Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum aksjer og maksimum aksjer i Nordic Secondary II AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 200 000 aksjer og maksimum 20 000 000 aksjer i Nordic Secondary II AS"

Transkript

1 TILLEGGSPROSPEKT Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum aksjer og maksimum aksjer i Nordic Secondary II AS Bestillingskurs: NOK 10,00 per aksje, hver pålydende NOK 1,00 Minstetegning: aksjer Totalt emisjonsproveny: Minimum NOK 2 millioner og maksimum NOK 200 millioner Bestillingsperiode: F.o.m. 1. november t.o.m. 14. desember november 2012 Tilrettelagt av: Markedsført av: Swedbank First Securities og Navigea Securities AS Navigea Securities AS

2 Meddelelser Dette Tilleggsprospektet er, sammen med Prospektet av 30. oktober 2012, utarbeidet i forbindelse med en planlagt aksjeemisjon ( Emisjonen ) i Nordic Secondary II AS. Prospektet og Tilleggsprospektet utgjør sammen en innbydelse til investor til mulig deltakelse i en planlagt emisjon. Formålet med Prospektet sammen med Tilleggsprospektet er å gi en beskrivelse av Nordic Secondary II AS og Emisjonen. Tilleggsprospektet er, sammen med Prospektet, et EØS-prospekt som er kontrollert og godkjent av Finanstilsynet i medhold av Verdipapirhandelloven 7-7 jf Tilleggsprospektet inneholder vesentlig informasjon som bør leses før man beslutter å tegne aksjer i Nordic Secondary II AS. Investorer oppfordres til å konsultere egne rådgivere før slik beslutning fattes. Investering innen private equity vil alltid være forbundet med risiko. Enhver ny vesentlig omstendighet eller vesentlig unøyaktighet som kan få betydning for vurderingen av aksjene i Nordic Secondary II AS og som oppstår eller blir kjent mellom godkjennelse av dette Tilleggsprospektet og Tegningsperiodens endelige utløp vil bli meddelt gjennom et ytterligere tillegg til Prospektet, jf. Verdipapirhandelloven Aksjene som skal utstedes i Emisjonen vil ikke kunne tegnes utenfor Norge dersom dette vil være ulovlig etter den rett som gjelder i den aktuelle jurisdiksjon, eller dersom dette vil kreve særskilte tiltak eller tillatelser for å etterkomme relevante regler i den aktuelle jurisdiksjon. Ingen andre enn de som er beskrevet i Tilleggsprospektet er autorisert til å gi informasjon eller tilsagn på vegne av Nordic Secondary II AS eller Tilrettelegger i forbindelse med Emisjonen som er beskrevet i dette Tilleggsprospektet med mindre noe annet fremgår av Tilleggsprospektet. Dersom noen likevel gir slik informasjon, må disse anses som uberettiget til dette. Eventuelle tvister som måtte oppstå vedrørende dette Tilleggsprospektet er undergitt norsk lov. Eventuelle tvister som måtte springe ut av Tilleggsprospektet er underlagt norske domstolers eksklusive myndighet. Tilleggsprospektet er kun utarbeidet på norsk. Tilleggsprospektet representerer ikke et tilbud om å tegne verdipapirer utover de aksjer som blir tilbudt for tegning gjennom Tilleggsprospektet og Prospektet. Det foreligger heller ikke et tilbud om å tegne aksjer dersom dette blir formidlet av noen som ikke er berettiget til formidling av slik tegning. Side 1

3 Innholdsfortegnelse 1 Erklæringer Bakgrunn Bakgrunn for Tilleggsprospektet Selskapet Tilbakekall av aksept Endring i kostnadsstruktur Avkastningstabell Emisjonshonorar Forvaltningshonorar og avkastningsbasert honorar Driftskostnader Definisjoner, ord og uttrykk... 9 Side 2

4 1 Erklæringer Nordic Secondary II AS Tilleggsprospekt Styret Styret i Nordic Secondary II AS bekrefter at opplysningene i Tilleggsprospektet, så langt Styret kjenner til, er i samsvar med de faktiske forhold og at det ikke forekommer utelatelser fra Tilleggsprospektet som er av en slik art at de kan endre Tilleggsprospektets betydningsinnhold og at Styret har gjort alle rimelige tiltak for å sikre dette. Oslo, 23. november 2012 Jan Sigurd Vigmostad (styreleder) Peter Lindbom (styremedlem) Tor Emil Tellefsen (styremedlem) Erik Langaker (styremedlem) Tilretteleggerne Swedbank First Securities og Navigea Securities AS (tilsammen Tilretteleggerne ) har i samarbeid med Selskapet utarbeidet Prospektet og Tilleggsprospektet. Tilretteleggerne har bestrebet seg på å gi et så korrekt bilde av Selskapet som mulig, men påtar seg ikke noe juridisk eller økonomisk ansvar for at Prospektet og/eller Tilleggsprospektet er fullstendig eller korrekt. På nåværende tidspunkt eier Navigea Securities AS samtlige av aksjene i Nordic Secondary AS. Swedbank First Securities og Navigea Securities AS Oslo, 23. november 2012 Side 3

