Sak 8 Valg 1 styreleder for 1 år 3 styremedlemmer for 2 år 3 varamedlemmer for 1 år Godkjenning av valgkomite (avtroppende styremedlemmer)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sak 8 Valg 1 styreleder for 1 år 3 styremedlemmer for 2 år 3 varamedlemmer for 1 år Godkjenning av valgkomite (avtroppende styremedlemmer)"

Transkript

1 DAGSORDEN ÅRSMØTE FOR 2012 Sak 1 Åpning 1.1 Godkjenning av innkalling 1.2 Godkjenning av representanter 1.3 Godkjenning av saksliste 1.4 Vedta forretningsorden Sak Valg av ordstyrer 2.2 Valg av referent 2.3 Valg av tellekorps 2.4 Valg av protokollunderskrivere Sak 3 Årsmelding for 2012 Sak 4 Regnskap og revisjon for 2012 Pause m/enkel bevertning Sak 5 Forslag til strategiplakat og arbeidsplan for 2013 Sak 6 Forslag 6.1 Saker fra VABUR- styret 6.2 Innkomne forslag 6.3 Godkjenning: organisasjoner inn Sak 7 Forslag til budsjett for 2013 Sak 8 Valg 1 styreleder for 1 år 3 styremedlemmer for 2 år 3 varamedlemmer for 1 år Godkjenning av valgkomite (avtroppende styremedlemmer) Sak 9 Avslutning

2 ÅRSMELDING 2012 For årsmøteperioden

3 1. Styret Styret har i årsmøteperioden hatt følgende sammensetning: Styreleder: Kristian Nilsen, Vest- Agder FpU Varamedlemmer: Robin Bårdsen, Vest- Agder FpU Anders Martin Pedersen, NML Ung Tonje K. Unosen, AUF i Vest- Agder Styremedlemmer: Benedicte Jacqueline Løchen Spinnangr, Vest- Agder Ungdomslag (nestleder) Raymond Kirknes, Vest- Agder 4H Bjarne Egil Abrahamsen, Sørlandets Krets av NSF Bendik Egeland NKSS Vest- Agder Eldbjørg Repstad, Vest- Agder 4H Valgkomiteen: Wenche Moi, Vest- Agder 4H Astrid Marie Lund, daglig leder VABUR I tillegg ble Fylkesrevisjon v/ Ove Egenes gjenvalgt som revisor. Det har vært avholdt 6 styremøter i årsmøteperioden, og styret har behandlet 41 saker. Da årsmelding ble behandlet av sittende styre gjensto et ordinært og et eventuelt styremøte før årsmøtet. Styrehonorar: Årsmøte for 2011 videreførte ordningen med valgfritt personlig styrehonorar til styremedlemmer og valgkomite. Honorar til valgkomiteen forutsetter full kandidatliste. Deltakelse Se aktivitetsrapport under punkt 10, i tillegg til oversikten her. Styreleder Kristian Nilsen Varamedlemmer Robin Bårdsen 6 styremøter Storsamling Arbeidssamling Støt 2 styremøter Styremedlemmer Benedicte Jacqueline Løchen Spinnangr Raymond Kirknes 5 styremøter Arbeidssamling STØT 6 styremøter Arbeidssamling STØT Anders Martin Pedersen 1 Styremøte Bendik Egeland 2 styremøter Tonje Kristine Unosen 0 Styremøter Eldbjørg Repstad 1 styremøte Arbeidssamling Bjarne Egil Abrahamsen 6 styremøter Arbeidssamling STØT

4 2. Sekretariat VABUR har kontor og møterom på fylkeshuset i Kristiansand. Det har i perioden vært 1 ansatt daglig leder i 60% stilling, Astrid Marie Lund. I perioden har hun også betjent Vest- Agder musikkråds kontor tilsvarende stilling på 40 %. Dette faktureres i etterkant av VABUR. Deltakelse Se aktivitetsrapport under punkt 10. I tillegg kommer forefallende kontorarbeid; arkivering, e- post, telefon, økonomi, nettside, årsmøteforberedelser, forberedelser og etterarbeid i forbindelse med styremøter, samt administrering av tilskuddsordningene. 3. Virksomhetens art Virksomheten består av Vest- Agder Barne- og Ungdomsråd. VABUR er lokalisert på fylkeshuset i Kristiansand. 4. Fortsatt drift Årsregnskapet er utarbeidet under forutsetning om fortsatt drift. Styret mener denne forutsetningen er tilstede. 5. Arbeidsmiljø/ytre miljø Styret anser arbeidsmiljøet i selskapet som bra. Det er ikke iverksatt spesielle tiltak. Ansatte i virksomheten har ikke vært utsatt for ulykker eller skader i forbindelse med utførelse av arbeidet. Vest- Agder Barne- og Ungdomsråd virksomhet forurenser ikke det ytre miljø. 6. Andre forhold Det er etter det styret kjenner til ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som har betydning for Vest- Agder Barne- og Ungdomsråds stilling og resultat.

5 7. Medlemmer VABUR har 33 medlemsorganisasjoner pr Speiderorganisasjoner 1. Agder Krets av Norges KFUK- KFUM Speidere 2. Sørlandets Krets av Norges Speiderforbund Livssynsorganisasjoner 3. Acta Agder, Barn og Unge i Normisjon 4. Agder Krets av Norges KFUK- KFUM 5. Agder og Telemark Bispedømmeråd, Ungdomsrådet 6. Indremisjonsforbundet - IMF Sør (tidl. Flekkefjord Indremisjonskrets) 7. KRIK Agder 8. NMS U Agder 9. Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag, Region Sør 10. NLM Ung, Norsk Luthersk Misjonssamband Sør 11. St. Ansgar Katolske Ungdomslag 12. Vest- Agder Søndagsskolekrets Samfunnspolitiske organisasjoner 13. AUF i Vest- Agder 14. Vest- Agder KrFU 15. Vest- Agder Unge Venstre 16. Vest- Agder SU 17. Vest- Agder FPU 18. Vest- Agder Unge Høyre Kultur- og fritidsorganisasjoner 19. 4H Vest- Agder 20. Vest- Agder Ungdomslag 21. Agder Skyttersamlag 22. Norges Jeger- og Fiskerforbund 23. Vest- Agder Skyttersamlag, ungdomslaget Andre organisasjoner 24. BURG Vest- Agder 25. CISV Vest- Agder 26. Norges Blindeforbund Vest- Agder 27. SMSO Agder 28. Somalisk Barne- og Ungdomsforening Kristiansand 29. Vest- Agder Natur- og Ungdom 30. Vest- Agder Røde Kors Ungdom 31. Diabetesforbundet Vest- Agder 32. Skeiv Ungdom Sør 33. Aleneforeldreforeningen i Agder (AFFO)

6 8. Årsmøte i 2012 Årsmøtet for 2011 ble avholdt på fylkeshuset i Kristiansand stemmeberettigede, inkludert styret, samt 1 observatør, ordstyrer Alexander Etsy Jensen og daglig leder møtte til årsmøtet. Årsmøtet ble gjennomført etter sakslisten. 9. VABURs aktiviteter i 2012 I forhold til vedtatt arbeidsplan, som tar utgangspunkt i prioriterte arbeidsområder i strategiplakaten. En støttespiller for fylkets frivillige organisasjoner og videreutvikling av disse VABUR har hatt stort fokus på hjemmesiden og facebook, men savner bidrag fra medlemsorganisasjonene. Oppdateringer er blitt sendt på e- post til oppgitte kontaktadresser. VABUR er blitt invitert på årsmøter og andre arrangement i regi av medlemsorganisasjonene. VABUR har ikke produsert ressurshefter i VABUR har jobbet for å få flere nye medlemsorganisasjoner. VABUR har arbeidet for at kulturmidlene for barne- og ungdomsarbeid skulle øke, og en har lykkes i å få tilskuddet lønns- og prisjustert for 2013, selv om dette i praksis ikke har gitt en økning (da tilskuddet ikke ble justert for 2012). VABUR har vært behjelpelige med råd og veiledning i forbindelse med utfylling av søknader om tilskudd. VABUR har arbeidet aktivt for å få prosjektmidler til tidsavgrensede tiltak i 2012, og har fått midler til både arbeidssamling og ungdomskonferansen STØT. VABUR har forsøkt å profilere og markedsføre barne- og ungdomsorganisasjonene på en positiv måte i media, på facebook og på VABURs egen hjemmeside VABUR planla en samling med det nye styret, for å gå gjennom styrets oppgaver, vedtekter og retningslinjer, samt behandle søknader om drift og blir kjent med hverandre. Men, da en ikke fant en dato som passet for de nye (2 vara), ble samlingen heller gjennomført i forkant av STØT. Det var ikke behov for kurs for tillitsvalgte i VABUR, ved styreleder og daglig leder, var med på storsamlingen for landets BUR i mai, i Akershus. VABUR forsøkte å arrangere temakveld eller organisasjonskurs, ved å etterlyse tema/ønsker hos medlemsorganisasjonene. Grunnet få tilbakemeldinger anså vi dette som lite aktuelt i år. VABUR har ikke arbeidet aktivt i 2012 med å oppfordre til og legge til rette for kompetanseutveksling mellom medlemsorganisasjonene.

