er naudsynt for å gje det bergenske musikklivet gode fasilitetar for publikum, artistar og arrangørar.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "er naudsynt for å gje det bergenske musikklivet gode fasilitetar for publikum, artistar og arrangørar."

Transkript

1 Prosjekt Arena USF Mir AS,

2 Prosjekt Arena USF Eit utviklingsprosjekt som vil etablere USF mellom dei beste konsert- og festivalarenaene i Noreg. Ein framtidsretta nasjonal og internasjonal konsertarena for rytmisk musikk - med plass til meir enn 000 publikumarar samla og 00 i den største salen. Ein arena og ein attraksjon med særpreg, samvirke og mangfald.

3 arena usf arena usf arena usf arena usf arena usf arena usf arena usf er naudsynt for å gje det bergenske musikklivet gode fasilitetar for publikum, artistar og arrangørar. vil gjere Bergens største scenehus til ein optimal konsert- og festivalarena med god logistikk for tilskipingar på fem scenar. vil bidra til kontinuerleg fornying og høgare kvalitet for rytmisk musikk i Bergen. blir ei framtidsretta løysing som imøtekjem behovet for ein større scene med skreddarsydd anlegg for rytmiske musikkformer. vil gjere at musikkbransjen i Bergen i høgare grad kan ta i bruk sitt næringspotensial. blir eit drivhus for musikklivet gjennom kombinasjonen av produksjonsverkstad og formidlingsarena. har brei støtte frå hovudaktørar innan dei rytmiske musikkformene i Bergen.

4 Innhold Samandrag Bakgrunn Prosjektomtale/organisering Mål for Arena USF Analyse Oppgåva Situasjonen i dag Hovudgrep Oppsummering Vidare gjennomføring Organisering, prosjektering, anbod Framdriftsplan Ombygging og krav til planlegging Budsjett og finansiering Finansieringsstrategi Forprosjekt Kostnader Om USF Verftet Historikk Formål, visjon og strategi Organisering, innhald og aktivitet USF i samarbeid med Bergen kommune Kulturpolitisk forankring USF og kommunale planar Utdrag kulturpolitiske dokument 0 Teikningar og romprogram Prosjektbilde forside : Mir AS, Arkitektegninger: Arkitektgruppen CUBUS AS Grafisk design: AbOVO Kåre Thomsen

5 Bakgrunn Stiftelsen Kulturhuset USF driv kunst- og kulturarenaen USF. Forkortinga USF kjem frå den tidlegare bruken av lokale som sardinfabrikk United Sardine Factories. USF har fem scenar for formidling og store areal for produksjon av kunst. Den største salen på USF, Røkeriet, er i dag lita eigna til konsertar både for publikum og artistar. Lokalet er i så dårleg stand at det ikkje kan nyttast på dagtid eller til mindre tilskipingar. Ei stor pipe (den gamle fabrikken sitt kjenneteikn) er plassert slik at konsert - lokalet blir svært smalt. Mange pu bli kumarar vil ikkje kunne sjå scenen når det er mykje folk på ein konsert. Lydgjennomgang ved øvingar og konsertar er ei stor plage for dei som treng arbeidsro i resten av huset. Det er sterkt behov for ei storstove og eit tyngdepunkt på USF som kan knyte saman dei andre scenane i kulturarenaen. I Bergen er tilgangen på større konsertlokale for rytmisk musikk utilfredstillande. Dei lokala som finst er i stor grad opptekne til - og laga for - andre føremål. Av kapasitetsomsyn er det vanskeleg å reservere desse lokale til musikk/konsertar. Rytmiske musikk - former manglar sin store arena. Mål for Arena USF: Gjere USF til ein optimal konsert- og festivalarena med plass til meir enn 000 publikumarar i dei ulike konsertlokala ved USF Å etablere ein framtidsretta, nasjonal og internasjonal konsertarena for rytmisk musikk - med publikumsplass til 00 Prosjektomtale På denne bakgrunn har USF gjennomført ein analyse av korleis Røkeriet kan ombyggjast til ein storsal for om lag 00 menneske. Analysen omfattar ny intern logistikk, nye birom som WC og garderobar og løyser krav huset har i dag til å hindre lydgjennom - gang til andre deler av huset, HMS og branntryggleik. Oppdragsgjevar for analysen er styret for USF med kulturhussjef som prosjektleiar. Sentralt i arbeidet står ei brei samansett ressurs - gruppe med representantar for store deler av musikkmiljøet i Bergen: AKKS (organisasjon som rekrutterer, motiverer og syn - leggjer ungdom i musikkbransjen), Bergen Rockaktører (BRAK), Nattjazz, Bergen jazzforum, Vestnorsk jazzsenter, Bergen Live og USF. Analysearbeidet om ein større og betre konsertsal, Nye Røkeriet, utvikla seg til forslag om meir gjennomgripande endringar av USF med nye fellesareal og betre logistikk, kalla Arena USF. Arena USF er eit prosjekt som ikkje kompromissar på løysningar, men derimot vil realisere ein multiarena for rytmisk musikk med morgondagens standard. Den nye storsalen, Nye Røkeriet, gjev USF ei storstove og ein stor scene for rytmisk musikk (). Samstundes vil dei skisserte ombyggingane gje heile kunst- og scenehuset eit attraktivt midtpunkt med mange nye bruksområde, ikkje minst plass for publikum til å møtast før og etter tilskipingar. () I St.m. (00-00) Samspill vert omgrepet rytmisk musikk definert å omfatta pop, rock, jazz, folkemusikk og verdsmusikk samt alle undersjangrar. Innanfor dette ligger også blues og visesong. Arena USF er godt forankra i kommunale planar. Likeins er innhaldet i prosjektet i samsvar med den sentrale kulturpolitikken.

