er naudsynt for å gje det bergenske musikklivet gode fasilitetar for publikum, artistar og arrangørar.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "er naudsynt for å gje det bergenske musikklivet gode fasilitetar for publikum, artistar og arrangørar."

Transkript

1 Prosjekt Arena USF Mir AS,

2 Prosjekt Arena USF Eit utviklingsprosjekt som vil etablere USF mellom dei beste konsert- og festivalarenaene i Noreg. Ein framtidsretta nasjonal og internasjonal konsertarena for rytmisk musikk - med plass til meir enn 000 publikumarar samla og 00 i den største salen. Ein arena og ein attraksjon med særpreg, samvirke og mangfald.

3 arena usf arena usf arena usf arena usf arena usf arena usf arena usf er naudsynt for å gje det bergenske musikklivet gode fasilitetar for publikum, artistar og arrangørar. vil gjere Bergens største scenehus til ein optimal konsert- og festivalarena med god logistikk for tilskipingar på fem scenar. vil bidra til kontinuerleg fornying og høgare kvalitet for rytmisk musikk i Bergen. blir ei framtidsretta løysing som imøtekjem behovet for ein større scene med skreddarsydd anlegg for rytmiske musikkformer. vil gjere at musikkbransjen i Bergen i høgare grad kan ta i bruk sitt næringspotensial. blir eit drivhus for musikklivet gjennom kombinasjonen av produksjonsverkstad og formidlingsarena. har brei støtte frå hovudaktørar innan dei rytmiske musikkformene i Bergen.

4 Innhold Samandrag Bakgrunn Prosjektomtale/organisering Mål for Arena USF Analyse Oppgåva Situasjonen i dag Hovudgrep Oppsummering Vidare gjennomføring Organisering, prosjektering, anbod Framdriftsplan Ombygging og krav til planlegging Budsjett og finansiering Finansieringsstrategi Forprosjekt Kostnader Om USF Verftet Historikk Formål, visjon og strategi Organisering, innhald og aktivitet USF i samarbeid med Bergen kommune Kulturpolitisk forankring USF og kommunale planar Utdrag kulturpolitiske dokument 0 Teikningar og romprogram Prosjektbilde forside : Mir AS, Arkitektegninger: Arkitektgruppen CUBUS AS Grafisk design: AbOVO Kåre Thomsen

5 Bakgrunn Stiftelsen Kulturhuset USF driv kunst- og kulturarenaen USF. Forkortinga USF kjem frå den tidlegare bruken av lokale som sardinfabrikk United Sardine Factories. USF har fem scenar for formidling og store areal for produksjon av kunst. Den største salen på USF, Røkeriet, er i dag lita eigna til konsertar både for publikum og artistar. Lokalet er i så dårleg stand at det ikkje kan nyttast på dagtid eller til mindre tilskipingar. Ei stor pipe (den gamle fabrikken sitt kjenneteikn) er plassert slik at konsert - lokalet blir svært smalt. Mange pu bli kumarar vil ikkje kunne sjå scenen når det er mykje folk på ein konsert. Lydgjennomgang ved øvingar og konsertar er ei stor plage for dei som treng arbeidsro i resten av huset. Det er sterkt behov for ei storstove og eit tyngdepunkt på USF som kan knyte saman dei andre scenane i kulturarenaen. I Bergen er tilgangen på større konsertlokale for rytmisk musikk utilfredstillande. Dei lokala som finst er i stor grad opptekne til - og laga for - andre føremål. Av kapasitetsomsyn er det vanskeleg å reservere desse lokale til musikk/konsertar. Rytmiske musikk - former manglar sin store arena. Mål for Arena USF: Gjere USF til ein optimal konsert- og festivalarena med plass til meir enn 000 publikumarar i dei ulike konsertlokala ved USF Å etablere ein framtidsretta, nasjonal og internasjonal konsertarena for rytmisk musikk - med publikumsplass til 00 Prosjektomtale På denne bakgrunn har USF gjennomført ein analyse av korleis Røkeriet kan ombyggjast til ein storsal for om lag 00 menneske. Analysen omfattar ny intern logistikk, nye birom som WC og garderobar og løyser krav huset har i dag til å hindre lydgjennom - gang til andre deler av huset, HMS og branntryggleik. Oppdragsgjevar for analysen er styret for USF med kulturhussjef som prosjektleiar. Sentralt i arbeidet står ei brei samansett ressurs - gruppe med representantar for store deler av musikkmiljøet i Bergen: AKKS (organisasjon som rekrutterer, motiverer og syn - leggjer ungdom i musikkbransjen), Bergen Rockaktører (BRAK), Nattjazz, Bergen jazzforum, Vestnorsk jazzsenter, Bergen Live og USF. Analysearbeidet om ein større og betre konsertsal, Nye Røkeriet, utvikla seg til forslag om meir gjennomgripande endringar av USF med nye fellesareal og betre logistikk, kalla Arena USF. Arena USF er eit prosjekt som ikkje kompromissar på løysningar, men derimot vil realisere ein multiarena for rytmisk musikk med morgondagens standard. Den nye storsalen, Nye Røkeriet, gjev USF ei storstove og ein stor scene for rytmisk musikk (). Samstundes vil dei skisserte ombyggingane gje heile kunst- og scenehuset eit attraktivt midtpunkt med mange nye bruksområde, ikkje minst plass for publikum til å møtast før og etter tilskipingar. () I St.m. (00-00) Samspill vert omgrepet rytmisk musikk definert å omfatta pop, rock, jazz, folkemusikk og verdsmusikk samt alle undersjangrar. Innanfor dette ligger også blues og visesong. Arena USF er godt forankra i kommunale planar. Likeins er innhaldet i prosjektet i samsvar med den sentrale kulturpolitikken.

