Prospekt. PPN Shippinginvest I AS. Organisasjonsnummer:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prospekt. PPN Shippinginvest I AS. Organisasjonsnummer: 989 816 578"

Transkript

1 Prospekt PPN Shippinginvest I AS Organisasjonsnummer: En investering i et diversifisert shipping- og offshorefond tilrettelagt av Pareto Private Equity ASA Innbydelse til å delta i mulig emisjon av til aksjer Minstebestilling er aksjer Tegningskurs er NOK 100 per aksje Total emisjonsproveny: Minimum NOK og maksimum NOK Bestillingsperiode: Fom 18. mai 2006 tom 30. juni 2006

2 MEDDELELSE Dette Prospektet er utarbeidet av Pareto Private Equity ASA( Pareto) og PPN ASA( PPN ). Formålet med dette Prospektet er å gi en beskrivelse av PPN Shippinginvest I AS ( Selskapet ) og Selskapets virksomhet etter Emisjonen. PPN ASA vil kontakte eksisterende og navngitte potensielle kunder, som totalt sett vil overstige 100 personer, vedrørende Emisjonen som totalt vil gjelde et beløp større enn 2,5 millioner EURO. Dette Prospektet er derfor utarbeidet i samsvar med verdipapirhandelloven ( vphl ) 5-13 flg., forskrift av 9. desember 2005 nr om opplysninger i Prospekter og EF forordning nr. 809/2004 om gjennomføring av Europaparlaments og rådsdirektiv 2003/71/EF. Prospektet er kontrollert og godkjent av Oslo Børs i medhold av vphl Tilbudet vil således bli rettet mot kunder av PPN ASA som har bestilt og blitt tildelt aksjer. PPN ASA opptrer som distributør for Pareto. Distribusjon av Prospektet og tilbud om bestilling av aksjer er underlagt juridiske restriksjoner i visse jurisdiksjoner. Det er ikke gjort tiltak for å tillate distribusjon av Prospektet i noen jurisdiksjon hvor særskilte tiltak kreves. Prospektet kan ikke anses for et tilbud om bestilling av aksjer i noen jurisdiksjon hvor distribusjon av Prospektet eller fremsettelse av et slikt tilbud krever særskilte tiltak. Enhver som mottar Prospektet skal orientere seg om, og opptre i henhold til, enhver slik restriksjon. Aksjene som tilbys vil ikke bli tilbudt, solgt eller på annen måte distribuert utenfor Norge dersom dette vil være ulovlig etter den rett som gjelder i den aktuelle jurisdiksjon, eller der dette vil kreve særskilte tiltak eller tillatelser for å etterkomme relevante regler i den aktuelle jurisdiksjon. Ingen andre enn de som er beskrevet i Prospektet er gitt tillatelse til å gi informasjon eller andre opplysninger vedrørende nærværende Prospekt eller om forhold omtalt i Prospektet. Dersom noen likevel gir slik informasjon, må disse anses som uberettiget til dette. Distribusjon av dette Prospektet betyr ikke under noen omstendighet at det ikke kan ha skjedd forandringer i forhold vedrørende Selskapet som beskrevet i dette Prospektet etter Prospektets dato. Enhver ny vesentlig omstendighet, vesentlig feil eller unøyaktighet som kan få betydning for vurderingen av aksjene i Selskapet og som fremkommer mellom tidspunktet for offentliggjøring av Prospektet og Bestillingsperiodens utløp vil bli meddelt gjennom et tillegg til Prospektet, jf. vphl Eventuelle tvister vedrørende dette Prospektet og dets innhold er underlagt norsk lov og skal underlegges norske domstolers eksklusive domsmyndighet. Prospektet er kun utarbeidet i norsk versjon. Vedleggene til Prospektet anses som en del av Prospektet..

3 DEL I SAMMENDRAG INVESTERING I SHIPPINGSELSKAPET PPN SHIPPINGINVEST I AS FAKTA OM SELSKAPET OVERSIKT OVER TILBUDET RISIKOFAKTORER ANDRE FORHOLD DEL II REGISTRERINGSDOKUMENT RISIKOFAKTORER ANSVARSFORHOLD OG ERKLÆRINGER FAKTA OM SELSKAPET INVESTERINGSSTRATEGI OG INVESTERINGSFILOSOFI SELSKAPETS VIRKSOMHET SHIPPINGSEGMENTER SELSKAPSSTRUKTUR BESKRIVELSE AV AKTØRENE SELSKAPETS LEDELSE AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRFORHOLD JURIDISKE OG SKATTEMESSIGE FORHOLD OVERSKUDDSLIKVIDITET DEFINISJONER, VEDLEGG OG TILGJENGELIGE DOKUMENTER DEL III VERDIPAPIRDOKUMENT RISIKOFAKTORER ANSVARSFORHOLD OG ERKLÆRINGER KAPITALSTRUKTUR VILKÅR FOR TILBUD OM TEGNING AV AKSJER NÆRMERE OM GJENNOMFØRINGEN AV AKSJETEGNINGEN OMKOSTNINGER OG PROVISJON BESTILLING OG TEGNING AV AKSJER DEFINISJONER, VEDLEGG OG TILGJENGELIGE DOKUMENTER... 20

4 DEL I SAMMENDRAG 1. INVESTERING I SHIPPINGSELSKAPET PPN SHIPPINGINVEST I AS PPN Shippinginvest I AS ( Selskapet ) inviterer utvalgte investorer ( Investorene enkeltvis Investor ) til å tegne aksjer i Selskapet. Selskapets eneste formål vil være å investere i Pareto World Wide Shipping AS ( Shippingfondet ) som igjen investerer i skip og andeler/aksjer i selskaper som eier skip (shippingprosjekter) fortrinnsvis tilrettelagt av Pareto Private Equity ASA ( Pareto / Tilrettelegger ). Segmenter Shippingfondet ønsker å gå inn i omfatter alle typer kommersielle shippingsegmenter, som f.eks tank, produkttank, LPG/petchems, container, reefer, supply, offshore, tørrbulk og Ro-Ro. Shippingfondets investeringsprofil er å investere i skip og andeler/aksjer i selskaper som eier skip (shippingprosjekter) fortrinnsvis tilrettelagt av Pareto. Shippingfondet vil ha en investeringshorisont på 6 år, inkludert en periode på 2 år for emisjoner. Pareto World Wide Shipping AS søker å ha en portefølje av attraktive skip og andeler/aksjer i selskaper som eier skip (shippingprosjekter) som vil kunne bidra til en optimal risikojustert avkastning. Investeringenes størrelse og sammensetning er basert på at Shippingfondet skal ha en balansert sammensetning av skipstyper, markedssegmenter, certeparti (leiekontrakt) typer, lengde på beskjeftigelse samt god løpende avkastning. Prosjektet karakteriseres ved: Løpende utbetaling Det vil bestrebes å oppnå en årlig utbetaling (direkteavkastning) til aksjonærene på ca % av innbetalt egenkapital før skatt. Det langsiktige avkastningsmålet for Shippingfondet, før skatt, på innbetalt egenkapital vil ligge på ca. på % (IRR). Solide befraktere Shippingfondet vil investere i en diversifisert portefølje bestående av skip og andeler/aksjer i selskaper som eier skip (shippingprosjekter) med solide befraktere, ulike markedssegmenter og varierende lengde og type certeparti (leiekontrakter). I et aktivt shippingmarked vil et porteføljeprodukt kunne gi en solid risikojustert avkastning. En begrenset tidshorisont på 6 år, inkludert en periode for å foreta emisjoner på maksimum 2 år. Markedsledende Tilrettelegger Pareto vil fungere som kapitalforvalter og vil gjennom sin lange erfaring i shippingmarkedet bidra med markedskunnskap og analyser til styret i Shippingfondet for å optimalisere Selskapets investeringer. Pareto er et av Norges ledende meglerhus innenfor olje, offshore og shipping. Investorene gis tilgang til prosjekter tilrettelagt/strukturert av Pareto. 1

5 Pareto vil gjennom sin over 20 års lange erfaring i shippingmarkedet bidra med markedskunnskap og analyser til Styret for å optimalisere investors avkastning. 1.2 Pareto Private Equity ASA Pareto har 20 års erfaring innen tilrettelegging av shippingprosjekter rettet mot strategiske og finansielle investorer. PPE har tilrettelagt over 200 shippingprosjekter og har i dag en portefølje med ca. 30 aktive selskaper bestående av 58 skip, med en samlet total verdi på ca. NOK 7 milliarder. Som et alternativ til investeringer i aksjer, obligasjoner, eiendom og banksparing har direkte investeringer i shipping historisk gitt en meget god avkastning. De siste tre årene har PPE s shipping portefølje gitt en avkastning (IRR) på ca. 30 % p.a. Det bemerkes at historisk oppnådd avkastning ikke er noe garanti for fremtidig avkastning NOK Pareto Shippingindex incl. Dividend Pareto Shippingindex ex. Dividend Nov 02 May 03 Nov 03 May 04 Nov 04 May 05 Nov 05 0 Nov-02 May-03 Nov-03 May-04 Nov-04 May-05 Nov-05 Venstre graf: Utvikling i Pareto's shippingportefølje i skipsverdi og antall skip Høyre graf: Indeksert verdiutvikling på PPE s shippingportefølje de siste tre årene, med en årlig avkastning på ca. 30 %. 2