6 Analyse USF engasjerte i oktober 00 arkitektfirmaet Cubus og konsulentfirmaet Sweco for å vurdere korleis ein kunne løyse den føreslåtte ombygginga. Arbeidet har vore utført i samarbeid med brannkonsulent og i forståing med huseigar ved USF. Her følgjer utdrag av rapporten frå Cubus, som òg har laga arkitektteikningar og illustrasjoner brukt i dette heftet. OPPGAVEN Arkitektgruppen CUBUS as ble kontaktet av USF v/ kulturhussjef Jon Tvilde i oktober 00 for å vurdere muligheten av et større konsertlokale ved USF, Arena USF. Det skulle i tillegg vurderes mindre ombygginger/ omdisponeringer av arealer som en konsekvens av omdisponeringen. Parallelt med dette skulle byggteknisk konsulent (RIB) gjennomgå det konstruktive, og brann - teknisk konsulent (RIBR) gjennomgå det branntekniske/ rømningstekniske. SITUASJON I DAG De eldre bygningene gir kulturhuset sjel og historie, samtidig som det gir en del fysiske bindinger. Både Sardinen og Røkeriet er preget av søyler som reduserer fleksibiliteten. Dette gjør at en mister muligheten til en rekke arrangementer som ellers ville vært en berikelse for kulturtilbudet. AVGRENSNING AV OPPGAVEN Denne mulighetsstudien konsentrerer seg om den store konsertsalen Røkeriet, og ser samtidig på følgende: -mulighet for å rense opp i hovedaksen gjennom bygningene -mulighet for å utvide dansesalen, evt få flere saler -mulighet for bedre adkomst til studio USF (black box teater) RIB og RIBR leverer selvstendige rapporter. Dette studiet baserer seg på de løsningen vi i fellesskap har kommet frem til. Det er i dette studiet ikke vurdert bygningsmessig stand på de ulike eksisterende byggetrinnene. HOVEDGREP Konseptet går ut på å snu retningen på Røkeriet 0 grader. På denne måten økes bredden på publikumsarealet fra, til meter i hele salen. Salen blir enda bredere helt framme ved scenen. Bredden på lokalet er begrenset av den store industripipen som står i lokalet. Denne er Verftets ikon, og vil antikvarisk og teknisk være vanskelig å fjerne. Når retningen snues, vil det være mulig å oppnå et søylefritt konsertlokale på -X meter. Det vil være betydelige biarealer også på flankene. Store deler av dette kan benyttes til publikumsarealer da de har god kontakt med scenen. Bakenforliggende arealer brukes til biarealer som servering m.m. Dette forutsetter at søyler veksles ut, og dekk fjernes. I tillegg fjernes lydstudio, øvingslokaler og et lager på plan samt kontorer på plan. Disse rommene erstattes andre steder. Frie spenn på - meter med flere etasjers bygg over krever store dragere, og det er derfor behov for konstruksjoner på opp til, meters høyde. I tillegg til økt kapasitet/brukbarhet i konsertlokalet, får anlegget betydelig bedret logistikk, noe som vil bedre orienteringen i det komplekse bygget. - Publikum får adkomst som i dag, men med bedret tilgjengelighet gjennom at hovedaksen er ryddet opp. Det etableres nye publikumstoaletter og garderobe. - Artister får rekreasjonsområde, garderobe og produksjons kontor knyttet direkte til sceneområdet. Dette knyttes sammen med dagens artistgarderober på plan. - Teknisk scenerigging m.m. skjer fra vareinntak direkte mot det fri fra forplassen ved visningsrommet. I tillegg bedres adkomstforholdene til studio USF med ny trapp fra hovedaksen. Fra reposet på denne trappen nåes også to nye dansesaler og balkong til Arena USF. Med dette grepet kan om ønskelig balkongen nyttes sammen med en av de nye dansesalene til vip-område. Dette gir stor fleksibilitet i bruk. Arena USF kan deles opp i tre mindre lokaler med flyttbare foldevegger. Lokalene kan møbleres til stående publikum, konferanse eller bankett, evt fungere som vrimlearealer til ulike tilstelninger. Den nye klare aksen gjennom bygningsmassen gjør anlegget lettere å orientere seg i. Aksen oppnåes ved å flytte HC toalett, veksle ut en søyle, endre hovedtrapp fra plan og flytte på korridor. Rømmingsdør må i tillegg flyttes. OMFANG Ombygging byr på flere utfordringer: - konstruktivt: utveksling av søylelaster fra bygget over til dragere - flytting av brannskiller ved at brannseksjoner og celler endres - mindre ombyggingsarbeid i og rundt hovedakse gjennom bygget - endring av hovedtrapp - etablering av nye trapper til garderobe/dansesal/scene USF - rokering av rom og funksjoner - tydeliggjøring av dagens heis dersom den skal være den eneste publikumsheisen. Oppsummering av analysen Ei realisering av Arena USF er ei viktig vidareføring og utvikling av kulturhuset USF. I staden for å nytta store ressursar på vedlikehald av dårlege og gamle installasjonar, vil ein med dette grepet få ein gjennomgripande auke i standard, parallelt med at prosjektet løyser sårt sakna fasilitetar. Samstundes vil branntekniske omsyn bedre bli imøtekomne. Den omtalte løysinga vil styrke rammevilkåra kring formidling for publikum, arrangørar og artistar. Arena USF vil bli den institusjonelle reiskapen for at eksisterande aktivitetar kan utvikla seg og nye kunstuttrykk kan gro fram. Vidare gjennomføring Organisering, prosjektering, anbod USF vil stå som byggherre og ha sin eigen prosjektleiar. Gjennom offentlege anbod vil ein setja saman ei konsulent - gruppe, som saman med noverande ressurs gruppe og andre faggrupper m.a. innanfor lyd og akustikk, skal gjennomføra vidare prosjektering. I dette arbeidet vil ein òg leggje vekt på universell utforming, planleggje energi - økonomisering og ei ombygging som tek omsyn til miljøet. Framdriftsplan Planen er å starta arbeidet med forprosjektering på nyåret i 00. Vidare framdrift går fram av tabellen nedanfor. For å halde tidsplanen er det viktig at det parallelle prosjektet Domino, eit nybygg på 00 m, med nye

7 produksjonslokale for kunst, står ferdig i 00. Dette bygget skal dels gje plass til aktivitetar som må flytte grunna realiseringa av Arena USF, og dels nyttast som avlastning i byggjeperioden. Målet er å ferdigstilla Arena USF i 0, slik at t.d. Nattjazz kan feire sitt 0 års jubileum i mai 0 i den nye arenaen. Ombygging og krav til planlegging Arena USF inneber ei ombygging av eksisterande bygnings masse. Denne er gammal og i varierande stand. Dette stiller store krav til prosjektering. USF vil, om ein finn det naudsynt, gjennomføre det ein kallar hovud - prosjekt. Dette er eit meir detaljert utgreiings- og planleggingsarbeid, med bygningsmessige konsulentar, med det føremål å få eit betre grunnlag for endeleg budsjettering og vedtak om igangsetjing. Frå St.m. Samspill: Det stilles krav til søkere om å sende inn planer og beskrivelser som viser at lokalene blir funksjonelle for aktiviteten som er planlagt. Det er prosjekteiernes ansvar å avklare hva lokalene skal benyttes til, hvilke akustiske ambisjonsnivå som skal legges til grunn for aktivitetene, spesifisere krav i samsvar med ambisjonene og planlegge og bygge i samsvar med kravene. Akustiske og andre tekniske spesifikasjoner vil variere ut fra aktiviteten og ambisjonsnivået. Prosjekteiere vil derfor måtte knytte til seg akustisk ekspertise tidlig i planleggingen. Tidsplan Budsjett og finansiering Finansiering USF har ein unik posisjon både som kulturell næringsklynge og kulturhus med sterk internasjonal orientering. USF har inspirert mange institusjonar både nasjonalt og internasjonalt. Arena USF vil utvikle USF vidare, med ein framtidsretta stor scene for rytmisk musikk og eit framtidsretta scene- og festivalhus. Dette vil skape grunnlag for utvikling av prosjektretta og sjangeroverskridande tiltak. Kontakt med lokale styresmakter gjev grunn til å tru at dei vil vere med og arbeide for ei statleg finansiering av Arena USF. Forprosjekt Bygd på kalkulerte tal frå arkitekt og byggteknisk konsulent har ein arbeidd ut ein kostnadskalkyle for arbeidet fram til forprosjekt med ei ramme på om lag kr USF søkjer Bergen kommune og Hordaland fylke om finansiering. Samstundes vert det søkt om støtte hjå Norsk Kultturråd, med søknadsfrist..00. Detaljert budsjett for forprosjektfasen vert presentert der. På dette stadiet er det for tidleg å seie noko om kva ombygginga vil koste. Vurderingar som er gjort tilseier Aktivitet Tidsplan Merknader. Offentleg anbod - prosjektering Forprosjekt med kalkyle Mål: innlevert rammesøknad. Arbeid med finansiering Vedtak om oppstart.00. Detaljprosjektering hovudprosjekt Anbodsarbeid Byggjeperiode ferdigstilling Avhengig m.a. av at Domino står ferdig og kan nyttast som avlastningsareal Bak søknaden står eit samla musikkmiljø i Bergen; Vestnorsk jazzsenter, Nattjazz, Bergen jazzforum, Bergen Live, AKKS og BRAK.

