Sak 8 Valg 1 styreleder for 1 år 3 styremedlemmer for 2 år 3 varamedlemmer for 1 år Godkjenning av valgkomite (avtroppende styremedlemmer)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sak 8 Valg 1 styreleder for 1 år 3 styremedlemmer for 2 år 3 varamedlemmer for 1 år Godkjenning av valgkomite (avtroppende styremedlemmer)"

Transkript

1 DAGSORDEN ÅRSMØTE FOR 2014 Sak 1 Åpning 1.1 Godkjenning av innkalling 1.2 Godkjenning av representanter 1.3 Godkjenning av saksliste 1.4 Vedta forretningsorden Sak Valg av ordstyrer 2.2 Valg av referent 2.3 Valg av tellekorps 2.4 Valg av protokollunderskrivere Sak 3 Årsmelding for 2014 Sak 4 Regnskap og revisjon for 2014 Pause m/enkel bevertning Sak 5 Forslag til strategiplakat og arbeidsplan for 2015 Sak 6 Forslag 6.1 Saker fra VABUR-styret 6.2 Innkomne forslag 6.3 Godkjenning: organisasjoner inn Sak 7 Forslag til budsjett for 2015 Sak 8 Valg 1 styreleder for 1 år 3 styremedlemmer for 2 år 3 varamedlemmer for 1 år Godkjenning av valgkomite (avtroppende styremedlemmer) Sak 9 Avslutning

2 Forretningsorden Styrets innstilling til konstitusjon: Ordstyrer: Referent: Astrid Marie Lund Gilje Protokoll: - Til å telle stemmer velges et tellekorps på to medlemmer. - Det velges to protokollunderskrivere som undertegner protokollen før den sendes ut til medlemsorganisasjonene. - Representantene kan forlange ordet til forretningsorden. De skal da slippe til utenom taleliste. Dirigent har rett til å fremsette forslag om begrenset taletid, og forslag om at det settes strek for inntegning av nye talere ved et bestemt tidspunkt. - Alle forslag til vedtak må innleveres skriftlig til dirigent med navn på forslagstiller dersom dirigent ikke frafaller kravet om dette. Forslaget kan ikke fremsettes eller trekkes etter at streker satt. - Saker som ønskes behandlet må være oppført på sakslisten. - Alle vedtak avgjøres ved alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet foretas omvalg. Blanke stemmer teller som avgitte stemmer. - Valg av leder skjer skriftlig ved valg mellom flere kandidater. - Valg av styremedlemmer skjer ved særskilt valg. - Valg av varamedlemmer skjer ved et valg. De 3 kandidater blir varamedlemmer i rekkefølge etter stemmetall. - I protokollen føres inn alle forslag og vedtak som er gjort. - Snarest mulig etter møtet sendes underskrevet protokoll til medlemsorganisasjonene

3 ÅRSMELDING 2014 For årsmøteperioden

4 1. Styret Vi innleder med å gratulere "vår egen" Bjarne Egil Abrahamsen med fylkeskommunens frivillighetspris det er uten tvil vel fortjent! Styret har i årsmøteperioden hatt følgende sammensetning: Styreleder: Kristian Nilsen, Vest-Agder FpU Varamedlemmer: 1. Vilde Kristine Evenstad, Skeiv Ungdom Sør 2. Amalie Gunnufsen, Vest-Agder Unge Høyre 3. Raymond Kirknes, 4H Vest-Agder Valgkomiteen: Abdi Said, Vest-Agder AuF Bendik Egeland NKSS Vest-Agder Astrid Marie Lund Gilje, daglig leder VABUR Styremedlemmer: Bjarne Egil Abrahamsen, Sørlandets Krets av NSF (nestleder) Benedicte Jacqueline Løchen Spinnangr, Vest-Agder Ungdomslag David Bror Fredriksen (KRIK Agder) Kai Steffen Østensen (Vest-Agder AuF) Frida Repstad (4H Vest-Agder) Revisjon Sør benyttes som revisor. Det har vært avholdt 7 styremøter i årsmøteperioden, og styret har behandlet 48 saker. Styrehonorar: Årsmøte for 2013 videreførte ordningen med valgfritt personlig styrehonorar til styremedlemmer og valgkomite. Honorar til valgkomiteen forutsetter full kandidatliste. Deltakelse Styreleder Kristian Nilsen 7 styremøter UFT Storsamling Styremedlemmer Benedicte Jacqueline Løchen Spinnangr 2 styremøter (som styremedlem) UFT Varamedlemmer Vilde Evenstad 7 styremøter Bjarne Egil Abrahamsen 4 styremøter Amalie Gunnufsen 1 styremøte David Bror Fredriksen 0 styremøter Raymond Kirknes 5 Styremøter Kai Steffen Østensen 2 styremøter Frida Repstad 3 styremøter Plakettfest 4H Stand Skeive Sørlandsdager 2

5 2. Sekretariat VABUR har kontor og møterom på fylkeshuset i Kristiansand. Fra overtok fylkeskommunen arbeidsgiveransvar for daglig leder i VABUR, etter vedtak i ekstraordinært årsmøte Det har i perioden vært 1 ansatt daglig leder i 60 % stilling, Astrid Marie Lund Gilje. Fra og med juli til og med desember 2014 har Jacqueline Spinnangr fungert som daglig leder, i svangerskapsvikariat for Astrid Marie. Deltakelse Våren 2014 var det fokus på overgangen til fylkeskommunen og rydding av kontor, samt forberedelse til vikariatsperioden. I tillegg var en blant annet med på kursing i ny organisering av Aktiv Ungdom, konferanse om ungdomsidrett og planlegging av "forgubbingsprosjekt", samt UKM Fylkesmønstringen med ansvar for sekretariatet. I løpet av høsten 2014 var en med på kurs i møtekultur, kurs om rasisme i egen organisasjon og TRAFO-kurs (trafikksikkerhet). Det ble satt opp stand under Skeive Sørlandsdager og en deltok på ansattsamling i BUR-nettverket. I tillegg kommer forefallende kontorarbeid; arkivering, e-post, telefon, økonomi, nettside, årsmøteforberedelser, forberedelser og etterarbeid i forbindelse med styremøter, samt administrering av tilskuddsordningene. Daglig leder (Astrid Marie Lund Gilje) fører regnskapet for VABUR. 3. Virksomhetens art Virksomheten består av Vest-Agder Barne- og Ungdomsråd. VABUR er lokalisert på fylkeshuset i Kristiansand. Vest-Agder fylkeskommune stiller administrativt sekretariatsfunksjon (kalt daglig leder) til disposisjon for VABUR, tilsvarende 60 % stilling per år. VABUR skal være premissleverandør og oppfølgingsansvarlig for arbeidsoppgaver til daglig leder i form av årlig arbeidsplan. 4. Fortsatt drift Årsregnskapet er utarbeidet under forutsetning om fortsatt drift. Styret mener denne forutsetningen er til stede. 5. Arbeidsmiljø/ytre miljø Styret anser arbeidsmiljøet i selskapet som bra. Det er ikke iverksatt spesielle tiltak. Engasjerte i virksomheten har ikke vært utsatt for ulykker eller skader i forbindelse med utførelse av arbeidet. Vest-Agder Barne- og Ungdomsråd virksomhet arbeider aktivt for ikke å forurense det ytre miljø. 3

