Økonomiplan Budsjett 2013 Kommunestyrets vedtak

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013 Kommunestyrets vedtak"

Transkript

1 Selbu kommune Økonomiplan Budsjett 2013 Kommunestyrets vedtak

2

3 Selbu kommune - Økonomiplan Budsjett 2013 Rådmannens forslag Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 Vedtak i Kommunestyret Sentraladministrasjonen:... 9 Oppvekst:... 9 Helse og sosial... 9 Bygdautvikling:... 9 Investeringer: DEL I Økonomiplan inklusive vedtatte tiltak Folketall Organisering Administrativ organisering Politisk organisering Driftsbudsjett Rammebetingelser, sentral økonomi Rammetilskudd Eiendomsskatt Konsesjonskraft Utbytte fra aksjeselskaper Renter og avdrag på lån Langsiktig lånegjeld Fond Momskompensasjon for investeringer Avsatt til lønnsøkning Side3

4 Selbu kommune - Økonomiplan Budsjett 2013 Rådmannens forslag Tilleggsbevilgninger Driftsrammer Sentraladministrasjonen: Helse og sosial Oppvekst Bygdeutvikling: Kirken Driftsrammer etter Kommunestyrets behandling Oppfølging av tiltak Organisasjon Netto utgifter i planperioden Kommentarer til drifsbudsjett Rådmann Politiske organ Seksjon økonomi Seksjon sekretariat, informasjon og arkiv Seksjon lønn og personal Tillitsvalgte /verneombud Sektor oppvekst Organisasjon Netto utgifter i planperioden Kommentarer til driftsbudsjettet i Innledning Endringer i forhold til budsjett Utgifter til lønn og sosiale utgifter Varer og tjenester i kommunal tjeneste Side4

5 Selbu kommune - Økonomiplan Budsjett 2013 Rådmannens forslag Kjøp av varer og tjenester Salgsinntekter Refusjoner Kommentarer til tjenestetilbudet knyttet til noen av tjenesteområdene Elevtall skoleåret 2011/ Sluttkommentar Sektor helse og sosial Organisasjon Netto utgifter i planperioden Endringer og tiltak i perioden Investeringer i økonomiplanperioden Kommentarer til driftsbudsjettet i Felles forvaltningskontor i VR Ansvarsområdene Organisering av hjemmetjenesten, institusjon og enhet for demente Oppsummering Sektor bygdautvikling Organisasjon Netto utgifter i planperioden Kommentarer til driftsbudsjettet i Ansvar 400 Sektorsjef Bygdautvikling Ansvar 410 Næring Ansvar 420 Landbruk Ansvar 425 Plan, Bygg, Oppmåling Ansvar 430 Kultur Ansvar 440 Drift Side5

6 Selbu kommune - Økonomiplan Budsjett 2013 Rådmannens forslag Ansvar 450 Brann- og feiervesen Ansvar 460 vannforsyning og 470 avløp og rensing Konklusjon Kirken og livssynsorganisasjoner Netto utgifter i planperioden Investeringer INVESTERINGER IKT, inkl. andel Værnesregionen Mebonden barnehage Mebonden barnehage adkomst Asfalteringsprogram kommunale veger Utvidelse Selbu kirkegård (endret til Vedlikehold gulv/oppvarming, Selbu kirke under KS s behandling) Digitalisering av bygdebøker - tillegg under KS behandling Omsorgsboliger Oppfølging vernerunder Ventilasjonsanlegg sykehjem Forsystem regnskap, oppdatering fra matrikkel Fysisk sperring gangvei Micromarc 3, biblioteksystem Høydebasseng Mebonden flyttet fra 2014 til 2013 under KS s beahandling INVESTERINGER ENØK-tiltak IKT, inkl. andel Værnesregionen Asfalteringsprogram kommunale veger Oppgradering kommunale bygg Side6

7 Selbu kommune - Økonomiplan Budsjett 2013 Rådmannens forslag Med rehab nye garderober Videreføring sanering kloakk Nesta - Hårstadbakkene Vedlikehold gulv/oppvarming, Selbu kirke tillegg under KS s behandling INVESTERINGER IKT, inkl. andel Værnesregionen Asfalteringsprogram kommunale veger Oppgradering kommunale bygg INVESTERINGER IKT, inkl. andel Værnesregionen Økonomiplan pr ansvarsgruppe Sentraladministrasjonen Sektor Oppvekst Sektor Helse og sosial Sektor Bygdeutvikling Kirken og livssynsorganisasjoner Sentral økonomiforvaltning, avskrivninger, momskompensasjon fra investeringsregnskap Økonomiske oversikter Økonomisk oversikt drift Økonomisk oversikt investering Anskaffelse og anvendelse av midler Budsjettskjema 1A - drift Budsjettskjema 1B - drift Budsjettskjema 2A - investering Kapitalkostnader Side7

8 Selbu kommune - Økonomiplan Budsjett 2013 Rådmannens forslag DEL II Rådmannens forslag til tiltak Økonomisituasjonen i kommunen Utviklingsprosjekt KOSTRA-analyser Tilnærmingsmetode Tiltak Driftsbalanse etter tiltak Tiltak, Sentraladministrasjonen Tiltak, Oppvekst Tiltak, Helse og sosial Tiltak, Bygdeutvikling Side8