5 2 Bakgrunn 2.1 Bakgrunn for Tilleggsprospektet Dette Tilleggsprospektet er utarbeidet i forbindelse med at kostnadsstrukturen til Selskapet er endret. Relevante kapitler i Prospektet datert 30. oktober 2012 som er endret i dette Tilleggsprospektet: endret beløpskolonnene for emisjonshonorar og forvaltningshonorar i forbindelse med nye satser endret emisjonshonoraret fra 5 til 3 % endret forvaltningshonoraret fra 1,5 til 1,25 % samt beregningsgrunnlaget fra brutto til netto innbetalt egenkapital, dvs. etter fratrekk av emisjonshonorar endret prosentkolonnene for emisjonshonorar og forvaltningshonorar i forbindelse med nye satser, samt prosentanslag for totale kostnader for hvert av driftsårene til Selskapet I kapittel 3 i Tilleggsprospektet er ny beskrivelse lagt ved. Dette Tilleggsprospektet inneholder tilleggsinformasjon i forhold til Prospektet fra 30. oktober 2012 og må leses i sammenheng med dette. Ved avvik mellom Tilleggsprospektet og Prospektet vil dette Tilleggsprospektet ha forrang. Det presiseres at endringene i kostnadsstrukturen til Selskapet vil være gjeldende for investorer som allerede har bestilt aksjer i Selskapet. 2.2 Selskapet Selskapets virksomhet Selskapets vedtektsfestede formål er å drive investeringsvirksomhet, herunder å direkte eller indirekte investere i fond og fond-i-fond innenfor private equity, og alt som står i forbindelse med dette. Rettslig form og lovgivning Nordic Secondary II AS er et norsk aksjeselskap underlagt norsk lovgivning, jf. aksjeloven av 13. juni 1997 nr. 44. Selskapets juridiske navn, Nordic Secondary II AS, er lik dets kommersielle navn. Revisor Selskapets revisor er Ernst & Young AS, organisasjonsnummer (Dronning Eufemias gate 6, 0191 Oslo, Oslo Atrium P.O. Box 20, 0051 Oslo). Revisor er medlem av Den norske Revisorforening. Selskapets revisor har ingen eierinteresser i Selskapet. Forretningsadresse Selskapets registrerte forretningsadresse er: Nordic Secondary II AS c/o BDO Foretaksservice AS Munkedamsveien 45 Vika Atrium Postboks 1704 N-0121 Oslo Telefon: Telefaks: Juridisk struktur Nordic Secondary II AS er et norsk aksjeselskap som har hovedkontor i Norge som opererer etter norsk rett. Selskapets organisasjonsnummer er Side 4

6 Selskapet eier foreløpig ikke aksjer eller andeler i andre selskaper. 2.3 Tilbakekall av aksept Investorer som har akseptert i henhold til Prospektet av 30. oktober 2012, gis mulighet til tilbakekall av aksept innen to arbeidsdager etter offentliggjøring, det vil si innen 27. november Dersom tilbakekall av aksept gjøres per brev regnes dato fra poststemplingsdato. Tilbakekall av aksept gjøres skriftlig til Swedbank First Securities, Postboks 1441 Vika, N-0115 Oslo, Telefon: , Telefaks: , E-post: Side 5

