Kompetansesamarbeid i KØH kommunene og sykehuset for sykepleiere og leger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kompetansesamarbeid i KØH kommunene og sykehuset for sykepleiere og leger"

Transkript

1 Kompetansesamarbeid i KØH kommunene og sykehuset for sykepleiere og leger Ambulant behandling (KØH på hjul) - en del av et bedre pasientforløp i behandling av KØH pasienter? Erfaringskonferanse, Bergen 25.november 2014 Prosjektleder for KØH Prosjektet i Østre Agder, Harry Svendsen -

2 Kommunesamarbeidet i Østre Agder Arendal kommune er vertskommune - ca innbyggere Øvrige syv kommuner er: Grimstad - ca Risør - ca Tvedestrand - ca Froland - ca Gjerstad - ca Vegårshei ca Åmli - ca

3 Prosjektgruppens forslag som avsluttet sitt arbeid Etablert tilbud med inntil 12 senger på Myratunet (Maks behov hittil er 9 pasienter samtidig) Utrede et ambulant KØH - tilbud(køh på hjul) Prøve ut en pilot med to senger på Feviktun i Grimstad Eget prosjekt for å utrede telemedisin i pasientforløp Risør Myratunet Sørlandet sykehus

4 Hovedpunkter i det etablerte KØH tilbudet i Østre Agder Mange kommuner har laget et tilbud sammen (8 i alt)- bare Arendal bruker det (over 90 % av pasientene kommer derfra) Ca 50 % bruk av tilbudet (kapasitet). Det er egen legetjeneste organisert gjennom sykehjemsoverleger/enkeltavtaler med fastleger /ny pensjonerte fastleger. Egen lege 100 % st på dagtid. 8 leger i turnus beredskap/tilsyn kveld/helger. Helse og omsorgssjefene vil at KØH skal samorganiseres med Legevakten i sykehuskroppen men det vil ikke legevakten og fastlege. Det startes en utredning nå sammen med Sørlandet sykehus om å øke arealene til legevakt og KØH enhet på/i sykehuset Skal lyses ut en 100 st overlege KØH/Legevaktslege

5 Kompetansesamarbeid kommuner og sykehus i KØH prosjektet

6 Hospitering 9 sykepleiere i totalt 9 uker i 50% stilling hver 3-delt turnus. Kommunal sykepleier 24/7 2-delt ordning 5 ukers opplæring 4 ukers kartlegging av alle ø-hjelps pasienter Alle 8 kommuner hadde sykepleiere med på hospiteringsopplegget 3 puljer - omfattet til sammen 27 kommunale sykepleiere

7 Innhold Teoretisk og praktisk gjennomgang av medisinsk teknisk utstyr og prosedyrer. Individuell kompetansekartlegging Kurs i Hjerte lunge

8 Fokusområder Pasientintervju Emergency symptoms and signs Observasjon av pasient Vitale parametre Kunne forstå og klinisk bedømme en pasient etter ABCDE prinsippet Sykepleietiltak Forordninger/intervensjoner Initial behandling i mottak Praktiske prosedyrer

9 Erfaringer Ujevnt nivå sykepleiere rett person på rett sted! Opplæringen i Akuttmottaket har økt bevisstheten på kompetanse i sykepleie - praktisk opplæring i akuttmedisin - trening i observasjon Økt bevissthet hos sykepleiere i Akuttmottak KØH UKP Behandling av pasienter med demenssykdom Samarbeidstiltaket styrket nettverket mellom sykehus og kommuner på fagledernivå

10 Tiltak 2014 Prosjektansatt sykepleier fra SSA (master i geriatri) ansatt i kombistilling høsten 2014 sykepleie for undervisning i kommunehelsetjenester Undervisning Planer 2015 Eks: Geriatrisk vurderingsmetode og ALERT triagering Gjensidig hospitering Kirurgsk avdeling: sykepleiere hospiterer i Akuttmottak etter samme modell som i 2013, men uten kartleggingsoppgaver KØH enheten: ansatte på SSA hospiterer på KØH for å få mer kunnskap om helheten i pasientforløpet Felles pasientkonsultasjoner poliklinisk og ved sambesøk Geriater sammen med hjemmetjenesten? Etablering av tverrfaglig kompetanseforum innenfor sykehjemsmedisin og eldre pleietrengende i hjemmesituasjon

