NRP EIENDOM 2015 INVEST AS TILLEGGSPROSPEKT. Minimumsbestilling: NOK Antall aksjer: Minimum og maksimum

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NRP EIENDOM 2015 INVEST AS TILLEGGSPROSPEKT. Minimumsbestilling: NOK 100.000. Antall aksjer: Minimum 400.000 og maksimum 15.325.367."

Transkript

1 NRP EIENDOM 2015 INVEST AS TILLEGGSPROSPEKT NRP Ness, Risan & Partners Minimumsbestilling: NOK Antall aksjer: Minimum og maksimum Emisjonsproveny: Minimum NOK og maksimum NOK Bestillingsperiode: 31. mars mai april 2015

2 INNHOLDSFORTEGNELSE MEDDELELSE Ansvarsforhold Erklæring fra Styret Erklæring fra Advokatfirmaet BA-HR DA Bakgrunnen for Tilleggsprospektet Prospektet Ny vesentlig informasjon Adgang til å tilbakekalle bestilling Oppdatert beskrivelse av Fondsselskapets investeringer Nåværende investeringsforpliktelser Erklæring om markedsverdi/uavhengige parter Definisjoner (8)

3 MEDDELELSE Dette dokumentet (Tilleggsprospektet) er et tillegg til Prospektet datert 26. mars 2015 utarbeidet med sikte på å gi potensielle investorer informasjon om muligheten til å bestille aksjer i Selskapet. Informasjonen som fremkommer i Tilleggsprospektet skal anses som en del av Prospektet, og må leses i sammenheng med dette. Informasjonen som fremkommer i Tilleggsprospektet er a jour per Tilleggsprospektdato og er basert på kilder som er ment å være pålitelige. All informasjon og beregninger som gjelder fremtidige forhold er basert på beste skjønn. Selskapet er ikke ansvarlig for å oppdatere eller supplere opplysninger etter utløpet av Bestillingsperioden. Tilleggsprospektet inneholder viktig informasjon som bør leses nøye før man treffer beslutning om å bestille aksjer i Selskapet. Tilleggsprospektet er en del av et EØS-prospekt og er kontrollert og godkjent av Finanstilsynet i henhold til Verdipapirhandelloven 7-7, jf Finanstilsynets kontroll knytter seg til hvorvidt Selskapet har inntatt beskrivelser i henhold til en på forhånd definert liste av innholdskrav. Finanstilsynet har ikke kontrollert og godkjent riktigheten eller fullstendigheten av opplysningene som gis i Tilleggsprospektet og har heller ikke foretatt noen form for kontroll eller godkjennelse av selskapsrettslige forhold som er beskrevet i eller på annen måte er omfattet av Tilleggsprospektet. Tilleggsprospektet er kun utarbeidet i norsk versjon. Investorer som har bestilt aksjer i Selskapet før offentliggjøringen av dette Tilleggsprospektet har rett til å tilbakekalle slike bestillinger innen to (2) dager etter offentliggjøringen av Tilleggsprospektet, jf. Verdipapirhandelloven 7-21 annet ledd. Eventuelle tvister vedrørende dette Tilleggsprospektet er undergitt norsk lov, og skal underlegges norske domstolers eksklusive domsmyndighet. Med mindre annet fremgår av sammenhengen, skal ord og uttrykk som er definert i Prospektet ha samme betydning i Tilleggsprospektet. For øvrig gjelder den informasjonen som fremgår av Prospektet på uendrede vilkår, dersom annet ikke fremgår av Tilleggsprospektet. Oslo, 20. april (8)