7 3 Endring i kostnadsstruktur Avkastningstabell Tabellen under er et estimat, og er kun ment som et illustrativt eksempel på forventet avkastning på investors hånd ved en investering på NOK , samt totale kostnader per år. Porteføljens varighet ventes å være inntil 5 år etter siste emisjon med mulig utvidelse i to år. I eksempelet under er det forutsatt at Porteføljen realiseres i sin helhet i år 5. Det understrekes at Nordic Secondary II AS målsetting for avkastning og utbetaling ikke innebærer noen garanti for at slik avkastning eller utbetaling kan oppnås. Kontantstrøm Nordic Secondary II AS kun ment som et illustrativt eksempel på avkastning basert på estimater (i tusen NOK) Investering År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 Innbetaling 100,0 Emisjonshonorar (i) -3,0 Emisjonskostnader (i) -0,4 Forvaltningshonorar (i/ii) -1,21-1,21-1,21-1,21-1,21 Øvrige driftskostnader (i) -0,8-0,8-0,8-0,8-0,8 Investering PE-andeler (iii) -86,9 Avkastning fra investering PE-andeler (iv) 16,3 65,1 65,1 16,3 Kostnad forvalter secondary-fond (i) -1,75-1,75-1,75-1,75-1,75 Suksesshonorar forvalter secondary-fond (v) -8,7 Kontantstrøm Nordic Secondary II AS 9,7-3,8 12,5 61,3 61,3 3,8 Kontantstrøm investor (vi) -100,0 5,9 12,5 61,3 61,3 3,8 IRR investor 12 % (i) Kostnader per år bygger på tabellen under punkt i Tilleggsprospektet, hvor maksinal prosentsats i intervallene er brukt som forutsetning. (ii) Forvaltningshonorar er beregnet av netto innbetalt beløp, dvs. etter fratrekk av honorar omtalt i punkt 3.1.2, og vil dermed være overvurdert mot slutten av investeringsperioden da faktisk forvaltningshonorar vil bli beregnet fra Investeringsselskapets verdijusterte egenkapital som vil reduseres over investeringsperioden. (iii) Det forutsettes at 90 % av innhentet kapital blir investert i secondary-andeler på investeringstidspunktet, mens de resterende 10 % avsettes til løpende driftskostnader. Videre forutsettes det at all tilgjengelig kapital i Selskapet etter investering og mottatte utbytter blir utbetalt til investorene. (iv) Avkastning fra investering i PE-andeler forutsetter en netto IRR til NS AS på 16,3 %. PE-aktører som for eksempel Cubera kan vise til en netto IRR på 19 % til sine investorer i tidligere fond, og man forutsetter derfor at avkastningskravet som nevnt ovenfor er realistisk. (v) Det avkastningsbaserte honoraret til underliggende forvalter er satt til 20 % av all avkastning over 8 % levert av secondary-fondet. (vi) Det forutsettes 12 % i gjennomsnittlig årlig avkastning på egenkapitalen før skatt (IRR). Denne avkastningen er på aksjonærens hånd, altså etter honorarer og kostnader Emisjonshonorar Nordic Secondary II AS vil betale et emisjonshonorar til Tilretteleggerne Navigea Securities AS og Swedbank First Securities i forbindelse med Emisjonen på 3 % av innbetalt egenkapital i Emisjonen. Utover dette vil Nordic Secondary II AS bli belastet kostnader relatert til juridisk bistand i forbindelse med utarbeidelsen av Prospektet og gjennomføringen av Emisjonen, trykking og distribusjon av Prospektet, prospekthonorar til Finanstilsynet m.v., totalt estimert til NOK Totale kostnader i forbindelse med Emisjonen er estimert til minimum ca. NOK og maksimum ca. NOK 6,2 millioner, avhengig av endelig emisjonsbeløp. Avhengig av endelig emisjonsbeløp estimeres netto emisjonsproveny til å beløpe seg til et sted i intervallet NOK 1,7 millioner og NOK 193,8 millioner. Side 6

8 3.1.3 Forvaltningshonorar og avkastningsbasert honorar Forvaltningshonorar For den egenkapitalen som innbetales i forbindelse med Emisjonen i Nordic Secondary II AS, fratrukket emisjonshonorar omtalt i punkt ovenfor, og senere investeres i Nordic Secondary 2013 AS, vil det påløpe et årlig forvaltningshonorar i Nordic Secondary 2013 AS på 1,25 % til Obligo Investment Mangement AS. Honoraret deles med Swedbank First Securities og Navigea Securities AS etter en underliggende avtale. Forvaltningshonoraret vil bli beregnet fra og med egenkapitalen er innbetalt og vil belastes Nordic Secondary 2013 AS kvartalsvis i forskudd den første dagen i hvert kvartal. Beregningen av dette honoraret er således 1,25 % x netto innbetalt egenkapital, det vil si etter fratrekk av emisjonshonorar omtalt i punkt ovenfor. Forvaltningshonoraret skal dekke løpende rådgivning, overvåkning og oppfølging av Selskapet og dets aksjonærer, samt løpende forvaltning. Fra og med kvartalet som følger 12 måneder etter siste emisjon i Selskapet vil det årlige forvaltningshonoraret utgjøre 1,25 % av Investeringsselskapets verdijusterte egenkapital. Det vil i tillegg påløpe forvaltnings- og avkastningsbasert honorar til underliggende forvaltere i Porteføljen basert på fremforhandlede vilkår. Selskapet har per dato for Prospektet ikke gjennomført noen kommiteringer eller investeringer, men det nevnes likevel at ved en kommitering til et private equity-secondary fond vil det påløpe et årlig forvaltningshonorar i størrelseorden 0,8 1,75 % av kommitert kapital samt et avkastningsbasert honorar. Underliggende secondary-forvaltere på sin side har som strategi å investere hovedsakelig i annenhåndsandeler i nordiske private equity fond hvor det påløper normale forvaltningshonorarer og avkastningsbaserte honorarer. Typisk vil forvaltningshonoraret utgjøre mellom 1,5 2,5 % per år, mens avkastningsbasert honorar normalt utgjør mellom 10 og 20 % over en terskel, ofte 8 % p.a. Det skal i denne sammenheng nevnes at ved investeringer i annenhåndsmarkedet for private equity vil kjøpsprisen hensynta fremtidige honorarer til de enkelte PE-forvalterne. Med andre ord når det handles private equity andeler vil prisen på disse andelene være basert på estimert fremtidig kontantstrøm, og den fremtidig estimerte kontanstrømmen inkluderer honorar til den enkelte PE-forvalter. Slike honorarer belastes løpende i det enkelte PE-fond og vil følgelig ikke innebære ekstra utbetalinger for Nordic Secondary 2013 AS. Det presiseres at dette likevel er kostnader som reduserer investors avkastning på investeringen. Merverdiavgift tilkommer honorarene i henhold til gjeldende avgiftslovgivning. Formidling av finansielle tjenester, herunder forvaltning, er p.t. untatt fra loven, jf. Mval 3-6 bokstav g. Dersom forvaltningstjenester i fremtiden skulle bli avgiftspliktige ville dette blitt med alminnelig sats, som per 2012 er 25 %. Avkastningsbasert honorar Dersom aksjonæren, gjennom sin investering i Nordic Secondary II AS oppnår en årlig akkumulert avkastning (IRR) før skatt utover 12 % på investert egenkapital, etter fradrag for kostnader og honorarer, har Obligo Investment Management AS rett på en avkastningsbasert bonus ved Porteføljens avvikling som samlet utgjør 20 % av avkastningen ut over 12 %. Honoraret deles med Swedbank First Securities etter en underliggende avtale som vil bli inngått. Innbetalt egenkapital og avkastning fordeles mellom aksjonærene i Nordic Secondary II AS og Obligo som følger: (i) Aksjonærene i Nordic Secondary II AS mottar først et beløp tilsvarende innbetalt egenkapital (ii) Aksjonærene i Nordic Secondary II AS mottar deretter et beløp tilsvarende 12 % av årlig akkummulert avkastning før skatt (IRR) på innbetalt kapital (iii) Avkastning utover det som er beskrevet ovenfor fordeles med 80 % til aksjonærene i Nordic Secondary II AS og 20 % til Obligo Investment Management AS Side 7