6 2. FAKTA OM SELSKAPET 2.1 Organisering og virksomhet Selskapet, som ble stiftet 2. mai 2006 er et norsk aksjeselskap med organisasjonsnummer; Selskapets registrerte adresse vil være c/o Pareto Investor Service AS, Dronning Mauds gate 3, Postboks 1396 Vika, 0114 Oslo. Selskapet har som sitt eneste formål å investere samtlige av Selskapets midler i Shippingfondet og er således et Feeder-selskap. Virksomheten til Shippingfondet består i å eie skip eller aksjer/andeler i selskaper som eier skip. Shippingfondets investeringsprofil er å investere i skip og andeler/aksjer i selskaper som eier skip (shippingprosjekter) fortrinnsvis tilrettelagt av Pareto. Selskapet vil starte sin investeringsvirksomhet etter gjennomføringen av Emisjonen, jf. punkt 3. Selskapets revisor er Berge og Lundal Revisjonsselskap AS, organisasjonsnummer; og adresse Bryggegaten 7, 0250 Oslo. 2.2 Selskapets administrasjon og styre Administrasjon Selskapet har ingen ansatte eller daglig leder. 3

7 2.2.2 Avtale med Pareto Private Equity ASA om kapitalforvaltning Det er inngått avtale om kapitalforvaltning mellom Pareto og Shippingfondet av 2. mai 2006 ( Kapitalforvaltningsavtalen ). Shippingfondets styre treffer selv investeringsbeslutninger etter innstilling fra Pareto Private Equity ASA. Kapitalforvaltningsavtalen løper frem til Shippingfondet blir oppløst. Da Selskapets eneste formål er å investere samtlige midler i Shippingfondet er det ikke inngått egen kapitalforvaltningsavtale mellom Selskapet og Pareto Avtale med Pareto Investor Service AS om forretningsførsel Pareto Investor Service AS har inngått forretningsføreravtale datert 2. mai 2006 med både Selskapet og Shippingfondet, hvoretter Pareto Investor Service AS har ansvar for å føre regnskap og innehar dessuten sekretærfunksjonen for både Selskapet og Shippingfondet. Det følger av forretningsføreravtalene at Pareto Investor Service AS ved signering av avtalen gis fullmakt til å representere Selskapet fullt ut i forbindelse med utøvelse av de arbeidsoppgavene som følger av Pareto Investor Service AS rolle som forretningsfører, jf. punkt 9.3 i del II og vedlegg 4 til del II. Forretningsføreravtalene løper frem til henholdsvis Shippingfondet og Selskapet blir oppløst og er således uoppsigelig i Shippingfondets og Selskapets levetid Styre Selskapet Selskapets styre ( Styret ) består av følgende personer: - Frode Håland styreleder - Bo Mats Roger Nilsson styremedlem - Pål Karset Grimsrud styremedlem Styret i Selskapet vil etter Emisjonen bestå av 3 til 5 medlemmer. Det vil bli foreslått for generalforsamlingen som skal behandle Emisjonen at styret skal bestå av én representant for PPN og 2 til 4 representanter fra Selskapets aksjonærer og eventuelt en uavhengig tredjepart. Shippingfondet Shippingfondets styre består av følgende personer: - Aage Figenschou styrets formann - Nicolai Heidenreich styremedlem - Peter Wallace styremedlem Styret i Shippingfondet vil etter første emisjonen i Shippingfondet bestå av 3 til 5 medlemmer som ikke vil inkludere Nicolai Heidenreich og Peter Wallace. Det vil bli foreslått for samme generalforsamlingen som skal vedta første emisjon i Shippingfondet at styret i tillegg til Aage Figenschou skal bestå av representanter for Shippingfondets investorer, herunder Selskapet, andre selskaper hvis eneste formål er å investere i Shippingfondet og eventuelt representant for institusjonelle og private investorer. 4

8 Shippingfondet skal ha en valgkomité. Valgkomitéen skal bestå av en til tre medlemmer som velges for en periode på to år, hvorav to medlemmer velges av generalforsamlingen, og ett medlem velges av Pareto. Valgkomitéen foreslår kandidater til styret og honorar for styrets medlemmer. For å sikre best mulig kompetanse til styret og for at ingen av aksjonærene i Shippingfondet ( ShippingfondsInvestorene ) blir for dominerende forplikter ShippingfondsInvestorene seg, gjennom aksjonæravtalen for Shippingfondet, i den grad Pareto krever det, uavhengig av valgkomiteéns forslag å stemme for Paretos forslag om valg av inntil flertallet av styrets medlemmer. 2.3 Selskapets vedtekter Selskapets vedtektsfestede formål er å eie aksjer i Pareto World Wide Shipping AS ( Shippingfondet ). Det følger av Selskapets vedtekter at PPN skal ha rett til å utpeke ett styremedlem. Det foreligger etter vedtektene ingen begrensning med hensyn til utbetaling av utbytte. Selskapet har i følge vedtektenes 8 en tidshorisont på inntil 6 år, dvs. 1. juli Levetiden til Selskapet er knyttet opp til levetiden til Shippingfondet. I henhold til Shippingfondets vedtekter kan generalforsamlingen i Shippingfondet med totredjedels flertall, på et hvilket som helst tidspunkt før 1. juli 2012, beslutte både fremskutt og utsatt realisering av investeringer og oppløsning av fondet med inntil 2 år (det vil si mellom 1. juli 2010 og 1. juli 2014). Beslutning om fremskutt realisasjon kan bare treffes av generalforsamlingen dersom Shippingfondet har mottatt en skriftlig anbefaling om dette av Pareto Private Equity ASA. Med totredjedels flertall kan Shippingfondet tilsvarende, før 1. juli 2014, vedta å ytterligere forskyve avviklingstidspunktet med inntil 2 år og deretter tilsvarende forskyve avviklingstidspunktet med inntil 2 år per gang. Selskapets vedtekter er vedlagt som vedlegg 2 til del II. 2.4 Aksjekapital og aksjonærforhold Selskapet har en aksjekapital på NOK og er heleid av Pareto Investor Service AS. Selskapet er nystiftet og har per datoen for Prospektet ingen virksomhet eller gjeld. Umiddelbart før generalforsamlingen treffer vedtak om Emisjonen, jf. pkt. 3.2, vil aksjekapitalen bli nedsatt med NOK ved utbetaling til Pareto Investor Service AS, slik at eksisterende eneaksjonær ikke vil ha aksjer i Selskapet etter gjennomføringen av Emisjonen. Etter gjennomføringen av Emisjonen vil Selskapets aksjekapital være mellom NOK og NOK , avhengig av størrelsen på Emisjonen, jf. pkt Aksjene er fritt omsettelig og erverv av aksjer i selskapet skal ikke være betinget av samtykke fra selskapets styre. Ved overdragelse av aksjer skal øvrige aksjeeierne ikke ha forkjøpsrett i henhold til Aksjeloven kapittel 4. Etter aksjonæravtalen for Selskapet, omtalt i Registreringsdokumentet punkt 10.3, er overdrager forpliktet til å sørge for at erverver tiltrer aksjonæravtalen for Selskapet. 5

9 Ved annenhåndsomsetning av aksjer i Selskapet kan PPN kontaktes og Pareto vil eventuelt kunne besørge oppgjør. Det vil ved annenhåndsomsetning gjennom PPN påløpe et honorar på 2 % av den andel av markedsverdien av Shippingfondets eiendeler som de overdratte aksjene representerer. Honoraret fordeles likt mellom kjøper og selger. For å skape forutsigbarhet for Investorene og ShippingfondsInvestorene og for å legge forholdene til rette for Selskapets og Shippingfondets drift, kapitaltilførsel og fremtidig utvikling, skal Investorene som blir tildelt aksjer i Selskapet bli part i en aksjonæravtale og Selskapet skal i forbindelse med Investeringen i Shippingfondet inngå en aksjonæravtale med de øvrige ShippingfondsInvestorene. Avtalene er vedlagt Prospektet som vedlegg 5 og 6 til del II og nærmere beskrevet i Registreringsdokumentet kapittel 10. Selskapets vedtekter er vedlagt Prospektet. Stiftelsesdokumentet er tilgjengelig hos Pareto Investor Service AS. 3. OVERSIKT OVER TILBUDET 3.1 Innledning Tilbudet om å delta i Emisjonen i Selskapet vil bli rettet mot PPN ASAs ( PPN eller Distributøren ) eksisterende og potensielle navngitte kunder. Emisjonen vil således bli rettet mot kunder av PPN ASA som har bestilt ( Bestillerne ) og blitt tildelt aksjer ( Investorene ). 3.2 Tilbud om bestilling av aksjer Selskapet ønsker å gjennomføre en Emisjon hvor det skal utstedes minimum og maksimum aksjer, hver pålydende NOK 1. Tegningskurs skal være NOK 100 per aksje slik at brutto emisjonsproveny blir minimum NOK og maksimum NOK , hvorav NOK 99 per aksje etter fradrag for kostnader knyttet til Emisjonen tillegges Selskapets overkursfond. Nettoprovenyet fra Emisjonen skal benyttes til investeringer i Shippingfondet hvilket er formålet med Emisjonen. Minstebestilling av aksjer for hver Investor i forbindelse med Emisjonen er aksjer, tilsvarende NOK For bestilling utover minstebestilling på aksjer må bestillingen skje i intervaller à aksjer. Selskapet tar sikte på å gjennomføre Emisjonen. Imidlertid er Emisjonen betinget av følgende forhold, jf. del III pkt. 4. 1) Mistebestilling av aksjer på minimum NOK ) Generalforsamlingen fatter vedtak om rettet emisjon. 3) Bestillerne har tiltrådt aksjonæravtalen for Selskapet. 4) Minstebestilling av aksjer i Investeringen i Shippingfondet tilsvarer NOK