4 1. Ansvarsforhold 1.1 Erklæring fra Styret Styret bekrefter herved at opplysningene i Tilleggsprospektet så langt Styret kjenner til er i samsvar med de faktiske forhold, at det ikke forekommer utelatelser fra Tilleggsprospektet som er av en slik art at de kan endre Tilleggsprospektets betydningsinnhold, og at Styret har gjort alle rimelige tiltak for å sikre dette. Oslo, 20. april 2015 Styret i NRP Eiendom 2015 Invest AS 1.2 Erklæring fra Advokatfirmaet BA-HR DA Advokatfirmaet BA-HR DA har bistått som juridisk rådgiver i forbindelse med utarbeidelsen av Tilleggsprospektet. Vi har i den forbindelse gjennomgått Tilleggsprospektet for å vurdere de juridiske forhold som beskrives der. Basert på den informasjon som er gjort tilgjengelig for oss, gir Tilleggsprospektet sammen med Prospektet et adekvat og dekkende bilde av de juridiske forhold som antas å være av betydning for vurderingen av en eventuell bestilling av aksjer i Selskapet. Vår uttalelse omfatter ikke omtale av kommersielle, økonomiske eller regnskapsmessige forhold eller vurderinger. Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at Selskapene er registrerte klienter hos Advokatfirmaet BA-HR DA og at vi yter juridisk rådgivning til Selskapene ved forespørsel om dette. Oslo, 20. april 2015 Advokatfirmaet BA-HR DA 2. Bakgrunnen for Tilleggsprospektet 2.1 Prospektet Prospektet er kontrollert og godkjent av Finanstilsynet. Prospektet ble offentliggjort 30. mars 2015 ved at annonse rykket inn i Finansavisen, Prospektet ble stilt vederlagsfritt til disposisjon for allmennheten hos Selskapet og gjort elektronisk tilgjengelig på hjemmesiden til Tilrettelegger (http://nrp.no/no/nrp_asset_management/). 2.2 Ny vesentlig informasjon Forvalter arbeider løpende med overvåkning av markedet og vurdering av investeringsmuligheter. Tilsvarende arbeider Prosjekttilrettelegger til enhver tid med en rekke potensielle Eiendomsinvesteringer. Det fremgår av Prospektet punkt at dersom Fondsselskapet i løpet av Bestillingsperioden påtar seg å gjennomføre vesentlige Nye Investeringer utover det som er omtalt i Prospektet, vil Prospektet oppdateres. Som beskrevet i Prospektet punkt var Fondsselskapet, via FinLog AS (tidligere Vios 45 AS), per Prospektdato i pågående prosess vedrørende kjøp av en logistikkportefølje i Finland. Fondsselskapet har per Tilleggsprospektdato forpliktet seg til å gjennomføre investeringen. I samsvar med Verdipapirhandelloven 7-15 og Prospektet punkt er derfor dette Tilleggsprospektet utarbeidet, og en oppdatert beskrivelse av Prospektet punkt 14.2 gis under punkt 3 nedenfor. 2.3 Adgang til å tilbakekalle bestilling Investorer som har bestilt aksjer i Selskapet før offentliggjøringen av dette Tilleggsprospektet har rett til å tilbakekalle slike bestillinger innen to (2) dager etter offentliggjøringen av Tilleggsprospektet, jf. Verdipapirhandelloven 7-21 annet ledd. 4 (8)