7 VABUR opprettholder tett kontakt med LNU og de andre Barne- og Ungdomsrådene i Norge, både gjennom samlinger og sosiale medier. VABUR har gjennom støtteordningen Driftsmidler og Kreative tiltak bidratt til aktivitet og nytekning hos medlemsorganisasjonene som søkte, men vi ser at flere må få informasjon om ordningene. Tilrettelegger for arenaer der unges stemmer blir hørt, skaper engasjement og gir mulighet for utfoldelse VABUR har arbeidet for etablering av et organisasjonsuavhengig medbestemmelsesorgan for barn og unge, a la et ungdommens fylkesting. Første steg på veien var en regional ungdomskonferanse, STØT, der ungdommene selv kom med sine ønsker. Ønsket ble overgitt fylkeskommunen, og VABUR har sammen med en referansegruppe valgt på konferansen, jobbet for å saken behandlet. Fylkestinget vedtok i desember 2012 at Ungdommens Fylkesting (UFT) skal etableres i løpet av VABUR har engasjert seg i Ungdommens Kulturmønstring på fylkesplan, ved å ha ansvar for sekretariatet på fylkesmønstringen, være vikar på landssamling for fylkeskontaktene og vært til hjelp for fylkeskommunen i utvikling av regionalt UKM- prosjekt. VABUR har vært med i referansegruppen til Imagine- festivalen (internasjonal UKM), som går av stabelen i Kristiansand i VABUR har ikke engasjere seg fullt i komiteen for Stemmerettsjubileet 2013, men en holder kontakten med tanke på å trekke frem etableringen av UFT i jubileumsåret. VABUR er også bevisst på å dele informasjon om stemmerettsjubileet på sosiale medier og andre naturlige arenaer. VABUR har gjennom tilskuddsordningen Generelle tilskudd til barn og unge bidratt til aktivitet for barn og unge utenfor medlemsorganisasjonene. En arena for formidling og synliggjøring av barne- og ungdomsaktivitet i fylket VABUR har forsøkt å rofilere og markedsføre barne- og ungdomsaktiviteter og tiltak på en positiv måte i media, på facebook og på VABURs egen hjemmeside VABUR har også vært tilstede på møte i HKU og informert om formål og prosjekter. Være en synlig ressurs opp mot fylkeskommunens barne- og ungdomsarbeid VABUR har videreført det gode samarbeidet med Vest- Agder Fylkeskommune, og jobbet for et enda bedre samarbeid med Hovedutvalget for Kultur i Vest- Agder. Vi har blant annet samarbeidet om UFT, informasjon til innvandrerstyrte organisasjoner, UKM og Imagine. VABUR engasjerte seg også i arbeidet med å finne gode kandidater til fylkets frivillighetspris. VABUR har fortsatt som lokal kontakt for Aktiv Ungdom (EU s tilskuddsordning for barn og unge), og har blant annet holdt et informasjonsmøte sammen med Sørlandets Europakontor. VABUR har opprettholdt sitt samarbeid med de andre paraplyorganisasjonene, men i noe varierende grad. En har liten kontakt med Vest- Agder Idrettskrets, noe kontakt med Rosegården teaterhus og god kontakt med Norsk Musikkråd Vest- Agder. Det er ikke blitt avholdt felles kurs eller lignende, men vi har hatt møte sammen med de to sistnevnte og planlegger en felles informasjonsturne i fylket. VABUR har god kontakt med Elev og lærlingeombudet, som blant annet engasjerte seg i STØT og saken som fulgte.

8 VABUR har arbeidet for å inkludere og øke kulturmidler til generelle tiltak for barn og unge, men saken om nye retningslinjer og tilskuddsordninger har ikke vært til behandling i skrivende stund. Saken skulle til behandling i juni 2012, men ble utsatt på grunn av streik. Aktivitetsrapport Dato Aktivitet Resultat/notat Styremøte Møte Kristiansand Ungdomsutvalg Møte i HKU Forberede UST, møte med deltakere UKM Arbeidsmøte Møte med Afghansk ungdomsforening UST Årsmøte Møte Sørlandets Europakontor /Aktiv Ungdom UKM Fylkesmønstring i Mandal Møte SMSO BUR- samling Studietur med NOKU/UKM Styremøte Nytt styre: Velkommen, konstituering og oppdatering av Brønnøysundregisteret. Møteplan for 2012/2013 Retningslinjer for tilskuddsordningene - oppdatering Søknad om medlemskap: AFFO (aleneforeldreforeningen) Kristiansand og omegn Eventuelt Høring: NOU 2011:12 Ungdom, makt og medvirkning Ungdomskonferansen Møte IMAGINE Arkiv- kurs Frist budsjett- søknad VAF Infoseminar om Aktiv Ungdom Styremøte Søknader om driftsmidler 2012 Søknad om midler til kreativt tiltak Acta Agder Søknad om generelt tilskudd til barn og unge i Vest- Agder Fritidsetaten Vest / Kristiansand kommune Eventuelt Ferieavvikling Kragerø/ungdomskonferansen Stillingsinstruks for daglig leder Arbeidssamling Kragerø / styremøte Søknader om midler til kreative tiltak Søknader om generelle tilskudd til barn og unge i Vest- Agder Stillingsinstruks for daglig leder Innføring i prosessarbeid for og med ungdom Utforming av program og metoder for ungdomskonferansen Møte IMAGINE Arbeidsmøte STØT STØT UKM samling Larvik Møte om UFT, med politikere og adm UKM samling Flekkefjord Møte IMAGINE Styremøte Tertialrapport, 2.tertial Evaluering STØT 2012 Storsamlingen 2013 Eventuelt UFT Hva skjer / VABUR s rolle videre Søknad om midler til kreative tiltak Søknad om generelle tilskudd til barn og unge i Vest- Agder Juleavslutning

9 19.10 Møte UFT, adm Kurs LNU : Strategisk rekruttering av medlemmer Møte UKM søknad om tiltaksmidler Medarbeidersamling Oslo Møte HKU / Referansegruppen for UST Møte med Vest- Agder Søndagsskolekrets Del av infoturne Styremøte/juleavslutning Søknader om midler til kreative tiltak Søknader om generelle tilskudd til barn og unge i Vest- Agder Søknad om omdisponering av tilskudd Årsmøte for 2012 Eventuelt UFT orientering Infokampanje Gul.no Klagesak Åge Rossevatn Valgkomite Møte med Ungdomsrådet, Agder & Telemark Bispedømmeråd Del av infoturne Fylkestinget vedtak om UFT / møte med referansegruppa Observatør/gjest på årsmøte - Aleneforeldreforeningen i Agder Del av infoturne Infomøte om tilskuddsordninger for innvandrerorganisasjoner Assisterte Inga Lauvdal Møte IMAGINE Gjest/hilsning årsmøte - AUF Del av infoturne Møte med Somali Youth Agder 10. Økonomi Regnskap 2012 Regnskapet for 2012 viser et årsresultat på kr ,77,- i underskudd. Utgående egenkapital for 2012 er kr ,21,-. Underskuddet er mindre enn budsjettert. Av kostnadene i 2012 var 42 % tilskudd til medlemsorganisasjonene, de resterende 58 % gikk til administrasjon, styrearbeid og egne prosjekter som STØT. Av inntektene var 78 % fylkeskommunale midler, de resterende 22 % er eksterne. Oppsummering Per Kulturmidler 2012 Fordelt Tilskudd VABUR * Ufordelt *Overført til balansen ved årsslutt, og framstår dermed som kostnad i 2012