6 Analyse USF engasjerte i oktober 00 arkitektfirmaet Cubus og konsulentfirmaet Sweco for å vurdere korleis ein kunne løyse den føreslåtte ombygginga. Arbeidet har vore utført i samarbeid med brannkonsulent og i forståing med huseigar ved USF. Her følgjer utdrag av rapporten frå Cubus, som òg har laga arkitektteikningar og illustrasjoner brukt i dette heftet. OPPGAVEN Arkitektgruppen CUBUS as ble kontaktet av USF v/ kulturhussjef Jon Tvilde i oktober 00 for å vurdere muligheten av et større konsertlokale ved USF, Arena USF. Det skulle i tillegg vurderes mindre ombygginger/ omdisponeringer av arealer som en konsekvens av omdisponeringen. Parallelt med dette skulle byggteknisk konsulent (RIB) gjennomgå det konstruktive, og brann - teknisk konsulent (RIBR) gjennomgå det branntekniske/ rømningstekniske. SITUASJON I DAG De eldre bygningene gir kulturhuset sjel og historie, samtidig som det gir en del fysiske bindinger. Både Sardinen og Røkeriet er preget av søyler som reduserer fleksibiliteten. Dette gjør at en mister muligheten til en rekke arrangementer som ellers ville vært en berikelse for kulturtilbudet. AVGRENSNING AV OPPGAVEN Denne mulighetsstudien konsentrerer seg om den store konsertsalen Røkeriet, og ser samtidig på følgende: -mulighet for å rense opp i hovedaksen gjennom bygningene -mulighet for å utvide dansesalen, evt få flere saler -mulighet for bedre adkomst til studio USF (black box teater) RIB og RIBR leverer selvstendige rapporter. Dette studiet baserer seg på de løsningen vi i fellesskap har kommet frem til. Det er i dette studiet ikke vurdert bygningsmessig stand på de ulike eksisterende byggetrinnene. HOVEDGREP Konseptet går ut på å snu retningen på Røkeriet 0 grader. På denne måten økes bredden på publikumsarealet fra, til meter i hele salen. Salen blir enda bredere helt framme ved scenen. Bredden på lokalet er begrenset av den store industripipen som står i lokalet. Denne er Verftets ikon, og vil antikvarisk og teknisk være vanskelig å fjerne. Når retningen snues, vil det være mulig å oppnå et søylefritt konsertlokale på -X meter. Det vil være betydelige biarealer også på flankene. Store deler av dette kan benyttes til publikumsarealer da de har god kontakt med scenen. Bakenforliggende arealer brukes til biarealer som servering m.m. Dette forutsetter at søyler veksles ut, og dekk fjernes. I tillegg fjernes lydstudio, øvingslokaler og et lager på plan samt kontorer på plan. Disse rommene erstattes andre steder. Frie spenn på - meter med flere etasjers bygg over krever store dragere, og det er derfor behov for konstruksjoner på opp til, meters høyde. I tillegg til økt kapasitet/brukbarhet i konsertlokalet, får anlegget betydelig bedret logistikk, noe som vil bedre orienteringen i det komplekse bygget. - Publikum får adkomst som i dag, men med bedret tilgjengelighet gjennom at hovedaksen er ryddet opp. Det etableres nye publikumstoaletter og garderobe. - Artister får rekreasjonsområde, garderobe og produksjons kontor knyttet direkte til sceneområdet. Dette knyttes sammen med dagens artistgarderober på plan. - Teknisk scenerigging m.m. skjer fra vareinntak direkte mot det fri fra forplassen ved visningsrommet. I tillegg bedres adkomstforholdene til studio USF med ny trapp fra hovedaksen. Fra reposet på denne trappen nåes også to nye dansesaler og balkong til Arena USF. Med dette grepet kan om ønskelig balkongen nyttes sammen med en av de nye dansesalene til vip-område. Dette gir stor fleksibilitet i bruk. Arena USF kan deles opp i tre mindre lokaler med flyttbare foldevegger. Lokalene kan møbleres til stående publikum, konferanse eller bankett, evt fungere som vrimlearealer til ulike tilstelninger. Den nye klare aksen gjennom bygningsmassen gjør anlegget lettere å orientere seg i. Aksen oppnåes ved å flytte HC toalett, veksle ut en søyle, endre hovedtrapp fra plan og flytte på korridor. Rømmingsdør må i tillegg flyttes. OMFANG Ombygging byr på flere utfordringer: - konstruktivt: utveksling av søylelaster fra bygget over til dragere - flytting av brannskiller ved at brannseksjoner og celler endres - mindre ombyggingsarbeid i og rundt hovedakse gjennom bygget - endring av hovedtrapp - etablering av nye trapper til garderobe/dansesal/scene USF - rokering av rom og funksjoner - tydeliggjøring av dagens heis dersom den skal være den eneste publikumsheisen. Oppsummering av analysen Ei realisering av Arena USF er ei viktig vidareføring og utvikling av kulturhuset USF. I staden for å nytta store ressursar på vedlikehald av dårlege og gamle installasjonar, vil ein med dette grepet få ein gjennomgripande auke i standard, parallelt med at prosjektet løyser sårt sakna fasilitetar. Samstundes vil branntekniske omsyn bedre bli imøtekomne. Den omtalte løysinga vil styrke rammevilkåra kring formidling for publikum, arrangørar og artistar. Arena USF vil bli den institusjonelle reiskapen for at eksisterande aktivitetar kan utvikla seg og nye kunstuttrykk kan gro fram. Vidare gjennomføring Organisering, prosjektering, anbod USF vil stå som byggherre og ha sin eigen prosjektleiar. Gjennom offentlege anbod vil ein setja saman ei konsulent - gruppe, som saman med noverande ressurs gruppe og andre faggrupper m.a. innanfor lyd og akustikk, skal gjennomføra vidare prosjektering. I dette arbeidet vil ein òg leggje vekt på universell utforming, planleggje energi - økonomisering og ei ombygging som tek omsyn til miljøet. Framdriftsplan Planen er å starta arbeidet med forprosjektering på nyåret i 00. Vidare framdrift går fram av tabellen nedanfor. For å halde tidsplanen er det viktig at det parallelle prosjektet Domino, eit nybygg på 00 m, med nye