9 Vedtak i Kommunestyret I Rådmannens forslag til budsjett vedtas med følgende endringer / kommentarer: Sentraladministrasjonen: 1. Kommunestyret støtter fortsatt arbeidet med økonomiprosjektet i I tillegg til konkrete områder som rådmannen har pekt på i saksfremlegget basert på KOSTRA-tall, må alle tjenesteområdene i organisasjonen analyseres både når det gjelder oppgavefordeling, organisering og bemanning med henblikk på å oppnå bedre effekt og lavere kostnader. Det må avsettes nødvendige ressurser til dette arbeidet. Kommunestyret slutter seg til styrking av økonomiavdelingen med 1 stilling slik det er beskrevet i budsjettdokumentets del II tiltak 1 for sentraladministrasjonen. Tiltak som betinger investeringer eller strukturelle endringer må godkjennes av kommunestyret. Hovedutvalgene må følge opp innenfor sine sektorer. Oppvekst: 1. Jfr. budsjettdokumentets del II tiltak 4, Ny tilbudsstruktur i barnehager og tiltak nr 5, Nye opptaksregler i barnehager. Konsekvensen av disse tiltakene bes innarbeidet i budsjett og økonomiplan etter vedtak i egne saker. 2. Jfr. Budsjettdokumentets del II tiltak 6, omfang, organisering og innhold i spesialundervisning for barnehager Dette utredes i 2013 med sikte på kostnadsreduksjoner. Utredningsarbeidet startes opp i januar 2013 og reises som egen sak før neste økonomiplanrullering. Kr til frikjøp/ekstern bistand i forbindelse med utredningen innarbeides i budsjett Jfr. Budsjettdokumentets del II tiltak 8, omfang, organisering og innhold i spesialundervisning for grunnskolen. Dette utredes i 2013 med sikte på kostnadsreduksjoner. Utredningsarbeidet startes opp i januar 2013 og reises som egen sak før neste økonomiplanrullering. Kr til frikjøp/ekstern bistand i forbindelse med utredningen innarbeides i budsjett Kommunestyret går inn for å fjerne tilbudet om åpen svømmehall på Selbu ungdomsskole. Innsparingen av dette tiltaket for 2013 reduserer bruken av disposisjonsfondet. Helse og sosial 1. Jfr. Budsjettdokumentets del II tiltak 9, tjenestetilbudet for Pleie- og omsorgstjenesten. Dette utredes i 2013 med sikte på kostnadsreduksjoner. Utredningsarbeidet startes opp i januar 2013 og reises som egen sak før neste økonomiplanrullering. Kr til frikjøp/ekstern bistand i forbindelse med utredningen innarbeides i budsjett Arbeidet med innføring av multidose må videreføres. 3. Jfr. Budsjettdokumentets del II, tiltak nr. 10, økning av brukerbetaling for trygghetsalarmer. Det er ønskelig at utgifter til trygghetsalarmer kan inngå i gradert tiltak for praktisk bistand. Rådmannen bes undersøke muligheten for dette. Bygdautvikling: 1. Jfr. Budsjettdokumentets del II tiltak 11, fysisk planlegging, gebyrøkning (jf Økonomiplanens del II) vedtas. De økonomiske konsekvensene innarbeides i budsjett og økonomiplan. 2. Jfr. Budsjettdokumentets del II tiltak 13, vegvedlikehold, vedtas. De økonomiske konsekvensene innarbeides i budsjett og økonomiplan. 3. Jfr. Budsjettdokumentets del II tiltak 14, gatelys, vedtas. De økonomiske konsekvensene innarbeides i budsjett og økonomiplan. 4. Jfr. Budsjettdokumentets del II tiltak 16, BU organisasjonsendringer, vedtas. De økonomiske Side9

