REPRESENTANTSKAPSMØTET JUNI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REPRESENTANTSKAPSMØTET 2007-2012 9. JUNI"

Transkript

1 STRATEGI Vedtatt på REPRESENTANTSKAPSMØTET 9. JUNI 2007

2

3 Innhold: 1. Innledning 3 2. Visjon 4 3. Overordnet mål 4 4. FOKUS formål 4 5. Mål for strategiperioden 4 6. Prioriteringer i virksomheten Tematiske prioriteringer Geografiske prioriteringer 8 7. Arbeidsformer Utviklings- og bistandsarbeid Kompetansebygging Informasjons- og påvirkningsarbeid Samarbeid med andre Roller Evaluering 12

4 2

5 1. Innledning FOKUS virksomhet har vokst. I 2007 består FOKUS av 72 organisasjoner. Det omfatter kvinneorganisasjoner, kvinneutvalg i politiske partier, fagforbund, samt solidaritets- og bistandsorganisasjoner. Av disse driver 35 prosjektvirksomhet. FOKUS ble formelt etablert i 1995 av 41 norske kvinneorganisasjoner, men opprinnelsen går tilbake til 1989 da kvinneorganisasjonene innledet et samarbeid rundt TV-aksjonen Kvinner i den 3. verden. Med midler fra TVaksjonen ble det opprettet et sekretariat som formidlet støtte til norske kvinneorganisasjoner som drev prosjektvirksomhet i samarbeid med søsterorganisasjoner i Sør. I 2005 fikk FOKUS igjen tildelt TV-aksjonen ( Drømmefanger ) som denne gang hadde vold mot kvinner som tema. FOKUS har rammeavtaler med NORAD for bistands- og informasjonsarbeidet. I dag støttes totalt 74 prosjekter i 34 land. 43 finansieres av midler fra TV-aksjonen, 30 finansieres over rammeavtalen med NORAD og ett av Operasjon Dagsverk (OD 1999). I 2007 beløper den samlete prosjektstøtten seg til nesten 40 mill. kr. Som en følge av TV-aksjonen ble antall ansatte i FOKUS-sekretariatet økt fra 5 til 7. I denne strategien legger FOKUS retningslinjer for virksomheten i de neste fem årene. Strategien er global og omfatter derfor alle deler av FOKUS virksomhet. Strategien tar sikte på å utvikle virksomheten videre. FOKUS ønsker å bli en enda mer kompetent pådriver og støttespiller for å bedre kvinners økonomiske, sosiale og politiske situasjon i Sør. For å oppnå dette vil FOKUS prioritere tre tema i virksomheten; kvinners rettigheter, vold mot kvinner og kvinners politiske og økonomiske deltakelse. Vi vil konsentrere prosjektene mer geografisk for å få en bedre kvalitetssikring av innsatsen. Det vil bli lagt spesiell vekt på kompetansebygging for å styrke FOKUS innsats på ulike områder. Strategien tar utgangspunkt i FOKUS vedtekter og medlemsorganisasjonenes aktivitet. Den tar sikte på å utvikle de ulike sidene av FOKUS virksomhet. Den bygger på prosjekt- og informasjonsstrategien som organisasjonen har vedtatt. Hoveddelen av FOKUS virksomhet er finansiert av offentlige midler gjennom NORAD og ulike departementer, og strategien skal bidra til at så vel medlemsorganisasjonene som FOKUS sekretariatet blir bedre i stand til å imøtekomme myndighetenes krav. Dette gjelder blant annet de kravene som stilles fra NORAD med hensyn til en forsvarlig administrasjon og oppfølging av bistandsprosjekter. Videre tar strategien sikte på at FOKUS skal bli en bedre ressurs og mer aktiv pådriver for kvinner og utviklingsspørsmål. FOKUS virksomhet har basis i norske kvinneorganisasjoners kunnskap, arbeidsmetoder og mål. Dette grunnlaget brukes til å bygge partnerskap med søsterorganisasjoner internasjonalt og i land i Sør for å realisere kvinners rettigheter og bedre kvinners levekår. Dette er vårt bidrag til utvikling. Denne strategien vil være et nyttig og fruktbart hjelpemiddel på veien! 3

6 2. Visjon Kvinner sammen endrer verden Vår visjon er en rettferdig verden der kvinners organisering danner grunnlaget for likestilte samfunn fri for undertrykking. 3. Overordnet mål FOKUS vedtekter fastslår at: FOKUS overordnede mål er å arbeide for å bedre kvinners sosiale, økonomiske og politiske situasjon internasjonalt med vekt på landene i Sør FOKUS formål FOKUS skal være kvinneorganisasjonenes kompetanse- og ressurssenter i internasjonale kvinnespørsmål. FOKUS skal gjennom utviklings- og prosjektarbeid arbeide for å bedre kvinners sosiale, økonomiske og politiske situasjon internasjonalt med hovedvekt på landene i Sør. FOKUS skal gjennom informasjonsvirksomhet arbeide for økt kunnskap om og forståelse i det norske samfunn for kvinners situasjon og rolle i et utviklingsperspektiv. FOKUS har til formål å styrke kontakten og samarbeidet mellom norske kvinneorganisasjoner i deres internasjonale engasjement. 5. Mål for strategiperioden I strategiperioden vil FOKUS bidra til Å styrke kvinners rettigheter Kvinners organisering og deltakelse skal føre til at det blir mer kunnskap, formalisering, respekt og virkeliggjøring av kvinners rettigheter. Å bekjempe vold mot kvinner 1 Land i Sør omfatter fattige og marginaliserte land som i følge OECD kan motta bistand, og som stort sett ligger på den sørlige halvkule. Store deler av Afrika, Asia, Latin-Amerika, Øst- og Sørøst-Europa er inkludert i begrepet. 4

7 Kvinneorganisasjonene skal øke sin innvirkning på holdninger, atferd, juridiske rammeverk og hjelpetiltak med sikte på å redusere omfanget av vold mot kvinner. Å styrke kvinners politiske og økonomiske deltakelse Kvinners organisering og deltakelse skal styrke deres kontroll over økonomiske ressurser og øke deres innflytelse i politiske strukturer på ulike nivå. Å styrke FOKUS som en pådriver for kvinners rettigheter FOKUS skal bli en mer synlig pådriver for kvinners rettigheter overfor offentlig opinion og myndigheter i Norge og i internasjonale fora i samarbeid med kvinneorganisasjoner i Sør. 6. Prioriteringer i virksomheten FOKUS må ha et globalt perspektiv i sin virksomhet i tillegg til innsikt i ulike deler av verden og basere seg på en helhetlig forståelse av kvinners situasjon. Innenfor denne rammen vil en fokusere virksomheten på bestemte tema av særlig betydning for kvinners situasjon og kvinneorganisasjonenes virksomhet Tematiske prioriteringer FOKUS baserer seg i sitt arbeid først og fremst på FNs kvinnekonvensjon og handlingsplanen fra FNs kvinnekonferanse i Beijing i De 12 områdene 2 i handlingsplanen er det tematiske utgangspunktet for FOKUS virksomhet. Når FOKUS arbeider for kvinner, omfatter dette til dels også jentebarn, avhengig av problemstillingen. FOKUS har en generelt rettighetsbasert tilnærming som er gjennomgående i arbeidet på alle områder. For å bidra til å bedre kvinners situasjon vil FOKUS i strategiperioden prioritere følgende tre tema: Kvinners rettigheter Vold mot kvinner Kvinners politiske og økonomiske deltakelse KVINNERS RETTIGHETER FOKUS arbeider spesielt for kvinner, fordi det finnes store strukturelle ulikheter mellom menn og kvinner og kvinner blir utsatt for systematisk diskriminering i ulike sammenhenger. Vi vil jobbe for kvinners sivile, kulturelle, økonomiske, politiske og sosiale rettigheter, fordi de i liten grad blir respektert og virkeliggjort i mange land. 2 De 12 områdene fra FNs kvinnekonferanse i Beijing er: Kvinner og fattigdom, Utdanning og opplæring av kvinner, Kvinner og helse, Vold mot kvinner, Kvinner og væpnet konflikt, Kvinner og økonomi, Kvinner i politikk og ledelse, Institusjonelle likestillingsmekanismer, Kvinners menneskerettigheter, Kvinner og media, Kvinner og miljø og Jentebarn. 5