10 Driftsmidler 2012 Vest- Agder Ungdomslag CISV Vest- Agder Vest - Agder Røde kors Ungdom Vest- Agder Skyttersamlag v/ ungdomsutvalget Vest- Agder 4H Agder KFUK- KFUM Speidere NJFF Vest- Agder Laget, NKSS SAUL( st. ansgar ungdomslag) Aleneforeldreforeningen (AFFO) Agder skyttersamlag v/ungdomsutvalget Agder og Telemark Bispedømmeråd, Ungdomsrådet Vest- Agder Unge Høyre NLM Ung Vest- Agder Søndagsskolekrets Vest- Agder FpU SMSO Acta SUM Kreative tiltak 2012 Acta Vest- Agder Natur og Ungdom Agder og Telemark Bispedømmeråd, Ungdomsrådet SUM Generelle tilskudd 2012 Åge Rossevatn Fritidsetaten Vest, Krsand kommune Elevorganisasjonen Mandal Barne- og ungdomsråd A- larm SUM Sluttord 2012 har vært et år der VABUR har forsterket sitt engasjement for barn og unge generelt i fylket, i tillegg til vår viktige funksjon for i barne- og ungdomsorganisasjonene. Vi er stolt av resultatet av STØT 2012, med vedtak i fylkestinget om etablering av et medvirkningsorgan for barn og unge i fylket og vi gleder oss til å følge dette arbeidet videre. VABUR ønsker seg fornøyde og driftige medlemsorganisasjoner, og med normal bemanning vil vi fortsette å gjøre en innsats for frivilligheten med fokus på økonomi og kompetanse i årene framover. Vi håper medlemsorganisasjonene og fylkeskommunen vil bruke oss til det vi behøves til, slik at VABUR kan være et aktivt barne- og ungdomsråd. Takk for 2012 måtte 2013 bli et godt år for barn og unge i Vest- Agder

11

12 Resultatregnskap 2012 Oppsummert Inntekter Kostnader Resultat Regnskap 2012 Budsjett 2012 Differanse Regnskap 2011 Differanse Note , , , , , , , , , , , , , , ,35 Inntekter 3100 Salgsinntekt, avgiftsfri , , , , Inntekt arbeidssamling , , , Inntekt STØT , , , Opptjent, ikke fakturert inntekt , , Offentlige tilskudd , , , Refusjoner , , , , , Andre tilskudd , , , Annen driftsrelatert inntekt , , , , , Annen renteinntekt 4 148, ,00 648, ,00-72,00 Sum inntekter , , , , ,08 Kostnader 4100 Varekostnader , , Kostnader arbeidssamling , , , , Kostnader STØT , , , Kostnader UFT 1 480, , ,00 2. Sum prosjektkostnader , , , , Lønn til ansatte , , , , , Feriepenger , , , , , Godtgjørelse til styre- og bedriftsforsamling , , , , , Arbeidsgiveravgift , , , , , Arbeidsgiveravgift feriepenger 5 259, ,00-540, , , Innberetningspliktig pensjonskostnad 8 119, ,00-681, , , Personalforsikring 980, ,00-20, , Gave til ansatte, ikke fradragsberettiget 1 050,00 500,00 550, ,00-229, Gaver til styret 1 260, , ,00 4. Sum lønnskostnader , , , , , Leie lokaler , , , , , Inventar , , Datautstyr, hardware , , , , Programvare software - 500,00-500,00 569,00-569, Rekvisita , , , ,90

13 6700 Honorar revisjon 7 500, , , , , Annen fremmed tjeneste , , , , Kontorrekvisita , , , , Data/EDB- kostnad 9 335, , , , , Kontingenter 950,00-950,00-950, Aviser, tidsskrifter, bøker o.l ,00-200,00 199,00-199, Møte, kurs, oppdatering o.l , ,00 422, , , Telefon 5 139, , , , , Porto 88,00 200,00-112,00 108,00-20, Bilgodtgjørelse (uten arb.giveravgift) 3 455, , , , , Øreavrunding - 5, ,44-9,70 4, Reisekostnader, ikke oppgavepliktig 1 427, , , Diettkostnad, ikke oppgavepliktig 6 492, , , , , Annen kostnadsgodtgjørelse 369, ,00-631,00 615,00-246, Reklamekostnad 5 196, , , , , Representasjon, ikke fradragsberettiget , , , , Driftsmidler , , , , , Kreative tiltak , , , , Generelle tilskudd , , , , Forsikringspremier 2 374, ,00-326, , Styre- og bedriftsforsamlingsmøter 7 105, , , , , Årsmøte 3 434, ,00 434, ,00 584, Annen møtevirksomhet , , , , Bank og kortgebyr 300,00 300,00-290,00 10, Andre gebyr 250,00-250,00-250, Konstaterte tap på fordringer , ,20 Sum andre kostnader , , , , ,84 SUM KOSTNADER , , , , ,27 Årsresultat , , , , ,35 Noter 1 Musikkrådet leie av kontortjenester, 40% av totale lønnskostnader 2 Møtevirksomhet, med sikte på refusjon i Budsjetterte med 12 mnd i tillegg til feriepenger (skal budsjettere med 11 + ferie) 4 Bryllupsgave 2011, utlegg refundert styret i Faktura for 2012 fra musikkrådet (deler nettleie og regnskapsprogram) er ikke mottatt 6 Klagepott på kr ,- er fordelt på 7451 og Se oversikt etter balanseregnskapet

14 Balanseregnskap 2012 Oppsummert Utgående Inngående Fordringer , ,10 Bank, kontanter og lignende , ,30 Sum eiendeler , ,40 Gjeld , ,42 Egenkapital , ,98 Sum gjeld og egenkapital , ,40 Differanse Note 1510 Kundefordringer , , , Andre kortsiktige fordringer , , ,00 2. SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER , , , Kontantkasse 745,50 911,50 166, Høyrentekonto , , , Brukskonto , , , Bankinnskudd for skattetrekk , , ,60 SUM BANKINNSKUDD, KONTANTER O.L , , , Annen egenkapital , ,98 Periodens resultat ,77 - SUM EGENKAPITAL/AKSJEKAPITAL , , , Avsetning kreative , , Avsetning generelle , , Andre avsetninger for forpliktelser , , ,90 3. SUM AVSETNING FOR FORPLIKTELSER , , , Leverandørgjeld , ,50 SUM LEVERANDØRGJELD , , Arbeidsgiveravgift påløpne feriepenger , , ,10 4. SUM SKYLDIG OFFENTLIGE AVGIFTER , , , Skyldig feriepenger , , , Gjeld til ansatte og aksjonærer , , ,00 5. SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD , , ,00 SUM EGENKAPITAL OG GJELD , , ,93 Noter 1. Musikkrådet leie av kontortjenester okt- des Restbeløp STØT (kommer i løpet av januar 2013), Fagforeningstrekk juni 2012 AML (trekkes av lønn februar Se egen oversikt under 4. Inkludert feriepenger for Lene Lauvdal Holtan fra Utbetales og innberettes januar Utestående fra 2011 og 2012

15 Oversikt tilskudd Beskrivelse Beløp Bevilget Meldt utsatt Note 2150 Avsetning kreative Acta 5 000,00 Juni 2012 Agder og Telemark BDR ,00 Des 2012 Sum ,00 Disponibelt (inkl klage) ,00 Utbetalt ,00 Totalt , Avsetning generelle Åge Rossevatn 7 000,00 Nov 2012 Elevorganisasjonen 2 000,00 Okt 2012 Mandal BUR ,00 Des 2012 A- larm ,00 Des Sum ,00 Disponibelt (inkl klage) ,00 Utbetalt ,00 Totalt , Andre avsetninger for forpliktelser NJFF 6 000,00 vår 2011 høst 2011 NJFF ,00 høst 2011 høst 2011 FpU 6 000,00 høst 2011 høst 2011 Sum ,00 Noter 1. Inkludert 4000,- omdisponert fra 2011