10 konsekvensene innarbeides i budsjett og økonomiplan. 5. Jfr. Budsjettdokumentets del II tiltak 12, næringsutvikling, reduksjon/endring utredes i 2013 og reises som egen sak før neste økonomiplanrullering. Også området Kultur tas med i utredningen. Det bevilges kr til frikjøp/ekstern bistand i forbindelse med utredningsarbeidet. Bevilgningen finansieres gjennom tilsvarende redusert støtte til SNF. 6. Kommunestyret støtter arbeidet med en gjennomgang av organisasjonsplanen for sektor BU, slik rådmannen har skissert. Kommunestyret forventer at både arbeidsoppgaver og bemanning blir vurdert, herunder samarbeidsavtalene med Blilyst og Selbu næringsforum. 7. Ved ledighet i stillinger ved sektoren, vurderes vakanser nøye. Kommunestyret forutsetter en innsparing tilsvarende 0,5 årsverk i Som en følge av et omfattende nedsalg av kommunale boliger, bes det om at stillingsressurs ved det kommunale boligkontoret reduseres, eventuelt at denne stillingen samordnes inn i en annen stilling. Innsparing i 2013 settes til kr ,-. 9. Selbu kommune legger til rette for lade/hurtigladestasjoner i nært samarbeid med eksisterende bedrifter. Anlegget finansieres gjennom tilskudd og i samarbeid med SEV. Investeringer: 1. Kommunestyret støtter refinansiering av lån jfr. Tiltak 3 i budsjettdokumentets del II. 2. Kommunestyret viser til punkt 3 i vedtaket i FS 85/12 Bygging av høydebasseng i Mebond innarbeides i budsjett 2013 slik at planlagt boligområde kan bygges ut Både i forhold til nevnte boligbygging og vanntilførsel til allerede eksisterende boliger og gårdsbruk, støtter kommunestyret at denne investeringen flyttes fra 2014 til 2013 i økonomiplanen. 3. Det gjennomføres omlegging av utløpstrasé for overflatevann ved renseanlegg på Haverneset med utløp i samme område som gråvann (ut i Nea). Beløp utover tilgodehavende på prosjektet tas fra fond kloakk og renseanlegg. 4. Digitalisering av bygdebøkene tas inn i investeringsbudsjettet for 2013 og finansieres med lånemidler. 5. I årsbudsjettet for 2013 er det ikke funnet rom for å redusere vedlikeholdsetterslepet, men i økonomiplanen er det både i 2014 og 2015 lagt inn investeringer på oppgradering av kommunale bygg. En oppgradering kan føre til at vedlikeholdsetterslepet reduseres. Derfor er det viktig at det i løpet av 2013 konkretiseres hva de foreslåtte investeringsmidlene skal brukes til. Dersom det er praktisk mulig, bør arbeidet med oppgradering settes i gang før I forbindelse med planlagte ENØK tiltak i 2014, må muligheten for etterinnstallering for vannbåren varme i kommunale bygg undersøkes. 7. I investeringsbudsjettet er det foreslått kr ,- til fysisk sperring av gangvei ved Selbu ungdomsskole. Kommunestyret ber om at trafikksikkerhetsutvalget uttaler seg til dette, og at saken kommer tilbake til formannskap og kommunestyre 8. I forbindelse med behandling av budsjett 2011 og økonomiplan for ble følgende enstemmig vedtatt i kommunestyret: «Eldresenteret som møteplass, med stor innsats fra frivillige organisasjoner, er av uvurderlig betydning i eldreomsorgen. Formannskapet er kjent med behovet for en utvidelse av senteret, og ber om at utbygging av nåværende eldresenter planlegges og innarbeides i økonomiplanen i 2014.» Ved behandling av budsjett for 2012 og økonomiplan for , ble følgende enstemmig vedtatt: Side10

11 «Utvidelse av eldresenteret planlegges og innarbeides i økonomiplan i 2014 ved neste rullering av økonomiplanen.» Dette er fremdeles ikke hensyntatt i rådmannens forslag til økonomiplan, og kommunestyret står fast på sine tidligere vedtak. 9. Kommunestyret ber administrasjonen gjennomføre forhandlinger med grunneier/utbygger av det regulerte boligområdet i tilknytning til Tømra boligfelt. Formålet med forhandlingene er å få fortgang på utbygging av feltet. Forhandlingene fullføres i løpet av våren I investeringsplan fra rådmann står: Utvidelse Selbu kirkegård på kr ,- for Dette forandres til: Det avsettes kr i 2013 og kr i 2014 til vedlikehold av golv og investering i ny oppvarmingskilde for Selbu kirke. Kr finansieres ved økt låneopptak i Muligheten for tilskudd gjennom enøktiltak vurderes. II. Kommunestyret ber rådmannen se på samordning av innkjøp i hele organisasjonen. III. Kommunestyret vedtar å ta opp lån på opptil (Med høydebasseng Mebond og digitalisering av bygdebøker) til investeringsformål i IV Rådmannen gis fullmakt til å iverksette de enkelte investeringstiltak innenfor vedtatt budsjettramme, finansieringsplan og i henhold til bestemmelser i kommunens økonomireglement V Rådmannens gis fullmakt til å overføre midler (justere budsjett 2013) for investeringstiltak fra revidert budsjett 2012 som ikke blir fullført i VI Eiendomsskatt for 2012 skrives ut på verker og bruk, jf eiendomsskattelovens 3 første ledd bokstav c. Eiendomsskatten skrives ut med kr 7 pr kr av takstgrunnlaget. VII Skatteøret for 2013 fastsettes til høyest tillatte sats. VIII Kommunestyret viser for øvrig til vedtak fattet i hovedutvalgene i forbindelse med behandling av budsjett og økonomiplan. IX Kommunestyret gir hovedutvalg bygdautvikling fullmakt til å tilbakeføre kr ,- til «Attraksjonsutvikling i verneområder i Værnesregionen». Tilbakeføringen til næringsfondets grunnkapital reduseres med dette fra kr til kr ,- Side11

12

13 DEL I Økonomiplan inklusive vedtatte tiltak Side13

14

15 Folketall Pr hadde Selbu kommune innbyggere. Tabellen og figuren under viser folkemengde etter alder pr. 1. januar. År Organisering Administrativ organisering Kommunens administrative organisering er tre sektorsjefer som rapporterer til rådmannen. Innen de enkelte sektorer er det tjenesteledere som rapporterer til sektorsjefen. Rådmann Karsten Reitan Sentraladministrasjonen (Støttefunksjoner) 3 seksjoner Sektor oppvekst Ann Kristin Geving Sektor helse og sosial Karsten Reitan (fung.) Sektor bygdautvikling Thomas Engan Side15