8 Kvinners rettigheter er formalisert i internasjonale dokumenter som konvensjoner, erklæringer og handlingsplaner, men de må videreføres etter hvert som forholdene utvikler seg. Rettighetene er etter hvert for en stor del etablert i nasjonale lovverk, men inkluderingen er ufullstendig i mange tilfelle og ivaretakelsen av rettighetene mangelfull. Det er en kontinuerlig oppgave å arbeide for at behovene og situasjonen for spesielt utsatte og svakstilte kvinner ivaretas i både internasjonale rettighetsdokumenter og nasjonale lovverk og at de formelle rettighetene blir mest mulig reelle. Kvinners seksuelle og reproduktive rettigheter utgjør et særlig viktig, men ømfintlig område for kvinners liv og helse og krever i mange sammenhenger spesiell innsats. Kvinner har rett til å delta aktivt i prosesser som berører dem. Det er spesielt viktig å hindre diskriminering og fremme marginaliserte og utsatte kvinners rettigheter. Som ledd i dette arbeidet er det vesentlig å bevisstgjøre kvinner om sine rettigheter og styrke deres evne til å kreve at rettighetene blir virkeliggjort. Dette innebærer at kvinners rett til helse og utdanning, sosial trygghet og en tilfredsstillende levestandard blir virkelighet. I dette arbeidet er også et fokus på hiv/aids sentralt. Det gjelder ikke minst for fattige, marginaliserte og urfolkskvinner. I FOKUS arbeid betyr dette at: Vi skal ha god kunnskap om internasjonale menneskerettighetsdokumenter, implementeringen og debatten rundt disse, spesielt FNs kvinnekonvensjon (CEDAW) med tilleggsprotokoll og Handlingsplanen fra Beijing, Vi skal informere og bevisstgjøre om situasjonen for kvinners rettigheter internasjonalt. Vi skal påvirke FN systemet og norske myndigheter for at kvinners rettigheter skal bli utviklet, respektert og virkeliggjort i samarbeid med internasjonale nettverk og kvinneorganisasjoner i Sør. Vi skal kunne veilede om hvordan kvinners rettigheter og likestilling kan integreres i utviklingssamarbeidet. I vårt utviklingssamarbeid skal vi støtte partnerorganisasjonenes arbeid for å: o Fremme ratifisering og iverksetting av internasjonale menneskerettighetsdokumenter. o Endre lovene slik at de anerkjenner kvinners rettigheter og bidrar til å bedre kvinners situasjon. o Få lovene omsatt i praktisk politikk og at det bevilges ressurser til å gjennomføre tiltak. o Gi kvinner kjennskap til sine rettigheter og forståelse av hva de betyr for deres liv. o Styrke kvinners kapasitet til å kreve at rettighetene blir virkeliggjort og kontinuerlig utviklet for å ivareta kvinners behov. VOLD MOT KVINNER FN slår fast at vold mot kvinner utgjør et alvorlig hinder for utvikling og likestilling mellom kjønnene. I sin ytterste konsekvens hindrer det kvinners fulle og likeverdige deltakelse i samfunnet og er således også et alvorlig demokratisk problem. Innen temaet vold mot kvinner prioriterer FOKUS: Kvinner i og etter krig og konflikt Handel med kvinner Seksuell og reproduktiv helse og rettigheter 6

9 Kjønnslemlestelse Vold i nære relasjoner I FOKUS arbeid betyr dette at: Vi skal ha oppdatert kunnskap og være med i den løpende debatten om vold mot kvinner. Vi skal bidra med informasjon, stimulere til debatt og formidle kunnskap om hvordan vold mot kvinner kan bekjempes. Vi skal påvirke internasjonale fora og den norske regjering for å kreve tiltak for å bekjempe vold mot kvinner. FOKUS vil spesielt følge opp gjennomføringen av Handlingsplanene om kjønnslemlestelse, handel med kvinner og FNs Sikkerhetsråds resolusjon 1325 om kvinner fred og sikkerhet. I vårt utviklingssamarbeid skal vi støtte partnerorganisasjonenes arbeid for å: o Forbedre lovverk og politikk i forhold til vold mot kvinner og jentebarn. o Bevisstgjøre kvinner og menn for å øke kunnskap og endre holdinger og atferd. o Presse fram tiltak for å ivareta kvinners rettigheter og beskytte mot overgrep. o Gi kvinner et sted å søke støtte og tilflukt i krisesituasjoner. o Gi kvinner og jenter tilgang til psykiske, fysiske samt økonomiske hjelpetiltak, evt. erstatninger. o Endre menns atferd bl.a. gjennom tiltak som fremmer likestillingsvennlige mannsroller. KVINNERS POLITISKE OG ØKONOMISKE DELTAKELSE For at kvinners situasjon skal bedres, er det viktig at kvinner får adgang til beslutningsprosesser og maktstrukturer. Bare slik kan kvinners stemme bli hørt og kvinners behov bli tatt med i betraktning. Kvinners levevilkår må bedres gjennom bedre inntekter, gode arbeidsvilkår og kontroll over økonomiske ressurser. Kvinner må være representert i politiske organer på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå og få tilgang til media. For å styrke kvinners stilling er det vesentlig at de får skolegang, annen type utdanning og opplæring av ulik art. Videre står kvinners organisering sentralt, fordi de som gruppe står sterkere. I FOKUS arbeid betyr dette at: Vi skal ha god kunnskap om hva som fremmer eller hindrer kvinners politiske og økonomiske deltakelse internasjonalt og spesielt i Sør. Vi skal informere og bevisstgjøre egen organisasjon og offentlig opinion om problemstillingene. Vi skal påvirke norske myndigheter slik at de i sitt utviklingssamarbeid bidrar til å fremme kvinners politiske og økonomiske deltakelse i land i Sør. Vi skal være pådrivere for at norske myndigheter og andre partnere bidrar til at globale økonomiske rammevilkår ivaretar kvinners behov og rettigheter spesielt i Sør. I vårt utviklingssamarbeid skal vi støtte partnerorganisasjonenes arbeid for: o At kvinner skal ha muligheter og adgang til å delta i økonomiske og politiske beslutninger og maktstrukturer. 7

10 o At kvinners stemme skal bli hørt på alle nivå, ikke minst gjennom massemedia. o At kvinner skal få formell rett til og større kontroll over eiendom og økonomiske ressurser. o At kvinner får inntekter og mulighet til å forsørge seg selv og sin familie. o At kvinners faglige rettigheter oppfylles. 6.2 Geografiske prioriteringer FOKUS vil fortsette den eksisterende prosjektvirksomheten i Afrika, Asia, Latin- Amerika og Øst- Europa, men vil i løpet av de nærmeste år søke å redusere den geografiske spredningen av prosjektporteføljen. Prosjektene baserer seg på medlemsorganisasjonenes kompetanse og nettverk, men må samtidig imøtekomme ulike kvalitetskrav hvis de skal kunne få bistandsmidler. NORAD krever at kvalitetssikringen av bistandsprosjektene generelt må styrkes, men utviklingen av landkompetanse og en systematisk oppfølging av virksomheten vanskeliggjøres av den store geografiske spredningen. Mindre spredning kan også bidra til å styrke samarbeidet kvinneorganisasjoner i mellom så vel i Norge som i Sør. FOKUS vil først og fremst støtte bistandsvirksomhet i områder der: Kvinner har behov for hjelp til å styrke sine rettigheter og organisering og bekjempe kvinnediskriminering. Det finnes gode kvinneorganisasjoner eller potensiale for kvinneorganisering. FOKUS medlemsorganisasjoner har kompetanse og erfaring og mulighet for å få resultater av innsatsen. Det er muligheter for nettverksbygging nasjonalt, regionalt og internasjonalt. FOKUS prioriterte tema er vesentlige. Det er mulighet for samarbeid med likesinnede norske organisasjoner og til å fremme kvinners rettigheter i norsk bistandsengasjement. Reduksjon av den geografiske spredningen i årene framover vil skje ved at en del prosjekter av ulike grunner vil fases ut, og nye prosjekter for bistandsfinansiering prioriteres i bestemte geografiske områder. FOKUS vil prioritere prosjekter i tre subregioner. Disse er valgt fra ulike kontinenter for å gi innsikt i forskjeller i kvinners situasjon i ulike deler av verden. Subregionene er så primært definert ut fra prosjektvirksomheten til FOKUS medlemsorganisasjoner. Det er i tillegg lagt vekt på at det i subregionene finnes et mer generelt norsk bistandsengasjement. Subregionene er: * Øst-Afrika her har en rekke medlemsorganisasjoner prosjekter og kvinners behov er markerte. * Sør-Asia flere medlemsorganisasjoner har prosjekter og subregionen hører til de områder der kvinnenes stilling er dårligst. * Mellom-Amerika og Andesregionen her har medlemsorganisasjoner et betydelig engasjement spesielt for urfolkskvinner. I tillegg til de tre subregionene prioriteres prosjekter i Sør-Afrika og i Palestina/Libanon på grunn av de spesielle politiske og økonomiske forhold som her gjør seg gjeldende. Prosjektenes tema og kvalitet må ligge i bunn. Deretter vil prosjekter i de tre subregionene samt Sør-Afrika og Palestina/Libanon prioriteres framfor andre geografiske områder. En tar sikte på en omtrentlig halvering av antall land der FOKUS medlemsorganisasjoner driver bistandsprosjekter i løpet av strategiperioden. 8