7 produksjonslokale for kunst, står ferdig i 00. Dette bygget skal dels gje plass til aktivitetar som må flytte grunna realiseringa av Arena USF, og dels nyttast som avlastning i byggjeperioden. Målet er å ferdigstilla Arena USF i 0, slik at t.d. Nattjazz kan feire sitt 0 års jubileum i mai 0 i den nye arenaen. Ombygging og krav til planlegging Arena USF inneber ei ombygging av eksisterande bygnings masse. Denne er gammal og i varierande stand. Dette stiller store krav til prosjektering. USF vil, om ein finn det naudsynt, gjennomføre det ein kallar hovud - prosjekt. Dette er eit meir detaljert utgreiings- og planleggingsarbeid, med bygningsmessige konsulentar, med det føremål å få eit betre grunnlag for endeleg budsjettering og vedtak om igangsetjing. Frå St.m. Samspill: Det stilles krav til søkere om å sende inn planer og beskrivelser som viser at lokalene blir funksjonelle for aktiviteten som er planlagt. Det er prosjekteiernes ansvar å avklare hva lokalene skal benyttes til, hvilke akustiske ambisjonsnivå som skal legges til grunn for aktivitetene, spesifisere krav i samsvar med ambisjonene og planlegge og bygge i samsvar med kravene. Akustiske og andre tekniske spesifikasjoner vil variere ut fra aktiviteten og ambisjonsnivået. Prosjekteiere vil derfor måtte knytte til seg akustisk ekspertise tidlig i planleggingen. Tidsplan Budsjett og finansiering Finansiering USF har ein unik posisjon både som kulturell næringsklynge og kulturhus med sterk internasjonal orientering. USF har inspirert mange institusjonar både nasjonalt og internasjonalt. Arena USF vil utvikle USF vidare, med ein framtidsretta stor scene for rytmisk musikk og eit framtidsretta scene- og festivalhus. Dette vil skape grunnlag for utvikling av prosjektretta og sjangeroverskridande tiltak. Kontakt med lokale styresmakter gjev grunn til å tru at dei vil vere med og arbeide for ei statleg finansiering av Arena USF. Forprosjekt Bygd på kalkulerte tal frå arkitekt og byggteknisk konsulent har ein arbeidd ut ein kostnadskalkyle for arbeidet fram til forprosjekt med ei ramme på om lag kr USF søkjer Bergen kommune og Hordaland fylke om finansiering. Samstundes vert det søkt om støtte hjå Norsk Kultturråd, med søknadsfrist..00. Detaljert budsjett for forprosjektfasen vert presentert der. På dette stadiet er det for tidleg å seie noko om kva ombygginga vil koste. Vurderingar som er gjort tilseier Aktivitet Tidsplan Merknader. Offentleg anbod - prosjektering Forprosjekt med kalkyle Mål: innlevert rammesøknad. Arbeid med finansiering Vedtak om oppstart.00. Detaljprosjektering hovudprosjekt Anbodsarbeid Byggjeperiode ferdigstilling Avhengig m.a. av at Domino står ferdig og kan nyttast som avlastningsareal Bak søknaden står eit samla musikkmiljø i Bergen; Vestnorsk jazzsenter, Nattjazz, Bergen jazzforum, Bergen Live, AKKS og BRAK.