5 3. Oppdatert beskrivelse av Fondsselskapets investeringer 3.1 Nåværende investeringsforpliktelser Per Tilleggsprospektdato har Fondsselskapet forpliktet seg til å foreta én konkret Ny Investering som beskrevet i tabellen nedenfor. For Fondsselskapet vil investeringen utgjøre EUR 22.6 millioner. FinLog AS har signert kjøpskontrakt 30. mars Bindende tilbud fra bank er mottatt og låneavtale er under utarbeidelse. Overtakelse av eiendommene er satt til 22. april Tuusula Tampere Kuopio a Oulu Pirkkala a Hovedvilkår slik de foreligger per Tilleggsprospektdato Type eiendom: Logistikk Porteføljeselskap: FinLog AS Palkkitie 1, Tuusula Perkkoonkatu 13, Tampere Adresser: Patterimäenkatu 5, Kuopio Takalaanilantie 2, Oulu Kurikantie 140, Pirkkala* Tuusula 1970/2003/2009 Tampere 1993 Opprinnelig byggeår: Kuopio 2010 Oulu 2009/2014 Pirkkala (eks Pirkkala) Areal (m2): (inkl Pirkkala, ca.) (eks Pirkkala) Tomt (m2): (inkl Pirkkala) Leietaker: Posti Real Estate Oy EUR 7,4 millioner (eks Pirkkala) Årlig leieinntekt: EUR 8,3 millioner (inkl Pirkkala) Gjenværende leietid: Hovedleieavtale 12,0 År Yield på nettoleie ved 6,7 % investering: Brutto eiendomsverdi anvendt i investeringskalkyle: 1. prioritet lån fra bank: Etableringskostnader: Innbetalt egenkapital i Porteføljeselskapet: Fondsselskapets eierandel i Porteføljeselskap: Kommentar: EUR 107,7 millioner (eks Pirkkalaprosjektet) EUR 120,9 millioner (inkl Pirkkalaprosjektet) EUR 70 millioner (eks Pirkkalaprosjektet) EUR 78,6 millioner (inkl Pirkkalaprosjektet) EUR 7,5 millioner herav EUR 4,38 millioner i dokumentavgift EUR 45,2 millioner 50 % *Pirkkala-eiendommen forventes ferdigstilt 2016 og vil koste EUR 12,5-13,2 millioner. Leien blir satt til 6,8 % av total prosjektkostnad inkl. tomt. Leietaker har ansvaret for prosjektgjennomføringen. 100 % KPI justering av leie per år dog skal aldri leien være lavere enn foregående år. Første 3 år: - KPI minimum 1 % % KPI når KPI er mellom 1 % til 3 %, deretter 50 % av overskytende over 3 % KPI. 5 (8)

6 3.2 Erklæring om markedsverdi/uavhengige parter Angivelsen av markedsverdi og andre nøkkeltall i tabellen for Finlog AS under punkt 3.1 ovenfor reflekterer reell markedsverdi og relevante nøkkeltall for eiendommene på investeringstidspunktet. Det har etter Selskapets oppfatning ikke forekommet vesentlige endringer i eiendommenes reelle markedsverdi eller øvrige nøkkeltall fra investeringstidspunktet til Tilleggsprospektdato. Fondsselskapets investering er foretatt på armlengdes avstand. Informasjonsmemorandumet for eiendomsinvesteringen er tilgjengelig for besiktigelse hos NRP Finans AS, Haakon VIIs gate 1, 0161 Oslo gjennom hele Prospektet og Tilleggsprospektets levetid. 6 (8)

7 4. Definisjoner Bestillingsperioden Eiendomsinvestering Eiendomsporteføljen Fra og med 31. mars 2015 til og med 8. mai 2015 kl CET; Eiendomsmasse, tomt(er), hjemler, løsøre mv. som er eiet av et Porteføljeselskap; Samlebetegnelse på alle egenkapital- og gjeldsinstrumenter eiet av Fondsselskapet. Begrepet «investering» er brukt som en uspesifisert andel av Eiendomsporteføljen; Fondsselskapet NRP Eiendom 2015 AS, et norsk aksjeselskap med organisasjonsnummer ; Forvalter Nye Investeringer Reinvestering Porteføljeselskap NRP Asset Management AS, et norsk aksjeselskap med organisasjonsnummer ; Enhver investering som ikke er Tilleggsinvestering eller Reinvestering; Investeringer som foretas på basis av likviditet fra salg av investeringer i eksisterende Eiendomsportefølje; Selskap som er utsteder av egenkapital- og gjeldsinstrumentene som direkte eller indirekte utgjør Eiendomsporteføljen: Prosjekttilrettelegger NRP Finans AS, et norsk aksjeselskap med organisasjonsnummer ; Prospekt Prospektet datert 26. mars 2015, med alle vedlegg; Prospektdato Datoen for Prospektet, 26. mars 2015; Selskapet Selskapene Styret Tilleggsinvestering Tilleggsprospekt NRP Eiendom 2015 Invest AS, et norsk aksjeselskap med organisasjonsnummer ; Selskapet og Fondsselskapet; Styret i Selskapet; Nye investeringer som foretas i eksisterende Porteføljeselskap; Dette Tilleggsprospektet; Tilleggsprospektdato Datoen for Tilleggsprospektet, 20. april Tilrettelegger NRP Asset Management AS, et norsk aksjeselskap med organisasjonsnummer ; 7 (8)

