1. Om prosjektforvaltningsmappen Innledning 3 Hva er FOKUS 3 FOKUS fra prosjekt til program Årshjulet 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. Om prosjektforvaltningsmappen 2. 2. Innledning 3 Hva er FOKUS 3 FOKUS fra prosjekt til program 4. 3. Årshjulet 6"

Transkript

1 PROSJEKTFORVALTNINGSMAPPE INNHOLD 1. Om prosjektforvaltningsmappen 2 2. Innledning 3 Hva er FOKUS 3 FOKUS fra prosjekt til program 4 3. Årshjulet 6 4. Søknader/Budsjett 7 Søknaden 7 Budsjett 8 5. Tilsagn, kontrakter og utbetalinger 9 6. Reallokering og omdisponering av midler Bankutskrifter og tilbakebetaling av renter Narrativ resultatrapport og regnskap/revisjon Anti-korrupsjonsarbeid Reiser 21 Mal for reiserapport 23 1

2 FOKUS Storgt. 11, 0155 OSLO Tlf.: Fax: For direktetelefoner og e-post adresser til sekretariatet er, se 1. Om prosjektforvaltningsmappen FOKUS har laget prosjektforvaltningsmappen som et verktøy for organisasjonene i program og prosjektarbeidet. Mappen er ment å være et hjelpemiddel for å systematisere organisasjonenes prosjektforvaltning og gjøre den administrative oppfølgingen enklere. Mappen inneholder forklaringer av alt som skjer i løpet av et prosjektår. Innholdet i mappen er organisert kronologisk og starter med den dagen dere begynner forberedelsene til en søknad som skal sendes FOKUS og frem til årsrapport og regnskap skal leveres. I tillegg er det laget egne kapitler om prosjektreiser, evalueringer og annet. Husk å la nye prosjektmedarbeidere få innsikt i prosjektmappen. Dere har ansvaret for at nye blir oppdatert på prosjektarbeidet dere driver. Malene finnes på Petrus prosjektforvaltninsverktøy, hvor medlemsorganisasjonene fyller ut sine søknader og rapporter. Malene finnes også på FOKUS nettsider. Lykke til med prosjektarbeidet! 2

3 2. INNLEDNING Hva er FOKUS FOKUS er et kompetansesenter i internasjonale kvinnespørsmål og består av 75 forskjellige kvinneorganisasjoner og kvinneutvalg i politiske partier, diaspora, fagforbund og solidaritetsog bistandsorganisasjoner. Disse representerer et bredt spekter av livssyn, politisk og kulturell forankring og innsatsområder. FOKUS visjon er en rettferdig verden der kvinners organisering danner grunnlaget for likestilte samfunn fri for undertrykking. FOKUS overordnede mål er å arbeide for å bedre kvinners sosiale, økonomiske og politiske situasjon internasjonalt med vekt på landene i Sør. FOKUS formål FOKUS skal være kvinneorganisasjonenes kompetanse- og ressurssenter i internasjonale kvinnespørsmål. FOKUS skal gjennom utviklingssamarbeid og pådrivervirksomhet arbeide for å bedre kvinners sosiale, økonomiske og politiske situasjon internasjonalt med hovedvekt på landene i Sør. FOKUS skal gjennom informasjonsvirksomhet arbeide for økt kunnskap om og forståelse i det norske samfunn for kvinners situasjon og rolle i et utviklingsperspektiv. FOKUS har til formål å styrke kontakten og samarbeidet mellom kvinneorganisasjoner i Norge i deres internasjonale engasjement. Hovedpilarer i FOKUS arbeid FOKUS virksomhet består av tre hovedpilarer: pådriver- og kommunikasjons arbeid, program/prosjektsamarbeid og kompetansesenterfunksjonen. For alle de tre pilarene skal arbeidet være forankret i Sør og basert på kvinners situasjon. Pådriverarbeidet skal være basert på informasjon og innspill fra partnerne, og FOKUS skal fremme kvinneorganisasjoner i Sør som talskvinner. På samme måte skal kompetansen fra medlemsorganisasjonene være retningsgivende, og brukes formålstjenlig inn i arbeidet, blant annet gjennom strategisk bruk av fagutvalg. I strategiperioden vil det bli lagt spesiell vekt på å involvere diasporaorganisasjonene i alle deler av arbeidet. FOKUS aktiviteter koordinerer kvinneorganisasjonenes programsamarbeid i Afrika, Asia, Midt-Østen og Latin-Amerika forvalter støtte til kvinneorganisasjoners informasjonstiltak organiserer seminarer og konferanser 3

4 arbeider aktivt overfor myndigheter og organisasjoner for å sikre at kvinners rettigheter ivaretas internasjonalt koordinerer forberedelser til internasjonale konferanser og driver et aktivt nettverksarbeid nasjonalt og internasjonalt FOKUS baserer seg i sitt arbeid først og fremst på FNs konvensjon om avskaffelse av alle former for diskriminering mot kvinner (CEDAW, 1979), tilleggsprotokollen til CEDAW (1981), Handlingsplanen fra FNs kvinnekonferanse i Beijing i 1995 og regionale konvensjoner om avskaffelse av diskriminering av kvinner. FOKUS har en generelt rettighetsbasert tilnærming som er gjennomgående i arbeidet på alle områder. For å bidra til å bedre kvinners situasjon vil FOKUS i strategiperioden prioritere følgende tema: Kvinner og klima Seksuell og reproduktiv helse og rettigheter Vold mot kvinner Kvinner, fred og sikkerhet Kvinners økonomiske deltakelse og rettigheter Kvinners politiske deltakelse og rettigheter Representantskapet er FOKUS øverste myndighet. Representantskapet, som består av alle de ulike tilsluttede organisasjonene, velger styre og godkjenner årlige budsjetter og regnskap. Styret er FOKUS ledelse mellom representantskapsmøtene, og er ansvarlig for at arbeidet i FOKUS drives i tråd med vedtektene og de til enhver tid gjeldende retningslinjer, strategier og virksomhetsplaner som er vedtatt av representantskapet. FOKUS sekretariat står for den daglige driften, koordinerer program/prosjekt- og kommunikasjons- og pådriverarbeidet. FOKUS har bistands- og informasjonsrammeavtaler med Norad. FOKUS fra prosjekt til program Prosjekt/programsamarbeidet utgjør en sentral del av FOKUS sin virksomhet, og drives i samarbeid mellom norsk medlemsorganisasjon og partnerorganisasjon i Asia, Afrika, og Latin- Amerika. Utgangspunktet for program-tenkningen er at mindre prosjekter grupperes sammen i større program ut fra ulike felles kriterier, som kan være felles målgruppe, tema, geografisk område eller arbeidsmetode. Et program må bygge på en felles programstrategi for et land vil dette typisk være en landstrategi. Fordelene med å gruppere flere prosjekt sammen i program er flere. Det at man arbeider i færre, større program og ikke mange små prosjekter gjør det lettere å utvikle felles analyse og strategi som så ligger til grunn for tiltakene både på programnivå og i prosjektene. Videre vil man lettere kunne fange opp synergier mellom prosjekter og oppnå større resultater i for eksempel et programland, dersom en finner fram til en felles merverdi av å gå sammen i program. Et program kan dannes med utgangspunkt i en medlemsorganisasjons prosjekter innenfor et tema eller en region, eller med utgangspunkt i alle FOKUS-finansierte prosjekter i et 4

5 geografisk område eller innenfor et tema. Ved førstnevnte alternativ vil medlemsorganisasjonen lage en overordnet programsøknad, der den felles programstrategien nedfelles. Ved sistnevnte alternativ lages en felles strategi (utarbeides av partnerne i sør sammen med medlemsorganisasjonene, med støtte fra FOKUS-sekretariatet) for temaet/det geografiske området som danner utgangspunkt for programmet (for eksempel en landstrategi), og hver organisasjon lager prosjektsøknader som vanlig. Det er viktig at enkeltprosjektene klart viser hvordan de er relatert til det overordnede programmet. Mer informasjon om FOKUS-organisasjonenes felles visjon og ønsket retning for arbeidet finnes i FOKUS strategi, som finnes på nettsidene. Policy for hvert av FOKUS prioriterte tematiske områder finnes også på nettsidene. Disse er sentrale ift programarbeidet da de definerer hvilke aktiviteter på hvert område som faller innenfor FOKUS mandat. Mer informasjon om FOKUS prosjekter finnes også på nettsidene. 5

6 3. ÅRSHJULET FRISTER: HVA SKJER: 20. januar Tilbakebetaling av oppsparte rentemidler fra året før med kontoutdrag fra banken pr som viser renteopptjening. Rentene overføres til følgende konti: TV-aksjon , Norad-midler: Februar/Mars Mars Kontrakt underskrives for prosjekter og program (avhengig av når tilsagnsbrev mottas fra Norad). Kontraktsmøter med alle prosjektorganisasjonene. Mottar 1. prosjektutbetaling (50%) for Norad midler 15. mars Sende FOKUS en skriftlig resultatrapport (etter mal i Petrus prosjektforvaltninsverktøy) og revidert regnskap: Prosjektets regnskap revideres først av en revisor i prosjektlandet og deretter reviderer den norske organisasjonens revisor bevegelsene inn/ ut av norsk konto og avstemmer det opp mot prosjektets uterevisjon. Følgende dokumenter skal sendes FOKUS sammen med narrativ og regnskapsrapport: Revidert regnskap fra prosjektpartner m/lokal revisjonserklæring (fra landet hvor prosjektet implementeres) Revidert totalregnskap for prosjektet fra prosjektpartner dersom prosjektet har flere donorer Avstemmingsark på Excel regneark etter mal Norsk revisjonserklæring eller evt. kopi av norske bankutskrifter/overføringsbilag evt. andre bilag Enkelt oppsett som viser hva adm. midlene (7%) har gått til. 15. august Reallokering: Frist for levering av halvårsregnskap i FOKUS mal for budsjett og regnskap, og en oversikt over forventet totalforbruk for hele året for hvert program/prosjekt. Sistnevnte oversikt fylles ut i FOKUS reallokeringsskjema. Ved underforbruk og søknad om tilleggsmidler skal det legges ved et revidert budsjett og det skal orienteres om hvilke poster som endres i budsjettet. August/sept Mottar 2. prosjektutbetaling fra FOKUS (50%). 2. utbetaling forutsetter at revidert regnskap fra året før er levert og godkjent av FOKUS og Norad, og at FOKUS har mottatt kopi av signert kontrakt mellom norsk medlemsorganisasjon og sør-partner. 1. september Søknadsfrist for påfølgende år til FOKUS. 6

7 Prosjektpartner inkluderes i planleggingen For å sikre forankring hos prosjektpartneren, må de også motta en tilpasset versjon av årshjulet, slik at begge parter er fortrolig med hva som skal gjøres når. For at den norske organisasjonen skal kunne levere rapporter, halvårsoversikter og søknader til oss i tide, bør prosjektpartneren ha en tidligere frist til den norske organisasjonen. Så lenge dere oppfyller fristene som FOKUS har stilt, er det opp til dere hvilke timeplan dere lager sammen med prosjektpartneren ute. Husk at siste utbetaling til prosjektet ikke må skje senere enn 1. desember i prosjektåret. 4. SØKNADER/BUDSJETT Søknaden Organisasjoner som er tilsluttet FOKUS kan søke om støtte på vegne av organisasjoner i Sør. Prosjektene skal være initiert av og søknadene formulert av organisasjonene i Sør, og skal være tuftet på deres premisser. Det er en forutsetning at det finnes en organisasjon i Sør som driver prosjektet. Søknaden skal være i henhold til FOKUS strategi og retningslinjer ( policy ) for hvert enkelt av FOKUS temaområdet. Dersom en FOKUS medlemsorganisasjon mottar søknader fra flere partnere som befinner seg i samme geografiske og/eller tematiske område, bør det vurderes om disse kan sammenfattes i én søknad til FOKUS. FOKUS utlyser midler i månedsskiftet april/mai for påfølgende år. Dette betyr at organisasjonene har over tre måneder til å få inn årsplaner, budsjett etc. for neste år. Det gjelder å begynne tidlig med dette arbeidet. Skjema fylles ut i Petrus prosjektforvaltningsverktøy, noe som innebærer at søknaden leveres via et skjema på internett. Hvert prosjekt og program har en egen lenke til søknadsskjemaet. Lenken deles ut av FOKUS-sekretariatet til de organisasjonene som ønsker å søke. Husk å ta kontakt med FOKUS i god til før dere søker! Frist for å sende inn prosjektsøknader til FOKUS er 1. september. Denne datoen må overholdes. Søknaden leveres på engelsk. Søknaden skal inneholde et ferdig utfylt budsjett i FOKUS sin budsjettmal (se neste side). Søknaden skal være godkjent av enten prosjektutvalg eller styret i norsk organisasjon. 7

8 Budsjett Budsjett fra prosjektpartneren Sør-partneren setter opp et budsjettforslag i sin lokale valuta (f.eks. sørafrikanske Rand) og/eller i den utenlandske valutaen som er mest bruk i landet (f.eks. US dollar). Kontakt banken for å få en indikator på forventet valutakurs i det kommende året. Gjennomsnittskurs for siste året kan dere finne på Norges Bank sin hjemmeside, FOKUS gir en kurs for dollar og Euro i forbindelse med utlysningen som skal brukes av alle. Budsjett må fylles inn i FOKUS sin mal for budsjett og regnskap, se veileding for utfylling som ligger i selve malen. Det er viktig at budsjettet reflekterer og står i forhold til resultater og aktiviteter definert i prosjektsøknaden. Ofte er støtten gjennom FOKUS bare en del av prosjektets totale budsjett. Det er derfor viktig at budsjett og planer for prosjektets totale virksomhet blir synliggjort. Dersom den norske organisasjonen samfinansierer prosjektet eller organisasjonen med andre bidragsytere, skal dette komme tydelig frem i totalbudsjettet for hele prosjektet. FOKUS skal motta lokal samarbeidspartners budsjett for organisasjonens samlede virksomhet, hvor de ulike donorers bidrag er spesifisert. Budsjett i norske kroner Noen prosjektkostnader i Norge inkluderes i budsjettet (for eksempel prosjektreiser og støtte til revisjon i Norge, se egen boks ). Andre kostnader som påløper i Norge i forbindelse med oppfølging av prosjektet skal dekkes over administrasjonsgodtgjørelsen. Administrasjonsgodtgjørelsen regnes kun av beløpet det søkes om fra FOKUS (90%). Det gis ikke administrasjonsgodtgjørelse på egenandelen. 8

9 5. TILSAGN, KONTRAKTER OG UTBETALINGER Styret i FOKUS godkjenner søknadene på styremøte i oktober etter innstilling fra sekretariatet. Organisasjonene vil etter dette møtet få brev med styrets innstilling til tilsagnsbeløp pr. prosjekt. Svar fra Norad foreligger vanligvis i månedsskiftet februar/mars. Kontrakter For å sikre at alle parter overholder sine forpliktelser skal det inngås kontrakt mellom FOKUS og norsk prosjektorganisasjon. Så snart FOKUS har mottatt tilsagnet fra Norad, vil organisasjonene bli innkalt til kontraktsmøte. Kontrakten inneholder hovedkontrakt med tilsagn, og vedlegg I, LFA-matrise fra søknaden, totalbudsjett og budsjett sør-partner. vedlegg II - generelle vilkår for støtte fra FOKUS. vedlegg III - formulering av revisorerklæring og krav til revisjon I tillegg er norsk prosjektorganisasjon pliktig til å inngå egen kontrakt med samarbeidspartner ute. Vi ber om at alle benytter mal fra FOKUS ved kontraktsinngåelse. Kopi av kontrakt mellom norsk organisasjon og samarbeidspartner ute skal sendes FOKUS før 2. utbetaling kan finne sted. Frist 15. april. Utbetalinger Før utbetaling fra FOKUS til norsk prosjektorganisasjon kan skje, må organisasjonene opprette egne prosjektkonti. FOKUS krever en konto pr. prosjekt eller en konto pr. program. Første utbetaling til program/prosjekt vil skje etter at kontrakt er underskrevet og FOKUS har mottatt midler. Det utbetales 50% av innvilget totalbeløp for året. Organisasjonene kan ved begynnelsen av året be om et forskudd på 25 %. Dette gjelder kun løpende prosjekter og kan kun gjøres når FOKUS er inne i en løpende rammeavtale. Kontrakt med prosjektorganisasjon ute må være underskrevet før midler overføres til program/prosjektet. Hvis det haster med pengeoverføring, kan et mindre beløp betales ut og resten overføres når kontrakten er i orden. De resterende midlene for inneværende år utbetales i august/september. For løpende prosjekter forutsetter 2. gangs utbetaling at revidert regnskap og årsrapport fra året før er levert og godkjent av FOKUS/ Norad og at andre krav i forhold til prosjektforvaltningen er innfridd. 9

10 6. REALLOKERING OG OMDISPONERING AV MIDLER Reallokeringsrunden I forbindelse med reallokeringsrunden skal organisasjonene melde fra om tildelte midler vil bli brukt opp. Organisasjonene skal også melde fra om evt. underforbruk (dvs. at ikke alle midler vil bli brukt opp). I tillegg må det søkes om bruk av valutagevinst, dersom dette er aktuelt. Dersom dere har behov for å søke om tilleggsbevilgning, kan dette søkes om under reallokeringsrunden. Søknadene må være begrunnet. I tillegg skal det leveres et halvtårsregnskap i FOKUS mal for budsjett og regnskap, og en oversikt over forventet totalforbruk for hele året for hvert program/prosjekt. Sistnevnte oversikt fylles ut i FOKUS reallokeringsskjema. Dere skal bare fylle ut en linje pr. prosjekt på skjemaet. Beløpene fylles ut uten administrasjonsstøtte. Ved underforbruk, søknad om bruk av valutagevinst og søknad om tilleggsmidler skal det legges ved et revidert budsjett og det skal orienteres om hvilke poster som endres i budsjettet. For reallokeringen er fristen: 15. august Forbruksgjennomgangen er nyttig for samarbeidet med de lokale partnerne, fordi det samtidig danner et utgangspunkt for å sette opp et realistisk budsjett for kommende år. Omdisponering av midler FOKUS godtar omdisponering av midler med inntil 10% av totalbudsjett med et tak på NOK uten at det søkes FOKUS. Alle omdisponeringer av midler over dette beløpet skal godkjennes av FOKUS etter skriftlig søknad. Forslag til revidert budsjett skal legges ved søknaden. Alle omdisponeringer skal være i tråd med prosjektets formål og synliggjøres i regnskap og rapportering. Søknad om omdisponering av midler kan sendes fortløpende gjennom året. Valutagevinst/tap FOKUS godtar bruk av valutagevinst med inntil 10% med et tak på i prosjektet uten godkjenning. All bruk av valutagevinst over dette må søkes FOKUS skriftlig (se over, «reallokeringsrunden»). Valutagevinst skal være i tråd med prosjektets formål og gå inn i prosjektbudsjettet. Valutagevinst skal synliggjøres ved årsrapportering og regnskap og ved reallokeringsrunden. 10

11 7. BANKUTSKRIFTER OG TILBAKEBETALING AV RENTER Alle renter uansett størrelse, som er opptjent på norsk prosjektkonto, skal tilbakebetales til FOKUS innen 20. januar I tillegg skal FOKUS ha kopi av kontoutskrift pr fra prosjektets norske konto som viser renteopptjening året før. Rentene skal tilbakeføres FOKUS som følger: Renter på Norad midler overføres vår konto Renter på TV-aksjonsmidler overføres vår konto Renter opptjent ute i prosjektet skal fremkomme i regnskapet. 8. NARRATIV RESULTATRAPPORT OG REGNSKAP/REVISJON Frist for innsending av resultatrapport og revidert regnskap er 15. mars Resultatrapport fylles ut i Petrus prosjektforvaltningsverktøy, på engelsk. Det er viktig at dere fyller ut alle punktene i malen, og følger veiledingen i malen. Rapportene underveis i en rammeavtaleperiode (vanligvis 3-årsperiode), er kortfattede rapporter om foreløpige resultater, mens endelig rapport ved avslutning av perioden er en mer omfattende resultatrapport. Rapporten vil være tett knyttet til søknaden, noe som innebærer at det skal rapporteres på om en faktisk har gjennomført de planer og aktiviteter som søknaden skisserte, men først of fremst hvilke resultater disse aktivitetene har ført til. Tidsfristen er absolutt, og forsinkelser vil kunne få konsekvenser for prosjektene. Prosjektene ute må følge norsk regnskapsår. Det som skal oversendes FOKUS er: 1. Revidert regnskap fra prosjektpartner m/lokal revisjonserklæring (fra landet hvor prosjektet implementeres) 2. Revidert totalregnskap for prosjektet fra prosjektpartner dersom prosjektet har flere donorer 3. Avstemmingsskjema (se under) 4. Norsk revisjonserklæring eller evt. kopi av norske bankutskrifter/overføringsbilag 5. Enkelt oppsett som viser hva adm. midlene (7% på Norad midler) har gått til. 11

12 1. Revidert regnskap fra prosjektpartner med revisorerklæring Det er viktig at det er sammenheng mellom godkjent budsjett og regnskap, og at de er direkte sammenlignbare. Følg egen mal for budsjett/regnskap fra FOKUS, som har en egen rettledning i selve dokumentet. Dersom det er stort avvik mellom budsjett og regnskap (over 10 % av totalen), må dette forklares skriftlig i noter til regnskapet. Nedenfor er et oppsett over hva revisorerklæringen fra prosjektpartneren skal inneholde, i tillegg til selve regnskapet: DRAFT AUDITOR'S REPORT... ( Project's name and year ) I hereby confirm that (currency)... received from XXX has been used according to the budget and agreements in the contract dated... between XXX and... I also confirm that the necessary vouchers have been produced and checked by me. Of the entire grant currency... represents unused funds. A review of... accounts has been carried out by comparing the project's accounts to the budget and to the grant provided by XXXX. In my opinion, the accounts presented express the justifiable results of the project as per , and thereby for... use of the funds granted according to the budget and project agreement. Date : Auditor's signature and seal : I tillegg gjelder følgende retningslinjer for revidering av prosjektregnskapet: DESCRIPTION OF INSTRUCTIONS FOR EXTERNAL AUDITS OF PROJECTS SUPPORTED BY FOKUS 1. Formal documentation proving that the external auditor is publicly authorised must be enclosed. 2. The audit is to be carried out on the basis of the generally accepted principles of this type of audit, and in accordance with the following requirements: Local organisation must satisfy the conditions laid down in the Agreement and Appendix I and II The grant must have been used in accordance with the approved budget and work plans Local organisation must have kept internal records of all petty cash and bank transactions. 2.4 Local organisation must be able to document all expenditures by means of the original invoices / receipts (signed and stamped), confirming that the sum has been paid.

13 2.5. Inspect all revenues received from Norwegian organisation should be revised to ensure that it was received and recorded in terms of the agreement and proposal and ensure that it has been actually incurred in turns of the project specification. Ensure that entries to the project are valid project expenses and that invoices and receipts are only used once If the signed budget in Annex I states that Local organisation is to fund a specified part of the budget itself, it must be clear from the accounts that these funds have been used and recorded according to point 1.5 above. 2.7 The audit must be made in accordant to FOKUS template for financial statement. 3. The Auditor must confirm the amount transferred from Norwegian organisation to local organisation and the exchange rate used in each transfer. 4. The audit shall ascertain that local organisation's guidelines for internal inspections are acceptable in relation to the following aspects: use of local organisation means of transport travelling expenses domestic and international international telephone calls and faxes salary scales use of local organisation's materials and equipment Agreements and sub-agreements in connection with purchase of services. 5. A comparison of the budget with the sub-items and the actual expenditures is to be submitted as an annex to the Auditor s report. 6. The auditor must confirm whether or not the grant has been used in accordance with the approved budget. 7. The auditor must state that the audit done is according to international and national auditing standards. 2. Hvordan rapportere når prosjektet mottar støtte fra flere? Det er viktig at helheten i prosjektet kommer til syne i rapporter og regnskap, f.eks hvilke andre instanser prosjektpartneren har mottatt støtte fra. Dersom prosjektpartneren lager individuelle rapporter og regnskap til sine ulike donorer, får alle parter et ufullstendig bilde av organisasjonenes totale virksomhet. Ved at prosjektpartneren lager en helhetlig årsrapport med revidert regnskap til alle bidragsyterne, vil dette være det beste for alle parter: prosjektpartneren vil spare tid og ressurser og både prosjektpartneren og bidragsyterne får en total oversikt. For at en slik felles rapport skal tilfredsstille den enkelte bidragsyteren (bl.a den norske), er det viktig at dette avklares på forhånd. Hvilke av utgiftene som er dekket med norsk støtte må komme tydelig fram i totalregnskapet, både i den skriftlige rapporten og i regnskapet. 13

14 3. Avstemmingsskjema For å gjøre regnskapsrapporteringen felles for alle organisasjonene, har FOKUS utarbeidet et oppsett avstemmingsskjemaet - som synliggjør transaksjoner i Norge, sammendrag av prosjektregnskapet ute og en oversikt over totalt forbrukte og eventuelt utbrukte midler hjemme i Norge. Oppdatert versjon av avstemmingsskjemaet sender ut årlig i god tid før rapporteringsfristen. Del 1: Transaksjonsoversikt Del 1 gir en oversikt over pengene som har kommet inn og gått ut av bankkontoen i Norge i løpet av regnskapsåret (1. januar til 31. desember). Saldo 1. januar er opptjente renter fra det forrige året, og i noen tilfeller ubrukte midler. Rentepengene skal overføres til FOKUS innen 20. januar, Inn på konto: I løpet av året mottar den norske organisasjonen penger fra FOKUS i to omganger: 1) når kontrakten er underskrevet overføres 50% av tilsagnet. 2) resten av midlene (eller noe mer eller mindre dersom budsjettet har blitt revidert) overføres etter reallokeringsrunden. Dette forutsetter at regnskap fra foregående år er godkjent. Ut av konto: de norske organisasjonene overfører penger til prosjektpartneren flere ganger i året. Gebyret ved overførsel dekkes over administrasjonsgodtgjørelsen. For å unngå høye transaksjonskostnader bør pengene overføres til utlandet fra en av kontiene. I noen tilfeller påløper også noen prosjektkostnader i Norge slik at alle pengene ikke blir overført prosjektet. Del 2: Sammendrag av program/prosjektregnskapet a) Del 2 bygger på regnskapstallene fra prosjektpartneren. Ved bruk av regnskapsmalene i regneprogrammet Excel, kommer beløpet i norske kroner automatisk frem. Del 3: Retur av midler Del 3 tar for seg den norske organisasjonens balanse i Norge ifht FOKUS. Ubrukte prosjektmidler ute, er ikke inkludert i dette oppsettet. Administrasjonsgodtgjørelsen er 7% av Norads bidrag. Administrasjonsgodtgjørelsen blir dermed lavere enn opprinnelig innvilget dersom prosjektkostnadene blir mindre enn planlagt. Ubrukte midler i prosjektet vil bli trukket fra ved 2. utbetaling. I tillegg returneres rentemidlene senest 20. januar. Dette må legges ved skjemaet før det sendes til revisjon: - norske bankutskrifter - norske bilag - kontrakt - revidert uteregnskap 14

15 4. Norsk revisjonserklæring Nedenfor ser dere et forslag til revisorerklæring fra norsk revisor som skal sendes til FOKUS sammen med avstemmingsskjemaet. Forslag Norsk revisjon (YYY s revisor har gått igjennom det totale prosjektregnskapet): REVISORERKLÆRING...(Prosjektets navn/ nummer og årstall) Jeg (revisor) bekrefter herved at kr. mottatt av FOKUS er anvendt i samsvar med budsjett og bestemmelsene i kontrakt av.. (dato) mellom FOKUS og YYY og at de nødvendige bilag er framlagt i orginal og kontrollert av meg. (Av den totale bevilgningen utgjør kr... ubrukte midler, som består av kr.. på konto hos mottakerprosjekt ut og kr. på konto i Norge ) Gjennomgangen av regnskapet til prosjektet (YYY s samarbeidspartner ute) er utført ved å avstemme prosjektregnskapet og revisorerklæringen mot budsjett og FOKUS s bevilgning, samt ved å gjennomgå revisjonsrapporten utstedt av lokal revisor i bistandslandet. Min gjennomgang av prosjektregnskapet er dermed (til dels) basert på arbeid utført av revisor i bistandslandet. Videre bekreftes at reiseutgifter som kreves refundert er i henhold til avtalen og i samsvar med reglene i Statens reiseregulativ, og at alle bilag Statens reiseregulativ krever er framlagt i original og kontrollert av meg. Det avlagte regnskap gir, etter min mening, et forsvarlig uttrykk for prosjektets resultat pr , og derved for YYY s bruk av midlene bevilget under prosjektavtalen. Dato: Revisors stempel og underskrift 5. Bruk av administrasjonsmidlene Det skal lages et enkelt oppsett som viser hva adm. midlene (7%) har gått til. Administrasjonskostnadene skal dekke: generelt de rene forvaltningsmessige kostnadene som tlf., internett, porto, kontorleie, lønnskompensasjon etc. gebyr ved overføring av midler oversettelse av rapporter/søknader prosjektreiser (som ikke allerede er dekket i prosjektbudsjettet) 15

16 9. ANTI-KORRUPSJONSARBEID Nedenfor følger et skriv utarbeidet av tidligere programrådgiver i FOKUS, Mildrid Mikkelsen, med tips i forhold til korrupsjon. Teksten nedenfor er å anse som et supplement til FOKUS korrupsjonshåndbok, som er å finne på nettsidene. Denne delen søker å gi noen tips om hvordan man kan forhindre misbruk av midler, basert på de erfaringer fra Nicaragua. Tilsvarende erfaringer en innehentet fraandre land i Latin-Amerika og i Asia. Her nevnes ulike tiltak som kan danne grunnlaget for en diskusjon om hvordan drive antikorrupsjonsarbeid. Korrupsjon og misbruk av midler er ladede ord, og som norsk føler man lett at man driver med mistenkeliggjøring av samarbeidspartner hvis man stiller krav i forhold til hvordan mottatte midler skal håndteres. Til dette vil jeg si at korrupsjon eksisterer og resultatet er at hjelpen ikke kommer fram til de som mest trenger det. Min erfaring er at det er enklere å forebygge korrupsjon enn å ta tak i det i ettertid. Korrupsjon er et stort samfunnsproblem som representerer et hinder for utvikling. Det å arbeide mot korrupsjon er derfor med på å fremme utvikling. Noen vanlige måter å svindle på: Noen vanlige måter å lure til seg penger fra bistandsorganisasjoner er : Falske kvitteringer: Det er veldig lett å få falske kvitteringer. Man kan be om å få skrevet ut fakturaen til et høyere beløp enn hva som er den virkelige prisen. Eller man kan be om å få utstedt en faktura på et innkjøp man aldri har foretatt. Dette betraktes gjerne som en normal vennetjeneste. Det eksisterer også en form for forretning hvor kjøper og selger deler beløpet som utgjøre differansen mellom den virkelige prisen og prisen oppgitt i fakturaen. Overbudsjettering : En annen form for svindel er at man setter for høye priser på materiell i budsjettene, for deretter å kjøpe inn til markedspris. Man beholder så mellomlegget. Likeledes med mengde, man overbudsjetterer mengde materiell og beholder det overskytende. Dobbeltbudsjettering : Man presenterer samme prosjekt til to organisasjoner. Man beholder så pengene fra den ene organisasjonen og presenterer det ferdige prosjektet til begge organisasjonene som den enkelte organisasjons prosjekt. Manipulering av fattige : Man får f.eks. fattige mottakere som knapt nok kan lese til å underskrive på at de har deltatt på aktiviteter eller mottatt materiell uten at de har gjort det. Dette gjøres ved at de enten forespeiles at de underskriver noe annet, eller at det hevdes at de ikke vil motta støtte til nye prosjekter hvis de ikke underskriver. Feil utbetaling av lønn : Hvis man støtter organisasjoner med lønn, har man sett eksempler på at de ansatte får kun utbetalt en del av lønnen, mens de underskriver på at de har mottatt hele beløpet. De underskriver på å ha mottatt hele beløpet i redsel for å miste jobben. 16

17 Noen faresignaler: Noen syns det er vanskelig å sette seg ned å se på regnskaper. Det er imidlertid noen faresignaler som man kan fange opp ved å ta en titt på regnskapet: Tiltak 1. Mye bruk av fakturaer som ikke har butikken/bedriftens logo Fakturaer og kvitteringer som ikke har butikken eller firmaets logo brukes ofte når det svindles med midler. Dette er kvitteringer som selges i blokker og som hvem som helst kan fylle ut. På siste side i dette dokumentet vises et eksempel på en slik kvittering. Hvis det forekommer et stort antall av slike fakturaer i regnskapet, kan dette være et tegn på innkjøpene ikke har blitt gjort og at pengene har blitt brukt til andre ting. 2. Fakturaer/kvitteringer som har blitt manipulert med Når det gjelder manipulerte fakturaer så skjer det ofte ved at det blir påført varer og priser etter at innkjøpet har blitt gjort. Dette er oftest det som lettest avsløres, fordi man ser at håndskriften varierer og/eller at det er brukt en annen pennetype. Det som er vanskeligere å avsløre er hvis det har blitt utstedt fakturaer for kjøp som aldri har blitt gjort. Hvis innkjøpene uten rimelig grunn kun gjøres på et sted, kan dette være fordi noen har egne kontakter i denne butikken. Hvis innkjøpene er gjort over et lengre tidsrom, og kvitteringene har en løpende nummerering, er det trolig at noen bare har satt seg ned og produsert kvitteringer. Hvis f.eks. man i løpet av en 3 månedersperiode har 10 fakturaer som løpende nummerert f.eks. fra er det lov til å bli skeptisk. Det er lite trolig at en forretning ikke har hatt andre kunder i dette tidsrommet. 3. Forfalskede deltakerlister Hvis alle deltakerlistene på avholdte kurs og andre aktiviteter er fylt ut med den samme håndskriften, og alle underskriftene ser like ut er det grunn til å bli skeptisk. Se også etter om datoene på kvitteringene stemmer overens for tidsrommet for aktivitetene. Hvis f.eks. det har blitt gjort store materiellinnkjøp som er ført på en bestemt aktivitet, men at innkjøpene er gjort i ettertid kan noe være galt. 4. Innkjøp som ikke står i forhold til gjennomførte aktiviteter En varselbjelle bør også ringe hvis det er blitt kjøpt inn store mengder materiell til f.eks. administrasjon, som ikke står i forhold til aktiviteter gjennomført. Dette kan indikere at pengene har blitt brukt til andre ting. Gjennomfør en etikksamtale Det som har gitt positive erfaringer er å ha en etikksamtale eller et lite etikkseminar med samarbeidspartner. Der har vi snakket om hvordan vi nordmenn tenker og hvordan Norge fungerer. Samarbeidspartner har snakket om hvordan de tenker og hvordan landet deres fungerer. Dermed har vi fått en diskusjon rundt temaet uten å angripe hverandre. Krev at fakturaer/kvitteringer skal ha butikkens logo Det er vanskeligere å forfalske denne typen fakturaer enn fakturaer som ikke har foretakets logo. Fakturaen bør foruten butikkens logo inneholde fakturanummer, dato og stempel for at varen er mottatt og/eller betalt. I tillegg er det viktig at enhetspriser og mengde blir ført opp. Da har man mulighet til å kontrollere om pris og mengde står i forhold til hverandre. Samt at man kan få en oversikt over hvor mye som kjøpes inn. 17

18 Krev at prosjektkoden føres opp i fakturaen Der navnet til kunden føres opp i fakturaen bør også prosjektkoden føres opp. Dette for å hindre at fakturaene brukes i flere prosjektregnskap. Ikke gi bare sekkebeløp, men fastsett standarder for rimelige mengder og priser til ulike aktiviteter. I budsjettet føres det opp beløp for de ulike aktiviteter som skal gjennomføres og penger til administrasjon. Mottakerorganisasjonen bør, som en hvilken som helst norsk organisasjon, ha en tanke om hvilke og hvor mange aktiviteter som skal gjennomføres. Det er viktig å gå inn i en diskusjon med mottakerorganisasjonen om hva som det er rimelig å bruke av penger til mat, og hva som er rimelige mengder materiell til ulike aktiviteter. Noen organisasjoner utarbeider standarder i samarbeid med partnerorganisasjonene for hvor mye som kan brukes på mat per person og hvor mye materiell som er rimelig til hvert kurs som avholdes. Dette etter at vi oppdaget at de mengder materiell som hadde blitt brukt, ikke sto i forhold til aktiviteter gjennomført. Deltakere på kurs skulle selvsagt ha god mat, men vi syntes ikke det var rimelig at man skulle ha matservering fra de dyreste restaurantene. Vi opplevde også en situasjon hvor folk deltok på aktivitetene kun på grunn av maten som ble servert. Etter å ha utviklet disse standardardene har det blitt mer penger til overs til aktiviteter, og redusert overforbruket av materiell. Skill mellom innkjøp til ulike aktiviteter og administrasjon Innkjøp av materiell til aktiviteter og administrasjon bør kjøpes inn separat. Slik holder man en oversikt over hvor mye materiell som har blitt brukt til aktiviteter og administrasjon. Ved felles innkjøp mister man gjerne denne oversikten. Betal lønn Det å betale lønn kan forebygge snusk med penger. Vi arbeider i fattige land og folk har ikke de samme forutsetninger som oss til å drive frivillig arbeid. De må rett og slett overleve, og hvis de ikke mottar noen form for betaling for det arbeidet de utfører må de finne andre inntektskilder. Dermed legges det til rette for misbruk av midler. Rapportering flere ganger om året Mottakerorganisasjonen bør rapportere flere ganger om året. Utfra sammenstillingen mellom budsjett og regnskap kan man tidlig avdekke eventuelt overforbruk. Dessuten er det greit at samarbeidspartner søker om omdisponeringer hvis de skal gjøre innkjøp som ikke er i tråd med det planlagte. Gå igjennom regnskapet ved prosjektbesøk Ved prosjektbesøk bør man sette av tid til å gå igjennom regnskapet. Dette gir en viktig signaleffekt, og man danner seg fort et bilde av om regnskapet er ordentlig ført. Snakk med lokal revisor ved prosjektbesøk Det er lurt å sette av tid når en er på prosjektbesøk til å snakke med den lokale revisoren. Dette for å forklare vedkommende hva man som donor legger vekt på ved regnskapsføring og rapportering. 18

19 Gjør deg kjent med lokale priser ved prosjektbesøk For å få et forhold til prisene i landet, kan det være lurt å gå i noen butikker for å se på prisene på de vanligste varene samarbeidsorganisasjonen kjøper. Hvis man kjenner de lokale prisene, blir det lettere å forstå prosjektregnskapet. Noen eksempler Eksempel på godkjent kvittering: Dette er en godkjent kvittering. Den oppfyller kravene om at en kvittering skal: Inneholde firmaets logo Ha fakturanummer Ha dato for innkjøp Inneholde prosjektkode Ha enhetspris, totalpris og mengde Ha stempel som bekrefter at varen er betalt Foretakets logo Dato Fakturanummer Prosjektkode Stempel som bekrefter at varen er betalt Enhetspris, mengde og totalpris 19

20 Eksempel på kvittering som ikke er godkjent: Dette er et eksempel på en kvittering som ikke har blitt godkjent. Dette er en type kvittering som man får kjøpt i blokker, og som hvem som helst kan fylle ut. 20

PROSJEKTFORVALTNINGSMAPPE INNHOLD. 1. Om prosjektforvaltningsmappen

PROSJEKTFORVALTNINGSMAPPE INNHOLD. 1. Om prosjektforvaltningsmappen PROSJEKTFORVALTNINGSMAPPE INNHOLD 1. Om prosjektforvaltningsmappen 2. Innledning Hva er FOKUS FOKUS fra prosjekt til program Oversikt over telefon og mailadresser FOKUS 3. Årshjulet 4. Prosjektsøknader

Detaljer

1. Om prosjektforvaltningsmappen Innledning 3 Hva er FOKUS 3 FOKUS fra prosjekt til program 4 Oversikt over telefon og mailadresser FOKUS 6

1. Om prosjektforvaltningsmappen Innledning 3 Hva er FOKUS 3 FOKUS fra prosjekt til program 4 Oversikt over telefon og mailadresser FOKUS 6 PROSJEKTFORVALTNINGSMAPPE INNHOLD 1. Om prosjektforvaltningsmappen 2 2. Innledning 3 Hva er FOKUS 3 FOKUS fra prosjekt til program 4 Oversikt over telefon og mailadresser FOKUS 6 3. Årshjulet 7 4. Søknader/Budsjett

Detaljer

Oppstartsseminar for NORPART - programmet, 19. april 2017 Regnskapsrapportering. Lisbeth Takvam

Oppstartsseminar for NORPART - programmet, 19. april 2017 Regnskapsrapportering. Lisbeth Takvam Oppstartsseminar for NORPART - programmet, 19. april 2017 Regnskapsrapportering Lisbeth Takvam Utbetaling av midler Programmidler utbetales via Espresso, med oppgitt referanse fra prosjektet ( intern ID

Detaljer

AVDELING FOR FN, FRED OG HUMANITÆRE SPØRSMÅL, UTENRIKSDEPARTEMENTET

AVDELING FOR FN, FRED OG HUMANITÆRE SPØRSMÅL, UTENRIKSDEPARTEMENTET AVDELING FOR FN, FRED OG HUMANITÆRE SPØRSMÅL, UTENRIKSDEPARTEMENTET - Veileder for tilskuddsmottakere 1 1 Gjelder kap kap 163.70 Naturkatastrofer,163.71 Humanitær bistand og menneskerettigheter, og kap

Detaljer

REPRESENTANTSKAPSMØTET 2007-2012 9. JUNI

REPRESENTANTSKAPSMØTET 2007-2012 9. JUNI STRATEGI 2007-2012 Vedtatt på REPRESENTANTSKAPSMØTET 9. JUNI 2007 Innhold: 1. Innledning 3 2. Visjon 4 3. Overordnet mål 4 4. FOKUS formål 4 5. Mål for strategiperioden 4 6. Prioriteringer i virksomheten

Detaljer

Virksomhetsplan FOKUS 2012

Virksomhetsplan FOKUS 2012 Virksomhetsplan FOKUS 2012 Virksomhetsplan 2015 1 Innledning Virksomhetsplanen for 2015: Skal ivareta de ambisjoner og intensjoner som ligger i FOKUS* sin overordnede strategi for 2012-2016. Er en operasjonalisering

Detaljer

SIU. Erasmus+ Strategiske partnerskap Oslo, 16.09.2014 Alisa Hodzic

SIU. Erasmus+ Strategiske partnerskap Oslo, 16.09.2014 Alisa Hodzic SIU Erasmus+ Strategiske partnerskap Oslo, 16.09.2014 Alisa Hodzic 2 Innhold Økonomiske betingelser i kontrakten Part I- Special conditions Part II- General conditions Part B - Financial provisions Unit

Detaljer

Retningslinjer for LNU Informasjonsstøtten Nord/Sør

Retningslinjer for LNU Informasjonsstøtten Nord/Sør Retningslinjer for LNU Informasjonsstøtten Nord/Sør Vedtatt 01.06.16 1. Formålet med støtteordningen Målsettingen til informasjonsstøtten er å øke kompetansen og kunnskapen om globale miljø- og utviklingsspørsmål,

Detaljer

SIU. Erasmus+ Gardermoen, dato 16.09.14 Strategisk partnerskap Anne Kloster Holst

SIU. Erasmus+ Gardermoen, dato 16.09.14 Strategisk partnerskap Anne Kloster Holst 2 SIU Erasmus+ Gardermoen, dato 16.09.14 Strategisk partnerskap Anne Kloster Holst På agendaen Oppstart Kontrakt og rettigheter Oppstartsmøte Prosjektadministrasjon Kommunikasjon Rapportering Prosjektøkonomi

Detaljer

Ny i Erasmus+ Strategiske partnerskap KA219. Navn Tittel Organisasjon Sted/dato

Ny i Erasmus+ Strategiske partnerskap KA219. Navn Tittel Organisasjon Sted/dato Ny i Erasmus+ Strategiske partnerskap KA219 Navn Tittel Organisasjon Sted/dato Gratulerer! 2 Mål for dagen Kjennskap til prosjekts livsløp Informasjon om Prosjektadministrasjon Kontrakt Økonomi Erfaringsdeling

Detaljer

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward C13 Kokstad Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward Norsk Innhold 1. Innledning... 2 2. Spørsmål mottatt per 28.11.12...

Detaljer

SFI Opplegg for Oppfølging og Rapportering

SFI Opplegg for Oppfølging og Rapportering SFI Opplegg for Oppfølging og Rapportering Møte med FME - 2. april 29 Dag Kavlie Spesialrådgiver, Innovasjonsdivisjonen, Norges forskningsråd SFI - Kontakt med sentrene Rådgiver i Forskningsrådet som kjenner

Detaljer

Til aksjonærene i / for the shareholders in RESERVOIR EXPLORATION TECHNOLOGY ASA SUMMONS FOR AN INNKALLING TIL ORDINARY GENERAL MEETING

Til aksjonærene i / for the shareholders in RESERVOIR EXPLORATION TECHNOLOGY ASA SUMMONS FOR AN INNKALLING TIL ORDINARY GENERAL MEETING Til aksjonærene i / for the shareholders in RESERVOIR EXPLORATION TECHNOLOGY ASA Office translation INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2006 Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Reservoir

Detaljer

Erasmus+ Strategiske partnerskap 2015

Erasmus+ Strategiske partnerskap 2015 Erasmus+ Strategiske partnerskap 2015 Alisa Hodzic Bergen/14.10.2015 Økonomiske betingelser i kontrakten og dokumentasjonskrav Agenda Økonomiske betingelser i kontrakten Part I- Special conditions Part

Detaljer

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Vigdis Bjørlo 2016-02-05 Suppliers' obligations in relation to the Construction Client Regulations

Detaljer

Retningslinjer Vedtatt av Styret i LNU den 13/02.2015

Retningslinjer Vedtatt av Styret i LNU den 13/02.2015 Retningslinjer Vedtatt av Styret i LNU den 13/02.2015 Mangfold og inkludering 1. Målsetting Formålet med støtteordningen er å stimulere barne- og ungdomsorganisasjoner, fritidsklubber, ungdomshus og lokale

Detaljer

Gangen i et regnskap

Gangen i et regnskap Gangen i et regnskap - for deg som er aktiv i en forening med liten økonomi Artikkelen er skrevet av Tomas Andersen Artikkelen er opprinnelig utarbeidet i til bruk for deltagere på Studentlivs regnskapskurs

Detaljer

Retningslinjer. 1. Formålet med støtteordningen. 2. Hvem kan søke om støtte? 3. Hvilke tiltak kan få støtte?

Retningslinjer. 1. Formålet med støtteordningen. 2. Hvem kan søke om støtte? 3. Hvilke tiltak kan få støtte? Retningslinjer Vedtatt 06.02.14 1. Formålet med støtteordningen Målsettingen med informasjonsstøtten er å øke kompetansen og kunnskapen på Nord/Sør-spørsmål, spesielt i barne- og ungdomsorganisasjoner

Detaljer

Økonomiblekke for lokallag i PRESS

Økonomiblekke for lokallag i PRESS Økonomiblekke for lokallag i PRESS Formålet med denne blekka er å gi leseren litt informasjon om hvordan lokallag i PRESS kan styre sin økonomi på en god måte. Her kan du blant annet lære deg hva alle

Detaljer

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter:

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: dag.syversen@unit4.com Denne e-guiden beskriver hvordan du registrerer en reiseregning med ulike typer utlegg. 1. Introduksjon 2. Åpne vinduet

Detaljer

Søknadsskjema Strategiske Partnerskap. Anne Kloster Holst Seniorrådgiver SIU Oslo

Søknadsskjema Strategiske Partnerskap. Anne Kloster Holst Seniorrådgiver SIU Oslo Søknadsskjema Strategiske Partnerskap Anne Kloster Holst Seniorrådgiver SIU Oslo 29. 1.2016 Hva skal beskrives i søknaden? A. General Information B. Context C. Priorities D. Participating Organisations

Detaljer

(Notification of attendance Proxy documents: English version follows below)

(Notification of attendance Proxy documents: English version follows below) MØTESEDDEL OG FULLMAKTSSKJEMA (Notification of attendance Proxy documents: English version follows below) i forbindelse med ekstraordinær generalforsamling i som avholdes 24.11.2017 kl. 09:30 i Lilleakerveien

Detaljer

Retningslinjer for Frifond organisasjon

Retningslinjer for Frifond organisasjon Retningslinjer for Frifond organisasjon Vedtatt revidert av Dysleksi Norge v/ Landsstyret 5. februar 2016 Søknadsfrist 15. mai Til Dysleksi Norge Storgata 10 a, 0155 Oslo kine@dysleksinorge.no Formål og

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Til aksjonærene i Master Marine AS. To the shareholders of Master Marine AS. INNKALLING TIL GENERAL-FORSAMLING I MASTER MARINE AS ( Selskapet )

Til aksjonærene i Master Marine AS. To the shareholders of Master Marine AS. INNKALLING TIL GENERAL-FORSAMLING I MASTER MARINE AS ( Selskapet ) Til aksjonærene i Master Marine AS INNKALLING TIL GENERAL-FORSAMLING I MASTER MARINE AS ( Selskapet ) Det innkalles herved til generalforsamling i Master Marine AS, den 4. mai 2017 kl. 13.00 i selskapets

Detaljer

Retningslinjer for LNU Informasjonsstøtten Nord/Sør

Retningslinjer for LNU Informasjonsstøtten Nord/Sør Retningslinjer for LNU Informasjonsstøtten Nord/Sør Vedtatt 15.12.17 1. Formålet med støtteordningen Målsettingen til informasjonsstøtten er å øke kunnskapen om og engasjementet for globale miljø- og utviklingsspørsmål,

Detaljer

Standardvilkår for bevilgninger fra FHF

Standardvilkår for bevilgninger fra FHF Standardvilkår for bevilgninger fra FHF Standardvilkår for bevilgninger fra Fiskeri-og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) Versjon 3, gjeldende fra 1.1.2011 Disse vilkårene gjelder for prosjekter/programmer

Detaljer

EO-FONDET. En veileder til søknadsprosessen

EO-FONDET. En veileder til søknadsprosessen EO-FONDET En veileder til søknadsprosessen Innhold Hva er EO-fondet? s. 2 Hvem kan søke om midler? s. 3 Hva kan man søke om? s. 4 Hvordan søke -- trinn for trinn s. 5 Sjekkliste for søknad s. 6 Søknaden

Detaljer

Regelverk for prosjektstøtte til romanifolket/taterne Statsbudsjettets kap. 567, post 75 Tilskudd til nasjonale minoriteter

Regelverk for prosjektstøtte til romanifolket/taterne Statsbudsjettets kap. 567, post 75 Tilskudd til nasjonale minoriteter Regelverk for prosjektstøtte til romanifolket/taterne Statsbudsjettets kap. 567, post 75 Tilskudd til nasjonale minoriteter Innledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet forvalter en midlertidig

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

Kapittel 7 Økonomireglement for Studentrådet DMF

Kapittel 7 Økonomireglement for Studentrådet DMF Kapittel 7 Økonomireglement for Studentrådet 7.1 Innledning 7.1.2 Mål Holde Studentrådet s tillitsvalgte orientert om de til enhver tid gjeldende økonomirutiner. 7.1.3 Informasjon Alle nyvalgte medlemmer

Detaljer

1 Generell informasjon om fond Y

1 Generell informasjon om fond Y Innhold 1 Generell informasjon om fond Y... 22 2 Bokføring av transaksjoner i fondsregnskapet for fond Y... 22 2.1 Dokumentasjon for transaksjoner... 22 2.2 Bokføring på kontoer... 24 3 Årsregnskap for

Detaljer

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ.

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ. ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT by between Aker ASA ( Aker ) Investor Investments Holding AB ( Investor ) SAAB AB (publ.) ( SAAB ) The Kingdom of Norway acting by the Ministry of Trade Industry ( Ministry

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

Retningslinjer for Frifond organisasjon

Retningslinjer for Frifond organisasjon Retningslinjer for Frifond organisasjon Dysleksi Norge, august 2010 Revidert 2013 Søknadsfrist 15. mai Til Dysleksi Norge. Youngstorget 2 B, boks 2, 0181 Oslo Formål og målgruppe Frifond støtten skal bidra

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

PROGRAM/PROSJEKTSTRATEGI

PROGRAM/PROSJEKTSTRATEGI PROGRAM/PROSJEKTSTRATEGI 1 1. Innledning FOKUS skal gjennom bistands- og prosjektarbeid medvirke til å bedre kvinners sosiale, økonomiske og politiske situasjon internasjonalt med hovedvekt på landene

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA Aksjonærene i Telio Holding ASA ( Selskapet ) innkalles med dette til ordinær generalforsamling

Detaljer

UNGS MEDLEMSREGISTRERING/ FRIFONDRAPPORTERING

UNGS MEDLEMSREGISTRERING/ FRIFONDRAPPORTERING Adr: Christian Krohgs g 34, N-0186 OSLO Tlf: +47-23 32 57 50 Faks: +47-22 98 01 69 Bank: 3000.15.09000 Org.no.: 970 545 204 E-post: UNG@misjonsforbundet.no Internett: www.misjonsforbundet.no UNGS MEDLEMSREGISTRERING/

Detaljer

C;TTIN'Err C Au0.2013

C;TTIN'Err C Au0.2013 HEMNE KOMMUNE TRONDHEIMSVEIEN 1 7200 KYRKSÆTERØRA C;TTIN'Err C Au0.2013 5-5) Deres ref.:ar40877375 Vår ref.:11/2372-22 Saksbehandler:Lasse Dato:25.07.2013 Helsedirektoratet Frantzen Søknad om tilskudd

Detaljer

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011)

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011) INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011) 1 Oppgaver Valgkomiteens oppgaver er å avgi innstilling til - generalforsamlingen

Detaljer

Søknadspakke for studier ved

Søknadspakke for studier ved Søknadspakke for studier ved Klikk på aktuelt nivå: - Sophomore med transfermuligheter Søknad til American College of Norway (sophomore med transfermuligheter) Du som skal søke på American College of Norway

Detaljer

Tilskudd til frivillig arbeid mot fattigdom driftsstøtte til organisasjoner som drives av sosialt og økonomisk vanskeligstilte

Tilskudd til frivillig arbeid mot fattigdom driftsstøtte til organisasjoner som drives av sosialt og økonomisk vanskeligstilte Regelverk for tilskuddsordning Statsbudsjettets kapittel 0621 post 70 Tilskudd til frivillig arbeid mot fattigdom driftsstøtte til organisasjoner som drives av sosialt og økonomisk vanskeligstilte Regelverket

Detaljer

ØSTFOLD FY_KESKOMMUNE

ØSTFOLD FY_KESKOMMUNE ØSTFOLD FY_KESKOMMUNE 359909 'J5cL e /9f«CC le 4273 9d1c 8c6eu205ö4fl7 7 15/Z825 INDRE ØSTFOLD REGIONRÅD Postboks 34 1861 TRØGSTAD Vår ref.: 170383/Z016 - Z016/6756 Deres ref.: Dato: 08.11 2016 Melding

Detaljer

The following matters were discussed: 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE GENERAL MEETING

The following matters were discussed: 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE GENERAL MEETING (OFFICE TRANSLATION) PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MINUTES FROM EXTRAORDINARY GENERAL MEETING I OF AGR GROUP ASA ORG NR 986 922 113 AGR GROUP ASA ORG NO 986 922 113 Mandag 18. august 2014

Detaljer

EQUASS ASSURANCE FORBEREDELSE AV REVISJONSBESØKET HOS TJENESTELEVERANDØREN.

EQUASS ASSURANCE FORBEREDELSE AV REVISJONSBESØKET HOS TJENESTELEVERANDØREN. EQUASS ASSURANCE FORBEREDELSE AV REVISJONSBESØKET HOS TJENESTELEVERANDØREN. (SITE VISIT PREP AR ATI ON FORM) Revisjonsbesøk: 2012 by European

Detaljer

Regelverk for tilskudd til tiltak for voldsutsatte barn i 2015 (kap. 857 post 72)

Regelverk for tilskudd til tiltak for voldsutsatte barn i 2015 (kap. 857 post 72) POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 18 / 2015 Regelverk for tilskudd til tiltak for voldsutsatte barn i 2015 (kap. 857 post 72) Innhold 1. Formål... 3

Detaljer

Skjema for spørsmål og svar angående: Skuddbeskyttende skjold Saksnr TED: 2014/S

Skjema for spørsmål og svar angående: Skuddbeskyttende skjold Saksnr TED: 2014/S Skjema for spørsmål og svar angående: Skuddbeskyttende skjold Saksnr. 201300129 TED: 2014/S 017-026835 Nr Dokument Referanse Svar 1 Kvalifikasjonsgrunnlag Er det mulig å få tilsendt Nei 27.01.2014 27.01.2014

Detaljer

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL Revidert og vedtatt på Representantskapsmøte 02.12.05, 23.11.07. 27.11.09, 24.11.11 og 27.11.14 I Formål 1. FOKUS skal være kvinneorganisasjonenes

Detaljer

Tilskudd til frivillig arbeid mot fattigdom prosjekter/aktiviteter for sosialt og økonomisk vanskeligstilte

Tilskudd til frivillig arbeid mot fattigdom prosjekter/aktiviteter for sosialt og økonomisk vanskeligstilte Regelverk for tilskuddsordning Statsbudsjettets kapittel 0621 post 70 Tilskudd til frivillig arbeid mot fattigdom prosjekter/aktiviteter for sosialt og økonomisk vanskeligstilte Regelverket er fastsatt

Detaljer

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL Revidert og vedtatt på Representantskapsmøte 02.12.05, 23.11.07. 27.11.09 og 24.11.11 I Formål 1. FOKUS skal være kvinneorganisasjonenes kompetanse-

Detaljer

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL Revidert og vedtatt på Representantskapsmøte 02.12.05, 23.11.07. 27.11.09, 24.11.11, 27.11.14, 22.11.16 I Formål 1. FOKUS skal være kvinneorganisasjonenes

Detaljer

ERASMUS-RUTINER. Erasmusseminar 2010 Trondheim, 15.11.2010 Kari Omdahl / Cecilie Høisæter

ERASMUS-RUTINER. Erasmusseminar 2010 Trondheim, 15.11.2010 Kari Omdahl / Cecilie Høisæter 2 ERASMUS-RUTINER Erasmusseminar 2010 Trondheim, 15.11.2010 Kari Omdahl / Cecilie Høisæter NESTE SØKNADSFRIST Online som i fjor følg med på siu.no/erasmus SIU sender melding når skjemaet er tilgjengelig

Detaljer

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort.

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2011 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2012 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Rundskriv Q-17/14 Retningslinjer for tilskudd til frivillige organisasjoner på familie- og likestillingsområdet i 2014

Rundskriv Q-17/14 Retningslinjer for tilskudd til frivillige organisasjoner på familie- og likestillingsområdet i 2014 Rundskriv Q-17/14 Retningslinjer for tilskudd til frivillige organisasjoner på familie- og likestillingsområdet i 2014 De foreliggende retningslinjene for tilskuddsordningen ligger på Barne-, likestillings-

Detaljer

Veiledning til prosjektregnskapsrapportering for optimaliseringsprosjekter (BIOTEK2021)

Veiledning til prosjektregnskapsrapportering for optimaliseringsprosjekter (BIOTEK2021) Veiledning til prosjektregnskapsrapportering for optimaliseringsprosjekter (BIOTEK2021) Dette er en veiledning for deg som har et optimaliseringsprosjekt innunder BIOTEK2021 og som skal fylle inn en prosjektregnskapsrapport

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING (For text in English, see pages 3, 4 and 6) Til aksjeeiere i Induct AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Induct AS. Møtet vil holdes i selskapets

Detaljer

SEPA og M3. Svein Frode Nordby, Infor Norway. Infoteam / Webinar / Nov 25, 2016

SEPA og M3. Svein Frode Nordby, Infor Norway. Infoteam / Webinar / Nov 25, 2016 SEPA og M3 Svein Frode Nordby, Infor Norway Infoteam / Webinar / Nov 25, 2016 Copyright 2012. Infor. All Rights Reserved. www.infor.com 1 Agenda 1. Gjennomgang av ny løsning - Hva består løsningen av -

Detaljer

1. HVA ER EN EVALUERINGSSTRATEGI?...2 2. HENSIKTEN MED FOKUS EVALUERINGSSTRATEGI...2 3. NORMER OG VERDIER...2 4. NOEN DEFINISJONER OG AVKLARINGER...

1. HVA ER EN EVALUERINGSSTRATEGI?...2 2. HENSIKTEN MED FOKUS EVALUERINGSSTRATEGI...2 3. NORMER OG VERDIER...2 4. NOEN DEFINISJONER OG AVKLARINGER... EVALUERINGSSTRATEGI FOR FOKUS Oslo 2013 Innhold: 1. HVA ER EN EVALUERINGSSTRATEGI?...2 2. HENSIKTEN MED FOKUS EVALUERINGSSTRATEGI...2 3. NORMER OG VERDIER...2 4. NOEN DEFINISJONER OG AVKLARINGER...3 5.

Detaljer

Brukermanual for Mamut Tromsøstudentenes Idrettslag. Hjelpedokument for kasserere i undergruppene. Redigert av Marte Collin 28.01.

Brukermanual for Mamut Tromsøstudentenes Idrettslag. Hjelpedokument for kasserere i undergruppene. Redigert av Marte Collin 28.01. Brukermanual for Mamut Tromsøstudentenes Idrettslag Hjelpedokument for kasserere i undergruppene Redigert av Marte Collin 28.01.2010 Opprettet av Marte Collin 02.02.2009 2 1.0 INNLEDNING 3 2.0 HUSKELISTE

Detaljer

17. desember 2015 kl.15.00 17 December 2015 at 15.00 (CET) 4. FORSLAG OM ENDRING AV VEDTEKTENE 5 4 PROPOSAL FOR CHANGE OF ARTICLES OF ASSOCIATIONS 5

17. desember 2015 kl.15.00 17 December 2015 at 15.00 (CET) 4. FORSLAG OM ENDRING AV VEDTEKTENE 5 4 PROPOSAL FOR CHANGE OF ARTICLES OF ASSOCIATIONS 5 OFFICE TRANSLATION INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i LINK Mobility Group ASA, org nr 984 066 910 holdes i: NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING Extraordinary

Detaljer

Veien til ISO 20000 sertifisering

Veien til ISO 20000 sertifisering Mål: 41 40 39 38 37 36 Veien til ISO 20000 sertifisering Forretningsidé Forbedringer 29 Definere kunder/pros. i verktøy 30 30 31 Mister ansatte Branding 32 Satsningsområde 33 Syneligjøre KPI er 34 ITIL

Detaljer

Veileder til EO-fondet 2014/2015

Veileder til EO-fondet 2014/2015 Veileder til EO-fondet 2014/2015 Denne veilederen er til for deg som søker om midler fra EO-fondet, og skal hjelpe til med søknadsprosessen. Går du systematisk gjennom denne listen når du skriver søknad,

Detaljer

Innvilger tilskudd til videreføring av prosjektet "Aktiv hverdag" over statsbudsjettet 2013 kapittel 0761.79

Innvilger tilskudd til videreføring av prosjektet Aktiv hverdag over statsbudsjettet 2013 kapittel 0761.79 v2.2-18.03.2013 FLEKKEFJORD KOMMUNE Kirkegaten 50 4400 FLEKKEFJORD Deres ref.: Vår ref.: 10/5884-20 Saksbehandler: Silje Skagen Dato: 10.06.2013 Innvilger tilskudd til videreføring av prosjektet "Aktiv

Detaljer

Kapittel 8: Denne delen i KM-handboken tar for seg meglerens rolle i forbindelse med gjennomføringen av selve KM-prosjektet.

Kapittel 8: Denne delen i KM-handboken tar for seg meglerens rolle i forbindelse med gjennomføringen av selve KM-prosjektet. Slide 1 Oppfølging av gjennomføringen av KM-prosjekter Anne-Guri Kåsene, Telemarksforsking Leif Estensen, SINTEF Teknologi og samfunn Kapittel 8: Denne delen i KM-handboken tar for seg meglerens rolle

Detaljer

Erasmus+ Strategiske partnerskap 2017

Erasmus+ Strategiske partnerskap 2017 Erasmus+ Strategiske partnerskap 2017 Alisa Hodzic Flesland 13.09.2017 Økonomiske betingelser i kontrakten og dokumentasjonskrav Agenda Økonomiske betingelser i kontrakten Grant agreement - Special conditions

Detaljer

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission:

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: VIKINGTIDSMUSEET Plan- og designkonkurranse/design competition Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: Det benyttes en egen elektronisk løsning for innlevering (Byggeweb Anbud). Dette

Detaljer

VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET ENGERDAL KOMMUNE

VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET ENGERDAL KOMMUNE VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET ENGERDAL KOMMUNE 1 HJEMMEL Vedtektene vedtatt av Engerdal kommunestyre i K.sak 14/03, 07.04.03, med senere endringer 17.11.05 av kommunestyret i K.sak 05/72. Vedtektene erstatter

Detaljer

4.1. Miljøagentene beholder 5% av Frifond midlene sentralt, som administrasjonsandel for å fordele Frifond til lokallagene.

4.1. Miljøagentene beholder 5% av Frifond midlene sentralt, som administrasjonsandel for å fordele Frifond til lokallagene. Retningslinjer for Frifond organisasjon i Miljøagentene Vedtatt på sentralstyremøtet til Miljøagentene 20. November 2013. 1. Bakgrunn Frifond er en støtteordning opprettet av Stortinget for å bedre de

Detaljer

REGNSKAP TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND

REGNSKAP TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND REGNSKAP TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND Retningslinjer for regnskapsføring Retningslinjer for regnskapsføring vedtatt i Landsstyre 27. februar 2014 Side 1 Innhold 1 Generelt... 3 2 Kontantprinsippet...

Detaljer

Retningslinjer for Demokratimidlene 2014-2017

Retningslinjer for Demokratimidlene 2014-2017 Retningslinjer for Demokratimidlene 2014-2017 1. Målet for støtteordningen Det langsiktige målet for Demokratimidlene er å bidra til å styrke øst-europeiske barne- og ungdomsorganisasjoners rolle i oppbyggingen

Detaljer

AVTALE OM RENTEUTJEVNING OG KUØVDEKNING FOR EKSPORTFINANS' INNLÅN OG UTLÅN (108-ORDNINGEN)

AVTALE OM RENTEUTJEVNING OG KUØVDEKNING FOR EKSPORTFINANS' INNLÅN OG UTLÅN (108-ORDNINGEN) AVTALE OM RENTEUTJEVNING OG KUØVDEKNING FOR EKSPORTFINANS' INNLÅN OG UTLÅN (108-ORDNINGEN) Denne avtalen er inngått mellom Nærings- og handelsdepartementet (Departementet) og Eksportfinans ASA (Eksportfinans).

Detaljer

Contingent Liabilities in Norwegian Local Government Accounting. Redress Programs Relating to Institutional Child Abuse

Contingent Liabilities in Norwegian Local Government Accounting. Redress Programs Relating to Institutional Child Abuse Contingent Liabilities in Norwegian Local Government Accounting Redress Programs Relating to Institutional Child Abuse telemarksforsking.no Telemarksforsking What is Redress Programs Relating to Institutional

Detaljer

Forespørsel.: Kredittkorttjenester Spørsmål og svar Side 1 av 5 SPØRSMÅL OG SVAR

Forespørsel.: Kredittkorttjenester Spørsmål og svar Side 1 av 5 SPØRSMÅL OG SVAR Spørsmål og svar Side 1 av 5 SPØRSMÅL OG SVAR Spørsmål og svar Side 2 av 5 Nummer: Besvart dato: Spørsmål: 1 09.11.2012 Viser til pkt. 3.4 Merverdiavgift i Vedlegg B Pris- og betalingsbetingelser, hvor

Detaljer

ARBEIDSBESKRIVELSE. Avtalevilkår for levering av regnskapstjenester. Bilag 1. Kontraktsnr. OVS-0012

ARBEIDSBESKRIVELSE. Avtalevilkår for levering av regnskapstjenester. Bilag 1. Kontraktsnr. OVS-0012 ARBEIDSBESKRIVELSE Avtalevilkår for levering av regnskapstjenester Bilag 1 Kontrakts OVS-0012 1. GENERELT Dette dokumentet gir en beskrivelse av de som stilles til Leverandøren av lønns- og regnskapstjenester

Detaljer

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting 1 Komme i gang med Visma Avendo eaccounting For å begynne å bruke Visma Avendo eaccounting, må du logge inn på http://vismaonline.no Klikk på linken Til tjenesten under Visma Avendo eaccounting for å åpne

Detaljer

Regelverk for tilskudd til tiltak mot vold og seksuelle overgrep i nære relasjoner (kap. 840 post 70)

Regelverk for tilskudd til tiltak mot vold og seksuelle overgrep i nære relasjoner (kap. 840 post 70) POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 09 / 2015 Regelverk for tilskudd til tiltak mot vold og seksuelle overgrep i nære relasjoner (kap. 840 post 70) Innhold

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst

Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst Sauda, 21. september 2011 Grete Solli, spesialrådgiver, Helse Sør-Øst Magne Paulsrud, seniorrådgiver, Initiativ for etisk handel Helse Sør-Øst: nye etiske

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR FRIFOND ORGANISASJON 2017

RETNINGSLINJER FOR FRIFOND ORGANISASJON 2017 RETNINGSLINJER FOR FRIFOND ORGANISASJON 2017 Frifond organisasjon 2017 har søknadsfrist 15. mars 2017. Organisasjonene vil så snart det lar seg gjøre få tilbakemelding om tilskuddsberettigelse. Tilskuddets

Detaljer

Social Project Management. CIO Konferansen Prosjektstyring 09. juni 2016

Social Project Management. CIO Konferansen Prosjektstyring 09. juni 2016 Social Project Management CIO Konferansen Prosjektstyring 09. juni 2016 We human beings are social beings. We come into the world as the result of others actions. We survive here in dependence on others.

Detaljer

ARBEIDSBESKRIVELSE. Vilkår for levering av regnskapstjenester. Hurum Eiendomsselskap KF

ARBEIDSBESKRIVELSE. Vilkår for levering av regnskapstjenester. Hurum Eiendomsselskap KF ARBEIDSBESKRIVELSE Vilkår for levering av regnskapstjenester 1. GENERELT Dette dokumentet gir en beskrivelse av de krav som stilles til Leverandøren av lønns- og regnskapstjenester (Leverandøren) til Hurum

Detaljer

Oppdragsbrev - delegering av tilskuddsforvaltning og oppfølging av forvalter

Oppdragsbrev - delegering av tilskuddsforvaltning og oppfølging av forvalter V3.0-26.03.2014 St Olavs hospital HF 7030 TRONDHEIM Deres ref.: Vår ref.: 08/2033-130 Saksbehandler: Jon Nysted Dato: 11.04.2014 Oppdragsbrev - delegering av tilskuddsforvaltning og oppfølging av forvalter

Detaljer

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1 st QUARTER 2015

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1 st QUARTER 2015 1 PETROLEUM PRICE BO ARD Our reference Date OED 15/712 15/06/2015 To the Licensees on the Norwegian Continental Shelf (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL

Detaljer

VEILEDER INNLEVERING ÅRSPAPIRER TSI UNDERGRUPPER

VEILEDER INNLEVERING ÅRSPAPIRER TSI UNDERGRUPPER VEILEDER INNLEVERING ÅRSPAPIRER TSI UNDERGRUPPER Levering av årspapirer: Årspapirene samles i 1 PDF-fil med dokumenter i riktig rekkefølge o (Sammenslåing av PDF kan gjøres online: smallpdf.com) Årspapirene

Detaljer

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF THE CHAIRMAN FOR THE MEETING

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF THE CHAIRMAN FOR THE MEETING Office translation: INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING Den 13. desember 2013 kl 09.00 (CET) holdes det ekstraordinær generalforsamling i AGR Group ASA,

Detaljer

Webinar: Erasmus+ mobilitet i høyere utdanning 19.juni 2017

Webinar: Erasmus+ mobilitet i høyere utdanning 19.juni 2017 Webinar: Erasmus+ mobilitet i høyere utdanning 19.juni 2017 Program: 1. Årets tildeling 2. Nytt i 2017 3. Charter og kontrakt 4. Gangen i prosjektet 5. Hjelpemidler 6. Eventuelle spørsmål Årets tildeling

Detaljer

CP-skolen. Veileder for kasserer

CP-skolen. Veileder for kasserer CP-skolen Veileder for kasserer 2 Innhold Valg av kasserer 3 Kasserers oppgaver 3 Regnskapsrutiner 3 Prokura/signaturrett 3 Budsjett 3 Bilagshåndtering 4 Bilag generelt 4 Regnskap og bokføring 4 Grunnleggende

Detaljer

TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE:

TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE: TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE: Kjære , hovedveileder for Den årlige fremdriftsrapporteringen er et viktig tiltak som gjør

Detaljer

Regelverk for drifts- og prosjekttilskudd til tiltak mot vold og overgrep

Regelverk for drifts- og prosjekttilskudd til tiltak mot vold og overgrep POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 9 / 2017 Regelverk for drifts- og prosjekttilskudd til tiltak mot vold og overgrep Innhold Innledning... 3 1. Mål...

Detaljer

Sak 8 Saker fra sentralstyret og fylkesavdelingene

Sak 8 Saker fra sentralstyret og fylkesavdelingene Sak 8 Saker fra sentralstyret og fylkesavdelingene (innkomne saker) Sentralstyrets forslag til retningslinjer for regnskap og revisjon Forslag til vedtak: retningslinjene vedtas Retningslinjer for regnskap

Detaljer

Invitation to Tender FSP FLO-IKT /2013/001 MILS OS

Invitation to Tender FSP FLO-IKT /2013/001 MILS OS Invitation to Tender FSP FLO-IKT /2013/001 MILS OS April 15th 2013 Forfatter Prosjektittel 19.04.2013 19.04.2013 1 Introduction AGENDA Important aspects regarding the competition and Invitation to tender

Detaljer

Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak (kap. 854 post 61 (2))

Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak (kap. 854 post 61 (2)) POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 13 / 2015 Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak (kap. 854 post 61 (2)) Innhold Innledning...

Detaljer

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A CHAIRMAN OF THE MEETING 4 STYREVALG 4 ELECTION TO THE BOARD OF DIRECTORS *** ***

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A CHAIRMAN OF THE MEETING 4 STYREVALG 4 ELECTION TO THE BOARD OF DIRECTORS *** *** OFFICE TRANSLATION INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING I OF AEGA ASA ORG NR 997 410 440 AEGA ASA REG NO 997 410 440 Ekstraordinær generalforsamling i

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

Innvilger tilskudd til Nærmiljø og lokalsamfunn som fremjer folkehelse i Hordaland. Statsbudsjettet 2015 kap. 719, post 60

Innvilger tilskudd til Nærmiljø og lokalsamfunn som fremjer folkehelse i Hordaland. Statsbudsjettet 2015 kap. 719, post 60 v4-29.07.2015 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Postboks 7900 5020 BERGEN Deres ref.: Vår ref.: 15/7495-3 Saksbehandler: Rolf Hansen Dato: 20.10.2015 Innvilger tilskudd til Nærmiljø og lokalsamfunn som fremjer folkehelse

Detaljer

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting (OFFICE TRANSLATION) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ISLAND DRILLING COMPANY ASA ORG NR 989 734 229 NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF ISLAND DRILLING COMPANY ASA REG NO 989 734 229 Den 9 juni

Detaljer

Workflow Avslutning av regnskapsåret og overgang til nytt budsjettår (Rollover ledgers og rollover PO lines)

Workflow Avslutning av regnskapsåret og overgang til nytt budsjettår (Rollover ledgers og rollover PO lines) Workflow Avslutning av regnskapsåret og overgang til nytt budsjettår (Rollover ledgers og rollover PO lines) Dato: 2015-04-29 Denne veiledninga beskriver hvordan du avslutter et regnskapsår, åpner et nytt

Detaljer

Spørsmål, svar og presiering av retningslinjene for NVCs støtteordning

Spørsmål, svar og presiering av retningslinjene for NVCs støtteordning Spørsmål, svar og presiering av retningslinjene for NVCs støtteordning Hvem kan få støtte? - Nasjonale organisasjoner og grupper av, for og med personer med nedsatt funksjonsevne - Samnordiske organisasjoner

Detaljer

Vedtatt VIRKSOMHETSPLAN 2018

Vedtatt VIRKSOMHETSPLAN 2018 Vedtatt VIRKSOMHETSPLAN 2018 1 1. Innledning FOKUS virksomhet skal styrke kvinners tilgang på makt, ressurser og rettigheter globalt gjennom samarbeid mellom partnere i og utenfor Norge. Likestilling mellom

Detaljer