10 3.3 Bestillingsperiode, tildeling og oppgjør Bestillingsperioden varer fra 18. mai til 30. juni ( Bestillingsperioden ). Styret står fritt til å forlenge Bestillingsperioden med inntil 10 uker. En eventuell endring av Bestillingsperioden vil bli offentliggjort ved at utsettelsen vil fremgå på Tilretteleggers (www.pareto.no) og Distributørs (www.ppnasa.no) hjemmeside senest kl den 29. juni 2006 og (ii) utsettelsen vil bli annonsert i Aftenpostens morgenutgave 30. juni I tillegg vil Distributør kontakte kunder som har bestilt aksjer for å informere om utsettelsen. Styret vil etter Bestillingsperiodens utløp i samråd med Tilrettelegger beslutte hvilke bestillinger som skal aksepteres og dermed hvilke Bestillere som får anledning til å tegne aksjer i Emisjonen. Emisjonen vil deretter bli rettet mot disse Investorene. Styremøtet og generalforsamlingen (som skal vedta Emisjonen) er planlagt avholdt samme dag, 3. juli Meddelelse om tildeling vil bli sendt skriftlig til Investorene etter styremøtet og generalforsamlingen hvilket forventes å skje omkring 6. juli For å gjennomføre betaling i forbindelse med Emisjonen gir Bestillerne Nordea Bank Norge ASA, CS Issuer Services, fullmakt til å trekke på deres bankkonto fra 7. juli 2006 (eller én uke etter Bestillingsperiodens utløp dersom denne forskyves). Emisjonen forventes å være registrert i Foretaksregisteret og VPS omkring 21. juli Selskapets aksjer vil bli registrert i VPS i forbindelse med Emisjonen. 3.4 Indirekte investering og nedtrekksordning Investeringene i skip skjer indirekte ved at Selskapet investerer samtlige midler i Shippingfondet, gjennom en investering i Shippingfondet ( Investeringen i Shippingfondet), som igjen plasserer midlene i shippingprosjekter. Selskapets investeringsforpliktelse i Shippingfondet benevnes i dette Prospektet som Selskapets Kommiterte Kapital. Selskapet har i en nedtrekksavtale inngått med Shippingfondet ( Nedtrekksavtalen ), jf. del II vedlegg 7, forpliktet seg overfor Shippingfondet til på et hvert tidspunkt inntil Selskapets Kommiterte Kapital er innbetalt, å plassere Selskapets Kommiterte Kapital i verdipapirfond hos Pareto Forvaltning ASA (Pareto Høyrente og Pareto Likviditet). Shippingfondet vil etter hvert som det oppstår aktuelle investeringsprosjekter kalle inn Selskapets Kommiterte Kapital ved å innkalle til en eller flere generalforsamlinger som skal vedta en eller flere emisjoner i Shippingfondet. Selskapet har i Nedtrekksavtalen gitt Pareto Investor Service AS fullmakt til å stemme for og tegne aksjer i emisjoner i Shippingfondet og til å kreve innløsning og få utbetalt midler plassert på Pareto Høyrente og Pareto Likviditet til å betale for aksjene. 3.5 Andre Emisjoner i Selskapet og Shippingfondet Shippingfondet kan hente inn ytterligere kapital i tillegg til Total Kommitert Kapital i Shippingfondet gjennom rettede emisjoner i Shippingfondet frem til 1. august 2008 ( Andre Emisjoner i Shippingfondet ). Hyppigheten av slike emisjoner vil bli vurdert ut i fra kapitaltilgangen i markedet og tilgangen på interessante investeringsmuligheter. Både ShippingfondsInvestorene og nye investorer vil normalt bli gitt muligheten til å delta i Andre Emisjoner i Shippingfondet. Styret vil således parallelt med Andre Emisjoner i Shippingfondet kunne 7

11 foreslå andre emisjoner i Selskapet ( Andre Emisjoner i Selskapet ). Ved Andre Emisjoner i Shippingfondet og Andre Emisjoner i Selskapet vil imidlertid fortrinnsretten for hhv. ShippingfondsInvestorene og Investorene normalt bli fraveket som følge av ønske om bredest mulig kapitalbase. 3.6 Parallelle emisjoner i andre Feeder-selskap Shippingfondet får tilført kapital ved at tilsvarende Feeder-selskap gjennomfører parallelle rettede emisjoner mot utvalgte investorer. I tillegg vil enkelte større institusjonelle og private investorer få anledning til å tegne aksjer direkte i Shippingfondet ( DirekteInvestorer ) med en tilsvarende minstebestilling på NOK Per datoen for dette Prospektet er det følgende Feeder-selskap som gjennomfører parallelle emisjoner: PPN Shippinginvest I AS (distributør: PPN ASA), Pareto ShippingKapital AS (distributør: Pareto) og Optimum SkipsInvest AS (distributør: Optimum AS). Prospektet omfatter kun Emisjonen i Selskapet og det er utarbeidet separate prospekt for emisjonene i øvrige Feeder-selskap samt for Investeringen i Shippingfondet. Omkostningene det enkelte selskap og investor i de respektive selskap blir belastet med i forbindelse med nevnte parallelle emisjoner vil variere i henhold til det enkelte Feeder-selskaps avtale med distributøren. Styret i Shippingfondet og Tilrettelegger vil arbeide med å inngå avtale med ytterligere distributører, og det er derfor målsetningen at det i forbindelse med Investeringen i Shippingfondet og ved Andre Emisjoner i Shippingfondet skal bli foretatt parallelle emisjoner i ytterligere Feeder-selskap. 3.7 Omkostninger og provisjon i forbindelse med Emisjonen og Investeringen i Shippingfondet Ved Emisjonen i Selskapet skal Selskapet betale honorar til Distributør. Honoraret fastsettes på grunnlag av en beregnet totalkapital av det Selskapet tilfører Shippingfondet gjennom Emisjonen, basert på en antatt belåningsgrad på 70 % ( Totalkapitalen ). Honoraret til Distributør utgjør 2,7 % av Totalkapitalen, som tilsvarer 9 % av den egenkapitalen som Investorene tilfører Selskapet gjennom Emisjonen. Honoraret til Distributøren tilsvarer NOK ved minimumstegning (NOK ) og NOK ved maksimumstegning (NOK ). I tillegg skal Selskapet innen hvert år i Shippingfondets levetid, første gang , betale Distributøren et honorar tilsvarende 1 % av Selskapets andel av Verdijustert Egenkapital i Shippingfondet pr i det foregående år. Honoraret skal dog utgjøre minimum 1 % av Selskapets andel av den samlede kommiterte kapitalen i Shippingfondet per det aktuelle året, dvs. Total Kommitert Kapital i Shippingfondet samt kommitert kapital i forbindelse med Andre Emisjoner i Shippingfondet. Verdijustert Egenkapital fastsettes og beregnes som det fremgår av vedlegg 8 til del II. Selskapets kostnader i forbindelse med trykking av prospekt, VPS-registrering, prospektavgift til Oslo Børs mv. antas å utgjøre NOK Selskapets kostnader for juridisk bistand antas å utgjøre ca. NOK eks. mva. Nedenfor følger en oversikt over beregningen av Netto Emisjonsproveny : 8