8 kostnader i eit omfang det bør vera realistisk å skaffe finansiering til. Ombygginga av Arena USF vil skape meirverdi både for kulturaktørar og samfunnet generelt. Her er det snakk om alt frå auka inntekter for kulturhuset til auka omsetnad for artistar, arrangørar, servering, transport og overnatting. Om USF Historikk 00 talet Georgernes Verft byggjer 00-tallets raskaste seglskip 0 Verftet vert nedlagt og konfeksjonsindustri flyttar inn Frå 0 Hermetikkfabrikk med sardinar som hovudprodukt. Namnet USF er frå denne fabrikken - United Sardine Factories Sardinfabrikken vert nedlagt, dei fyrste kunstnarane flyttar inn Kulturhuset USF vart opna 0 Arena USF står ferdig! Formål, visjon, strategi Formål USF skal vere ein aktiv arena for produksjon og presentasjon av nyskapande kunst og kultur på tvers av fagområde, publikumsgrupper og aldersgrenser. Visjon USF skal bli mellom dei fremste internasjonalt respekterte entreprenørar i kunst- og kulturfeltet. Strategi USF skal gjennom kontinuerlege initiativ og utviklingsarbeid skape ein framtidsretta arena for at kunst vert skapt og formidla. Organisering, innhald og aktivitet Organisatorisk er kulturhuset USF ei stifting med eit representantskap med medlemmer frå Bergen kommune, Hordaland fylke og ulike organisasjonar med formål å drifte kulturhuset USF. Her er nokre stikkord om drifta: USF scenar for produksjon og formidling av samtidskunst og kultur: Sardinen USF, klubbscene med plass til 00 publikumarar Studio USF, blackbox, fleksibelt lokale for scenekunst/musikk med plass til 0 publikumarar Cinemateket USF, kino, seter Røkeriet USF, konsertsal, med plass til 00 ståande publikumarar Visningsrommet USF, galleri for samtidskunst USF årlig om lag besøkande til over 000 kunst- og kulturtilskipingar USF landets største og mest mangfaldige kreative næringsklynge med om lag 0 verksemder innafor musikk, film, design, arkitektur, biletkunst, kunsthandverk, dans og litteratur, i tillegg til undervisningsinstitusjonar og ulike kultur organisa - sjonar, mange med eit nasjonalt og internasjonalt nedslagsfelt USF vertskap for institusjonar som tek vare på rekruttering til kunst- og kulturformene musikk, film og dans USF skal utvida arealet med nye 000 m i to byggetrinn; Domino og USF Domino, ein del av Bergen kommune sin kulturarenaplan USF i samarbeid med Bergen kommune På vegne av og i samarbeid med Bergen kommune administrerer og driftar USF desse tiltaka Gjestekunstnarordninga Artist in Residence Bergen USF har atelier og tilhøyrande husvære for utanlandske kunstnarar. Sidan oppstart har over 00 kunstnarar frå ulike land nytta ordninga. Bergen kommune sitt kunstnarhusvære i Berlin Kunstnaratelier i New York Bergen Designinkubator (i samarbeid med Kunsthøyskolen i Bergen). Ordninga gjev nyutdanna designarar arbeidsplass og rettleiing. AIR West ein nettportal for gjestekunstnarordningar på Vestlandet (i tillegg støtta av Stavanger kommune) Kulturpolitisk- og næringspolitisk forankring Ei vidare utvikling av kulturhuset USF er sterkt forankra i kommunalt planverk og ei realisering av Arena USF finn sitt klangbotn i sentral kulturpolitikk. USF og kommunale planar I Kulturarenaplanen for Bergen heiter det at USF ble åpnet i og framstår i dag som et enestående kulturbygg i norsk og internasjonal målestokk. Om Kulturaksen Nøstet Verftet Langs denne aksen finner vi en rekke utøvere og institusjoner innen samtidskunst og medievirksomhet. Nordnes Vest-området har et stort byutviklingspotensial. Samstundes representerer Arena USF ei realisering av det kulturarenaplanen omtalar som eit signalbygg og eit tiltak som vil styrke opplevingsøkonomien; Det er særlig Kulturhuset USF, Griegalmenningen og nye Kunsthøyskolen, som har kombinasjoner av kosmo poli - tanisme og lokalt særpreg, autentisitet, orginalitet og lokal stolthet. Disse prosjektene kan alle være signalbygg og ha langsiktig effekt på byens økonomi. Bergen kommune må arbeide aktivt for statlig medfinansiering av de to først - nevnte prosjektene, som i en nasjonal sammenheng bør få stor oppmerksomhet i forhold til de funksjoner og de muligheter disse vil innebære for kulturbyens og omlandets kunst- og kulturskaping og for opplevelsesøkonomien. I Strategisk næringsplan for Bergen heiter det m.a. om USF: USF Verftet i Bergen er et kraftsenter for kunst og kultur. Ingen andre steder i Norden finnes et så variert og bredt kunstnermiljø og kunstnerisk opplevelsetilbud. I handlingsplanen under områdeutvikling heiter det: I Bergen skal det foretas en videreutvikling og synliggjøring avfølgende kraftsentre.; b) USF Verftet/Nøstet: kulturinkubator og kraftsenter for kulturnæring - faglig fokus på kulturbaserte næringer, eksempelvis innen musikk, film og media - Opplevelse innen kunst, kultur og media Utdrag kulturpolitiske dokument St.melding Kulturtiltak mot 0. Kulturtiltak krev fysiske rammevilkår som gjer det mogeleg å realisera dei måla som gjeld for dei respektive institusjonane eller prosjekta..