11 Planer 2015 Frikjøp av geriater fra sykehuset i Arendal (80% i 5 mnd) Utvikling av hospiteringsopplegg for sykehjemsleger/køh leger på geriatrisk seksjon Bidra til etablering av tverrfaglig kompetanseforum innenfor sykehjemsmedisin og eldre pleietrengende i hjemmesituasjon Opplæring i geriatrisk vurderingskompetanse ved evt utprøving av tverrfaglig ambulant geriatrisk tilbud (ref. prosjektskisse)

12 Ambulant behandling (KØH på hjul)

13 Inspirasjonskilder utenom vår egen prosjektgruppe Dialogmøter med Tvedestrand kommune v/ kommunelege Aanjesen og ledere fra pleie og omsorgstjenesten juni 2013 Arbejdsbeskrivelse for sygeplejersker i akutteam / Funktionsbeskrivelse for sygeplejerske i akutteam, nov 2013 Den ældre medicinske patient - Sammenhængende patientforløb den gode indlæggelse og udskrivelse Veileder for KØH, ny utgave Helhetlig pasientforløp, Grimsmo Medisinsk veileder KØH april Legeforeningen

14 Bakgrunn Erfaringene fra kartleggingsprosjekt før oppstart og drift i over ett år tilsier at det ikke er pasientgrunnlag til å kostnadseffektiv drift av 12 senger. Et tradisjonelt sengetilbud vil ikke alene være tilstrekkelig for at Østre Agder kan dempe veksten av innleggelser i tråd med det nasjonale oppdraget (4361 liggedøgn pr. år). Et sentralt mål i samhandlingsreformen er å gi tjenester nærmere der pasienten bor. Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbudet må derfor ikke organiseres slik at det fører til økt fragmentering av tjenestene (Grimsmo, evaluering). I nasjonal veileder til KØH framkommer det at kommunene står fritt til å organisere øyeblikkelig hjelp tilbudet, og på s. 19 står det anført: Et viktig komplementært tilbud kan være å sikre en utbygd hjemmetjeneste. I tillegg kan det også etableres en forsterket tjeneste i pasientens hjem

15 Hovedmål Ambulant KØH skal gjennom subakutt innsats bidra til å intervenere i hjemmet på lavere behandlingsterskel for å avverge senere akutte innleggelser på sykehus å redusere uønskede følger av sykehusinnleggelse, særlig for eldre pasienter (funksjonstap, forvirring, iatrogene lidelser), som igjen kan medføre reinnleggelse å bidra til å styrke fastlegens medvirkning i den akuttmedisinske fasen av pasientforløpet å øke riktig bruk av døgnenheten å bidra til kompetanseutvikling og effektiv samhandling kommunehelsetjenesten

16 Definisjon på subakutt kommunal innsats KØH ansvarlig sykepleier oppsøker pasienten innen 2 timer, og initierer behandlingen og følger opp sammen med kommunes egen hjemmesykepleietjeneste KØH ansvarlig lege er tilgjengelig for nærmere konsultasjon (kl ), og hvis pasientenes tilstand forverres vurderer KØH legen i innleggelse på riktig nivå I løpet av behandlingsperioden (innen 72 timer) skal KØH-pasient i hjemmesituasjon tilsees av KØH lege i pasientens hjem evt. fastlegen

17 Målgruppe Pasienter som er aktuelle for KØH i hjemmesituasjon, bør i hovedsak være pasienter som er kjent for kommunen fra før gjennom allerede etablert helse og omsorgstjenester, herunder : eldre skrøpelige med flere diagnoser som uten døgnkontinuerlig tilsyn og hjelp i et avgrenset tidsrom vil bli innlagt på sykehus kronikergrupper med avklart diagnose og redusert funksjonsnivå som har mange sykehusinnleggelser, og som står i fare for å bli innlagt på sykehus andre pasientgrupper som ut fra en faglig vurdering kan behandles like godt eller bedre i hjemmesituasjonen (f.eks. MS-pasienter og kreftpasienter)

18 Innhold i tilbudet Ambulant KØH kan ha to hovedoppgaver : Ha hovedansvaret for å gi medisinsk behandling til KØH pasient i hjemmet i inntil 72 timer Sørge for at det medisinskfaglige ansvaret overføres fra KØH enheten til pasientens fastlege og hjemkommunens pleie og omsorgstjeneste etter endt behandling fra KØH enheten

19 Organisering Utviklingsarbeidet med skal være en integrert del av sengetilbudet ved Myratunet ut 2015dvs samme ledelse og fagmiljø som har ansavret for sentetilbudet. Dette kan styrke muligheten for helhetlige pasientforløp med god kommunikasjon og logistikk i hjemmet effektiv samhandling som motvirker faren for økt fragmentering av tjenestene mer likeverdig utnyttelse av KØH tilbudet mellom kommunene (uavhengig av nærhet til Myratunet) Samhandling med Legevakten * * *

