Planprogram. for justering av. Regional plan for senterstruktur og handel. Endring. Forslag til vedtak Dato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Planprogram. for justering av. Regional plan for senterstruktur og handel. Endring. Forslag til vedtak Dato: 24.9.14"

Transkript

1 Planprogram for justering av Regional plan for senterstruktur og handel. Endring Forslag til vedtak Dato:

2 Innhold 1. Bakgrunn Formål Endringer som skal vurderes: Bestemmelse/retningslinje om samtykkebehandling etter pbl 8-5, 4. ledd Planbestemmelse 8 om lokalsentre Virkning av fremtidig E-18 Tvedestrand - Arendal Skille mellom ulike typer handel Justering i forhold til fylkestingets vedtak av Revisjon av handlingsprogram Utredningsbehov Planprosess og medvirkning... 7 Kontaktpersoner: Gunnar Ogwyn Lindaas: Anita Henriksen

3 1. Bakgrunn Regional plan for senterstruktur og handel ble vedtatt av fylkestinget 23. oktober Planen, med regional planbestemmelse, har dermed vært gjeldende for Aust-Agder i snart to år. Gjeldende plan kan leses her: Fylkesrådmannen vurderer at det foreligger behov for å foreta enkelte mindre justeringer i planbestemmelsene. Dette gjelder i hovedsak planbestemmelse 8 om lokalsentre og drøfting av hvorvidt krav til minste etableringsstørrelse for lokalsentre fungerer etter hensikten, men også enkelte andre forhold knyttet til definisjoner og feilrettinger. Fylkesutvalget vedtok i møte , sak 14/90 følgende: 1. Fylkesutvalget vedtar å igangsette arbeidet med en begrenset revisjon av Regional plan for senterstruktur og handel. 2. Fylkesutvalget gir fylkesrådmannen fullmakt til å utarbeide planprogram og sende det på offentlig høring. 3. Forslag til revidert Regional plan for senterstruktur og handel legges frem for politisk behandling i løpet av høsten Oppstart av arbeid med revisjon av Regional plan for senterstruktur og handel ble kunngjort , og planprogrammet lå ute til offentlig ettersyn frem til I alt kom det inn 6 innspill til planarbeidet. Ingen av innspillene pekte på elementer i planprogrammet som burde endres. 2. Formål Regional plan for senterstruktur og handel formulerer mål og hensikt med planen. Disse skal ligge fast, og er formulert slik på s.2: Målet for regional plan for senterstruktur og handel er å legge til rette for attraktive, miljøvennlige by- og tettstedssentra med bredt utvalg av forretninger, i tillegg til viktige funksjoner som møtested, offentlige kontorer og et godt og variert boligtilbud. Det er også et mål å unngå en utvikling som fører til unødvendig spredning av handelsvirksomhet og økt bilavhengighet. Videre er det et mål å etablere en samordnet politikk for lokalisering av nye kjøpesentre eller utvidelser av eksisterende kjøpesentre og sentrumsutvikling i Aust-Agder. Etablering av handel og tjenesteyting skal bygge opp under utviklingen av den eksisterende by- og senterstrukturen. Strategiene fra fylkesdelplan for kjøpesenteretablering og tettstedsutvikling vedtatt videreføres. Formålet med revisjonsarbeidet er å vurdere å foreta endringer blant annet hva angår: Ta inn retningslinje om samtykkebehandling etter plan- og bygningsloven (pbl) 8-5, 4. ledd. Planbestemmelse 8 om lokalsentre: o Tydeliggjøre hvor tillatt areal handel skal regnes i tillegg til eksisterende. o Vurdere om bestemmelse om krav til minste enhetsstørrelse skal videreføres. Vurdere virkning av byggeforbud langs E-18 for framtidig trasè Tvedestrand- Arendal. 3