16 STRATEGIPLAKAT VERDIER Engasjert, synlig, inkluderende og støttende VISJON En ressurs for ungt engasjement FORMÅL En paraply for de frivillige organisasjonene og barn- og unge generelt En samarbeidspart for fylkets administrasjon og politikere i barne- og ungdomsspørsmål og satsninger PRIORITERTE ARBEIDSOMRÅDER En støttespiller for fylkets frivillige organisasjoner og videreutvikling av disse Tilrettelegger for arenaer der unges stemmer blir hørt, skaper engasjement og gir mulighet for utfoldelse En arena for formidling og synliggjøring av barne- og ungdomsaktivitet i fylket Være en synlig ressurs opp mot fylkeskommunens barne- og ungdomsarbeid Vedtatt av styret

17 Arbeidsplan 2013 PRIORITERTE ARBEIDSOMRÅDER (strategiplakaten) En støttespiller for fylkets frivillige organisasjoner og videreutvikling av disse For å sikre at viktig informasjon når ut til våre medlemsorganisasjoner vil VABUR i 2013 fortsatt ha stort fokus på hjemmesiden og facebook. Oppdateringer skal komme oftere, og alt av vedtekter, retningslinjer, søknader og frister skal til en hver tid være gjeldende. En oppfordrer medlemsorganisasjonene til å bidra med stoff. En vil ha spesielt fokus på facebook, med tanke på gjensidig liking og deling av oppdateringer med medlemsorganisasjonene. VABUR vil fortsette å sende oppdateringer på e- post til oppgitte kontaktadresser. VABUR ønsker å bli invitert på årsmøter og andre arrangement i regi av medlemsorganisasjonene, og skal følge opp så langt det er mulig. Dette vil bedre kommunikasjonen mellom organisasjonene og VABUR. VABUR vil fortsette å produsere ressurshefter til nytte for organisasjonene, etter ønsker og innspill. VABUR vil jobbe for å få flere nye medlemsorganisasjoner. VABUR vil arbeide for at kulturmidlene for barne- og ungdomsarbeid stadig skal øke, slik at vi får mer midler til fordeling på våre medlemsorganisasjoner. VABUR vil være behjelpelige med råd og veiledning i forbindelse med utfylling av søknader om tilskudd. VABUR vil aktivt arbeide for å få prosjektmidler til tidsavgrensede tiltak i VABUR skal profilere og markedsføre barne- og ungdomsorganisasjonene på en positiv måte i media, på facebook og på VABURs egen hjemmeside VABUR vil ha en samling med det nye styret, der en går gjennom styrets oppgaver, vedtekter og retningslinjer, behandler søknader om drift og blir kjent med hverandre. VABUR vil sende sine nye styremedlemmer på tillitsvalgtkurs, som en del av det nye BUR- samarbeidet, i regi av Landsrådet for Norges Barne- og Ungdomsorganisasjoner (LNU) forutsatt at et slik kurs blir tilbudt. VABUR vil i april 2013 dra på storsamlingen for landets BUR, i år i Hordaland. En vil arbeide for at informasjon om tillitsvalgtes oppgaver blir gitt her, hvis det ikke arrangeres kurs som nevnt over. VABUR vil i 2013 forsøke å arrangere en temakveld og et organisasjonskurs. Temakvelden vil ta for seg et tema medlemsorganisasjonene selv har interesse av, for eksempel tilskuddsordninger: hvem kan søke på hva, og hvor og hvordan kan dette gjøres. Organisasjonskurset vil blant annet ha fokus på arbeidsoppgaver for de ulike styrevervene, normer og regler. En oppfordrer medlemsorganisasjonene til å komme med ønsker. VABUR vil oppfordre til og legge til rette for kompetanseutveksling mellom medlemsorganisasjonene. VABUR ønsker også å opprettholde tett kontakt med LNU og de andre Barne- og Ungdomsrådene i Norge. Særlig vil daglig leder søke kompetanse hos de andre ansatte, gjennom egne ansattes- samlinger og jevnlig kontakt. Dette vil også styrkes gjennom storsamlingen i april.

18 Tilrettelegger for arenaer der unges stemmer blir hørt, skaper engasjement og gir mulighet for utfoldelse VABUR ønsker i 2013 å arbeide med etableringen av Ungdommens Fylkesting i Vest- Agder. VABUR vil engasjere seg i Ungdommens Kulturmønstring på fylkesplan. VABUR vil være med i referansegruppen til Imagine- festivalen (internasjonal UKM), som går av stabelen i Kristiansand i VABUR vil engasjere seg i komiteen for Stemmerettsjubileet 2013 (spesielt med tanke på ungdom/førstegangsvelgere). VABUR vil ha fokus på høstens stortingsvalg. En arena for formidling og synliggjøring av barne- og ungdomsaktivitet i fylket VABUR skal profilere og markedsføre barne- og ungdomsaktiviteter og tiltak på en positiv måte i media, på facebook og på VABURs egen hjemmeside Være en synlig ressurs opp mot fylkeskommunens barne- og ungdomsarbeid VABUR vil også videreføre det gode samarbeidet med Vest- Agder Fylkeskommune, og jobbe for et enda bedre samarbeid med Hovedutvalget for Kultur i Vest- Agder. Aktuelle tema å samarbeide om er fylkesting for ungdom og organisasjonskurs også for andre organisasjoner (for eksempel de innvandrerstyrte). Det er også aktuelt at VABUR involveres mer i arbeidet med Kulturkortet for ungdom, samt UKM og Imagine- festivalen. VABUR vil også engasjere seg i arbeidet med å finne gode kandidater til fylkets frivillighetspris. VABUR vil fortsette som lokal kontakt for Aktiv Ungdom (EU s tilskuddsordning for barn og unge), og fortsette informasjons- samarbeidet med Sørlandets Europakontor. VABUR vil opprettholde sitt samarbeid med de andre paraplyorganisasjonene: Vest- Agder Idrettskrets, Norsk Musikkråd Vest- Agder og Rosegården Teaterhus. Det kan bli aktuelt å avholde kurs i samarbeid med en eller flere av paraplyorganisasjonene. Det kan også bli aktuelt å avholde et felles styre- og informasjonsmøte. VABUR vil samarbeide videre med Elev og lærlingeombudet. Samarbeidet gjelder både konkrete saker som Ungdommens Fylkesting, men også mer generell informasjonsutveksling. VABUR vil arbeide for å inkludere og øke kulturmidler til generelle tiltak for barn og unge.

19 Budsjett 2013 Regnskap 2012 Budsjett 2013 Differanse Oppsummert Inntekter , , ,52 Kostnader , , ,75 Resultat , , ,77 Inntekter 3100 Salgsinntekt, avgiftsfri , , Inntekt arbeidssamling , ,00 - Note 3130 Inntekt STØT , , Inntekt UFT , , Opptjent, ikke fakturert inntekt Offentlige tilskudd , , , Refusjoner , , , Andre tilskudd 377,00 350,00-27, Mva- refusjon , Annen driftsrelatert inntekt , , , Annen renteinntekt 4 148, ,00-148,00 Sum inntekter , , ,52 Kostnader 4100 Varekostnader , , Kostnader arbeidssamling , , , Kostnader STØT , , Kostnader UFT 1 480, , ,00 5 Sum prosjektkostnader , , , Lønn til ansatte , , , Timelønn , , Feriepenger , , , Godtgjørelse til styre- og 8 bedriftsforsamling , , , Arbeidsgiveravgift , , , Arbeidsgiveravgift feriepenger 5 259, ,00 340, Innberetningspliktig pensjonskostnad 8 119, ,00 281, Personalforsikring 980, ,00 30, Gave til ansatte, ikke fradragsberettiget 1 050,00 500,00-550, Gaver til styret 1 260, ,00 240,00 Sum lønnskostnader , , , Leie lokaler , , , Inventar Datautstyr, hardware , , Programvare software - 500,00 500, Rekvisita , , Honorar revisjon 7 500, ,00 300,00