9 Kategorien nasjonale kulturbygg bør i åra frametter femna om bygg av eit særleg stort omfang, prosjekt der staten åleine skal dekkja ein særleg stor del av dei samla investeringskostnadene, og andre prosjekt som etter sin karakter utan vidarehøyrer heime i denne kategorien.. Hovudutfordringar og prioriteringar Det næraste tiåret må musikksektoren få auka tilskot innanfor dei tilgjengelege rammene. Det er eit overordna mål å innretta satsinga slik at det fremjar nyskaping og fleksibilitet. For å tryggja norsk musikkliv som ein blømande del av norsk kulturliv er det viktig at dei offentlege tilskota gjev fullgode rammer for kunstnarleg nyskaping og legg til rette for fleksibilitet og dynamikk i musikklivet. St.melding (00-00) Samspill Med meldingen ønsker regjeringen å legge til rette for at rytmisk musikk likestilles med andre musikkuttrykk hva gjelder anerkjennelse og betydning. Mange utøvere vil også kunne ha et betydelig kommersielt potensiale. Sammen med ulike ledd i verdikjeden som plateselskap, management, arrangører og støtteapparat utgjør dette et stort næringspotensiale. Et hovedmål er å legge til rette for at dette potensialet kan bli realisert.. Kunnskap om lokaler -- Norsk musikkråd har gjennom ulike informasjonstiltak bidradd til økt bevissthet om bygningsmessige krav til øvings- og framføringslokaler for musikk..det foreslås i rapporten at dette miljøet, i nært samarbeid med Kultur- og kirkedepartementet, utvikler forpliktende nasjonale kravspesifikasjoner for lokaler til musikk, der hovedfokus i første omgang rettes mot behov innen det rytmiske området Kjelder, andre dokument USF finn ein omtalt i desse planane; Kulturarenaplan for Bergen 00-0 Kunstbyen Bergen 00-0 Handlingsplan for kulturnæringene 00-0 Handlingsplan for Internasjonal kunst og kulturpolitikk Kulturbyen Bergen 00-0 Kulturstrategisk ungdomsprogram Signatur Strategisk næringsplan for Bergen St.meldingar Prosjeketplan Prosjektorganisasjon Oppdragsgjevar: Styret for kulturhuset USF Prosjektleiar: Jon Tvilde kulturhussjef USF Faggruppe: Prosjektleiar Stig Torsnes byggteknisk konsulent Sweco Espen Jorde sivilarkitekt Cubus Ingrid Melvær sivilarkitekt Cubus Magnus Eilertsen brannteknisk senrådgj. Branndokumentasjon og Sikring AS Ressursgruppe: Jon Tvilde USF Frøydis Moberg BRAK Jon Skjerdal Nattjazz Mona Størseth AKKS Lars Mossefinn Vestnorsk jazzsenter Frank Nes Bergen Live Sindre Didriksen USF I vidare planlegging vil ein utvide med fleire ressursgrupper, m.a. innafor lyd og akustikk. Teikningar sjå side 0-. Romprogram side -

10 Prosjekt Arena USF Plan - Før endring 0 Plan - Etter endring

11 Aktiviteter på USF Prosjekt Arena USF

12 A A Romprogram. etasje 0 B B 0 0. Teikningar Romprogram Produksjonslokale scene/musikk Nye Røkeriet. Fleksibel scene opp til m brei og m djup,,0m høg. Område for monitormiks. Bakscene. Flygelgarasje. Forrom til scene. Større lager/transportinngang. To lager. Produksjonskontor/Lokalitetar artist. Rekreasjonsområde 0.Kjøkken.To nye garderobar med WC og dusj.opprustning av eksisterande garderobar i. etasje.nye artistgarderobar for Sardinen i noverande lager For publikum.storsal/evt. mindre salar Nøkkeltal storsal: ca 00 ståande publikummarar Ca 0 sitjande publikummarar Nøkkeltal ved oppdeling: serveringsområde Konferanse/bankett: oppdekning inntil 00, evt. inntil - salar.galleri/mezzanin.foaje/lounge stort sakn i dag, nyttast før etter arrangement.to nye møterom/produksjonssaler. etasje

13 A A B B. etasje Endring i fellesareal.nytt stort toalettanlegg som kan brukast felles for heile huset, evt. for Nye Røkeriet åleine eller resten av huset åleine.oppretting av aksen gjennom huset, m.a. minsking av trapperom ved Visningsrommet, utviding av gjennomgang ved inngang til Sardinen, ny trappeløysing i same område og større hall ved inngang til Nye Røkeriet. 0.Nytt garderobeanlegg.opprustning av toalettanlegg til Sardinen.Samankopling mellom foajéområde og Studio USF.Betre tilgang til Studio USF Andre endringar som vil bli vurdert/evt integrert i gjennomføring av Arena USF.Ny logistikk i Kippers, USF sin kafé.demping av romklang i Kippers og tilbygg til Sardinen, eit stort problem no.samankopling av Kippers og tilbygget til Sardinen.Overbygd uteområde.nytt toalettanlegg der bar til Sardinen er i dag.flytting av bar i Sardinen til motsett vegg 0.Opprustning av hovudkjøkken.brannkrav med m.a. sprinkling av bakre del av Visningsrommet. Ved gjennomføring av Arena USF må nokre leigetakarar få nye lokale, helst i Domino : a. USF sin administrasjon b. AKKS sine øvingsrom og planane om auka tal rom c. Eit kontor d. Eit atelier (som vert litt redusert)

14 mezzanin nye røkeriet scene teknisk/ bakscene Snitt AA gjennom nye Røkeriet nye røkeriet ny trapp eks. og nye gard. cinemateket hovedakse gjennom bygget Snitt BB gjennom nye Røkeriet

15 SAL : (inkl. mezzanin) Konferanse SAL : Møte / mindre konferanse SAL : Foajé / pause / servering pause / avlastning pause / avlastning 0 0 SAL SAL SAL L : Foajé / pause / servering L : Møte / mindre konferans L : (inkl. mezzanin) Konfera g se anse HELE NYE RØKERIET TATT I BRUK TIL BANKETT HELE NYE RØKERIET T TT I BRUK TIL BANKETT AT RIET TA KETT 0 0 HELE NYE RØKERIET T TT I BRUK TIL BANKETT AT RIET TA KETT mixebord Blindsoner 0 0 Blindsoner mixebord ord Avdelt lokale, sittende publikum Bankett Full sal, sittende publikum Konsert stående Eksempler på møblering

16 Prosjekt Arena USF Ab OVO Kåre Thomsen Foto: Eirik Lande

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen»

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» - Og skisser til mogeleg opprusting Status Bygget er eit eldre bygg bygd midt på 1960-talet. Bygget framstår i hovudtrekk slik det var bygd. Det er gjort nokre endringar

Detaljer

STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013

STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013 STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013 Vedtatt i Kommunestyret, sak nr 18/10 16.september 2010 1 2 Innhald 1. Innleiing...3 2. Planprosessen...3 3. Planperiode, revidering og evaluering...4

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS S-200504339-4/135.3 RAMMEAVTALE og Som del av denne avtalen følgjer: Vedlegg l: Samarbeidavtale med spesifikasjon av tilskot. 1. Definisjonar Tenestar knytt til tilskot: Som nemnt i punkt 3.1 og vedlegg

