Staten som planlegger og gjennomfører innenfor nåværende planregime. August E. Røsnes Onsdag 20. november 2013 kl 12:30-13:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Staten som planlegger og gjennomfører innenfor nåværende planregime. August E. Røsnes Onsdag 20. november 2013 kl 12:30-13:00"

Transkript

1 Staten som planlegger og gjennomfører innenfor nåværende planregime August E. Røsnes Onsdag 20. november 2013 kl 12:30-13:00

2 Hva vil jeg snakke om? 1. Hvem er staten som planlegger av fysiske omgivelser 2. Hvilke interesser har staten å ivareta 3. Hvordan kan staten ivareta sine interesser formelt 4. Hvordan ivaretar staten sine interesser reelt - karakteristikker 5. Hvorfor oppstår motsetningen mellom statens formelle muligheter til å styre og dens reelle styringsforsøk 6. Forklaring 1: Interessene og statens organisering 7. Forklaring 2: Arbeidsdeling mot og bindingssverktøy for kommunesegmentet 8. Forklaring 3: Demokratisk underskudd 9. Forklaring 4: Statens prioriteringer som gjennomfører

3 1. Hvem er staten som planlegger av fysiske omgivelser: 1) Staten som kontrollerende myndighet overfor andre offentlige myndigheter (kommunesegmentet) og sivilsamfunnet, bl.a.? Plankontroll Utviklingskontroll 2) Staten som gjennomfører av (riksdekkende) tiltak (for sivilsamfunnet og offentlige virksomheter)? Veier Baner Havner Flyplasser (Energi) 3) Staten som gjennomfører av tiltak for å kunne utføre statens egne oppgaver? 4) Staten som tjenesteyter?

4 2. Hvilke interesser har staten å ivareta: 1) Rikets/nasjonens interesser (statlige policyer)? «For å fremme en bærekraftig utvikling skal Kongen hvert fjerde år utarbeide et dokument med nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Dette skal følges opp i planleggingen etter denne lov og legges til grunn for statens deltaking» (pbl. 6-1) 2) Sivilsamfunnets interesser? «Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner» (pbl. 1-1 første ledd) 3) Staten som ivaretaker av statens interesser for eget ansvar? «Berørt statlig og regionalt organ kan fremme innsigelse til forslag til kommuneplanens arealdel og reguleringsplan i spørsmål som er av nasjonal eller vesentlig regional betydning, eller som av andre grunner er av vesentlig betydning for vedkommende organs saksområde» (pbl. 5-4 første ledd) 4) Andre interesser? Kopling mellom «nasjonale og regionale interesser», (jf. pbl. 3-5 førsteledd) som ledd i statlige planoppgaver?

5 3. Hvordan kan staten ivareta sine interesser formelt: 1) Statlige planretningslinjer (pbl. 6-2) 2) Statlige planbestemmelser (pbl. 6-3) 3) Statlig arealplan ved Henstilling til kommunal planmyndighet om utarbeidelse av KPAD og RP, (pbl. 6-4 første ledd) Departemental utarbeidelse og vedtak (pbl. 6-4 andre ledd) 4) Ved bruk av innsigelser (pbl. 5-4) 5) Gjennom godkjenningen av regional planstrategi (pbl. 7-2 andre ledd) 6) Ved pålegg om utarbeidelse av tematisk/geografisk avgrenset regional plan (pbl. 8-1 andre ledd) 7) Ved oppheving av eller endring i kommunale planer uavhengig av innsigelser (pbl og begge tredje ledd) 8) Statlig omgivelsesrettet planlegging etter andre lover (kulturminnelov og naturmangfoldlov)

6 4. Hvordan ivaretar staten sine interesser reelt karakteristikker: 1) Ved plankontroll, dvs. primært gjennom bruk av innsigelser med eller uten grunnlag i statlige planretningslinjer eller andre typer planvedtak relatert til pkt. 4), 1), 5), 7) og 8) ovenfor. 2) For gjennomføring av (riksdekkende) tiltak anvendes i hovedsak kommunale planer (KDP/RP). Statlige arealplaner, jf. pkt. 3) brukes sjeldent Ulovfestet planverktøy er på fremmarsj (konseptvalgutredning(kvu-er)) 3) Ved gjennomføring av tiltak for å kunne utføre statens egne oppgaver eller tilby tjenester, anvendes kommunale planer (RP) Tendens: deler av de oppgavene denne gjennomføringen forutsetter settes ut til ikke-statlige (private) aktører.