9 Dersom det før avviklingstidspunktet er klart at Obligo vil ha rett på en avkastningsbasert bonus, skal Obligo ha rett til å få utbetalt en del av den avkastningsbaserte bonusen før avviklingstidspunktet. En eventuell forhåndsutbetaling av en del av den avkastningsbaserte bonusen, må, dersom det på avviklingstidspunktet viser seg at Obligo likevel ikke hadde rett på slik bonus, tilbakebetales til Selskapet. Merverdiavgift tilkommer honorarene i henhold til gjeldende avgiftslovgivning. Formidling av finansielle tjenester, herunder forvaltning, er p.t. untatt fra loven, jf. Mval 3-6 bokstav g. Dersom forvaltningstjenester i fremtiden skulle bli avgiftspliktige ville dette blitt med alminnelig sats, som per 2012 er 25 % Driftskostnader Nordic Secondary II AS og dets investeringer belastes løpende med kostnader forbundet med forretningsmessig drift. Dette er kostnader til blant annet forretningsførsel, herunder avtalen med BDO Foretaksservice AS inntatt som Vedlegg 5 til Prospektet, honorar til revisor, gebyrer til Aksjeservice AS for kontoførertjenester og gebyr til bank, styreansvarsforsikring, trykkostnader og reisekostnader. Det vil i tillegg påløpe kostnader knyttet til investeringsaktiviteten i Selskapet. Dette omfatter blant annet honorar til advokat, som typisk vil ligge i intervallet NOK til NOK årlig i investeringsperioden til Selskapet. Totale kostnader for hvert av driftsårene i Selskapet, ekskl. engangshonorarer omtalt under punkt og evt. avkastningsbaserte honorarer omtalt under punkt ovenfor, vil anslagsvis ligge i intervallet 2,25-3,8 % årlig. Tabellen under illustrerer totale kostnader i % for hvert av årene i Selskapets levetid, gitt Porteføljens varighet som ventes å være inntil 5 år etter siste emisjon (planlagt til senest 4. kvartal 2013) med mulig utvidelse i 2 år: (i %) År 0 År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 Emisjonshonorar 3,0 Emisjonskostnader (i) 0,1-0,4 Forvaltningshonorar (ii) 2,05-3,0 2,05-3,0 2,05-3,0 2,05-3,0 2,05-3,0 Øvrige driftskostnader (i/iii) 0,2-0,8 0,2-0,8 0,2-0,8 0,2-0,8 0,2-0,8 Totale kostader (vi) 3,1-3,4 2,25-3,8 2,25-3,8 2,25-3,8 2,25-3,8 2,25-3,8 (i) Forutsetter NOK millioner som beregningsgrunnlag. (ii) Inkluderer forvaltningshonorar til Obligo (1,25 %) samt forvaltningshonorar til underliggende PE-forvalter (0,8-1,75 %), jf. punkt (iii) Øvrige driftskostnader i Selskapet, ekskl. honorarer omtalt under punkt og ovenfor, estimeres til å være i størrelseorden 0,2 0,8 % årlig, avhengig av størrelsen på emisjonen. (iv) Tabellen tar ikke høyde for evt. avkastningsbaserte honorarer, jf. punkt Side 8