20 6790 Annen fremmed tjeneste , , Kontorrekvisita , , Data/EDB- kostnad 9 335, , , Kontingenter 950,00 980,00 30, Aviser, tidsskrifter, bøker o.l ,00 200, Møte, kurs, oppdatering o.l , ,00 577, Telefon 5 139, , , Porto 88,00 100,00 12, Bilgodtgjørelse (uten arb,giveravgift) 3 455, ,00 144, Øredifferanser - 5,44-5, Reisekostnader, ikke oppgavepliktige 1 427, ,00 73, Diettkostnad, ikke oppgavepliktig 6 492, ,00 208, Annen kostnadsgodtgjørelse 369,00 500,00 131, Reklamekostnad 5 196, , , Representasjon, ikke fradragsberettiget , , Driftsmidler , , , Kreative tiltak , , , Generelle tilskudd , , , Forsikringspremier 2 374, ,00 126, Styre- og bedriftsforsamlingsmøter 7 105, ,00 895, Årsmøte 3 434, ,00 66, Annen møtevirksomhet , , Bank og kortgebyr 300,00 310,00 10, Andre gebyr 250,00 260,00 10, Konstaterte tap på fordringer Sum andre kostnader , , ,84 SUM KOSTNADER , , ,75 Årsresultat , , ,77 Konsekvens for egenkapital Inngående EK Resultat 2013 Utgående EK , , ,21 Indeksregulering 3,3% Noter 1. Andre prosjekt 2. VAF: ,- Andre: ,- 3. Vest- Agder Musikkråd 3mnd 40% stilling + 40t andre 4. Andre prosjekt 5. Ekskl. lønnskostnader tilsvarende 40% 9 mnd % stilling, med disponibelt tillegg à kr , timer (aktuelt for VAMR og VAF)

ÅRSMELDING 2008. For årsmøteperioden 21.2.2008 31.3.2009

ÅRSMELDING 2008. For årsmøteperioden 21.2.2008 31.3.2009 ÅRSMELDING 2008 For årsmøteperioden 21.2.2008 31.3.2009 1 1. Styret Styret har i årsmøteperioden hatt følgende sammensetning: Styreleder: Eric Shabaj, Kristiansand Europeiske Ungdom (fra 4/2 09 Uavhengig)

Detaljer

DAGSORDEN ÅRSMØTE FOR 2011

DAGSORDEN ÅRSMØTE FOR 2011 DAGSORDEN ÅRSMØTE FOR 2011 Sak 1 Åpning 1.1 Godkjenning av innkalling 1.2 Godkjenning av representanter 1.3 Godkjenning av saksliste 1.4 Vedta forretningsorden Sak 2 2.1 Valg av ordstyrer 2.2 Valg av referent

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET FOR 2014 18.mars 2015

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET FOR 2014 18.mars 2015 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET FOR 2014 18.mars 2015 Sted: Fylkeshuset, Kristiansand Sak 1 Åpning Kristian Nilsen, leder i VABUR, ønsket velkommen. 1.1 Godkjenning av innkalling Vedtak: Innkalling enstemmig godkjent.

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET FOR 2015 15.mars 2016

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET FOR 2015 15.mars 2016 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET FOR 2015 15.mars 2016 Sted: Senter Mot Seksuelle Overgrep / SMSO Agder, Kristiansand Sak 1 Åpning Kristian Nilsen, leder i VABUR, ønsket velkommen og deretter fikk vi en presentasjon

Detaljer

Sak 8 Valg 1 styreleder for 1 år 3 styremedlemmer for 2 år 3 varamedlemmer for 1 år Godkjenning av valgkomite (avtroppende styremedlemmer)

Sak 8 Valg 1 styreleder for 1 år 3 styremedlemmer for 2 år 3 varamedlemmer for 1 år Godkjenning av valgkomite (avtroppende styremedlemmer) DAGSORDEN ÅRSMØTE FOR 2014 Sak 1 Åpning 1.1 Godkjenning av innkalling 1.2 Godkjenning av representanter 1.3 Godkjenning av saksliste 1.4 Vedta forretningsorden Sak 2 2.1 Valg av ordstyrer 2.2 Valg av referent

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB INNHOLDSFORTEGNELSE Oppsummering Resultatrapport forenklet Balanserapport Budsjett 2015 forenklet Resultatrapport detaljert 1 2 3 4 5 Resultatregnskap Beskrivelse

Detaljer

TROBUR har tre hovedarbeidsområder: Forvaltning, interessepolitikk og kompetanseheving.

TROBUR har tre hovedarbeidsområder: Forvaltning, interessepolitikk og kompetanseheving. Årsmelding 2011 Generelt TROBUR har tre hovedarbeidsområder: Forvaltning, interessepolitikk og kompetanseheving. - Forvaltning av fylkeskommunale aktivitetsmidler gjennom tre støtteordninger: Aktivitetsstøtte,

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519 ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Org. nr: 997 848 519 STYRETS ÅRSBERETNING 2011 Virksomhetens art: drivet med... Selskapet holder til i. Fortsatt drift: Styret mener forutsetningen om fortsatt drift er tilstede, og

Detaljer

Haugesundregionens Nærings- Forening. Resultatregnskap

Haugesundregionens Nærings- Forening. Resultatregnskap Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Salgsinntekt 6 096 917 4 571 105 1 Sum driftsinntekter 6 096 917 4 571 105 Varekostnader 464 553 89 578 3 Lønnskostnader m.m. 2 204 884 1 971 266

Detaljer

I 2009 hadde TROBUR 28 medlemsorganisasjoner, som totalt hadde 20.760 medlemmer. Troms barne- og ungdomsråd (TROBUR) Post: Postboks 590

I 2009 hadde TROBUR 28 medlemsorganisasjoner, som totalt hadde 20.760 medlemmer. Troms barne- og ungdomsråd (TROBUR) Post: Postboks 590 Årsmelding for 2009 Generelt TROBUR har hatt en meget positiv utvikling i 2009. Økt medlemstall, økt aktivitet og bedre oppslutning om egne arrangementer tyder på et aktivt og blomstrende organisasjonsliv

Detaljer

TROBUR hadde i 2013 26 medlemsorganisasjoner med totalt 18 119 enkeltmedlemmer.

TROBUR hadde i 2013 26 medlemsorganisasjoner med totalt 18 119 enkeltmedlemmer. Årsmelding 2013 Generelt TROBUR har tre hovedarbeidsområder: Forvaltning, interessepolitikk og kompetanseheving. - Forvaltning av fylkeskommunale aktivitetsmidler gjennom tre støtteordninger: Aktivitetsstøtte,

Detaljer

I løpet av året 2008 har aktiviteten tatt seg i opp i forhold til 2007.

I løpet av året 2008 har aktiviteten tatt seg i opp i forhold til 2007. Årsmelding for 2008 Generelt I løpet av året 2008 har aktiviteten tatt seg i opp i forhold til 2007. Vi har aktivt arbeidet for å øke kompetansen vår rundt frivillig arbeid, for best mulig å kunne støtte

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekter, avgiftsfri 18 906 12 277 Offentlig tilskudd 4 41 738 24 915 Annen driftsinntekt 5 317 082 459 100 Sum driftsinntekter

Detaljer

for Namdal Landbrukstjenester

for Namdal Landbrukstjenester Regnskap 2014 for Namdal Landbrukstjenester Regnskapsår: 2014 971 388 870 M Periode / Dato: 1-13 01.01.2014-31.12.2014 Antall tilskuddsberetigede medlemmer 263 Årsverk utført lagets administrasjon 2,1

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

Årsmøte Oslo 21.02.2015

Årsmøte Oslo 21.02.2015 Årsmøte Oslo 21.02.2015 Saksliste 1. Konstituering av årsmøtet 2. Styrets årsmelding 3. Vedtektsendringer 4. Regnskap 5. Budsjett 6. Kontingent 7. Styrevalg Årsregnskap 2014 for Norsk Pokerforbund Foretaksnr.

Detaljer

Resultatregnskap - spesifikasjon

Resultatregnskap - spesifikasjon Resultatregnskap - spesifikasjon Inntekter 3200 Medlemskontingenter -14 850,00-19 250,00 3209 Opptjent, ikke fakturert støttemidler -9 000,00-20 000,00 3210 Opptjent ikke fakturert AKKS Norge 3 250,00-3

Detaljer

Årsmelding 2007. Troms barne- og ungdomsråd. Generelt

Årsmelding 2007. Troms barne- og ungdomsråd. Generelt Årsmelding 2007 Troms barne- og ungdomsråd Generelt Året 2007 har vært fylt med de ulike oppgavene som er knyttet til Troms barne- og ungdomsråd. På grunn av flere årsaker har aktiviteten vært lavere en

Detaljer

350248 Inmeta Consulting AS Resultatregnskap mot budsjett Periode: 1-6/2014 NOK Dato: 01.10.2014 Kontonr Tekst DRIFTSINNTEKTER Denne periode regnskap Denne periode budsjett Hittil i år regnskap % av oms.