16 Politisk organisering Kommunens politiske organisering består av kommunestyret (25 medlemmer), formannskapet (7 medlemmer), hovedutvalg oppvekst (7 medlemmer), hovedutvalg helse og sosial (7 medlemmer) og hovedutvalg bygdautvikling (7 medlemmer). Driftsbudsjett Rammebetingelser, sentral økonomi Rammetilskudd Skatt på inntekt og formue Inntektsutjevnende tilskudd Eiendomsskatt Konsesjonskraft - fortjeneste Utbytte fra aksjeselskaper Renteinntekter bankinnskudd Rammetilskudd Ved beregning av rammetilskudd og skatteinntekter er regjeringens forslag til stats- og nasjonalbudsjett lagt til grunn. Antall innbyggere og alderssammensetning har stor betydning for rammetilskuddet for kommunene. De frie inntektene (skatt på inntekt for formue, rammetilskudd og inntektsutjevnende tilskudd) er beregnet i statsbudsjettet. Når frie inntekter skal beregnes for hele planperioden benyttes prognosemodellen fra KS. I vår beregning er innbyggertallet pr lagt til grunn, dvs innbyggere. I rammetilskuddet inngår kr i skjønnsmidler. Dette gjelder i hovedsak bortfall av differensiert arbeidsgiveravgift. Det er ingen øremerkede tilskudd i rammetilskuddet for Eiendomsskatt Eiendomsskatt på verker og bruk settes til kr pr år i perioden. Dette er en reduksjon på kr i forhold til budsjett Bakgrunnen for reduksjonen er regnskapstall fra 2011 og foreløpig inngang i Konsesjonskraft For den tildelte konsesjonskraften fra Statkraft har kommunen inngått avtale med Selbu Energiverk om sikring av pris på kraften. I tillegg kommer oppgjør fra Selbu Energiverk for den konsesjonskraften som ikke benyttes i kommunale bygg og anlegg. Det budsjetteres med en årlig inntekt på kr i Dette er en reduksjon på kr i forhold til prognosen i forrige økonomiplan. Kr er økt inntekt fra 2014 som følge av spart kommunalt forbruk etter at det er installert nytt ventilasjonsanlegg på sykehjemmet (se investeringsdel). Side16

17 Utbytte fra aksjeselskaper Det budsjetteres med kr pr år i aksjeutbytte. Det er beregnet utbytte på kr fra Selbu Energiverk AS og kr fra TrønderEnergi AS. Renter og avdrag på lån Rentenivået har sunket noe i løpet av Pr oktober 2012 ligger renten på våre lån med flytende rente på 0,8 2,35 %. I den senere tid har renten stabilisert seg og det antas at den ville holde seg på et nivå rundt 2,5 % i økonomiplanperioden. I økonomiplanen er lån med fast rente beregnet etter nåværende renteprosent i bindingsperioden og en rentesats på 2,5 % etter bindingsperioden. Lån med flytende rente er beregnet etter en rentesats på 2,5 % for hele perioden. Den andelen av låneporteføljen med bundet rente representerer en merkostnad på ca 2,4 mill pr år sett i forhold til dagens flytende rente. Lån med rentebinding er i hovedsak bundet til Det forutsettes at en ev. overgang til større andel flytende rente vurderes i kombinasjon med etablering av et rentefond i kommunen. I tabellen og diagrammet nedenfor er tiltak nr 3 Refinansiering av lån innarbeidet: Renter Avdrag Sum renter og avdrag , , , ,0 5000,0 Renter Avdrag Sum renter og avdrag Langsiktig lånegjeld Lånegjeld for årene er regnskapstall. Tall for 2012 er beregnet med bakgrunn i budsjettall. Tall for er i henhold til økonomiplanen for perioden. (Leasingavtaler er ikke tatt med). Bakerst i dokumentet ligger en beregning av kapitalkostnadene. I tabellen og diagrammet nedenfor er tiltak nr 3 Refinansiering av lån innarbeidet: Side17

18 Lånegjeld (mill kr) 171,6 204,8 212,5 220,4 235,8 254, Lånegjeld (mill kr) Fond Saldo pr for noen sentrale fond Investeringsfond Beløp Fond vannforsyning (bundet) Fond vannforsyning gamle vassverk (bundet) Investeringsfondet Næringsfond til kapitalformål 0 Driftsfond Beløp Næringsfondet (bundet) Fond vannforsyning (bundet) Fond kloakk og renseanlegg (bundet) Fond renovasjon (bundet) Disposisjonsfondet Disposisjonsfondet Kommunestyret gav ved behandling av økonomiplanen for klare føringer for fondet: Fondet skal ha en saldo på minimum 10 mill kr Drifta må innen 2014 ligge på et nivå som gjør at disposisjonsfondet ved hvert årsskifte deretter har en saldo på minimum 10 mill kr. Tabellen viser beregnet saldo pr det enkelte år for fondet når en tar hensyn til budsjettert avsetning og bruk av fondet: Side18