6 6. Andre forhold Det er etter det styret kjenner til ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som har betydning for Vest-Agder Barne- og Ungdomsråds stilling og resultat. 7. Medlemmer VABUR har 35 medlemsorganisasjoner pr Speiderorganisasjoner: 1. Agder Krets av Norges KFUK-KFUM Speidere 2. Sørlandets Krets av Norges Speiderforbund Livssynsorganisasjoner: 3. Acta Agder, Barn og Unge i Normisjon 4. Agder Krets av Norges KFUK-KFUM 5. Agder og Telemark Bispedømmeråd, Ungdomsrådet 6. Indremisjonsforbundet - IMF Sør 7. KRIK Agder 8. NMS U Agder 9. Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag, Region Sør 10. NLM Ung, Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sør 11. NLM Ung, Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sør-Vest* 12. St. Ansgar Katolske Ungdomslag 13. Vest-Agder Søndagsskolekrets Samfunnspolitiske organisasjoner: 14. AUF i Vest-Agder 15. Vest-Agder KrFU 16. Vest-Agder Unge Venstre 17. Vest-Agder SU 18. Vest-Agder FPU 19. Vest-Agder Unge Høyre Kultur- og fritidsorganisasjoner: 20. 4H Vest-Agder 21. Agder Skyttersamlag 22. Norges Jeger- og Fiskerforbund 23. Vest-Agder Skyttersamlag, ungdomslaget 24. Vest-Agder Ungdomslag Andre organisasjoner: 25. A-Larm 26. BURG Vest-Agder 27. CISV Vest-Agder 28. Diabetesforbundet Vest-Agder 29. Epilepsiforeningen Agder* 30. Hjertelyst Agder* 31. Norges Blindeforbund Vest-Agder 32. Skeiv Ungdom Sør 4

7 33. SMSO Agder 34. Vest-Agder Natur- og Ungdom 35. Vest-Agder Røde Kors Ungdom *Godkjent av styret Årsmøter i 2014 Årsmøtet for 2013 ble avholdt på fylkeshuset i Kristiansand stemmeberettigede, inkludert styret, samt 2 observatør, daglig leder og ordstyrer Alexander Etsy Jensen møtte til årsmøtet. Årsmøtet ble gjennomført etter sakslisten. 9. VABURs aktiviteter i 2014 I forhold til vedtatt arbeidsplan, som tar utgangspunkt i prioriterte arbeidsområder i strategiplakaten. Introduksjon I 2014 ønsket vi å vende fokuset tilbake til våre medlemsorganisasjoner, og jobbe mer med organisasjonsutvikling og økt aktivitet i organisasjonene. En ønsket spesielt å ha fokus på å få inn nye medlemsorganisasjoner, samt å synliggjøre tilskuddsordningene som er tilgjengelige for dem. I 2014 har vi fått tre nye medlemsorganisasjoner, og vi fikk en liten økning i antall søkere om driftsmidler. Antallet søkere på kreative tiltak og generelle tilskudd er stabilt lavt. Sammen med de andre paraplyorganisasjonene ønsket en i tillegg å satse på tiltak mot forgubbing av organisasjonslivet og frivilligheten. På tvers av organisasjonene ser vi en felles utfordring, med frafall i aldersgruppen år. Vi ønsker sammen å utvikle metoder for å beholde, rekruttere, motivere og utvikle medlemmer og ledere i denne aldersgruppen. Paraplyorganisasjonene hadde et møte våren 2014 hvor en tenkte litt fremover, og tiltakene ble omtalt i søknad om midler til fylkeskommunen for Deretter har arbeidet stoppet litt opp for VABURs sin del på grunn av bemanningssituasjonen og overgangen til fylkeskommunen. Det er ikke lagt inn økte rammer i fylkesrådmannens forslag til budsjett for PRIORITERTE ARBEIDSOMRÅDER (strategiplakaten) 1. En støttespiller for fylkets frivillige organisasjoner og videreutvikling av disse VABUR har revidert gjeldende tilskuddsordninger. En har hatt fokus på hjemmesiden og facebook, med overgang til hjemmeside via fylkeskommunens sider. Her begrenser nyhetsbiten seg noe, så facebook brukes i større grad til dette. Oppdateringer er sendt på e-post til oppgitte kontaktadresser. VABUR har deltatt på noen årsmøter og andre arrangement i regi av medlemsorganisasjonene. VABUR har fått tre nye medlemsorganisasjoner. VABUR har søkt om økte rammer fra fylkeskommunen, men dette er ikke lagt inn i fylkesrådmannens forlag til budsjett. VABUR har vært behjelpelige med råd og veiledning i forbindelse med utfylling av søknader om tilskudd. 5

8 VABUR har ikke arbeidet med egne prosjekter i 2014, grunnet bemanningssituasjonen og overgangen til fylkeskommunen. Dette gjelder også for fokus på utfordringer knyttet til frafall i organisasjonslivet og frivilligheten i aldersgruppen år. VABUR hadde et konstituerende møte i april der en kort gikk gjennom styrets oppgaver, vedtekter og retningslinjer. Videre hadde VABUR en samling med det nye styret i mai, der en behandlet søknader om drift og ble bedre kjent med hverandre. VABUR fikk ikke arrangert eget tillitsvalgtkurs denne årsmøteperioden. VABUR deltok på storsamlingen for landets BUR, i år i Vestfold. VABUR ville i 2014 forsøke å arrangere en temakveld og et organisasjonskurs, men dette har en ikke fått fulgt opp. VABUR ville oppfordre til og legge til rette for kompetanseutveksling mellom medlemsorganisasjonene, men en har ikke gjort noe konkret med dette. VABUR har opprettholdt tett kontakt med LNU og de andre Barne- og Ungdomsrådene i Norge. VABUR gjeninnførte fadderordningen, der det enkelte styremedlem får et spesielt oppfølgingsansvar for et utvalg av medlemsorganisasjonene. 2. Tilrettelegger for arenaer der unges stemmer blir hørt, skaper engasjement og gir mulighet for utfoldelse VABUR har arbeidet med synliggjøring av tilskuddsordningen Generelle tilskudd, og gått aktivt ut for å finne prosjekter/tiltak som burde søke. VABUR, kun ved daglig leder, stilte med sekretariat under UKM fylkesmønstringen. VABUR var engasjert i komiteen for Grunnlovsjubileet 2014, og støttet grunnlovsprosjektet til Wergelandssenteret. VABUR fikk ikke engasjert seg videre i arbeidet med Nullvisjon Agder direkte, men deltok på TRAFO-kurs. VABUR har tett samarbeid med Ungdommens fylkesting i Vest-Agder, med to representanter fra VABUR i UFT og en representant fra UFT i VABUR. Det er også tette administrative bånd. 3. En arena for formidling og synliggjøring av barne- og ungdomsaktivitet i fylket VABUR har så langt som mulig profilert og markedsført barne- og ungdomsaktiviteter og tiltak på en positiv måte i media, på facebook og på VABURs egen hjemmeside. VABUR deltok på stand under Skeive Sørlandsdager. 4. Være en synlig ressurs opp mot fylkeskommunens barne- og ungdomsarbeid VABUR har videreført samarbeidet med Vest-Agder Fylkeskommune, selv om aktivitetsnivået har vært noe lavere enn ønsket. Helt konkret har en i 2014 samarbeidet om organisasjonskurs for innvandrerorganisasjoner og UKM. VABUR engasjerte seg i arbeidet med å finne gode kandidater til fylkets frivillighetspris som for 2014 ble tildelt "vår egen" Bjarne Egil Abrahamsen. VABUR har fortsatt som lokal kontakt for Erasmus+: Aktiv Ungdom (EU s tilskuddsordning for barn og unge), men informasjons-samarbeidet med Sørlandets Europakontor har stilnet. VABUR har opprettholdt sitt samarbeid med de andre paraplyorganisasjonene: Vest-Agder Idrettskrets, Norsk Musikkråd Vest-Agder og Rosegården Teaterhus, men de konkrete prosjektplanene har uteblitt. VABUR har samarbeidet videre med Elev og lærlingeombudet. Samarbeidet gjelder både konkrete saker, men også mer generell informasjonsutveksling. VABUR har arbeidet for å inkludere og øke kulturmidler til generelle tiltak for barn og unge. 6