8 NESS, RISAN & PARTNERS Haakon VII s gate 1 Postboks 1358 Vika NO-0113 OSLO Telefon: Fax: (8)

First Eiendomsinvest I AS

First Eiendomsinvest I AS PROSPEKT Tilbud om bestilling av aksjer i First Eiendomsinvest I AS Antall annenhåndsaksjer: Maksimalt 449.300 Antall nye aksjer: Maksimalt 352.400 Innbetaling pr. aksje (min 800 aksjer): NOK 123,50 Bestillingsperiode:

Detaljer

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142 PRE II Prospekt EiendomsInvest Tyskland II AS Organisasjonsnummer 991 275 142 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon VI) av minimum 10.000 aksjer og maksimum 1.000.000 aksjer Tegningskurs NOK

Detaljer

Prospekt PRE. PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042

Prospekt PRE. PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 PRE Prospekt PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon II) av minimum 50 000 aksjer og maksimum 1 000 000 aksjer Bestillingskurs

Detaljer

Prospekt Invitasjon til å delta i en mulig rettet emisjon i Realkapital Aktiv Europa AS

Prospekt Invitasjon til å delta i en mulig rettet emisjon i Realkapital Aktiv Europa AS Prospekt Invitasjon til å delta i en mulig rettet emisjon i Realkapital Aktiv Europa AS Brutto emisjonsbeløp: NOK 40 000 000 41 000 000 Minste Bestillingsbeløp: NOK 30 000 Bestillingskurs: NOK 0,75 pr.

Detaljer

Prospekt PRE II. Organisasjonsnummer 992 201 681

Prospekt PRE II. Organisasjonsnummer 992 201 681 PRE II Prospekt PRE China Private Equity II AS Organisasjonsnummer 992 201 681 Innbydelse til mulig deltakelse i rettet emisjon (Emisjon IV) av minimum 100.000 akskjer og maksimum 12.000.000 aksjer Bestillingskurs

Detaljer

ISIN: NO 0010711666. for. Tilrettelegger: 1 av 12

ISIN: NO 0010711666. for. Tilrettelegger: 1 av 12 Agder Energi AS, prospekt av 16. juni 2014 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 0010711666 Prospekt Verdipapirdokument for ISIN: NO 001 0711666 FRN Agder Energi AS åpent obligas sjonslån 2014/2020 Tilrettelegger:

Detaljer

PROSPEKT. Nordic Secondary II AS. Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 200 000 aksjer og maksimum 20 000 000 aksjer i

PROSPEKT. Nordic Secondary II AS. Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 200 000 aksjer og maksimum 20 000 000 aksjer i PROSPEKT Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 200 000 aksjer og maksimum 20 000 000 aksjer i Nordic Secondary II AS Bestillingskurs: NOK 10,20 per aksje Minstetegning: 5 000 aksjer

Detaljer

PROSPEKT. SveaReal AS. Innbydelse til deltakelse i emisjon på 139.113 aksjer med tegningskurs NOK 2.500 pr aksje. Samlet proveny NOK 347.782.

PROSPEKT. SveaReal AS. Innbydelse til deltakelse i emisjon på 139.113 aksjer med tegningskurs NOK 2.500 pr aksje. Samlet proveny NOK 347.782. PROSPEKT SveaReal AS Innbydelse til deltakelse i emisjon på 139.113 aksjer med tegningskurs NOK 2.500 pr aksje. Samlet proveny NOK 347.782.500 Tegningsperiode: Fra og med 29. mai 2012 til og med 12. juni

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for ISIN: NO0010713506. FRN Olav Thon Eiendomsselskap ASA Sikret obligasjonslån 2014/2019

