Sak 8 Valg 1 styreleder for 1 år 3 styremedlemmer for 2 år 3 varamedlemmer for 1 år Godkjenning av valgkomite (avtroppende styremedlemmer)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sak 8 Valg 1 styreleder for 1 år 3 styremedlemmer for 2 år 3 varamedlemmer for 1 år Godkjenning av valgkomite (avtroppende styremedlemmer)"

Transkript

1 DAGSORDEN ÅRSMØTE FOR 2014 Sak 1 Åpning 1.1 Godkjenning av innkalling 1.2 Godkjenning av representanter 1.3 Godkjenning av saksliste 1.4 Vedta forretningsorden Sak Valg av ordstyrer 2.2 Valg av referent 2.3 Valg av tellekorps 2.4 Valg av protokollunderskrivere Sak 3 Årsmelding for 2014 Sak 4 Regnskap og revisjon for 2014 Pause m/enkel bevertning Sak 5 Forslag til strategiplakat og arbeidsplan for 2015 Sak 6 Forslag 6.1 Saker fra VABUR-styret 6.2 Innkomne forslag 6.3 Godkjenning: organisasjoner inn Sak 7 Forslag til budsjett for 2015 Sak 8 Valg 1 styreleder for 1 år 3 styremedlemmer for 2 år 3 varamedlemmer for 1 år Godkjenning av valgkomite (avtroppende styremedlemmer) Sak 9 Avslutning

2 Forretningsorden Styrets innstilling til konstitusjon: Ordstyrer: Referent: Astrid Marie Lund Gilje Protokoll: - Til å telle stemmer velges et tellekorps på to medlemmer. - Det velges to protokollunderskrivere som undertegner protokollen før den sendes ut til medlemsorganisasjonene. - Representantene kan forlange ordet til forretningsorden. De skal da slippe til utenom taleliste. Dirigent har rett til å fremsette forslag om begrenset taletid, og forslag om at det settes strek for inntegning av nye talere ved et bestemt tidspunkt. - Alle forslag til vedtak må innleveres skriftlig til dirigent med navn på forslagstiller dersom dirigent ikke frafaller kravet om dette. Forslaget kan ikke fremsettes eller trekkes etter at streker satt. - Saker som ønskes behandlet må være oppført på sakslisten. - Alle vedtak avgjøres ved alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet foretas omvalg. Blanke stemmer teller som avgitte stemmer. - Valg av leder skjer skriftlig ved valg mellom flere kandidater. - Valg av styremedlemmer skjer ved særskilt valg. - Valg av varamedlemmer skjer ved et valg. De 3 kandidater blir varamedlemmer i rekkefølge etter stemmetall. - I protokollen føres inn alle forslag og vedtak som er gjort. - Snarest mulig etter møtet sendes underskrevet protokoll til medlemsorganisasjonene

3 ÅRSMELDING 2014 For årsmøteperioden

4 1. Styret Vi innleder med å gratulere "vår egen" Bjarne Egil Abrahamsen med fylkeskommunens frivillighetspris det er uten tvil vel fortjent! Styret har i årsmøteperioden hatt følgende sammensetning: Styreleder: Kristian Nilsen, Vest-Agder FpU Varamedlemmer: 1. Vilde Kristine Evenstad, Skeiv Ungdom Sør 2. Amalie Gunnufsen, Vest-Agder Unge Høyre 3. Raymond Kirknes, 4H Vest-Agder Valgkomiteen: Abdi Said, Vest-Agder AuF Bendik Egeland NKSS Vest-Agder Astrid Marie Lund Gilje, daglig leder VABUR Styremedlemmer: Bjarne Egil Abrahamsen, Sørlandets Krets av NSF (nestleder) Benedicte Jacqueline Løchen Spinnangr, Vest-Agder Ungdomslag David Bror Fredriksen (KRIK Agder) Kai Steffen Østensen (Vest-Agder AuF) Frida Repstad (4H Vest-Agder) Revisjon Sør benyttes som revisor. Det har vært avholdt 7 styremøter i årsmøteperioden, og styret har behandlet 48 saker. Styrehonorar: Årsmøte for 2013 videreførte ordningen med valgfritt personlig styrehonorar til styremedlemmer og valgkomite. Honorar til valgkomiteen forutsetter full kandidatliste. Deltakelse Styreleder Kristian Nilsen 7 styremøter UFT Storsamling Styremedlemmer Benedicte Jacqueline Løchen Spinnangr 2 styremøter (som styremedlem) UFT Varamedlemmer Vilde Evenstad 7 styremøter Bjarne Egil Abrahamsen 4 styremøter Amalie Gunnufsen 1 styremøte David Bror Fredriksen 0 styremøter Raymond Kirknes 5 Styremøter Kai Steffen Østensen 2 styremøter Frida Repstad 3 styremøter Plakettfest 4H Stand Skeive Sørlandsdager 2