19 Bruk Avsetning Netto bruk Saldo Disposisjonsfondet Saldo pr iflg justert budsjett budsjett/økonomiplan økonomiplan økonomiplan økonomiplan Tilbakebetaling av lån i perioden Beregnet saldo Netto bruk Dette betyr at Kommunestyrets vedtak fra 2009 er oppfylt. Disposisjonsfondet er fra 2014 over grensen Kommunestyret vedtok, og driften er i balanse fra Det vises i den forbindelse til økonomiplanens del II, hvor foreslåtte og vedtatte tiltak er spesifisert. Momskompensasjon for investeringer Det ble i 2008 vedtatt en endring i kommunenes bruk av momskompensasjon for investeringer. Fra 2014 skal all kompensasjon for investeringer føres tilbake til investeringsregnskapet. For 2013 skal minimum 80% av kompensasjonen overføres til investering. Denne kompensasjonen vil da finansiere deler av investeringene. Det er i foreliggende plan lagt opp til at hele kompensasjonen overføres til investeringsregnskapet fra Dette har som konsekvens at en vesentlig inntektsfaktor forsvinner fra driftsregnskapet. Avsatt til lønnsøkning Ut i fra anslått lønnsøkning i statsbudsjettet avsettes det kr til lønnsøkning pr år i perioden. Dette er en økning på kr pr år i forhold til opprinnelig budsjett Tilleggsbevilgninger På den generelle tilleggsbevilgningsposten avsettes det kr pr år. Posten disponeres av formannskapet. Driftsrammer Sektorene har fått som utgangspunkt at det ikke er anledning til å legge inn nye driftstiltak utenom kostnader som er påført kommunen av andre (for eksempel overføringer til Værnesregionen). Selbu kommune har en negativ driftsbalanse som må rettes opp fram til neste økonomiplanrullering. I den sammenheng har Rådmannen som kjent lagt opp til at det i 2012 gjennomføres et omstillingsprosjekt hvor hovedformålet er å redusere driftsutgiftene og etablere mer rasjonelle styringsrutiner. Tabellen nedenfor viser driftsrammene etter Formannskapets rammevedtak 21. august d.å.: Side19

20 B-2013 Øplan 2014 Øplan 2015 Øplan 2016 Sentraladm Oppvekst Helse/sosial Bygdeutvikling ekskl VA Vann Avløp Kirken Nettoramme, FS' vedtak I ettertid viste det seg behov for noen rammejusteringer på bakgrunn av kostnader som tidligere ikke var kjent. Følgende ramme-endringer ble på bakgrunn av dette lagt inn i økonomiplanen: Sentraladministrasjonen: Følgende endringer b i rådmannens forslag lagt inn i rammen til Sentraladministrasjonen: B-2013 Øplan 2014 Øplan 2015 Øplan 2016 Rammevedtak SA, Formannskap Bevilgning til utviklingsprosjekt 2012, tas ut av rammen Overføring til fykeskommunen (FV 967 Eidem Flønes), tas ut av rammen Avlønning tidl. HS-sjef Årslisens, nytt budsjettsystem Stortings- og fylkesvalg Justert ramme SA, før tiltak Helse og sosial Følgende endringer er i rådmannens forslag lagt inn i i rammen for sektor Helse og Sosial: B-2013 Øplan 2014 Øplan 2015 Øplan 2016 Rammevedtak HS, Formannskap Økt overføring til Værnesregionen, barnevern Økt overføring til Værnesregionen, DMS Redusert overføring til Værnesregionen, legevakt Internoverføring til BU, boligkontor Økt stillingsandel, 20 %,, legetjeneste, sykehjem Husleie, nye omsorgsboliger Justert ramme HS, før tiltak Side20

21 Oppvekst Følgende endringer er i rådmannens forslag lagt inn i i rammen for sektor Oppvekst: B-2013 Øplan 2014 Øplan 2015 Øplan 2016 Rammevedtak Oppv, Formannskap Økte kostnader, fosterhjemsplasserte elever Økte kostnader, spesialundervisning, Selbu Ungdomsskole % PMTO stilling som PMTO-terapeut fra MOT-lisens, Selbu Ungdomsskole Internoverføring til BU, strømutgifter, bibliotek Justert ramme Oppv, før tiltak Bygdeutvikling: Sektoren blir belastet med ekstra kostnader som følge av økninger i VAR-avgiftene (utgifter som eiendomsbesitter). I tillegg er byggekostnadsindeksen vesentlig høyere enn konsumprisindeksen og dette gir større kostnader enn forutsatt i rammesaken. Det foreslås at BU for et tillegg i sin ramme på kr som følge av ovenstående. I tillegg må rammen til VAR-områdene justeres som følge av endringer i indirekte kostnadene og kapitalkostnader. Samlet utgjør justeringen på VAR-området en netto endring på kr Det er også lagt inn to internoverføringer av kostnader fra Oppvekst og Helse og sosial. Videre er det budsjettert med kalkulerte vedlikeholdskostnader for nye omsorgsboliger fra Til slutt er det lagt inn kalkulerte sparte energikostnader fra 2014 som følge av nytt ventilasjonsanlegg på sykehjemmet. Følgende endringer er i rådmannens forslag lagt inn i i rammen for sektor Bygdeutvikling: B-2013 Øplan 2014 Øplan 2015 Øplan 2016 Rammevedtak BU, Formannskap Økte VAR-avg kommunale bygg/byggekostnadsindeks Internoverføring fra Oppvekst, strømutgifter bibliotek Internoverføring fra HS, boligkontor Justering, VAR-området Økt vedlikehold, nye omsorgsboliger Reduserte strømutg, ventilasjon sykehjem Justert ramme BU, før tiltak Side21