9 10. Økonomi Regnskap 2014 Regnskapet for 2014 viser et årsresultat på kr ,51,- i overskudd. Utgående egenkapital for 2014 er kr ,23,-. Overskuddet er større enn budsjettert, først og fremst grunnet ny føring av tilskuddskontiene, samt tilbakeføring av avsatte tilskudd og honorar. Tidligere praksis med å sette av ufordelte og ikke-utbetalte midler og honorar på balansekonto ved årsslutt har en, etter oppfordring fra revisor, gått tilbake på med tilbakevirkende kraft. Av kostnadene i 2014 var 53 % tilskudd til medlemsorganisasjonene og barn og unge, mens de resterende 47 % gikk til administrasjon, styrearbeid og egne prosjekter. En bør ha i mente at også denne fordelingen blir påvirket av endringene nevnt over. Av inntektene var 92 % fylkeskommunale kulturmidler til barne og unge, de resterende 8 % er andre tilskudd og refusjoner (inkludert momskompensasjon). Tilskudd VABUR 2014 Driftsmidler SMSO Vest-Agder skyttersamlag/ungdomsutvalget Vest-Agder søndagsskolekrets Agder skyttersamlag NKSS laget H Vest-Agder Vest-Agder røde kors Natur og Ungdom Vest-Agder 0 9. KRIK Agder NLM ung region sør-vest Diabetesforbundet Vest-Agder NLM ung region sør SAUL Agder krets av KFUK-KFUM speidere Skeiv Ungdom sør AuF i Vest-Agder ATBDR ungdomsrådet Epilepsiforeningen Agder Vest-Agder ungdomslag Hjertelyst Agder Acta FrPU SUM Kreative tiltak 2014 Krfu / ungdomspolitisk nettverk H Vest-Agder / Det store potetløpet AuF i Vest-Agder / Palestina-kampanje SUM

10 Generelle tilskudd 2014 Regional ungdomsgalla Miniparken / Fjellparkens barnefestival Foreningen for hjertesyke barn Vest-Agder / Danmarkstur SUM Budsjett 2015 Det blir lagt opp til et realistisk budsjett for drift av VABUR i Det blir lagt opp til et underskudd, for å bruke av egenkapitalen som en anser som unødvendig høy. I fylkeskommunens budsjettforslag for 2014 er det kun foretatt indeksregulering av tilskuddet til VABUR, det er ikke lagt inn utvidede rammer som det ble søkt om. 11. Sluttord 2014 har vært et år der VABUR har opprettholdt sitt engasjement for barn og unge generelt i fylket, i tillegg til vår viktige funksjon for i barne- og ungdomsorganisasjonene i en periode med administrative omveltninger. VABUR ønsker seg fornøyde og driftige medlemsorganisasjoner, og med normal bemanning vil vi fortsette å gjøre en innsats for frivilligheten med fokus på økonomi og kompetanse i årene framover. Vi håper medlemsorganisasjonene og fylkeskommunen vil bruke oss til det vi behøves til, slik at VABUR kan være et aktivt barne- og ungdomsråd. Takk for 2014 måtte 2015 bli et godt år for barn og unge i Vest-Agder! Kristian Nilsen /s/ Styreleder i VABUR Vest-Agder FpU Jacqueline Spinnangr /s/ Styremedlem i VABUR Vest-Agder Ungdomslag Bjarne Egil Abrahamsen /s/ Nestleder i VABUR Sørlandets Krets av NSF Raymond Kirknes /s/ Varamedlem i VABUR 4H Vest-Agder Vilde Kristine Evenstad /s/ Varamedlem i VABUR Skeiv Ungdom Sør 8

11 RESULTATREGNSKAP 2014 RESULTAT Regnskap 2014 Budsjett 2014 Differanse Regnskap 2013 Differanse Note Oppsummert Inntekter , , , , ,33 Kostnader , , , , ,33 Resultat 70724, , , , ,00 Inntekter 3100 Salgsinntekt, avgiftsfri 0, , ,00 0,00 0, Inntekt arbeidssamling 0, , ,00 0,00 0, Inntekt UFT 9546,25 0, , , , Offentlige tilskudd , ,00 0, , , Refusjoner 0, , , , , MVA refusjon 44359, , , , , Andre driftsrelaterte inntekter 20000,00 0, , , , Annen renteinntekt 10114, , , , ,00 Sum inntekter , , , , ,33 Kostnader 4110 Varekostnader / egne prosjekter 15000, , ,00 0, , Kostnader arbeidssamling 26246, , , , , Kostnader UFT 0,00 0,00 0, , , Kostnader STEM13 0, , , , ,00 Sum prosjektkostnader 41246, ,00 246, , , Lønn til ansatte 0,00 0,00 0, , , Feriepenger 0,00 0,00 0, , , Timelønn 0,00 0,00 0, , , Godtgjørelse til styre-og bedriftsforsamlin 1400, , , , , Arbeidsgiveravgift 1775,00 0, , , , Arbeidsgiveravgift feriepenger 0,00 0,00 0, , , Innberetningspliktige pensjonskost 0,00 0,00 0, , , Gave til ansatte 552,10 500,00 52,10 0,00 552, Personalforsikring 0,00 0,00 0, , , Gaver til styret 1540, ,00 40,00 0, ,00 Sum lønnskostnader 5267, , , , , Leie lokaler 0,00 0,00 0, , , Rekvisita 166,19 0,00 166,19 250,00-83, Honorar revisjon 8000, ,00 500, ,00 500, Annen fremmed tjeneste , , ,00 0, , Kontorrekvisita 346,00 0,00 346,00 857,00-511, Data/EDB-kostnad 9974, , , , , Trykksaker 0,00 0,00 0,00 340,00-340, Kontingenter 1010, ,00 10,00 980,00 30, Aviser, tidsskrifter, bøker o.l. 0,00 200,00-200,00 0,00 0, Møte, kurs, oppdatering o.l. 304, , , , , Bilgodtgjørelse (uten arb,giveravgift) 4735, , , , , Diettkostnad, ikke oppgavepliktig 0, , , , , Reklamekostnad 406, , , , , Øredifferanser -0,33 0,00-0,33-4,12 3, Representasjon, ikke fradragsberettiget 0, , ,00 129,00-129, Driftsmidler , , , , , Kreative tiltak 5624, , , , , Generelle tilskudd 10000, , , ,00 0, Forsikringspremier -1031,00 0, , , , Servicekostnader 317,71 0,00 317,71 0,00 317, Styremøter 5416, , , , , Årsmøte 4237, ,00 737, ,00-988, Annen møtevirksomhet 833, ,00-167,00 0,00 833, Andre avgifter 135,00 100,00 35,00 135,00 0, Bank og kortgebyr 604,00 400,00 204,00 388,00 216, Andre gebyr 0,00 210,00-210,00 201,00-201,00 Sum andre kostnader , , , , ,90 Sum kostnader , , , , ,33 Resultat 70724, , , , ,00 Noter 1) Rest tilskudd Aktiv Ungdom. 2) Restilskudd til STØT (2012) fra fylkeskommunen. 3) Tilskudd til Wergelandssenteret (erstatter eget grunnlovsjubileums-markering). 4) Honorar utbetalt i 2014, samt tilbakeført honorar som har vært satt av i balansen. Tidligere praksis med å sette av "opptjent" honorar ved årsslutt opphører (styrevedtak ). 5) Lønn og kontorhold for daglig leder. 6) Etterslep felles leie av regnskapssprogram/skriver med VAMR i 2013, samt lisens regnskapsprogram for ) Inkludert utestående fra ) Se egen oversikt. 9) Forhåndsbetalt i avtale sagt opp Konsekvens for egenkapital Inngående EK ,72 Resultat ,51 Utgående EK ,23 1

12 RESULTATREGNSKAP 2014 Resultatregnskap godkjennes, Kristian Nilsen /s/ Styreleder i VABUR Vest-Agder FpU Jacqueline Spinnangr /s/ Styremedlem i VABUR Vest-Agder Ungdomslag Bjarne Egil Abrahamsen/s/ Styremedlem i VABUR Sørlandets Krets av NSF Raymond Kirknes /s/ Varamedlem i VABUR 4H Vest-Agder Vilde Evenstad /s/ Varamedlem i VABUR Skeiv Ungdom Sør 2