5 2. Sekretariat VABUR har kontor og møterom på fylkeshuset i Kristiansand. Fra overtok fylkeskommunen arbeidsgiveransvar for daglig leder i VABUR, etter vedtak i ekstraordinært årsmøte Det har i perioden vært 1 ansatt daglig leder i 60 % stilling, Astrid Marie Lund Gilje. Fra og med juli til og med desember 2014 har Jacqueline Spinnangr fungert som daglig leder, i svangerskapsvikariat for Astrid Marie. Deltakelse Våren 2014 var det fokus på overgangen til fylkeskommunen og rydding av kontor, samt forberedelse til vikariatsperioden. I tillegg var en blant annet med på kursing i ny organisering av Aktiv Ungdom, konferanse om ungdomsidrett og planlegging av "forgubbingsprosjekt", samt UKM Fylkesmønstringen med ansvar for sekretariatet. I løpet av høsten 2014 var en med på kurs i møtekultur, kurs om rasisme i egen organisasjon og TRAFO-kurs (trafikksikkerhet). Det ble satt opp stand under Skeive Sørlandsdager og en deltok på ansattsamling i BUR-nettverket. I tillegg kommer forefallende kontorarbeid; arkivering, e-post, telefon, økonomi, nettside, årsmøteforberedelser, forberedelser og etterarbeid i forbindelse med styremøter, samt administrering av tilskuddsordningene. Daglig leder (Astrid Marie Lund Gilje) fører regnskapet for VABUR. 3. Virksomhetens art Virksomheten består av Vest-Agder Barne- og Ungdomsråd. VABUR er lokalisert på fylkeshuset i Kristiansand. Vest-Agder fylkeskommune stiller administrativt sekretariatsfunksjon (kalt daglig leder) til disposisjon for VABUR, tilsvarende 60 % stilling per år. VABUR skal være premissleverandør og oppfølgingsansvarlig for arbeidsoppgaver til daglig leder i form av årlig arbeidsplan. 4. Fortsatt drift Årsregnskapet er utarbeidet under forutsetning om fortsatt drift. Styret mener denne forutsetningen er til stede. 5. Arbeidsmiljø/ytre miljø Styret anser arbeidsmiljøet i selskapet som bra. Det er ikke iverksatt spesielle tiltak. Engasjerte i virksomheten har ikke vært utsatt for ulykker eller skader i forbindelse med utførelse av arbeidet. Vest-Agder Barne- og Ungdomsråd virksomhet arbeider aktivt for ikke å forurense det ytre miljø. 3

6 6. Andre forhold Det er etter det styret kjenner til ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som har betydning for Vest-Agder Barne- og Ungdomsråds stilling og resultat. 7. Medlemmer VABUR har 35 medlemsorganisasjoner pr Speiderorganisasjoner: 1. Agder Krets av Norges KFUK-KFUM Speidere 2. Sørlandets Krets av Norges Speiderforbund Livssynsorganisasjoner: 3. Acta Agder, Barn og Unge i Normisjon 4. Agder Krets av Norges KFUK-KFUM 5. Agder og Telemark Bispedømmeråd, Ungdomsrådet 6. Indremisjonsforbundet - IMF Sør 7. KRIK Agder 8. NMS U Agder 9. Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag, Region Sør 10. NLM Ung, Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sør 11. NLM Ung, Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sør-Vest* 12. St. Ansgar Katolske Ungdomslag 13. Vest-Agder Søndagsskolekrets Samfunnspolitiske organisasjoner: 14. AUF i Vest-Agder 15. Vest-Agder KrFU 16. Vest-Agder Unge Venstre 17. Vest-Agder SU 18. Vest-Agder FPU 19. Vest-Agder Unge Høyre Kultur- og fritidsorganisasjoner: 20. 4H Vest-Agder 21. Agder Skyttersamlag 22. Norges Jeger- og Fiskerforbund 23. Vest-Agder Skyttersamlag, ungdomslaget 24. Vest-Agder Ungdomslag Andre organisasjoner: 25. A-Larm 26. BURG Vest-Agder 27. CISV Vest-Agder 28. Diabetesforbundet Vest-Agder 29. Epilepsiforeningen Agder* 30. Hjertelyst Agder* 31. Norges Blindeforbund Vest-Agder 32. Skeiv Ungdom Sør 4

7 33. SMSO Agder 34. Vest-Agder Natur- og Ungdom 35. Vest-Agder Røde Kors Ungdom *Godkjent av styret Årsmøter i 2014 Årsmøtet for 2013 ble avholdt på fylkeshuset i Kristiansand stemmeberettigede, inkludert styret, samt 2 observatør, daglig leder og ordstyrer Alexander Etsy Jensen møtte til årsmøtet. Årsmøtet ble gjennomført etter sakslisten. 9. VABURs aktiviteter i 2014 I forhold til vedtatt arbeidsplan, som tar utgangspunkt i prioriterte arbeidsområder i strategiplakaten. Introduksjon I 2014 ønsket vi å vende fokuset tilbake til våre medlemsorganisasjoner, og jobbe mer med organisasjonsutvikling og økt aktivitet i organisasjonene. En ønsket spesielt å ha fokus på å få inn nye medlemsorganisasjoner, samt å synliggjøre tilskuddsordningene som er tilgjengelige for dem. I 2014 har vi fått tre nye medlemsorganisasjoner, og vi fikk en liten økning i antall søkere om driftsmidler. Antallet søkere på kreative tiltak og generelle tilskudd er stabilt lavt. Sammen med de andre paraplyorganisasjonene ønsket en i tillegg å satse på tiltak mot forgubbing av organisasjonslivet og frivilligheten. På tvers av organisasjonene ser vi en felles utfordring, med frafall i aldersgruppen år. Vi ønsker sammen å utvikle metoder for å beholde, rekruttere, motivere og utvikle medlemmer og ledere i denne aldersgruppen. Paraplyorganisasjonene hadde et møte våren 2014 hvor en tenkte litt fremover, og tiltakene ble omtalt i søknad om midler til fylkeskommunen for Deretter har arbeidet stoppet litt opp for VABURs sin del på grunn av bemanningssituasjonen og overgangen til fylkeskommunen. Det er ikke lagt inn økte rammer i fylkesrådmannens forslag til budsjett for PRIORITERTE ARBEIDSOMRÅDER (strategiplakaten) 1. En støttespiller for fylkets frivillige organisasjoner og videreutvikling av disse VABUR har revidert gjeldende tilskuddsordninger. En har hatt fokus på hjemmesiden og facebook, med overgang til hjemmeside via fylkeskommunens sider. Her begrenser nyhetsbiten seg noe, så facebook brukes i større grad til dette. Oppdateringer er sendt på e-post til oppgitte kontaktadresser. VABUR har deltatt på noen årsmøter og andre arrangement i regi av medlemsorganisasjonene. VABUR har fått tre nye medlemsorganisasjoner. VABUR har søkt om økte rammer fra fylkeskommunen, men dette er ikke lagt inn i fylkesrådmannens forlag til budsjett. VABUR har vært behjelpelige med råd og veiledning i forbindelse med utfylling av søknader om tilskudd. 5