Prospekt. Verdipapirdokument for ISIN: NO0010713506. FRN Olav Thon Eiendomsselskap ASA Sikret obligasjonslån 2014/2019 Prospekt for FRN Olav Thon Eiendomsselskap ASA Sikret obligasjonslån 2014/2019 Tilretteleggere: Oslo, 27. juni 2014 1 Viktig informasjon* et har utelukkende blitt utarbeidet i forbindelse med søknad om

Detaljer

Prospekt. Norwegian Air Shuttle ASA. Introduksjonsprospekt i forbindelse med søknad om notering av selskapets aksjer på Oslo Børs.

Prospekt. Norwegian Air Shuttle ASA. Introduksjonsprospekt i forbindelse med søknad om notering av selskapets aksjer på Oslo Børs. Prospekt Norwegian Air Shuttle ASA Introduksjonsprospekt i forbindelse med søknad om notering av selskapets aksjer på Oslo Børs. Offentlig aksjekapitalforhøyelse ved utstedelse av minimum 6 060 606 og

Detaljer

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Audit & Advisory Juni 2012 Innhold 1 Innledning 4 2 Autoriserte markedsplasser i Norge 7 3 Generelle forutsetninger for børsnotering 8

Detaljer

Prospekt. Mamut ASA. Offentlig tilbud om kjøp av 7.000.000 nye aksjer hver pålydende NOK 0,50. Indikativ kjøpskurs: NOK 6 9 per aksje

Prospekt. Mamut ASA. Offentlig tilbud om kjøp av 7.000.000 nye aksjer hver pålydende NOK 0,50. Indikativ kjøpskurs: NOK 6 9 per aksje Prospekt Mamut ASA Offentlig tilbud om kjøp av 7.000.000 nye aksjer hver pålydende NOK 0,50 Indikativ kjøpskurs: NOK 6 9 per aksje Bestillingsperiode: 28. april 7. mai 2004 Søknad om opptak til notering

Detaljer

ABM-reglene (Oslo Alternative Bond Market)

ABM-reglene (Oslo Alternative Bond Market) ABM-reglene (Oslo Alternative Bond Market) Opptaksregler Løpende forpliktelser Versjon 7.0 Sist endret ABM-reglene Innholdsfortegnelse: 1 INNLEDNING... 4 1.1 GENERELT... 4 1.2 VIRKEOMRÅDE... 4 2 OPPTAKSVILKÅR...

Detaljer

Verdipapirdokument. FRN Sparebanken Sogn og Fjordane evigvarende fondsobligasjonslån 2011 med innløsningsrett for utsteder ISIN NO0010612153

Verdipapirdokument. FRN Sparebanken Sogn og Fjordane evigvarende fondsobligasjonslån 2011 med innløsningsrett for utsteder ISIN NO0010612153 Sparebanken Sogn og Fjordane, 16.05.2012 Verdipapirdokument ISIN NO0010612153 Verdipapirdokument FRN Sparebanken Sogn og Fjordane evigvarende fondsobligasjonslån 2011 med innløsningsrett for utsteder ISIN

Detaljer

Bratsberg Næringseiendom AS Informasjonsmemorandum 10.mars 2014. Årlig gj.snitt avkastning: 16% Årlig gj.snitt utbytte: 9,2%

Bratsberg Næringseiendom AS Informasjonsmemorandum 10.mars 2014. Årlig gj.snitt avkastning: 16% Årlig gj.snitt utbytte: 9,2% Bratsberg Næringseiendom AS Informasjonsmemorandum 10.mars 2014 Årlig gj.snitt avkastning: 16% Årlig gj.snitt utbytte: 9,2% Oppsummering transaksjonen Investering i diversifisert og ny næringseiendom i

Detaljer

Verdipapirdokument. FRN Sandnes Sparebank evigvarende fondsobligasjon 2014 med innløsningsrett for utsteder ISIN NO0010700446.

