølging av nasjonale føringer gitt i Rikspolitisk bestemmelse om kjøpesentra. Indikatorer på måloppnåelse: Fordeling av handelsomsetning i senterstrukturen. Fordeling av arbeidsplasser i senterstrukturen. Funksjonssammensetning i senterområdene. Regionalplan for Jæren, Høringsforslag Lokale føringer Kommuneplanen for Stavanger gir klare føringer for arbeidet med KDP Stavanger Sentrum: «Stavanger sentrum er overordnet viktig for storbyregionens identitet og funksjonsdyktighet. Sentrum er fylkets og byens fellesrom for mennesker, for næringsliv, handel og kultur. Sentrum er også et lokalsamfunn med mange ulike menneskegrupper representert. Varehandel vil alltid være det bærende elementet i sentrumsutviklingen. Derfor er det viktig å forsterke Stavanger sentrums rolle som handelsmotor og arbeidsplassområde særlig for offentlig og privat tjenesteyting, kompetansebedrifter og nyskapingsmiljø. Stavanger sentrum skal samtidig videreutvikles som regionalt kollektivknutepunkt. Etablering av sammenhengende gangveger, fortau og gågater skal øke sikkerhet og framkommelighet for myke traffikanter. Det skal også sikres gode sykkelruter og parkeringsanlegg for sykler. For å oppnå målet om redusert privatbilbruk i sentrum, må arbeidet med tiltak som kan bedre tilgjengeligheten for alle gis høy prioritet. Dette vil kommunen blant annet kunne oppnå ved å gi kollektivtrafikken betydelige fordeler og ved å samle parkering i større, offentlige anlegg med tilbud for korttidsparkering. Trafikksikker og effektiv varetransport bør skje på 18

Saksframlegg Dato: Saksnummer: Deres ref.:

Saksframlegg Dato: Saksnummer: Deres ref.: Saksframlegg Dato: Saksnummer: Deres ref.: 24.04.2017 16/29778-3 Deres ref Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling 11.05.2017 Kommunalutvalget

Detaljer

KDP Stavanger sentrum

KDP Stavanger sentrum Sammen for en levende by, 13. november 2014 Foreløpig planforslag KDP Stavanger sentrum Ole Martin Lund og Kristin Gustavsen Formålet med planen (oppgaven) Konkret løsningsforslag til: Styrke og utvikle

Detaljer

Planprogram. Kommuneplanens samfunnsdel

Planprogram. Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens samfunnsdel 2017-2030 Planprogrammet skal i hovedsak gjøre rede for formålet med planarbeidet og gjennomføring av planprosessen. Planprogrammet sendes på høring i forbindelse med kunngjøring

Detaljer

Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren. Hovedpunkt i revisjonen

Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren. Hovedpunkt i revisjonen Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren Hovedpunkt i revisjonen Konferanse om regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren Stavanger Forum, 11. 12. mai 2011 Ingrid Nordbø Regionalplansjef

Detaljer

Høringsuttalelse - Planprogram for Regional plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland

Høringsuttalelse - Planprogram for Regional plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland Saknr. 14/4566-1 Saksbehandler: Lisa Moan Høringsuttalelse - Planprogram for Regional plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland 2015-2022 Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under

Detaljer

Kommunedelplan som virkemiddel i byplanlegging

Kommunedelplan som virkemiddel i byplanlegging BYKONFERANSE 2014, 11. november Foreløpig planforslag KDP Stavanger sentrum Kommunedelplan som virkemiddel i byplanlegging Ole Martin Lund og Kristin Gustavsen Formålet med planen (oppgaven) Konkret løsningsforslag

Detaljer

KDP Stavanger Sentrum

KDP Stavanger Sentrum Trondheim 29. april 2014 KDP Stavanger Sentrum Kristin Gustavsen, Rådgiver Kommuneplanavdeingen Formålet med planen (oppgave) Konkret løsningsforslag til: «Styrke og utvikle Stavanger sentrum som regionens

Detaljer

KDP Stavanger sentrum

KDP Stavanger sentrum Trondheim Bolig og byplanforening, 21.01.2015 Foreløpig planforslag KDP Stavanger sentrum Kristin Gustavsen Formålet med planen (oppgaven) Konkret løsningsforslag til: Styrke og utvikle Stavanger sentrum

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Et hav av muligheter for den som vil

HASVIK KOMMUNE Et hav av muligheter for den som vil HASVIK KOMMUNE Et hav av muligheter for den som vil Planprogram for revidering av kommuneplanens samfunnsdel 2014-2024 Høringsforslag vedtatt av FOS 16. oktober 2013 Høringsfrist: 28. november 2013 Innhold

Detaljer

Statlig planretningslinje for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging

Statlig planretningslinje for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging Statlig planretningslinje for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging Terje Kaldager Øyer, 19.mars 2015 Planverktøy i Plan- og bygningsloven Nivå Retningslinjer og føringer Midlertidig båndlegging

Detaljer

Regjeringens areal og transportpolitikk ny statlig retningslinje

Regjeringens areal og transportpolitikk ny statlig retningslinje Regjeringens areal og transportpolitikk ny statlig retningslinje Terje Kaldager Drammen 12. desember 2014 Planverktøy i Plan- og bygningsloven Nivå Retningslinjer og føringer Midlertidig båndlegging Bindende