8 VABUR har ikke arbeidet med egne prosjekter i 2014, grunnet bemanningssituasjonen og overgangen til fylkeskommunen. Dette gjelder også for fokus på utfordringer knyttet til frafall i organisasjonslivet og frivilligheten i aldersgruppen år. VABUR hadde et konstituerende møte i april der en kort gikk gjennom styrets oppgaver, vedtekter og retningslinjer. Videre hadde VABUR en samling med det nye styret i mai, der en behandlet søknader om drift og ble bedre kjent med hverandre. VABUR fikk ikke arrangert eget tillitsvalgtkurs denne årsmøteperioden. VABUR deltok på storsamlingen for landets BUR, i år i Vestfold. VABUR ville i 2014 forsøke å arrangere en temakveld og et organisasjonskurs, men dette har en ikke fått fulgt opp. VABUR ville oppfordre til og legge til rette for kompetanseutveksling mellom medlemsorganisasjonene, men en har ikke gjort noe konkret med dette. VABUR har opprettholdt tett kontakt med LNU og de andre Barne- og Ungdomsrådene i Norge. VABUR gjeninnførte fadderordningen, der det enkelte styremedlem får et spesielt oppfølgingsansvar for et utvalg av medlemsorganisasjonene. 2. Tilrettelegger for arenaer der unges stemmer blir hørt, skaper engasjement og gir mulighet for utfoldelse VABUR har arbeidet med synliggjøring av tilskuddsordningen Generelle tilskudd, og gått aktivt ut for å finne prosjekter/tiltak som burde søke. VABUR, kun ved daglig leder, stilte med sekretariat under UKM fylkesmønstringen. VABUR var engasjert i komiteen for Grunnlovsjubileet 2014, og støttet grunnlovsprosjektet til Wergelandssenteret. VABUR fikk ikke engasjert seg videre i arbeidet med Nullvisjon Agder direkte, men deltok på TRAFO-kurs. VABUR har tett samarbeid med Ungdommens fylkesting i Vest-Agder, med to representanter fra VABUR i UFT og en representant fra UFT i VABUR. Det er også tette administrative bånd. 3. En arena for formidling og synliggjøring av barne- og ungdomsaktivitet i fylket VABUR har så langt som mulig profilert og markedsført barne- og ungdomsaktiviteter og tiltak på en positiv måte i media, på facebook og på VABURs egen hjemmeside. VABUR deltok på stand under Skeive Sørlandsdager. 4. Være en synlig ressurs opp mot fylkeskommunens barne- og ungdomsarbeid VABUR har videreført samarbeidet med Vest-Agder Fylkeskommune, selv om aktivitetsnivået har vært noe lavere enn ønsket. Helt konkret har en i 2014 samarbeidet om organisasjonskurs for innvandrerorganisasjoner og UKM. VABUR engasjerte seg i arbeidet med å finne gode kandidater til fylkets frivillighetspris som for 2014 ble tildelt "vår egen" Bjarne Egil Abrahamsen. VABUR har fortsatt som lokal kontakt for Erasmus+: Aktiv Ungdom (EU s tilskuddsordning for barn og unge), men informasjons-samarbeidet med Sørlandets Europakontor har stilnet. VABUR har opprettholdt sitt samarbeid med de andre paraplyorganisasjonene: Vest-Agder Idrettskrets, Norsk Musikkråd Vest-Agder og Rosegården Teaterhus, men de konkrete prosjektplanene har uteblitt. VABUR har samarbeidet videre med Elev og lærlingeombudet. Samarbeidet gjelder både konkrete saker, men også mer generell informasjonsutveksling. VABUR har arbeidet for å inkludere og øke kulturmidler til generelle tiltak for barn og unge. 6