20 Varighet Varigheten av behandling av KØH pasient i hjemmesituasjon skal som hovedregel være begrenset til 72 timer, jf. Helsedirektoratets veiledningsmateriell. Kompetanse Ambulant KØH skal ha et kompetansenivå og tilgang på medisinsk utstyr som er på tilsvarende nivå som lege og sykepleiertjenesten på KØH døgnenheten. Ambulant KØH bør ha som målsetting å ha et kompetansenivå som består av lege med spesialist i allmennmedisin/videreutdanning sykehjemsmedisin og sykepleiere med erfaring innen geriatri eller praksis fra KØH døgnenheten innen utgangen av 2016.

21 Prosedyre for opprettelse av KØH i hjemmesituasjon: Det opprettes KØH i hjemmesituasjon etter henvisning fra fastlege/tilsynslege eller legevaktslege i tråd med: 1) innleggelsesprosedyre for KØH. Sykehusleger kan henvise pasienter etter ekstraordinær rutine for innleggelse jf. pkt. 6c i tilleggsavtale 2) Opprettelsen krever at henvisende lege i tilstrekkelig grad har avklart pasientens helsetilstand og bedømt at et KØH tilbud i hjemmet er det faglig sett beste tilbud, og har avklart/planlagt videre behandling/oppfølging 3) Henvisende lege må avklare opprettelse av KØH i hjemmesituasjon med ansvarlig lege i KØH som beslutter at tilbudet opprettes 4) KØH ansvarlig sykepleier oppsøker pasienten innen 2 timer, og initierer behandlingen og følger opp sammen med kommunes egen Hjemmesykepleietjeneste

22 Prosedyre forts. 5) KØH ansvarlig lege er tilgjengelig for nærmere konsultasjon (kl ), og hvis pasientenes tilstand forverres vurderer KØH legen innleggelse på riktig nivå 6) I løpet av 24 timer i virkedagene og innen 72 timer i helgene skal ambulant KØH initiere kontakt med pasientens fastlege som sikrer at de overtar det videre behandlingsansvaret for pasienten 7) I løpet av behandlingsperioden (innen 72 timer) skal KØH- pasient i hjemmesituasjon tilsees av KØH lege i pasientens hjem om mulig i dialog med fastlegen 8) KØH lege kan konsultere vakthavende lege på SSHF etter behov, i tråd med veiledningsplikten

Kommunal øyeblikkelig-hjelp døgnenhet krav til kvalitet og kompetanse Rapport 1 fra Medisinsk faggruppe

Kommunal øyeblikkelig-hjelp døgnenhet krav til kvalitet og kompetanse Rapport 1 fra Medisinsk faggruppe Kommunal øyeblikkelig-hjelp døgnenhet krav til kvalitet og kompetanse Rapport 1 fra Medisinsk faggruppe Sørlandet sykehus HF Kommunesammenslutningene på Agder 01.02.13 INNHOLD 1. Innledning... 3 2. Medisinsk

Detaljer

SAKSFRAMLEGG DØGNOPPHOLD ØYEBLIKKELIG HJELP SØKNAD OM MIDLER TIL ØYEBLIKKELIG-HJELP PLASSER

SAKSFRAMLEGG DØGNOPPHOLD ØYEBLIKKELIG HJELP SØKNAD OM MIDLER TIL ØYEBLIKKELIG-HJELP PLASSER SAKSFRAMLEGG Eldrerådet Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd Arkivsaksnr.: 13/137-2 Arkiv: 233 H12 DØGNOPPHOLD ØYEBLIKKELIG HJELP SØKNAD OM MIDLER TIL ØYEBLIKKELIG-HJELP PLASSER Forslag til vedtak:

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

Døgnopphold øyeblikkelig hjelp. Rapport fra prosjektgruppen

Døgnopphold øyeblikkelig hjelp. Rapport fra prosjektgruppen Rapport fra prosjektgruppen 2 Innhold 1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET 5 1.1 PROSJEKTETS HOVEDMÅL 5 1.1.1 Mandat 6 1.1.2 Fremdriftsplan 6 2 3 4 HVA ER DØGNOPPHOLD ØYEBLIKKELIG HJELP? 7 FINANSIERING AV DØGNOPPHOLD

Detaljer

Rapport pilot intermediære tjenester 2 mai 2012

Rapport pilot intermediære tjenester 2 mai 2012 Rapport pilot intermediære tjenester 2 mai 2012 Rapport pilot intermediære tjenester side 1 1. OPPSUMMERING OG ANBEFALINGER... 3 2. BAKGRUNN... 4 3. MÅL OG MANDAT... 5 4. PROSESS... 5 5. KARTLEGGING...