22 Kirken B-2013 Øplan 2014 Øplan 2015 Øplan 2016 Rammevedtak Kirken, Formannskap Økt tilskudd trossamfunn pga økt antall medlemmer Justert ramme Kirken, før tiltak Rammene som ligger til grunn for rådmannens forslag til økonomiplan ble da som følger: B-2013 Øplan 2014 Øplan 2015 Øplan 2016 Sentraladm Oppvekst Helse/sosial Bygdeutvikling ekskl VAR Vann Avløp Kirken Nettorammer øplan Driftsrammer etter Kommunestyrets behandling Som tidligere påpekt og som det tydelig framgår av foreliggende dokument, har Selbu kommune en negativ driftsbalanse. I tråd med målsettingen i Utviklingsprosjektet 2012, har rådmannen lagt fram, som en del av Økonomiplanen , en rekke forslag til tiltak med sikte på å bedre driftsbalansen. Tiltakene er nærmere beskrevet og spesifisert i del II i dette heftet. Vedtatte tiltak er innarbeidet i foreliggende økonomiplan. Etter kommunestyrets behandling er følgende endringer lagt inn i sektorenes driftsrammer: Side22

23 Netto driftsrammer etter Kommunestyrets behandling blir da som følger: B-2013 Øplan 2014 Øplan 2015 Øplan 2016 Sentraladm Oppvekst Helse/sosial Bygdeutvikling ekskl VAR Vann Avløp Kirken Nettorammer øplan Oppfølging av tiltak Følgende tiltak er ikke lagt inn i økonomiplanen i påvente av saksbehandling/utredning: Tiltakene vedrørende spesialtilbud i barnehage og skole samt tjenestetilbud PLO er ikke tallfestet, men hovedfokus i utredningsarbeidet vil være eventuelle muligheter til kostnadsreduksjoner. Side23

24 Sentraladministrasjonen Organisasjon Rådmann Karsten Reitan Seksjon lønn og personal Anita Røset Seksjon økonomi Kolbjørn Ballo Seksjon sekretariat, informasjon og arkiv Gerd Fuglem Netto utgifter i planperioden tall i 1000-kr Ansvar RÅDMANN POLITISKE ORGAN OG TILTAK SEKSJON ØKONOMI SEKSJON SEKRETARIAT, INFORMASJON OG ARKIV SEKSJON LØNN OG PERSONAL TILLITSVALGTE/VERNEOMBUD FRIVILLIGSENTRALEN T O T A L T Kommentarer til drifsbudsjett 2013 For 2013 legges det fram et budjsett for sentraladministrasjonen med en bemanning på 13,6 årsverk. I dette inngår ikke lønn til ordførerkollegiet, frivillighetssentralen og frikjøpte tillitsvalgte. Årsverkene fordelt på ansvar er: 100 Rådmann 2,9 årsverk 120 Seksjon økonomi 2,9 årsverk 130 Seksjon sekretariat, informasjon og arkiv 4,8 årsverk 170 Lønn og personal 3,0 årsverk Som følge av omorganisering og overføring av oppgaver til Værnesregionen har bemanningen i sentraladministrasjonen endret seg mye de siste årene. 2 årsverk på IT ble overført til Værnesregionen i Seksjon økonomi er redusert med 0,4 stilling fra 2011, men tilføres en stilling i Rådmann Bemanningen er for ansvarsområdet den samme som forutsatt i budsjettet for En endring er at en person er gått av med pensjon samtidig som tidligere HS-sjef lønnes over ansvar 100. Værnesregionen Kommunens andel for sekretariat og innkjøp føres på ansvar 100. For 2012 utgjør dette: Sekretariat Innkjøp Side24

25 Beløpet er satt opp i henhold til regionrådets budsjettvedtak. 110 Politiske organ Dette omfatter ordførerkollegiet (1,2 årsverk), kommunestyret og de øvrige politiske utvalg. Netto utgift for ansvar 110 er kr for Budsjettet for 2013 fordeler seg som følger: Politisk styring og kontroll Valg 151 Ungdomsrådet Kontroll og revisjon Eldreråd Overformynderi Seksjon økonomi Det er budsjettert med bemanning på 2,9 årsverk. En person i 40 % stilling har sluttet i 2012 og en ekstra stilling blir tilført i Eksterne samarbeid Under seksjon økonomi budsjetteres følgende eksterne samarbeid: Lønn/regnskap Værnesregionen Skatt Værnesregionen IKT Værnesregionen Arbeidsgiverkontrollen Seksjon sekretariat, informasjon og arkiv Seksjonen har 4,9 stillinger. Dette er en økning på 0,1 stilling i forhold til Dette pga omplassering fra annen sektor. Posten for ekstrahjelp er redusert med 30 da dette synes tilstrekkelig. Inntekt fra veiledningstjeneste for Skatt Midt-Norge utgår. Denne tjenesten ble lagt ned den Overformynderiets oppgaver overføres til Fylkeskommunen fra Det har tidligere vært en internoverføring på kr. 60. Dette er redusert til kr. 30. Det er avsatt kr til informasjon. Dette er ført på post for tilskudd og er øremerket til Selbyggen og Nea Radio for informasjonstjenester. Dette er samme beløp som i Seksjon lønn og personal Tjeneste 1200 Administrasjon og service Seksjonen har 3 x 100 % faste stillinger. Konto : Har ikke gjort endringer i forhold til budsjett Tjeneste 1204 Fellesutgifter Dette er utgifter som omhandler hele kommunen/alle ansatte Konto nr Abonnementer KF Infoserie. Alle ledere har tilgang. Side25