11 Prosjekter som er knyttet til Regjeringens handlingsplan mot kjønnslemlestelse vil ikke underlegges den generelle geografiske prioriteringen. FOKUS har særlig kompetanse på dette feltet. Det er viktig å sammenlikne erfaringer fra ulike land og temaet er undergitt spesiell behandling fra norske myndigheters side. Prosjektene i Øst- og Sør-Øst-Europa som finansieres over TV-aksjonen, vil ha behov for ny finansiering hvis de skal videreføres. Støtte til internasjonal og regional nettverksbygging innenfor FOKUS prioriterte tema vil ikke underlegges den generelle geografiske prioriteringen. I land der det er forholdsvis mange bistandsprosjekter, vil en søke å bygge opp programmer, der medlemsorganisasjonene utvikler mer samarbeid på landnivå og bidrar til nettverksvirksomhet mellom partnerorganisasjonene i landene. I tillegg til mer langsiktige bistandsprosjekter vil det bli gitt støtte til enkelte mer kortsiktige samarbeidstiltak mellom FOKUS medlemsorganisasjoner og kvinneorganisasjoner i Sør med tanke på utveksling av erfaring, nyskaping og utprøving av ideer og initiativ, nettverks- og påvirkningstiltak. I det internasjonale samarbeidet vil FOKUS søke å redusere miljøbelastningene ved virksomheten så mye som mulig. 7. Arbeidsformer FOKUS virksomhet har tre hovedarbeidsformer: utviklings- og bistandsarbeid, kompetansebygging og informasjons- og påvirkningsarbeid. I det følgende stakes retningen og samarbeidsformene ut for disse områdene. 7.1 Utviklings- og bistandsarbeid Arbeidsformene for utviklings- og bistandsarbeidet vil videreutvikles. Retningslinjene som er fastsatt i FOKUS prosjektstrategi vil opprettholdes. Det vil blant annet si at medlemsorganisasjonene, ikke FOKUS sitt sekretariat, driver prosjekter, at de skal ha lokal forankring, at medlemsorganisasjonene skal ha ansvaret for utvikling av samarbeidet med partnere i Sør, at partnerorganisasjonene har ansvar for gjennomføring av prosjektene, og at det i tillegg til prosjektsamarbeid kan opprettes institusjonssamarbeid mellom FOKUS og tilsvarende nettverk eller sekretariater i Sør, Arbeidet for å etablere langsiktige program vil kreve at det legges til rette for overordnet planlegging av innsatsen i et land eller innen et tema, og at det utvikles arbeidsmetoder som involverer kvinneorganisasjonene og nettverkene i Sør som likeverdige partnere i utviklingen av programmene. I tillegg til det regulære bistandsarbeidet settes det av ressurser for støtte til mer kortsiktige samarbeidstiltak i FOKUS internasjonale engasjement. Partnerskapet mellom FOKUS medlemsorganisasjoner og søsterorganisasjoner i Sør står her sentralt. Midlene skal brukes til å utdype dette gjennom 9

12 samarbeidsprosesser, utveksling av erfaring, felles initiativ og nyskaping i utviklingsarbeidet. Nærmere regler for dette vil utarbeides etter hvert. 7.2 Kompetansebygging Det legges vekt på å videreutvikle FOKUS kompetanse for å fortsette å være en viktig ressurs på kvinne- og utviklingsspørsmål. FOKUS rolle som kompetansesenter skal styrkes for å nå målene i strategiperioden. Metodene for dette skal være systematisk innhenting, dokumentasjon og analyse av kunnskap og erfaringer. Vi vil spre dette gjennom publikasjoner, kurs, foredrag og seminarer. FOKUS ønsker å være et møtested og kunnskapsbase for samarbeid og informasjon om kvinnerettet bistandsarbeid, spesielt med hensyn til gode metoder og fagressurser. FOKUS skal være pådriver og delta i debatt om bistand og utvikling i et kvinneperspektiv. Det skal legges opp rutiner slik at partnere i Sør er premissleverandører. Kompetansesenterfunksjonen skal inngå som en integrert del av FOKUS formelle struktur. FOKUS eget prosjektsamarbeid, inkludert prosjektorganisasjonene i Sør, skal være en viktig kunnskapsbase for kompetansearbeidet. Det vil satses på kontinuerlig kompetansebygging på alle nivåer i FOKUS-nettverket, i Norge og i Sør. Kompetansesenterfunksjonen er en viktig del av dette. Det vil dessuten bli lagt til rette for skolering blant medlemsorganisasjonene, styret, sekretariatet og partnerorganisasjoner for å oppdatere tematisk kunnskap og fremme gode tekniske og faglige kvalifikasjoner i gjennomføringen av arbeidet. Deltakelse i arbeidsgrupper, informasjons- og påvirkningsarbeid og bistandsvirksomhet er i seg selv en del av kompetanseutviklingen. Dersom FOKUS skal gå videre, utvikle et kompetansesenter og drive med kompetansebygging på mange nivå, er dette avhengig av tilleggsfinansiering. 7.3 Informasjons- og påvirkningsarbeid I informasjons- og påvirkningsarbeidet legger FOKUS vekt på å være en møteplass for dialog mellom Sør og Nord og få fram synspunkter fra FOKUS nettverk hjemme og ute. I Norge vil det være spesielt viktig å bringe synspunkter fra Sør inn i debatten. FOKUS skal drive et informasjonsarbeid rettet mot å skape engasjement og forståelse i det norske samfunnet om kvinners situasjon og rolle i Sør. Informasjonsvirksomheten retter seg primært mot våre medlemsorganisasjoner, solidaritets- og utviklingsmiljø, norske myndigheter og media. FOKUS skal være vaktbikkje og pådriver overfor norske myndigheter, internasjonale fora og offentlig opinion i internasjonale kvinne- og utviklingsspørsmål. FOKUS vil reise debatt og ta opp synspunkter og problemstillinger som er viktige for kvinner, men som ikke får tilstrekkelig oppmerksomhet. Dette kan omfatte tema der det gjør seg gjeldende ulike oppfatninger. Vi vil bidra til dynamikk i tenking og tilnærminger når det gjelder kvinner og utviklingsspørsmål. For å være en drivkraft i arbeidet for kvinners rettigheter må vi ha en åpen debatt internt og eksternt og formulere våre synspunkter slik at vi blir hørt. Offisielle uttalelser på vegne av FOKUS som helhet skal selvsagt behandles i følge vanlige 10