Verdipapirdokument. FRN Sandnes Sparebank evigvarende fondsobligasjon 2014 med innløsningsrett for utsteder ISIN NO0010700446. Sandnes Sparebank, 20.02 2014 Verdipapirdokument ISIN NO0010700446 Verdipapirdokument FRN Sandnes Sparebank evigvarende fondsobligasjon 2014 med innløsningsrett for utsteder ISIN NO0010700446 Tilretteleggere:

Detaljer

PROSPEKT SPAREBANKEN VEST FONDSOBLIGASJONER PÅ TIL SAMMEN NOK 400 MILLIONER

PROSPEKT SPAREBANKEN VEST FONDSOBLIGASJONER PÅ TIL SAMMEN NOK 400 MILLIONER PROSPEKT SPAREBANKEN VEST FONDSOBLIGASJONER PÅ TIL SAMMEN NOK 400 MILLIONER Utstedelse av Sparebanken Vest Fondsobligasjoner med fast rente, ubegrenset løpetid og innløsningsrett for utsteder RETTET EMISJON

Detaljer

TILBUD OM KJØP AV SAMTLIGE AKSJER I A. L. INDUSTRIER AS

TILBUD OM KJØP AV SAMTLIGE AKSJER I A. L. INDUSTRIER AS TILBUD OM KJØP AV SAMTLIGE AKSJER I A. L. INDUSTRIER AS FREMSATT AV MØLLERGRUPPEN EIENDOM AS TILBUDSPRIS NOK 22,50 PER AKSJE BETALT KONTANT AKSEPTFRIST TILBUDET MÅ AKSEPTERES INNEN FREDAG 9. MARS 2012

Detaljer

REGLER FOR OPPTAK OG NOTERING AV OBLIGASJONER PÅ MARKEDSPLASSEN, HERUNDER LØPENDE FORPLIKTELSER. Høringsutkast versjon 1.0 /17.02.

REGLER FOR OPPTAK OG NOTERING AV OBLIGASJONER PÅ MARKEDSPLASSEN, HERUNDER LØPENDE FORPLIKTELSER. Høringsutkast versjon 1.0 /17.02. REGLER FOR OPPTAK OG NOTERING AV OBLIGASJONER PÅ MARKEDSPLASSEN, HERUNDER LØPENDE FORPLIKTELSER Høringsutkast versjon 1.0 /17.02.05 Side 1 av 26 INNHOLD: 1 INNLEDNING... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Virkeområde...

Detaljer

TILBUD OM KJØP AV INNTIL 1 470 500 AKSJER I EIENDOMSSPAR AS

TILBUD OM KJØP AV INNTIL 1 470 500 AKSJER I EIENDOMSSPAR AS TILBUD OM KJØP AV INNTIL 1 470 500 AKSJER I EIENDOMSSPAR AS FREMSATT AV EIENDOMSSPAR AS TILBUDSPRIS NOK 170 PER AKSJE BETALT KONTANT AKSEPTFRIST TILBUDET MÅ AKSEPTERES INNEN MANDAG 10. MARS 2014 KLOKKEN

Detaljer

Frivillig tilbud om kjøp av aksjer i

Frivillig tilbud om kjøp av aksjer i Frivillig tilbud om kjøp av aksjer i Braathens ASA fremsatt av SAS AB (publ) Tilbudspris: NOK 27 per aksje Tilbudsperiode: Fra og med 28 november 2001 til 14 desember 2001 kl. 17.00 Finansiell rådgiver

Detaljer

Aksjonærbrev. Til aksjonærene i Boligutleie Holding II AS vedrørende tilbud om salg av aksjer.

