1. HVA ER EN EVALUERINGSSTRATEGI? HENSIKTEN MED FOKUS EVALUERINGSSTRATEGI NORMER OG VERDIER NOEN DEFINISJONER OG AVKLARINGER...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. HVA ER EN EVALUERINGSSTRATEGI?...2 2. HENSIKTEN MED FOKUS EVALUERINGSSTRATEGI...2 3. NORMER OG VERDIER...2 4. NOEN DEFINISJONER OG AVKLARINGER..."

Transkript

1 EVALUERINGSSTRATEGI FOR FOKUS Oslo 2013 Innhold: 1. HVA ER EN EVALUERINGSSTRATEGI? HENSIKTEN MED FOKUS EVALUERINGSSTRATEGI NORMER OG VERDIER NOEN DEFINISJONER OG AVKLARINGER EVALUERING AV PROGRAMMER ANSVARSFORDELING Evaluering av tematiske og geografiske programmer Evaluering av analyse-, pådriver- og kommunikasjonsarbeid Evaluering av medlemsbaserte programmer Evaluering av prosjekter KRITERIER FOR VALG AV EVALUERINGER FINANSIERING UTARBEIDING AV OPPDRAGSBESKRIVELSE KRITERIER FOR VALG AV EKSTERNE KONSULENTER INVOLVERING AV MEDLEMSORGANISASJONER OG SØR-PARTNERE SPRÅK OG FORM PÅ RAPPORTERING OPPFØLGING OG TILBAKEMELDING SPREDNING OG OFFENTLIGGJØRING...9 Vedlegg 1: Prosess, evaluering av tematiske og geografiske programmer...10 Vedlegg 2: Prosess, evaluering av prosjekter og medlemsbaserte programmer.. 12 Vedlegg 3: Huskeliste budsjett

2 1. HVA ER EN EVALUERINGSSTRATEGI? Dette dokumentet søker å gi en samlet framstilling av hva FOKUS forstår med evaluering, hva som er hensikten med å evaluere, og hvordan enkelte typer evalueringer skal planlegges, gjennomføres og følges opp. Med FOKUS menes både FOKUS sekretariat og FOKUS medlemsorganisasjoner i Norge. Sør-partnere som mottar prosjektstøtte fra norske medlemsorganisasjoner gjennom FOKUS omfattes også av strategien. Evalueringsstrategien peker også på hvilke typer evalueringer FOKUS skal prioritere i tiden framover (strategiperioden ). Strategien inneholder ingen oversikt over hvilke evalueringer som skal gjennomføres i løpet av et år. En slik plan utarbeides årlig og vil blant annet ligge til grunn for FOKUS rammeavtalesøknad til Norad. Dokumentet skal imidlertid være tilpasset en utvikling fra enkeltprosjekter til mer overordnede tematiske og geografiske programmer, samt FOKUS analyse-, pådriver- og kommunikasjonsarbeid. Forslaget er presentert og diskutert i FOKUS sekretariat, utvalgte medlemsorganisasjoner i Norge, samt eksterne ressurspersoner. Dokumentet inneholder en kjerne som forventes stå fast i en periode framover. På den annen side vil det uten tvil skje endringer i tenkningen om både bistand og evaluering som med jevne mellomrom bør føre til endring og tilpasning av dette dokumentet. 2. HENSIKTEN MED FOKUS EVALUERINGSSTRATEGI Hensikten med FOKUS evalueringsstrategi er: Skape en felles og forpliktende forståelse mellom FOKUS sekretariat, norske medlemsorganisasjoner og Sør-partnere for hvorfor evalueringer gjennomføres. Være et redskap for å styrke dokumentasjon av resultater. Det vil i hovedsak si de resultatene som var planlagt i prosjektene/programmene på forhånd, og i noen tilfeller uventede (uforutsette) resultater. Peke på hvilke typer evalueringer som er mest hensiktsmessig å gjennomføre, for å få størst mulig utbytte av de ressursene som er satt av til å evaluere. Klargjøre ansvarsfordelingen mellom FOKUS sekretariat, norske medlemsorganisasjoner og Sør-partnere i forbindelse med evalueringer. 3. NORMER OG VERDIER FOKUS arbeid med evalueringer skal baseres på normer og verdier som: a) Åpenhet alle involverte parter skal ha tilgang til og bli gitt informasjon om hvorfor evalueringer blir gjennomført, samt innholdet i konklusjoner og anbefalinger - så snart det lar seg gjøre. 2

3 b) Offentlighet alle eksterne evalueringer som blir gjennomført, skal være offentlig tilgjengelige, hvis ikke særskilte hensyn tilsier noe annet (jfr. kap. 15). c) Deltakelse FOKUS sekretariat, norske medlemsorganisasjoner og Sørpartnere skal delta aktivt i planlegging, gjennomføring og oppfølging av evalueringer. Deltakelse er viktig fordi evalueringen tross alt skal brukes og følges opp av Sør-partner i samråd med norske medlemsorganisasjoner og FOKUS sekretariat, og at alle kan lære noe av evalueringen. Selv om evaulatoren har et mandat til å bestemme hvordan den endelige rapporten skal se ut, skal alle parter uansett få god anledning til å kommentere konklusjoner og anbefalinger. d) Troverdighet og uavhengighet evalueringer skal gjennomføres slik at funn og konklusjoner blir oppfattet som troverdige. Dette betyr ikke nødvendigvis at alle parter må være enige i alt, men at alle opplever at evalueringen bygger på troverdige kilder. 4. NOEN DEFINISJONER OG AVKLARINGER Monitorering er en grunnleggende og kontinuerlig funksjon i alle prosjekter, hvor lokale partnere i samarbeid med norske organisasjoner har ansvar for gjennomføring og oppfølging. Det innebærer den regelmessige informasjonsinnhenting og vurdering enhver ledelse gjør av et prosjekts gjennomføring. Den løpende monitoreringen og oppfølgingen av prosjektene omfattes ikke av denne strategien. Se FOKUS prosjektforvaltningsmappe for mer informasjon. Evaluering er en systematisk og uavhengig vurdering av et prosjekt eller et program (bestående av flere prosjekter). Her tar en i bruk eksterne evaluatorer (konsulenter), som kan gjøre vurderinger på et mer uavhengig grunnlag og ser prosjektet «utenfra» med et kritisk blikk, i sammenheng med utenforliggende faktorer og forskning på feltet. Spørsmål som vurderes er for eksempel planlegging, metoder for å måle resultater og samfunnsendringer, forhold til nasjonale og lokale myndigheter, ressursbruk og bærekraft. Evalueringer kan gjennomføres i alle faser av et prosjekt eller program. Det vil være forskjell på en evaluering midtveis i et prosjekt/program, hvor formålet kan være å justere kursen og en sluttevaluering, hvor det er naturlig å se på hvorvidt prosjektet/programmet har resultert i de endringene som var planlagt på forhånd. Man kan gjennomføre evalueringer både på prosjekt- og programnivå. Et program kan være geografisk definert og bestå av flere prosjekter i et land eller en region, eller det kan være tematisk definert (for eksempel en evaluering av alle prosjekter som tar sikte på å bekjempe vold mot kvinner). Det kan også være aktuelt å gjennomføre evalueringer av FOKUS analyse-, pådriver- og kommunikasjonsarbeid for å vurdere samlet innsats og resultater innenfor et tema eller geografisk område. En evaluering kan tjene ett eller flere av følgende formål: Oppnå kunnskap om styrker og svakheter ved et prosjekt/program 3

4 Dokumentere resultatene og endringer som er oppnådd gjennom et prosjekt/program Justere kursen i et prosjekt/program Være et redskap for å videreutvikle prosjektet, i tillegg til å overføre erfaring og læring til andre Forbedre organisasjonsstrukturen, samt rutinene for prosjektforvaltning Underbygge de valg norsk organisasjon står overfor når en bestemmer om støtten skal fortsette, avsluttes eller endres. Undersøke om ressurser blir brukt mest mulig effektivt, og at de ulike parter som deltar i samarbeidet har en merverdi og gjensidig oppfyller sine forpliktelser. De ulike formål krever forskjellige former for evaluering, m.a.o. ulik vektlegging når det gjelder planlegging og gjennomføring. En realistisk avveining mellom de spørsmålene som stilles, de midlene og den tiden som avsettes til evalueringer er viktig. 5. EVALUERING AV PROGRAMMER Fra FOKUS strategi, avsnitt 8.2 Programsamarbeid: «Fokuset på resultater i programsamarbeidet og bedret dokumentasjon av disse skal videreføres. Dette skal sikres gjennom utvikling av systemer for å dokumentere resultater samt strategisk bruk av overordnede tematiske evalueringer.» Dette innebærer at tidligere praksis med å evaluere prosjekter enkeltvis, hvor en for eksempel så på måloppnåelse og organisasjonsstruktur innenfor hvert enkelt prosjekt, ikke lenger blir prioritert like høyt. I stedet er det et uttalt mål å evaluere hvordan ulike prosjekter med felles tema eller geografisk nedslagsfelt kan oppnå eller har oppnådd synergieffekter i form av styrkede resultater, og hvordan en kan styrke samarbeidet mellom ulike prosjektpartnere. Det kan også dreie seg om flere prosjekter innenfor et gitt geografisk område (land eller region) gir økt påvirkningskraft ved å samarbeide enn hvis prosjektene pågår enkeltvis. 6. ANSVARSFORDELING 6.1. Evaluering av tematiske og geografiske programmer: FOKUS sekretariat tar initiativ til og gjennomfører tverrgående evalueringer. Det vil si evalueringer av programmer hvor flere medlemsorganisasjoner og Sør-partnere er involvert. En oppdragsbeskrivelse lages av FOKUS sekretariat på bakgrunn av hvilke spørsmål som knytter seg spesielt til hvert enkelt tema eller region, samt hvilke prosjekter som er mest relevante for evalueringen. Norske medlemsorganisasjoner og Sør-partnere som velges ut inkluderes i den videre prosessen med evalueringen (se vedlegg 1, side 10). 4