13 organisatoriske framgangsmåter, men grupper og enkeltmedlemmer innenfor FOKUS-virksomheten må dessuten kunne komme med utspill på eget grunnlag. FOKUS skal ha kapasitet og kunnskap til å komme med konstruktive forslag som bringer debatt og tenkning framover. FOKUS vil tilrettelegge for deltakende prosesser gjennom: Etablering av arbeidsgrupper ulike steder i landet avhengig av hvor det finnes interesse og kompetanse, hvor medlemsorganisasjoner arbeider sammen og kommer med utspill og forslag. Videreføring av nettverksarbeid - herunder nettverkskonferanser- hvor organisasjonene fra Norge og fra Sør kommer sammen for å lære og fremme krav og meninger. Organisering av og støtte til seminarer, konferanser og kampanjer som møtesteder for debatt og for å nå ut med et klart budskap. Initiering av debatt ved å legge fram informasjon og problemstillinger og virke som pådrivere overfor myndigheter og offentlig opinion. FOKUS skal i sitt informasjonsarbeid: Gjøre aktivt bruk av de ulike typer media for kommunikasjon og informasjon tilpasset de ulike målgruppene, inkludert trykte publikasjoner, FOKUS-bladet Kvinner Sammen og hjemmesiden Stimulere medlemsorganisasjonenes eget informasjonsarbeid om internasjonale kvinnespørsmål. Utvikle en klar strategi for kommunikasjon for å nå ut og mobilisere engasjement for kvinner og utviklingsspørsmål. 7.4 Samarbeid med andre FOKUS vil samarbeide med andre relevante kvinne-, utviklingsorganisasjoner og forskningsmiljøer i alle deler av virksomheten både for å lære, dele kompetanse og bidra til å få en større effekt av arbeidet. 7.5 Roller FOKUS består av et mangfold av organisasjoner og gjennomføringen av denne strategien er avhengig av at alle bidrar med sin kompetanse i internasjonale kvinnespørsmål. Det er også lagt opp til at ulike organisasjoner kan delta og få støtte på ulike måter, avhengig av interesser og kompetanse gjennom: å drive et langsiktig utviklingsarbeid, å engasjere seg i partnerskap med støtte til kortsiktige samarbeidstiltak, å delta i kompetansebyggingstiltak, å drive med informasjonsvirksomhet, å delta i arbeidsgrupper, å drive påvirkningsarbeid. Styret og representantskapet vil spille en sentral rolle i å sikre at den strategiske retningen som planen innebærer opprettholdes, og følge opp at strategien konkretiseres gjennom operative tiltak og finansiering. 11

14 FOKUS-sekretariatet skal bidra til gjennomføring av strategien, utføre oppgaver og være en rådgivende ressurs for FOKUS-nettverket. Strategien forutsetter utvikling av nye arbeidsområder og arbeidsmåter, ny og styrket kompetanse. Dette skal gjøres ved å bruke de ressurser og den kompetanse som finnes, men det vil være behov for nye ressurser for at FOKUS og medlemsorganisasjonene skal kunne videreutvikle sine roller og sin kapasitet. 8. Evaluering FOKUS har en praksis for evaluering av prosjektvirksomheten. I denne strategiperioden vil vi ytterligere legge vekt på å sikre dokumentasjonen av resultater i alle deler av virksomheten. Dette betyr både videreutvikling av evalueringspraksis og av våre systemer og metoder for å dokumentere resultater. FOKUS vil gjennomføre årlige interne vurderinger av framdriften i gjennomføringen av selve strategien. Styret er ansvarlig for å sikre at dette skjer og resultatene vil bli lagt fram for representantskapet. 12

15

16 FOKUS - Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål Storgt 11 N Oslo Norway Ph: Fax:

PROGRAM/PROSJEKTSTRATEGI

PROGRAM/PROSJEKTSTRATEGI PROGRAM/PROSJEKTSTRATEGI 1 1. Innledning FOKUS skal gjennom bistands- og prosjektarbeid medvirke til å bedre kvinners sosiale, økonomiske og politiske situasjon internasjonalt med hovedvekt på landene

Detaljer

Strategi for FOKUS 2012 2016

Strategi for FOKUS 2012 2016 Strategi for FOKUS 2012 2016 Vedtatt på representantskapsmøte 24.11.11 Strategi for FOKUS - 2 - Innhold 1. Innledning... 4 2. Visjon... 5 3. Overordnet mål... 5 4. FOKUS formål... 5 5. Internasjonalt lovverk,

Detaljer

FIAN Norges Handlingsplan 2015

FIAN Norges Handlingsplan 2015 s Handlingsplan 2015 FIANs visjon er en verden uten sult, der hvert menneske kan nyte sine menneskerettigheter i verdighet og særlig retten til å brødfø seg selv. FIANs formål uttrykkes på følgende måte

Detaljer

Virksomhetsplan FOKUS 2012

Virksomhetsplan FOKUS 2012 Virksomhetsplan FOKUS 2012 Virksomhetsplan 2015 1 Innledning Virksomhetsplanen for 2015: Skal ivareta de ambisjoner og intensjoner som ligger i FOKUS* sin overordnede strategi for 2012-2016. Er en operasjonalisering

Detaljer

RATTSØUTVALGET: Nye roller for frivillige organisasjoner i utviklingssamarbeidet.

RATTSØUTVALGET: Nye roller for frivillige organisasjoner i utviklingssamarbeidet. August 2006 HØRINGSUTTALELSE FRA FOKUS RATTSØUTVALGET: Nye roller for frivillige organisasjoner i utviklingssamarbeidet. FOKUS - Forum for kvinner og utviklingsspørsmål - er et kompetanse- og ressurssenter

Detaljer

Tematikk og prioriteringer

Tematikk og prioriteringer Strategi 2011-2014 Tematikk og prioriteringer FNs arbeid for fred og sikkerhet, menneskerettigheter og utvikling er FN-sambandets satsningsområder. I den neste fireårsperioden vil FN-sambandet prioritere:

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015-2020 1

STRATEGISK PLAN 2015-2020 1 STRATEGISK PLAN 2015-2020 1 Sex og Politikks visjon En verden uten diskriminering hvor alle mennesker kan ta frie og informerte valg knyttet til egen seksualitet og velvære. Sex og Politikks mål Sex og

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011

HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011 HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011 Innhold Innledning... 1 Hovedmål 1: Bidra til at flere barn i sårbare og konfliktrammede land får utdanning... 2

Detaljer

Strategi for barn og unge i Norden

Strategi for barn og unge i Norden 2 3 NORDISK MILJØMÆRKNING Strategi for barn og unge i Norden Strategi for børn og unge i Norden ANP 2010:709 Nordisk ministerråd, København 2010 ISBN 978-92-893-2011-5 Layout: Jette Koefoed Fotos: ImageSelect

Detaljer

PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK

PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen, og

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2010 (vedtatt på Representantskapsmøtet 27.11.09)

VIRKSOMHETSPLAN 2010 (vedtatt på Representantskapsmøtet 27.11.09) VIRKSOMHETSPLAN 2010 (vedtatt på Representantskapsmøtet 27.11.09) 1 INNLEDNING Virksomhetsplanen for 2010 skal ivareta de ambisjoner og intensjoner som ligger i FOKUS sin overordnede strategiplan Virksomhetsplanen

Detaljer

Vedtatt VIRKSOMHETSPLAN 2018

Vedtatt VIRKSOMHETSPLAN 2018 Vedtatt VIRKSOMHETSPLAN 2018 1 1. Innledning FOKUS virksomhet skal styrke kvinners tilgang på makt, ressurser og rettigheter globalt gjennom samarbeid mellom partnere i og utenfor Norge. Likestilling mellom

Detaljer

Strategi for Utdanningsforbundets arbeid internasjonalt

Strategi for Utdanningsforbundets arbeid internasjonalt Strategi for Utdanningsforbundets arbeid internasjonalt Forankring av det internasjonale arbeidet Visjon og prinsipper Grunnlaget for Utdanningsforbundets arbeid finner vi i formålsparagrafen: Utdanningsforbundet

Detaljer

Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Kvinner og menn, menneskerettigheter og økonomisk utvikling

Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Kvinner og menn, menneskerettigheter og økonomisk utvikling 1 Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Kvinner og menn, menneskerettigheter og økonomisk utvikling Åpning av Kontaktkonferanse 2010 mellom sentrale myndigheter og

Detaljer

Strategi for Utdanningsforbundets arbeid internasjonalt for perioden 2016-2019

Strategi for Utdanningsforbundets arbeid internasjonalt for perioden 2016-2019 Strategi for Utdanningsforbundets arbeid internasjonalt for perioden 2016-2019 Vedtatt av Sentralstyret mars 2016 Mål for Utdanningsforbundets internasjonale arbeid Utdanningsforbundet skal aktivt bruke