13 BALANSEREGNSKAP 2014 BALANSE Endring Note EIENDELER Omløpsmidler 1520 Andre kortsiktige fordringer 0, , , Lønnsforskudd 0,00 0,00 0, Kasse 885,50 200, , Bankinnskudd 42097, , , Høyrentekonto , , , Bankinnskudd for skattetrekk 31243, , ,26 sum , , ,23 SUM EIENDELER , , ,23 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Egenkapital (innskutt og opptjent) 2050 Annen egenkapital , , ,23 Udisponert resultat Udisponert resultat 0,00 0,00 0,00 Sum egenkapital (inkl udisp resultat) , , ,23 Gjeld Avsetning forpliktelser 2140 Avsetning generelle , , , Avsetning kreative ,00 0, , Andre avsetninger for forpliktelser ,00 0, ,00 2 sum , , ,00 Kortsiktig gjeld 2409 Leverandørgjeld , ,25 0, Forskuddstrekk , ,00 0, Skyldig arbeidsgiveravgift , , , Påløpt arbeidsgiveravgift ferielønn -5463, ,00 0, Skyldig møtehonorar , , , Skyldige feriepenger , ,00 0, Annen kortsiktig gjeld 0, , ,00 4 sum , , ,00 Sum gjeld , , ,00 SUM EGENKAPITAL OG GJELD , , ,23 Avvik 0,00 0,00 0,00 Noter 1) VAF kr. 1110,- (utlegg UFU), Kristian Nilsen kr 1750,- (dobbelt honorar 2012). 2) Se egen oversikt. Tilskudd satt av til og med 2013 blir tilbakeført i løpet av 2015 (styrevedtak ). 3) Utestående til og med 2012 er tilbakeført (i resultat), utestående nå er fra Disse slettes i løpet av 2015, og praksisien med å sette av "opptjent" honorar ved årsslutt opphører (styrevedtak ). 4) Møtehonorar, regninger levert desember utbetalt januar Balanseregnskap godkjennes, Kristian Nilsen /s/ Styreleder i VABUR Vest-Agder FpU Jacqueline Spinnangr /s/ Styremedlem i VABUR Vest-Agder Ungdomslag Bjarne Egil Abrahamsen/s/ Styremedlem i VABUR Sørlandets Krets av NSF Raymond Kirknes /s/ Varamedlem i VABUR 4H Vest-Agder Vilde Evenstad /s/ Varameldem i VABUR Skeiv Ungdom Sør 1

14 Oversikt tilskudd 2014 DRIFTSMIDLER 2014 Vedtatt Utbetalt kommentar smso vest-agder skyttersamlag/ungdomsutvalget vest-agder søndagsskolekrets agder skyttersamlag nkss laget H vest-agder vest-agder røde kors natur og ungdom vest-agder 0 0 Ikke fungerende styre krik agder nlm ung region sør-vest diabetesforbundet vest-agder nlm ung region sør saul agder krets av KFUK-KFUM speidere skeiv ungdom sør AuF i Vest-Agder ATBDR ungdomsrådet Agder Epilepsi vest-agder ungdomslag Hjertelyst Agder Acta FPU Sum driftsmidler KREATIVE TILTAK Vedtatt Ikke utbetalt Utbetalt/tilbakommentar 2014 Krfu/fellesprosjekt ung.pol ,99 Redusert etter rapport 4H AuF i Vest-Agder Sum kreative , h Klagepott Acta Sum kreative avsatt GENERELLE TILSKUDD Vedtatt Ikke utbetalt Utbetalt/tilbakommentar 2014 Ungdomsgalla Utsatt til høsten Idrettskretsen 0 0 Miniparken Foreningen for hjertesyke barn Vest-Agder Sum generelle Castlemania Klagepott Elevorg Sum generelle avsatt ANDRE TILSKUDD Vedtatt Ikke utbetalt Utbetalt/tilbakommentar 2014 Wergelandssenteret Sum andre tilskudd NJFF NJFF FpU Sum andre avsatt

15

16

17

18 STRATEGIPLAKAT VERDIER Engasjert, synlig, inkluderende og støttende VISJON En ressurs for ungt engasjement FORMÅL En paraply for de frivillige organisasjonene og barn- og unge generelt En samarbeidspart for fylkets administrasjon og politikere i barne- og ungdomsspørsmål og satsninger PRIORITERTE ARBEIDSOMRÅDER En støttespiller for fylkets frivillige organisasjoner og videreutvikling av disse Tilrettelegger for arenaer der unges stemmer blir hørt, skaper engasjement og gir mulighet for utfoldelse En arena for formidling og synliggjøring av barne- og ungdomsaktivitet i fylket Være en synlig ressurs opp mot fylkeskommunens barne- og ungdomsarbeid Forslag til styret

19 Arbeidsplan 2015 Forslag til årsmøtet Introduksjon For 2015 ønsker vi å forsterke fokuset på våre medlemsorganisasjoner, og jobbe mer med organisasjonsutvikling og økt aktivitet i organisasjonene. En ønsker spesielt å ha fokus på å få inn nye medlemsorganisasjoner, samt å synliggjøre tilskuddsordningene som er tilgjengelige for dem. Det er også et ønske om å kartlegge organisasjonslivet i fylket, med tanke på en mulig frivillighetsplan for fylket, samt å arbeide for et felles barne- og ungdomsråd for Agderfylkene. En skal selvsagt ha alle arbeidsområdene i strategiplakaten høyt oppe, men en ønsker altså for 2015 og ha noe sterkere fokus på område 1. PRIORITERTE ARBEIDSOMRÅDER (strategiplakaten) 1. En støttespiller for fylkets frivillige organisasjoner og videreutvikling av disse VABUR vil aktivt arbeide for å få prosjektmidler til tidsavgrensede tiltak i VABUR vil ha fokus på utfordringer knyttet til frafall i organisasjonslivet og frivilligheten i aldersgruppen år. VABUR vil arbeide for et felles BUR for Agderfylkene. VABUR vil ta initiativ til en kartlegging av fylkets frivillighet, med sikte på en frivillighetsplan for fylket. For å sikre at viktig informasjon når ut til våre medlemsorganisasjoner vil VABUR i 2015 fortsatt ha stort fokus på hjemmesiden og facebook. Oppdateringer skal komme ofte, og alt av vedtekter, retningslinjer, søknader og frister skal til en hver tid være gjeldende. En oppfordrer medlemsorganisasjonene til å bidra med stoff. VABUR vil fortsette å sende oppdateringer på e-post til oppgitte kontaktadresser. VABUR ønsker å bli invitert på årsmøter og andre arrangement i regi av medlemsorganisasjonene, og skal følge opp så langt det er mulig. Dette vil bedre kommunikasjonen mellom organisasjonene og VABUR. VABUR vil jobbe for å få flere nye medlemsorganisasjoner. VABUR vil arbeide for at kulturmidlene for barne- og ungdomsarbeid stadig skal øke, slik at vi får mer midler til fordeling på våre medlemsorganisasjoner. VABUR vil være behjelpelige med råd og veiledning i forbindelse med utfylling av søknader om tilskudd. VABUR vil ha en samling med det nye styret, der en går gjennom styrets oppgaver, vedtekter og retningslinjer, behandler søknader om drift og blir kjent med hverandre. VABUR vil holde eller sende sine styremedlemmer på tillitsvalgtkurs, som en del av det nye BUR-samarbeidet, i regi av Landsrådet for Norges Barne- og Ungdomsorganisasjoner (LNU) forutsatt at et slikt kurs blir tilbudt og det er ønsket av styremedlemmene. VABUR vil i april 2015 dra på storsamlingen for landets BUR, i år i Nord-Trøndelag. VABUR vil i 2015 forsøke å arrangere en temakveld og et organisasjonskurs. Temakvelden vil ta for seg et tema medlemsorganisasjonene selv har interesse av, for eksempel tilskuddsordninger: hvem kan søke på hva, og hvor og hvordan kan dette