8 kostnader i eit omfang det bør vera realistisk å skaffe finansiering til. Ombygginga av Arena USF vil skape meirverdi både for kulturaktørar og samfunnet generelt. Her er det snakk om alt frå auka inntekter for kulturhuset til auka omsetnad for artistar, arrangørar, servering, transport og overnatting. Om USF Historikk 00 talet Georgernes Verft byggjer 00-tallets raskaste seglskip 0 Verftet vert nedlagt og konfeksjonsindustri flyttar inn Frå 0 Hermetikkfabrikk med sardinar som hovudprodukt. Namnet USF er frå denne fabrikken - United Sardine Factories Sardinfabrikken vert nedlagt, dei fyrste kunstnarane flyttar inn Kulturhuset USF vart opna 0 Arena USF står ferdig! Formål, visjon, strategi Formål USF skal vere ein aktiv arena for produksjon og presentasjon av nyskapande kunst og kultur på tvers av fagområde, publikumsgrupper og aldersgrenser. Visjon USF skal bli mellom dei fremste internasjonalt respekterte entreprenørar i kunst- og kulturfeltet. Strategi USF skal gjennom kontinuerlege initiativ og utviklingsarbeid skape ein framtidsretta arena for at kunst vert skapt og formidla. Organisering, innhald og aktivitet Organisatorisk er kulturhuset USF ei stifting med eit representantskap med medlemmer frå Bergen kommune, Hordaland fylke og ulike organisasjonar med formål å drifte kulturhuset USF. Her er nokre stikkord om drifta: USF scenar for produksjon og formidling av samtidskunst og kultur: Sardinen USF, klubbscene med plass til 00 publikumarar Studio USF, blackbox, fleksibelt lokale for scenekunst/musikk med plass til 0 publikumarar Cinemateket USF, kino, seter Røkeriet USF, konsertsal, med plass til 00 ståande publikumarar Visningsrommet USF, galleri for samtidskunst USF årlig om lag besøkande til over 000 kunst- og kulturtilskipingar USF landets største og mest mangfaldige kreative næringsklynge med om lag 0 verksemder innafor musikk, film, design, arkitektur, biletkunst, kunsthandverk, dans og litteratur, i tillegg til undervisningsinstitusjonar og ulike kultur organisa - sjonar, mange med eit nasjonalt og internasjonalt nedslagsfelt USF vertskap for institusjonar som tek vare på rekruttering til kunst- og kulturformene musikk, film og dans USF skal utvida arealet med nye 000 m i to byggetrinn; Domino og USF Domino, ein del av Bergen kommune sin kulturarenaplan USF i samarbeid med Bergen kommune På vegne av og i samarbeid med Bergen kommune administrerer og driftar USF desse tiltaka Gjestekunstnarordninga Artist in Residence Bergen USF har atelier og tilhøyrande husvære for utanlandske kunstnarar. Sidan oppstart har over 00 kunstnarar frå ulike land nytta ordninga. Bergen kommune sitt kunstnarhusvære i Berlin Kunstnaratelier i New York Bergen Designinkubator (i samarbeid med Kunsthøyskolen i Bergen). Ordninga gjev nyutdanna designarar arbeidsplass og rettleiing. AIR West ein nettportal for gjestekunstnarordningar på Vestlandet (i tillegg støtta av Stavanger kommune) Kulturpolitisk- og næringspolitisk forankring Ei vidare utvikling av kulturhuset USF er sterkt forankra i kommunalt planverk og ei realisering av Arena USF finn sitt klangbotn i sentral kulturpolitikk. USF og kommunale planar I Kulturarenaplanen for Bergen heiter det at USF ble åpnet i og framstår i dag som et enestående kulturbygg i norsk og internasjonal målestokk. Om Kulturaksen Nøstet Verftet Langs denne aksen finner vi en rekke utøvere og institusjoner innen samtidskunst og medievirksomhet. Nordnes Vest-området har et stort byutviklingspotensial. Samstundes representerer Arena USF ei realisering av det kulturarenaplanen omtalar som eit signalbygg og eit tiltak som vil styrke opplevingsøkonomien; Det er særlig Kulturhuset USF, Griegalmenningen og nye Kunsthøyskolen, som har kombinasjoner av kosmo poli - tanisme og lokalt særpreg, autentisitet, orginalitet og lokal stolthet. Disse prosjektene kan alle være signalbygg og ha langsiktig effekt på byens økonomi. Bergen kommune må arbeide aktivt for statlig medfinansiering av de to først - nevnte prosjektene, som i en nasjonal sammenheng bør få stor oppmerksomhet i forhold til de funksjoner og de muligheter disse vil innebære for kulturbyens og omlandets kunst- og kulturskaping og for opplevelsesøkonomien. I Strategisk næringsplan for Bergen heiter det m.a. om USF: USF Verftet i Bergen er et kraftsenter for kunst og kultur. Ingen andre steder i Norden finnes et så variert og bredt kunstnermiljø og kunstnerisk opplevelsetilbud. I handlingsplanen under områdeutvikling heiter det: I Bergen skal det foretas en videreutvikling og synliggjøring avfølgende kraftsentre.; b) USF Verftet/Nøstet: kulturinkubator og kraftsenter for kulturnæring - faglig fokus på kulturbaserte næringer, eksempelvis innen musikk, film og media - Opplevelse innen kunst, kultur og media Utdrag kulturpolitiske dokument St.melding Kulturtiltak mot 0. Kulturtiltak krev fysiske rammevilkår som gjer det mogeleg å realisera dei måla som gjeld for dei respektive institusjonane eller prosjekta..