10 4 Definisjoner, ord og uttrykk Aksjeservice AS Tilbyr verdipapirregister og kontofører tjensester, se BDO BDO Foretaksservice AS. Emisjonen Emisjon av mimimum og maksimum aksjer i Nordic Secondary II AS, med pålydende NOK 1,00 til en pris på NOK 10,00 per aksje. Emisjonen vil rettes mot investorer som har bestilt aksjer iht. tegning på de vilkår som følger av Prospektet datert den 30. oktober First Swedbank First Securities. Investeringsselskapet Nordic Secondary 2013 AS. Kommitering / Kommitert kapital Avtaler som forplikter Nordic Secondary II AS til å investere et spesifikt beløp begrenset oppad til et spesifikt beløp. Ledelsen Ledelsen i Nordic Secondary II AS består av styret og daglig leder. Navigea Navigea Securities AS. Navigea Securities AS Datterselskap av Agasti Holding ASA og Tilrettelegger i Emisjonen. NOK Norske kroner. NS 2013 AS Nordic Secondary 2013 AS. NS II AS Nordic Secondary II AS. Obligo Obligo Investment Management AS. Obligo Investment Management AS Datterselskap av Agasti Holding ASA. PE Private equity. Porteføljen Alle fond og porteføljeselskaper som Nordic Secondary 2013 AS kommer til å direkte eller indirekte, investere i. Prospektet Prospektet datert den 30. oktober Secondary eller Secondary-markedet Annenhåndsmarkedet for private equity-investeringer. Selskapet Nordic Secondary II AS. Styret Styret i Nordic Secondary II AS. Swedbank First Securities Filial av Swedbank AB og Tilrettelegger i Emisjonen. Tegningsperioden Fra og med den 1. november 2012 til og med den 14. desember 2012, kan eventuelt forlenges hvis dette besluttes. Tilleggsprospektet Dette dokumentet som er datert den 23. november Tilrettelegger(ne) Swedbank First Securities og Navigea Securities AS. Verdipapirhandelloven Lov om verdipapirhandel av 29. juni 2007 nr. 75. Side 9

11 MARKEDSFØRT AV: Navigea Securities AS Bolette Brygge 1 N-0252 Oslo Norge TILRETTELAGT AV: Swedbank First Securities Postboks 1441 Vika N-0115 Oslo, Norge Navigea Securities AS Bolette Brygge 1 N-0252 Oslo Norge NAVIGEAS KONTORER I NORGE: Kontor Adresse Postnr/sted Telefon Bergen Bryggen Bryggen Bergen Fredrikstad Storgata Fredrikstad Hamar Løvstadveien Ottestad Haugesund Haraldsgaten 165, PB Haugesund Kristiansand Kirkegaten 1, PB Kristiansand Oslo Bolette Brygge 1, PB Oslo Stavanger Børehaugen Stavanger Tromsø Storgata 74, PB Tromsø Trondheim Prinsensgate Trondheim Ålesund Grimmergata 5 (6002), PB Ålesund Kundeservice Børehaugen Stavanger 02100

NRP EIENDOM 2015 INVEST AS TILLEGGSPROSPEKT. Minimumsbestilling: NOK 100.000. Antall aksjer: Minimum 400.000 og maksimum 15.325.367.

NRP EIENDOM 2015 INVEST AS TILLEGGSPROSPEKT. Minimumsbestilling: NOK 100.000. Antall aksjer: Minimum 400.000 og maksimum 15.325.367. NRP EIENDOM 2015 INVEST AS TILLEGGSPROSPEKT NRP Ness, Risan & Partners Minimumsbestilling: NOK 100.000 Antall aksjer: Minimum 400.000 og maksimum 15.325.367 Emisjonsproveny: Minimum NOK 10.000.000 og maksimum

Detaljer

PROSPEKT. Nordic Secondary II AS. Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 200 000 aksjer og maksimum 20 000 000 aksjer i

PROSPEKT. Nordic Secondary II AS. Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 200 000 aksjer og maksimum 20 000 000 aksjer i PROSPEKT Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 200 000 aksjer og maksimum 20 000 000 aksjer i Nordic Secondary II AS Bestillingskurs: NOK 10,20 per aksje Minstetegning: 5 000 aksjer

Detaljer

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport desember 2014

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport desember 2014 Nordic Secondary II AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 6 2 KVARTALSRAPPORT DESEMBER 2014 HOVEDPUNKTER

Detaljer

NRP EIENDOM 2015 INVEST AS TILLEGGSPROSPEKT. Minimumsbestilling: NOK 100.000. Antall aksjer: Minimum 390.625 og maksimum 5.108.523.

NRP EIENDOM 2015 INVEST AS TILLEGGSPROSPEKT. Minimumsbestilling: NOK 100.000. Antall aksjer: Minimum 390.625 og maksimum 5.108.523. NRP EIENDOM 2015 INVEST AS TILLEGGSPROSPEKT NRP Ness, Risan & Partners Minimumsbestilling: NOK 100.000 Antall aksjer: Minimum 390.625 og maksimum 5.108.523 Emisjonsproveny: Minimum NOK 10.000.000,00 og

Detaljer

Etatbygg Holding III AS

Etatbygg Holding III AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding III AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Global Private Equity II AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Private Equity II AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Private Equity II AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 7 2 KVARTALSRAPPORT DESEMBER 2014 HOVEDPUNKTER

Detaljer

Global Private Equity II AS

Global Private Equity II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Private Equity II AS Kvartalsrapport desember 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

Nordic Secondary AS. Kvartalsrapport desember 2014

Nordic Secondary AS. Kvartalsrapport desember 2014 Nordic Secondary AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 7 2 KVARTALSRAPPORT DESEMBER 2014 HOVEDPUNKTER

Detaljer

Nordic Secondary II AS

Nordic Secondary II AS Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 200 000 aksjer og maksimum 20 000 000 aksjer i Nordic Secondary II AS Bestillingskurs: NOK 10,40per aksje Minstetegning: 5 000 aksjer Totalt

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC SECONDARY AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC SECONDARY AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC SECONDARY AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Nordic Secondary AS den 26. mai 2014 kl. 14:30 i Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien

Detaljer

Nordic Secondary II AS

Nordic Secondary II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Nordic Secondary II AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Generelt

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning...