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011 (vedtatt på Representantskapsmøtet ) INNLEDNING

VIRKSOMHETSPLAN 2011 (vedtatt på Representantskapsmøtet ) INNLEDNING VIRKSOMHETSPLAN 2011 (vedtatt på Representantskapsmøtet 26.11.10) INNLEDNING 1 Virksomhetsplanen for 2011 skal ivareta de ambisjoner og intensjoner som ligger i FOKUS sin overordnede strategiplan Virksomhetsplanen

Detaljer

foto: silje bergum kinsten Arktisk samarbejdsprogram 2015 2017

foto: silje bergum kinsten Arktisk samarbejdsprogram 2015 2017 foto: silje bergum kinsten Arktisk samarbejdsprogram 2015 2017 foto: karin beate nøsterud 1. Innledning Arktis er et område hvor endringer skjer raskt, og utfordringer blir stadig mer synlige. De globale

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2009 (godkjent av Representantskapsmøtet )

VIRKSOMHETSPLAN 2009 (godkjent av Representantskapsmøtet ) VIRKSOMHETSPLAN 2009 (godkjent av Representantskapsmøtet 28.11.08) 1 Innledning Virksomhetsplanen for 2009 skal ivareta de ambisjoner og intensjoner som ligger i FOKUS sin overordnede strategiplan Virksomhetsplanen

Detaljer

MED FN FOR EN RETTFERDIG VERDEN DELMÅL

MED FN FOR EN RETTFERDIG VERDEN DELMÅL STRATEGI 2015-18 Innledning FN-sambandet skal være ledende på FN informasjon i Norge. I snart 70 år har FN-sambandet vært en støttespiller og kilde til informasjon om FN, og en viktig bidragsyter til at

Detaljer

RESULTATRAPPORT Bistand og konflikt

RESULTATRAPPORT Bistand og konflikt 2011 RESULTATRAPPORT Bistand og konflikt En palestinsk dame ser ut på to israelske soldater utenfor huset sitt i Hebron. BISTAND OG KONFLIKT Væpnet konflikt ødelegger samfunn, hindrer utvikling og gjør

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi 2013 2020

Arbeidsgiverstrategi 2013 2020 Arbeidsgiverstrategi 2013 2020 1. Innledning Rogaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune er en av fylkets største arbeidsgivere med rundt 3800 ansatte (pr 2013). Fylkeskommunen har et unikt samfunnsoppdrag.

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2029

Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet.

Detaljer

Makt Rettigheter. Strategi for FOKUS

Makt Rettigheter. Strategi for FOKUS Makt Rettigheter Ressurser Strategi for FOKUS 2017-2021 - 1-2017 2021 Innhold Innledning... 4 Visjon... 5 Formål... 5 Overordnet mål for strategiplanen... 5 Målgruppe... 5 Rettigheter og rammeverk... 5

Detaljer

Handlingsplan for utdanning 2012 2014

Handlingsplan for utdanning 2012 2014 Handlingsplan for utdanning 2012 2014 UHRs utdanningsutvalg I tråd med UHRs vedtekter ønsker Utdanningsutvalget å: bidra til å utvikle og fremme høyere utdanning fremme koordinering og arbeidsdeling skape

Detaljer

Handlingsplan for ungdom, fred og sikkerhet

Handlingsplan for ungdom, fred og sikkerhet Handlingsplan for ungdom, fred og sikkerhet Innspill til Norges oppfølging av sikkerhetsrådsresolusjon 2250 SIKKERHETSRÅDS- RESOLUSJON 2250 FNs sikkerhetsråd skrev desember 2015 historie ved å vedta resolusjon

Detaljer

LM-sak 10-11 Retningslinjer for internasjonal solidaritet

LM-sak 10-11 Retningslinjer for internasjonal solidaritet LM-sak 10-11 Innledning Internasjonal solidaritetsarbeid ble foreslått som et innsatsområde på Samfunnsviternes landsmøte 2001. Siden da har internasjonal solidaritet vært et eget område innenfor foreningens

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi for FOKUS (vedtatt av styret i FOKUS 22. april 2017)

Kommunikasjonsstrategi for FOKUS (vedtatt av styret i FOKUS 22. april 2017) Kommunikasjonsstrategi for FOKUS 2017-2021 (vedtatt av styret i FOKUS 22. april 2017) 1 Om FOKUS FOKUS er et medlemsbasert kompetanse- og ressurssenter for internasjonale kvinnespørsmål, som skal styrke

Detaljer

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program Januar 2016 Handlingsprogram og strategisk program 1 2 Innhold Innledning... 4 Visjon... 4 Forbundets virksomhet... 5 PF som organisasjon... 6 Langsiktig plan for perioden 2016-2018... 6 Hovedsatsningsområde:

Detaljer

NFUs internasjonale solidaritetsarbeid

NFUs internasjonale solidaritetsarbeid NFUs internasjonale solidaritetsarbeid Tekst: Helene T. Strøm Rasmussen, NFU Myndigheter over hele verden svikter i arbeidet med å sikre at mennesker med utviklingshemning får oppfylt sine menneskerettigheter.

Detaljer

Høringsuttalelse fra Strømmestiftelsen til Gambit Hill+Knowlton gjennomgang og rapport om Norads informasjonsstøtteordning.

Høringsuttalelse fra Strømmestiftelsen til Gambit Hill+Knowlton gjennomgang og rapport om Norads informasjonsstøtteordning. NORAD Høringsuttalelse fra Strømmestiftelsen til Gambit Hill+Knowlton gjennomgang og rapport om Norads informasjonsstøtteordning. Strømmestiftelsen vil takke for muligheten til å komme med innspill og

Detaljer

Europarådets pakt for menneskerettighetsundervisning og opplæring til demokratisk medborgerskap

Europarådets pakt for menneskerettighetsundervisning og opplæring til demokratisk medborgerskap Peti Wiskemann Europarådets pakt for menneskerettighetsundervisning og opplæring til demokratisk medborgerskap Europarådets pakt for menneskerettighetsundervisning og opplæring til demokratisk medborgerskap

Detaljer

Prinsipprogram. For human-etisk forbund 2009-2013. Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør

Prinsipprogram. For human-etisk forbund 2009-2013. Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør Prinsipprogram For human-etisk forbund 2009-2013 Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør A - Interesseorganisasjon Human-Etisk Forbund er en humanistisk livssynsorganisasjon. Forbundet

Detaljer

Sammen om jobben: Næringslivets rolle i norsk utviklingspolitikk

Sammen om jobben: Næringslivets rolle i norsk utviklingspolitikk 1 av 7 Sammen om jobben: Næringslivets rolle i norsk utviklingspolitikk Basert på Utenriksminister Børge Brendes tale ved Næringslivets konferanse for internasjonalisering og utvikling 16 februar 2016

Detaljer

Strategiplan NJF 2007-2011 1

Strategiplan NJF 2007-2011 1 Strategiplan NJF 2007-2011 1 Innledning Strategiplanen for Norsk jazzforum har frem til 2006 vært to-årig. Fra 2007 ble planperioden utvidet til å gjelde fram til 2011. Handlingsplanen baseres på strategiplanen,

Detaljer

utvikling Fattigdom og LIKEVERD OVER LANDEGRENSENE

utvikling Fattigdom og LIKEVERD OVER LANDEGRENSENE LIKEVERD OVER Fattigdom og utvikling Kompetanse og erfaring fra norske funksjonshemmedes organisasjoner og pasientorganisasjoner skal bidra til å sette fokus på og inkludere funksjonshemmede og tuberkulosebekjempelse

Detaljer

Kvalitetsplan for Balsfjordskolen

Kvalitetsplan for Balsfjordskolen Kvalitetsplan for Balsfjordskolen Høst 2013 Vår 2017 1 Innholdsfortegnelse VISJON... 3 FORORD... 4 INNLEDNING... 5 FOKUSOMRÅDE 1: KLASSELEDELSE varme og tydelighet... 7 FOKUSOMRÅDE 2: TILPASSET OPPLÆRING

Detaljer

E T I S K E R E T N I N G S L I N J E R For krisesentre tilknyttet Krisesentersekretariatet

E T I S K E R E T N I N G S L I N J E R For krisesentre tilknyttet Krisesentersekretariatet E T I S K E R E T N I N G S L I N J E R For krisesentre tilknyttet Krisesentersekretariatet ADRESSE TIL ETISKE RÅD Krisesentersekretariatet Etisk råd Storgata 11 0155 Oslo etiske.indd 12-1 16-08-07 14:07:45

Detaljer

Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018

Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018 Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018 0 Innhold 1. Situasjonsbeskrivelse... 2 1.1 Overordnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfordringene... 2 2 Visjon... 2 3 Formål... 3 4 Verdier...