20 gjøres eller VALG Organisasjonskurset vil blant annet ha fokus på arbeidsoppgaver for de ulike styrevervene, normer og regler. En oppfordrer medlemsorganisasjonene til å komme med ønsker. VABUR vil oppfordre til og legge til rette for kompetanseutveksling mellom medlemsorganisasjonene. VABUR ønsker også å opprettholde tett kontakt med LNU og de andre Barne- og Ungdomsrådene i Norge. Særlig vil daglig leder søke kompetanse hos de andre ansatte, gjennom egne ansattsamlinger og jevnlig kontakt. Dette vil også styrkes gjennom storsamlingen i april. 2. Tilrettelegger for arenaer der unges stemmer blir hørt, skaper engasjement og gir mulighet for utfoldelse VABUR ønsker i 2015 å arbeide med synliggjøring av tilskuddsordningen Generelle tilskudd og aktiv gå ut for å finne prosjekter/tiltak som bør søke. VABUR vil engasjere seg i Ungdommens Kulturmønstring på fylkesplan. VABUR vil engasjere seg i arbeidet med Nullvisjon Agder. VABUR vil fortsatt engasjere seg for og med Ungdommens fylkesting i Vest-Agder. 3. En arena for formidling og synliggjøring av barne- og ungdomsaktivitet i fylket VABUR skal profilere og markedsføre barne- og ungdomsaktiviteter og tiltak på en positiv måte i media, på facebook og på VABURs egen hjemmeside. VABUR vil ta initiativ til at det utvikles mobilapp med oversikt over aktiviteter/tilbud for barn og unge i fylket. VABUR vil i 2015 gjøre egne profileringstiltak. 4. Være en synlig ressurs opp mot fylkeskommunens barne- og ungdomsarbeid VABUR vil også videreføre det gode samarbeidet med Vest-Agder Fylkeskommune, og jobbe for et enda bedre samarbeid med Hovedutvalget for Kultur i Vest-Agder. Aktuelle tema å samarbeide om er ulike plansaker for eksempel ved å ta initiativ til en frivillighetsplan, organisasjonskurs, samt UKM og andre prosjekt/tiltak som måtte dukke opp. VABUR vil engasjere seg i arbeidet med å finne gode kandidater til fylkets frivillighetspris. VABUR vil fortsette som lokal kontakt for Erasmus+: Aktiv Ungdom (EU s tilskuddsordning for barn og unge), og fortsette informasjons-samarbeidet med Sørlandets Europakontor. VABUR vil opprettholde sitt samarbeid med de andre paraplyorganisasjonene: Vest- Agder Idrettskrets, Norsk Musikkråd Vest-Agder og Rosegården Teaterhus. Det er aktuelt å ha et felles prosjekt med fokus på frafall i aldersgruppen år. Det kan også bli aktuelt å avholde et felles styre- og informasjonsmøte. VABUR vil samarbeide videre med Elev og lærlingeombudet. Samarbeidet gjelder både konkrete saker, men også mer generell informasjonsutveksling. VABUR vil arbeide for å inkludere og øke kulturmidler til generelle tiltak for barn og unge.

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET FOR 2014 18.mars 2015

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET FOR 2014 18.mars 2015 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET FOR 2014 18.mars 2015 Sted: Fylkeshuset, Kristiansand Sak 1 Åpning Kristian Nilsen, leder i VABUR, ønsket velkommen. 1.1 Godkjenning av innkalling Vedtak: Innkalling enstemmig godkjent.

Detaljer

Sak 8 Valg 1 styreleder for 1 år 3 styremedlemmer for 2 år 3 varamedlemmer for 1 år Godkjenning av valgkomite (avtroppende styremedlemmer)

Sak 8 Valg 1 styreleder for 1 år 3 styremedlemmer for 2 år 3 varamedlemmer for 1 år Godkjenning av valgkomite (avtroppende styremedlemmer) DAGSORDEN ÅRSMØTE FOR 2012 Sak 1 Åpning 1.1 Godkjenning av innkalling 1.2 Godkjenning av representanter 1.3 Godkjenning av saksliste 1.4 Vedta forretningsorden Sak 2 2.1 Valg av ordstyrer 2.2 Valg av referent

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET FOR 2015 15.mars 2016

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET FOR 2015 15.mars 2016 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET FOR 2015 15.mars 2016 Sted: Senter Mot Seksuelle Overgrep / SMSO Agder, Kristiansand Sak 1 Åpning Kristian Nilsen, leder i VABUR, ønsket velkommen og deretter fikk vi en presentasjon

Detaljer

ÅRSMELDING 2008. For årsmøteperioden 21.2.2008 31.3.2009

ÅRSMELDING 2008. For årsmøteperioden 21.2.2008 31.3.2009 ÅRSMELDING 2008 For årsmøteperioden 21.2.2008 31.3.2009 1 1. Styret Styret har i årsmøteperioden hatt følgende sammensetning: Styreleder: Eric Shabaj, Kristiansand Europeiske Ungdom (fra 4/2 09 Uavhengig)

Detaljer

DAGSORDEN ÅRSMØTE FOR 2011

DAGSORDEN ÅRSMØTE FOR 2011 DAGSORDEN ÅRSMØTE FOR 2011 Sak 1 Åpning 1.1 Godkjenning av innkalling 1.2 Godkjenning av representanter 1.3 Godkjenning av saksliste 1.4 Vedta forretningsorden Sak 2 2.1 Valg av ordstyrer 2.2 Valg av referent

Detaljer

TROBUR har tre hovedarbeidsområder: Forvaltning, interessepolitikk og kompetanseheving.

TROBUR har tre hovedarbeidsområder: Forvaltning, interessepolitikk og kompetanseheving. Årsmelding 2011 Generelt TROBUR har tre hovedarbeidsområder: Forvaltning, interessepolitikk og kompetanseheving. - Forvaltning av fylkeskommunale aktivitetsmidler gjennom tre støtteordninger: Aktivitetsstøtte,

Detaljer

TROBUR hadde i 2013 26 medlemsorganisasjoner med totalt 18 119 enkeltmedlemmer.

TROBUR hadde i 2013 26 medlemsorganisasjoner med totalt 18 119 enkeltmedlemmer. Årsmelding 2013 Generelt TROBUR har tre hovedarbeidsområder: Forvaltning, interessepolitikk og kompetanseheving. - Forvaltning av fylkeskommunale aktivitetsmidler gjennom tre støtteordninger: Aktivitetsstøtte,

Detaljer

I løpet av året 2008 har aktiviteten tatt seg i opp i forhold til 2007.

I løpet av året 2008 har aktiviteten tatt seg i opp i forhold til 2007. Årsmelding for 2008 Generelt I løpet av året 2008 har aktiviteten tatt seg i opp i forhold til 2007. Vi har aktivt arbeidet for å øke kompetansen vår rundt frivillig arbeid, for best mulig å kunne støtte

Detaljer

I 2009 hadde TROBUR 28 medlemsorganisasjoner, som totalt hadde 20.760 medlemmer. Troms barne- og ungdomsråd (TROBUR) Post: Postboks 590

I 2009 hadde TROBUR 28 medlemsorganisasjoner, som totalt hadde 20.760 medlemmer. Troms barne- og ungdomsråd (TROBUR) Post: Postboks 590 Årsmelding for 2009 Generelt TROBUR har hatt en meget positiv utvikling i 2009. Økt medlemstall, økt aktivitet og bedre oppslutning om egne arrangementer tyder på et aktivt og blomstrende organisasjonsliv

Detaljer

Årsmelding 2007. Troms barne- og ungdomsråd. Generelt

Årsmelding 2007. Troms barne- og ungdomsråd. Generelt Årsmelding 2007 Troms barne- og ungdomsråd Generelt Året 2007 har vært fylt med de ulike oppgavene som er knyttet til Troms barne- og ungdomsråd. På grunn av flere årsaker har aktiviteten vært lavere en

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519 ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Org. nr: 997 848 519 STYRETS ÅRSBERETNING 2011 Virksomhetens art: drivet med... Selskapet holder til i. Fortsatt drift: Styret mener forutsetningen om fortsatt drift er tilstede, og

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB INNHOLDSFORTEGNELSE Oppsummering Resultatrapport forenklet Balanserapport Budsjett 2015 forenklet Resultatrapport detaljert 1 2 3 4 5 Resultatregnskap Beskrivelse

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE Vedtatt av AKKS Norges Landsmøte 8. mai 2004 Endringer foretatt av AKKS Norges Landsmøte 29. april 2006 1. PRESENTASJON Organisasjonens navn er AKKS Norge.