Detaljer

Forstudie Næringshage i Vinje

Forstudie Næringshage i Vinje Forstudie Næringshage i Vinje Forord Dette forstudiet er laga med utgangspunkt i det potensialet som Rehabiliteringssenteret AIR ser rundt si verksemd. Arbeidet med rapporten er gjort i tett samarbeid

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

Kartlegging av verksemder som søkjer driftstilskot frå Hordaland fylkeskomme

Kartlegging av verksemder som søkjer driftstilskot frå Hordaland fylkeskomme Kartlegging av verksemder som søkjer driftstilskot frå Hordaland fylkeskomme Spørjeundersøking på oppdrag frå Kultur og idrettsavdelinga AUD-rapport nr. 11-2014 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført

Detaljer

Retningsliner for tilskot til kulturbygg i Sogn og Fjordane. 1. Vilkår for tilskotsordninga fastsett av Kulturdepartementet:

Retningsliner for tilskot til kulturbygg i Sogn og Fjordane. 1. Vilkår for tilskotsordninga fastsett av Kulturdepartementet: Retningsliner for tilskot til kulturbygg i Sogn og Fjordane. Desse retningslinene definerer krava og omfang av desentralisert ordning for tilskot til kulturbygg. Ordninga er finansiert av overskot frå

Detaljer

Kulturhuset «Dølen» Kultur og næring Prestneset

Kulturhuset «Dølen» Kultur og næring Prestneset Kulturhuset «Dølen» Kultur og næring Prestneset Utgangspunkt: Ombygging av prestegardsløa til kultur/næringsbygg med forsamlingssal, kjøkken og rom til servering/utstilling og næringsverksemd Prestegardsløa

Detaljer

7. Festivalar. 30 millionar til musikkfestivalar. Knutepunktfestivalane 61 millionar kroner i støtte. 82 Statistisk sentralbyrå

7. Festivalar. 30 millionar til musikkfestivalar. Knutepunktfestivalane 61 millionar kroner i støtte. 82 Statistisk sentralbyrå 7. Festivalar 7.1. Nokre resultat Festivalane set framleis sitt preg på kultur-noreg med millionar av festivaldeltakarar. Festivalane representerer ulike sjangrar, men musikkfestivalane er i fleirtal og

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din.

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din. Skal skal ikkje Har du ein draum om å driva Inn på tunet verksemd? Gjennom dette kapittelet i netthandboka får du tankehjelp og praktisk hjelp i dei første fasane mot etablering; frå draum til forretningsplan.

Detaljer

Søknadsnr. 2015-0196 Søknadsår 2015 Arkivsak Tilskot til nærings- og samfunnsutvikling 2015 Framtidsfylket karrieremesser 2016

Søknadsnr. 2015-0196 Søknadsår 2015 Arkivsak Tilskot til nærings- og samfunnsutvikling 2015 Framtidsfylket karrieremesser 2016 Søknad Søknadsnr. 2015-0196 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Tilskot til nærings- og samfunnsutvikling 2015 Framtidsfylket karrieremesser 2016 Kort b eskrivelse Framtidsfylket vil i 2016

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID SAK 04/12 SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID Saksopplysning Kommunane i Hallingdal søkjer i brev dat. 2.9.2011 om tilskot til regionalt plansamarbeid. Målet er å styrke lokal plankompetanse gjennom

Detaljer

DU SKULLE BERRE VISST KVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKULEN

DU SKULLE BERRE VISST KVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKULEN DU SKULLE BERRE VISST KVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKULEN DEN KULTURELLE SKULESEKKEN Den kulturelle skulesekken er ei nasjonal satsing, og er eit samarbeid mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Detaljer

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii KoønnWEK v/sidgr.1- or 11(0I: iii &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. Opplysningar om søkjaren: Namn:Jorun Larsen Adresse: Seimsvegen 73 Postnr./stad: 5472 SEIMSFOSS Telefon: 91398512 Organisasjonsnr:

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksnr Kultur- og oppvekstutvalet 15.05.2012 020/12 Bystyret 07.06.2012 060/12

Saksgang Møtedato Saksnr Kultur- og oppvekstutvalet 15.05.2012 020/12 Bystyret 07.06.2012 060/12 FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Kultur- og oppvekstutvalet 15.05.2012 020/12 Bystyret 07.06.2012 060/12 Sakshandsamar: Margit Drivenes Kløvfjell Arkiv: K2-C00, K2-A10 Objekt: Arkivsaknr 12/848 KULTURPROGRAM

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Vil du vera med å byggja ein ny kommune?

Vil du vera med å byggja ein ny kommune? Vil du vera med å byggja ein ny kommune? - Skal Fjell, Sund eller Øygarden halda fram som eigne kommunar, eller skal vi saman byggja Nye Øygarden kommune? Trygg framtid... Vi håpar at du opplever det godt

Detaljer

Nytt kapittel i soga om Jomsborg

Nytt kapittel i soga om Jomsborg Nytt kapittel i soga om Jomsborg Jomsborg er eit ikon av eit ungdomshus. Det ligg og tronar på haugen sin mellom furuene slik det, med ymse til- og ombygg, har gjort sidan 1914. Med sitt stemningsfylte

Detaljer

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN SAK 57/12 HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN Saksopplysning I sak 41/12 gjorde Regionrådet for Hallingdal slikt vedtak: 1. Regionrådet for Hallingdal vedtek å setja i gang eit 3-årig prosjekt; Hallingdal 2020,

Detaljer

TILLEGGSAK KUP-LØYVING 2013

TILLEGGSAK KUP-LØYVING 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 201302181-120 Arkivnr. 135.6 Saksh. Haugland, Tone Stedal Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 17.09.2013-18.09.2013 TILLEGGSAK KUP-LØYVING

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09. Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.2010, Sarpsborg - 1. Kom fram til nokre overordna felles mål for partnarskapet

Detaljer

Kunst, idear, dugnad og pengar eller litt om kulturbasert næring i Eid og andre stader. Magni Hjertenes Flyum, VAKN Bremanger 4.

Kunst, idear, dugnad og pengar eller litt om kulturbasert næring i Eid og andre stader. Magni Hjertenes Flyum, VAKN Bremanger 4. Kunst, idear, dugnad og pengar eller litt om kulturbasert næring i Eid og andre stader Magni Hjertenes Flyum, VAKN Bremanger 4. juni 2014 VAKN skal gjere det lettare å drive kulturnæring og kulturbasert

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

EU-prosjektet Économusée Tradisjonsnæringar gir arbeidsplassar og ny giv

EU-prosjektet Économusée Tradisjonsnæringar gir arbeidsplassar og ny giv EU-prosjektet Économusée Tradisjonsnæringar gir arbeidsplassar og ny giv Arve Tokvam, Aurland Prosjektteneste AS Tradisjonsnæringar som verkemiddel for å skape meir attraktive lokalsamfunn! Tradisjonsnæringar?

Detaljer

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg.