12 PPN Shippinginvest AS Tekst Min Maks Total emisjonsproveny: Omkostninger ved tegning Juridiske kostnader Trykking og registrering av prospekt VPS Netto Emisjonsproveny Ved Investeringen i Shippingfondet skal Shippingfondet betale honorar til Tilrettelegger. Honoraret utgjør 0,3 % av Totalkapitalen, som tilsvarer 1 % av den egenkapitalen som Selskapet tilfører Shippingfondet gjennom Investeringen i Shippingfondet (Selskapets Kommiterte Kapital). Basert på den andel som Selskapet skal investere ved Investeringen i Shippingfondet tilsvarer honoraret til Tilrettelegger NOK ved minimumstegning og NOK ved maksimumstegning. Investorene vil ikke utover de kostnadene som er beskrevet i dette punktet bli belastet med ytterligere kostnader i forbindelse med Emisjonen. Kostnader i Shippingfondets levetid, herunder honorar til kapitalforvalter (Pareto) og forretningsfører (Pareto Investor Service AS) er beskrevet i del III punkt 6. Ved eventuelle Andre Emisjoner i Shippingfondet skal Tilrettelegger motta honorar tilsvarende minimum 1 % av den egenkapitalen Selskapet tilfører Shippingfondet gjennom Andre Emisjoner i Shippingfondet. 4. RISIKOFAKTORER Investors avkastning vil være en funksjon av Shippingfondets og Selskapets inntjening samt direkte og indirekte kostnader i forbindelse med driften av Shippingfondet og Selskapet og i forbindelse med Emisjonen og Investeringen i Shippingfondet. Shippingfondet kan ikke vise til historiske regnskaper og har ingen historisk investeringsportefølje. Shippingfondets inntjening er basert på fremtidige investeringer og vil avhenge blant annet av risikofaktorene nedenfor. I tillegg må Investor ta i betraktning relevant kostnadsstruktur i forbindelse med investeringen, jf. punkt 3.7, herunder de kostnader som vil gjelde i Shippingfondets og Selskapets levetid som er beskrevet i del III punkt 6 samt Selskapets og Investors nåværende og fremtidige skatteposisjon. Det understrekes at ethvert shippingprosjekt er beheftet med større eller mindre risiko. Enhver investor må være forberedt på at en slik investering kan medføre tap. Et slikt tap vil være begrenset til den enkelte investors tegning i emisjonen. De mest relevante risikofaktorer er nærmere beskrevet i del II og III kapittel 1 og omfatter markedsrisiko (tilbud og etterspørsel etter tjenester innen shipping), renterisiko/inflasjon (for belånte shippingprosjekter), valutarisiko (inntekter og kostnader hovedsakelig i annen valuta), investeringsrisiko (valg av investeringsobjekter), restverdi og teknisk risiko (vedlikehold og uforutsette driftsproblemer), skatterisiko (endret lovgivning), befrakters økonomi, reguleringsrisiko (nye rammebetingelser), risiko i forbindelse med og likviditetsmessig risiko (shippingprosjekter kan være en lite likvid aktivaklasse og likviditeten av omsetning av aksjer/andeler i annenhåndsmarkedet er varierende), organisasjonsmessige forhold/nærstående transaksjoner og kjøp av selskap (SPV). 9

13 5. ANDRE FORHOLD Sammendraget er ment å gi en kortfattet beskrivelse av de mest sentrale områdene i Prospektet, og informasjonen er således ikke uttømmende. Sammendraget må leses som en introduksjon til Prospektet. Enhver beslutning om å tegne finansielle instrumenter i henhold til tilbudet må baseres på Prospektet som helhet. Investorer som vurderer å tegne finansielle instrumenter i henhold til tilbudet oppfordres til å lese hele Prospektet. I tillegg til vedlagte dokumenter vil følgende dokumenter være tilgjengelige hos Pareto Investor Service AS i minst 12 måneder: - Stiftelsesdokumenter for Selskapet og Shippingfondet - Prospekt for Shippingfondet - Mandatavtale for Tilrettelegger - Avtale for Distributør Styret kan holdes erstatningsansvarlig for opplysningene som gis i sammendraget, men kun dersom sammendraget er misvisende, ukorrekt eller selvmotsigende lest i sammenheng med resten av Prospektet. Fotografiene av skipene i Prospektet er illustrasjonsfoto som viser skip som har vært omsatt og hvor Pareto har vært tilrettelegger. Disse skipene er et tilfeldig utvalg, og representer nødvendigvis ikke skip som tenkes kjøpt eller investert i av Shippingfondet. Shippingfondet har p.t. ikke startet sin investeringsvirksomhet. 10

14 DEL II REGISTRERINGSDOKUMENT DEL II REGISTRERINGSDOKUMENT RISIKOFAKTORER ANSVARSFORHOLD OG ERKLÆRINGER FAKTA OM SELSKAPET INVESTERINGSSTRATEGI OG INVESTERINGSFILOSOFI SELSKAPETS VIRKSOMHET SHIPPINGSEGMENTER SELSKAPSSTRUKTUR BESKRIVELSE AV AKTØRENE SELSKAPETS LEDELSE AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRFORHOLD JURIDISKE OG SKATTEMESSIGE FORHOLD OVERSKUDDSLIKVIDITET DEFINISJONER, VEDLEGG OG TILGJENGELIGE DOKUMENTER... 35

15 DEL II REGISTRERINGSDOKUMENT 1. RISIKOFAKTORER 1.1 Generelt Investors avkastning vil være en funksjon av Shippingfondets og Selskapets inntjening samt direkte og indirekte kostnader i forbindelse med driften av Shippingfondet og Selskapet i forbindelse med Emisjonen i Selskapet og Investeringen i Shippingfondet. Shippingfondet kan ikke vise til historiske regnskaper og har ingen historisk investeringsportefølje. Shippingfondets inntjening er basert på fremtidige investeringer som vil avhenge av blant annet risikofaktorene nedenfor. I tillegg må Investor ta i betraktning relevant kostnadsstruktur i forbindelse med investeringen, jf. sammendragets punkt 3.7, herunder de kostnader som vil gjelde i Shippingfondet og Selskapets levetid som beskrevet i del III punkt 6 samt Selskapets og Investors nåværende og fremtidige skatteposisjon. Det understrekes at ethvert shippingprosjekt er beheftet med større eller mindre risiko. Enhver Investor må være forberedt på at en slik investering kan medføre tap. Et slikt tap vil være begrenset til den enkelte investors tegning i Emisjonen. Nedenfor er en liste med de viktigste risikofaktorene knyttet til dette prosjektet. Samtlige risikofaktorer er viktige og disse er ikke beskrevet i prioritert rekkefølge. 1.2 Markedsrisiko Shippingfondet vil søke å investere i en diversifisert sammensetning av skip/shippingprosjekter. Shippingfondets avkastning vil være avhengig av utviklingen i de ulike segmentene Shippingfondet har investert i, og spesielt situasjonen i markedet etter 6 til 8 år da Shippingfondet skal realiseres. Selskapene opererer i konkurranseutsatte markeder med mange aktører. I perioder vil det kunne foreligge stor konkurranse om å få objekter og det kan være vanskelig å oppnå kjøp av ønskede objekter til ønsket pris. Tilsvarende vil det i perioder kunne vise seg vanskeligere å selge objekter som til ønsket pris. Utviklingen i etterspørselen og prisingen av de investerte selskapenes tjenester er i hovedsak bestemt av forhold utenfor selskapenes kontroll. På tilbudssiden er det usikkerhet knyttet til bl.a. kontrahering av nye skip, omfanget av fremtidig skraping av skip og alternative anvendelsesmuligheter for tonnasjen som følge av endrede markedsforhold. I tillegg er etterspørselen etter de produkter og råvarer som fraktes i de ulike segmentene av betydning. 1.3 Renterisiko / Inflasjon De underliggende selskaper Shippingfondet vil investere i vil hovedsakelig ha lån i USD og EURO. Eventuelle rentesvingninger vil kunne innvirke direkte på avkastningen. Indirekte vil også rentenivået kunne påvirke skipsverdien ved salg. Renten vil kunne være bundet helt eller delvis i flere av selskapene tilsvarende lengden på de ulike certepartiene, slik at eventuelle rentesvingninger vil ha redusert eller ingen direkte innvirkning på selskapets likviditet. 1.4 Valutarisiko Driftsinntekter og driftskostnader fra de underliggende selskaper er i all hovedsak i fremmed valuta, med hovedvekt på USD og EURO. Referansevaluta for de underliggende selskapenes driftsmidler vil 1

16 være i USD og EUR, selskapenes finansiering vil også være i USD og EUR. Forhold knyttet til valuta kan påvirker selskapets bokførte og verdijusterte egenkapital i norske kroner. 1.5 Investeringsrisiko Shippingfondet vil, avhengig av hvor mye egenkapital som investeres i andeler ved prosjektstart, investere i nye prosjekter for et beløp opp til ca. NOK 1 milliard i løpet av en 2 års tegningsperiode. Beslutninger om ytterligere investeringer enten i nye prosjekter eller ved kjøp/salg av andeler i andrehåndsmarkedet ligger hos Styret i Shippingfondet. Det vil alltid være en risiko for at det fattes beslutninger om nye investeringer som viser seg å være dårligere enn forutsatt og som kan påvirke avkastningen til investor negativt. 1.6 Restverdi og teknisk risiko Mulighetene for rasjonell drift innvirker vesentlig på skipenes økonomiske levetid som blant annet avhenger av det vedlikeholdsarbeid som utføres løpende. Teknisk risiko vil alltid være tilstede, spesielt ved tids og reise certepartier. Uforutsette driftsproblemer kan føre til høyere driftskostnader enn budsjettert og/eller flere dager med off-hire for prosjektene som er under tids og reise certepartier. For deler av flåten vil den tekniske risikoen være minimal da disse båtene går på bareboat certepartier. Selskapene Shippingfondet vil søke å investere i, vil benytte forsikringer med normale markedsvilkår for å redusere tekniske risiko. 1.7 Skatterisiko Informasjonen i dette Prospektet og de investeringer som vil foretas er basert på regelverket slik det foreligger per dags dato. Endring i lover og regler mht. skatter og avgifter kan medføre nye og endrede betingelser for investorene, herunder redusert lønnsomhet i prosjektet. 1.8 Befrakter Befrakters økonomi og finansielle styrke og evne til å betjene hyren på en tilfredsstillende måte vil være avgjørende for prosjektenes utvikling. 1.9 Reguleringsrisiko Over de siste 20 årene har shippingindustrien vært utsatt for ulike lovendringer som har påvirket industrien. Det vil alltid være en mulighet for at nye lovendringer vil bli foreslått og implementert. Dette vil kunne påvirke industrien og innvirke vesentlig på skipenes økonomiske levetid og inntjeningspotensial. I henhold til IFRS (International Financial Reporting Standards) er det ikke adgang til å inntektsføre utbytte i mottaker selskapet i det samme år som utbytte avsettes i det utdelende selskapet. Det er sannsynlig at NRS vil endre seg i retning av IFRS på sikt, eller at IFRS gis direkte anvendelse på Selskapet eller Shippingfondet. Det er i dag ikke mulig å anslå om muligheten til å inntektsføre utbytte i samme år som det er avsatt vil bli opprettholdt i fremtiden. 2