9 Kategorien nasjonale kulturbygg bør i åra frametter femna om bygg av eit særleg stort omfang, prosjekt der staten åleine skal dekkja ein særleg stor del av dei samla investeringskostnadene, og andre prosjekt som etter sin karakter utan vidarehøyrer heime i denne kategorien.. Hovudutfordringar og prioriteringar Det næraste tiåret må musikksektoren få auka tilskot innanfor dei tilgjengelege rammene. Det er eit overordna mål å innretta satsinga slik at det fremjar nyskaping og fleksibilitet. For å tryggja norsk musikkliv som ein blømande del av norsk kulturliv er det viktig at dei offentlege tilskota gjev fullgode rammer for kunstnarleg nyskaping og legg til rette for fleksibilitet og dynamikk i musikklivet. St.melding (00-00) Samspill Med meldingen ønsker regjeringen å legge til rette for at rytmisk musikk likestilles med andre musikkuttrykk hva gjelder anerkjennelse og betydning. Mange utøvere vil også kunne ha et betydelig kommersielt potensiale. Sammen med ulike ledd i verdikjeden som plateselskap, management, arrangører og støtteapparat utgjør dette et stort næringspotensiale. Et hovedmål er å legge til rette for at dette potensialet kan bli realisert.. Kunnskap om lokaler -- Norsk musikkråd har gjennom ulike informasjonstiltak bidradd til økt bevissthet om bygningsmessige krav til øvings- og framføringslokaler for musikk..det foreslås i rapporten at dette miljøet, i nært samarbeid med Kultur- og kirkedepartementet, utvikler forpliktende nasjonale kravspesifikasjoner for lokaler til musikk, der hovedfokus i første omgang rettes mot behov innen det rytmiske området Kjelder, andre dokument USF finn ein omtalt i desse planane; Kulturarenaplan for Bergen 00-0 Kunstbyen Bergen 00-0 Handlingsplan for kulturnæringene 00-0 Handlingsplan for Internasjonal kunst og kulturpolitikk Kulturbyen Bergen 00-0 Kulturstrategisk ungdomsprogram Signatur Strategisk næringsplan for Bergen St.meldingar Prosjeketplan Prosjektorganisasjon Oppdragsgjevar: Styret for kulturhuset USF Prosjektleiar: Jon Tvilde kulturhussjef USF Faggruppe: Prosjektleiar Stig Torsnes byggteknisk konsulent Sweco Espen Jorde sivilarkitekt Cubus Ingrid Melvær sivilarkitekt Cubus Magnus Eilertsen brannteknisk senrådgj. Branndokumentasjon og Sikring AS Ressursgruppe: Jon Tvilde USF Frøydis Moberg BRAK Jon Skjerdal Nattjazz Mona Størseth AKKS Lars Mossefinn Vestnorsk jazzsenter Frank Nes Bergen Live Sindre Didriksen USF I vidare planlegging vil ein utvide med fleire ressursgrupper, m.a. innafor lyd og akustikk. Teikningar sjå side 0-. Romprogram side -

10 Prosjekt Arena USF Plan - Før endring 0 Plan - Etter endring

11 Aktiviteter på USF Prosjekt Arena USF

12 A A Romprogram. etasje 0 B B 0 0. Teikningar Romprogram Produksjonslokale scene/musikk Nye Røkeriet. Fleksibel scene opp til m brei og m djup,,0m høg. Område for monitormiks. Bakscene. Flygelgarasje. Forrom til scene. Større lager/transportinngang. To lager. Produksjonskontor/Lokalitetar artist. Rekreasjonsområde 0.Kjøkken.To nye garderobar med WC og dusj.opprustning av eksisterande garderobar i. etasje.nye artistgarderobar for Sardinen i noverande lager For publikum.storsal/evt. mindre salar Nøkkeltal storsal: ca 00 ståande publikummarar Ca 0 sitjande publikummarar Nøkkeltal ved oppdeling: serveringsområde Konferanse/bankett: oppdekning inntil 00, evt. inntil - salar.galleri/mezzanin.foaje/lounge stort sakn i dag, nyttast før etter arrangement.to nye møterom/produksjonssaler. etasje