7 5. Hvorfor oppstår motsetningen mellom statens formelle muligheter til å styre og dens reelle styringsforsøk: 1) Konsekvenser av dagens «system»: Uklare interesser og store valgmuligheter i potensielt styringsverktøy leder til konstant søking etter de for beslutningstaker «minst belastende» standpunkter og fremgangsmåter. 2) Virkning: Økning i mengden transaksjoner (og økt tidsbruk) for å oppnå vedtak om iverksettelse og økte transaksjonskostnader for den som gjennomfører 3) Andre planløsninger?

8 6. Forklaring 1: Interessene og statens organisering 1) Hva er statens interesse: Er den forankret i forvaltning av konkrete lover og regler? Er den forstått ut fra det til en hver tid rådende politiske regime? Er interessene avgrenset til staten eller skal staten også påse at f.eks. regionene ivaretar sine interesser? 2) Hvordan er staten å forstå som beslutningsorganisasjon: I regjeringen? Inter- og intradepartementalt? Desentralt? 3) Hvordan oppfører staten seg som økonomisk enhet: Budsjetteringsmodeller? Budsjettering?

9 7. Forklaring 2: Arbeidsdelingen mot og bindingsverktøy for kommunesegmentet: 1) Hvordan er arbeidsdelingen avgrenset mellom nivåer og mot fylkeskommunale og kommunale myndigheter: Delt ansvar for samme styringsoppgaver? Funksjonell arbeidsdeling? 2) Hvilket bindingsverktøy bruker planleggingen: Reguleringer bindende for alle myndigheter, og staten selv? Reguleringer bindende for sivilsamfunnets aktører/alle?

10 Reformene på 1970-tallet og senere fylkesplanlegging skille stat og kommunal sektor Statlig segment Regjering Kommunalt segment Fylkesmann Fylkeskommune Kommune

11 8. Forklaring 3: Demokratisk underskudd 1) Hvordan er statens planavgjørelser forankret i folkevalgte beslutningsorganer: Direkte? Bare som følge av motsetninger mellom statlige/andre offentlige organer eller ved klager som havner hos sentral myndighet? Aldri? 2) Hvordan opptrer staten/andre offentlige planmyndigheter som medvirkende folkevalgte organer: Forklarer at folkeforankret medvirkning gjelder alle andre bare ikke myndighetene selv? Forsøker i det lengste å unngå folkevalgte innspill? Forklarer sin vektlegging av begrunnelser for mulige vedtak før vedtak fattes? Forklarer hvorfor vedtakene ble fattet? Diskuterer åpent i etterkant hvor vanskelig det var å treffe avgjørelsene, også i de tilfeller avgjørelsen kan sies å være feilaktig, bl.a. for å samle erfaring for «bedre planlegging»

12 8. Forts

13 9. Forklaring 4: Statens prioriteringer som gjennomfører 1) Hva velger staten av planløsninger når den planlegger for gjennomføring: Hvem i statens tjeneste leverer innspillene? Er statens selv bundet til å følge opp det den definerer som rikets/nasjonens interesse?(1) 2) Hva begrunner den sine valg med: Rikets/nasjonens interesser etc. Utøvelse av en politikk for mest mulig «friksjonsfri» iverksettelse?(2) Staten/andre offentlige planmyndigheter som ivaretakere av offentlige «særinteresser»(3)

14 9. Forts..

15 9. Forts..

16 9. Forts

God planlegging en utfordring

God planlegging en utfordring God planlegging en utfordring Planlegging for vekst. Kvalitet, ansvar og roller i planleggingen. Status for kommuneplanleggingen i Finnmark Egil Hauge, Fylkesmannen -Seksjonsleder Hvordan ligger det an

Detaljer

Ny plandel: Hva er nytt og hvordan skal dette fungere i praksis. Avdelingsdirektør Hans Jacob Neumann

Ny plandel: Hva er nytt og hvordan skal dette fungere i praksis. Avdelingsdirektør Hans Jacob Neumann Ny plandel: Hva er nytt og hvordan skal dette fungere i praksis Avdelingsdirektør Hans Jacob Neumann Formål 1-1 Ny formålsparagraf framhever: Bærekraftig utvikling Samordning Åpenhet, forutsigbarhet og

Detaljer

Virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser

Virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser Notat Tanja Loftsgarden 54 / 2013 Regional areal- og transportplan i Oslo og Akershus Virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser Forord Hensikten med dette arbeidsdokumentet er å danne

Detaljer

Rundskriv T-2/08. Om barn og planlegging

Rundskriv T-2/08. Om barn og planlegging Rundskriv T-2/08 Om barn og planlegging 1 Forord Hvordan det er der barn vokser opp er avgjørende for deres mulighet for en trygg oppvekst, motorisk utvikling og god helse. Å planlegge for et samfunn der