9 10. Økonomi Regnskap 2014 Regnskapet for 2014 viser et årsresultat på kr ,51,- i overskudd. Utgående egenkapital for 2014 er kr ,23,-. Overskuddet er større enn budsjettert, først og fremst grunnet ny føring av tilskuddskontiene, samt tilbakeføring av avsatte tilskudd og honorar. Tidligere praksis med å sette av ufordelte og ikke-utbetalte midler og honorar på balansekonto ved årsslutt har en, etter oppfordring fra revisor, gått tilbake på med tilbakevirkende kraft. Av kostnadene i 2014 var 53 % tilskudd til medlemsorganisasjonene og barn og unge, mens de resterende 47 % gikk til administrasjon, styrearbeid og egne prosjekter. En bør ha i mente at også denne fordelingen blir påvirket av endringene nevnt over. Av inntektene var 92 % fylkeskommunale kulturmidler til barne og unge, de resterende 8 % er andre tilskudd og refusjoner (inkludert momskompensasjon). Tilskudd VABUR 2014 Driftsmidler SMSO Vest-Agder skyttersamlag/ungdomsutvalget Vest-Agder søndagsskolekrets Agder skyttersamlag NKSS laget H Vest-Agder Vest-Agder røde kors Natur og Ungdom Vest-Agder 0 9. KRIK Agder NLM ung region sør-vest Diabetesforbundet Vest-Agder NLM ung region sør SAUL Agder krets av KFUK-KFUM speidere Skeiv Ungdom sør AuF i Vest-Agder ATBDR ungdomsrådet Epilepsiforeningen Agder Vest-Agder ungdomslag Hjertelyst Agder Acta FrPU SUM Kreative tiltak 2014 Krfu / ungdomspolitisk nettverk H Vest-Agder / Det store potetløpet AuF i Vest-Agder / Palestina-kampanje SUM

10 Generelle tilskudd 2014 Regional ungdomsgalla Miniparken / Fjellparkens barnefestival Foreningen for hjertesyke barn Vest-Agder / Danmarkstur SUM Budsjett 2015 Det blir lagt opp til et realistisk budsjett for drift av VABUR i Det blir lagt opp til et underskudd, for å bruke av egenkapitalen som en anser som unødvendig høy. I fylkeskommunens budsjettforslag for 2014 er det kun foretatt indeksregulering av tilskuddet til VABUR, det er ikke lagt inn utvidede rammer som det ble søkt om. 11. Sluttord 2014 har vært et år der VABUR har opprettholdt sitt engasjement for barn og unge generelt i fylket, i tillegg til vår viktige funksjon for i barne- og ungdomsorganisasjonene i en periode med administrative omveltninger. VABUR ønsker seg fornøyde og driftige medlemsorganisasjoner, og med normal bemanning vil vi fortsette å gjøre en innsats for frivilligheten med fokus på økonomi og kompetanse i årene framover. Vi håper medlemsorganisasjonene og fylkeskommunen vil bruke oss til det vi behøves til, slik at VABUR kan være et aktivt barne- og ungdomsråd. Takk for 2014 måtte 2015 bli et godt år for barn og unge i Vest-Agder! Kristian Nilsen /s/ Styreleder i VABUR Vest-Agder FpU Jacqueline Spinnangr /s/ Styremedlem i VABUR Vest-Agder Ungdomslag Bjarne Egil Abrahamsen /s/ Nestleder i VABUR Sørlandets Krets av NSF Raymond Kirknes /s/ Varamedlem i VABUR 4H Vest-Agder Vilde Kristine Evenstad /s/ Varamedlem i VABUR Skeiv Ungdom Sør 8

11 RESULTATREGNSKAP 2014 RESULTAT Regnskap 2014 Budsjett 2014 Differanse Regnskap 2013 Differanse Note Oppsummert Inntekter , , , , ,33 Kostnader , , , , ,33 Resultat 70724, , , , ,00 Inntekter 3100 Salgsinntekt, avgiftsfri 0, , ,00 0,00 0, Inntekt arbeidssamling 0, , ,00 0,00 0, Inntekt UFT 9546,25 0, , , , Offentlige tilskudd , ,00 0, , , Refusjoner 0, , , , , MVA refusjon 44359, , , , , Andre driftsrelaterte inntekter 20000,00 0, , , , Annen renteinntekt 10114, , , , ,00 Sum inntekter , , , , ,33 Kostnader 4110 Varekostnader / egne prosjekter 15000, , ,00 0, , Kostnader arbeidssamling 26246, , , , , Kostnader UFT 0,00 0,00 0, , , Kostnader STEM13 0, , , , ,00 Sum prosjektkostnader 41246, ,00 246, , , Lønn til ansatte 0,00 0,00 0, , , Feriepenger 0,00 0,00 0, , , Timelønn 0,00 0,00 0, , , Godtgjørelse til styre-og bedriftsforsamlin 1400, , , , , Arbeidsgiveravgift 1775,00 0, , , , Arbeidsgiveravgift feriepenger 0,00 0,00 0, , , Innberetningspliktige pensjonskost 0,00 0,00 0, , , Gave til ansatte 552,10 500,00 52,10 0,00 552, Personalforsikring 0,00 0,00 0, , , Gaver til styret 1540, ,00 40,00 0, ,00 Sum lønnskostnader 5267, , , , , Leie lokaler 0,00 0,00 0, , , Rekvisita 166,19 0,00 166,19 250,00-83, Honorar revisjon 8000, ,00 500, ,00 500, Annen fremmed tjeneste , , ,00 0, , Kontorrekvisita 346,00 0,00 346,00 857,00-511, Data/EDB-kostnad 9974, , , , , Trykksaker 0,00 0,00 0,00 340,00-340, Kontingenter 1010, ,00 10,00 980,00 30, Aviser, tidsskrifter, bøker o.l. 0,00 200,00-200,00 0,00 0, Møte, kurs, oppdatering o.l. 304, , , , , Bilgodtgjørelse (uten arb,giveravgift) 4735, , , , , Diettkostnad, ikke oppgavepliktig 0, , , , , Reklamekostnad 406, , , , , Øredifferanser -0,33 0,00-0,33-4,12 3, Representasjon, ikke fradragsberettiget 0, , ,00 129,00-129, Driftsmidler , , , , , Kreative tiltak 5624, , , , , Generelle tilskudd 10000, , , ,00 0, Forsikringspremier -1031,00 0, , , , Servicekostnader 317,71 0,00 317,71 0,00 317, Styremøter 5416, , , , , Årsmøte 4237, ,00 737, ,00-988, Annen møtevirksomhet 833, ,00-167,00 0,00 833, Andre avgifter 135,00 100,00 35,00 135,00 0, Bank og kortgebyr 604,00 400,00 204,00 388,00 216, Andre gebyr 0,00 210,00-210,00 201,00-201,00 Sum andre kostnader , , , , ,90 Sum kostnader , , , , ,33 Resultat 70724, , , , ,00 Noter 1) Rest tilskudd Aktiv Ungdom. 2) Restilskudd til STØT (2012) fra fylkeskommunen. 3) Tilskudd til Wergelandssenteret (erstatter eget grunnlovsjubileums-markering). 4) Honorar utbetalt i 2014, samt tilbakeført honorar som har vært satt av i balansen. Tidligere praksis med å sette av "opptjent" honorar ved årsslutt opphører (styrevedtak ). 5) Lønn og kontorhold for daglig leder. 6) Etterslep felles leie av regnskapssprogram/skriver med VAMR i 2013, samt lisens regnskapsprogram for ) Inkludert utestående fra ) Se egen oversikt. 9) Forhåndsbetalt i avtale sagt opp Konsekvens for egenkapital Inngående EK ,72 Resultat ,51 Utgående EK ,23 1

