Sak 8 Valg 1 styreleder for 1 år 3 styremedlemmer for 2 år 3 varamedlemmer for 1 år Godkjenning av valgkomite (avtroppende styremedlemmer)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sak 8 Valg 1 styreleder for 1 år 3 styremedlemmer for 2 år 3 varamedlemmer for 1 år Godkjenning av valgkomite (avtroppende styremedlemmer)"

Transkript

1 DAGSORDEN ÅRSMØTE FOR 2012 Sak 1 Åpning 1.1 Godkjenning av innkalling 1.2 Godkjenning av representanter 1.3 Godkjenning av saksliste 1.4 Vedta forretningsorden Sak Valg av ordstyrer 2.2 Valg av referent 2.3 Valg av tellekorps 2.4 Valg av protokollunderskrivere Sak 3 Årsmelding for 2012 Sak 4 Regnskap og revisjon for 2012 Pause m/enkel bevertning Sak 5 Forslag til strategiplakat og arbeidsplan for 2013 Sak 6 Forslag 6.1 Saker fra VABUR- styret 6.2 Innkomne forslag 6.3 Godkjenning: organisasjoner inn Sak 7 Forslag til budsjett for 2013 Sak 8 Valg 1 styreleder for 1 år 3 styremedlemmer for 2 år 3 varamedlemmer for 1 år Godkjenning av valgkomite (avtroppende styremedlemmer) Sak 9 Avslutning

2 ÅRSMELDING 2012 For årsmøteperioden

3 1. Styret Styret har i årsmøteperioden hatt følgende sammensetning: Styreleder: Kristian Nilsen, Vest- Agder FpU Varamedlemmer: Robin Bårdsen, Vest- Agder FpU Anders Martin Pedersen, NML Ung Tonje K. Unosen, AUF i Vest- Agder Styremedlemmer: Benedicte Jacqueline Løchen Spinnangr, Vest- Agder Ungdomslag (nestleder) Raymond Kirknes, Vest- Agder 4H Bjarne Egil Abrahamsen, Sørlandets Krets av NSF Bendik Egeland NKSS Vest- Agder Eldbjørg Repstad, Vest- Agder 4H Valgkomiteen: Wenche Moi, Vest- Agder 4H Astrid Marie Lund, daglig leder VABUR I tillegg ble Fylkesrevisjon v/ Ove Egenes gjenvalgt som revisor. Det har vært avholdt 6 styremøter i årsmøteperioden, og styret har behandlet 41 saker. Da årsmelding ble behandlet av sittende styre gjensto et ordinært og et eventuelt styremøte før årsmøtet. Styrehonorar: Årsmøte for 2011 videreførte ordningen med valgfritt personlig styrehonorar til styremedlemmer og valgkomite. Honorar til valgkomiteen forutsetter full kandidatliste. Deltakelse Se aktivitetsrapport under punkt 10, i tillegg til oversikten her. Styreleder Kristian Nilsen Varamedlemmer Robin Bårdsen 6 styremøter Storsamling Arbeidssamling Støt 2 styremøter Styremedlemmer Benedicte Jacqueline Løchen Spinnangr Raymond Kirknes 5 styremøter Arbeidssamling STØT 6 styremøter Arbeidssamling STØT Anders Martin Pedersen 1 Styremøte Bendik Egeland 2 styremøter Tonje Kristine Unosen 0 Styremøter Eldbjørg Repstad 1 styremøte Arbeidssamling Bjarne Egil Abrahamsen 6 styremøter Arbeidssamling STØT

4 2. Sekretariat VABUR har kontor og møterom på fylkeshuset i Kristiansand. Det har i perioden vært 1 ansatt daglig leder i 60% stilling, Astrid Marie Lund. I perioden har hun også betjent Vest- Agder musikkråds kontor tilsvarende stilling på 40 %. Dette faktureres i etterkant av VABUR. Deltakelse Se aktivitetsrapport under punkt 10. I tillegg kommer forefallende kontorarbeid; arkivering, e- post, telefon, økonomi, nettside, årsmøteforberedelser, forberedelser og etterarbeid i forbindelse med styremøter, samt administrering av tilskuddsordningene. 3. Virksomhetens art Virksomheten består av Vest- Agder Barne- og Ungdomsråd. VABUR er lokalisert på fylkeshuset i Kristiansand. 4. Fortsatt drift Årsregnskapet er utarbeidet under forutsetning om fortsatt drift. Styret mener denne forutsetningen er tilstede. 5. Arbeidsmiljø/ytre miljø Styret anser arbeidsmiljøet i selskapet som bra. Det er ikke iverksatt spesielle tiltak. Ansatte i virksomheten har ikke vært utsatt for ulykker eller skader i forbindelse med utførelse av arbeidet. Vest- Agder Barne- og Ungdomsråd virksomhet forurenser ikke det ytre miljø. 6. Andre forhold Det er etter det styret kjenner til ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som har betydning for Vest- Agder Barne- og Ungdomsråds stilling og resultat.

5 7. Medlemmer VABUR har 33 medlemsorganisasjoner pr Speiderorganisasjoner 1. Agder Krets av Norges KFUK- KFUM Speidere 2. Sørlandets Krets av Norges Speiderforbund Livssynsorganisasjoner 3. Acta Agder, Barn og Unge i Normisjon 4. Agder Krets av Norges KFUK- KFUM 5. Agder og Telemark Bispedømmeråd, Ungdomsrådet 6. Indremisjonsforbundet - IMF Sør (tidl. Flekkefjord Indremisjonskrets) 7. KRIK Agder 8. NMS U Agder 9. Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag, Region Sør 10. NLM Ung, Norsk Luthersk Misjonssamband Sør 11. St. Ansgar Katolske Ungdomslag 12. Vest- Agder Søndagsskolekrets Samfunnspolitiske organisasjoner 13. AUF i Vest- Agder 14. Vest- Agder KrFU 15. Vest- Agder Unge Venstre 16. Vest- Agder SU 17. Vest- Agder FPU 18. Vest- Agder Unge Høyre Kultur- og fritidsorganisasjoner 19. 4H Vest- Agder 20. Vest- Agder Ungdomslag 21. Agder Skyttersamlag 22. Norges Jeger- og Fiskerforbund 23. Vest- Agder Skyttersamlag, ungdomslaget Andre organisasjoner 24. BURG Vest- Agder 25. CISV Vest- Agder 26. Norges Blindeforbund Vest- Agder 27. SMSO Agder 28. Somalisk Barne- og Ungdomsforening Kristiansand 29. Vest- Agder Natur- og Ungdom 30. Vest- Agder Røde Kors Ungdom 31. Diabetesforbundet Vest- Agder 32. Skeiv Ungdom Sør 33. Aleneforeldreforeningen i Agder (AFFO)

6 8. Årsmøte i 2012 Årsmøtet for 2011 ble avholdt på fylkeshuset i Kristiansand stemmeberettigede, inkludert styret, samt 1 observatør, ordstyrer Alexander Etsy Jensen og daglig leder møtte til årsmøtet. Årsmøtet ble gjennomført etter sakslisten. 9. VABURs aktiviteter i 2012 I forhold til vedtatt arbeidsplan, som tar utgangspunkt i prioriterte arbeidsområder i strategiplakaten. En støttespiller for fylkets frivillige organisasjoner og videreutvikling av disse VABUR har hatt stort fokus på hjemmesiden og facebook, men savner bidrag fra medlemsorganisasjonene. Oppdateringer er blitt sendt på e- post til oppgitte kontaktadresser. VABUR er blitt invitert på årsmøter og andre arrangement i regi av medlemsorganisasjonene. VABUR har ikke produsert ressurshefter i VABUR har jobbet for å få flere nye medlemsorganisasjoner. VABUR har arbeidet for at kulturmidlene for barne- og ungdomsarbeid skulle øke, og en har lykkes i å få tilskuddet lønns- og prisjustert for 2013, selv om dette i praksis ikke har gitt en økning (da tilskuddet ikke ble justert for 2012). VABUR har vært behjelpelige med råd og veiledning i forbindelse med utfylling av søknader om tilskudd. VABUR har arbeidet aktivt for å få prosjektmidler til tidsavgrensede tiltak i 2012, og har fått midler til både arbeidssamling og ungdomskonferansen STØT. VABUR har forsøkt å profilere og markedsføre barne- og ungdomsorganisasjonene på en positiv måte i media, på facebook og på VABURs egen hjemmeside VABUR planla en samling med det nye styret, for å gå gjennom styrets oppgaver, vedtekter og retningslinjer, samt behandle søknader om drift og blir kjent med hverandre. Men, da en ikke fant en dato som passet for de nye (2 vara), ble samlingen heller gjennomført i forkant av STØT. Det var ikke behov for kurs for tillitsvalgte i VABUR, ved styreleder og daglig leder, var med på storsamlingen for landets BUR i mai, i Akershus. VABUR forsøkte å arrangere temakveld eller organisasjonskurs, ved å etterlyse tema/ønsker hos medlemsorganisasjonene. Grunnet få tilbakemeldinger anså vi dette som lite aktuelt i år. VABUR har ikke arbeidet aktivt i 2012 med å oppfordre til og legge til rette for kompetanseutveksling mellom medlemsorganisasjonene.

7 VABUR opprettholder tett kontakt med LNU og de andre Barne- og Ungdomsrådene i Norge, både gjennom samlinger og sosiale medier. VABUR har gjennom støtteordningen Driftsmidler og Kreative tiltak bidratt til aktivitet og nytekning hos medlemsorganisasjonene som søkte, men vi ser at flere må få informasjon om ordningene. Tilrettelegger for arenaer der unges stemmer blir hørt, skaper engasjement og gir mulighet for utfoldelse VABUR har arbeidet for etablering av et organisasjonsuavhengig medbestemmelsesorgan for barn og unge, a la et ungdommens fylkesting. Første steg på veien var en regional ungdomskonferanse, STØT, der ungdommene selv kom med sine ønsker. Ønsket ble overgitt fylkeskommunen, og VABUR har sammen med en referansegruppe valgt på konferansen, jobbet for å saken behandlet. Fylkestinget vedtok i desember 2012 at Ungdommens Fylkesting (UFT) skal etableres i løpet av VABUR har engasjert seg i Ungdommens Kulturmønstring på fylkesplan, ved å ha ansvar for sekretariatet på fylkesmønstringen, være vikar på landssamling for fylkeskontaktene og vært til hjelp for fylkeskommunen i utvikling av regionalt UKM- prosjekt. VABUR har vært med i referansegruppen til Imagine- festivalen (internasjonal UKM), som går av stabelen i Kristiansand i VABUR har ikke engasjere seg fullt i komiteen for Stemmerettsjubileet 2013, men en holder kontakten med tanke på å trekke frem etableringen av UFT i jubileumsåret. VABUR er også bevisst på å dele informasjon om stemmerettsjubileet på sosiale medier og andre naturlige arenaer. VABUR har gjennom tilskuddsordningen Generelle tilskudd til barn og unge bidratt til aktivitet for barn og unge utenfor medlemsorganisasjonene. En arena for formidling og synliggjøring av barne- og ungdomsaktivitet i fylket VABUR har forsøkt å rofilere og markedsføre barne- og ungdomsaktiviteter og tiltak på en positiv måte i media, på facebook og på VABURs egen hjemmeside VABUR har også vært tilstede på møte i HKU og informert om formål og prosjekter. Være en synlig ressurs opp mot fylkeskommunens barne- og ungdomsarbeid VABUR har videreført det gode samarbeidet med Vest- Agder Fylkeskommune, og jobbet for et enda bedre samarbeid med Hovedutvalget for Kultur i Vest- Agder. Vi har blant annet samarbeidet om UFT, informasjon til innvandrerstyrte organisasjoner, UKM og Imagine. VABUR engasjerte seg også i arbeidet med å finne gode kandidater til fylkets frivillighetspris. VABUR har fortsatt som lokal kontakt for Aktiv Ungdom (EU s tilskuddsordning for barn og unge), og har blant annet holdt et informasjonsmøte sammen med Sørlandets Europakontor. VABUR har opprettholdt sitt samarbeid med de andre paraplyorganisasjonene, men i noe varierende grad. En har liten kontakt med Vest- Agder Idrettskrets, noe kontakt med Rosegården teaterhus og god kontakt med Norsk Musikkråd Vest- Agder. Det er ikke blitt avholdt felles kurs eller lignende, men vi har hatt møte sammen med de to sistnevnte og planlegger en felles informasjonsturne i fylket. VABUR har god kontakt med Elev og lærlingeombudet, som blant annet engasjerte seg i STØT og saken som fulgte.

8 VABUR har arbeidet for å inkludere og øke kulturmidler til generelle tiltak for barn og unge, men saken om nye retningslinjer og tilskuddsordninger har ikke vært til behandling i skrivende stund. Saken skulle til behandling i juni 2012, men ble utsatt på grunn av streik. Aktivitetsrapport Dato Aktivitet Resultat/notat Styremøte Møte Kristiansand Ungdomsutvalg Møte i HKU Forberede UST, møte med deltakere UKM Arbeidsmøte Møte med Afghansk ungdomsforening UST Årsmøte Møte Sørlandets Europakontor /Aktiv Ungdom UKM Fylkesmønstring i Mandal Møte SMSO BUR- samling Studietur med NOKU/UKM Styremøte Nytt styre: Velkommen, konstituering og oppdatering av Brønnøysundregisteret. Møteplan for 2012/2013 Retningslinjer for tilskuddsordningene - oppdatering Søknad om medlemskap: AFFO (aleneforeldreforeningen) Kristiansand og omegn Eventuelt Høring: NOU 2011:12 Ungdom, makt og medvirkning Ungdomskonferansen Møte IMAGINE Arkiv- kurs Frist budsjett- søknad VAF Infoseminar om Aktiv Ungdom Styremøte Søknader om driftsmidler 2012 Søknad om midler til kreativt tiltak Acta Agder Søknad om generelt tilskudd til barn og unge i Vest- Agder Fritidsetaten Vest / Kristiansand kommune Eventuelt Ferieavvikling Kragerø/ungdomskonferansen Stillingsinstruks for daglig leder Arbeidssamling Kragerø / styremøte Søknader om midler til kreative tiltak Søknader om generelle tilskudd til barn og unge i Vest- Agder Stillingsinstruks for daglig leder Innføring i prosessarbeid for og med ungdom Utforming av program og metoder for ungdomskonferansen Møte IMAGINE Arbeidsmøte STØT STØT UKM samling Larvik Møte om UFT, med politikere og adm UKM samling Flekkefjord Møte IMAGINE Styremøte Tertialrapport, 2.tertial Evaluering STØT 2012 Storsamlingen 2013 Eventuelt UFT Hva skjer / VABUR s rolle videre Søknad om midler til kreative tiltak Søknad om generelle tilskudd til barn og unge i Vest- Agder Juleavslutning

9 19.10 Møte UFT, adm Kurs LNU : Strategisk rekruttering av medlemmer Møte UKM søknad om tiltaksmidler Medarbeidersamling Oslo Møte HKU / Referansegruppen for UST Møte med Vest- Agder Søndagsskolekrets Del av infoturne Styremøte/juleavslutning Søknader om midler til kreative tiltak Søknader om generelle tilskudd til barn og unge i Vest- Agder Søknad om omdisponering av tilskudd Årsmøte for 2012 Eventuelt UFT orientering Infokampanje Gul.no Klagesak Åge Rossevatn Valgkomite Møte med Ungdomsrådet, Agder & Telemark Bispedømmeråd Del av infoturne Fylkestinget vedtak om UFT / møte med referansegruppa Observatør/gjest på årsmøte - Aleneforeldreforeningen i Agder Del av infoturne Infomøte om tilskuddsordninger for innvandrerorganisasjoner Assisterte Inga Lauvdal Møte IMAGINE Gjest/hilsning årsmøte - AUF Del av infoturne Møte med Somali Youth Agder 10. Økonomi Regnskap 2012 Regnskapet for 2012 viser et årsresultat på kr ,77,- i underskudd. Utgående egenkapital for 2012 er kr ,21,-. Underskuddet er mindre enn budsjettert. Av kostnadene i 2012 var 42 % tilskudd til medlemsorganisasjonene, de resterende 58 % gikk til administrasjon, styrearbeid og egne prosjekter som STØT. Av inntektene var 78 % fylkeskommunale midler, de resterende 22 % er eksterne. Oppsummering Per Kulturmidler 2012 Fordelt Tilskudd VABUR * Ufordelt *Overført til balansen ved årsslutt, og framstår dermed som kostnad i 2012

10 Driftsmidler 2012 Vest- Agder Ungdomslag CISV Vest- Agder Vest - Agder Røde kors Ungdom Vest- Agder Skyttersamlag v/ ungdomsutvalget Vest- Agder 4H Agder KFUK- KFUM Speidere NJFF Vest- Agder Laget, NKSS SAUL( st. ansgar ungdomslag) Aleneforeldreforeningen (AFFO) Agder skyttersamlag v/ungdomsutvalget Agder og Telemark Bispedømmeråd, Ungdomsrådet Vest- Agder Unge Høyre NLM Ung Vest- Agder Søndagsskolekrets Vest- Agder FpU SMSO Acta SUM Kreative tiltak 2012 Acta Vest- Agder Natur og Ungdom Agder og Telemark Bispedømmeråd, Ungdomsrådet SUM Generelle tilskudd 2012 Åge Rossevatn Fritidsetaten Vest, Krsand kommune Elevorganisasjonen Mandal Barne- og ungdomsråd A- larm SUM Sluttord 2012 har vært et år der VABUR har forsterket sitt engasjement for barn og unge generelt i fylket, i tillegg til vår viktige funksjon for i barne- og ungdomsorganisasjonene. Vi er stolt av resultatet av STØT 2012, med vedtak i fylkestinget om etablering av et medvirkningsorgan for barn og unge i fylket og vi gleder oss til å følge dette arbeidet videre. VABUR ønsker seg fornøyde og driftige medlemsorganisasjoner, og med normal bemanning vil vi fortsette å gjøre en innsats for frivilligheten med fokus på økonomi og kompetanse i årene framover. Vi håper medlemsorganisasjonene og fylkeskommunen vil bruke oss til det vi behøves til, slik at VABUR kan være et aktivt barne- og ungdomsråd. Takk for 2012 måtte 2013 bli et godt år for barn og unge i Vest- Agder

11

12 Resultatregnskap 2012 Oppsummert Inntekter Kostnader Resultat Regnskap 2012 Budsjett 2012 Differanse Regnskap 2011 Differanse Note , , , , , , , , , , , , , , ,35 Inntekter 3100 Salgsinntekt, avgiftsfri , , , , Inntekt arbeidssamling , , , Inntekt STØT , , , Opptjent, ikke fakturert inntekt , , Offentlige tilskudd , , , Refusjoner , , , , , Andre tilskudd , , , Annen driftsrelatert inntekt , , , , , Annen renteinntekt 4 148, ,00 648, ,00-72,00 Sum inntekter , , , , ,08 Kostnader 4100 Varekostnader , , Kostnader arbeidssamling , , , , Kostnader STØT , , , Kostnader UFT 1 480, , ,00 2. Sum prosjektkostnader , , , , Lønn til ansatte , , , , , Feriepenger , , , , , Godtgjørelse til styre- og bedriftsforsamling , , , , , Arbeidsgiveravgift , , , , , Arbeidsgiveravgift feriepenger 5 259, ,00-540, , , Innberetningspliktig pensjonskostnad 8 119, ,00-681, , , Personalforsikring 980, ,00-20, , Gave til ansatte, ikke fradragsberettiget 1 050,00 500,00 550, ,00-229, Gaver til styret 1 260, , ,00 4. Sum lønnskostnader , , , , , Leie lokaler , , , , , Inventar , , Datautstyr, hardware , , , , Programvare software - 500,00-500,00 569,00-569, Rekvisita , , , ,90

13 6700 Honorar revisjon 7 500, , , , , Annen fremmed tjeneste , , , , Kontorrekvisita , , , , Data/EDB- kostnad 9 335, , , , , Kontingenter 950,00-950,00-950, Aviser, tidsskrifter, bøker o.l ,00-200,00 199,00-199, Møte, kurs, oppdatering o.l , ,00 422, , , Telefon 5 139, , , , , Porto 88,00 200,00-112,00 108,00-20, Bilgodtgjørelse (uten arb.giveravgift) 3 455, , , , , Øreavrunding - 5, ,44-9,70 4, Reisekostnader, ikke oppgavepliktig 1 427, , , Diettkostnad, ikke oppgavepliktig 6 492, , , , , Annen kostnadsgodtgjørelse 369, ,00-631,00 615,00-246, Reklamekostnad 5 196, , , , , Representasjon, ikke fradragsberettiget , , , , Driftsmidler , , , , , Kreative tiltak , , , , Generelle tilskudd , , , , Forsikringspremier 2 374, ,00-326, , Styre- og bedriftsforsamlingsmøter 7 105, , , , , Årsmøte 3 434, ,00 434, ,00 584, Annen møtevirksomhet , , , , Bank og kortgebyr 300,00 300,00-290,00 10, Andre gebyr 250,00-250,00-250, Konstaterte tap på fordringer , ,20 Sum andre kostnader , , , , ,84 SUM KOSTNADER , , , , ,27 Årsresultat , , , , ,35 Noter 1 Musikkrådet leie av kontortjenester, 40% av totale lønnskostnader 2 Møtevirksomhet, med sikte på refusjon i Budsjetterte med 12 mnd i tillegg til feriepenger (skal budsjettere med 11 + ferie) 4 Bryllupsgave 2011, utlegg refundert styret i Faktura for 2012 fra musikkrådet (deler nettleie og regnskapsprogram) er ikke mottatt 6 Klagepott på kr ,- er fordelt på 7451 og Se oversikt etter balanseregnskapet

14 Balanseregnskap 2012 Oppsummert Utgående Inngående Fordringer , ,10 Bank, kontanter og lignende , ,30 Sum eiendeler , ,40 Gjeld , ,42 Egenkapital , ,98 Sum gjeld og egenkapital , ,40 Differanse Note 1510 Kundefordringer , , , Andre kortsiktige fordringer , , ,00 2. SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER , , , Kontantkasse 745,50 911,50 166, Høyrentekonto , , , Brukskonto , , , Bankinnskudd for skattetrekk , , ,60 SUM BANKINNSKUDD, KONTANTER O.L , , , Annen egenkapital , ,98 Periodens resultat ,77 - SUM EGENKAPITAL/AKSJEKAPITAL , , , Avsetning kreative , , Avsetning generelle , , Andre avsetninger for forpliktelser , , ,90 3. SUM AVSETNING FOR FORPLIKTELSER , , , Leverandørgjeld , ,50 SUM LEVERANDØRGJELD , , Arbeidsgiveravgift påløpne feriepenger , , ,10 4. SUM SKYLDIG OFFENTLIGE AVGIFTER , , , Skyldig feriepenger , , , Gjeld til ansatte og aksjonærer , , ,00 5. SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD , , ,00 SUM EGENKAPITAL OG GJELD , , ,93 Noter 1. Musikkrådet leie av kontortjenester okt- des Restbeløp STØT (kommer i løpet av januar 2013), Fagforeningstrekk juni 2012 AML (trekkes av lønn februar Se egen oversikt under 4. Inkludert feriepenger for Lene Lauvdal Holtan fra Utbetales og innberettes januar Utestående fra 2011 og 2012

15 Oversikt tilskudd Beskrivelse Beløp Bevilget Meldt utsatt Note 2150 Avsetning kreative Acta 5 000,00 Juni 2012 Agder og Telemark BDR ,00 Des 2012 Sum ,00 Disponibelt (inkl klage) ,00 Utbetalt ,00 Totalt , Avsetning generelle Åge Rossevatn 7 000,00 Nov 2012 Elevorganisasjonen 2 000,00 Okt 2012 Mandal BUR ,00 Des 2012 A- larm ,00 Des Sum ,00 Disponibelt (inkl klage) ,00 Utbetalt ,00 Totalt , Andre avsetninger for forpliktelser NJFF 6 000,00 vår 2011 høst 2011 NJFF ,00 høst 2011 høst 2011 FpU 6 000,00 høst 2011 høst 2011 Sum ,00 Noter 1. Inkludert 4000,- omdisponert fra 2011

16 STRATEGIPLAKAT VERDIER Engasjert, synlig, inkluderende og støttende VISJON En ressurs for ungt engasjement FORMÅL En paraply for de frivillige organisasjonene og barn- og unge generelt En samarbeidspart for fylkets administrasjon og politikere i barne- og ungdomsspørsmål og satsninger PRIORITERTE ARBEIDSOMRÅDER En støttespiller for fylkets frivillige organisasjoner og videreutvikling av disse Tilrettelegger for arenaer der unges stemmer blir hørt, skaper engasjement og gir mulighet for utfoldelse En arena for formidling og synliggjøring av barne- og ungdomsaktivitet i fylket Være en synlig ressurs opp mot fylkeskommunens barne- og ungdomsarbeid Vedtatt av styret

17 Arbeidsplan 2013 PRIORITERTE ARBEIDSOMRÅDER (strategiplakaten) En støttespiller for fylkets frivillige organisasjoner og videreutvikling av disse For å sikre at viktig informasjon når ut til våre medlemsorganisasjoner vil VABUR i 2013 fortsatt ha stort fokus på hjemmesiden og facebook. Oppdateringer skal komme oftere, og alt av vedtekter, retningslinjer, søknader og frister skal til en hver tid være gjeldende. En oppfordrer medlemsorganisasjonene til å bidra med stoff. En vil ha spesielt fokus på facebook, med tanke på gjensidig liking og deling av oppdateringer med medlemsorganisasjonene. VABUR vil fortsette å sende oppdateringer på e- post til oppgitte kontaktadresser. VABUR ønsker å bli invitert på årsmøter og andre arrangement i regi av medlemsorganisasjonene, og skal følge opp så langt det er mulig. Dette vil bedre kommunikasjonen mellom organisasjonene og VABUR. VABUR vil fortsette å produsere ressurshefter til nytte for organisasjonene, etter ønsker og innspill. VABUR vil jobbe for å få flere nye medlemsorganisasjoner. VABUR vil arbeide for at kulturmidlene for barne- og ungdomsarbeid stadig skal øke, slik at vi får mer midler til fordeling på våre medlemsorganisasjoner. VABUR vil være behjelpelige med råd og veiledning i forbindelse med utfylling av søknader om tilskudd. VABUR vil aktivt arbeide for å få prosjektmidler til tidsavgrensede tiltak i VABUR skal profilere og markedsføre barne- og ungdomsorganisasjonene på en positiv måte i media, på facebook og på VABURs egen hjemmeside VABUR vil ha en samling med det nye styret, der en går gjennom styrets oppgaver, vedtekter og retningslinjer, behandler søknader om drift og blir kjent med hverandre. VABUR vil sende sine nye styremedlemmer på tillitsvalgtkurs, som en del av det nye BUR- samarbeidet, i regi av Landsrådet for Norges Barne- og Ungdomsorganisasjoner (LNU) forutsatt at et slik kurs blir tilbudt. VABUR vil i april 2013 dra på storsamlingen for landets BUR, i år i Hordaland. En vil arbeide for at informasjon om tillitsvalgtes oppgaver blir gitt her, hvis det ikke arrangeres kurs som nevnt over. VABUR vil i 2013 forsøke å arrangere en temakveld og et organisasjonskurs. Temakvelden vil ta for seg et tema medlemsorganisasjonene selv har interesse av, for eksempel tilskuddsordninger: hvem kan søke på hva, og hvor og hvordan kan dette gjøres. Organisasjonskurset vil blant annet ha fokus på arbeidsoppgaver for de ulike styrevervene, normer og regler. En oppfordrer medlemsorganisasjonene til å komme med ønsker. VABUR vil oppfordre til og legge til rette for kompetanseutveksling mellom medlemsorganisasjonene. VABUR ønsker også å opprettholde tett kontakt med LNU og de andre Barne- og Ungdomsrådene i Norge. Særlig vil daglig leder søke kompetanse hos de andre ansatte, gjennom egne ansattes- samlinger og jevnlig kontakt. Dette vil også styrkes gjennom storsamlingen i april.

18 Tilrettelegger for arenaer der unges stemmer blir hørt, skaper engasjement og gir mulighet for utfoldelse VABUR ønsker i 2013 å arbeide med etableringen av Ungdommens Fylkesting i Vest- Agder. VABUR vil engasjere seg i Ungdommens Kulturmønstring på fylkesplan. VABUR vil være med i referansegruppen til Imagine- festivalen (internasjonal UKM), som går av stabelen i Kristiansand i VABUR vil engasjere seg i komiteen for Stemmerettsjubileet 2013 (spesielt med tanke på ungdom/førstegangsvelgere). VABUR vil ha fokus på høstens stortingsvalg. En arena for formidling og synliggjøring av barne- og ungdomsaktivitet i fylket VABUR skal profilere og markedsføre barne- og ungdomsaktiviteter og tiltak på en positiv måte i media, på facebook og på VABURs egen hjemmeside Være en synlig ressurs opp mot fylkeskommunens barne- og ungdomsarbeid VABUR vil også videreføre det gode samarbeidet med Vest- Agder Fylkeskommune, og jobbe for et enda bedre samarbeid med Hovedutvalget for Kultur i Vest- Agder. Aktuelle tema å samarbeide om er fylkesting for ungdom og organisasjonskurs også for andre organisasjoner (for eksempel de innvandrerstyrte). Det er også aktuelt at VABUR involveres mer i arbeidet med Kulturkortet for ungdom, samt UKM og Imagine- festivalen. VABUR vil også engasjere seg i arbeidet med å finne gode kandidater til fylkets frivillighetspris. VABUR vil fortsette som lokal kontakt for Aktiv Ungdom (EU s tilskuddsordning for barn og unge), og fortsette informasjons- samarbeidet med Sørlandets Europakontor. VABUR vil opprettholde sitt samarbeid med de andre paraplyorganisasjonene: Vest- Agder Idrettskrets, Norsk Musikkråd Vest- Agder og Rosegården Teaterhus. Det kan bli aktuelt å avholde kurs i samarbeid med en eller flere av paraplyorganisasjonene. Det kan også bli aktuelt å avholde et felles styre- og informasjonsmøte. VABUR vil samarbeide videre med Elev og lærlingeombudet. Samarbeidet gjelder både konkrete saker som Ungdommens Fylkesting, men også mer generell informasjonsutveksling. VABUR vil arbeide for å inkludere og øke kulturmidler til generelle tiltak for barn og unge.

19 Budsjett 2013 Regnskap 2012 Budsjett 2013 Differanse Oppsummert Inntekter , , ,52 Kostnader , , ,75 Resultat , , ,77 Inntekter 3100 Salgsinntekt, avgiftsfri , , Inntekt arbeidssamling , ,00 - Note 3130 Inntekt STØT , , Inntekt UFT , , Opptjent, ikke fakturert inntekt Offentlige tilskudd , , , Refusjoner , , , Andre tilskudd 377,00 350,00-27, Mva- refusjon , Annen driftsrelatert inntekt , , , Annen renteinntekt 4 148, ,00-148,00 Sum inntekter , , ,52 Kostnader 4100 Varekostnader , , Kostnader arbeidssamling , , , Kostnader STØT , , Kostnader UFT 1 480, , ,00 5 Sum prosjektkostnader , , , Lønn til ansatte , , , Timelønn , , Feriepenger , , , Godtgjørelse til styre- og 8 bedriftsforsamling , , , Arbeidsgiveravgift , , , Arbeidsgiveravgift feriepenger 5 259, ,00 340, Innberetningspliktig pensjonskostnad 8 119, ,00 281, Personalforsikring 980, ,00 30, Gave til ansatte, ikke fradragsberettiget 1 050,00 500,00-550, Gaver til styret 1 260, ,00 240,00 Sum lønnskostnader , , , Leie lokaler , , , Inventar Datautstyr, hardware , , Programvare software - 500,00 500, Rekvisita , , Honorar revisjon 7 500, ,00 300,00

20 6790 Annen fremmed tjeneste , , Kontorrekvisita , , Data/EDB- kostnad 9 335, , , Kontingenter 950,00 980,00 30, Aviser, tidsskrifter, bøker o.l ,00 200, Møte, kurs, oppdatering o.l , ,00 577, Telefon 5 139, , , Porto 88,00 100,00 12, Bilgodtgjørelse (uten arb,giveravgift) 3 455, ,00 144, Øredifferanser - 5,44-5, Reisekostnader, ikke oppgavepliktige 1 427, ,00 73, Diettkostnad, ikke oppgavepliktig 6 492, ,00 208, Annen kostnadsgodtgjørelse 369,00 500,00 131, Reklamekostnad 5 196, , , Representasjon, ikke fradragsberettiget , , Driftsmidler , , , Kreative tiltak , , , Generelle tilskudd , , , Forsikringspremier 2 374, ,00 126, Styre- og bedriftsforsamlingsmøter 7 105, ,00 895, Årsmøte 3 434, ,00 66, Annen møtevirksomhet , , Bank og kortgebyr 300,00 310,00 10, Andre gebyr 250,00 260,00 10, Konstaterte tap på fordringer Sum andre kostnader , , ,84 SUM KOSTNADER , , ,75 Årsresultat , , ,77 Konsekvens for egenkapital Inngående EK Resultat 2013 Utgående EK , , ,21 Indeksregulering 3,3% Noter 1. Andre prosjekt 2. VAF: ,- Andre: ,- 3. Vest- Agder Musikkråd 3mnd 40% stilling + 40t andre 4. Andre prosjekt 5. Ekskl. lønnskostnader tilsvarende 40% 9 mnd % stilling, med disponibelt tillegg à kr , timer (aktuelt for VAMR og VAF)

ÅRSMELDING. Styret 2014 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD

ÅRSMELDING. Styret 2014 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD ÅRSMELDING Styret 2014 2014 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD FORORD NTBURÅRET 2014 FRA ET LEDERSYNSPUNKT Med det var enda et år i NTBUR over, et år vi kan se tilbake på med et smil. Det har vært et

Detaljer

ÅRSMELDING. Styret 2013 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD

ÅRSMELDING. Styret 2013 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD ÅRSMELDING Styret 2013 2013 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD FORORD NTBURÅRET 2013 FRA ET LEDERSYNSPUNKT Enda et lærerikt og spennende år med NTBUR har passert. Årets styremedlemmer var spredd til alle

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Sakspapirer til Unionsmøte 2013

Sakspapirer til Unionsmøte 2013 Sakspapirer til Unionsmøte 2013 Program Årsberetning NBU 2011-2013 Vedtekter NBU med endringsforslag Forslag til handlingsplan for NBU 2012-2013 Evaluering av Union Bluescup 2012 Evaluering av Union Bluesband

Detaljer

Dagsorden. Sak 2 Årsmelding 2013-2014 Se eget dokument. a. Årsregnskap for 2013. Side 7 b. Årsregnskap for 2014. Side 15

Dagsorden. Sak 2 Årsmelding 2013-2014 Se eget dokument. a. Årsregnskap for 2013. Side 7 b. Årsregnskap for 2014. Side 15 Årsmøte 2015 Dagsorden Sak 1 Konstituering Godkjenning av innkalling Godkjenning av representantene Godkjenning av saksliste og forretningsorden Valg av møteleder Valg av referent Valg av 2 protokollunderskrivere

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE RØROS, LØRDAG 14.FEBRUAR 2015 KL. 17:00 SAKSLISTE: Åpning av årsmøtet Registrering av stemmeberettigede Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Valg av møtefunksjonærer:

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

Årsmøte Mental Helse Telemark Samhandling Samordning Forutsigbarhet

Årsmøte Mental Helse Telemark Samhandling Samordning Forutsigbarhet 2015 Årsmøte Mental Helse Telemark Samhandling Samordning Forutsigbarhet Bø Hotell, Bø 18.04.2015 1 Innhold 2 Saksfremlegg... 2 3 Dagsorden... 5 3.1 Saksliste:... 5 3.2 Forretningsorden:... 6 4 Årsberetning

Detaljer

Sakspapirer) Representantskapsmøte!!! LNU!!Norges!barneA!og!ungdomsorganisasjoner! Sundvolden!Hotel!24.!og!25.!april!2015!

Sakspapirer) Representantskapsmøte!!! LNU!!Norges!barneA!og!ungdomsorganisasjoner! Sundvolden!Hotel!24.!og!25.!april!2015! ! Sakspapirer)! Representantskapsmøte!!! LNU!!Norges!barneA!og!ungdomsorganisasjoner! Sundvolden!Hotel!24.!og!25.!april!2015! Sundvolden!Hotel!24. 25.!april!2015!!! Program'' Program'representantskapsmøtet'i'LNU'2015'

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2008... 4 Nøkkelpersoner i NFFs sentralstyre i perioden 01.01.07-22.04.07... 6 I perioden 22.04. 2007 31.12.07... 6 Nøkkeltall

Detaljer

NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04

NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04 NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04 KJÆRE LANDSTINGSDELEGAT 6. mars 2015 Velkommen til landsting! Landsting er KFUK-KFUM-speidernes viktigste beslutningsarena.

Detaljer

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser:

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Til Lokallagene, NCF Dato 12-14. april 2013 Sted: Haraldvangen 3.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3 Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKTER 5 Sammendrag 5 Etablere Ung

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. Norges Jeger og Fiskerforbund Akershus

ÅRSRAPPORT 2014. Norges Jeger og Fiskerforbund Akershus ÅRSRAPPORT 2014 Norges Jeger og Fiskerforbund Akershus Forsidefoto: Christian Dufseth ÅRSRAPPORT 2014 Norges Jeger og Fiskerforbund Akershus Innhold Styrets beretning for 2014 4 Styrets beretning for virksomhetsplan

Detaljer

5.2.4 Retningslinjer for menighetenes barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og speiderarbeid (FSK) Oppdatert etter FriBU s landsmøte 2008.

5.2.4 Retningslinjer for menighetenes barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og speiderarbeid (FSK) Oppdatert etter FriBU s landsmøte 2008. Organisasjons- og personalhåndbok / Retningslinjer og vedtekter / Retningslinjer for menighetene i Den Evangelisk Lutherske Frikirke / Retningslinjer for menighetens barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og

Detaljer

Innkalling, dagsorden og tidsplan 2. Forslag til forretningsorden 5. Årsberetning 2014 6. Handlingsplan 2015 18. Forslag til vedtektsendringer 21

Innkalling, dagsorden og tidsplan 2. Forslag til forretningsorden 5. Årsberetning 2014 6. Handlingsplan 2015 18. Forslag til vedtektsendringer 21 2. innkalling og sakspapirer Akershus Miljøpartiet De Grønnes årsmøte 2015 28. februar kl. 10.00 18.30 Askerveien 47, Asker Innkalling, dagsorden og tidsplan 2 Forslag til forretningsorden 5 Årsberetning

Detaljer

Sportsklubben Speeds Generalforsamling 2015 tirsdag 19. mai 2015 kl. 18.30, Grorud samfunnshus

Sportsklubben Speeds Generalforsamling 2015 tirsdag 19. mai 2015 kl. 18.30, Grorud samfunnshus Sportsklubben Speed FOTBALL SVØMMING STIFTET DEN 13 JULI 1918 TILSLUTTET: OSLO IDRETTSKRETS NORGES FOTBALLFORBUND NORGES SVØMMEFORBUND Sportsklubben Speeds Generalforsamling 2015 tirsdag 19. mai 2015 kl.

Detaljer

Årsmøte 2015. Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april

Årsmøte 2015. Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april Årsmøte 2015 Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april Saksliste 1. Konstituering av møtet a) Godkjenning av innkalling og saksliste b) Godkjenning av forretningsorden c) Valg av møteleder: d) Valg av referent:

Detaljer

TELEMARK SKOGSELSKAP. Årsmelding 2012

TELEMARK SKOGSELSKAP. Årsmelding 2012 TELEMARK SKOGSELSKAP Årsmelding 2012 Inklusive Årsmelding fra Fylkesmannens landbruksavdeling 2012 Styreleder har ordet Driftsåret 2012 fortsatte på mange måter som året før. Styret arbeidet med styrking

Detaljer

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 FIF-huset 03.03.09 kl. 19.00 Page: 1 INNHOLD: Saksliste Årsmøte 2009 Årsmelding 2008 Regnskap 2008 Ny lov for FIF Årsmøteforslag Budsjettforslag 2009 Valgkomiteens innstilling

Detaljer

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE OPPDAL, LØRDAG 1.FEBRUAR 2014 KL. 16:45 SAKSLISTE: Åpning av årsmøtet Registrering av stemmeberettigede Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Valg av møtefunksjonærer:

Detaljer

INNKALLING til ÅRSMØTE 2015

INNKALLING til ÅRSMØTE 2015 OSLO AKERSHUS Til medlemmene i F2F Oslo og Akershus INNKALLING til ÅRSMØTE 2015 Dato: Tirsdag 27. januar kl 18-19 Sted: Scandic Victoria Hotell, Rosenkrantzgate 13 (Nedenfor Stortinget) DAGSORDEN 1. Velkommen

Detaljer

ÅRSBERETNING FORENINGEN 2014. Nordstrand IDRETTSFORENING

ÅRSBERETNING FORENINGEN 2014. Nordstrand IDRETTSFORENING ÅRSBERETNING FORENINGEN 2014 Nordstrand IDRETTSFORENING NORDSTRAND IDRETTSFORENING GENERALFORSAMLING HOVEDSTYRETS BERETNING 25. mars 2015 kl. 19.30 i Store sal på Niffen DAGSORDEN: 1. Åpning ved styrets

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

Jeg håper at håndboken vil være til nytte og bidra til at NROF blir et enda mer relevant forbund for medlemmene og for Forsvaret.

Jeg håper at håndboken vil være til nytte og bidra til at NROF blir et enda mer relevant forbund for medlemmene og for Forsvaret. HÅNDBOK Forord Håndbok for Norske Reserveoffiserers Forbund skal være et sentralt oppslagsverk for medlemmer, tillitsvalgte, medarbeidere og andre. Hensikten er at leseren skal få større innsikt i og forståelse

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne

ÅRSRAPPORT 2014. prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne ÅRSRAPPORT 2014 prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne 1 - Forside/Innhold side 2 Om prolar side 3-4 Takk for støtte side

Detaljer

Årsmøte i Norske 4H-alumner. 25. juli 2010

Årsmøte i Norske 4H-alumner. 25. juli 2010 Årsmøte i Norske 4H-alumner 25. juli 2010 6.1 Årsmøte Årsmøtet er Norske 4H-alumner sitt høyeste organ. Årsmøtet avholdes hvert år i tilknytning til lands- eller nordisk leir. På årsmøte har alle alumner

Detaljer

Årsmelding 2013. Pådriver for vekst og utvikling i. Bodøregionen. på tvers av bransje og konkurranse! Nettverk. Næringspolitikk Bedriftsbesøk

Årsmelding 2013. Pådriver for vekst og utvikling i. Bodøregionen. på tvers av bransje og konkurranse! Nettverk. Næringspolitikk Bedriftsbesøk Årsmelding 2013 BNF Bodøregionen Nettverk Næringspolitikk Bedriftsbesøk crestock.com Næringslivslyst Beredskapshovedstaden i Nord S2 DA Bodø Utvikling Frokost BRUS Fagråd Næringslivets Hus Lunsj Samhandling

Detaljer