13 A A B B. etasje Endring i fellesareal.nytt stort toalettanlegg som kan brukast felles for heile huset, evt. for Nye Røkeriet åleine eller resten av huset åleine.oppretting av aksen gjennom huset, m.a. minsking av trapperom ved Visningsrommet, utviding av gjennomgang ved inngang til Sardinen, ny trappeløysing i same område og større hall ved inngang til Nye Røkeriet. 0.Nytt garderobeanlegg.opprustning av toalettanlegg til Sardinen.Samankopling mellom foajéområde og Studio USF.Betre tilgang til Studio USF Andre endringar som vil bli vurdert/evt integrert i gjennomføring av Arena USF.Ny logistikk i Kippers, USF sin kafé.demping av romklang i Kippers og tilbygg til Sardinen, eit stort problem no.samankopling av Kippers og tilbygget til Sardinen.Overbygd uteområde.nytt toalettanlegg der bar til Sardinen er i dag.flytting av bar i Sardinen til motsett vegg 0.Opprustning av hovudkjøkken.brannkrav med m.a. sprinkling av bakre del av Visningsrommet. Ved gjennomføring av Arena USF må nokre leigetakarar få nye lokale, helst i Domino : a. USF sin administrasjon b. AKKS sine øvingsrom og planane om auka tal rom c. Eit kontor d. Eit atelier (som vert litt redusert)

14 mezzanin nye røkeriet scene teknisk/ bakscene Snitt AA gjennom nye Røkeriet nye røkeriet ny trapp eks. og nye gard. cinemateket hovedakse gjennom bygget Snitt BB gjennom nye Røkeriet

15 SAL : (inkl. mezzanin) Konferanse SAL : Møte / mindre konferanse SAL : Foajé / pause / servering pause / avlastning pause / avlastning 0 0 SAL SAL SAL L : Foajé / pause / servering L : Møte / mindre konferans L : (inkl. mezzanin) Konfera g se anse HELE NYE RØKERIET TATT I BRUK TIL BANKETT HELE NYE RØKERIET T TT I BRUK TIL BANKETT AT RIET TA KETT 0 0 HELE NYE RØKERIET T TT I BRUK TIL BANKETT AT RIET TA KETT mixebord Blindsoner 0 0 Blindsoner mixebord ord Avdelt lokale, sittende publikum Bankett Full sal, sittende publikum Konsert stående Eksempler på møblering

16 Prosjekt Arena USF Ab OVO Kåre Thomsen Foto: Eirik Lande

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.10.2014 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.10.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.10.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

VEDLEGG 1. Samandrag av høyringsinnspel

VEDLEGG 1. Samandrag av høyringsinnspel VEDLEGG 1 Samandrag av høyringsinnspel Kommunar: AUSTRHEIM KOMMUNE (politisk vedtak) - 2.2 Føremål Fagområda: Ønskjer å få med sine satstingområde innan kvart område: Havsport, turstiar, gang- og sykkelveg,

Detaljer

2 Bakside omslag. Publisert av Byrådsavdeling for kultur, kirke og idrett Design av Grandpeople Trykket av A2G Grafisk Opplag 500 April 2011 KAPITTEL

2 Bakside omslag. Publisert av Byrådsavdeling for kultur, kirke og idrett Design av Grandpeople Trykket av A2G Grafisk Opplag 500 April 2011 KAPITTEL 2 Bakside omslag 3 Publisert av Byrådsavdeling for kultur, kirke og idrett Design av Grandpeople Trykket av A2G Grafisk Opplag 500 April 2011 5 6 Forord 7 Innledning Forord Kultur byråden Med denne rulleringen

Detaljer

Stiftelsen Kulturhuset USF ÅRSMELDING 2013

Stiftelsen Kulturhuset USF ÅRSMELDING 2013 Stiftelsen Kulturhuset USF ÅRSMELDING 2013 INNHOLD SAMMENDRAG SIDE 3 FORMÅL, VISJON OG STRATEGI, KJERNEARBEIDSOMRÅDER, ORGANISASJONSPROFIL SIDE 5 MÅL OG VIKTIGE OPPGAVER 2013 SIDE 6 OFFENTLIGE TILSKUDD

Detaljer

Kommuneplan Karmøy, samfunnsdel 2012 2023: Utredning om Ny Storstue for heile kommunen. Kulturhusplan DA for Karmøy kommune, februar 2014 - 1 -

Kommuneplan Karmøy, samfunnsdel 2012 2023: Utredning om Ny Storstue for heile kommunen. Kulturhusplan DA for Karmøy kommune, februar 2014 - 1 - Kommuneplan Karmøy, samfunnsdel 2012 2023: Utredning om Ny Storstue for heile kommunen Kulturhusplan DA for Karmøy kommune, februar 2014-1 - 2 Innhold! 1.!BAKGRUNN!OG!GJENNOMFØRING!...!4! 1.1! Mandat(...(4!

Detaljer

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Fotograf: Inger Elin Nes Hjelle Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon 1 «Det overordna målet med prosjektet

Detaljer

TOU VISJONEN EN TOTAL KUNSTFABRIKK TOU VISJONEN // 1

TOU VISJONEN EN TOTAL KUNSTFABRIKK TOU VISJONEN // 1 TOU VISJONEN EN TOTAL KUNSTFABRIKK TOU VISJONEN // 1 HVORFOR DETTE DOKUMENTET Begrepet Tou Visjonen ble lansert av Tou Scene 31.jan 09, sammen med en visjonstegning over Tou-anlegget. Dette dokumentet

Detaljer

Forstudie av reiseliv som fokusert satsing. Analyse av Ålvik

Forstudie av reiseliv som fokusert satsing. Analyse av Ålvik Forstudie av reiseliv som fokusert satsing Analyse av Ålvik Føreord Kaizen AS har på oppdrag frå Ålvik Vekst KF utarbeida denne forstudien. Ålvik har opplevd ei kraftig nedbemanning ved hjørnesteinsbedrifta

Detaljer

Handlingsplan FOR ROCK/ RYTMISK MUSIKK 2006-2009

Handlingsplan FOR ROCK/ RYTMISK MUSIKK 2006-2009 Handlingsplan FOR ROCK/ RYTMISK MUSIKK 2006-2009 INNHOLD 1. Innledning...5 2. Sammendrag...6 3. Planens avgrensning og mål-...7 3.1. Planområde 3.2. Mål 4. Utøvere/artister/forhold for artistene øvingslokaler,

Detaljer

MUSIKKREGION GJØVIK. Prosjektplan 2012-15 MER OG BEDRE MUSIKK TIL FLERE. pr. 02.04.2012

MUSIKKREGION GJØVIK. Prosjektplan 2012-15 MER OG BEDRE MUSIKK TIL FLERE. pr. 02.04.2012 pr. 02.04.2012 MUSIKKREGION GJØVIK MER OG BEDRE MUSIKK TIL FLERE Prosjektplan 2012-15 GJØVIK KOMMUNE ØSTRE TOTEN KOMMUNE VESTRE TOTEN KOMMUNE NORDRE LAND KOMMUNE SØNDRE LAND KOMMUNE OPPLAND FYLKESKOMMUNE

Detaljer

Utvalg for kultur og oppvekst 20.06.11 sak 49/11 vedlegg 1. Regionalplan for museum 2011-2014. Høyringsutkast

Utvalg for kultur og oppvekst 20.06.11 sak 49/11 vedlegg 1. Regionalplan for museum 2011-2014. Høyringsutkast Utvalg for kultur og oppvekst 20.06.11 sak 49/11 vedlegg 1 Regionalplan for museum 2011-2014 Høyringsutkast Fotografer: Forsidefoto: Museum Stavanger AS, fotograf Elisabeth Tønnesen Baksidefoto: Dalane

Detaljer

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Regionalplan kultur 2010 2013 Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Forord Kulturpolitikk i Norge utøves av mange og på mange plan. Og det er enda flere som berører eller berøres av, kulturelle aktiviteter.

Detaljer

Bra nok? Egnede lokaler til kultur

Bra nok? Egnede lokaler til kultur Forord Side 4 Bra nok? Egnede lokaler for kultur Side 6 Formidlingsarenaer Side 10 Aktivitetslokaler Side 22 Skole Side 36 Lager Side 42 Kjekt å ha Side 50 Etterord Utfordringer og problemstillinger Side

Detaljer

Strategiplan 2011-2015

Strategiplan 2011-2015 Gudbrandsdalsmusea Strategiplan 2011-2015 Lesja bygdemuseum og Lesja kyrkje Einbustugu Otta bergverkssenter Lom bygdamuseum Lom stavkyrkjesenter Norsk fjellmuseum Jutulheimen bygdamuseum Gudbrandsdal krigsminnesamling

Detaljer

Deltaking for alle - universell utforming. Fylkesdelplan 2006-2009

Deltaking for alle - universell utforming. Fylkesdelplan 2006-2009 Deltaking for alle - universell utforming Fylkesdelplan 2006-2009 Deltaking for alle - universell utforming Fylkesdelplan for funksjonshemma Fylkesdelplan 2006-2009 Forkortingar Hfk = Hordaland fylkeskommune

Detaljer

Ål kommune. Strategisk Næringsplan 2013-2016. Foto: Heidi Oskam. Foto: Heidi Oskam