12 RESULTATREGNSKAP 2014 Resultatregnskap godkjennes, Kristian Nilsen /s/ Styreleder i VABUR Vest-Agder FpU Jacqueline Spinnangr /s/ Styremedlem i VABUR Vest-Agder Ungdomslag Bjarne Egil Abrahamsen/s/ Styremedlem i VABUR Sørlandets Krets av NSF Raymond Kirknes /s/ Varamedlem i VABUR 4H Vest-Agder Vilde Evenstad /s/ Varamedlem i VABUR Skeiv Ungdom Sør 2

13 BALANSEREGNSKAP 2014 BALANSE Endring Note EIENDELER Omløpsmidler 1520 Andre kortsiktige fordringer 0, , , Lønnsforskudd 0,00 0,00 0, Kasse 885,50 200, , Bankinnskudd 42097, , , Høyrentekonto , , , Bankinnskudd for skattetrekk 31243, , ,26 sum , , ,23 SUM EIENDELER , , ,23 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Egenkapital (innskutt og opptjent) 2050 Annen egenkapital , , ,23 Udisponert resultat Udisponert resultat 0,00 0,00 0,00 Sum egenkapital (inkl udisp resultat) , , ,23 Gjeld Avsetning forpliktelser 2140 Avsetning generelle , , , Avsetning kreative ,00 0, , Andre avsetninger for forpliktelser ,00 0, ,00 2 sum , , ,00 Kortsiktig gjeld 2409 Leverandørgjeld , ,25 0, Forskuddstrekk , ,00 0, Skyldig arbeidsgiveravgift , , , Påløpt arbeidsgiveravgift ferielønn -5463, ,00 0, Skyldig møtehonorar , , , Skyldige feriepenger , ,00 0, Annen kortsiktig gjeld 0, , ,00 4 sum , , ,00 Sum gjeld , , ,00 SUM EGENKAPITAL OG GJELD , , ,23 Avvik 0,00 0,00 0,00 Noter 1) VAF kr. 1110,- (utlegg UFU), Kristian Nilsen kr 1750,- (dobbelt honorar 2012). 2) Se egen oversikt. Tilskudd satt av til og med 2013 blir tilbakeført i løpet av 2015 (styrevedtak ). 3) Utestående til og med 2012 er tilbakeført (i resultat), utestående nå er fra Disse slettes i løpet av 2015, og praksisien med å sette av "opptjent" honorar ved årsslutt opphører (styrevedtak ). 4) Møtehonorar, regninger levert desember utbetalt januar Balanseregnskap godkjennes, Kristian Nilsen /s/ Styreleder i VABUR Vest-Agder FpU Jacqueline Spinnangr /s/ Styremedlem i VABUR Vest-Agder Ungdomslag Bjarne Egil Abrahamsen/s/ Styremedlem i VABUR Sørlandets Krets av NSF Raymond Kirknes /s/ Varamedlem i VABUR 4H Vest-Agder Vilde Evenstad /s/ Varameldem i VABUR Skeiv Ungdom Sør 1

14 Oversikt tilskudd 2014 DRIFTSMIDLER 2014 Vedtatt Utbetalt kommentar smso vest-agder skyttersamlag/ungdomsutvalget vest-agder søndagsskolekrets agder skyttersamlag nkss laget H vest-agder vest-agder røde kors natur og ungdom vest-agder 0 0 Ikke fungerende styre krik agder nlm ung region sør-vest diabetesforbundet vest-agder nlm ung region sør saul agder krets av KFUK-KFUM speidere skeiv ungdom sør AuF i Vest-Agder ATBDR ungdomsrådet Agder Epilepsi vest-agder ungdomslag Hjertelyst Agder Acta FPU Sum driftsmidler KREATIVE TILTAK Vedtatt Ikke utbetalt Utbetalt/tilbakommentar 2014 Krfu/fellesprosjekt ung.pol ,99 Redusert etter rapport 4H AuF i Vest-Agder Sum kreative , h Klagepott Acta Sum kreative avsatt GENERELLE TILSKUDD Vedtatt Ikke utbetalt Utbetalt/tilbakommentar 2014 Ungdomsgalla Utsatt til høsten Idrettskretsen 0 0 Miniparken Foreningen for hjertesyke barn Vest-Agder Sum generelle Castlemania Klagepott Elevorg Sum generelle avsatt ANDRE TILSKUDD Vedtatt Ikke utbetalt Utbetalt/tilbakommentar 2014 Wergelandssenteret Sum andre tilskudd NJFF NJFF FpU Sum andre avsatt