5 FOKUS sekretariat gjennomfører også evalueringer av programmer som styres direkte av sekretariatet i samarbeid med partnere ute, for eksempel FOKUS program for kvinner, fred og sikkerhet i Colombia og Sri Lanka Evaluering av analyse-, pådriver- og kommunikasjonsarbeid: Videre tar FOKUS sekretariat initiativ til evalueringer av tiltak innenfor analyse-, pådriver- og kommunikasjonsarbeid. Det kan innebære evalueringer av enkelttiltak (eksempelvis bladet «Kvinner Sammen» eller web-sidene), eller satt i sammenheng med tematiske og geografiske evalueringer, som også inkluderer programvirksomhet. Hvis en evaluerer innenfor en programtilnærming kan det være for å oppnå et mer helhetlig grunnlag for å vurdere de overordnede resultatene innenfor et tema eller region. Slike evalueringer kan se på tiltak som gjøres av FOKUS sekretariat, medlemsorganisasjoner i Norge og Sør-partnere i sammenheng. Framgangsmåten vil være den samme som for tematiske og geografiske programmer, dersom evalueringen involverer medlemsorganisasjoner i Norge og Sør-partnere (vedlegg 1, side 10) Evalueringer av medlemsbaserte programmer Programmer der én norsk medlemsorganisasjon har flere prosjekter, og hvor disse er knyttet sammen i et program, tar som regel utgangspunkt i at norsk medlemsorganisasjon ønsker å gjennomføre en evaluering. Sør-partnerne skal informeres og inkluderes i planleggingen av evalueringen. Planer og budsjetter diskuteres med FOKUS sekretariat, som må gjøre en vurdering av hvorvidt det er midler til å gjennomføre evalueringen. Oppdragsbeskrivelsen utarbeides av norsk medlemsorganisasjon, mens FOKUS sekretariat bidrar med faglige råd underveis. Oppdragsbeskrivelsen skal godkjennes av FOKUS sekretariat før den (eventuelt) legges ut på anbud. FOKUS sekretariat skal i tillegg godkjenne evalueringsteam. Det er norsk medlemsorganisasjon som signerer kontrakten med konsulenten/firmaet som skal gjennomføre evalueringen. Norsk medlemsorganisasjon og Sør-partner har ansvaret for at rapporter og anbefalinger blir fulgt opp. En oppfølgingsplan skal diskuteres og utarbeides i samarbeid med FOKUS sekretariat Evalueringer av prosjekter Evalueringer av enkeltprosjekter tar utgangspunkt i at norsk medlemsorganisasjon vurderer behovet for å evaluere prosjektet, i samråd med Sør-partner. FOKUS sekretariat bistår organisasjonene med å planlegge evalueringen, foreslår konsulenter og gir opplæring og veiledning. Oppdragsbeskrivelsen og evaluator skal godkjennes av FOKUS sekretariat på samme måte som for medlemsbaserte programevalueringer. En oppfølgingsplan skal diskuteres og utarbeides i samarbeid med FOKUS sekretariat. Det må gis en tilfredsstillende skriftlig begrunnelse for ikke å gjennomføre avtalte evalueringer (f.eks. svært høy sikkerhetsrisiko eller akutt sykdom). 5

6 7. KRITERIER FOR VALG AV EVALUERINGER Det er ikke praktisk eller økonomisk mulig å evaluere alle prosjekter. Følgende kriterier skal legges til grunn for utvelgelse av evalueringer: Tema: det bør gjennomføres én større evaluering årlig innenfor ett av FOKUS seks prioriterte tematiske programområder ( ): Kvinner og klima, seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, vold mot kvinner, kvinner, fred og sikkerhet, kvinners økonomiske deltakelse og rettigheter, og kvinners politiske deltakelse og rettigheter. Geografi: det er i økende grad viktig for FOKUS å plassere og vurdere programmene i lys av nasjonale og regionale behov, prioriteringer og planer. I land hvor flere norske medlemsorganisasjoner har stor innsats, kan det være behov for å evaluere et landprogram eller den samlede innsatsen i regionen. Det å evaluere flere prosjekter i samme geografiske område er også kostnadseffektivt med tanke på prosjektbesøk. I tillegg bør det vurderes å gjennomføre evalueringer av: Innovative (nyskapende) prosjekter og programmer med antatt høy læringseffekt for andre. Rene organisasjonsgjennomganger både ute og hjemme etter behov, samt spesielle gjennomganger av prosjekter der det har oppstått så store problemer at de ikke kan løses på andre måter. enkelte evalueringer/gjennomganger 3-5 år etter at et prosjekt er avsluttet (ex post evalueringer), for i særlig grad å vurdere langsiktige resultater og bærekraft. 8. FINANSIERING Alle evalueringer av tematiske og geografiske programmer initiert av FOKUS sekretariat finansieres av et sentralt budsjett. FOKUS tar sikte på å bruke ca. 2-4 prosent av samlede årlige bevilgninger til evalueringsarbeid. Kostnader til evalueringer initiert av medlemsorganisasjonene skal i forkant bygges inn i prosjektenes budsjetter. For at prosjektforslag skal godkjennes av FOKUS, skal planer og budsjett for evalueringer være klart reflektert. Det bør være et rimelig og realistisk forhold mellom prosjekt- og evalueringskostnader, dvs. at små prosjekter krever kostnadseffektive evalueringer. Se vedlegg 3: huskeliste budsjett. Oppdragsbeskrivelsen (Terms of Reference) må følge offentlige anbudsregler. Dette innebærer at alle oppdragsbeskrivelser (for tiden over NOK ) må legges ut på anbud. Anbud innhentes fra minst tre relevante evaluatorer/firmaer og en utvelgelse foretas blant dem. En må huske å passe på at momsen er innbakt i budsjettet som evaluator legger frem. 6

7 9. UTARBEIDING AV OPPDRAGSBESKRIVELSE: FOKUS sekretariat utarbeider som sagt oppdragsbeskrivelser for evalueringer av overordnete tematiske og geografiske programmer, mens medlemsorganisasjonene i Norge utarbeider forslag til evalueringer av medlemsbaserte programmer og enkeltstående prosjekter (se punkt 6.) Det er fort gjort å ha uklare eller for ambisiøse mål når det gjelder forventningene om hva en evaluering kan bidra med. En vanlig svakhet ved mange oppdragsbeskrivelser er ønsket om å få svar på for mange spørsmål samtidig noe som lett fører til overflatiske evalueringer. I drøftingen av oppdragsbeskrivelsene er det viktig å få de ulike partene i en evaluering til å bli enige om: Hva som er viktigst å finne ut av Hva som kan kuttes helt ut Det må også skje en realistisk avveining mellom evalueringsspørsmålene og de midlene og tiden som er avsatt til evalueringen. I noen tilfeller der prosjekter/programmer støttes av andre donorer i tillegg til FOKUS, vil det være kostnadseffektivt å samarbeide om en evaluering med felles økonomisk bidrag. FOKUS vil tilstrebe å koordinere med andre donorer, så langt det lar seg gjøre. Evaluering er ikke et mål i seg selv. All evaluering bør være rettet inn mot konkrete brukere og deres behov for informasjon. For å innfri et slikt krav må en god oppdragsbeskrivelse avklare: Hvem har tatt initiativ til/ønsket evalueringen (oppdragsgiver)? Hva er hensikten og målet med evalueringen? Hva skal evalueringen omfatte (inkludert lengde på rapporten)? Hva er de viktigste spørsmålene som ønskes besvart? Når må evalueringen være ferdigstilt? Hvilke resultater/produkter er forventet? Hvem skal bruke resultatene? Hva skal de bruke resultatene til? Hvilke metoder skal benyttes? Skal en bestemt teori ligge til grunn for evalueringen? Dette skal presiseres i en oppstartplan (inception report), som avtales mellom evaluator og oppdragsgiver. Norsk medlemsorganisasjon og Sør-partner skal få tilsendt oppstartplanen til informasjon, og i noen tilfeller vil det også være rom for å komme med innspill til inception report. Hvordan og til hvem skal evalueringen formidles? Hvordan skal evalueringsteamet være sammensatt? 10. KRITERIER FOR VALG AV EKSTERNE KONSULENTER Valg av konsulent(er) bestemmer i stor grad kvalitet og relevans på en evaluering. Det skal være en ekstern (uavhengig) teamleder i alle evalueringer. Evalueringer 7

8 gjennomføres ofte også med nasjonale konsulenter i teamet. Følgende kriterier ligger til grunn: Troverdighet konsulentene bør være akseptert og respektert av sentrale aktører. Fagkunnskap teamet bør ha en kombinasjon av relevant spesialkompetanse, evalueringsfaglig erfaring og landkunnskap. Uavhengighet konsulenter må ikke ha spesielle bindinger til tiltaket som skal evalueres (habilitet). Egnethet konsulenter må ha evne og vilje til å forstå og kommunisere sine funn og konklusjoner med personer fra andre kulturer. Balanse mellom kjønn alle team bør bestå av både kvinner og menn. Et viktig prinsipp er at teamleder ikke må være eller ha vært ansatt i den norske organisasjonen eller i det prosjektet som skal evalueres. Teamleder bør heller ikke ha deltatt i planlegging og gjennomføring av tiltakene som konsulent. Både nasjonale og/eller internasjonale konsulenter kan benyttes, men det er et mål å øke deltakelsen og bruken av nasjonale/lokale fagfolk og dermed bidra til å bygge opp evalueringskapasitet i Sør. 11. INVOLVERING AV MEDLEMSORGANISASJONER OG SØR-PARTNERE Alle involverte parter skal i god tid være informert om at evalueringer er planlagt og skal gjennomføres, inkludert i hvilket tidsrom evalueringen skal gjennomføres. Medlemsorganisasjoner og Sør-partnere skal delta i planleggingen av alle evalueringer ved å få tilsendt og gis mulighet til å kommentere på alle oppdragsbeskrivelser. Før rapporten sluttføres skal alle involverte parter være informert om konklusjonene og hatt anledning til å komme med innspill innen rimelig tid før endelig evalueringsrapport utarbeides. 12. SPRÅK OG FORM PÅ RAPPORTERING Evalueringsteamene bør gi en foreløpig oppsummering av hovedfunn, konklusjoner og anbefalinger til Sør-partner før eventuelt feltbesøk avsluttes. Det er viktig at det blir utarbeidet en skriftlig rapport på et språk som partnerorganisasjonen i Sør behersker. Som regel blir evalueringsrapporten skrevet på engelsk eller spansk. Det kan i en del tilfeller kun være ledelsen hos Sør-partner som behersker engelsk eller spansk så godt at innholdet i rapporten blir forstått godt nok. I slike tilfeller må det settes av midler i budsjettet til å oversette hele/deler av rapporten til det arbeidsspråket som brukes av Sør-partner. Dette er svært viktig med tanke på læring, kunnskapsspredning og oppfølging av de anbefalingene evalueringen peker på. 8

9 Evalueringsrapporten bør for øvrig være kjennetegnet av følgende: Klarhet hvem som er brukerne av evalueringen, hvordan resultatene vil bli brukt og hvilke spørsmål som er besvart. Relevans innholdet må på en dekkende og relevant måte besvare spørsmålene i oppdragsbeskrivelsen. Troverdig funnene og konklusjonene må oppfattes som sannsynlige og troverdige ved at de bygger på pålitelige kilder. Nyttig anbefalingene bør oppfattes som nyttige og gjennomførbare og bli levert til avtalt tid. 13. OPPFØLGING OG TILBAKEMELDING Hensikten med evalueringsrapporter er at de skal brukes. Det er derfor viktig at det lages en konkret oppfølgingsplan etter at evalueringen er gjennomført. Oppfølgingsplanen må fordele ansvar, ha klare tidsfrister og et budsjett. Som hovedregel er det de som har bestilt evalueringen som har ansvaret for diskusjonen og gjennomføringen av anbefalingene. Det kan i mange tilfeller være slik at Sørpartner, norsk medlemsorganisasjon eller FOKUS sekretariat ikke er enig i enkelte av anbefalingene, eller at det blir for kostbart å gjennomføre noen anbefalinger. Dette må diskuteres før en lager oppfølgingsplanen. Det er ikke et absolutt krav at alle anbefalinger må følges opp. Valget om å la være (eller utsette) gjennomføring av anbefalinger må uansett begrunnes og nedfelles i oppfølgingsplanen, slik at alle parter har den samme forståelsen av hva som skal følges opp, hvorfor det skal følges opp og hvordan. 14. SPREDNING OG OFFENTLIGGJØRING FOKUS skal ha tilgang til alle evalueringsrapporter. NORAD har opprettet en evalueringsdatabase hvor alle eksterne evalueringsrapporter som er finansiert av NORAD skal lagres og være tilgjengelig for organisasjonene og andre interesserte. Alle evalueringsrapporter blir dessuten publisert på FOKUS nettsider. Alle rapporter er i prinsippet offentlige, hvis ikke helt spesielle forhold tilsier noe annet. Det kan i noen tilfeller være at liv og helse blant ansatte hos Sør-partner vil stå i fare dersom deres identitet blir offentliggjort eller lett gjenkjennelig. Evaluator bør gjøres kjent med dette på forhånd, ta hensyn til det og i det minste unngå å nevne folk med navn i rapporten. I og med at databasen vil være tilgjengelig på nettet, må organisasjonene være klar over regelverket for personvern. Det er oppdragsgiveren som eier produktet/resultatene av evalueringen. Normalt er det også oppdragsgiveren som eier det analysematerialet som er samlet inn av konsulenten(e). Oppdragsgiveren kan i det minste kreve å få innsyn i 9

10 analysematerialet, bortsett fra i noen tilfeller hvor det er konfidensialitetshensyn som er avtalt på forhånd. I forbindelse med overordnete programevalueringer bør det gjennomføres et seminar i Sør, hvor ulike partnere får lagt fram funnene av evalueringsteamet, med mulighet for å diskutere evalueringen og utveksle erfaringer. Dette avhenger dog av at det finnes midler til det. FOKUS sekretariat bør dessuten ta initiativ til å organisere en «evalueringsdag» i Norge hvert år, hvor erfaringene fra ulike evalueringer kan deles og diskuteres blant norske medlemsorganisasjoner... Vedlegg 1: Prosess: Evaluering av tematiske og geografiske programmer: Evaluering av analyse-, pådriver- og kommunikasjonsarbeid. 1. Møte i evalueringsgruppen i FOKUS sekretariat: Forslag til tema for evalueringen. Hvor stort budsjett står til rådighet for å gjennomføre evalueringen? Hvilke enheter i FOKUS sekretariat skal omfattes av evalueringen (Program, kommunikasjon, analyse- og utredning). Hvilke medlemsorganisasjoner i Norge og Sør-partnere er det aktuelt å inkludere i evalueringen? I evalueringer av analyse-, pådriver- og kommunikasjonsarbeidet kan det også være aktuelt å intervjue andre målgrupper. Tidspunkt og form på involvering av relevante aktører på ulike stadier legges inn. 2. Behandling i FOKUS ledergruppe av forslag fra evalueringsgruppen. 3. Utkast til oppdragsbeskrivelse (ToR) utarbeides av fagansvarlig i FOKUS sekretariat, og behandles i evalueringsgruppen/relevant fagutvalg. 4. Sekretariatet sender ToR ut til involverte medlemsorganisasjoner og Sør-partnere for innspill. 5. Oppdragsbeskrivelsen skal inneholde: Hva er hensikten og målet med evalueringen? Hva skal evalueringen omfatte? Hva er de viktigste spørsmålene som ønskes besvart? Tidsramme. Når må evalueringen være ferdigstilt? Hvilke resultater/produkter er forventet? 10

11 Hvem skal bruke resultatene? Hva skal de bruke resultatene til? Hvilke metoder skal benyttes? Skal en bestemt teori ligge til grunn for evalueringen? (kan avtales nærmere med evaluator). Se pkt 9 inception report. Hvordan skal evalueringsteamet være sammensatt? (kan også diskuteres med evaluator på et senere tidspunkt) Budsjett (i det minste totalrammen for evalueringen) 6. ToR behandles i FOKUS ledermøte. 7. Sekretariatet sender ut endelig ToR til medlemsorganisasjoner og partnere. 8. Anbud innhentes fra minst tre relevante evaluatorer. 9. FOKUS evalueringsgruppe konkluderer på valg av evaluator. 10. Inception report (oppstartplan) avtales mellom evaluator og evalueringsgruppen. Hvilke metoder eller teori evalueringen bygger på skal presiseres. Sekretariatet sender ferdig inception report til medlemsorganisasjoner og Sør-partnere til informasjon, og i noen tilfeller vil det også være rom for å komme med innspill til inception report. 11. Evaluering gjennomføres (inkl. bli enig med medlemsorganisasjoner og Sør-partnere om gjennomføring, reiser, tidsplan etc.). 12. Utkast til evalueringsrapport presenteres for involverte medlemsorganisasjoner, Sørpartnere og FOKUS sekretariat. 13. Sør-partnere, medlemsorganisasjoner og sekretariatet gis rimelig tid til å kommentere skriftlig på utkast til rapport. 14. Endelig rapport med anbefalinger og plan for oppfølging presenteres for FOKUS sekretariat (evalueringsgruppen), relevant fagutvalg, norske medlemsorganisasjoner og Sør-partnere. En bør også tenke på om det kan være andre relevante aktører som kan ha nytte av evalueringens anbefalinger, og presentere rapporten for dem. I tillegg til selve rapporten, kan presentasjon av hovedfunn for Sør-partner med fordel gjøres på et seminar i Sør enten av teamleder selv eller av lokale deltakere i evalueringsteamet (som vil redusere kostnadene). 15. FOKUS sekretariatet legger ut evalueringen på sine nettsider, og sender den til Norads evalueringsdatabase. 16. FOKUS sekretariat er ansvarlig for gjennomføring av anbefalinger i samarbeid med medlemsorganisasjoner og Sør-partnere. 11

12 Vedlegg 2: Prosess, evaluering av prosjekter og medlemsbaserte programmer: 1. Norsk medlemsorganisasjon (evt. Sør-partner) tar initiativ til å gjennomføre en evaluering. 2. En kort beskrivelse av behovet og hvilke aspekter ved prosjektet som bør evalueres presenteres i flerårig/årlig programsøknad til FOKUS (frist: 1. september hvert år). Det må også spesifiseres en sum i FOKUS budsjett-mal under «evalueringer» i budsjettet for norsk medlemsorganisasjon. 3. FOKUS sekretariat gjør en vurdering av hvorvidt det er midler til å gjennomføre evalueringen. 4. Dersom det er midler til det, blir den planlagte evalueringen meldt inn i FOKUS årlige søknad til Norad. 5. Oppdragsbeskrivelsen (ToR) utarbeides av norsk medlemsorganisasjon. Norsk medlemsorganisasjon er ansvarlig for at Sør-partnere også får anledning til å kommentere på ToR. FOKUS sekretariat bidrar med faglige råd underveis. 6. Oppdragsbeskrivelsen skal inneholde: Hva er hensikten og målet med evalueringen? Hva skal evalueringen omfatte? Hva er de viktigste spørsmålene som ønskes besvart? Tidsramme. Når må evalueringen være ferdigstilt? Hvilke resultater/produkter er forventet? Hvem skal bruke resultatene? Hva skal de bruke resultatene til? Hvilke metoder skal benyttes? Skal en bestemt teori ligge til grunn for evalueringen? (kan avtales nærmere med evaluator). Se pkt 10 inception report. Hvordan skal evalueringsteamet være sammensatt? (kan også diskuteres med evaluator på et senere tidspunkt) Budsjett (i det minste totalrammen for evalueringen) 7. Oppdragsbeskrivelsen skal godkjennes av FOKUS sekretariat før den legges ut på anbud av norsk medlemsorganisasjon. 8. Norsk medlemsorganisasjon sender ut endelig ToR til sør-partnere. 9. Norsk medlemsorganisasjon innhenter anbud fra minst tre relevante evaluatorer (dersom evalueringen overstiger NOK ). 10. Norsk medlemsorganisasjon konkluderer på valg av evaluator. FOKUS sekretariat skal imidlertid godkjenne evaluator og eventuelt evalueringsteam. 12

13 11. Inception report (oppstartplan) avtales mellom evaluator og norsk medlemsorganisasjon. Hvilke metoder eller teori evalueringen bygger på skal presiseres. Norsk medlemsorganisasjon sender ferdig inception report til medlemsorganisasjoner og Sør-partnere til informasjon, og i noen tilfeller vil det også være rom for å komme med innspill til inception report. 12. Norsk medlemsorganisasjon signerer kontrakten med konsulenten/firmaet som skal gjennomføre evalueringen. 13. Evaluering gjennomføres (inkl. bli enig med Sør-partnere om gjennomføring, reiser, tidsplan etc.). 14. Utkast til evalueringsrapport presenteres for den norske medlemsorganisasjonen, Sør-partnere og FOKUS sekretariat. 15. Sør-partnere, medlemsorganisasjoner og sekretariatet gis rimelig tid til å kommentere skriftlig på utkast til rapport. 16. Endelig rapport med anbefalinger og plan for oppfølging presenteres for norsk medlemsorganisasjon og Sør-partnere, samt FOKUS sekretariat. En bør også tenke på om det kan være andre relevante aktører som kan ha nytte av evalueringens anbefalinger, og presentere rapporten for dem. I tillegg til selve rapporten, kan presentasjon av hovedfunn for Sør-partner med fordel gjøres på et seminar i Sør enten av teamleder selv eller av lokale deltakere i evalueringsteamet (som vil redusere kostnadene). 17. FOKUS sekretariatet legger ut evalueringen på sine nettsider, og sender den til Norads evalueringsdatabase. 18. Norsk medlemsorganisasjon står ansvarlig for gjennomføring av anbefalinger etter evalueringen, i samarbeid med Sør-partnere. FOKUS sekretariat vil etterspørre planer for oppfølging og hvorvidt disse blir fulgt opp. Vedlegg 3: huskeliste budsjett En må huske på følgende når budsjettet utarbeides (listen er ikke uttømmende): Honorar team-leder (noen spesifiserer antall arbeidstimer). Satsen varierer veldig ettersom hvilket land evaluatoren er fra. Honorar til andre i evalueringsteamet. Reise (flybilletter, lokal transport, eventuelt sjåfører) Opphold (hotell e.l.) Per diem og kompensasjonstillegg (varierer fra land til land) Honorar eksterne medhjelpere (eventuelt) Oversettelse (til andre språk enn det evalueringsrapporten blir skrevet på) Evalueringsseminar i Norge Evalueringsseminar i Sør (lokale, mat, i noen tilfeller dekkes reisen til seminardeltakere) Moms (25 prosent av totalsummen) 13

Virksomhetsplan FOKUS 2012

Virksomhetsplan FOKUS 2012 Virksomhetsplan FOKUS 2012 Virksomhetsplan 2015 1 Innledning Virksomhetsplanen for 2015: Skal ivareta de ambisjoner og intensjoner som ligger i FOKUS* sin overordnede strategi for 2012-2016. Er en operasjonalisering

Detaljer

Gjennomgang av søknadsskjema Tore Kjærgård

Gjennomgang av søknadsskjema Tore Kjærgård Gjennomgang av søknadsskjema 12.01.2011 Tore Kjærgård 1 Gjennomgang av de ulike delene i søknadsskjemaet Søknaden er inngangsbilletten Progresjon i søknaden blir mer og mer spesifikk Vær realistisk Bruk

Detaljer

Sentrale funn i rapporten (brukt som baseline/utgangpunkt for anbefaling og tiltak i oppfølgingsplanen):

Sentrale funn i rapporten (brukt som baseline/utgangpunkt for anbefaling og tiltak i oppfølgingsplanen): Forslag til oppfølging av anbefalinger fra rapporten «Can we demonstrate the difference that Norwegian aid makes? Evaluation of results measurement and how this can be improved»: Sentrale funn i rapporten

Detaljer

IDRI3001 Bacheloroppgave i Drift av datasystemer

IDRI3001 Bacheloroppgave i Drift av datasystemer IDRI3001 Bacheloroppgave i Drift av datasystemer Kjell Toft Hansen, 15.04.2015 Bachelor Informatikk Drift av datasystemer Sammendrag Her er noen studiespesifikke retningslinjer for veiledning og vurdering

Detaljer

Høring- forslag til forskrift om studieforbund og nettskoler

Høring- forslag til forskrift om studieforbund og nettskoler Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Vår ref. Deres ref. Dato r.g.h. 1109/2 200903305 19.11.09 Høring- forslag til forskrift om studieforbund og nettskoler Norges Handikapforbund (NHF) avgir

Detaljer

Oppdragsbeskrivelse: Underveisevaluering av NANO2021 og BIOTEK2021

Oppdragsbeskrivelse: Underveisevaluering av NANO2021 og BIOTEK2021 Oppdragsbeskrivelse: Underveisevaluering av NANO2021 og BIOTEK2021 NANO2021 og BIOTEK2021 er to av Forskingsrådets Store programmer, med historie tilbake til 2002 gjennom deres respektive forløpere NANOMAT

Detaljer

Informasjonsmøte Samarbeidsforum internkontroll

Informasjonsmøte Samarbeidsforum internkontroll Informasjonsmøte Samarbeidsforum internkontroll 10. oktober 2013 Direktoratet for økonomistyring Velkommen og introduksjon v/ingrid Buhaug Brænden Side 2 Program Side 3 Hvorfor bør alle statlige virksomheter

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 05.12.2015 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST3 06.11-15/16 Gjelder Utredning av NSOs faglige komiteer 1 2 3 Vedlegg til saken: 1. Mandat for adhockomite for utredning

Detaljer

Evaluering av dagens styringsmodell

Evaluering av dagens styringsmodell US 98/2015 Evaluering av dagens styringsmodell Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot, Elizabeth de Jong Arkiv nr: 15/03694-1 Forslag til vedtak: 1. Universitetsstyret

Detaljer

Institusjonell plan for gjennomføring av medarbeiderundersøkelse 2015 (MU-15). godkjent i Høgskolens strategiske ledergruppe- Innhold

Institusjonell plan for gjennomføring av medarbeiderundersøkelse 2015 (MU-15). godkjent i Høgskolens strategiske ledergruppe- Innhold Institusjonell plan for gjennomføring av medarbeiderundersøkelse 2015 (MU-15). godkjent i Høgskolens strategiske ledergruppe- Innhold 1. Innledning... 1 1.1 Målsetting... 1 1.2 Roller og ansvar... 1 2.

Detaljer

Organisering og ledelse av divisjon Prehospitale tjenester Sykehuset Innlandet

Organisering og ledelse av divisjon Prehospitale tjenester Sykehuset Innlandet Organisering og ledelse av divisjon Prehospitale tjenester Sykehuset Innlandet Nasjonalt topplederprogram Aage Westlie Gjøvik 11.4.2010 1. Bakgrunn Divisjon Prehospitale tjenester består av følgende avdelinger:

Detaljer

TIPS OG RÅD I STRATEGIARBEIDET FRA SØKNAD TIL STRATEGI

TIPS OG RÅD I STRATEGIARBEIDET FRA SØKNAD TIL STRATEGI TIPS OG RÅD I STRATEGIARBEIDET FRA SØKNAD TIL STRATEGI OPPSTARTSAMLING FOR SPRÅKKOMMUNER, GARDERMOEN 11.05.16 MARIT C. SYNNEVÅG, MCS:CONSULT FØRINGER UDIRs RAMMEVERK 6 Lokal strategi for språk, lesing

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN

REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN Tid: Mandag 06.06.2011, kl 09.00-13.00 Sted: Ringerike rådhus, Formannskapssalen Møtedeltagere Til stede Forfall Kjell B Hansen, ordfører Ringerike Wenche

Detaljer

SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING.

SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING. Notat Til : Bystyrekomité helse og omsorg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/22-38 033 C83 DRAMMEN 02.10.2006 SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING. 1.

Detaljer

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Oppdatert 15. jan. 2014, Svend Andreas Horgen (studieleder Informasjonsbehandling og itfag.hist.no) Her er noen generelle retningslinjer

Detaljer

Vedlegg 6. Incitamentsordning. Vedlegg 6. Incitamentsordning Bussanbud Stor-Trondheim

Vedlegg 6. Incitamentsordning. Vedlegg 6. Incitamentsordning Bussanbud Stor-Trondheim Vedlegg 6 Incitamentsordning Vedlegg 6 Incitamentsordning Bussanbud Stor-Trondheim 2019-2029 Bussanbud Stor-Trondheim 2019-2029 Innhold 1. Generelt om kvalitetsoppfølging og kvalitetskrav... 3 2. Økonomisk

Detaljer

INDIVIDUELLE PLANER SYSTEMATISK ANSVARSGRUPPEARBEID

INDIVIDUELLE PLANER SYSTEMATISK ANSVARSGRUPPEARBEID INDIVIDUELLE PLANER OG SYSTEMATISK ANSVARSGRUPPEARBEID - F BARN/UNGE MED FUNKSJONSNEDSETTELSE Lier kommune DEL 1: INDIVIDUELLE PLANER FOR BARN/UNGE MED FUNKSJONSNEDSETTELSE 2 Hvem har rett på en individuell

Detaljer

INSTRUKS FOR EVALUERINGSVIRKSOMHETEN I NORSK BISTANDSFORVALTNING. Godkjent av Utenriksråden 29. mai 2006.

INSTRUKS FOR EVALUERINGSVIRKSOMHETEN I NORSK BISTANDSFORVALTNING. Godkjent av Utenriksråden 29. mai 2006. INSTRUKS FOR EVALUERINGSVIRKSOMHETEN I NORSK BISTANDSFORVALTNING Godkjent av Utenriksråden 29. mai 2006. Instruks for Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad) fastslår at en av direktoratets hovedoppgaver

Detaljer

Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering

Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering En nasjonal forskningssatsing i regi av NSG er basert på nasjonal konsensus blant partene og organiseres som

Detaljer

Omtalen omfatter ikke datarapportering til DBH, herunder Selskapsdatabasen.

Omtalen omfatter ikke datarapportering til DBH, herunder Selskapsdatabasen. RAPPORTERINGSKRAV FOR ÅRSRAPPORT (2015 2016) Universiteter og høyskoler skal innen 15. mars 2016 sende dokumentet Årsrapport (2015-2016) elektronisk til postmottak@kd.dep.no. Årsrapportene vil bli publisert

Detaljer

Forslag. Det gjennomføres to typer selvevaluering ved HiST: evaluering av utvalgte studieprogram og evaluering av nye studier.

Forslag. Det gjennomføres to typer selvevaluering ved HiST: evaluering av utvalgte studieprogram og evaluering av nye studier. 1 av 5 Formål Formålet med rutinen er å beskrive hvordan regelmessige selvevalueringer av utvalgte studieprogram ved høgskolen skal gjennomføres. Hensikten med selve evalueringen er primært læring gjennom

Detaljer

Retningslinjer for LNU Informasjonsstøtten Nord/Sør

Retningslinjer for LNU Informasjonsstøtten Nord/Sør Retningslinjer for LNU Informasjonsstøtten Nord/Sør Vedtatt 01.06.16 1. Formålet med støtteordningen Målsettingen til informasjonsstøtten er å øke kompetansen og kunnskapen om globale miljø- og utviklingsspørsmål,

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi for FOKUS (vedtatt av styret i FOKUS 22. april 2017)

Kommunikasjonsstrategi for FOKUS (vedtatt av styret i FOKUS 22. april 2017) Kommunikasjonsstrategi for FOKUS 2017-2021 (vedtatt av styret i FOKUS 22. april 2017) 1 Om FOKUS FOKUS er et medlemsbasert kompetanse- og ressurssenter for internasjonale kvinnespørsmål, som skal styrke

Detaljer

En viktig oppgave er å sende innkalling i god til alle involverte.

En viktig oppgave er å sende innkalling i god til alle involverte. Innkalling til et møte En viktig oppgave er å sende innkalling i god til alle involverte. Doodle Dersom dato ikke er avtalt på forrige møte, så er et tips å sende ut en Doodle med alternative datoer, vertskap

Detaljer

STRATEGISK IKT-KOMPETANSE FOR TOPPLEDERE. Informasjon til departementene

STRATEGISK IKT-KOMPETANSE FOR TOPPLEDERE. Informasjon til departementene STRATEGISK IKT-KOMPETANSE FOR TOPPLEDERE Informasjon til departementene Til departementsråden Difi har satt i gang et kompetansetiltak i strategisk IKT-kompetanse for toppledere. Målgruppen er departementsrådens

Detaljer

Avtale om bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved opphold i sykehus (Ledsageravtalen)

Avtale om bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved opphold i sykehus (Ledsageravtalen) XX kommune Tjenesteavtale mellom XX kommune og UNN HF om Avtale om bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved opphold i sykehus (Ledsageravtalen) 1. Parter Denne avtalen er inngått

Detaljer

LM-sak 10-11 Retningslinjer for internasjonal solidaritet

LM-sak 10-11 Retningslinjer for internasjonal solidaritet LM-sak 10-11 Innledning Internasjonal solidaritetsarbeid ble foreslått som et innsatsområde på Samfunnsviternes landsmøte 2001. Siden da har internasjonal solidaritet vært et eget område innenfor foreningens

Detaljer

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Oppdatert 2. nov. 2017, Leif Erik Opland (programansvarlig Informasjonsbehandling og itfag.no) Her er noen generelle retningslinjer

Detaljer

Forberedelser - Avklaring av roller og ansvar

Forberedelser - Avklaring av roller og ansvar Forberedelser - Avklaring av roller og ansvar Det viktig å poengtere at roller og ansvar i planlegging og gjennomføring bør være avklart før man starter selve planleggingen. Derfor innleder denne veilederen

Detaljer

Avvikling av Enhetsrådet Ny modell for samarbeid mellom fylkeskommunen og fylkesmannen

Avvikling av Enhetsrådet Ny modell for samarbeid mellom fylkeskommunen og fylkesmannen Saknr. 12/443-10 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen Avvikling av Enhetsrådet Ny modell for samarbeid mellom fylkeskommunen og fylkesmannen Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon

RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon Forslag til revidert 06.10.10 RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon Innhold Avsnitt Innledning 1-5 Krav til revisor 6-9 Bestilling 10-11 Revisjonsdialogen 12-17 Prosjektplan 18-19 Problemstilling(er)

Detaljer

Notat. Oppfølgingsplan for følgeevalueringen av klima- og skoginitiativet

Notat. Oppfølgingsplan for følgeevalueringen av klima- og skoginitiativet Notat Til: Via: Kopi: Fra: Personalseksjonen Seksjon for klima, global helse og bærekraftig utvikling Seksjon for budsjett og forvaltning Seksjon for etatsstyring, budsjett og forvaltning Seksjon for multilateral

Detaljer

Rapport Prosjekt: Alternativ rapportering Pnr: 2014/FBM5751

Rapport Prosjekt: Alternativ rapportering Pnr: 2014/FBM5751 Rapport Prosjekt: Alternativ rapportering Pnr: 2014/FBM5751 Forord FFO fikk for 2014 og 2015 tilsagn til toårig prosjekt, Alternativ rapportering til etablering av et samarbeidsforum. Underveis i prosjektperioden

Detaljer

Digital formidlingsløsning for innovative anskaffelser

Digital formidlingsløsning for innovative anskaffelser Digital formidlingsløsning for innovative anskaffelser Anskaffelsen omfatter en digital formidlingsløsning for kommunikasjon om innovative anskaffelser. Budskapet omfatter formålet med, effekten av og

Detaljer

Partnerskapssøknad: Leonardo da Vinci / Grundtvig. Ieva Serapinaite siu.no/leonardo 12. januar 2011 Oslo

Partnerskapssøknad: Leonardo da Vinci / Grundtvig. Ieva Serapinaite siu.no/leonardo 12. januar 2011 Oslo Partnerskapssøknad: Leonardo da Vinci / Grundtvig Ieva Serapinaite siu.no/leonardo 12. januar 2011 Oslo 2 Program Leonardo da Vinci og Grundtvig Introduksjon til søknadsprosedyrer Gjennomgang av søknadsskjema

Detaljer

Retningslinjer. 1. Formålet med støtteordningen. 2. Hvem kan søke om støtte? 3. Hvilke tiltak kan få støtte?

Retningslinjer. 1. Formålet med støtteordningen. 2. Hvem kan søke om støtte? 3. Hvilke tiltak kan få støtte? Retningslinjer Vedtatt 06.02.14 1. Formålet med støtteordningen Målsettingen med informasjonsstøtten er å øke kompetansen og kunnskapen på Nord/Sør-spørsmål, spesielt i barne- og ungdomsorganisasjoner

Detaljer

23.09.2010. Teamarbeid en reise uten kart og kompass? Mål. Film

23.09.2010. Teamarbeid en reise uten kart og kompass? Mål. Film Teamarbeid en reise uten kart og kompass? Teamarbeid en reise uten kart og kompass? Kjetil Andreas Hansen Side 1 Mål Bli bevisst betydningen av å gjennomføre effektive teammøter Bli bevisst bevarings-

Detaljer

RUTINER, ANSVARSFORDELING OG OPPFØLGING VED UNDERVISNINGSEVALUERING VED IRS-FAKULTETET. (Sist oppdatert: av Hilde-Gunn Londal)

RUTINER, ANSVARSFORDELING OG OPPFØLGING VED UNDERVISNINGSEVALUERING VED IRS-FAKULTETET. (Sist oppdatert: av Hilde-Gunn Londal) 1 RUTINER, ANSVARSFORDELING OG OPPFØLGING VED UNDERVISNINGSEVALUERING VED IRS-FAKULTETET. (Sist oppdatert: 10.03.2017 av Hilde-Gunn Londal) Kort om bakgrunnen for undervisningsevaluering Evaluering av

Detaljer

Fylkesmannen i Buskerud 22. august 2011. Risikostyring i statlige virksomheter. Direktør Marianne Andreassen

Fylkesmannen i Buskerud 22. august 2011. Risikostyring i statlige virksomheter. Direktør Marianne Andreassen Fylkesmannen i Buskerud 22. august 2011 Risikostyring i statlige virksomheter Direktør Marianne Andreassen 11.10.2011 Senter for statlig økonomistyring Side 1 Senter for statlig økonomistyring (SSØ) -

Detaljer

ASK-prosjekt i en inkluderende skole

ASK-prosjekt i en inkluderende skole Prosjektplan ASK-prosjekt i en inkluderende skole Samarbeidsparter 2 Målsettinger 2 Tidsperiode 2 Bakgrunn for prosjektet 2 Delprosjekter 3 A. Kartlegge / tilpasse verktøy for behovsanalyse hos elever

Detaljer

ALLE SKAL MED!? MIDTVEISEVALUERING AV VRI-PROGRAMMET

ALLE SKAL MED!? MIDTVEISEVALUERING AV VRI-PROGRAMMET ALLE SKAL MED!? MIDTVEISEVALUERING AV VRI-PROGRAMMET VRI STORSAMLING Fredrikstad, 06.12. 2012 Oxford Research «Kunnskap for et bedre samfunn» Oxford Research er en nordisk kunnskapsvirksomhet. Oxford Research

Detaljer

Kunnskapsutvikling og -deling i prosjekter støttet av Norgesuniversitetet

Kunnskapsutvikling og -deling i prosjekter støttet av Norgesuniversitetet Kunnskapsutvikling og -deling i prosjekter støttet av Norgesuniversitetet Februar 2009 Innhold 1.0 Kunnskapsutvikling og - deling i prosjektene... 3 1.1 Formål... 3 2.0 Kontaktperson og prosjektoppfølging...

Detaljer

Godkjent

Godkjent 1 av 5 Formål Formålet med rutinen er å beskrive hvordan selvevaluering av nye studieprogram skal gjennomføres. Prosedyren gjelder studieprogram på bachelor - og mastergradsnivå. Mal og veileder for studieplan

Detaljer

Effektiv møteledelse. Ole I. Iversen Assessit AS Mob: +47 992 36 296

Effektiv møteledelse. Ole I. Iversen Assessit AS Mob: +47 992 36 296 Effektiv møteledelse Ole I. Iversen Assessit AS Mob: +47 992 36 296 Definisjon En situasjon der flere mennesker er samlet for å løse en oppgave En situasjon hvor arbeidsmåten velges ut fra møtets mål hensikt

Detaljer

Strategisk bruk av evaluering i styringen. Direktør Marianne Andreassen Senter for statlig økonomistyring (SSØ) Evalueringskonferansen september 2011

Strategisk bruk av evaluering i styringen. Direktør Marianne Andreassen Senter for statlig økonomistyring (SSØ) Evalueringskonferansen september 2011 Strategisk bruk av evaluering i styringen Direktør Marianne Andreassen Senter for statlig økonomistyring (SSØ) Evalueringskonferansen september 2011 12.09.2011 Side 1 Effektiv ressursbruk Effektiv styring

Detaljer

HVA ER DET SOM SÆRPREGER DET Å ARBEIDE MED PROSJEKT?

HVA ER DET SOM SÆRPREGER DET Å ARBEIDE MED PROSJEKT? HVA ER DET SOM SÆRPREGER DET Å ARBEIDE MED PROSJEKT? Felles forståelse for prosjekt som metode - en kritisk faktor for prosjektets suksess! Spesialrådgiver Bjørg Røstbø, Prosjektledersamling 20.08.08 Kompetanseutvikling

Detaljer

Programplan for Boligsosialt utviklingsprogram i XXX kommune

Programplan for Boligsosialt utviklingsprogram i XXX kommune Programplan for Boligsosialt utviklingsprogram i XXX kommune Forslag til mal - struktur og innhold Dato: 26.08.2011 Side 1 av 14 Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 4 2.1 Formål med programplanen...

Detaljer

Veileder 4: Tips til organisasjoner som ønsker å konsultere personer med demens rundt skriftlige dokumenter

Veileder 4: Tips til organisasjoner som ønsker å konsultere personer med demens rundt skriftlige dokumenter Veileder 4: Tips til organisasjoner som ønsker å konsultere personer med demens rundt skriftlige dokumenter Hovedbudskap Mange organisasjoner produserer dokumenter som kan forbedre livet til personer med

Detaljer

Retning for arbeidet med et nytt kvalitetssikringssystem ved NMBU

Retning for arbeidet med et nytt kvalitetssikringssystem ved NMBU SU-sak 16/2014 Retning for arbeidet med et nytt kvalitetssikringssystem ved NMBU Studieutvalget Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Ole-Jørgen Torp Katarina Klarén Forslag til vedtak: Studieutvalget

Detaljer

TILLEGGSOPPLYSNINGER (NR 3) NY TELEFONILØSNING TIL FINNMARK FYLKESKOMMUNE

TILLEGGSOPPLYSNINGER (NR 3) NY TELEFONILØSNING TIL FINNMARK FYLKESKOMMUNE TILLEGGSOPPLYSNINGER (NR 3) NY TELEFONILØSNING TIL FINNMARK FYLKESKOMMUNE Finnmark fylkeskommune har mottatt følgende spørsmål til anbudet: 1) Oppfølgingsspørsmål til svaret i punkt 1 i dokumentet tilleggsopplysninger

Detaljer

2.1 Oppdragsbeskrivelse: Profilering av faglig aktivitet

2.1 Oppdragsbeskrivelse: Profilering av faglig aktivitet Oppdragsgivers kravspesifikasjon 1 Formål med anskaffelsen Identitet og kulturbygging er en av handlingsplanene til Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse (SVT-fakultetet) i 2011. En av aktivitetene

Detaljer

Samhandling om pasientopplæring

Samhandling om pasientopplæring Samhandling om pasientopplæring Regional konferanse 17.februat 2010 Hilde Strøm Solberg, stipendiat, NTNU Trondheim kommune Samhandling Samhandling er uttrykk for helse og omsorgstjenestenes evne til oppgavefordeling

Detaljer

valuering av lokale forhandlinger for pedagogisk personale i skole og barnehage

valuering av lokale forhandlinger for pedagogisk personale i skole og barnehage KS og Utdanningsforbundet valuering av lokale forhandlinger for pedagogisk personale i skole og barnehage Sammendrag Sammendrag 1.1 Bakgrunn og mål AGENDA Utredning & Utvikling AS gjennomfører på oppdag

Detaljer

Evalueringsrapporten. Rapporten kunden mottar Sluttproduktet Forteller hva som er gjort

Evalueringsrapporten. Rapporten kunden mottar Sluttproduktet Forteller hva som er gjort Evalueringsrapporten Rapporten kunden mottar Sluttproduktet Forteller hva som er gjort Rapportere og formidle resultatene Lage en sluttrapport som beskriver hele evalueringsprosessen Beskrive prosjektgjennomføringen

Detaljer

Retningslinjer og rammer. Henrik Arvidsson & Katrine Moland Hansen SIU Flesland 14/10/2015

Retningslinjer og rammer. Henrik Arvidsson & Katrine Moland Hansen SIU Flesland 14/10/2015 Retningslinjer og rammer Henrik Arvidsson & Katrine Moland Hansen SIU Flesland 14/10/2015 Gratulerer! 2 Utlysningen 2015 Stor interesse Trangt nåløye Bare prosjekter med god kvalitet har fått støtte Store

Detaljer

OPPDRAGSBESKRIVELSE FOR MIDTVEIS-EVALUERING RAFTOSTIFTELSEN 2017

OPPDRAGSBESKRIVELSE FOR MIDTVEIS-EVALUERING RAFTOSTIFTELSEN 2017 OPPDRAGSBESKRIVELSE FOR MIDTVEIS-EVALUERING RAFTOSTIFTELSEN 2017 Raftostiftelsens formål er i Thorolf Raftos ånd å arbeide for menneskets rettigheter, i første rekke åndsfrihet, politisk frihet og økonomisk

Detaljer

Vedlegg 2 til konkurransegrunnlaget Beskrivelse av bistanden Rammeavtale om konsulentbistand ved rekruttering til Statens landbruksforvaltning

Vedlegg 2 til konkurransegrunnlaget Beskrivelse av bistanden Rammeavtale om konsulentbistand ved rekruttering til Statens landbruksforvaltning Vedlegg 2 til konkurransegrunnlaget Beskrivelse av bistanden Rammeavtale om konsulentbistand ved rekruttering til Statens landbruksforvaltning Side 1 av 8 Bilag 1 Beskrivelse av bistanden Rammeavtale om

Detaljer

Del 5: Prosedyre for evaluering og system for eksterne evalueringer

Del 5: Prosedyre for evaluering og system for eksterne evalueringer Del 5: 1. Formål Hensikten med å evaluere er å få fram sterke og svake sider ved studietilbudet. De sterke sidene i ett studium kan ha overføringsverdi til andre utdanninger mens svake danner grunnlag

Detaljer

Ressurs Aktivitet Resultat Effekt

Ressurs Aktivitet Resultat Effekt Vedlegg 3 til internmelding om arbeidet med evaluering i UDI Hvordan utforme en evaluering? I dette vedlegget gir vi en beskrivelse av en evaluering kan utformes og planlegges. Dette kan benyttes uavhengig

Detaljer

Kommunikasjonsplattform

Kommunikasjonsplattform Kommunikasjonsplattform for Norges forskningsråd kortversjon Norges forskningsråd Stensberggata 26 Pb. 2700 St. Hanshaugen 0131 Oslo Telefon 22 03 70 00 Telefaks 22 03 70 01 post@forskningsradet.no www.forskningsradet.no

Detaljer

Årsrapport fra virksomhet til departement. Nettverk for virksomhetsstyring 16. oktober 2014

Årsrapport fra virksomhet til departement. Nettverk for virksomhetsstyring 16. oktober 2014 Årsrapport fra virksomhet til departement Nettverk for virksomhetsstyring 16. oktober 2014 Dagsorden 1. Nye krav til årsrapport fra virksomhetene Målene for for endringene i økonomiregelverket 2. Kartlegging

Detaljer

FRIVILLIGHET NORGES ANBEFALINGER FOR GODT STYRESETT I FRIVILLIGE ORGANISASJONER:

FRIVILLIGHET NORGES ANBEFALINGER FOR GODT STYRESETT I FRIVILLIGE ORGANISASJONER: FRIVILLIGHET NORGES ANBEFALINGER FOR GODT STYRESETT I FRIVILLIGE ORGANISASJONER: Vedtatt på medlemsmøte 10. mars 2016. Frivillighet Norges medlemsorganisasjoner er enige om at Frivillige organisasjoner

Detaljer

Del 5: Prosedyre for evaluering og system for eksterne evalueringer

Del 5: Prosedyre for evaluering og system for eksterne evalueringer Del 5: 1. Formål Hensikten med å evaluere er å få fram sterke og svake sider ved studietilbudet. De sterke sidene i ett studium kan ha overføringsverdi til andre utdanninger mens svake danner grunnlag

Detaljer

Standardvilkår for bevilgninger fra FHF

Standardvilkår for bevilgninger fra FHF Standardvilkår for bevilgninger fra FHF Standardvilkår for bevilgninger fra Fiskeri-og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) Versjon 3, gjeldende fra 1.1.2011 Disse vilkårene gjelder for prosjekter/programmer

Detaljer

r4,9* bodø Tjenesteavtale nr. 6 NORDLANDSSYKEHUSET NORDLANDA SKIHPPIJVIESSO mellom

r4,9* bodø Tjenesteavtale nr. 6 NORDLANDSSYKEHUSET NORDLANDA SKIHPPIJVIESSO mellom Tjenesteavtale nr. 6 Enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret for og en felles oppfatning av hvilke tiltak partene til enhver tid skal utføre mellom NORDLANDSSYKEHUSET

Detaljer

OPPDRAGSBESKRIVELSE: "KONSULENTBISTAND FOR REVIDERING AV OG21- STRATEGIEN"

OPPDRAGSBESKRIVELSE: KONSULENTBISTAND FOR REVIDERING AV OG21- STRATEGIEN OPPDRAGSBESKRIVELSE OPPDRAGSBESKRIVELSE: "KONSULENTBISTAND FOR REVIDERING AV OG21- STRATEGIEN" 1 BAKGRUNN Strategigruppen OG21 (Olje og gass i det 21.århundre) ble oppnevnt av Olje- og energidepartementet

Detaljer

Helsedirektoratets skjema for høringsuttalelser 1

Helsedirektoratets skjema for høringsuttalelser 1 Helsedirektoratets skjema for høringsuttalelser 1 Høring Handlingsplan for habilitering av barn og unge Høringsfrist: 3.6.2009 Høringsinnspill sendes: ble@helsedir.no Navn på høringsinstans: Unge funksjonshemmede

Detaljer

Strategitips til språkkommuner

Strategitips til språkkommuner Strategitips til språkkommuner Om Strategi for språk, lesing og skriving Språkkommuner, skal med grunnlag i analyse av status og lokale målsettinger lage en strategi for arbeidet med språk, lesing og skriving.

Detaljer

Retningslinjer for brukermedvirkning i Statped. Gjeldende fra Revidert i nasjonalt brukerråd

Retningslinjer for brukermedvirkning i Statped. Gjeldende fra Revidert i nasjonalt brukerråd Retningslinjer for brukermedvirkning i Statped Gjeldende fra 01.01.13 Revidert i nasjonalt brukerråd 27.11.2013 0 Innhold 1. STATPED... 1 1.1. TJENESTEYTING... 1 1.2. BRUKERPERSPEKTIV... 1 1.3. ORGANISASJON...

Detaljer

Notat. Rapport om oppfølging. Bruk av evalueringer i norsk bistandsforvaltning (Rapport 8/2012).

Notat. Rapport om oppfølging. Bruk av evalueringer i norsk bistandsforvaltning (Rapport 8/2012). Notat Til: Via: Kopi til: Fra: Saksbehandler: Christian Syse/Utenriksrådens kontor Avdeling for regionale spørsmål og utvikling Norad - Direktørens kontor DIR Direktoratet for utviklingssamarbeid;norad

Detaljer

Forventninger og vurderingskriterier for mobilisering til forskningsbasert innovasjon

Forventninger og vurderingskriterier for mobilisering til forskningsbasert innovasjon Regional satsing for forskningsbasert innovasjon (REGIONSTSING) 2017-2019 oppdatert 7.9.2016 Forventninger og vurderingskriterier for mobilisering til forskningsbasert innovasjon N! Endringer per 7.9:

Detaljer

Retningslinjer for LNU Informasjonsstøtten Nord/Sør

Retningslinjer for LNU Informasjonsstøtten Nord/Sør Retningslinjer for LNU Informasjonsstøtten Nord/Sør Vedtatt 15.12.17 1. Formålet med støtteordningen Målsettingen til informasjonsstøtten er å øke kunnskapen om og engasjementet for globale miljø- og utviklingsspørsmål,

Detaljer

Bydel Grorud, Oslo kommune

Bydel Grorud, Oslo kommune Bydel Grorud, Oslo kommune 2. Kontaktperson: Hanne Mari Førland 3. E-post: hanne.mari.forland@bgr.oslo.kommune.no 4. Telefon: 92023723 5. Fortell oss kort hvorfor akkurat deres kommune fortjener Innovasjonsprisen

Detaljer

FYLKESMANNENS TILSYN MED GRUNNSKOLEOPPLÆRING FOR VOKSNE

FYLKESMANNENS TILSYN MED GRUNNSKOLEOPPLÆRING FOR VOKSNE Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO GLO-14/3029-11 5262/15 22.01.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet / 10.06.2015 Kommunalstyret

Detaljer

Avtale om bruk av ledsager i forbindelse med reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved innleggelse i sykehus (Ledsageravtalen)

Avtale om bruk av ledsager i forbindelse med reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved innleggelse i sykehus (Ledsageravtalen) Mappe: tjenesteavtaler ledsagerordningen Tjenesteavtale nr. 13 /Samarbeidsavtale mellom XX kommune og NORDLANDSSYKEHUSET HF om Avtale om bruk av ledsager i forbindelse med reise til og fra spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Evalueringsrapport - DUÅ Verdal kommune

Evalueringsrapport - DUÅ Verdal kommune Evalueringsrapport - DUÅ Verdal kommune Innhold Hva er DUÅ?... 1 Hvorfor DUÅ..... 2 Barnehage- og skoleprogrammet i DUÅ.. 3 Foreldreprogram i DUÅ.. 3 Gjennomføring av evaluering... 3 Funn og resultat i

Detaljer

Til utdanningsinstitusjonene : NOKUTs evalueringer av systemer for kvalitetssikring av utdanningen ved universiteter og høyskoler

Til utdanningsinstitusjonene : NOKUTs evalueringer av systemer for kvalitetssikring av utdanningen ved universiteter og høyskoler H O K U T ^r Nasjonalt organ lor kvalitet i utdanningen Mars 2013 Til utdanningsinstitusjonene : NOKUTs evalueringer av systemer for kvalitetssikring av utdanningen ved universiteter og høyskoler Dette

Detaljer

HVORDAN SKRIVE EN GOD PROSJEKTSØKNAD. Nordisk informasjonskontor Sør-Norge

HVORDAN SKRIVE EN GOD PROSJEKTSØKNAD. Nordisk informasjonskontor Sør-Norge HVORDAN SKRIVE EN GOD PROSJEKTSØKNAD Nordisk informasjonskontor Sør-Norge Det er lettere for en kamel å passere gjennom et nåløye hvis det er smurt. Kehlog Albran TEMA Hva bør man tenke på før man søker?

Detaljer

Kort om Nærings-ph.d. og evaluering av ordningen. Eirik Normann

Kort om Nærings-ph.d. og evaluering av ordningen. Eirik Normann Kort om Nærings-ph.d. og evaluering av ordningen Eirik Normann Hva er nærings-ph.d? En ordning der NFR gir støtte til en bedrift som har en ansatt som ønsker å ta en doktorgrad Startet i 2008 som en pilotordning

Detaljer

«Fyr» Fellesfag, Yrkesretting og relevans Endring og utvikling til beste for elever og lærere på yrkesfaglig utdanningsprogram i VGO

«Fyr» Fellesfag, Yrkesretting og relevans Endring og utvikling til beste for elever og lærere på yrkesfaglig utdanningsprogram i VGO «Fyr» Fellesfag, Yrkesretting og relevans Endring og utvikling til beste for elever og lærere på yrkesfaglig utdanningsprogram i VGO Ledelse, kultur og organisasjonsutvikling. Hva? Hvorfor? Hvordan? Øyvind

Detaljer

Kontrakt nr. 13/8683. Individuelt tilrettelagt skoleskyss Dalane. Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse

Kontrakt nr. 13/8683. Individuelt tilrettelagt skoleskyss Dalane. Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse Kontrakt nr. 13/8683 Individuelt tilrettelagt skoleskyss Dalane Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL OG INNHOLD... 3 1.1. Innledning... 3 1.2. Definisjoner... 3 2. OMFANG... 4 2.1.

Detaljer

Retningslinjer for skjønnstildelingen 2017

Retningslinjer for skjønnstildelingen 2017 Retningslinjer for skjønnstildelingen 2017 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Fylkesmannens skjønnsramme... 2 2.1 Kommunens utgiftsbehov... 2 2.2 Fylkesmannens reservepott... 3 2.2 Oppfølging av

Detaljer

Veiledning til utarbeidelse av årsplan

Veiledning til utarbeidelse av årsplan Veiledning til utarbeidelse av årsplan 2017-2019 Innledning Dette dokumentet er en veiledning til utforming av årsplan 2017-2019. Veiledningen gjelder for alle enheter under universitetsstyret som skal

Detaljer

Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse

Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse NAKMI Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse et tverrfaglig kompetansesenter som arbeider for å fremme kunnskap om helse og omsorg for mennesker med etnisk minoritetsbakgrunn gjennom kunnskapsformidling

Detaljer

Oppdragsbrev for de nasjonale sentrene 2017

Oppdragsbrev for de nasjonale sentrene 2017 Oppdragsbrev for de nasjonale sentrene 2017 Innhold 1. Innledning... 2 2. Overordnede mål og målgrupper... 2 Udirs mål for 2017... 2 Målgrupper for sentrene... 3 3. Hovedoppgaver for sentrene... 3 Rammeplan-

Detaljer

Retningslinjer for praksis i barnehagelærerutdanningen

Retningslinjer for praksis i barnehagelærerutdanningen Retningslinjer for praksis i barnehagelærerutdanningen Innholdsfortegnelse: Innledning... s. 2 Samarbeid om praksisstudiet... s. 2 Omfang og organisering... s. 2 Permisjon og fravær... s. 3 Formelle krav

Detaljer

LM-sak 7-11 Samfunnsviternes EVU-tilbud

LM-sak 7-11 Samfunnsviternes EVU-tilbud LM-sak 7-11 Innledning Landsmøtet 2009 vedtok i LM-sak 14-09 at hovedstyret skulle utrede foreningens EVUtilbud. Landsmøtet nedsatte i samme sak en arbeidsgruppe som skulle utrede foreningens EVU- tilbud

Detaljer

SKOLEVANDRING I ET HUMAN RESOURCE (HR)- PERSPEKTIV

SKOLEVANDRING I ET HUMAN RESOURCE (HR)- PERSPEKTIV SKOLEVANDRING I ET HUMAN RESOURCE (HR)- PERSPEKTIV Presentasjon på ledersamling, Fagavdeling barnehage og skole, Bergen 11. og 18. januar 2012 Skoleledelsen må etterspørre og stimulere til læring i det

Detaljer

FULL EKSTERN EVALUERING AV INTERNREVISJONEN I Helse Vest RHF Februar 2017

FULL EKSTERN EVALUERING AV INTERNREVISJONEN I Helse Vest RHF Februar 2017 FULL EKSTERN EVALUERING AV INTERNREVISJONEN I Helse Vest RHF Februar 2017 - I n t r o d u k s j o n - Det er et krav i de internasjonale standarder for profesjonell utøvelse av internrevisjon utgitt av

Detaljer

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring Johan Raaum rand Hotell Oslo 6. oktober 2014 Status Flere fylker har en jevn positiv utvikling, særlig i yrkesfagene Noen fylker har kanskje snudd en negativ trend? Mange elever som slutter har fullført

Detaljer

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Veileder Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Til elever og lærere Formålet med veilederen er å bidra til at elevene og læreren sammen kan vurdere og forbedre opplæringen i fag. Vi ønsker

Detaljer

Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen

Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen Saknr. 14/1782-1 Saksbehandler: Gro Merete Lindgren Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen Innstilling til vedtak: Saken legges fram uten innstilling. Kongsvinger, 13.02.2014

Detaljer

Satsinga er tenkt befolkningsretta og ikke rettet mot risikogrupper. fb.com/trondelagfylke

Satsinga er tenkt befolkningsretta og ikke rettet mot risikogrupper.  fb.com/trondelagfylke Program for folkehelsearbeid i kommunene er en tiårig satsing for å utvikle kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet. Satsingen skal bidra til å styrke kommunenes langsiktige

Detaljer

Hvordan selger du deg inn som Interimleder? Tor Hansen 31.August 2017

Hvordan selger du deg inn som Interimleder? Tor Hansen 31.August 2017 Hvordan selger du deg inn som Interimleder? Tor Hansen 31.August 2017 Prosessen fra utlysning til avtale med oppdragsgiver Besvarelse av stillingsutlysningen 1.nåløyet Bli blant de utvalgte kandidater

Detaljer

Stafettloggen. Handlingsveileder

Stafettloggen. Handlingsveileder Stafettloggen Handlingsveileder Generelt: Loggen følger barnet fra opprettelse og ut grunnskole. Loggen kan avsluttes. Det tas PDF utskrift ved alle overganger, bytte av barnehage, skole, kommune og ved

Detaljer

OBS! Man kan skrive på norsk!

OBS! Man kan skrive på norsk! 1 OBS! Man kan skrive på norsk! 2 Eksempel hentet fra en søknad som fikk støtte etter søknadsrunden våren 2014. Teksten som er uthevet viser eksempler på hvordan søknaden er relevant både for skolens egne

Detaljer

Til slutt i dette avsnittet har vi lagt inn en mal for stafettloggen og et eksempel på hvordan den kan utfylles.

Til slutt i dette avsnittet har vi lagt inn en mal for stafettloggen og et eksempel på hvordan den kan utfylles. Stafettlogg Stafettloggen er et viktig redskap når mange fagpersoner skal arbeide sammen på tvers av fag og sektorer. Stafettloggen dokumenterer innsatsen og er også viktig i dialogen med familien. Følgende

Detaljer

Fra ord til handling Når resultatene teller!

Fra ord til handling Når resultatene teller! Fra ord til handling Når resultatene teller! Av Sigurd Lae, Considium Consulting Group AS Utvikling av gode ledelsesprosesser i et foretak har alltid til hensikt å sikre en resultatoppnåelse som er i samsvar

Detaljer

Hva er en god søknad? Erfaringer fra evaluering 2014

Hva er en god søknad? Erfaringer fra evaluering 2014 Hva er en god søknad? Erfaringer fra evaluering 2014 Hilde Elin Haaland Kramer Universitetet i Bergen Katrine Moland Hansen SIU Gardermoen 03.02.2015 Evalueringskriterier Relevans (30%) Prosjektutforming

Detaljer

Anskaffelsesprosess. Planlegge Avklare behov, organisere. Leveranse Kontraktsoppfølging. Konkurransegjennomføring

Anskaffelsesprosess. Planlegge Avklare behov, organisere. Leveranse Kontraktsoppfølging. Konkurransegjennomføring Anskaffelsesprosess Planlegge Avklare behov, organisere Konkurransegjennomføring Leveranse Kontraktsoppfølging 1 I en smart, innovativ anskaffelse fokuserer vi på mulighetsrommet i forkant av konkurransen

Detaljer