Detaljer

Representantskapsmøtet i FOKUS 27. november 2009

Representantskapsmøtet i FOKUS 27. november 2009 Hovedprinsipper for kommunikasjonsarbeidet i FOKUS 2010-2015 Innhold Forord:... 3 FOKUS Norges fremste kompetanse på kvinner og utviklingsspørsmål... 4 FOKUS kommunikasjonsarbeid skal være:... 4 Hvordan

Detaljer

Sjumilssteget i Østfold

Sjumilssteget i Østfold Sjumilssteget i Østfold Fylkesmannen skal - stimulere til samarbeid og samordning på tvers av fagområder i saker som omfatter barn og unge med særskilte behov - følge opp tiltak som er rettet mot barn

Detaljer

Strategisk plan for Blå Kors Norge 2014-2018

Strategisk plan for Blå Kors Norge 2014-2018 Strategisk plan for Blå Kors Norge 2014-2018 Strategisk plan 2014-2018 1 VISJON Med hjerte, kunnskap og kraft skaper Blå Kors muligheter for mestring og mening. VERDIER Blå Kors er en felleskristen, diakonal

Detaljer

Barns rett til beskyttelse mot mobbing etter barnekonvensjonen

Barns rett til beskyttelse mot mobbing etter barnekonvensjonen Kirsten Sandberg, professor og medlem av FNs barnekomité Barns rett til beskyttelse mot mobbing etter barnekonvensjonen Utdanningsdirektoratets konferanse 15.11.16 Oversikt Kort om barnekonvensjonen og

Detaljer

Byer i Midt-Norge Kultursamarbeid

Byer i Midt-Norge Kultursamarbeid Byer i Midt-Norge Kultursamarbeid Rapport og forslag til samarbeidsavtale for kultur pr. juni 2005 1. Utgangspunkt Utgangspunktet for dette arbeidet er samarbeidsavtalen av 18.08.2004. mellom 9 byer i

Detaljer

FN-sambandet skal bidra til en levende offentlig debatt om FN, FNs arbeid, og samarbeidet mellom Norge og FN.

FN-sambandet skal bidra til en levende offentlig debatt om FN, FNs arbeid, og samarbeidet mellom Norge og FN. STRATEGI 2015-18 Innledning FN-sambandet vil i den neste fireårsperioden bidra til økt kunnskap og engasjement om FN og internasjonale spørsmål gjennom tilstedeværelse i skoleverket, på digitale plattformer

Detaljer

LNUs interessepolitiske arbeid

LNUs interessepolitiske arbeid LNUs interessepolitiske arbeid Interessepolitikk LNU jobber med saker som berører rammevilkårene til alle barne- og ungdomsorganisasjonene. Økonomiske rammebetingelser: o Grunnstøtte o Frifond Ikke-økonomiske

Detaljer

Tidlig intervensjonssatsingen «Fra bekymring til handling»

Tidlig intervensjonssatsingen «Fra bekymring til handling» Tidlig intervensjonssatsingen «Fra bekymring til handling» 1) Veilederen 2) www.tidligintervensjon.no 3) Opplæringsprogrammet, Tidlig Inn 4) MI 5) Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) 6) Foreldrestøtte 7) Annet?

Detaljer

Høringsuttalelse: NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014

Høringsuttalelse: NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014 Kulturdepartementet 28. juni 2013 Oslo Høringsuttalelse: NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014 Kulturutredningen 2014 tar et vesentlig skritt videre i utviklingen av kultursektoren i Norge generelt og Norges

Detaljer

KrFs utviklingspolitikk

KrFs utviklingspolitikk KrFs utviklingspolitikk 2013-2017 Programkomiteens førsteutkast april 2012 Per Kristian Sbertoli medlem av programkomiteen KrFs utviklingspolitiske seminar 27. april 2012 Programprosessen April: 1. høringsrunde

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: 11.02.2015

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: 11.02.2015 SAKSFRAMLEGG Forum: Skate Møtedato: 11.02.2015 Sak under løpende rapportering og oppfølging Sak 02-2014. Veikart for nasjonale felleskomponenter. I dette møtet: Beslutningssak. Historikk/bakgrunn Skate

Detaljer

Strategidokument for perioden 2014 til 2019

Strategidokument for perioden 2014 til 2019 Strategidokument for perioden 2014 til 2019 1. INNLEDNING Hvor står forbundet i dag? 1.1. Gjeldende strategidokument gjelder til 2018. Dokumentet har fra 2007 vært et godt styringsdokument for strategiske

Detaljer

Lansering 14. august 2007, Ingeniørenes Hus

Lansering 14. august 2007, Ingeniørenes Hus Lansering 14. august 2007, Ingeniørenes Hus Velkommen til det første møtet i Kinaforum Dagens tema: Presentasjon av Regjeringens Kinastrategi: Mål og prioriteringer i vårt forhold til Kina. Fokus, samordning

Detaljer

HR-strategi 2015 2017

HR-strategi 2015 2017 Planer og meldinger 2015/1 Statistisk sentralbyrå HR-strategi 2015 2017 1 Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for å utarbeide og spre offisiell statistikk om det norske samfunnet, og kjerneoppgavene

Detaljer

STRATEGIPLAN 2014-2017

STRATEGIPLAN 2014-2017 STRATEGIPLAN 2014-2017 Innhold Strategiplan Aktiv på Dagtid 2014-2017...3 Aktiv på Dagtid - strategisk sammenheng...5 Verdier...6 Strategiske prioriteringer...7 Strategisk hovedområde...9 - Aktiviteten...9

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 1 2. Målgrupper... 2 3. Målsettinger... 3 4. SAIHs informasjonsarbeid... 3 5. Målhierarki...

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 1 2. Målgrupper... 2 3. Målsettinger... 3 4. SAIHs informasjonsarbeid... 3 5. Målhierarki... Om Strategien Informasjonsstrategi 2015-2018 Vedtatt på SAIHs Årsmøte 2014 Denne strategien skal være et verktøy for SAIH sitt styre, lokallag, andre frivillige og ansatte i planleggingen, gjennomføringen

Detaljer

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte 02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte Dato: 01. 03. Februar 2013 Sted: Antirasistisk Senter Pris: 150 kr Fra vedtektene: 14 Saker til behandling Landsmøtet skal behandle følgende saksliste:

Detaljer

Velkommen til seminaret «Vilje, evne og lyst» Prosess i LC Stord Fitjar

Velkommen til seminaret «Vilje, evne og lyst» Prosess i LC Stord Fitjar Velkommen til seminaret «Vilje, evne og lyst» Prosess i LC Stord Fitjar Innhold Prosessene for utvikling og rekruttering, 15 min Hvordan skaffe midler til hjelpeprosjektene våre «Løvinna for ein kveld»,

Detaljer

Strategiplan for utvikling av Mosseskolen 2014-2018

Strategiplan for utvikling av Mosseskolen 2014-2018 Strategiplan for utvikling av Mosseskolen 2014-2018 1 1.0 Innledning Strategiplan er en plan som beskriver hva kommunen vil utvikle for å realisere kommunens visjon og hvordan. Strategier er litt forenklet

Detaljer

Å sikre barn og unge gode muligheter for deltakelse og innflytelse er et av Mandal kommunes viktige mål i Kommuneplan for Mandal 2006 2017.

Å sikre barn og unge gode muligheter for deltakelse og innflytelse er et av Mandal kommunes viktige mål i Kommuneplan for Mandal 2006 2017. PROSJEKTPLAN Prosjekt Ung medvirkning og innflytelse Hensikt Å sikre barn og unge gode muligheter for deltakelse og innflytelse er et av Mandal kommunes viktige mål i Kommuneplan for Mandal 2006 2017.

Detaljer

Strategi Amnesty International i Norge

Strategi Amnesty International i Norge Strategi 2017-2019 Amnesty International i Norge «Økt gjennomslag fordi flere tar brudd på menneskerettighetene personlig og blir med i Amnesty International» Innledning Amnesty International i Norges

Detaljer

Søknadsmal og -kriterier for vurdering av regionale VRI-satsinger i 2011-2013, samhandlingsprosjekt og forskerprosjekt.

Søknadsmal og -kriterier for vurdering av regionale VRI-satsinger i 2011-2013, samhandlingsprosjekt og forskerprosjekt. Søknadsmal og -kriterier for vurdering av regionale VRI-satsinger i 2011-2013, samhandlingsprosjekt og forskerprosjekt. Hver regional VRI-satsing må delta i minst to søknader til Forskningsrådet. Søknadene

Detaljer

Saksbehandler: Regionrådskoordinator Edvin Straume FORNYELSE AV OSLOREGIONENS STRATEGIER. Hjemmel:

Saksbehandler: Regionrådskoordinator Edvin Straume FORNYELSE AV OSLOREGIONENS STRATEGIER. Hjemmel: Arkivsaksnr.: 11/1776-2 Arkivnr.: N00 Saksbehandler: Regionrådskoordinator Edvin Straume FORNYELSE AV OSLOREGIONENS STRATEGIER Hjemmel: Rådmannens innstilling: Vedlagt forslag til høringsuttalelse vedtas.

Detaljer

Vedtekter for Publish What You Pay Norway

Vedtekter for Publish What You Pay Norway Vedtektene er vedtatt den 17.10.2011. Vedtektsoppdatering 13.02.2015. 1 Navn og organisasjon 1) Publish What You Pay Norge 1 er en ideell forening, registrert i Brønnøysundregisteret og med sekretariat

Detaljer

Strategi for internasjonalt arbeid

Strategi for internasjonalt arbeid Foto: Osloregionens Europakontor Foto: Osloregionens Europakontor Foto: Kumar, Hamar Læringssenter Foto: Osloregionens Europakontor HAMAR KOMMUNE: Strategi for internasjonalt arbeid Vedtatt i kommunestyret

Detaljer

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden.

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden. Strategi 2016-2020 Vedtatt av styret for UiA, 20. juni 2016 Visjonen: Samskaping av kunnskap Strategien og samfunnsoppdraget Læring og utdanning for framtiden UiA skal styrke koblingen mellom utdanning,

Detaljer

Virksomhetsplan FOKUS 2012

Virksomhetsplan FOKUS 2012 Virksomhetsplan FOKUS 2012 Virksomhetsplan 2012 1 Innledning Virksomhetsplanen for 2012: Skal ivareta de ambisjoner og intensjoner som ligger i FOKUS sin overordnede strategi for 2012-2016. Er en operasjonalisering

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Livskraftige sammen! Øvre Eiker kommunes strategi for medvirkning og samskaping Høringsutkast

Livskraftige sammen! Øvre Eiker kommunes strategi for medvirkning og samskaping Høringsutkast Livskraftige sammen! Øvre Eiker kommunes strategi for medvirkning og samskaping 2017-2027 Høringsutkast LIVSKRAFTIGE SAMMEN! 2 Medvirkningsplakaten strategien i kortversjon Det gode liv i Øvre Eiker skapes

Detaljer

Informasjon til søkere om OD2018

Informasjon til søkere om OD2018 Informasjon til søkere om OD2018 Kort om OD Operasjon Dagsverk er Elevorganisasjonens årlige solidaritetsaksjon av, med og for ungdom. 2500-3000 elever engasjerer seg frivillig for OD-kampanjen hvert år.

Detaljer

Hva er viktig for meg?

Hva er viktig for meg? Hva er viktig for meg? Barnekonvensjonen og retten til å delta Thomas Wrigglesworth - @thomaswri «I have found the best way to give advice to children is to find out what they want and then advice them

Detaljer

VR-SAK 7/15: VESTLANDSRÅDET OG EUROPA - EN STATUSRAPPORT OG ET VEIKART FOR ARBEIDET 2015-2016

VR-SAK 7/15: VESTLANDSRÅDET OG EUROPA - EN STATUSRAPPORT OG ET VEIKART FOR ARBEIDET 2015-2016 Saksutredning: VR-SAK 7/15: VESTLANDSRÅDET OG EUROPA - EN STATUSRAPPORT OG ET VEIKART FOR ARBEIDET 2015-2016 Trykte vedlegg: Utrykte vedlegg: Europeisk politikk påvirker oss sterkt både generelt i Norge

Detaljer

Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018

Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018 Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018 Bevaring gjennom verdiskaping Strategiplanen for Norsk kulturminnefond er det overordnede dokumentet som skal legge rammer og gi ambisjonsnivået for virksomheten.

Detaljer

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT SKJEMA FOR STATUSRAPPORT Tittel på tiltak/prosjekt: Prosjekt Link Lyngen 2005004435 Budsjettår: 2007 Budsjettkapittel og post: statsbudsjett kapittel 0743.70 Frist: 31.mars 2008 Rapporten sendes til: SHdir

Detaljer

Strategisk plan Sunnaas sykehus HF 2012-2020

Strategisk plan Sunnaas sykehus HF 2012-2020 Strategisk plan Sunnaas sykehus HF 2012-2020 Innhold side 4 Sunnaas sykehus HF mot 2020 5 Premissleverandør i utvikling av rehabilitering i Norge 7 Strategiske målsettinger 8 Grunnleggende forankring

Detaljer

Handlingsplan for nordisk barne- og ungdomskomité

Handlingsplan for nordisk barne- og ungdomskomité Handlingsplan for nordisk barne- og ungdomskomité 2006-2009 ANP 2006:725 Handlingsplan for nordisk barne- og ungdomskomité 2006-2009 ANP 2006:725 Nordisk Ministerråd, København 2006 ISBN 92-893-1315-3

Detaljer

Terje Tvedt. Norske tenkemåter

Terje Tvedt. Norske tenkemåter Terje Tvedt Norske tenkemåter Tekster 2002 2016 Om boken: er en samling tekster om norske verdensbilder og selvbilder på 2000-tallet. I disse årene har landets politiske lederskap fremhevet dialogens

Detaljer

Prinsipprogram. Human-Etisk Forbund 2013 2017

Prinsipprogram. Human-Etisk Forbund 2013 2017 Prinsipprogram Human-Etisk Forbund 2013 2017 Human-Etisk Forbund er en humanistisk livssynsorganisasjon. Forbundet er en demokratisk medlemsorganisasjon basert på et bredt frivillig engasjement fra medlemmer

Detaljer

Kommunikasjonsplan Norad SIU 1

Kommunikasjonsplan Norad SIU 1 !""# Kommunikasjonsplan Norad 1 1. Bakgrunn Forhistorie Norad finansierer flere programmer innen området høyere utdanning og forskning som forvaltes av. Disse er NUFU-programmet (Nasjonalt program for

Detaljer

Handlingsplan - "Folkehelse i Buskerud 2012-2014"

Handlingsplan - Folkehelse i Buskerud 2012-2014 Handlingsplan - "Folkehelse i Buskerud -2014" Videreføring av pågående folkehelsearbeid i Buskerud: Videreføre samarbeid mellom regionale aktører i folkehelsearbeidet Videreføre samarbeid mellom fylkesmannen

Detaljer

Østre Agder Verktøykasse

Østre Agder Verktøykasse Østre Agder Verktøykasse Sentrale mål og føringer Stortinget har sluttet seg til følgende overordnede mål for reformen som vil være førende for kommunens arbeid: Gode og likeverdig tjenester til innbyggerne

Detaljer

VERDISKAPING - HISTORISKE BYKJERNA SOM HANDELSARENA FASE 2

VERDISKAPING - HISTORISKE BYKJERNA SOM HANDELSARENA FASE 2 25.2.11 VERDISKAPING - HISTORISKE BYKJERNA SOM HANDELSARENA FASE 2 Notatet bygger på rapport dat. 20.10.10 - fase 1. 15.12.2010 INNLEDNING Formålet med handelsprosjektet er å forene lokale utviklingsinteresser

Detaljer

Tilskuddet finansieres over budsjettpost Regionale utviklingstiltak.

Tilskuddet finansieres over budsjettpost Regionale utviklingstiltak. Saknr. 3167/08 Ark.nr. 243 &83. Saksbehandler: Unni Fornæss LIKESTILT DEMOKRATI 2008-2011 SØKNAD OM STØTTE I 2010 OG 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Hedmark fylkeskommune, Fylkesrådet, bevilger

Detaljer

Etiske retningslinjer i Høyre. Vedtatt av Høyres Sentralstyre 21.01.2013 [Type text] [Type text] [Type text]

Etiske retningslinjer i Høyre. Vedtatt av Høyres Sentralstyre 21.01.2013 [Type text] [Type text] [Type text] Etiske retningslinjer i Høyre Vedtatt av Høyres Sentralstyre 21.01.2013 0 [Type text] [Type text] [Type text] Innhold Generelt... 2 Omfang og ansvar... 2 Grunnleggende forventninger... 2 Personlig adferd...

Detaljer

EuroTrans The Transformation and Sustainability of European Political Order Erik Oddvar Eriksen, senterleder ARENA

EuroTrans The Transformation and Sustainability of European Political Order Erik Oddvar Eriksen, senterleder ARENA EuroTrans The Transformation and Sustainability of European Political Order Erik Oddvar Eriksen, senterleder ARENA Fra Forskningsmelding til utlysning Forskningsmeldingen: Europa og rett og politikk som

Detaljer

Tid Hovedområde Kapitler Vurdering 4 uker Uke 34-37

Tid Hovedområde Kapitler Vurdering 4 uker Uke 34-37 Årsplaner Fokus Politikk og Årsplanen under er utarbeidet av tre lærere med tanke på undervisning etter læreverket Fokus Politikk og, derfor skiller de seg noe fra hverandre men viser også mangfoldet i

Detaljer

Prinsipprogram. Kvinners livsvilkår

Prinsipprogram. Kvinners livsvilkår Prinsipprogram Kvinners livsvilkår Norske Kvinners Sanitetsforening er en frivillig organisasjon som er livssynsnøytral og partipolitisk uavhengig. Målet er å være den ledende organisasjonen knyttet til

Detaljer

Handlingsplan for studenter med funksjonsnedsettelse 2014-2015

Handlingsplan for studenter med funksjonsnedsettelse 2014-2015 Handlingsplan for studenter med funksjonsnedsettelse 2014-2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. OVERORDNET MÅL... 4 3. HOVEDMÅL... 4 4. BEGREPSAVKLARING... 4 5. HANDLINGSPLANENS INNHOLD OG ANSVARSOMRÅDE...

Detaljer

Strategi for Arbeiderpartiets internasjonale arbeid

Strategi for Arbeiderpartiets internasjonale arbeid Strategi for Arbeiderpartiets internasjonale arbeid 1 Innhold: Hovedmålsettinger for det internasjonale arbeidet Mandat og oppgaver Fokusområder og politiske prioriteringer Partiets internasjonale nettverk

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

SOSIAL KOMPETANSEUTVIKLING

SOSIAL KOMPETANSEUTVIKLING Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE juni 2007 Lokal handlingsplan SOSIAL KOMPETANSEUTVIKLING Åsveien skole glad og nysgjerrig Innhold Innledning 1.0. Mål 1.1. Kunnskapsløftet 1.2. Definisjon

Detaljer

Strategi for organisasjonsopplæring LIKEVERD I ÅPENHET I RESPEKT I INKLUDERING

Strategi for organisasjonsopplæring LIKEVERD I ÅPENHET I RESPEKT I INKLUDERING Strategi 2016 2018 for organisasjonsopplæring LIKEVERD I ÅPENHET I RESPEKT I INKLUDERING Mental Helse er en medlemsorganisasjon for alle mennesker med psykiske helseproblemer, pårørende og andre interesserte.

Detaljer

1. Oppsummering 2. 2. Kompetansehjulet i Follo (KHF) 2. 3. Utfordringer innen helse- og omsorgstjenestene i kommunene 3. 4. Forankring og samarbeid 4

1. Oppsummering 2. 2. Kompetansehjulet i Follo (KHF) 2. 3. Utfordringer innen helse- og omsorgstjenestene i kommunene 3. 4. Forankring og samarbeid 4 Innhold 1. Oppsummering 2 2. Kompetansehjulet i Follo (KHF) 2 3. Utfordringer innen helse- og omsorgstjenestene i kommunene 3 4. Forankring og samarbeid 4 5. STRATEGI FOR KOMPETANSEHJULET 2012-2016 4 5.1

Detaljer

Våre kommentarer følger de 4 punktene som vi er bedt om kommentarer til.

Våre kommentarer følger de 4 punktene som vi er bedt om kommentarer til. Fra: Fakultet for samfunnsvitenskap Til: Styringsgruppen for strategiplan UiA Dato: 08.06.2016 Sak nr.: Arkiv nr.: 16/00274 Kopi til: HØRINGSNOTAT Strategi for UiA 2016-2020 Fakultetsstyret ved fakultet

Detaljer

Virksomhetsplan 2017

Virksomhetsplan 2017 Virksomhetsplan 2017 1 Innledning I forslaget til Virksomhetsplan 2017 er det tatt utgangspunkt i forslag til ny strategi for FOKUS som skal vedtas på Representantskapsmøtet 2016. Eventuelle endringer

Detaljer

Strategisk plan 2013-2015

Strategisk plan 2013-2015 Strategisk plan 2013-2015 1 Målstruktur for Tannhelsesekretærenes Forbund ThsF 2 Generelt Det strategiske arbeidet i ThsF skal ta utgangspunkt i målstrukturen (se over) som viser sammenhengen mellom visjon,

Detaljer

Møteinnkalling Fredrikstad ungdomsråd

Møteinnkalling Fredrikstad ungdomsråd Møteinnkalling Fredrikstad ungdomsråd Møtested: Rådhuset, 4. etg., møterom Gutzeit Tidspunkt: tirsdag 24.05.2011 kl. 17:00 MERK: Det er møte med politikerne i Rådhuset, Formannskapssalen kl 15.00. Eventuelle

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Samfunnsforankring

Høgskolen i Sørøst-Norge. Samfunnsforankring Høgskolen i Sørøst-Norge Samfunnsforankring 2017-2021 A Ringerike Rauland Notodden Kongsberg Drammen Bø Vestfold Porsgrunn B HSN strategi for regional forankring Den norske regjeringens ambisjon om at

Detaljer

Strategi for Norsk senter for menneskerettigheter

Strategi for Norsk senter for menneskerettigheter Universitetet i Oslo Juridisk Fakultet/Norsk Senter for Menneskerettigheter Strategi for Norsk senter for menneskerettigheter 2015-2018 Innledning Norsk senter for menneskerettigheter er et fler- og tverrfaglig

Detaljer

Nærdemokratiske ordninger i Fredrikstad kommune

Nærdemokratiske ordninger i Fredrikstad kommune Nærdemokratiske ordninger i Fredrikstad kommune En lokalsamfunnsmodell Agenda: 1. Historie & bakgrunn for lokalsamfunnsmodellen v/ordfører Jon-Ivar Nygård 2. Hensikt og mål for modellen v/ordfører Jon-Ivar

Detaljer

ATFERDSSENTERET TILKNYTTET UNIVERSITETET I OSLO Org.nr: 985 638 187

ATFERDSSENTERET TILKNYTTET UNIVERSITETET I OSLO Org.nr: 985 638 187 Til Helsedirektoratet/ Divisjon primærhelsetjenester Avdeling psykisk helse og rus v/ Hilde Skyvuldstad Postboks 7000 St. Olavs plass 0130 Oslo Oslo, 31. januar 2014 Deres ref. 13/10860 Høringsuttalelse

Detaljer

Fagforbundets kommunikasjonsstrategi. omtanke solidaritet samhold

Fagforbundets kommunikasjonsstrategi. omtanke solidaritet samhold Fagforbundets kommunikasjonsstrategi 2012 2013 omtanke solidaritet samhold Fagforbundet for et likestilt samfunn og arbeidsliv Kommunikasjon er spennende. Kommunikasjon er nødvendig. Kommunikasjon gir

Detaljer