4 Vurdere om det skal opprettholdes et skille mellom ulike typer handel (plassog/eller arealkrevende) og definere innholdet i handelstypene dersom skillet videreføres. De deler av fylkestingets vedtak av planen som ikke er å betrakte som bestemmelser skal innarbeides i planen på hensiktsmessig måte. Revisjon av handlingsprogram/handlingsdel. Det legges ikke opp til å ta inn nye eller å utvide eksisterende områder for handel, eller vesentlig utvidelse av arealbegrensninger. På bakgrunn av innspill til planprogrammet og prosessen for øvrig vil det bli tatt stilling til hvilke endringer som anbefales foretatt. 3. Endringer som skal vurderes: 3.1 Retningslinje om samtykkebehandling etter pbl 8-5, 4. ledd Fylkeskommunens myndighet til å gi samtykke til tiltak som omfattes av regional planbestemmelse følger av plan- og bygningsloven 8-5, 4. ledd. I forbindelse med samtykkebehandling er det et krav at regional planmyndighet søker samråd med fylkesmannen og berørte kommuner. Vedtak om samtykke er enkeltvedtak som kan påklages, og i slike saker vil fylkesutvalget være underinstans, mens Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) er klageinstans. I Regional plan for senterstruktur og handel bør det angis retningslinjer om krav til innhold i søknader om samtykke. Som hovedregel bør det generelt foreligge tungtveiende grunner for å avvike planen uten at dette enten skjer ved en planendring eller i samsvar med planbestemmelse 6 og 11 (om endringsprosesser og prosesskrav knyttet til fremtidige justeringer av sentrumssoner eller andre endringer av arealgrenser). Hovedkravet i den regionale planen er at alle slike prosesser blir vurdert i forbindelse med rullering av kommuneplan. Dette har blitt vurdert som en nødvendig forutsetning for at virkningene skal kunne bli vurdert for hele kommunen under ett, evt. også for nabokommuner. Derfor bør det stilles krav til at søknader om samtykke blir underlagt tilsvarende dokumentasjonskrav som ved ordinære endringer. 3.2 Planbestemmelse 8 om lokalsentre Regional plan for senterstruktur og handel systematiserer sentre på 4 nivåer. Det er regionsenter (Arendal), kommunesentre, lokalsentre og regionale handelsområder. Planbestemmelse 8 omhandler lokalsentre, og det er her to styringsvirkemidler som er brukt for å styre handelsetableringer i tråd med overordnede retningslinjer og planens formål: 1. Maksimalt handelsareal skal begrense lokalsentrenes gravitasjon, særlig i forhold til kommunesentrene. Der maksimalt handelsareal ikke er definert i regional plan, er det et krav at arealet fastsettes i en (helhetlig) kommunal plan. Fylkesrådmannen mener bestemmelse om maksimalt handelsareal må antas å være den klart viktigste bestemmelsen i forhold til å begrense fremveksten av bilbaserte handelsområder som vil stå i konkurranse med kommunesentrene. Det er det samlede handelsarealet som avgjør handelsområdets tiltrekningskraft og dermed virkning i forhold til øvrige sentre. Slik bestemmelsene er formulert i dag, varierer det noe fra område til 4

5 område om det er angitt maksimalt, samlet handelsareal (eksisterende + nytt) eller om det er angitt maksimalt, fremtidig handelsareal (nytt). Basert på henvendelser administrasjonen har fått rundt dette, bør dette tydeliggjøres for det enkelte område. 2. Minste enhetsstørrelse skal motvirke etableringer som normalt bør lokaliseres til kommunesentrene. Fylkesrådmannen mener det kan være nyttig å få tilbakemelding fra kommunene og andre på virkningen av bestemmelse om minste tillate enhetsstørrelse innenfor lokalsentrene. Minste tillatte enhetsstørrelse varierer fra lokalsenter til lokalsenter, og beror for en stor del på de etableringene som var foretatt før planen ble vedtatt. Der grense ikke er satt i regional plan, skal den defineres i kommunal plan. Regional plan styrer imidlertid slike etableringer kun innenfor planens virkeområde, som vil være de definerte senterområdene og et 500 meter bredt belte langs E-18 (med tilpasninger). Etableringer mindre enn 3000 m 2 utenfor disse områdene er ikke omfattet av regional planbestemmelse, og må styres gjennom kommunenes planlegging. Spørsmålet er dermed om bestemmelsen virker etter hensikten, om kommunen ivaretar tilsvarende styring utenfor virkeområdet til den regionale planen og hvor kommunene står i forhold til å definere rammer for de lokalsentrene som ikke er presisert i regional plan. I regional plan for senterstruktur og handel er det for lokalsentre enten konkret angitt hva som er minste, tillatte enhetsstørrelse, eller satt krav om at områdene skal dimensjoneres gjennom utarbeidelse av kommunal plan. En mulig endring av regional plan kan være at de konkrete minimumsgrensene utgår og erstattes med krav om avklaring gjennom kommunal plan for alle lokalsentre. 3.3 Virkning av fremtidig E-18 Tvedestrand - Arendal Planbestemmelse 3 gir et generelt forbud mot ny handelsvirksomhet, uansett arealstørrelse, i et belte på 500 meter på hver side av E-18. Bestemmelsen gjelder E-18 som vegkategori, og vil gjelde der E-18 til enhver tid går. Reguleringsplan for E-18 øst for Arendal har nå fastlagt framtidig trase, og det er naturlig å oppdatere kartvedlegg til Regional plan for senterstruktur og handel slik at framtidig E-18 synliggjøres. Fylkesrådmannen kan ikke se at byggeforbudssone langs fremtidig E-18 øst for Arendal vil berøre eksisterende eller planlagte områder for handel, men Tvedestrand kommune har igangsatt revisjon av sin kommuneplan, og varslet behov i forhold til den regionale planen. Dette gjelder et område ved Grenstøl, der fremtidig hovedavkjøring til Tvedestrand fra E-18 vil ligge. 3.4 Skille mellom ulike typer handel I Regional plan for senterstruktur og handel er det kun for Bergemoen og Brokelandsheia øst det er tatt inn presiseringer i forhold til plass- og/eller arealkrevende handel. Bakgrunnen for dette var innspill fra kommunene og prosessen med Fylkesmannen og departementet for å komme frem til en omforent løsning. Hvilke typer handel som faller innenfor plass- og/eller arealkrevende er imidlertid ikke presisert. Dette bidrar til usikkerhet og behov for vurdering fra sak til sak, noe som både er ressurskrevende og uheldig for planen som styringsverktøy. Dersom begrepene skal opprettholdes bør det tas inn bestemmelser som definerer innholdet. 5