Ål kommune. Strategisk Næringsplan 2013-2016. Foto: Heidi Oskam. Foto: Heidi Oskam Ål kommune Foto: Heidi Oskam Strategisk Næringsplan 2013-2016 Foto: Heidi Oskam Vedteken i kommunestyret 15.11.2012 Innhald 1. Næringskommunen i Ål 1.1 Strategisk næringsplan 3 1.2 Kva er strategisk næringsplanlegging

Detaljer

Prosjektrapport - Framtidig organisering av tenestenivået på oppvekstområdet i Luster kommune

Prosjektrapport - Framtidig organisering av tenestenivået på oppvekstområdet i Luster kommune 2008 Prosjektrapport - Framtidig organisering av tenestenivået på oppvekstområdet i Luster kommune Prosjektgruppa 04.12.2008 2 Innhald 1. Samandrag... 4 2. Bakgrunn... 6 3. Definisjon av sentrale omgrep...

Detaljer

Handlingsplan FOR FILM 2006-2009

Handlingsplan FOR FILM 2006-2009 Handlingsplan FOR FILM 2006-2009 INNHOLD 1. Innledning...5 2. Visjon og mål...6 3. Norsk filmpolitikk og overordnede planer...7-8 4. Status for filmmiljøet i Stavangerregionen...9-10 5. Det offentliges

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Bystyresalen, Rådhuset. Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 12:00

Side1. Møteinnkalling. Bystyresalen, Rådhuset. Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 12:00 Bystyresalen, Rådhuset Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN

Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 Hordaland fylkeskommune 3 Forord Ved inngangen til denne planperioden er dei internasjonale

Detaljer

Årsmelding 2008 Stiftelsen Kulturhuset USF

Årsmelding 2008 Stiftelsen Kulturhuset USF Årsmelding 2008 Stiftelsen Kulturhuset USF INNHOLD Formål, visjon og mål 4 Mål og viktige oppgaver i 2008 5 Aktivitet 2008 6 Aktivitet scener og publikumslokaler 6 Aktivitet arrangører 6 Aktivitet andre

Detaljer

Planomtale Lindås kommune, Knarvik del av gnr 188 Områdeplan for Knarvik sentrum Plan ID 1263 201002

Planomtale Lindås kommune, Knarvik del av gnr 188 Områdeplan for Knarvik sentrum Plan ID 1263 201002 Planomtale Lindås kommune, Knarvik del av gnr 188 Områdeplan for Knarvik sentrum Plan ID 1263 201002 Vedteken av Kommunestyret den 18. juni 2015, sak 59/15 Innhald 1 Innleiing... 5 2 SAMANDRAG... 5 3 BAKGRUNN

Detaljer

Merknadar / innspel til

Merknadar / innspel til Merknadar / innspel til Budsjett og økonomiplan 2015-2018 STORD KOMMUNE - - Innspel etter høyringane i komiteane Uttalar frå Eldrerådet og Rådet for funksjonshemma Andre innkomne innspel Uttalar under

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.02.2013 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.02.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.02.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700.

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700. VOLDA KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtestad: Møterom A, Volda rådhus Dato: 30.01.2014 Tid: 12:30 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli

Detaljer

BYUTVIKLINGSPROSJEKT FOR FOSNAVÅG

BYUTVIKLINGSPROSJEKT FOR FOSNAVÅG HERØY HERØY KOMMUNE KOMMUNE OPPGÅVEPROGRAM BYUTVIKLINGSPROSJEKT FOR FOSNAVÅG PARALLELLOPPDRAG INVITASJON Særpreg, identitet og ynskje om vekst og utvikling av kystbyen Fosnavåg står sentralt når ein inviterer

Detaljer

Overordna programplan for System for styrka læring

Overordna programplan for System for styrka læring Sogn regionråd Overordna programplan for System for styrka læring Utkast til kommunane i Sogn 10.03.2014 Innhald 1 Mål, bakgrunn og rammer. 3 1.1 Innleiing og programmål.. 3 1.2 Bakgrunn 4 1.2.1 Frå regionalt

Detaljer

LiT. Lokalmatkontoret i Telemark

LiT. Lokalmatkontoret i Telemark LiT Lokalmatkontoret i Telemark Tittel: Beskrivelse: Prosjekt: LiT Lokalmatkontoret i Telemark Prosjektrapport Forprosjekt Revisjonsnr: 1-2015 Forfattar: Arbeidsgruppe: Prosjektansvarleg: Prosjekteigar:

Detaljer

Trond Lossius, Mayra Henriquez og Aashild Grana ESCAPE. Foreløpig rapport fra forprosjekt ang. etablering av kompetansesenter for flyktig kunst

Trond Lossius, Mayra Henriquez og Aashild Grana ESCAPE. Foreløpig rapport fra forprosjekt ang. etablering av kompetansesenter for flyktig kunst Trond Lossius, Mayra Henriquez og Aashild Grana ESCAPE Foreløpig rapport fra forprosjekt ang. etablering av kompetansesenter for flyktig kunst BEK - Bergen senter for elektronisk kunst 26. februar 2008

Detaljer