15

16

17

18 STRATEGIPLAKAT VERDIER Engasjert, synlig, inkluderende og støttende VISJON En ressurs for ungt engasjement FORMÅL En paraply for de frivillige organisasjonene og barn- og unge generelt En samarbeidspart for fylkets administrasjon og politikere i barne- og ungdomsspørsmål og satsninger PRIORITERTE ARBEIDSOMRÅDER En støttespiller for fylkets frivillige organisasjoner og videreutvikling av disse Tilrettelegger for arenaer der unges stemmer blir hørt, skaper engasjement og gir mulighet for utfoldelse En arena for formidling og synliggjøring av barne- og ungdomsaktivitet i fylket Være en synlig ressurs opp mot fylkeskommunens barne- og ungdomsarbeid Forslag til styret

19 Arbeidsplan 2015 Forslag til årsmøtet Introduksjon For 2015 ønsker vi å forsterke fokuset på våre medlemsorganisasjoner, og jobbe mer med organisasjonsutvikling og økt aktivitet i organisasjonene. En ønsker spesielt å ha fokus på å få inn nye medlemsorganisasjoner, samt å synliggjøre tilskuddsordningene som er tilgjengelige for dem. Det er også et ønske om å kartlegge organisasjonslivet i fylket, med tanke på en mulig frivillighetsplan for fylket, samt å arbeide for et felles barne- og ungdomsråd for Agderfylkene. En skal selvsagt ha alle arbeidsområdene i strategiplakaten høyt oppe, men en ønsker altså for 2015 og ha noe sterkere fokus på område 1. PRIORITERTE ARBEIDSOMRÅDER (strategiplakaten) 1. En støttespiller for fylkets frivillige organisasjoner og videreutvikling av disse VABUR vil aktivt arbeide for å få prosjektmidler til tidsavgrensede tiltak i VABUR vil ha fokus på utfordringer knyttet til frafall i organisasjonslivet og frivilligheten i aldersgruppen år. VABUR vil arbeide for et felles BUR for Agderfylkene. VABUR vil ta initiativ til en kartlegging av fylkets frivillighet, med sikte på en frivillighetsplan for fylket. For å sikre at viktig informasjon når ut til våre medlemsorganisasjoner vil VABUR i 2015 fortsatt ha stort fokus på hjemmesiden og facebook. Oppdateringer skal komme ofte, og alt av vedtekter, retningslinjer, søknader og frister skal til en hver tid være gjeldende. En oppfordrer medlemsorganisasjonene til å bidra med stoff. VABUR vil fortsette å sende oppdateringer på e-post til oppgitte kontaktadresser. VABUR ønsker å bli invitert på årsmøter og andre arrangement i regi av medlemsorganisasjonene, og skal følge opp så langt det er mulig. Dette vil bedre kommunikasjonen mellom organisasjonene og VABUR. VABUR vil jobbe for å få flere nye medlemsorganisasjoner. VABUR vil arbeide for at kulturmidlene for barne- og ungdomsarbeid stadig skal øke, slik at vi får mer midler til fordeling på våre medlemsorganisasjoner. VABUR vil være behjelpelige med råd og veiledning i forbindelse med utfylling av søknader om tilskudd. VABUR vil ha en samling med det nye styret, der en går gjennom styrets oppgaver, vedtekter og retningslinjer, behandler søknader om drift og blir kjent med hverandre. VABUR vil holde eller sende sine styremedlemmer på tillitsvalgtkurs, som en del av det nye BUR-samarbeidet, i regi av Landsrådet for Norges Barne- og Ungdomsorganisasjoner (LNU) forutsatt at et slikt kurs blir tilbudt og det er ønsket av styremedlemmene. VABUR vil i april 2015 dra på storsamlingen for landets BUR, i år i Nord-Trøndelag. VABUR vil i 2015 forsøke å arrangere en temakveld og et organisasjonskurs. Temakvelden vil ta for seg et tema medlemsorganisasjonene selv har interesse av, for eksempel tilskuddsordninger: hvem kan søke på hva, og hvor og hvordan kan dette

20 gjøres eller VALG Organisasjonskurset vil blant annet ha fokus på arbeidsoppgaver for de ulike styrevervene, normer og regler. En oppfordrer medlemsorganisasjonene til å komme med ønsker. VABUR vil oppfordre til og legge til rette for kompetanseutveksling mellom medlemsorganisasjonene. VABUR ønsker også å opprettholde tett kontakt med LNU og de andre Barne- og Ungdomsrådene i Norge. Særlig vil daglig leder søke kompetanse hos de andre ansatte, gjennom egne ansattsamlinger og jevnlig kontakt. Dette vil også styrkes gjennom storsamlingen i april. 2. Tilrettelegger for arenaer der unges stemmer blir hørt, skaper engasjement og gir mulighet for utfoldelse VABUR ønsker i 2015 å arbeide med synliggjøring av tilskuddsordningen Generelle tilskudd og aktiv gå ut for å finne prosjekter/tiltak som bør søke. VABUR vil engasjere seg i Ungdommens Kulturmønstring på fylkesplan. VABUR vil engasjere seg i arbeidet med Nullvisjon Agder. VABUR vil fortsatt engasjere seg for og med Ungdommens fylkesting i Vest-Agder. 3. En arena for formidling og synliggjøring av barne- og ungdomsaktivitet i fylket VABUR skal profilere og markedsføre barne- og ungdomsaktiviteter og tiltak på en positiv måte i media, på facebook og på VABURs egen hjemmeside. VABUR vil ta initiativ til at det utvikles mobilapp med oversikt over aktiviteter/tilbud for barn og unge i fylket. VABUR vil i 2015 gjøre egne profileringstiltak. 4. Være en synlig ressurs opp mot fylkeskommunens barne- og ungdomsarbeid VABUR vil også videreføre det gode samarbeidet med Vest-Agder Fylkeskommune, og jobbe for et enda bedre samarbeid med Hovedutvalget for Kultur i Vest-Agder. Aktuelle tema å samarbeide om er ulike plansaker for eksempel ved å ta initiativ til en frivillighetsplan, organisasjonskurs, samt UKM og andre prosjekt/tiltak som måtte dukke opp. VABUR vil engasjere seg i arbeidet med å finne gode kandidater til fylkets frivillighetspris. VABUR vil fortsette som lokal kontakt for Erasmus+: Aktiv Ungdom (EU s tilskuddsordning for barn og unge), og fortsette informasjons-samarbeidet med Sørlandets Europakontor. VABUR vil opprettholde sitt samarbeid med de andre paraplyorganisasjonene: Vest- Agder Idrettskrets, Norsk Musikkråd Vest-Agder og Rosegården Teaterhus. Det er aktuelt å ha et felles prosjekt med fokus på frafall i aldersgruppen år. Det kan også bli aktuelt å avholde et felles styre- og informasjonsmøte. VABUR vil samarbeide videre med Elev og lærlingeombudet. Samarbeidet gjelder både konkrete saker, men også mer generell informasjonsutveksling. VABUR vil arbeide for å inkludere og øke kulturmidler til generelle tiltak for barn og unge.

Sak 8 Valg 1 styreleder for 1 år 3 styremedlemmer for 2 år 3 varamedlemmer for 1 år Godkjenning av valgkomite (avtroppende styremedlemmer)

Sak 8 Valg 1 styreleder for 1 år 3 styremedlemmer for 2 år 3 varamedlemmer for 1 år Godkjenning av valgkomite (avtroppende styremedlemmer) DAGSORDEN ÅRSMØTE FOR 2012 Sak 1 Åpning 1.1 Godkjenning av innkalling 1.2 Godkjenning av representanter 1.3 Godkjenning av saksliste 1.4 Vedta forretningsorden Sak 2 2.1 Valg av ordstyrer 2.2 Valg av referent

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET FOR 2014 18.mars 2015

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET FOR 2014 18.mars 2015 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET FOR 2014 18.mars 2015 Sted: Fylkeshuset, Kristiansand Sak 1 Åpning Kristian Nilsen, leder i VABUR, ønsket velkommen. 1.1 Godkjenning av innkalling Vedtak: Innkalling enstemmig godkjent.

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Styremøte 3 2014-2015: Sakliste

Styremøte 3 2014-2015: Sakliste Styremøte 3 2014-2015: Sakliste Sted: Park Inn Hotell, Gardermoen Tid: Onsdag 4. februar 2014, 1030-1730 Sak 1/2015: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 2/2015: Godkjenning av protokoll, Styremøte

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

Årsmøte Asker Idrettsråd torsdag 19. mars 2015 kl. 18:00 Konferansesalen, Thon Hotell Scandic Asker

Årsmøte Asker Idrettsråd torsdag 19. mars 2015 kl. 18:00 Konferansesalen, Thon Hotell Scandic Asker Årsmøte Asker Idrettsråd torsdag 19. mars 2015 kl. 18:00 Konferansesalen, Thon Hotell Scandic Asker Program for kvelden Velkommen v/styreleder Sigurd Øvergaard 17:30 18:00 Oppmøte, registrering og en liten

Detaljer

Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted: Hyperionkontoret, Akersbakken 12

Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted: Hyperionkontoret, Akersbakken 12 Til: Hyperion Oslos medlemsforeninger Fra: Styret i Hyperion Oslo Oslo, 19. november 2010 2. innkalling til årsmøte for Hyperion Oslo 2010 Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted:

Detaljer

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19. Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014 Saksliste: Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.00 Klubbhuset Godkjenning av innkalling Valg av møteleder og referent Valg

Detaljer

ÅRSMELDING. Styret 2013 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD

ÅRSMELDING. Styret 2013 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD ÅRSMELDING Styret 2013 2013 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD FORORD NTBURÅRET 2013 FRA ET LEDERSYNSPUNKT Enda et lærerikt og spennende år med NTBUR har passert. Årets styremedlemmer var spredd til alle

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

ÅRSMELDING. Styret 2014 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD

ÅRSMELDING. Styret 2014 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD ÅRSMELDING Styret 2014 2014 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD FORORD NTBURÅRET 2014 FRA ET LEDERSYNSPUNKT Med det var enda et år i NTBUR over, et år vi kan se tilbake på med et smil. Det har vært et

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

Årsberetning 2012. Det innkalles til årsmøte på. Nestor (tidl. Norsk Senter for Seniorutvikling) onsdag 13. februar 2013 kl 18.00

Årsberetning 2012. Det innkalles til årsmøte på. Nestor (tidl. Norsk Senter for Seniorutvikling) onsdag 13. februar 2013 kl 18.00 Årsberetning 2012 Det innkalles til årsmøte på Nestor (tidl. Norsk Senter for Seniorutvikling) onsdag 13. februar 2013 kl 18.00 Innholdsfortegnelse Innkalling til Årsmøte side 3 Styrets beretning for 2012

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2008... 4 Nøkkelpersoner i NFFs sentralstyre i perioden 01.01.07-22.04.07... 6 I perioden 22.04. 2007 31.12.07... 6 Nøkkeltall

Detaljer

NORGES SEILFORBUNDS TING

NORGES SEILFORBUNDS TING NORGES SEILFORBUNDS TING 2009 LØRDAG 21. MARS 2009 KL 12.00 SØNDAG 22. MARS 2009 KL 09.00 Hotel Clarion, Stavanger - Program - Saksliste 1 2 SEILTINGET 2009 PROGRAM STED: Hotel Clarion, Stavanger LØRDAG

Detaljer

DAGSORDEN. Representantskapsmøte 2006

DAGSORDEN. Representantskapsmøte 2006 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2005... 4 Nøkkelpersoner i NFF i perioden 23.04.2005 22.04.2006... 7 Nøkkeltall i 2005... 8 Diverse aktiviteter... 8 Sak

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014

VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014 VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014 Fredag 25. april Kl. 15.00 18.00 Åpent Forum Kl. 19.00 Middelalderfest Lørdag 26. april Kl. 10.00 Kl. 12.00 Kl. 13.00 Tingforhandlinger Lunsj Tingforhandlinger fortsetter

Detaljer

Organisasjonshåndbok for Rødt

Organisasjonshåndbok for Rødt Organisasjonshåndbok for Rødt Side 1 av 43 Innholdsliste Organisasjonshåndbok for Rødt...1 Del 1: Organisasjonen Rødt...4 Lokale organisasjoner...4 Lokallaget...4 Fylkesstyret/distriktsstyret...4 Sentrale

Detaljer

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG 4 INNHOLD INNLEDNINGside 5 KAP.1 NBUside 8 KAP.2 LOKALLAGETside 13 KAP.3 FYLKESLAGETside 21 KAP.4 SENTRALLEDDETside

Detaljer

side 1 Oversikt over innkommende forslag:

side 1 Oversikt over innkommende forslag: Generelle betraktninger Det har kommet inn i alt 52 innspill, ikke alle er fremstilt som forslag, men alle er forsøkt besvart etter beste evne. Det har kommet inn fra 9 avdelinger og følgende er gjennomgående

Detaljer

Generalforsamling i Landsgruppen av Helsesøstre NSF 24. april 2014 Stavanger Forum, Stavanger. Saksliste

Generalforsamling i Landsgruppen av Helsesøstre NSF 24. april 2014 Stavanger Forum, Stavanger. Saksliste Generalforsamling i Landsgruppen av Helsesøstre NSF 24. april 2014 Stavanger Forum, Stavanger Saksliste Kl.1230 - Åpning ved leder av Landsgruppen av Helsesøstre NSF Astrid Grydeland Ersvik Sak nr. 1 -

Detaljer

Sakspapirer til Unionsmøte 2013

Sakspapirer til Unionsmøte 2013 Sakspapirer til Unionsmøte 2013 Program Årsberetning NBU 2011-2013 Vedtekter NBU med endringsforslag Forslag til handlingsplan for NBU 2012-2013 Evaluering av Union Bluescup 2012 Evaluering av Union Bluesband

Detaljer

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no Layout og trykk: Flisa Trykkeri AS. Juli 2014 Vedtekter 2014-2016 1 Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no 2 Bilde Foreningen for hjertesyke

Detaljer

NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04

NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04 NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04 KJÆRE LANDSTINGSDELEGAT 6. mars 2015 Velkommen til landsting! Landsting er KFUK-KFUM-speidernes viktigste beslutningsarena.

Detaljer

13 mars 2014 kl. 1800-2200 Kløvertun, Kristiansand

13 mars 2014 kl. 1800-2200 Kløvertun, Kristiansand Protokoll årsmøte 2014 13 mars 2014 kl. 1800-2200 Kløvertun, Kristiansand Årsmøte 2014 N O R S K F Y S I O T E R A P E U T F O R B U N D A V D E L I N G V E S T - A G D E R AGENDA FOR DAGEN: KL 1800 RYGGPASIENTER

Detaljer

Innkalling, dagsorden og tidsplan 2. Forslag til forretningsorden 5. Årsberetning 2014 6. Handlingsplan 2015 18. Forslag til vedtektsendringer 21

Innkalling, dagsorden og tidsplan 2. Forslag til forretningsorden 5. Årsberetning 2014 6. Handlingsplan 2015 18. Forslag til vedtektsendringer 21 2. innkalling og sakspapirer Akershus Miljøpartiet De Grønnes årsmøte 2015 28. februar kl. 10.00 18.30 Askerveien 47, Asker Innkalling, dagsorden og tidsplan 2 Forslag til forretningsorden 5 Årsberetning

Detaljer

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb. VEDTEKTER 2012 2014 1 Bilde 2 Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.no INNHOLDSFORTEGNELSE FFHBs visjoner og verdier

Detaljer

Nimbus Fallskjermklubb Årsmøte avholdt 14.02.2013

Nimbus Fallskjermklubb Årsmøte avholdt 14.02.2013 Nimbus Fallskjermklubb Årsmøte avholdt 14.02.2013 Side 1 Agenda for årsmøtet 1. Godkjenning av fremmøtte representanter. 2. Valg av ordstyrer, referent, og to til å undertegne protokollen. 3. Godkjenne

Detaljer