6 3.5 Justering i forhold til fylkestingets vedtak av Vedtaket fra fylkestinget fulgte utsendingen av vedtatt plan og er implementert i regional planbestemmelse. Formuleringer i vedtaket som ikke er å betrakte som bestemmelser er ikke innarbeidet i selve planbestemmelsen. For å sikre at planen følger opp alle delene av fylkestingets vedtak er det behov for å justere planen. Dette blir en del av høringen til kommunene og regional stat. 3.6 Revisjon av handlingsprogram I gjeldende plan er følgende punkt tatt inn i handlingsprogrammet: Oppfølging av regional plan med bestemmelser og retningslinjer Veiledningsmateriell Analysemodellen Oversikt over sentrumssoner og andre områder Byutviklingsstrategier for historiske bysentra Ved revisjonen skal det tas stilling til eventuell justering av handlingsprogram/handlingsdel. 4. Utredningsbehov Fylkesrådmannen mener i utgangspunktet at de mulige endringene som vurderes er av en såpass begrenset karakter at det ikke vil være nødvendig å foreta særlige utredninger. Begrunnelsen er at det ikke åpnes for å ta inn nye områder for handel eller å utvide eksisterende områder. Vesentlig utvidelse av maksimalt handelsareal er heller ikke aktuelt. Av de mulige endringene som skisseres, vil minste, tillatte enhetsstørrelse kunne innvirke på interne konkurranseforhold i en kommune (mellom kommunesenter og andre handelsområder), men sannsynligvis sjelden ha særlig regional betydning ved å forrykke konkurranseforholdet mellom kommuner. I forhold til sistnevnte har sannsynligvis handelsområdenes maksimale, tilgjengelige areal for handel større betydning, fordi dette virker dimensjonerende i forhold til attraktivitet. Dersom planen endres ved at minste enhetsstørrelse innenfor lokalsentre erstattes med krav om avklaring gjennom kommunal plan, vil utredningskravet være knyttet til oppfølgende kommunale planer. 6

7 5. Planprosess og medvirkning Det tas sikte på følgende fremdriftsplan: År Måned Juli August September Oktober November Desember Januar Februar Uke Høring planprogram Diskusjonsmøte 29 Frist for innspill 18 Fastsetting planprogram 7 Behandling planforslag 4 Offentlig ettersyn Frist for innspill 19 Vedtak revidert plan? På bakgrunn av at omfanget av potensielle endringer er lite, legger Aust-Agder fylkeskommune opp til en begrenset prosess rundt revisjonen. Ingen av høringspartene har motsatt seg dette i forbindelse med oppstartsmeldingen. 7

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV HAREBAKKEN SENTER 8. april 2015 FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV HAREBAKKEN SENTER ARENDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER: PLANLEGGER: O.G. OTTERSLAND EIENDOM AS STÆRK & CO AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN

Detaljer

Endring av reguleringsplaner i Sørlandsparken

Endring av reguleringsplaner i Sørlandsparken TEKNISK Endring av reguleringsplaner i Sørlandsparken Forslag til planprogram FOTO: ANDERS MARTINSEN FOTOGRAFER Forord Dette dokumentet er et forslag til planprogram for endring av reguleringsplaner i