17 1.10 Forurensning All skipsfart involverer transport av last som kan forårsake miljøskade og som følge involverer eierskap i kommersiell shippingvirksomhet en risiko Likviditetsmessig risiko Skip kan være en relativt lite likvid aktivaklasse. Det kan ta flere måneder både å investere i og realisere direkteinvesteringer i skip. Skip er heller ikke notert på noen børs, og verdifastsettelsen for skip er derfor noe usikker. Dersom man etablerer gode prosesser for verdivurdering viser erfaring at verdivurderinger sjelden avviker vesentlig fra den verdien man får ved et salg av skipet. Den svake likviditeten er en av de mest negative egenskapene ved skip som aktivaklasse i en finansiell portefølje, men den gir samtidig opphav til en betydelig likviditetspremie som langsiktige investorer kan utnytte til sin fordel. Det vil være usikkerhet knyttet til likviditeten og verdien av Shippingfondet, og likviditeten i det enkelte skip Annenhåndsomsetning Aksjene er fritt omsettelig og erverv av aksjer i selskapet skal ikke være betinget av samtykke fra selskapets styre. Ved overdragelse av aksjer skal øvrige aksjeeierne ikke ha forkjøpsrett i henhold til aksjeloven kapittel 4. Omsetning vil være basert på markedsverdi av de underliggende skipene/ shippingprosjektene basert på løpende verdivurdering. PPN kan kontaktes ved annenhåndsomsetning av aksjene og Pareto vil eventuelt kunne besørge oppgjør. Likviditeten i markedet for omsetning av aksjer/andeler i annenhåndsmarkedet tenderer i perioder til å være volatil. Dette kan medføre at det i perioder kan være vanskelig å omsette aksjer/andeler i annenhåndsmarkedet. I den forbindelse presiseres det at Investor som investerer i Selskapet bør ha en langsiktig tidshorisont. PPN kan kontaktes ved annenhåndsomsetning og vil da bergene seg et honorar knyttet til annenhåndsomsetning. Dette honoraret utgjør 2 % av markedsverdien av Shippingfondets eiendeler som de overdratte aksjene representerer. Honoraret fordeles likt mellom kjøper og selger. Etter aksjonæravtalen for Selskapet, omtalt i Registreringsdokumentet punkt 10.3, er overdrager forpliktet til å sørge for at erverver tiltrer aksjonæravtalen for Selskapet Organisasjonsmessige forhold/nærstående transaksjoner En tilfredsstillende utvikling for den portefølje Shippingfondet besitter, forutsetter blant annet at Pareto utfører sine oppgaver på en best mulig måte. Shippingfondet vil således være avhengig av at Pareto til enhver tid er bemannet med personer med relevant kunnskap og kompetanse. Pareto har følgende relasjoner til Shippingfondet og investorene: Selskapet og Shippingfondet har inngått en mandatavtale med Tilrettelegger hvoretter Pareto skal være tilrettelegger for Emisjonen og Investeringen i Shippingfondet samt Andre Emisjoner i Selskapet og 3

18 Shippingfondet frem til lukking av Shippingfondet for ytterligere emisjoner. Mandatavtalen mellom Selskapet og Tilrettelegger omtales som Mandatavtalen. Etter Mandatavtalen er Selskapet forpliktet til ikke å foreta emisjoner uten Tilretteleggers samtykke i Selskapets levetid som nevnt i del II pkt. 3.2 og 4.7. Pareto har videre inngått en avtale om kapitalforvaltning med Shippingfondet. Kapitalforvaltningsavtalen er beskrevet i del II pkt. 9.2 og vedlagt Prospektet. Pareto Investor Service AS er forretningsfører for henholdsvis Selskapet og Shippingfondet. Forretningsføreravtalene er beskrevet i del II pkt. 9.3 og vedlagt Prospektet. Mandatavtalen og Kapitalforvaltningsavtalen for Shippingfondet er inngått forut for Emisjonen mellom Pareto og Shippingfondet, hvor Paretos datterselskap, Pareto Investor Service AS var eneaksjonær i Shippingfondet. Tilsvarende gjelder for forretningsføreravtalene med Pareto Investor Service AS som er inngått mellom Pareto Investor Service AS og henholdsvis Selskapet og Shippingfondet. De som bestiller aksjer på basis av Prospektet forutsettes å ønske at Pareto skal ha den sentrale funksjon i forhold til Shippingfondet og investorene som beskrevet i Prospektet Kjøp av selskap (SPV) I den grad Shippingfondet kjøper skip gjennom kjøp av selskaper (SPV) innebærer dette en viss risiko ved at man overtar alle eiendeler og forpliktelser som selskapet har. Det kan vise seg å ligge forpliktelser i selskapet som er ukjent for Shippingfondet på kjøpstidspunktet. Historiske disposisjoner i selskapet kan også påvirke fremtidig skatteposisjon, noe som ikke nødvendigvis er åpenbart på kjøpstidspunktet. Dette er forhold som gjør at kjøp av SPV kan være noe mer krevende å håndtere, hvilket setter krav til en grundig due diligence og riktig verdsettelse av skatteposisjonen Aksjonæravtaler forpliktelse til å stemme for visse fremtidige beslutninger i Selskapet og Shippingfondets organer Selskapet er part i en aksjonæravtale for Shippingfondet hvor Selskapte har forpliktet seg til å stemme for visse fremtidige beslutninger i Shippingfondets organer. Tilsvarende vil Investor bli part i en aksjonæravtale for Selskapet hvor Investorene vil påta seg forpliktelser til å stemme for visse fremtidige beslutninger i Selskapets organer. Avtalene er vedlagt Prospektet og de vesentligste forpliktelser for Investorene og Selskapet er omtalt i Registreringsdokumentet punkt

19 2. ANSVARSFORHOLD OG ERKLÆRINGER 2.1 Selskapets styre Dette Prospektet er utarbeidet i forbindelse med den planlagte Emisjonen i PPN Shippinginvest I AS. Styret bekrefter at opplysningene i Prospektet, så langt Styret kjenner til, er i samsvar med de faktiske forhold. Så langt styret kjenner til forekommer det ikke utelatelser som er av en slik art at de kan endre Prospektets betydningsinnhold. Styret har gjort alle rimelige tiltak for å sikre dette. Oslo, 18. mai 2006 Styret i PPN Shippinginvest I AS Frode Håland, Styreleder Bo M.R. Nilsson, Styremedlem Pål K. Grimsrud, Styremedlem 2.2 Tilrettelegger og Distributør Prospektet er utarbeidet av Pareto Private Equity ASA og PPN ASA i samarbeid med Selskapet. Prospektet er utarbeidet etter beste vurdering basert på erfaring fra shippingbransjen og tilgjenglig offentlig informasjon. Så langt Tilrettelegger og Distributør kjenner til, er opplysningene korrekte og det er ikke, så langt Tilrettelegger og Distributør kjenner til, utelatt vesentlige forhold som gjør dets innhold villedende. Tilrettelegger og Distributør påtar seg intet ansvar for fullstendigheten og/eller riktigheten av Prospektets innhold. Tilrettelegger og Distributør fraskriver seg et hvert ansvar for tap som følge av at opplysningene som er gitt er misvisende, feilaktige eller ufullstendige, samt for tap som på annen måte oppstår som ved investeringen i PPN Shippinginvest I AS. Oslo, 18. mai 2006 Pareto Private Equity ASA PPN ASA 2.3 Juridisk Rådgiver Vi har bistått Pareto Private Equity ASA i forbindelse med utarbeidelsen av dette Prospektet. På bakgrunn av den informasjon vi har mottatt og gjennomgått bekrefter vi at de juridiske og skattemessige forhold som er omtalt i kapittel 10 og 11 er korrekte. Denne uttalelsen omhandler ikke Prospektets omtale av kommersielle, økonomiske eller regnskapsmessige forhold eller vurderinger. Vår uttalelse er begrenset til juridiske forhold i henhold til norsk rett. Oslo, 18. mai 2006 Wikborg Rein & Co. 5

20 2.4 Informasjon fra tredjeparter Enkelte steder i Prospektet er det gjengitt informasjon som kommer fra tredjeparter. I slike tilfeller er kilden alltid oppgitt. Informasjonen er korrekt gjengitt. Så langt Styret kjenner til, og basert på den informasjonen som er gjengitt, bekreftes det at det ikke er utelatt fakta som kan medføre at de gjengitte opplysningene er unøyaktige eller villedende. Oslo, 18. mai 2006 For Styret i PPN Shippinginvest I AS Frode Håland, Styreleder Bo M.R. Nilsson, Styremedlem Pål K. Grimsrud, Styremedlem 6

Til aksjonærene i Pareto World Wide Shipping AS. 1. juni 2010 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARETO WORLD WIDE SHIPPING AS

Til aksjonærene i Pareto World Wide Shipping AS. 1. juni 2010 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARETO WORLD WIDE SHIPPING AS Til aksjonærene i Pareto World Wide Shipping AS 1. juni 2010 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARETO WORLD WIDE SHIPPING AS Aksjeeierne i Pareto World Wide Shipping AS innkalles til ordinær generalforsamling

Detaljer

2. GENERELT OM RISIKO VED INVESTERINGER GJENNOM PARETO PRIVATE EQUITY AS

2. GENERELT OM RISIKO VED INVESTERINGER GJENNOM PARETO PRIVATE EQUITY AS INFORMASJON OM RISIKO 1 INNLEDNING Informasjonen under tilfredsstiller kravene til produktinformasjon i verdipapirforskriftens 10-13 og 10-15. Det vil i tillegg normalt også foreligge annen skriftlig informasjon

Detaljer

* * * * * Vedlagt innkallingen følger møteseddel, jf vedlegg 2, styrets forslag til beslutning under sak 4 til 8, jf. vedlegg 1.