Detaljer

REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD

REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD Veilederen om reguleringsplaner inngår i Miljøverndepartements samlede veiledning til plan- og bygningsloven 2008. Den utdyper lovkommentaren, og vil sammen med veilederen

Detaljer

Drangedal Kommune Kommunalplanstrategi Høringsutkast. Kommunal planstrategi for Drangedal 2012-2016

Drangedal Kommune Kommunalplanstrategi Høringsutkast. Kommunal planstrategi for Drangedal 2012-2016 Drangedal Kommune Kommunalplanstrategi Høringsutkast Kommunal planstrategi for Drangedal 2012-2016 Planstrategi Drangedal Høringsutkast 2012 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 1.1 10-1 Kommunal planstrategi:...

Detaljer

Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid

Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Forord Dette heftet er ment å være et bidrag til de vurderinger

Detaljer

Veileder. Kortutgave av veileder for individuell plan 2001

Veileder. Kortutgave av veileder for individuell plan 2001 Veileder Kortutgave av veileder for individuell plan 2001 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. HVA SKAL EN GJØRE OG HVOR SKAL EN HENVENDE SEG?... 3 3. GANGEN I PLANPROSESSEN... 4 Starten... 3 Kartleggingen...

Detaljer

Fokus på økt eierskap til folkehelsearbeid hos politikere. seniorrådgiver Heidi Fadum

Fokus på økt eierskap til folkehelsearbeid hos politikere. seniorrådgiver Heidi Fadum Fokus på økt eierskap til folkehelsearbeid hos politikere seniorrådgiver Heidi Fadum Økt eierskap til folkehelsearbeid Hvordan tilrettelegge for at politikere kan få økt kunnskap om forståelse for bevissthet

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

UTFORDRINGSDOKUMENT TIL DET NYE KOMMUNESTYRE 2011-2015

UTFORDRINGSDOKUMENT TIL DET NYE KOMMUNESTYRE 2011-2015 VEDLEGG TIL SAK 11/370 UTFORDRINGSDOKUMENT TIL DET NYE KOMMUNESTYRE 2011-2015 I FORBINDELSE MED PBL 10-1- KOMMUNAL PLANSTRATEGI Vedtatt i Lebesby kommunestyre den 22.06.2011 i sak 25/11 - Arkivsak 11/370

Detaljer

Kjell Harvold Sigrid Stokstad. NIBR-rapport 2015:3

Kjell Harvold Sigrid Stokstad. NIBR-rapport 2015:3 Kjell Harvold Sigrid Stokstad NIBR-rapport 2015:3 Interkommunal planlegging Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2013:15 NIBR/Østlandsforskning 2012 Evaluering av planprosess ny E6 Ringebu Otta Interkommunalt

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN

REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN (2016-2021) Høringsdokument Høringsperiode 1.juli - 31.desember 2014 www.vannportalen.no/nordland Hjemmeside: www.vannportalen.no/nordland

Detaljer

Lov 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Ragnhild Spigseth Folkehelseavdelingen, Helse- og omsorgsdepartementet

Lov 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Ragnhild Spigseth Folkehelseavdelingen, Helse- og omsorgsdepartementet Lov 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Ragnhild Spigseth Folkehelseavdelingen, Byglandsfjord 15. september 2011 Disposisjon 1. Bakgrunn for folkehelseloven 2. Forholdet mellom folkehelse

Detaljer

Planlegging er også miljøvern

Planlegging er også miljøvern Planlegging er også miljøvern Kommuneplan, barne- og ungdomsplan, læreplan, strategisk plan, næringsplan, miljøplan, reguleringsplan, flerbruksplan, vassdragsplan osv. Det er ikke rart at denne overveldende

Detaljer

God selskapsstyring i Kongsvinger kommune

God selskapsstyring i Kongsvinger kommune God selskapsstyring i Kongsvinger kommune Vedtatt av kommunestyret 30.08.07 Innledning Med dette framlegges to dokumenter som skal gi kommunestyret et samlet grunnlag for å drøfte Kongsvinger kommunes

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre EIERSKAPSPOLITIKK - UTFORMING OG GJENNOMFØRING. TIDLIGERE SAK 2009/14.