Detaljer

Resultatregnskap. Bergens Jæger- Og Fiskerforening. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bergens Jæger- Og Fiskerforening. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 1 696 758 1 731 655 Annen driftsinntekt 256 122 25 000 Sum driftsinntekter 1 952 880 1 756 655 Varekostnad 569 960 519 160 Lønnskostnad

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note 2010 2009

Driftsinntekter og -kostnader Note 2010 2009 Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2010 2009 Annonseinntekter 1 494 706 1 639 477 Overføring fra semesteravgiften 2 008 000 1 950 000 Tilskudd fra UiO 13 600 28 000 Andre inntekter 292

Detaljer

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79.

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79. BALANSE Tyrifjord Barnehage Side 1 EIENDELER Anleggsmidler 79.523 Omløpsmidler: Fordringer: Kundefordringer, foreldre 9.116 Kundefordringer, offentlig -264.316 Interims konto -796 Opptjent offentlig tilskudd

Detaljer

HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING. Resultatregnskap

HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING. Resultatregnskap FORENINGEN Inntekter foreningen Inntekter forening 3220 Salgsinntekt, arrangementer 61 100 33 800 3450 Programannonser 51 500 45 250 3490 Kontingenter foreningen 227 300 225 000 3910 Sponsor/medarrangør

Detaljer

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand Årsregnskap for 2008 4689 Kristiansand Innhold: Resultatregnskap Balanse Utarbeidet av: Agder Regnskapsservice AS Pb 1621 Lundsiden 4688 Kristiansand Org.nr. 884460522 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2013 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2013 2012 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 5 976 308 2 813 304 Annen driftsinntekt 29 092 5 548 Offentlig tilskudd 5 184 632 187 475 Sum driftsinntekter 6 190 032 3

Detaljer

TKK DRIFT. Resultatregnskap 2

TKK DRIFT. Resultatregnskap 2 Driftsinntekter Salgsinntekter 3010 Salgsinntekter, høy mva 3019 Frakt 3020 Salgsinntekter, middels mva 3025 Salgsinntekter, lav mva 3060 Uttak av varer 3080 Rabatter og andre salgsinntektsreduksjon 3099

Detaljer

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6 1 av 6 Alle kontoer gruppert [1] Eiendeler [10] Immaterielle eiendeler 1070 Utsatt skattefordel Sum [10] Immaterielle eiendeler [12] Transportmidler,inventar,maskiner 1200 Maskiner og anlegg 1250 Inventar

Detaljer

Resultatregnskap. for STAUP NATUR- OG AKTIVITETSBARNEHAGE AS

Resultatregnskap. for STAUP NATUR- OG AKTIVITETSBARNEHAGE AS 29 Salgs- og driftsinntekt 31 Egenandel kost ansatte 24 75 cr 25 55 cr 24 75 cr 25 55 cr 312 Foreldrebetaling 1 31 873,75 cr 1 315 246, cr 1 31 873,75 cr 1 315 246, cr 3441 Statstilskudd 3 232 675, cr

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2012 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2012 2011 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Årsoppgjør 2014 for Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Foretaksnr. Resultatregnskap 2014 2013 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 2 Årsmelding 2011-2012 Se eget dokument. A. Årsregnskap for 2011, side 6 B. Årsregnskap for 2012, side 12

DAGSORDEN. Sak 2 Årsmelding 2011-2012 Se eget dokument. A. Årsregnskap for 2011, side 6 B. Årsregnskap for 2012, side 12 ÅRSMØTE 2013 OSLO, 22.5.2013 DAGSORDEN Sak 1 Konstituering Godkjenning av innkalling Godkjenning av representantene Godkjenning av saksliste og forretningsorden Valg av møteleder Valg av referent Valg

Detaljer

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad Bønes idrettslag Avdeling Hovedlag Dato: 20.03.2007 Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3030 BIL-bladet annonser -14 60-14 60 3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie -10 00-10 00 3210 Automatinntekter

Detaljer

Driftsinntekter Kontingentinntekter 1 003 282 1 034 068 Annonser og abonnementer 3 019 093 2 968 314 Andre inntekter 391 740 436 242

Driftsinntekter Kontingentinntekter 1 003 282 1 034 068 Annonser og abonnementer 3 019 093 2 968 314 Andre inntekter 391 740 436 242 NIL Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2014 2013 Driftsinntekter Kontingentinntekter 1 003 282 1 034 068 Annonser og abonnementer 3 019 093 2 968 314 Andre inntekter 391 740 436 242 Sum driftsinntekter

Detaljer

Norges Blindeforbunds Ungdom

Norges Blindeforbunds Ungdom AKTIVITETSREGNSKAP 2010 Aktivitetsregnskap Note 2010 ANSKAFFELSE AV MIDLER Medlemsinntekter 3 500 Tilskudd - Offentlige tilskudd 562 245 - Offentlige refusjoner og øvrige tilskudd 263 000 Innsamlede midler

Detaljer

Standard kontoplan - hovedinndeling

Standard kontoplan - hovedinndeling Standard kontoplan - hovedinndeling Balansen Kontokode klasse 1 Eiendeler og gjeld Kontokode klasse 2 Kontokode klasse: 4 Varekostnad 5 Lønnskostnad 6 og 7 Annen driftskostnad 8 Finanskostnad Resultatregnskap

Detaljer

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA Åroppgjør for 2011 9310 SØRREISA Resultatregnskap for 2011 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen

Detaljer

Balansesammendrag. Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Bankinnskudd, kontanter o.l.

Balansesammendrag. Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Bankinnskudd, kontanter o.l. Dato fra - til: Regnskapsår 23 Periode: - 7 - Balansesammendrag EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l.

Detaljer

Ekstraordinært Årsmøte NK Vestfold og Telemark. Saksliste.

Ekstraordinært Årsmøte NK Vestfold og Telemark. Saksliste. Stiftet 16.03.2013 Innkalling Ekstraordinært Årsmøte NK Vestfold og Telemark kl. 18:30. 27. april 2015. Idrettens Hus Sandefjord. Saksliste. Sak. 1. Konstituering. a. Godkjenning av stemmeberetige. b.

Detaljer

Resultatregnskap Landbrukstenester Nordfjord BA

Resultatregnskap Landbrukstenester Nordfjord BA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter 7 878 214 7 610 432 Annen driftsinntekt 55 500 52 300 Sum driftsinntekter 7 933 714 7 662 732 Varekostnader 39 767 19 709 Lønnskostnader

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2011 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2011 2010 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Løvlien Georåd AS RESULTATREGNSKAP FOR 2013

Løvlien Georåd AS RESULTATREGNSKAP FOR 2013 RESULTATREGNSKAP FOR 2013 Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Salgsinntekt 1 30 308 475 23 861 282 SUM DRIFTSINNTEKT 30 308 475 23 861 282 Varekostnad 13 025 801 8 503 866 Lønnskostnad m.m. 2 8 513

Detaljer

RAPPORT FYLKESKOMMUNALE KULTURMIDLER 2011

RAPPORT FYLKESKOMMUNALE KULTURMIDLER 2011 RAPPORT FYLKESKOMMUNALE KULTURMIDLER 2011 TILDELING I ÅRE 10. 11. SEPTEMBER 2011 INNLEDNING Årets tildeling ble gjort i Åre helgen 10. 11. september og ble kombinert med et styremøte. Til sammen kom det

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. 1 I henhold til vedtektenes 3-4 behandler årsmøtet følgende agenda: 1. ÅPNING Valg av møteleder.

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

Rogaland Volleyballkrets

Rogaland Volleyballkrets RESULTATREGNSKAP PR 31.12 Note 2011 2010 Tilskudd 2 222 072 224 265 Medlemskontigent 74 800 68 200 Andre inntekter 319 571 517 028 SUM DRIFTSINNTEKTER 616 443 809 493 Lønnskostnader m.m. 2 467 523 401

Detaljer

Årsregnskap. Maurtua Barnehage SA. Org.nr.:971 504 536

Årsregnskap. Maurtua Barnehage SA. Org.nr.:971 504 536 Årsregnskap 2014 Org.nr.:971 504 536 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Barnehagekontingenter 2 093 737 2 059 304 Tilskudd 9 061 296 7 917 231 Annen driftsinntekt 13 082

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Sak 2 Årsmelding 2009-2010. Årsregnskap for 2009 Årsregnskap for 2010. Innkomne saker Vedtektsendringer. Sak 5 Handlingsplan for 2011-2013

Sak 2 Årsmelding 2009-2010. Årsregnskap for 2009 Årsregnskap for 2010. Innkomne saker Vedtektsendringer. Sak 5 Handlingsplan for 2011-2013 2011 Årsmøte Sak 1 Konsitutering Godkjenning av innkalling Godkjenning av representantene Godkjenning av saksliste og forretningsorden Valg av møteleder Valg av referent Valg av 2 protokollunderskrivere

Detaljer

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905 Årsregnskap 2007 Jardin Foya Blanca BA org nr 981 343 905 Resultatregnskap Note 2007 2006 Leieinntekter 3 541 984 2 669 221 Annen drifsinntekt - 246 969 Sum driftsinntekter 3 541 984 2 916 190 Lønnskostnader

Detaljer

Resultatregnskap med fjorårstall Periode: 12/2010. % av. oms. oms. DRIFTSINNTEKTER

Resultatregnskap med fjorårstall Periode: 12/2010. % av. oms. oms. DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap med fjorårstall Periode: 12/2010 Kontonr Tekst Denne periode i Denne periode Hittil i år Hittil i fjor år i fjor DRIFTSINNTEKTER 3000 Salg supporterutstyr 25% mva -880,00 1,64-9 250,40-67

Detaljer

RAPPORT FYLKESKOMMUNALE KULTURMIDLER 2012

RAPPORT FYLKESKOMMUNALE KULTURMIDLER 2012 RAPPORT FYLKESKOMMUNALE KULTURMIDLER 2012 FORDELING I TRONDHEIM 25. 26. AUGUST 2012 INNLEDNING Fordelingen av de fylkeskommunale kulturmidlene ble gjort i Trondheim helgen 25. 26. august og ble kombinert

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett

Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett Organisasjonsnr. 997321006 Utarbeidet av: Sparebank 1 Regnskapshuset Østlandet AS Autorisert regnskapsførerselskap Fredvang alle 10 2321 HAMAR Organisasjonsnummer:

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Ordet og Israel

Årsregnskap 2013 for Ordet og Israel Årsregnskap 2013 for Ordet og Israel Organisasjonsnr. 980343391 Virksomhetens art Ordet og Israel er en bevegelse som ble stiftet i 1978 Den har som formål formidle budskap om bibelen og at jødene er Guds

Detaljer

REGNSKAP 2014 REGNSKAP 2013

REGNSKAP 2014 REGNSKAP 2013 REGNSKAP 2014 REGNSKAP 2013 BUDSJETT 2015 RESULTATREGNSKAP 2014 Driftsinntekter 2014 Budsjett 2013 Fylkeskulturadm Grunnstønad 702 000 702 000 684 000 Medlemskontingent 193 248 140 000 152 982 Andre driftsinntekter

Detaljer

Salgs- og driftsinntekt -303548-220357 -281000. Varekostnad. 23973 25341 33600

Salgs- og driftsinntekt -303548-220357 -281000. Varekostnad. 23973 25341 33600 Resultatregnskap for Hol Fjellstyre note nr: Nr. Kontonavn Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2015 1 3110 Bruttoinntekt småviltjakt -36550-30000 1 3120 Bruttoinntekt villreinjakt -96150-95100 -95000

Detaljer

13 961 561,00 373 000,00

13 961 561,00 373 000,00 Norsk Landbruksrådgiving Østafjells Salgs- og driftsinntekt 30 Salgsinntekt, avgiftspliktig 3010 Medlemskontigent 2 835 000,00 3020 Konsulenttjenester 75 000,00 3021 Rådgivningstjenester 800 000,00 3030

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 398 354 496 174 Annen driftsinntekt 105 152 129 372 Offentlig tilskudd 4 66 378 46 499 Sum driftsinntekter 569 884

Detaljer

Sak 2013-10: Årsberetning og regnskap 2011-2012 - korrigert

Sak 2013-10: Årsberetning og regnskap 2011-2012 - korrigert Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2013-04-02 AJ Sak 2013-10: Årsberetning og regnskap 2011-2012 - korrigert Vedlagt følger årsregnskapet for NR for regnskapsåret 2012, som sammen med årsregnskapet

Detaljer

Innkalling(til(generalforsamling(for(Norsk(Biokjemisk(Selskap( Dagsorden:(

Innkalling(til(generalforsamling(for(Norsk(Biokjemisk(Selskap( Dagsorden:( Innkalling(til(generalforsamling(for(Norsk(Biokjemisk(Selskap( Tid:Mandag27.oktober2014kl.14:00 Sted:Rom2217a,KristineBonnevieshus,Blindern,Oslo Dagsorden:( 1. Godkjenningavinnkallingogdagsorden. 2. Valgavreferent

Detaljer

TROMSØ SKISKYTTERLAG

TROMSØ SKISKYTTERLAG Årsregnskap for 2014 TROMSØ SKISKYTTERLAG Utarbeidet av: itide økonomi as Jektveien 22 9017 TROMSØ Org.nr. 988411574 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap for 2014 Note Driftsinntekter Annen

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Grenland Golfklubb. Eiendeler

Grenland Golfklubb. Eiendeler Balanse Eiendeler Fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Egenkapital Langsiktig gjeld Grenland Golfklubb 1100 Klubbhus 1101 Påkost bygg 1102 Asfalt/påkost parkeringsplass 1155 Golfbanen 1200 Maskiner

Detaljer

buildingsmart Norge Resultatregnskap

buildingsmart Norge Resultatregnskap GE ÅRSREGNSKAP 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingenter 3.152.500 3.085.500 buildingsmart Prosess 650.000 588.390 IFD Libary 130.000 0

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2012 GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2012 Utarbeidet av: Øvre Storgate 37, 3018 DRAMMEN Tlf: 32213570 Fax: 32213571 Org.nr. 941 527 906 www.regnskapsbyraet.no Resultatregnskap Note 2012 2011

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal SA

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal SA Årsregnskap 2014 Landbrukstjenester Solør Odal SA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 2 513 661 2 791 960 Lønn og påslag 15 785 989 14 768 481 Annen driftsinntekt

Detaljer

SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2013 SKI IL HÅNDBALL

SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2013 SKI IL HÅNDBALL SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2013 SKI IL HÅNDBALL Til : Årsmøtet Ski IL Håndball Fra : Styret i Ski IL Håndball Dato : 7. mars 2014 INNLEDNING Styret behandlet og vedtok årsregnskapet for 2013 på styremøte

Detaljer

TROMSØ IDRETTSRÅD. NB: Årsmelding 2005 finnes i eget dokument. Styret, Tromsø Idrettsråd 14. mars, 2006

TROMSØ IDRETTSRÅD. NB: Årsmelding 2005 finnes i eget dokument. Styret, Tromsø Idrettsråd 14. mars, 2006 TROMSØ IDRETTSRÅD 1. Godkjenning av møteinnkalling og saksliste 2. Valg av møteleder, sekretær og to personer til å signere protokoll (desisorer) 3. Godkjenning av forretningsorden 4. Godkjenning av fremmøtte

Detaljer

Resultatregnskap. Sameiet Fønix Terrasse. Innkrevde felleskostnader 674 710 270 643 Sum driftsinntekter 674 710 270 643

Resultatregnskap. Sameiet Fønix Terrasse. Innkrevde felleskostnader 674 710 270 643 Sum driftsinntekter 674 710 270 643 Resultatregnskap Note 2012 2011 Innkrevde felleskostnader 674 710 270 643 Sum driftsinntekter 674 710 270 643 Lønnskostnader m.m. 2 91 280 34 230 Annen driftskostnad 2 618 533 178 140 Driftsresultat -35

Detaljer

Årsmelding 2006 Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK)

Årsmelding 2006 Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) Årsmelding 2006 Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) Styret i NORSØK 2006 ved Stjernehuset. Fra venstre Kristin Sørheim, Erik L. Moen, Ole Syltebø, Anita Villa og Kirsty McKinnon Innhold Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Child Africa. Organisasjonsnr. 977458056

Årsregnskap 2013 for Child Africa. Organisasjonsnr. 977458056 Årsregnskap 2013 for Child Africa Organisasjonsnr. 977458056 Child Africa Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Innsamlede midler, gaver 5 646 919 2 653 779

Detaljer

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297 Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock Foretaksnr. 988689297 Årsberetning 2009 Virksomhetens art STAR-Stavanger Rock er en åpen interesseorganisasjon for det rytmiske musikkmiljøet i Stavangerregionen.STAR

Detaljer

-13 579 355,94 100-13 579 355,94 100 4301 Innkjøp mat til videresalg 20 502,90 20 502,90

-13 579 355,94 100-13 579 355,94 100 4301 Innkjøp mat til videresalg 20 502,90 20 502,90 Resultatrapport for SBIO År : 2010 Periode : 1 - > 13 Skrevet ut av : Økonomiansvarlig Utskriftsdato : 04.10.2011 22:08 Kontonr Kontonavn Periode 1 til 13 2010 % Hittil i år % Bedriftspresentasjon 3001

Detaljer

OSLO JOURNALISTKLUBB

OSLO JOURNALISTKLUBB RESULTATREGNSKAP Note 2002/2003 2001/2002 DRIFTSINNTEKTER: Medlemskontingent kr 0 kr 374.760 Tilskudd NJ drift (inkl. vederlagsmidler 01/02) 1.011.342 598.907 Tilskudd fra NJ vederlagsmidler 134.036 0

Detaljer

PROTOKOLL ÅRSMØTE 2013

PROTOKOLL ÅRSMØTE 2013 PROTOKOLL ÅRSMØTE 2013 N O R S K F Y S I O T E R A P E U T F O R B U N D A V D E L I N G V E S T - A G D E R S C A N D I C H O T E L L K R I S T I A N S A N D 7 M A R S 2 0 1 3 SAKER: 1. Valg av ordstyrer,

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2015

Innkalling til generalforsamling 2015 Innkalling til generalforsamling 2015 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 26. mars kl 17.30 i gymsal 3 på Manglerud skole, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: Juli År: 2011. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 23.08.2011. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Måned: Juli År: 2011. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 23.08.2011. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Måned: Juli År: 2011 Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 23.08.2011 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr

Detaljer

Driftsinntekter og driftskostnader

Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap VelferdstingetiOslo og Akershus Driftsinntekter og driftskostnader Note Tilskudd 1, 2 12 589 883 8 864 956 Sum tilskudd 12 589 883 8 864 956 Bevilgninger 3 9 822 072 6 643 772 Lønnskostnad

Detaljer

Å R S R E G N S K A P

Å R S R E G N S K A P Å R S R E G N S K A P 2 0 1 2 Oslo Cyklekrets Org. 980 649 008 Innhold Forside Side 2: Resultat Side 3: Balanse Side 4: Noter Side 6: Prosjektrapport Side 7: Resultatkonti 1 Resultat 2012 Noter 2012 2011

Detaljer

LEVANGER HÅNDBALLKLUBB. Perioderapport juli - august 2012. Rapporten er utarbeidet av:

LEVANGER HÅNDBALLKLUBB. Perioderapport juli - august 2012. Rapporten er utarbeidet av: eton LEVANGER HÅNDBALLKLUBB Perioderapport juli - august 2012 Rapporten er utarbeidet av: Leiv Tore Berg Telefon: 90914523 Epost: leiv.berg@smnregnskap.no Dato: 24.09.2012 2012 2011 Autorisert regnskapsførerselskap:

Detaljer

1 Konstituering av møtet 2 Årsberetning og regnskap for 2014 3 Endring av Sarkomers vedtekter;

1 Konstituering av møtet 2 Årsberetning og regnskap for 2014 3 Endring av Sarkomers vedtekter; ÅRSMØTE 2015 1 Konstituering av møtet 2 Årsberetning og regnskap for 2014 3 Endring av Sarkomers vedtekter; - I 4c) foreslås tatt inn «har eller» slik at paragrafen vil lyde: «Rett til familemedlemskap

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR 2015 SIV GYMNASTIKKFORENING ORG.NR. 986 199 349

ÅRSRAPPORT FOR 2015 SIV GYMNASTIKKFORENING ORG.NR. 986 199 349 ÅRSRAPPORT FOR 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning ÅRSBERETNING 2015 GENERELT OM VIRKSOMHETEN Siv gymnastikkforening tilbyr turntrening for barn og unge

Detaljer

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Regnskap for 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Innhold: Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisor beretning Årsberetning 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter Virksomhetens art

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

RAPPORT FYLKESKOMMUNALE KULTURMIDLER TIL BARNE- OG UNGDOMSFORMÅL

RAPPORT FYLKESKOMMUNALE KULTURMIDLER TIL BARNE- OG UNGDOMSFORMÅL RAPPORT FYLKESKOMMUNALE KULTURMIDLER TIL BARNE- OG UNGDOMSFORMÅL 2013 INNLEDNING Fordelingen av de fylkeskommunale kulturmidlene ble gjort i Stjørdal helgen 27. 29. september og ble kombinert med et styremøte.

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Resultatregnskap. Sola Røde Kors. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekter 5 1 000 090 1 019 234 Sum driftsinntekter 1 000 090 1 019 234

Resultatregnskap. Sola Røde Kors. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekter 5 1 000 090 1 019 234 Sum driftsinntekter 1 000 090 1 019 234 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekter 5 1 000 090 1 019 234 Sum driftsinntekter 1 000 090 1 019 234 Lønnskostnad 2 95 558 95 472 Avskrivning på varige driftsmidler

Detaljer

Dagsorden. Sak 2 Årsmelding 2013-2014 Se eget dokument. a. Årsregnskap for 2013. Side 7 b. Årsregnskap for 2014. Side 15

Dagsorden. Sak 2 Årsmelding 2013-2014 Se eget dokument. a. Årsregnskap for 2013. Side 7 b. Årsregnskap for 2014. Side 15 Årsmøte 2015 Dagsorden Sak 1 Konstituering Godkjenning av innkalling Godkjenning av representantene Godkjenning av saksliste og forretningsorden Valg av møteleder Valg av referent Valg av 2 protokollunderskrivere

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Rogaland Rideklubb Avslutningsdato 31-12-2010 Balanse 2010 2009 Endring i kr

Rogaland Rideklubb Avslutningsdato 31-12-2010 Balanse 2010 2009 Endring i kr Balanse 2010 2009 Endring i kr EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol 1240 Ridehus 41 760,00 46 400,00-4 640,00 1241 Nytt ridehus 1 682 613,50 1

Detaljer

Årsberetning 2007. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2007 er satt opp under denne forutsetningen.

Årsberetning 2007. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2007 er satt opp under denne forutsetningen. Nedre Buskerud krets av Norges Speiderforbund Årsberetning 2007 Virksomhetens art og hvor den drives Nedre Buskerud krets av Norges Speiderforbund driver med barne og ungdomsarbeide i Nedre Buskerud. Virksomhetens

Detaljer

Knutshø Villreinområde 2008. Årsberetning 2008

Knutshø Villreinområde 2008. Årsberetning 2008 Årsberetning 2008 Virksomhetens art Knutshø villreinområde forvalter villreinstammen i Knutshøområdet. Villreinområdet ligger i Folldal, Oppdal, Tynset, Rennebu og Alvdal kommuner. Rettvisende oversikt

Detaljer

Resultatregnskap. Kirkerudbakken Skisenter. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kirkerudbakken Skisenter. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Billetter - Sesongkort / Dagskort mv. 4 388 640 4 781 967 Offentlig tilskudd 7 102 020 116 045 Annen driftsinntekt 1 264 744 960 281 Sum

Detaljer

Resultatregnskap. Herøy Vasslag SA. Driftsinntekter og -kostnader Note 2012 2011

Resultatregnskap. Herøy Vasslag SA. Driftsinntekter og -kostnader Note 2012 2011 Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note Vassavgift 8 902 414 8 302 903 Sum driftsinntekter 8 902 414 8 302 903 Personalkostnader 2 1 665 836 1 681 753 Ordinære avskrivninger 4 3 349 655 3 670

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: april 2014

Regnskapsrapport. Måned: april 2014 Regnskapsrapport Måned: april 2014 Hovedposter i rapporten april 2014 DENNE PERIODE : REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT HITTIL I ÅR PROGN. ÅR SALGSINNTEKTER 866 520 782 000 4 372 163 11 129 563 DRIFTSINNTEKTER

Detaljer