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Kommunestyrets vedtak

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Kommunestyrets vedtak Selbu kommune Økonomiplan 2014-2017 2014 Kommunestyrets vedtak Selbu kommune - Økonomiplan 2014 2017. 2014 Kommunestyrets vedtak Innholdsfortegnelse Kommunestyrets vedtak 16. desember 2013... 8 Folketall...

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av Kulturmidler i Måsøy kommune Vedtatt av Oppvekstkomiteen i møte 18.04.1996 sak 19/96 Endret i møte 27.02.97 sak 2/97 siste gang endret i møte 25.10.01 sak 0036/01 1 Målet

Detaljer

RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014

RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014 RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014 Datert 4. mai 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 DEL 1. RAMMEBETINGELSER... 5 1.1 Kommunens utvikling... 5 1.2 Vurdering av kommunens

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2008-2011

ØKONOMIPLAN 2008-2011 FW sak 07/573-27, dok 12499/07 ØKONOMIPLAN 2008-2011 SELBU KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 17. desember 2007 Økonomiplan 2008 2011 Side 2 Innholdsfortegnelse Forord...4 Kommunestyrets vedtak - 17.12.2007...5

Detaljer

I Modum strekker vi oss lenger

I Modum strekker vi oss lenger Modum kommune I Modum strekker vi oss lenger Arne Sørensen ØKONOMIPLAN 2013-2016 BUDSJETT 2013 Vedtatt av kommunestyret Vikersund, 14.12.2012 BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 1 INNLEDNING... 2 2 FORUTSETNINGER

Detaljer

Årsmelding 2009 Selbu kommune

Årsmelding 2009 Selbu kommune 2010/93-8 Årsmelding 2009 Selbu kommune Årsmelding 2009 Side 1 Innholdsfortegnelse FORORD... 3 KAP. 1 ÅRSBERETNINGEN...4 Politisk og administrativ organisering... 4 Driftsregnskapet... 11 Økonomisk vurdering...

Detaljer

Årsmelding 2008. Selbu kommune

Årsmelding 2008. Selbu kommune Årsmelding 2008 Selbu kommune Årsmelding 2008 Side1 Innholdsfortegnelse FORORD... 3 KAP. 1 ÅRSBERETNINGEN...4 Politisk og administrativ organisering... 4 Driftsregnskapet... 10 Økonomisk vurdering... 17

Detaljer

Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018. Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14

Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018. Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14 Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018 Ettersynsperiode: 04.12.14 18.12.14 Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14 Innhold: Rådmannens forslag Budsjettskjemaer Formannskapets

Detaljer

RENNEBU KOMMUNE. Budsjett 2010. Kommunebudsjettet for 2010 er vedtatt av kommunestyret under sak 53/09 i møte den 17.12.2009.

RENNEBU KOMMUNE. Budsjett 2010. Kommunebudsjettet for 2010 er vedtatt av kommunestyret under sak 53/09 i møte den 17.12.2009. RENNEBU KOMMUNE Budsjett 2010 Kommunebudsjettet for 2010 er vedtatt av kommunestyret under sak 53/09 i møte den 17.12.2009. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 2 2. STATSBUDSJETTET GENERELT

Detaljer

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2015 ÅRSBUDSJETT 2011. Vedtatt av Hole kommunstyre 13.12.2010 sak 075/10

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2015 ÅRSBUDSJETT 2011. Vedtatt av Hole kommunstyre 13.12.2010 sak 075/10 HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2015 ÅRSBUDSJETT 2011 Vedtatt av Hole kommunstyre 13.12.2010 sak 075/10 INNHOLDSFORTEGNELSE Kommunestyrets vedtak:... 3 1. Forord... 6 2. Budsjettprosessen... 6 3. Kommunens

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015

ØKONOMIPLAN 2012 2015 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 25.11.2011 Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2011 Levekårsutvalget 25.11.2011 Hovedtillitsvalgte

Detaljer

Formannskapets forslag til

Formannskapets forslag til Formannskapets forslag til Budsjett for 2010 Behandlet av formannskapet i møte den 30.11. og 01.12.2009. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 2. STATSBUDSJETTET GENERELT FOR KOMMUNENE...

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2013-2016 BUDSJETT 2013

KARLSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2013-2016 BUDSJETT 2013 KARLSØY KOMMUNE BUDSJETT 2013 Politisk behandling: Utvalg/komité: Saksnr. Dato Sektorutvalg Formannskap 145/12 153/12 Off. ettersyn Kommunestyre 08.11.12 til 20.11.12 08.11.12 21.11.12 29.11.12 til 13.12.12

Detaljer

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering Rådmanns innstilling 3. november 2014 Side 2 INNHOLD 1. Innledning... 4 2. Hvordan lese budsjettdokumentet... 7 3. Budsjettskjema 1A og 1B - før tiltak....