Detaljer

FORSLAG TIL KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VENNESLA UTLEGGING TIL HØRING

FORSLAG TIL KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VENNESLA UTLEGGING TIL HØRING VENNESLA KOMMUNE Arkivsak-dok. 16/00165-18 Arkivkode 140 Saksbehandler Eirik Aarrestad Saksgang Møtedato Plan- og økonomiutvalget 12.04.2016 FORSLAG TIL KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VENNESLA 2016-2019 UTLEGGING

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Vedtak i Planutvalget i møte 11.11.15, sak 66/15 om å varsle oppstart av planarbeid og om forslag til planprogram til høring og offentlig ettersyn.

Detaljer

Regionale. næringsområder. Notat til P-gr 1/9 og S-gr 15/9

Regionale. næringsområder. Notat til P-gr 1/9 og S-gr 15/9 25.08.2017 Regionale næringsområder Notat til P-gr 1/9 og S-gr 15/9 Regionale næringsområder Innhold 1. Utviklingstrekk 2. Hva skal planen gripe fatt i? 3. Utredningsbehov i Kommunene og regionale myndigheter

Detaljer

Høring - Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging

Høring - Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging Saknr. 13/10719-2 Saksbehandler: Elisabeth Enger Høring - Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg Frist: 4. april 2016 NEDRE EIKER KOMMUNE Etat Oppvekst og kultur Saksbehandler: Tor Kristian Eriksen

Detaljer

Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss

Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Målselv kommune Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Sluttrapport del 4 Oppfølging av forprosjektet 2013-05-30 Oppdragsnr.: 5124953 5124953 Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Sluttrapport del 4 Oppfølging

Detaljer

Nytt teaterbygg i Stavanger

Nytt teaterbygg i Stavanger NCN Malmø 27.08.2014 Nytt teaterbygg i Stavanger Ellen F. Thoresen, Stavanger kommune Stavanger Norges fjerde største by Samlet areal 67,67 km2 Ca130 000 innbyggere Storbyområdet har ca 240 000 Trondheim

Detaljer

Figur 5 Faksimile fra Stavanger Aftenblad

Figur 5 Faksimile fra Stavanger Aftenblad 10 2.3 Hva skal til for å styrke Stavanger sentrum og hvordan sikrer vi best at det skjer? Mennesker styrker sentrum Utgangspunktet for en positiv sentrumsutvikling er at sentrum tiltrekker seg mennesker.

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: KOMMUNAL PLANSTRATEGI FORELØPIG UTKAST

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: KOMMUNAL PLANSTRATEGI FORELØPIG UTKAST Saksfremlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO TBWE-11/11795-33 27660/12 30.04.2012 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalutvalget 22.05.2012 Kommunalstyret

Detaljer

Plan 129 K, Kommunedelplan for Stavanger sentrum- høringsuttalelse fra Næringsforeningen i Stavanger-regionen

Plan 129 K, Kommunedelplan for Stavanger sentrum- høringsuttalelse fra Næringsforeningen i Stavanger-regionen Plan 129 K, Kommunedelplan for Stavanger sentrum- høringsuttalelse fra Næringsforeningen i Stavanger-regionen Innledning Næringsforeningen i Stavanger-regionen viser til det utsendte høringsutkastet og

Detaljer

KOMMUN KOMMUNAL PLANSTRATEGI ASKIM

KOMMUN KOMMUNAL PLANSTRATEGI ASKIM KOMMUN KOMMUNAL PLANSTRATEGI ASKIM 2016-2019 Innledning Plan- og bygningsloven har ambisjon om mer offentlig planlegging og forsterket kommunal tilrettelegging. Kommunal planstrategi skal sette fokus på

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 15.30

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 15.30 EIDSBERG KOMMUNE Ungdomsrådet MØTEINNKALLING 02.05.2013/TOA Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.05.2013 Tid: 15.30 Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen onsdag 08.05.13 kl 13.00 tlf.

Detaljer

Fagdag Husbanken - Bergen. Vi vil bo i Hillevåg. Byplansjef Anne Skare

Fagdag Husbanken - Bergen. Vi vil bo i Hillevåg. Byplansjef Anne Skare Fagdag 20.04.2017 Husbanken - Bergen Vi vil bo i Hillevåg Byplansjef Anne Skare Utbyggings- og byomformingsområdene Hillevåg Forus øst . Utgangspunkt for prosjektet KMD lyste i 2016 ut storbytilskudd,

Detaljer

Tilrettelegging for økt boligbygging Utfordringer for regionene

Tilrettelegging for økt boligbygging Utfordringer for regionene Tilrettelegging for økt boligbygging Utfordringer for regionene Seniorrådgiver Hilde Moe Gardermoen 16. september 2013 1 Tilrettelegging for økt boligbygging i areal og transportplanlegging Bakgrunn for

Detaljer

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 19.12.2013, SAK 76/13. PLANSTRATEGI RANDABERG KOMMUNE Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune 1. FORMÅL Formålet med kommunal planstrategi er å klargjøre

Detaljer

Møteserie, første seminar BÆREKRAFTIG BYUTVIKLING

Møteserie, første seminar BÆREKRAFTIG BYUTVIKLING Møteserie, første seminar 21.01.2014 BÆREKRAFTIG BYUTVIKLING 1 Kort om tema Nasjonale retningslinjer Hva innebærer byutvikling hos Fylkesmannen? Hva kreves av oss med hensyn til samordning? 2 Faglig råd

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/4780-2 Arkiv: L05 &31

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/4780-2 Arkiv: L05 &31 SAKSFRAMLEGG Formannskapet Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 11/4780-2 Arkiv: L05 &31 OPPSTART AV HANDELS-OG BYUTVIKLIGSANALYSE Forslag til vedtak: ::: Sett inn forslag til vedtak

Detaljer

Plan for sentrumsutvikling Trondheim sentrum Byutviklingskomiteen 1. juni 2017 Grete Hennissen Trondheim kommune

Plan for sentrumsutvikling Trondheim sentrum Byutviklingskomiteen 1. juni 2017 Grete Hennissen Trondheim kommune Plan for sentrumsutvikling Trondheim sentrum Byutviklingskomiteen 1. juni 2017 Grete Hennissen Trondheim kommune Vedtak i bystyret 08.12.16 om planstrategien: Bystyret i Trondheim kommune vedtok 8. desember

Detaljer

Forus i forandring Hvor er mulighetene? Hvor ligger begrensningene?

Forus i forandring Hvor er mulighetene? Hvor ligger begrensningene? Forus i forandring Hvor er mulighetene? Hvor ligger begrensningene? Christine Haver Regionalplansjef Rogaland Fylkeskommune Viktig for regionens konkurransekraft at vi kan tilby; Gode og tilstrekkelige

Detaljer

Det gode liv på dei grøne øyane

Det gode liv på dei grøne øyane Det gode liv på dei grøne øyane Hvordan skal vi sammen skape framtidens Rennesøy? Bli med! Si din mening. for Rennesøy kommune Det gode liv på dei grøne øyane Prosess Foto: Siv Hansen Rennesøy kommune

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR HANDEL OG SENTRUMSUTVIKLING I VESTFOLD - HØRINGSUTGAVE

REGIONAL PLAN FOR HANDEL OG SENTRUMSUTVIKLING I VESTFOLD - HØRINGSUTGAVE REGIONAL PLAN FOR HANDEL OG SENTRUMSUTVIKLING I VESTFOLD - HØRINGSUTGAVE Side2 PLANARBEID Kortversjon Dette et kort sammendrag av utkast til Regional plan for handel og sentrumsutvikling i Vestfold. Det

Detaljer

Råd og eksempler. Sentrumsutvikling

Råd og eksempler. Sentrumsutvikling Råd og eksempler Sentrumsutvikling 1 Utfordringer og mål 2 Sentrumsplan et nyttig redskap 3 Organisering av planleggingsprosessen 4 Iverksetting, drift og oppfølging 5 Fire sentrumsplaner 6 Vern og bruk

Detaljer

Vedtatt av/i: xx.xx.xxx

Vedtatt av/i: xx.xx.xxx Sør-Varanger kommune Vedtatt av/i: xx.xx.xxx Forslag oppstart planprogram for 2018 - Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. Innhold 1. Innledning og bakgrunn...3 2. Planbehov... 4 2.1 Målsettinger...

Detaljer

RISØR KOMMUNE Rådmannens stab

RISØR KOMMUNE Rådmannens stab RISØR KOMMUNE Rådmannens stab Arkivsak: 2012/1510-0 Arkiv: 141 Saksbeh: Sigrid Hellerdal Garthe Dato: 22.01.2013 Hovedmål og satsingsområder til kommuneplanen 2014-2025 Utv.saksnr Utvalg Møtedato Helse-

Detaljer

http://o/ Innledning 3 Forslag til planprogram 3 Planprogrammets formål 3 Føringer 4 Organisering av planprosessen 4 Informasjon og medvirkning 5 Kommuneplanens samfunnsdel 5 Kommuneplanens arealdel 7

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/ &30 Morten Eken

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/ &30 Morten Eken SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/02600 140 &30 Morten Eken KOMMUNEPLAN 2009-2020 - OPPSTART AV PLANARBEID RÅDMANNENS FORSLAG: Det igangsettes et arbeide med rullering av kommuneplan

Detaljer

STORBYPLANLEGGING OG BYMILJØ- OG BYUTVIKLINGSAVTALER , Clarion Hotel Energy Tonje K. Doolan

STORBYPLANLEGGING OG BYMILJØ- OG BYUTVIKLINGSAVTALER , Clarion Hotel Energy Tonje K. Doolan STORBYPLANLEGGING OG BYMILJØ- OG BYUTVIKLINGSAVTALER 28.04.2016, Clarion Hotel Energy Tonje K. Doolan 1 Disposisjon Hvorfor storbysatsing? Regjeringens storbypolitikk Storbysatsing hos Fylkesmannen Bymiljø-

Detaljer

Fylkesplan for Trøndelag

Fylkesplan for Trøndelag Fylkesplan for Trøndelag 2018-2030 Utkast til planprogram Vedtatt i fylkestinget i Nord-Trøndelag.. Vedtatt i fylkestinget i Sør Trøndelag 0 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn og rammer for planarbeidet...

Detaljer

Revisjon av kommuneplanen Kommuneplanens samfunnsdel og planbestemmelser til kommuneplanens arealdel

Revisjon av kommuneplanen Kommuneplanens samfunnsdel og planbestemmelser til kommuneplanens arealdel Arkivsaksnr.: 17/1625 Lnr.: 14961/17 Ark.: 141 Saksbehandler: kommunalsjef samfunn og miljø Inger Kammerud Revisjon av kommuneplanen Kommuneplanens samfunnsdel og planbestemmelser til kommuneplanens arealdel

Detaljer

Regional plan for by- og regionsenterpolitikk i Nordland Offentlig ettersyn og høring

Regional plan for by- og regionsenterpolitikk i Nordland Offentlig ettersyn og høring Journalpost:16/49907 Saksnummer Utvalg/komite Dato 233/2016 Fylkesrådet 21.06.2016 Regional plan for by- og regionsenterpolitikk i Nordland 2017-2025 - Offentlig ettersyn og høring Sammendrag Fylkesrådet

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Planprogram for kommuneplan for Lillesand kommune

LILLESAND KOMMUNE Planprogram for kommuneplan for Lillesand kommune LILLESAND KOMMUNE Planprogram for kommuneplan for Lillesand kommune 2018 2030 Forslag til offentlig ettersyn Bystyresak 66/17. Frist for innspill: 22. august 2017. 1 Innhold Bakgrunn... 3 1. Rammer for

Detaljer

Arealreserver, arealeffektivitet, arealregnskap og behov for nye byggeområder i Kommuneplanens arealdel fram til 2050

Arealreserver, arealeffektivitet, arealregnskap og behov for nye byggeområder i Kommuneplanens arealdel fram til 2050 Arealreserver, arealeffektivitet, arealregnskap og behov for nye byggeområder i Kommuneplanens arealdel fram til 2050 Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Askim bystyre vedtok samfunnsdelen i juni

Detaljer

Byene, tettstedene og bygdene er attraktive og livskraftige

Byene, tettstedene og bygdene er attraktive og livskraftige Byene, tettstedene og bygdene er attraktive og livskraftige Samfunnsmål nr. 3 Kunnskap om byutvikling og fortetting i Vestfold RPBA Nasjonale forventninger Gode og effektive planprosesser. Bærekraftig

Detaljer

Næringsområde på Berg. Blomdals Maskin AS. Planprogram reguleringsplan for Berg

Næringsområde på Berg. Blomdals Maskin AS. Planprogram reguleringsplan for Berg Næringsområde på Berg Blomdals Maskin AS Planprogram reguleringsplan for Berg 19.12.2017 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Formålet med planarbeidet... 3 1.2 Hva skal et planprogram inneholde?... 3 1.3 Rettslig

Detaljer

Ny Kommunedelplan for Levanger sentrum

Ny Kommunedelplan for Levanger sentrum Ny Kommunedelplan for Levanger sentrum Presentasjon om status og utfordringer i PUK 10/12 2014 1 Nytt planområde Ny kommunedelplan Levanger - sentrum - Presentasjon om status og utfordringer i PUK 10.12.14

Detaljer

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN BUSKERUD

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN BUSKERUD REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN BUSKERUD PLANPROGRAM PÅ HØRING FOKUS PLANTEMA Prosjektleder Ellen Korvald Informasjons- og dialogmøte 12. desember 2014 Bakgrunn et oppdrag fra Regional planstrategi En

Detaljer

Plangrep: Knytte Bjergsted kulturpark tettere til sentrum (benytte ny kapasitet til å korte ned avstander) STAVANGER KOMMUNE

Plangrep: Knytte Bjergsted kulturpark tettere til sentrum (benytte ny kapasitet til å korte ned avstander) STAVANGER KOMMUNE Plangrep: Knytte Bjergsted kulturpark tettere til sentrum (benytte ny kapasitet til å korte ned avstander) Plangrep: Knytte Bjergsted kulturpark tettere til sentrum (benytte ny kapasitet til å korte ned

Detaljer

Saksframlegg. Sammendrag STATUS NYTORGET OG NYTT TINGHUS STAVANGER KOMMUNE. Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Saksframlegg. Sammendrag STATUS NYTORGET OG NYTT TINGHUS STAVANGER KOMMUNE. Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO FVE-14/7732-10 95621/15 19.10.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 17.11.2015 Stavanger

Detaljer

Planprogram for revisjon av RPBA - Høringsuttalelse

Planprogram for revisjon av RPBA - Høringsuttalelse Vår ref. 17/22914 17/2043-1 / Saksbehandler: Tore Rolf Lund Planprogram for revisjon av RPBA - Høringsuttalelse Administrasjonens forslag 1. Formannskapet i Horten kommune vil i hovedsak støtte forslaget

Detaljer

Arealstrategi for Vågsøy kommune

Arealstrategi for Vågsøy kommune Arealstrategi for Vågsøy kommune Målet vårt er å være en bærekraftig og klimavennlig kommune som legger stor vekt på utvikling av lokale sentre, redusering av bilbruk og skaper arena for mangfold av aktiviteter.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015. Telefon: 77 79 04 20

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015. Telefon: 77 79 04 20 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015 0000 Telefon: 77 79 04 20 Saken skal behandles i følgende utvalg: X Byrådet Byutviklingskomité

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: KOMMUNEPLAN PLANFORSLAG TIL HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: KOMMUNEPLAN PLANFORSLAG TIL HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO TBWE-11/11795-408 33338/14 28.04.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling 15.05.14

Detaljer

HØRING PARKVEIEN-BLØDEKJÆR-SYKEHUSET. Siri Skagestein. FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan med konsekvensutredning.