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Realkapital European Opportunity Invest AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Realkapital European Opportunity Invest AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Realkapital European Opportunity Invest AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen...

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom Informasjonsskriv Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning... 4 3.2.

Detaljer

Årsrapport 2013 Nordic Secondary AS

Årsrapport 2013 Nordic Secondary AS Årsrapport 2013 Nordic Secondary AS Innhold Årsberetning...4 Resultatregnskap...5 Eiendeler...6 Egenkapital og gjeld...7 Kontantstrømoppstilling...8 Regnskapsprinsipper...9 Noter...10 Revisjonsberetning...13

Detaljer

Etatbygg Holding I AS. Kvartalsrapport desember 2014

Etatbygg Holding I AS. Kvartalsrapport desember 2014 Etatbygg Holding I AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet 7 2 KVARTALSRAPPORT

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC SECONDARY II AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC SECONDARY II AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC SECONDARY II AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Nordic Secondary II AS den 26. mai 2014 kl. 15:30 i Thon Hotel Vika Atrium,

Detaljer

Aksjonærbrev. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende kontant utbetaling og mulighet til å videreføre investeringen

Aksjonærbrev. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende kontant utbetaling og mulighet til å videreføre investeringen Aksjonærbrev Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende kontant utbetaling og mulighet til å videreføre investeringen Styret i Deliveien 4 Holding AS 10. september 2015 1. INNLEDNING Den ekstraordinære

Detaljer

Etatbygg Holding I AS

Etatbygg Holding I AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding I AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014 London Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Global Private Equity II AS

Global Private Equity II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Private Equity II AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport juni 2014

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport juni 2014 Nordic Secondary II AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 6 Markedskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1.

Detaljer

Årsrapport 2014 Nordic Secondary II AS

Årsrapport 2014 Nordic Secondary II AS Årsrapport 2014 Nordic Secondary II AS Innhold Årsberetning...4 Resultatregnskap...5 Eiendeler...6 Egenkapital og gjeld...7 Kontantstrømoppstilling...8 Regnskapsprinsipper...9 Noter...10 Revisjonsberetning...12

Detaljer

Tegningsinnbydelse. Sandnes Sparebank. Meddelelser

Tegningsinnbydelse. Sandnes Sparebank. Meddelelser Tegningsinnbydelse Sandnes Sparebank Meddelelser Denne Tegningsinnbydelsen er utarbeidet i forbindelse med gjennomføring av en rettet emisjon mot grunnfondsbeviseierne i Sandnes Sparebank ( Banken ) per

Detaljer

Global Private Equity I AS

Global Private Equity I AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Private Equity I AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

Etatbygg Holding II AS. Kvartalsrapport desember 2014

Etatbygg Holding II AS. Kvartalsrapport desember 2014 Etatbygg Holding II AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Porteføljeoversikt 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Struktur 6 Generelt om selskapet 6 2 Kvartalsrapport desember

Detaljer

Fornybar Energi I AS. Kvartalsrapport desember 2014

Fornybar Energi I AS. Kvartalsrapport desember 2014 Fornybar Energi I AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 5 2 KVARTALSRAPPORT DESEMBER 2014 HOVEDPUNKTER Kursen per ordinære

Detaljer

PROSPEKT. Nordic Secondary AS. Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 500.000 aksjer og maksimum 50.000.

PROSPEKT. Nordic Secondary AS. Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 500.000 aksjer og maksimum 50.000. PROSPEKT Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 500.000 aksjer og maksimum 50.000.000 aksjer i Nordic Secondary AS Bestillingskurs: NOK 10,10 per aksje, hver pålydende NOK 1,00

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS

Deliveien 4 Holding AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Etatbygg Holding II AS

Etatbygg Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding II AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Global Private Equity II AS

Global Private Equity II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Private Equity II AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 5

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding II AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding II AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Etatbygg Holding II AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning...