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 09.10.2013

Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 09.10.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 09.10.2013 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Fylkestingssal vest Møtedato: 09.10.2013 Tid: 14:00 1 Saksliste 58/13 Innbyggerinitiativ: Gjenopprett

Detaljer

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 8. mai 2012 2005 2011 VISTA UTREDNING AS Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Side 2 Evaluering av kommuneplan

Detaljer

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Utvalg: PLAN- OG MILJØUTVALGET Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 22.04.2013 Tid: 17:00 MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid

Detaljer

Forord. Sluttbehandling i fylkestinget

Forord. Sluttbehandling i fylkestinget FYLKESDELPLAN FOR HANDELSVIRKSOMHET, SERVICE OG SENTERSTRUKTUR Forord Ved kongelig resolusjon av 8. januar 1999 ble det med hjemmel i plan- og bygningsloven fastsatt en rikspolitisk bestemmelse om midlertidig

Detaljer

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Kommuneplanutvalget. Møtedato: 17.04.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 12:00

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Kommuneplanutvalget. Møtedato: 17.04.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 12:00 Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Kommuneplanutvalget Møtedato: 17.04.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 12:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter bare etter nærmere

Detaljer

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN ENEBAKK KOMMUNE 2013 Sist endret: 08.04.2013 Vedtatt av kommunestyret: 13.05.2013 1. Innledning... 3 1.1 Planprogram i lovverket... 3 2. Planprosessen... 4 2.1 Kommunal planstrategi

Detaljer

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013.

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013. Frogn kommune Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse,

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025. Forslag datert 28.05.13

RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025. Forslag datert 28.05.13 RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025 Forslag datert 28.05.13 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Avgrensning av planen 3 1.3 Dagens situasjon

Detaljer

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN Formannskapet Møtedato: 21.01.2010 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 5/10 Formannskapet 21.01.2010 94/09 Formannskapet 17.09.2009

Detaljer

Rundskriv T-2/08. Om barn og planlegging

Rundskriv T-2/08. Om barn og planlegging Rundskriv T-2/08 Om barn og planlegging 1 Forord Hvordan det er der barn vokser opp er avgjørende for deres mulighet for en trygg oppvekst, motorisk utvikling og god helse. Å planlegge for et samfunn der

Detaljer

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET Lnr.: 8126/13 Arkivsaksnr.: 13/626 Arkivnøkkel.: GNR. 15/5... Sett inn saksopplysninger under denne linja Saksbehandler: HAA Utskrift til: Per Rognerud,2870 Dokka Land Elektriske, Pb 79, 2882 Dokka Fylkesmannen

Detaljer

REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD

REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD Veilederen om reguleringsplaner inngår i Miljøverndepartements samlede veiledning til plan- og bygningsloven 2008. Den utdyper lovkommentaren, og vil sammen med veilederen

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN

REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN (2016-2021) Høringsdokument Høringsperiode 1.juli - 31.desember 2014 www.vannportalen.no/nordland Hjemmeside: www.vannportalen.no/nordland

Detaljer

Kommunedelplan klima og energi 2014-2025. Forslag til planprogram. Vedtatt i kommunestyret xx.xx.xxxx

Kommunedelplan klima og energi 2014-2025. Forslag til planprogram. Vedtatt i kommunestyret xx.xx.xxxx Kommunedelplan klima og energi 2014-2025 Forslag til planprogram Vedtatt i kommunestyret xx.xx.xxxx 2 Innhold 1. Bakgrunn og formål med planen... 5 1.1 Bakgrunn... 5 1.2 Formål... 5 2. Rammer og føringer...

Detaljer

Forslag til: Planprogram for områdereguleringsplan for Vikhammer sentrum. Malvik kommune: åpen - nyskapende - samhandlende

Forslag til: Planprogram for områdereguleringsplan for Vikhammer sentrum. Malvik kommune: åpen - nyskapende - samhandlende Forslag til: Planprogram for områdereguleringsplan for Vikhammer sentrum Malvik kommune: åpen - nyskapende - samhandlende Navn på plan og tiltaket: PLANID 201505 Områdereguleringsplan for Vikhammer sentrum

Detaljer

3. PLANSYSTEMET PLANSYSTEMET

3. PLANSYSTEMET PLANSYSTEMET 24 3. 3.1 Arealplanlegging Arealer og naturressurser er innsatsfaktorer for matproduksjon og gir råstoff for industrien. Arealtilgang bestemmer fysisk utvikling og byers vekst. Vern av arealer skal sikre

Detaljer

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel Kommuneplanens arealdel 2014-2025 Vedtatt av bystyret 26.03.2015 Planbeskrivelse Sammen om Porsgrunn 2 Porsgrunn Foto: Helena Eide Innhold 3 1. Planforutsetninger 1.1 Bakgrunn 1.2 Hensikten med planen

Detaljer

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Innhold Forord... 3 1. Om konsultasjonsordningen...

Detaljer

Ringerike kommune - innsigelse til reguleringsplan for Ringkollen

Ringerike kommune - innsigelse til reguleringsplan for Ringkollen Statsråden Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Deres ref Vår ref Dato 200703012 200702742-/MT Ringerike kommune - innsigelse til reguleringsplan for Ringkollen Saken er oversendt Miljøverndepartementet

Detaljer

Regional plan for handel og sentrumsutvikling i Vestfold. Retningslinjer, planbestemmelse og handlingsprogram. Analyser og konsekvensvurderinger

Regional plan for handel og sentrumsutvikling i Vestfold. Retningslinjer, planbestemmelse og handlingsprogram. Analyser og konsekvensvurderinger Regional plan for handel og sentrumsutvikling i Vestfold Retningslinjer, planbestemmelse og handlingsprogram. Analyser og konsekvensvurderinger Vedtatt av Fylkestinget 20. oktober 2009 Miljøverndepartementet

Detaljer

MØTE I STYRINGSGRUPPA FOR HEIPLANEN

MØTE I STYRINGSGRUPPA FOR HEIPLANEN MØTE I STYRINGSGRUPPA FOR HEIPLANEN Møtested: Kristiansand, Hotell Norge Møtetid: Fredag 10. desember kl. 11.30 (m/lunsj) ca. 15.30 Dette møtet er satt opp i samsvar med ønske fra styret på møtet i England

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. / Formannskapet 01.06.2015 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015-2027 HØRINGSFORSLAG TIL 2. GANGS HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN

SAKSFRAMLEGG. / Formannskapet 01.06.2015 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015-2027 HØRINGSFORSLAG TIL 2. GANGS HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN Svelvik kommune SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Eirin Bråten Nygård Arkiv: Arkivsaksnr.: 15/2047 Utvalg: Dato: / Formannskapet 01.06.2015 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015-2027 HØRINGSFORSLAG TIL 2. GANGS HØRING

Detaljer

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for utvikling og drift 03.09.2014 048/14 Kommunestyret 11.09.2014 042/14 Saksbehandler: Hans-Victor Wexelsen Arkiv: FA-L12

Detaljer

Areal- og transportplan Buskerudbyen 2013 2023. Høringsrapport

Areal- og transportplan Buskerudbyen 2013 2023. Høringsrapport Areal- og transportplan Buskerudbyen 2013 2023 Høringsrapport Dato 02.11.2012 1 1 Forord Denne rapporten oppsummerer uttalelsene til høringsutgaven Areal- og transportplan Buskerudbyen 2013-2023. Høringsutgaven

Detaljer

Reguleringsplan aktuelle temaer. Tone Hau Steinnes

Reguleringsplan aktuelle temaer. Tone Hau Steinnes Reguleringsplan aktuelle temaer Tone Hau Steinnes Tema Kommunens rolle ved private planforslag Utredning av alternativ plassering Fylkesmannens kompetanse i klagesaker Endring og oppheving av reguleringsplan

Detaljer

Ny plandel: Hva er nytt og hvordan skal dette fungere i praksis. Avdelingsdirektør Hans Jacob Neumann

Ny plandel: Hva er nytt og hvordan skal dette fungere i praksis. Avdelingsdirektør Hans Jacob Neumann Ny plandel: Hva er nytt og hvordan skal dette fungere i praksis Avdelingsdirektør Hans Jacob Neumann Formål 1-1 Ny formålsparagraf framhever: Bærekraftig utvikling Samordning Åpenhet, forutsigbarhet og

Detaljer

UTFORDRINGSDOKUMENT TIL DET NYE KOMMUNESTYRE 2011-2015

UTFORDRINGSDOKUMENT TIL DET NYE KOMMUNESTYRE 2011-2015 VEDLEGG TIL SAK 11/370 UTFORDRINGSDOKUMENT TIL DET NYE KOMMUNESTYRE 2011-2015 I FORBINDELSE MED PBL 10-1- KOMMUNAL PLANSTRATEGI Vedtatt i Lebesby kommunestyre den 22.06.2011 i sak 25/11 - Arkivsak 11/370

Detaljer

Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012)

Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) VEILEDER M-128-2014 Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) Forord Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) ble fastsatt av Klima- og

Detaljer