* * * * * Vedlagt innkallingen følger møteseddel, jf vedlegg 2, styrets forslag til beslutning under sak 4 til 8, jf. vedlegg 1. Til aksjonærene i Pareto Offshorekapital ASA 6. juni 2014 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARETO OFFSHOREKAPITAL ASA Aksjeeierne i Pareto Offshorekapital ASA innkalles til ordinær generalforsamling

Detaljer

Egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter og andeler i deltakerlignende selskaper

Egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter og andeler i deltakerlignende selskaper Egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter og andeler i deltakerlignende selskaper Dette dokumentet omfatter risiko ved investeringer gjennom RS Platou Finans Shipping AS, samt risiko knyttet

Detaljer

NRP EIENDOM 2015 INVEST AS TILLEGGSPROSPEKT. Minimumsbestilling: NOK 100.000. Antall aksjer: Minimum 400.000 og maksimum 15.325.367.

NRP EIENDOM 2015 INVEST AS TILLEGGSPROSPEKT. Minimumsbestilling: NOK 100.000. Antall aksjer: Minimum 400.000 og maksimum 15.325.367. NRP EIENDOM 2015 INVEST AS TILLEGGSPROSPEKT NRP Ness, Risan & Partners Minimumsbestilling: NOK 100.000 Antall aksjer: Minimum 400.000 og maksimum 15.325.367 Emisjonsproveny: Minimum NOK 10.000.000 og maksimum

Detaljer

Til aksjonærene i Pareto Shippingkapital AS. 1. juni 2010 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARETO SHIPPINGKAPITAL AS

Til aksjonærene i Pareto Shippingkapital AS. 1. juni 2010 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARETO SHIPPINGKAPITAL AS Til aksjonærene i Pareto Shippingkapital AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARETO SHIPPINGKAPITAL AS 1. juni 2010 Aksjeeierne i Pareto Shippingkapital AS innkalles til ordinær generalforsamling

Detaljer

Dagsorden * * * * * Til aksjonærene i Optimum Skipsinvest I AS. 16. juni 2011 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OPTIMUM SKIPSINVEST I AS

Dagsorden * * * * * Til aksjonærene i Optimum Skipsinvest I AS. 16. juni 2011 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OPTIMUM SKIPSINVEST I AS Til aksjonærene i Optimum Skipsinvest I AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OPTIMUM SKIPSINVEST I AS 16. juni 2011 Aksjeeierne i Optimum Skipsinvest I AS innkalles til ordinær generalforsamling

Detaljer

Egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenetr og andeler i deltakerlignende selskaper

Egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenetr og andeler i deltakerlignende selskaper Egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenetr og andeler i deltakerlignende selskaper Dette dokumentet omfatter risiko ved investeringer gjennom RS Platou Project Sales AS, samt risikoknyttet

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr )

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr ) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr. 913 460 715) Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Monobank ASA ( Banken eller "Selskapet") i Bankens lokaler

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr )

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr ) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr. 913 460 715) Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Monobank ASA ( Banken ) i Bankens lokaler i Torgallmenningen

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MELHUS SPAREBANK

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MELHUS SPAREBANK INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MELHUS SPAREBANK Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Melhus Sparebank den 13. november 2017 kl. 19.00 i bankens lokaler. Til behandling

Detaljer

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I SPAREBANKEN VEST 18. NOVEMBER 2015 KL 14.00

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I SPAREBANKEN VEST 18. NOVEMBER 2015 KL 14.00 INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I SPAREBANKEN VEST 18. NOVEMBER 2015 KL 14.00 Det innkalles herved til møte i representantskapet i Sparebanken Vest for første gangs behandling av forslag om nedsettelse

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I OMEGA XL III AS

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I OMEGA XL III AS Til aksjonærene i Omega XL III AS 1. mars 2013 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I OMEGA XL III AS Aksjeeierne i Omega XL III AS innkalles til ekstraordinær generalforsamling den 3. april

Detaljer

På denne bakgrunn foreslås det at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

På denne bakgrunn foreslås det at generalforsamlingen treffer følgende vedtak: Vedlegg til sak 7 Storebrand Privat Investor ASAs levetid Levetiden til Storebrand Privat Investor ASA ( SPII ) er i utgangspunktet fastsatt til avvikling innen 2015. Det er muligheter for forlengelse

Detaljer

Global Skipsholding 2 AS

Global Skipsholding 2 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Skipsholding 2 AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Drift, forvaltning

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I US OPPORTUNITIES AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I US OPPORTUNITIES AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I US OPPORTUNITIES AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i US Opportunities AS den 19. mai 2014 kl. 14.00 i Felix Konferansesenter, Bryggetorget

Detaljer

1. Åpning av møtet ved forretningsfører og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

1. Åpning av møtet ved forretningsfører og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere Til aksjonærene i Pareto Offshoreinvest AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARETO OFFSHOREINVEST AS 25. mai 2012 Aksjeeierne i Pareto Offshoreinvest AS innkalles til generalforsamling den 12.

Detaljer

Global Skipsholding 2 AS

Global Skipsholding 2 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Skipsholding 2 AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Drift, forvaltning

Detaljer

1. Åpning av møtet ved styrets leder og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere.

1. Åpning av møtet ved styrets leder og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere. Til aksjonærene i Pareto Shippingkapital II ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARETO SHIPPINGKAPITAL II ASA 16. juni 2011 Aksjeeierne i Pareto Shippingkapital II ASA innkalles til ordinær

Detaljer

Til aksjonærene i Grégoire AS

Til aksjonærene i Grégoire AS Til aksjonærene i Grégoire AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Grégoire AS vil bli avholdt torsdag 20. mai 2010 kl 15.00 i selskapets lokaler i Jåttåvågveien 7, 4020

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. Ekstraordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. Ekstraordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes Til aksjonærene i Nordic Mining ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA Ekstraordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes 1. mars 2010, klokken 16.30 i Thon Conference

Detaljer

Innkalling. Eitzen Chemical ASA

Innkalling. Eitzen Chemical ASA Til aksjonærene i Eitzen Chemical ASA 5. november 2009 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Eitzen Chemical ASA Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Eitzen Chemical ASA ( Selskapet

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 29. august 2011 kl på Sjølyst Plass 2 i Oslo

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 29. august 2011 kl på Sjølyst Plass 2 i Oslo INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA 29. august 2011 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Spectrum ASA (Selskapet),

Detaljer

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE SPAREBANK 1 RINGERIKE HADELAND

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE SPAREBANK 1 RINGERIKE HADELAND INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I SPAREBANK 1 RINGERIKE HADELAND Det innkalles med dette til ekstraordinært representantskapsmøte i SpareBank 1 Ringerike Hadeland ("Banken") den 18. mai 2017 kl. 1830

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING II AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING II AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING II AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Boligutleie Holding II AS den 20. mai 2014 kl. 09.00 i Felix Konferansesenter

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL EIENDOM UTBETALING 2008 AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL EIENDOM UTBETALING 2008 AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL EIENDOM UTBETALING 2008 AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Global Eiendom Utbetaling 2008 AS den 21. mai 2014 kl. 12.00 i Felix

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA

Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA Til aksjeeierne i Norda ASA Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA Dato: Torsdag 20. juni 2013 kl 13:00 Sted: Advokatfirmaet Thommessen AS lokaler i Haakon VIIs gate 10 i Oslo Generalforsamlingen

Detaljer

Global Skipsholding 2 AS

Global Skipsholding 2 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Skipsholding 2 AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Drift, forvaltning

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i NORSE ENERGY CORP. ASA Oslo, 12. januar 2010 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Norse Energy Corp. ASA ( Norse ) den 2.