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. SØKNAD OM MIDLAR TIL PROSJEKT FRÅ PROGRAM OPPLEVINGSNÆRINGAR 2009 Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. A: Her skal du fylle inn nøkkeldata for søknad og søkjar. Nøkkeldata for søknad

Detaljer

hoppid.no - Nyheiter Gründeråret 2015 Vårens mobiliseringsdugnad er i gang:

hoppid.no - Nyheiter Gründeråret 2015 Vårens mobiliseringsdugnad er i gang: Nyheiter hoppid.no - Gründeråret 2015 Vårens mobiliseringsdugnad er i gang: Ny tilskotsordning for hoppid.no-nettverket, frist 4.mai Søk midlar Bygdemobilisering, frist 1.mai Ein million kroner i etablerartilskot

Detaljer

Sak til styremøtet. Høyringsuttale til forslag til landsverneplan. Jonatunet. Høyringsuttale til forslag til landsverneplan. Saksnr.

Sak til styremøtet. Høyringsuttale til forslag til landsverneplan. Jonatunet. Høyringsuttale til forslag til landsverneplan. Saksnr. Sak til styremøtet Saksnr. 29/08 Høyringsuttale til forslag til landsverneplan Møtedato: 17. april 2008 Møtestad: Haugesund Saksbehandlar: Leif Terje Alvestad Dato, framstilling: Vedlegg: Trykte vedlegg:

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. Styret vedtek ombygging av kontorlokala ved Sjukehusapoteket i Bergen.

Styresak. Forslag til vedtak. Styret vedtek ombygging av kontorlokala ved Sjukehusapoteket i Bergen. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 21.05.2013 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør Jannicke Daae Tønjum Apotekar Dominique Viki/ Konsulent Berit

Detaljer

Lotteri- og stiftingstilsynet

Lotteri- og stiftingstilsynet www.isobar.no Isobar Norge Org.nr. 990 566 445mva Pilestredet 8 / N- 0180 Oslo. hello@isobar.no Lotteri- og stiftingstilsynet - Vurdering av publiseringsløysingar basert på open kjeldekode Utarbeida for:

Detaljer

Styresak. Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta

Styresak. Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 13.05.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta Arkivsak

Detaljer

Hordaland teater - flytting til Logen

Hordaland teater - flytting til Logen KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2014/23691-4 Saksbehandlar: Tone Stedal Haugland, Ronny Skaar Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kultur- og ressursutvalet 02.06.2015 Fylkestinget 09.06.2015

Detaljer

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten.

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten. Rapport. Innbyggjarundersøkinga 2015 Ulvik herad. Generelt om spørsmåla: Spørsmåla kunne graderast på ein skala frå 1-6, kor 1 var dårlegast. Eit gjennomsnitt på 3,5 vil seie ein vurderingsscore midt på

Detaljer

Ny strategiplan for Høgskulen

Ny strategiplan for Høgskulen Ny strategiplan for Høgskulen Nokre innspel til det vidare arbeidet Petter Øgar Mi forståing av strategisk plan Ein overordna og langsiktig plan for å oppnå bestemte overordna mål for organisasjonen Måla

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

OSTERØY VIDAREGÅANDE SKULE skisseprosjekt KOMITÉEN FOR VIDAREUTVIKLING AV OSTERØY VIDAREGÅANDE SKULE.

OSTERØY VIDAREGÅANDE SKULE skisseprosjekt KOMITÉEN FOR VIDAREUTVIKLING AV OSTERØY VIDAREGÅANDE SKULE. OSTERØY VIDAREGÅANDE SKULE skisseprosjekt KOMITÉEN FOR VIDAREUTVIKLING AV OSTERØY VIDAREGÅANDE SKULE. INNHALD: Presentasjon av skisseprosjekt: Ny Osterøy vidaregåande skule. Utarbeida av Wiberg as, arkitektur

Detaljer

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206699-9 Arkivnr. 545 Saksh. Svendsen, Anne Sara Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato

Detaljer

Opning av Fellesmagasinet 14.04.2009 ved fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg

Opning av Fellesmagasinet 14.04.2009 ved fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg Opning av Fellesmagasinet 14.04.2009 ved fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg Kjære alle! Gratulerer alle med dagen. Dette er ein merkedag for bevaringstenestene både her i fylket og nasjonalt! Hordaland

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Oktober 2014 Tittel: Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Dato: Oktober 2014 www.nokut.no Forord NOKUT har vore i kontinuerleg endring sidan

Detaljer

1. Ja til ein debatt om sidemålsundervisninga

1. Ja til ein debatt om sidemålsundervisninga Sak Fråsegner Ei fråsegn kan ha ulike funksjonar i ein organisasjon. Det kan t.d. ha form som ei pressemelding eller ein politisk uttale i ei sak, som blir sendt til ulike instansar. Ei fråsegn kan også

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-132 Objekt:

Kvam herad. Arkiv: N-132 Objekt: Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Tenesteutvalet 26.10.2009 022/09 MGAK Kvam formannskap 27.10.2009 051/09 MGAK Kvam heradsstyre 10.11.2009 096/09 MGAK

Detaljer

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Søknad om vidareføring av prosjektet Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Prosjektansvarleg: Gro Jensen Gjerde, Samarbeidsrådet for Sunnhordland Prosjektleiar: Trond Haga, Kværner

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Regional Næringsstrategi for Hardanger. Hardangerkonferansen, torsdag 13. november 2014

Regional Næringsstrategi for Hardanger. Hardangerkonferansen, torsdag 13. november 2014 Regional Næringsstrategi for Hardanger Hardangerkonferansen, torsdag 13. november 2014 Bakgrunn Initiativ frå Hardanger Næringsråd Vedtak i Hardangerrådet Prosjektleiing frå Næringshagen i Odda Styringsgruppe

Detaljer

HORNINDAL KOMMUNE. Tilsynsplan. Plan for tilsyn i saker etter plan- og bygningslova. Hornindal kommune 2011

HORNINDAL KOMMUNE. Tilsynsplan. Plan for tilsyn i saker etter plan- og bygningslova. Hornindal kommune 2011 HORNINDAL KOMMUNE Tilsynsplan Plan for tilsyn i saker etter plan- og bygningslova Hornindal kommune 2011 Vedteken av Utviklingsutvalet den 16. mars 2011 Sak: 020/11 Arkivsak: 11/207-1 01.03.2011 Innhald:

Detaljer

Klikk her. Visjon Hamar kulturhus skal være et kulturelt kraftsenter og en arena for kulturproduksjon og kunstnerisk utvikling i Innlandet

Klikk her. Visjon Hamar kulturhus skal være et kulturelt kraftsenter og en arena for kulturproduksjon og kunstnerisk utvikling i Innlandet Klikk her Visjon Hamar kulturhus skal være et kulturelt kraftsenter og en arena for kulturproduksjon og kunstnerisk utvikling i Innlandet 15.000 m² med aktivitet og opplevelse Arkitektene Tegnestuen Vandkunsten

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 Prosjekt Sogn lokalmedisinske senter, Lærdal. Rapport forstudie og vidareføring TILRÅDING: Leikanger kommunestyre gjer

Detaljer

Lindåsprosjektet. Våre erfaringar med innføring av omsorgsteknologi. Konferansen Bergen 16.10.13 Eldre og bolig 2013

Lindåsprosjektet. Våre erfaringar med innføring av omsorgsteknologi. Konferansen Bergen 16.10.13 Eldre og bolig 2013 Konferansen Bergen 16.10.13 Eldre og bolig 2013 Lindåsprosjektet Omsorgsteknologi i Lindås kommune Innovasjonsprosjekt i offentleg sektor 01.08.12 31.07.15 Våre erfaringar med innføring av omsorgsteknologi

Detaljer

BIT20 Ensemble Strategi 2014-2017

BIT20 Ensemble Strategi 2014-2017 BIT20 Ensemble Strategi 2014-2017 Innhald Visjon og føremål Verdiar Mål Strategiske satsingsområde s.2 s.3 s.6 s.8 Visjon BIT20 Ensemble har som ambisjon å vere det fremste samtidsmusikkensemble i Norden.