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Nordic Secondary AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Generelt om selskapet

Detaljer

Global Private Equity II AS

Global Private Equity II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Private Equity II AS Kvartalsrapport juni 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 5

Detaljer

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Vekst 2007 AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr )

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr ) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr. 913 460 715) Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Monobank ASA ( Banken ) i Bankens lokaler i Torgallmenningen

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijuster egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

London Opportunities AS

London Opportunities AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T London Opportunities AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Global Eiendom Vekst 2007 AS

Global Eiendom Vekst 2007 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Eiendom Vekst 2007 AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetaling 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

Global Skipsholding 2 AS

Global Skipsholding 2 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Skipsholding 2 AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Drift, forvaltning

Detaljer

Tegningsinnbydelse. Sparebanken Møre. Meddelelser

Tegningsinnbydelse. Sparebanken Møre. Meddelelser Tegningsinnbydelse Sparebanken Møre Meddelelser Denne Tegningsinnbydelsen er utarbeidet i forbindelse med gjennomføring av en rettet emisjon mot grunnfondsbeviseierne i Sparebanken Møre ( Banken ) per

Detaljer

Global Skipsholding 1 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Skipsholding 1 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Skipsholding 1 AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Generelt om selskapet 6 2 Kvartalsrapport desember

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS. Kvartalsrapport desember 2014

Deliveien 4 Holding AS. Kvartalsrapport desember 2014 Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING II AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING II AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING II AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Boligutleie Holding II AS den 20. mai 2014 kl. 09.00 i Felix Konferansesenter

Detaljer

Global Private Equity II AS

Global Private Equity II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Private Equity II AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Generelt om selskapet

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr )

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr ) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr. 913 460 715) Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Monobank ASA ( Banken eller "Selskapet") i Bankens lokaler

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL EIENDOM UTBETALING 2008 AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL EIENDOM UTBETALING 2008 AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL EIENDOM UTBETALING 2008 AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Global Eiendom Utbetaling 2008 AS den 21. mai 2014 kl. 12.00 i Felix

Detaljer

Innkalling. Eitzen Chemical ASA

Innkalling. Eitzen Chemical ASA Til aksjonærene i Eitzen Chemical ASA 5. november 2009 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Eitzen Chemical ASA Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Eitzen Chemical ASA ( Selskapet

Detaljer

Global Private Equity I AS

Global Private Equity I AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Private Equity I AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Generelt om selskapet

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport september 2016 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport desember 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Boligutleie Holding II AS

Boligutleie Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

Global Skipsholding 2 AS

Global Skipsholding 2 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Skipsholding 2 AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Drift, forvaltning

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Global Skipsholding 2 AS

Global Skipsholding 2 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Skipsholding 2 AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Drift, forvaltning

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I US OPPORTUNITIES AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I US OPPORTUNITIES AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I US OPPORTUNITIES AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i US Opportunities AS den 19. mai 2014 kl. 14.00 i Felix Konferansesenter, Bryggetorget

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

Boligutleie Holding II AS

Boligutleie Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Fornybar Energi I AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpukter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 5 Om rapporten 7

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. Ekstraordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. Ekstraordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes Til aksjonærene i Nordic Mining ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA Ekstraordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes 1. mars 2010, klokken 16.30 i Thon Conference

Detaljer

Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 2. kvartal 2015

Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 2. kvartal 2015 30.06.2012 30.09.2012 31.12.2012 31.03.2013 30.06.2013 30.09.2013 31.12.2013 31.03.2014 30.06.2014 30.09.2014 31.12.2014 31.03.2015 30.06.2015 Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 2. kvartal

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Idex ASA ( Selskapet ) som vil finne sted: Onsdag 12. september 2007 kl. 09.00 på Felix

Detaljer

Global Private Equity II AS

Global Private Equity II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Private Equity II AS Kvartalsrapport september 2016 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

TIL AKSJONÆRER I NORDIC SECONDARY II AS

TIL AKSJONÆRER I NORDIC SECONDARY II AS TIL AKSJONÆRER I NORDIC SECONDARY II AS Styret i Nordic Secondary II AS vedtok i styremøte den 30. april 2015 å gjøre en ekstraordinær utbetaling (tilleggsutbytte) til aksjonærene i selskapet på 0,22 kroner

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

London Opportunities AS

London Opportunities AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T London Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold/ Innehåll Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

TILBUD OM KJØP AV INNTIL 1 470 500 AKSJER I EIENDOMSSPAR AS

TILBUD OM KJØP AV INNTIL 1 470 500 AKSJER I EIENDOMSSPAR AS TILBUD OM KJØP AV INNTIL 1 470 500 AKSJER I EIENDOMSSPAR AS FREMSATT AV EIENDOMSSPAR AS TILBUDSPRIS NOK 170 PER AKSJE BETALT KONTANT AKSEPTFRIST TILBUDET MÅ AKSEPTERES INNEN MANDAG 10. MARS 2014 KLOKKEN

Detaljer

Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 2. kvartal 2015

Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 2. kvartal 2015 Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 2. kvartal 2015 Beregnet verdijustert egenkapital per 30. juni 2015 er NOK 6,62, opp 3,5 % (utbyttejustert) i 2. kvartal. Det har i etterkant av 2. kvartal

Detaljer

ABERDEEN EIENDOMSFOND NORGE II ASA

ABERDEEN EIENDOMSFOND NORGE II ASA ABERDEEN EIENDOMSFOND NORGE II ASA Eiendomsfondet forvaltes av Aberdeen Property Investors Norway AS Tegningsperioden starter 15. august og avsluttes senest 14. september Denne presentasjonen er ikke en

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport juni 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport september 2014

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport september 2014 Nordic Secondary II AS Kvartalsrapport september 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 6 Markedskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT SEPTEMBER

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL EIENDOM UTBETALING 2008 AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL EIENDOM UTBETALING 2008 AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL EIENDOM UTBETALING 2008 AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Global Eiendom Utbetaling 2008 AS den 17. juni 2015 kl. 14.00 i Felix

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding 1 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding 1 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Etatbygg Holding 1 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning...

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Nordic Secondary AS Kvartalsrapport desember 2016 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Generelt

Detaljer

Boligutleie Holding II AS

Boligutleie Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport juni 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Informasjonsplikt før investering i et alternativt investeringsfond

Informasjonsplikt før investering i et alternativt investeringsfond Informasjonsplikt før investering i et alternativt investeringsfond Lov av 10 juni 2014 om forvaltning av alternative investeringsfond angir spesifikke krav til opplysninger som skal presenteres til kunden

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL SKIPSHOLDING 2 AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL SKIPSHOLDING 2 AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL SKIPSHOLDING 2 AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Global Skipsholding 2 AS den 1. juni 2016 kl. 13.00 i Obligo Investment Managements

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I US RECOVERY AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I US RECOVERY AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I US RECOVERY AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i US Recovery AS den 15. juni 2015 kl. 12.45 i Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3,

Detaljer

Boligutleie Holding II AS

Boligutleie Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport september 2016 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

Nordic Secondary II AS

Nordic Secondary II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Nordic Secondary II AS Kvartalsrapport desember 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Generelt

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

TIL AKSJONÆRER I NORDIC SECONDARY AS

TIL AKSJONÆRER I NORDIC SECONDARY AS TIL AKSJONÆRER I NORDIC SECONDARY AS Styret i Nordic Secondary AS vedtok i styremøte den 30. april 2015 å gjøre en ekstraordinær utbetaling (tilleggsutbytte) til aksjonærene i selskapet på 0,50 kroner

Detaljer

US Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014

US Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014 US Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I LONDON OPPORTUNITIES AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I LONDON OPPORTUNITIES AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I LONDON OPPORTUNITIES AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i London Opportunities AS den 15. juni 2015 kl. 11.00 i Felix Konferansesenter,

Detaljer

Besl. O. nr. 86. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 86. Jf. Innst. O. nr. 90 ( ) og Ot.prp. nr. 69 ( )

Besl. O. nr. 86. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 86. Jf. Innst. O. nr. 90 ( ) og Ot.prp. nr. 69 ( ) Besl. O. nr. 86 (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 86 Jf. Innst. O. nr. 90 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 69 (2004-2005) År 2005 den 24. mai holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om endringer

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL SKIPSHOLDING 2 AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL SKIPSHOLDING 2 AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL SKIPSHOLDING 2 AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Global Skipsholding 2 AS den 17. juni 2015 kl. 15.00 i Felix Konferansesenter

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I THIN FILM ELECTRONICS ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I THIN FILM ELECTRONICS ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I THIN FILM ELECTRONICS ASA Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Thin Film Electronics ASA ( Selskapet ) som vil finne sted: 16.

Detaljer

Global Private Equity II AS. Kvartalsrapport juni 2014

Global Private Equity II AS. Kvartalsrapport juni 2014 Global Private Equity II AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 7 Markedskommentar 8 2 KVARTALSRAPPORT JUNI

Detaljer

UEN. UNION Eiendomsinvest Norge AS 1. KVARTAL 2017

UEN. UNION Eiendomsinvest Norge AS 1. KVARTAL 2017 UEN UNION Eiendomsinvest Norge AS 1. KVARTAL 2017 Innhold Sammendrag 3 Eiendomsporteføljen 4 Avkastning og aksjekurs 6 Finansiering 8 Regnskap 10 Kontakt 13 Klikk for å hoppe til ønsket kapittel Hjem Sammendrag

Detaljer

SISSENER SIRIUS ASA KVARTALSRAPPORT

SISSENER SIRIUS ASA KVARTALSRAPPORT KVARTALSRAPPORT SISSENER SIRIUS ASA 2. KVARTAL 2012 RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2012 Kvartalsrapporten per 30. juni 2012 for Sissener Sirius ASA er utarbeidet av selskapets styre og daglig leder. Rapporten

Detaljer

Nordic Secondary II AS

Nordic Secondary II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Nordic Secondary II AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Generelt om selskapet

Detaljer

På denne bakgrunn foreslås det at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

På denne bakgrunn foreslås det at generalforsamlingen treffer følgende vedtak: Vedlegg til sak 7 Storebrand Privat Investor ASAs levetid Levetiden til Storebrand Privat Investor ASA ( SPII ) er i utgangspunktet fastsatt til avvikling innen 2015. Det er muligheter for forlengelse

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Årsrapport 2014 Global Private Equity II AS

Årsrapport 2014 Global Private Equity II AS Årsrapport 2014 Global Private Equity II AS Innhold Årsberetning...4 Resultatregnskap...5 Eiendeler...6 Egenkapital og gjeld...7 Kontantstrømoppstilling...8 Regnskapsprinsipper...9 Noter...10 Revisjonsberetning...13

Detaljer