1. HVA ER EN EVALUERINGSSTRATEGI? HENSIKTEN MED FOKUS EVALUERINGSSTRATEGI NORMER OG VERDIER NOEN DEFINISJONER OG AVKLARINGER...

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. HVA ER EN EVALUERINGSSTRATEGI?...2 2. HENSIKTEN MED FOKUS EVALUERINGSSTRATEGI...2 3. NORMER OG VERDIER...2 4. NOEN DEFINISJONER OG AVKLARINGER..."

Transkript

1 EVALUERINGSSTRATEGI FOR FOKUS Oslo 2013 Innhold: 1. HVA ER EN EVALUERINGSSTRATEGI? HENSIKTEN MED FOKUS EVALUERINGSSTRATEGI NORMER OG VERDIER NOEN DEFINISJONER OG AVKLARINGER EVALUERING AV PROGRAMMER ANSVARSFORDELING Evaluering av tematiske og geografiske programmer Evaluering av analyse-, pådriver- og kommunikasjonsarbeid Evaluering av medlemsbaserte programmer Evaluering av prosjekter KRITERIER FOR VALG AV EVALUERINGER FINANSIERING UTARBEIDING AV OPPDRAGSBESKRIVELSE KRITERIER FOR VALG AV EKSTERNE KONSULENTER INVOLVERING AV MEDLEMSORGANISASJONER OG SØR-PARTNERE SPRÅK OG FORM PÅ RAPPORTERING OPPFØLGING OG TILBAKEMELDING SPREDNING OG OFFENTLIGGJØRING...9 Vedlegg 1: Prosess, evaluering av tematiske og geografiske programmer...10 Vedlegg 2: Prosess, evaluering av prosjekter og medlemsbaserte programmer.. 12 Vedlegg 3: Huskeliste budsjett

2 1. HVA ER EN EVALUERINGSSTRATEGI? Dette dokumentet søker å gi en samlet framstilling av hva FOKUS forstår med evaluering, hva som er hensikten med å evaluere, og hvordan enkelte typer evalueringer skal planlegges, gjennomføres og følges opp. Med FOKUS menes både FOKUS sekretariat og FOKUS medlemsorganisasjoner i Norge. Sør-partnere som mottar prosjektstøtte fra norske medlemsorganisasjoner gjennom FOKUS omfattes også av strategien. Evalueringsstrategien peker også på hvilke typer evalueringer FOKUS skal prioritere i tiden framover (strategiperioden ). Strategien inneholder ingen oversikt over hvilke evalueringer som skal gjennomføres i løpet av et år. En slik plan utarbeides årlig og vil blant annet ligge til grunn for FOKUS rammeavtalesøknad til Norad. Dokumentet skal imidlertid være tilpasset en utvikling fra enkeltprosjekter til mer overordnede tematiske og geografiske programmer, samt FOKUS analyse-, pådriver- og kommunikasjonsarbeid. Forslaget er presentert og diskutert i FOKUS sekretariat, utvalgte medlemsorganisasjoner i Norge, samt eksterne ressurspersoner. Dokumentet inneholder en kjerne som forventes stå fast i en periode framover. På den annen side vil det uten tvil skje endringer i tenkningen om både bistand og evaluering som med jevne mellomrom bør føre til endring og tilpasning av dette dokumentet. 2. HENSIKTEN MED FOKUS EVALUERINGSSTRATEGI Hensikten med FOKUS evalueringsstrategi er: Skape en felles og forpliktende forståelse mellom FOKUS sekretariat, norske medlemsorganisasjoner og Sør-partnere for hvorfor evalueringer gjennomføres. Være et redskap for å styrke dokumentasjon av resultater. Det vil i hovedsak si de resultatene som var planlagt i prosjektene/programmene på forhånd, og i noen tilfeller uventede (uforutsette) resultater. Peke på hvilke typer evalueringer som er mest hensiktsmessig å gjennomføre, for å få størst mulig utbytte av de ressursene som er satt av til å evaluere. Klargjøre ansvarsfordelingen mellom FOKUS sekretariat, norske medlemsorganisasjoner og Sør-partnere i forbindelse med evalueringer. 3. NORMER OG VERDIER FOKUS arbeid med evalueringer skal baseres på normer og verdier som: a) Åpenhet alle involverte parter skal ha tilgang til og bli gitt informasjon om hvorfor evalueringer blir gjennomført, samt innholdet i konklusjoner og anbefalinger - så snart det lar seg gjøre. 2

3 b) Offentlighet alle eksterne evalueringer som blir gjennomført, skal være offentlig tilgjengelige, hvis ikke særskilte hensyn tilsier noe annet (jfr. kap. 15). c) Deltakelse FOKUS sekretariat, norske medlemsorganisasjoner og Sørpartnere skal delta aktivt i planlegging, gjennomføring og oppfølging av evalueringer. Deltakelse er viktig fordi evalueringen tross alt skal brukes og følges opp av Sør-partner i samråd med norske medlemsorganisasjoner og FOKUS sekretariat, og at alle kan lære noe av evalueringen. Selv om evaulatoren har et mandat til å bestemme hvordan den endelige rapporten skal se ut, skal alle parter uansett få god anledning til å kommentere konklusjoner og anbefalinger. d) Troverdighet og uavhengighet evalueringer skal gjennomføres slik at funn og konklusjoner blir oppfattet som troverdige. Dette betyr ikke nødvendigvis at alle parter må være enige i alt, men at alle opplever at evalueringen bygger på troverdige kilder. 4. NOEN DEFINISJONER OG AVKLARINGER Monitorering er en grunnleggende og kontinuerlig funksjon i alle prosjekter, hvor lokale partnere i samarbeid med norske organisasjoner har ansvar for gjennomføring og oppfølging. Det innebærer den regelmessige informasjonsinnhenting og vurdering enhver ledelse gjør av et prosjekts gjennomføring. Den løpende monitoreringen og oppfølgingen av prosjektene omfattes ikke av denne strategien. Se FOKUS prosjektforvaltningsmappe for mer informasjon. Evaluering er en systematisk og uavhengig vurdering av et prosjekt eller et program (bestående av flere prosjekter). Her tar en i bruk eksterne evaluatorer (konsulenter), som kan gjøre vurderinger på et mer uavhengig grunnlag og ser prosjektet «utenfra» med et kritisk blikk, i sammenheng med utenforliggende faktorer og forskning på feltet. Spørsmål som vurderes er for eksempel planlegging, metoder for å måle resultater og samfunnsendringer, forhold til nasjonale og lokale myndigheter, ressursbruk og bærekraft. Evalueringer kan gjennomføres i alle faser av et prosjekt eller program. Det vil være forskjell på en evaluering midtveis i et prosjekt/program, hvor formålet kan være å justere kursen og en sluttevaluering, hvor det er naturlig å se på hvorvidt prosjektet/programmet har resultert i de endringene som var planlagt på forhånd. Man kan gjennomføre evalueringer både på prosjekt- og programnivå. Et program kan være geografisk definert og bestå av flere prosjekter i et land eller en region, eller det kan være tematisk definert (for eksempel en evaluering av alle prosjekter som tar sikte på å bekjempe vold mot kvinner). Det kan også være aktuelt å gjennomføre evalueringer av FOKUS analyse-, pådriver- og kommunikasjonsarbeid for å vurdere samlet innsats og resultater innenfor et tema eller geografisk område. En evaluering kan tjene ett eller flere av følgende formål: Oppnå kunnskap om styrker og svakheter ved et prosjekt/program 3

4 Dokumentere resultatene og endringer som er oppnådd gjennom et prosjekt/program Justere kursen i et prosjekt/program Være et redskap for å videreutvikle prosjektet, i tillegg til å overføre erfaring og læring til andre Forbedre organisasjonsstrukturen, samt rutinene for prosjektforvaltning Underbygge de valg norsk organisasjon står overfor når en bestemmer om støtten skal fortsette, avsluttes eller endres. Undersøke om ressurser blir brukt mest mulig effektivt, og at de ulike parter som deltar i samarbeidet har en merverdi og gjensidig oppfyller sine forpliktelser. De ulike formål krever forskjellige former for evaluering, m.a.o. ulik vektlegging når det gjelder planlegging og gjennomføring. En realistisk avveining mellom de spørsmålene som stilles, de midlene og den tiden som avsettes til evalueringer er viktig. 5. EVALUERING AV PROGRAMMER Fra FOKUS strategi, avsnitt 8.2 Programsamarbeid: «Fokuset på resultater i programsamarbeidet og bedret dokumentasjon av disse skal videreføres. Dette skal sikres gjennom utvikling av systemer for å dokumentere resultater samt strategisk bruk av overordnede tematiske evalueringer.» Dette innebærer at tidligere praksis med å evaluere prosjekter enkeltvis, hvor en for eksempel så på måloppnåelse og organisasjonsstruktur innenfor hvert enkelt prosjekt, ikke lenger blir prioritert like høyt. I stedet er det et uttalt mål å evaluere hvordan ulike prosjekter med felles tema eller geografisk nedslagsfelt kan oppnå eller har oppnådd synergieffekter i form av styrkede resultater, og hvordan en kan styrke samarbeidet mellom ulike prosjektpartnere. Det kan også dreie seg om flere prosjekter innenfor et gitt geografisk område (land eller region) gir økt påvirkningskraft ved å samarbeide enn hvis prosjektene pågår enkeltvis. 6. ANSVARSFORDELING 6.1. Evaluering av tematiske og geografiske programmer: FOKUS sekretariat tar initiativ til og gjennomfører tverrgående evalueringer. Det vil si evalueringer av programmer hvor flere medlemsorganisasjoner og Sør-partnere er involvert. En oppdragsbeskrivelse lages av FOKUS sekretariat på bakgrunn av hvilke spørsmål som knytter seg spesielt til hvert enkelt tema eller region, samt hvilke prosjekter som er mest relevante for evalueringen. Norske medlemsorganisasjoner og Sør-partnere som velges ut inkluderes i den videre prosessen med evalueringen (se vedlegg 1, side 10). 4

5 FOKUS sekretariat gjennomfører også evalueringer av programmer som styres direkte av sekretariatet i samarbeid med partnere ute, for eksempel FOKUS program for kvinner, fred og sikkerhet i Colombia og Sri Lanka Evaluering av analyse-, pådriver- og kommunikasjonsarbeid: Videre tar FOKUS sekretariat initiativ til evalueringer av tiltak innenfor analyse-, pådriver- og kommunikasjonsarbeid. Det kan innebære evalueringer av enkelttiltak (eksempelvis bladet «Kvinner Sammen» eller web-sidene), eller satt i sammenheng med tematiske og geografiske evalueringer, som også inkluderer programvirksomhet. Hvis en evaluerer innenfor en programtilnærming kan det være for å oppnå et mer helhetlig grunnlag for å vurdere de overordnede resultatene innenfor et tema eller region. Slike evalueringer kan se på tiltak som gjøres av FOKUS sekretariat, medlemsorganisasjoner i Norge og Sør-partnere i sammenheng. Framgangsmåten vil være den samme som for tematiske og geografiske programmer, dersom evalueringen involverer medlemsorganisasjoner i Norge og Sør-partnere (vedlegg 1, side 10) Evalueringer av medlemsbaserte programmer Programmer der én norsk medlemsorganisasjon har flere prosjekter, og hvor disse er knyttet sammen i et program, tar som regel utgangspunkt i at norsk medlemsorganisasjon ønsker å gjennomføre en evaluering. Sør-partnerne skal informeres og inkluderes i planleggingen av evalueringen. Planer og budsjetter diskuteres med FOKUS sekretariat, som må gjøre en vurdering av hvorvidt det er midler til å gjennomføre evalueringen. Oppdragsbeskrivelsen utarbeides av norsk medlemsorganisasjon, mens FOKUS sekretariat bidrar med faglige råd underveis. Oppdragsbeskrivelsen skal godkjennes av FOKUS sekretariat før den (eventuelt) legges ut på anbud. FOKUS sekretariat skal i tillegg godkjenne evalueringsteam. Det er norsk medlemsorganisasjon som signerer kontrakten med konsulenten/firmaet som skal gjennomføre evalueringen. Norsk medlemsorganisasjon og Sør-partner har ansvaret for at rapporter og anbefalinger blir fulgt opp. En oppfølgingsplan skal diskuteres og utarbeides i samarbeid med FOKUS sekretariat Evalueringer av prosjekter Evalueringer av enkeltprosjekter tar utgangspunkt i at norsk medlemsorganisasjon vurderer behovet for å evaluere prosjektet, i samråd med Sør-partner. FOKUS sekretariat bistår organisasjonene med å planlegge evalueringen, foreslår konsulenter og gir opplæring og veiledning. Oppdragsbeskrivelsen og evaluator skal godkjennes av FOKUS sekretariat på samme måte som for medlemsbaserte programevalueringer. En oppfølgingsplan skal diskuteres og utarbeides i samarbeid med FOKUS sekretariat. Det må gis en tilfredsstillende skriftlig begrunnelse for ikke å gjennomføre avtalte evalueringer (f.eks. svært høy sikkerhetsrisiko eller akutt sykdom). 5

6 7. KRITERIER FOR VALG AV EVALUERINGER Det er ikke praktisk eller økonomisk mulig å evaluere alle prosjekter. Følgende kriterier skal legges til grunn for utvelgelse av evalueringer: Tema: det bør gjennomføres én større evaluering årlig innenfor ett av FOKUS seks prioriterte tematiske programområder ( ): Kvinner og klima, seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, vold mot kvinner, kvinner, fred og sikkerhet, kvinners økonomiske deltakelse og rettigheter, og kvinners politiske deltakelse og rettigheter. Geografi: det er i økende grad viktig for FOKUS å plassere og vurdere programmene i lys av nasjonale og regionale behov, prioriteringer og planer. I land hvor flere norske medlemsorganisasjoner har stor innsats, kan det være behov for å evaluere et landprogram eller den samlede innsatsen i regionen. Det å evaluere flere prosjekter i samme geografiske område er også kostnadseffektivt med tanke på prosjektbesøk. I tillegg bør det vurderes å gjennomføre evalueringer av: Innovative (nyskapende) prosjekter og programmer med antatt høy læringseffekt for andre. Rene organisasjonsgjennomganger både ute og hjemme etter behov, samt spesielle gjennomganger av prosjekter der det har oppstått så store problemer at de ikke kan løses på andre måter. enkelte evalueringer/gjennomganger 3-5 år etter at et prosjekt er avsluttet (ex post evalueringer), for i særlig grad å vurdere langsiktige resultater og bærekraft. 8. FINANSIERING Alle evalueringer av tematiske og geografiske programmer initiert av FOKUS sekretariat finansieres av et sentralt budsjett. FOKUS tar sikte på å bruke ca. 2-4 prosent av samlede årlige bevilgninger til evalueringsarbeid. Kostnader til evalueringer initiert av medlemsorganisasjonene skal i forkant bygges inn i prosjektenes budsjetter. For at prosjektforslag skal godkjennes av FOKUS, skal planer og budsjett for evalueringer være klart reflektert. Det bør være et rimelig og realistisk forhold mellom prosjekt- og evalueringskostnader, dvs. at små prosjekter krever kostnadseffektive evalueringer. Se vedlegg 3: huskeliste budsjett. Oppdragsbeskrivelsen (Terms of Reference) må følge offentlige anbudsregler. Dette innebærer at alle oppdragsbeskrivelser (for tiden over NOK ) må legges ut på anbud. Anbud innhentes fra minst tre relevante evaluatorer/firmaer og en utvelgelse foretas blant dem. En må huske å passe på at momsen er innbakt i budsjettet som evaluator legger frem. 6

7 9. UTARBEIDING AV OPPDRAGSBESKRIVELSE: FOKUS sekretariat utarbeider som sagt oppdragsbeskrivelser for evalueringer av overordnete tematiske og geografiske programmer, mens medlemsorganisasjonene i Norge utarbeider forslag til evalueringer av medlemsbaserte programmer og enkeltstående prosjekter (se punkt 6.) Det er fort gjort å ha uklare eller for ambisiøse mål når det gjelder forventningene om hva en evaluering kan bidra med. En vanlig svakhet ved mange oppdragsbeskrivelser er ønsket om å få svar på for mange spørsmål samtidig noe som lett fører til overflatiske evalueringer. I drøftingen av oppdragsbeskrivelsene er det viktig å få de ulike partene i en evaluering til å bli enige om: Hva som er viktigst å finne ut av Hva som kan kuttes helt ut Det må også skje en realistisk avveining mellom evalueringsspørsmålene og de midlene og tiden som er avsatt til evalueringen. I noen tilfeller der prosjekter/programmer støttes av andre donorer i tillegg til FOKUS, vil det være kostnadseffektivt å samarbeide om en evaluering med felles økonomisk bidrag. FOKUS vil tilstrebe å koordinere med andre donorer, så langt det lar seg gjøre. Evaluering er ikke et mål i seg selv. All evaluering bør være rettet inn mot konkrete brukere og deres behov for informasjon. For å innfri et slikt krav må en god oppdragsbeskrivelse avklare: Hvem har tatt initiativ til/ønsket evalueringen (oppdragsgiver)? Hva er hensikten og målet med evalueringen? Hva skal evalueringen omfatte (inkludert lengde på rapporten)? Hva er de viktigste spørsmålene som ønskes besvart? Når må evalueringen være ferdigstilt? Hvilke resultater/produkter er forventet? Hvem skal bruke resultatene? Hva skal de bruke resultatene til? Hvilke metoder skal benyttes? Skal en bestemt teori ligge til grunn for evalueringen? Dette skal presiseres i en oppstartplan (inception report), som avtales mellom evaluator og oppdragsgiver. Norsk medlemsorganisasjon og Sør-partner skal få tilsendt oppstartplanen til informasjon, og i noen tilfeller vil det også være rom for å komme med innspill til inception report. Hvordan og til hvem skal evalueringen formidles? Hvordan skal evalueringsteamet være sammensatt? 10. KRITERIER FOR VALG AV EKSTERNE KONSULENTER Valg av konsulent(er) bestemmer i stor grad kvalitet og relevans på en evaluering. Det skal være en ekstern (uavhengig) teamleder i alle evalueringer. Evalueringer 7

8 gjennomføres ofte også med nasjonale konsulenter i teamet. Følgende kriterier ligger til grunn: Troverdighet konsulentene bør være akseptert og respektert av sentrale aktører. Fagkunnskap teamet bør ha en kombinasjon av relevant spesialkompetanse, evalueringsfaglig erfaring og landkunnskap. Uavhengighet konsulenter må ikke ha spesielle bindinger til tiltaket som skal evalueres (habilitet). Egnethet konsulenter må ha evne og vilje til å forstå og kommunisere sine funn og konklusjoner med personer fra andre kulturer. Balanse mellom kjønn alle team bør bestå av både kvinner og menn. Et viktig prinsipp er at teamleder ikke må være eller ha vært ansatt i den norske organisasjonen eller i det prosjektet som skal evalueres. Teamleder bør heller ikke ha deltatt i planlegging og gjennomføring av tiltakene som konsulent. Både nasjonale og/eller internasjonale konsulenter kan benyttes, men det er et mål å øke deltakelsen og bruken av nasjonale/lokale fagfolk og dermed bidra til å bygge opp evalueringskapasitet i Sør. 11. INVOLVERING AV MEDLEMSORGANISASJONER OG SØR-PARTNERE Alle involverte parter skal i god tid være informert om at evalueringer er planlagt og skal gjennomføres, inkludert i hvilket tidsrom evalueringen skal gjennomføres. Medlemsorganisasjoner og Sør-partnere skal delta i planleggingen av alle evalueringer ved å få tilsendt og gis mulighet til å kommentere på alle oppdragsbeskrivelser. Før rapporten sluttføres skal alle involverte parter være informert om konklusjonene og hatt anledning til å komme med innspill innen rimelig tid før endelig evalueringsrapport utarbeides. 12. SPRÅK OG FORM PÅ RAPPORTERING Evalueringsteamene bør gi en foreløpig oppsummering av hovedfunn, konklusjoner og anbefalinger til Sør-partner før eventuelt feltbesøk avsluttes. Det er viktig at det blir utarbeidet en skriftlig rapport på et språk som partnerorganisasjonen i Sør behersker. Som regel blir evalueringsrapporten skrevet på engelsk eller spansk. Det kan i en del tilfeller kun være ledelsen hos Sør-partner som behersker engelsk eller spansk så godt at innholdet i rapporten blir forstått godt nok. I slike tilfeller må det settes av midler i budsjettet til å oversette hele/deler av rapporten til det arbeidsspråket som brukes av Sør-partner. Dette er svært viktig med tanke på læring, kunnskapsspredning og oppfølging av de anbefalingene evalueringen peker på. 8

9 Evalueringsrapporten bør for øvrig være kjennetegnet av følgende: Klarhet hvem som er brukerne av evalueringen, hvordan resultatene vil bli brukt og hvilke spørsmål som er besvart. Relevans innholdet må på en dekkende og relevant måte besvare spørsmålene i oppdragsbeskrivelsen. Troverdig funnene og konklusjonene må oppfattes som sannsynlige og troverdige ved at de bygger på pålitelige kilder. Nyttig anbefalingene bør oppfattes som nyttige og gjennomførbare og bli levert til avtalt tid. 13. OPPFØLGING OG TILBAKEMELDING Hensikten med evalueringsrapporter er at de skal brukes. Det er derfor viktig at det lages en konkret oppfølgingsplan etter at evalueringen er gjennomført. Oppfølgingsplanen må fordele ansvar, ha klare tidsfrister og et budsjett. Som hovedregel er det de som har bestilt evalueringen som har ansvaret for diskusjonen og gjennomføringen av anbefalingene. Det kan i mange tilfeller være slik at Sørpartner, norsk medlemsorganisasjon eller FOKUS sekretariat ikke er enig i enkelte av anbefalingene, eller at det blir for kostbart å gjennomføre noen anbefalinger. Dette må diskuteres før en lager oppfølgingsplanen. Det er ikke et absolutt krav at alle anbefalinger må følges opp. Valget om å la være (eller utsette) gjennomføring av anbefalinger må uansett begrunnes og nedfelles i oppfølgingsplanen, slik at alle parter har den samme forståelsen av hva som skal følges opp, hvorfor det skal følges opp og hvordan. 14. SPREDNING OG OFFENTLIGGJØRING FOKUS skal ha tilgang til alle evalueringsrapporter. NORAD har opprettet en evalueringsdatabase hvor alle eksterne evalueringsrapporter som er finansiert av NORAD skal lagres og være tilgjengelig for organisasjonene og andre interesserte. Alle evalueringsrapporter blir dessuten publisert på FOKUS nettsider. Alle rapporter er i prinsippet offentlige, hvis ikke helt spesielle forhold tilsier noe annet. Det kan i noen tilfeller være at liv og helse blant ansatte hos Sør-partner vil stå i fare dersom deres identitet blir offentliggjort eller lett gjenkjennelig. Evaluator bør gjøres kjent med dette på forhånd, ta hensyn til det og i det minste unngå å nevne folk med navn i rapporten. I og med at databasen vil være tilgjengelig på nettet, må organisasjonene være klar over regelverket for personvern. Det er oppdragsgiveren som eier produktet/resultatene av evalueringen. Normalt er det også oppdragsgiveren som eier det analysematerialet som er samlet inn av konsulenten(e). Oppdragsgiveren kan i det minste kreve å få innsyn i 9

10 analysematerialet, bortsett fra i noen tilfeller hvor det er konfidensialitetshensyn som er avtalt på forhånd. I forbindelse med overordnete programevalueringer bør det gjennomføres et seminar i Sør, hvor ulike partnere får lagt fram funnene av evalueringsteamet, med mulighet for å diskutere evalueringen og utveksle erfaringer. Dette avhenger dog av at det finnes midler til det. FOKUS sekretariat bør dessuten ta initiativ til å organisere en «evalueringsdag» i Norge hvert år, hvor erfaringene fra ulike evalueringer kan deles og diskuteres blant norske medlemsorganisasjoner... Vedlegg 1: Prosess: Evaluering av tematiske og geografiske programmer: Evaluering av analyse-, pådriver- og kommunikasjonsarbeid. 1. Møte i evalueringsgruppen i FOKUS sekretariat: Forslag til tema for evalueringen. Hvor stort budsjett står til rådighet for å gjennomføre evalueringen? Hvilke enheter i FOKUS sekretariat skal omfattes av evalueringen (Program, kommunikasjon, analyse- og utredning). Hvilke medlemsorganisasjoner i Norge og Sør-partnere er det aktuelt å inkludere i evalueringen? I evalueringer av analyse-, pådriver- og kommunikasjonsarbeidet kan det også være aktuelt å intervjue andre målgrupper. Tidspunkt og form på involvering av relevante aktører på ulike stadier legges inn. 2. Behandling i FOKUS ledergruppe av forslag fra evalueringsgruppen. 3. Utkast til oppdragsbeskrivelse (ToR) utarbeides av fagansvarlig i FOKUS sekretariat, og behandles i evalueringsgruppen/relevant fagutvalg. 4. Sekretariatet sender ToR ut til involverte medlemsorganisasjoner og Sør-partnere for innspill. 5. Oppdragsbeskrivelsen skal inneholde: Hva er hensikten og målet med evalueringen? Hva skal evalueringen omfatte? Hva er de viktigste spørsmålene som ønskes besvart? Tidsramme. Når må evalueringen være ferdigstilt? Hvilke resultater/produkter er forventet? 10

11 Hvem skal bruke resultatene? Hva skal de bruke resultatene til? Hvilke metoder skal benyttes? Skal en bestemt teori ligge til grunn for evalueringen? (kan avtales nærmere med evaluator). Se pkt 9 inception report. Hvordan skal evalueringsteamet være sammensatt? (kan også diskuteres med evaluator på et senere tidspunkt) Budsjett (i det minste totalrammen for evalueringen) 6. ToR behandles i FOKUS ledermøte. 7. Sekretariatet sender ut endelig ToR til medlemsorganisasjoner og partnere. 8. Anbud innhentes fra minst tre relevante evaluatorer. 9. FOKUS evalueringsgruppe konkluderer på valg av evaluator. 10. Inception report (oppstartplan) avtales mellom evaluator og evalueringsgruppen. Hvilke metoder eller teori evalueringen bygger på skal presiseres. Sekretariatet sender ferdig inception report til medlemsorganisasjoner og Sør-partnere til informasjon, og i noen tilfeller vil det også være rom for å komme med innspill til inception report. 11. Evaluering gjennomføres (inkl. bli enig med medlemsorganisasjoner og Sør-partnere om gjennomføring, reiser, tidsplan etc.). 12. Utkast til evalueringsrapport presenteres for involverte medlemsorganisasjoner, Sørpartnere og FOKUS sekretariat. 13. Sør-partnere, medlemsorganisasjoner og sekretariatet gis rimelig tid til å kommentere skriftlig på utkast til rapport. 14. Endelig rapport med anbefalinger og plan for oppfølging presenteres for FOKUS sekretariat (evalueringsgruppen), relevant fagutvalg, norske medlemsorganisasjoner og Sør-partnere. En bør også tenke på om det kan være andre relevante aktører som kan ha nytte av evalueringens anbefalinger, og presentere rapporten for dem. I tillegg til selve rapporten, kan presentasjon av hovedfunn for Sør-partner med fordel gjøres på et seminar i Sør enten av teamleder selv eller av lokale deltakere i evalueringsteamet (som vil redusere kostnadene). 15. FOKUS sekretariatet legger ut evalueringen på sine nettsider, og sender den til Norads evalueringsdatabase. 16. FOKUS sekretariat er ansvarlig for gjennomføring av anbefalinger i samarbeid med medlemsorganisasjoner og Sør-partnere. 11

12 Vedlegg 2: Prosess, evaluering av prosjekter og medlemsbaserte programmer: 1. Norsk medlemsorganisasjon (evt. Sør-partner) tar initiativ til å gjennomføre en evaluering. 2. En kort beskrivelse av behovet og hvilke aspekter ved prosjektet som bør evalueres presenteres i flerårig/årlig programsøknad til FOKUS (frist: 1. september hvert år). Det må også spesifiseres en sum i FOKUS budsjett-mal under «evalueringer» i budsjettet for norsk medlemsorganisasjon. 3. FOKUS sekretariat gjør en vurdering av hvorvidt det er midler til å gjennomføre evalueringen. 4. Dersom det er midler til det, blir den planlagte evalueringen meldt inn i FOKUS årlige søknad til Norad. 5. Oppdragsbeskrivelsen (ToR) utarbeides av norsk medlemsorganisasjon. Norsk medlemsorganisasjon er ansvarlig for at Sør-partnere også får anledning til å kommentere på ToR. FOKUS sekretariat bidrar med faglige råd underveis. 6. Oppdragsbeskrivelsen skal inneholde: Hva er hensikten og målet med evalueringen? Hva skal evalueringen omfatte? Hva er de viktigste spørsmålene som ønskes besvart? Tidsramme. Når må evalueringen være ferdigstilt? Hvilke resultater/produkter er forventet? Hvem skal bruke resultatene? Hva skal de bruke resultatene til? Hvilke metoder skal benyttes? Skal en bestemt teori ligge til grunn for evalueringen? (kan avtales nærmere med evaluator). Se pkt 10 inception report. Hvordan skal evalueringsteamet være sammensatt? (kan også diskuteres med evaluator på et senere tidspunkt) Budsjett (i det minste totalrammen for evalueringen) 7. Oppdragsbeskrivelsen skal godkjennes av FOKUS sekretariat før den legges ut på anbud av norsk medlemsorganisasjon. 8. Norsk medlemsorganisasjon sender ut endelig ToR til sør-partnere. 9. Norsk medlemsorganisasjon innhenter anbud fra minst tre relevante evaluatorer (dersom evalueringen overstiger NOK ). 10. Norsk medlemsorganisasjon konkluderer på valg av evaluator. FOKUS sekretariat skal imidlertid godkjenne evaluator og eventuelt evalueringsteam. 12

13 11. Inception report (oppstartplan) avtales mellom evaluator og norsk medlemsorganisasjon. Hvilke metoder eller teori evalueringen bygger på skal presiseres. Norsk medlemsorganisasjon sender ferdig inception report til medlemsorganisasjoner og Sør-partnere til informasjon, og i noen tilfeller vil det også være rom for å komme med innspill til inception report. 12. Norsk medlemsorganisasjon signerer kontrakten med konsulenten/firmaet som skal gjennomføre evalueringen. 13. Evaluering gjennomføres (inkl. bli enig med Sør-partnere om gjennomføring, reiser, tidsplan etc.). 14. Utkast til evalueringsrapport presenteres for den norske medlemsorganisasjonen, Sør-partnere og FOKUS sekretariat. 15. Sør-partnere, medlemsorganisasjoner og sekretariatet gis rimelig tid til å kommentere skriftlig på utkast til rapport. 16. Endelig rapport med anbefalinger og plan for oppfølging presenteres for norsk medlemsorganisasjon og Sør-partnere, samt FOKUS sekretariat. En bør også tenke på om det kan være andre relevante aktører som kan ha nytte av evalueringens anbefalinger, og presentere rapporten for dem. I tillegg til selve rapporten, kan presentasjon av hovedfunn for Sør-partner med fordel gjøres på et seminar i Sør enten av teamleder selv eller av lokale deltakere i evalueringsteamet (som vil redusere kostnadene). 17. FOKUS sekretariatet legger ut evalueringen på sine nettsider, og sender den til Norads evalueringsdatabase. 18. Norsk medlemsorganisasjon står ansvarlig for gjennomføring av anbefalinger etter evalueringen, i samarbeid med Sør-partnere. FOKUS sekretariat vil etterspørre planer for oppfølging og hvorvidt disse blir fulgt opp. Vedlegg 3: huskeliste budsjett En må huske på følgende når budsjettet utarbeides (listen er ikke uttømmende): Honorar team-leder (noen spesifiserer antall arbeidstimer). Satsen varierer veldig ettersom hvilket land evaluatoren er fra. Honorar til andre i evalueringsteamet. Reise (flybilletter, lokal transport, eventuelt sjåfører) Opphold (hotell e.l.) Per diem og kompensasjonstillegg (varierer fra land til land) Honorar eksterne medhjelpere (eventuelt) Oversettelse (til andre språk enn det evalueringsrapporten blir skrevet på) Evalueringsseminar i Norge Evalueringsseminar i Sør (lokale, mat, i noen tilfeller dekkes reisen til seminardeltakere) Moms (25 prosent av totalsummen) 13

Virksomhetsplan FOKUS 2012

Virksomhetsplan FOKUS 2012 Virksomhetsplan FOKUS 2012 Virksomhetsplan 2015 1 Innledning Virksomhetsplanen for 2015: Skal ivareta de ambisjoner og intensjoner som ligger i FOKUS* sin overordnede strategi for 2012-2016. Er en operasjonalisering

Detaljer

Sentrale funn i rapporten (brukt som baseline/utgangpunkt for anbefaling og tiltak i oppfølgingsplanen):

Sentrale funn i rapporten (brukt som baseline/utgangpunkt for anbefaling og tiltak i oppfølgingsplanen): Forslag til oppfølging av anbefalinger fra rapporten «Can we demonstrate the difference that Norwegian aid makes? Evaluation of results measurement and how this can be improved»: Sentrale funn i rapporten

Detaljer

IDRI3001 Bacheloroppgave i Drift av datasystemer

IDRI3001 Bacheloroppgave i Drift av datasystemer IDRI3001 Bacheloroppgave i Drift av datasystemer Kjell Toft Hansen, 15.04.2015 Bachelor Informatikk Drift av datasystemer Sammendrag Her er noen studiespesifikke retningslinjer for veiledning og vurdering

Detaljer

Informasjonsmøte Samarbeidsforum internkontroll

Informasjonsmøte Samarbeidsforum internkontroll Informasjonsmøte Samarbeidsforum internkontroll 10. oktober 2013 Direktoratet for økonomistyring Velkommen og introduksjon v/ingrid Buhaug Brænden Side 2 Program Side 3 Hvorfor bør alle statlige virksomheter

Detaljer

Organisering og ledelse av divisjon Prehospitale tjenester Sykehuset Innlandet

Organisering og ledelse av divisjon Prehospitale tjenester Sykehuset Innlandet Organisering og ledelse av divisjon Prehospitale tjenester Sykehuset Innlandet Nasjonalt topplederprogram Aage Westlie Gjøvik 11.4.2010 1. Bakgrunn Divisjon Prehospitale tjenester består av følgende avdelinger:

Detaljer

Institusjonell plan for gjennomføring av medarbeiderundersøkelse 2015 (MU-15). godkjent i Høgskolens strategiske ledergruppe- Innhold

Institusjonell plan for gjennomføring av medarbeiderundersøkelse 2015 (MU-15). godkjent i Høgskolens strategiske ledergruppe- Innhold Institusjonell plan for gjennomføring av medarbeiderundersøkelse 2015 (MU-15). godkjent i Høgskolens strategiske ledergruppe- Innhold 1. Innledning... 1 1.1 Målsetting... 1 1.2 Roller og ansvar... 1 2.

Detaljer

INSTRUKS FOR EVALUERINGSVIRKSOMHETEN I NORSK BISTANDSFORVALTNING. Godkjent av Utenriksråden 29. mai 2006.

INSTRUKS FOR EVALUERINGSVIRKSOMHETEN I NORSK BISTANDSFORVALTNING. Godkjent av Utenriksråden 29. mai 2006. INSTRUKS FOR EVALUERINGSVIRKSOMHETEN I NORSK BISTANDSFORVALTNING Godkjent av Utenriksråden 29. mai 2006. Instruks for Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad) fastslår at en av direktoratets hovedoppgaver

Detaljer

Omtalen omfatter ikke datarapportering til DBH, herunder Selskapsdatabasen.

Omtalen omfatter ikke datarapportering til DBH, herunder Selskapsdatabasen. RAPPORTERINGSKRAV FOR ÅRSRAPPORT (2015 2016) Universiteter og høyskoler skal innen 15. mars 2016 sende dokumentet Årsrapport (2015-2016) elektronisk til postmottak@kd.dep.no. Årsrapportene vil bli publisert

Detaljer

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Oppdatert 15. jan. 2014, Svend Andreas Horgen (studieleder Informasjonsbehandling og itfag.hist.no) Her er noen generelle retningslinjer

Detaljer

Retningslinjer for LNU Informasjonsstøtten Nord/Sør

Retningslinjer for LNU Informasjonsstøtten Nord/Sør Retningslinjer for LNU Informasjonsstøtten Nord/Sør Vedtatt 01.06.16 1. Formålet med støtteordningen Målsettingen til informasjonsstøtten er å øke kompetansen og kunnskapen om globale miljø- og utviklingsspørsmål,

Detaljer

ASK-prosjekt i en inkluderende skole

ASK-prosjekt i en inkluderende skole Prosjektplan ASK-prosjekt i en inkluderende skole Samarbeidsparter 2 Målsettinger 2 Tidsperiode 2 Bakgrunn for prosjektet 2 Delprosjekter 3 A. Kartlegge / tilpasse verktøy for behovsanalyse hos elever

Detaljer

Retning for arbeidet med et nytt kvalitetssikringssystem ved NMBU

Retning for arbeidet med et nytt kvalitetssikringssystem ved NMBU SU-sak 16/2014 Retning for arbeidet med et nytt kvalitetssikringssystem ved NMBU Studieutvalget Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Ole-Jørgen Torp Katarina Klarén Forslag til vedtak: Studieutvalget

Detaljer

SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING.

SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING. Notat Til : Bystyrekomité helse og omsorg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/22-38 033 C83 DRAMMEN 02.10.2006 SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING. 1.

Detaljer

INDIVIDUELLE PLANER SYSTEMATISK ANSVARSGRUPPEARBEID

INDIVIDUELLE PLANER SYSTEMATISK ANSVARSGRUPPEARBEID INDIVIDUELLE PLANER OG SYSTEMATISK ANSVARSGRUPPEARBEID - F BARN/UNGE MED FUNKSJONSNEDSETTELSE Lier kommune DEL 1: INDIVIDUELLE PLANER FOR BARN/UNGE MED FUNKSJONSNEDSETTELSE 2 Hvem har rett på en individuell

Detaljer

Retningslinjer. 1. Formålet med støtteordningen. 2. Hvem kan søke om støtte? 3. Hvilke tiltak kan få støtte?

Retningslinjer. 1. Formålet med støtteordningen. 2. Hvem kan søke om støtte? 3. Hvilke tiltak kan få støtte? Retningslinjer Vedtatt 06.02.14 1. Formålet med støtteordningen Målsettingen med informasjonsstøtten er å øke kompetansen og kunnskapen på Nord/Sør-spørsmål, spesielt i barne- og ungdomsorganisasjoner

Detaljer

TIPS OG RÅD I STRATEGIARBEIDET FRA SØKNAD TIL STRATEGI

TIPS OG RÅD I STRATEGIARBEIDET FRA SØKNAD TIL STRATEGI TIPS OG RÅD I STRATEGIARBEIDET FRA SØKNAD TIL STRATEGI OPPSTARTSAMLING FOR SPRÅKKOMMUNER, GARDERMOEN 11.05.16 MARIT C. SYNNEVÅG, MCS:CONSULT FØRINGER UDIRs RAMMEVERK 6 Lokal strategi for språk, lesing

Detaljer

Kommunikasjonsplattform

Kommunikasjonsplattform Kommunikasjonsplattform for Norges forskningsråd kortversjon Norges forskningsråd Stensberggata 26 Pb. 2700 St. Hanshaugen 0131 Oslo Telefon 22 03 70 00 Telefaks 22 03 70 01 post@forskningsradet.no www.forskningsradet.no

Detaljer

Strategisk bruk av evaluering i styringen. Direktør Marianne Andreassen Senter for statlig økonomistyring (SSØ) Evalueringskonferansen september 2011

Strategisk bruk av evaluering i styringen. Direktør Marianne Andreassen Senter for statlig økonomistyring (SSØ) Evalueringskonferansen september 2011 Strategisk bruk av evaluering i styringen Direktør Marianne Andreassen Senter for statlig økonomistyring (SSØ) Evalueringskonferansen september 2011 12.09.2011 Side 1 Effektiv ressursbruk Effektiv styring

Detaljer

Kunnskapsutvikling og -deling i prosjekter støttet av Norgesuniversitetet

Kunnskapsutvikling og -deling i prosjekter støttet av Norgesuniversitetet Kunnskapsutvikling og -deling i prosjekter støttet av Norgesuniversitetet Februar 2009 Innhold 1.0 Kunnskapsutvikling og - deling i prosjektene... 3 1.1 Formål... 3 2.0 Kontaktperson og prosjektoppfølging...

Detaljer

Kort om Nærings-ph.d. og evaluering av ordningen. Eirik Normann

Kort om Nærings-ph.d. og evaluering av ordningen. Eirik Normann Kort om Nærings-ph.d. og evaluering av ordningen Eirik Normann Hva er nærings-ph.d? En ordning der NFR gir støtte til en bedrift som har en ansatt som ønsker å ta en doktorgrad Startet i 2008 som en pilotordning

Detaljer

Lanseringsseminar 21. september Sjekkliste for tilskuddsforvaltning

Lanseringsseminar 21. september Sjekkliste for tilskuddsforvaltning Lanseringsseminar 21. september 2010 Sjekkliste for tilskuddsforvaltning Lanseringsseminar 21. september Velkommen Innledning v/ssøs direktør Marianne Andreassen Presentasjon av sjekklisten v/ssø v/maria

Detaljer

Notat. Oppfølgingsplan for følgeevalueringen av klima- og skoginitiativet

Notat. Oppfølgingsplan for følgeevalueringen av klima- og skoginitiativet Notat Til: Via: Kopi: Fra: Personalseksjonen Seksjon for klima, global helse og bærekraftig utvikling Seksjon for budsjett og forvaltning Seksjon for etatsstyring, budsjett og forvaltning Seksjon for multilateral

Detaljer

Kartlegging av erfaringer med samarbeidet og organisering av Miljøpakken

Kartlegging av erfaringer med samarbeidet og organisering av Miljøpakken Kartlegging av erfaringer med samarbeidet og organisering av Miljøpakken side 2 Hensikt Miljøpakken har valgt å samarbeide tett. Det handler ikke bare om å samordne de ulike etatenes virksomhet, men om

Detaljer

Ressurs Aktivitet Resultat Effekt

Ressurs Aktivitet Resultat Effekt Vedlegg 3 til internmelding om arbeidet med evaluering i UDI Hvordan utforme en evaluering? I dette vedlegget gir vi en beskrivelse av en evaluering kan utformes og planlegges. Dette kan benyttes uavhengig

Detaljer

PLAN FOR PRAKSISOPPLÆRING - BTL

PLAN FOR PRAKSISOPPLÆRING - BTL PLAN FOR PRAKSISOPPLÆRING - BTL Gjelder for studieåret 2015-2016 Innholdsfortegnelse Innledning...s.1 Omfang og organisering... s.1 Mål....s.2 Innhold i praksis. s.2 Arbeidskrav til studenten..s.3 Progresjon

Detaljer

LM-sak 7-11 Samfunnsviternes EVU-tilbud

LM-sak 7-11 Samfunnsviternes EVU-tilbud LM-sak 7-11 Innledning Landsmøtet 2009 vedtok i LM-sak 14-09 at hovedstyret skulle utrede foreningens EVUtilbud. Landsmøtet nedsatte i samme sak en arbeidsgruppe som skulle utrede foreningens EVU- tilbud

Detaljer

ALLE SKAL MED!? MIDTVEISEVALUERING AV VRI-PROGRAMMET

ALLE SKAL MED!? MIDTVEISEVALUERING AV VRI-PROGRAMMET ALLE SKAL MED!? MIDTVEISEVALUERING AV VRI-PROGRAMMET VRI STORSAMLING Fredrikstad, 06.12. 2012 Oxford Research «Kunnskap for et bedre samfunn» Oxford Research er en nordisk kunnskapsvirksomhet. Oxford Research

Detaljer

Partnerskapssøknad: Leonardo da Vinci / Grundtvig. Ieva Serapinaite siu.no/leonardo 12. januar 2011 Oslo

Partnerskapssøknad: Leonardo da Vinci / Grundtvig. Ieva Serapinaite siu.no/leonardo 12. januar 2011 Oslo Partnerskapssøknad: Leonardo da Vinci / Grundtvig Ieva Serapinaite siu.no/leonardo 12. januar 2011 Oslo 2 Program Leonardo da Vinci og Grundtvig Introduksjon til søknadsprosedyrer Gjennomgang av søknadsskjema

Detaljer

Bilag 1 Beskrivelse av Bistanden

Bilag 1 Beskrivelse av Bistanden Bilag 1 Beskrivelse av Bistanden Kundens krav til Bistanden Avtalen punkt 1.1 Avtalens omfang Bistanden omfatter følgende ytelser: Gjennomføring av en etterevaluering av esporingsprosjektet. Vi ønsker

Detaljer

Fylkesmannen i Buskerud 22. august 2011. Risikostyring i statlige virksomheter. Direktør Marianne Andreassen

Fylkesmannen i Buskerud 22. august 2011. Risikostyring i statlige virksomheter. Direktør Marianne Andreassen Fylkesmannen i Buskerud 22. august 2011 Risikostyring i statlige virksomheter Direktør Marianne Andreassen 11.10.2011 Senter for statlig økonomistyring Side 1 Senter for statlig økonomistyring (SSØ) -

Detaljer

Sammenhengen mellom underveisvurdering og vurdering av kompetanse i fag etter 2., 4., 7. og 10. trinn

Sammenhengen mellom underveisvurdering og vurdering av kompetanse i fag etter 2., 4., 7. og 10. trinn Sammenhengen mellom underveisvurdering og vurdering av kompetanse i fag etter 2., 4., 7. og 10. trinn Om denne økta Vurdering av kompetanse i fag på 2., 4., 7. og 10. trinn Hva er grunnlaget for vurdering?

Detaljer

HVA ER DET SOM SÆRPREGER DET Å ARBEIDE MED PROSJEKT?

HVA ER DET SOM SÆRPREGER DET Å ARBEIDE MED PROSJEKT? HVA ER DET SOM SÆRPREGER DET Å ARBEIDE MED PROSJEKT? Felles forståelse for prosjekt som metode - en kritisk faktor for prosjektets suksess! Spesialrådgiver Bjørg Røstbø, Prosjektledersamling 20.08.08 Kompetanseutvikling

Detaljer

Effektiv møteledelse. Ole I. Iversen Assessit AS Mob: +47 992 36 296

Effektiv møteledelse. Ole I. Iversen Assessit AS Mob: +47 992 36 296 Effektiv møteledelse Ole I. Iversen Assessit AS Mob: +47 992 36 296 Definisjon En situasjon der flere mennesker er samlet for å løse en oppgave En situasjon hvor arbeidsmåten velges ut fra møtets mål hensikt

Detaljer

Mandat og oppdragsbeskrivelse

Mandat og oppdragsbeskrivelse 22.06.2011 Evaluering av regionale institutter: Mandat og oppdragsbeskrivelse Norges forskningsråd har besluttet å evaluere de regionale forskningsinstituttene. Styret i Divisjon for vitenskap har oppnevnt

Detaljer

Kontrollutvalget i Hamar og Briskebygranskingen

Kontrollutvalget i Hamar og Briskebygranskingen Kontrollutvalget i Hamar og Briskebygranskingen Mandat Rolle Gjennomføring Erfaringer/læring Kjetil Solbrækken, sekretær for kontrollutvalget i Hamar kommune Saken i korte trekk Prosess i Hamar kommune

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 30. april 2015 Saksbehandler: Prosjektleder Lars Erik Kjekshus Vedlegg: SAK 34/2015 PROSJEKT GJENNOMGANG OG UTVIKLING AV ORGANISERINGEN AV OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS

Detaljer

Prosjektgruppen for prosjekt kvalitet i praksisstudier

Prosjektgruppen for prosjekt kvalitet i praksisstudier Prosjektgruppen for prosjekt kvalitet i praksisstudier Medlemmer: Grete Ottersen Samstad (prosjektleder) Normann Andersen Merethe Rusdal Ingrid Narum Knut Steinar Eitungjerde Claes Høyland Margrete Kanstad

Detaljer

LM-sak 10-11 Retningslinjer for internasjonal solidaritet

LM-sak 10-11 Retningslinjer for internasjonal solidaritet LM-sak 10-11 Innledning Internasjonal solidaritetsarbeid ble foreslått som et innsatsområde på Samfunnsviternes landsmøte 2001. Siden da har internasjonal solidaritet vært et eget område innenfor foreningens

Detaljer

Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst

Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst Fastsatt av Kontrollkomiteen Helse Sør-Øst RHF xx.xx.2007 Innhold 1 Innledning... 3 2 Formål og omfang... 3 3 Organisering, ansvar og myndighet...3

Detaljer

Helsedirektoratets skjema for høringsuttalelser 1

Helsedirektoratets skjema for høringsuttalelser 1 Helsedirektoratets skjema for høringsuttalelser 1 Høring Handlingsplan for habilitering av barn og unge Høringsfrist: 3.6.2009 Høringsinnspill sendes: ble@helsedir.no Navn på høringsinstans: Unge funksjonshemmede

Detaljer

Tildeling av status som Senter for fremragende utdanning (SFU)

Tildeling av status som Senter for fremragende utdanning (SFU) Tildeling av status som Senter for fremragende utdanning (SFU) Revidert versjon av 11. februar 2016. Innhold Om SFU-ordningen... 2 Organisering og varighet av et SFU... 3 Vertsinstitusjonen... 3 Konsortier...

Detaljer

Avtale om bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved opphold i sykehus (Ledsageravtalen)

Avtale om bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved opphold i sykehus (Ledsageravtalen) XX kommune Tjenesteavtale mellom XX kommune og UNN HF om Avtale om bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved opphold i sykehus (Ledsageravtalen) 1. Parter Denne avtalen er inngått

Detaljer

Standardvilkår for bevilgninger fra FHF

Standardvilkår for bevilgninger fra FHF Standardvilkår for bevilgninger fra FHF Standardvilkår for bevilgninger fra Fiskeri-og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) Versjon 3, gjeldende fra 1.1.2011 Disse vilkårene gjelder for prosjekter/programmer

Detaljer

Organisering av kvalitetsoppfølging Mathopen skole fra fagoppfølging til kvalitetsoppfølging

Organisering av kvalitetsoppfølging Mathopen skole fra fagoppfølging til kvalitetsoppfølging Organisering av kvalitetsoppfølging Mathopen skole fra fagoppfølging til kvalitetsoppfølging Forberedelse til kvalitetsoppfølgingsmøte, i starten, mer en lederprosess og arbeid i ledelsen Har utviklet

Detaljer

Evaluering. Samarbeidsforum IK Direktoratet for økonomistyring

Evaluering. Samarbeidsforum IK Direktoratet for økonomistyring Evaluering Samarbeidsforum IK 2014 Side 1 Dette vil jeg snakke om Hva er evaluering? Hvorfor evaluere? Når bør man evaluere og «Hvor» bør det gjennomføres evalueringer? Evalueringsportalen og hvilken nytte

Detaljer

Kursopplegg og innleveringer på OADM 3090, vår 2009

Kursopplegg og innleveringer på OADM 3090, vår 2009 Kursopplegg og innleveringer på OADM 3090, vår 2009 Av Elin Lerum Boasson OADM 3090 studentene skal skrive oppgaver som har interesse for folk tilknyttet organisasjonene det skrives om. Målet er at studentene

Detaljer

r4,9* bodø Tjenesteavtale nr. 6 NORDLANDSSYKEHUSET NORDLANDA SKIHPPIJVIESSO mellom

r4,9* bodø Tjenesteavtale nr. 6 NORDLANDSSYKEHUSET NORDLANDA SKIHPPIJVIESSO mellom Tjenesteavtale nr. 6 Enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret for og en felles oppfatning av hvilke tiltak partene til enhver tid skal utføre mellom NORDLANDSSYKEHUSET

Detaljer

Nærings-ph.d. Universitetet i Bergen Februar, 2011

Nærings-ph.d. Universitetet i Bergen Februar, 2011 Nærings-ph.d. Universitetet i Bergen Februar, 2011 Hva er nærings-ph.d? En ordning der NFR gir støtte til en bedrift som har en ansatt som ønsker å ta en doktorgrad Startet i 2008 som en pilotordning -

Detaljer

Anskaffelsesprosess. Planlegge Avklare behov, organisere. Leveranse Kontraktsoppfølging. Konkurransegjennomføring

Anskaffelsesprosess. Planlegge Avklare behov, organisere. Leveranse Kontraktsoppfølging. Konkurransegjennomføring Anskaffelsesprosess Planlegge Avklare behov, organisere Konkurransegjennomføring Leveranse Kontraktsoppfølging 1 I en smart, innovativ anskaffelse fokuserer vi på mulighetsrommet i forkant av konkurransen

Detaljer

Piloter for implementering av besøksforvaltning i Norges nasjonalparker

Piloter for implementering av besøksforvaltning i Norges nasjonalparker Prosessbeskrivelse Piloter for implementering av besøksforvaltning i Norges nasjonalparker 1. Begrepsavklaringer Besøksforvaltning er ikke et innarbeidet begrep i norsk naturforvaltning og innledende er

Detaljer

FRIVILLIGHET NORGES ANBEFALINGER FOR GODT STYRESETT I FRIVILLIGE ORGANISASJONER:

FRIVILLIGHET NORGES ANBEFALINGER FOR GODT STYRESETT I FRIVILLIGE ORGANISASJONER: FRIVILLIGHET NORGES ANBEFALINGER FOR GODT STYRESETT I FRIVILLIGE ORGANISASJONER: Vedtatt på medlemsmøte 10. mars 2016. Frivillighet Norges medlemsorganisasjoner er enige om at Frivillige organisasjoner

Detaljer

2.1 Oppdragsbeskrivelse: Profilering av faglig aktivitet

2.1 Oppdragsbeskrivelse: Profilering av faglig aktivitet Oppdragsgivers kravspesifikasjon 1 Formål med anskaffelsen Identitet og kulturbygging er en av handlingsplanene til Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse (SVT-fakultetet) i 2011. En av aktivitetene

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

Lokale forhandlinger 2013 lønnspolitisk drøftingsmøte kap 3.4

Lokale forhandlinger 2013 lønnspolitisk drøftingsmøte kap 3.4 Lokale forhandlinger 2013 lønnspolitisk drøftingsmøte kap 3.4 Disposisjon / agenda Rede grunnen for gode forhandlinger jfr HTA 3.2.1 HTA om kapittel 3.4 Foreslått revisjon av lokal lønnspolitikk Verktøy

Detaljer

Avtale. Senter for fremragende forskning

Avtale. Senter for fremragende forskning Endelig avtaletekst pr 03.02.26 Avtale om Senter for fremragende forskning 1 Avtalens parter 1.1 Denne avtalen, SFF-avtalen, er inngått mellom Norges forskningsråd og.. (vertsinstitusjonens navn) som vertsinstitusjon

Detaljer

Videreføring av satsingen Vurdering for læring 2014-2017

Videreføring av satsingen Vurdering for læring 2014-2017 Videreføring av satsingen Vurdering for læring 2014-2017 Første samling for pulje 5 27. og 28. oktober 2014 VELKOMMEN, pulje 5! Mål for samlingen Deltakerne skal få økt forståelse for innhold og føringer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kine Anette Johnsen Arkiv: F08 Arkivsaksnr.: 16/903

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kine Anette Johnsen Arkiv: F08 Arkivsaksnr.: 16/903 SAKSFRAMLEGG 14.09.2016 Saksbehandler: Kine Anette Johnsen Arkiv: F08 Arkivsaksnr.: 16/903 NYE VEDTEKTER FOR BØ FRIVILLIGSENTRAL 2016 Forslag til vedtak: Årsmøtet for Bø frivilligsentral vedtar følgende

Detaljer

Videre fremdrift i arbeidet med gjennomgang av tilbudsstrukturen

Videre fremdrift i arbeidet med gjennomgang av tilbudsstrukturen Utarbeidet av: Avdeling for fag- og yrkesopplæring Notat Dato: 18.03.2015 Saksnummer: 2014/2309 Videre fremdrift i arbeidet med gjennomgang av tilbudsstrukturen 1. Bakgrunn Et konkret forslag til organisering

Detaljer

INSTRUKS FOR VIRKSOMHETS- OG ØKONOMISTYRINGEN I SAKER SOM GJELDER KLIMA- OG SKOGSATSINGEN I NORAD

INSTRUKS FOR VIRKSOMHETS- OG ØKONOMISTYRINGEN I SAKER SOM GJELDER KLIMA- OG SKOGSATSINGEN I NORAD INSTRUKS FOR VIRKSOMHETS- OG ØKONOMISTYRINGEN I SAKER SOM GJELDER KLIMA- OG SKOGSATSINGEN I NORAD Instruksen er fastsatt av Klima- og miljødepartementet i medhold av 3 i Reglement for økonomistyring i

Detaljer

Virksomhetsplan FOKUS 2012

Virksomhetsplan FOKUS 2012 Virksomhetsplan FOKUS 2012 Virksomhetsplan 2014 1 Innledning Virksomhetsplanen for 2014: Skal ivareta de ambisjoner og intensjoner som ligger i FOKUS* sin overordnede strategi for 2012-2016. Er en operasjonalisering

Detaljer

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen:

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen: VURDERING OG EKSAMEN I KHiBS MASTERPROGRAM I DESIGN 1. Introduksjon til vurderingskriteriene I kunst- og designutdanning kan verken læring eller vurdering settes på formel. Faglige resultater er komplekse

Detaljer

Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen

Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen Saknr. 14/1782-1 Saksbehandler: Gro Merete Lindgren Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen Innstilling til vedtak: Saken legges fram uten innstilling. Kongsvinger, 13.02.2014

Detaljer

Nye retningslinjer for Prosjekt til fordypning i Troms

Nye retningslinjer for Prosjekt til fordypning i Troms Nye retningslinjer for Prosjekt til fordypning i Troms -bakgrunn, prosess, innhold Tromsø den 1. og 2. februar Tilbakeblikk Som et ledd i kvalitetsarbeidet og satsing på økt kompetanse innenfor viktige

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT. Kompetanseheving og opplæring i pasientrettighetsloven kapitel 4A PROSJEKTNAVN. Wenche Sagvold Kluken PROSJEKTLEDER. Verdal

PROSJEKTRAPPORT. Kompetanseheving og opplæring i pasientrettighetsloven kapitel 4A PROSJEKTNAVN. Wenche Sagvold Kluken PROSJEKTLEDER. Verdal PROSJEKTRAPPORT Kompetanseheving og opplæring i pasientrettighetsloven kapitel 4A PROSJEKTNAVN Wenche Sagvold Kluken PROSJEKTLEDER wenche.sagvold.kluken@verdal.kommune.no 74048200 e-post telefon Verdal

Detaljer

(2) Kontrakt skulle tildeles den leverandør som leverte det økonomisk mest fordelaktige tilbud, basert på følgende tildelingskriterier:

(2) Kontrakt skulle tildeles den leverandør som leverte det økonomisk mest fordelaktige tilbud, basert på følgende tildelingskriterier: Innklagede kunngjorde en konkurranse for kjøp og transport av varmmat til to sykehjem med tilhørende dagsentre. Klagenemnda fant at det ikke var gitt tilfredsstillende begrunnelse for valg av tilbud i

Detaljer

Om evaluering av norsk bistand

Om evaluering av norsk bistand Om evaluering av norsk bistand Av Vegard Bye, Scanteam Evalueringskonferansen 2012 5. september 1 Norads lange evalueringshistorie Norad s evalueringsenhet (Evalfo) aktiv fra 1978 Den første Evalueringshåndboka

Detaljer

Bærekraftig hytteutvikling i Kongsbergregionen 12.12.2013

Bærekraftig hytteutvikling i Kongsbergregionen 12.12.2013 Administrativ sluttrapport Bærekraftig hytteutvikling i Kongsbergregionen 12.12.2013 Sluttrapport for hovedprosjekt Bærekraftig hytteutvikling i Kongsbergregionen Prosjektansvarlig: Jan Erik Innvær Prosjektleder:

Detaljer

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Veileder Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Til elever og lærere Formålet med veilederen er å bidra til at elevene og læreren sammen kan vurdere og forbedre opplæringen i fag. Vi ønsker

Detaljer

Endringsoppgave: Medarbeidersamtalen

Endringsoppgave: Medarbeidersamtalen Endringsoppgave: Medarbeidersamtalen Nasjonalt topplederprogram Berit Kalgraff Molde, høst 2015 1. Bakgrunn og organisatorisk forankring for oppgaven «En medarbeidersamtale (MAS) er en godt forberedt,

Detaljer

Veiledning til framdriftsrapport

Veiledning til framdriftsrapport Veiledning til framdriftsrapport Merk: Denne veiledningen viser til de enkelte delene i den elektroniske framdriftsrapporten. Vi anbefaler brukeren å ha rapporten fremme på skjermen ved gjennomgang av

Detaljer

Delavtale 2. Samarbeidsavtale om oppfølging av ungdom i oppfølgingstjenestens målgruppe

Delavtale 2. Samarbeidsavtale om oppfølging av ungdom i oppfølgingstjenestens målgruppe Delavtale 2 Samarbeidsavtale om oppfølging av ungdom i oppfølgingstjenestens målgruppe Avtaleeiere: Hedmark fylkeskommune og NAV Hedmark Visjon: En kompetent arbeidsstyrke i Hedmark 1. Formål, bakgrunn

Detaljer

BEBY-sak 57-04: Forvaltningsrevisjonsprosjektet "Barnevern i barnehager". Delrapport I

BEBY-sak 57-04: Forvaltningsrevisjonsprosjektet Barnevern i barnehager. Delrapport I BEBY-sak 57-04: Forvaltningsrevisjonsprosjektet "Barnevern i barnehager". Delrapport I BEBY-sak 262-04 Forvaltningsrevisjonsprosjektet "Barnevern i barnehager II: Barnehagenes formidling av bekymring til

Detaljer

PLANLEGGINGSARBEID. VURDERINGSKRITERIER OG KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE Barne - og ungdomsarbeiderfaget Vest Agder 2016

PLANLEGGINGSARBEID. VURDERINGSKRITERIER OG KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE Barne - og ungdomsarbeiderfaget Vest Agder 2016 VURDERINGSKRITERIER OG KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE Barne - og ungdomsarbeiderfaget Vest Agder 2016 PLANLEGGINGSARBEID Vurdringsskala Bestått meget godt Bestått Ikke bestått Vurderingskriterier Mål Kandidaten

Detaljer

Notat. Rapport om oppfølging. Bruk av evalueringer i norsk bistandsforvaltning (Rapport 8/2012).

Notat. Rapport om oppfølging. Bruk av evalueringer i norsk bistandsforvaltning (Rapport 8/2012). Notat Til: Via: Kopi til: Fra: Saksbehandler: Christian Syse/Utenriksrådens kontor Avdeling for regionale spørsmål og utvikling Norad - Direktørens kontor DIR Direktoratet for utviklingssamarbeid;norad

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 065-2014 VEDLIKEHOLDSAVTALE MELLOM DIPS ASA OG HELSE SØR-ØST RHF

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 065-2014 VEDLIKEHOLDSAVTALE MELLOM DIPS ASA OG HELSE SØR-ØST RHF Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 065-2014 VEDLIKEHOLDSAVTALE MELLOM DIPS ASA OG HELSE SØR-ØST RHF Forslag til vedtak: Styret godkjenner fremforhandlet

Detaljer

FYLKESMANNENS TILSYN MED GRUNNSKOLEOPPLÆRING FOR VOKSNE

FYLKESMANNENS TILSYN MED GRUNNSKOLEOPPLÆRING FOR VOKSNE Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO GLO-14/3029-11 5262/15 22.01.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet / 10.06.2015 Kommunalstyret

Detaljer

Retningslinjer til bruk ved fordeling av midler fra Jordbæreventyret

Retningslinjer til bruk ved fordeling av midler fra Jordbæreventyret Retningslinjer til bruk ved fordeling av midler fra Jordbæreventyret 1. Jordbæreventyret - Formål Jordbæreventyret ble stiftet i 2008. Organisasjonen er etablert for å støtte opp om og videreutvikle det

Detaljer

Regler for arbeid i standardiseringskomiteer i Standard Norge

Regler for arbeid i standardiseringskomiteer i Standard Norge Regler for arbeid i standardiseringskomiteer i Standard Norge Disse reglene er fastsatt av Standard Norges styre som gjeldende for administrasjonens og standardiseringskomiteenes gjennomføring av standardiseringsarbeidet

Detaljer

ORSUS PROSJEKTET NAV Sarpsborg

ORSUS PROSJEKTET NAV Sarpsborg ORSUS PROSJEKTET NAV Sarpsborg Bakgrunn Flerkulturelle er overrepresentert når det gjelder ytelser fra NAV og i arbeidsledighetsstatistikken. Uavhengig av eksisterende utfordringer, representerer flerkulturelle

Detaljer

Kommuneplanverket som verktøy for å framskaffe boliger. Hans Petter Wollebæk, rådgiver i rådmannens fagstab, organisasjon, Trondheim kommune

Kommuneplanverket som verktøy for å framskaffe boliger. Hans Petter Wollebæk, rådgiver i rådmannens fagstab, organisasjon, Trondheim kommune Kommuneplanverket som verktøy for å framskaffe boliger Hans Petter Wollebæk, rådgiver i rådmannens fagstab, organisasjon, Trondheim kommune Trondheim kommune Formålet med presentasjonen? du skal være mer

Detaljer

1.3 Gangen i prosjektgodkjenning

1.3 Gangen i prosjektgodkjenning RUTINER 1. PROSJEKTOPPSTART 1.1 Kontrakt Ingen eksternfinansierte prosjekter kan settes i gang eller få prosjektnummer uten at det finnes en signert kontrakt. Kontrakten skal normalt signeres av direktør

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR TUIL TROMSDALEN FOTBALL 2012-2015

STRATEGIPLAN FOR TUIL TROMSDALEN FOTBALL 2012-2015 STRATEGIPLAN FOR TUIL TROMSDALEN FOTBALL 2012-2015 Trygg. Utviklende. Inkluderende. Langsiktig. Side 1 INNLEDNING Styret i TUIL Tromsdalen Fotball vedtok i 2010 at det skulle gjennomføres en strategiprosess

Detaljer

Erfaringer fra offentlige anskaffelser

Erfaringer fra offentlige anskaffelser Erfaringer fra offentlige r Oddrun Lyslo Kristiansen og Bjørn Børresen 15.03.2012 20.03.2012 www.a-2.as Om A-2 Oddrun Lyslo Kristiansen, seniorkonsulent, A-2 Bjørn Børresen, seniorkonsulent, A-2 Forretningsområder

Detaljer

Innføring av nye systemer i organisasjoner : med fokus på informasjon og tilrettelegging for ansatte

Innføring av nye systemer i organisasjoner : med fokus på informasjon og tilrettelegging for ansatte Innføring av nye systemer i organisasjoner : med fokus på informasjon og tilrettelegging for ansatte Elisabeth Sundholm elisabeth.sundholm@difi.no Skal si noe om Utgangspunkt: God ledelse, og styring og

Detaljer

Ny finansieringsordning for arbeid med bistand? Avdelingsdirektør Odd Wålengen

Ny finansieringsordning for arbeid med bistand? Avdelingsdirektør Odd Wålengen Ny finansieringsordning for arbeid med bistand? Avdelingsdirektør Odd Wålengen Hva er målet med arbeid med bistand? Mål: Bistand med sikte på integrering av personer med redusert arbeidsevne i ordinært

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Fungerer avdeling Apotekdrift etter sin hensikt?

Utviklingsprosjekt: Fungerer avdeling Apotekdrift etter sin hensikt? Utviklingsprosjekt: Fungerer avdeling Apotekdrift etter sin hensikt? Nasjonalt topplederprogram Bente Hayes Oslo, 10.april 2015. 1 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Sykehusapotekene

Detaljer

Invitasjon til deltakelse i den nasjonale videreføringen av satsingen Vurdering for læring - pulje 6

Invitasjon til deltakelse i den nasjonale videreføringen av satsingen Vurdering for læring - pulje 6 Saksbehandler: Trude Saltvedt Vår dato: 04.12.2014 Deres dato: Vår referanse: 2014/6419 Deres referanse: Alle fylkesmannsembeter v/utdanningsdirektøren Invitasjon til deltakelse i den nasjonale videreføringen

Detaljer

«Fyr» Fellesfag, Yrkesretting og relevans Endring og utvikling til beste for elever og lærere på yrkesfaglig utdanningsprogram i VGO

«Fyr» Fellesfag, Yrkesretting og relevans Endring og utvikling til beste for elever og lærere på yrkesfaglig utdanningsprogram i VGO «Fyr» Fellesfag, Yrkesretting og relevans Endring og utvikling til beste for elever og lærere på yrkesfaglig utdanningsprogram i VGO Ledelse, kultur og organisasjonsutvikling. Hva? Hvorfor? Hvordan? Øyvind

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

Retningslinjer for behandling av saker om utelukkelse og observasjon av selskaper i Statens pensjonsfond utlands portefølje

Retningslinjer for behandling av saker om utelukkelse og observasjon av selskaper i Statens pensjonsfond utlands portefølje Retningslinjer for behandling av saker om utelukkelse og observasjon av selskaper i Statens pensjonsfond utlands portefølje Fastsatt av Finansdepartementet x.x.2010 i medhold av lov 21. desember 2005 nr.

Detaljer

Rådmannsutvalget 24. april 2015

Rådmannsutvalget 24. april 2015 Møtereferat Rådmannsutvalget 24. april 2015 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 13:00 Kongsbergregionen 24.04.15 Håvard Fossbakken Daglig leder tlf: 32 86 63 27 mob: 97 15

Detaljer

Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget

Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget 1.1 Generelt om Undervisningsbygg Undervisningsbygg har normalt prosjekter for rundt 70 skoleanlegg per år. Det årlige investeringsbudsjettet er på ca. 3 milliarder

Detaljer

Programplan for Boligsosialt utviklingsprogram i XXX kommune

Programplan for Boligsosialt utviklingsprogram i XXX kommune Programplan for Boligsosialt utviklingsprogram i XXX kommune Forslag til mal - struktur og innhold Dato: 26.08.2011 Side 1 av 14 Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 4 2.1 Formål med programplanen...

Detaljer

Lærerprofesjonens etiske plattform. Profesjonsetikk, strategiplan for landsmøteperioden 2013-2015

Lærerprofesjonens etiske plattform. Profesjonsetikk, strategiplan for landsmøteperioden 2013-2015 Profesjonsetikk, strategiplan for landsmøteperioden 2013-2015 Fortsatt like aktuell. s2 Prosess Vedtak LM 2013 Sentralstyret legger fram en strategiplan for landsmøteperioden 2013 2015 som behandles i

Detaljer

Avtale om bruk av ledsager i forbindelse med reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved innleggelse i sykehus (Ledsageravtalen)

Avtale om bruk av ledsager i forbindelse med reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved innleggelse i sykehus (Ledsageravtalen) Mappe: tjenesteavtaler ledsagerordningen Tjenesteavtale nr. 13 /Samarbeidsavtale mellom XX kommune og NORDLANDSSYKEHUSET HF om Avtale om bruk av ledsager i forbindelse med reise til og fra spesialisthelsetjenesten

Detaljer

23.09.2010. Teamarbeid en reise uten kart og kompass? Mål. Film

23.09.2010. Teamarbeid en reise uten kart og kompass? Mål. Film Teamarbeid en reise uten kart og kompass? Teamarbeid en reise uten kart og kompass? Kjetil Andreas Hansen Side 1 Mål Bli bevisst betydningen av å gjennomføre effektive teammøter Bli bevisst bevarings-

Detaljer

Evalueringer i barnevernet. Gardermoen, 2. september 2011 Ekspedisjonssjef Oddbjørn Hauge

Evalueringer i barnevernet. Gardermoen, 2. september 2011 Ekspedisjonssjef Oddbjørn Hauge Evalueringer i barnevernet Gardermoen, 2. september 2011 Ekspedisjonssjef Oddbjørn Hauge Hvorfor evalueringer? Et ledd i å skaffe et kvalifiserte beslutningsgrunnlag, som Ledd i kunnskapsbasert tjenesteproduksjon

Detaljer

Evaluering Hva mener kommunene?

Evaluering Hva mener kommunene? Evaluering Hva mener kommunene? Intervjuundersøkelse: Deltakelse i nettverk klima og energi Bioenergiprosjektet Oppdragsgiver ønsket at undersøkelsen skulle belyse: HYPOTESER: Samarbeidet mellom Fylkeskommunen,

Detaljer

Samhandling i Øst-Finnmark

Samhandling i Øst-Finnmark Berlevåg kommune Båtsfjord kommune Deanu gielda Samhandling i Øst-Finnmark Beskrivelse av et fellesprosjekt for å møte samhandlingsreformens utfordringer Sør-Varanger kommune Januar 2011 Unjárgga gielda

Detaljer

OBS! Man kan skrive på norsk!

OBS! Man kan skrive på norsk! 1 OBS! Man kan skrive på norsk! 2 Eksempel hentet fra en søknad som fikk støtte etter søknadsrunden våren 2014. Teksten som er uthevet viser eksempler på hvordan søknaden er relevant både for skolens egne

Detaljer