Detaljer

PROTOKOLL. Innkalte: Navn Fylke Forfall Møtt for

PROTOKOLL. Innkalte: Navn Fylke Forfall Møtt for PROTOKOLL Utvalg: Vestlandsrådet Møtenr: 2/13 Møtedato: 13. og 14.05.2013 Møtet startet: 13.05. kl. 13.30, Møte hevet: 14.05. kl. 10.00 Møtested: Alexandra Hotell, Loen (Sogn og Fjordane) Innkalte: Navn

Detaljer

HØYRING OM NYE IT-STANDARDAR FOR OFFENTLEG SEKTOR

HØYRING OM NYE IT-STANDARDAR FOR OFFENTLEG SEKTOR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga Arkivsak 201202564-2 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 25.04.2012 HØYRING OM NYE IT-STANDARDAR FOR OFFENTLEG SEKTOR SAMANDRAG

Detaljer

VAL AV PILOTPROSJEKT FOR SAMARBEID MELLOM VIDAREGÅANDE SKULAR OG LOKALT NÆRINGSLIV

VAL AV PILOTPROSJEKT FOR SAMARBEID MELLOM VIDAREGÅANDE SKULAR OG LOKALT NÆRINGSLIV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200600700-17 Arkivnr. 135 Saksh. Gilberg, Einar Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 20.06.2006 22.06.2006 VAL AV PILOTPROSJEKT

Detaljer

For eit tryggare Noreg. Ein del av Forsvarsbygg

For eit tryggare Noreg. Ein del av Forsvarsbygg For eit tryggare Noreg Kompetansesenter for sikring av bygg Ein del av Forsvarsbygg Trugsmålsbiletet i dag stiller nye krav til sikring av viktige funksjonar i samfunnet. Dette fører med seg strengare

Detaljer

Regionalt bygdeutviklingsprogram i Rogaland 2013

Regionalt bygdeutviklingsprogram i Rogaland 2013 Regionalt bygdeutviklingsprogram i Rogaland 2013 Rogaland skognæringsforum 1 1. Innleiing Arbeidet med Regionalt bygdeutviklingsprogram er forankra i Meld. St. 9 (2011-2012) Landbruks- og matpolitikken.

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

Lønnsame næringar. Presentasjon av Folgefonni Breførarlag AS ved daglegleiar Åsmund Bakke

Lønnsame næringar. Presentasjon av Folgefonni Breførarlag AS ved daglegleiar Åsmund Bakke Lønnsame næringar Presentasjon av Folgefonni Breførarlag AS ved daglegleiar Åsmund Bakke Litt historikk, og om verksemda. Våre produkt i dag. Kven er våre kundar? Nokre av våre utfordingar? Korleis ser

Detaljer

Kvar står vi og kvar går vi når det gjeld idrett og fysisk aktivitet i Fjell?

Kvar står vi og kvar går vi når det gjeld idrett og fysisk aktivitet i Fjell? Kvar står vi og kvar går vi når det gjeld idrett og fysisk aktivitet i Fjell? -eller: korleis rører vi oss, og korleis padlar vi vidare mot 2018? Fjell Noregs beste kystkulturkommune Eit skifte av fokus?

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Støtteordningar og søknader

Støtteordningar og søknader Støtteordningar og søknader Dette er eit emne tillitsvalde og medlemer er svært interessert i. Filosofien er enkel: Får vi tak i pengar kan vi skape meir aktivitet. Samtidig skjer det stadig endringar

Detaljer

www.kappdetgodeliv.no Jan Helgøy, Ordførar i Vanylven kommune

www.kappdetgodeliv.no Jan Helgøy, Ordførar i Vanylven kommune Dei unike dråpane i vest Området vårt er kalender-noreg i miniatyr. Vi samlar juvelane i eit fellesskap slik at dei skin enno klarare og tydelegare. Det er kjekkare å gå på skattejakt når ein går saman.

Detaljer

Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv.

Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. PREMISS: KULTUR er Hordaland sin samla politikk for kultur Planen inkluderer heile spekteret i kulturlivet (fem planar i ein plan): Museum og kulturminnevern Kunstproduksjon og kulturformidling Arkiv Bibliotek

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Luranetunet Møtedato: 26.10.2004 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING

Detaljer

FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011

FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Næringsseksjonen Arkivsak 201101622-5 Arkivnr. 146 Saksh. Imset, Øystein Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 19.05.2011 FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011 SAMANDRAG

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 Visjon Me er framoverlent Verdiar Samarbeidsrådet for Sunnhordland er eit opent og ærleg samarbeidsorgan for kommunane i Sunnhordland,

Detaljer

Bustadområde i sentrum. Vurdering

Bustadområde i sentrum. Vurdering Bustadområde i sentrum Vurdering Balestrand 10.10.2009 Gode bustadområde i Balestrand sentrum Kommuneplan, arealdelen Status I. Sentrumsnære buformer For Balestrand sentrum er det gjeldande reguleringsplanar

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32

Saksframlegg. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32 Saksframlegg Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32 Christian Frøyd - Søknad om oppføring av ny garasje og fasadeendring, gbnr. 21/48 -Ny handsaming. * Tilråding: Forvaltningsutvalet

Detaljer

Innkalling av Kraftfondsstyret

Innkalling av Kraftfondsstyret Masfjorden kommune Innkalling av Kraftfondsstyret Møtedato: 02.12.2014 Møtestad: Matre Møtetid: 15:00 Eventuelle forfall må meldast til Aina Isdal Haugland per tlf. 56166222, sms til 90717615 eller per

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4. Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4. Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4 Arkiv: Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus * Tilråding: Sogndal Kulturhus AS vert vidareførd som eit heileigd kommunalt aksjeselskap.

Detaljer

RETNINGSLINER FOR TILSKOT TIL KULTURARBEID I GOL KOMMUNE.