Detaljer

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT...

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... Årsmelding 2014 Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... 16 INVESTERINGSANSVAR MED VESENTLIGE AVVIK,

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 Vedtatt av bystyret den 10. desember 2014 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2015 Budsjett for den samlede kontrollvirksomheten

Detaljer

KRØDSHERAD KOMMUNE. Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen for øvrig er retningsgivende.

KRØDSHERAD KOMMUNE. Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen for øvrig er retningsgivende. KRØDSHERAD KOMMUNE ÅRSBUDSJETT FOR 2008 ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2008 2011 Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen for øvrig er retningsgivende. Vedtatt av Krødsherad kommunestyre

Detaljer

Budsjett 2015. Økonomiplan 2016-2018. Kommentardel

Budsjett 2015. Økonomiplan 2016-2018. Kommentardel Budsjett 2015 Økonomiplan 2016-2018 Kommentardel Røros 20.11.2014 Rådmann Budsjett 2015 Kommentardel Side 1 Innhold Generelt... 3 Budsjettprosessen... 4 Budsjettforutsetninger... 5 Befolkningsutvikling...

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18 1 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan 215 18 og budsjett 215 HANDLINGSPROGRAM 215 18, ØKONOMIPLAN 215 18 OG BUDSJETT 215 Vedtatt Kommunestyret 11.12.214 sak 14/62 2 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG

ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 1 INNLEDNING... 2 2 FORUTSETNINGER OG HOVEDTREKK... 7 2.1 Økonomiske utviklingstrekk... 7 2.2 Statsbudsjettet...

Detaljer

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 DRANGEDAL KOMMUNE

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 DRANGEDAL KOMMUNE Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 DRANGEDAL KOMMUNE Rådmannens forslag Dato: 27.11.2012 1 Innhold Innledning... 4 1.1 BUDSJETT 2013 OVERORDNET BESKRIVELSE... 4 1.2 ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2013 2016...

Detaljer

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering KS-sak 14/64 16. desember 2014 Side 2 INNHOLD 1. Innledning... 4 2. Hvordan lese budsjettdokumentet... 7 3. Budsjettskjema 1A og 1B - før tiltak.... 9 3.1

Detaljer

Frosta kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012. Politisk behandling:

Frosta kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012. Politisk behandling: Frosta kommune ØKONOMIPLAN 212 215 ÅRSBUDSJETT 212 Politisk behandling: Utvalg/komité: Utvalg/Råd Formannskap Off. ettersyn Kommunestyre Saksnr. Dato 29.1113.12.211 22.11.211 29.11.211 13.12.211 ØKONOMIPLAN

Detaljer

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 DRANGEDAL KOMMUNE

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 DRANGEDAL KOMMUNE Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 DRANGEDAL KOMMUNE Rådmannens utkast Dato: 15.11.2012 1 Innhold Innledning... 4 1.1 BUDSJETT 2013 OVERORDNET BESKRIVELSE... 4 1.2 ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2013 2016...

Detaljer

Årsbudsjett 2012. Økonomiplan 2012 2015. Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123. Nes kommune. Postboks 14, 2151 Årnes

Årsbudsjett 2012. Økonomiplan 2012 2015. Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123. Nes kommune. Postboks 14, 2151 Årnes Årsbudsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123 Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning

Detaljer

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1 Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1 Innholdsfortegnelse FORSLAG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLANVEDTAK... 2 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 4 STATLIGE FOKUSOMRÅDER...

Detaljer

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0 PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 08.november 2011 0 Innhold Innhold... 1 1 Forord... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 5 3. Forutsetninger og beregninger... 8 3.1 Befolkningsendringer...

Detaljer

Årsbudsjett 2005 Økonomiplan for perioden 2005 2008

Årsbudsjett 2005 Økonomiplan for perioden 2005 2008 Årsbudsjett 2005 Økonomiplan for perioden 2005 2008 Vedtatt av Hemne kommunestyre i møte 21.12.2004 i k.sak 162/04 Innholdsfortegnelse I Grunnlag for budsjettforslaget... 2 OVERSIKT OVER RÅDMANNENS NEDSKJÆRINGER...

Detaljer

GRUE KOMMUNE BUDSJETT. Versjon: 03.11.2009 Behandling: Formannskapet: 02.11.2009 Høring: 03.-17.11.2009 Kommunestyret: 23.11.2009

GRUE KOMMUNE BUDSJETT. Versjon: 03.11.2009 Behandling: Formannskapet: 02.11.2009 Høring: 03.-17.11.2009 Kommunestyret: 23.11.2009 GRUE KOMMUNE BUDSJETT 2010 Versjon: 03.11.2009 Behandling: Formannskapet: 02.11.2009 Høring: 03.-17.11.2009 Kommunestyret: 23.11.2009 2 BUDSJETT 2010 Innholdsfortegnelse: RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 1.

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Side 1 Innhold 1 Innledning... 4 2 Forslag til vedtak... 6 2.1 Økonomiplan 2015-2018... 6 2.2 Årsbudsjett 2015... 6 2.3 Brukerbetalinger, gebyrer

Detaljer