Detaljer

Prospekt PRE. PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042

Prospekt PRE. PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 PRE Prospekt PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon III) av minimum 50 000 aksjer og maksimum 1 000 000 aksjer Bestillingskurs

Detaljer

Tegningsinnbydelse. Sandnes Sparebank. Meddelelser

Tegningsinnbydelse. Sandnes Sparebank. Meddelelser Tegningsinnbydelse Sandnes Sparebank Meddelelser Denne Tegningsinnbydelsen er utarbeidet i forbindelse med gjennomføring av en rettet emisjon mot grunnfondsbeviseierne i Sandnes Sparebank ( Banken ) per

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i Norwegian Property ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA avholdes på: Hotel Continental Stortingsgaten 24/26, Oslo Torsdag den

Detaljer

NORSK VEKST FORVALTNING ASA. Ordinær generalforsamling. 22. juni 2006

NORSK VEKST FORVALTNING ASA. Ordinær generalforsamling. 22. juni 2006 Ordinær generalforsamling 22. juni 2006 Året 2005 hovedpunkter Norsk Vekst Forvaltning ASA eier 50% av forvaltningsselskapet NVF AS Forvaltningsvirksomheten ble med virkning fra 1.1.2005 utkontraktert

Detaljer

Prospekt. SR EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 992 056 428

Prospekt. SR EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 992 056 428 PRE II Prospekt SR EiendomsInvest Tyskland II AS Organisasjonsnummer 992 056 428 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon II) av minimum 10.000 aksjer og maksimum 2.000.000 aksjer Tegningskurs

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Idex ASA ( Selskapet ) som vil finne sted: Onsdag 12. september 2007 kl. 09.00 på Felix

Detaljer

1. Åpning av møtet ved forretningsfører og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

1. Åpning av møtet ved forretningsfører og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere Til aksjonærene i Pareto Offshoreinvest AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARETO OFFSHOREINVEST AS 5. juni 2013 Aksjeeierne i Pareto Offshoreinvest AS innkalles til generalforsamling den 14.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på. Hotel Continental, Oslo

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på. Hotel Continental, Oslo Til aksjonærene i Storm Real Estate ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på Hotel Continental, Oslo Torsdag den 10. mai 2012,

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS

Deliveien 4 Holding AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011

Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011 48/11 SAK: AKSJONÆRAVTALE - PAPIRBREDDEN EIENDOM

Detaljer

PROSPEKT. Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon IV) av minimum 10.000 aksjer og maksimum 2.000.000 aksjer

PROSPEKT. Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon IV) av minimum 10.000 aksjer og maksimum 2.000.000 aksjer PROSPEKT EIENDOMSINVEST TYSKLAND II AS Organisasjonsnummer 991 275 142 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon IV) av minimum 10.000 aksjer og maksimum 2.000.000 aksjer Tegningskurs NOK 104,80

Detaljer

Global Skipsholding 1 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Skipsholding 1 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Skipsholding 1 AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Generelt om selskapet 6 2 Kvartalsrapport desember

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

NRP EIENDOM 2015 INVEST AS TILLEGGSPROSPEKT. Minimumsbestilling: NOK 100.000. Antall aksjer: Minimum 390.625 og maksimum 5.108.523.

NRP EIENDOM 2015 INVEST AS TILLEGGSPROSPEKT. Minimumsbestilling: NOK 100.000. Antall aksjer: Minimum 390.625 og maksimum 5.108.523. NRP EIENDOM 2015 INVEST AS TILLEGGSPROSPEKT NRP Ness, Risan & Partners Minimumsbestilling: NOK 100.000 Antall aksjer: Minimum 390.625 og maksimum 5.108.523 Emisjonsproveny: Minimum NOK 10.000.000,00 og

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL SKIPSHOLDING 2 AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL SKIPSHOLDING 2 AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL SKIPSHOLDING 2 AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Global Skipsholding 2 AS den 17. juni 2015 kl. 15.00 i Felix Konferansesenter

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ABERDEEN EIENDOMSFOND NORDEN/BALTIKUM ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ABERDEEN EIENDOMSFOND NORDEN/BALTIKUM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ABERDEEN EIENDOMSFOND NORDEN/BALTIKUM ASA Styret i Aberdeen Eiendomsfond Norden/Baltikum ASA («Selskapet») innkaller med dette til ekstraordinær generalforsamling:

Detaljer

AKSJONÆRAVTALE. for. TrønderEnergi AS

AKSJONÆRAVTALE. for. TrønderEnergi AS AKSJONÆRAVTALE for TrønderEnergi AS [Navn på kommuner/parter] i denne aksjonæravtale hver for seg betegnet som («Part») og i fellesskap som («Partene»), har inngått følgende aksjonæravtale ( Aksjonæravtalen

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,65 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO 001 0676166

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,65 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO 001 0676166 Prospekt Verdipapirdokument for 3,65 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO 001 0676166 Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51

Detaljer

Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 200 000 aksjer og maksimum 20 000 000 aksjer i Nordic Secondary II AS

Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 200 000 aksjer og maksimum 20 000 000 aksjer i Nordic Secondary II AS TILLEGGSPROSPEKT Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 200 000 aksjer og maksimum 20 000 000 aksjer i Nordic Secondary II AS Bestillingskurs: NOK 10,00 per aksje, hver pålydende

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Onsdag, 9. mai 2012 kl Bjergsted Terrasse 1, Stavanger

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Onsdag, 9. mai 2012 kl Bjergsted Terrasse 1, Stavanger Til aksjeeierne i SpareBank 1 SR-Bank ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag, 9. mai 2012 kl. 17.00 Bjergsted Terrasse 1, Stavanger DAGSORDEN Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Åpning

Detaljer

Informasjonsplikt før investering i et alternativt investeringsfond

Informasjonsplikt før investering i et alternativt investeringsfond Informasjonsplikt før investering i et alternativt investeringsfond Lov av 10 juni 2014 om forvaltning av alternative investeringsfond angir spesifikke krav til opplysninger som skal presenteres til kunden

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning...

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom Informasjonsskriv Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning... 4 3.2.

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011. Bytteforholdet ved fusjon

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011. Bytteforholdet ved fusjon Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011 Bytteforholdet ved fusjon (aksjeloven 13-2, jf. skatteloven 11-2 flg. og 10-34) To selskap med identisk eiersits ønsket å gjennomføre

Detaljer

Dagsorden. 1. Åpning av møtet ved styreleder og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakter

Dagsorden. 1. Åpning av møtet ved styreleder og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakter Til Aksjeeierne i Eitzen Maritime Services ASA 12. juni 2008 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjeeierne i Eitzen Maritime Services ASA innkalles til en ekstraordinær generalforsamling den

Detaljer

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport desember 2014

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport desember 2014 Nordic Secondary II AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 6 2 KVARTALSRAPPORT DESEMBER 2014 HOVEDPUNKTER

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA Torsdag den 29. april 2010 kl. 09.30, i Thon Vika Atrium, Munkedamsveien

Detaljer

2. Valg av møteleder og minst én person til å medundertegne protokollen. 3. Godkjennelse av innkalling og forslag til dagsorden.

2. Valg av møteleder og minst én person til å medundertegne protokollen. 3. Godkjennelse av innkalling og forslag til dagsorden. Til aksjonærene i Pareto Shippingkapital II ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARETO SHIPPINGKAPITAL II ASA 3. juni 2010 Aksjeeierne i Pareto Shippingkapital II ASA innkalles til ordinær generalforsamling

Detaljer

Tegningsinnbydelse. Sparebanken Møre. Meddelelser

Tegningsinnbydelse. Sparebanken Møre. Meddelelser Tegningsinnbydelse Sparebanken Møre Meddelelser Denne Tegningsinnbydelsen er utarbeidet i forbindelse med gjennomføring av en rettet emisjon mot grunnfondsbeviseierne i Sparebanken Møre ( Banken ) per

Detaljer

Serodus ASA. Org. nr Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Serodus ASA. Org. nr Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Serodus ASA Org. nr. 992 249 897 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Serodus ASA ("Selskapet") mandag den 6. januar 2014 kl. 1400 i

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Realkapital European Opportunity Invest AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Realkapital European Opportunity Invest AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Realkapital European Opportunity Invest AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen...

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i AF Gruppen ASA fredag 20. august 2010 kl. 1000 i selskapets lokaler, Innspurten 15 i Oslo. Dagsorden 1.

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i NRC Group ASA Onsdag den 2. desember 2015 kl. 12:00, i selskapets

Detaljer

Ekstraordinær generalforsamling, Shippingklubben, Oslo. 9. desember 2009. Gunnar Reitan Styrets formann

Ekstraordinær generalforsamling, Shippingklubben, Oslo. 9. desember 2009. Gunnar Reitan Styrets formann Ekstraordinær generalforsamling, Shippingklubben, Oslo 9. desember 2009 Gunnar Reitan Styrets formann 1 Kort historikk ogstatus Majoriteten av GTBs seismikkvirksomhetseparert separert ut ogsolgt i juni

Detaljer

Etatbygg Holding III AS

Etatbygg Holding III AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding III AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,83 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO 001 0670557

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,83 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO 001 0670557 Prospekt Verdipapirdokument for 3,83 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO 001 0670557 og 4,90 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2023 ISIN NO 001 0670839 Hafslund ASA Drammensveien

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ALGETA ASA. Den ekstraordinære generalforsamlingen i Algeta ASA skal avholdes, Agenda:

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ALGETA ASA. Den ekstraordinære generalforsamlingen i Algeta ASA skal avholdes, Agenda: Til: Aksjonærene i Algeta ASA Oslo, 18. februar 2009 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ALGETA ASA Den ekstraordinære generalforsamlingen i Algeta ASA skal avholdes, Tid: onsdag 4. mars 2009,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i Norwegian Property ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA avholdes på: Hotel Continental Stortingsgaten 24/26, Oslo Torsdag den

Detaljer

Sammendrag. 3,80% NorgesGruppen ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO0010695109. Oslo, 14.01 2014

Sammendrag. 3,80% NorgesGruppen ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO0010695109. Oslo, 14.01 2014 3,80% NorgesGruppen ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 Oslo, 14.01 2014 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 486/2012 artikkel 1 (10) vedlegg XXII Nedenfor gis opplysninger i tråd

Detaljer

REM OFFSHORE ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Heading for the future...

REM OFFSHORE ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Heading for the future... REM OFFSHORE ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Heading for the future... REM OFFSHORE ASA - INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 11.MAI 2010 Til aksjonærer i Rem Offshore ASA INNKALLING

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Goodtech ASA. Sted: Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, Oslo Dato: Fredag 25. april 2014 Kl.: 10:00

Detaljer

1.Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning

1.Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning Til aksjeeierne i igroup.no AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I igroup.no AS Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i igroup.no AS fredag den 7. april 2000 kl 10.00 i Sandviksveien

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA Det vil bli avholdt ordinær generalforsamling i Oslo Børs VPS Holding ASA den 26. mai 2008 kl 16.00 i Oslo Børs ASAs lokaler i Tollbugata

Detaljer

Global Private Equity II AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Private Equity II AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Private Equity II AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 7 2 KVARTALSRAPPORT DESEMBER 2014 HOVEDPUNKTER

Detaljer

Aksjonærbrev. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende kontant utbetaling og mulighet til å videreføre investeringen

Aksjonærbrev. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende kontant utbetaling og mulighet til å videreføre investeringen Aksjonærbrev Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende kontant utbetaling og mulighet til å videreføre investeringen Styret i Deliveien 4 Holding AS 10. september 2015 1. INNLEDNING Den ekstraordinære

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL EIENDOM UTBETALING 2008 AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL EIENDOM UTBETALING 2008 AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL EIENDOM UTBETALING 2008 AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Global Eiendom Utbetaling 2008 AS den 17. juni 2015 kl. 14.00 i Felix

Detaljer

JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA

JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA Nedenfor følger et sammendrag av enkelte norske juridiske problemstillinger i tilknytning til eie av aksjer i Hafslund ASA (nedenfor betegnet som

Detaljer

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142 PRE II Prospekt EiendomsInvest Tyskland II AS Organisasjonsnummer 991 275 142 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon VI) av minimum 10.000 aksjer og maksimum 1.000.000 aksjer Tegningskurs NOK

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i Norwegian Property ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA avholdes på: Hotel Continental Stortingsgaten 24/26, Oslo Torsdag den

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i GREEN REEFERS ASA.

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i GREEN REEFERS ASA. INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i GREEN REEFERS ASA. Sted: På selskapets kontor i Ulsmågveien 7, 5224 NESTTUN Dato: 22. juni 2012

Detaljer

Sammendrag. FRN NorgesGruppen ASA obligasjonslån 2014/2021 ISIN NO0010709512. Oslo, 08.05 2014

Sammendrag. FRN NorgesGruppen ASA obligasjonslån 2014/2021 ISIN NO0010709512. Oslo, 08.05 2014 FRN NorgesGruppen ASA obligasjonslån 2014/2021 Oslo, 08.05 2014 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 486/2012 artikkel 1 (10) vedlegg XXII Nedenfor gis opplysninger i tråd med EU

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA Til aksjonærene i Rocksource ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA Ekstraordinær generalforsamling vil bli avholdt Onsdag, 23. februar 2011 kl 1100 CET i Shippingklubben,

Detaljer

Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet for 2007 for selskapet og konsernet samt styrets årsberetning.

Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet for 2007 for selskapet og konsernet samt styrets årsberetning. Forslag til vedtak Til innkallingens punkt 5: Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet for 2007 for selskapet og konsernet samt styrets årsberetning. Til innkallingens punkt 6: Styret

Detaljer

. PWWS og PWWS II (med tilhorende selskaper) er svrert likt strukturert bade nir det

. PWWS og PWWS II (med tilhorende selskaper) er svrert likt strukturert bade nir det Aksjonrerene i Pareto World Wide Shipping II AS 8. november20ll FUSJON AV PARE,TOS SHIPPINGSELSKAPER Vedlagt er innkalling til ekstraordinrer generalforsamling i Pareto World Wide Shipping II AS (pwws

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1.

Detaljer

TIL AKSJONÆRER I GLOBAL INFRASTRUKTUR I AS

TIL AKSJONÆRER I GLOBAL INFRASTRUKTUR I AS TIL AKSJONÆRER I GLOBAL INFRASTRUKTUR I AS Styret i Global Infrastruktur I AS vedtok i styremøte den 30. april 2015 å gjøre en ekstraordinær utbetaling (tilleggsutbytte) til aksjonærene i selskapet på

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA Sted: Hotell Continental, Oslo Dato: 19. mai 2010 Kl.: 09.00 Møtet vil åpnes av styrets leder, Einar Askvig Til behandling foreligger:

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Remora AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling den 28. juni 2013 klokken 10:00 i selskapets lokaler i Stavanger. Generalforsamlingen

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I THIN FILM ELECTRONICS ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I THIN FILM ELECTRONICS ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I THIN FILM ELECTRONICS ASA Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Thin Film Electronics ASA ( Selskapet ) som vil finne sted: 16.

Detaljer

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Total Sports Online AS ( Selskapet ), som vil finne sted:

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Total Sports Online AS ( Selskapet ), som vil finne sted: INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I TOTAL SPORTS ONLINE AS Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Total Sports Online AS ( Selskapet ), som vil finne sted: 19. august 2008

Detaljer

Til Aksjonærene i Petroleum Geo-Services ASA (PGS) PGS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 14. oktober 2009 KL

Til Aksjonærene i Petroleum Geo-Services ASA (PGS) PGS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 14. oktober 2009 KL Til Aksjonærene i Petroleum Geo-Services ASA (PGS) Our ref.: ESA Lysaker, 16. september 2009 PGS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 14. oktober 2009 KL. 13.00 Vedlagt oversendes følgende informasjon: - Fullmakt

Detaljer

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014 London Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Aktiv Kapital ASA: Selskapets kontor, Christian Kroghs gate 16, 0186 Oslo.

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Aktiv Kapital ASA: Selskapets kontor, Christian Kroghs gate 16, 0186 Oslo. Til Aksjonærene i Aktiv Kapital ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Aktiv Kapital ASA: Dag: 20. desember 2010 Tid: Sted: Kl. 10:00

Detaljer

EITZEN CHEMICAL. Dersom du allerede har akseptert det frivillige tilbudet fra Team Tankers International Ltd., vennligst se bort fra dette brevet.

EITZEN CHEMICAL. Dersom du allerede har akseptert det frivillige tilbudet fra Team Tankers International Ltd., vennligst se bort fra dette brevet. EITZEN CHEMICAL Dersom du allerede har akseptert det frivillige tilbudet fra Team Tankers International Ltd., vennligst se bort fra dette brevet. 19. februar 2015 EITZEN CHEMICAL ASA REGNSKAP FOR 4. KVARTAL

Detaljer

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Gode rom Ordinær generalforsamling 24. april 2012 Bærekonstruksjonene fra Moelven Limtre AS preger interiøret i biblioteket i Vennesla. Arkitekt: Helen &Hard. Foto: Ketil Jacobsen Moelven Industrier ASA

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. den 24. november 2016, kl

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. den 24. november 2016, kl Til aksjonærene, styret og revisor i Pareto Bank ASA Oslo, 2. november 2016 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Pareto Bank ASA, den 24. november

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijuster egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

1. Åpning av møtet ved forretningsfører og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

1. Åpning av møtet ved forretningsfører og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere Til aksjonærene i Pareto Offshoreinvest AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARETO OFFSHOREINVEST AS 21. mai 2014 Aksjeeierne i Pareto Offshoreinvest AS innkalles til generalforsamling den 5.

Detaljer

Til aksjonærene i Pareto Shippingkapital AS. 16. juni 2011 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARETO SHIPPINGKAPITAL AS

Til aksjonærene i Pareto Shippingkapital AS. 16. juni 2011 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARETO SHIPPINGKAPITAL AS Til aksjonærene i Pareto Shippingkapital AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARETO SHIPPINGKAPITAL AS 16. juni 2011 Aksjeeierne i Pareto Shippingkapital AS innkalles til ordinær generalforsamling

Detaljer

EKSEMPEL. Finansplan. Formålet med finansplanen. Finansplanen omfatter: NAVN NAVNESEN ADRESSEVEIEN 1 1234 STED

EKSEMPEL. Finansplan. Formålet med finansplanen. Finansplanen omfatter: NAVN NAVNESEN ADRESSEVEIEN 1 1234 STED plan Finansplan 1(9) NAVN NAVNESEN ADRESSEVEIEN 1 1234 STED Navn Navnesen xx xx xx xx din.rådgiver@nordea.no Private Banker Tel Fax E-mail Finansplan Formålet med finansplanen Finansplanen er utarbeidet

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA TIRSDAG 30. APRIL 2013 KL 10:30

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA TIRSDAG 30. APRIL 2013 KL 10:30 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA TIRSDAG 30. APRIL 2013 KL 10:30 Aksjeeierne i Schibsted ASA innkalles herved til ordinær generalforsamling tirsdag 30. april 2013 kl 10:30 i selskapets

Detaljer