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekter, avgiftsfri 18 906 12 277 Offentlig tilskudd 4 41 738 24 915 Annen driftsinntekt 5 317 082 459 100 Sum driftsinntekter

Detaljer

Haugesundregionens Nærings- Forening. Resultatregnskap

Haugesundregionens Nærings- Forening. Resultatregnskap Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Salgsinntekt 6 096 917 4 571 105 1 Sum driftsinntekter 6 096 917 4 571 105 Varekostnader 464 553 89 578 3 Lønnskostnader m.m. 2 204 884 1 971 266

Detaljer

Å rsmøte i NBF Ågder 2016

Å rsmøte i NBF Ågder 2016 Å rsmøte i NBF Ågder 2016 Saksliste 1. Konstituering a. Møteleder b. Referent c. Protokollunderskrivere d. Tellekorps 2. Godkjenninger a. Innkalling b. Saksliste 3. Årsmelding fra styret 4. Regnskap 2015-2016

Detaljer

Vedtekter. 1.1. Vestfold teaterråd er samarbeidsorgan for det frivillige scenekunstfeltet i fylket.

Vedtekter. 1.1. Vestfold teaterråd er samarbeidsorgan for det frivillige scenekunstfeltet i fylket. Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 11.mars 1982, med endring foretatt på årsmøtet 12.mars 1986 Revidert på årsmøtet 7.mars 2005 Revidert på årsmøtet 6. mars 2008 1. FYLKESRÅD 1.1. Vestfold teaterråd

Detaljer

Resultatregnskap. for STAUP NATUR- OG AKTIVITETSBARNEHAGE AS

Resultatregnskap. for STAUP NATUR- OG AKTIVITETSBARNEHAGE AS 29 Salgs- og driftsinntekt 31 Egenandel kost ansatte 24 75 cr 25 55 cr 24 75 cr 25 55 cr 312 Foreldrebetaling 1 31 873,75 cr 1 315 246, cr 1 31 873,75 cr 1 315 246, cr 3441 Statstilskudd 3 232 675, cr

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

RAPPORT FYLKESKOMMUNALE KULTURMIDLER 2012

RAPPORT FYLKESKOMMUNALE KULTURMIDLER 2012 RAPPORT FYLKESKOMMUNALE KULTURMIDLER 2012 FORDELING I TRONDHEIM 25. 26. AUGUST 2012 INNLEDNING Fordelingen av de fylkeskommunale kulturmidlene ble gjort i Trondheim helgen 25. 26. august og ble kombinert

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 2 Årsmelding 2011-2012 Se eget dokument. A. Årsregnskap for 2011, side 6 B. Årsregnskap for 2012, side 12

DAGSORDEN. Sak 2 Årsmelding 2011-2012 Se eget dokument. A. Årsregnskap for 2011, side 6 B. Årsregnskap for 2012, side 12 ÅRSMØTE 2013 OSLO, 22.5.2013 DAGSORDEN Sak 1 Konstituering Godkjenning av innkalling Godkjenning av representantene Godkjenning av saksliste og forretningsorden Valg av møteleder Valg av referent Valg

Detaljer

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad Bønes idrettslag Avdeling Hovedlag Dato: 20.03.2007 Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3030 BIL-bladet annonser -14 60-14 60 3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie -10 00-10 00 3210 Automatinntekter

Detaljer

Resultatregnskap - spesifikasjon

Resultatregnskap - spesifikasjon Resultatregnskap - spesifikasjon Inntekter 3200 Medlemskontingenter -14 850,00-19 250,00 3209 Opptjent, ikke fakturert støttemidler -9 000,00-20 000,00 3210 Opptjent ikke fakturert AKKS Norge 3 250,00-3

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2013 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2013 2012 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2012 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2012 2011 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

RAPPORT FYLKESKOMMUNALE KULTURMIDLER 2011

RAPPORT FYLKESKOMMUNALE KULTURMIDLER 2011 RAPPORT FYLKESKOMMUNALE KULTURMIDLER 2011 TILDELING I ÅRE 10. 11. SEPTEMBER 2011 INNLEDNING Årets tildeling ble gjort i Åre helgen 10. 11. september og ble kombinert med et styremøte. Til sammen kom det

Detaljer

Sak 2 Årsmelding 2009-2010. Årsregnskap for 2009 Årsregnskap for 2010. Innkomne saker Vedtektsendringer. Sak 5 Handlingsplan for 2011-2013

Sak 2 Årsmelding 2009-2010. Årsregnskap for 2009 Årsregnskap for 2010. Innkomne saker Vedtektsendringer. Sak 5 Handlingsplan for 2011-2013 2011 Årsmøte Sak 1 Konsitutering Godkjenning av innkalling Godkjenning av representantene Godkjenning av saksliste og forretningsorden Valg av møteleder Valg av referent Valg av 2 protokollunderskrivere

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM NAVN Foreningens navn er Rindal Næringsforum. 1 FORMÅL Rindal Næringsforum er samarbeids-, interesse- og serviceorganisasjon for de næringsdrivende i Rindal kommune, -

Detaljer

Regionsting 2015. Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund

Regionsting 2015. Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund Regionsting 2015 Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund Sakliste Åpning Sak 1 - Godkjenne de fremmøtte representantene. Sak 2 - Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.

Detaljer

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6 1 av 6 Alle kontoer gruppert [1] Eiendeler [10] Immaterielle eiendeler 1070 Utsatt skattefordel Sum [10] Immaterielle eiendeler [12] Transportmidler,inventar,maskiner 1200 Maskiner og anlegg 1250 Inventar

Detaljer

ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Til stede: Møteleder: Referent: SAKSLISTE Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2 Valg av funkjsonærer:

ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Til stede: Møteleder: Referent: SAKSLISTE Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2 Valg av funkjsonærer: ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Eidene Røde Kors senter, 29. januar 2011 Til stede: 27 personer tilstede, hvorav 19 stemmeberettigede (kun en stemme per familiemedlemsskap). Møteleder: Liv Torill H. Rensvold Referent:

Detaljer

Vedtekter. Skage skolekorps

Vedtekter. Skage skolekorps Vedtekter for Skage skolekorps Godkjent på årsmøte 04.05.2011 (endr. av lover fra 1962, 1972, 1987, 1989) 1 ORGANISASJON Skage skolekorps ble stiftet 20.12.1962, og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund

Detaljer

HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING. Resultatregnskap

HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING. Resultatregnskap FORENINGEN Inntekter foreningen Inntekter forening 3220 Salgsinntekt, arrangementer 61 100 33 800 3450 Programannonser 51 500 45 250 3490 Kontingenter foreningen 227 300 225 000 3910 Sponsor/medarrangør

Detaljer

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79.

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79. BALANSE Tyrifjord Barnehage Side 1 EIENDELER Anleggsmidler 79.523 Omløpsmidler: Fordringer: Kundefordringer, foreldre 9.116 Kundefordringer, offentlig -264.316 Interims konto -796 Opptjent offentlig tilskudd

Detaljer

Det innkalles til kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund

Det innkalles til kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund Det innkalles til kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund Tirsdag 6. mars 2011 kl. 18.30 på Grendehuset i Fevang (se vedlagt veibeskrivelse) Innkalling sendes kun til gruppenes

Detaljer

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR PORSGRUNN ORIENTERINGSLAG Vedtatt på ekstraordinært årsmøtet 18.2.1993 Godkjent av Norges Idrettsforbund 1.6.1993 Revidert på årsmøte 4.11 1994, 16.11.1998, 27.11.2002, 30.11.2006, 29.11.2007 og

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

Vedtekter for Råstølen velforening

Vedtekter for Råstølen velforening Vedtekter for Råstølen velforening Endringslogg Versjon Dato Beskrivelse Endret av 1.0 13.04.2010 Dokumentet opprettet Styret 1.1 21.06.2011 Endret 7.1 vedtatt på årsmøte Styret Lagt til vedlegg kart over

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Årsoppgjør 2014 for Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Foretaksnr. Resultatregnskap 2014 2013 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Ekstraordinært Årsmøte NK Vestfold og Telemark. Saksliste.

Ekstraordinært Årsmøte NK Vestfold og Telemark. Saksliste. Stiftet 16.03.2013 Innkalling Ekstraordinært Årsmøte NK Vestfold og Telemark kl. 18:30. 27. april 2015. Idrettens Hus Sandefjord. Saksliste. Sak. 1. Konstituering. a. Godkjenning av stemmeberetige. b.

Detaljer

for Namdal Landbrukstjenester

for Namdal Landbrukstjenester Regnskap 2014 for Namdal Landbrukstjenester Regnskapsår: 2014 971 388 870 M Periode / Dato: 1-13 01.01.2014-31.12.2014 Antall tilskuddsberetigede medlemmer 263 Årsverk utført lagets administrasjon 2,1

Detaljer

VEDTEKTER FOR BRAK. Oppdatert 30.04.2014

VEDTEKTER FOR BRAK. Oppdatert 30.04.2014 VEDTEKTER FOR BRAK Oppdatert 30.04.2014 Kap 1: Formål og innledning 1 Navn og stiftelse Organisasjonens navn er Brak. Brak ble konstituert 17.09.03. Organisasjonen ble opprinnelig startet 27.11.1996 under

Detaljer

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Endret sist den 31. mars 2005. FIF er benyttet som forkortelse for Furuset Idrettsforening. NIF er benyttet som forkortelse for Norges Idrettsforbund.

Detaljer

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN 1 NAVN Ingen endringer NSFs Landsgruppe av Sykepleiere i Akuttmottak, AMK og Ambulansetjeneste. Forkortet NLSA 2 FORMÅL 2 FORMÅL Landsgruppens innretning skal være i Landsgruppens innretning skal være

Detaljer

VEDTEKTER FOR KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Sist endret 18.02.2015. 1 Navn. 2 Formål

VEDTEKTER FOR KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Sist endret 18.02.2015. 1 Navn. 2 Formål VEDTEKTER FOR KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Sist endret 18.02.2015 1 Navn Foreningens navn er KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund. Foreningens

Detaljer

Vedtekter for Bønes skolekorps

Vedtekter for Bønes skolekorps Vedtekter for Bønes skolekorps 1 ORGANISASJON Bønes Skolekorps stiftet i 1964 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Hordaland krets. Organisering av musikkorpset Musikkorpset

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING. Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING. Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000 Punkt 1: Åpning ved leder. Det var 12 stemmeberettigede tilstede, se vedlegg 1. Punkt 2: Saksliste: Sak

Detaljer

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013.

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. Vedtekter Foreningen Søgne og Songdalen Fritidsnytt Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. I årsmøte 23.

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

Årsberetning 2007. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2007 er satt opp under denne forutsetningen.

Årsberetning 2007. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2007 er satt opp under denne forutsetningen. Nedre Buskerud krets av Norges Speiderforbund Årsberetning 2007 Virksomhetens art og hvor den drives Nedre Buskerud krets av Norges Speiderforbund driver med barne og ungdomsarbeide i Nedre Buskerud. Virksomhetens

Detaljer

STJØRDAL FROSKEMANNSKLUBB

STJØRDAL FROSKEMANNSKLUBB V E D T E K T E R F O R STJØRDAL FROSKEMANNSKLUBB Postboks 276 7500 Stjørdal Stiftet 09.05 1984 1 FORENINGENS NAVN Foreningens navn er STJØRDAL FROSKEMANNSKLUBB 2 HJEMMKOMMUNE Hjemkommune for Stjørdal

Detaljer

Årsmøte Oslo 21.02.2015

Årsmøte Oslo 21.02.2015 Årsmøte Oslo 21.02.2015 Saksliste 1. Konstituering av årsmøtet 2. Styrets årsmelding 3. Vedtektsendringer 4. Regnskap 5. Budsjett 6. Kontingent 7. Styrevalg Årsregnskap 2014 for Norsk Pokerforbund Foretaksnr.

Detaljer

RAPPORT FYLKESKOMMUNALE KULTURMIDLER TIL BARNE- OG UNGDOMSFORMÅL

RAPPORT FYLKESKOMMUNALE KULTURMIDLER TIL BARNE- OG UNGDOMSFORMÅL RAPPORT FYLKESKOMMUNALE KULTURMIDLER TIL BARNE- OG UNGDOMSFORMÅL 2013 INNLEDNING Fordelingen av de fylkeskommunale kulturmidlene ble gjort i Stjørdal helgen 27. 29. september og ble kombinert med et styremøte.

Detaljer

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905 Årsregnskap 2007 Jardin Foya Blanca BA org nr 981 343 905 Resultatregnskap Note 2007 2006 Leieinntekter 3 541 984 2 669 221 Annen drifsinntekt - 246 969 Sum driftsinntekter 3 541 984 2 916 190 Lønnskostnader

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2015

Innkalling til generalforsamling 2015 Innkalling til generalforsamling 2015 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 26. mars kl 17.30 i gymsal 3 på Manglerud skole, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

Norges Blindeforbunds Ungdom

Norges Blindeforbunds Ungdom AKTIVITETSREGNSKAP 2010 Aktivitetsregnskap Note 2010 ANSKAFFELSE AV MIDLER Medlemsinntekter 3 500 Tilskudd - Offentlige tilskudd 562 245 - Offentlige refusjoner og øvrige tilskudd 263 000 Innsamlede midler

Detaljer

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR LEVANGER SVØMME- OG LIVREDNINGSKLUBB 1. FORMAL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund (NIF).

Detaljer

Resultatregnskap. Bergens Jæger- Og Fiskerforening. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bergens Jæger- Og Fiskerforening. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 1 696 758 1 731 655 Annen driftsinntekt 256 122 25 000 Sum driftsinntekter 1 952 880 1 756 655 Varekostnad 569 960 519 160 Lønnskostnad

Detaljer

13 961 561,00 373 000,00

13 961 561,00 373 000,00 Norsk Landbruksrådgiving Østafjells Salgs- og driftsinntekt 30 Salgsinntekt, avgiftspliktig 3010 Medlemskontigent 2 835 000,00 3020 Konsulenttjenester 75 000,00 3021 Rådgivningstjenester 800 000,00 3030

Detaljer

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps Håland og Dysjaland skulekorps stiftet 27. april 1981 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Rogaland 1. ORGANISERING AV MUSIKKORPSET 1.1.Musikkorpset har følgende aldersbestemmelser:

Detaljer

Årsberetning 2008. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2008 er satt opp under denne forutsetningen.

Årsberetning 2008. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2008 er satt opp under denne forutsetningen. Nedre Buskerud krets av Norges Speiderforbund Årsberetning 2008 Virksomhetens art og hvor den drives Nedre Buskerud krets av Norges Speiderforbund driver med barne- og ungdomsarbeide i Nedre Buskerud.

Detaljer

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ENDRET VED: Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ÅRSMØTE 16. OKTOBER 2003, REVIDERT 25. OKTOBER 2006, REVIDERT 24. OKTOBER 2007, REVIDERT 18. OKTOBER 2012, IKKE ENDRET 23. OKTOBER 2013, REVIDERT

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG r i I fl I LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Endring vedtatt av årsmøte 11. mars 2012 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 1 GJELDENDE LOVER FOR FROL IDRETTSLAG Vedtatt den 03.12.90, med senere

Detaljer

TROMSØ IDRETTSRÅD. NB: Årsmelding 2005 finnes i eget dokument. Styret, Tromsø Idrettsråd 14. mars, 2006

TROMSØ IDRETTSRÅD. NB: Årsmelding 2005 finnes i eget dokument. Styret, Tromsø Idrettsråd 14. mars, 2006 TROMSØ IDRETTSRÅD 1. Godkjenning av møteinnkalling og saksliste 2. Valg av møteleder, sekretær og to personer til å signere protokoll (desisorer) 3. Godkjenning av forretningsorden 4. Godkjenning av fremmøtte

Detaljer

Dagsorden. Sak 2 Årsmelding 2013-2014 Se eget dokument. a. Årsregnskap for 2013. Side 7 b. Årsregnskap for 2014. Side 15

Dagsorden. Sak 2 Årsmelding 2013-2014 Se eget dokument. a. Årsregnskap for 2013. Side 7 b. Årsregnskap for 2014. Side 15 Årsmøte 2015 Dagsorden Sak 1 Konstituering Godkjenning av innkalling Godkjenning av representantene Godkjenning av saksliste og forretningsorden Valg av møteleder Valg av referent Valg av 2 protokollunderskrivere

Detaljer

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL Revidert og vedtatt på Representantskapsmøte 02.12.05, 23.11.07. 27.11.09, 24.11.11 og 27.11.14 I Formål 1. FOKUS skal være kvinneorganisasjonenes

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00.