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre EIERSKAPSPOLITIKK - UTFORMING OG GJENNOMFØRING. TIDLIGERE SAK 2009/14. SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2009/1259 Klassering: Saksbehandler: Torunn Austheim EIERSKAPSPOLITIKK - UTFORMING OG GJENNOMFØRING. TIDLIGERE SAK

Detaljer

Forslag til planprogram for revisjon av Meløy kommuneplan. Høringsfrist 11. mai 2012

Forslag til planprogram for revisjon av Meløy kommuneplan. Høringsfrist 11. mai 2012 Forslag til planprogram for revisjon av Meløy kommuneplan Høringsfrist 11. mai 2012 MELØY KOMMUNEPLAN - 22.03.2012 Forslag til planprogram for revisjon av Meløy kommuneplan Høringsfrist 11. mai 2012 Innhold

Detaljer

Rusreformen - pasientrettigheter og endringer i spesialisthelsetjenesteloven

Rusreformen - pasientrettigheter og endringer i spesialisthelsetjenesteloven 0 Rusreformen - pasientrettigheter og endringer i spesialisthelsetjenesteloven Dette rundskrivet (I-8/2004) inneholder en oversikt over endringer i spesialisthelsetjenesteloven (lov 2. juli 1999 nr. 61

Detaljer

Lovstudier hva er formålet?

Lovstudier hva er formålet? Lovstudier hva er formålet? Gi en oversikt over og forståelse for rettsområdene Belyse alminnelige forv.rettslige spørsmål Særlig fokus på legalitetsprinsippet, grenser for skjønnsmyndighet og vilkårslæren

Detaljer

3. PLANSYSTEMET PLANSYSTEMET

3. PLANSYSTEMET PLANSYSTEMET 24 3. 3.1 Arealplanlegging Arealer og naturressurser er innsatsfaktorer for matproduksjon og gir råstoff for industrien. Arealtilgang bestemmer fysisk utvikling og byers vekst. Vern av arealer skal sikre

Detaljer

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 8. mai 2012 2005 2011 VISTA UTREDNING AS Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Side 2 Evaluering av kommuneplan

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Oppfølging etter flommen i juni 2011

RAPPORT VEILEDNING. Oppfølging etter flommen i juni 2011 12 RAPPORT VEILEDNING Oppfølging etter flommen i juni 2011 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2012 ISBN: 978-82-7768-269-3 Grafisk produksjon: Erik Tanche Nilssen AS, Skien

Detaljer

KOMMUNEBILDE FOR NORD GUDBRANDSDALEN

KOMMUNEBILDE FOR NORD GUDBRANDSDALEN KOMMUNEBILDE FOR NORD GUDBRANDSDALEN 28 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 4 2 BEFOLKNINGSDATA... 5 2.1 Befolkningssammensetning... 5 2.2 Fødselsoverskudd... 5 2.3 Inn- og utflytting... 6 2.4 Pendling...

Detaljer

Samarbeid mellom kommune og stat om beredskap og aksjoner mot akutt forurensning

Samarbeid mellom kommune og stat om beredskap og aksjoner mot akutt forurensning Samarbeid mellom kommune og stat om beredskap og aksjoner mot akutt forurensning Ingrid J. Lauvrak, Kystverkets beredskapsavdeling Bakgrunnen for arbeidet Initiativet til å sette i gang et arbeid innen

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025. Forslag datert 28.05.13

RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025. Forslag datert 28.05.13 RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025 Forslag datert 28.05.13 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Avgrensning av planen 3 1.3 Dagens situasjon

Detaljer

Utgave 1-2013. Økonomiplanlegging for folkevalgte

Utgave 1-2013. Økonomiplanlegging for folkevalgte Utgave 1-2013 Økonomiplanlegging for folkevalgte Innholdsfortegnelse 5 råd for god økonomiplanlegging 1. Grip muligheten mulighetene for å realisere politiske ambisjoner øker med kvaliteten på økonomiplanarbeidet

Detaljer

KOMMUNEPLAN. Vedtatt. planprogram for revisjon av arealdelen. Herøy kommune Side 1 av 45 - Et hav av muligheter

KOMMUNEPLAN. Vedtatt. planprogram for revisjon av arealdelen. Herøy kommune Side 1 av 45 - Et hav av muligheter KOMMUNEPLAN 2011 2023 Vedtatt planprogram for revisjon av arealdelen Behandlet i Plan og teknisk hovedutvalg den 03.03.10 i sak 9/10 Offentlig gjennomsyn (høring) fra 05.03.10 til 19.04.10 Revidert 15.01.2011

Detaljer

Retningslinjer for omstilling og nedbemanning i Modum kommune

Retningslinjer for omstilling og nedbemanning i Modum kommune Retningslinjer for omstilling og nedbemanning i Modum kommune Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 3 Definisjoner... 4 Roller i omstilling... 5 Rettslig grunnlag... 7 Overordnede

Detaljer

Bruk av styrer i staten

Bruk av styrer i staten Veileder Bruk av styrer i staten Juni 2006 Veileder Bruk av styrer i staten Juni 2006 Forord............................................................. 4 Innledning.........................................................

Detaljer