HØRING PARKVEIEN-BLØDEKJÆR-SYKEHUSET. Siri Skagestein. FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan med konsekvensutredning. PARKVEIEN-BLØDEKJÆR-SYKEHUSET HØRING Siri Skagestein FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan med konsekvensutredning Arendal kommune Region sør Arendal, R.vegktr 30.11.2017 Forord Aust-Agder fylkeskommune

Detaljer

Regional og kommunal planstrategi

Regional og kommunal planstrategi Regional og kommunal planstrategi 22.september 2011 09.11.2011 1 Formål 1-1 Bærekraftig utvikling Samordning Åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning Langsiktige løsninger Universell utforming Barn og unges

Detaljer

Plan for sentrumsutvikling. Trondheim sentrum Næringslivsfrokost 16. mai 2017 Marthe Sesseng og Grete Hennissen Trondheim kommune

Plan for sentrumsutvikling. Trondheim sentrum Næringslivsfrokost 16. mai 2017 Marthe Sesseng og Grete Hennissen Trondheim kommune Plan for sentrumsutvikling Trondheim sentrum Næringslivsfrokost 16. mai 2017 Marthe Sesseng og Grete Hennissen Trondheim kommune Vedtak i bystyret 08.12.16 om planstrategien: Bystyret i Trondheim kommune

Detaljer

Referansegruppe kommuneplanens samfunnsdel Helge Etnestad

Referansegruppe kommuneplanens samfunnsdel Helge Etnestad Referansegruppe kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027 14.5.14 Helge Etnestad Presentasjon Mandat Utfordringer Bærekraftig lokalsamfunn i Horten Gruppedialog/ idédugnad Veien videre ny samling høsten -14

Detaljer

Hurum kommune Arkiv: 034 Saksmappe: 2015/2746 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato:

Hurum kommune Arkiv: 034 Saksmappe: 2015/2746 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: Hurum kommune Arkiv: 034 Saksmappe: 2015/2746 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: 05.10.2016 A-sak. Kommunal planstrategi 2015-19 med tilhørende forslag om å rullere Kommuneplanens arealdel og å oppheve

Detaljer

Fra RPR-ATP til SPR-BATP

Fra RPR-ATP til SPR-BATP Fra RPR-ATP til SPR-BATP Knut Grønntun planavdelingen Bristol 1. desember 2014 Statlige planretningslinjer 6 2 Statlige planretningslinjer Kongen kan gi statlige planretningslinjer for landet som helhet

Detaljer

Kommuneplanens Samfunns- og arealdel Planoppstart Utlegging av Planprogram til offentlig ettersyn

Kommuneplanens Samfunns- og arealdel Planoppstart Utlegging av Planprogram til offentlig ettersyn Saksframlegg Arkivnr. 141 Saksnr. 2013/2281-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Hubertina Doeven Kommuneplanens Samfunns- og arealdel 2013-2030 -

Detaljer

Planprogram for Kommunedelplan for kollektivtrafikk

Planprogram for Kommunedelplan for kollektivtrafikk Planprogram for Kommunedelplan for kollektivtrafikk 2014-2017 INNHOLD Planprogram for Kommunedelplan for kollektivtrafikk... - 1-1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planprogrammet...

Detaljer

Saksbehandler: Liv Marit Søyseth Saksnr.: 14/

Saksbehandler: Liv Marit Søyseth Saksnr.: 14/ Ås kommune Forslag til kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027 Saksbehandler: Liv Marit Søyseth Saksnr.: 14/01980-5 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskapet 19.11.2014 Kommunestyret 19.11.2014 Rådmannens

Detaljer

Etnedal kommune. Kommuneplanens arealdel Behandlet av Møtedato Saksnr. Kommunestyret /17

Etnedal kommune. Kommuneplanens arealdel Behandlet av Møtedato Saksnr. Kommunestyret /17 Etnedal kommune Behandlet av Møtedato Saksnr. Kommunestyret 14.09.2017 071/17 Mappe JournalID ArkivID Saksbehandler 17/530 17/4036 142, 20170130, L10 Rolf Erik Poppe Kommuneplanens arealdel 2018-2028 Vedlegg:

Detaljer

Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren. Samordnet areal- og transportplanlegging for 10 kommuner

Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren. Samordnet areal- og transportplanlegging for 10 kommuner Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren Samordnet areal- og transportplanlegging for 10 kommuner Ingrid Nordbø Regionalplansjef Rogaland fylkeskommune Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling

Detaljer

Forslag til planprogram Kommunedelplan for Mosjøen Miniplanprogram

Forslag til planprogram Kommunedelplan for Mosjøen Miniplanprogram Forslag til planprogram Kommunedelplan for Mosjøen Miniplanprogram Vefsn kommune har lagt planprogram for ny kommunedelplan for Mosjøen ut til høring og offentlig ettersyn. Vi ønsker derfor å fortelle

Detaljer

Overordnet planarbeid og utfordringer for arealbruk i Sandnes. Ida Andreassen 1 Fagleder overordnet planlegging

Overordnet planarbeid og utfordringer for arealbruk i Sandnes. Ida Andreassen 1 Fagleder overordnet planlegging Overordnet planarbeid og utfordringer for arealbruk i Sandnes Ida Andreassen 1 Fagleder overordnet planlegging Landbruk, tettsted, by, regionalt senter ++ 2 Illustrasjon til detaljplan for Lura bydelsenter

Detaljer

1. Innledning Bakgrunn Plannivå Dagens situasjon... 4 Kollektivtrafikk... 5 Områdeavgrensning... 5 Stavanger... 5 Sandnes...

1. Innledning Bakgrunn Plannivå Dagens situasjon... 4 Kollektivtrafikk... 5 Områdeavgrensning... 5 Stavanger... 5 Sandnes... 1 1. Innledning... 3 2. Bakgrunn... 4 3. Plannivå... 4 4. Dagens situasjon... 4 Kollektivtrafikk... 5 Områdeavgrensning... 5 Stavanger... 5 Sandnes... 6 Sola... 6 5. Formål med planarbeidet... 6 6. Planprogram...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kristin Strømskag Arkiv: 141 Arkivsaksnr.: 17/1361

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kristin Strømskag Arkiv: 141 Arkivsaksnr.: 17/1361 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristin Strømskag Arkiv: 141 Arkivsaksnr.: 17/1361 Saken skal behandles i følgende utvalg: Formannskapet Kommunestyret KOMMUNEPLANENS AREALDEL - PLANPROGRAM OG VARSEL OM OPPSTART

Detaljer

I regjeringsplattformen står det at Regjeringen vil:

I regjeringsplattformen står det at Regjeringen vil: I regjeringsplattformen står det at Regjeringen vil: Stimulere til utbygging rundt sentrale kollektivknutepunkt i byer og tettsteder og mot sentrumsnære områder med mulighet for utbygging med mindre arealkonflikter.

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL PLANPROGRAM for KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL Forslag til formannskapet 22.01.2013 for utlegging til offentlig ettersyn INNHOLD side INNLEDNING 3 OM KOMMUNEPLANARBEIDET 3 FORMÅL MED PLANARBEIDET 4 Kommunal

Detaljer

Byutvikling og kjøpesenteretablering - to sider av samme sak

Byutvikling og kjøpesenteretablering - to sider av samme sak Byutvikling og kjøpesenteretablering - to sider av samme sak Seniorrådgiver Terje Kaldager Miljøverndepartementet Stavanger 11.-12.mai 2011 1 Sterkere statlige krav til samordning og helhet Samordning

Detaljer

Saksbehandler: Theis Juel Theisen Arkiv: 140 Arkivsaksnr.: 05/ Dato:

Saksbehandler: Theis Juel Theisen Arkiv: 140 Arkivsaksnr.: 05/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Theis Juel Theisen Arkiv: 140 Arkivsaksnr.: 05/05663-001 Dato: 19.10.05 KOMMUNEPLAN FOR DRAMMEN 2007-2018 PROSESS OG RAMMER FOR RULLERING INNSTILLING TIL: Formannskapet driftsstyret

Detaljer

Områdereguleringsplan for sentrum - igangsetting og finansiering

Områdereguleringsplan for sentrum - igangsetting og finansiering ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Kristin Fløystad, tlf 37013094 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2011/7587 / 6 Ordningsverdi: xxxx Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Områdereguleringsplan

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LMS-14/20988-1 111924/14 15.01.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 29.01.2015

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll - Planprogram Tematisk kommunedelplan lokale sentrum og knutepunkter - høring og offentlig ettersyn

Saksprotokoll. Saksprotokoll - Planprogram Tematisk kommunedelplan lokale sentrum og knutepunkter - høring og offentlig ettersyn Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 21.11.2017 Sak: 261/17 Tittel: Saksprotokoll - Planprogram Tematisk kommunedelplan lokale sentrum og knutepunkter - høring og offentlig ettersyn Resultat:

Detaljer

Innherred samkommune Administrasjonssjefen

Innherred samkommune Administrasjonssjefen Innherred samkommune Administrasjonssjefen Nord-Trøndelag fylkeskommune Avdeling for kultur og regional utvikling Postboks 2560 7735 STEINKJER Deres ref: Vår ref: BEHA 2012/4489 Dato: 14.12.2015 Regional

Detaljer

KMD 21. og 22. november Vi vil bo i Hillevåg. Byplansjef Anne Skare Prosjektleder Tina Aksnes

KMD 21. og 22. november Vi vil bo i Hillevåg. Byplansjef Anne Skare Prosjektleder Tina Aksnes KMD 21. og 22. november 2016 Vi vil bo i Hillevåg Byplansjef Anne Skare Prosjektleder Tina Aksnes Områderegulering Sentrum Byfornying/vern Oppdateringsplaner Byomforming Hovedutbygging Kvaliteter Nærhet

Detaljer

Overordnet senterstruktur og varehandel

Overordnet senterstruktur og varehandel Overordnet senterstruktur og varehandel Føringer fra Regional plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland Honne 9.11.2016 Ved rådgiver Per Erik Fonkalsrud REGIONAL PLAN FOR ATTRAKTIVE BYER OG TETTSTEDER

Detaljer

Byutviklingsavtaler Mulig innsatsområder og utfordringer i byutviklingsavtaler

Byutviklingsavtaler Mulig innsatsområder og utfordringer i byutviklingsavtaler Byutviklingsavtaler Mulig innsatsområder og utfordringer i byutviklingsavtaler Faglig nettverk for regional bolig-, areal- og transportplanlegging i Storbyregionene 4. februar 2016 Presentasjon ved Kari

Detaljer

Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren Senterstruktur og handel. Ingrid Nordbø Regionalplansjef Rogaland fylkeskommune

Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren Senterstruktur og handel. Ingrid Nordbø Regionalplansjef Rogaland fylkeskommune Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren Senterstruktur og handel Ingrid Nordbø Regionalplansjef Rogaland fylkeskommune Senterstruktur og handel Senterstruktur definerer sentra i regionen og setter

Detaljer

MOBILITET OG AREALPLANLEGGING. 1.november Kommunaldirektør for byutvikling Anne Iren Fagerbakke

MOBILITET OG AREALPLANLEGGING. 1.november Kommunaldirektør for byutvikling Anne Iren Fagerbakke MOBILITET OG AREALPLANLEGGING 1.november 2016 Kommunaldirektør for byutvikling Anne Iren Fagerbakke KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Høna eller egget? Hva kom først? Tilfeldig eller styrt? Arealplanlegging

Detaljer

Kommunedelplan for kultur og idrettsanlegg, fysisk aktivitet og friluftsliv

Kommunedelplan for kultur og idrettsanlegg, fysisk aktivitet og friluftsliv Kommunedelplan for kultur og idrettsanlegg, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014 2026 Forslag til planprogram februar 2013 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister

Detaljer

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN FOR BUSKERUD MULIGHETER OG BEGRENSNINGER

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN FOR BUSKERUD MULIGHETER OG BEGRENSNINGER REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN FOR BUSKERUD MULIGHETER OG BEGRENSNINGER OPPSTARTSMØTE 9. MAI 2014, TYRIFJORD HOTELL ELLEN KORVALD, BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Bakgrunn et oppdrag fra Regional planstrategi

Detaljer

Planprogram. for justering av. Regional plan for senterstruktur og handel. Endring. Forslag til vedtak Dato: 24.9.14

Planprogram. for justering av. Regional plan for senterstruktur og handel. Endring. Forslag til vedtak Dato: 24.9.14 Planprogram for justering av Regional plan for senterstruktur og handel. Endring Forslag til vedtak Dato: 24.9.14 Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Formål... 3 3. Endringer som skal vurderes:... 4 3.1 Bestemmelse/retningslinje

Detaljer

Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel, Harstad kommune, arbeidsutkast

Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel, Harstad kommune, arbeidsutkast 1 1 Bakgrunn for planarbeidet Gjeldende kommuneplan ble vedtatt i 2009, med visjoner fram mot 2025. Kommunestyret i Harstad har i kommunal planstrategi 2016-2019 vedtatt at kommuneplanens samfunnsdel skal

Detaljer

Sandnes Øst Hvordan sikre framdrift og forutsigbarhet? Stanley Wirak, Ordfører i Sandnes

Sandnes Øst Hvordan sikre framdrift og forutsigbarhet? Stanley Wirak, Ordfører i Sandnes Sandnes Øst Hvordan sikre framdrift og forutsigbarhet? 7..3 Stanley Wirak, Ordfører i Sandnes Vekst - SSBs befolkningsframskrivinger for Stavanger-regionen Kilde: SSB/Stavanger kommune Sandnes i 4 : 4

Detaljer

Lebesby kommune. Høringsforslag planprogram. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet

Lebesby kommune. Høringsforslag planprogram. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Lebesby kommune Høringsforslag planprogram Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2021 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn for planarbeidet... 3 2 Formål... 3 3 Rammer og føringer... 3 3.1 Innhold...

Detaljer

Trøndelagsplanen Vi knytter fylket sammen

Trøndelagsplanen Vi knytter fylket sammen Trøndelagsplanen 2018 2030 - Vi knytter fylket sammen Møte med Trondheimsregionen 15.12. 2017 Direktør for Plan og næring Trude Marian Nøst Samfunnsutviklerrollen Tre dimensjoner ved samfunnsutvikling

Detaljer

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN GRATANGEN KOMMUNE KOMMUNEPLANEN 2017-2029 SAMFUNNSDELEN Gratangen, 06.juni 2017 Forord Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel startet med vedtak om planprogram i Planutvalget møte den 07.10.2013. Planprogrammet

Detaljer

PROSJEKTPLAN FOR KOMMUNEPLANRULLERINGEN

PROSJEKTPLAN FOR KOMMUNEPLANRULLERINGEN Ås kommune www.as.kommune.no Rullering av kommuneplan 2007-2019 FOR KOMMUNEPLANRULLERINGEN Vedtatt av Kommunestyre 28/9-05 Innholdsfortegnelse 1 VIKTIGE FORUTSETNINGER FOR PLANARBEIDET... 4 1.1 KOMMUNEPLANENS

Detaljer

Jevnaker kommune PLANPROGRAM FOR SAMFUNNSDELEN AV KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER KOMMUNE VEDTATT

Jevnaker kommune PLANPROGRAM FOR SAMFUNNSDELEN AV KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER KOMMUNE VEDTATT Jevnaker kommune PLANPROGRAM FOR SAMFUNNSDELEN AV KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER KOMMUNE 2013-2023 VEDTATT 23.05.2013 Hans Tollef Solberg 26.02.2013 Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Kommuneplan... 2 1.1 Formål

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2013-2030

Kommuneplanens arealdel 2013-2030 Kommuneplanens arealdel 2013-2030 Føringer fra samfunnsdelen/andre vedtatte planer og øvrige føringer Viktige temaer Medvirkning og videre prosess Kommuneplan for Nes Planprogram Samfunnsdel Arealdel Formålet

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Gunder Gabrielsen Arkiv: PID Arkivsaksnr.: 17/848

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Gunder Gabrielsen Arkiv: PID Arkivsaksnr.: 17/848 SAKSFREMLEGG Saksbehandler: Gunder Gabrielsen Arkiv: PID 201601 Arkivsaksnr.: 17/848 Kommunedelplan for bynære områder - politiske føringer for videre arbeid Vedlegg: 1. Planprogram for bynære områder,

Detaljer

Regional plan for areal og transport på Haugalandet - Vedtak på grunnlag av innvendinger fra Tysvær, Bokn og Karmøy kommuner

Regional plan for areal og transport på Haugalandet - Vedtak på grunnlag av innvendinger fra Tysvær, Bokn og Karmøy kommuner Statsråden I følge liste Deres ref Vår ref 16/3079-13 Dato 21.6.2017 Regional plan for areal og transport på Haugalandet - Vedtak på grunnlag av innvendinger fra Tysvær, Bokn og Karmøy kommuner Jeg viser

Detaljer

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel Kommuneplanens arealdel Oppstart og planprogram Orientering til: Formannskapet 11.06.2013 Plansystemet 6.12.2011 2 Gjeldende arealdel 6.12.2011 3 Gjeldende sentrumsplan 6.12.2011 4 Nye føringer Nye føringer

Detaljer

Folkehelse i regionale areal- og transportplaner

Folkehelse i regionale areal- og transportplaner Folkehelse i regionale areal- og transportplaner v/ Bernt Østnor, rådgiver regionalplanavdelingen, Rogaland fylkeskommune 4 regionale planer i Rogaland for samordnet areal og transportutvikling: Ryfylke

Detaljer

Planprogram for kommuneplanens arealdel

Planprogram for kommuneplanens arealdel Høringsutkast Planprogram for kommuneplanens arealdel Dato. 23.05.2013 1 Innhold 1. Formål og bakgrunn... 3 Formål og bakgrunn for rulleringen av kommuneplanens arealdel... 3 Om planprogrammet... 3 Kort

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for kommuneutvikling Kommunestyre. 1.gangsbehandling - utlegging av forslag til offentlig ettersyn

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for kommuneutvikling Kommunestyre. 1.gangsbehandling - utlegging av forslag til offentlig ettersyn Aure kommune Arkiv: 2013/0014 Arkivsaksnr: 2013/1426-158 Saksbehandler: Dag-Bjørn Aundal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for kommuneutvikling Kommunestyre Kommuneplanens arealdel 2014-2026

Detaljer

PLANPROGRAM for kommuneplanens samfunnsdel for perioden

PLANPROGRAM for kommuneplanens samfunnsdel for perioden Alstahaug kommune PLANPROGRAM for kommuneplanens samfunnsdel for perioden 2012-2022 Vedtatt planutvalget: INNHOLD INNLEDNING...1 FØRINGER I VEDTATT PLANSTRATEGI...1 AREALDELEN...2 PLANPROSESS OG ARBEIDSMÅTE...

Detaljer

OPPLEGG FOR UTREDNING AV NYE NÆRINGSAREALER I OMRÅDET OLRUD, NYDAL OG TREHØRNINGEN

OPPLEGG FOR UTREDNING AV NYE NÆRINGSAREALER I OMRÅDET OLRUD, NYDAL OG TREHØRNINGEN OPPLEGG FOR UTREDNING AV NYE NÆRINGSAREALER I OMRÅDET OLRUD, NYDAL OG TREHØRNINGEN Felles utredning om lokalisering, utstrekning og funksjonsfordeling for nye næringsområder i området Nydal, Olrud, Trehørningen.

Detaljer