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling. 2. Valg av møteleder, referent, 2 medlemmer

Detaljer

Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011.

Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011. Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011. 1. Navn Klubbens navn er: Vardeneset Ballklubb, forkortet VBK. Klubben er stiftet 22. november 1990.

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i GramArt

Innkalling til Generalforsamling i GramArt Til GramArts medlemmer Oslo, 24. april 2012 Innkalling til Generalforsamling i GramArt Tid: Torsdag 24. mai 2012 kl. 15:00-17:00 Sted: Anker hotell, Storgata 55 (vis à vis Oslo legevakt) NB: Vi åpner for

Detaljer

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets.

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets. 1 Formål Havnås Vel har til oppgave å virke for Havnås trivsel, velferd, forskjønnelse og utvikling. Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.1990 2 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.90, med senere endringer av.. Godkjent av Idrettsstyret den 1. Formål Laget er selveiende

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014

Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014 Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014 1. ORGANISASJON Bryne Musikkorps ble stiftet 5. september 1934 av Jørgen Tjøtta under navnet Bryne Hornmusikk. Iflg. vedtak 6. desember 1948 ble navnet

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2005. 2.mars 2005

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2005. 2.mars 2005 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2005 2.mars 2005 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE ØSTKANTEN BLUESKLUBB Onsdag 02.mars 2005 kl 1800, i Tollbugata 35, SAK 1. Åpning av styreleder. Møtet ble åpnet av styreleder John Jørgen Støa.

Detaljer

Vedtekter for Ungdommens Nordiske Råd

Vedtekter for Ungdommens Nordiske Råd Vedtekter for Ungdommens Nordiske Råd Vedtatt i Helsingfors 26.10.2002 Revidert i Oslo 26.10.2003 Revidert i Stockholm 31.10.2004 Revidert i Reykjavik 23.10.2005 Revidert i Oslo 28.10.2007 Revidert i Helsingfors

Detaljer

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Innkalling(til(årsmøte...2 Årsmelding(2014...3( Regnskap(2014...11( Innkomne(forslag((sak(6)...13( Forslag(til(medlemskontigent(2015((sak(7)...14( Forslag(til(budsjett(for(2015((sak(8)...15(

Detaljer

Vedtekter for Larvik Husflidslag

Vedtekter for Larvik Husflidslag Vedtekter for Larvik Husflidslag Sist revidert og godkjent på årsmøtet i Larvik Husflidslag 6. februar 2014. Larvik Husflidslag er stiftet 18.10-1900 og er medlem av Vestfold Husflidslag som er tilsluttet

Detaljer

Vedtekter for RE:ACT. Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013

Vedtekter for RE:ACT. Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013 Vedtekter for RE:ACT Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013 1 BASIS 1. RE:ACT sin visjon er en rettferdig og bærekraftig verden fri for fattigdom 2. RE:ACT er Strømmestiftelsens ungdomsorganisasjon

Detaljer

Vedtekter for Brinksvingen velforening

Vedtekter for Brinksvingen velforening Vedtekter for Brinksvingen velforening 1 Andelslaget Brinksvingen velforening BA, er et selskap med vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar. Medlemmene hefter bare med sitt andelsinnskudd

Detaljer

Vedtekter. Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon

Vedtekter. Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon Vedtekter for Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon 1 Navn, lokalisering og organisasjon Navn: Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon Lokalisering: Oslo Foretaksnummer: 975 979 768 Organisasjonsform:

Detaljer

Vedtekter for Den Norske Coachforening

Vedtekter for Den Norske Coachforening Vedtekter for Den Norske Coachforening Sist endret tirsdag, 28. april 2015 Kapittel 1 Formål, oppbygging og ansvarlig organ 1-1 Foreningens offisielle navn er: Den Norske Coachforening (DNCF) Det engelske

Detaljer

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse VEDTEKTER FOR LILLEAKER SKOLES MUSIKKORPS (LSM) 1 Organisasjon LSM er stiftet 21.01.1909 og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Oslo Viken. 2 Formål LSM har som formål å fremme

Detaljer

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR STØREN JEGER- OG FISKERFORENING Revidert i årsmøte 1999, 2011og 2014. Stiftet 1934 1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

TKK DRIFT. Resultatregnskap 2

TKK DRIFT. Resultatregnskap 2 Driftsinntekter Salgsinntekter 3010 Salgsinntekter, høy mva 3019 Frakt 3020 Salgsinntekter, middels mva 3025 Salgsinntekter, lav mva 3060 Uttak av varer 3080 Rabatter og andre salgsinntektsreduksjon 3099

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 09.01.05 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden

Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 09.01.05 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 09.01.05 - Skeikampen høyfjellshotell Dagsorden 1. Godkjenning av dagsorden og innkalling 2. Valg av dirigent og to medlemmer til å undertegne

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Meldingsblad for Stokkanhaugen velforening Nr 2 Mars 2009 Postboks 5801 Moholt, 7449 Trondheim Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Dato: Onsdag 25 mars 2009 Tid: kl 19 Sted: Brundalen skole

Detaljer

Salgs- og driftsinntekt -303548-220357 -281000. Varekostnad. 23973 25341 33600

Salgs- og driftsinntekt -303548-220357 -281000. Varekostnad. 23973 25341 33600 Resultatregnskap for Hol Fjellstyre note nr: Nr. Kontonavn Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2015 1 3110 Bruttoinntekt småviltjakt -36550-30000 1 3120 Bruttoinntekt villreinjakt -96150-95100 -95000

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 5 976 308 2 813 304 Annen driftsinntekt 29 092 5 548 Offentlig tilskudd 5 184 632 187 475 Sum driftsinntekter 6 190 032 3

Detaljer

Ås idrettslag. Protokoll fra årsmøte i Ås Idrettslag. Ås 2. mars 2009. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede

Ås idrettslag. Protokoll fra årsmøte i Ås Idrettslag. Ås 2. mars 2009. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Ås idrettslag Protokoll fra årsmøte i Ås Idrettslag Ås 2. mars 2009 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede 15 stemmeberettigede ved starten av møtet. Følgende hadde ordet i saken: Ingen Sak 2.

Detaljer

REGNSKAP 2014 REGNSKAP 2013

REGNSKAP 2014 REGNSKAP 2013 REGNSKAP 2014 REGNSKAP 2013 BUDSJETT 2015 RESULTATREGNSKAP 2014 Driftsinntekter 2014 Budsjett 2013 Fylkeskulturadm Grunnstønad 702 000 702 000 684 000 Medlemskontingent 193 248 140 000 152 982 Andre driftsinntekter

Detaljer

VEDTEKTER. FOR NORGES KORFORBUND - Troms

VEDTEKTER. FOR NORGES KORFORBUND - Troms VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND - Troms Vedtatt av sentralstyret i NK 22.01.2011. Vedtatt av årsmøtet i NK Troms 19.02.2011 Sist endret 10. mars 2012 1 1: ORGANISASJON NORGES KORFORBUND TROMS er et distriktsledd

Detaljer

Årsmøtet arrangeres i samband med Sommertur 2015 og avholdes på Utsikten Hotell, Kvinesdal. Årsmøtet er åpent for alle betalende medlemmer av klubben.

Årsmøtet arrangeres i samband med Sommertur 2015 og avholdes på Utsikten Hotell, Kvinesdal. Årsmøtet er åpent for alle betalende medlemmer av klubben. Innkalling til årsmøte. Det innkalles til ordinært årsmøte i Norsk MX-5/Miata klubb Lørdag 27.06.2015 Årsmøtet arrangeres i samband med Sommertur 2015 og avholdes på Utsikten Hotell, Kvinesdal. Årsmøtet

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer