1. Om prosjektforvaltningsmappen Innledning 3 Hva er FOKUS 3 FOKUS fra prosjekt til program Årshjulet 6

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. Om prosjektforvaltningsmappen 2. 2. Innledning 3 Hva er FOKUS 3 FOKUS fra prosjekt til program 4. 3. Årshjulet 6"

Transkript

1 PROSJEKTFORVALTNINGSMAPPE INNHOLD 1. Om prosjektforvaltningsmappen 2 2. Innledning 3 Hva er FOKUS 3 FOKUS fra prosjekt til program 4 3. Årshjulet 6 4. Søknader/Budsjett 7 Søknaden 7 Budsjett 8 5. Tilsagn, kontrakter og utbetalinger 9 6. Reallokering og omdisponering av midler Bankutskrifter og tilbakebetaling av renter Narrativ resultatrapport og regnskap/revisjon Anti-korrupsjonsarbeid Reiser 21 Mal for reiserapport 23 1

2 FOKUS Storgt. 11, 0155 OSLO Tlf.: Fax: For direktetelefoner og e-post adresser til sekretariatet er, se 1. Om prosjektforvaltningsmappen FOKUS har laget prosjektforvaltningsmappen som et verktøy for organisasjonene i program og prosjektarbeidet. Mappen er ment å være et hjelpemiddel for å systematisere organisasjonenes prosjektforvaltning og gjøre den administrative oppfølgingen enklere. Mappen inneholder forklaringer av alt som skjer i løpet av et prosjektår. Innholdet i mappen er organisert kronologisk og starter med den dagen dere begynner forberedelsene til en søknad som skal sendes FOKUS og frem til årsrapport og regnskap skal leveres. I tillegg er det laget egne kapitler om prosjektreiser, evalueringer og annet. Husk å la nye prosjektmedarbeidere få innsikt i prosjektmappen. Dere har ansvaret for at nye blir oppdatert på prosjektarbeidet dere driver. Malene finnes på Petrus prosjektforvaltninsverktøy, hvor medlemsorganisasjonene fyller ut sine søknader og rapporter. Malene finnes også på FOKUS nettsider. Lykke til med prosjektarbeidet! 2

3 2. INNLEDNING Hva er FOKUS FOKUS er et kompetansesenter i internasjonale kvinnespørsmål og består av 75 forskjellige kvinneorganisasjoner og kvinneutvalg i politiske partier, diaspora, fagforbund og solidaritetsog bistandsorganisasjoner. Disse representerer et bredt spekter av livssyn, politisk og kulturell forankring og innsatsområder. FOKUS visjon er en rettferdig verden der kvinners organisering danner grunnlaget for likestilte samfunn fri for undertrykking. FOKUS overordnede mål er å arbeide for å bedre kvinners sosiale, økonomiske og politiske situasjon internasjonalt med vekt på landene i Sør. FOKUS formål FOKUS skal være kvinneorganisasjonenes kompetanse- og ressurssenter i internasjonale kvinnespørsmål. FOKUS skal gjennom utviklingssamarbeid og pådrivervirksomhet arbeide for å bedre kvinners sosiale, økonomiske og politiske situasjon internasjonalt med hovedvekt på landene i Sør. FOKUS skal gjennom informasjonsvirksomhet arbeide for økt kunnskap om og forståelse i det norske samfunn for kvinners situasjon og rolle i et utviklingsperspektiv. FOKUS har til formål å styrke kontakten og samarbeidet mellom kvinneorganisasjoner i Norge i deres internasjonale engasjement. Hovedpilarer i FOKUS arbeid FOKUS virksomhet består av tre hovedpilarer: pådriver- og kommunikasjons arbeid, program/prosjektsamarbeid og kompetansesenterfunksjonen. For alle de tre pilarene skal arbeidet være forankret i Sør og basert på kvinners situasjon. Pådriverarbeidet skal være basert på informasjon og innspill fra partnerne, og FOKUS skal fremme kvinneorganisasjoner i Sør som talskvinner. På samme måte skal kompetansen fra medlemsorganisasjonene være retningsgivende, og brukes formålstjenlig inn i arbeidet, blant annet gjennom strategisk bruk av fagutvalg. I strategiperioden vil det bli lagt spesiell vekt på å involvere diasporaorganisasjonene i alle deler av arbeidet. FOKUS aktiviteter koordinerer kvinneorganisasjonenes programsamarbeid i Afrika, Asia, Midt-Østen og Latin-Amerika forvalter støtte til kvinneorganisasjoners informasjonstiltak organiserer seminarer og konferanser 3

4 arbeider aktivt overfor myndigheter og organisasjoner for å sikre at kvinners rettigheter ivaretas internasjonalt koordinerer forberedelser til internasjonale konferanser og driver et aktivt nettverksarbeid nasjonalt og internasjonalt FOKUS baserer seg i sitt arbeid først og fremst på FNs konvensjon om avskaffelse av alle former for diskriminering mot kvinner (CEDAW, 1979), tilleggsprotokollen til CEDAW (1981), Handlingsplanen fra FNs kvinnekonferanse i Beijing i 1995 og regionale konvensjoner om avskaffelse av diskriminering av kvinner. FOKUS har en generelt rettighetsbasert tilnærming som er gjennomgående i arbeidet på alle områder. For å bidra til å bedre kvinners situasjon vil FOKUS i strategiperioden prioritere følgende tema: Kvinner og klima Seksuell og reproduktiv helse og rettigheter Vold mot kvinner Kvinner, fred og sikkerhet Kvinners økonomiske deltakelse og rettigheter Kvinners politiske deltakelse og rettigheter Representantskapet er FOKUS øverste myndighet. Representantskapet, som består av alle de ulike tilsluttede organisasjonene, velger styre og godkjenner årlige budsjetter og regnskap. Styret er FOKUS ledelse mellom representantskapsmøtene, og er ansvarlig for at arbeidet i FOKUS drives i tråd med vedtektene og de til enhver tid gjeldende retningslinjer, strategier og virksomhetsplaner som er vedtatt av representantskapet. FOKUS sekretariat står for den daglige driften, koordinerer program/prosjekt- og kommunikasjons- og pådriverarbeidet. FOKUS har bistands- og informasjonsrammeavtaler med Norad. FOKUS fra prosjekt til program Prosjekt/programsamarbeidet utgjør en sentral del av FOKUS sin virksomhet, og drives i samarbeid mellom norsk medlemsorganisasjon og partnerorganisasjon i Asia, Afrika, og Latin- Amerika. Utgangspunktet for program-tenkningen er at mindre prosjekter grupperes sammen i større program ut fra ulike felles kriterier, som kan være felles målgruppe, tema, geografisk område eller arbeidsmetode. Et program må bygge på en felles programstrategi for et land vil dette typisk være en landstrategi. Fordelene med å gruppere flere prosjekt sammen i program er flere. Det at man arbeider i færre, større program og ikke mange små prosjekter gjør det lettere å utvikle felles analyse og strategi som så ligger til grunn for tiltakene både på programnivå og i prosjektene. Videre vil man lettere kunne fange opp synergier mellom prosjekter og oppnå større resultater i for eksempel et programland, dersom en finner fram til en felles merverdi av å gå sammen i program. Et program kan dannes med utgangspunkt i en medlemsorganisasjons prosjekter innenfor et tema eller en region, eller med utgangspunkt i alle FOKUS-finansierte prosjekter i et 4

5 geografisk område eller innenfor et tema. Ved førstnevnte alternativ vil medlemsorganisasjonen lage en overordnet programsøknad, der den felles programstrategien nedfelles. Ved sistnevnte alternativ lages en felles strategi (utarbeides av partnerne i sør sammen med medlemsorganisasjonene, med støtte fra FOKUS-sekretariatet) for temaet/det geografiske området som danner utgangspunkt for programmet (for eksempel en landstrategi), og hver organisasjon lager prosjektsøknader som vanlig. Det er viktig at enkeltprosjektene klart viser hvordan de er relatert til det overordnede programmet. Mer informasjon om FOKUS-organisasjonenes felles visjon og ønsket retning for arbeidet finnes i FOKUS strategi, som finnes på nettsidene. Policy for hvert av FOKUS prioriterte tematiske områder finnes også på nettsidene. Disse er sentrale ift programarbeidet da de definerer hvilke aktiviteter på hvert område som faller innenfor FOKUS mandat. Mer informasjon om FOKUS prosjekter finnes også på nettsidene. 5

6 3. ÅRSHJULET FRISTER: HVA SKJER: 20. januar Tilbakebetaling av oppsparte rentemidler fra året før med kontoutdrag fra banken pr som viser renteopptjening. Rentene overføres til følgende konti: TV-aksjon , Norad-midler: Februar/Mars Mars Kontrakt underskrives for prosjekter og program (avhengig av når tilsagnsbrev mottas fra Norad). Kontraktsmøter med alle prosjektorganisasjonene. Mottar 1. prosjektutbetaling (50%) for Norad midler 15. mars Sende FOKUS en skriftlig resultatrapport (etter mal i Petrus prosjektforvaltninsverktøy) og revidert regnskap: Prosjektets regnskap revideres først av en revisor i prosjektlandet og deretter reviderer den norske organisasjonens revisor bevegelsene inn/ ut av norsk konto og avstemmer det opp mot prosjektets uterevisjon. Følgende dokumenter skal sendes FOKUS sammen med narrativ og regnskapsrapport: Revidert regnskap fra prosjektpartner m/lokal revisjonserklæring (fra landet hvor prosjektet implementeres) Revidert totalregnskap for prosjektet fra prosjektpartner dersom prosjektet har flere donorer Avstemmingsark på Excel regneark etter mal Norsk revisjonserklæring eller evt. kopi av norske bankutskrifter/overføringsbilag evt. andre bilag Enkelt oppsett som viser hva adm. midlene (7%) har gått til. 15. august Reallokering: Frist for levering av halvårsregnskap i FOKUS mal for budsjett og regnskap, og en oversikt over forventet totalforbruk for hele året for hvert program/prosjekt. Sistnevnte oversikt fylles ut i FOKUS reallokeringsskjema. Ved underforbruk og søknad om tilleggsmidler skal det legges ved et revidert budsjett og det skal orienteres om hvilke poster som endres i budsjettet. August/sept Mottar 2. prosjektutbetaling fra FOKUS (50%). 2. utbetaling forutsetter at revidert regnskap fra året før er levert og godkjent av FOKUS og Norad, og at FOKUS har mottatt kopi av signert kontrakt mellom norsk medlemsorganisasjon og sør-partner. 1. september Søknadsfrist for påfølgende år til FOKUS. 6

7 Prosjektpartner inkluderes i planleggingen For å sikre forankring hos prosjektpartneren, må de også motta en tilpasset versjon av årshjulet, slik at begge parter er fortrolig med hva som skal gjøres når. For at den norske organisasjonen skal kunne levere rapporter, halvårsoversikter og søknader til oss i tide, bør prosjektpartneren ha en tidligere frist til den norske organisasjonen. Så lenge dere oppfyller fristene som FOKUS har stilt, er det opp til dere hvilke timeplan dere lager sammen med prosjektpartneren ute. Husk at siste utbetaling til prosjektet ikke må skje senere enn 1. desember i prosjektåret. 4. SØKNADER/BUDSJETT Søknaden Organisasjoner som er tilsluttet FOKUS kan søke om støtte på vegne av organisasjoner i Sør. Prosjektene skal være initiert av og søknadene formulert av organisasjonene i Sør, og skal være tuftet på deres premisser. Det er en forutsetning at det finnes en organisasjon i Sør som driver prosjektet. Søknaden skal være i henhold til FOKUS strategi og retningslinjer ( policy ) for hvert enkelt av FOKUS temaområdet. Dersom en FOKUS medlemsorganisasjon mottar søknader fra flere partnere som befinner seg i samme geografiske og/eller tematiske område, bør det vurderes om disse kan sammenfattes i én søknad til FOKUS. FOKUS utlyser midler i månedsskiftet april/mai for påfølgende år. Dette betyr at organisasjonene har over tre måneder til å få inn årsplaner, budsjett etc. for neste år. Det gjelder å begynne tidlig med dette arbeidet. Skjema fylles ut i Petrus prosjektforvaltningsverktøy, noe som innebærer at søknaden leveres via et skjema på internett. Hvert prosjekt og program har en egen lenke til søknadsskjemaet. Lenken deles ut av FOKUS-sekretariatet til de organisasjonene som ønsker å søke. Husk å ta kontakt med FOKUS i god til før dere søker! Frist for å sende inn prosjektsøknader til FOKUS er 1. september. Denne datoen må overholdes. Søknaden leveres på engelsk. Søknaden skal inneholde et ferdig utfylt budsjett i FOKUS sin budsjettmal (se neste side). Søknaden skal være godkjent av enten prosjektutvalg eller styret i norsk organisasjon. 7

8 Budsjett Budsjett fra prosjektpartneren Sør-partneren setter opp et budsjettforslag i sin lokale valuta (f.eks. sørafrikanske Rand) og/eller i den utenlandske valutaen som er mest bruk i landet (f.eks. US dollar). Kontakt banken for å få en indikator på forventet valutakurs i det kommende året. Gjennomsnittskurs for siste året kan dere finne på Norges Bank sin hjemmeside, FOKUS gir en kurs for dollar og Euro i forbindelse med utlysningen som skal brukes av alle. Budsjett må fylles inn i FOKUS sin mal for budsjett og regnskap, se veileding for utfylling som ligger i selve malen. Det er viktig at budsjettet reflekterer og står i forhold til resultater og aktiviteter definert i prosjektsøknaden. Ofte er støtten gjennom FOKUS bare en del av prosjektets totale budsjett. Det er derfor viktig at budsjett og planer for prosjektets totale virksomhet blir synliggjort. Dersom den norske organisasjonen samfinansierer prosjektet eller organisasjonen med andre bidragsytere, skal dette komme tydelig frem i totalbudsjettet for hele prosjektet. FOKUS skal motta lokal samarbeidspartners budsjett for organisasjonens samlede virksomhet, hvor de ulike donorers bidrag er spesifisert. Budsjett i norske kroner Noen prosjektkostnader i Norge inkluderes i budsjettet (for eksempel prosjektreiser og støtte til revisjon i Norge, se egen boks ). Andre kostnader som påløper i Norge i forbindelse med oppfølging av prosjektet skal dekkes over administrasjonsgodtgjørelsen. Administrasjonsgodtgjørelsen regnes kun av beløpet det søkes om fra FOKUS (90%). Det gis ikke administrasjonsgodtgjørelse på egenandelen. 8

9 5. TILSAGN, KONTRAKTER OG UTBETALINGER Styret i FOKUS godkjenner søknadene på styremøte i oktober etter innstilling fra sekretariatet. Organisasjonene vil etter dette møtet få brev med styrets innstilling til tilsagnsbeløp pr. prosjekt. Svar fra Norad foreligger vanligvis i månedsskiftet februar/mars. Kontrakter For å sikre at alle parter overholder sine forpliktelser skal det inngås kontrakt mellom FOKUS og norsk prosjektorganisasjon. Så snart FOKUS har mottatt tilsagnet fra Norad, vil organisasjonene bli innkalt til kontraktsmøte. Kontrakten inneholder hovedkontrakt med tilsagn, og vedlegg I, LFA-matrise fra søknaden, totalbudsjett og budsjett sør-partner. vedlegg II - generelle vilkår for støtte fra FOKUS. vedlegg III - formulering av revisorerklæring og krav til revisjon I tillegg er norsk prosjektorganisasjon pliktig til å inngå egen kontrakt med samarbeidspartner ute. Vi ber om at alle benytter mal fra FOKUS ved kontraktsinngåelse. Kopi av kontrakt mellom norsk organisasjon og samarbeidspartner ute skal sendes FOKUS før 2. utbetaling kan finne sted. Frist 15. april. Utbetalinger Før utbetaling fra FOKUS til norsk prosjektorganisasjon kan skje, må organisasjonene opprette egne prosjektkonti. FOKUS krever en konto pr. prosjekt eller en konto pr. program. Første utbetaling til program/prosjekt vil skje etter at kontrakt er underskrevet og FOKUS har mottatt midler. Det utbetales 50% av innvilget totalbeløp for året. Organisasjonene kan ved begynnelsen av året be om et forskudd på 25 %. Dette gjelder kun løpende prosjekter og kan kun gjøres når FOKUS er inne i en løpende rammeavtale. Kontrakt med prosjektorganisasjon ute må være underskrevet før midler overføres til program/prosjektet. Hvis det haster med pengeoverføring, kan et mindre beløp betales ut og resten overføres når kontrakten er i orden. De resterende midlene for inneværende år utbetales i august/september. For løpende prosjekter forutsetter 2. gangs utbetaling at revidert regnskap og årsrapport fra året før er levert og godkjent av FOKUS/ Norad og at andre krav i forhold til prosjektforvaltningen er innfridd. 9

10 6. REALLOKERING OG OMDISPONERING AV MIDLER Reallokeringsrunden I forbindelse med reallokeringsrunden skal organisasjonene melde fra om tildelte midler vil bli brukt opp. Organisasjonene skal også melde fra om evt. underforbruk (dvs. at ikke alle midler vil bli brukt opp). I tillegg må det søkes om bruk av valutagevinst, dersom dette er aktuelt. Dersom dere har behov for å søke om tilleggsbevilgning, kan dette søkes om under reallokeringsrunden. Søknadene må være begrunnet. I tillegg skal det leveres et halvtårsregnskap i FOKUS mal for budsjett og regnskap, og en oversikt over forventet totalforbruk for hele året for hvert program/prosjekt. Sistnevnte oversikt fylles ut i FOKUS reallokeringsskjema. Dere skal bare fylle ut en linje pr. prosjekt på skjemaet. Beløpene fylles ut uten administrasjonsstøtte. Ved underforbruk, søknad om bruk av valutagevinst og søknad om tilleggsmidler skal det legges ved et revidert budsjett og det skal orienteres om hvilke poster som endres i budsjettet. For reallokeringen er fristen: 15. august Forbruksgjennomgangen er nyttig for samarbeidet med de lokale partnerne, fordi det samtidig danner et utgangspunkt for å sette opp et realistisk budsjett for kommende år. Omdisponering av midler FOKUS godtar omdisponering av midler med inntil 10% av totalbudsjett med et tak på NOK uten at det søkes FOKUS. Alle omdisponeringer av midler over dette beløpet skal godkjennes av FOKUS etter skriftlig søknad. Forslag til revidert budsjett skal legges ved søknaden. Alle omdisponeringer skal være i tråd med prosjektets formål og synliggjøres i regnskap og rapportering. Søknad om omdisponering av midler kan sendes fortløpende gjennom året. Valutagevinst/tap FOKUS godtar bruk av valutagevinst med inntil 10% med et tak på i prosjektet uten godkjenning. All bruk av valutagevinst over dette må søkes FOKUS skriftlig (se over, «reallokeringsrunden»). Valutagevinst skal være i tråd med prosjektets formål og gå inn i prosjektbudsjettet. Valutagevinst skal synliggjøres ved årsrapportering og regnskap og ved reallokeringsrunden. 10

11 7. BANKUTSKRIFTER OG TILBAKEBETALING AV RENTER Alle renter uansett størrelse, som er opptjent på norsk prosjektkonto, skal tilbakebetales til FOKUS innen 20. januar I tillegg skal FOKUS ha kopi av kontoutskrift pr fra prosjektets norske konto som viser renteopptjening året før. Rentene skal tilbakeføres FOKUS som følger: Renter på Norad midler overføres vår konto Renter på TV-aksjonsmidler overføres vår konto Renter opptjent ute i prosjektet skal fremkomme i regnskapet. 8. NARRATIV RESULTATRAPPORT OG REGNSKAP/REVISJON Frist for innsending av resultatrapport og revidert regnskap er 15. mars Resultatrapport fylles ut i Petrus prosjektforvaltningsverktøy, på engelsk. Det er viktig at dere fyller ut alle punktene i malen, og følger veiledingen i malen. Rapportene underveis i en rammeavtaleperiode (vanligvis 3-årsperiode), er kortfattede rapporter om foreløpige resultater, mens endelig rapport ved avslutning av perioden er en mer omfattende resultatrapport. Rapporten vil være tett knyttet til søknaden, noe som innebærer at det skal rapporteres på om en faktisk har gjennomført de planer og aktiviteter som søknaden skisserte, men først of fremst hvilke resultater disse aktivitetene har ført til. Tidsfristen er absolutt, og forsinkelser vil kunne få konsekvenser for prosjektene. Prosjektene ute må følge norsk regnskapsår. Det som skal oversendes FOKUS er: 1. Revidert regnskap fra prosjektpartner m/lokal revisjonserklæring (fra landet hvor prosjektet implementeres) 2. Revidert totalregnskap for prosjektet fra prosjektpartner dersom prosjektet har flere donorer 3. Avstemmingsskjema (se under) 4. Norsk revisjonserklæring eller evt. kopi av norske bankutskrifter/overføringsbilag 5. Enkelt oppsett som viser hva adm. midlene (7% på Norad midler) har gått til. 11

12 1. Revidert regnskap fra prosjektpartner med revisorerklæring Det er viktig at det er sammenheng mellom godkjent budsjett og regnskap, og at de er direkte sammenlignbare. Følg egen mal for budsjett/regnskap fra FOKUS, som har en egen rettledning i selve dokumentet. Dersom det er stort avvik mellom budsjett og regnskap (over 10 % av totalen), må dette forklares skriftlig i noter til regnskapet. Nedenfor er et oppsett over hva revisorerklæringen fra prosjektpartneren skal inneholde, i tillegg til selve regnskapet: DRAFT AUDITOR'S REPORT... ( Project's name and year ) I hereby confirm that (currency)... received from XXX has been used according to the budget and agreements in the contract dated... between XXX and... I also confirm that the necessary vouchers have been produced and checked by me. Of the entire grant currency... represents unused funds. A review of... accounts has been carried out by comparing the project's accounts to the budget and to the grant provided by XXXX. In my opinion, the accounts presented express the justifiable results of the project as per , and thereby for... use of the funds granted according to the budget and project agreement. Date : Auditor's signature and seal : I tillegg gjelder følgende retningslinjer for revidering av prosjektregnskapet: DESCRIPTION OF INSTRUCTIONS FOR EXTERNAL AUDITS OF PROJECTS SUPPORTED BY FOKUS 1. Formal documentation proving that the external auditor is publicly authorised must be enclosed. 2. The audit is to be carried out on the basis of the generally accepted principles of this type of audit, and in accordance with the following requirements: Local organisation must satisfy the conditions laid down in the Agreement and Appendix I and II The grant must have been used in accordance with the approved budget and work plans Local organisation must have kept internal records of all petty cash and bank transactions. 2.4 Local organisation must be able to document all expenditures by means of the original invoices / receipts (signed and stamped), confirming that the sum has been paid.

13 2.5. Inspect all revenues received from Norwegian organisation should be revised to ensure that it was received and recorded in terms of the agreement and proposal and ensure that it has been actually incurred in turns of the project specification. Ensure that entries to the project are valid project expenses and that invoices and receipts are only used once If the signed budget in Annex I states that Local organisation is to fund a specified part of the budget itself, it must be clear from the accounts that these funds have been used and recorded according to point 1.5 above. 2.7 The audit must be made in accordant to FOKUS template for financial statement. 3. The Auditor must confirm the amount transferred from Norwegian organisation to local organisation and the exchange rate used in each transfer. 4. The audit shall ascertain that local organisation's guidelines for internal inspections are acceptable in relation to the following aspects: use of local organisation means of transport travelling expenses domestic and international international telephone calls and faxes salary scales use of local organisation's materials and equipment Agreements and sub-agreements in connection with purchase of services. 5. A comparison of the budget with the sub-items and the actual expenditures is to be submitted as an annex to the Auditor s report. 6. The auditor must confirm whether or not the grant has been used in accordance with the approved budget. 7. The auditor must state that the audit done is according to international and national auditing standards. 2. Hvordan rapportere når prosjektet mottar støtte fra flere? Det er viktig at helheten i prosjektet kommer til syne i rapporter og regnskap, f.eks hvilke andre instanser prosjektpartneren har mottatt støtte fra. Dersom prosjektpartneren lager individuelle rapporter og regnskap til sine ulike donorer, får alle parter et ufullstendig bilde av organisasjonenes totale virksomhet. Ved at prosjektpartneren lager en helhetlig årsrapport med revidert regnskap til alle bidragsyterne, vil dette være det beste for alle parter: prosjektpartneren vil spare tid og ressurser og både prosjektpartneren og bidragsyterne får en total oversikt. For at en slik felles rapport skal tilfredsstille den enkelte bidragsyteren (bl.a den norske), er det viktig at dette avklares på forhånd. Hvilke av utgiftene som er dekket med norsk støtte må komme tydelig fram i totalregnskapet, både i den skriftlige rapporten og i regnskapet. 13

14 3. Avstemmingsskjema For å gjøre regnskapsrapporteringen felles for alle organisasjonene, har FOKUS utarbeidet et oppsett avstemmingsskjemaet - som synliggjør transaksjoner i Norge, sammendrag av prosjektregnskapet ute og en oversikt over totalt forbrukte og eventuelt utbrukte midler hjemme i Norge. Oppdatert versjon av avstemmingsskjemaet sender ut årlig i god tid før rapporteringsfristen. Del 1: Transaksjonsoversikt Del 1 gir en oversikt over pengene som har kommet inn og gått ut av bankkontoen i Norge i løpet av regnskapsåret (1. januar til 31. desember). Saldo 1. januar er opptjente renter fra det forrige året, og i noen tilfeller ubrukte midler. Rentepengene skal overføres til FOKUS innen 20. januar, Inn på konto: I løpet av året mottar den norske organisasjonen penger fra FOKUS i to omganger: 1) når kontrakten er underskrevet overføres 50% av tilsagnet. 2) resten av midlene (eller noe mer eller mindre dersom budsjettet har blitt revidert) overføres etter reallokeringsrunden. Dette forutsetter at regnskap fra foregående år er godkjent. Ut av konto: de norske organisasjonene overfører penger til prosjektpartneren flere ganger i året. Gebyret ved overførsel dekkes over administrasjonsgodtgjørelsen. For å unngå høye transaksjonskostnader bør pengene overføres til utlandet fra en av kontiene. I noen tilfeller påløper også noen prosjektkostnader i Norge slik at alle pengene ikke blir overført prosjektet. Del 2: Sammendrag av program/prosjektregnskapet a) Del 2 bygger på regnskapstallene fra prosjektpartneren. Ved bruk av regnskapsmalene i regneprogrammet Excel, kommer beløpet i norske kroner automatisk frem. Del 3: Retur av midler Del 3 tar for seg den norske organisasjonens balanse i Norge ifht FOKUS. Ubrukte prosjektmidler ute, er ikke inkludert i dette oppsettet. Administrasjonsgodtgjørelsen er 7% av Norads bidrag. Administrasjonsgodtgjørelsen blir dermed lavere enn opprinnelig innvilget dersom prosjektkostnadene blir mindre enn planlagt. Ubrukte midler i prosjektet vil bli trukket fra ved 2. utbetaling. I tillegg returneres rentemidlene senest 20. januar. Dette må legges ved skjemaet før det sendes til revisjon: - norske bankutskrifter - norske bilag - kontrakt - revidert uteregnskap 14

15 4. Norsk revisjonserklæring Nedenfor ser dere et forslag til revisorerklæring fra norsk revisor som skal sendes til FOKUS sammen med avstemmingsskjemaet. Forslag Norsk revisjon (YYY s revisor har gått igjennom det totale prosjektregnskapet): REVISORERKLÆRING...(Prosjektets navn/ nummer og årstall) Jeg (revisor) bekrefter herved at kr. mottatt av FOKUS er anvendt i samsvar med budsjett og bestemmelsene i kontrakt av.. (dato) mellom FOKUS og YYY og at de nødvendige bilag er framlagt i orginal og kontrollert av meg. (Av den totale bevilgningen utgjør kr... ubrukte midler, som består av kr.. på konto hos mottakerprosjekt ut og kr. på konto i Norge ) Gjennomgangen av regnskapet til prosjektet (YYY s samarbeidspartner ute) er utført ved å avstemme prosjektregnskapet og revisorerklæringen mot budsjett og FOKUS s bevilgning, samt ved å gjennomgå revisjonsrapporten utstedt av lokal revisor i bistandslandet. Min gjennomgang av prosjektregnskapet er dermed (til dels) basert på arbeid utført av revisor i bistandslandet. Videre bekreftes at reiseutgifter som kreves refundert er i henhold til avtalen og i samsvar med reglene i Statens reiseregulativ, og at alle bilag Statens reiseregulativ krever er framlagt i original og kontrollert av meg. Det avlagte regnskap gir, etter min mening, et forsvarlig uttrykk for prosjektets resultat pr , og derved for YYY s bruk av midlene bevilget under prosjektavtalen. Dato: Revisors stempel og underskrift 5. Bruk av administrasjonsmidlene Det skal lages et enkelt oppsett som viser hva adm. midlene (7%) har gått til. Administrasjonskostnadene skal dekke: generelt de rene forvaltningsmessige kostnadene som tlf., internett, porto, kontorleie, lønnskompensasjon etc. gebyr ved overføring av midler oversettelse av rapporter/søknader prosjektreiser (som ikke allerede er dekket i prosjektbudsjettet) 15

16 9. ANTI-KORRUPSJONSARBEID Nedenfor følger et skriv utarbeidet av tidligere programrådgiver i FOKUS, Mildrid Mikkelsen, med tips i forhold til korrupsjon. Teksten nedenfor er å anse som et supplement til FOKUS korrupsjonshåndbok, som er å finne på nettsidene. Denne delen søker å gi noen tips om hvordan man kan forhindre misbruk av midler, basert på de erfaringer fra Nicaragua. Tilsvarende erfaringer en innehentet fraandre land i Latin-Amerika og i Asia. Her nevnes ulike tiltak som kan danne grunnlaget for en diskusjon om hvordan drive antikorrupsjonsarbeid. Korrupsjon og misbruk av midler er ladede ord, og som norsk føler man lett at man driver med mistenkeliggjøring av samarbeidspartner hvis man stiller krav i forhold til hvordan mottatte midler skal håndteres. Til dette vil jeg si at korrupsjon eksisterer og resultatet er at hjelpen ikke kommer fram til de som mest trenger det. Min erfaring er at det er enklere å forebygge korrupsjon enn å ta tak i det i ettertid. Korrupsjon er et stort samfunnsproblem som representerer et hinder for utvikling. Det å arbeide mot korrupsjon er derfor med på å fremme utvikling. Noen vanlige måter å svindle på: Noen vanlige måter å lure til seg penger fra bistandsorganisasjoner er : Falske kvitteringer: Det er veldig lett å få falske kvitteringer. Man kan be om å få skrevet ut fakturaen til et høyere beløp enn hva som er den virkelige prisen. Eller man kan be om å få utstedt en faktura på et innkjøp man aldri har foretatt. Dette betraktes gjerne som en normal vennetjeneste. Det eksisterer også en form for forretning hvor kjøper og selger deler beløpet som utgjøre differansen mellom den virkelige prisen og prisen oppgitt i fakturaen. Overbudsjettering : En annen form for svindel er at man setter for høye priser på materiell i budsjettene, for deretter å kjøpe inn til markedspris. Man beholder så mellomlegget. Likeledes med mengde, man overbudsjetterer mengde materiell og beholder det overskytende. Dobbeltbudsjettering : Man presenterer samme prosjekt til to organisasjoner. Man beholder så pengene fra den ene organisasjonen og presenterer det ferdige prosjektet til begge organisasjonene som den enkelte organisasjons prosjekt. Manipulering av fattige : Man får f.eks. fattige mottakere som knapt nok kan lese til å underskrive på at de har deltatt på aktiviteter eller mottatt materiell uten at de har gjort det. Dette gjøres ved at de enten forespeiles at de underskriver noe annet, eller at det hevdes at de ikke vil motta støtte til nye prosjekter hvis de ikke underskriver. Feil utbetaling av lønn : Hvis man støtter organisasjoner med lønn, har man sett eksempler på at de ansatte får kun utbetalt en del av lønnen, mens de underskriver på at de har mottatt hele beløpet. De underskriver på å ha mottatt hele beløpet i redsel for å miste jobben. 16

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Miniguide til prosjektledelse

Miniguide til prosjektledelse Miniguide til prosjektledelse LNU - Norges barne- og ungdomsorganisasjoner september 2012 1 Innledning 3 Innledning Kurs og kompetanse Oppsummering av hele teksten - sjekkliste Hva er et prosjekt? Hva

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Håndbok for Riksrevisjonens utviklingssamarbeid

Håndbok for Riksrevisjonens utviklingssamarbeid Håndbok for Riksrevisjonens utviklingssamarbeid i Foto: Riksrevisjonen Forsideillustrasjon: Lobo Media AS ISBN 978-82-8229-023-4 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...7 1.1 Formål og bruk av håndboken...7

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

Miniguide for lokalt økonomiarbeid

Miniguide for lokalt økonomiarbeid Miniguide for lokalt økonomiarbeid Innhold Innhold... 2 1. Hva skal vi med en miniguide i lokalt økonomiarbeid?... 3 2. Opplæring og skolering... 4 3. Budsjett... 5 4. Rutiner og regnskap... 8 5. Bankkonto...

Detaljer

Vi håper denne håndboka kan være et nyttig redskap for deg som arbeider i NMS! Odd Brommeland Controller NMS Stavanger, oktober 2007

Vi håper denne håndboka kan være et nyttig redskap for deg som arbeider i NMS! Odd Brommeland Controller NMS Stavanger, oktober 2007 Økonomihåndbok Oppdater: 23.05.2008 Denne økonomihåndboka er laget med tanke på alle ansatte i NMS som på en eller annen måte arbeider med økonomi og regnskapsrelaterte oppgaver. Den er også ment som oppslagsverktøy

Detaljer

Gruppeutveksling Et ressurshefte

Gruppeutveksling Et ressurshefte Gruppeutveksling Et ressurshefte 1 I dette heftet har vi samlet en del nyttig informasjon og materiale for dere som har lyst å lære mer om hvordan man kan arrangere en gruppeutveksling. Dersom dere ikke

Detaljer

til Lotteri- og stiftelsestilsynet vedr. gransking av stiftelsen Fadderbarnas Framtid

til Lotteri- og stiftelsestilsynet vedr. gransking av stiftelsen Fadderbarnas Framtid til Lotteri- og stiftelsestilsynet vedr. gransking av stiftelsen Fadderbarnas Framtid Oslo, 19. desember 2011 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt.

Detaljer

Kvalitetssikringshåndbok

Kvalitetssikringshåndbok Kvalitetssikringshåndbok for Ålvik vekst, Kvam KF Vedtatt av styret 27. april 2007 Rev. nr.: Kvalitetssikringshåndbok Godkj. av: Styret Dato: 27.04.07 INNHOLD FORORD...3 OVERSIKT OVER REVISJONER...4 1.

Detaljer

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Utgitt av Fordelingsutvalget Desember 2006 FORDELINGSUTVALGET ØKONOMIHÅNDBOK FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONER Innhold Innledning... 3 1. Gode interne rutiner...