Aksjonærbrev. Til aksjonærene i Boligutleie Holding II AS vedrørende tilbud om salg av aksjer. Aksjonærbrev Til aksjonærene i Boligutleie Holding II AS vedrørende tilbud om salg av aksjer. 17. august 2015 1. INNLEDNING Hensikten med dette aksjonærbrevet er å informere og presentere for aksjonærene

Detaljer

Registreringsdokument

Registreringsdokument Oslo, 12.06 2012 Utarbeidet etter Kommisjonsforordningen (EF) nr. 809/2004 Vedlegg IX Viktig informasjon et har utelukkende blitt utarbeidet i forbindelse med søknad om opptak av Låntakers obligasjonslån

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR KURSSENSITIV INFORMASJON OG INNSIDEREGLEMENT FOR PRIMÆRINNSIDERE I SERODUS ASA

RETNINGSLINJER FOR KURSSENSITIV INFORMASJON OG INNSIDEREGLEMENT FOR PRIMÆRINNSIDERE I SERODUS ASA RETNINGSLINJER FOR KURSSENSITIV INFORMASJON OG INNSIDEREGLEMENT FOR PRIMÆRINNSIDERE I SERODUS ASA (vedtatt i styremøte 16. mars 2011) 1. RETNINGSLINJER FOR KURSSENSITIV INFORMASJON 1.1 Innledning Ettersom

Detaljer

Dette prospektet utgjør ikke et tilbud om å selge, tegne eller kjøpe egenkapitalbevis eller andre verdipapirer NOTERINGSPROSPEKT

Dette prospektet utgjør ikke et tilbud om å selge, tegne eller kjøpe egenkapitalbevis eller andre verdipapirer NOTERINGSPROSPEKT Dette prospektet utgjør ikke et tilbud om å selge, tegne eller kjøpe egenkapitalbevis eller andre verdipapirer NOTERINGSPROSPEKT PROSPEKTET ER UTARBEIDET I FORBINDELSE MED NOTERING AV 9 022 310 EGENKAPITALBEVIS

Detaljer

Investeringsmulighet i Florida

Investeringsmulighet i Florida REGISTRERINGSPROSPEKT Investeringsmulighet i Florida EMISJON I CHAMPIONS GATE AS Minimum tegningsbeløp NOK 200 000, tilsvarende 13 333 aksjer. Tegningskurs NOK 1,50 per aksje, hver pålydende NOK 1,00.

Detaljer

Organisasjonsnr NO 982 463 718. Offentlig aksjekapitalforhøyelse og institusjonell plassering av inntil 372.151.899 aksjer pålydende 6 kroner

Organisasjonsnr NO 982 463 718. Offentlig aksjekapitalforhøyelse og institusjonell plassering av inntil 372.151.899 aksjer pålydende 6 kroner Organisasjonsnr NO 982 463 718 Offentlig aksjekapitalforhøyelse og institusjonell plassering av inntil 372.151.899 aksjer pålydende 6 kroner Forventet pris: Mellom 50 kroner og 68 kroner pr aksje Bestillingsperiode:

Detaljer

Løpende forpliktelser for selskaper notert på Oslo Axess (axessreglenes løpende forpliktelser)

Løpende forpliktelser for selskaper notert på Oslo Axess (axessreglenes løpende forpliktelser) Løpende forpliktelser for selskaper notert på Oslo Axess (axessreglenes løpende forpliktelser) INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. GENERELT... 3 1.1 VIRKEOMRÅDE... 3 1.2 INNDELING AV SELSKAPER MV... 3 2. ALMINNELIGE

Detaljer

Prospekt. DNB Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DNB Bank ASA. Grunnprospekt.

Prospekt. DNB Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DNB Bank ASA. Grunnprospekt. Prospekt DNB Bank ASA i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004 Tilrettelegger Oslo, 25. mars 2014 1 av 107 Viktig informasjon* et har blitt utarbeidet med utgangspunkt i Europa-parlamentets

Detaljer

AVTALE. mellom. Rom Eiendom AS (org. nr. 980 374 505) (heretter Rom ) Modum kommune (org. nr. ) (heretter MK )

AVTALE. mellom. Rom Eiendom AS (org. nr. 980 374 505) (heretter Rom ) Modum kommune (org. nr. ) (heretter MK ) Kontraktsutkastet er utarbeidet under forhandlinger. Bindende tilbud/avtale kan ikke anses som fremlagt/inngått før all tekst er endelig omforent og kontraktsdokumentet er signert av kompetente personer

Detaljer