RETNINGSLINER FOR TILSKOT TIL KULTURARBEID I GOL KOMMUNE. RETNINGSLINER FOR TILSKOT TIL KULTURARBEID I GOL KOMMUNE. 1. TILSKOTSFORMER. Det kan søkjast om: Tilskot til lokale organisasjonar. Søknadsfrist: innan 30. april Tilskot til regionale organisasjonar. Søknadsfrist:

Detaljer

Samansette tekster og Sjanger og stil

Samansette tekster og Sjanger og stil MAPPEOPPGÅVE 5 Samansette tekster og Sjanger og stil Skreve av Kristiane, Renate, Espen og Marthe Glu 5-10, vår 2011 I denne oppgåva skal me først forklare kva ein samansett tekst er, og kvifor samansette

Detaljer

Handlingsprogram 2014, Regional plan for museum 2011-2015

Handlingsprogram 2014, Regional plan for museum 2011-2015 KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2014/276-1 Saksbehandlar: Elisabeth Bjørsvik Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kultur- og ressursutvalet 21.01.2014 Fylkesutvalet 30.01.2014 Fylkestinget

Detaljer

Kvam herad. Kvam heradsstyre 10.11.2009 098/09 HIAN

Kvam herad. Kvam heradsstyre 10.11.2009 098/09 HIAN Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 27.10.2009 050/09 HIAN Rådet for menneske med nedsatt 28.10.2009 016/09 HIAN funksjonsevne Kvam heradsstyre

Detaljer

19.11.2014 Dialogkonferanse Nye ferjeanbod

19.11.2014 Dialogkonferanse Nye ferjeanbod Dialogkonferanse strategiske vegval nye ferjeanbod 7. november 2014 Målsetting med dagen Skyss ønskjer ein god og open dialog med næringen for å kunne utarbeide best moglege konkurransegrunnlag og kontraktar

Detaljer

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Når det gjeld barn som vert utsett for vald eller som er vitne til vald, vert dei ofte utrygge. Ved å førebygge og oppdage vald, kan me gje barna

Detaljer

Frivillige organisasjonar i samfunnsbygginga

Frivillige organisasjonar i samfunnsbygginga Frivillige organisasjonar i samfunnsbygginga Frivilligforum 27.05.2008 Synnøve Valle Frivillig sektor: Sentral i samfunnsbygginga? Ja! Den frivillige innsatsen utgjer 5 6 % av antal personar i kommunen

Detaljer

Spørjeundersøking om sentrumsområde

Spørjeundersøking om sentrumsområde Spørjeundersøking om sentrumsområde Befolkningsundersøking i Hordaland 2013 AUD-rapport nr. 1 2013 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå, og i samarbeid med Planseksjonen i Hordaland

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 HANDLINGSPLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING 2012 Premissar. Det vart gjennomført ei grundig kompetansekartlegging i heile grunnskulen i Herøy hausten 07. Kritisk

Detaljer

Utval Saksnummer Møtedato Time formannskap Time kommunestyre

Utval Saksnummer Møtedato Time formannskap Time kommunestyre Arkiv: K1-002 Vår ref: 2014000344-45 Journalpostid: 2015018302 Saksbeh.: Elin Wetås de Jara KOMMUNEREFORMA - VIDARE FRAMDRIFT Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Time formannskap Time kommunestyre Framlegg

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

Bygd, reiseliv og universell utforming felles og same sak

Bygd, reiseliv og universell utforming felles og same sak Bygd, reiseliv og universell utforming felles og same sak Kva er universell utforming? Klare verdiar og haldningar, ha eit ope syn på samfunnet, gjere klare politiske prioriteringar, ha kunnskap, evne

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

NIURI EN INTERKULTURELL MØTE-OG KURSPLASS FOR KVINNER I INDRE SOGN.

NIURI EN INTERKULTURELL MØTE-OG KURSPLASS FOR KVINNER I INDRE SOGN. PEDAGOGISK UTVIKLINGSARBEID. RAPPORT. SOGNDAL FOLKEHØGSKULE 2003. NIURI EN INTERKULTURELL MØTE-OG KURSPLASS FOR KVINNER I INDRE SOGN. Bakgrunn. Sogndal kommune har i de seinare åra teke i mot mange flyktningar

Detaljer

Frå idé til fullfinansiert prosjekt Hyllestad 6. juni 2015

Frå idé til fullfinansiert prosjekt Hyllestad 6. juni 2015 Frå idé til fullfinansiert prosjekt Hyllestad 6. juni 2015 Litt om meg Utdanna faglærar i historie og samfunnsfag Historie, samanliknande politikk og medievitskap Erfaring som aktiv tillitsvald i ungdomslaget,

Detaljer

Dokument nr. Omb 1 Dato: 14.07.2011(oppdatering av tidlegare dokument) Skrive av. ÅSN. Ved di side eit lys på vegen mot arbeid.

Dokument nr. Omb 1 Dato: 14.07.2011(oppdatering av tidlegare dokument) Skrive av. ÅSN. Ved di side eit lys på vegen mot arbeid. Visjon og formål Visjon: Ved di side eit lys på vegen mot arbeid. Formål: Telemark Lys AS er ei attføringsbedrift som, gjennom framifrå resultat, skal medverke til å oppfylle Stortingets målsetting om

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT TIL FREDA KULTURMINNE I PRIVAT EIGE, KULTURMILJØ OG KULTURLANDSKAP (Kap. 1429 post 71)

SØKNAD OM TILSKOT TIL FREDA KULTURMINNE I PRIVAT EIGE, KULTURMILJØ OG KULTURLANDSKAP (Kap. 1429 post 71) Side 1 av 5 SØKNAD OM TILSKOT TIL FREDA KULTURMINNE I PRIVAT EIGE, KULTURMILJØ OG KULTURLANDSKAP (Kap. 1429 post 71) SØKNADSFRIST: 15. NOVEMBER 2015 Søknad sendast til: Sogn og Fjordane fylkeskommune Kulturavdelinga

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

Strategisk plan for Høgskolen i Telemark 2010-2015

Strategisk plan for Høgskolen i Telemark 2010-2015 Strategisk plan for Høgskolen i Telemark 2010-2015 Rullert av rektor pr. 15.01.15, jf. S-sak 63/14 vedtakspkt. 1 I Verksemdsidéen Høgskolen i Telemark (HiT) skal oppfylle samfunnsoppdraget sitt ved å tilby

Detaljer

SAL- OG SKJENKEREGLEMENT

SAL- OG SKJENKEREGLEMENT SOGNDAL KOMMUNE SAL- OG SKJENKEREGLEMENT Utdrag frå RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN for Sogndal kommune 2009-2012 7. KOMMUNALE REGLAR FOR SAL OG SKJENKING AV ALKOHOL Dette kapitlet skal omhandle følgjande område:

Detaljer

Giske kommune. Ord blir handling. Kvalitetsplan for skule, barnehage og SFO 2014-2017

Giske kommune. Ord blir handling. Kvalitetsplan for skule, barnehage og SFO 2014-2017 Giske kommune Ord blir handling Kvalitetsplan for skule, barnehage og SFO 2014-2017 Vedteken av Giske kommunestyre 12. desember 2013 Innleiing Kvalitetsplanen er Giske kommune sin plan for kvalitetsutvikling

Detaljer