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold Øyeblikkelig hjelp døgnopphold Interkommunalt samarbeid Arbeidsgruppe: Lars Erik Moxness rådmann Namdalseid, leder Ann Helen Westermann prosjektmedarbeider, sekretær Lill Iren Kristiansen (NSF) Repr. for

Detaljer

Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud

Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud Rapport fra Den norske legeforening og KS Mai 2014 1 Innhold RAPPORT OM KOMMUNALT ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNTILBUD... 3 BAKGRUNN... 3 Partssammensatt arbeidsgruppe...

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

Helsenettverk Lister. Søknad om midler til Lindring i Lister 2012. Saksfremlegg Saksnr: 1/12. Bakgrunn: Forslag til søknadstekst: Møtedato: 18.1.

Helsenettverk Lister. Søknad om midler til Lindring i Lister 2012. Saksfremlegg Saksnr: 1/12. Bakgrunn: Forslag til søknadstekst: Møtedato: 18.1. Helsenettverk Lister Møtedato: 18.1.12 Saksfremlegg Saksnr: 1/12 Søknad om midler til Lindring i Lister 2012 Bakgrunn: Bakgrunnen for at Helsenettverk Lister etablerte fagforum Lindring, og søkte om tilskudd

Detaljer

Rapport om rammebetingelser for utvikling av Kommunalt Akutt Døgntilbud (KAD). Mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF.

Rapport om rammebetingelser for utvikling av Kommunalt Akutt Døgntilbud (KAD). Mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF. Rapport om rammebetingelser for utvikling av Kommunalt Akutt Døgntilbud (KAD). Mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF. Rapport til Administrativt Samarbeidsutvalg i Nord-Trøndelag 01.04.2014 Innhold

Detaljer

Ny stortingsmelding nr. 26: Fremtidens primærhelsetjeneste Nærhet og helhet

Ny stortingsmelding nr. 26: Fremtidens primærhelsetjeneste Nærhet og helhet Ny stortingsmelding nr. 26: Fremtidens primærhelsetjeneste Nærhet og helhet Hovedpunkter OSS Kristiansand 27.mai 2015 Samhandlingskoordinator i Østre Agder Harry Svendsen Arendal Froland Åmli Tvedestrand

Detaljer

Avtalen er inngått mellom Tønsberg kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SIV HF)

Avtalen er inngått mellom Tønsberg kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SIV HF) xx kommune Delavtale c) mellom xx kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning

Detaljer

Oversikt over partenes forpliktelser etter samhandlingsavtalene

Oversikt over partenes forpliktelser etter samhandlingsavtalene Oversikt over partenes forpliktelser etter samhandlingsavtalene = Punkter der partene har avtalt felles ansvar/forpliktelser OS, pkt 6 (OS), pkt 6 OS pkt 7 OS, pkt 7 b) OS, pkt 7 c) OS, pkt 7 d) OS, pkt

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

Logo XX kommune. Delavtale f)mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om kommunens tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold

Logo XX kommune. Delavtale f)mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om kommunens tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold Logo XX kommune Delavtale f)mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om kommunens tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold Gjeldende fra 01.07.2012 1. Parter Avtalen er inngått mellom

Detaljer

Ambulant akutteam. Rammer og målsetting

Ambulant akutteam. Rammer og målsetting Ambulant akutteam Rammer og målsetting Organisering og praksis i ambulante akutteam ved distriktspsykiatriske sentre (DPS) (2014) Anbefalinger for distriktspsykiatriske sentre (DPS) Det er en helsepolitisk

Detaljer

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå 33 2012 Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå livtvei Skedsmo Kommune 15.11.2012 INNHOLD Sammendrag...

Detaljer

Styresak 61/08. Prehospital observasjons- og behandlingsenhet. Dato: 09.12.2008. Saksnr.: 2008/4459

Styresak 61/08. Prehospital observasjons- og behandlingsenhet. Dato: 09.12.2008. Saksnr.: 2008/4459 Seksjon for fagutvikling og analyse Styresak 61/08 Prehospital observasjons- og behandlingsenhet Saksbehandler: Helge Søråsdekkanog Elisabeth Mentzoni Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg:

Detaljer

Et prosjekt knyttet opp mot avstand til sykehus og en pågående faglig oppdatering av sykestuevirksomheten i fylket.

Et prosjekt knyttet opp mot avstand til sykehus og en pågående faglig oppdatering av sykestuevirksomheten i fylket. Desentralisert terminal omsorg og kreftbehandling i Finnmark Et prosjekt knyttet opp mot avstand til sykehus og en pågående faglig oppdatering av sykestuevirksomheten i fylket. 1. Bakgrunn for prosjektet

Detaljer

Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling SINTEF Teknologi og samfunn, avd. Helse Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Diskusjonsrapport Forskere: Jorid

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE GODKJENNING AV OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE SAMT FIRE DELAVTALER MELLOM VENNESLA KOMMUNE OG SØRLANDET SYKEHUS HELSEFORETAK

VENNESLA KOMMUNE GODKJENNING AV OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE SAMT FIRE DELAVTALER MELLOM VENNESLA KOMMUNE OG SØRLANDET SYKEHUS HELSEFORETAK VENNESLA KOMMUNE Arkivsak-dok. 11/04303-5 Arkivkode ---/G2 Saksbehandler Ragnhild Bendiksen Saksgang Møtedato Levekårsutvalget 05.01.2012 Plan- og økonomiutvalget 10.01.2012 Kommunestyret 26.01.2012 GODKJENNING

Detaljer

Samarbeidsavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp

Samarbeidsavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Delavtale nr. 4 Samarbeidsavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Side 1 av 8 Innhold 1. Parter...

Detaljer

Delavtale 6 mellom Sørlandet sykehus HF og X kommune

Delavtale 6 mellom Sørlandet sykehus HF og X kommune Delavtale 6 mellom Sørlandet sykehus HF og X kommune Delavtale nr. 6 Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for faglige nettverk og hospitering Side 1 1.0 Parter

Detaljer

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst Helse Sør- Øst RHF Økt frivillighet Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst 1.september 2011 1 Innhold Innledning 1 1 OM OPPDRAGET FOR REGIONAL PLAN

Detaljer

Status for samhandlingsreformen

Status for samhandlingsreformen IS-2234 Status for samhandlingsreformen Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet juni 2014 Heftets tittel: Status for samhandlingsreformen. Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MED TJENESTEAVTALER OG RUTINER. MELLOM xx KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF

SAMARBEIDSAVTALE MED TJENESTEAVTALER OG RUTINER. MELLOM xx KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF Endelig samarbeidsavtale 17.12.2014 1. Parter SAMARBEIDSAVTALE MED TJENESTEAVTALER OG RUTINER MELLOM xx KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF Avtalen er inngått mellom X kommune og Sykehuset Innlandet HF,

Detaljer

ETABLERING OG DRIFT AV KOMMUNALT TILBUD OM DØGNOPPHOLD FOR ØYEBLIKKELIG HJELP... Sett inn saksopplysninger under denne linja

ETABLERING OG DRIFT AV KOMMUNALT TILBUD OM DØGNOPPHOLD FOR ØYEBLIKKELIG HJELP... Sett inn saksopplysninger under denne linja Ark.: Lnr.: 4257/12 Arkivsaksnr.: 12/760-1 Saksbehandler: Lars Erik Lunde ETABLERING OG DRIFT AV KOMMUNALT TILBUD OM DØGNOPPHOLD FOR ØYEBLIKKELIG HJELP.... Sett inn saksopplysninger under denne linja Vedlegg:

Detaljer

Tjenesteavtale nr 4. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Orn

Tjenesteavtale nr 4. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Orn UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVV \C3C,CA UN.yrRS,TEH-AR.,OHCeE55,_, 7MÅLSELV KOMMUNE Tjenesteavtale nr 4 mellom Målselv kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF Orn Samarbeid om og beskrivelse

Detaljer

MØTEINNKALLING. Innkalling til møte i RESO-Lofoten Dato: 12.10.12 Tid: 09:30 Sted: sykehusets møterom 3. etg. Referent: Steinar Pleym Pedersen

MØTEINNKALLING. Innkalling til møte i RESO-Lofoten Dato: 12.10.12 Tid: 09:30 Sted: sykehusets møterom 3. etg. Referent: Steinar Pleym Pedersen MØTEINNKALLING Samhandlingsavdelingen Referent: Steinar Pleym Pedersen Innkalling til møte i RESO-Lofoten Dato: 12.10.12 Tid: 09:30 Sted: sykehusets møterom 3. etg. Møterom/sted: Vår ref.:2010/2306 /SPP

Detaljer