Detaljer

1. KONGSVINGERMODELLEN... 4 2. VEGVEDLIKEHOLDSFORENINGENS OPPBYGNING OG FUNKSJON... 5 2.1. FORMÅL... 5 2.1.1. ORGANISERING... 5

1. KONGSVINGERMODELLEN... 4 2. VEGVEDLIKEHOLDSFORENINGENS OPPBYGNING OG FUNKSJON... 5 2.1. FORMÅL... 5 2.1.1. ORGANISERING... 5 Innholdsfortegnelse 1. KONGSVINGERMODELLEN... 4 2. VEGVEDLIKEHOLDSFORENINGENS OPPBYGNING OG FUNKSJON... 5 2.1. FORMÅL... 5 2.1.1. ORGANISERING... 5 2.1.2. VIRKEMÅTE - ÅRSOPPGAVER... 6 2.1.3. LEDERENS OPPGAVER...

Detaljer

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Et dokument laget av Norges Unge Katolikker 2 Tro, Fellesskap, Handling - ungdomsarbeid i menigheten 1. Innledning Hva er målet for vårt katolske

Detaljer

FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM) Organisasjonshåndbok

FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM) Organisasjonshåndbok FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM) Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok, revidert 2012 DEL 1 INNHOLD SIDE 1 1 DEL 2 FFM,S ORGANISATORISKE OPPBYGNING 2 7 2.1 FFMs Organisasjonskart... 2 2.2 Sentralstyret....

Detaljer

Internasjonalt Samarbeid

Internasjonalt Samarbeid Internasjonalt Samarbeid Et informasjonshefte fra Unge funksjonshemmede Om Unge funksjonshemmede Unge funksjonshemmede er et samarbeidsorgan for landsdekkende ungdomsorganisasjoner, samt grupper, lag og

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

Forskningsinstituttenes Fellesarena FFA. Horizon 2020 finansieringsmodell. veiledning for forskningsinstituttene. Postboks 5490, Majorstuen 0305 Oslo

Forskningsinstituttenes Fellesarena FFA. Horizon 2020 finansieringsmodell. veiledning for forskningsinstituttene. Postboks 5490, Majorstuen 0305 Oslo Forskningsinstituttenes Fellesarena FFA Postboks 5490, Majorstuen 0305 Oslo Oslo 27.april 2014 Horizon 2020 finansieringsmodell veiledning for forskningsinstituttene FFA har i samarbeid med Forskningsrådet

Detaljer

Regnskapskurs for små foreninger

Regnskapskurs for små foreninger k u r s Regnskapskurs for små foreninger foreninger foreninger Regnskapskurset for små foreninger gir en kort innføring i grunnleggende regnskaps- og budsjettarbeid for økonomiansvarlige og ledere i små

Detaljer

Info til Kasserer i undergruppe

Info til Kasserer i undergruppe Info til Kasserer i undergruppe Redigert av Marte Collin 12.02.2010 Opprettet av Marte Collin 02.02.2010 Tromsøstudentenes Idrettslag 2 INNLEDNING 3 HVORFOR HAR VI REGNSKAP 4 DIVERSE BEGREPER 4 DET DOBBELTE

Detaljer

Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen

Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen Prosjektrapport nr. 36/2004 Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen James Karlsen Tittel Forfatter Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen James Karlsen Rapport Prosjektrapport

Detaljer

ØKONOMIFORVALTNING I NORSK BERNER SENNENHUNDKLUBB

ØKONOMIFORVALTNING I NORSK BERNER SENNENHUNDKLUBB ØKONOMIHÅNDBOK For Styret, Komiteer og Avdelinger Vedtatt av styret i NBSK 18.08.2011 Gjeldende fra 2011 1 Innhold 0 INNLEDNING... 5 0.1 Formålet med økonomihåndboka... 5 0.2 Målgruppe... 5 0.3 Oppbygging...

Detaljer

Revisjon i avslutningsfasen

Revisjon i avslutningsfasen Revisjon i avslutningsfasen Lars Angermo og Stian Bringsjord statsautoriserte revisorer Sant Revisjon AS Agenda Hendelser etter balansedagen Fortsatt drift Vurdering av ikke korrigerte feil Uttalelser

Detaljer

Likeverdige offentlige tjenester i små distriktskommuner

Likeverdige offentlige tjenester i små distriktskommuner 7/2012 Likeverdige offentlige tjenester i små distriktskommuner Av: Gunhild Thunem, Tore Vånge og Mari Helenedatter Aarbakke KUN Senter for kunnskap og likestilling www.kun.nl.no Likeverdige offentlige

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Å SØKE OM PROSJEKTTILSKUDD

Å SØKE OM PROSJEKTTILSKUDD kompendium Å SØKE OM PROSJEKTTILSKUDD Noen generelle råd og tips Dette kompendiet består av kopier av tekster (fra lysbilder/power Point-presentasjon), og utgjør arbeidsmateriale til et minikurs rundt

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? SKEDSMO KOMMUNE Januar 2005 Utført av Nina Neset FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET

Detaljer

Viktigheten av å oppdage regnskapsfeil i tide

Viktigheten av å oppdage regnskapsfeil i tide HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ Viktigheten av å oppdage regnskapsfeil i tide Fra suksess til fiasko - en casestudie om Billetten AS Ingvild M. N. Borch Linn Marie Haglind Masteroppgave i økonomi og administrasjon

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer